Oikeusministeri Johannes Koskinen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oikeusministeri Johannes Koskinen"

Transkriptio

1 Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (rajatylittävät sulautumiset) Perustuslain 96 :n 2 momentin perusteella lähetetään eduskunnalle Euroopan yhteisöjen komission 18 päivänä marraskuuta 2003 tekemä ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pääomayhtiöiden rajatylittävistä sulautumisista ja ehdotuksesta laadittu muistio. Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 2004 Oikeusministeri Johannes Koskinen Lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen

2 2 OIKEUSMINISTERIÖ MUISTIO EU/2003/1379 EHDOTUS EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI PÄÄ- OMAYHTIÖIDEN RAJATYL ITTÄVISTÄ SULAUTUMISISTA 1. Ehdotuksen tausta ja tavoite Euroopan yhteisöjen komissio antoi 18 päivänä marraskuuta 2003 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pääomayhtiöiden rajatylittävistä sulautumisista (KOM (2003) 703 lopullinen). Suomenkielinen toisinto saatiin tammikuussa Direktiiville ehdotettu oikeusperusta on EU:n perustamissopimuksen 44 artiklan 1 kohta (määräenemmistöpäätös ja yhteispäätösmenettely). Neuvoston työryhmässä eräät jäsenvaltiot ovat esittäneet direktiiviehdotuksen 14 artiklan (henkilöstöedustus) osalta oikeusperustaksi työntekijöiden suojaa koskevaa perustamissopimuksen 137 artiklan 2 kohtaa (yksimielinen päätös). Direktiiviehdotuksen mukaan rajatylittävään sulautumiseen osallistuviin yhtiöihin ja kolmansiin sovelletaan niitä kansallisia säännöksiä, joiden alainen yhtiö on ja joita on sovellettava muiden saman lainsäädännön alaisten yhtiöiden kanssa toteutettaviin kansallisiin sulautumisiin, jollei direktiivissä toisin säädetä. Jäsenvaltiot eivät voisi direktiivissä mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta kansallisesti säätää tai pitää voimassa muita säännöksiä direktiivillä säänneltävistä seikoista (perusteluiden 3.2. kohta, johdantoosan 3 kappale ja 2 artikla). Ehdotuksen käsittely neuvoston työryhmässä on alkanut 22 päivänä tammikuut a Ehdotuksen pääasiallinen sisältö Tarkoitus ja soveltamisala. Ehdotuksen tarkoitus on helpottaa eri jäsenvaltioissa toimivien yhtiöiden rajatylittäviä sulautumisia, jotka ovat tarpeen yhtiöiden yhteistyö- ja keskittymistarpeiden vuoksi. Direktiivi on tarpeen yhteismarkkinoiden toteuttamisen ja toiminnan vuoksi. Direktiivin tarkoituksena on vähentää yhteisössä toimivien yhtiöiden rajatylittäviin sulautumisiin liittyviä lainsäädännöllisiä ja hallinnollisia vaikeuksia siten, että yhtiöillä olisi mahdollisuus toteuttaa sulautumiset mahdollisimman suotuisissa olosuhteissa. Ehdotuksen perusteluiden mukaan direktiivi hyödyttää erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä, jotka eivät suuryrityksiä pienemmän kokonsa ja pääomarakenteensa takia luultavasti pysty soveltamaan eurooppayhtiön (SE) säännöistä annetun neuvoston asetuksen ((EY) N:o 2157/2001, eurooppayhtiöasetus) tarjoamia mahdollisuuksia (ehdotuksen perusteluiden 1, 3.1. ja 3.2. kohta, direktiivin johdanto-osan 1 kappale ja 1 artikla). Direktiiviehdotuksen soveltamisala kattaa julkisten osakeyhtiöiden lisäksi kaikki pääomayhtiöt, joilla on oikeushenkilöllisyys ja yksinomaan yhtiön veloista vastaavaa omaisuutta ja joiden rekisteröintiin, tietojen julkistamiseen ja edustamiseen sovelletaan kansallisen lainsäädännön perusteella neuvoston 1. yhtiöoikeudellisessa direktiivissä (68/151/ETY) säädettyjä takeita vastaavia ehtoja, joilla suojataan yhtiön osakkaiden ja ulkopuolisten edut (perusteluiden 3.1. kohta, johdanto-osan 1. kappale ja 1 artikla). Suomessa määritelmän täyttäviä yhteisömuotoja olisivat yksityisen ja julkisen osakeyhtiön lisäksi ainakin liikepankki ja muu osakeyhtiömuotoinen luottolaitos, osuuskunta, osuuspankki ja muu osuuskuntamuotoinen luottolaitos, vakuutusosakeyhtiö, keskinäinen vakuutusyhtiö, asunto-osakeyhtiö ja asumisoikeusyhdistys sekä sellainen rekisteröity yhdistys ja säätiö, joka on merkitty myös kaupparekisteriin. Vaikka vakuutusyhdistys täyttääkin pääomayhtiön tunnusmerkit, se ei voi tulla tässä yhteydessä kyseeseen, koska se voi toimia vain Suomessa maantieteelli-

3 3 sesti rajoitetulla alueella. Ehdotetun 2 artiklan mukaan sulautumiseen osallistuvaan yhtiöön sovelletaan sitä koskevan kansallisen lain sulautumissäännöksiä mm. sulautumispäätöksen tekemisestä ja velkojiensuo jasta, jollei direktiivissä toisin säädetä. Sulautumismenettely. Ehdotetussa 3 ja 4 artiklassa säädetään sulautumissuunnitelman sisällöstä, rekisteröinnistä ja julkaisemisesta. Ehdotetussa 5 artiklassa säädetään sulautumissuunnitelmaa koskevasta riippumattoman asiantuntijan lausunnosta. Ehdotetun 6 artiklan mukaan yhtiökokous päättää sulautumissuunnitelman hyväksymisestä. Ehdotetun 7 ja 8 artiklan mukaan jäsenvaltion on nimettävä toimivaltainen viranomainen, jonka tehtävänä on käsitellä sulautumiseen liittyvät asiat sekä antaa sulautumisen rekisteröinnin edellytyksenä oleva todistus rekisteröintiä edeltävien toimien ja muodollisuuksien täyttämisestä. Ehdotetun 9 artiklan mukaan sulautumisen ajankohta määräytyy vastaanottavaan yhtiöön sovellettavan lain perusteella. Jokaisen jäsenvaltion on myös säädettävä sulautumisen täytäntöönpanon julkistamisesta (10 artikla). Ehdotetussa 11 artiklassa säädetään sulautumisen oikeusvaikutuksista. Rekisteröinnin jälkeen sulautumista ei voida enää todeta pätemättömäksi (12 artikla). Ehdotetussa 13 artiklassa on tytäryhtiösulautumiseen sovellettavia poikkeussäännöksiä, jotka koskevat sulautumissuunnitelman sisältöä ja riippumattoman asiantuntijan lausuntoa. Henkilöstöedustus. Ehdotetun 14 artiklan mukaan vastaanottavaan yhtiöön sovelletaan sen kotipaikan valtion henkilöstöedustusta koskevaa lainsäädäntöä silloinkin, kun sulautumiseen osallistuvaan toiseen yhtiöön sovelletaan toisen valtion pakollista henkilöstöedustusta koskevia säännöksiä. Vastaanottava yhtiö voidaan siten rekisteröidä sellaiseen valtioon, jonka lainsäädäntö suo henkilöstölle vähemmän oikeuksia kuin siihen sulautuvaan yhtiöön sovellettava lainsäädäntö. Jos jokin sulautumiseen osallistuva yhtiö kuuluu henkilöstöosallistumista koskevien säännösten soveltamisalaan ja jos sulautumisen kautta muodostettuun yhtiöön sovellettava laki ei velvoita järjestämään henkilöstöedustusta, henkilöstöedustukseen ja siitä sopimiseen sovelletaan eurooppayhtiöasetusta ja siihen liittyvää neuvoston direktiiviä eurooppayhtiön sääntöjen täydentämisestä henkilöstöedustuksen osalta (2001/86/EY, henkilöstöedustusdirektiivi). Voimaantulo. Ehdotetun 15 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on saatettava direktiivin noudattamisen edellyttämät säännökset ja määräykset voimaan 18 kuukauden kuluessa direktiivin julkaisemisesta. Suhde eurooppayhtiöasetukseen. Direktiiviehdotuksen soveltamisalaan kuuluvien yhteisömuotojen määritelmää lukuun ottamatta ehdotuksen yhtiöoikeudelliset säännökset vastaavat olennaisilta osin eurooppayhtiöasetuksessa säänneltyä eurooppayhtiön perustamista rajat ylittävän sulautumisen kautta. Eurooppayhtiöasetuksen mukaan eurooppayhtiön perustamiseen sulautumisen kautta voivat osallistua vain julkiset osakeyhtiöt. Eurooppayhtiöasetusta täydentävää kansallista yhtiöoikeudellista lainsäädäntöä valmistellaan parhaillaan kaikissa jäsenvaltioissa. Suomessa ja tiettävästi myös muissa valtioissa kansallisen lainsäädännön valmistelun tavoitteena on, että eurooppayhtiöön sovellettava sääntely vastaisi mahdollisimman pitkälti kansallista julkisia osakeyhtiöitä koskevaa sääntelyä. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa keväällä Eurooppayhtiöasetukseen liittyvää tapaturmavakuutuslainsäädännön muutostarvetta selvitetään sosiaali- ja terveysministeriön johdolla. Direktiiviehdotuksen henkilöstöedustusta koskevat säännökset poikkeavat osittain eurooppayhtiöasetukseen liittyvästä henkilöstöedustusdirektiivistä. Kuten edellä on todettu, ehdotuksen mukaan vastaanottavan yhtiön rekisteröintivaltion pakollista henkilöstöosallistumisjärjestelmää sovellettaisiin silloinkin, kun henkilöstön osallistumismahdollisuudet ovat vähäisemmät kuin sulautumiseen osallistuvassa toisessa yhtiössä sovelletussa pakollisessa osallistumisjärjestelmässä. Henkilöstöedustusta koskevia eurooppayhtiöasetusta ja henkilöstöedustusdirektiiviä täydentäviä kansallisia säännöksiä valmistellaan parhaillaan työministeriön asettamassa neuvotteluryhmässä, jonka määräaika päättyy 31 päivänä maaliskuuta 2004, ja hallituksen esitys on tarkoitus antaa kevätistuntokaudella 2004.

4 4 Suhde kotipaikan siirtämistä koskevaan julkistamattomaan direktiiviehdotukseen. Direktiiviehdotus liittyy läheisesti komission julkaisemattomaan direktiiviehdotukseen yhtiön kotipaikan siirtämisestä, jota käsiteltiin viimeksi 4 helmikuuta 2004 komission järjestämässä jäsenvaltioiden yhtiöoikeuden asiantuntijoiden kokouksessa. Asiantuntijat ehdottivat alustavasti kotipaikan siirtämistä koskevan direktiivin soveltamisalan rajoittamista tiettyihin yhteisömuotoihin ja kannattivat eurooppayhtiöasetuksen käyttämistä soveltuvin osin mallina direktiivin sääntelylle. 3. Voimassa oleva kansallinen lai n- säädäntö Yhteisölainsäädäntö. Suomessa ei ole yhteisö- ja säätiöoikeudellisia säännöksiä valtiolliset rajat ylittävistä sulautumisista. Suomalaisten yksityisten ja julkisten osakeyhtiöiden välisistä sulautumisista säädetään osakeyhtiölaissa (734/1978, OYL). Sulautumisen määritelmä on OYL:ssa sillä tavoin laajempi kuin direktiiviehdotuksessa, että OYL:ssa ei rajoiteta sulautumisvastikkeeseen sisältyvän rahavastikkeen enimmäismäärää. Osuuskuntien kansallisiin sulautumisiin sovellettavassa osuuskuntalaissa (1488/2001, OKL) sulautumisen määritelmä poikkeaa vastaavalla tavalla direktiiviehdotuksen määritelmästä. Osakeyhtiöiden ja osuuskuntien sulautumisiin sovellettavat OYL:n ja OKL:n säännökset ovat julkisten osakeyhtiöiden kansallisia sulautumisia koskevan neuvoston kolmannen yhtiöoikeudellisen direktiivin (78/855/ETY) mukaiset. OYL:n mukaan yksityinen osakeyhtiö voi sulautua julkiseen osakeyhtiöön ja päinvastoin. OKL:n mukaan osuuskuntaan voi sulautua myös sen täysin omistama osakeyhtiö. Lisäksi esimerkiksi osuuspankkiin, säästöpankkiin, eläkesäätiöön ja vakuutuskassaan voi sulautua sen kokonaan omistama osakeyhtiö. Muissa tapauksissa ei Suomen laissa ei sallita eri yhteisömuotoa olevien yhteisöjen sulautumista keskenään. Elinkeinolainsäädäntö. Lupa arvopaperipörssitoimintaan, optioyhteisötoimintaan, selvitystoimintaan ja arvopaperikeskukselle voidaan myöntää vain suomalaiselle osakeyhtiölle (arvopaperimarkkinalain (495/1989) 3 luvun 2 ja 4 a luvun 2, kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain (772/1988) 2 luvun 2 ja arvoosuusjärjestelmästä annetun lain (826/1991) 12 ). Suomen lainsäädännön mukaista työeläkevakuutustoimintaa voi harjoittaa vain toimiluvan saanut suomalainen vakuutusyhtiö (työeläkeyhtiöistä annetun lain (354/1997) 1 luvun 1 ). Jos edellä tarkoitettua luvanvaraista toimintaa harjoittava yhtiö sulautuisi toiseen valtioon rekisteröitävään yht iöön, suomalaisen yhtiön olisi lopetettava luvanvarainen toimintansa ennen kuin sille voitaisiin antaa direktiiviehdotuksen 7 artiklassa tarkoitettu todistus, joka on sulautumisen rekisteröinnin edellytys. Vakuutusyhtiölain (1062/1979) mukaan vakuutusyhtiöiden sulautumiseen vaaditaan Vakuutusvalvontaviraston suostumus, joka on annettava, jollei toimenpide loukkaa vakuutusten käsittämiä etuja ja jollei sen katsota vaarantavan vakuutustoiminnan tervettä kehitystä (16 luvun 13 ). Vakuutusvalvo n- taviraston on annettava lakisääteistä tapaturmavakuutustoimintaa harjoittavan suomalaisen tai ulkomaisen yrityksen vakuutuskannan tai sen osan luovutukseen suostumus, jos luovutus ei olennaisesti heikennä vakuutettujen turvaa taikka vaaranna tapaturmavakuutuslain (608/1948) mukaisen vakuutusjärjestelmän toimintaedellytyksiä tai kykyä suoriutua velvoitteistaan. Suostumukseen voidaan liittää näiden edellytysten täyttymistä turvaavia ehtoja (tapaturmavakuutuslain 29 a ). Henkilöstöedustuslainsäädäntö. Henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnosta annettua lakia (725/1990) sovelletaan sellaiseen suomalaiseen osakeyhtiöön, osuuskuntaan ja muuhun taloudelliseen yhdistykseen, vakuutusyhtiöön, liikepankkiin, osuuspankkiin sekä säästöpankkiin, jonka työsuhteessa olevan henkilöstön määrä Suomessa säännöllisesti on vähintään 150 (2 ). Verolainsäädäntö. Neuvoston direktiivissä eri jäsenvaltioissa olevia yhtiöitä koskeviin sulautumisiin, diffuusioihin, varojensiirtoihin ja osakkeidenvaihtoihin sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä (90/434/ETY, yritysjärjestelydirektiivi) säädetään eri jäsenvaltioista olevien osakeyhtiöiden ja vastaavien yhtiöiden sulautumisten, jakautumisten, liiketoimintasiirtojen osakevaihtojen verotuk-

5 5 sesta. Rajatylittäviin sulautumisiin sovellettavan yritysjärjestysdirektiivin ja kansallisen verolainsäädännön soveltamisalaan kuuluvat julkinen ja yksityinen osakeyhtiö, osuuskunta, liikepankki, osuuspankki, säästöpankki, vakuutusosakeyhtiö ja keskinäinen vakuutusyhtiö (laki elinkeinotulon verottamisesta e ). 4. Kuulemistilaisuus ja lausuntokierros kansallisille etutahoille Oikeusministeriön tammikuussa 2004 järjestämässä kuulemistilaisuudessa ja lausuntokierroksella lausunnonantajat olivat sitä mieltä, että direktiiviehdotuksen tavoitteet ovat oikeansuuntaiset ja sopusoinnussa niiden periaatteiden kanssa, joiden mukaan sisämarkkinoita tulisi kehittää (tiivistelmä lausunnoista verkko-osoitteessa Soveltamisala. Lausunnonantajat kannattivat soveltamisalan täsmentämistä koskemaan tiettyjä jäsenvaltioiden nimeämiä kansallisia yritysmuotoja. Erityyppisiä yrityksiä tulisi kohdella yhdenmukaisesti kilpailusyistä. Pitäisi myös selvittää, minkä tyyppiset eri valtioista olevat yritykset voivat sulautua keskenään. Soveltamisala tulisi rajoittaa jäsenvaltioissa riittävän yhdenmukaisesti säänneltyihin yhtiömuotoihin, joita voivat olla julkinen ja yksityinen osakeyhtiö, osuuskunta, osuuspankki, vakuutusosakeyhtiö, julkinen vakuutusosakeyhtiö, keskinäinen vakuutusyhtiö ja julkinen keskinäinen vakuutusyhtiö. Sulautumisen määritelmä. Valtiovarainministeriötä lukuun ottamatta lausunnonantajien mielestä direktiivissä ei tulisi rajoittaa rahavastikkeen käyttöä, mikä vastaisi voimassa olevaa osakeyhtiölakia ja osuuskuntalakia sekä julkisten osakeyhtiöiden kansallisiin sulautumisiin sovellettavaa sulautumisdirektiiviä. Henkilöstöedustus. Palkansaajien keskusjärjestöt voisivat tässä vaiheessa hyväksyä sen, että henkilöstöedustukseen sovelletaan eurooppayhtiöasetusta ja siihen liittyvää henkilöstöedustusdirektiiviä vastaavia säännö k- siä. Nämä lausunnonantajat epäilevät, että henkilöstön oikeudet voisivat direktiiviehdotuksen mukaan vähentyä niissä tilanteissa, joissa fuusiolla muodostettuun yhtiöön sovelletaan automaattisesti ja henkilöstöedustuksen tasosta riippumatta yhtiön kotipaikan lakia. Lausunnonantajat olivat valmiit harkitsemaan sitä, että muiden kuin julkisten osakeyhtiöiden rajatylittävien sulautumisien osalta sääntelyä voitaisiin jonkin verran mukauttaa. Muun muassa työnantajien keskusjärjestöt olivat valmiit hyväksymään komission ehdotuksen. Näiden lausunnonantajien mielestä direktiivin sanamuotoa tulisi selventää siten, että Suomen kansallisen hallintoedustuslainsäädännön soveltaminen ensisijaisena ja riittävänä vaihtoehtona on selvää. Nämä lausunnonantajat vastustavat kansallisen henkilöstöedustuslainsäädännön syrjäyttämistä siten, että Suomeen rekisteröitäviin yhtiöihin sovellettaisiin henkilöstöedustuksen osalta Suomen lainsäädännöstä poikkeavaa menettelyä tai säännöksiä. Tämä asettaisi suomalaiset osakeyhtiöt keskenään eriarvoiseen asemaan, koska ne joutuisivat perustamistavastaan riippuen soveltamaan eri säännöksiä. Näiden lausunnonantajien mielestä eurooppayhtiön henkilöstöedustusjärjestelmä ei sovi pienten ja keskisuurten yhtiöiden sulautumisiin, joissa se on liian monimutkainen, vaatii erityisasiantuntemusta ja sekä raskas että kallis. 5. Vaikutukset Suomessa 5.1. Lainsäädäntö Direktiivin soveltamisalaan ehdotettujen yhtiöiden rekisteröintiä koskevassa lainsäädännössä ja yrityskiinnityslainsäädännössä on säädettävä direktiivin täytäntöön panemiseksi muun muassa toimivaltaisista viranomaisista. Myös rahoitus - ja vakuutuselinkeinoa sekä henkilöstöedustusta koskevaa sääntelyä on muutettava rajat ylittävän sulautumisen huomioon ottamiseksi Taloudelliset vaikutukset sekä organisaatio ja henkilöstövaikutukset Elinkeinoelämä. Komission vaikutusarvion mukaan ehdotus hyödyttäisi ennen kaikkea pk-yrityksiä. Ehdotus mahdollistaa rajat ylittävän sulautumisen nykyistä selvästi halvemmalla ja yksinkertaisempia oikeudellisia menettelyjä soveltaen. Tällä pitäisi olla posi-

6 6 tiivinen vaikutus työllisyyteen ja yritysten kilpailukykyyn. Useassa valtiossa toimivat yhtiöt voivat vähentää hallintokulujaan, kun konsernirakenteesta luopuminen tulee helpommaksi. Tästä hyötyvät erityisesti luvanvaraista rahoitus- tai vakuutustoimintaa harjoittavat suuret yritykset. Muissa yrityksissä säästö on vähäisempää, koska kirjanpitovelvollisuus yleensä jatkuu sivuliikkeiden osalta. Konsernirakenteesta luopuminen helpottaa myös pääoman käytön tehostamista. Verosääntely vaikuttaa olennaisesti rajatylittävän sulautumisen käyttökelpoisuuteen. Jos sulautuminen toteutetaan yritysjärjestelydirektiivin mukaisesti, sulautumisesta ei ole välittömiä veroseuraamuksia sulautuvalle yhtiölle. Verotuksen vaikutuksia ei muutoin ole vielä kattavasti arvioitu. Direktiivi lisännee tarvetta verotuksen kehittämiseen varsinkin, jos vuonna 2004 EU:n jäseniksi tulevien naapurivaltioidemme verotusta pidetään yleisesti olennaisesti yritysystävällisempänä kuin suomalaista verotusta. Mahdollisuus rajat ylittävään sulautumiseen lisää jäsenvaltioiden välistä kilpailua yrityksistä. Direktiivi vaikuttaa osaltaan siihen, miten yhtiön kotipaikan perusteella määräytyvää lainsäädäntöä tulevaisuudessa kehitetään esimerkiksi yhtiö-, vero- ja työoikeuden alalla sekä kansallisesti että EUtasolla. Jos direktiivi koskee myös muita yhtiötyyppejä kuin julkista osakeyhtiötä, edellä mainitut vaikutukset koskevat myös näitä yhtiöitä. Yksityisten osakeyhtiöiden ja niitä pitkälti vastaavien ulkomaisten rajavastuuyhtiöiden sisällyttäminen soveltamisalaan parantaa myös pienten ja keskisuurten yritysten kilpailuedellytyksiä ja helpottaa konsernirakenteiden purkamista. Osuuskuntien, osuuspankkien ja keskinäisten vakuutus yhtiöiden sisällyttäminen soveltamisalaan varmistaisi näille yrityksille tasapuoliset kilpailuedellytykset verrattuna samoilla aloilla toimiviin osakeyhtiöihin. Ehdotetussa muodossa direktiivin soveltamisala on niin laaja, että rajatylittävän sulautumisen seurauksena yhteisömuoto voi käytännössä muuttuu olennaisestikin osakkaiden, jäsenten tai velkojien ja muiden sivullisten kannalta arvioituna. Mahdolliset muutokset ovat sitä merkittävämpiä, mitä erilaisempaa jäsenvaltioiden kansallinen sääntely on. Mahdollisuus yhteisömuodon muuttamiseen rajatylittävän sulautumisen yhteydessä voisi vähentää olennaisesti kansallisen sääntelyn selkeyttä ja tehokkuutta, jos direktiivissä ei sallita yhteisömuodon muutosta koskevia kansallisia erityissäännöksiä. Talletussuoja ja sijoittajien korvausjärjestelmä. Talletussuojaa ja sijoittajien korvausjärjestelmää koskevassa sääntelyssä ei ole esimerkiksi suojajärjestelmien rahoituksen osalta otettu huomioon rajatylittävää sulautumista ja kotipaikan siirtoa toiseen valtioon. Rajatylittävän sulautumisen helpottamisesta voi syntyä tarve yhdenmukaistaa eri jäsenvaltioiden kansallista talletussuojaa ja sijoittajien korvausjärjestelmiä. Ongelmalliseksi voi osoittautua myös rahamarkkinayrityksen velvollisuus varautua toimintavarmuuden säilyttämiseen valmiuslainsäädännössä tarkoitetuissa kriisitilanteissa. Osakkaat, muut sijoittajat ja velkojat. Direktiivillä ei ole välittömiä vaikutuksia osakeyhtiön osakkaiden, muiden sijoittajien ja velkojien asemaan, koska näiden oikeudet turvataan vähintään vastaavalla tavalla kuin OYL:n mukaisessa kansallisessa sulautumisessa. Vastaavasta syystä direktiivillä ei myöskään ole välittömiä vaikutuksia osuuskunnan jäsenten, muiden sijoittajien ja velkojien asemaan. Sulautuminen toiseen valtioon rekisteröitävään yhtiöön voi kuitenkin lisätä olennaisesti henkilöosakkaiden, -jäsenten ja - sijoittajien maksettavaksi tulevia osakkeiden, osuuksien ja muiden sijoituskohteiden säilytyskuluja. Jos direktiivissä sallitaan yhteisömuodon muuttaminen rajatylittävän sulautumisen yhteydessä, direktiivissä tulisi sallia myös omistajien ja muiden sijoittajien asemaa koskevat kansalliset erityissäännökset tällaisessa sulautumisessa. Henkilöstö. Direktiivillä ei ole välittömiä taloudellisia vaikutuksia suomalaisten yhtiöiden henkilöstön kannalta. Jos Suomeen rekisteröity yhtiö sulautuu toiseen valtioon rekisteröitävään yhtiöön, Suomen palkkaturvalainsäädäntöä ei enää sovelleta työnantajan palveluksessa ulkomailla työskentelevään työntekijään, vaikka hänen kotipaikkansa on Suomessa (palkkaturvalain (866/1998) 2 ).

7 7 Komission ehdottamassa muodossa direktiivi ei yleensä heikennä suomalaisten työntekijöiden mahdollisuuksia osallistua yhtiön hallintoon verrattuna voimassa olevaan henkilöstön edustamista koskevaan sääntelyyn, koska niissä nykyisissä jäsenvaltioissa, joissa on pakollinen hallintoedustusjärjestelmä, tietyt raja-arvot täyttävässä yhtiöissä henkilöstöllä on yleensä oikeus saada edustajia hallintoneuvostoon tai hallitukseen. Suomalaisten työntekijöiden asema saattaisi kuitenkin heikentyä jonkin verran, jos vastaanottava yhtiö rekisteröidään Hollantiin. Sama koskee vastaanottavan yhtiön rekisteröimistä sellaiseen muuhun jäsenvaltioon, jossa mahdollisesti tulevan lainsäädännön mukaan pakollinen henkilöstöedustus suo työntekijöille vähemmän oikeuksia kuin Suomen henkilöstöedustuslainsäädäntö. Jos henkilöstöedustus säänneltäisiin komission ehdotuksesta poiketen vastaavalla tavalla kuin eurooppayhtiön perustamisen yhteydessä, suomalaisilla työntekijöillä olisi useissa tapauksissa nykyistä pidemmälle menevät oikeudet osallistua yhtiön hallintoon, koska niissä jäsenvaltioissa, joissa on pakollinen hallintoedustusjärjestelmä, henkilöstöllä on oikeus valita osa yhtiön hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenistä. Tällöin Suomeen rekisteröitävän Suomen lakiin perustuvan yhtiön hallintoneuvoston tai hallituksen kokoonpanoon sovellettaisiin joissakin tapauksissa myös toisen jäsenvaltion henkilöstöedustusta koskevaa lainsäädäntöä. Julkistalous. Direktiivillä ei ole välittömiä valtiontaloudellisia vaikutuksia. Mahdollisuus rajat ylittävään sulautumiseen voi lisätä jäsenvaltioiden välistä kilpailua yrityksistä myös yritysverotuksen suhteen. Rajatylittävän sulautumisen yleistyminen voi osaltaan heikentää verovalvonnan tasoa, jos tilanteeseen ei puututa EU-tasolla. Kaupparekisteriviranomaisen tehtävien määrä kasvaa jonkin verran, mutta muutoksesta aiheutuvat kustannukset eivät ole merkittäviä ja ne katetaan rekisteröintivelvollisilta perittävillä maksuilla. Suuren luottolaitoksen tai vakuutusyhtiön sulautuminen toiseen valtioon rekisteröitävään yritykseen merkitsee valvontamaksutulojen merkittävää alenemista ja saattaa siten johtaa viraston taloudellisen aseman heikkenemiseen. Rajat ylittävä sulautuminen voi johtaa myös valvontatoiminnan rakenteellisiin muutoksiin, koska valvonta siirtyy uuden kotivaltion viranomaisille. 6. Käsittely neuvostossa Direktiiviehdotusta käsittelevässä neuvoston yhtiöoikeudellisessa työryhmässä jäsenvaltioiden edustajat ovat kannattaneet ehdotusta yleisellä tasolla. Kannanotot ovat olleet alustavia, koska kansallisten kantojen valmistelu on kesken. Merkittävimmät ongelmat liittyvät direktiivin soveltamisalaan, jonka selventämistä ja rajoittamista kannatetaan yleisesti, sekä pakollisen henkilöstöosallistumisen määrittelyyn ja neuvottelumenettelyn puuttumiseen silloin, kun osallistumisen tason katsottaisiin laskevan sulautumisen vuoksi. Alustavan tiedon mukaan työryhmän työn etenemistä esitellään toukokuussa 2004 pidettävässä kilpailukykyneuvostossa. 7. Valtioneuvoston kanta 7.1. Yleistä Suomi kannattaa valtiolliset rajat ylittävien pääomayhtiöiden sulautumista koskevaa direktiivitasoista sääntelyä, joka on tarpeen sisämarkkinoidcn tehostamiseksi direktiivin johdannossa ja perusteluissa mainituista syistä Oikeusperusta Kanta. Suomi hyväksyy komission ehdottaman oikeusperustan siten tarkennettuna, että oikeusperusta on perustamissopimuksen 44 artiklan 2 kohdan g alakohta. Perustelut. Suomen kanta vastaa neuvoston oikeudellisen yksikön lausuntoa Direktiivin soveltamisala Kanta. Suomi kannattaa direktiivin soveltamisalan selventämistä ja rajoittamista siten, että soveltamisalaan kuuluvat eri jäsenvaltioissa riittävän yhdenmukaisesti säännellyt yhtiömuodot. Suomi kannattaa soveltamisalaan kuuluvien yhtiömuotojen listaamis-

8 8 ta direktiivin liitteessä. Suomi on valmis harkitsemaan soveltamisalaa koskevan listan ajantasalla pitämisen helpottamista siten, että direktiivissä säädettäisiin tältä osin komitologiamenettelystä. Suomen ensisijainen tavoite on, että direktiivi koskisi vain jäsenvaltioiden julkisia ja yksityisiä osakeyhtiöitä ja osuuskuntia sekä yksityisiä osakeyhtiöitä vastaavia ulkomaisia rajavastuuyhtiöitä. Suomi voi suostua siihen, että direktiivi koskee myös muita nimettäviä yhteisömuotoja, joita koskeva kansallinen sääntely on käytännössä pitkälti yhdenmukaista eri jäsenvaltioissa. Tällainen yhteisömuoto voi olla lähinnä keskinäinen yhtiö (Suomessa lähinnä keskinäinen vakuutusyhtiö). Suomi voi suostua myös direktiivin soveltamisalan rajoittamiseen siten, että se koskee vain julkisia ja yksityisiä osakeyhtiöitä. Suomi vastustaa soveltamisalan laajentamista muihin oikeushenkilömuotoihin. Perustelut. Soveltamisalan selventäminen Suomen ehdottamalla tavalla on tarpeen rajatylittävien sulautumisten helpottamiseksi. Komission ehdottama liian yleinen määrittely johtaisi siihen, että kukin jäsenvaltio tai sen toimivaltainen viranomainen voisi määritellä ne ulkomaiset yhtiömuodot, joiden kanssa sulautuminen sallitaan. Jäsenvaltion tulkinnan lainmukaisuus selviäisi vasta myöhemmin oikeuskäytännössä. Soveltamisalan rajoittaminen eri valtioissa riittävän yhdenmukaisesti säänneltyihin yhtiömuotoihin on tarpeen osakkaiden sekä velkojien ja muiden sivullisten suojan vuo k- si. Osakeyhtiöitä koskeva yhtiöoikeudellinen sääntely on osittain harmonisoitu ja muilta osin mainittuja yhteisömuotoja koskeva kansallinen sääntely on käytännössä pitkälti yhdenmukaista eri jäsenvaltioissa. Julkisten osakeyhtiöiden ja osuuskuntien rajatylittäviä sulautumisia säännellään jo eurooppayhtiöasetuksessa ja eurooppaosuuskunnan (SCE) säännöistä annetussa neuvoston asetuksessa ((EY) N:o 1435/2003). Edellä mainittua laajempi soveltamisala olisi ongelmallinen, koska erilaisia kansallisia yhteisömuotoja on paljon ja niitä koskeva sääntely vaihtelee suuresti. Laajempi soveltamisala voisi käytännössä johtaa usein yhteisömuodon muuttumiseen sulautumisen yhteydessä. Laajemman soveltamisalan tarvetta ei ole osoitettu. Tähän asti on pidetty riittävänä, että EU:n yhtiöoikeudellinen sääntely koskee vain julkisia osakeyhtiöitä, yksityisiä osakeyhtiöitä ja niitä lähellä olevia rajavastuuyhtiöitä sekä osuuskuntia Sulautumisen määritelmä Kanta. Rajat ylittävän sulautumisen käyttökelpoisuuden varmistamiseksi sulautumisen määritelmässä ei pitäisi rajoittaa rahavastikkeen käyttämistä, mikä vastaisi kansalliseen julkisten osakeyhtiöiden sulautumiseen sovellettavaa neuvoston 3. yhtiöoikeudellista direktiiviä (78/855/ETY). Perustelut. Ehdotettua suuremman rahavastikkeen käyttö voi olla tarpeen erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten sulautumisten helpottamiseksi, koska erilajisia osakkeita käytetään yleisimmin yksityisissä osakeyhtiöissä. Käytännössä on ilmennyt, että sulautumismenettelyä käytetään, vaikka yhtiöt eivät voi hyödyntää erityisiä verosäännöksiä, joissa rahavastikkeen käyttöä rajoitetaan Henkilöstöedustus Kanta. Suomen tavoitteena on henkilöstöosallistumisen järjestäminen siten, että se on käyttökelpoinen myös pk-yritysten kannalta. Koska direktiiviehdotuksen tarkoituksena on helpottaa erityisesti pk-yritysten rajat ylittäviä sulautumisia, direktiiviehdotuksen valmistelussa on pyrittävä riittävän joustaviin menettelyihin tämän tavoitteen toteuttamiseksi. Suomi pyr kii neuvotteluissa siihen, että direktiivin vaikutukset henkilöstön osallistumisjärjestelmiin ja erityisesti suomalaisten yhtiöiden henkilöstön osallistumisjärjestelmiin minimoidaan. Suomi suhtautuu varauksellisesti siihen, että henkilöstön oikeudet voisivat vähentyä sen vuoksi, että sulautumisessa vastaanottavaan yhtiöön sovellettaisiin automaattisesti ja henkilöstöedustuksen tasosta riippumatta yhtiön kotipaikan lakia. Joissakin tapauksissa eri valtioiden henkilöstöosallistumisjärjestelmiä saattaa olla käytännössä vaikea asettaa paremmusjärjestykseen. Järjestelmien vertailussa onkin tärkeätä, että henkilöstön osallistumismahdollisuuksiin

9 9 vaikuttavia tekijöitä arvioidaan kokonaisuutena sekä riittävän monipuolisesti ja laajasti. Perustelut. Jos direktiivi toteutuisi ehdotetussa muodossa, yhtiön muut kuin kotivaltiossa työskentelevät työntekijät jäisivät kokonaan henkilöstöedustuksen ulkopuolelle, koska yhtiön kotivaltion lakia sovelletaan lähtökohtaisesti vain kyseisessä valtiossa työskentelevään henkilöstöön. Vaikka ehdotukseen lisättäisiin säännös sulautumisessa vastaanottavan yhtiön kotipaikan lainsäädännön soveltamisesta myös muissa maissa työskenteleviin yhtiön työntekijöihin, henkilöstön oikeudet voisivat vähentyä, jos yhtiön kotipaikan valtiossa olisi käytössä sellainen pakottava henkilöstönosallistumisjärjestelmä, joka suo henkilöstölle vähemmän oikeuksia kuin henkilöstöön aiemmin sovelletun lainsäädännön mukaan. Suomen osalta henkilöstön osallistumisoikeuksia koskeva tavoite voitaisiin toteuttaa esimerkiksi siten, että henkilöstöedustukseen sovellettaisiin eurooppayhtiöasetusta ja siihen liittyvää henkilöstöedustusdirektiiviä vastaavia säännöksiä, jos vastaanottavan valtion henkilöstöedustusjärjestelmä suo henkilöstölle vähemmän oikeuksia kuin Suomen lainsäädäntö. Eurooppayhtiötä vastaavan sääntelyn soveltamiseen liittyvät mahdolliset puutteet tulisi kuitenkin korjata tämän direktiivin osalta. Suomi on valmis harkitsemaan myös sitä, että muiden kuin julkisten osakeyhtiöiden osalta henkilöstöeduksen sääntelyä voitaisiin mukauttaa esimerkiksi neuvottelumenettelyn osalta.

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 11. maaliskuuta 2003 PE 323.132/2-8 TARKISTUKSET 2-8 Lausuntoluonnos (PE 323.132) Alexander Radwan Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Eurooppayhtiöasetukseen liittyvä kansallinen sääntelytarve ja -mahdollisuudet. A. SE-asetuksessa edellytetyt kansallisen lainsäädännön muutokset

Eurooppayhtiöasetukseen liittyvä kansallinen sääntelytarve ja -mahdollisuudet. A. SE-asetuksessa edellytetyt kansallisen lainsäädännön muutokset 1 Oikeusministeriö Eurooppayhtiölaki-työryhmä/jj 17.10.2003 Eurooppayhtiöasetukseen liittyvä kansallinen sääntelytarve ja -mahdollisuudet A. SE-asetuksessa edellytetyt kansallisen lainsäädännön muutokset

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti

Lisätiedot

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT HE 79/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 4 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 13/2004 vp. Hallituksen esitys eurooppayhtiölaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi JOHDANTO.

TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 13/2004 vp. Hallituksen esitys eurooppayhtiölaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi JOHDANTO. TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 13/2004 vp Hallituksen esitys eurooppayhtiölaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 27 päivänä huhtikuuta 2004 lähettänyt talousvaliokuntaan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

HE 124/2007 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain muuttamisesta

HE 124/2007 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi henkilöstön edustuksesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 97/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Laki. osuuskuntalain 5 luvun 5 :n muuttamisesta

Laki. osuuskuntalain 5 luvun 5 :n muuttamisesta Liite 1 Rinnakkaistekstit 2. osuuskuntalain 5 luvun 5 :n muuttamisesta muutetaan 28 päivänä joulukuuta 2001 annetun osuuskuntalain (1488/2001) 5 luvun 5 :n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 890/2002,

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen lisäeläketurvan

Lisätiedot

U 78/2008 vp. Oikeusministeri Tuija Brax

U 78/2008 vp. Oikeusministeri Tuija Brax U 78/2008 vp Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta direktiiviksi toisen, kolmannen ja kuudennen yhtiöoikeudellisen direktiivin yksinkertaistamiseksi Perustuslain 96 :n 2 momentin mukaisesti

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

HE 54/2006 vp. EU:n asetuksen ja ehdotuksen mukaan eurooppaosuuskunnan

HE 54/2006 vp. EU:n asetuksen ja ehdotuksen mukaan eurooppaosuuskunnan Hallituksen esitys Eduskunnalle eurooppaosuuskuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki eurooppaosuuskunnasta (SCE). Lailla annetaan eurooppaosuuskuntaa

Lisätiedot

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi ajoneuvoliikennerekisteristä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä HE 63/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 742. Eurooppayhtiölaki. Annettu Helsingissä 13 päivänä elokuuta 2004

SISÄLLYS. N:o 742. Eurooppayhtiölaki. Annettu Helsingissä 13 päivänä elokuuta 2004 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä elokuuta 2004 N:o 742 758 SISÄLLYS N:o Sivu 742 Eurooppayhtiölaki... 2103 743 Laki osakeyhtiölain 8 luvun 4 :n muuttamisesta... 2108 744 Laki

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 21.6.2016 KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Asia: Liettuan tasavallan parlamentin perusteltu lausunto

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

Eurooppayhtiölaki. EDUSKUNNAN VASTAUS 107/2004 vp. Hallituksen esitys eurooppayhtiölaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Eurooppayhtiölaki. EDUSKUNNAN VASTAUS 107/2004 vp. Hallituksen esitys eurooppayhtiölaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. EDUSKUNNAN VASTAUS 107/2004 vp Hallituksen esitys eurooppayhtiölaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eurooppayhtiölaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0296 (CNS) 5931/16 SC 16 ECON 75 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

nökset: - Eurooppaosuuskunta on oikeushenkilö, jonka jäsenten vastuu rajoittuu pääomapanoksiin

nökset: - Eurooppaosuuskunta on oikeushenkilö, jonka jäsenten vastuu rajoittuu pääomapanoksiin YLEISPERUSTELUT 1. Nykytila 1.1. Asetuksen voimaantulo Eurooppaosuuskunnan säännöistä annettua neuvoston asetusta ((EY) N:o 1435/2003), jäljempänä neuvoston asetus, on sovellettava EU:n jäsenvaltioissa

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 906. Eurooppaosuuskuntalaki. Annettu Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 906. Eurooppaosuuskuntalaki. Annettu Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2006 N:o 906 914 SISÄLLYS N:o Sivu 906 Eurooppaosuuskuntalaki... 2565 907 Laki osuuskuntalain 5 luvun 5 :n muuttamisesta... 2570 908

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) 16253/14 AVIATION 224 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 28. marraskuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D035899/03 Asia:

Lisätiedot

yrityksen toiminnan kehittämiseksi yrityksen ja henkilöstön yhteistoiminnan tehostamiseksi henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi

yrityksen toiminnan kehittämiseksi yrityksen ja henkilöstön yhteistoiminnan tehostamiseksi henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi HENKILÖSTÖN EDUSTUS YRITYSTEN HALLINNOSSA hallintoedustajalaki, 725/1990 Tarkoitus (1 ): yrityksen toiminnan kehittämiseksi yrityksen ja henkilöstön yhteistoiminnan tehostamiseksi henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle rajat ylittäviä pääomayhtiöiden sulautumisia ja jakautumisia koskevaksi yhteisölainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan rajat ylittäviä sulautumisia

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 909 lopullinen 2006/0282 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien

Lisätiedot

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa EDUSKUNNAN VASTAUS 250/2006 vp Hallituksen esitys eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 23.2.2009 KOM(2009)81 lopullinen 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS elatusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2005/56/EY, annettu 26 päivänä lokakuuta 2005, pääomayhtiöiden rajatylittävistä sulautumisista

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2005/56/EY, annettu 26 päivänä lokakuuta 2005, pääomayhtiöiden rajatylittävistä sulautumisista 2005L0056 FI 22.10.2009 001.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2005/56/EY, annettu 26

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

Oikeusministeri Johannes Koskinen

Oikeusministeri Johannes Koskinen Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi rikoksen uhrille maksettavista korvauksista (rikosvahinkokorvaukset) Perustuslain 96 :n 2 momentin mukaisesti lähetetään eduskunnalle

Lisätiedot

TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA (Euroopan kemikaaliviraston hallintoneuvoston päätös) TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Suomenkielinen versio on epävirallinen konsolidoitu versio Euroopan kemikaaliviraston

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

SULAUTUMISSUUNNITELMA SAKUPE OY:N JA KARJALAN TEKSTIILIPALVELU OY:N VÄLILLÄ

SULAUTUMISSUUNNITELMA SAKUPE OY:N JA KARJALAN TEKSTIILIPALVELU OY:N VÄLILLÄ SULAUTUMISSUUNNITELMA SAKUPE OY:N JA KARJALAN TEKSTIILIPALVELU OY:N VÄLILLÄ 5.9.2017 2 SULAUTUMISSUUNNITELMA SAKUPE OY JA KARJALAN TEKSTIILIPALVELU OY Karjalan Tekstiilipalvelu Oy (Y-tunnus: 0167870-2),

Lisätiedot

AJANKOHTAISET LAKIASIAT

AJANKOHTAISET LAKIASIAT AJANKOHTAISET LAKIASIAT Varatuomari Kari Lehto Pellervo-Seura Pellervon Päivä 11.4. MERKITTÄVIMMÄT MUUTOKSET OSUUSTOIMINNAN KANNALTA EUROOPPAOSUUSKUNTALAKI OSAKEYHTIÖLAKI TILINTARKASTUSLAKI EUROOPPAOSUUSKUNTALAKI

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX Luonnos KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

SULAUTUMISSUUNNITELMA. 1 Sulautuminen. 2 Tiedot sulautumiseen osallistuvista osuuspankeista. 3 Selvitys sulautumisen syistä

SULAUTUMISSUUNNITELMA. 1 Sulautuminen. 2 Tiedot sulautumiseen osallistuvista osuuspankeista. 3 Selvitys sulautumisen syistä 1 (5) SULAUTUMISSUUNNITELMA Pyhälaakson Osuuspankin ja Suomenselän Osuuspankin välillä 1 Sulautuminen Pyhälaakson Osuuspankki (jäljempänä Sulautuva Osuuspankki) sulautuu Suomenselän Osuuspankkiin (jäljempänä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 239/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusoikeuslain 11 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan vakuutusoikeuslain sivutoimisten jäsenten määräämistä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.10.2014 COM(2014) 653 final 2014/0302 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Romanialle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.4.2008 KOM(2008) 168 lopullinen 2008/0065 (CNS) C6-0175/08 Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 22.12.2006 KOM(2006) 913 lopullinen 2006/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden

Lisätiedot

MIFID II ja MIFIR sääntelee muun muassa sijoituspalveluyritysten ja kauppapaikkojen toimintaa sekä kaupankäyntiä rahoitusvälineillä.

MIFID II ja MIFIR sääntelee muun muassa sijoituspalveluyritysten ja kauppapaikkojen toimintaa sekä kaupankäyntiä rahoitusvälineillä. Valtiovarainministeriö PERUSMUISTIO VM2016-00166 RMO Häyrynen Janne(VM) 22.03.2016 JULKINEN Asia Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusvälineiden markkinoista annetun

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp).

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp). Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp). Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki. osakeyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007

SISÄLLYS. N:o Laki. osakeyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2007 N:o 1415 1431 SISÄLLYS N:o Sivu 1415 Laki osakeyhtiölain muuttamisesta... 5327 1416 Laki osakeyhtiölain voimaanpanosta annetun

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.1.2011 KOM(2010) 791 lopullinen 2011/0001 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle eurooppayhtiölaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki eurooppayhtiöstä (SE). Lailla annetaan eurooppayhtiötä koskevat kansalliset

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

1994 ~ - HE 113 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

1994 ~ - HE 113 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1994 ~ - HE 113 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilakia muutettavaksi siten, että laissa säädettäisiin Euroopan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden laskemisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004)

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 78/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi osuuskuntalain voimaanpanosta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan osuuskuntalain voimaanpanolakiin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

1 MIKÄ ON SÄÄTIÖ? 1.1 Peruskäsitteitä

1 MIKÄ ON SÄÄTIÖ? 1.1 Peruskäsitteitä 1 MIKÄ ON SÄÄTIÖ? Säätiö on perustajansa asettama erillisvarallisuus, jota hoitaa erillinen hallinto ja jolla toteutetaan perustajan määräämää hyödyllistä tarkoitusta. Säätiön perustaja laatii säätiön

Lisätiedot

Esityksen tarkoituksena on toteuttaa Euroopan

Esityksen tarkoituksena on toteuttaa Euroopan HE 125/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 2 ja 11 f :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksen tarkoituksena on toteuttaa Euroopan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain 105 :n sekä ulkomaisen luottoja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 7 a ja 9 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Työllisyys- ja sosiaalivaliokunta 2004 ALUSTAVA 1989/0218(CNS) 15. toukokuuta 2001 LAUSUNTOLUONNOS työllisyys- ja sosiaalivaliokunnalta oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0189 (COD) 11667/17 JUSTCIV 189 CODEC 1312 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 9. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

1994 vp - HE 28 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

1994 vp - HE 28 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1994 vp - HE 28 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion maksuperustelain 1 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion maksuperustelakia selvennettäväksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2017 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0374 (CNS) 7103/17 LIMITE PUBLIC FISC 59 ECOFIN 184 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia E-KIRJE VNEUS VNEUS Kaila Heidi(VNK) Eduskunta Suuri valiokunta

Valtioneuvoston kanslia E-KIRJE VNEUS VNEUS Kaila Heidi(VNK) Eduskunta Suuri valiokunta Valtioneuvoston kanslia E-KIRJE VNEUS2013-00604 VNEUS Kaila Heidi(VNK) 03.09.2013 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia EU/Mayotten aseman muuttaminen Euroopan unioniin nähden/poikkeukset ja siirtymäkaudet

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. marraskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. marraskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. marraskuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0300 (NLE) 14567/17 EHDOTUS Lähettäjä: EF 288 ECOFIN 965 SURE 52 SERVICES 37 CH 44 Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2014 166/2014 Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

Helsinki, 12. marraskuuta 2010 MB/D/29/2010 lopullinen PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA. (Hallintoneuvoston päätös)

Helsinki, 12. marraskuuta 2010 MB/D/29/2010 lopullinen PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA. (Hallintoneuvoston päätös) Helsinki, 12. marraskuuta 2010 MB/D/29/2010 lopullinen PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA (Hallintoneuvoston päätös) PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA EUROOPAN KEMIKAALIVIRASTON HALLINTONEUVOSTO,

Lisätiedot

Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 8305/14 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) PI 39

Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 8305/14 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) PI 39 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) 8305/14 ADD 1 PI 39 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Päivämäärä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.5.2000 KOM(2000) 346 lopullinen 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

Lisätiedot

HE 193/2005 vp. ja eurooppaosuuskunnan oikeudellista asemaa verolainsäädännössä. Samassa yhteydessä

HE 193/2005 vp. ja eurooppaosuuskunnan oikeudellista asemaa verolainsäädännössä. Samassa yhteydessä Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia ja elinkeinotulon

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 743. Laki. rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 743. Laki. rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2006 N:o 743 748 SISÄLLYS N:o Sivu 743 Laki rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta... 2249 744 Laki järjestyslain 7 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

HE 69/2009 vp. säätää neuvontatehtävien hoidosta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta maakunnalle.

HE 69/2009 vp. säätää neuvontatehtävien hoidosta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta maakunnalle. HE 69/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2015 COM(2015) 664 final 2015/0304 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevan Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 ja 4 :n, rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain :n

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 197/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi henkilökunnan aseman järjestämisestä kunnallisen sosiaalihuollon tai terveydenhuollon laitoksen taikka tehtävän siirtyessä toisen kunnan tai kuntainliiton

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s Neuvoston direktiivi 98/59/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s. 0016-0021

Lisätiedot