SODANKYLÄ PALKISVAARA-KANNUSVAARA TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA (KELUJÄRVI-RAJALA OSAYLEISKAAVAN MUUTOS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SODANKYLÄ PALKISVAARA-KANNUSVAARA TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA (KELUJÄRVI-RAJALA OSAYLEISKAAVAN MUUTOS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)"

Transkriptio

1 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SODANKYLÄ PALKISVAARA-KANNUSVAARA TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA (KELUJÄRVI-RAJALA OSAYLEISKAAVAN MUUTOS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy 2013

2 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 3 2. Suunnittelutehtävä Lähtökohdat Tavoitteet Tehtävät selvitykset Vaikutusten arviointi Osalliset ja vuorovaikutuksen järjestäminen Aikataulu ja yhteystiedot 16 Liitteet: Liite 1, Aikataulukaavio..17 Liite 2, YVA-ohjelma (saatavana eri raporttina)

3 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3 1. YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista (OAS). Tämä OAS kuvaa Kelujärvi-Rajala osayleiskaavan muutosta, jolla laaditaan Palkisvaara-Kannusvaara tuulivoimaosayleiskaava. Osallisilla on maankäyttö- ja rakennuslain 64 :n mukaisesti oikeus esittää Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus, PL 8060, Rovaniemi, puh , neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. Esitys tulee tehdä kirjallisesti viimeistään ennen osayleiskaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville. Sodankylän kunnan kaavoittaja: Juha Auno, Sodankylän kunta, Jäämerentie 1, Sodankylä Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, Rovaniemi Vastaava kaavoittaja Tapani Honkanen, maanmittausteknikko, YKS 282 Kaavan vireilletulo: Osayleiskaavan vireilletulo on kuulutettu Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä Sodankylän kunnan teknisellä osastolla alkaen. Kaavoitettava alue Kaavoitettava alue sijoittuu Sodankylän kunnassa sijaitsevan Palkisvaara-Kannusvaara alueelle, noin 18 kilometriä Sodankylän keskustaajamasta itään. Kaavoitettava alue eli alue, jonka sisälle tuulivoimalat sijoittuisivat, on enimmillään noin 8,1 km pitkä ja noin 3,1 km leveä. Alla YVA-menettelyssä laadittu hankealueen sijaintikartta, jossa osoitetaan tuulivoimapuiston lisäksi sähkönsiirron alue.

4 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄ Tuulikolmio Oy suunnittelee tuulipuistoa Sodankylän kunnassa sijaitsevien Palkisvaaran ja Kannusvaaran alueelle, Kelujärven kylän eteläpuolelle, noin 18 kilometriä Sodankylän keskustaajamasta itään. Hankealue sijoittuu suurimmaksi osaksi yksityisten omistamalle vähäiseltä osin myös Metsähallituksen malle. Sodankylän kunnanhallitus päätti käynnistää yleiskaavan muutoksen ja hyväksyi kaavan laatijaksi Seitap Oy:n. Suunniteltu tuulipuisto käsittää niin monta voimalaa (yli 10 ja kokonaisteho yli 30 megawattia), että hankkeeseen on sovellettava YVA-lain mukaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA). YVAohjelma valmistui helmikuussa 2013 ja yhteysviranomainen antoi siitä lausuntonsa YVA laaditaan niin, että kaikki MRL:n mukaisen oikeusvaikutteisen tuulivoimayleiskaavan (MRL 77a ) laatimisessa maankäyttö- ja rakennuslain yleiskaavoitukselle asettamien sisältövaatimusten mukaiset luonto-, maisema- ja muut selvitykset ja vaikutusten arviointi tehdään YVA-menettelyssä. YVA:sta saatava materiaali ja vaikutusten arviointi referoidaan yleiskaavan selostuksessa kaavaselostuksen muotoon. (YVA-ohjelma saatavan tämän OAS:n liitteenä erillisenä raporttina) Osayleiskaavan muutos siis laaditaan hyväksytyn ja voimaan tulevan MRL 10a luvun mukaisena tuulivoimarakentamista koskevana oikeusvaikutteisena yleiskaavana jota saa MRL 77a :n mukaisena käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena. MRL 10a luvussa säädetyn yleiskaavan erityisiä sisältövaatimuksia ovat: - yleiskaava ohjaa riittävästi rakentamista ja muuta alueidenkäyttöä kyseisellä alueella - suunniteltu tuulivoimarakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu maisemaan ja ympäristöön - tuulivoimalan tekninen huolto ja sähkönsiirto on mahdollista järjestää Seuraavana sivuna ote Kelujärvi Rajala osayleiskaavasta, jolle on rajattu muutettava alue, jolle osayleiskaava on tarkoitus muuttaa tuulivoimayleiskaavaksi.

5 Seitap Oy 2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Sodankylä, Palkisvaara-Kannusvaara tuulivoimaosayleiskaava 5

6 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 6 3. LÄHTÖKOHDAT 3.1 Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet VAT eli valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Lain mukaan alueidenkäyttötavoitteet on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa. Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista päättää valtioneuvosto. Tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat tulleet voimaan (Ympäristöhallinto 2010) Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet voivat koskea asioita, joilla on: 1) aluerakenteen, alueiden käytön taikka liikenne- tai energiaverkon kannalta kansainvälinen tai laajempi kuin maakunnallinen merkitys; 2) merkittävä vaikutus kansalliseen kulttuuri- tai luonnonperintöön; tai 3) valtakunnallisesti merkittävä vaikutus ekologiseen kestävyyteen, aluerakenteen taloudellisuuteen tai merkittävien ympäristöhaittojen välttämiseen. (MRL 22 ) Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa korostetaan pyrkimystä keskittää tuulivoimaloita tietyille hyvin suunnitelluille alueille. Tämä siksi, että huonosti sijoitetun yksittäisen tuulivoimalan aiheuttama maisemavaikutus voi sijainnista riippuen olla merkittävämpi kuin huolellisesti suunnitellun suuren tuulivoimapuiston. Hajautettu rakentaminen ei myöskään mitä todennäköisimmin ole ympäristöllisesti eikä taloudellisesti tehokasta, koska sen katsotaan lisäävän huomattavissa määrin tuulivoiman haitallisia vaikutuksia. Tuulivoimaa suunniteltaessa on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt ja luonnonperintö eivät menetä arvoaan. Lisäksi suunnittelussa on huomioitava maanpuolustuksen ja rajavalvonnan tarpeet ja turvattava riittävät alueelliset edellytykset armeijan toiminnalle. Samalla suunnittelun on huomioitava muun yhdyskuntarakenteen, elinympäristön laadun ja ympäristöarvojen alueella asettamat vaatimukset. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevistä kokonaisuuksista Palkisvaara Kannusvaaran hanketta koskevat erityisesti energiahuoltoa sekä yhdyskuntarakennetta ja kulttuuri- ja luonnonperinnön tavoitteet. Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto -osion yleistavoitteiden mukaan alueidenkäytössä edistetään uusiutuvien energialähteiden hyödyntämistä. Erityistavoitteina mainitaan, että maakuntakaavoituksessa on osoitettava tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet, ja että tuulivoimalaitokset on sijoitettava ensisijaisesti keskitetysti useamman voimalan yksiköihin. VAT:n luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityisten aluekokonaisuuksien yleistavoitteiden mukaan poronhoitoalueella turvataan poronhoidon alueidenkäytölliset edellytykset Maakuntakaava Sodankylässä on voimassa Pohjois-Lapin maakuntakaava, jonka Lapin Liitto on hyväksynyt ja valtioneuvosto vahvistanut Tuulipuistoalue sijoittuu maakuntakaavassa aluevarauksen M 4519 alueelle. M-alue on pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettua aluetta (Kuva ). Maakuntakaavan selostuksen mukaan M-alueita voidaan käyttää alueen pääasiallista käyttötarkoitusta sanottavasti haittaamatta ja luonnetta muuttamatta myös muihin tarkoituksiin. Hankealueen luoteisnurkka sivuaa maaseudun kehittämisen kohdealuetta (mk-8026) Kelujärvi Puolakkavaara Siurunmaa. Maakuntakaavan selostuksen mukaan alueella säilytetään ja kehitetään monipuolisesti maaseudun elinkeinoja, palveluja, asutusta ja kulttuuriympäristöä. Loma-asutuksen edellytysten kehittämisellä pyritään tukemaan maaseudun pysymistä asuttuna.

7 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7 Kuva Ote Pohjois-Lapin maakuntakaavasta Maakuntakaavamääräykset:

8 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8 Itä-Lapin maakuntakaava Tuulipuiston vaatima sähkönsiirron linjaus kulkee Sodankylän kunnan lisäksi myös Pelkosenniemen ja Savukosken kuntien alueella. Sodankylän kunnan raja on myös seutukuntien välinen raja. Savukoski ja Pelkosenniemi kuuluvat Itä-Lapin seutukuntaan. Pelkosenniemen ja Savukosken alueilla on voimassa Itä- Lapin maakuntakaava, jonka ympäristöministeriö on vahvistanut maakuntakaavan Hankkeen sähkönsiirtolinja sijoittuu Itä-Lapin maakuntakaavaan osoitetun sähkölinjan yhteyteen. Kuva Ote Itä-Lapin maakuntakaavasta Yleiskaava Tuulivoimapuisto sijoittuu kokonaan Sodankylän kunnan Kelujärvi-Rajala osayleiskaavan alueelle. Sodankylän kunnanhallitus on päättänyt käynnistää Kelujärvi-Rajala osayleiskaavan muuttamisen Palkisvaara-Kannusvaara alueella tavoitteena osoittaa alueelle oikeus tuulivoimapuiston rakentamiseen huoltoteineen ja sähkönsiirtoyhteyksineen MRA 10a luvun mukaisesti. Tuulivoimalat sijoittuisivat voimassa olevan yleiskaavan maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi osoitetulle alueelle (M). Osa voimaloista sijoittuisi M-alueen maiseman monimuotoisuuden kannalta tärkeäksi osoitetulle osa-alueelle (ma). Kaavamuutoksen kohteena olevalla alueella on yleiskaavassa myös ohjeellinen porotilan (poroerotusaidan) suojavyöhyke, joka sijoittuu Palkisvaaran länsiosaan vaaran etelärinteelle (kuva 3.1.3). Sähkönsiirto tuulivoimapuiston sähköasemalta Sodankylän kunnan rajalle sijoittuu myös Kelujärvi-Rajala osayleiskaavan alueelle ja käsitellään em. osayleiskaavan muutoksessa. Pelkosenniemen ja Savukosken kuntien puolella ei alueella ole voimassa yleiskaavaa.

9 Seitap Oy 2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Sodankylä, Palkisvaara-Kannusvaara tuulivoimaosayleiskaava 9 Kuva Aluerajaus, jolla Kelujärvi-Rajala osayleiskaavan muutos on pantu vireille (kuulutus ).

10 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Kaavoitettavalle alueelle tai sen läheisyyteen ei ole laadittu asemakaavaa eikä ranta-asemakaavaa. 4. OSAYLEISKAAVAN LAATIMISEN TAVOITTEET Tuulikolmio Oy on tehnyt Sodankylän kunnalle aloitteen osayleiskaavan muutoksen laatimisesta Palkisvaara-kannusvaara tuulivoimapuiston tarvitsemalle alueelle. Yhtiön tavoitteena on osoittaa alueelle aluevaraus tuulivoimapuiston rakentamiselle. Tuulivoimapuiston yksityiskohtainen suunnittelu ja YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointimenettely tehdään osayleiskaavan laatimisen rinnalla. Tuulikolmio Oy:n suunnittelema tuulipuistoa sijoittuu suurimmaksi osaksi yksityistilojen alueelle, vähäiseltä osin myös Metsähallituksen hallinnoimalle valtionmaalle. Tuulimittaukset hankealueella on aloitettu joulukuussa Mittausmaston pystytykseen on saatu Sodankylän kunnalta määräaikainen toimenpidelupa joulukuussa Mittauksia on tarkoitus jatkaa vielä puiston operatiivisen toiminnan käynnistyttyä, vähintään 2 vuotta. Hankkeen tavoitteena on edistää valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja Suomen ilmastopoliittisten sitoumusten toteutumista. Tuulivoiman osalta Suomen tavoitteena on nostaa tuulivoiman kokonaisteho nykyisestä 147 MW:n tasosta noin MW:iin vuoteen 2020 mennessä. Osayleiskaava laaditaan MRL 10a luvun mukaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana jota saa käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena. 5. TEHTÄVÄT SELVITYKSET Osayleiskaavan muutoksessa tarvittavat selvitykset on ohjelmoitu tehtäväksi YVA:n yhteydessä. Hankkeen YVA-ohjelma laadittiin niin, että selvitykset tehdään YVA:n vaatimusten lisäksi MRL:n yleiskaavoitukselle asettamat sisältövaatimukset huomioon ottaen. 5.1 Tuuliolosuhteet Ilmatieteen laitoksen vuosien tuulisuustietojen mukaan yleisin tuulen suunta Sodankylässä on etelä. Tuuli käy etelän suunnasta 20 % kokonaisajasta (Kuva 6-23) (Pirinen ym. 2012). Tyyntä on 5 % kokonaisajasta. Suomen Tuuliatlas on internet-pohjainen työväline, joka on kehitetty kaavoituksen, aluesuunnittelun ja tuulivoimarakentamisen suunnittelun tueksi. Sen avulla voidaan vertailla tuuliolojen vuotuista ja

11 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11 kuukausittaista vaihtelua koko Suomen alueella tai rajatulla alueella. Säämallilla on tarkasteltu Suomen tuuliolosuhteita 2,5 km x 2,5 km suuruisilla alueilta metrin korkeuksilta koko maan alueella. Tietyillä alueilla, kuten rannikolla, saaristossa ja tunturialueilla tuulen keskinopeus eri korkeuksilla annetaan tarkemmalla 250 m x 250 m resoluutiolla. Alla olevaan taulukkoon on koottu Tuuliatlas-käyttöliittymästä vuosikeskiarvoja tuuliolosuhteista Palkisvaaran alueelta, koordinaattipisteestä (YKJ koordinaatti-järjestelmä) ja taulukon alla on esitetty keskimääräiset tuulen voimakkuudet kuukausittain eri korkeuksilta. Taulukko 0-1. Tuuliolosuhteet Palkisvaaran alueella. Lähde: Tuuliatlas. Korkeus Kuukausittainen keskimääräinen tuulennopeus Vuosi maan pinnasta k.a. m m/s m/s m/s m/s m/s m/s m/s m/s m/s m/s m/s m/s m/s 50 6,8 6,4 5,6 5,3 5,4 5,3 5,0 4,8 5,5 5,9 6,2 6,3 5,7 75 7,9 7,4 6,4 5,9 5,9 5,9 5,6 5,4 6,2 6,7 7,2 7,3 6, ,7 8,1 7,0 6,3 6,3 6,2 6,0 5,8 6,7 7,3 7,8 8,1 7, ,4 8,7 7,5 6,6 6,6 6,5 6,2 6,1 7,1 7,8 8,4 8,7 7, ,9 9,2 7,8 6,9 6,8 6,7 6,4 6,3 7,5 8,2 8,9 9,1 7,7 Tuuliolosuhteet Palkisvaaran alueella. Lähde: Tuuliatlas Maanpinnan tasolla suoritettujen tuulimittausten perusteella voidaan tuulen suuntaa ja voimakkuutta 100 metrin korkeudessa arvioida teoreettisesti. Täsmällisten tuulitietojen hankkimiseksi alueella suoritetaan tuulimittauksia, jotka on aloitettu joulukuussa 2010 mittausmastoon useille eri korkeuksille sijoitetuilla mittausvälineillä. Mittausmaston pystytykseen on saatu Sodankylän kunnalta määräaikainen toimenpidelupa joulukuussa Mittauksia on tarkoitus jatkaa vielä puiston operatiivisen toiminnan käynnistyttyä, vähintään 2 vuotta.

12 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Sähkön siirto Sähkön siirtäminen tuulivoimapuistosta sähköverkkoon kuuluu YVA-menettelyyn. Sähkönsiirron päävaihtoehtoja on kaksi. Vaihtoehto SVE1 SVE2 Kuvaus Suora liityntä hankealueen itäpuolella olevaan 220 kv:n voimajohtoon. Vaihtoehto sisältää uuden sähköaseman (Nuolivaaran sähköasema) rakentamisen hankealueen itäpuolelle 220kV:n voimajohtoon liityntää varten. Sähkö siirretään tuulivoimapuistolta sähköasemalle maakaapelin avulla. Maakaapeli noudattaa tielinjausta (Kuva 5.2). Uuden 220 kv:n voimajohdon (ilmajohto) rakentaminen hankealueelle sijoittuvalta sähköasemalta tuulipuiston itäpuolelle ja edelleen kohti etelää olemassa olevan johdon rinnalla Kokkosnivan sähköasemalle. Reitti myötäilee olemassa olevan voimajohdon johtokäytävää, sijoittuen sen länsipuolelle (Kuva 4-7). Tuulipuistoalueelle rakennettavalta sähköasemalta on kaksi vaihtoehtoista reittiä olemassa olevalle 220 kv:n linjalle: SVE2a: Voimajohto kulkee ilmajohtona tuulipuiston sähköasemalta Palkisvaaran eteläpuolitse, liittyen Nuolivaaran eteläpuolella olemassa olevan 220 kv:n johdon rinnalle ja edelleen Kokkosnivan sähköasemalle (Kuva 4-7). SVE2b: Voimajohto kulkee ilmajohtona tuulipuiston sähköasemalta kaakkoon ja edelleen Hangasselän pohjoispuolitse itään, liittyen Hangasselän koillispuolella olemassa olevan 220 kv:n johdon rinnalle ja edelleen Kokkosnivan sähköasemalle (Kuva 5.2).

13 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13 Kuva 5.2. Sähkönsiirron vaihtoehdot SVE1, SVE2a ja SVE2b.

14 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma YVA menettely Palkisvaara-kannusvaara tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arvioinnissa tehtävät selvitykset kuvataan erillisenä raporttina liitteenä olevassa YVA-ohjelmassa. YVA-ohjelman ja siitä saadun yhteysviranomaisen lausunnon pohjalta valmistelty YVA selostus valmistuu ennen kaavaehdotuksen valmistelua. YVA:N selvitykset ja vaikutusten arviointi referoidaan YVA-selostuksesta kaavaselostuksen muotoon. Selvitykset tehdään: (suluissa viittaus liitteenä olevan YVA-ohjelman (helmikuu 2013) kohtiin, - asutus (YVA-ohjelma 6.3) - virkistyskäyttö (YVA-ohjelma 6.4) - porotalous (YVA-ohjelma 6.5) - tiestö- ja liikenne (YVA-ohjelma 6.6) - lentoliikenne (YVA-ohjelma 6.7) - puolustusvoimien toiminta (YVA-ohjelma 6.8) - maisema (YVA-ohjelma 6.9) - kulttuuriympäristö (YVA-ohjelma 6.10) - muinaisjäännökset (YVA-ohjelma 6.11) - maa- ja kallioperä (YVA-ohjelma 6.12) - luontotyypit ja kasvillisuus (YVA-ohjelma 6.13) - linnusto (YVA-ohjelma 6.14) - muu eläimistö (YVA-ohjelma 6.15) - suojelualueet (YVA-ohjelma 6.16) - pinta- ja pohjavedet (YVA-ohjelma 6.17) - tuuliolosuhteet (YVA-ohjelma 6.18) 6. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Osayleiskaavan muutoksen vaikutusten arviointi referoidaan ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. YVA-menettelyssä vaikutukset arvioidaan YVA lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Osayleiskaavoituksen 1. viranomaisneuvottelussa arvioidaan YVA-ohjelma myös maankäyttö- ja rakennuslain kannalta niin, että vaikutusten arviointi täyttää myös MRL:n yleiskaavan sisältövaatimusten asettamat arviointitarpeet. Vaikutukset arvioidaan monipuolisesti ja laajasti seuraaviin YVA-lain edellyttämiin asiakokonaisuuksiin: - ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen - maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen - yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön - luonnonvarojen hyödyntämiseen - edellä mainittujen tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin. Vaikutusten arviointi kohdennetaan hankkeessa ennalta arvioiden merkittävimpiin vaikutustyyppeihin. Palkisvaara-Kannusvaara hankkeessa vaikutusten arvioinnin painopiste on maisemaan, ihmisiin, porotalouteen ja linnustoon kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa. Vaikutukset arvioidaan siltä alueelta, jolle vaikutuksia arvioinnin aikana todetaan aiheutuvan. Alueen laajuus riippuu vaikutustyypistä; esimerkiksi maisemavaikutukset ulottuvat hyvinkin laajalle, kun taas kasvillisuusvaikutukset ilmenevät lähinnä sillä alueella, jonne rakentamistoimenpiteet kohdistuvat. Seuraavassa on esitetty ehdotus tarkasteltavasta vaikutusalueesta vaikutustyypeittäin. Osayleiskaavan vaikutuksia tarkastellaan sillä alueella, jolle vaikutuksia arvioidaan aiheutuvan. Vaikutusalueiden rajaukset tarkentuvat arvioinnin aikana, ja vaikutusalueet esitetään YVA-selostuksessa ja yleiskaavan selostuksessa. Maisemavaikutukset arvioidaan sillä laajuudella, jolla tuulivoimapuisto voidaan ihmissilmin havaita, eli noin 30 kilometrin säteellä tuulipuistosta.

15 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15 Linnustovaikutusten arvioidaan ulottuvan linnuille ominaisesta liikkuvuudesta johtuen laajemmalle alueelle kuin varsinainen tuulipuistoalue tai voimalinjat. Vaikutusalueen arvioinnissa otetaan huomioon mm. lintujen muutto, liikehdintä sekä läheiset lintualueet. Yksittäisten lajien osalta vaikutukset voivat ulottua laajallekin alueelle. Vaikutusalueen laajuus tarkentuu tehtävien selvitysten aikana. Melun ja vilkkumisen vaikutukset arvioidaan siinä laajuudessa, kun hankkeella arvioidaan olevan kyseisiä vaikutuksia. Vaikutusalueen laajuus selviää tehtävien mallinnusten aikana. Vaikutukset ihmisiin ja virkistyskäyttöön. Vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen tarkastellaan postikyselyn vastaajien mukaan. Alueellisesti tarkastelu rajautunee Palkisvaara Kannusvaaran tuulipuistoalueen lähikyliin. Melu, vilkkuminen ja maisemavaikutukset, saattavat myös vaikuttaa ihmisten elinoloihin, viihtyvyyteen ja alueen virkistyskäyttöön. Siksi rajaus tarkentuu mm. mallinnusten ja havainnekuvien sekä mahdollisten, vastaajien piirtämien karttojen ja muun kerätyn aineiston valmistuttua. Kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin sekä eläimistöön aiheutuvien vaikutuksien arvioidaan kohdentuvan niille alueille, joilla rakennetaan, eli voimaloiden, teiden, maakaapelien ja voimajohtojen ympäristöt. Tarkastelussa huomioidaan erityisesti luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat kohteet. Porotalouteen kohdistuvia vaikutuksia arvioidaan vaikutuksina Oraniemen paliskuntaan, joka toimii tuulipuiston ja sähkönsiirtoreittien alueella. Todennäköisesti vaikutukset kohdistuvat pääasiassa voimaloiden ja sähkölinjojen lähiympäristöön. Vaikutusalue tarkentuu arvioinnin aikana mm. porojen liikkumisesta ja poronhoidosta saatavan tiedon perusteella. Liikennevaikutukset arvioidaan tuulipuiston lähialueen kuljetusreiteillä. Ajallisesti vaikutuksia arvioidaan rakentamisesta käytön lopettamiseen saakka. 7. OSALLISET JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN Maankäyttö ja rakennuslain (MRL 62 ) mukaisesti osallisia kaavoitukseen ovat alueen maanomistajat ja he, joiden asumiseen työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Palkisvaara-Kannusvaara tuulivoimaosayleiskaavan laatimisessa osallisia ovat: - viranomaiset: Sodankylän kunta, Lapin ELY, Lapin liitto, Lapin pelastuslaitos, Lapin maakuntamuseo, Museovirasto, Metsähallitus Luontopalvelut, Sodankylän Jääkäriprikaati - maanomistajat: Metsähallitus Laatumaa, alueen yksityistilojen omistajat, rajanaapurit - yhteisöt joiden toimialaa kaavoitus koskee: Oraniemen paliskunta, Rovakaira Oy, Fingrid Oyj, Sodankylän rhy, Kelujärven kyläyhdistys ja Orajärven kyläyhdistys, Paliskuntain yhdistys ry, Lapin luonnonsuojelupiiri, Lapin lintutieteellinen yhdistys, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Viranomaisyhteistyö: MRL 18 :n mukainen 1.viranomaisneuvottelu tulee järjestää ennen kuin kaavaluonnos ja sen valmisteluaineisto asetetaan MRL 62 ja MRA 30 :n mukaisesti valmisteluvaiheessa nähtäville. Viranomaisneuvottelu pidettiin Toinen viranomaisneuvottelu järjestetään, kun kaavaehdotus on pidetty julkisesti nähtävillä ja siitä on saatu lausunnot (marraskuu 2013). Osayleiskaavan valmistelun aikana tullaan järjestämään kaavaneuvotteluja eri viranomaiskokoonpanoilla tarpeen mukaan. Vaikutusten arvioinnin menetelmät on kuvattu erillisenä liitteenä olevan YVA-ohjelman kappaleessa 8.

16 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma AIKATAULU JA YHTEYSTIEDOT AIKATAULU: Kaavan vireilletulosta tiedottaminen 07/2013 Valmistelun aikainen kuuleminen (MRL 62, MRA 30 ) 08-09/2013 Julkinen nähtäville asettaminen (MRL 65, MRA 19 ) 10-11/2013 Valtuustokäsittely 11-12/2013 Osayleiskaavan valmistelun etenemistä voi seurata Sodankylän kunnan internet-sivuilla YHTEYSTIEDOT: Kaavoituksen vastuuhenkilö Sodankylän kunnassa: Juha Auno, suunnitteluinsinööri, puh , Sodankylän kunta, Tekninen osasto, Jäämerentie 1, Sodankylä Kaavan laatija: Tapani Honkanen, maanmittausteknikko, puh , Seitap Oy, Ainonkatu 1, Rovaniemi PALAUTE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA Osallisilla on MRL:n 64 2 mom:n mukaisesti ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville mahdollisuus esittää Lapin ELY-keskukselle neuvottelun käymistä tämän OAS:n riittävyydestä. Ennen kuin osallinen vaatii neuvottelun käymistä ympäristökeskuksessa, toivotaan osallisen esittävän havaitsemansa puutteet Sodankylän kuntaan tai kaavan laatijalle.

17 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17 Aikataulukaavio, jossa ilmenee yleiskaavoituksen aikataulun nivoutuminen YVA:n aikatauluun. Liite 1

KITTILÄN KUNTA SODANKYLÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA SODANKYLÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA SODANKYLÄN KUNTA KUOLAVAARA KEULAKKOPÄÄN OSAYLEISKAAVA Tuulipuistohanke OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.10.2010, tark. 14.12.2010, 1.2.2011, 10.10.2011 Sisällysluettelo 1. Suunnittelualue...3

Lisätiedot

JOKELAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

JOKELAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy JOKELAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.8.2011, tark. Karttakeskus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

TYNNYRIVAARAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

TYNNYRIVAARAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JUUAN KUNTA TYNNYRIVAARAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tarkistettu 10.10.2014 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21610 Susanna

Lisätiedot

LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma P20818 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY LESTIJÄRVEN KUNTA Lestijärven tuulipuiston osayleiskaava

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Ylitornion kunta Reväsvaaran tuulivoima-alueen osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 27.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 3 2 Osayleiskaava... 3 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen

Lisätiedot

HUMPPILAN KUNTA URJALAN KUNTA. Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaava

HUMPPILAN KUNTA URJALAN KUNTA. Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaava Viite: 82142738, 82142750 HUMPPILAN KUNTA URJALAN KUNTA Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.7.2012, päivitetty 24.5.2013 ja 11.8.2014 Osallistumis- ja

Lisätiedot

PONSIVUOREN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

PONSIVUOREN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KURIKAN KAUPUNKI PONSIVUOREN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tarkistettu 17.11.2014 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21610 Susanna

Lisätiedot

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KARSTULAN KUNTA VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 Susanna Paananen Sisällysluettelo

Lisätiedot

KARHUKANKAAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA

KARHUKANKAAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA Päivämäärä 24.11.2014 Suomen Hyötytuuli Oy SIIKAJOEN KUNTA KARHUKANKAAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tarkastus 20/11/2014 Päivämäärä 20/11/2014 Laatija Hyväksyjä Kuvaus

Lisätiedot

Tahkoluodon merituulipuiston osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.11.2013, 11.3.2014, 6.10.2014 OAS

Tahkoluodon merituulipuiston osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.11.2013, 11.3.2014, 6.10.2014 OAS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.11.2013, 11.3.2014, 6.10.2014 OAS Sisältö 1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 4 1.1 Suunnittelualue 4 1.2 Nykyinen maankäyttö, maisema, suojelu ja ympäristöhäiriöt 5 2 OSAYLEISKAAVAN

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI JA PYHÄRANNAN KUNTA KAKONJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

LAITILAN KAUPUNKI JA PYHÄRANNAN KUNTA KAKONJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Suomen Hyötytuuli Oy LAITILAN KAUPUNKI JA PYHÄRANNAN KUNTA KAKONJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 172461-P18059 22.8.2012 FCG

Lisätiedot

Tahkoluodon merituulipuiston osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.11.2013 OAS

Tahkoluodon merituulipuiston osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.11.2013 OAS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.11.2013 OAS Sisältö Porin kaupunki 1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 4 1.1 Suunnittelualue 4 1.2 Nykyinen maankäyttö, maisema, suojelu ja ympäristöhäiriöt 5 2 OSAYLEISKAAVAN

Lisätiedot

OLHAVAN TORNATORINMAAN TUU- LIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

OLHAVAN TORNATORINMAAN TUU- LIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA IIN KUNTA OLHAVAN TORNATORINMAAN TUU- LIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG Finnish Consulting Group Oy 1 Sisällysluettelo 1. Suunnittelualue...3 2. Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

KUKONAHON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

KUKONAHON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NIVALAN KAUPUNKI KUKONAHON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVI Päivitetty 5.6.2013, 8.10.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 1 (10) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kannuksen Kaukasennevan tuulivoimahankkeen osayleiskaava 26.5.2015 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Suunnittelualue... 4 3. Tiedot hankkeesta... 5 3.1. Hankkeen tekninen kuvaus... 5 3.2. Hankkeen aikataulu...

Lisätiedot

Niinimäen tuulivoimahankkeen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Niinimäen tuulivoimahankkeen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Niinimäen tuulivoimahankkeen osayleiskaava 29.4.2015 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Suunnittelualue... 3 3. Tiedot hankkeesta... 5 3.1. Hankkeen tekninen kuvaus... 5 3.2. Hankkeen aikataulu... 6 4. Suunnittelun

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.1.2013 (Päivitetty 17.1.2013, 7.10.2013) SAARENKYLÄ-VIESKANJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T E L U JA T EK N IIK K A Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa

Lisätiedot

Tuomiperän tuulivoimapuiston osayleiskaava

Tuomiperän tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI Tuomiperän tuulivoimapuiston osayleiskaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 1 (9) Solin Lauri Sisällysluettelo 1... 1 2 Suunnittelualueen sijainti...

Lisätiedot

FRÄNTILÄN-SALON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

FRÄNTILÄN-SALON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Liite 2 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAUHAVAN KAUPUNKI FRÄNTILÄN-SALON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy P24345 1 (17) FRÄNTILÄN

Lisätiedot

Mäyränmäen tuulivoimahanke (Kotka, Hamina) tuulivoimahanke ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Mäyränmäen tuulivoimahanke (Kotka, Hamina) tuulivoimahanke ympäristövaikutusten arviointiohjelma Mäyränmäen tuulivoimahanke (Kotka, Hamina) tuulivoimahanke ympäristövaikutusten arviointiohjelma 1 Ilmatar Hamina Oy Mäyränmäen tuulivoimahanke (Kotka, Hamina) 18.12.2012 82144070 Ympäristövaikutusten

Lisätiedot

IIN KUNTA Myllykankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

IIN KUNTA Myllykankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava OAS 16WWE1127.B723M.SLU 10.4.2012 IIN KUNTA Myllykankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Sisältö 1 1 JOHDANTO JA OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS 2 2 SUUNNITTELUALUE 2 3 PERUSTIETOA

Lisätiedot

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25489-P19943P001 FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI VÄSTERVIKIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Kristiinankaupunki

KRISTIINANKAUPUNKI VÄSTERVIKIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Kristiinankaupunki Vastaanottaja Kristiinankaupunki Asiakirja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 10.4.2015 KRISTIINANKAUPUNKI VÄSTERVIKIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Kannuksen Kaukasennevan tuulipuiston osayleiskaavaluonnos. Kaavaselostus

Kannuksen Kaukasennevan tuulipuiston osayleiskaavaluonnos. Kaavaselostus Kannuksen Kaukasennevan tuulipuiston 6.8.2015 YHTEYSTIEDOT Kannuksen kaupunki Mittausteknikko Matti Salmela +358 44 4745 247 etunimi.sukunimi(a)kannus.fi Hanketoimija, Puhuri Oy Hankekehityspäällikkö Harri

Lisätiedot

Suurhiekan merituulipuiston osayleiskaava

Suurhiekan merituulipuiston osayleiskaava S U U N N IT T E LU JA T E K N IIK K A IIN KUNTA Suurhiekan merituulipuiston osayleiskaava 17.6.2013, tark. 1.10.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.6.2013 6341-P21490 17.6.2013, tark. 1.10.2013 Sisällysluettelo

Lisätiedot

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA VÖYRIN KUNTA LÅLAXIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3 25489-P19878P005 ja arviointi Eva Persson Puurula

Lisätiedot

Mastokankaan tuulivoimaosayleiskaava

Mastokankaan tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus Timo Huhtinen 2.6.2015 Kaavaselostus, luonnos 2 (58) 2.6.2015 SISÄLLYS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 1.1 Tunnistetiedot... 4 1.2 Kaava-alueen sijainti... 4 1.3 Kaavan tarkoitus... 5 1.4

Lisätiedot

Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava

Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava LOIMAAN KAUPUNKI EOLUS VIND AB PO Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24868 Kaavaselostus 1 (65) Pekka Sepppänen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 1.1

Lisätiedot

Pahkavaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Utajärven kunta 14.4.2015

Pahkavaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Utajärven kunta 14.4.2015 1510017196 Utajärven kunta Pahkavaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.4.2015 Tässä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) esitetään osayleiskaavan laatimisen

Lisätiedot