EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI"

Transkriptio

1 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel KOM(2003) 740 lopullinen 2003/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sähkön toimitusvarmuuden ja infrastruktuuri-investointien turvaamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (komission esittämä) {SEK(2003) 1368} FI FI

2 PERUSTELUT 1. TAUSTAA Euroopan unioni on parhaillaan luomassa maailman suurimpia kilpailulle avattuja sähkö- ja kaasumarkkinoita. Tällainen energiamarkkinoiden yhdentäminen johtaa suurempaan tehokkuuteen ja myötävaikuttaa samalla toimitusten varmuuteen. Sisämarkkinat ovat keskeinen osa yhteisön toimitusvarmuusstrategiaa, kuten vihreässä kirjassa Energiahuoltostrategia Euroopalle (KOM(2000)769) todetaan. Tämän toteuttamiseksi on tärkeää, että markkinatoimijoille tarjotaan oikeanlaisia kannustimia ja että sääntelykehys on vakaa. Tämä koskee niin sähköntuottajia, verkonhaltijoita kuin kuluttajia. Tällä direktiivillä pyritään luomaan tällainen vakaa kehys. Hyvin toimivat ja yhdentyneet sähkömarkkinat edellyttävät merkittäviä investointeja siirtoverkkoihin. Jäsenvaltioiden väliset yhdysjohdot ovat ensisijaisen tärkeitä, jotta tehokas kilpailu yhtiöiden välillä olisi mahdollista. Jos rajayhdysjohtoja ei rakenneta lisää, markkinoiden avaamisen periaatteet voivat menettää merkityksensä, kun yhtiöt vahvistavat asemaansa tietyillä Euroopan unionin alueilla ja markkinat pirstoutuvat. Tämä tunnustettiin maaliskuussa 2002 pidetyn Barcelonan huippukokouksen päätelmissä, joissa valtion- ja hallitusten päämiehet hyväksyivät vastauksena komission tiedonantoon Euroopan energiainfrastruktuuri (KOM(2001)775) tavoitteen, jonka mukaan sähkön yhteenliitäntäkapasiteetin tulisi olla 10 prosenttia kokonaistuotantokapasiteetista. Investointeja siirtoverkkoihin tarvitaan myös sen varmistamiseksi, että verkko pystyy selviämään lisäkysynnästä ilman, että Euroopan kansalaisten ja yritysten tarvitsee kärsiä usein toistuvista toimitus- tai jakelukatkoksista. Vaikkei mikään järjestelmä voi olla sataprosenttisen luotettava, sähkönkuluttajat odottavat, että tällaiset häiriöt pyritään estämään mahdollisimman pitkälle. Suuri osa uusista sähköntuotantoinvestoinneista tehdään todennäköisesti uusiutuvista energialähteistä tuotettavaan sähköön ja yhdistettyyn sähkön- ja lämmöntuotantoon perustuvaan hajautettuun sähköntuotantoon. Tämä edellyttää puolestaan uusia investointeja, jotta sähköverkkojen rakennetta voidaan muuttaa. Esimerkiksi tuulivoiman tuotannon lisääminen rannikoiden edustalla edellyttää uusia yhteenliitäntöjä ja verkon vahvistamista useissa paikoissa. Hajautettu sähköntuotanto edellyttää pienjänniteverkkojen kohentamista. Sisämarkkinoilla on myös pidettävä yllä kysynnän ja tarjonnan välistä tasapainoa. Nykysuuntaukset, joiden mukaan sähkönkulutus laajentuneessa EU:ssa kasvaa edelleen kestämättömällä tavalla, ovat tuomittavia, ja energian säästämiseksi tarvitaan merkittäviä ponnisteluja. Monien nykyisten sähkölaitosten odotettavissa oleva sulkeminen merkitsee kuitenkin myös sitä, että uuteen sähköntuotantoon tarvitaan jonkin verran investointeja keskipitkällä aikavälillä. Investointeja on kuitenkin tehtävä sekä kysynnänhallintaan että tuotantokapasiteettiin, ja kaikkien tällaisia investointeja tekevien yritysten tai kotitalouksien on voitava olla varmoja siitä, että sähkön hinnan määrittämistä varten on olemassa vakaa sääntelykehys. Tässä yhteydessä on tärkeää muistaa, että sähkö poikkeaa muista tuotteista. Sitä ei voi korvata muilla tuotteilla eikä sitä voi varastoida. Lisäksi verkon varmuutta voidaan jossain määrin pitää yleishyödyllisenä hyödykkeenä, koska sähkön toimitushäiriöt vaikuttavat useimmiten yleisesti kaikkiin kuluttajiin. Siksi nyt, kun kilpailuun perustuvat markkinat ovat pian toiminnassa, on luotava oikeanlainen kehys EU:n sähköalan pitkän aikavälin investoinneille sekä kysyntä- että tarjontapuolella. 2

3 2. VERKON SUORITUSKYKYVAATIMUKSET Verkon taajuuden, jännitteen ja virran on aina oltava hyväksytyissä rajoissa. Sähkön fysikaalisesta luonteesta sekä tuotannon ja kulutuksen jatkuvasti muuttuvasta luonteesta johtuen on erittäin vaikeaa ennustaa tarkasti virran määrää verkon tietyssä kohdassa. Näiden kriittisten energiainfrastruktuurien ohjaus riippuu puolestaan suurelta osin niiden valvontaan ja ohjaukseen käytettävän tieto- ja viestintäinfrastruktuurin turvallisuudesta ja varmuudesta. Tämän epävarmuuden johdosta verkonhaltijat antavat sääntöjä varmistaakseen, että verkossa on riittävästi varakapasiteettia, jotta kantaverkko voisi toimia turvallisesti erilaisissa ääriolosuhteissa. Tämä vaikuttaa esimerkiksi siihen, kuinka paljon kapasiteettia voidaan käyttää turvallisesti eri valvonta-alueiden välillä. Sähköverkkojärjestelmissä on valtava määrä osia. Järjestelmä on suunniteltu kestämään kohtuullisen todennäköisiä järjestelmähäiriöitä. Sähköverkon toimintaan sovelletaan yleistä standardia, jota nimitetään n 1-säännöksi. Sen mukaan verkon pitäisi toimia edelleen, vaikka verkon tietyssä osassa ilmenee yksi yksittäinen häiriö. Kaikenlaisiin tapahtumiin ei kuitenkaan voida varautua, koska tällöin kustannukset olisivat liian suuret. Näitä sääntöjä ja muita tietojen toimittamista ja aikatauluja koskevia vaatimuksia käsitellään nykyisin siirtoverkonhaltijoiden organisaatioiden, kuten UCTEn ja Nordelin, jäsenten vapaaehtoisissa ohjeissa. UCTE on tällä hetkellä ajantasaistamassa toimintaopastaan, josta aiotaan tehdä jäseniä sopimusperusteisesti sitova. Muita teknisiä määräyksiä voidaan mahdollisesti sisällyttää myös niihin suuntaviivoihin, joista sovitaan rajatylittävää sähkön kauppaa koskevan asetuksen nojalla. Edellä käsiteltyjen toimintasääntöjen lisäksi sääntelyelimet voivat myös asettaa suorituskykytavoitteita sekä siirto- että jakeluverkonhaltijoille. Nämä tavoitteet kannustavat alan yrityksiä ylläpitämään verkkoa jatkuvasti ja olemaan kitsastelematta toimintamenoissa. Tarkkojen tavoitteiden asettaminen on luonnollisesti jäsenvaltioiden tehtävä. Sääntelyviranomaisten odotetaan vahvistavan nämä tavoitteet osana prosessia, jossa hyväksytään verkkoonpääsymaksujen määritysmenetelmät. Sen vuoksi tämän ehdotuksen 4 artiklassa jäsenvaltiot velvoitetaan varmistamaan, että siirto- ja jakeluyhtiöt noudattavat esimerkiksi UCTE-aloitteessa määrättyjä yhteistyösääntöjä. 3. KYSYNNÄN JA TARJONNAN TASAPAINO Kuten energiahuoltostrategiaa käsittelevässä komission vihreässä kirjassa 1 on jo todettu, kysynnän ja tarjonnan tasapaino on myös jatkuva huolenaihe EU:lle. Huolimatta siitä, että energiankysyntä on irrotettu talouskasvusta, energiankysynnän odotetaan jatkavan kasvuaan tulevina vuosina. Nykyisiä suuntauksia ei kuitenkaan voida hyväksyä, ja tässä suhteessa jäsenvaltioiden pitäisi ensisijaisesti varmistaa, että kysynnän kasvua säätelevät politiikat ovat valmiita. Tällainen lähestymistapa on halvempi, toimii nopeammin ja on niiden sitoumusten mukainen, jotka Euroopan unioni on tehnyt kasvihuonekaasujen päästöistä. Kysynnänhallinnan on siis oltava keskeinen osa toimitusvarmuuden ylläpitämistä koskevaa jäsenvaltioiden politiikkaa. Politiikka, jossa kysyntää ennakoidaan olettamalla tilanteen pysyvän muuttumattomana ja 1 KOM(2000) 769 lopullinen, 29. marraskuuta

4 jossa tämän perusteella ennustetaan vaadittava lisätuotantotarve, ei ole kestävä kansallisella eikä yhteisön tasolla. Lähivuosina suljetaan kuitenkin suuri joukko voimalaitoksia, mikä merkitsee sitä, että uudet voimalaitosinvestoinnit ovat luultavasti välttämättömiä jo pelkästään nykyisen kapasiteetin uusimiseksi. Suurimman osan rakennettavista uusista voimalaitoksista odotetaan joko käyttävän uusiutuvia energialähteitä tai olevan hajautettuja sähköntuotantolaitoksia, jotka perustuvat yhdistettyyn sähkön- ja lämmöntuotantoon. Uusiutuvia energialähteitä koskevassa direktiivissä 2 asetetaan maakohtaiset tavoitteet uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön osuuden lisäämiselle. Neuvostossa keskustellaan parhaillaan vastaavista yhdistettyä sähkönja lämmöntuotantoa koskevista toimenpiteistä. Kysymys kuuluukin, tarvitaanko tässä yhteydessä vielä muita toimenpiteitä. Yksi kilpailuun perustuvien markkinoiden myönteisistä seurauksista on se, ettei kilpailumarkkinoilla tehdä yli-investointeja tuotantokapasiteettiin, mikä on ominaista keskitetylle ja suunnitellulle sähköalalle. Tämä pätee erityisesti silloin, kun kysyntä reagoi tehokkaasti hintoihin. Kilpailu vaikeuttaa kuitenkin kysynnän ja tarjonnan tasapainottamista. Vapautetuilla markkinoilla yksityisten investoijien odotetaan varmistavan, että kysynnän tyydyttämiseksi on käytettävissä riittävästi kapasiteettia, samoin kuin muidenkin tuotteiden ollessa kyseessä. Yleisesti ottaen hinnat ovat se keino, jolla tämä on tarkoitus saavuttaa kilpailuun perustuvilla markkinoilla. Hintojen noustessa investoinneista tulee kannattavia ja enemmän kapasiteettia tulee saataville, tai sitten kysyntä supistuu. Jotta tämä mekanismi toimisi kunnolla, investoijien on voitava olla varmoja siitä, missä määrin valtio puuttuu sähkömarkkinoihin. Sääntelyyn liittyvä epävarmuus voi estää investoinnit niin tuotantokapasiteettiin kuin kysynnänhallintatekniikkaan. Toinen kysymys on se, ovatko investoijat valmiita investoimaan huippukapasiteettiin, jolla katetaan korkeimmat kysyntäpiikit tai hetket, jolloin suuri osa muusta tuotannosta ei ole saatavilla. Joidenkin mielestä tällaisia investointeja ei tehdä, koska kyseisenlaiset tapahtumat ovat harvinaisia eikä niitä voi ennakoida. Tämän vuoksi voi olla tarpeen, että hallitukset säätävät markkinamekanismien lisäksi lisätoimenpiteistä, jotta riittävä kapasiteetti voidaan varmistaa. Tämä voidaan saavuttaa siten, että asetetaan tavoitteet varakapasiteetin määrälle tai toteutetaan vastaavia toimenpiteitä esimerkiksi kysyntäpuolella ja huolehditaan samalla siitä, että nämä tavoitteet saavutetaan joko kannustimin tai asettamalla sähköyrityksille velvollisuuksia. Tätä kysymystä käsitellään tämän direktiiviehdotuksen 5 artiklassa. Useissa tapauksissa toimitusvarmuuskysymykset koskevat rajojen eri puolilla olevia alueita ja edellyttävät huolellista koordinointia kyseisten jäsenvaltioiden välillä. Yhtenäismarkkinoiden on toimittava aina, hätätapauksia lukuun ottamatta. Tämä merkitsee sitä, ettei jäsenvaltioiden välillä käytettävissä olevan kiinteän kapasiteetin käyttöä saisi keskeyttää muusta syystä kuin ylivoimaisen esteen takia. Jäsenvaltiot eivät esimerkiksi saisi keskeyttää sähkönsiirtoa rajan yli paikallisten tukkuhintojen suuntausten vuoksi. Samalla jäsenvaltioiden pitäisi kuitenkin olla varovaisia arvioidessaan, minkä verran tuontienergiaa on saatavilla huippukuormitusten aikana, ja niiden pitäisi ottaa huomioon varakapasiteetin kehitystilanne muissa valtioissa, erityisesti niissä jäsenvaltioissa, joista niiden on tarkoitus tuoda energiaa. Toisaalta jäsenvaltioiden on omaksuttava sellaiset toimitusvarmuuspolitiikat, jotka ovat kohtuullisen johdonmukaisia toistensa kanssa. Varakapasiteetti voi lisätä merkittävästi sähköhuollon kokonaiskustannuksia. Jokin jäsenvaltio saattaa haluta asettaa hyvin alhaisen /77/EY. 4

5 tavoitteen varakapasiteetille ja käyttää hyväkseen muita maita, jotka suhtautuvat asiaan tunnollisemmin. Samaten sähköntuotannon mahdollisten tukimekanismien pitäisi olla suhteellisen yhtenäisiä, etteivät sähkömarkkinat vääristyisi. 4. RAJAYHDYSJOHTOJEN RAKENTAMINEN Jos jäsenvaltioiden välisiin rajayhdysjohtoihin ei tehdä uusia investointeja, sisämarkkinat eivät toimi kunnolla, mikä vaikuttaa sekä toimitusvarmuuteen että alan tehokkuuteen. Uudet infrastruktuurit ovat yhä tärkeämpiä, kun ala konsolidoituu, erityisesti jos keskittyminen on voimakasta jäsenvaltioiden tasolla. Rajayhdysjohtojen lisäämisen ansiosta jäsenvaltiot voivat myös käyttää samaa varakapasiteettia, sillä on epätodennäköistä, että kysyntäpiikkejä esiintyy samanaikaisesti useammassa jäsenvaltiossa. Tämä parantaa toimitusvarmuutta ja alentaa mahdollisesti kustannuksia. Tärkein peruste uusien rajayhdysjohtojen rakentamiselle on kuitenkin sisämarkkinoiden toteuttaminen ja kilpailun laajentaminen. Investoijat tarvitsevat selkeää sääntelyä, jotta ne voisivat luottavaisesti rakentaa uutta infrastruktuuria. Siksi on selvää, että vaikka infrastruktuurihankkeiden ehdottaminen on pääasiassa siirtoverkonhaltijoiden asia, myös sääntelyviranomaisten on osallistuttava infrastruktuurien suunnitteluun, koska niillä on selkeä toimivalta tariffeihin, joita verkonhaltijat voivat periä. Naapurijäsenvaltioiden sääntelyviranomaisten on samoin tehtävä yhteistyötä päätettäessä, mitkä investoinnit olisi hyväksyttävä. Kansallisten sääntelyviranomaisten on varmistettava, että siirtoverkonhaltijat saavat asianmukaisen korvauksen tehdyistä investoinneista. Uusien investointien pääomatuoton olisi vastattava vähintään kyseisen yhtiön pääomakustannuksia, yhtiön rahoitusrakenne huomioon ottaen. Joissakin tapauksissa voitaisiin harkita suurempaa tuottoa, kun on kyse uudesta infrastruktuurista. Mikäli siirtoverkonhaltija ei jostakin syystä edisty riittävän nopeasti tärkeissä infrastruktuurihankkeissa, sääntelyviranomaisilla pitäisi olla tiettyjä oikeuksia varmistaa, että työ toteutetaan. Äärimmäisessä tapauksessa sääntelyviranomaisilla pitäisi olla oikeus huolehtia siitä, että joku muu tekee työn ja kyseinen siirtoverkonhaltija maksaa kustannukset. Tätä kysymystä käsitellään tämän direktiiviehdotuksen 6 artiklassa. 5. PÄÄTELMÄT Investoinnit riittävään siirtokapasiteettiin ovat ratkaisevan tärkeitä EU:n sähköhuollon varmuudelle ja kestävälle kehitykselle tulevaisuudessa. Euroopassa tarvitaan myös uusia rajayhdysjohtoja kilpailun edistämiseksi erityisesti sellaisissa maissa, joissa nykyisillä yhtiöillä on hallitseva asema. Jollei tällaisia investointeja tehdä, jäsenvaltiot saattavat toteuttaa enemmän muun muassa kapasiteetin luovutuksen tai vapauttamisen tyyppisiä interventioita. Siksi on tärkeää, että investointipäätöksiä tehdään, ja jäsenvaltioilta odotetaankin, että ne ryhtyvät ratkomaan näitä kysymyksiä sen sijaan, että ne jatkuvasti lykkäävät tärkeiden investointipäätösten tekoa. Kysynnän ja tarjonnan välisen tasapainon ylläpitäminen vaatii myös toimia. Tässä suhteessa etusijalla on kestämättömien energiankulutussuuntausten kääntäminen. Jos uudet sähköntuotantoinvestoinnit ovat tarpeellisia, ne olisi suurelta osin kohdistettava uusiutuviin energialähteisiin ja yhdistettyyn sähkön- ja lämmöntuotantoon. Tällaisen teknologian kehittäjät, samoin kuin muut alan investoijat, tarvitsevat kuitenkin vakaan sääntelykehyksen. Tästä syystä jäsenvaltioilla on oltava kysyntään ja tarjontaan liittyvään kysymykseen selkeästi 5

6 määritelty lähestymistapa, joka julkistetaan etukäteen ja jota noudatetaan johdonmukaisesti. Jos näin ei tehdä, tilanne heikkenee entisestään ja hallitukset saattavat haluta toteuttaa muita interventiotoimia, jotka eivät suosi kilpailua ja joissa painotetaan liiallisesti tuotantokapasiteetin kasvattamista. Näistä syistä oheisessa direktiiviluonnoksessa ehdotetaan, että jäsenvaltiot velvoitetaan vahvistamaan vakaa sääntelykehys tarvittavien investointien tukemiseksi ja että tämän kehyksen olisi oltava kohtuullisen yhtenäinen eri jäsenvaltioissa, ottaen samalla huomioon toissijaisuusperiaate. 6

7 2003/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sähkön toimitusvarmuuden ja infrastruktuuri-investointien turvaamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan, ottavat huomioon komission ehdotuksen 3, ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon 4, ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon 5, noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä 6, sekä katsovat seuraavaa: (1) Sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 96/92/EY kumoamisesta 26 päivänä kesäkuuta 2003 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/54/EY 7 on myötävaikuttanut merkittävästi sähkön sisämarkkinoiden luomiseen. Korkean toimitusvarmuustason takaaminen on sähkön sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan kannalta keskeinen tavoite, ja kyseisessä direktiivissä jäsenvaltioille annetaan mahdollisuus asettaa julkisen palvelun velvoitteita sähköyhtiöille muun muassa toimitusvarmuuden turvaamiseksi. Nämä julkisen palvelun velvoitteet olisi määriteltävä mahdollisimman tarkasti ja tiukasti, eivätkä ne saisi johtaa sellaisen sähköntuotantokapasiteetin luomiseen, joka ylittää sen, mikä on tarpeen loppukäyttäjille tarkoitetun sähkönjakelun kohtuuttomien keskeytysten välttämiseksi. (2) Kilpailuun perustuvat EU:n sähkön sisämarkkinat edellyttävät avoimia ja syrjimättömiä toimitusvarmuuspolitiikkoja, jotka soveltuvat tällaisten markkinoiden vaatimuksiin. Kilpailu vääristyy, jos yksittäiset jäsenvaltiot eivät ole vahvistaneet tällaista politiikkaa tai jos jäsenvaltioiden politiikkojen välillä on merkittäviä eroja. Siksi on ratkaisevan tärkeää määritellä selvästi kaikkien markkinatoimijoiden tehtävät ja vastuut sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan ja sähkön toimitusvarmuuden EUVL C [...], [ ], s. [...]. EUVL C [...], [ ], s. [...]. EUVL C [...], [ ], s. [...]. EUVL C [...], [ ], s. [...]. EUVL L 176, , s

8 turvaamiseksi välttäen kuitenkin samalla luomasta esteitä markkinoiden uusille yrittäjille tai aiheuttamasta sähkön sisämarkkinoiden vääristymistä tai merkittäviä vaikeuksia yhtiöille, joilla on pienet markkinaosuudet. (3) Kansallisten siirtoverkonhaltijoiden välinen yhteistyö verkon varmuuteen liittyvissä kysymyksissä, mukaan luettuina siirtokapasiteetin määrittely, tietojen toimittaminen ja verkon mallinnus, on ratkaisevan tärkeää hyvin toimivien sisämarkkinoiden kehittämisessä. Verkon varmuuteen liittyvän koordinoinnin puute haittaa yhtäläisten kilpailuolosuhteiden kehittymistä. (4) Siirto- ja jakeluverkonhaltijoilta olisi edellytettävä, että ne tarjoavat loppukäyttäjille palvelua, joka on niin keskeytysten yleisyyden kuin keston suhteen korkeatasoista. (5) On tärkeää, että jäsenvaltiot luovat yksiselitteiset puitteet, joilla parannetaan toimitusvarmuutta ja edistetään tuotantokapasiteettiin ja kysynnänhallintatekniikoihin tehtäviä investointeja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta EY:n perustamissopimuksen 86, 87 ja 88 artiklan soveltamista. On myös tärkeää toteuttaa asianmukaisia toimenpiteitä sellaisten sääntely- ja verotuspuitteiden luomiseksi, jotka kannustavat investointeja uusiin siirtoyhteyksiin etenkin jäsenvaltioiden välillä. Tällaisia kannustimia olisi kehitettävä tasapainoisesti kaikkialla yhteisössä, jos halutaan välttää kilpailun vääristyminen. (6) Barcelonassa kokoontunut Eurooppa-neuvosto sopi tavoitteesta, jonka mukaan jäsenvaltioiden välisen yhteenliitäntäkapasiteetin olisi oltava 10 prosenttia kokonaistuotantokapasiteetista kussakin jäsenvaltiossa toimitusvarmuuden parantamiseksi ja kilpailun edistämiseksi. Alhainen yhteenliittämisaste aiheuttaa markkinoiden pirstaloitumista ja haittaa kilpailun kehittymistä. Riittävä fyysinen yhteenliittämiskapasiteetti on välttämätön muttei riittävä edellytys sille, että kilpailu toimii tehokkaasti. Lisäksi vaaditaan, että siirtoverkonhaltijoita estetään pidättämästä kapasiteettia keinotekoisen kapasiteettipulan luomiseksi. Tältä osin on taattava suurempi avoimuus siirtoverkon kapasiteetin laskenta- ja jakomenettelyssä. (7) Siirtoverkonhaltijat tarvitsevat asianmukaisen sääntelykehyksen investointeja varten. Tällaisen kehyksen pitäisi luoda varmuutta sääntelystä, ja sen olisi mahdollistettava investoinneille kohtuullinen tuotto, joka kattaa vähintään pääomakustannukset. Sääntelykehyksen pitäisi myös vaikuttaa myönteisesti sekä toimintavarmuuteen että sisämarkkinoiden kilpailuun. (8) Jäsenvaltioiden olisi säädettävä tämän direktiivin nojalla annettavien kansallisten säännösten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja varmistettava niiden täytäntöönpano. Seuraamusten olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. (9) Suunnitellun toiminnan tavoitetta eli sellaisten täysin toimintakykyisten sähkön sisämarkkinoiden luomista, joilla vallitsee terve kilpailu ja joiden avulla sähköhuolto voidaan turvata, ei voida perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistettujen toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden mukaisesti saavuttaa riittävällä tavalla jäsenvaltioiden toimin, vaan se voidaan toiminnan laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin yhteisön tasolla. Tässä direktiivissä säädetään ainoastaan niistä vähimmäisvaatimuksista, jotka ovat tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi, 8

9 OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN: 1 artikla Aihe ja soveltamisala Tässä direktiivissä vahvistetaan toimenpiteet, joiden tavoitteena on varmistaa EU:n sähkön sisämarkkinoiden moitteeton toiminta turvaamalla sähköntoimitusten varmuus ja varmistamalla riittävä yhteenliittämisaste jäsenvaltioiden välillä. Direktiivissä vahvistetaan kehys, jonka puitteissa jäsenvaltioiden on määriteltävä yleinen, avoin ja syrjimätön sähkön toimitusvarmuuspolitiikka, joka soveltuu kilpailulle avattujen sähkön yhtenäismarkkinoiden vaatimuksiin. Tässä direktiivissä tarkoitetaan: 2 artikla Määritelmät sähköntuotannolla sähkön tuottamista; siirrolla sähkön siirtämistä yhteenliitetyssä siirtojännite- ja suurjänniteverkossa loppukäyttäjälle tai jakelijoille, mutta ei sähkön toimitusta; siirtoverkonhaltijalla luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka on vastuussa siirtoverkon käytöstä, ylläpidosta ja tarvittaessa kehittämisestä tietyllä alueella, sen mahdollisista yhteyksistä muihin verkkoihin sekä sen varmistamisesta, että verkko pystyy täyttämään kohtuulliset sähkön siirtovaatimukset pitkällä aikavälillä; jakelulla sähkön siirtämistä suur-, keski- ja pienjännitteisissä jakeluverkoissa asiakkaille, mutta ei sähkön toimitusta; jakeluverkonhaltijalla luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka on vastuussa jakeluverkon käytöstä, ylläpidosta ja tarvittaessa kehittämisestä tietyllä alueella, sen mahdollisista yhteyksistä muihin verkkoihin sekä sen varmistamisesta, että verkko pystyy täyttämään kohtuulliset sähkön jakeluvaatimukset pitkällä aikavälillä; rajayhdysjohdoilla sähköverkkojen toisiinsa liittämiseen käytettäviä välineitä; rajatylittävään sähkönsiirtoon liittyvillä hankkeilla sekä rajayhdysjohtoja että sisäisiä yhteyksiä, jotka lisäävät rajatylittävän kaupan mahdollisuuksia; yhteenliitetyllä verkolla yhdellä tai useammalla rajayhdysjohdolla toisiinsa liitettyjä siirto- ja jakeluverkkoja; sähkön toimituksella sähkön myyntiä asiakkaille, mukaan luettuna jälleenmyynti; uusiutuvilla energialähteillä uusiutuvia, muita kuin fossiilisia energialähteitä (tuuli-, aurinko-, maalämpö-, aalto- ja vuorovesienergiaa, vesivoimaa, biomassaa, kaatopaikkakaasuja, jäteveden käsittelylaitosten kaasuja ja biokaasuja); hajautetulla sähköntuotannolla jakeluverkkoon kytkettyjä voimaloita; 9

10 sääntelyviranomaisella direktiivin 2003/54/EY 23 artiklan mukaisesti nimettyjä jäsenvaltioiden sääntelyviranomaisia; markkinoiden uudella yrittäjällä yritystä, joka tuottaa tai toimittaa sähköä jäsenvaltiossa ja joka on aloittanut toimintansa kyseisessä jäsenvaltiossa direktiivin 96/92/EY voimaantulon jälkeen; yrityksellä, jolla on pieni markkinaosuus joko sähköntuottajaa, jonka osuus merkityksellisten markkinoiden sähköntuotantokapasiteetista on alle 5 prosenttia, tai sähkön toimittajaa, jonka osuus merkityksellisistä markkinoista on alle 5 prosenttia. 3 artikla Yleiset säännökset 1. Vahvistaessaan yleisen politiikkansa sähkön toimitusvarmuuden korkean tason turvaamiseksi jäsenvaltioiden on määriteltävä, mitkä ovat seuraavien markkinatoimijoiden ryhmien tehtävät ja vastuut tämän politiikan toteuttamisessa: a) siirtoverkonhaltijat b) sähkön toimittajat. Nämä tehtävät ja vastuut on julkaistava, ja tarvittaessa on täsmennettävä vähimmäisvaatimukset, jotka kyseisten sähkömarkkinoiden toimijoiden on täytettävä. 2. Kehittäessään näitä toimenpiteitä jäsenvaltioiden on otettava tarkasti huomioon seuraavat tekijät: a) sisämarkkinat ja mahdollisuudet sähkön toimitusvarmuuteen liittyvään rajat ylittävään yhteistyöhön; b) tarve lieventää sähkön kysynnän kasvusuuntausta yhteisön ympäristösitoumusten täyttämiseksi; c) sähköntoimitusten jatkuvuuden varmistamisen tärkeys; d) tarve varmistaa asianmukainen varatuotantokapasiteetti tai vastaavat toimenpiteet kysyntäpuolella; e) tarve edistää uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön käyttöä direktiivin 2001/77/EY mukaisesti; f) tietynlaajuisen monipuolistamisen tarve sähköntuotannossa, jotta voidaan varmistaa järkevä tasapaino eri primaaripolttoaineiden välillä; g) tarve edistää energiatehokkuutta ja uusien tekniikoiden käyttöönottoa; tämä koskee erityisesti kysynnänhallintatekniikoita, uusiutuviin energialähteisiin liittyviä tekniikoita sekä hajautettua sähköntuotantoa; 10

11 h) verkon toiminnan jatkuvuuden tarve, jos verkko vikaantuu yksittäisessä kohdassa (yksittäisissä kohdissa), sekä tällaisen toimituskatkoksen korjaamiseen liittyvät kustannukset; i) tarve uudistaa jatkuvasti siirto- ja jakeluverkkoja verkon toimivuuden ylläpitämiseksi: j) kustannustehokkaan sähköntarjonnan tarve. 3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, etteivät 1 kohdan mukaisesti vahvistetut toimenpiteet aiheuta kohtuutonta taakkaa markkinoiden uusille yrittäjille tai yrityksille, joilla on pienet markkinaosuudet. Jäsenvaltioiden on myös arvioitava toimenpiteiden vaikutuksia loppukäyttäjien maksamaan sähkön hintaan. 4 artikla Verkon varmuus 1. Jäsenvaltioiden on naapurivaltioita kuultuaan varmistettava, että siirtoverkonhaltijat noudattavat verkon varmuutta koskevia vähimmäistoimintavaatimuksia. 2. Jäsenvaltioiden sääntelyviranomaisten on asetettava siirto- ja jakeluverkonhaltijoille suorituskykyvaatimuksia, jotka koskevat siirtoverkkohäiriöiden vuoksi loppukäyttäjille aiheutuvien toimituskatkosten esiintymistä. Sääntelyviranomaisten on julkaistava kyseiset vaatimukset. 5 artikla Kysynnän ja tarjonnan tasapainon ylläpitäminen 1. Jäsenvaltioiden on toteutettava direktiivin 2003/54/EY 4 ja 7 artiklan mukaisesti asianmukaiset toimenpiteet, mukaan luettuina energian tehokkaan käytön edistäminen ja uusien sähköntuotantoyhtiöiden markkinoille tulon kannustaminen, varmistaakseen, että sähkönkysynnän ja sähköntuotantokapasiteetin saatavuuden välillä vallitsee tasapaino, sanotun kuitenkaan rajoittamatta EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamista. Erityisesti jäsenvaltioiden on vaadittava, että siirtoverkonhaltijat varmistavat riittävän varakapasiteetin tai vahvistavat vastaavia toimenpiteitä, jotka voivat liittyä esimerkiksi kysyntäpiikkien tosiaikaiseen hallintaan. Toisessa alakohdassa säädettyjen toimenpiteiden lisäksi, ja sanotun rajoittamatta EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamista, jäsenvaltiot voivat toteuttaa näiden tavoitteiden saavuttamiseksi lisätoimenpiteitä, mukaan luettuina mutta näihin rajoittumatta: a) kysynnänhallinnan edistäminen, b) niiden asiakkaiden määrittely, joiden toimitukset voidaan keskeyttää, c) sähkön toimittajille ja/tai sähköntuottajille asetettavat velvoitteet, 11

12 d) kehyksen luominen tukkumarkkinoille, joilla toimii riittävän monta kilpailijaa ja jotka tarjoavat sopivia hintasignaaleja investoinneille ja kulutukselle. 2. Jäsenvaltioiden on julkaistava tämän artiklan nojalla toteuttamansa toimenpiteet ja varmistettava, että niistä tiedotetaan mahdollisimman laajalti niin sähkönkuluttajille kuin investoijille, jotka investoivat sähköntuotantoon nyt tai mahdollisesti tulevaisuudessa. 6 artikla Verkkoinvestoinnit 1. Jäsenvaltioiden on varmistettava sekä siirto- että jakeluverkkojen osalta, että investointipäätöksiä tehtäessä etusijalle asetetaan parempaan kysynnänhallintaan liittyvät toimenpiteet, sikäli kuin niillä voidaan korvata verkkoon tai sähköntuotantoon tehtäviä investointeja. 2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että investointipäätöksissä otetaan huomioon: a) tarve parantaa uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön liittämistä verkkoon uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön edistämisestä annetussa direktiivissä 2001/77/EY ja yhdistetystä sähkön- ja lämmöntuotannosta annetussa direktiivissä 200x/xx/EY vahvistettujen ohjeellisten tavoitteiden saavuttamiseksi; b) tarve parantaa asiakkaiden mahdollisuuksia käyttää oikeuttaan valita toimittaja direktiivin 2003/54/EY mukaisesti; c) tarve varmistaa korkealaatuisen palvelun tarjoaminen kohtuulliseen hintaan direktiivin 2003/54/EY 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti erityisesti syrjäisillä ja erityksissä olevilla alueilla. 7 artikla Rajayhdysjohtojen rakentaminen 1. Siirtoverkonhaltijoiden on toimitettava sääntelyviranomaisille säännöllisin väliajoin asiakirja, jossa ne selostavat suunnittelemiaan investointeja riittävän rajatylittävän yhteenliittämiskapasiteetin tarjoamiseksi. 2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu asiakirja voi koskea yhtä tai useampaa kalenterivuotta, ja siinä on otettava huomioon seuraavat seikat: a) nykyinen ja suunniteltu sähköntuotanto, siirto, jakelu ja toimitus; b) odotetut kulutusmallit, jotka mahdollistavat kysynnänhallintatoimet; c) tarve edistää hajautettua sähköntuotantoa; d) tarve edistää sähköntuotantoa uusiutuvista energialähteistä; 12

13 e) alueelliset, kansalliset ja Euroopan tason kestävän kehityksen tavoitteet, mukaan luettuina hankkeet, jotka ovat osa Euroopan edun mukaisia ensisijaisia akseleita, jotka on määritelty [Euroopan laajuisia energiaverkkoja koskevien suuntaviivojen vahvistamisesta ] tehdyssä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä XXX Sääntelyviranomaisten on kuultava komissiota ehdotetusta investointiasiakirjasta. Komissio kuulee komission päätöksellä 2003/796/EY perustettua Euroopan sähkö- ja kaasualan sääntelyviranomaisten ryhmää ehdotettujen investointistrategioiden kokonaisvaikutuksesta. 4. Sääntelyviranomaisten on hyväksyttävä siirtoverkonhaltijan suunnitelma tai siirtoverkonhaltijaa kuultuaan vaihtoehtoinen suunnitelma, johon ne ovat tehneet sopivia muutoksia 3 kohdassa tarkoitetun menettelyn ja 2 kohdassa ja 6 artiklassa määriteltyjen painopisteiden perusteella. 5. Sääntelyviranomaisten on otettava huomioon 4 kohdan nojalla hyväksytty investointistrategia, kun ne hyväksyvät verkkoonpääsytariffien määritysmenetelmän direktiivin 2003/54/EY 23 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Sääntelyviranomaisten on erityisesti tarjottava myönteisiä kannustimia investointeihin sallimalla sen, että investoinnista saadaan tuotto, joka on vertailukelpoinen riskeiltään yhtä suuren investoinnin keskimääräisten pääomakustannusten kanssa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamista. 6. Jos siirtoverkonhaltija viivyttelee tai toimii virheellisesti toteuttaessaan 4 kohdan nojalla määriteltyjä hankkeita, sääntelyviranomaisilla on oltava käytössään keinot, joilla varmistetaan tyydyttävä edistyminen hyväksytyn strategian toteuttamisessa. Näitä keinoja voivat olla: a) taloudellisten seuraamusten määrääminen niille siirtoverkonhaltijoille, joiden hankkeet ovat myöhässä aikataulusta; b) siirtoverkonhaltijan ohjeistaminen siitä, että työhön on ryhdyttävä tiettyyn päivämäärään mennessä; c) tarjouskilpailumenettelyn järjestäminen, jotta työ voidaan teettää muilla. 8 artikla Seuraamukset 1. Jäsenvaltioiden on säädettävä seuraamusjärjestelmästä, jota sovelletaan tämän direktiivin nojalla annettavien kansallisten säännösten rikkomiseen, ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet seuraamusten täytäntöönpanon varmistamiseksi. Säädettyjen seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. 8 13

14 2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä säännöksistä komissiolle viimeistään 1 päivänä joulukuuta 2005 ja ilmoitettava niiden mahdolliset muutokset mahdollisimman pian. 9 artikla Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä 1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan ennen 1 päivää tammikuuta Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä. 2. Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on tehtävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään. 10 artikla Kertomus Komissio seuraa ja arvioi tämän direktiivin soveltamista ja antaa saavutetusta edistymisestä kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta artikla Voimaantulo Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 12 artikla Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille. Tehty Brysselissä [ ] Euroopan parlamentin puolesta Puhemies Neuvoston puolesta Puheenjohtaja 14

15 SÄÄDÖKSEEN LIITTYVÄ RAHOITUSSELVITYS Politiikan ala(t): Energia ja liikenne Toiminnan ala(t): Energia-ala ja sisämarkkinat Toimenpiteen nimi: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähkön toimitusvarmuuden ja infrastruktuuri-investointien turvaamiseksi toteutettavista toimenpiteistä 1. BUDJETTIKOHTA/-KOHDAT Ei sovelleta. 2. NUMEROTIEDOT 2.1 Toimenpiteen kokonaismäärärahat (B-osa): 2.2 Toimenpiteen soveltamisaika: Vuotuinen 2.3 Monivuotinen kokonaismenoarvio: 0,5 miljoonaa euroa a) Maksusitoumusmäärärahojen/maksumäärärahojen aikataulu (rahoitustuki) (vrt. kohta 6.1.1) miljoonaa euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella) Yht. b) Tekninen ja hallinnollinen apu ja tukimenot (vrt. kohta 6.1.2) Ei sovelleta. Maksusitoumusmäärärahat Maksumäärärahat Maksusitoumusmäärärahat Maksumäärärahat a+b yhteensä Maksusitoumusmäärärahat Maksumäärärahat 15

16 c) Henkilöstö- ja muiden hallintomenojen kokonaisvaikutus rahoitukseen (vrt. kohdat 7.2 ja 7.3) Maksusitoumusmäärärahat / maksumäärärahat 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,540 a+b+c YHTEENSÄ Maksusitoumusmäärärahat 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,540 Maksumäärärahat 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,540 Yhteensopivuus ohjelmasuunnitelman ja rahoitusnäkymien kanssa Ehdotus on tehdyn ohjelmasuunnitelman mukainen. Ehdotus edellyttää rahoitusnäkymien kyseisen otsakkeen ohjelmasuunnitelman muuttamista. Tämä voi edellyttää toimielinten sopimuksen määräysten soveltamista. 2.4 Vaikutukset tuloihin 9 : Ei vaikuta tuloihin (kyseessä ovat toimenpiteen toteuttamiseen liittyvät tekniset näkökohdat). TAI Vaikutukset tuloihin ovat seuraavat: Huomautus: Tuloihin kohdistuvan vaikutuksen laskutapaa koskevat täsmennykset ja huomautukset on liitettävä tähän rahoitusselvitykseen erillisellä lehdellä. miljoonaa euroa (yhden desimaalin tarkkuudella) Budjettikohta Tulot Ennen toimenpidettä (vuosi n-1) Vuosi n Tilanne toimenpiteen jälkeen n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 a) Absoluuttiset tulot b) Tulojen muutokset 9 Lisätietoja erillisessä ohjeasiakirjassa. 16

17 (Kaikki asianomaiset budjettikohdat ilmoitetaan ja taulukkoon lisätään tarvittaessa rivejä, jos toimenpide kohdistuu useampaan budjettikohtaan.) 3. BUDJETTITIEDOT Kustannuslaji Uusi EFTA osallistuu Pakoll. / Eipakoll. Ei-pakoll. JM/EI-JM JM KYLLÄ / EI Kyllä KYLLÄ / EI Kyllä Ehdokasmaat osallistuvat KYLLÄ / EI Kyllä Rahoitusnäkymien otsake Nro 3 4. OIKEUSPERUSTA Euroopan yhteisön perustamissopimus, erityisesti sen 95 artikla. 5. KUVAUS JA PERUSTELUT 5.1 Yhteisön toiminnan tarve Toiminnan tavoitteet Sähkömarkkinoiden avaamisen johdosta on yhä tärkeämpää ylläpitää investointeja sekä sähkönsiirtoon että -tuotantoon. Investoinneista päättämistä ja niiden toteuttamista koskevat säännöt muuttuvat kilpailumarkkinoilla, ja jäsenvaltioiden on selkeytettävä politiikkaansa tässä suhteessa. Erityisesti sähkönsiirron osalta kolmansien osapuolten säännelty verkkoonpääsy tarkoittaa sitä, että verkkoonpääsytariffeja koskevat sääntelyviranomaisten päätökset vaikuttavat infrastruktuuri-investointeihin käytettävissä olevien varojen määrään. Jos sääntelyviranomaiset eivät tee oikeita päätöksiä, seuraa sekaannusta ja lamaantumista. Kysynnän ja tarjonnan tasapainon osalta kilpailuun perustuva ympäristö merkitsee sitä, että investointipäätösten olisi vastattava hintasignaaleja sen sijaan, että ne olisivat hallitusten suunnittelemia. Sähkön luonteen johdosta hinnat voivat kuitenkin olla epävakaita, ja sähköhuoltoon liittyy jonkin verran yleishyödyllisiä näkökohtia, mikä saattaa oikeuttaa hallitusten interventiot. Tällaisessa tapauksessa jäsenvaltioiden lähestymistapa on määriteltävä selkeästi etukäteen, jotta vältetään epävarman ilmapiirin syntyminen Ennakkoarviointiin liittyvät toimenpiteet a) Selvitys siitä, miten ja milloin ennakkoarviointi on suoritettu (arvioinnin suorittaja, päivämäärä ja ilmoitus arviointikertomuksen/-kertomusten saatavuudesta tai ilmoitus siitä, miten tiedot on kerätty). 10 Lisätietoja erillisessä ohjeasiakirjassa. 17

18 Sähkömarkkinoilla vuosina esiintyneet häiriöt toivat esille joitakin ongelmia, joihin investointien riittämättömyys on saattanut vaikuttaa. Sähkökatkokset sekä EU:ssa että Yhdysvalloissa osoittavat selvästi, että siirtoverkoille tarvitaan selvät toimintavaatimukset ja että siirtoverkkoja on ylläpidettävä ja kehitettävä asianmukaisesti. Myös sähköntuotannon riittävyyttä koeteltiin Pohjolan kylmässä talvessa ja koko Euroopan erittäin kuuman kesän johdosta. Vaikka toimitusketju itse asiassa toimi hyvin näissä olosuhteissa, sähköntuotannossa ja kysynnänhallinnassa tarvitaan selvästikin investointeja. Tätä varten tarvitaan vakaa sääntelykehys. b) Lyhyt kuvaus ennakkoarvioinnin tuloksista ja kokemuksista Tämä toimenpide on tarpeellinen joidenkin epäsuotavien ja kestämättömien suuntausten korjaamiseksi EU:n sähköalalla. Verkkojen parempi yhteenliittäminen on tarpeellista pääasiassa kilpailun kehittymisen tukemiseksi ja EU:n todellisten sisämarkkinoiden syntymisen varmistamiseksi. Mikäli tämä onnistutaan saavuttamaan uusien yhteenliitäntöjen avulla, EU:n taloudelle koituu vuosittain 5 miljardin euron hyödyt. Ilman näitä investointeja asiakkaiden mahdollisuudet valita toimittajansa rajoittuvat ja hyödyt jäävät pienemmiksi. Myös siirtoverkkoihin tehtävien investointien odotetaan tuottavan toimitusvarmuuteen liittyviä hyötyjä, sillä vahvistettu verkko pystyy selviytymään paremmin niistä ylimääräisistä ja joskus ennakoimattomista virroista, joita rajatylittävän kilpailun käynnistyminen on aiheuttanut. Uudet investoinnit edistävät myös yhteisön ympäristötavoitteiden saavuttamista, kun uusiutuviin energialähteisiin perustuva sähköntuotanto voidaan liittää verkkoon ja sen kaikkia mahdollisuuksia voidaan hyödyntää. Jotkin ehdotetut investoinnit edistävät myös yhteisön vesivoimavarojen parempaa hyödyntämistä. Investointien nykyistä kehystä on uudistettava erityisesti sääntelyviranomaisten aseman tunnustamiseksi tällaisissa päätöksissä. Myös toimitusvarmuuteen liittyvät toimenpiteet, etenkin verkonhaltijoiden parempi koordinointi ja sähkön tukkumarkkinoita koskevat selkeämmät puitteet, ovat hyödyksi yhteisölle. Laajat sähkökatkokset voivat tulla kalliiksi EU:n taloudelle. Arvioiden mukaan yhden päivän katkos jossain suuressa jäsenvaltiossa aiheuttaa noin 5 10 miljardin euron menetykset. Tällaisten tapausten todennäköisyyttä vähentäviä toimia on pidettävä tervetulleina. Tämä voidaan saavuttaa parhaiten selkeällä sääntelykehyksellä, joka antaa sekä asiakkaille että sähköntuottajille mahdollisuuden reagoida hintasignaaleihin ilman hallitusten puuttumista asiaan. Ei ole lainkaan selvää, onko tällainen ympäristö olemassa useissa jäsenvaltioissa. Tilannetta pyritään korjaamaan tällä direktiivillä ja ehdotetulla toimenpiteellä Jälkiarvioinnin perusteella toteutetut toimenpiteet Arviointi- ja kuulemisprosessin jälkeen ehdotuksessa pyritään löytämään asianmukainen tasapaino kysyntäpuolen ja tarjontapuolen toimenpiteiden välillä. Energiahuoltostrategiaa koskevan vihreän kirjan julkaisemisen jälkeen yhteisön politiikkana on ollut korostaa niitä merkittäviä mahdollisuuksia, joita kysynnänhallinta tarjoaa sekä toimitusvarmuuden että kestävän kehityksen kannalta. Kuitenkin myös kysynnänhallinta edellyttää investointipäätösten tekemistä, ja myös se tarvitsee vakaan sääntelykehyksen. Esiin on tuotu myös tarve arvioida ehdotusten ja erityisesti siirtoinfrastruktuuria koskevien ehdotusten vaikutuksia sähköntuotannossa käytettyjen polttoaineiden jakaumaan. Yleisesti ottaen uusilla rajayhdysjohdoilla voi olla jonkin verran vaikutusta 18

19 siihen, että vahvan verkon ajojärjestyksessä voidaan suosia sähköntuotantoa, jolla on alhaiset rajakustannukset, kuten ydin- tai vesivoimaa. Tämän vaikutuksen ei kuitenkaan katsota olevan kovin merkittävä, sillä yhteenliitäntäasteeseen ehdotetaan vain lievää korostusta. 5.2 Suunnitellut toimet ja yhteisön rahoitustukea koskevat yksityiskohtaiset säännöt Ei sovelleta. 5.3 Toteutusmenetelmät Kaikki työ tehdään sisäisesti komissiossa, mukaan luettuina jäsenvaltioiden asiaa koskevien tietojen vastaanotto sekä seuranta ja asianmukaisten raporttien laatiminen ja arviointi. 6. RAHOITUSVAIKUTUKSET 6.1 Kokonaisrahoitusvaikutus, B osa (koko ohjelmakaudeksi) (Alla olevassa taulukossa ilmoitettujen kokonaismäärien laskutapa on esitettävä taulukossa 6.2 esitetyn jaottelun mukaisesti.) Rahoitustuki Maksusitoumusmäärärahat, milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella) Jakautuminen Yhteensä Toimi 1: Suuntaviivojen valmistelemiseen tarvittavat selvitykset Jne. YHTEENSÄ Teknisen ja hallinnollisen avun ja tuen menot sekä tietotekniikkakustannukset (maksusitoumusmäärärahat) Ei sovelleta. 1) Tekninen ja hallinnollinen apu a) Teknisen avun toimistot b) Muu tekninen ja hallinnollinen apu - sisäinen - ulkoinen josta hallinnon tietotekniikkajärjestelmien rakentamis- ja ylläpitokustannusten osuus Kohta 1 yhteensä Vuosi n n +1 n + 2 n +3 n +4 n + 5 ja seur. Yhteensä 19

20 2) Tukimenot a) Selvitykset b) Asiantuntijakokoukset c) Tiedotus ja julkaisut Kohta 2 yhteensä YHTEENSÄ 6.2 Toimenpidekohtainen kustannuslaskelma, B osa (koko ohjelmakaudeksi) 11 Ei sovelleta. Maksusitoumusmäärärahat, milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella) Jakautuminen Suoritteen/ tuotoksen tyyppi (hanke, asiakirja jne.) Suoritteiden/ tuotosten määrä (yhteensä vuosiksi 1 n) Yksikkökustannus keskimäärin Kokonaiskustannukset (yhteensä vuosiksi 1 n) =(2X3) KOKONAISKUSTANNUKSET 7. VAIKUTUKSET HENKILÖSTÖÖN JA HALLINTOMENOIHIN 7.1 Vaikutus henkilöstöön Toimen laji Toimenpiteen hallinnointiin tarvittava nykyinen ja/tai uusi henkilöstö Vakinaisten toimien määrä Väliaikaisten toimien määrä Yht. Tehtävän kuvaus Virkamiehet väliaikaiset toimihenkilöt Muu henkilöstö tai A B C Yhteensä Täytäntöönpanon seuranta jäsenvaltioissa ja raportointi direktiivin vaikutuksista. 11 Lisätietoja erillisessä ohjeasiakirjassa. 20

21 7.2 Henkilöstön taloudellinen kokonaisvaikutus Henkilöstön laji Määrä euroina Laskutapa * Virkamiehet Väliaikainen henkilöstö * Muu henkilöstö (budjettikohta mainittava) Yhteensä Määrät vastaavat 12 kuukauden kokonaismenoja. Muut toimesta johtuvat hallintomenot Budjettikohta (numero ja nimike) Kokonaismääräraha (osasto A7) A0701 Virkamatkat A07030 Kokoukset A07031 Pakolliset komiteat (1) A07032 Ei-pakolliset komiteat (1) A07040 Konferenssit A0705 Selvitykset ja kuulemiset Muut menot (eriteltävä) Tietojärjestelmät (A-5001/A-4300) Muut menot - A osa (eriteltävä) Määrä euroina Laskutapa Yhteensä Määrät vastaavat 12 kuukauden kokonaismenoja. (1) Mainittava komitean laji sekä ryhmä, johon se kuuluu. I. Yhteensä vuodessa ( ) II. Toimen kesto III. Toimen kokonaiskustannukset (I x II) euroa ei rajoitettu euroa/vuosi Henkilöstö- ja muita hallintomenoja koskevat vaatimukset on täytettävä energian ja liikenteen pääosaston käyttöön vuosittaisen määrärahojen jaon yhteydessä annettujen resurssien puitteissa. 8 SEURANTA JA ARVIOINTI 8.1 Seurantajärjestelmä Ehdotetussa direktiivissä säädettävien toimenpiteiden tuloksia tarkastellaan investointien tulevan kehityksen perusteella. Tämä kirjataan kertomuksiin, jotka direktiivin mukaan on laadittava jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella. 21

22 Direktiivin vaadittuja suoritteita/tuotoksia seurataan kahdella tasolla: i. Euroopan laajuisia energiaverkkoja koskevissa suuntaviivoissa määriteltyjen yksittäisten Euroopan etua koskevien hankkeiden toteuttaminen; ii. käytetään indikaattorina yhteenliitäntäkapasiteetin prosenttiosuutta kunkin jäsenvaltion rakennetusta sähköntuotantokapasiteetista; vertailuarvona käytetään 10 prosentin tavoitetta, josta valtion- ja hallitusten päämiehet sopivat maaliskuussa 2002 pidetyssä Barcelonan huippukokouksessa. Näiden tietojen keräämiseen käytetään Euroopan laajuisiin verkkoihin liittyviä olemassa olevia raportointimekanismeja sekä sähkö- ja kaasudirektiivien täytäntöönpanoa koskevaa vertailuraporttia. 8.2 Arvioinnin yksityiskohtaiset säännöt ja arviointijaksot Direktiivin lähtökohdaksi on valittu yhteisten sääntöjen laatiminen. Tämän työn tulosta sekä sen tukemiseksi toteutettujen komission taloudellisten toimien tehokkuutta olisi tarkasteltava yksityiskohtaisesti kahden vuoden kuluttua direktiivin voimaantulosta. 9. PETOSTEN TORJUNTATOIMET Asiantuntijoiden käytöstä koituneet kulut ja asiantuntijoiden tekemistä selvityksistä suoritettavat maksut maksetaan sovellettavien rahoitussääntöjen mukaisesti. 22

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 20.11.2012 COM(2012) 697 final 2012/0328 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS poikkeamisesta tilapäisesti kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.6.2013 COM(2013) 418 final 2013/0192 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI tiettyjen ympäristö-, maatalous- ja sosiaalipolitiikkaan sekä kansanterveyteen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0164(CNS) 13. joulukuuta 2001 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta talous-

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I P7_TA-PROV(2011)0452 Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 25. lokakuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.11.2011 KOM(2011) 710 lopullinen 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/126/EY muuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 4. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2000/0159(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 6.5.22 KOM(22) 224 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON ASETUS tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja

Lisätiedot

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.11.2014 COM(2014) 704 final/2 2014/0332 (NLE) CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre 2014. Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.4.2012 COM(2012) 139 final 2008/0241 (COD) KOMISSION LAUSUNTO Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan c alakohdan nojalla Euroopan parlamentin

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 9.1.2008 TYÖASIAKIRJA Eroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä annetun

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu 26. kesäkuuta 2003 A5-0200/22 TARKISTUS 22 esittäjä(t): PSE-ryhmän puolesta, María del Pilar Ayuso González PPE-DEryhmän puolesta, Hiltrud Breyer ja Patricia McKenna Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Laura

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 31. toukokuuta 2001 2000/0315(COD) PE1 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 31. toukokuuta 2001 Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä tietyillä huomattavia

Lisätiedot

Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa Sähkö

Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa Sähkö Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa Sähkö Ympäristöä säästävä julkinen hankinta vapaaehtoinen väline. Tässä asiakirjassa esitetään EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit

Lisätiedot

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset Aimo Aalto, TEM 19.1.2015 Hajautetun energiantuotannon työpaja Vaasa Taustaa Pienimuotoinen sähköntuotanto yleistyy Suomessa Hallitus edistää

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS))

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS)) 4.2.2010 A7-0006/ 001-027 TARKISTUKSET 001-027 esittäjä(t): Talous- ja raha-asioiden valiokunta Mietintö Magdalena Alvarez Hallinnollinen yhteistyö verotuksen alalla A7-0006/2010 (KOM(2009)0029 C6-0062/2009

Lisätiedot

Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I

Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I P7_TA(2014)0226 Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 12. maaliskuuta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 6.12.2007 KOM(2007) 772 lopullinen 2007/0273 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Portugalille soveltaa alennettua valmisteverokantaa Madeiran itsehallintoalueella

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.5.2013 COM(2013) 313 final 2013/0163 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26.11.2007 KOM(2007) 752 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/0184(COD) 26.2.2013. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/0184(COD) 26.2.2013. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 26.2.2013 2012/0184(COD) LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta liikenne- ja matkailuvaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-00070/2002 2001/0006(COD) FI 27/02/2002 YHTEINEN KANTA Neuvoston yhteisen kannan vahvistaminen 18. helmikuuta 2002 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta linja-autoilla harjoitettavasta satunnaisesta kansainvälisestä

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016,

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2016 C(2016) 1 final KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY liitteen V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse

Lisätiedot

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 Euroopan unionin virallinen lehti ISSN 1725-261X L 91 Suomenkielinen laitos Lainsäädäntö

Lisätiedot

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ],

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2010 KOM(2010)310 lopullinen 2010/0169 (NLE) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöjen nro 1, 3, 4, 6,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

Aluekehitysvaliokunta. Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00)

Aluekehitysvaliokunta. Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Aluekehitysvaliokunta 21.6.2013 2011/0276(COD) TARKISTUS 543 Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00) muutetusta ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) 8823/16 ENER 146 ENV 279 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 10. toukokuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D044838/02 Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO SEK (2001) 1281 LOPULLINEN BRYSSELISSÄ 19.7.2001 YLEINEN TALOUSARVIO - VARAINHOITOVUOSI 2001 PÄÄLUOKKA VII - ALUEIDEN KOMITEA MÄÄRÄRAHOJEN SIIRTO N: 19/2001 Määrärahojen siirto

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.12. COM() 597 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden sekä näihin palkkoihin

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan

LIITTEET. asiakirjaan EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.11.2015 COM(2015) 496 final ANNEXES 1 to 2 LIITTEET asiakirjaan Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS maakaasun ja sähkön hintoja koskevista Euroopan tilastoista

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197

Lisätiedot

13.10.2010 A7-0032/87

13.10.2010 A7-0032/87 13.10.2010 A7-0032/87 87 Johdanto-osan 9 kappale (9) Raskaana olevien, äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden herkän tilanteen vuoksi heille on myönnettävä oikeus vähintään 18 viikon yhtäjaksoiseen

Lisätiedot

Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009

Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009 Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009 (Muutokset koskevat painetun laitoksen sivuja seuraavan taulukon mukaisesti) Sivu Muutos 2 Korvataan Europa-palvelimen

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9051 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission jäsenten sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7978/12 DENLEG 31 AGRI 174 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7978/12 DENLEG 31 AGRI 174 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7978/12 DENLEG 31 AGRI 174 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 16. maaliskuuta 2012 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

ENERGIAUNIONIPAKETTI LIITE ENERGIAUNIONIN ETENEMISSUUNNITELMA. asiakirjaan

ENERGIAUNIONIPAKETTI LIITE ENERGIAUNIONIN ETENEMISSUUNNITELMA. asiakirjaan EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 ENERGIAUNIONIPAKETTI LIITE ENERGIAUNIONIN ETENEMISSUUNNITELMA asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN

Lisätiedot

Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 15.10.2010 2010/0195(COD) LAUSUNTOLUONNOS liikenne- ja matkailuvaliokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: laskutussäännöt *

Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: laskutussäännöt * P7_TA(2010)0092 Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: laskutussäännöt * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. toukokuuta 2010 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0026(CNS) 2002/0027(CNS) 14. maaliskuuta 2003 * MIETINTÖLUONNOS komission ehdotuksesta

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 01613/06/FI WP 127 Lausunto 9/2006 liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun neuvoston direktiivin 2004/82/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

KOMISSION SUOSITUS. annettu 13.1.2010,

KOMISSION SUOSITUS. annettu 13.1.2010, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2010 K(2010)19 lopullinen KOMISSION SUOSITUS annettu 13.1.2010, jäsenvaltioiden välisestä suojatusta sähköisestä tiedonvaihdosta niiden myöntämien kuljettajakorttien ainutkertaisuuden

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 SC 154 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ruotsin kuningaskunnalle ja Ison-Britannian

Lisätiedot

Fingridin verkkoskenaariot x 4. Kantaverkkopäivä 2.9.2013 Jussi Jyrinsalo Johtaja

Fingridin verkkoskenaariot x 4. Kantaverkkopäivä 2.9.2013 Jussi Jyrinsalo Johtaja Fingridin verkkoskenaariot x 4 Kantaverkkopäivä 2.9.2013 Jussi Jyrinsalo Johtaja 2 Sisällysluettelo Kantaverkon kymmenvuotinen kehittämissuunnitelma Esimerkki siitä, miksi suunnitelma on vain suunnitelma:

Lisätiedot

Uusi energiatehokkuusdirektiivi ja julkiset hankinnat Heikki Väisänen Energiaosasto 22.3.2013

Uusi energiatehokkuusdirektiivi ja julkiset hankinnat Heikki Väisänen Energiaosasto 22.3.2013 Uusi energiatehokkuusdirektiivi ja julkiset hankinnat Heikki Väisänen Energiaosasto 22.3.2013 Energiatehokkuusdirektiivin (EED) tausta Direktiivin tavoitteena on edesauttaa EU:n vuodelle 2020 asettaman

Lisätiedot

Vientilupamenettelyt

Vientilupamenettelyt Neuvoston asetus (EU) N:o 833/2014 (3) On aiheellista rajoittaa tiettyjen kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientiä neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 mukaisesti ja rajoittaa tiettyjen niihin liittyvien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 18.12.2007 KOM(2007) 813 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, muuntogeenisestä perunasta EH92-527-1 (BPS-25271-9) valmistetun rehun sekä elintarvikkeiden ja muiden

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS. unionin Irlannille myöntämästä rahoitustuesta annetun täytäntöönpanopäätöksen 2011/77/EU muuttamisesta

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS. unionin Irlannille myöntämästä rahoitustuesta annetun täytäntöönpanopäätöksen 2011/77/EU muuttamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.12.2012 COM(2012) 792 final 2012/0367 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS unionin Irlannille myöntämästä rahoitustuesta annetun täytäntöönpanopäätöksen 2011/77/EU

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.5.2015 COM(2015) 186 final 2015/0097 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 18.12.2014 2014/0002(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi työnvälityspalvelujen

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 20.2.2015,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 20.2.2015, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.2.2015 C(2015) 857 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 20.2.2015, paikallisen rautatieinfrastruktuurin strategisesta merkityksestä direktiivin 2012/34/EU 2 artiklan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0268/2000 13/06/2000 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 30 päivänä toukokuuta 2000 vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 10-11/2013

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 10-11/2013 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.12.2013 COM(2013) 887 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE maataloustukirahaston menoista Varojärjestelmä nro 10-11/2013 FI FI 1. Johdanto...3 2.

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 288, 18/10/1991 s. 0032-0035 Suomenk. erityispainos Alue 5 Nide 5 s. 0097 Ruotsink. erityispainos Alue 5 Nide 5 s.

Virallinen lehti nro L 288, 18/10/1991 s. 0032-0035 Suomenk. erityispainos Alue 5 Nide 5 s. 0097 Ruotsink. erityispainos Alue 5 Nide 5 s. Neuvoston direktiivi 91/533/ETY, annettu 14 päivänä lokakuuta 1991, työnantajan velvollisuudesta ilmoittaa työntekijöille työsopimuksessa työsuhteessa sovellettavista ehdoista Virallinen lehti nro L 288,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en) 8540/16 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 29. huhtikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043783/02

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 12.3.2015 2015/2011(BUD) LAUSUNTOLUONNOS liikenne- ja matkailuvaliokunnalta budjettivaliokunnalle lisätalousarvioesityksestä nro 1 vuoden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.3.2016 COM(2016) 152 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä FI FI Euroopan komissio

Lisätiedot

LIITE PÄIVITETTY ENERGIAUNIONIN ETENEMISSUUNNITELMA. asiakirjaan

LIITE PÄIVITETTY ENERGIAUNIONIN ETENEMISSUUNNITELMA. asiakirjaan EUROOPAN KOISSIO Bryssel 18.11.2015 CO(2015) 572 final ANNEX 1 LIITE PÄIVITETTY ENERGIAUNIONIN ETENEISSUUNNITELA asiakirjaan KOISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 29. kesäkuuta 2001 PE 302.207/14-23 TARKISTUKSET 14-23 MIETINTÖLUONNOS: Luís Marinho (PE 302.207)

Lisätiedot

NEUVOSTON PÄÄTÖS sakon määräämisestä Espanjalle alijäämätietojen väärentämisestä Valencian itsehallintoalueella

NEUVOSTON PÄÄTÖS sakon määräämisestä Espanjalle alijäämätietojen väärentämisestä Valencian itsehallintoalueella EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.5.2015 COM(2015) 209 final Embargo vista Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS sakon määräämisestä Espanjalle alijäämätietojen väärentämisestä Valencian itsehallintoalueella FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2008/0142(COD) 14.1.2009 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

EUROOPAN KOMMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO. Toimintaohjeet 1

EUROOPAN KOMMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO. Toimintaohjeet 1 FI FI FI EUROOPAN KOMMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO Toimintaohjeet 1 Bryssel 14.2.2011 - Vastavuoroista tunnustamista koskevan asetuksen soveltaminen lannoitteisiin ja kasvualustoihin

Lisätiedot

FI 1 FI KOMISSION TIEDONANTO

FI 1 FI KOMISSION TIEDONANTO FI FI FI KOMISSION TIEDONANTO VALTIONTUKITOIMENPITEITÄ RAHOITUKSEN SAATAVUUDEN TURVAAMISEKSI TÄMÄNHETKISESSÄ FINANSSI- JA TALOUSKRIISISSÄ KOSKEVIEN TILAPÄISTEN YHTEISÖN PUITTEIDEN MUUTTAMISESTA 1. JOHDANTO

Lisätiedot

30.4.2002 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 103 E/225

30.4.2002 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 103 E/225 30.4.2002 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 103 E/225 Ehdotus euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lennollepääsyn epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen yhteydessä

Lisätiedot

31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 PÄÄTÖKSET KOMISSIO

31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 PÄÄTÖKSET KOMISSIO 31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 II (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista) PÄÄTÖKSET KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS,

Lisätiedot

TARKISTUS 44 esittäjä(t): Chris Davies ja Holger Krahmer ALDE-ryhmän puolesta. Neuvoston yhteinen kanta (5694/5/2005 C6-0268/2005 2003/0282(COD))

TARKISTUS 44 esittäjä(t): Chris Davies ja Holger Krahmer ALDE-ryhmän puolesta. Neuvoston yhteinen kanta (5694/5/2005 C6-0268/2005 2003/0282(COD)) 7.12.2005 A6-0335/44 TARKISTUS 44 esittäjä(t): Chris Davies ja Holger Krahmer ALDE-ryhmän puolesta (5694/5/2005 C6-0268/2005 2003/0282(COD)) Tarkistus 44 13 artiklan 1 kohdan johdantokappale 1. Jäsenvaltioiden

Lisätiedot