puheenjohtaja hallintoylihoitaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "puheenjohtaja hallintoylihoitaja"

Transkriptio

1 Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Aika kello 10:00-10:55 Paikka Tikkamäentie 16, Joensuu. Talo 7/7 Saapuvilla olleet jäsenet Meriläinen Juhani Kuusela Mika Palviainen Sami Jormanainen Laura Meriläinen Jaana Parkkonen Aki Riikonen Maija Savolainen Raija Vainikka Pekka Väistö Vuokko puheenjohtaja 1. varapuheenjohtaja 2. varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen jäsen Muut saapuvilla olleet Reijonen Eero Kettunen Pekka Mikkola Ulla Naukkarinen Ilkka Nevanto Jari Turunen Antti Bjerregård Madsen Johanna Rouvinen Ismo Hirvonen Markus yhtymävaltuuston puheenjohtaja yhtymävaltuuston 1. vpj yhtymävaltuuston 2. vpj n johtaja sosiaalijohtaja johtajaylilääkäri hallintoylihoitaja talous- ja kehitysjohtaja sihteeri

2 Pöytäkirja 11/ Käsitellyt asiat Sivu 158 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Asialistan hyväksyminen Kuukausiraportti marraskuu Kuntayhtymän sairauslomien vuoksi tehdyt toimenpiteet Yhtymävaltuuston päätösten täytäntöönpano Toiminta-alueiden toimintasuunnitelmat ja käyttösuunnitelma sekä kalusto- ja laitehankinnat Tuotehinnat vuodelle Taloussuunnitelmaan 2015 sisältyvät uudet virat ja toimet sekä virka- ja tehtävämuutokset Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle Saatavien poistot vuodelta Virka- ja tehtäväjärjestelyt; joulukuu Vuosisuunnittelijoiden sopimusten option käyttö Puitesopimusurakoitsijoiden valinta ajalle Fysiatrian ylilääkärin virkavaali Ylihoitajan irtisanoutuminen /operatiivinen klinikkaryhmä Yhtymähallituksen kokousaikataulu Tiedoksi annettavat asiat Muut asiat 36 Pöytäkirjan sähköinen versio löytyy internetosoitteesta: --> pöytäkirjat, esitys listat --> ko koukset alkaen --> ao. toimielin.

3 Pöytäkirja 11/ Allekirjoitukset Juhani Meriläinen Puheenjohtaja Markus Hirvonen Pöytäkirjanpitäjä Ilkka Naukkarinen Kohdassa muut asiat Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukai seksi. Aki Parkkonen Vuokko Väistö Pöytäkirjan nähtävänäpito Kirjaamo, Tikkamäentie 16, Joensuu Talo 7/ klo Pöytäkirjanpitäjä

4 Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yhtymähallitus 158 Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Todettiin.

5 Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Yhtymähallitus 159 Hallintosäännön 14 :n 1 momentin mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Ehdotus Päätös Kuntayhtymän johtaja: Hallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Vuokko Väistö ja Aki Parkkonen. Pöytä kirja tarkaste taan heti kokouksen jäl keen. Valittiin.

6 Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Asialistan hyväksyminen Yhtymähallitus 160 Ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Hallitus hyväksyy kokouksen asialistan. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

7 Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Kuukausiraportti marraskuu / /2014 Yhtymähallitus 161 Marraskuun loppuun mennessä erikoissairaanhoidossa on hoidettu eri potilasta, kun vastaava luku vuonna 2013 oli potilasta. Hoitoon tul lei den eri potilaiden määrä on 5,2 % edellisvuotta suurempi. Vuo de osastoil la on hoidettu 1,1 % ja avohoidossa 5,3 % viime vuotta enemmän potilai ta. Hoidetuista potilaista 20,1 % on hoidettu vuodeosastoilla ja 79,9 % avo hoi dos sa. Vuodeosastotuotteiden lukumäärä kasvanut 1,8 % ja nimen omaan vaativampien hoitojakson määrä on kasvanut 2,6 % viime vuodesta. Hoi to päi vien lukumäärä on vähentynyt 2,7 % ja avohoitokäyntien lu ku mää rä puolestaan kasvanut 1,9 % edellisestä vuodesta. Tämä tarkoittaa, että toi min ta on suunnitellusti siirtynyt avohoitopainotteisempaan suuntaan. Vertailtaessa erikoissairaanhoidon suoritteita suunniteltuun tasoon, niin hoito päi vät ovat alkuvuonna toteutuneet lähes suunnitelmien mukaan ja avohoi to käyn nit reilut kolme prosenttiyksikköä suurempana. Hoitopäivien suorit teet ovat kuitenkin vähentyneet päivystyksen klinikkaryhmää lukuun ot ta mat ta edellisestä vuodesta ja avohoitokäynneissä vain päivystyksen ja ope ra tii vi sen klinikkaryhmän suoritteet ovat lisääntyneet viime vuoden vastaa vas ta ajankohdasta. Sosiaalipalveluissa suoritteiden määrä on noin kaksi pro sent ti yk sik köä suunniteltua pienempi ja vähennys kohdistuu ni menomaan osastohoitoon sekä erikoispalveluihin edellisvuoteen verrattuna. Hoitotakuutarkastelussa operatiivista toimenpidettä yli 6 kk jonottaneiden po ti lai den määrä väheni edelleen lokakuun tilanteesta neljällä potilaalla ollen yhdeksän potilasta marraskuun lopussa. Myös ensikäyntiä yli 3 kk odot ta nei den lukumäärä väheni lokakuun tilanteesta neljällä potilaalla ja on lähes 100 potilasta viime vuoden vastaavan ajankohdan alapuolella. Mar raskuun jälkeen ensikäyntiä yli 3 kk oli odottanut 29 potilasta. Loppuvuoden ai ka na jatketaan hoitotakuun ylittäneiden potilaiden määrän saattamista stra te gian mukaiselle tavoitetasolle. Henkilöstön sairauspoissaoloissa helmikuusta lähtien ollut kasvusuunta edel lis vuo teen verrattuna kääntyi laskuun lokakuussa. Marraskuussa las kusuun ta on jatkunut, mutta siitä huolimatta sairauspoissaolojen ku mu latiivinen kertymä marraskuun jälkeen on vajaa seitsemän prosenttia edellisvuotta kor keam pi. Kasvun painopiste on edelleen varsinkin pitkissä sai ra us pois sa olois sa. Myö ja työ -hyvinvointisopimus on tulossa henkilöstöjaoston kä sit te lyyn joulukuussa. Lisäksi osallistavat kehittämismenetelmät on otettu hy vin vastaan henkilöstön keskuudessa, jonka toivotaan näkyvän jatkossa työ hy vin voin nis sa ja sitä kautta myös sairauspoissaoloissa. Vuoden 2015 alus sa käyttöön otettava uusi organisaatio ja johtamisjärjestelmä tukevat tätä ke hi tys tä.

8 Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Oman toiminnan jäsenkuntalaskutus on kasvanut pitkälti yh teis päi vystykses tä johtuen 6,2 % edellisestä vuodesta ja jäsenkuntien pal ve lu suun nitel mat ovat toteutuneet erikoissairaanhoidossa n. 3,4 prosenttiyksikköä ja so si aa li pal ve luis sa 2,4 prosenttiyksikköä suunniteltua korkeampana. Valtuusto hy väk syi talousarvion muutokset kokouksessaan. Sen mukaan kun ta yh ty män toimintatuotot tulisivat ylittymään n.5,3 milj. euroa ja toi min ta ku lut 4,7 milj. euroa. Marraskuun perusteella n talouden ke hi tys on mennyt hiukan parempaan suuntaan. Toimintakulujen ennuste on pie nen ty nyt n. 0,5 milj. euroa ja toimintatuottojen ennustettu ylitys on py sy nyt edellisen kuukauden tasolla. Kun samaan aikaan myös poistot sekä ra hoi tus ku lut ovat kehittyneet suotuisasti, niin tilikauden ennustettaan muo dos tu van n. 3,6 milj. euroa ylijäämäiseksi. Tilinpäätöksen yhteydessä var mis tuu lopullisesti kohonneiden maksuosuuksien palauttamisen mah dol li suus. Oheismateriaali 1: Kuukausiraportti marraskuu 2015 Lisätiedot: talous- ja kehitysjohtaja Ismo Rouvinen (013) Ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Hallitus merkitsee kuukausiraportin marraskuulta tiedokseen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

9 Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Kuntayhtymän sairauslomien vuoksi tehdyt toimenpiteet / /2014 Yhtymähallitus 162 Kuntyhtymän sairauspoissaolot kasvoivat vuonna 2014 syyskuuhun saakka, jonka jälkeen kasvu on taittunut. Sairauspoissaolojen kasvuun on reagoitu heti alkuvuodesta ja toimentpiteet ovat käynnissä edelleen ja jatkuvat tulevaisuuteen. MITÄ ON TEHTY VUONNA 2014: Osaamista on vahvistettu (johto, esimiehet, henkilöstö) Johtamisjärjestelmää on kehitetty (Johtamisrakenne luo rakenteen tiedon välittämiselle sekä henkilöstön kuulemiselle ja vaikutusmahdollisuuksille) Esimiehiä ja henkilöstöä on tuettu muutostilanteissa mm. muutosvalmennus ja työnohjaus (psykiatria, ravintokeskus, osastojen yhdistymiset) Työnohjaukseen on tarjottu mahdollisuus kaikille sitä haluaville (47 sisäistä työnohjaajaa + ulkopuoliset työnohjaajat) Työhyvinvointi-koulutusta on järjestetty esimiehille ja henkilöstölle; teemana ratkaisukeskeinen puheeksi ottaminen ja ratkaisukeskeiset vuorovaikutustaidot Sähköinen perehdytysohjelma otetaan käyttöön 2014 loppuvuodesta. Jatkossa kehitetään esimiesperehdytys Sivakka -työhyvinvoinnin edistämisen hanke laitos- ja välinehuollossa Potilassiirtojen ergonomiaa on kehitetty ja järjestetty koulutusta Karelia-ammattikorkeakoulun kanssa (vuodesta 2012 alkaen) Työväkivaltatilanteiden hallintaa parannettu; mm. Avekki-koulutus korkean riskin yksiköissä (jatkuvaa toimintaa) ja työväkivallan ehkäisytyöryhmät (Päivystys ja Honkalampi) Pisto- ja viiltotapaturmien ehkäisyyn on panostettu. Savuton sairaala ja tupakasta vieroituksen tuki Liikunta- ja kulttuuriharrastusten rahallinen tuki Influenssarokotukset tarjotaan koko henkilöstölle ja pneumonia-rokotukset yli 60-vuotiaille ja vuotiaille riskiryhmiin kuuluville Työkyky-prosesseja (HARAVA) on kehitetty yhteistyössä työterveyshuollon kanssa ja ohjeistusta esimiehille selkiytetty; varhainen - tehostettu ja työhön paluun tuki Työkykykoordinaattori on aloittanut alkaen (mm. neuvonta, ohjeistus, Keva-Kela-yhteistyö)

10 Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Aloitettu yksilöllinen tilannekartoitus henkilöistä, joilla v on ollut yli 30 sairauspäivää (374 hlöä) LaTu-hanke (Liikunnalla laatua työuriin ikääntyvillä työntekijöillä) v Kuntoremontti-kurssit vuosittain (28 hlöä) VALMISTUNEET TOIMINTAOHJEET Henkilöstösuunnitelma Koulutussuunnitelma Viestintäsuunnitelma Palkitsemissuunnitelma Perehdytysohjelma Sairauspoissaolojen hallintamalli Työkykylähtöinen töiden uudelleen järjestely toimintaohje Myö ja Työ -hyvinvointisopimus päivitettävänä TYÖTERVEYSHUOLTOYHTEISTYÖ Työterveyshuollon terveystarkastuksissa on käynyt yhteensä 1024 henkilöä Työkykyneuvottelu (työntekijä, esimies ja työterveyshuolto) on pidetty 98 henkilön työkykyasioissa Työterveyshuollon tekemä työpaikkaselvitys (=työolojen terveellisyyden selvitys ja toimenpidesuositukset) on tehty 37 työyksikössä Työergonomiaselvitys (tuki- ja liikuntaelinkuormituksen selvitys ja toimenpidesuositukset) on tehty 67 työyksikössä Meluannosmittaus on tehty viidessä työyksikössä Aslak-kuntoutusta on järjestetty hoito- ja kuntoutustyötä tekeville ja esimiehille (yhteensä 20 henkilöä) SISÄILMAONGELMIEN SELVITYKSET JA KORJAUSTOIMENPITEET Sisäilmaselvitysprosessia on selkiytetty (työnjako, vastuut) ja järjestetty koulutusta esimiehille Sisäilmaselvityksiä on käynnistetty 27 kpl, joista seurantavaiheessa on 9 kpl ja valmiita 7 kpl Sisäilmaongelmien korjaamiseen on käytetty rahaa mennessä euroa MITÄ ON SUUNNITTEILLA VUODELLE 2015 Henkilöstön osaamista kehitetään lyhyt- ja pidempikestoisilla

11 Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus koulutusohjelmilla strategisen osaamisen kehittämisen painopistealueiden mukaan: 1. Johtaminen 2. Työelämän laatu 3. Turvallisuuskulttuurin kehittäminen 4. Ammattialakohtainen/ erikoisalakohtainen osaaminen Kehitetään työssä oppimisen menetelmiä. Syksyllä 2014 tuotetaan esitteet sekä aloitetaan henkilöstökoulutukset näiden menetelmien jalkauttamiseksi. Valittuja menetelmiä ovat: 1. Tavoitteellinen työkierto 2. Varjostaminen 3. Verkko-oppiminen 4. Osaamisen jakaminen 5. Simulaatio-oppiminen 6. Mentorointi Työterveyshuollon toimintasuunnitelmat tehdään toiminta-alueittain yhteistyössä toiminta-alueiden johdon kanssa. Toimintasuunnitelmissa huomioidaan työterveysyhteistyön tiivistäminen sairauspoissaolojen hallinnassa Järjestetään Parhaat palvelut turvallisesti teemavuosi, jossa keskitytään turvallisuusjohtamiseen ja turvallisuuskulttuurin kehittämiseen (mm. turvallisuuskierrot) Tehdään työyhteisösovittelun toimintamalli än. Viisi organisaation sisäistä työyhteisösovittelijaa valmistuu syksyllä 2015 Tehostetaan esimiesten ja henkilöstön koulutusta, ohjausta ja neuvontaa Aktiivisen työkyvyn tukemisen prosessin HARAVAn käytöstä ja tehdään sähköinen eharava esimiesten ja työterveyshuollon yhteiseksi työkykyprosessien hallinnan työvälineeksi (ONNI-HR-ohjelmaan) Uudisrakennushankkeita (J2, vatsakeskus, sydänkeskus) Huomioidaan työtilojen toimivuuteen, työturvallisuuteen ja ergonomiaan liittyvät seikat uusissa tiloissa Ky:n työkokeilumääräraha euroa, jonka avulla voidaan nopeuttaa työhön paluuta pitkän sairauspoissaolon jälkeen Tehdään työhyvinvointikysely ja panostetaan erityisesti tulosten hyödyntämiseen työyhteisöjen työhyvinvoinnin johtamisessa ja edistämisessä Työhyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseen liittyvää koulutusta järjestetään esimiehille ja henkilöstölle Myö ja Työ hyvinvointisopimuksen allekirjoitus

12 Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus ja sopimuksen mukainen toiminta Lisätiedot: Va. hallintopäällikkö Markus Hirvonen puh Ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi sairauspoissaolojen eteen tehdyt toimenpiteet Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

13 Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Yhtymävaltuuston päätösten täytäntöönpano Yhtymähallitus 163 Yhtymävaltuuston päätökset toimeenpannaan seuraavasti: 21 Valtuuston kokouksen avaus, nimenhuudon toimittaminen ja edustettuna olevien jäsenkuntien toteaminen ja ääniluettelon hyväksyminen, valmistelua, ei täytäntöön pantavaa 22 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, valmistelua,ei täytäntöön pantavaa 23 Pöytäkirjan tarkastaminen, valmistelua, ei täytäntöön pantavaa 24 TP oy:n takaushakemus. Valtuusto myöntänyt takauksen. Ilmoitetaan yhtiölle ja talous- ja kehitysyksikölle. 25 J2-hankesuunnitelma. Jatketaan J2-hankkeen eteenpäin viemistä suunnitelman mukaisesti. 26 Vatsakeskus-hankesuunnitelma. Tilahallinta valmistelee tarkennetun hankesuunnitelman hallitukselle hyväksyttäväksi 27 Sydänkeskus-hankesuunnitelma. Jatketaan sydänkeskushankkeen eteenpäin viemistä suunnitelman mukaisesti 28 Talousarvion muutokset. Noudatetaan toiminnassa. 29 Toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio 2015, noudatetaan toiminnassa Lisätiedot: Va. hallintopäällikkö Markus Hirvonen puh Ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus toimeenpanee valtuuston päätökset yllä esitetyllä tavalla. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

14 Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Toiminta-alueiden toimintasuunnitelmat ja käyttösuunnitelma sekä kalusto- ja laitehankinnat / /2014 Yhtymähallitus 164 Yhtymävaltuusto on hyväksynyt 37/ n nykyisen strategian vuosille Strategiasta johdetut organisaation alemman tason asiakirjat ovat toimintasuunnitelmia. Toiminta-alueiden toimintasuunnitelmat on laadittu vuosille aikaisemman kolmivuotiskauden sijaan tulevaan sote -uudistukseen peilaten. Toiminnalliset tavoitteet on ryhmitelty strategian päämäärittäin. Hallitus on päättänyt n organisaatiosta vuoden 147 / Toiminta-alueita ovat n johto, sairaanhoito, sosiaali- ja tukipalvelut. Päätöksen 24 / mukaisesti hallitus päättää käyttösuunnitelmista toiminta-aluetasolla. Hallitukselle raportoidaan käyttösuunnitelmien toteutumisesta vastaavasti toiminta-alue tasolla. Valtuuston hyväksyttyä 29 / talousarvion vuodelle 2015, hallitus päättää käyttösuunnitelmista toiminta-aluetasolla. Talousarvion sitovuusmääräysten mukaan hallitukseen nähden sitovia tavoitteita ovat: - hallituksen asettamat toiminnalliset tavoitteet - toiminta-alueittaiset tuloslaskelman toimintatulot ja menot Pienten rakennushankkeiden investointiohjelmassa hallitus hyväksyy yksittäiset hankkeet, joiden kustannusarvio on euroa. Vuonna 2015 suunnitelmissa olevien hankkeiden kustannusarvio on jäämässä alle euroa, ja niistä päättävät tilatoimikunta tai tilajohtaja määrärahan suuruudesta riippuen. Valtuuston hyväksymä pienten hankkeiden määräraha vuodelle 2015 on yhteensä 2,0 miljoonaa euroa. Käyttösuunnitelmien yhteydessä hallitus on vahvistanut aktivointirajan ylittävän (yksittäinen hankinta yli euroa) irtaimiston laite- ja kalustoinvestointisuunnitelman jakautumisen toiminta-alueittain. Valtuuston hyväksymässä investointisuunnitelmassa irtaimen omaisuuden hankintaan on käytettävissä 1,5 miljoonaa euroa. Irtaimistoa hankitaan aikaisemman suunnitelman mukaisesti myös leasingrahoituksella. Oheismateriaali 2: Toiminta- ja käyttösuunnitelmat sekä kalusto- ja laitehankintojen kokonaismäärät 2015 toiminta-alueittain. Lisätiedot: talous- ja kehitysjohtaja Ismo Rouvinen

15 Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus (013) Ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Hallitus vahvistaa toiminta-alueiden toimintasuunnitelmat ja käyttösuunnitelmat sekä kalusto- ja laitehankinnat vuodelle 2015 oheismateriaalin mukaisesti. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

16 Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Tuotehinnat vuodelle / /2014 Yhtymähallitus 165 Valtuusto on hyväksynyt n talousarvion sekä tuotteiden hinnoittelu- ja laskutusperusteet vuodelle Perussopimuksen mukaan hallitus hyväksyy yksityiskohtaiset tuotehinnat, jotka hinnoitellaan omakustannusperiaatteella kalenterivuodeksi etukäteen ja hinnat ovat pääsääntöisesti kiinteitä koko vuoden. Omakustannusperiaatteen mukaisesti lasketut tuotehinnat on muodostettu niin, että tuotteeseen kohdistuvat kustannukset saadaan katettua. Vuoden 2015 kuntalaskutushinnasto on koottu kirjaksi, ja se on esillä kokouksessa ja liitetään kokousasiakirjoihin. Hintojen omakustannusperiaate toteutuu palvelualuetasolla. Tuotehinnat ovat muodostuneet siten, että erikoissairaanhoidossa kaikkien tuotteiden keskimääräinen hinta on 0,2 % alempi kuin kuluvan vuoden toteutunut tuotteiden keskihinta. Yksittäisten tuotteiden hinnat vaihtelevat toimintaprosessien ja hoitokäytäntöjen kehittymisen myötä verrattuna kuluvaan vuoteen. Päivystyksen tuotehinnat ovat vuonna 2015 nykytasolla. Vuoden 2015 osalta esitetään, että toiminta-alueiden johtajat vahvistavat sisäiset hinnat toiminta-alueillaan vuoden 2014 käytäntöä noudattaen. Sisäiset hinnat lasketaan omakustannusperiaatteella samoin kuin kuntalaskutustuotteiden hinnat. Kokouksessa on nähtävillä vuoden 2015 tuotehinnasto. Lisätiedot: talous- ja kehitysjohtaja Ismo Rouvinen (013) Ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Hallitus vahvistaa tuotehinnat vuodelle 2015 oheismateriaalina olevan hinnaston mukaisesti. Toiminta-alueiden johtajat vahvistavat vastuualueensa sisäiset hinnat, ja voivat tehdä niihin vuoden varrella tarvittavia muutoksia. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

17 Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Taloussuunnitelmaan 2015 sisältyvät uudet virat ja toimet sekä virka- ja tehtävämuutokset 180/ /2014, 346/ /2014, 347/ /2014, 150/ /2014, 364/ /2014 Yhtymähallitus 166 Taloussuunnitelmaan 2015 sisältyy joitakin uusia virkoja ja toimia sekä virka-/tehtävämuutoksia, jotka edellyttävät hallituksen päätöstä: Perustetaan yksi (1) erikoislääkärin virka (Operatiivinen palvelualue/ kirurgia/ vakanssipankki) alkaen. Perustetaan yksi (1) geriatrin virka (psykiatrian palvelualue/vakanssipankki) lukien. Perustetaan yksi (1) erikoislääkärin virka ja yksi (1) erikoistuvan lääkärin virka (päivystyksen palvelualue/vakanssipankki) alkaen Perustetaan yksi (1) erikoistuvan lääkärin virka (konservatiivinen palvelualue/ lapset ja nuoret/vakanssipankki) alkaen Perustetaan yksi (1) erikoislääkärin virka ja yksi (1) erikoistuvan lääkärin virka (diagnostisten palveluiden palvelualue/vakanssipankki) alkaen Perustetaan kaksi (2) osastonsihteerin toimea (toimistopalveluyksikkö) alkaen Muutetaan diagnostisen palvelualueen perushoitajan toimi röntgenhoitajan toimeksi alkaen. Muutetaan tukipalveluiden toiminta-alueella huoltomestarin virka logistiikkapäällikkön viraksi (nro.1165) alkaen Muutetaan tila- ja hankintapalveluissa käyttöpäällikön virka (nro.282) huoltoinsinöörin viraksi alkaen Perustetaan hallintopalveluihin (turvallisuuspalvelut) vahtimestarin puolikas (0,5) toimi alkaen. Muutetaan erikoistuvan lääkärin virka (nro. 2779) kliinisen hoitotyön asiantuntijan toimeksi alkaen. Ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Hallitus päättää hyväksyä esitetyt uudet virat ja toimet sekä tehtävämuutokset.

18 Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Päätös Esittelytekstiin tehdään seuraavat muutokset: Ennallaan: Taloussuunnitelmaan 2015 sisältyy joitakin uusia virkoja ja toimia sekä virka-/tehtävämuutoksia, jotka edellyttävät hallituksen päätöstä: Perustetaan yksi (1) erikoislääkärin virka (Operatiivinen palvelualue/ kirurgia/ vakanssipankki) alkaen. Perustetaan yksi (1) geriatrin virka (psykiatrian palvelualue/vakanssipankki) lukien. Perustetaan yksi (1) erikoislääkärin virka ja yksi (1) erikoistuvan lääkärin virka (päivystyksen palvelualue/vakanssipankki) alkaen Perustetaan yksi (1) erikoistuvan lääkärin virka (konservatiivinen palvelualue/ lapset ja nuoret/vakanssipankki) alkaen Perustetaan yksi (1) erikoislääkärin virka ja yksi (1) erikoistuvan lääkärin virka (diagnostisten palveluiden palvelualue/vakanssipankki) alkaen Perustetaan kaksi (2) osastonsihteerin toimea (toimistopalveluyksikkö) alkaen Muutetaan diagnostisen palvelualueen perushoitajan toimi röntgenhoitajan toimeksi alkaen. Muutetaan tukipalveluiden toiminta-alueella huoltomestarin virka logistiikkapäällikkön viraksi (nro.1165) alkaen Muutetaan tila- ja hankintapalveluissa käyttöpäällikön virka (nro.282) huoltoinsinöörin viraksi alkaen Perustetaan hallintopalveluihin (turvallisuuspalvelut) vahtimestarin puolikas (0,5) toimi alkaen Muutetaan esittelyä: Lakkautetaan erikoistuvan lääkärin virka (nro. 2779) ja perustetaan tilalle kliinisen hoitotyön asiantuntijan toimi alkaen. Lisätään: Perustetaan kolme (3) sairaanhoitajan toimea psykiatrian palvelualueelle alkaen.

19 Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Kuntayhtymän johtajan muutettu päätösesitys: Hallitus päättää hyväksyä esitetyt uudet virat ja toimet sekä tehtävämuutokset päivitetyn esittelytekstin mukaisesti Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

20 Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle / /2014, 361/ /2014, 360/ /2014 Yhtymähallitus 167 Hallitus antaa talousarvion täytäntöönpano-ohjeet valtuuston hyväksyttyä talousarvion. Valtuusto hyväksyi vuoden 2015 talousarvion kokouksessaan /29. Ohjeissa ohjeistetaan mm. hankintoihin, rekrytointiin, palvelujen myyntiin ja laskutukseen liittyviä käytäntöjä. Vuonna 2013 aloitetun säästöohjelman toimenpiteistä osa oli sisällytetty vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpanoohjeisiin ja sama käytäntö jatkuu myös vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa. Ohjeisiin on tällä kertaa sisällytetty myös mm. laskujen hyväksyjät sekä n esimiehet, muuten täytäntöönpanoohje on pääasiallisesti samansisältöinen kuin edellisenä vuonna. Oheismateriaali 3: Talousarvion täytäntöönpano-ohje vuodelle 2015 Lisätiedot: talous- ja kehitysjohtaja Ismo Rouvinen (013) Ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Hallitus antaa oheismateriaalin mukaiset ohjeet talousarvion täytäntöönpanosta vuodelle Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

21 Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Saatavien poistot vuodelta / /2014 Yhtymähallitus 168 Poistettavaksi esitettävät saatavat muodostuvat pääasiassa vanhentuneista hoitomaksusaatavista. Saatavien poistojen yhteismäärä on ,75 euroa, joista 540,20 euroa kohdistuu röntgenliikelaitokseen. Oheismateriaali 4: Luettelo poistettavista saatavista Lisätiedot: Talous- ja kehitysjohtaja Ismo Rouvinen (013) Ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Hallitus poistaa vuoden 2014 kirjanpidossa oheismateriaalin mukaiset saatavat, yhteensä ,75 euroa Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

22 Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Virka- ja tehtäväjärjestelyt; joulukuu / /2014, 344/ /2014, 345/ /2014 Yhtymähallitus 169 Yhtymähallitukselle esitetään seuraavat virka- ja toimimuutokset: 1. Ylihoitaja Kaija Nuutinen esittää oheismateriaalissa ilmenevin perustein viiden (5) mielenterveyshoitajan toimen (numerot 1826, 1835, 1872, 1877 ja 1886) muuttamista sairaanhoitajien toimiksi. Toimet ovat vapautuneet henkilöiden jäädessä eläkkeelle. Toimimuutokset ovat henkilöstösuunnitelman mukaisia ja hallintoylihoitaja puoltaa muutoksia. Palkkavaikutukset ovat noin 6000e/vuosi 2. Henkilöstötoimistossa organisaatiorakenteen uudistuksen yhteydessä palkka- ja henkilöstösuunnittelija on toimivaltuuksien osalta siirretty palkkatoimiston esimieheksi. Nykyinen toimistopäällikkö siirtyy asiantuntijaksi samassa yhteydessä. vs. Henkilöstöpäällikkö esittää palkka- ja henkilöstösuunnittelijan (3413) nimikkeen muuttamista palvelussuhdepäälliköksi ja toimistopäällikön viran (810) nimikkeen muuttamista palvelussuhdeasiantuntijaksi. Päällikkövirkojen määrä säilyy ennallaan. Palkkavaikutukset muutoksilla ovat noin 5000e/vuosi. Oheismateriaali: Psykiatrian esitys ja perustelut, vs. henkilöstöpäällikön esitys ja perustelut Lisätiedot: Va. hallintopäällikkö Markus Hirvonen puh Ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus hyväksyy sille esitetyt virka- ja toimimuutokset Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

23 Pöytäkirja 11/ Tilatoimikunta Yhtymähallitus Vuosisuunnittelijoiden sopimusten option käyttö Tilatoimikunta Vuosisuunnittelijoiden valinta vuosiksi ( ) Tilatoimikunta Vuosisuunnittelutarjousten perusteella valitaan suunnittelijat pienten rakennushankkeiden suunnittelutehtäviin. Vuoden 2012 investointisuunnitelmassa on pieniä alle euron rakennushankkeita 3,25 milj. euron edestä ja vuosille 2013 ja ,0 milj. euroa/vuosi. Suuremmista hankkeista järjestetään hankekohtainen tarjouskilpailu. Tilahallintayksikkö on pyytänyt tarjoukset vuosien ja optiona 2015 rakennushankkeiden suunnittelutehtävistä eri suunnittelualueilta. Hankinnasta julkaistiin hankintailmoitus julkisten hankintojen ilmoituskanava Hilmassa ja hankintamenettelynä käytettiin puitejärjestelymenettelyä useamman tarjoajan kanssa. Kilpailutus suoritettiin avoimena menettelynä. Hankintailmoituksen perusteella hankintapäätöksen valintaperuste on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Suunnittelukilpailun tarjousaika päättyi Tarjouksia saatiin seuraavasti: arkkitehtisuunnittelu: 6 kpl rakennesuunnittelu: 5 kpl sähkösuunnittelu: 6 kpl lvi-suunnittelu: 2 kpl geo-suunnittelu: 4 kpl rakennusautomaatiosuunnittelu: 4 kpl kustannussuunnittelu 4 kpl kaluste- ja sisustussuunnittelu 6 kpl kiinteiden sairaalalaitteiden suunn. 1 kpl Taloudellisesti edullisimmat tarjoukset hinta- ja laatupisteet huomioiden antoivat seuraavat suunnittelutoimistot luetellussa järjestyksessä: Arkkitehti-/pääsuunnittelu 1. Arkkitehtistudio Kujala & Kolehmainen Oy: 9,7 p. 2. Arkkitehtitoimisto Torikka & Karttunen: 9,5 p. 3. Arcadia Oy Arkkitehtitoimisto: 9,5 p. Rakennesuunnittelu

24 Pöytäkirja 11/ Tilatoimikunta Yhtymähallitus YTK Oy: 9,8 p. 2. Joensuun Juva Oy: 9,7 p. 3. Insinööritoimisto Tanskanen Oy: 9,7 p. Sähkösuunnittelu 1. Insinööritoimisto Jormakka Oy: 10,3 p. 2. Insinööritoimisto Granlund Kuopio Oy: 10,1 p. 3. Insinööritoimisto Eskelinen Oy: 9,8 p. Lvi-suunnittelu 1. Insinööritoimisto Jormakka Oy: 9,7 p. 2. Insinööritoimisto Granlund Kuopio Oy: 9,7 p. Geo-suunnittelu 1. FCG Finnish Consulting Group Oy: 11,9 p. 2. Ramboll Finland Oy: 11,0 p. 3. SITO Kuopio Oy: 10,0 p. Rakennusautomaatiosuunnittelu 1. EK-Tiimi Oy: 10,9 p. 2. Insinööritoimisto Jormakka Oy: 10,5 p. 3. Insinööritoimisto Granlund Kuopio Oy: 10,3 p. Kustannussuunnittelu 1. Rakennuttajatoimisto Protiimi Oy: 10,6 p. 2. Suunnitteluryhmä KARRAK Oy: 9,8 p. 3. EK-Tiimi Oy: 9,8 p. Kaluste- ja sisustussuunnittelu 1. Arja Rotko: 9.9 p. 2. Sisustussuunnittelu Väistö Satu Ky: 8,0 p. 3. Arkkitehtistudio Kujala & Kolehmainen Oy: 7,9 p. Kiinteiden sairaalalaitteiden suunnittelu Insinööritoimisto Olof Granlund Oy: 4,2 p Ehdotus Tilahallintapäällikkö: Tilatoimikunta esittää hallitukselle, että se päättää valita n vuosisuunnittelijoiksi seuraavat kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset antaneet suunnittelutoimistot: Arkkitehti-/pääsuunnittelu 1. Arkkitehtistudio Kujala & Kolehmainen Oy: 9,7 p. 2. Arkkitehtitoimisto Torikka & Karttunen: 9,5 p. 3. Arcadia Oy Arkkitehtitoimisto: 9,5 p.

25 Pöytäkirja 11/ Tilatoimikunta Yhtymähallitus Rakennesuunnittelu 1. YTK Oy: 9,8 p. 2. Joensuun Juva Oy: 9,7 p. 3. Insinööritoimisto Tanskanen Oy: 9,7 p. Sähkösuunnittelu 1. Insinööritoimisto Jormakka Oy: 10,3 p. 2. Insinööritoimisto Granlund Kuopio Oy: 10,1 p. 3. Insinööritoimisto Eskelinen Oy: 9,8 p. Lvi-suunnittelu 1. Insinööritoimisto Jormakka Oy: 9,7 p. 2. Insinööritoimisto Granlund Kuopio Oy: 9,7 p. Geo-suunnittelu 1. FCG Finnish Consulting Group Oy: 11,9 p. 2. Ramboll Finland Oy: 11,0 p. 3. SITO Kuopio Oy: 10,0 p. Rakennusautomaatiosuunnittelu 1. EK-Tiimi Oy: 10,9 p. 2. Insinööritoimisto Jormakka Oy: 10,5 p. 3. Insinööritoimisto Granlund Kuopio Oy: 10,3 p. Kustannussuunnittelu 1. Rakennuttajatoimisto Protiimi Oy: 10,6 p. 2. Suunnitteluryhmä KARRAK Oy: 9,8 p. 3. EK-Tiimi Oy: 9,8 p. Kaluste- ja sisustussuunnittelu 1. Arja Rotko: 9.9 p. 2. Sisustussuunnittelu Väistö Satu Ky: 8,0 p. 3. Arkkitehtistudio Kujala & Kolehmainen Oy: 7,9 p. Kiinteiden sairaalalaitteiden suunnittelu 1. Insinööritoimisto Olof Granlund Oy: 4,2 p Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisina. Ehdotus Tilajohtaja: Tilatoimikunta esittää hallitukselle, että se päättää käyttää n vuosisuunnitteluoption Lisätietoja:

26 Pöytäkirja 11/ Tilatoimikunta Yhtymähallitus Juha Tornberg, tilajohtaja, p Jari Kuokkanen, tilahallintapäällikkö, p Päätös Tilatoimikunta esittää hallitukselle, että se päättää käyttää n vuosisuunnitteluoption Yhtymähallitus 170 Ehdotus n johtaja: Tilatoimikunta Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

27 Pöytäkirja 11/ Tilatoimikunta Yhtymähallitus Puitesopimusurakoitsijoiden valinta ajalle Tilatoimikunta Kuntayhtymän investointisuunnitelmassa on alle euron investointihankkeisiin osoitettu vuodelle milj. euroa ja arvio vuosille 2016 ja milj. euroa/vuosi sekä käyttötalousrakennushankkeisiin vuodelle milj. euroa ja arvio vuosille 2016 ja milj. euroa/vuosi. Rakennushankkeista osa on sellaisia, että ne toiminnallisista tai taloudellisista syistä on järkevämpi toteuttaa puitesopimusperusteisina kuin erillisinä urakoina. Lisäksi puitesopimusurakoitsijoita käytetään käyttökustannusluonteisten pienten remonttien suorittamiseen. Tilahallinta yksikkö on järjestänyt ko. töistä julkisen kilpailun hankintalain mukaisesti. Hankinnasta julkaistiin hankintailmoitus julkisten hankintojen ilmoituskanava Hilmassa ja hankintamenettelynä käytettiin puitejärjestelymenettelyä useamman tarjoajan kanssa. Kilpailu suoritettiin avoimena menettelynä. Hankintailmoituksen perusteella hankintapäätöksen valintaperuste on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous seuraavissa töissä seuraavin painoarvoin: Ilmanvaihtotyöt, sähkötyöt, putki- ja eristystyöt sekä rakennusautomaatiotyöt hinta 75 %, laatu 25 %. Rakennustekniset työt hinta 80 %, laatu 20 %. Matto- ja maalaustyöt hinta 85 %, laatu 15 %. Valintaperusteena halvin hinta: rakennuspeltityöt, kylmälaitetyöt, vesikattohuollot ja viemäriverkostotyöt. Tarjouksia saatiin seuraavasti: rakennustekniset työt 6 kpl sähkötyöt 8 kpl putki- ja eristystyöt 8 kpl ilmanvaihtotyöt 6 kpl rakennusautomaatiotyöt 3 kpl matto- ja maalaustyöt 2 kpl rakennuspeltityöt 1 kpl viemäriverkostotyöt 1 kpl kylmälaitehuoltotyöt 5 kpl vesikattohuoltotyöt 1 kpl Taloudellisesti edullisimmat tarjoukset hinta- ja laatupisteet huomioiden antoivat seuraavat urakoitsijat luetellussa järjestyksessä: Rakennustekniset työt 1. Rakennusliike Joen Talo Oy: 4,3 p. 2. Rakennustoimisto K. Tervo Oy: 4,0 p. 3. Savo-Karjalan Eristys ja Saneeraus Oy: 3,8 p. Sähkötyöt 1. Are Talotekniikka Oy: 4,4 p.

28 Pöytäkirja 11/ Tilatoimikunta Yhtymähallitus Karelian Sähkö Oy: 3,64 p. 3. ISS Palvelut Oy: 3,58 p. Putki- ja eristystyöt 1. Are Talotekniikka Oy: 4,7 p. 2. ISS Palvelut Oy: 3,74 p. 3. Caverion Suomi Oy: 3,70 Ilmanvaihtotyöt 1. Are Talotekniikka Oy: 5,0 p. 2. Virranta-yhtiöt: 4,3 p. 3. Caverion Suomi Oy: 3,7 p. Rakennusautomaatiotyöt 1. KAP-TEK Oy: 4,9 p. 2. Schneider Electric Buildings Finland Oy: 3,9 p. 3. Caverion Suomi Oy: 3,5 p. Matto- ja maalaustyöt 1. Remonttimestarit Jokiväri Oy: 4,7 p. 2. Itä-Suomen Julkisivumaalaus Oy: 4,3 p. Halvimmat tarjoukset töistä, joissa oli halvin tarjoushinta valintaperusteena, antoivat seuraavat urakoitsijat luetellussa järjestyksessä, valitaan yksi toimija: Rakennuspeltityöt 1. Remonttimestarit Jokiväri Oy Viemäriverkostotyöt 1. Joen Loka Oy Kylmälaitehuoltotyöt 1. Itä-Kylmä Oy Vesikattohuoltotyöt 1. Remonttimestarit Jokiväri Oy Ehdotus Tilajohtaja: Tilatoimikunta esittää hallitukselle, että se päättää valita n puitesopimusurakoitsijoiksi vuosille seuraavat kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset antaneet urakoitsijat sekä hinnaltaan halvimmat tarjoushinnat antaneet urakoitsijat seuraavasti: Rakennustekniset työt

29 Pöytäkirja 11/ Tilatoimikunta Yhtymähallitus Rakennusliike Joen Talo Oy: 4,3 p. 2. Rakennustoimisto K. Tervo Oy: 4,0 p. 3. Savo-Karjalan Eristys ja Saneeraus Oy: 3,8 p. Sähkötyöt 1. Are Talotekniikka Oy: 4,4 p. 2. Karelian Sähkö Oy: 3,64 p. 3. ISS Palvelut Oy: 3,58 p. Putki- ja eristystyöt 1. Are Talotekniikka Oy: 4,7 p. 2. ISS Palvelut Oy: 3,74 p. 3. Caverion Suomi Oy: 3,70 Ilmanvaihtotyöt 1. Are Talotekniikka Oy: 5,0 p. 2. Virranta-yhtiöt: 4,3 p. 3. Caverion Suomi Oy: 3,7 p. Rakennusautomaatiotyöt 1. KAP-TEK Oy: 4,9 p. 2. Schneider Electric Buildings Finland Oy: 3,9 p. 3. Caverion Suomi Oy: 3,5 p. Matto- ja maalaustyöt 1. Remonttimestarit Jokiväri Oy: 4,7 p. 2. Itä-Suomen Julkisivumaalaus Oy: 4,3 p. Halvimmat tarjoukset töistä, joissa oli halvin tarjoushinta valintaperusteena, antoivat seuraavat urakoitsijat luetellussa järjestyksessä, valitaan yksi toimija: Rakennuspeltityöt 1. Remonttimestarit Jokiväri Oy Viemäriverkostotyöt 1. Joen Loka Oy Kylmälaitehuoltotyöt 1. Itä-Kylmä Oy Vesikattohuoltotyöt 1. Remonttimestarit Jokiväri Oy Lisätietoja: Juha Tornberg, tilajohtaja Jari Kuokkanen, tilahallintapäällikkö p. (013) p. (013)

30 Pöytäkirja 11/ Tilatoimikunta Yhtymähallitus Päätös Tilatoimikunta esittää hallitukselle, että se päättää valita n puitesopimusurakoitsijat vuosille ehdotuksen mukaisesti. Puiteurakkasopimuksissa tulee mainita vuoden 2017 mahdollinen SOTE-ratkaisun vaikutus. Yhtymähallitus 171 Ehdotus n johtaja: Tilatoimikunta Päätös Yhtymähallitus palautti asian uudelleenvalmisteluun. Asia tuodaan uudelleen yhtymähallituksen käsittelyyn tammikuussa.

31 Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Fysiatrian ylilääkärin virkavaali 235/ /2014 Yhtymähallitus 172 Fysiatrian ylilääkärin virka oli haettavana saakka, johon mennessä virkaa haki yksi pätevyysehdot täyttävä hakija: LL, fysiatrian erikoislääkäri Pekka Tiura Lisätiedot: Johtajaylilääkäri Antti Turunen (013) Ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Hallitus nimittää fysiatrian ylilääkärin virkaan fysiatrian erikoislääkäri Pekka Tiuran alkaen. Tiuran tehtäväkohtaiseksi palkaksi määrätään 6041 euroa kuukaudessa ja henkilökohtainen palkanosa määräytyy paikallisen sopimuksen mukaisesti. Koska Pekka Tiura on jo ssä virkasuhteessa, hallitus päättää, että kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 7 :n mukaista selvitystä terveydentilasta ei hänen osaltaan vaadita. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

32 Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Ylihoitajan irtisanoutuminen /operatiivinen klinikkaryhmä 339/ /2014 Yhtymähallitus 173 Operatiivisen alueen ylihoitaja Soili Särmä on päivätyllä kirjeellä irtisanoutunut ylihoitajan virasta siten, että viimeinen virkapäivä on Operatiivisen palvelualueen johtaja pyytää lupaa saada täyttää operatiivisessa klinikkaryhmässä avoimeksi tulevan ylihoitajan viran alkaen. Perusteluina on, että viran nopea täyttäminen on ehdottoman tärkeää operatiivisen klinikkaryhmän toiminnan ja hoitotyön johtamisen kannalta. Viralle on määrärahavaraus taloussuunnitelmassa. Oheismateriaali 6: Ylihoitaja Soili Särmän irtisanoutumisilmoitus sekä esitys ylihoitajan viran täyttämisestä Lisätiedot: Operatiivisen palvelualueen johtaja Tapio Hakala Ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus myöntää Soili Särmälle eron ylihoitajan virasta siten, että viimeinen virkapäivä on ja samalla julistaa viran haettavaksi Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

33 Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Yhtymähallituksen kokousaikataulu 2015 Yhtymähallitus 174 Yhtymähallitus on kokoontunut vuonna 2014 kuukauden viimeisenä maanantaina. Heinäkuussa ei ole kokousta pidetty. Vuoden 2015 osalta kuukauden viimeiset maanantait ovat: tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu Yhtymähallitus voi sopia ylimääräisiä kokouksia tarvittaessa. Lisätiedot: Va. hallintopäällikkö Markus Hirvonen puh Ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus hyväksyy kokousaikataulun vuodelle 2015 Päätös Yhtymähallitus päätti kokousaikataulun seuraavasti: tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu 21.12

34 Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus

35 Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Tiedoksi annettavat asiat Yhtymähallitus 175 Yhtymähallitukselle saatetaan tiedoksi seuraavat asiat: 1. AVI:n päätös yhteispäivystyksen asiakasmaksuista Lisäksi yhtymähallitukselle annetaan tiedoksi viranhaltijapäätösluettelo. Ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Hallitus merkitsee edellä mainitut asiakirjat tiedokseen ja päättää, että se ei käytä otto-oikeutta viranhaltijapäätöksiin. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

36 Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Muut asiat Yhtymähallitus 176 Ilkka Naukkarinen piti johdon palkkakatsauksen yhtymähallitukselle. Ismo Rouvinen, Antti Turunen, Johanna Bjerregård Madsen, Jari Nevanto ja Markus Hirvonen poistuivat paikalta esteellisinä. Ilkka Naukkarinen toimi asian aikana pöytäkirjanpitäjänä. Yhtymähallitus merkitsi esittelyn tiedoksi.

37 Pöytäkirja 11/ OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Asiat: 158, 159, 160, 161, 162, 163,171, 174, 175,176 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Asiat: 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173 Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Asiat: 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä n jäsenkunta ja sen jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jäsenkunnan ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu julkisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Lähettäjä on vastuussa siitä, että oikaisuvaatimus saapuu perille oikaisuvaatimusajan kuluessa. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen n hallitus Tikkamäentie JOENSUU

38 Pöytäkirja 11/ HAKEMUSOSOITUS / HANKINTA-ASIAT / KOKOUKSEN ASIA NRO Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. I Oikaisuohje Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain :n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

39 Pöytäkirja 11/ Toimitusosoite Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: POHJOIS-KARJALAN SAIRAAINHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Tikkamäentie 16, Joensuu sähköposti: Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen. II Valitusosoitus markkinaoikeuteen Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen. Julkisista hankinnoista annetun lain 86 :n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos: 1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai 2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy. Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 78 :n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa. Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

40 Pöytäkirja 11/ Valituksen sisältö Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää. Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 :ssä säädetään. Valituksen toimittaminen Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä. Valituskielto Hankintalain 102 :n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla. Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 86 :n mukaisesti. Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle Hankintalain 88 :n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen. Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot Markkinaoikeus Radanrakentajantie Helsinki puh fax sähköposti:markkinaoikeus(at)oikeus.fi

41 Pöytäkirja 11/ VALITUSOSOITUS / KUNNALLISVALITUS Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kunnallisvalituksen saa tehdä myös n jäsenkunta ja sen jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, jo on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen, n jäsenkunta ja sen jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä kunnallisvalitusta (kuntalaki 91 ). Valituksen voi tehdä seuraavien päätösten osalta: Asiat: Valitusviranomainen ja valitusaika Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2 krs., Kuopio Postiosoite: PL 1744, Kuopio Puhelin: (vaihde) Faksi: Sähköposti: Seuraavasta internetosoitteesta löytyy lisätietoa valittamiseen liittyvistä seikoista: Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erillisen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Pöytäkirja on ollut julkisesti nähtävänä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen ky:n kirjaamossa kello Tiedoksianto asianosaiselle Lähetetty tiedoksi kirjeellä Asianosainen Annettu postin kuljetettavaksi, pvm/tiedoksiantaja / 20

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Muutoksenhakukielto Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 26.1.2015 Kärsämäen kunta Keskuskatu 14 86710 KÄRSÄMÄKI S-posti: karsamaen.kunta@karsamaki.fi Attendo ryhmittymä (Attendo Oy & Attendo Terveyspalvelu Oy) Ilmoitettu virallinen sähköposti: satu.karvonen@attendo.fi

Lisätiedot

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla).

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). MUUTOKSENHAKUOHJEET Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). Muutoksenhakukiellot ja kieltojen

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella. Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee kuntalain 91 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa työ- tai virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: Valitusosoitus OIKAISUVAATIMUSOHJE (nro 1) Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Ranuan kunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 10.6.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

Muutoksenhakuosoitukset

Muutoksenhakuosoitukset Muutoksenhakuosoitukset Valitusosoitus OIKAISUVAATIMUSOHJE Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus

Lisätiedot

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ).

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ). MUUTOKSENHAKU Kirkkonummen perusturvalautakunnan 25.8.2016 pöytäkirjaan I OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKELPOISUUSKIELTO 92-95, 99, 101, 102, 103, 104, 105 ja 106 Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 74, 86, 87 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus

Lisätiedot

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet O I K A I S U V A A T I M U S O H J E E T Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta ei kä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09)

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09) (Muutoksenhaku hankintaa koskevaan päätökseen, EU-kynnysarvon tai kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Valitusosoitus. OIKAISUVAATIMUSOHJE (numero 1 A)

Valitusosoitus. OIKAISUVAATIMUSOHJE (numero 1 A) Valitusosoitus OIKAISUVAATIMUSOHJE (numero 1 A) Päätökseen tyytymätön, mikäli päätös ei ole luonteeltaan yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa, voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Riihimäen kaupungin

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Perusturvalautakunta 25.02.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 25.8.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 21 Uimahallikuljetusten option käyttöönotto lv.2016-2017 HEL 2016-002046 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että suomen- ja ruotsinkielisten vuosiluokkien

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (365/1995) 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusosoitus

Oikaisuvaatimusosoitus Oikaisuvaatimusosoitus Edellä pykälissä 76, 78, 83 ja 89 tehtyihin päätöksiin ei kunta lain mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallis valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytän

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa.

Lisätiedot

Lisätiedot Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: eeva.rantala(a)hel.fi. 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k.

Lisätiedot Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: eeva.rantala(a)hel.fi. 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 23 Erikoishammaslääkäritasoisen proteettisen hoidon suorahankinta HEL 2015-008390 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti hyväksyä suorahankintalain 67 mukaisesti

Lisätiedot

Hankintapäätös/Materiaalikuljetuspalveluiden hankinta ajalle ja optiona

Hankintapäätös/Materiaalikuljetuspalveluiden hankinta ajalle ja optiona Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja Päätöspöytäkirja 1 (6) Hankintapäätös/Materiaalikuljetuspalveluiden hankinta ajalle 1.3.2016-28.2.2017 ja optiona 1.3.2017-28.2.2018 Selostus asiasta Materiaalikuljetuspalvelujen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kulttuurikeskus

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kulttuurikeskus Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 10 Digitaalisten elokuvateatterilaitteitten hankinta Savoy-teatteriin HEL 2016-002536 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti tilata Savoy-teatteriin Oy Kino-Foto

Lisätiedot

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely Puumala Ote pöytäkirjasta 2/2016 1 (5) Kunnanhallitus, 24, 15.02.2016 Valtuusto, 12, 29.02.2016 12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 Asiat 15-20, 24-28, 31-35 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Opetusvirasto 28/2015 Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Opetusvirasto 28/2015 Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) 80 Koulujen teknisen työn työkalujen ja tarvikkeiden hankinta ajalle 1.8.2015 31.12.2016 HEL 2015-003990 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti vastaavan kalustonhoitajan

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Rakentamispalvelu (Stara) 22/2014 Rakennustekniikka Yksikönjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Rakentamispalvelu (Stara) 22/2014 Rakennustekniikka Yksikönjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 39 Puualumiini-ikkunat ja parvekeovet, Helsingin keskuspaloasema, torniosan julkisivun rakenteiden kunnostus ja uusinta HEL 2014-001047 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 22.10.2014 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA HANKINTAOIKAISUOHJEET SEKÄ VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUS- JA HANKINTAOIKAISUOHJEET SEKÄ VALITUSOSOITUS LEMPÄÄLÄN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUS- JA HANKINTAOIKAISUOHJEET SEKÄ VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 21.11.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET / KUNNALLISASIAT. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET / KUNNALLISASIAT. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: MUUTOKSENHAKUOHJEET/TELA MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa: :t 59,

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Maaningan kiinteistöjen koneelliset auraukset ajalla v + 1 v optio

Maaningan kiinteistöjen koneelliset auraukset ajalla v + 1 v optio Kuopion kaupunki Päätöspöytäkirja 1 (6) Hankinta- ym. sopimukset 17 / 2016 Maaningan kiinteistöjen koneelliset auraukset ajalla 1.10.2016-30.4.2019 + 1 v + 1 v optio Selostus ja perustelu Kuntatekniikkaliikelaitos

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 3.11.2016 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) Liikuntavirasto 10/2015 Kehittämisyksikkö Suunnittelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) Liikuntavirasto 10/2015 Kehittämisyksikkö Suunnittelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) 15 Luukin ulkoilualueen huoltorakennuksen katon vaihtotyön tilaaminen HEL 2015-010365 T 02 08 03 01 Päätös Päätöksen perustelut Vs. suunnittelupäällikkö päätti tilata

Lisätiedot

Tiera Pöytäkirja 6/ (10) vp testauslautakunta Aika , klo 13:45-13:59. Käsitellyt asiat. 27 Legal validity of the meeting

Tiera Pöytäkirja 6/ (10) vp testauslautakunta Aika , klo 13:45-13:59. Käsitellyt asiat. 27 Legal validity of the meeting Tiera Pöytäkirja 6/2016 1 (10) Aika 20.01.2016, klo 13:45-13:59 Paikka Burj Dubai Käsitellyt asiat 27 Legal validity of the meeting 28 Inspection of meeting minutes 29 Ei julkinen 30 Test team dp 2 31

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

72 Kirjaston kuljetuspalveluiden hankinta ajalle

72 Kirjaston kuljetuspalveluiden hankinta ajalle Mikkeli Ote pöytäkirjasta 8/2016 1 (8) 72 Kirjaston kuljetuspalveluiden hankinta ajalle 1.1.2017 31.12.2019 MliDno-2016-1984 Valmistelija / lisätiedot: Virpi Launonen Virpi.Launonen@mikkeli.fi Liitteet

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Viestinnän johtokunta Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Viestinnän johtokunta Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Aika 28.9.2016 klo 17:00-17:05 Paikka Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Martikainen, Heidi puheenjohtaja, poissa Arvonen,

Lisätiedot

Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valitta malla: Pykälät ja va litus

Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valitta malla: Pykälät ja va litus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALI TUSOSOITUS Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnal lisvalitusta, koska pää tös koskee

Lisätiedot

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (7) Johtaja, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (7) Johtaja, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (7) Sopimus oppisopimuskoulutuksen tutkimusprojektin toteuttamisesta TRE:245/00.01.05/2017 Lisätietoja päätöksestä Johdon sihteeri Tarja Vastamäki, puh. 040 576 8684,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Hankintakeskus 23.02.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Hankintakeskus 23.02.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 10 Koulujen oppikirjat, hankinnan kilpailutus H15-16 HEL 2015-013928 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti hyväksyä ainoan hyväksyttävän tarjouksen tehneen

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 60 67 SIVISTYSLAUTAKUNTA 5/2012

SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 60 67 SIVISTYSLAUTAKUNTA 5/2012 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 60 67 SIVISTYSLAUTAKUNTA 5/2012 Aika Tiistai 7.8.2012 klo 18.00 19.10 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Valli Simo puheenjohtaja Kurtti Arja varapuheenjohtaja Dahl Pasi jäsen Nurminen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS SIIKALATVAN KUNTA Tekninen lautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

POHJANMAAN, ETELÄ-POHJANMAAN JA KESKI-POHJANMAAN TARJOUSKILPAILUKOHTEET (EPOELY/2014/2/1-32)

POHJANMAAN, ETELÄ-POHJANMAAN JA KESKI-POHJANMAAN TARJOUSKILPAILUKOHTEET (EPOELY/2014/2/1-32) KIRJE 5.5.2014 EPOELY/277/06.10.02/2014 Tarjouskilpailuun osallistuneet liikenteenharjoittajat Tarjouskilpailu EPOELY/2014/2 PSA-LIIKENTEEN TARJOUSKILPAILUN RATKAISEMINEN Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus käynnisti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Asuntotuotantotoimisto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Asuntotuotantotoimisto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 14 n harjannostajaistarjoilut vuodelle 2016 HEL 2016-000409 T 02 08 02 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti oikeuttaa hallintoyksikön tilaamaan vuoden 2016 harjannostajaistarjoilut

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Kameravalvontajärjestelmän hankinta / L2-laajennus

Kameravalvontajärjestelmän hankinta / L2-laajennus Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja Päätöspöytäkirja 1 (7) Hankintapäällikkö 8.4.2 5 Kameravalvontajärjestelmän hankinta / L2-laajennus Selostus asiasta L2-laajennuksen kameravalvontajärjestelmä Päätös Päätän

Lisätiedot

Paikka Keskussairaala, M-talo 3. krs kokoushuone, Tikkamäentie 16, Joensuu. pöytäkirjanpitäjä. tilintarkastaja

Paikka Keskussairaala, M-talo 3. krs kokoushuone, Tikkamäentie 16, Joensuu. pöytäkirjanpitäjä. tilintarkastaja Pöytäkirja 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 17.01.2017 kello 09:00-13:43 Paikka Keskussairaala, M-talo 3. krs kokoushuone, Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu Saapuvilla olleet jäsenet Tohkanen Matti Karjalainen

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n hallituksen esitys

Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n hallituksen esitys Mikkeli Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) Kaupunginhallitus, 179, 18.05.2015 Kaupunginvaltuusto, 55, 25.05.2015 55 Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n lainatakaus MliDno-2015-852 Kaupunginhallitus, 18.05.2015,

Lisätiedot

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014)

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014) Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 7/2015 1 (6) Tekninen lautakunta, 105, 18.11.2015 Kunnanhallitus, 210, 07.12.2015 Kunnanvaltuusto, 50, 14.12.2015 50 Taseyksikön perustaminen / vesi- ja viemärilaitos KNGDno-2015-939

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (12) Asuntotuotantotoimisto 16/2015 13.02.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (12) Asuntotuotantotoimisto 16/2015 13.02.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (12) 74 Heka Jakomäki Jakomäentie 8 a b d rakennusurakan lisä- ja muutostyöt HEL 2015-001902 T 02 08 03 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 8/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 8/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 8/2014 Aika: Keskiviikko 12.11.2014 klo. 18.00 19.00 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 14/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 14/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 14 Risteilyalusten kiinnitys- ja irrotuspalvelun hankinta, option käyttöönotto 2014 HEL 2014-006728 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti muuttaa matkustajasatamat,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 5/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 5/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 5 Helsingin Sataman kuljetuspalveluhankinnat v. 2014 HEL 2013-015168 T 02 08 01 00 Päätös päätti oikeuttaa teknisen johtajan solmimaan Helsingin Sataman ja Vuosaaren

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 6/2014 Tekniset palvelut Tekninen johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 6/2014 Tekniset palvelut Tekninen johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 6 Helsingin Sataman hissihuoltosopimuksen jatkaminen HEL 2014-005413 T 02 08 02 01 Päätös päätti jatkaa Helsingin Sataman ja Vuosaaren sataman hissihuoltosopimusta ilman

Lisätiedot

PAIKKA Ylä-Savon ammattiopisto, Asevelikatu 4, neuvotteluhuone 02

PAIKKA Ylä-Savon ammattiopisto, Asevelikatu 4, neuvotteluhuone 02 PÖYTÄKIRJA 3/2016 51 (17) Yhtymähallitus 25.02.2016 AIKA 25.02.2016 klo 16:00-18:00 PAIKKA Ylä-Savon ammattiopisto, Asevelikatu 4, neuvotteluhuone 02 KÄSITELLYT ASIAT 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI Viranhaltijapäätös 1. Kaupunkirakenneyksikkö Yhdyskuntasuunnittelu Muuntamontie Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI Viranhaltijapäätös 1. Kaupunkirakenneyksikkö Yhdyskuntasuunnittelu Muuntamontie Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI Viranhaltijapäätös 1 Hakija/asianosainen Joensuun kaupunki Yhdyskuntasuunnittelu Muuntamontie 5 80100 Joensuu 74/08.01.00/2013 Asia Päätöksen perustelut Joukkoliikenteen kesäaikataulujen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 24/2015 HKL-Raitioliikenne Yksikön johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 24/2015 HKL-Raitioliikenne Yksikön johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 42 HKL- Raitioliikenne Hastus-Ohjelmiston ylläpitosopimus v. 2016 HEL 2015-011417 T 02 08 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Va. yksikön johtaja päätti hankkia Hastus-Ohjelmiston

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) _ KOKOUSTIEDOT Aika 17.12.2015 klo 19-20.22 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Kinnula Matti jäsen pj. x Soutukorva Johanna jäsen vpj. x 37- Hemminki

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) Opetusvirasto 10/2014 Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja Toimialarehtori, Palvelu ja viestintä

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) Opetusvirasto 10/2014 Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja Toimialarehtori, Palvelu ja viestintä Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) 15 Wlan-tukiasemien ja verkon aktiivilaitteiden hankinta Kullervonkadun toimipaikkaan HEL 2014-011873 T 02 08 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Stadin ammattiopiston

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten kanssa yhtäpitäväksi.

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten kanssa yhtäpitäväksi. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2016 1 (17) Kysterin johtokunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 9:00-11:40 Paikka KYS, rak 3, 2 krs, nh 32 Läsnä Martti Kansanen, puheenjohtaja Paula Tiihonen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone PÖYTÄKIRJA 1 Kilon koulu 28.9.2016 KILON KOULU Johtokunnan kokous 0316 Aika 28.9.2016.2016 klo 17.00-18.45 Paikka Läsnä Poissa Kilon koulun päärakennus, opettajien huone Sahi Markku, puheenjohtaja Kupila

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Asuntotuotantotoimisto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Asuntotuotantotoimisto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 20 Suomen arkkitehtuuria Katsaus 2016 -näyttelynäkyvyyden ostaminen HEL 2016-000537 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti oikeuttaa asuntotuotantotoimiston

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Opetusvirasto 106/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Opetusvirasto 106/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 106 Langattomien mikrofonien hankintapäätöksessä olevan asiavirheen korjaaminen HEL 2013-013413 T 02 08 01 00 101, 18.12.2013 Päätös Päätöksen perustelut päätti oikaista

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

Tarjoukset on pyydetty klo mennessä ja määräaikaan mennessä saadut tarjoukset on avattu , mistä erillinen avauspöytäkirja.

Tarjoukset on pyydetty klo mennessä ja määräaikaan mennessä saadut tarjoukset on avattu , mistä erillinen avauspöytäkirja. Puumala Ote pöytäkirjasta 3/2015 1 (7) 30 Pirttimäen metsätien rakentaminen PuuDno-2015-255 Valmistelija / lisätiedot: Kimmo Hagman kimmo.hagman@puumala.fi Liitteet 1 Pirttimäen metsätien kartat 2015.pdf

Lisätiedot