puheenjohtaja hallintoylihoitaja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "puheenjohtaja hallintoylihoitaja"

Transkriptio

1 Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Aika kello 10:00-10:55 Paikka Tikkamäentie 16, Joensuu. Talo 7/7 Saapuvilla olleet jäsenet Meriläinen Juhani Kuusela Mika Palviainen Sami Jormanainen Laura Meriläinen Jaana Parkkonen Aki Riikonen Maija Savolainen Raija Vainikka Pekka Väistö Vuokko puheenjohtaja 1. varapuheenjohtaja 2. varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen jäsen Muut saapuvilla olleet Reijonen Eero Kettunen Pekka Mikkola Ulla Naukkarinen Ilkka Nevanto Jari Turunen Antti Bjerregård Madsen Johanna Rouvinen Ismo Hirvonen Markus yhtymävaltuuston puheenjohtaja yhtymävaltuuston 1. vpj yhtymävaltuuston 2. vpj n johtaja sosiaalijohtaja johtajaylilääkäri hallintoylihoitaja talous- ja kehitysjohtaja sihteeri

2 Pöytäkirja 11/ Käsitellyt asiat Sivu 158 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Asialistan hyväksyminen Kuukausiraportti marraskuu Kuntayhtymän sairauslomien vuoksi tehdyt toimenpiteet Yhtymävaltuuston päätösten täytäntöönpano Toiminta-alueiden toimintasuunnitelmat ja käyttösuunnitelma sekä kalusto- ja laitehankinnat Tuotehinnat vuodelle Taloussuunnitelmaan 2015 sisältyvät uudet virat ja toimet sekä virka- ja tehtävämuutokset Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle Saatavien poistot vuodelta Virka- ja tehtäväjärjestelyt; joulukuu Vuosisuunnittelijoiden sopimusten option käyttö Puitesopimusurakoitsijoiden valinta ajalle Fysiatrian ylilääkärin virkavaali Ylihoitajan irtisanoutuminen /operatiivinen klinikkaryhmä Yhtymähallituksen kokousaikataulu Tiedoksi annettavat asiat Muut asiat 36 Pöytäkirjan sähköinen versio löytyy internetosoitteesta: --> pöytäkirjat, esitys listat --> ko koukset alkaen --> ao. toimielin.

3 Pöytäkirja 11/ Allekirjoitukset Juhani Meriläinen Puheenjohtaja Markus Hirvonen Pöytäkirjanpitäjä Ilkka Naukkarinen Kohdassa muut asiat Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukai seksi. Aki Parkkonen Vuokko Väistö Pöytäkirjan nähtävänäpito Kirjaamo, Tikkamäentie 16, Joensuu Talo 7/ klo Pöytäkirjanpitäjä

4 Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yhtymähallitus 158 Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Todettiin.

5 Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Yhtymähallitus 159 Hallintosäännön 14 :n 1 momentin mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Ehdotus Päätös Kuntayhtymän johtaja: Hallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Vuokko Väistö ja Aki Parkkonen. Pöytä kirja tarkaste taan heti kokouksen jäl keen. Valittiin.

6 Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Asialistan hyväksyminen Yhtymähallitus 160 Ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Hallitus hyväksyy kokouksen asialistan. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

7 Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Kuukausiraportti marraskuu / /2014 Yhtymähallitus 161 Marraskuun loppuun mennessä erikoissairaanhoidossa on hoidettu eri potilasta, kun vastaava luku vuonna 2013 oli potilasta. Hoitoon tul lei den eri potilaiden määrä on 5,2 % edellisvuotta suurempi. Vuo de osastoil la on hoidettu 1,1 % ja avohoidossa 5,3 % viime vuotta enemmän potilai ta. Hoidetuista potilaista 20,1 % on hoidettu vuodeosastoilla ja 79,9 % avo hoi dos sa. Vuodeosastotuotteiden lukumäärä kasvanut 1,8 % ja nimen omaan vaativampien hoitojakson määrä on kasvanut 2,6 % viime vuodesta. Hoi to päi vien lukumäärä on vähentynyt 2,7 % ja avohoitokäyntien lu ku mää rä puolestaan kasvanut 1,9 % edellisestä vuodesta. Tämä tarkoittaa, että toi min ta on suunnitellusti siirtynyt avohoitopainotteisempaan suuntaan. Vertailtaessa erikoissairaanhoidon suoritteita suunniteltuun tasoon, niin hoito päi vät ovat alkuvuonna toteutuneet lähes suunnitelmien mukaan ja avohoi to käyn nit reilut kolme prosenttiyksikköä suurempana. Hoitopäivien suorit teet ovat kuitenkin vähentyneet päivystyksen klinikkaryhmää lukuun ot ta mat ta edellisestä vuodesta ja avohoitokäynneissä vain päivystyksen ja ope ra tii vi sen klinikkaryhmän suoritteet ovat lisääntyneet viime vuoden vastaa vas ta ajankohdasta. Sosiaalipalveluissa suoritteiden määrä on noin kaksi pro sent ti yk sik köä suunniteltua pienempi ja vähennys kohdistuu ni menomaan osastohoitoon sekä erikoispalveluihin edellisvuoteen verrattuna. Hoitotakuutarkastelussa operatiivista toimenpidettä yli 6 kk jonottaneiden po ti lai den määrä väheni edelleen lokakuun tilanteesta neljällä potilaalla ollen yhdeksän potilasta marraskuun lopussa. Myös ensikäyntiä yli 3 kk odot ta nei den lukumäärä väheni lokakuun tilanteesta neljällä potilaalla ja on lähes 100 potilasta viime vuoden vastaavan ajankohdan alapuolella. Mar raskuun jälkeen ensikäyntiä yli 3 kk oli odottanut 29 potilasta. Loppuvuoden ai ka na jatketaan hoitotakuun ylittäneiden potilaiden määrän saattamista stra te gian mukaiselle tavoitetasolle. Henkilöstön sairauspoissaoloissa helmikuusta lähtien ollut kasvusuunta edel lis vuo teen verrattuna kääntyi laskuun lokakuussa. Marraskuussa las kusuun ta on jatkunut, mutta siitä huolimatta sairauspoissaolojen ku mu latiivinen kertymä marraskuun jälkeen on vajaa seitsemän prosenttia edellisvuotta kor keam pi. Kasvun painopiste on edelleen varsinkin pitkissä sai ra us pois sa olois sa. Myö ja työ -hyvinvointisopimus on tulossa henkilöstöjaoston kä sit te lyyn joulukuussa. Lisäksi osallistavat kehittämismenetelmät on otettu hy vin vastaan henkilöstön keskuudessa, jonka toivotaan näkyvän jatkossa työ hy vin voin nis sa ja sitä kautta myös sairauspoissaoloissa. Vuoden 2015 alus sa käyttöön otettava uusi organisaatio ja johtamisjärjestelmä tukevat tätä ke hi tys tä.

8 Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Oman toiminnan jäsenkuntalaskutus on kasvanut pitkälti yh teis päi vystykses tä johtuen 6,2 % edellisestä vuodesta ja jäsenkuntien pal ve lu suun nitel mat ovat toteutuneet erikoissairaanhoidossa n. 3,4 prosenttiyksikköä ja so si aa li pal ve luis sa 2,4 prosenttiyksikköä suunniteltua korkeampana. Valtuusto hy väk syi talousarvion muutokset kokouksessaan. Sen mukaan kun ta yh ty män toimintatuotot tulisivat ylittymään n.5,3 milj. euroa ja toi min ta ku lut 4,7 milj. euroa. Marraskuun perusteella n talouden ke hi tys on mennyt hiukan parempaan suuntaan. Toimintakulujen ennuste on pie nen ty nyt n. 0,5 milj. euroa ja toimintatuottojen ennustettu ylitys on py sy nyt edellisen kuukauden tasolla. Kun samaan aikaan myös poistot sekä ra hoi tus ku lut ovat kehittyneet suotuisasti, niin tilikauden ennustettaan muo dos tu van n. 3,6 milj. euroa ylijäämäiseksi. Tilinpäätöksen yhteydessä var mis tuu lopullisesti kohonneiden maksuosuuksien palauttamisen mah dol li suus. Oheismateriaali 1: Kuukausiraportti marraskuu 2015 Lisätiedot: talous- ja kehitysjohtaja Ismo Rouvinen (013) Ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Hallitus merkitsee kuukausiraportin marraskuulta tiedokseen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

9 Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Kuntayhtymän sairauslomien vuoksi tehdyt toimenpiteet / /2014 Yhtymähallitus 162 Kuntyhtymän sairauspoissaolot kasvoivat vuonna 2014 syyskuuhun saakka, jonka jälkeen kasvu on taittunut. Sairauspoissaolojen kasvuun on reagoitu heti alkuvuodesta ja toimentpiteet ovat käynnissä edelleen ja jatkuvat tulevaisuuteen. MITÄ ON TEHTY VUONNA 2014: Osaamista on vahvistettu (johto, esimiehet, henkilöstö) Johtamisjärjestelmää on kehitetty (Johtamisrakenne luo rakenteen tiedon välittämiselle sekä henkilöstön kuulemiselle ja vaikutusmahdollisuuksille) Esimiehiä ja henkilöstöä on tuettu muutostilanteissa mm. muutosvalmennus ja työnohjaus (psykiatria, ravintokeskus, osastojen yhdistymiset) Työnohjaukseen on tarjottu mahdollisuus kaikille sitä haluaville (47 sisäistä työnohjaajaa + ulkopuoliset työnohjaajat) Työhyvinvointi-koulutusta on järjestetty esimiehille ja henkilöstölle; teemana ratkaisukeskeinen puheeksi ottaminen ja ratkaisukeskeiset vuorovaikutustaidot Sähköinen perehdytysohjelma otetaan käyttöön 2014 loppuvuodesta. Jatkossa kehitetään esimiesperehdytys Sivakka -työhyvinvoinnin edistämisen hanke laitos- ja välinehuollossa Potilassiirtojen ergonomiaa on kehitetty ja järjestetty koulutusta Karelia-ammattikorkeakoulun kanssa (vuodesta 2012 alkaen) Työväkivaltatilanteiden hallintaa parannettu; mm. Avekki-koulutus korkean riskin yksiköissä (jatkuvaa toimintaa) ja työväkivallan ehkäisytyöryhmät (Päivystys ja Honkalampi) Pisto- ja viiltotapaturmien ehkäisyyn on panostettu. Savuton sairaala ja tupakasta vieroituksen tuki Liikunta- ja kulttuuriharrastusten rahallinen tuki Influenssarokotukset tarjotaan koko henkilöstölle ja pneumonia-rokotukset yli 60-vuotiaille ja vuotiaille riskiryhmiin kuuluville Työkyky-prosesseja (HARAVA) on kehitetty yhteistyössä työterveyshuollon kanssa ja ohjeistusta esimiehille selkiytetty; varhainen - tehostettu ja työhön paluun tuki Työkykykoordinaattori on aloittanut alkaen (mm. neuvonta, ohjeistus, Keva-Kela-yhteistyö)

10 Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Aloitettu yksilöllinen tilannekartoitus henkilöistä, joilla v on ollut yli 30 sairauspäivää (374 hlöä) LaTu-hanke (Liikunnalla laatua työuriin ikääntyvillä työntekijöillä) v Kuntoremontti-kurssit vuosittain (28 hlöä) VALMISTUNEET TOIMINTAOHJEET Henkilöstösuunnitelma Koulutussuunnitelma Viestintäsuunnitelma Palkitsemissuunnitelma Perehdytysohjelma Sairauspoissaolojen hallintamalli Työkykylähtöinen töiden uudelleen järjestely toimintaohje Myö ja Työ -hyvinvointisopimus päivitettävänä TYÖTERVEYSHUOLTOYHTEISTYÖ Työterveyshuollon terveystarkastuksissa on käynyt yhteensä 1024 henkilöä Työkykyneuvottelu (työntekijä, esimies ja työterveyshuolto) on pidetty 98 henkilön työkykyasioissa Työterveyshuollon tekemä työpaikkaselvitys (=työolojen terveellisyyden selvitys ja toimenpidesuositukset) on tehty 37 työyksikössä Työergonomiaselvitys (tuki- ja liikuntaelinkuormituksen selvitys ja toimenpidesuositukset) on tehty 67 työyksikössä Meluannosmittaus on tehty viidessä työyksikössä Aslak-kuntoutusta on järjestetty hoito- ja kuntoutustyötä tekeville ja esimiehille (yhteensä 20 henkilöä) SISÄILMAONGELMIEN SELVITYKSET JA KORJAUSTOIMENPITEET Sisäilmaselvitysprosessia on selkiytetty (työnjako, vastuut) ja järjestetty koulutusta esimiehille Sisäilmaselvityksiä on käynnistetty 27 kpl, joista seurantavaiheessa on 9 kpl ja valmiita 7 kpl Sisäilmaongelmien korjaamiseen on käytetty rahaa mennessä euroa MITÄ ON SUUNNITTEILLA VUODELLE 2015 Henkilöstön osaamista kehitetään lyhyt- ja pidempikestoisilla

11 Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus koulutusohjelmilla strategisen osaamisen kehittämisen painopistealueiden mukaan: 1. Johtaminen 2. Työelämän laatu 3. Turvallisuuskulttuurin kehittäminen 4. Ammattialakohtainen/ erikoisalakohtainen osaaminen Kehitetään työssä oppimisen menetelmiä. Syksyllä 2014 tuotetaan esitteet sekä aloitetaan henkilöstökoulutukset näiden menetelmien jalkauttamiseksi. Valittuja menetelmiä ovat: 1. Tavoitteellinen työkierto 2. Varjostaminen 3. Verkko-oppiminen 4. Osaamisen jakaminen 5. Simulaatio-oppiminen 6. Mentorointi Työterveyshuollon toimintasuunnitelmat tehdään toiminta-alueittain yhteistyössä toiminta-alueiden johdon kanssa. Toimintasuunnitelmissa huomioidaan työterveysyhteistyön tiivistäminen sairauspoissaolojen hallinnassa Järjestetään Parhaat palvelut turvallisesti teemavuosi, jossa keskitytään turvallisuusjohtamiseen ja turvallisuuskulttuurin kehittämiseen (mm. turvallisuuskierrot) Tehdään työyhteisösovittelun toimintamalli än. Viisi organisaation sisäistä työyhteisösovittelijaa valmistuu syksyllä 2015 Tehostetaan esimiesten ja henkilöstön koulutusta, ohjausta ja neuvontaa Aktiivisen työkyvyn tukemisen prosessin HARAVAn käytöstä ja tehdään sähköinen eharava esimiesten ja työterveyshuollon yhteiseksi työkykyprosessien hallinnan työvälineeksi (ONNI-HR-ohjelmaan) Uudisrakennushankkeita (J2, vatsakeskus, sydänkeskus) Huomioidaan työtilojen toimivuuteen, työturvallisuuteen ja ergonomiaan liittyvät seikat uusissa tiloissa Ky:n työkokeilumääräraha euroa, jonka avulla voidaan nopeuttaa työhön paluuta pitkän sairauspoissaolon jälkeen Tehdään työhyvinvointikysely ja panostetaan erityisesti tulosten hyödyntämiseen työyhteisöjen työhyvinvoinnin johtamisessa ja edistämisessä Työhyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseen liittyvää koulutusta järjestetään esimiehille ja henkilöstölle Myö ja Työ hyvinvointisopimuksen allekirjoitus

12 Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus ja sopimuksen mukainen toiminta Lisätiedot: Va. hallintopäällikkö Markus Hirvonen puh Ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi sairauspoissaolojen eteen tehdyt toimenpiteet Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

13 Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Yhtymävaltuuston päätösten täytäntöönpano Yhtymähallitus 163 Yhtymävaltuuston päätökset toimeenpannaan seuraavasti: 21 Valtuuston kokouksen avaus, nimenhuudon toimittaminen ja edustettuna olevien jäsenkuntien toteaminen ja ääniluettelon hyväksyminen, valmistelua, ei täytäntöön pantavaa 22 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, valmistelua,ei täytäntöön pantavaa 23 Pöytäkirjan tarkastaminen, valmistelua, ei täytäntöön pantavaa 24 TP oy:n takaushakemus. Valtuusto myöntänyt takauksen. Ilmoitetaan yhtiölle ja talous- ja kehitysyksikölle. 25 J2-hankesuunnitelma. Jatketaan J2-hankkeen eteenpäin viemistä suunnitelman mukaisesti. 26 Vatsakeskus-hankesuunnitelma. Tilahallinta valmistelee tarkennetun hankesuunnitelman hallitukselle hyväksyttäväksi 27 Sydänkeskus-hankesuunnitelma. Jatketaan sydänkeskushankkeen eteenpäin viemistä suunnitelman mukaisesti 28 Talousarvion muutokset. Noudatetaan toiminnassa. 29 Toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio 2015, noudatetaan toiminnassa Lisätiedot: Va. hallintopäällikkö Markus Hirvonen puh Ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus toimeenpanee valtuuston päätökset yllä esitetyllä tavalla. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

14 Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Toiminta-alueiden toimintasuunnitelmat ja käyttösuunnitelma sekä kalusto- ja laitehankinnat / /2014 Yhtymähallitus 164 Yhtymävaltuusto on hyväksynyt 37/ n nykyisen strategian vuosille Strategiasta johdetut organisaation alemman tason asiakirjat ovat toimintasuunnitelmia. Toiminta-alueiden toimintasuunnitelmat on laadittu vuosille aikaisemman kolmivuotiskauden sijaan tulevaan sote -uudistukseen peilaten. Toiminnalliset tavoitteet on ryhmitelty strategian päämäärittäin. Hallitus on päättänyt n organisaatiosta vuoden 147 / Toiminta-alueita ovat n johto, sairaanhoito, sosiaali- ja tukipalvelut. Päätöksen 24 / mukaisesti hallitus päättää käyttösuunnitelmista toiminta-aluetasolla. Hallitukselle raportoidaan käyttösuunnitelmien toteutumisesta vastaavasti toiminta-alue tasolla. Valtuuston hyväksyttyä 29 / talousarvion vuodelle 2015, hallitus päättää käyttösuunnitelmista toiminta-aluetasolla. Talousarvion sitovuusmääräysten mukaan hallitukseen nähden sitovia tavoitteita ovat: - hallituksen asettamat toiminnalliset tavoitteet - toiminta-alueittaiset tuloslaskelman toimintatulot ja menot Pienten rakennushankkeiden investointiohjelmassa hallitus hyväksyy yksittäiset hankkeet, joiden kustannusarvio on euroa. Vuonna 2015 suunnitelmissa olevien hankkeiden kustannusarvio on jäämässä alle euroa, ja niistä päättävät tilatoimikunta tai tilajohtaja määrärahan suuruudesta riippuen. Valtuuston hyväksymä pienten hankkeiden määräraha vuodelle 2015 on yhteensä 2,0 miljoonaa euroa. Käyttösuunnitelmien yhteydessä hallitus on vahvistanut aktivointirajan ylittävän (yksittäinen hankinta yli euroa) irtaimiston laite- ja kalustoinvestointisuunnitelman jakautumisen toiminta-alueittain. Valtuuston hyväksymässä investointisuunnitelmassa irtaimen omaisuuden hankintaan on käytettävissä 1,5 miljoonaa euroa. Irtaimistoa hankitaan aikaisemman suunnitelman mukaisesti myös leasingrahoituksella. Oheismateriaali 2: Toiminta- ja käyttösuunnitelmat sekä kalusto- ja laitehankintojen kokonaismäärät 2015 toiminta-alueittain. Lisätiedot: talous- ja kehitysjohtaja Ismo Rouvinen

15 Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus (013) Ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Hallitus vahvistaa toiminta-alueiden toimintasuunnitelmat ja käyttösuunnitelmat sekä kalusto- ja laitehankinnat vuodelle 2015 oheismateriaalin mukaisesti. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

16 Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Tuotehinnat vuodelle / /2014 Yhtymähallitus 165 Valtuusto on hyväksynyt n talousarvion sekä tuotteiden hinnoittelu- ja laskutusperusteet vuodelle Perussopimuksen mukaan hallitus hyväksyy yksityiskohtaiset tuotehinnat, jotka hinnoitellaan omakustannusperiaatteella kalenterivuodeksi etukäteen ja hinnat ovat pääsääntöisesti kiinteitä koko vuoden. Omakustannusperiaatteen mukaisesti lasketut tuotehinnat on muodostettu niin, että tuotteeseen kohdistuvat kustannukset saadaan katettua. Vuoden 2015 kuntalaskutushinnasto on koottu kirjaksi, ja se on esillä kokouksessa ja liitetään kokousasiakirjoihin. Hintojen omakustannusperiaate toteutuu palvelualuetasolla. Tuotehinnat ovat muodostuneet siten, että erikoissairaanhoidossa kaikkien tuotteiden keskimääräinen hinta on 0,2 % alempi kuin kuluvan vuoden toteutunut tuotteiden keskihinta. Yksittäisten tuotteiden hinnat vaihtelevat toimintaprosessien ja hoitokäytäntöjen kehittymisen myötä verrattuna kuluvaan vuoteen. Päivystyksen tuotehinnat ovat vuonna 2015 nykytasolla. Vuoden 2015 osalta esitetään, että toiminta-alueiden johtajat vahvistavat sisäiset hinnat toiminta-alueillaan vuoden 2014 käytäntöä noudattaen. Sisäiset hinnat lasketaan omakustannusperiaatteella samoin kuin kuntalaskutustuotteiden hinnat. Kokouksessa on nähtävillä vuoden 2015 tuotehinnasto. Lisätiedot: talous- ja kehitysjohtaja Ismo Rouvinen (013) Ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Hallitus vahvistaa tuotehinnat vuodelle 2015 oheismateriaalina olevan hinnaston mukaisesti. Toiminta-alueiden johtajat vahvistavat vastuualueensa sisäiset hinnat, ja voivat tehdä niihin vuoden varrella tarvittavia muutoksia. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

17 Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Taloussuunnitelmaan 2015 sisältyvät uudet virat ja toimet sekä virka- ja tehtävämuutokset 180/ /2014, 346/ /2014, 347/ /2014, 150/ /2014, 364/ /2014 Yhtymähallitus 166 Taloussuunnitelmaan 2015 sisältyy joitakin uusia virkoja ja toimia sekä virka-/tehtävämuutoksia, jotka edellyttävät hallituksen päätöstä: Perustetaan yksi (1) erikoislääkärin virka (Operatiivinen palvelualue/ kirurgia/ vakanssipankki) alkaen. Perustetaan yksi (1) geriatrin virka (psykiatrian palvelualue/vakanssipankki) lukien. Perustetaan yksi (1) erikoislääkärin virka ja yksi (1) erikoistuvan lääkärin virka (päivystyksen palvelualue/vakanssipankki) alkaen Perustetaan yksi (1) erikoistuvan lääkärin virka (konservatiivinen palvelualue/ lapset ja nuoret/vakanssipankki) alkaen Perustetaan yksi (1) erikoislääkärin virka ja yksi (1) erikoistuvan lääkärin virka (diagnostisten palveluiden palvelualue/vakanssipankki) alkaen Perustetaan kaksi (2) osastonsihteerin toimea (toimistopalveluyksikkö) alkaen Muutetaan diagnostisen palvelualueen perushoitajan toimi röntgenhoitajan toimeksi alkaen. Muutetaan tukipalveluiden toiminta-alueella huoltomestarin virka logistiikkapäällikkön viraksi (nro.1165) alkaen Muutetaan tila- ja hankintapalveluissa käyttöpäällikön virka (nro.282) huoltoinsinöörin viraksi alkaen Perustetaan hallintopalveluihin (turvallisuuspalvelut) vahtimestarin puolikas (0,5) toimi alkaen. Muutetaan erikoistuvan lääkärin virka (nro. 2779) kliinisen hoitotyön asiantuntijan toimeksi alkaen. Ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Hallitus päättää hyväksyä esitetyt uudet virat ja toimet sekä tehtävämuutokset.

18 Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Päätös Esittelytekstiin tehdään seuraavat muutokset: Ennallaan: Taloussuunnitelmaan 2015 sisältyy joitakin uusia virkoja ja toimia sekä virka-/tehtävämuutoksia, jotka edellyttävät hallituksen päätöstä: Perustetaan yksi (1) erikoislääkärin virka (Operatiivinen palvelualue/ kirurgia/ vakanssipankki) alkaen. Perustetaan yksi (1) geriatrin virka (psykiatrian palvelualue/vakanssipankki) lukien. Perustetaan yksi (1) erikoislääkärin virka ja yksi (1) erikoistuvan lääkärin virka (päivystyksen palvelualue/vakanssipankki) alkaen Perustetaan yksi (1) erikoistuvan lääkärin virka (konservatiivinen palvelualue/ lapset ja nuoret/vakanssipankki) alkaen Perustetaan yksi (1) erikoislääkärin virka ja yksi (1) erikoistuvan lääkärin virka (diagnostisten palveluiden palvelualue/vakanssipankki) alkaen Perustetaan kaksi (2) osastonsihteerin toimea (toimistopalveluyksikkö) alkaen Muutetaan diagnostisen palvelualueen perushoitajan toimi röntgenhoitajan toimeksi alkaen. Muutetaan tukipalveluiden toiminta-alueella huoltomestarin virka logistiikkapäällikkön viraksi (nro.1165) alkaen Muutetaan tila- ja hankintapalveluissa käyttöpäällikön virka (nro.282) huoltoinsinöörin viraksi alkaen Perustetaan hallintopalveluihin (turvallisuuspalvelut) vahtimestarin puolikas (0,5) toimi alkaen Muutetaan esittelyä: Lakkautetaan erikoistuvan lääkärin virka (nro. 2779) ja perustetaan tilalle kliinisen hoitotyön asiantuntijan toimi alkaen. Lisätään: Perustetaan kolme (3) sairaanhoitajan toimea psykiatrian palvelualueelle alkaen.

19 Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Kuntayhtymän johtajan muutettu päätösesitys: Hallitus päättää hyväksyä esitetyt uudet virat ja toimet sekä tehtävämuutokset päivitetyn esittelytekstin mukaisesti Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

20 Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle / /2014, 361/ /2014, 360/ /2014 Yhtymähallitus 167 Hallitus antaa talousarvion täytäntöönpano-ohjeet valtuuston hyväksyttyä talousarvion. Valtuusto hyväksyi vuoden 2015 talousarvion kokouksessaan /29. Ohjeissa ohjeistetaan mm. hankintoihin, rekrytointiin, palvelujen myyntiin ja laskutukseen liittyviä käytäntöjä. Vuonna 2013 aloitetun säästöohjelman toimenpiteistä osa oli sisällytetty vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpanoohjeisiin ja sama käytäntö jatkuu myös vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa. Ohjeisiin on tällä kertaa sisällytetty myös mm. laskujen hyväksyjät sekä n esimiehet, muuten täytäntöönpanoohje on pääasiallisesti samansisältöinen kuin edellisenä vuonna. Oheismateriaali 3: Talousarvion täytäntöönpano-ohje vuodelle 2015 Lisätiedot: talous- ja kehitysjohtaja Ismo Rouvinen (013) Ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Hallitus antaa oheismateriaalin mukaiset ohjeet talousarvion täytäntöönpanosta vuodelle Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

21 Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Saatavien poistot vuodelta / /2014 Yhtymähallitus 168 Poistettavaksi esitettävät saatavat muodostuvat pääasiassa vanhentuneista hoitomaksusaatavista. Saatavien poistojen yhteismäärä on ,75 euroa, joista 540,20 euroa kohdistuu röntgenliikelaitokseen. Oheismateriaali 4: Luettelo poistettavista saatavista Lisätiedot: Talous- ja kehitysjohtaja Ismo Rouvinen (013) Ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Hallitus poistaa vuoden 2014 kirjanpidossa oheismateriaalin mukaiset saatavat, yhteensä ,75 euroa Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

22 Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Virka- ja tehtäväjärjestelyt; joulukuu / /2014, 344/ /2014, 345/ /2014 Yhtymähallitus 169 Yhtymähallitukselle esitetään seuraavat virka- ja toimimuutokset: 1. Ylihoitaja Kaija Nuutinen esittää oheismateriaalissa ilmenevin perustein viiden (5) mielenterveyshoitajan toimen (numerot 1826, 1835, 1872, 1877 ja 1886) muuttamista sairaanhoitajien toimiksi. Toimet ovat vapautuneet henkilöiden jäädessä eläkkeelle. Toimimuutokset ovat henkilöstösuunnitelman mukaisia ja hallintoylihoitaja puoltaa muutoksia. Palkkavaikutukset ovat noin 6000e/vuosi 2. Henkilöstötoimistossa organisaatiorakenteen uudistuksen yhteydessä palkka- ja henkilöstösuunnittelija on toimivaltuuksien osalta siirretty palkkatoimiston esimieheksi. Nykyinen toimistopäällikkö siirtyy asiantuntijaksi samassa yhteydessä. vs. Henkilöstöpäällikkö esittää palkka- ja henkilöstösuunnittelijan (3413) nimikkeen muuttamista palvelussuhdepäälliköksi ja toimistopäällikön viran (810) nimikkeen muuttamista palvelussuhdeasiantuntijaksi. Päällikkövirkojen määrä säilyy ennallaan. Palkkavaikutukset muutoksilla ovat noin 5000e/vuosi. Oheismateriaali: Psykiatrian esitys ja perustelut, vs. henkilöstöpäällikön esitys ja perustelut Lisätiedot: Va. hallintopäällikkö Markus Hirvonen puh Ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus hyväksyy sille esitetyt virka- ja toimimuutokset Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

23 Pöytäkirja 11/ Tilatoimikunta Yhtymähallitus Vuosisuunnittelijoiden sopimusten option käyttö Tilatoimikunta Vuosisuunnittelijoiden valinta vuosiksi ( ) Tilatoimikunta Vuosisuunnittelutarjousten perusteella valitaan suunnittelijat pienten rakennushankkeiden suunnittelutehtäviin. Vuoden 2012 investointisuunnitelmassa on pieniä alle euron rakennushankkeita 3,25 milj. euron edestä ja vuosille 2013 ja ,0 milj. euroa/vuosi. Suuremmista hankkeista järjestetään hankekohtainen tarjouskilpailu. Tilahallintayksikkö on pyytänyt tarjoukset vuosien ja optiona 2015 rakennushankkeiden suunnittelutehtävistä eri suunnittelualueilta. Hankinnasta julkaistiin hankintailmoitus julkisten hankintojen ilmoituskanava Hilmassa ja hankintamenettelynä käytettiin puitejärjestelymenettelyä useamman tarjoajan kanssa. Kilpailutus suoritettiin avoimena menettelynä. Hankintailmoituksen perusteella hankintapäätöksen valintaperuste on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Suunnittelukilpailun tarjousaika päättyi Tarjouksia saatiin seuraavasti: arkkitehtisuunnittelu: 6 kpl rakennesuunnittelu: 5 kpl sähkösuunnittelu: 6 kpl lvi-suunnittelu: 2 kpl geo-suunnittelu: 4 kpl rakennusautomaatiosuunnittelu: 4 kpl kustannussuunnittelu 4 kpl kaluste- ja sisustussuunnittelu 6 kpl kiinteiden sairaalalaitteiden suunn. 1 kpl Taloudellisesti edullisimmat tarjoukset hinta- ja laatupisteet huomioiden antoivat seuraavat suunnittelutoimistot luetellussa järjestyksessä: Arkkitehti-/pääsuunnittelu 1. Arkkitehtistudio Kujala & Kolehmainen Oy: 9,7 p. 2. Arkkitehtitoimisto Torikka & Karttunen: 9,5 p. 3. Arcadia Oy Arkkitehtitoimisto: 9,5 p. Rakennesuunnittelu

24 Pöytäkirja 11/ Tilatoimikunta Yhtymähallitus YTK Oy: 9,8 p. 2. Joensuun Juva Oy: 9,7 p. 3. Insinööritoimisto Tanskanen Oy: 9,7 p. Sähkösuunnittelu 1. Insinööritoimisto Jormakka Oy: 10,3 p. 2. Insinööritoimisto Granlund Kuopio Oy: 10,1 p. 3. Insinööritoimisto Eskelinen Oy: 9,8 p. Lvi-suunnittelu 1. Insinööritoimisto Jormakka Oy: 9,7 p. 2. Insinööritoimisto Granlund Kuopio Oy: 9,7 p. Geo-suunnittelu 1. FCG Finnish Consulting Group Oy: 11,9 p. 2. Ramboll Finland Oy: 11,0 p. 3. SITO Kuopio Oy: 10,0 p. Rakennusautomaatiosuunnittelu 1. EK-Tiimi Oy: 10,9 p. 2. Insinööritoimisto Jormakka Oy: 10,5 p. 3. Insinööritoimisto Granlund Kuopio Oy: 10,3 p. Kustannussuunnittelu 1. Rakennuttajatoimisto Protiimi Oy: 10,6 p. 2. Suunnitteluryhmä KARRAK Oy: 9,8 p. 3. EK-Tiimi Oy: 9,8 p. Kaluste- ja sisustussuunnittelu 1. Arja Rotko: 9.9 p. 2. Sisustussuunnittelu Väistö Satu Ky: 8,0 p. 3. Arkkitehtistudio Kujala & Kolehmainen Oy: 7,9 p. Kiinteiden sairaalalaitteiden suunnittelu Insinööritoimisto Olof Granlund Oy: 4,2 p Ehdotus Tilahallintapäällikkö: Tilatoimikunta esittää hallitukselle, että se päättää valita n vuosisuunnittelijoiksi seuraavat kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset antaneet suunnittelutoimistot: Arkkitehti-/pääsuunnittelu 1. Arkkitehtistudio Kujala & Kolehmainen Oy: 9,7 p. 2. Arkkitehtitoimisto Torikka & Karttunen: 9,5 p. 3. Arcadia Oy Arkkitehtitoimisto: 9,5 p.

25 Pöytäkirja 11/ Tilatoimikunta Yhtymähallitus Rakennesuunnittelu 1. YTK Oy: 9,8 p. 2. Joensuun Juva Oy: 9,7 p. 3. Insinööritoimisto Tanskanen Oy: 9,7 p. Sähkösuunnittelu 1. Insinööritoimisto Jormakka Oy: 10,3 p. 2. Insinööritoimisto Granlund Kuopio Oy: 10,1 p. 3. Insinööritoimisto Eskelinen Oy: 9,8 p. Lvi-suunnittelu 1. Insinööritoimisto Jormakka Oy: 9,7 p. 2. Insinööritoimisto Granlund Kuopio Oy: 9,7 p. Geo-suunnittelu 1. FCG Finnish Consulting Group Oy: 11,9 p. 2. Ramboll Finland Oy: 11,0 p. 3. SITO Kuopio Oy: 10,0 p. Rakennusautomaatiosuunnittelu 1. EK-Tiimi Oy: 10,9 p. 2. Insinööritoimisto Jormakka Oy: 10,5 p. 3. Insinööritoimisto Granlund Kuopio Oy: 10,3 p. Kustannussuunnittelu 1. Rakennuttajatoimisto Protiimi Oy: 10,6 p. 2. Suunnitteluryhmä KARRAK Oy: 9,8 p. 3. EK-Tiimi Oy: 9,8 p. Kaluste- ja sisustussuunnittelu 1. Arja Rotko: 9.9 p. 2. Sisustussuunnittelu Väistö Satu Ky: 8,0 p. 3. Arkkitehtistudio Kujala & Kolehmainen Oy: 7,9 p. Kiinteiden sairaalalaitteiden suunnittelu 1. Insinööritoimisto Olof Granlund Oy: 4,2 p Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisina. Ehdotus Tilajohtaja: Tilatoimikunta esittää hallitukselle, että se päättää käyttää n vuosisuunnitteluoption Lisätietoja:

26 Pöytäkirja 11/ Tilatoimikunta Yhtymähallitus Juha Tornberg, tilajohtaja, p Jari Kuokkanen, tilahallintapäällikkö, p Päätös Tilatoimikunta esittää hallitukselle, että se päättää käyttää n vuosisuunnitteluoption Yhtymähallitus 170 Ehdotus n johtaja: Tilatoimikunta Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

27 Pöytäkirja 11/ Tilatoimikunta Yhtymähallitus Puitesopimusurakoitsijoiden valinta ajalle Tilatoimikunta Kuntayhtymän investointisuunnitelmassa on alle euron investointihankkeisiin osoitettu vuodelle milj. euroa ja arvio vuosille 2016 ja milj. euroa/vuosi sekä käyttötalousrakennushankkeisiin vuodelle milj. euroa ja arvio vuosille 2016 ja milj. euroa/vuosi. Rakennushankkeista osa on sellaisia, että ne toiminnallisista tai taloudellisista syistä on järkevämpi toteuttaa puitesopimusperusteisina kuin erillisinä urakoina. Lisäksi puitesopimusurakoitsijoita käytetään käyttökustannusluonteisten pienten remonttien suorittamiseen. Tilahallinta yksikkö on järjestänyt ko. töistä julkisen kilpailun hankintalain mukaisesti. Hankinnasta julkaistiin hankintailmoitus julkisten hankintojen ilmoituskanava Hilmassa ja hankintamenettelynä käytettiin puitejärjestelymenettelyä useamman tarjoajan kanssa. Kilpailu suoritettiin avoimena menettelynä. Hankintailmoituksen perusteella hankintapäätöksen valintaperuste on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous seuraavissa töissä seuraavin painoarvoin: Ilmanvaihtotyöt, sähkötyöt, putki- ja eristystyöt sekä rakennusautomaatiotyöt hinta 75 %, laatu 25 %. Rakennustekniset työt hinta 80 %, laatu 20 %. Matto- ja maalaustyöt hinta 85 %, laatu 15 %. Valintaperusteena halvin hinta: rakennuspeltityöt, kylmälaitetyöt, vesikattohuollot ja viemäriverkostotyöt. Tarjouksia saatiin seuraavasti: rakennustekniset työt 6 kpl sähkötyöt 8 kpl putki- ja eristystyöt 8 kpl ilmanvaihtotyöt 6 kpl rakennusautomaatiotyöt 3 kpl matto- ja maalaustyöt 2 kpl rakennuspeltityöt 1 kpl viemäriverkostotyöt 1 kpl kylmälaitehuoltotyöt 5 kpl vesikattohuoltotyöt 1 kpl Taloudellisesti edullisimmat tarjoukset hinta- ja laatupisteet huomioiden antoivat seuraavat urakoitsijat luetellussa järjestyksessä: Rakennustekniset työt 1. Rakennusliike Joen Talo Oy: 4,3 p. 2. Rakennustoimisto K. Tervo Oy: 4,0 p. 3. Savo-Karjalan Eristys ja Saneeraus Oy: 3,8 p. Sähkötyöt 1. Are Talotekniikka Oy: 4,4 p.

28 Pöytäkirja 11/ Tilatoimikunta Yhtymähallitus Karelian Sähkö Oy: 3,64 p. 3. ISS Palvelut Oy: 3,58 p. Putki- ja eristystyöt 1. Are Talotekniikka Oy: 4,7 p. 2. ISS Palvelut Oy: 3,74 p. 3. Caverion Suomi Oy: 3,70 Ilmanvaihtotyöt 1. Are Talotekniikka Oy: 5,0 p. 2. Virranta-yhtiöt: 4,3 p. 3. Caverion Suomi Oy: 3,7 p. Rakennusautomaatiotyöt 1. KAP-TEK Oy: 4,9 p. 2. Schneider Electric Buildings Finland Oy: 3,9 p. 3. Caverion Suomi Oy: 3,5 p. Matto- ja maalaustyöt 1. Remonttimestarit Jokiväri Oy: 4,7 p. 2. Itä-Suomen Julkisivumaalaus Oy: 4,3 p. Halvimmat tarjoukset töistä, joissa oli halvin tarjoushinta valintaperusteena, antoivat seuraavat urakoitsijat luetellussa järjestyksessä, valitaan yksi toimija: Rakennuspeltityöt 1. Remonttimestarit Jokiväri Oy Viemäriverkostotyöt 1. Joen Loka Oy Kylmälaitehuoltotyöt 1. Itä-Kylmä Oy Vesikattohuoltotyöt 1. Remonttimestarit Jokiväri Oy Ehdotus Tilajohtaja: Tilatoimikunta esittää hallitukselle, että se päättää valita n puitesopimusurakoitsijoiksi vuosille seuraavat kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset antaneet urakoitsijat sekä hinnaltaan halvimmat tarjoushinnat antaneet urakoitsijat seuraavasti: Rakennustekniset työt

29 Pöytäkirja 11/ Tilatoimikunta Yhtymähallitus Rakennusliike Joen Talo Oy: 4,3 p. 2. Rakennustoimisto K. Tervo Oy: 4,0 p. 3. Savo-Karjalan Eristys ja Saneeraus Oy: 3,8 p. Sähkötyöt 1. Are Talotekniikka Oy: 4,4 p. 2. Karelian Sähkö Oy: 3,64 p. 3. ISS Palvelut Oy: 3,58 p. Putki- ja eristystyöt 1. Are Talotekniikka Oy: 4,7 p. 2. ISS Palvelut Oy: 3,74 p. 3. Caverion Suomi Oy: 3,70 Ilmanvaihtotyöt 1. Are Talotekniikka Oy: 5,0 p. 2. Virranta-yhtiöt: 4,3 p. 3. Caverion Suomi Oy: 3,7 p. Rakennusautomaatiotyöt 1. KAP-TEK Oy: 4,9 p. 2. Schneider Electric Buildings Finland Oy: 3,9 p. 3. Caverion Suomi Oy: 3,5 p. Matto- ja maalaustyöt 1. Remonttimestarit Jokiväri Oy: 4,7 p. 2. Itä-Suomen Julkisivumaalaus Oy: 4,3 p. Halvimmat tarjoukset töistä, joissa oli halvin tarjoushinta valintaperusteena, antoivat seuraavat urakoitsijat luetellussa järjestyksessä, valitaan yksi toimija: Rakennuspeltityöt 1. Remonttimestarit Jokiväri Oy Viemäriverkostotyöt 1. Joen Loka Oy Kylmälaitehuoltotyöt 1. Itä-Kylmä Oy Vesikattohuoltotyöt 1. Remonttimestarit Jokiväri Oy Lisätietoja: Juha Tornberg, tilajohtaja Jari Kuokkanen, tilahallintapäällikkö p. (013) p. (013)

30 Pöytäkirja 11/ Tilatoimikunta Yhtymähallitus Päätös Tilatoimikunta esittää hallitukselle, että se päättää valita n puitesopimusurakoitsijat vuosille ehdotuksen mukaisesti. Puiteurakkasopimuksissa tulee mainita vuoden 2017 mahdollinen SOTE-ratkaisun vaikutus. Yhtymähallitus 171 Ehdotus n johtaja: Tilatoimikunta Päätös Yhtymähallitus palautti asian uudelleenvalmisteluun. Asia tuodaan uudelleen yhtymähallituksen käsittelyyn tammikuussa.

31 Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Fysiatrian ylilääkärin virkavaali 235/ /2014 Yhtymähallitus 172 Fysiatrian ylilääkärin virka oli haettavana saakka, johon mennessä virkaa haki yksi pätevyysehdot täyttävä hakija: LL, fysiatrian erikoislääkäri Pekka Tiura Lisätiedot: Johtajaylilääkäri Antti Turunen (013) Ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Hallitus nimittää fysiatrian ylilääkärin virkaan fysiatrian erikoislääkäri Pekka Tiuran alkaen. Tiuran tehtäväkohtaiseksi palkaksi määrätään 6041 euroa kuukaudessa ja henkilökohtainen palkanosa määräytyy paikallisen sopimuksen mukaisesti. Koska Pekka Tiura on jo ssä virkasuhteessa, hallitus päättää, että kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 7 :n mukaista selvitystä terveydentilasta ei hänen osaltaan vaadita. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

32 Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Ylihoitajan irtisanoutuminen /operatiivinen klinikkaryhmä 339/ /2014 Yhtymähallitus 173 Operatiivisen alueen ylihoitaja Soili Särmä on päivätyllä kirjeellä irtisanoutunut ylihoitajan virasta siten, että viimeinen virkapäivä on Operatiivisen palvelualueen johtaja pyytää lupaa saada täyttää operatiivisessa klinikkaryhmässä avoimeksi tulevan ylihoitajan viran alkaen. Perusteluina on, että viran nopea täyttäminen on ehdottoman tärkeää operatiivisen klinikkaryhmän toiminnan ja hoitotyön johtamisen kannalta. Viralle on määrärahavaraus taloussuunnitelmassa. Oheismateriaali 6: Ylihoitaja Soili Särmän irtisanoutumisilmoitus sekä esitys ylihoitajan viran täyttämisestä Lisätiedot: Operatiivisen palvelualueen johtaja Tapio Hakala Ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus myöntää Soili Särmälle eron ylihoitajan virasta siten, että viimeinen virkapäivä on ja samalla julistaa viran haettavaksi Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

33 Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Yhtymähallituksen kokousaikataulu 2015 Yhtymähallitus 174 Yhtymähallitus on kokoontunut vuonna 2014 kuukauden viimeisenä maanantaina. Heinäkuussa ei ole kokousta pidetty. Vuoden 2015 osalta kuukauden viimeiset maanantait ovat: tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu Yhtymähallitus voi sopia ylimääräisiä kokouksia tarvittaessa. Lisätiedot: Va. hallintopäällikkö Markus Hirvonen puh Ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus hyväksyy kokousaikataulun vuodelle 2015 Päätös Yhtymähallitus päätti kokousaikataulun seuraavasti: tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu 21.12

34 Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus

35 Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Tiedoksi annettavat asiat Yhtymähallitus 175 Yhtymähallitukselle saatetaan tiedoksi seuraavat asiat: 1. AVI:n päätös yhteispäivystyksen asiakasmaksuista Lisäksi yhtymähallitukselle annetaan tiedoksi viranhaltijapäätösluettelo. Ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Hallitus merkitsee edellä mainitut asiakirjat tiedokseen ja päättää, että se ei käytä otto-oikeutta viranhaltijapäätöksiin. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

36 Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Muut asiat Yhtymähallitus 176 Ilkka Naukkarinen piti johdon palkkakatsauksen yhtymähallitukselle. Ismo Rouvinen, Antti Turunen, Johanna Bjerregård Madsen, Jari Nevanto ja Markus Hirvonen poistuivat paikalta esteellisinä. Ilkka Naukkarinen toimi asian aikana pöytäkirjanpitäjänä. Yhtymähallitus merkitsi esittelyn tiedoksi.

37 Pöytäkirja 11/ OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Asiat: 158, 159, 160, 161, 162, 163,171, 174, 175,176 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Asiat: 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173 Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Asiat: 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä n jäsenkunta ja sen jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jäsenkunnan ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu julkisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Lähettäjä on vastuussa siitä, että oikaisuvaatimus saapuu perille oikaisuvaatimusajan kuluessa. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen n hallitus Tikkamäentie JOENSUU

38 Pöytäkirja 11/ HAKEMUSOSOITUS / HANKINTA-ASIAT / KOKOUKSEN ASIA NRO Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. I Oikaisuohje Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain :n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

39 Pöytäkirja 11/ Toimitusosoite Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: POHJOIS-KARJALAN SAIRAAINHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Tikkamäentie 16, Joensuu sähköposti: Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen. II Valitusosoitus markkinaoikeuteen Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen. Julkisista hankinnoista annetun lain 86 :n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos: 1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai 2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy. Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 78 :n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa. Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

40 Pöytäkirja 11/ Valituksen sisältö Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää. Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 :ssä säädetään. Valituksen toimittaminen Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä. Valituskielto Hankintalain 102 :n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla. Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 86 :n mukaisesti. Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle Hankintalain 88 :n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen. Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot Markkinaoikeus Radanrakentajantie Helsinki puh fax sähköposti:markkinaoikeus(at)oikeus.fi

41 Pöytäkirja 11/ VALITUSOSOITUS / KUNNALLISVALITUS Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kunnallisvalituksen saa tehdä myös n jäsenkunta ja sen jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, jo on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen, n jäsenkunta ja sen jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä kunnallisvalitusta (kuntalaki 91 ). Valituksen voi tehdä seuraavien päätösten osalta: Asiat: Valitusviranomainen ja valitusaika Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2 krs., Kuopio Postiosoite: PL 1744, Kuopio Puhelin: (vaihde) Faksi: Sähköposti: Seuraavasta internetosoitteesta löytyy lisätietoa valittamiseen liittyvistä seikoista: Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erillisen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Pöytäkirja on ollut julkisesti nähtävänä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen ky:n kirjaamossa kello Tiedoksianto asianosaiselle Lähetetty tiedoksi kirjeellä Asianosainen Annettu postin kuljetettavaksi, pvm/tiedoksiantaja / 20

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Oikaisuohje ja valitusosoitus ( 39) Oikaisuohje ja valitusosoitus Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) VALITUSOSOITUS Valitusoikeus Kunnanvaltuuston päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) MUUTOKSENHAKUOHJE Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon

Lisätiedot

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön Ohje 1 (1) Oikaisuohje Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla

Lisätiedot

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

Valituskirjassa on ilmoitettava

Valituskirjassa on ilmoitettava Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän valtuuston valitusosoitus VALITUSOSOITUS Valitusoikeus ja -perusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen. Sosiaali- ja terveyslautakunta MUUTOKSENHAKU 1. OIKAISUVAATIMUS Muutosta :ssä tehtyihin päätöksiin voi hakea Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa)

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Viranhaltijapäätös HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Sivistysjohtajan 12.5.2015 16 tekemä viranhaltijapäätös koskien jäänhoitokoneen hankintaa, kumotaan hankintamenettelyssä tapahtuneen

Lisätiedot

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Muutoksenhakukielto Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Liite 3. Oikaisuohje ja valitusosoitus

Liite 3. Oikaisuohje ja valitusosoitus Liite 3. Oikaisuohje ja valitusosoitus Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016,

Lisätiedot

Pykälät: 23 27, 35, 36 ja 37. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34

Pykälät: 23 27, 35, 36 ja 37. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän hallituksen muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Valituskieltojen perusteet: 89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Valituskieltojen perusteet: 89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokouspäivämäärä 19.12.2016 Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 27.12.2016 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle.

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Yhtymähallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälä 24.3.2017 22-31 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

:t 2, 4-5, 7 ja 9. :t 1 ja 8. :t 1 ja 8. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

:t 2, 4-5, 7 ja 9. :t 1 ja 8. :t 1 ja 8. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Tekninen lautakunta Kokouspäivämäärä 27.1.2016 Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 2.2.2016 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä 10.5.2017. MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (364/1995) 91

Lisätiedot

Päätöspöytäkirja 2/2017

Päätöspöytäkirja 2/2017 Päätöspöytäkirja 2/2017 Päätöspvm 22.8.2017 Hankinnat Porin kaupunki Tekninen toimiala Dnro PORI/1868/02.08.00/2017 Infrayksikön infran rakentaminen - toimintayksikön esimies Otsikko Länsiväylän - Tuorsniementien

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

Laajennus J2 urakoitsijavalinnat / kiinto- ja rst-kalusteurakka

Laajennus J2 urakoitsijavalinnat / kiinto- ja rst-kalusteurakka Päätöspöytäkirja 1(5) Laajennus J2 urakoitsijavalinnat / kiinto- ja rst-kalusteurakka Selostus asiasta Tilapalvelut kilpailutti Laajennus J2:n urakoitsijat rajoitetulla menettelyllä. Kiinto- ja rst-kalusteurakan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 26.1.2015 Kärsämäen kunta Keskuskatu 14 86710 KÄRSÄMÄKI S-posti: karsamaen.kunta@karsamaki.fi Attendo ryhmittymä (Attendo Oy & Attendo Terveyspalvelu Oy) Ilmoitettu virallinen sähköposti: satu.karvonen@attendo.fi

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN HANKINTA TEKNISTEN IT- KONSULTOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELYN SISÄISELLÄ KEVENNETYLLÄ KILPAILUTUKSELLA

OIKEUSMINISTERIÖN HANKINTA TEKNISTEN IT- KONSULTOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELYN SISÄISELLÄ KEVENNETYLLÄ KILPAILUTUKSELLA HANKINTAPÄÄTÖS 1 (5) 18.12.2013 0 VA 1 /5 3-/3-010 OIKEUSMINISTERIÖN HANKINTA TEKNISTEN IT- KONSULTOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELYN SISÄISELLÄ KEVENNETYLLÄ KILPAILUTUKSELLA Oikeusministeriön demokratia-,

Lisätiedot

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla).

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). MUUTOKSENHAKUOHJEET Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). Muutoksenhakukiellot ja kieltojen

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella. Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee kuntalain 91 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa työ- tai virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: Valitusosoitus OIKAISUVAATIMUSOHJE (nro 1) Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Ranuan kunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 10.6.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 30.9.2014 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet

HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet VALITUSOSOITUS Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 3.2.2015. MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, katu- ja postiosoite:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, katu- ja postiosoite: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Selostus asiasta. Määräaikaan ( klo 12.00) tarjouksia saapui yhteensä kaksi kappaletta.

Selostus asiasta. Määräaikaan ( klo 12.00) tarjouksia saapui yhteensä kaksi kappaletta. Pohjois-Ka rj a la n sosiaali - ja terveys- palvelujen kuntayhtymä 9702 Tilayksikkö Talous johtaja Päätöspöytäkirja Hankintapäätös Dnro: 188/10.03.02.00.03/2017 31.1.2017 1 Laaj ennus J2 urakoitsij avalinnat

Lisätiedot

Muutoksenhakuosoitukset

Muutoksenhakuosoitukset Muutoksenhakuosoitukset Valitusosoitus OIKAISUVAATIMUSOHJE Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus

Lisätiedot

Päätöspöytäkirja 69/2017

Päätöspöytäkirja 69/2017 Päätöspöytäkirja 69/2017 Pelastusjohtaja Päätöspvm 13.12.2017 Hankinnat Dnro SATPEL/2790/02.08.00/2017 Otsikko Kahden sammutusauton hankinta Asian esittely ja perustelut Pelastuslaitos on pyytänyt tarjoukset

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallis

Lisätiedot

Sivistysjohtaja 15.10.2015 7. Kankaanpään kirjaston peruskorjaus ja laajennushankkeen suunnittelijoiden valinta

Sivistysjohtaja 15.10.2015 7. Kankaanpään kirjaston peruskorjaus ja laajennushankkeen suunnittelijoiden valinta KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VIRANHALTIJAPÄÄTÖS Kankaanpään kirjaston peruskorjaus ja laajennushankkeen suunnittelijoiden valinta Hankintayksikkö Kankaanpään kaupunki, sivistyskeskus Hankinnan kohde Kankaanpään

Lisätiedot

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ).

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ). MUUTOKSENHAKU Kirkkonummen perusturvalautakunnan 25.8.2016 pöytäkirjaan I OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKELPOISUUSKIELTO 92-95, 99, 101, 102, 103, 104, 105 ja 106 Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Savonlinnan kaupunginhallituksen kokous 9.10.2017 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kuntalain 91 (365/1995), (kuntalaki 136, 410/2015, voimaantulo 1.6.2017), mukaan seuraavista päätöksistä ei

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen. Pöytäkirja 2/ Henkilöstöjaosto. Aika kello 11:30-12:00

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen. Pöytäkirja 2/ Henkilöstöjaosto. Aika kello 11:30-12:00 Pöytäkirja 2/2015 1 Henkilöstöjaosto Aika 30.03.2015 kello 11:30-12:00 Paikka Keskussairaala, talo 7/7 krs neuvotteluhuone Saapuvilla olleet jäsenet Jormanainen Laura Vainikka Pekka Varis Minna Parkkonen

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Tekninen johtaja Hankintapäätös

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Tekninen johtaja Hankintapäätös Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) KA JDno-2017-898 Otanmäen koulun muutostyöt päiväkodiksi rakennusurakka Hankinta sisältää Otanmäen koulun entisen lukio-osan muutostyöt päiväkotitiloiksi rakennustekniset

Lisätiedot

Päätöspöytäkirja 34/2017

Päätöspöytäkirja 34/2017 Päätöspöytäkirja 34/2017 Pelastusjohtaja Päätöspvm 22.6.2017 Hankinnat Dnro SATPEL/1559/02.08.00/2017 Otsikko Asian esittely ja perustelut F-luokan öljyntorjunta-aluksen hankinta Palomestari Markku Rintala:

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 11.4.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Asianro 1160/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Asianro 1160/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 24 Asianro 1160/00.02.03/2013 KTL tiedonannot 2013 Toimitusjohtaja, henkilöstöasiat 4 Henkilökohtaisen lisän myöntäminen / Terhi Holländer 5 Teknisen henkilöstön

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelun hankinta Uusimaa2019-hankkeelle muutosjohtajien työnohjauksesta

Asiantuntijapalvelun hankinta Uusimaa2019-hankkeelle muutosjohtajien työnohjauksesta Hankintapäätös 1 (6) Maakuntajohtaja 435 / 2017 19.12.2017 510/04.00.02/2016 Asiantuntijapalvelun hankinta Uusimaa2019-hankkeelle muutosjohtajien työnohjauksesta Hankinnan yleiskuvaus Uusimaa 2019 -hanke

Lisätiedot

Päätöspöytäkirja 43/2017

Päätöspöytäkirja 43/2017 Päätöspöytäkirja 43/2017 Pelastusjohtaja Päätöspvm 15.8.2017 Hankinnat Dnro SATPEL/1828/02.08.00/2017 Otsikko Akkutoimisten pelastusvälineiden hankinta Asian esittely ja perustelut Pelastuspäällikkö Ilkka

Lisätiedot

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet O I K A I S U V A A T I M U S O H J E E T Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta ei kä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä. Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä. Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet Toimielin OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä 27.11.2017 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (410/2015) 136

Lisätiedot

LIIKELAITOS CATERINAN OSAVUOSIKATSAUS

LIIKELAITOS CATERINAN OSAVUOSIKATSAUS 3/2013 Kokousaika klo 9.00-10.30 Kokouspaikka Keskussairaala, Ruokapalvelun kabinetti 3, Jyväskylä Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 10 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 11 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 12

Lisätiedot

Valitusosoitus. OIKAISUVAATIMUSOHJE (numero 1 A)

Valitusosoitus. OIKAISUVAATIMUSOHJE (numero 1 A) Valitusosoitus OIKAISUVAATIMUSOHJE (numero 1 A) Päätökseen tyytymätön, mikäli päätös ei ole luonteeltaan yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa, voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Riihimäen kaupungin

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 74, 86, 87 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Perusturvalautakunta 25.02.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

21 4 UUDEN SAIRAALAN SUUNNITTELUN TILANNE RUOKAPALVELUJEN OSALTA

21 4 UUDEN SAIRAALAN SUUNNITTELUN TILANNE RUOKAPALVELUJEN OSALTA 5/2013 Kokousaika klo 8.30-10.00 Kokouspaikka Keskussairaala, Ruokapalvelun kabinetti 3, Jyväskylä Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 19 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 20 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 21

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Teknisen lautakunnan päätöksiin XX tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (6) Tietohallintojohtaja

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (6) Tietohallintojohtaja Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (6) Intranetin ylläpitosopimus jatkuvasta palvelusta TRE:841/07.01.02/2017 Lisätietoja päätöksestä Tietohallintojohtaja Jarkko Oksala, puh. 050 5588958, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta. :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta. :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Hankintatoimen johtokunta Aika 09.12.2016 klo 11:00-11:05 Paikka Länsikatu 15, rak. 4A, 2. krs, Neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Päätöspöytäkirja 52/2017

Päätöspöytäkirja 52/2017 Päätöspöytäkirja 52/2017 Pelastusjohtaja Päätöspvm 10.10.2017 Hankinnat Dnro SATPEL/2280/02.08.00/2017 Otsikko Säiliöauton ja kalustoauton alustojen hankinta Asian esittely ja perustelut Pelastuspäällikkö

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Päätöspöytäkirja 41/2017

Päätöspöytäkirja 41/2017 Päätöspöytäkirja 41/2017 Pelastusjohtaja Päätöspvm 4.8.2017 Hankinnat Dnro SATPEL/1780/02.08.00/2017 Otsikko Asian esittely ja perustelut Kalustoauton hankinta Pelastuspäällikkö Ilkka Vastamaa: Pelastuslaitos

Lisätiedot

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (6) Toimitusjohtaja, Tampereen Tilakeskus Liikelaitos

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (6) Toimitusjohtaja, Tampereen Tilakeskus Liikelaitos Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (6) Koukkuniemi, Koukun Helmen astianpesulinjaston rakennusurakan hankinta TRE:4933/02.07.01/2017 Lisätietoja päätöksestä Toimitusjohtaja Petri Mölsä, puh. 040 543

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 15.6.2017 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Järvenpää Viranhaltijapäätös 1 (6) Kaupunkitekniikan johtaja Hankintapäätös

Järvenpää Viranhaltijapäätös 1 (6) Kaupunkitekniikan johtaja Hankintapäätös Järvenpää Viranhaltijapäätös 1 (6) JARDno-2017-569 Lisäraide 1. vaihe Myllytien kevyen liikenteen sillan ( YKK) ja Myllytien raittien rakentaminen ( SRU2), lisä- ja muutostyö nro 2, hankinta Lähtökohdat

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 25.8.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Pöytäkirjan 74 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oi kai su vaa ti muksen.

Pöytäkirjan 74 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oi kai su vaa ti muksen. MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan 74 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oi kai su vaa ti muksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Päätös Päätän, että Uudenmaan liitto osallistuu ensi kertaa järjestettävän Red Carpet -festivaalin käynnistämiseen ja kuluihin.

Päätös Päätän, että Uudenmaan liitto osallistuu ensi kertaa järjestettävän Red Carpet -festivaalin käynnistämiseen ja kuluihin. Hankintapäätös 1 (6) Maakuntajohtaja 246 / 2017 29.6.2017 380/02.01.01/2017 Red Carpet 2017 elokuvafestivaalin avustus Hankinnan yleiskuvaus RCFF Elokuvafestivaali Oy on käynnistämässä maahamme uuden,

Lisätiedot

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09)

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09) (Muutoksenhaku hankintaa koskevaan päätökseen, EU-kynnysarvon tai kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua

Lisätiedot

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, Palvelukeskuksen johtokunta

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, Palvelukeskuksen johtokunta Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 2, paikannusrannekkeiden hankinta ja ylläpito HEL 2017-002561 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti tarjouskilpailun jälkeen solmia hankintasopimuksen kokonaishinnaltaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitos

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitos Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 6 Työterveys Helsinki, fysioterapiapalveluiden hankinta H062-13, optiokauden käyttöönotto HEL 2017-001287 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti ottaa hankintapäätökseen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Dnro HA 973/2017. Hallintojohtaja

KANGASALAN KUNTA PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Dnro HA 973/2017. Hallintojohtaja Hallintojohtaja 5.9.2017 1 7 HANKINTAPÄÄTÖS, ATERIAPALVELUKULJETUSTEN KILPAILUTUS Strateginen johto, liikennesuunnittelija Tuomas Kähkönen 31.8.2017 Kangasalan kunta järjesti tarjouskilpailun ateriapalvelukuljetusten

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (6) Suunnittelupäällikkö, Kaupunkiympäristön

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (6) Suunnittelupäällikkö, Kaupunkiympäristön Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (6) Ilmailunkadun lisäkaista Tampereen Messu- ja Urheilukeskukselta länteen, katu- ja rakennussuunnitelma, Härmälä TRE:5035/10.03.02/2017 Lisätietoja päätöksestä Suunnittelupäällikkö

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja kunnan jäsen. Liikuntalautakunta MUUTOKSENHAKU 1. OIKAISUVAATIMUS Muutosta :issä 10 tehtyyn päätökseen voi hakea Nurmijärven liikuntalautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella, joka on toimitettava Nurmijärven

Lisätiedot

Hallintolain käyttölain / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet.

Hallintolain käyttölain / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet. Kaupunginhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 7.12.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimus ta eikä perus

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen. Pöytäkirja 4/2015 1. Henkilöstöjaosto. Aika 15.06.2015 kello 11:00-11:15

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen. Pöytäkirja 4/2015 1. Henkilöstöjaosto. Aika 15.06.2015 kello 11:00-11:15 Pöytäkirja 4/2015 1 Henkilöstöjaosto Aika 15.06.2015 kello 11:00-11:15 Paikka Keskussairaala, talo 7/7 krs neuvotteluhuone Saapuvilla olleet jäsenet Jormanainen Laura Vainikka Pekka Varis Minna Parkkonen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 9 Enterprise Mobility Management -järjestelmän, tuen ja konsultoinnin hankinta HEL 2016-012573 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti tilata Ilona IT Oy:ltä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Rakentamispalvelu (Stara) 8/2014 Logistiikka Yksikönjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Rakentamispalvelu (Stara) 8/2014 Logistiikka Yksikönjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 8 Monikäyttöperävaunujen hankinta HEL 2014-002710 T 02 08 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti tilata logistiikan vuokraamolle 2 kpl Kronos monikäyttöperävaunuja

Lisätiedot

Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Projektipäällikkö

Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Projektipäällikkö Hankintapäätös 1 (6) Maakuntajohtaja 325 / 2017 19.10.2017 60/00.00.00/2017 Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Projektipäällikkö Hankinnan taustat Uudellamaalla

Lisätiedot

Tämän hankinnan kohde on ko. työpisteiden kalustehankinnat. Hankinnan vastuujohtaja on Ossi Savolainen.

Tämän hankinnan kohde on ko. työpisteiden kalustehankinnat. Hankinnan vastuujohtaja on Ossi Savolainen. Hankintapäätös 1 (6) Maakuntajohtaja 264 / 2017 29.8.2017 45/00.00.00/2017 Kallion virastotalon 11. kerroksen työpisteiden kalustaminen Hankinnan yleiskuvaus Uudenmaan maakuntahallitus on perustanut päätöksellään

Lisätiedot

Mustametsän päiväkodin ja neuvolan sähkösuunnittelijan valinta TRE:5285/ /2017

Mustametsän päiväkodin ja neuvolan sähkösuunnittelijan valinta TRE:5285/ /2017 Tampere Viranhaltijapäätös 1 (6) Mustametsän päiväkodin ja neuvolan sähkösuunnittelijan valinta TRE:5285/02.07.01/2017 Lisätietoja päätöksestä Rakennuttamispäällikkö Jukka Kauppinen, puh. 050 321 0355,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Lisätiedot Juha Jokinen, asiakasohjauksen päällikkö, puhelin: juha.jokinen(a)hel.fi. 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k.

Lisätiedot Juha Jokinen, asiakasohjauksen päällikkö, puhelin: juha.jokinen(a)hel.fi. 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 15 Sijaishuoltopaikan hankinta suorahankintana, Familar Oy, Peiponpesä HEL 2016-008290 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Hallintojohtaja

Hallintojohtaja Asia AUTON HANKKIMINEN TYÖPAJALLE Joroisten työpaja hoitaa asiakastöinä kuntalaisten tilaamia erilaisia kunnossapito- ja pihatöitä, kuljetuksia sekä Keski-Savon Jätehuollon kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Rakennuttamispäällikkö Hankintapäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Rakennuttamispäällikkö Hankintapäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) KIRDno-2017-58 Jokirinteen oppimiskeskus, rakennuttaminen, Juristin palvelut Hankinnan kohde Jokirinteen oppimiskeskuksen rakennuttajakonsultiksi valittiin kunnanhallituksen

Lisätiedot

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muu tosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet.

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muu tosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet. Lieksan ja Nurmeksen kaupungit Tekninen lautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimus

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (6) Konsernijohtaja

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (6) Konsernijohtaja Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (6) Surveypal Oy:n kanssa tehdyn asiakastyytyväisyyden mittauslaitteiden ja niihin liittyvien palvelujen hankintaa koskevaan sopimukseen kuuluvan mobiiliratkaisuoption

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA HANKINTAOIKAISUOHJEET SEKÄ VA LI TUS OSOI TUS

OIKAISUVAATIMUS- JA HANKINTAOIKAISUOHJEET SEKÄ VA LI TUS OSOI TUS LEMPÄÄLÄN KUNTA Yhdyskuntalautakunta MUUTOKSENHAKUKIELLOT OIKAISUVAATIMUS- JA HANKINTAOIKAISUOHJEET SEKÄ VA LI TUS OSOI TUS Kokouspäivämäärä 29.6.2017 Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa

Lisätiedot