VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Ranoprin 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen Ranoprin 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Ranoprin 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen Ranoprin 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen"

Transkriptio

1 VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ranoprin 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen Ranoprin 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 40 mg tai 80 mg propranololihydrokloridia Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta LÄÄKEMUOTO Tabletti, kalvopäällysteinen 40 mg tabletti: Keltainen, pyöreä, kaksoiskupera, kalvopäällysteinen tabletti toispuolisella ristiurakuviolla, halkaisija 7,1 mm. 80 mg tabletti: Keltainen, pyöreä, kaksoiskupera, kalvopäällysteinen tabletti toispuolisella jakouralla, halkaisija 9,1 mm. 4. KLIINISET TIEDOT 4.1 Käyttöaiheet Angina pectoris Useimmat rytmihäiriöt Tyreotoksikoosi Essentiaalinen tremor Migreenikohtausten ennaltaehkäisy (klassinen ja ei-klassinen migreeni, cluster headache) Hypertensio Sydäninfarktin sekundääripreventio Hypertrofinen obstruktiivinen kardiomyopatia Glaukooma Feokromosytooma Portahypertensio ja tähän liittyvien ruokatorviverenvuotojen estohoito Digitalisintoksikaatio 4.2 Annostus ja antotapa Ranoprin-tabletit otetaan suun kautta riittävän nestemäärän kanssa. Annostus tulee säätää yksilöllisesti. Annosta nostetaan asteittain hoitovasteen mukaan välttäen bradykardiaa. Annostus aikuisille: Angina pectoris: Tavallinen aloitusannos 40 mg 2-3 kertaa vuorokaudessa. Annosta voidaan nostaa viikon välein vasteen mukaisesti, ylläpitoannos mg/vrk. Hypertensio: Aloitusannos 40 mg 2-3 kertaa vuorokaudessa. Annosta voidaan nostaa viikon välein vasteen mukaisesti, ylläpitoannos mg/vrk. Rytmihäiriöt, tyreotoksikoosi ja hypertrofinen obstruktiivinen kardiomyopatia: 40 mg 2-4 kertaa vuorokaudessa.

2 Essentiaalinen tremor: Aloitusannos 40 mg 2-3 kertaa vuorokaudessa. Annosta voidaan nostaa viikon välein vasteen mukaisesti, ylläpitoannos mg/vrk. Migreenin estohoito: Aikuisille ja yli 35 kg painaville lapsille ja nuorille 40 mg x 3/vrk, alle 35 kg painaville 20 mg x 3/vrk, ei alle 7-vuotiaille. Feokromosytooma: Preoperatiivisesti 60 mg x 3/vrk 3 päivänä yhdessä alfasalpaahoidon kanssa. Potilaille, joita ei hoideta leikkauksella mg x 3/vrk. Portahypertensio: lepopulssia pyritään alentamaan n. 25 % ja annos sovitetaan sen mukaan. Aloitusannos on 40 mg x 2/vrk, annosta nostetaan tarvittaessa 160mg mg:aan vuorokaudessa (ks. 4.4). Sydäninfarktin sekundääripreventio: Aloitus 5-21 päivää akuutin sydäninfarktin jälkeen 40 mg 4 kertaa vuorokaudessa 2-3 vuorokauden ajan, jonka jälkeen ylläpitoannoksena annetaan 80 mg 2 kertaa vuorokaudessa. Glaukooma: 40 mg kahdesti vuorokaudessa. Annostus lapsille: Lapsille annostus tulisi säätää sairauden vakavuuden mukaan. Tavallinen annos alle 12- vuotiaalle lapselle on 0,25-0,5 mg/kg 3-4 kertaa vuorokaudessa. Annostus ikääntyneille: Annostus tulisi säätää huolella, sillä ikääntyneillä haittavaikutusten ilmaantumisen riski on suurentunut farmakokineettisten muutosten vuoksi. Annostus maksan vajaatoiminnassa: Annoksen sovittamista tulee harkita, mikäli propranololia määrätään maksan vajaatoiminnasta kärsivälle potilaalle. Suun kautta otetun propranololin hyötyosuus kasvaa maksakirroosia sairastavilla potilailla ja eliminaatio hidastuu. Maksakirroosipotilailla propranololin plasmapitoisuudet ovat keskimäärin kolminkertaisia terveisiin verrattuna.. Annostus munuaisten vajaatoiminnassa: Annostelun muuttaminen ei ole tarpeen. 4.3 Vasta-aiheet Yliherkkyys propranololille tai valmisteen sisältämille apuaineille Astma ja krooninen obstruktiivinen keuhkosairaus II tai III asteen AV-katkos tai sairas sinus -oireyhtymä (jos ei ole toimivaa sydämentahdistinta) Prinzmetalin angina Bradykardia (sydämen lyöntitiheys < 50 lyöntiä/min ennen hoidon aloitusta) Hypotensio (systolinen paine alle 90 mmhg) Metabolinen asidoosi (esim. diabeettinen ketoasidoosi) Vaikea perifeerinen verenkiertohäiriö (esim. katkokävely tai Raynaud n oireyhtymä) Kompensoimaton sydämen vajaatoiminta Kardiogeeninen shokki 4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet Propranololia on annettava varoen sydämen vajaatoimintaa sairastaville potilaille ja varmistuttava siitä, että vajaatoiminta on adekvaatisti lääkitty sekä kompensoitu. Propranololia on annettava varoen potilaille, joilla on I asteen AV-katkos. Maksan ja munuaisen vajaatoiminta: varovainen aloitus ja annostitraus, ks Maksakirroosia ja portahypertensiota sairastavia potilaita hoidettaessa on varottava hepaattista enkefalopatiaa eli maksakoomaa ja annostitraus on tehtävä varovasti.

3 Diabeetikoilta propranololi voi paitsi heikentää verensokeritasapainon hallintaa, myös peittää mataliin verensokeriarvoihin liittyviä oireita kuten takykardiaa tai vapinaa sekä pidentää hypoglykemian kestoa, ks. myös 4.5. Propranololi voi aiheuttaa hypoglykemiaa myös muille kuin diabeetikoille: vastasyntyneille ja imeväisille, iäkkäille potilaille, hemodialyysipotilaille, paastoajille, kroonista maksasairautta sairastaville potilaille, sekä yliannostuksen yhteydessä, ks Beetasalpaajahoito voi peittää hypertyreoosin oireita, etenkin tykyttelyä, joten tyreotoksikoosipotilailla tulee lääkettä käyttää varoen. Propranololi voi pahentaa myasthenia graviksen oireita. Hoitoa ei saa lopettaa äkillisesti etenkään angina pectoris -potilailta rebound-ilmiöiden kuten angina pectoris-oireiden pahenemisen ja sydäninfarktin riskin välttämiseksi, vaan lääkitys tulee lopettaa vähitellen (7-10 päivän aikana). Propranoli voi pahentaa allergisia reaktioita ja heikentää niiden hoidossa käytettävän adrenaliinin tehoa, ks. myös 4.5. Propranoli voi pahentaa psoriaasia tai aiheuttaa sen puhkeamisen. Beetasalpaajat, propranololi mukaan lukien, voivat vähentää kyynelnesteen eritystä, mikä on huomioitava piilolinssin käyttäjillä. Feokromosytoomassa propranololia saa antaa vain alfasalpaajan ohella. Propranololia ei pidä käyttää migreeniprofylaksiaan alle 7-vuotiaille lapsille. Beetasalpaajalääkityksen keskeyttämisen tarpeellisuudesta ennen leikkausta on olemassa ristiriitaisia tuloksia. Mikäli propranololilääkitys keskeytetään anestesiaa vaativan kirurgisen leikkauksen takia, tulee lopetus tehdä ainakin 24 tuntia ennen toimenpidettä, poikkeuksena potilaat, joilla on tyreotoksikoosi tai feokromosytooma. 4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset Propranololin interaktiot muiden lääkeaineiden kanssa voidaan jakaa beetasalpaajilla yleensä esiintyviin sekä propranololin omiin interaktioihin. Beetasalpaajien farmakokineettisillä interaktioilla ei yleensä ole kliinistä merkitystä johtuen lääkkeen plasmapitoisuuden ja terapeuttisen vaikutuksen heikosta riippuvuussuhteesta. Beetasalpaajilla yleensä esiintyvät interaktiot Ergotamiini Beetasalpaajilla ja ergotalkaloideilla on synergistinen perifeeristen kudosten verenkiertoa heikentävä vaikutus. Insuliini ja sulfonyyliureat Propranololi saattaa voimistaa diabeteslääkkeiden hypoglykeemistä vaikutusta tilanteissa, joissa maksan glykogeenivarastot ovat huvenneet ja glykogenolyysi heikentynyt, kuten esim. paaston aikana. Hypoglykemian adrenergiset oireet (esim. vapina ja takykardia) voivat jäädä ilmenemättä beetasalpauksen seurauksena. Rytmihäiriölääkkeet (Ryhmä I)

4 Ryhmän I rytmihäiriölääkkeillä (esim. disopyramidi) ja beetasalpaajilla on additiivisia negatiivisia inotrooppisia vaikutuksia, mikä voi johtaa vakaviin hemodynaamisiin vaikutuksiin potilailla joilla on vasemman kammion vajaatoimintaa. Em. lääkeryhmien kombinointia tulee välttää myös sick sinus - oireyhtymässä sekä eteiskammiokatkoksissa. Klonidiini Propranololi voi potensoida kloniidiinihoidon lopettamiseen liittyvää reflektorista hypertensiota. Kalsiumsalpaajat Kalsiumsalpaajien ja beetasalpaajien yhteiskäytössä on kuvattu eteiskammiojohtumisen ja sinusfunktion heikkenemistä, bradykardiaa sekä hypotensiota etenkin potilailla, jotka sairastavat sydämen vajaatoimintaa. Propranololia käyttäville potilaille ei saa antaa iv-verapamiilia. Tulehduskipulääkkeet (NSAID) Jotkut anti-inflammatoriset lääkeaineet, kuten indometasiini ja diklofenaakki, ovat heikentäneet beetasalpaajien antihypertensiivistä tehoa. Inhalaatioanesteetit (kloroformi mukaan lukien) Vastoin aikaisempaa käsitystä beetasalpaajalääkityksen lopettamisen riskit leikkausten ajaksi saattavat olla paljon suuremmat kuin mahdolliset inhalaatioanesteetti-interaktioista johtuvat haitalliset vaikutukset. Nykykäsityksen mukaan beetasalpaajalääkitystä ei tarvitse lopettaa ennen nukutusta, mutta hyvin suuria beetasalpaaja-annoksia voidaan joutua asteittain laskemaan. Propranololi saattaa voimistaa narkoottisten aineiden kardiodepressiivisiä vaikutuksia. Adrenaliini Epäselektiiviset beetasalpaajat ovat aiheuttaneet yhdessä adrenaliinin kanssa annettuna (myös paikallisesti annettuna puudutteen lisänä) hypertensiota ja reflektorista bradykardiaa. Lisäksi esim. anafylaktisessa shokissa propranololia käyttävillä potilailla on esiintynyt resistenssiä adrenaliinin bronkodilatoivalle vaikutukselle. Propranololin omat interaktiot Simetidiini Simetidiini lisää propranololin plasmapitoisuuksia vähentämällä tämän ensikierron metaboliaa. Propranololin annosta voidaan joutua pienentämään bradykardiariskin takia. Kinidiini Kinidiinin ja propranololin yhteiskäytössä on raportoitu ortostaattista hypotoniaa. Kinidiini lisää propranololin plasmapitoisuuksia vähentämällä lääkkeen (CYP2D6-välitteistä) maksametaboliaa. Propranololin annosta tulee yhteiskäytössä pienentää. Propafenoni Propafenoni saattaa lisätä propranololin plasmapitoisuuksia vähentämällä propranololin (CYP2D6- välitteistä) maksametaboliaa. Yhdessä julkaistussa farmakokineettisessä tutkimuksessa interaktiolla oli vain heikko beetasalpausta lisäävä vaikutus. Lidokaiini Propranololilääkitys voi lisätä i.v. annetun lidokaiinin plasmapitoisuuksia (n. 30 %) ja voimistaa sen vaikutusta. Amiodaroni

5 Amiodaronin ja propranololin yhteiskäytössä on esiintynyt sinusbradykardiaa ja muita rytmihäiriöitä. Amiodaronin pitkän puoliintumisajan (n. 50 päivää) takia yhteisvaikutusten mahdollisuus säilyy pitkän aikaa lääkityksen lopettamisen jälkeenkin. Digoksiini Propranololi voi pahentaa digoksiinin aiheuttamaa bradykardiaa, ja aiheuttaa AV-johtumisen häiriöitä. Hydralatsiini Propranololin plasmapitoisuudet voivat nousta, kun lääkettä annetaan yhdessä hydralatsiinin kanssa. Hydralatsiini vähentänee propranololin metaboliaa. Nikardipiini ja isradipiini Propranololikerta-annoksen hyötyosuus on kasvanut nikardipiinin (50 %) ja isradipiinin (20 %) vaikutuksesta. Nikardipiinin vaikutuksesta propranololin vaikutukset verenpaineeseen ja pulssiin ovat voimistuneet. Rifampisiini Rifampisiini (CYP2C19 induktorina) lisää propranololin metaboliaa ja vähentää näin beetasalpaajan plasmapitoisuuksia. Fentiatsiinit ja haloperidoli Klooripromatsiini voi vähentää propranololin metaboliaa ja vahvistaa lääkkeen vaikutuksia verenpaineeseen ja pulssiin. Propranololi voi niin ikään vähentää klooripromatsiinin ja myös tioridatsiinin metaboliaa ja lisätä näiden lääkeaineiden plasmapitoisuuksia. Propranololin ja haloperidolin yhteiskäytössä on kuvattu hypotensiota ja sydänpysähdystä. Fluvoksamiini Fluvoksamiinilääkitys on nostanut voimakkaasti propranololin plasmapitoisuuksia vähentämällä propranololin metaboliaa. Teofylliini Propranololi on vähentänyt teofylliinin puhdistumaa %. Yhteiskäytössä tulee seurata plasman teofylliinipitoisuuksia. Risatriptaani Propranololi hidastaa ritsatriptaanin metaboliaa voimakkaasti ja yhteiskäytössä on noudatettava varovaisuutta. Fenyylipropanoliamiini Fenyylipropanoliamiini voi aiheuttaa vaikeita paradoksaalisia hypertensiivisiä reaktioita käytettynä samanaikaisesti propranololin kanssa. 4.6 Raskaus ja imetys Käytettäessä propranololia raskauden aikana tulee ottaa huomioon käytöstä sikiölle mahdollisesti aiheutuva haitta. Äidin raskaudenaikaiseen propranololilääkitykseen on liittynyt vastasyntyneen alipainoisuutta, hypoglykemiaa ja bradykardiaa. Propranololin käytöstä tulisi erityisesti pidättyä raskauden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana sekä käytettävä vain tarkoin harkiten viimeisen raskauskolmanneksen aikana ja synnytyksen lähellä. Propranololia erittyy äidinmaitoon mutta imeväisen saamat annokset ovat niin pieniä, ettei niillä ole kliinistä merkitystä.

6 4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn Lääkkeen aiheuttamasta verenpaineen laskusta johtuen voi haittavaikutuksina ilmetä huimausta, pyörrytystä tai väsymystä etenkin hoitoa aloitettaessa tai annosten nostamisen jälkeen. Hyvän hoitotasapainon vallitessa nämä haittavaikutukset ovat kuitenkin epätodennäköisiä. Jos edellä mainittuja haittavaikutuksia ilmenee, on autolla ajosta ja muista tarkkuutta vaativista suorituksista pidättäydyttävä. 4.8 Haittavaikutukset Propranololin spesifisiin, beetasalpauksesta suoranaisesti johtuviin haittavaikutuksiin kuuluvat mm. sydäninsuffisienssin manifestoituminen ja voimistuminen, Prinzmetalin angina ja Raynaud n tauti. Propranololi saattaa voimistaa hengitystieresistenssiä astmapotilailla. Samoin taipumus hypoglykemiaan saattaa propranololihoidon aikana voimistua. Erityisesti hoidon alussa esiintyviä yleisiä haittavaikutuksia ovat väsymys, huimaus, päänsärky, unihäiriöt ja kylmyydentunne raajoissa. Harvinaisempia, epäspesifisiä haittavaikutuksia, joiden ei voida katsoa johtuvan yksinomaan beetasalpauksesta, ovat mm. gastrointestinaaliset oireet kuten pahoinvointi, oksetus ja ripuli. Muita harvinaisia haittavaikutuksia ovat hallusinaatiot, depressio, iho-oireet ja silmien kuivuminen. Beetasalpaajat saattavat nostaa seerumin triglyseridipitoisuuksia ja vaikuttaa myös lipoproteiinipitoisuuksiin. Hyvin harvinaisena haittavaikutuksena saattaa ilmetä seerumin transaminaasien nousua. Haittavaikutusten arviointi perustuu seuraaviin esiintymistiheyttä koskeviin tietoihin: Hyvin yleinen: 1/10 Yleinen: 1/100, <1/10 Melko harvinainen: 1/1 000, <1/100 Harvinainen: 1/10 000, <1/1 000 Hyvin harvinainen: <1/ Tuntematon: koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin Veri ja imukudos Umpieritys Aineenvaihdunta ja ravitsemus Psyykkisethäiriöt Hermosto Silmät Yleinen 1/100, <1/10 unihäiriöt, painajaisunet sekavuus, hermostuneisuus, masentuneisuus heitehuimaus, unihäiriöt, painajaisia tai hallusinaatioita voi esiintyä etenkin hoidon alussa Melko harvinainen 1/1 000, <1/100 trombosytopenia tai purppura Myastenia graviksen kaltaiset oireet ilman lihasheikkoutta vähentynyt kyynelnesteen eritys, sidekalvontulehdus Harvinainen 1/10 000, <1/1 000 agranulosytoosi hypoglykemia lapsilla parestesiat, pyörtyminen, huimaus Hyvin harvinainen <1/ latentin diabeteksen puhkeaminen tai jo olemassa olevan diabeteksen paheneminen alentunut libido Myastenia graviksen paheneminen sarveis- ja sidekalvontulehdus, näköhäiriöt

7 Sydän Verisuonisto Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina Ruuansulatuselimistö Iho ja ihonalainen kudos Luusto, lihakset ja sidekudos Munuaiset ja virtsatiet Sukupuolielimet ja rinnat Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat verenpaineen lasku, bradykardia, pyörtyminen, sydämen tykytys, atrioventrikulaariset johtumishäiriöt, sydämen vajaatoiminnan paheneminen perifeerisen verenkierron heikkeneminen hengästyminen pahoinvointi, oksentelu, ummetus, ripuli allergiset ihoreaktiot (punoitus, kutina, eksanteema) ja hiustenlähtö lihasheikkous väsymys, huimaus, päänsärky, hikoilu, kylmyyden tunne raajoissa suun kuivuminen posturaalinen hypotensio bronkospasmi astmapotilailla rintakipukohtausten paheneminen, perifeerisistä verenkiertohäiriöistä johtuvien oireiden paheneminen (mukaan lukien Raynaud n oireyhtymä ja katkokävely) beetasalpaajat voivat laukaista psoriasiksen, pahentaa psoriaasin oireita tai aiheuttaa psoriaasin kaltaista eksanteemaa pitkäaikaisen hoidon aikana artropatia (mono- ja polyartriitti) vakavaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla munuaisfunktion huononeminen impotenssi 4.9 Yliannostus 2 g:n kerta-annos on aiheuttanut aikuiselle vaikean intoksikaation. 2.4 g:n kerta-annos on ollut aikuiselle letaali. 400 mg:n kerta-annos on aiheuttanut 12-vuotiaalle vaikean intoksikaation mahantyhjennyksestä huolimatta. 40 mg on aiheuttanut 1-vuotiaalle kohtalaisia myrkytysoireita. Kardiovaskulaarisina oireina voi esiintyä bradykardiaa, AV-katkosta, asystoliaa, verenpaineen voimakasta laskua, sydämen vajaatoimintaa tai kardiogeeninen sokki. Keskushermostohaittoina on ilmennyt väsyneisyyttä, tajuttomuutta, hienojakoista vapinaa, lihaskramppeja, parestesioita ja hikoilun lisääntymistä. Myös hengitysdepressiota, apneaa tai bronkospasmeja, pahoinvointia tai oksentelua, hypoglykemiaa tai hyperglykemiaa sekä hyperkalemiaa on raportoitu.

8 Jos yliannostuksesta on hyvin lyhyt aika, voidaan harkita mahantyhjennystä. Tämä ei kuitenkaan saa hidastaa lääkehiilen (toistuvaa) annostelua. Spesifistä antidoottia ei ole eikä dialyysihoito nopeuta propranololin eliminaatiota. Hemodynamiikkaa, sokeritasapainoa, elektrolyyttitasapainoa ja happoemästasapainoa on seurattava. Hoito on oireenmukaista. Bradykardiaan voi antaa atropiinia tai harkita tahdistinhoitoa. Hypotensiota voidaan hoitaa volyymiekspansiolla, adrenaliinilla tai dopamiini-infuusiolla. Vaikeaa sydänlihaslamaa voidaan hoitaa glukagoni-infuusiolla tai amrinonilla. 5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET 5.1 Farmakodynamiikka Farmakoterapeuttinen ryhmä: Epäselektiiviset beetasalpaajat, ATC-koodi: C07AA05. Propranololi on epäselektiivinen, rasvaliukoinen beetasalpaaja, jolla on heikko membraaneja stabiloiva vaikutus mutta ei sympatomimeettistä ominaisvaikutusta (ISA). Propranololi on rasemaatti ja vain S- enantiomeeri on farmakologisesti aktiivinen. Propranololi estää elimistön vasteita katekoliamiineille, kuten sydämen syketiheyden nousua fyysisen tai psyykkisen rasituksen aikana. Se heikentää sydänlihaksen kontraktiliteettia vaikuttaen näin sekä minuuttivolyymiin että verenpaineeseen madaltavasti. Propranololi hidastaa SA-solmuketta, hidastaen syketiheyttä. Propranololi hidastaa myös johtumista AV-solmukkeessa. Beeta 2 -reseptorisalpauksesta johtuen propranololi voi ahtauttaa ilmateitä astmapotilailta ja heikentää verensokerin tasapainoa diabeetikoilta. 5.2 Farmakokinetiikka Suun kautta otettu propranololi imeytyy lähes täydellisesti (n. 90 %) mutta huomattavasta ensikierron metaboliasta johtuen biologinen hyötyosuus on n. 25 %. Yksilöiden välinen variaatio biologisessa hyötyosuudessa on suuri. Pitkäaikaisemmassa käytössä propranololi hidastaa omaa maksametaboliaansa heikentämällä maksan verenkiertoa ja biologinen hyötyosuus yleensä hieman kasvaa. Huippupitoisuus plasmassa ilmenee 1-2 tunnissa tabletin ottamisesta. Ruoka hidastaa, muttei vähennä imeytymistä. Propranololi sitoutuu melko voimakkaasti plasman proteiineihin (90 %) ja sen jakautumistilavuus on n. 3 l/kg. Propranololi läpäisee veri-aivoesteen ja istukan. Propranololia erittyy myös rintamaitoon. Propranololi metaboloituu maksassa ja sillä on yksi farmakologisesti yhtä potentti metaboliitti, 4- hydroksipropranololi. Tämän metaboliitin vaikutusaika on kuitenkin kanta-ainetta lyhyempi. Virtsasta on löydetty ainakin 8 metaboliittia. Otetusta annoksesta erittyy virtsaan metaboliiteina yli 90 % ja ulosteeseen alle 5%. Vähemmän kuin 0.5 % erittyy virtsaan muuttumattomana kanta-aineena. Propranololin eliminaation puoliintumisaika pitkäaikaiskäytössä on 3-6 tuntia, mutta lääkkeen verenpainetta alentava vaikutus säilyy jopa 12 tuntia. Maksan vajaatoiminta vaikuttaa voimakkaasti propranololin biologiseen hyötyosuuteen, huippupitoisuuteen ja kokonaisaltistukseen, jotka kohoavat, sekä eliminaation puoliintumisaikaan, joka pitenee. 5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta Propranololin akuutti oraalinen toksisuus on suhteellisen alhainen. Kroonisissa toksisuustutkimuksissa hyvin korkeilla propranololiannoksilla (n. 1/3 LD 50 -annoksesta) ei 78 viikon aikana hiirillä havaittu mitään biokemiallisia, morfologisia tai hematologisia muutoksia. Mitään viitteitä propranololin mahdollisesta mutageenisuudesta ei ole havaittu. Propranololia ei pidetä tämänhetkisen tietämyksen mukaan karsinogeenisena aineena, mutta suoritettujen eläinkokeiden perusteella sen muiden karsinogeenien vaikutusta voimistavaa vaikutusta ei voida sulkea pois, erityisesti pitkäaikaiskäytössä korkeilla annoksilla.

9 6. FARMASEUTTISET TIEDOT 6.1 Apuaineet Maissitärkkelys, selluloosajauhe, kopovidoni, talkki, vedetön kolloidinen piidioksidi, magnesiumstearaatti, polyakrylaatti (Eudragit E 100), makrogoli 6000 ja väriaineet (titaanidioksidi E171, kinoliinikeltainen E104). 6.2 Yhteensopimattomuudet Ei oleellinen. 6.3 Kestoaika 5 vuotta. 6.4 Säilytys Säilytä alle 25 o C. 6.5 Pakkaustyyppi ja pakkauskoot 30 ja 100 tabl. PVC/alumiiniläpipainopakkaus. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä. 6.6 Käyttö- ja käsittelyohjeet Ei erityisohjeita. 7. MYYNTILUVAN HALTIJA ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, Ulm, Saksa 8. MYYNTILUVAN NUMERO 40 mg: mg: MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ / / TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

VALMISTEYHTEENVETO. Rytmihäiriöt ja hyperkineettinen verenkierto: 2,5-10 mg 2-3 kertaa vuorokaudessa.

VALMISTEYHTEENVETO. Rytmihäiriöt ja hyperkineettinen verenkierto: 2,5-10 mg 2-3 kertaa vuorokaudessa. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Pinloc 5 mg tabletti Pinloc 10 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää pindololia 5 mg tai 10 mg. Apuaineet: Laktoosimonohydraatti.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Cardiol 6,25 mg tabletti Cardiol 12,5 mg tabletti Cardiol 25 mg tabletti

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Cardiol 6,25 mg tabletti Cardiol 12,5 mg tabletti Cardiol 25 mg tabletti VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Cardiol 6,25 mg tabletti Cardiol 12,5 mg tabletti Cardiol 25 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 6,25 mg, 12,5 mg tai 25

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Felodipin Actavis 5 mg: Vaaleanpunainen, pyöreä, kaksoiskupera, kalvopäällysteinen depottabletti, jossa merkintä 5.

VALMISTEYHTEENVETO. Felodipin Actavis 5 mg: Vaaleanpunainen, pyöreä, kaksoiskupera, kalvopäällysteinen depottabletti, jossa merkintä 5. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Felodipin Actavis 5 mg depottabletti Felodipin Actavis 10 mg depottabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Felodipin Actavis 5 mg: Yksi depottabletti sisältää

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Catapresan tabletit sisältävät vaikuttavana aineena klonidiinihydrokloridia 150 mikrog

VALMISTEYHTEENVETO. Catapresan tabletit sisältävät vaikuttavana aineena klonidiinihydrokloridia 150 mikrog VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Catapresan 150 mikrog tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Catapresan tabletit sisältävät vaikuttavana aineena klonidiinihydrokloridia 150 mikrog Apuaineet,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Sotacor 80 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Sotacor 80 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Sotacor 80 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Sotalolihydrokloridi 80 mg Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO Tabletti Valmisteen

Lisätiedot

Tabletti Vaaleanoranssi, pyöreä, kaksoiskupera tabletti toispuolisella jakouralla, halkaisija 7 mm.

Tabletti Vaaleanoranssi, pyöreä, kaksoiskupera tabletti toispuolisella jakouralla, halkaisija 7 mm. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Diuramin mite tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Amiloridihydrokloridi 2,5 mg ja hydroklooritiatsidi 25 mg Apuaineet, ks. 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO Tabletti

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Perindopril Pfizer 4 mg tabletit Perindopril Pfizer 8 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Perindopril Pfizer 4 mg tabletit Perindopril Pfizer 8 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Perindopril Pfizer 4 mg tabletit Perindopril Pfizer 8 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Perindopril Pfizer 4 mg tabletit: Yksi tabletti sisältää

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, pyöreä, kupera, jakouurteellinen tabletti, jonka halkaisija on 8 mm.

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, pyöreä, kupera, jakouurteellinen tabletti, jonka halkaisija on 8 mm. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI KETO 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 tabletti sisältää ketoprofeenia 25 mg Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksilöllisen tarpeen mukaan tavallisesti 250 500 mg (10 20 ml) kahdesti vuorokaudessa.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksilöllisen tarpeen mukaan tavallisesti 250 500 mg (10 20 ml) kahdesti vuorokaudessa. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Pronaxen 25 mg/ml oraalisuspensio 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi millilitra sisältää 25 mg naprokseenia. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: Sorbitoli

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO COVERSYL COMP NOVUM 10 MG 2,5 MG

VALMISTEYHTEENVETO COVERSYL COMP NOVUM 10 MG 2,5 MG VALMISTEYHTEENVETO COVERSYL COMP NOVUM 10 MG 2,5 MG 3.10.2014 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI COVERSYL COMP NOVUM 10 mg / 2,5 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Diurex mite: Lähes valkoinen, tasainen, pyöreä, viistoreunainen, jakouurteellinen tabletti, halkaisija 7 mm.

VALMISTEYHTEENVETO. Diurex mite: Lähes valkoinen, tasainen, pyöreä, viistoreunainen, jakouurteellinen tabletti, halkaisija 7 mm. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Diurex mite tabletti Diurex tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi Diurex mite tabletti sisältää 2,84 mg amiloridihydroklorididihydraattia, joka

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Sumatriptan Pfizer on tarkoitettu aurallisten ja aurattomien migreenikohtausten akuuttihoitoon.

VALMISTEYHTEENVETO. Sumatriptan Pfizer on tarkoitettu aurallisten ja aurattomien migreenikohtausten akuuttihoitoon. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Sumatriptan Pfizer 50 mg tabletit Sumatriptan Pfizer 100 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 50 mg sumatriptaania (sumatriptaanisuksinaattina).

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti otetaan riittävän nestemäärän, esim. lasillisen vettä kera.

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti otetaan riittävän nestemäärän, esim. lasillisen vettä kera. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ibuxin 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen Ibuxin 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 tabletti sisältää ibuprofeenia

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Reumatoidiartriitti, juveniili nivelreuma, selkärankareuma, reuman degeneratiiviset muodot,

VALMISTEYHTEENVETO. Reumatoidiartriitti, juveniili nivelreuma, selkärankareuma, reuman degeneratiiviset muodot, VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI ORUDIS 100 mg depotkapseli ORUDIS 200 mg depotkapseli 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Ketoprofeeni 100 mg Ketoprofeeni 200 mg Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Ketorin 50 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Ketorin 50 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ketorin 50 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi ml liuosta sisältää 50 mg ketoprofeenia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Verenpainetaudin hoito. Sydämen vajaatoiminnan hoito. Maksan vajaatoimintaan liittyvien turvotusten hoito.

VALMISTEYHTEENVETO. Verenpainetaudin hoito. Sydämen vajaatoiminnan hoito. Maksan vajaatoimintaan liittyvien turvotusten hoito. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI AMITRID -tabletti ja AMITRID MITE -tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi Amitrid-tabletti sisältää 5,68 mg amiloridihydroklorididihydraattia (vastaa

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Ibuprofeeni 400 mg Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi tabletti sisältää 1,66 mg sakkaroosia.

VALMISTEYHTEENVETO. Ibuprofeeni 400 mg Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi tabletti sisältää 1,66 mg sakkaroosia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ibutabs 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Ibuprofeeni 400 mg Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi tabletti sisältää

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Meloxicam Pfizer 7,5 mg tabletti Meloxicam Pfizer 15 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Meloxicam Pfizer 7,5 mg tabletti Meloxicam Pfizer 15 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Meloxicam Pfizer 7,5 mg tabletti Meloxicam Pfizer 15 mg tabletti VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 7,5 mg meloksikaamia. Yksi tabletti

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää 3,395 mg perindopriilia, joka vastaa 5 mg perindopriiliarginiinia, ja 6,935 mg

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää 3,395 mg perindopriilia, joka vastaa 5 mg perindopriiliarginiinia, ja 6,935 mg VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI COVERAM 5 mg/5 mg tabletit [COVERAM 5 mg/10 mg tabletit] [COVERAM 10 mg/5 mg tabletit] [COVERAM 10 mg/10 mg tabletit] 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, pitkänomainen kalvopäällysteinen tabletti, pituus 10 mm, paksuus 4 mm, paino 113,5 mg, jakouurre tunnistamista varten.

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, pitkänomainen kalvopäällysteinen tabletti, pituus 10 mm, paksuus 4 mm, paino 113,5 mg, jakouurre tunnistamista varten. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Atarax 25 mg kalvopäällysteinen tabletti VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 tabletti sisältää 25 mg hydroksitsiinihydrokloridia. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 10 mg setiritsiinidihydrokloridia.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 10 mg setiritsiinidihydrokloridia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Cetirizin Bluefish10 mg, kalvopäällysteinen tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 10 mg setiritsiinidihydrokloridia.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Effortil 5 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Etilefriinihydrokloridi 5 mg

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Effortil 5 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Etilefriinihydrokloridi 5 mg VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Effortil 5 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Etilefriinihydrokloridi 5 mg Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: Yksi tabletti sisältää laktoosia

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Amaryl 1 mg tabletti Amaryl 2 mg tabletti Amaryl 3 mg tabletti Amaryl 4 mg tabletti

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Amaryl 1 mg tabletti Amaryl 2 mg tabletti Amaryl 3 mg tabletti Amaryl 4 mg tabletti VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Amaryl 1 mg tabletti Amaryl 2 mg tabletti Amaryl 3 mg tabletti Amaryl 4 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen tabletti sisältää 1 mg glimepiridiä.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi millilitra liuosta sisältää 50 mikrog latanoprostia ja 6,8 mg timololimaleaattia, joka vastaa 5 mg timololia.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi millilitra liuosta sisältää 50 mikrog latanoprostia ja 6,8 mg timololimaleaattia, joka vastaa 5 mg timololia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Xalcom 50 mikrog/ml + 5 mg/ml, silmätipat, liuos. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi millilitra liuosta sisältää 50 mikrog latanoprostia ja 6,8 mg timololimaleaattia,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Jos Xanor Depot depottabletit annostellaan kerran vuorokaudessa, annos suositellaan otettavaksi aamuisin.

VALMISTEYHTEENVETO. Jos Xanor Depot depottabletit annostellaan kerran vuorokaudessa, annos suositellaan otettavaksi aamuisin. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI XANOR DEPOT 0,5 mg depottabletti XANOR DEPOT 1 mg depottabletti XANOR DEPOT 2 mg depottabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 0,5 mg depottabletit: Yksi

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Nitro 0,5 mg resoribletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Nitro 0,5 mg resoribletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Nitro 0,5 mg resoribletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 resoribletti sisältää glyseryylitrinitraattia 0,5 mg. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan:

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Zopiklon Mylan on tarkoitettu käytettäväksi unettomuuden lyhytaikaiseen hoitoon.

VALMISTEYHTEENVETO. Zopiklon Mylan on tarkoitettu käytettäväksi unettomuuden lyhytaikaiseen hoitoon. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Zopiklon Mylan 7,5 mg kalvopäällysteinen tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 7,5 mg tsopiklonia. Apuaineet,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 500 mg tabletti: Yksi tabletti sisältää 500 mg metformiinihydrokloridia, joka vastaa 390 mg metformiinia.

VALMISTEYHTEENVETO. 500 mg tabletti: Yksi tabletti sisältää 500 mg metformiinihydrokloridia, joka vastaa 390 mg metformiinia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Metformin Pfizer 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen Metformin Pfizer 850 mg tabletti, kalvopäällysteinen Metformin Pfizer 1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti Valkoinen, kapselinmuotoinen, jakouurteellinen tabletti, jossa on merkintä "SQUIBB450 (5x10 mm).

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti Valkoinen, kapselinmuotoinen, jakouurteellinen tabletti, jossa on merkintä SQUIBB450 (5x10 mm). VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Capoten 12.5 mg tabletti 1. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Kaptopriili 12.5 mg Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO Tabletti Valkoinen,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. ORUDIS 50 mg kapseli, kova ORUDIS 100 mg kapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. ORUDIS 50 mg kapseli, kova ORUDIS 100 mg kapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI ORUDIS 50 mg kapseli, kova ORUDIS 100 mg kapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Ketoprofeeni 50 mg Ketoprofeeni 100 mg Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot