puheenjohtaja hallintoylihoitaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "puheenjohtaja hallintoylihoitaja"

Transkriptio

1 Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Aika kello 10:00-10:55 Paikka Tikkamäentie 16, Joensuu. Talo 7/7 Saapuvilla olleet jäsenet Meriläinen Juhani Kuusela Mika Palviainen Sami Jormanainen Laura Meriläinen Jaana Parkkonen Aki Riikonen Maija Savolainen Raija Vainikka Pekka Väistö Vuokko puheenjohtaja 1. varapuheenjohtaja 2. varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen jäsen Muut saapuvilla olleet Reijonen Eero Kettunen Pekka Mikkola Ulla Naukkarinen Ilkka Nevanto Jari Turunen Antti Bjerregård Madsen Johanna Rouvinen Ismo Hirvonen Markus yhtymävaltuuston puheenjohtaja yhtymävaltuuston 1. vpj yhtymävaltuuston 2. vpj n johtaja sosiaalijohtaja johtajaylilääkäri hallintoylihoitaja talous- ja kehitysjohtaja sihteeri

2 Pöytäkirja 11/ Käsitellyt asiat Sivu 158 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Asialistan hyväksyminen Kuukausiraportti marraskuu Kuntayhtymän sairauslomien vuoksi tehdyt toimenpiteet Yhtymävaltuuston päätösten täytäntöönpano Toiminta-alueiden toimintasuunnitelmat ja käyttösuunnitelma sekä kalusto- ja laitehankinnat Tuotehinnat vuodelle Taloussuunnitelmaan 2015 sisältyvät uudet virat ja toimet sekä virka- ja tehtävämuutokset Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle Saatavien poistot vuodelta Virka- ja tehtäväjärjestelyt; joulukuu Vuosisuunnittelijoiden sopimusten option käyttö Puitesopimusurakoitsijoiden valinta ajalle Fysiatrian ylilääkärin virkavaali Ylihoitajan irtisanoutuminen /operatiivinen klinikkaryhmä Yhtymähallituksen kokousaikataulu Tiedoksi annettavat asiat Muut asiat 36 Pöytäkirjan sähköinen versio löytyy internetosoitteesta: --> pöytäkirjat, esitys listat --> ko koukset alkaen --> ao. toimielin.

3 Pöytäkirja 11/ Allekirjoitukset Juhani Meriläinen Puheenjohtaja Markus Hirvonen Pöytäkirjanpitäjä Ilkka Naukkarinen Kohdassa muut asiat Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukai seksi. Aki Parkkonen Vuokko Väistö Pöytäkirjan nähtävänäpito Kirjaamo, Tikkamäentie 16, Joensuu Talo 7/ klo Pöytäkirjanpitäjä

4 Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yhtymähallitus 158 Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Todettiin.

5 Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Yhtymähallitus 159 Hallintosäännön 14 :n 1 momentin mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Ehdotus Päätös Kuntayhtymän johtaja: Hallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Vuokko Väistö ja Aki Parkkonen. Pöytä kirja tarkaste taan heti kokouksen jäl keen. Valittiin.

6 Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Asialistan hyväksyminen Yhtymähallitus 160 Ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Hallitus hyväksyy kokouksen asialistan. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

7 Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Kuukausiraportti marraskuu / /2014 Yhtymähallitus 161 Marraskuun loppuun mennessä erikoissairaanhoidossa on hoidettu eri potilasta, kun vastaava luku vuonna 2013 oli potilasta. Hoitoon tul lei den eri potilaiden määrä on 5,2 % edellisvuotta suurempi. Vuo de osastoil la on hoidettu 1,1 % ja avohoidossa 5,3 % viime vuotta enemmän potilai ta. Hoidetuista potilaista 20,1 % on hoidettu vuodeosastoilla ja 79,9 % avo hoi dos sa. Vuodeosastotuotteiden lukumäärä kasvanut 1,8 % ja nimen omaan vaativampien hoitojakson määrä on kasvanut 2,6 % viime vuodesta. Hoi to päi vien lukumäärä on vähentynyt 2,7 % ja avohoitokäyntien lu ku mää rä puolestaan kasvanut 1,9 % edellisestä vuodesta. Tämä tarkoittaa, että toi min ta on suunnitellusti siirtynyt avohoitopainotteisempaan suuntaan. Vertailtaessa erikoissairaanhoidon suoritteita suunniteltuun tasoon, niin hoito päi vät ovat alkuvuonna toteutuneet lähes suunnitelmien mukaan ja avohoi to käyn nit reilut kolme prosenttiyksikköä suurempana. Hoitopäivien suorit teet ovat kuitenkin vähentyneet päivystyksen klinikkaryhmää lukuun ot ta mat ta edellisestä vuodesta ja avohoitokäynneissä vain päivystyksen ja ope ra tii vi sen klinikkaryhmän suoritteet ovat lisääntyneet viime vuoden vastaa vas ta ajankohdasta. Sosiaalipalveluissa suoritteiden määrä on noin kaksi pro sent ti yk sik köä suunniteltua pienempi ja vähennys kohdistuu ni menomaan osastohoitoon sekä erikoispalveluihin edellisvuoteen verrattuna. Hoitotakuutarkastelussa operatiivista toimenpidettä yli 6 kk jonottaneiden po ti lai den määrä väheni edelleen lokakuun tilanteesta neljällä potilaalla ollen yhdeksän potilasta marraskuun lopussa. Myös ensikäyntiä yli 3 kk odot ta nei den lukumäärä väheni lokakuun tilanteesta neljällä potilaalla ja on lähes 100 potilasta viime vuoden vastaavan ajankohdan alapuolella. Mar raskuun jälkeen ensikäyntiä yli 3 kk oli odottanut 29 potilasta. Loppuvuoden ai ka na jatketaan hoitotakuun ylittäneiden potilaiden määrän saattamista stra te gian mukaiselle tavoitetasolle. Henkilöstön sairauspoissaoloissa helmikuusta lähtien ollut kasvusuunta edel lis vuo teen verrattuna kääntyi laskuun lokakuussa. Marraskuussa las kusuun ta on jatkunut, mutta siitä huolimatta sairauspoissaolojen ku mu latiivinen kertymä marraskuun jälkeen on vajaa seitsemän prosenttia edellisvuotta kor keam pi. Kasvun painopiste on edelleen varsinkin pitkissä sai ra us pois sa olois sa. Myö ja työ -hyvinvointisopimus on tulossa henkilöstöjaoston kä sit te lyyn joulukuussa. Lisäksi osallistavat kehittämismenetelmät on otettu hy vin vastaan henkilöstön keskuudessa, jonka toivotaan näkyvän jatkossa työ hy vin voin nis sa ja sitä kautta myös sairauspoissaoloissa. Vuoden 2015 alus sa käyttöön otettava uusi organisaatio ja johtamisjärjestelmä tukevat tätä ke hi tys tä.

8 Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Oman toiminnan jäsenkuntalaskutus on kasvanut pitkälti yh teis päi vystykses tä johtuen 6,2 % edellisestä vuodesta ja jäsenkuntien pal ve lu suun nitel mat ovat toteutuneet erikoissairaanhoidossa n. 3,4 prosenttiyksikköä ja so si aa li pal ve luis sa 2,4 prosenttiyksikköä suunniteltua korkeampana. Valtuusto hy väk syi talousarvion muutokset kokouksessaan. Sen mukaan kun ta yh ty män toimintatuotot tulisivat ylittymään n.5,3 milj. euroa ja toi min ta ku lut 4,7 milj. euroa. Marraskuun perusteella n talouden ke hi tys on mennyt hiukan parempaan suuntaan. Toimintakulujen ennuste on pie nen ty nyt n. 0,5 milj. euroa ja toimintatuottojen ennustettu ylitys on py sy nyt edellisen kuukauden tasolla. Kun samaan aikaan myös poistot sekä ra hoi tus ku lut ovat kehittyneet suotuisasti, niin tilikauden ennustettaan muo dos tu van n. 3,6 milj. euroa ylijäämäiseksi. Tilinpäätöksen yhteydessä var mis tuu lopullisesti kohonneiden maksuosuuksien palauttamisen mah dol li suus. Oheismateriaali 1: Kuukausiraportti marraskuu 2015 Lisätiedot: talous- ja kehitysjohtaja Ismo Rouvinen (013) Ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Hallitus merkitsee kuukausiraportin marraskuulta tiedokseen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

9 Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Kuntayhtymän sairauslomien vuoksi tehdyt toimenpiteet / /2014 Yhtymähallitus 162 Kuntyhtymän sairauspoissaolot kasvoivat vuonna 2014 syyskuuhun saakka, jonka jälkeen kasvu on taittunut. Sairauspoissaolojen kasvuun on reagoitu heti alkuvuodesta ja toimentpiteet ovat käynnissä edelleen ja jatkuvat tulevaisuuteen. MITÄ ON TEHTY VUONNA 2014: Osaamista on vahvistettu (johto, esimiehet, henkilöstö) Johtamisjärjestelmää on kehitetty (Johtamisrakenne luo rakenteen tiedon välittämiselle sekä henkilöstön kuulemiselle ja vaikutusmahdollisuuksille) Esimiehiä ja henkilöstöä on tuettu muutostilanteissa mm. muutosvalmennus ja työnohjaus (psykiatria, ravintokeskus, osastojen yhdistymiset) Työnohjaukseen on tarjottu mahdollisuus kaikille sitä haluaville (47 sisäistä työnohjaajaa + ulkopuoliset työnohjaajat) Työhyvinvointi-koulutusta on järjestetty esimiehille ja henkilöstölle; teemana ratkaisukeskeinen puheeksi ottaminen ja ratkaisukeskeiset vuorovaikutustaidot Sähköinen perehdytysohjelma otetaan käyttöön 2014 loppuvuodesta. Jatkossa kehitetään esimiesperehdytys Sivakka -työhyvinvoinnin edistämisen hanke laitos- ja välinehuollossa Potilassiirtojen ergonomiaa on kehitetty ja järjestetty koulutusta Karelia-ammattikorkeakoulun kanssa (vuodesta 2012 alkaen) Työväkivaltatilanteiden hallintaa parannettu; mm. Avekki-koulutus korkean riskin yksiköissä (jatkuvaa toimintaa) ja työväkivallan ehkäisytyöryhmät (Päivystys ja Honkalampi) Pisto- ja viiltotapaturmien ehkäisyyn on panostettu. Savuton sairaala ja tupakasta vieroituksen tuki Liikunta- ja kulttuuriharrastusten rahallinen tuki Influenssarokotukset tarjotaan koko henkilöstölle ja pneumonia-rokotukset yli 60-vuotiaille ja vuotiaille riskiryhmiin kuuluville Työkyky-prosesseja (HARAVA) on kehitetty yhteistyössä työterveyshuollon kanssa ja ohjeistusta esimiehille selkiytetty; varhainen - tehostettu ja työhön paluun tuki Työkykykoordinaattori on aloittanut alkaen (mm. neuvonta, ohjeistus, Keva-Kela-yhteistyö)

10 Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Aloitettu yksilöllinen tilannekartoitus henkilöistä, joilla v on ollut yli 30 sairauspäivää (374 hlöä) LaTu-hanke (Liikunnalla laatua työuriin ikääntyvillä työntekijöillä) v Kuntoremontti-kurssit vuosittain (28 hlöä) VALMISTUNEET TOIMINTAOHJEET Henkilöstösuunnitelma Koulutussuunnitelma Viestintäsuunnitelma Palkitsemissuunnitelma Perehdytysohjelma Sairauspoissaolojen hallintamalli Työkykylähtöinen töiden uudelleen järjestely toimintaohje Myö ja Työ -hyvinvointisopimus päivitettävänä TYÖTERVEYSHUOLTOYHTEISTYÖ Työterveyshuollon terveystarkastuksissa on käynyt yhteensä 1024 henkilöä Työkykyneuvottelu (työntekijä, esimies ja työterveyshuolto) on pidetty 98 henkilön työkykyasioissa Työterveyshuollon tekemä työpaikkaselvitys (=työolojen terveellisyyden selvitys ja toimenpidesuositukset) on tehty 37 työyksikössä Työergonomiaselvitys (tuki- ja liikuntaelinkuormituksen selvitys ja toimenpidesuositukset) on tehty 67 työyksikössä Meluannosmittaus on tehty viidessä työyksikössä Aslak-kuntoutusta on järjestetty hoito- ja kuntoutustyötä tekeville ja esimiehille (yhteensä 20 henkilöä) SISÄILMAONGELMIEN SELVITYKSET JA KORJAUSTOIMENPITEET Sisäilmaselvitysprosessia on selkiytetty (työnjako, vastuut) ja järjestetty koulutusta esimiehille Sisäilmaselvityksiä on käynnistetty 27 kpl, joista seurantavaiheessa on 9 kpl ja valmiita 7 kpl Sisäilmaongelmien korjaamiseen on käytetty rahaa mennessä euroa MITÄ ON SUUNNITTEILLA VUODELLE 2015 Henkilöstön osaamista kehitetään lyhyt- ja pidempikestoisilla

11 Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus koulutusohjelmilla strategisen osaamisen kehittämisen painopistealueiden mukaan: 1. Johtaminen 2. Työelämän laatu 3. Turvallisuuskulttuurin kehittäminen 4. Ammattialakohtainen/ erikoisalakohtainen osaaminen Kehitetään työssä oppimisen menetelmiä. Syksyllä 2014 tuotetaan esitteet sekä aloitetaan henkilöstökoulutukset näiden menetelmien jalkauttamiseksi. Valittuja menetelmiä ovat: 1. Tavoitteellinen työkierto 2. Varjostaminen 3. Verkko-oppiminen 4. Osaamisen jakaminen 5. Simulaatio-oppiminen 6. Mentorointi Työterveyshuollon toimintasuunnitelmat tehdään toiminta-alueittain yhteistyössä toiminta-alueiden johdon kanssa. Toimintasuunnitelmissa huomioidaan työterveysyhteistyön tiivistäminen sairauspoissaolojen hallinnassa Järjestetään Parhaat palvelut turvallisesti teemavuosi, jossa keskitytään turvallisuusjohtamiseen ja turvallisuuskulttuurin kehittämiseen (mm. turvallisuuskierrot) Tehdään työyhteisösovittelun toimintamalli än. Viisi organisaation sisäistä työyhteisösovittelijaa valmistuu syksyllä 2015 Tehostetaan esimiesten ja henkilöstön koulutusta, ohjausta ja neuvontaa Aktiivisen työkyvyn tukemisen prosessin HARAVAn käytöstä ja tehdään sähköinen eharava esimiesten ja työterveyshuollon yhteiseksi työkykyprosessien hallinnan työvälineeksi (ONNI-HR-ohjelmaan) Uudisrakennushankkeita (J2, vatsakeskus, sydänkeskus) Huomioidaan työtilojen toimivuuteen, työturvallisuuteen ja ergonomiaan liittyvät seikat uusissa tiloissa Ky:n työkokeilumääräraha euroa, jonka avulla voidaan nopeuttaa työhön paluuta pitkän sairauspoissaolon jälkeen Tehdään työhyvinvointikysely ja panostetaan erityisesti tulosten hyödyntämiseen työyhteisöjen työhyvinvoinnin johtamisessa ja edistämisessä Työhyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseen liittyvää koulutusta järjestetään esimiehille ja henkilöstölle Myö ja Työ hyvinvointisopimuksen allekirjoitus

12 Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus ja sopimuksen mukainen toiminta Lisätiedot: Va. hallintopäällikkö Markus Hirvonen puh Ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi sairauspoissaolojen eteen tehdyt toimenpiteet Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

13 Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Yhtymävaltuuston päätösten täytäntöönpano Yhtymähallitus 163 Yhtymävaltuuston päätökset toimeenpannaan seuraavasti: 21 Valtuuston kokouksen avaus, nimenhuudon toimittaminen ja edustettuna olevien jäsenkuntien toteaminen ja ääniluettelon hyväksyminen, valmistelua, ei täytäntöön pantavaa 22 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, valmistelua,ei täytäntöön pantavaa 23 Pöytäkirjan tarkastaminen, valmistelua, ei täytäntöön pantavaa 24 TP oy:n takaushakemus. Valtuusto myöntänyt takauksen. Ilmoitetaan yhtiölle ja talous- ja kehitysyksikölle. 25 J2-hankesuunnitelma. Jatketaan J2-hankkeen eteenpäin viemistä suunnitelman mukaisesti. 26 Vatsakeskus-hankesuunnitelma. Tilahallinta valmistelee tarkennetun hankesuunnitelman hallitukselle hyväksyttäväksi 27 Sydänkeskus-hankesuunnitelma. Jatketaan sydänkeskushankkeen eteenpäin viemistä suunnitelman mukaisesti 28 Talousarvion muutokset. Noudatetaan toiminnassa. 29 Toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio 2015, noudatetaan toiminnassa Lisätiedot: Va. hallintopäällikkö Markus Hirvonen puh Ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus toimeenpanee valtuuston päätökset yllä esitetyllä tavalla. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

14 Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Toiminta-alueiden toimintasuunnitelmat ja käyttösuunnitelma sekä kalusto- ja laitehankinnat / /2014 Yhtymähallitus 164 Yhtymävaltuusto on hyväksynyt 37/ n nykyisen strategian vuosille Strategiasta johdetut organisaation alemman tason asiakirjat ovat toimintasuunnitelmia. Toiminta-alueiden toimintasuunnitelmat on laadittu vuosille aikaisemman kolmivuotiskauden sijaan tulevaan sote -uudistukseen peilaten. Toiminnalliset tavoitteet on ryhmitelty strategian päämäärittäin. Hallitus on päättänyt n organisaatiosta vuoden 147 / Toiminta-alueita ovat n johto, sairaanhoito, sosiaali- ja tukipalvelut. Päätöksen 24 / mukaisesti hallitus päättää käyttösuunnitelmista toiminta-aluetasolla. Hallitukselle raportoidaan käyttösuunnitelmien toteutumisesta vastaavasti toiminta-alue tasolla. Valtuuston hyväksyttyä 29 / talousarvion vuodelle 2015, hallitus päättää käyttösuunnitelmista toiminta-aluetasolla. Talousarvion sitovuusmääräysten mukaan hallitukseen nähden sitovia tavoitteita ovat: - hallituksen asettamat toiminnalliset tavoitteet - toiminta-alueittaiset tuloslaskelman toimintatulot ja menot Pienten rakennushankkeiden investointiohjelmassa hallitus hyväksyy yksittäiset hankkeet, joiden kustannusarvio on euroa. Vuonna 2015 suunnitelmissa olevien hankkeiden kustannusarvio on jäämässä alle euroa, ja niistä päättävät tilatoimikunta tai tilajohtaja määrärahan suuruudesta riippuen. Valtuuston hyväksymä pienten hankkeiden määräraha vuodelle 2015 on yhteensä 2,0 miljoonaa euroa. Käyttösuunnitelmien yhteydessä hallitus on vahvistanut aktivointirajan ylittävän (yksittäinen hankinta yli euroa) irtaimiston laite- ja kalustoinvestointisuunnitelman jakautumisen toiminta-alueittain. Valtuuston hyväksymässä investointisuunnitelmassa irtaimen omaisuuden hankintaan on käytettävissä 1,5 miljoonaa euroa. Irtaimistoa hankitaan aikaisemman suunnitelman mukaisesti myös leasingrahoituksella. Oheismateriaali 2: Toiminta- ja käyttösuunnitelmat sekä kalusto- ja laitehankintojen kokonaismäärät 2015 toiminta-alueittain. Lisätiedot: talous- ja kehitysjohtaja Ismo Rouvinen

15 Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus (013) Ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Hallitus vahvistaa toiminta-alueiden toimintasuunnitelmat ja käyttösuunnitelmat sekä kalusto- ja laitehankinnat vuodelle 2015 oheismateriaalin mukaisesti. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

16 Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Tuotehinnat vuodelle / /2014 Yhtymähallitus 165 Valtuusto on hyväksynyt n talousarvion sekä tuotteiden hinnoittelu- ja laskutusperusteet vuodelle Perussopimuksen mukaan hallitus hyväksyy yksityiskohtaiset tuotehinnat, jotka hinnoitellaan omakustannusperiaatteella kalenterivuodeksi etukäteen ja hinnat ovat pääsääntöisesti kiinteitä koko vuoden. Omakustannusperiaatteen mukaisesti lasketut tuotehinnat on muodostettu niin, että tuotteeseen kohdistuvat kustannukset saadaan katettua. Vuoden 2015 kuntalaskutushinnasto on koottu kirjaksi, ja se on esillä kokouksessa ja liitetään kokousasiakirjoihin. Hintojen omakustannusperiaate toteutuu palvelualuetasolla. Tuotehinnat ovat muodostuneet siten, että erikoissairaanhoidossa kaikkien tuotteiden keskimääräinen hinta on 0,2 % alempi kuin kuluvan vuoden toteutunut tuotteiden keskihinta. Yksittäisten tuotteiden hinnat vaihtelevat toimintaprosessien ja hoitokäytäntöjen kehittymisen myötä verrattuna kuluvaan vuoteen. Päivystyksen tuotehinnat ovat vuonna 2015 nykytasolla. Vuoden 2015 osalta esitetään, että toiminta-alueiden johtajat vahvistavat sisäiset hinnat toiminta-alueillaan vuoden 2014 käytäntöä noudattaen. Sisäiset hinnat lasketaan omakustannusperiaatteella samoin kuin kuntalaskutustuotteiden hinnat. Kokouksessa on nähtävillä vuoden 2015 tuotehinnasto. Lisätiedot: talous- ja kehitysjohtaja Ismo Rouvinen (013) Ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Hallitus vahvistaa tuotehinnat vuodelle 2015 oheismateriaalina olevan hinnaston mukaisesti. Toiminta-alueiden johtajat vahvistavat vastuualueensa sisäiset hinnat, ja voivat tehdä niihin vuoden varrella tarvittavia muutoksia. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

17 Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Taloussuunnitelmaan 2015 sisältyvät uudet virat ja toimet sekä virka- ja tehtävämuutokset 180/ /2014, 346/ /2014, 347/ /2014, 150/ /2014, 364/ /2014 Yhtymähallitus 166 Taloussuunnitelmaan 2015 sisältyy joitakin uusia virkoja ja toimia sekä virka-/tehtävämuutoksia, jotka edellyttävät hallituksen päätöstä: Perustetaan yksi (1) erikoislääkärin virka (Operatiivinen palvelualue/ kirurgia/ vakanssipankki) alkaen. Perustetaan yksi (1) geriatrin virka (psykiatrian palvelualue/vakanssipankki) lukien. Perustetaan yksi (1) erikoislääkärin virka ja yksi (1) erikoistuvan lääkärin virka (päivystyksen palvelualue/vakanssipankki) alkaen Perustetaan yksi (1) erikoistuvan lääkärin virka (konservatiivinen palvelualue/ lapset ja nuoret/vakanssipankki) alkaen Perustetaan yksi (1) erikoislääkärin virka ja yksi (1) erikoistuvan lääkärin virka (diagnostisten palveluiden palvelualue/vakanssipankki) alkaen Perustetaan kaksi (2) osastonsihteerin toimea (toimistopalveluyksikkö) alkaen Muutetaan diagnostisen palvelualueen perushoitajan toimi röntgenhoitajan toimeksi alkaen. Muutetaan tukipalveluiden toiminta-alueella huoltomestarin virka logistiikkapäällikkön viraksi (nro.1165) alkaen Muutetaan tila- ja hankintapalveluissa käyttöpäällikön virka (nro.282) huoltoinsinöörin viraksi alkaen Perustetaan hallintopalveluihin (turvallisuuspalvelut) vahtimestarin puolikas (0,5) toimi alkaen. Muutetaan erikoistuvan lääkärin virka (nro. 2779) kliinisen hoitotyön asiantuntijan toimeksi alkaen. Ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Hallitus päättää hyväksyä esitetyt uudet virat ja toimet sekä tehtävämuutokset.

18 Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Päätös Esittelytekstiin tehdään seuraavat muutokset: Ennallaan: Taloussuunnitelmaan 2015 sisältyy joitakin uusia virkoja ja toimia sekä virka-/tehtävämuutoksia, jotka edellyttävät hallituksen päätöstä: Perustetaan yksi (1) erikoislääkärin virka (Operatiivinen palvelualue/ kirurgia/ vakanssipankki) alkaen. Perustetaan yksi (1) geriatrin virka (psykiatrian palvelualue/vakanssipankki) lukien. Perustetaan yksi (1) erikoislääkärin virka ja yksi (1) erikoistuvan lääkärin virka (päivystyksen palvelualue/vakanssipankki) alkaen Perustetaan yksi (1) erikoistuvan lääkärin virka (konservatiivinen palvelualue/ lapset ja nuoret/vakanssipankki) alkaen Perustetaan yksi (1) erikoislääkärin virka ja yksi (1) erikoistuvan lääkärin virka (diagnostisten palveluiden palvelualue/vakanssipankki) alkaen Perustetaan kaksi (2) osastonsihteerin toimea (toimistopalveluyksikkö) alkaen Muutetaan diagnostisen palvelualueen perushoitajan toimi röntgenhoitajan toimeksi alkaen. Muutetaan tukipalveluiden toiminta-alueella huoltomestarin virka logistiikkapäällikkön viraksi (nro.1165) alkaen Muutetaan tila- ja hankintapalveluissa käyttöpäällikön virka (nro.282) huoltoinsinöörin viraksi alkaen Perustetaan hallintopalveluihin (turvallisuuspalvelut) vahtimestarin puolikas (0,5) toimi alkaen Muutetaan esittelyä: Lakkautetaan erikoistuvan lääkärin virka (nro. 2779) ja perustetaan tilalle kliinisen hoitotyön asiantuntijan toimi alkaen. Lisätään: Perustetaan kolme (3) sairaanhoitajan toimea psykiatrian palvelualueelle alkaen.

19 Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Kuntayhtymän johtajan muutettu päätösesitys: Hallitus päättää hyväksyä esitetyt uudet virat ja toimet sekä tehtävämuutokset päivitetyn esittelytekstin mukaisesti Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

20 Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle / /2014, 361/ /2014, 360/ /2014 Yhtymähallitus 167 Hallitus antaa talousarvion täytäntöönpano-ohjeet valtuuston hyväksyttyä talousarvion. Valtuusto hyväksyi vuoden 2015 talousarvion kokouksessaan /29. Ohjeissa ohjeistetaan mm. hankintoihin, rekrytointiin, palvelujen myyntiin ja laskutukseen liittyviä käytäntöjä. Vuonna 2013 aloitetun säästöohjelman toimenpiteistä osa oli sisällytetty vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpanoohjeisiin ja sama käytäntö jatkuu myös vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa. Ohjeisiin on tällä kertaa sisällytetty myös mm. laskujen hyväksyjät sekä n esimiehet, muuten täytäntöönpanoohje on pääasiallisesti samansisältöinen kuin edellisenä vuonna. Oheismateriaali 3: Talousarvion täytäntöönpano-ohje vuodelle 2015 Lisätiedot: talous- ja kehitysjohtaja Ismo Rouvinen (013) Ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Hallitus antaa oheismateriaalin mukaiset ohjeet talousarvion täytäntöönpanosta vuodelle Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

21 Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Saatavien poistot vuodelta / /2014 Yhtymähallitus 168 Poistettavaksi esitettävät saatavat muodostuvat pääasiassa vanhentuneista hoitomaksusaatavista. Saatavien poistojen yhteismäärä on ,75 euroa, joista 540,20 euroa kohdistuu röntgenliikelaitokseen. Oheismateriaali 4: Luettelo poistettavista saatavista Lisätiedot: Talous- ja kehitysjohtaja Ismo Rouvinen (013) Ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Hallitus poistaa vuoden 2014 kirjanpidossa oheismateriaalin mukaiset saatavat, yhteensä ,75 euroa Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

22 Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Virka- ja tehtäväjärjestelyt; joulukuu / /2014, 344/ /2014, 345/ /2014 Yhtymähallitus 169 Yhtymähallitukselle esitetään seuraavat virka- ja toimimuutokset: 1. Ylihoitaja Kaija Nuutinen esittää oheismateriaalissa ilmenevin perustein viiden (5) mielenterveyshoitajan toimen (numerot 1826, 1835, 1872, 1877 ja 1886) muuttamista sairaanhoitajien toimiksi. Toimet ovat vapautuneet henkilöiden jäädessä eläkkeelle. Toimimuutokset ovat henkilöstösuunnitelman mukaisia ja hallintoylihoitaja puoltaa muutoksia. Palkkavaikutukset ovat noin 6000e/vuosi 2. Henkilöstötoimistossa organisaatiorakenteen uudistuksen yhteydessä palkka- ja henkilöstösuunnittelija on toimivaltuuksien osalta siirretty palkkatoimiston esimieheksi. Nykyinen toimistopäällikkö siirtyy asiantuntijaksi samassa yhteydessä. vs. Henkilöstöpäällikkö esittää palkka- ja henkilöstösuunnittelijan (3413) nimikkeen muuttamista palvelussuhdepäälliköksi ja toimistopäällikön viran (810) nimikkeen muuttamista palvelussuhdeasiantuntijaksi. Päällikkövirkojen määrä säilyy ennallaan. Palkkavaikutukset muutoksilla ovat noin 5000e/vuosi. Oheismateriaali: Psykiatrian esitys ja perustelut, vs. henkilöstöpäällikön esitys ja perustelut Lisätiedot: Va. hallintopäällikkö Markus Hirvonen puh Ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus hyväksyy sille esitetyt virka- ja toimimuutokset Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

23 Pöytäkirja 11/ Tilatoimikunta Yhtymähallitus Vuosisuunnittelijoiden sopimusten option käyttö Tilatoimikunta Vuosisuunnittelijoiden valinta vuosiksi ( ) Tilatoimikunta Vuosisuunnittelutarjousten perusteella valitaan suunnittelijat pienten rakennushankkeiden suunnittelutehtäviin. Vuoden 2012 investointisuunnitelmassa on pieniä alle euron rakennushankkeita 3,25 milj. euron edestä ja vuosille 2013 ja ,0 milj. euroa/vuosi. Suuremmista hankkeista järjestetään hankekohtainen tarjouskilpailu. Tilahallintayksikkö on pyytänyt tarjoukset vuosien ja optiona 2015 rakennushankkeiden suunnittelutehtävistä eri suunnittelualueilta. Hankinnasta julkaistiin hankintailmoitus julkisten hankintojen ilmoituskanava Hilmassa ja hankintamenettelynä käytettiin puitejärjestelymenettelyä useamman tarjoajan kanssa. Kilpailutus suoritettiin avoimena menettelynä. Hankintailmoituksen perusteella hankintapäätöksen valintaperuste on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Suunnittelukilpailun tarjousaika päättyi Tarjouksia saatiin seuraavasti: arkkitehtisuunnittelu: 6 kpl rakennesuunnittelu: 5 kpl sähkösuunnittelu: 6 kpl lvi-suunnittelu: 2 kpl geo-suunnittelu: 4 kpl rakennusautomaatiosuunnittelu: 4 kpl kustannussuunnittelu 4 kpl kaluste- ja sisustussuunnittelu 6 kpl kiinteiden sairaalalaitteiden suunn. 1 kpl Taloudellisesti edullisimmat tarjoukset hinta- ja laatupisteet huomioiden antoivat seuraavat suunnittelutoimistot luetellussa järjestyksessä: Arkkitehti-/pääsuunnittelu 1. Arkkitehtistudio Kujala & Kolehmainen Oy: 9,7 p. 2. Arkkitehtitoimisto Torikka & Karttunen: 9,5 p. 3. Arcadia Oy Arkkitehtitoimisto: 9,5 p. Rakennesuunnittelu

24 Pöytäkirja 11/ Tilatoimikunta Yhtymähallitus YTK Oy: 9,8 p. 2. Joensuun Juva Oy: 9,7 p. 3. Insinööritoimisto Tanskanen Oy: 9,7 p. Sähkösuunnittelu 1. Insinööritoimisto Jormakka Oy: 10,3 p. 2. Insinööritoimisto Granlund Kuopio Oy: 10,1 p. 3. Insinööritoimisto Eskelinen Oy: 9,8 p. Lvi-suunnittelu 1. Insinööritoimisto Jormakka Oy: 9,7 p. 2. Insinööritoimisto Granlund Kuopio Oy: 9,7 p. Geo-suunnittelu 1. FCG Finnish Consulting Group Oy: 11,9 p. 2. Ramboll Finland Oy: 11,0 p. 3. SITO Kuopio Oy: 10,0 p. Rakennusautomaatiosuunnittelu 1. EK-Tiimi Oy: 10,9 p. 2. Insinööritoimisto Jormakka Oy: 10,5 p. 3. Insinööritoimisto Granlund Kuopio Oy: 10,3 p. Kustannussuunnittelu 1. Rakennuttajatoimisto Protiimi Oy: 10,6 p. 2. Suunnitteluryhmä KARRAK Oy: 9,8 p. 3. EK-Tiimi Oy: 9,8 p. Kaluste- ja sisustussuunnittelu 1. Arja Rotko: 9.9 p. 2. Sisustussuunnittelu Väistö Satu Ky: 8,0 p. 3. Arkkitehtistudio Kujala & Kolehmainen Oy: 7,9 p. Kiinteiden sairaalalaitteiden suunnittelu Insinööritoimisto Olof Granlund Oy: 4,2 p Ehdotus Tilahallintapäällikkö: Tilatoimikunta esittää hallitukselle, että se päättää valita n vuosisuunnittelijoiksi seuraavat kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset antaneet suunnittelutoimistot: Arkkitehti-/pääsuunnittelu 1. Arkkitehtistudio Kujala & Kolehmainen Oy: 9,7 p. 2. Arkkitehtitoimisto Torikka & Karttunen: 9,5 p. 3. Arcadia Oy Arkkitehtitoimisto: 9,5 p.

25 Pöytäkirja 11/ Tilatoimikunta Yhtymähallitus Rakennesuunnittelu 1. YTK Oy: 9,8 p. 2. Joensuun Juva Oy: 9,7 p. 3. Insinööritoimisto Tanskanen Oy: 9,7 p. Sähkösuunnittelu 1. Insinööritoimisto Jormakka Oy: 10,3 p. 2. Insinööritoimisto Granlund Kuopio Oy: 10,1 p. 3. Insinööritoimisto Eskelinen Oy: 9,8 p. Lvi-suunnittelu 1. Insinööritoimisto Jormakka Oy: 9,7 p. 2. Insinööritoimisto Granlund Kuopio Oy: 9,7 p. Geo-suunnittelu 1. FCG Finnish Consulting Group Oy: 11,9 p. 2. Ramboll Finland Oy: 11,0 p. 3. SITO Kuopio Oy: 10,0 p. Rakennusautomaatiosuunnittelu 1. EK-Tiimi Oy: 10,9 p. 2. Insinööritoimisto Jormakka Oy: 10,5 p. 3. Insinööritoimisto Granlund Kuopio Oy: 10,3 p. Kustannussuunnittelu 1. Rakennuttajatoimisto Protiimi Oy: 10,6 p. 2. Suunnitteluryhmä KARRAK Oy: 9,8 p. 3. EK-Tiimi Oy: 9,8 p. Kaluste- ja sisustussuunnittelu 1. Arja Rotko: 9.9 p. 2. Sisustussuunnittelu Väistö Satu Ky: 8,0 p. 3. Arkkitehtistudio Kujala & Kolehmainen Oy: 7,9 p. Kiinteiden sairaalalaitteiden suunnittelu 1. Insinööritoimisto Olof Granlund Oy: 4,2 p Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisina. Ehdotus Tilajohtaja: Tilatoimikunta esittää hallitukselle, että se päättää käyttää n vuosisuunnitteluoption Lisätietoja:

26 Pöytäkirja 11/ Tilatoimikunta Yhtymähallitus Juha Tornberg, tilajohtaja, p Jari Kuokkanen, tilahallintapäällikkö, p Päätös Tilatoimikunta esittää hallitukselle, että se päättää käyttää n vuosisuunnitteluoption Yhtymähallitus 170 Ehdotus n johtaja: Tilatoimikunta Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

27 Pöytäkirja 11/ Tilatoimikunta Yhtymähallitus Puitesopimusurakoitsijoiden valinta ajalle Tilatoimikunta Kuntayhtymän investointisuunnitelmassa on alle euron investointihankkeisiin osoitettu vuodelle milj. euroa ja arvio vuosille 2016 ja milj. euroa/vuosi sekä käyttötalousrakennushankkeisiin vuodelle milj. euroa ja arvio vuosille 2016 ja milj. euroa/vuosi. Rakennushankkeista osa on sellaisia, että ne toiminnallisista tai taloudellisista syistä on järkevämpi toteuttaa puitesopimusperusteisina kuin erillisinä urakoina. Lisäksi puitesopimusurakoitsijoita käytetään käyttökustannusluonteisten pienten remonttien suorittamiseen. Tilahallinta yksikkö on järjestänyt ko. töistä julkisen kilpailun hankintalain mukaisesti. Hankinnasta julkaistiin hankintailmoitus julkisten hankintojen ilmoituskanava Hilmassa ja hankintamenettelynä käytettiin puitejärjestelymenettelyä useamman tarjoajan kanssa. Kilpailu suoritettiin avoimena menettelynä. Hankintailmoituksen perusteella hankintapäätöksen valintaperuste on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous seuraavissa töissä seuraavin painoarvoin: Ilmanvaihtotyöt, sähkötyöt, putki- ja eristystyöt sekä rakennusautomaatiotyöt hinta 75 %, laatu 25 %. Rakennustekniset työt hinta 80 %, laatu 20 %. Matto- ja maalaustyöt hinta 85 %, laatu 15 %. Valintaperusteena halvin hinta: rakennuspeltityöt, kylmälaitetyöt, vesikattohuollot ja viemäriverkostotyöt. Tarjouksia saatiin seuraavasti: rakennustekniset työt 6 kpl sähkötyöt 8 kpl putki- ja eristystyöt 8 kpl ilmanvaihtotyöt 6 kpl rakennusautomaatiotyöt 3 kpl matto- ja maalaustyöt 2 kpl rakennuspeltityöt 1 kpl viemäriverkostotyöt 1 kpl kylmälaitehuoltotyöt 5 kpl vesikattohuoltotyöt 1 kpl Taloudellisesti edullisimmat tarjoukset hinta- ja laatupisteet huomioiden antoivat seuraavat urakoitsijat luetellussa järjestyksessä: Rakennustekniset työt 1. Rakennusliike Joen Talo Oy: 4,3 p. 2. Rakennustoimisto K. Tervo Oy: 4,0 p. 3. Savo-Karjalan Eristys ja Saneeraus Oy: 3,8 p. Sähkötyöt 1. Are Talotekniikka Oy: 4,4 p.

28 Pöytäkirja 11/ Tilatoimikunta Yhtymähallitus Karelian Sähkö Oy: 3,64 p. 3. ISS Palvelut Oy: 3,58 p. Putki- ja eristystyöt 1. Are Talotekniikka Oy: 4,7 p. 2. ISS Palvelut Oy: 3,74 p. 3. Caverion Suomi Oy: 3,70 Ilmanvaihtotyöt 1. Are Talotekniikka Oy: 5,0 p. 2. Virranta-yhtiöt: 4,3 p. 3. Caverion Suomi Oy: 3,7 p. Rakennusautomaatiotyöt 1. KAP-TEK Oy: 4,9 p. 2. Schneider Electric Buildings Finland Oy: 3,9 p. 3. Caverion Suomi Oy: 3,5 p. Matto- ja maalaustyöt 1. Remonttimestarit Jokiväri Oy: 4,7 p. 2. Itä-Suomen Julkisivumaalaus Oy: 4,3 p. Halvimmat tarjoukset töistä, joissa oli halvin tarjoushinta valintaperusteena, antoivat seuraavat urakoitsijat luetellussa järjestyksessä, valitaan yksi toimija: Rakennuspeltityöt 1. Remonttimestarit Jokiväri Oy Viemäriverkostotyöt 1. Joen Loka Oy Kylmälaitehuoltotyöt 1. Itä-Kylmä Oy Vesikattohuoltotyöt 1. Remonttimestarit Jokiväri Oy Ehdotus Tilajohtaja: Tilatoimikunta esittää hallitukselle, että se päättää valita n puitesopimusurakoitsijoiksi vuosille seuraavat kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset antaneet urakoitsijat sekä hinnaltaan halvimmat tarjoushinnat antaneet urakoitsijat seuraavasti: Rakennustekniset työt

29 Pöytäkirja 11/ Tilatoimikunta Yhtymähallitus Rakennusliike Joen Talo Oy: 4,3 p. 2. Rakennustoimisto K. Tervo Oy: 4,0 p. 3. Savo-Karjalan Eristys ja Saneeraus Oy: 3,8 p. Sähkötyöt 1. Are Talotekniikka Oy: 4,4 p. 2. Karelian Sähkö Oy: 3,64 p. 3. ISS Palvelut Oy: 3,58 p. Putki- ja eristystyöt 1. Are Talotekniikka Oy: 4,7 p. 2. ISS Palvelut Oy: 3,74 p. 3. Caverion Suomi Oy: 3,70 Ilmanvaihtotyöt 1. Are Talotekniikka Oy: 5,0 p. 2. Virranta-yhtiöt: 4,3 p. 3. Caverion Suomi Oy: 3,7 p. Rakennusautomaatiotyöt 1. KAP-TEK Oy: 4,9 p. 2. Schneider Electric Buildings Finland Oy: 3,9 p. 3. Caverion Suomi Oy: 3,5 p. Matto- ja maalaustyöt 1. Remonttimestarit Jokiväri Oy: 4,7 p. 2. Itä-Suomen Julkisivumaalaus Oy: 4,3 p. Halvimmat tarjoukset töistä, joissa oli halvin tarjoushinta valintaperusteena, antoivat seuraavat urakoitsijat luetellussa järjestyksessä, valitaan yksi toimija: Rakennuspeltityöt 1. Remonttimestarit Jokiväri Oy Viemäriverkostotyöt 1. Joen Loka Oy Kylmälaitehuoltotyöt 1. Itä-Kylmä Oy Vesikattohuoltotyöt 1. Remonttimestarit Jokiväri Oy Lisätietoja: Juha Tornberg, tilajohtaja Jari Kuokkanen, tilahallintapäällikkö p. (013) p. (013)

30 Pöytäkirja 11/ Tilatoimikunta Yhtymähallitus Päätös Tilatoimikunta esittää hallitukselle, että se päättää valita n puitesopimusurakoitsijat vuosille ehdotuksen mukaisesti. Puiteurakkasopimuksissa tulee mainita vuoden 2017 mahdollinen SOTE-ratkaisun vaikutus. Yhtymähallitus 171 Ehdotus n johtaja: Tilatoimikunta Päätös Yhtymähallitus palautti asian uudelleenvalmisteluun. Asia tuodaan uudelleen yhtymähallituksen käsittelyyn tammikuussa.

31 Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Fysiatrian ylilääkärin virkavaali 235/ /2014 Yhtymähallitus 172 Fysiatrian ylilääkärin virka oli haettavana saakka, johon mennessä virkaa haki yksi pätevyysehdot täyttävä hakija: LL, fysiatrian erikoislääkäri Pekka Tiura Lisätiedot: Johtajaylilääkäri Antti Turunen (013) Ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Hallitus nimittää fysiatrian ylilääkärin virkaan fysiatrian erikoislääkäri Pekka Tiuran alkaen. Tiuran tehtäväkohtaiseksi palkaksi määrätään 6041 euroa kuukaudessa ja henkilökohtainen palkanosa määräytyy paikallisen sopimuksen mukaisesti. Koska Pekka Tiura on jo ssä virkasuhteessa, hallitus päättää, että kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 7 :n mukaista selvitystä terveydentilasta ei hänen osaltaan vaadita. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

32 Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Ylihoitajan irtisanoutuminen /operatiivinen klinikkaryhmä 339/ /2014 Yhtymähallitus 173 Operatiivisen alueen ylihoitaja Soili Särmä on päivätyllä kirjeellä irtisanoutunut ylihoitajan virasta siten, että viimeinen virkapäivä on Operatiivisen palvelualueen johtaja pyytää lupaa saada täyttää operatiivisessa klinikkaryhmässä avoimeksi tulevan ylihoitajan viran alkaen. Perusteluina on, että viran nopea täyttäminen on ehdottoman tärkeää operatiivisen klinikkaryhmän toiminnan ja hoitotyön johtamisen kannalta. Viralle on määrärahavaraus taloussuunnitelmassa. Oheismateriaali 6: Ylihoitaja Soili Särmän irtisanoutumisilmoitus sekä esitys ylihoitajan viran täyttämisestä Lisätiedot: Operatiivisen palvelualueen johtaja Tapio Hakala Ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus myöntää Soili Särmälle eron ylihoitajan virasta siten, että viimeinen virkapäivä on ja samalla julistaa viran haettavaksi Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

33 Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Yhtymähallituksen kokousaikataulu 2015 Yhtymähallitus 174 Yhtymähallitus on kokoontunut vuonna 2014 kuukauden viimeisenä maanantaina. Heinäkuussa ei ole kokousta pidetty. Vuoden 2015 osalta kuukauden viimeiset maanantait ovat: tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu Yhtymähallitus voi sopia ylimääräisiä kokouksia tarvittaessa. Lisätiedot: Va. hallintopäällikkö Markus Hirvonen puh Ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus hyväksyy kokousaikataulun vuodelle 2015 Päätös Yhtymähallitus päätti kokousaikataulun seuraavasti: tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu 21.12

34 Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus

35 Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Tiedoksi annettavat asiat Yhtymähallitus 175 Yhtymähallitukselle saatetaan tiedoksi seuraavat asiat: 1. AVI:n päätös yhteispäivystyksen asiakasmaksuista Lisäksi yhtymähallitukselle annetaan tiedoksi viranhaltijapäätösluettelo. Ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Hallitus merkitsee edellä mainitut asiakirjat tiedokseen ja päättää, että se ei käytä otto-oikeutta viranhaltijapäätöksiin. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

36 Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Muut asiat Yhtymähallitus 176 Ilkka Naukkarinen piti johdon palkkakatsauksen yhtymähallitukselle. Ismo Rouvinen, Antti Turunen, Johanna Bjerregård Madsen, Jari Nevanto ja Markus Hirvonen poistuivat paikalta esteellisinä. Ilkka Naukkarinen toimi asian aikana pöytäkirjanpitäjänä. Yhtymähallitus merkitsi esittelyn tiedoksi.

37 Pöytäkirja 11/ OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Asiat: 158, 159, 160, 161, 162, 163,171, 174, 175,176 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Asiat: 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173 Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Asiat: 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä n jäsenkunta ja sen jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jäsenkunnan ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu julkisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Lähettäjä on vastuussa siitä, että oikaisuvaatimus saapuu perille oikaisuvaatimusajan kuluessa. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen n hallitus Tikkamäentie JOENSUU

38 Pöytäkirja 11/ HAKEMUSOSOITUS / HANKINTA-ASIAT / KOKOUKSEN ASIA NRO Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. I Oikaisuohje Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain :n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

39 Pöytäkirja 11/ Toimitusosoite Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: POHJOIS-KARJALAN SAIRAAINHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Tikkamäentie 16, Joensuu sähköposti: Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen. II Valitusosoitus markkinaoikeuteen Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen. Julkisista hankinnoista annetun lain 86 :n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos: 1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai 2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy. Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 78 :n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa. Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

40 Pöytäkirja 11/ Valituksen sisältö Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää. Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 :ssä säädetään. Valituksen toimittaminen Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä. Valituskielto Hankintalain 102 :n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla. Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 86 :n mukaisesti. Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle Hankintalain 88 :n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen. Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot Markkinaoikeus Radanrakentajantie Helsinki puh fax sähköposti:markkinaoikeus(at)oikeus.fi

41 Pöytäkirja 11/ VALITUSOSOITUS / KUNNALLISVALITUS Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kunnallisvalituksen saa tehdä myös n jäsenkunta ja sen jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, jo on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen, n jäsenkunta ja sen jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä kunnallisvalitusta (kuntalaki 91 ). Valituksen voi tehdä seuraavien päätösten osalta: Asiat: Valitusviranomainen ja valitusaika Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2 krs., Kuopio Postiosoite: PL 1744, Kuopio Puhelin: (vaihde) Faksi: Sähköposti: Seuraavasta internetosoitteesta löytyy lisätietoa valittamiseen liittyvistä seikoista: Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erillisen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Pöytäkirja on ollut julkisesti nähtävänä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen ky:n kirjaamossa kello Tiedoksianto asianosaiselle Lähetetty tiedoksi kirjeellä Asianosainen Annettu postin kuljetettavaksi, pvm/tiedoksiantaja / 20

Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu, talo 7/7. krs kokoushuone. hallintoylihoitaja

Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu, talo 7/7. krs kokoushuone. hallintoylihoitaja Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 15.06.2015 kello 10:00-10:30 Paikka Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu, talo 7/7. krs kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Meriläinen Juhani Kuusela Mika Kokko Osmo

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16. Tekninen lautakunta 17.06.2015. Aika 17.06.2015 klo 15:00. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16. Tekninen lautakunta 17.06.2015. Aika 17.06.2015 klo 15:00. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16 Tekninen lautakunta 17.06.2015 Aika 17.06.2015 klo 15:00 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 7/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 7/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 7/2014 Aika: Maanantai 13.10.2014 klo. 18.00 21.25 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Harri Kontiainen

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone -2, SIV 28.9.2012 8:00 Kokousaika 28.9.2012 klo 8.00 9.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.01.2015 kello 15:30-18:30 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuonen nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24) Yhtymähallitus Aika 07.05.2013 klo 17:30-18:45 Paikka Iisalmen terveyskeskus kokoushuone, 2. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Esityslista Johtokunta

Esityslista Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Esityslista Johtokunta N:o 16 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 2.11.2010 klo 16.00 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse Hautala

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40. Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN RAKENTAMINEN;

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40. Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN RAKENTAMINEN; KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40 Yhdyskuntalautakunta 15.05.2012 AIKA 15.05.2012 klo 17:30-19:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.08.2013 AIKA 27.08.2013 18:00-19:47 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 10.1.2013 17:00 Kokousaika 10.1.2013 kello 17.00-17.50 Kokouspaikka kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Ville Vähäsöyrinki

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

-2, KH 20.4.2015 14:00

-2, KH 20.4.2015 14:00 -2, KH 20.4.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 20.4.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Tekninen lautakunta. AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Tekninen lautakunta. AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.11.2013 kello 14:00-17:26 PAIKKA Piilolan palvelukeskus, Terveyskatu 12 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

-2, SIV 8.4.2014 17:00

-2, SIV 8.4.2014 17:00 -2, SIV 8.4.2014 17:00 Kokousaika 8.4.2014 klo 17.00-20.35 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014

Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014 Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014 Uudenmaan matkailun teemoitetut markkinointivideot; tarjousten hylkääminen TouNet Tourism Development in co-opetition in

Lisätiedot

Kokouspäivä Yhtymähallitus 21.06.2011 1(35)

Kokouspäivä Yhtymähallitus 21.06.2011 1(35) Kokouskutsu 7/2011 Kokouspäivä Yhtymähallitus 21.06.2011 1(35) KOKOUSAIKA: 21.06.2011, kello 10:00 KOKOUSPAIKKA: Tornio, Urheilukatu 6, valtuustosali Asiakohta: 143 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Tiistai 24. syyskuuta 2013 kello 9.00 Paikka Katselmus aloitetaan Langinkosken kirkosta Läsnä: Kai Holmberg puheenjohtaja Aimo Ilomäki jäsen Riku Pirinen

Lisätiedot

15:30-16:58 II varapuheenjohtaja. Leskinen Seppo 15:30-16:58 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 15:30-16:58 jäsen

15:30-16:58 II varapuheenjohtaja. Leskinen Seppo 15:30-16:58 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 15:30-16:58 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2012 Aika 12.12.2012 klo 15:30-16:58 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 15:30-16:58 puheenjohtaja Halonen Eero 15:30-16:58 I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 9/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 05.09.2014 klo 08:30-10:45. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 9/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 05.09.2014 klo 08:30-10:45. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 9/2014 1 Yhtymähallitus Aika 05.09.2014 klo 08:30-10:45 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46 Käsitellyt asiat 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 104 Pöytäkirjantarkastajat 3 / 105 Hammaslääkäripalveluiden optiovuoden käyttöönotto

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot