SISÄASIAINMINISTERIÖ. Antopäivä Dnro SM /Ka Voimassaoloaika Kumotaan Dnro SM /Ka-23

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄASIAINMINISTERIÖ. Antopäivä Dnro SM-2004-2121/Ka-23 24.6.2004. Voimassaoloaika 24.6.2004-23.6.2007. Kumotaan Dnro SM-2004-00618/Ka-23"

Transkriptio

1 1 SISÄASIAINMINISTERIÖ OHJE Antopäivä Dnro SM /Ka Voimassaoloaika Kumotaan Dnro SM /Ka-23 Kohderyhmä Poliisi Rajavartiolaitos Passintarkastusviranomaiset Ulkomaalaisvirasto TURVAPAIKKAOHJE Sisäasiainministeriö ulkomaalaisosasto on laatinut ohjeen yhteistyössä sisäasiainministeriön rajavartio-osaston ja poliisiosaston sekä Ulkomaalaisviraston kanssa.

2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Turvapaikkamenettelyssä huomioon otettavat säädökset ja periaatteet Kansainvälistä suojelua koskeva hakemus Turvapaikkamenettelyssä käsiteltävät hakemukset Turvapaikkahakemuksen vastaanottaminen Toimenpiteet turvapaikkahakemusta vastaanotettaessa Yleistä vastuunmäärittämisasetuksesta (nk. Dublin II-asetus) Yleistä vastuunmäärittämisasetuksen soveltamisen tehostamiseksi annetusta sormenjälkiasetuksesta Henkilöt, joihin Eurodac-järjestelmää sovelletaan Sormenjälkiasetuksesta johtuvat toimenpiteet turvapaikkahakemusta vastaanotettaessa Eurodac-tallennus Toimenpiteet vertailutuloksen jälkeen Toimenpiteet, jos turvapaikanhakijasta ei löydy sormenjälkiasetuksen mukaista osumaa Kortti hakemusasian vireilläolosta Turvapaikkahakemuksesta ilmoittaminen Turvapaikkahakemusten kiireellisyys Turvapaikanhakijan majoittaminen Vastuunmäärittämisasetuksesta johtuvat toimenpiteet Ulkomaalaisvirastossa Yleistä Vastuunmäärittämisasetuksen mukainen vastaanotto (taking charge) Vastuunmäärittämisasetuksen mukainen takaisinotto (taking back) Vastuunmäärittämisasetuksen mukainen tietopyyntö Vastaanotto- ja takaisinottovelvollisuuden lakkaaminen Vastuunmäärittämisasetuksen soveltaminen, jos Ulkomaalaisvirasto voi päättää hakijan käännyttämisestä alkuperämaahan tai turvalliseen turvapaikkamaahan Turvapaikkatutkinta Yleistä Turvapaikkatutkinnan tarkoitus Tutkinnassa käytettävät lomakkeet Hakijan henkilöllisyyden, matkareitin ja maahantulon selvittäminen Tutkintavastuun siirtyminen...22

3 9.6. Sisäasiainministeriön määräys valtakunnallisista turvapaikka- ja ulkomaalaisasioita käsittelevistä erityisryhmistä ja poliisin lääninjohdon määräys turvapaikkatutkinnan suorittajasta Väärennetyiksi epäillyt matkustus- ja muut asiakirjat Turvapaikkapuhuttelu Suojelupoliisin suorittama turvapaikkatutkinta ja suojelupoliisin antama lausunto Turvapaikkatutkinnassa sovellettava lainsäädäntö Avustajan käyttö Tulkitseminen ja kääntäminen Turvapaikkatutkintaan liittyvien eräiden toimien suorittaminen ulkomailla Alaikäinen turvapaikanhakija Ilman huoltajaa oleva alaikäinen turvapaikanhakija Tilapäisen suojelun antaminen Tilapäistä suojelua saavan ulkomaalaisen turvapaikkahakemuksen käsittely Turvapaikkahakemuksen peruuttaminen Euroopan unionin jäsenvaltion kansalaisen tekemästä turvapaikkahakemuksesta ilmoittaminen Turvapaikkahakemuksen ratkaiseminen Yleistä Vähemmistövaltuutetun kuuleminen Ulkomaalaisviraston oikeus ratkaista kihlakunnan poliisilaitoksen toimivaltaan kuuluva asia Pakolaisten oikeusasemaa koskevan Geneven yleissopimuksen (pakolaissopimus) tulkinnasta Kolmansien osapuolten harjoittama vaino Vainon yhteydessä loukattava oikeushyvä Tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuuluminen Tietojen suojaaminen Eurodac-järjestelmässä, kun henkilölle myönnetään turvapaikka Muutoksenhausta turvapaikka-asiassa aiheutuvat toimenpiteet Turvapaikkapäätöksen tiedoksianto Turvapaikkapäätösten tiedoksianto eräissä tapauksissa Turvapaikanhakijan maasta poistaminen Käännyttämisestä päättäminen Maahantulokiellon määrääminen turvapaikanhakijalle Liikenteenharjoittajan takaisinkuljetusvelvollisuus Ennen turvapaikkahakemusta tehty käännyttämispäätös

4 17.6. Käännyttämisestä ilmoittaminen vastaanottajavaltiolle Pakolaisaseman ja suojelun tarpeen perusteella myönnetyn oleskeluluvan peruuttaminen tai lakkauttaminen Turvapaikkahakemusten ja -asiain julkisuus Tiedottaminen Erinäisiä ohjeita Poliisin yhteistoiminta vastaanottokeskusten kanssa Nimien kirjoitusasu

5 5 1. Turvapaikkamenettelyssä huomioon otettavat säädökset ja periaatteet Turvapaikka-asian käsittelyssä noudatetaan ulkomaalaislakia, hallintolakia ja poliisilakia. Turvapaikanhakijan asiaa käsiteltäessä tulee muistaa ulkomaalaislain (301/2004) 5 :n 1 momentin säännös, jonka mukaan ulkomaalaisen oikeuksia ei saa rajoittaa enempää kuin on välttämätöntä sekä perustuslain 9 :n 2 momentissa ja ulkomaalaislain 149 :ssä oleva palauttamiskielto. Perustuslain mukaisista perusoikeuksista erityisesti 6 :n mukainen yhdenvertaisuusperiaate ja 21 :n mukainen oikeusturva ovat turvapaikkaasiassa etusijalla samoin kuin hallinto-oikeudelliset yleiset periaatteet: objektiviteetti-, suhteellisuus- ja tarkoitussidonnaisuusperiaate. Myös laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta on tärkeää muistaa. Turvapaikkatutkinnan suorittajan, muun asian käsittelijän ja ratkaisijan tulee ottaa huomioon ne keskeiset EY-säädökset, kansainväliset sopimukset, päätöslauselmat ja suositukset, joihin Suomi on sitoutunut. Näistä seuraavat on tärkeiltä osin sisällytetty ulkomaalaislain säännöksiin: - pakolaisten oikeusasemaa koskeva yleissopimus (pakolaissopimus, SopS 77/1968) ja sen lisäpöytäkirja, - kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus (SopS 8/1976), - ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehty yleissopimus (Euroopan ihmisoikeussopimus) (SopS 19/1990), - yleissopimus lapsen oikeuksista (SopS 60/1991) ja - direktiivi tilapäisen suojelun antamiseksi (2001/55/EY, ) Seuraavia ei ole sisällytetty ulkomaalaislakiin, joten turvapaikkatutkinnan suorittajalla, muulla asian käsittelijällä ja ratkaisijalla tulee ulkomaalaislain ohella olla käytettävissä: - asetus perusteiden ja menettelyjen vahvistamisesta kolmannen maan kansalaisen johonkin jäsenvaltioon jättämän turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määräämiseksi (vastuunmäärittämisasetus, N:o 343/2003), - asetus Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailua varten (sormenjälkiasetus, N:o 2725/ 2000), - Eurooppalainen sopimus pakolaisia koskevan vastuun siirtämisestä (SopS 46/1990), - Eurooppalainen sopimus pakolaisten viisumivelvollisuuden poistamisesta (SopS 36/1990), - Euroopan unionin yhteinen kanta pakolaissopimuksen 1 artiklassa tarkoitetun pakolainen - käsitteen yhdenmukaistetusta soveltamisesta (EYVL 63/ ) ja - YK:n pakolaispäävaltuutetun laatima käsikirja pakolaisaseman määrittämisen menettelyistä ja perusteista.

6 6 2. Kansainvälistä suojelua koskeva hakemus Turvapaikkahakemuksella tarkoitetaan jäljempänä hakemusta, jonka perusteena on tarve saada kansainvälistä suojelua. Ulkomaalaisen oletetaan lähtökohtaisesti hakevan turvapaikkaa ja asia tutkitaan ensin pakolaisaseman myöntämisen edellytysten kannalta. 3. Turvapaikkamenettelyssä käsiteltävät hakemukset Turvapaikkamenettelyssä käsitellään hakemus, jonka perusteena on tarve saada kansainvälistä suojelua. Ihmisoikeuksiensa vaarantumiseen vetoavan ulkomaalaisen katsotaan hakevan turvapaikkaa, jollei hän nimenomaan muuta ilmoita (UlkL 94 2 mom). Jos henkilö ilmoittaa hakevansa vain oleskelulupaa suojelun tarpeen perusteella, hakemus käsitellään turvapaikkamenettelyssä, mutta kyseessä on tällöin hakemus oleskeluluvan saamiseksi suojelun tarpeen perusteella. Turvapaikkamenettelyn yhteydessä tutkitaan ja ratkaistaan oleskeluoikeuden myöntäminen myös muilla esille tulevilla perusteilla (UlkL 94 3 mom). Ulkomaalaisvirasto ottaa turvapaikkamenettelyn aikana esille tulevat seikat huomioon harkitessaan oleskeluluvan myöntämistä kansainvälisen suojelun perusteella tai muulla syyllä. Mikäli muu kuin turvapaikanhakijana Suomessa oleva ulkomaalainen maasta poistamismenettelyn yhteydessä tuo esiin, tai jos muuten ilmenee seikkoja, joiden perusteella hän saattaisi saada kansainvälistä suojelua, hänen asiansa on käsiteltävä turvapaikkamenettelyssä. 4. Turvapaikkahakemuksen vastaanottaminen 4.1. Toimenpiteet turvapaikkahakemusta vastaanotettaessa Turvapaikkahakemus jätetään poliisille, rajatarkastusviranomaiselle tai tulliviranomaiselle. Tulliviranomainen siirtää hakijan maahantulon edellytysten selvittämisen poliisille tai rajatarkastusviranomaiselle, jos rajatarkastusviranomainen ja tulliviranomainen toimivat samalla rajanylityspaikalla. Muussa tapauksessa tulliviranomainen siirtää asian suoraan poliisille. Turvapaikalla tarkoitetaan pakolaiselle turvapaikkamenettelyssä myönnettävää oleskelulupaa (UlkL 3 1 mom 14 kohta). Turvapaikkahakemuksen tehneen henkilön ei tarvitse hakea erikseen oleskelulupaa. Perustelut oleskeluluvan saamiselle, esimerkiksi siteet Suomeen tai muut syyt, tulee kuitenkin esittää. Hakemuksen vastaanottaneen viranomaisen on kehotettava hakijaa laatimaan kirjallinen, vapaamuotoinen turvapaikkahakemus. Hakemuksesta on käytävä ilmi pääsyyt, miksi henkilö pyytää Suomesta kansainvälistä suojelua. Hakijalle kerrotaan, että hänen hakemuksessaan kertomat seikat ovat osa hänen turvapaikka-asiansa päätöksentekoon vaikuttavaa aineistoa. Hakemus

7 kehotetaan laatimaan hakijan omalla äidinkielellä tai muulla hänen taitamallaan kielellä. Hakemuksen vastaanottanut poliisi tai rajatarkastusviranomainen käännättää hakemuksen (ks. kohta 9.12). Jos ulkomaalainen ei kirjoitustaidottomuuden vuoksi itse pysty laatimaan hakemusta, hakemuksen vastaanottanut viranomainen kirjaa vapaamuotoisen hakemuksen hänen puolestaan. Hakemus on päivättävä ja hakijan allekirjoitettava. Useamman perheenjäsenen saapuessa hakemaan kansainvälistä suojelua on hakemuksen vastaanottajan varmistauduttava siitä, onko jokainen perheenjäsen jättämässä turvapaikkahakemuksen. Jos kaikki ulkoiset tunnusmerkit huomioon ottaen on arvioitavissa, että maahan saapuva ulkomaalainen mitä todennäköisimmin on saapunut Suomeen hakeakseen täältä kansainvälistä suojelua, vaikka hän ei sitä selkeästi ilmaisekaan, eikä muutakaan syytä hänen maahantulolleen ilmene, on poliisin, rajatarkastusviranomaisen tai tulliviranomaisen yksiselitteisesti selvitettävä maahantulon tai maassa oleskelun syy sekä otettava turvapaikkahakemus vastaan. Turvapaikanhakijalle on ilmoitettava oikeudesta avustajan ja tulkin käyttöön (UlkL 9, 10 ja 203 ). Turvapaikanhakijan tulee itse vastata avustajan hankkimisesta, mutta tarvittaessa tulkkaus järjestetään hänelle viran puolesta. Hakemuksen tekemisen yhteydessä hakijalle annetaan Ulkomaalaisviraston "Ohjeita turvapaikanhakijalle" esite. Tarvittaessa myös muutoin lyhyesti selvitetään hakemuksen käsittelymenettelyä sekä hakijan oikeuksia ja velvollisuuksia. Hakijalle annetaan myös Pakolaisneuvonta ry:n esite ja kerrotaan mahdollisuudesta ottaa yhteyttä avustajaan. Tarvittaessa hakijaa avustetaan yhteyden ottamisessa, esimerkiksi sallimalla puhelimen käyttö. Hakemuksen vastaanottaneen poliisin tai rajatarkastusviranomaisen tulee viipymättä selvittää, onko hakemus tutkittava ja käsiteltävä kiireellisenä (ks. kohta 6). Rajavartiolaitoksesta annetun lain (320/99) 21 :n mukaan rajavartiomiehellä on rajanylityspaikalla oikeus suorittaa maahan tulevaan henkilöön kohdistuva henkilöntarkastus sen selvittämiseksi ja toteamiseksi, ettei henkilöllä ole vaatteissaan tai muutoin yllään taikka mukanaan väärennettyjä matkustusasiakirjoja. Henkilöntarkastusta koskevat toimenpiteet on suoritettava hienotunteisesti ja siten, ettei niistä aiheudu tarpeetonta haittaa tai vahinkoa tarkastettavalle henkilölle tai hänen yllään tai mukanaan olevalle omaisuudelle. Henkilötuntomerkit otetaan turvapaikkahakemuksen vastaanottamistoimenpiteiden yhteydessä. Tuntomerkkien ottamisesta on annettu erillinen sisäasiainministeriön ohje. Vastuunmäärittämis- ja sormenjälkiasetuksesta aiheutuu edellä mainitun lisäksi muita toimenpiteitä, joiden osalta ks. kohta Ennen henkilötuntomerkkien ottamista ja hakijan asiakastietojen rekisteröimistä ulkomaalaisrekisteriin sekä ennen Eurodac-tallennuksen tekemistä turvapaikanhakijan henkilöllisyys tulee tarkastaa (silloin kun laite on viranomaisen käytettävissä) keskusrikospoliisin AFIS-järjestelmän (MORFO) 7

8 8 pikatunnistuslaitteella. Tämä toimenpide ilmaisee sen, onko hakijan sormenjäljet tallennettu jo aiemmin kansalliseen sormenjälkirekisteriin. Hakemuksen vastaanottanut poliisi tai rajatarkastusviranomainen tallettaa ulkomaalaisrekisteriin turvapaikkahakemuksen tiedot noudattaen Ulkomaalaisviraston rekisteröintiohjeita. Hakijalle luodaan ulkomaalaisrekisteriin asiakastiedot, jolloin hän saa myös Ulkomaalaisviraston asiakasnumeron. Uusia asiakastietoja ei kuitenkaan avata, jos hakijasta on rekisterissä aikaisempia merkintöjä. Asiakastietoihin merkitään nimi, mahdolliset aliasnimet, syntymäaika, kansalaisuus, sukupuoli sekä syntymäpaikka ja maa, mikäli nämä ovat tiedossa. Myös mahdollinen tieto hakijan majoituspaikasta merkitään rekisteriin. Jos hakijalla on mukanaan passi tai muu matkustusasiakirja, merkitään asiakirjan tiedot rekisteriin. Jos hakijalla ei ole henkilöllisyyttä varmistavia asiakirjoja, on rekisteriin merkittävä 'henkilöllisyys varmistamatta'. Asiakastietojen lisäksi jokaiselle yli 18-vuotiaalle hakijalle luodaan turvapaikka- ja oleskelulupa-asia. Turvapaikka-asia avataan diaariin 611 ja oleskelulupa diaariin 311. Alle 18-vuotias lapsi merkitään huoltajan, yleensä äidin, turvapaikka- ja oleskelulupa-asiaan mukana hakevaksi. Merkintä edellyttää, että lapsi on merkitty huoltajansa ja huoltaja lapsen perhetietoihin perhe-välilehdelle. Poikkeuksena ovat yksin tulleet alaikäiset hakijat, joille avataan aina oma turvapaikka- ja oleskelulupa-asia. Turvapaikkahakemuksen vastaanottanut poliisi tai rajatarkastusviranomainen selvittää hakemuksen vastaanottaessaan turvapaikanhakijan henkilöllisyyden, maahantulon ja matkareitin (ks. kohta 9.4). Selvitetyt tiedot merkitään S- ilmoitukseen ja lomakkeeseen U3A (liite 2). Hakijaa pyydetään allekirjoittamaan lomakkeen U3A jokainen sivu. Myös kuulustelija allekirjoittaa lomakkeen U3A. Lisäksi S-ilmoitukseen merkitään selkeästi, jos hakija on yksin tullut alaikäinen. S-ilmoituksen ohella turvapaikkahakemuksen vastaanottanut poliisi tai rajavartioviranomainen täyttää lomakkeen U2 (liite 1) tiedot. Lomakkeeseen U2 merkitään myös Ulkomaalaisviraston asiakasnumero. Mikäli hakemuksen vastaanottanut viranomainen poikkeuksellisesti avaa henkilölle rekisteritiedot vasta lomakkeen U2 lähetettyään, tulee kaksoisrekisteröinnin välttämiseksi aina tarkistaa, ettei Ulkomaalaisvirasto ole jo antanut hakijalle asiakasnumeroa ja avannut turvapaikka- ja oleskelulupa-asiaa. Alkuperäinen turvapaikkahakemus ja hakemukseen liittyvät asiakirjat lähetetään Ulkomaalaisviraston kirjaamoon (PL 18, Helsinki). Asiakirjat on lähetettävä Ulkomaalaisvirastolle viipymättä, viimeistään kahden viikon kuluttua ulkomaalaisen maahantulosta. Lisäksi asiakirjat lähetetään välittömästi sähköisesti Ulkomaalaisvirastoon osoitteeseen Jos sähköisesti ilmoittaminen ei ole mahdollista, asiakirjat lähetetään faksilla numeroon

9 9 Hakemukseen liittyviä asiakirjoja ovat esimerkiksi lomake U3A, matkaliput, matkustusasiakirja ja/tai muu henkilöllisyyttä osoittava asiakirja sekä S- ilmoitus. Turvapaikkahakemuksen vastaanottoon liittyvät yksityiskohtaiset ohjeet ovat Yhteisen käsikirjan kansallisissa täydennyksissä (SM /Ka-63) Vastuunmäärittämis- ja sormenjälkiasetuksesta aiheutuvat toimenpiteet turvapaikkahakemusta vastaanotettaessa Yleistä vastuunmäärittämisasetuksesta (nk. Dublin II-asetus) Vastuunmäärittämisasetuksella tarkoitetaan neuvoston asetusta perusteiden ja menettelyiden vahvistamisesta kolmannen maan kansalaisen johonkin jäsenvaltioon jättämän turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määräämiseksi ( , N:o 343/2003). Asetusta on sovellettu alkaen. Kaikki Euroopan unionin jäsenvaltiot Tanskaa lukuun ottamatta sekä Norja ja Islanti soveltavat vastuunmäärittämisasetusta. Dublinin yleissopimus jää voimaan ja sitä sovelletaan edelleen Tanskan ja muiden EU:n jäsenvaltioiden välillä, kunnes Tanskan osallistuminen asetukseen alkaa. Järjestelmän perusperiaate on, että Euroopan unionin tai Norjan tai Islannin alueella jätetyn turvapaikkahakemuksen tutkii vain yksi valtio. Turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio määräytyy asetuksessa lueteltujen perusteiden nojalla Yleistä vastuunmäärittämisasetuksen soveltamisen tehostamiseksi annetusta sormenjälkiasetuksesta Sormenjälkiasetuksella tarkoitetaan neuvoston asetusta Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailua varten ( , N:o 2725/ 2000). Järjestelmän tavoitteena on vastuunmäärittämisasetuksen tehokas soveltaminen. Eurodac on Euroopan unionin komission ylläpitämä sormenjälkirekisteri, jonka avulla voidaan verrata turvapaikanhakijoiden ja luvattomasti rajan ylittäneiden sekä laittomasti maassa olevien henkilöiden sormenjälkiä. Eurodac- järjestelmässä ovat mukana Euroopan unionin jäsenvaltiot Tanskaa lukuun ottamatta sekä Norja ja Islanti. Järjestelmää on sovellettu alkaen Henkilöt, joihin Eurodac-järjestelmää sovelletaan Asetuksen mukaan kunkin jäsenvaltion on viipymättä otettava ja siirrettävä keskusyksikköön kaikkien vähintään 14-vuotiaiden turvapaikanhakijoiden sormenjäljet (4 artiklan 1 kohta). Tulee kuitenkin huomata, että Suomessa sormenjäljet otetaan kaikista turvapaikkaa tai oleskelulupaa suojelun tarpeen perusteella hakeneista henkilöistä, koska Suomen AFIS -järjestelmään tallennetaan myös alle 14-vuotiaiden hakijoiden sormenjäljet.

10 10 Asetuksen mukaan jäsenvaltioiden on viipymättä otettava sormenjäljet ja siirrettävä ne keskusyksikköön kaikista vähintään 14-vuotiaista Euroopan unionin ulkopuolelta tulevista henkilöistä, jotka ovat ylittäneet jäsenvaltion rajan luvattomasti ja joita ei käännytetä (8 artiklan 1 kohta). Sormenjäljet otetaan huolimatta siitä, ettei näitä henkilöitä ole mainittu ulkomaalaislain 131 :ssä. On kuitenkin huomattava, että Suomessa edellä mainittuja tilanteita ei juuri esiinny. Suomi pääsääntöisesti käännyttää henkilön, joka ei täytä maahantulon edellytyksiä, ellei hän hae turvapaikkaa. Asetuksen mukaan kukin jäsenvaltio voi ottaa sormenjäljet vähintään 14- vuotiailta ulkomaalaisilta, jotka on tavattu oleskelemasta laittomasti sen alueelta. Laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden sormenjälkiä ei tallenneta Eurodacin keskustietokantaan. Jos henkilö tavataan oleskelemasta maassa laittomasti, hänen sormenjälkensä voidaan siirtää Eurodackeskusyksikköön ainoastaan sen tarkistamiseksi, onko tällainen henkilö jättänyt hakemuksen johonkin muuhun jäsenvaltioon (11 artiklan 1 ja 3 kohdat). Yleensä on syytä tarkistaa, onko laittomasti maassa oleskeleva ulkomaalainen jättänyt aiemmin turvapaikkahakemuksen johonkin toiseen jäsenvaltioon, jos a) ulkomaalainen ilmoittaa hakeneensa turvapaikkaa, mutta ei mainitse, mihin jäsenvaltioon hän on hakemuksensa jättänyt, b) ulkomaalainen ei hae turvapaikkaa, mutta vastustaa palauttamista lähtömaahan väittäen olevansa siellä vaarassa, tai c) ulkomaalainen yrittää muulla tavoin estää maasta poistamisen kieltäytymällä auttamasta henkilöllisyytensä selvittämisessä, erityisesti siten, ettei hän esitä henkilöllisyysasiakirjoja tai esittää väärät henkilöllisyysasiakirjat (11 artiklan 1 kohta) Sormenjälkiasetuksesta johtuvat toimenpiteet turvapaikkahakemusta vastaanotettaessa Kohdassa 4.1 todetun ohella turvapaikkahakemuksen vastaanottanut poliisi tai rajatarkastusviranomainen ottaa hakijan sormenjäljet. Sormenjäljet otetaan kaikilta hakijoilta. Musteella otettaessa sormenjäljet otetaan sormenjälkilomakkeelle. Tarkistusjäljet otetaan sormenjälkilomakkeen alalaidassa olevalle, "Sormenjäljet painamalla" - merkitylle osiolle. Ensin otetaan painamalla kummankin peukalon jäljet merkittyihin lokeroihin, sen jälkeen yhtaikaa painamalla oikean käden etusormen, keskisormen, nimettömän sormen ja pikkusormen jäljet lokeroon "Oikea käsi Otetaan neljä sormea yhdessä". Vastaavasti otetaan painamalla vasemman käden muista sormista kuin peukalosta jäljet lokeroon "Vasen käsi Otetaan neljä sormea yhdessä". Tämän jälkeen otetaan pyörittämällä jokaisesta sormesta sormenjäljet lomakkeen keskiosan asianomaisiin ruutuihin. Puuttuvien ja siteessä olevien sormien osalta tehdään lomakkeeseen merkintä. Sormenjäljet on otettava erityisen huolellisesti, sillä Eurodac-keskusyksikkö hylkää huonolaatuiset tai puutteellisesti otetut sormenjäljet ja lähettää kehotuksen ottaa uudet jäljet.

11 11 Sormenjälkien ottamisesta Live Scan -laitteella on annettu erillinen ohje. Sormenjälkien ottamisen ohella poliisi tai rajatarkastusviranomainen täyttää sormenjälkilomakkeen muiden henkilötietojen osalta. Lisäksi sormenjälkilomakkeeseen merkitään turvapaikkahakemuksen jättämisaika ja paikka sekä Ulkomaalaisviraston asiakasnumero. Ulkomaalaisrekisteriin asiakkaan perustietovälilehdelle tehdään merkintä siitä, että henkilöstä on otettu sormenjäljet. Turvapaikanhakijan sormenjäljet lähetetään Eurodac-keskusyksikköön tallennettavaksi ja vertailtavaksi FIT- (Fingerprint Image Transmission) työaseman avulla (ks. kohta ) Poliisilla on käytettävissä FIT- työasema Helsingin, Lappeenrannan, Turun, Tampereen ja Oulun kihlakuntien poliisilaitoksilla sekä keskusrikospoliisissa. Rajavartiolaitoksella on käytettävissä FIT- työasema Helsinki-Vantaa lentoaseman, Helsingin sataman, Nuijamaan, Maarianhaminan ja Vaalimaan rajanylityspaikoissa. Jos sormenjäljet ottaneella poliisilla tai rajatarkastusviranomaisella ei ole käytössään FIT työasemaa, sormenjälkilomake lähetetään välittömästi keskusrikospoliisille. Sormenjälkilomakkeeseen tehdään tällöin maininta, että Eurodac- tallennusta ei ole voitu tehdä, jolloin keskusrikospoliisi tekee välittömästi tallennuksen. Myös ne poliisit ja rajatarkastusviranomaiset, joilla on käytössään FITtyöasema, lähettävät sormenjälkilomakkeen keskusrikospoliisille, joka tallentaa kaikkien hakijoiden (myös alle 14-vuotiaiden) sormenjäljet kansalliseen AFIS-järjestelmään. Jos FIT-työasemaan on liitetty Live Scan (Helsinki-Vantaan lentoasema ja Helsingin satama), hakijoiden sormenjäljet lähetetään FIT-työasemalla keskusrikospoliisille erikseen annetun ohjeen mukaisesti. Poliisi tai rajatarkastusviranomainen voi Eurodac-tallennuksen lisäksi ja ennen sormenjälkilomakkeen lähettämistä keskusrikospoliisille pyrkiä toteamaan hakijan henkilöllisyyden myös AFIS-järjestelmän pikatunnistuslaitteella. Poliisi tai rajatarkastusviranomainen tallentaa Eurodac-järjestelmään rekisteröitävän henkilön tiedot myös Ulko-rekisteriin Eurodac-tallennus Sormenjäljet otettuaan hakemuksen vastaanottanut poliisi tai rajatarkastusviranomainen siirtää turvapaikanhakijan sormenjäljet viipymättä FIT-työaseman avulla Eurodac keskusyksikköön tallennettavaksi ja vertailtavaksi. Tallennus tehdään kategoria I-tallennuksena. Tallennuksen viitenumerona ilmoitetaan Ulkomaalaisviraston asiakasnumero. Lisäksi keskusyksikköön ilmoitetaan turvapaikkahakemuksen jättämisaika ja -paikka, henkilön sukupuoli sekä päivä, jona sormenjäljet on otettu. Tallennuksen suorittava poliisi tai rajatarkastusviranomaisen huolehtii siitä, että sormenjäljet siirretään Eurodac-keskusyksikköön vain vähintään 14- vuotiaista henkilöistä. Jos henkilö ilmoittaa olevansa alle 14-vuotias, voidaan

12 12 tallennus kuitenkin tehdä, jos vaikuttaa ilmeiseltä että hän kertoo ikänsä väärin. Järjestelmä antaa välittömästi tiedon siitä, hyväksyykö keskusyksikkö tallennetut sormenjäljet laadullisesti. Laatuvirhetapauksessa hakijalta otetaan uudelleen sormenjäljet ja tehdään uusi tallennus Toimenpiteet vertailutuloksen jälkeen Jos hakijan sormenjälkiä vastaavat tiedot löytyvät keskusyksiköstä, Eurodacin sormenjälkien automaattinen tunnistusjärjestelmä (AFIS) suorittaa jälkien vertailun ja ilmoittaa tallennuksen tehneelle poliisille tai rajatarkastusviranomaiselle, onko henkilö hakenut turvapaikkaa yhdessä tai useammassa jäsenmaassa tai ylittänyt unionin ulkorajan luvattomasti jälkeen. Henkilöstä voi ilmetä useita osumia, sillä vastaavat sormenjäljet voivat löytyä keskusyksikön tietokannasta eri tunnisteella. Poliisi tai rajatarkastusviranomainen ilmoittaa osumasta välittömästi sähköpostitse Ulkomaalaisviraston Dublin-yksikölle osoitteeseen Jos sähköpostitse ilmoittaminen ei ole mahdollista, ilmoitus voidaan tehdä myös faksilla numeroon Ulkomaalaisrekisteriin merkitään rekisterin tilanne-välilehdelle (kohtaan huom) Eurodac-järjestelmästä saadut tiedot siitä, missä maassa, millä paikkakunnilla ja koska henkilö on hakenut turvapaikkaa tai ylittänyt unionin ulkorajan luvattomasti. Tiedot merkitään seuraavasti: (esimerkiksi) - SE , SE-GÄVLE 05/08/2003; - DE , BERLIN 15/07/2003; - AT , BAA TRAISKIRCHEN 05/07/2003. Jos sormenjälkitallennuksen vertailutulos on kielteinen, merkitään myös tästä sekä sormenjälkitallennuksen päivämäärästä tieto ulkomaalaisrekisterin tilanne-välilehdelle. Ulkomaalaisrekisterin avulla Eurodac vertailujen sekä pohjoismaisten sormenjälkikyselyjen tulokset ovat välittömästi kaikkien turvapaikka-asioita käsittelevien viranomaisten nähtävillä. Lisäksi Eurodactallennuksen tehnyt poliisi tai rajatarkastusviranomainen merkitsee edellä mainitut tiedot sormenjälkilomakkeeseen ja lomakkeeseen U2. Jos hakijan sormenjälkiä vastaavat tiedot löytyvät keskusyksiköstä, poliisi tai rajatarkastusviranomainen ilmoittaa asiasta hakijalle ja selvittää vastuunmäärittämisasetuksen soveltamisen kannalta tarpeelliset tiedot. Lisäksi selvitetään, onko hakijalla erityisiä syitä, joiden nojalla hänen hakemuksensa tulisi käsitellä Suomessa tai joiden nojalla hänen hakemustaan ei voitaisi käsitellä siinä maassa, jossa hänestä ilmenee sormenjälkiosuma (lomakkeeseen U3A sisältyvät kysymykset).

13 Toimenpiteet, jos turvapaikanhakijasta ei löydy sormenjälkiasetuksen mukaista osumaa Jos hakijasta ei löydy sormenjälkiosumaa, hakemuksen vastaanottanut poliisi tai rajatarkastusviranomainen selvittää viipymättä, vaikuttaako hakijan maahantulon, matkareitin tai muiden asiassa saatujen tietojen (esim. matkalippu tai muu todiste) perusteella siltä, että vastuu turvapaikkahakemuksen käsittelystä kuuluu jollekin toiselle asetusta soveltavalle valtiolle. Jos vaikuttaa siltä, että käsittelyvastuussa on toinen jäsenvaltio, hakemuksen vastaanottanut poliisi tai rajatarkastusviranomainen ilmoittaa asiasta Ulkomaalaisvirastolle sähköpostitse osoitteeseen Mikäli on epäselvää, onko kyseessä vastuunmäärittämisasetuksen mukainen tilanne, hakemuksen vastaanottajan tulee ottaa yhteys Ulkomaalaisvirastoon Kortti hakemusasian vireilläolosta Poliisi tai rajatarkastusviranomainen voi antaa kansainvälistä suojelua hakevalle kortin, joka osoittaa häntä koskevan asian olevan Suomessa vireillä. Korttiin merkitään hakijan nimi, syntymäaika, kansalaisuus ja siihen liitetään valokuva. Jos hakijan henkilöllisyyttä ei ole pystytty varmistamaan, siitä tehdään merkintä korttiin (UlkL 96 ). Kortin valmistelu on kesken. Toistaiseksi annetaan kirjallinen todistus hakemuksen vireilläolosta. 5. Turvapaikkahakemuksesta ilmoittaminen Hakemuksen vastaanottaneen poliisin tai rajatarkastusviranomaisen on ilmoitettava hakemuksesta sähköpostitse välittömästi lomakkeella U2 (liite 3) - Ulkomaalaisvirastolle - sisäasiainministeriön poliisiosastolle - sisäasiainministeriön rajavartio-osastolle - keskusrikospoliisin rikostietopalvelulle - suojelupoliisille - vähemmistövaltuutetulle - ulkoasiainministeriön passi- ja viisumiyksikölle - lähimpään turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukseen ja - ilman huoltajaa turvapaikkaa hakevasta alle 18-vuotiaasta lähimpään alaikäisiä majoittavaan vastaanottokeskukseen/ryhmäkotiin. Jos sähköpostitse ilmoittaminen ei ole mahdollista, voidaan ilmoitus tehdä myös faksilla. Vastaanottokeskukseen ei ilmoiteta lomakkeen U2 asiakohtia turvapaikkahakemuksen peruste, matkareitti, kuljetus, viisumi- /oleskelulupatiedot ja henkilötuntomerkit. Vastaanottokeskukseen ilmoitetaan kuitenkin lomakkeeseen U2 tehtävä merkintä siitä, onko hakijasta ilmennyt sormenjälkiasetuksen mukainen sormenjälkiosuma. Lisäksi ilmoitetaan

14 mahdollinen tieto hakijan hoitoa vaativasta terveydentilasta ja lääkityksestä sekä hallussa olevista rahavaroista. Jos hakijalla on voimassaoleva viisumi Suomeen, myös viisumin voimassaoloaika ilmoitetaan vastaanottokeskukselle toimeentulotukipäätöksen tekemistä varten. Keskusrikospoliisin rikostietopalveluun ja Ulkomaalaisvirastoon on lisäksi lähetettävä sähköpostitse tai telekopiona poliisin tai rajatarkastusviranomaisen turvapaikkahakemuksesta laatima S- ilmoitus Turvapaikkahakemusten kiireellisyys Turvapaikkatutkinta toimitetaan ja hakemukset käsitellään yleensä vireilletulojärjestyksessä. Kuitenkin seuraavissa tapauksissa hakemus käsitellään ja tutkinta toimitetaan kiireellisesti ennen muiden asioiden käsittelyä: 1. Hakija on ilman huoltajaa matkustava alaikäinen. 2. Hakijan seurassa on yksi tai useampia alaikäisiä, olivatpa nämä hänen lapsiaan tai eivät (ns. lapsiperheet). 2. Hakijalla on vaikea sairaus tai vamma taikka hakija on raskaana tai hyvin iäkäs. 3. Turvapaikanhakija on saapunut Suomeen ulkomaalaislain 99 :ssä tarkoitetusta turvallisesta turvapaikkamaasta, jossa hän olisi voinut saada ulkomaalaislain 87 tai 88 :ssä tarkoitettua suojelua ja jonne hänet voidaan palauttaa turvallisesti (UlkL mom) 4. Turvapaikanhakija on saapunut Suomeen ulkomaalaislain 100 :ssä tarkoitetusta turvallisesta alkuperämaasta, jossa hän ei ole vaarassa joutua 87 tai 88 :ssä tarkoitetun kohtelun kohteeksi ja jonne hänet voidaan turvallisesti palauttaa (UlkL 103 ja mom). Euroopan unionin jäsenvaltioita pidetään turvallisina alkuperämaina (Amsterdamin sopimukseen liitetyn Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalaisten turvapaikasta annetun pöytäkirjan ainoa artikla). 5. Hakija voidaan todennäköisesti lähettää vastuunmäärittämisasetusta tai Dublinin yleissopimusta soveltavaan valtioon, joka on velvollinen käsittelemään turvapaikkahakemuksen (UlkL 103 ). 6. Turvapaikkahakemus voidaan katsoa ilmeisen perusteettomaksi (UlkL 101 ). 7. Hakija tekee uuden hakemuksen saatuaan kielteisen turvapaikkapäätöksen (UlkL 102 ).

15 15 8. Hakija on säilöönotettuna ulkomaalaislain 121 :n nojalla. 9. Hakija on syyllistynyt tai on syytä epäillä hänen syyllistyneen rikokseen Suomessa. 10. Hakijalla on voimassa oleva maahantulokielto Suomeen tai Schengen-alueelle. Poliisin tai rajatarkastusviranomaisen tulee saattaa Ulkomaalaisviraston tietoon esim. lähetekirjelmässä, mikäli edellä mainittuja kiirehtimisperusteita on. 7. Turvapaikanhakijan majoittaminen Työministeriö vastaa turvapaikanhakijoiden vastaanotosta. Tähän kuuluu muun muassa majoituksen järjestäminen. Majoituksen järjestämiseksi on otettava yhteyttä lähimpään vastaanottokeskukseen, jollei ole perusteltuja syitä sille, että hakija sijoitetaan jonkin muun vastaanottajan luokse tai jollei hakijan säilöön ottamiselle ole ulkomaalaislain 121 :n mukaista tarvetta ja perusteita. Vastaanottokeskus vastaa kustannuksista, jos hakija siirtyy muuhun vastaanottokeskukseen. Työministeriö on ilmoittanut pyrkivänsä järjestämään turvapaikanhakijoiden majoituksen siten, että asianomainen voi olla saapuvilla Ulkomaalaisviraston suorittamassa puhuttelussa. Ulkomaalaisvirasto ilmoittaa asianomaiselle vastaanottokeskukselle turvapaikkapuhuttelun ajankohdan. 8. Vastuunmäärittämisasetuksesta johtuvat toimenpiteet Ulkomaalaisvirastossa 8.1. Yleistä Ulkomaalaisvirasto vastaa vastuunmäärittämisasetuksen mukaisten vastaanja takaisinottoa sekä tietojen saantia koskevien pyyntöjen tekemisestä ja niihin vastaamisesta. Tarvittaessa Ulkomaalaisvirasto toimii yhteistyössä poliisin kanssa. Vastuunmäärittämisasetuksen mukaiset vastaan- ja takaisinottoa koskevat pyynnöt ja vastaukset sekä kirjalliset viestit ja tietopyynnöt lähetetään jäsenvaltioiden kesken sähköisen DubliNet-viestintäverkon välityksellä. Vastuunmäärittämisasetusta sovelletaan alkaen tehtyihin turvapaikkahakemuksiin. Jos turvapaikkahakemus on tehty ennen , turvapaikkahakemusten käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio määritetään Dublinin yleissopimuksen perusteiden mukaisesti. Sen sijaan kaikkiin vastaanottoa ja takaisinottoa koskeviin pyyntöihin sovelletaan alkaen vastuunmäärittämisasetusta riippumatta siitä, minä päivänä turvapaikkahakemus on tehty (asetuksen 29 artikla).

16 16 Tarkemmat säännöt vastuunmäärittämisasetuksen soveltamisesta jäsenvaltioiden kesken on annettu komission täytäntöönpanoasetuksessa ( N:o 1560/2003) Vastuunmäärittämisasetuksen mukainen vastaanotto (taking charge) Jos Ulkomaalaisvirasto katsoo, että toinen jäsenvaltio on vastuussa turvapaikkahakemuksen käsittelystä, se lähettää tälle jäsenvaltiolle vastaanottopyynnön mahdollisimman nopeasti. Viimeistään vastaanottopyyntö on tehtävä kolmen kuukauden kuluttua turvapaikkahakemuksen jättöpäivästä. Mikäli pyyntöä ei tehdä, vastuu säilyy sillä jäsenvaltiolla, jossa hakemus on tehty (17 artiklan 1 kohta). Perusteet turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määräytymiseksi luetellaan asetuksen 5-14 artikloissa. Vastuuperusteista poiketen Ulkomaalaisvirasto voi käsitellä Suomessa jätetyn turvapaikkahakemuksen, vaikkei se olisikaan asetuksen mukainen vastuuvaltio (3 artiklan 2 kohta). Lisäksi Ulkomaalaisvirasto voi asetuksen 15 artiklan mukaisesti pyytää tai suostua toisen jäsenvaltion pyyntöön saattaa humanitaarisista syistä yhteen perheenjäsenet sekä muut hakijasta riippuvaiset sukulaiset siitä riippumatta, mikä jäsenvaltio asetuksen mukaan olisi vastuussa turvapaikkahakemuksen käsittelystä. Asianomaisten on annettava tähän suostumuksensa. Vastaanottopyyntö on tehtävä yhtenäiskaavalla, jonka mukaan on liitettävä asiaa koskevat todisteet tai aihetodisteet ja/tai turvapaikanhakijan antamat tiedot, joiden perusteella toinen jäsenvaltio voi tarkistaa, onko se vastuussa hakemuksen käsittelystä (17 artiklan 3 kohta). Jos Ulkomaalaisvirasto saa vastaanottopyynnön toiselta jäsenvaltiolta, se suorittaa tarvittavat tarkistukset selvittääkseen, onko Suomi asetuksen mukaisesti velvollinen käsittelemään turvapaikkahakemuksen. Tarvittaessa Ulkomaalaisvirasto pyytää poliisia selvittämään turvapaikanhakijan henkilöllisyyttä. Vastaanottoa koskeva päätös on tehtävä viimeistään kahden kuukauden kuluttua siitä, kun Ulkomaalaisvirasto on vastaanottanut pyynnön (18 artiklan 1 kohta). Mahdollinen kielteinen vastaus on perusteltava. Asetuksessa säädetään myös mahdollisuudesta kiireellisen vastaanottopyynnön tekemiseen 17 artiklan 2 kohdan tarkoittamissa tilanteissa. Pyynnössä on esitettävä syyt siihen, miksi kiireellistä vastausta pyydetään ja vähintään yhden viikon pituinen aika vastaamiselle (17 artiklan 2 kohta). Kiireellisen pyynnön saaneen jäsenvaltion on tehtävä parhaansa noudattaakseen pyydettyä määräaikaa, mutta joka tapauksessa vastaus on annettava yhden kuukauden kuluessa. Tällöin tulee pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle alun perin pyydetyn määräajan kuluessa ilmoittaa päätöksestä lykätä vastauksen antamista. Jos vastausta ei anneta viimeistään yhden kuukauden määräajan kuluessa, vastaanottopyyntö katsotaan hyväksytyksi (18 artiklan 6 kohta).

17 Vastuunmäärittämisasetuksen mukainen takaisinotto (taking back) Ulkomaalaisvirasto voi pyytää vastuunmäärittämisasetusta soveltavaa valtiota ottamaan turvapaikanhakijan takaisin asetuksen 4 artiklan 5 kohdassa ja 16 artiklan 1 kohdan c, d, ja e alakohdissa mainituissa tapauksissa. Takaisinottopyynnössä on oltava tiedot, joiden perusteella valtio, jolle pyyntö on esitetty, voi varmistua velvollisuudestaan käsitellä turvapaikkahakemus (20 artiklan 1 a kohta). Ulkomaalaisvirasto tekee pyynnön mahdollisimman nopeasti, jos edellytykset turvapaikanhakijan takaisinotolle toiseen jäsenvaltioon ovat olemassa. Jos Suomea pyydetään ottamaan turvapaikanhakija takaisin, Ulkomaalaisvirasto suorittaa tarvittavat tarkistukset selvittääkseen, onko Suomi asetuksen mukaisesti velvollinen käsittelemään turvapaikkahakemuksen. Tarvittaessa Ulkomaalaisvirasto pyytää poliisia selvittämään turvapaikanhakijan henkilöllisyyttä. Ulkomaalaisvirasto vastaa takaisinottopyyntöön mahdollisimman nopeasti, viimeistään kuitenkin kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä. On huomattava, että jos pyyntö perustuu Eurodac-järjestelmän tietoihin, määräaika vastaukselle on kaksi viikkoa (20 artiklan 1 b kohta). Mahdollinen kielteinen vastaus on perusteltava. Jos jäsenvaltio, jolta takaisinottoa on pyydetty, ei vastaa edellä mainittujen määräaikojen puitteissa, katsotaan sen suostuneen takaisinottopyyntöön (20 artiklan 1 c kohta) Vastuunmäärittämisasetuksen mukainen tietopyyntö Jos Ulkomaalaisvirasto tarvitsee lisätietoa turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämiseksi, turvapaikkahakemuksen käsittelyä varten tai asetuksen mukaisten velvoitteiden täytäntöön panemiseksi, se voi pyytää toiselta jäsenvaltiolta turvapaikanhakijasta henkilötietoja (21 artikla). Henkilötietojen tulee olla asian käsittelyn kannalta asianmukaisia, olennaisia ja tarpeellisia, ja ne saavat koskea ainoastaan asetuksen 21 artiklassa määriteltyjä tietoja. Ulkomaalaisviraston tulee perustella tietojen saantia koskeva pyyntö. Pyynnössä on tarvittaessa mainittava 21 artiklan 4 kohdan mukaiset tiedot. Jos Suomelta on pyydetty tietoja 21 artiklan nojalla, Ulkomaalaisviraston on vastattava pyyntöön kuuden viikon kuluessa. Jos Suomea on pyydetty ilmoittamaan, mitä syitä turvapaikanhakija on Suomessa esittänyt hakemuksensa perusteeksi, ja mahdolliset hakijaa koskevan päätöksen perustelut, Ulkomaalaisvirasto voi kieltäytyä vastaamasta pyyntöön, jos tietojen toimittaminen voisi vaarantaa Suomen olennaisia etuja tai vahingoittaa asianomaisen henkilön tai muiden henkilöiden perusoikeuksien ja vapauksien suojaa. Ulkomaalais-viraston on joka tapauksessa saatava turvapaikanhakijan kirjallinen suostumus, ennen kuin pyydettyjä tietoja voidaan luovuttaa (21 artiklan 3 kohta).

18 Vastaanotto- ja takaisinottovelvollisuuden lakkaaminen Asetuksen perusteella turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion velvollisuus ottaa hakija vastaan tai takaisin lakkaa, jos hakija on poistunut jäsenvaltioiden alueelta vähintään kolmen kuukauden ajaksi. Edellytyksenä on, ettei hakijalla ole hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion myöntämää voimassa olevaa oleskelulupaa (16 artiklan 3 kohta). Jos takaisinottovelvollisuus perustuu siihen, että hakija on käsittelyn kuluessa peruuttanut hakemuksensa ja tehnyt hakemuksen toisessa jäsenvaltiossa tai siihen, että jäsenvaltio on hylännyt hakemuksen, ja henkilö oleskelee ilman lupaa toisessa jäsenvaltiossa, takaisinottovelvollisuus lakkaa olemasta voimassa myös siinä tapauksessa, että jäsenvaltio on hakemuksen peruuttamisen tai hylkäämisen jälkeen hyväksynyt ja pannut tosiasiallisesti täytäntöön maasta poistamiseen johtavia toimenpiteitä (16 artiklan 4 kohta) Vastuunmäärittämisasetuksen soveltaminen, jos Ulkomaalaisvirasto voi päättää hakijan käännyttämisestä alkuperämaahan tai turvalliseen turvapaikkamaahan Jäsenvaltiot säilyttävät vastuunmäärittämisasetuksen mukaan oikeuden lähettää turvapaikanhakija kolmanteen maahan (eli järjestelmän ulkopuoliseen maahan) kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti (3 artiklan 3 kohta). Ulkomaalaislain 103 :n mukainen mahdollisuus palauttaa hakija turvalliseen turvapaikkamaahan voidaan tutkia, vaikka asiassa vaikuttaisi olevan perusteita soveltaa vastuunmäärittämisasetusta. Vastuunmäärittämisasetus ei estä asian aineellista tutkimista ja kotimaahan palauttamista. Ulkomaalaisvirasto voi ratkaista asian ulkomaalaislain turvapaikkamenettelyitä koskevien säännösten mukaisesti aineellisesti riippumatta siitä, onko jokin toinen jäsenvaltio velvollinen käsittelemään hakijan turvapaikkahakemuksen tai vaikuttaako asiassa olevan seikkoja, jotka viittaavat toisen jäsenvaltion käsittelyvastuuseen. Tällöin Ulkomaalaisvirasto suorittaa asiassa turvapaikkapuhuttelun. Kun turvapaikkahakemus voidaan hylätä sekä vastuunmäärittämisasetuksen että ulkomaalaislain turvallista alkuperämaata koskevien säännösten perusteella, harkinnassa otetaan seuraavat tekijät huomioon: - onko asia todettavissa ilmeisen perusteettomaksi ilman lisäselvityksiä tai muuta aikaa vievää valmistelua aineellisesti kotimaahan nähden, - onko hakijan Suomeen tulo osa ilmiötä, jossa useat saman maan kansalaiset ovat ilmeisestikin väärien tietojen perusteella hakeutuneet Suomeen hakemaan turvapaikkaa, vaikka saman maan kansalaiset ovat aikaisemmin saaneet säännönmukaisesti kielteisiä päätöksiä ja olosuhteissa maassa ei ole tapahtunut huonontumista, - mahdollisen kotimaahan palauttamisen kustannukset verrattuna turvalliseen turvapaikkamaahan tai turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuunmäärittämisasetuksen perusteella vastuussa olevaan maahan nähden sekä

19 19 - riski siitä, että asianomaiset jäävät EU-alueelle kiertämään turvapaikanhakijoina. Sisäasiainministeriön ulkomaalaisosasto seuraa Ulkomaalaisviraston soveltamiskäytäntöä viraston sille toimittamien tietojen pohjalta. 9. Turvapaikkatutkinta 9.1. Yleistä Jokainen hakemus käsitellään ja tutkitaan yksilöllisesti. Mikäli kansainvälistä suojelua hakee avio- tai avopari, on kumpaakin puolisoa kuultava erikseen ja yksilöllisesti. Samalla on huomattava viranomaisen salassapitovelvollisuus turvapaikka-asiassa (ks. kohta 19). Viranomainen ei saa saattaa turvapaikkahakemukseen liittyviä asioita hakijan perheenjäsenen tietoon ilman hakijan suostumusta. Salassapitoperusteena on hakijan ja hänen läheistensä turvallisuus. Käytännössä on mahdollista, että puolisoilla on turvapaikkahakemukselle itsenäisiä perusteita, joita ei haluta saattaa toisen puolison tietoon. Tämä tulee ottaa turvapaikkatutkinnassa ja päätöksenteossa huomioon. Puolisoilta tiedustellaan turvapaikkapuhuttelussa, haluavatko he erilliset päätökset, jotka heille tarvittaessa annetaan. Alaikäisen kuulemisesta ks. kohta 10. Turvapaikkatutkinnassa hakijalla on poliisitutkintaa koskevien säännösten mukainen velvollisuus pysyä totuudessa siltä osin kuin tutkinta koskee hakijan henkilöllisyyden, matkareitin ja maahantulon selvittämistä. Sama koskee myös rajavartiolaitoksen suorittamaa tutkintaa rajavartiolaitoksesta annetun lain 47 :n nojalla. Turvapaikkatutkinnassa on otettava huomioon tutkinnan keskeinen merkitys asian ratkaisemisen kannalta. Viranomaisen on omasta aloitteestaan otettava huomioon ja pyrittävä selvittämään kaikki asian kannalta merkitykselliset seikat. Hakijalle on annettava mahdollisuus esittää yksityiskohtainen kuvaus ja todisteet tapaukseen liittyvistä seikoista. Tutkinnassa on kiinnitettävä huomiota kertomuksen uskottavuuteen ja ristiriitaisuuksien selvittämiseen. Asian selvittämiseksi on tehtävä lisäkysymyksiä. Hakijan kertomat seikat kirjataan pöytäkirjaan huolellisesti ja objektiivisesti. Myös hakijan mahdollisista voimakkaista tunnetiloista tehdään merkintä pöytäkirjaan. Jos hakijan avustaja tekee kysymyksiä, sekä kysymykset että hakijan antamat vastaukset kirjataan pöytäkirjaan. Tutkinnan ajankohta ja tauot merkitään pöytäkirjaan. Hakijan on esitettävä kaikki tiedossaan olevat hakemukseensa liittyvät seikat sekä annettava kaikki olemassa olevat todisteet tai tyydyttävä selvitys todistusaineiston puuttumiselle. Jos on tarpeen, hakijan on myös yritettävä hankkia lisätodisteita. Jos hakija kieltäytyy vastaamasta hänelle esitettyyn kysymykseen, on siitä tehtävä merkintä pöytäkirjaan.

20 Turvapaikkatutkinta-asiakirjoista tulee käydä ilmi, miten ja millä kielellä tutkinta on tapahtunut. Asiakirjoihin tehdään merkintä, jos tulkkauksessa tai hakijan ja tutkinnan suorittajan välisessä vuorovaikutuksessa on ilmennyt seikkoja, joiden voidaan arvioida vaikuttaneen hakijan käsitykseen kertomastaan. Euroopan unionin neuvoston turvapaikkamenettelyjen vähimmäistakuita koskevan päätöslauselman mukaan turvapaikkamenettelyssä on pyrittävä tarpeen mukaan käyttämään päteviä naispuolisia hakemuksen käsittelijöitä ja tulkkeja erityisesti silloin, kun naispuolisten turvapaikanhakijoiden on vaikea esittää hakemuksensa kaikkia perusteita kokemiensa tapahtumien vuoksi tai omasta kulttuuritaustastaan johtuvista syistä Turvapaikkatutkinnan tarkoitus Turvapaikkatutkinnan tarkoituksena on selvittää perusteet turvapaikkahakemuksen ratkaisemiselle. Näitä perusteita ovat esimerkiksi: - hakijan henkilöllisyys, kansalaisuus ja kansallisuus sekä tiedot hänen ydinperheestään, huollettavinaan olevista henkilöistä sekä sisaruksistaan ja vanhemmistaan. Ydinperheen ohella henkilötiedot tulee kerätä etenkin niistä ydinperheen ulkopuolisista omaisista, jotka asuvat samassa taloudessa asianomaisen kanssa tai ovat hänestä täysin riippuvaisia, - mistä maasta, millä tavoin ja mitä reittiä käyttäen hakija on saapunut Suomeen sekä kuinka kauan ja minkälaisissa olosuhteissa hän on ollut koti- tai asuinmaassaan taikka kauttakulkunsa varrella olleissa maissa, - onko hakija joutunut tai onko hänellä perustellusti aihetta pelätä joutuvansa kansalaisuusvaltiossaan tai pysyvässä oleskeluvaltiossaan vainotuksi ulkomaalaislain 87 :ssä tarkoitetulla tavalla tai onko hakija ulkomaalaislain 88 :ssä tarkoitetun suojelun tarpeessa, - tapahtumat tai syyt, joihin hakijan edellisessä kohdassa mainittu pelko perustuu, - onko hakijalla siteitä Suomeen tai onko olemassa yksilöllisiä inhimillisiä tai muita erityisiä syitä, jotka puoltaisivat oleskeluluvan myöntämistä hänelle, - onko hakijalla oikeus oleskella tai turvapaikkahakemus vireillä muussa turvallisessa maassa sekä - onko jokin muu Euroopan unionin jäsenvaltio, Norja tai Islanti vastuunmäärittämisasetuksen nojalla velvollinen käsittelemään turvapaikkahakemuksen Tutkinnassa käytettävät lomakkeet Henkilöllisyyden, matkareitin ja maahantulon tutkinnassa käytetään lomaketta U3A (liite 2).

21 21 Turvapaikkapuhuttelussa käytetään ulkomaalaisviraston puhuttelua varten laatimaa lomaketta. Jos hakija on ilman huoltajaa oleva alaikäinen, puhuttelussa käytetään Ulkomaalaisviraston ilman huoltajaa olevan alaikäisen hakijan puhuttelua varten laatimia lomakkeita. Sen seikan selvittäminen, onko jokin muu vastuunmäärittämisasetusta soveltava valtio velvollinen käsittelemään turvapaikkahakemuksen, suoritetaan käyttäen erityisesti tätä varten tarkoitettuja lomakkeita Hakijan henkilöllisyyden, matkareitin ja maahantulon selvittäminen Poliisi tai rajavartiolaitos selvittää hakijan henkilöllisyyden, matkareitin ja maahantulotavan (UlkL 97 1 mom). Hakijan henkilöllisyys, matkareitti ja maahantulotapa selvitetään hakemuksen vastaanottaneessa kihlakunnan poliisilaitoksessa tai rajavartiolaitoksen toimipisteessä. Jos hakija on otettu ulkomaalaislain 121 :n nojalla säilöön, hakijan henkilöllisyyden selvittäminen kuuluu poliisille. Poliisi tai rajatarkastusviranomainen laatii henkilöllisyyden, matkareitin ja maahantulon selvittämisestä pöytäkirjan lomakkeelle U3A ja ilmoittaa Ulkomaalaisvirastolle tutkintansa tuloksen. Lomakkeessa U3A olevat kysymykset ovat osa poliisin tai rajatarkastusviranomaisen suorittamaa tutkintaa henkilöllisyyden, matkareitin ja maahantulon selvittämiseksi. Tutkinnassa on erityisesti kiinnitettävä huomiota kertomuksen uskottavuuteen ja ristiriitaisuuksien selvittämiseen. Asian selvittämiseksi on tehtävä lisäkysymyksiä. Jos asia jää tutkinnassa joltain osin epäselväksi, poliisi ilmoittaa, mitä toimenpiteitä henkilöllisyyden, matkareitin ja maahantulon selvittämiseksi on tehty. Poliisi tai rajatarkastusviranomainen selvittää myös hakijan perheenjäsenten ja muiden omaisten henkilötiedot (ks. kohta 9.2). Perheenjäsenten ja muiden omaisten henkilötietoina tarvitaan perhesiteen tai sukulaisuussuhteen ohella tiedot heidän nimestään, syntymäajasta ja -paikasta sekä olinpaikastaan. Hakijalle tulee korostaa oikeiden henkilötietojen antamisen merkitystä mahdollisen perheenyhdistämishakemuksen kannalta. Turvapaikkahakemuksen ratkaisemiseksi tarpeellisia henkilötietoja ovat seuraavat tiedot: hakijan suku- ja etunimet, mahdolliset entiset nimet, sukupuoli, syntymäaika ja -paikka, siviilisääty, etninen tausta, kansallisuus, kansalaisuus, uskonto, ammatti tai arvo, osoite kotimaassa ja Suomessa, koulutus, kielitaito, ammatti, työpaikat, sosiaalinen tausta ja asepalvelus. Poliisi tai rajatarkastusviranomainen tallentaa turvapaikanhakijan maahantuloja reittitiedot ja muut asiaankuuluvat merkinnät ulkomaalaisrekisteriin viipymättä. Poliisi tai rajatarkastusviranomainen merkitsee ulkomaalaisrekisterin henkilötietosivulle, mikäli hakijan henkilöllisyys on varmistamatta.

22 Tutkinnasta laadittu pöytäkirja (U3A), alkuperäinen turvapaikkahakemus ja tarvittaessa sen käännös, passi ja/tai muu matkustusasiakirja taikka henkilöllisyystodistus ja matkaliput sekä kaikki muut asian käsittelyn yhteydessä kertyneet asiakirjat, kuten lääkärinlausunnot ja muut asiantuntijalausunnot, joilla voi olla merkitystä päätöksenteossa, lähetetään alkuperäisinä Ulkomaalaisviraston kirjaamoon osoitteeseen UVI, PL 18, Helsinki. Asiakirjat lähetetään Ulkomaalaisvirastoon viipymättä, viimeistään kahden viikon kuluttua hakijan maahan saapumisesta. Kiireellisessä tapauksessa asiakirjat voidaan toimittaa Ulkomaalaisvirastolle faksilla ja alkuperäiset lähetetään postitse. Osana turvapaikanhakijan henkilöllisyyden selvittämistä voi olla tarpeen tehdä kielianalyysi, erityisesti kansallisuuden ja etnisen alkuperän osalta. Kielianalyysi on tehty poikkeuksellisesti, kun on arvioitu että siitä saadaan ratkaisevasti tukea hakijan henkilöllisyyteen liittyviin selvityksiin. Ulkomaalaisvirasto voi pyytää poliisia suorituttamaan kielianalyysin tai poliisi voi suorituttaa sellaisen myös oma-aloitteisesti. Pääsääntöisesti Ulkomaalaisvirasto ei enää turvapaikkapuhuttelussa selvitä hakijan henkilöllisyyttä, vaan nojautuu henkilötietosivulle jo merkittyyn poliisin tai rajatarkastusviranomaisen antamaan tietoon. Tarvittaessa Ulkomaalaisvirasto voi selvittää turvapaikkapuhuttelussa lisää henkilöllisyyttä, matkareittiä tai maahantuloa tai pyytää poliisia selvittämään lisää näitä tietoja. Ulkomaalaisvirasto selvittää henkilöllisyyttä esimerkiksi tilanteessa, jossa hakija turvapaikkapuhuttelussa esittää matkustusasiakirjan, jota ei heti voida pitää vääränä tai väärennettynä. Tässä tapauksessa Ulkomaalaisvirasto toimittaa matkustusasiakirjan keskusrikospoliisille sen aitouden selvittämiseksi. Ulkomaalaisvirasto selvittää hakijan henkilöllisyyttä myös vastuunmäärittämisasetuksen nojalla, koska se on nimetty asetuksen 21 artiklan tarkoittamaksi viranomaiseksi, jolla on oikeus saada toisista jäsenmaista tietoja hakijasta. Säännönmukaisesti näihin tietoihin sisältyy hakijan henkilöllisyyteen, matkareittiin ja maahantulotapaan liittyviä olennaisia tietoja. Lisäksi Ulkomaalaisvirasto selvittää hakijan henkilöllisyyttä esimerkiksi silloin, kun turvapaikkapuhuttelussa tulee ilmi viitteitä siitä, että Suomi tai joku muu Schengen-valtio on myöntänyt hakijalle viisumin. Tällöin Ulkomaalaisvirasto tarkistaa itse viisumirekisterin tiedot tai pyytää ulkoasiainministeriötä selvittämään tietoja muiden jäsenmaiden viranomaisten mahdollisesti myöntämistä viisumeista. Muissa tapauksissa, jos hakija esittää turvapaikkapuhuttelussa uusia tietoja henkilöllisyydestään tai tieto hakijan henkilöllisyydestä muutoin tulee uudelleen tarkasteltavaksi, Ulkomaalaisvirasto palauttaa tarvittaessa asian poliisille henkilöllisyyden lisäselvittämistä varten. Lisäselvittämisen tulee tapahtua kiireellisesti turvapaikkatutkinnan jatkamiseksi Ulkomaalaisvirastossa Tutkintavastuun siirtyminen 22

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulkomaalaislain (301/2004) 88 a, sellaisena kuin se on laissa 323/2009, muutetaan 3 :n 13 kohta, 10 a ja 35, 56 :n 4 momentti,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta /2015 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 2015

Julkaistu Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta /2015 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 2015 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2015 194/2015 Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Annettu Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 631/2011 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 631/2011 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 631/2011 Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä. Soveltamisala, vireille tulo, päätökset ja moniammatillinen arviointiryhmä

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä. Soveltamisala, vireille tulo, päätökset ja moniammatillinen arviointiryhmä Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä Soveltamisala, vireille tulo, päätökset ja moniammatillinen arviointiryhmä Vastaanottokeskukset Auttamisjärjestelmän koordinointi, ylläpito ja kehittäminen on annettu

Lisätiedot

Sosiaaliviraston Maahanmuuttoyksikkö. 16.10.14 Merlin Seidenschwarz 1

Sosiaaliviraston Maahanmuuttoyksikkö. 16.10.14 Merlin Seidenschwarz 1 Sosiaaliviraston Maahanmuuttoyksikkö 16.10.14 Merlin Seidenschwarz 1 Oleskelulupalajit Määräaikainen - tilapäinen (B) - jatkuva (A) Pysyvä (P) - voimassa toistaiseksi - 4 vuoden jatkuvan (A) oleskelun

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus

Sisäministeriön asetus Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 :n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

Lisätiedot

ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN

ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN .. ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN Ota aina yhteyttä auttamisjärjestelmään myös puhelimitse, kiireellistä palvelua vaativassa tapauksessa jo ennen esityksen lähettämistä. (Puh. 02954 63177)

Lisätiedot

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja.

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja. 1 (6) ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN ALAIKÄISET Ota aina yhteyttä auttamisjärjestelmään myös puhelimitse, kiireellistä palvelua vaativassa tapauksessa jo ennen esityksen lähettämistä.

Lisätiedot

1 (6) ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN

1 (6) ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN 1 (6) ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN Ota aina yhteyttä auttamisjärjestelmään myös puhelimitse, kiireellistä palvelua vaativassa tapauksessa jo ennen esityksen lähettämistä. (Puh. 02954

Lisätiedot

+ + JATKOLUPAHAKEMUS; MÄÄRÄAIKAINEN OLESKELULUPA JATKUVALLA PERUSTEELLA

+ + JATKOLUPAHAKEMUS; MÄÄRÄAIKAINEN OLESKELULUPA JATKUVALLA PERUSTEELLA OLE_JATKO_A 1 *1269901* JATKOLUPAHAKEMUS; MÄÄRÄAIKAINEN OLESKELULUPA JATKUVALLA PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, jolle on myönnetty jatkuva määräaikainen oleskelulupa

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Source: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20151522 (accessed:27.4.16) 1552/2015 Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta /2013 Sisäministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta /2013 Sisäministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2013 872/2013 Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2013

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 295/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 295/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 295/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain

Lisätiedot

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja.

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja. .. ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN ALAIKÄISET Ota aina yhteyttä auttamisjärjestelmään myös puhelimitse, kiireellistä palvelua vaativassa tapauksessa jo ennen esityksen lähettämistä. (Puh.

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 08.04.2005 KOM(2005)131 lopullinen 2005/0031(CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä niistä perusteista

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2008 Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Lisätiedot

TARKISTUKSET 2-8. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/0138(COD) Lausuntoluonnos Andrey Kovatchev (PE v01-00)

TARKISTUKSET 2-8. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/0138(COD) Lausuntoluonnos Andrey Kovatchev (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Ulkoasiainvaliokunta 9.11.2011 2011/0138(COD) TARKISTUKSET 2-8 Lausuntoluonnos Andrey Kovatchev (PE474.076v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2012 Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2012 Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1038/2012 Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus

Sisäministeriön asetus Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 :n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 362/2010 vp. muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös. EV 362/2010 vp HE 104/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 362/2010 vp. muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös. EV 362/2010 vp HE 104/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 362/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain, ulkomaalaisrekisteristä annetun lain ja löytötavaralain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Janne Aer ULKOMAALAISOIKEUDEN PERUSTEET

Janne Aer ULKOMAALAISOIKEUDEN PERUSTEET Janne Aer ULKOMAALAISOIKEUDEN PERUSTEET Alma Talent Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kannen suunnittelu: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (5) 11.6.2007 Taltionumero 1597 Diaarinumero 1690/3/06

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (5) 11.6.2007 Taltionumero 1597 Diaarinumero 1690/3/06 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (5) 11.6.2007 Taltionumero 1597 Diaarinumero 1690/3/06 Asia Valittaja Kansalaisuutta koskeva valitus Iranin kansalainen A Päätös, josta valitetaan Asian

Lisätiedot

This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111279 (accessed 11 Dec 2012)

This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111279 (accessed 11 Dec 2012) This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111279 (accessed 11 Dec 2012) 1279/2011 Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2011 Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston

Lisätiedot

Asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 28.6.1994/556 Oikeusministerin esittelystä säädetään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8 päivänä

Asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 28.6.1994/556 Oikeusministerin esittelystä säädetään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8 päivänä Asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 28.6.1994/556 Oikeusministerin esittelystä säädetään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8 päivänä huhtikuuta 1983 annetun lain (361/83) 49 :n nojalla,

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Turvapaikkaprosessin eteneminen

Turvapaikkaprosessin eteneminen Turvapaikkaprosessin eteneminen Asianajajapäivät 15.1.2016 Asianajaja Ville Punto Turvapaikkahakemus Haetaan rajalla rajavartijoilta tai sisämaassa poliisilaitokselta. Rekisteröinti ja alustava puhuttelu

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

+ + Onko lapsella tai onko lapsella ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH4_040116PP +

+ + Onko lapsella tai onko lapsella ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH4_040116PP + OLE_PH4 1 *1319901* OLESKELULUPAHAKEMUS LAPSELLE Tällä lomakkeella haetaan alle 18-vuotiaalle lapselle ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Oleskeluluvan hakemisen tarkoituksena on,

Lisätiedot

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH5_201114PP +

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH5_201114PP + OLE_PH5 1 *1329901* OLESKELULUPAHAKEMUS MUULLE OMAISELLE Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, joka haet ensimmäistä oleskelulupaa perhesiteen perusteella Suomeen muuna omaisena kuin puolisona tai alaikäisiä

Lisätiedot

Pakolaiset tarvitsevat kodin. TURVAA JA SUOJAA

Pakolaiset tarvitsevat kodin. TURVAA JA SUOJAA Pakolaiset tarvitsevat kodin. Termistö Siirtolainen Henkilö joka muuttaa tai siirtyy toiseen maahan työn, opiskelun, ihmissuhteen tms. perusteella tavoitteena parempi elämä, uudet kokemukset, avioliitto

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 668/2013 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 668/2013 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä syyskuuta 2013 668/2013 Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2013 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

Ulkomaalaislain mukainen lupamenettely

Ulkomaalaislain mukainen lupamenettely Ulkomaalaislain mukainen lupamenettely Ihmiskaupan vastaisen toiminnan koulutustilaisuus Oulun yliopistossa 20.5.2010 Ylitarkastaja Marjo Mäkelä Maahanmuuttovirasto Laillinen oleskelu Oleskeluluvalla (Suomi)

Lisätiedot

OLE_PH4 1 + + Onko lapsella tai onko lapsella ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH4_201114PP +

OLE_PH4 1 + + Onko lapsella tai onko lapsella ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH4_201114PP + OLE_PH4 1 *1319901* OLESKELULUPAHAKEMUS LAPSELLE Tällä lomakkeella haetaan alle 18-vuotiaalle lapselle ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Oleskeluluvan hakemisen tarkoituksena on,

Lisätiedot

*1409901* A-OSA + + PH4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni

*1409901* A-OSA + + PH4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni PH4_plus 1 *1409901* PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI Tämä perheselvityslomake on tarkoitettu sinulle, joka olet ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella hakevan alle 18

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

nykyiset etunimet kaikki etunimet hakijan esittämässä muodossa *) nykyinen sukunimi hakijan esittämä uusi sukunimi

nykyiset etunimet kaikki etunimet hakijan esittämässä muodossa *) nykyinen sukunimi hakijan esittämä uusi sukunimi Saapunut () NIMENMUUTOSHAKEMUS Diaarinumero HAKEMUS KOSKEE sukunimen muuttamista etunimen muuttamista sukunimen ja etunimen muuttamista HENKILÖ, JONKA NIMEN MUUTTA- MISTA HAETAAN (hakija) JA HAETTAVA UUSI

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

KANSALAISUUSILMOITUS; ULKOMAILLA AVIOLIITON ULKOPUOLELLA SYNTYNYT ULKOMAALAINEN, JONKA SYNTYESSÄ ISÄ OLI SUOMEN KANSALAINEN

KANSALAISUUSILMOITUS; ULKOMAILLA AVIOLIITON ULKOPUOLELLA SYNTYNYT ULKOMAALAINEN, JONKA SYNTYESSÄ ISÄ OLI SUOMEN KANSALAINEN KAN_4 1 *1199901* KANSALAISUUSILMOITUS; ULKOMAILLA AVIOLIITON ULKOPUOLELLA SYNTYNYT ULKOMAALAINEN, JONKA SYNTYESSÄ ISÄ OLI SUOMEN KANSALAINEN Tämä ilmoituslomake on tarkoitettu Suomen kansalaisuuden hakemiseksi

Lisätiedot

Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö. Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö

Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö. Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö 1 Ketä ovat suomalaiset? Suomen kansalaisuus voi perustua kansalaisuuslain mukaan vanhemman

Lisätiedot

Oleskelulupa-asioiden pääpiirteet. Maahanmuuttovirasto TE-toimiston työnantaja-tilaisuus Leena Kallio

Oleskelulupa-asioiden pääpiirteet. Maahanmuuttovirasto  TE-toimiston työnantaja-tilaisuus Leena Kallio Oleskelulupa-asioiden pääpiirteet Maahanmuuttovirasto www.migri.fi TE-toimiston työnantaja-tilaisuus 18.5.2017 Leena Kallio Maahanmuuttoyksikkö Tiina Suominen Oikeus ja tukipalvelut Tiimit Työ Perhe Maasta

Lisätiedot

+ + PERHESELVITYSLOMAKE MUUSTA OMAISESTA PERHEENKOKOAJALLE

+ + PERHESELVITYSLOMAKE MUUSTA OMAISESTA PERHEENKOKOAJALLE PK5_plus 1 *1469901* PERHESELVITYSLOMAKE MUUSTA OMAISESTA PERHEENKOKOAJALLE Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jonka muu omainen kuin puoliso tai huollossasi oleva alle 18-vuotias lapsi hakee ensimmäistä

Lisätiedot

Turvapaikkamenettely Suomessa

Turvapaikkamenettely Suomessa Turvapaikkamenettely Suomessa Maahanmuuttovirasto (MIGRI) Esityksen jaottelu 2 1. Turvapaikkamenettely Turvapaikkatutkinta Kiireellisyysperusteet Yleistä päätöksenteosta 2. Muutoksenhaku päätökseen 3.

Lisätiedot

*1179901* + + KAN_2 1 KANSALAISUUSHAKEMUS HAKIJANA OLEVALLE LAPSELLE A. HENKILÖLLISYYTEEN JA KANSALAISUUSASEMAAN VAIKUTTAVAT TIEDOT

*1179901* + + KAN_2 1 KANSALAISUUSHAKEMUS HAKIJANA OLEVALLE LAPSELLE A. HENKILÖLLISYYTEEN JA KANSALAISUUSASEMAAN VAIKUTTAVAT TIEDOT KAN_2 1 *1179901* KANSALAISUUSHAKEMUS HAKIJANA OLEVALLE LAPSELLE Tämä hakemuslomake on tarkoitettu sinulle Suomen kansalainen, joka haet Suomen kansalaisuutta huollossasi olevalle ja luonasi asuvalle alaikäiselle

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 8.2.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 39/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 118/2014, annettu 30 päivänä tammikuuta

Lisätiedot

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (edellytyksistä, joiden täyttyessä kolmansien maiden kansalaiset voivat matkustaa vapaasti jäsenvaltioiden alueella enintään kolmen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 2014/0202(COD) 5.2.2015 TARKISTUKSET 5-19 Mietintöluonnos Cecilia Wikström (PE544.476v01-00) ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

+ + OLESKELULUPAHAKEMUS TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN SUORITTAMISTA VARTEN

+ + OLESKELULUPAHAKEMUS TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN SUORITTAMISTA VARTEN OLE_TUT 1 *1109901* OLESKELULUPAHAKEMUS TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN SUORITTAMISTA VARTEN Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka haet oleskelulupaa tieteelliseen tutkimukseen tai tutkimushankkeeseen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1214/2013 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1214/2013 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2013 1214/2013 Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH2_040116PP +

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH2_040116PP + OLE_PH2 1 *1309901* OLESKELULUPAHAKEMUS PUOLISO SUOMEN KANSALAINEN Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jos olet hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Puolisosi on Suomen

Lisätiedot

Helsinki 25. maaliskuuta 2009 Asiakirja: MB/12/2008 lopullinen

Helsinki 25. maaliskuuta 2009 Asiakirja: MB/12/2008 lopullinen Helsinki 25. maaliskuuta 2009 Asiakirja: MB/12/2008 lopullinen PÄÄTÖS EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON JA KOMISSION ASIAKIRJOJEN SAAMISESTA YLEISÖN TUTUSTUTTAVAKSI ANNETUN EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

Minut on otettu Dublin-menettelyyn mitä se tarkoittaa?

Minut on otettu Dublin-menettelyyn mitä se tarkoittaa? FI Minut on otettu Dublin-menettelyyn mitä se tarkoittaa? B Dublin-menettely tietoa Dublin-menettelyssä oleville henkilöille, jotka hakevat kansainvälistä suojelua (asetuksen (EU) N:o 604/2013 4 artikla)

Lisätiedot

TIETOA TURVAPAIKANHAKIJALLE

TIETOA TURVAPAIKANHAKIJALLE TIETOSIVU TIETOA TURVAPAIKANHAKIJALLE HYVÄ TURVAPAIKANHAKIJA Olet hakenut Suomesta kansainvälistä suojelua, mikä tarkoittaa turvapaikkaa sekä oleskelulupaa toissijaisen suojelun ja humanitaarisen suojelun

Lisätiedot

KAN_6 1 + + A. HENKILÖLLISYYTEEN JA KANSALAISUUSASEMAAN VAIKUTTAVAT TIEDOT KAN_6_100214PP +

KAN_6 1 + + A. HENKILÖLLISYYTEEN JA KANSALAISUUSASEMAAN VAIKUTTAVAT TIEDOT KAN_6_100214PP + KAN_6 1 *1219901* KANSALAISUUSILMOITUS; NUORI HENKILÖ Tämä ilmoituslomake on tarkoitettu Suomen kansalaisuuden hakemiseksi sinulle 18-22 -vuotias, jota ei ole tuomittu vapausrangaistukseen ja joka - olet

Lisätiedot

Henkilökorttilaki. EV 14/1999 vp - HE 18/1999 vp

Henkilökorttilaki. EV 14/1999 vp - HE 18/1999 vp EV 4/999 vp - HE 8/999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen henkilökorttilaiksi ja laiksi väestötietolain 23 :n muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 8/999 vp henkilökorttilaiksi

Lisätiedot

Ulkomaalaisten lupa-asiat. Ylitarkastaja Pentti Sorsa Maahanmuuttovirasto, Maahanmuuttoyksikkö 21.5.2012

Ulkomaalaisten lupa-asiat. Ylitarkastaja Pentti Sorsa Maahanmuuttovirasto, Maahanmuuttoyksikkö 21.5.2012 Ulkomaalaisten lupa-asiat Ylitarkastaja Pentti Sorsa Maahanmuuttovirasto, Maahanmuuttoyksikkö 21.5.2012 Viisumi vai oleskelulupa? Viisumi on maahantulolupa lyhytaikaista ja tilapäistä, enintään kolme kuukautta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 748. Laki

SISÄLLYS. N:o 748. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 1999 N:o 748 752 SISÄLLYS N:o Sivu 748 Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

Laki konsulipalvelulain muuttamisesta

Laki konsulipalvelulain muuttamisesta RINNAKKAISTEKSTIT 1. Laki konsulipalvelulain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan konsulipalvelulain (498/1999) 2, sellaisena kuin se on laissa 970/2014, 5, 11, 12, 15, 18, 19, 23 ja

Lisätiedot

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN Yleiset säännökset Puolan tasavallassa Euroopan unionin kansalaisen oleskelua koskeva asia on hoidettava välittömästi, kun taas sellaisen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta /2012 Laki

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta /2012 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2012 295/2012 Laki rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen ehkäisemisestä ja ratkaisemisesta sekä esitutkinnan

Lisätiedot

HE 23/2001 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 23/2001 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi ulkomaalaislakiin säännökset tilapäisen suojelun antamisesta. Samalla

Lisätiedot

+ + OLESKELULUPAHAKEMUS ENTISEN SUOMEN KANSALAISUUDEN PERUSTEELLA

+ + OLESKELULUPAHAKEMUS ENTISEN SUOMEN KANSALAISUUDEN PERUSTEELLA OLE_EN 1 *1049901* OLESKELULUPAHAKEMUS ENTISEN SUOMEN KANSALAISUUDEN PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka haet oleskelulupaa sillä perusteella, että olet itse ollut Suomen

Lisätiedot

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295 Page 1 of 6 Finlex Finlex Lainsäädäntö Ajantasainen lainsäädäntö Vuosi 2012 15.6.2012/295 Seurattu SDK 184/2013 saakka. 15.6.2012/295 Laki rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

+ + KANSALAISUUSILMOITUS; KAKSITOISTA VUOTTA TÄYTTÄNYT OTTOLAPSI

+ + KANSALAISUUSILMOITUS; KAKSITOISTA VUOTTA TÄYTTÄNYT OTTOLAPSI KAN_5 1 *1209901* KANSALAISUUSILMOITUS; KAKSITOISTA VUOTTA TÄYTTÄNYT OTTOLAPSI Tämä ilmoituslomake on tarkoitettu 12 vuotta täyttäneelle ottolapselle, jonka ottovanhemmista ainakin toinen on Suomen kansalainen.

Lisätiedot

LAKIEHDOTUS. Laki. konsulipalvelulain muuttamisesta

LAKIEHDOTUS. Laki. konsulipalvelulain muuttamisesta LAKIEHDOTUS Laki konsulipalvelulain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan konsulipalvelulain (498/1999) 2, sellaisena kuin se on laissa 970/2014, 5, 11, 12, 15, 18, 19, 23, ja 24 sekä

Lisätiedot

Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa

Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa Suositus Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa n suosituksen liite Suositus 1 (9) Sisältö 1 Johdanto... 3 2 LUOTTAMUSVERKOSTO JA SEN TOIMINTA... 3 2.1 Luottamusverkosto...

Lisätiedot

* * A-OSA + + PH4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni

* * A-OSA + + PH4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni PH4_plus 1 *1409901* PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI Tämä perheselvityslomake on tarkoitettu sinulle, jos olet ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella hakevan alle 18 vuotiaan

Lisätiedot

Laki. kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten. Lain tarkoitus ja soveltamisala

Laki. kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten. Lain tarkoitus ja soveltamisala Laki kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus ja soveltamisala Tällä lailla

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

OLESKELULUPA SUOMEEN TIETOSIVU MUUT KUIN EU/ETA-KANSALAISET

OLESKELULUPA SUOMEEN TIETOSIVU MUUT KUIN EU/ETA-KANSALAISET TIETOSIVU OLESKELULUPA SUOMEEN MUUT KUIN EU/ETA-KANSALAISET Suomeen tulevat ulkomaalaiset tarvitsevat yleensä oleskeluluvan pitkäaikaista oleskelua varten Suomessa. Tässä tietosivussa selostetaan yleisluonteisesti

Lisätiedot

+ + Lapsesta ei ole mitään henkilöllisyyttä tai kansalaisuusasemaa osoittavaa todistusta tai asiakirjaa KAN_1C_100214PP +

+ + Lapsesta ei ole mitään henkilöllisyyttä tai kansalaisuusasemaa osoittavaa todistusta tai asiakirjaa KAN_1C_100214PP + KAN_1C 1 *1169601* KANSALAISUUSHAKEMUKSEN KANSSAHAKIJANA OLEVAN 15-17 -VUOTIAAN LAPSEN LIITELOMAKE Tämä liitelomake on tarkoitettu 15-17 -vuotiaalle lapselle (kanssahakija), jolle haetaan Suomen kansalaisuutta

Lisätiedot

* * A-OSA + + OLE_ADO 1 OLESKELULUPAHAKEMUS ADOPTION PERUSTEELLA. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot

* * A-OSA + + OLE_ADO 1 OLESKELULUPAHAKEMUS ADOPTION PERUSTEELLA. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot OLE_ADO 1 *1019901* OLESKELULUPAHAKEMUS ADOPTION PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka asut Suomessa ja haet oleskelulupaa ulkomailta adoptoitavalle lapselle (kansainvälinen

Lisätiedot

+ + PERHESELVITYSLOMAKE MUUSTA OMAISESTA PERHEENKOKOAJALLE

+ + PERHESELVITYSLOMAKE MUUSTA OMAISESTA PERHEENKOKOAJALLE PK5_plus 1 *1469901* PERHESELVITYSLOMAKE MUUSTA OMAISESTA PERHEENKOKOAJALLE Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jonka muu omainen kuin puoliso tai huollossasi oleva alle 18-vuotias lapsi hakee ensimmäistä

Lisätiedot

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_MUU_201114PP +

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_MUU_201114PP + OLE_MUU 1 *1069901* OLESKELULUPAHAKEMUS SUOMEEN; MUU PERUSTE Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka haet oleskelulupaa perusteella, jolle ei ole olemassa omaa hakemuslomaketta. Huomaathan,

Lisätiedot

TURVAPAIKKA-ASIAT 2013. 1. Johdanto

TURVAPAIKKA-ASIAT 2013. 1. Johdanto TILASTOKATSAUS 213/2 Turvapaikkayksikkö 27.1.214 TURVAPAIKKA-ASIAT 213 1. Johdanto 2. Turvapaikanhakijat Tilastokatsaus jakaantuu hakemus-, päätös- sekä Dublin-prosessiin. Katsaus kuvaa pääosin kehitystä

Lisätiedot

* * A-OSA + + PK4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni

* * A-OSA + + PK4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni PK4_plus 1 *1459901* PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI Tämä on perheselvityslomake sinulle, jonka alle 18-vuotias naimaton lapsi on hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen. Sinä olet lapsen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 13. tammikuuta 2004 VÄLIAIKAINEN 2002/0043(CNS) LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta kansalaisvapauksien

Lisätiedot

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_OPI_040116PP +

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_OPI_040116PP + OLE_OPI 1 *1079901* OLESKELULUPAHAKEMUS OPISKELUN PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, jonka oleskelun tarkoituksena on opiskelu suomalaisessa oppilaitoksessa, johon sinut

Lisätiedot

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH3_201114PP +

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH3_201114PP + OLE_PH3 1 *1449901* OLESKELULUPAHAKEMUS HUOLTAJALLE LAPSI SUOMESSA Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, joka haet ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Huollossasi oleva alle 18 vuoden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI

SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI KANSAINVÄLISISSÄ JÄRJESTÖISSÄ TOIMIVIEN PYSYVIEN EDUSTUSTOJEN

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 42/2013 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 42/2013 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 42/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi passilain muuttamisesta ja passilain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava)

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava) 15.12.2000 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti L 316/1 I (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2725/2000, annettu 11 päivänä joulukuuta 2000, Eurodac-järjestelmän perustamisesta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 187/2004 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 187/2004 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 187/2004 vp Hallituksen esitys laiksi tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa annetun

Lisätiedot

13.12.2005 Euroopan unionin virallinen lehti L 326/13

13.12.2005 Euroopan unionin virallinen lehti L 326/13 13.12.2005 Euroopan unionin virallinen lehti L 326/13 NEUVOSTON DIREKTIIVI 2005/85/EY, annettu 1 päivänä joulukuuta 2005, pakolaisaseman myöntämistä tai poistamista koskevissa menettelyissä jäsenvaltioissa

Lisätiedot

+ + Syntymäpaikkakunta. Siviilisääty Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Avoliitto OLE_TY5_130415PP +

+ + Syntymäpaikkakunta. Siviilisääty Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Avoliitto OLE_TY5_130415PP + OLE_TY5 1 *1155501* OLESKELULUPAHAKEMUS TYÖNTEON PERUSTEELLA Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jos olet tulossa työskentelemään Suomeen suomalaisen tai Suomessa toimivan työnantajan palvelukseen ja olet

Lisätiedot

+ + Tämä ilmoituslomake on tarkoitettu sinulle entinen Suomen kansalainen, joka olet menettänyt Suomen kansalaisuuden

+ + Tämä ilmoituslomake on tarkoitettu sinulle entinen Suomen kansalainen, joka olet menettänyt Suomen kansalaisuuden KAN_7 1 *1229901* KANSALAISUUSILMOITUS; ENTINEN SUOMEN KANSALAINEN Tämä ilmoituslomake on tarkoitettu sinulle entinen Suomen kansalainen, joka olet menettänyt Suomen kansalaisuuden Jos haluat hakea Suomen

Lisätiedot

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH3_311216PP +

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH3_311216PP + OLE_PH3 1 *1449901* OLESKELULUPAHAKEMUS HUOLTAJALLE LAPSI SUOMESSA Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jos haet ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Huollossasi oleva alle 18 vuoden

Lisätiedot

+ + Onko lapsella tai onko lapsella ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH4_311216PP +

+ + Onko lapsella tai onko lapsella ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH4_311216PP + OLE_PH4 1 *1319901* OLESKELULUPAHAKEMUS LAPSELLE Tällä lomakkeella haetaan alle 18-vuotiaalle lapselle ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Oleskeluluvan hakemisen tarkoituksena on,

Lisätiedot

TIETOA TURVAPAIKANHAKIJALLE

TIETOA TURVAPAIKANHAKIJALLE TIETOSIVU TIETOA TURVAPAIKANHAKIJALLE HYVÄ TURVAPAIKANHAKIJA Olet hakenut Suomesta kansainvälistä suojelua, mikä tarkoittaa turvapaikkaa tai oleskelulupaa toissijaisen suojelun perusteella. Voit saada

Lisätiedot

EDUSTAJANA TURVAPAIKKAMENETTELYSSÄ

EDUSTAJANA TURVAPAIKKAMENETTELYSSÄ EDUSTAJANA TURVAPAIKKAMENETTELYSSÄ Opas alaikäisen turvapaikanhakijan edustajalle ERF EDUSTAJANA TURVAPAIKKAMENETTELYSSÄ Opas alaikäisen turvapaikanhakijan edustajalle ERF Hanke on saanut tukea Euroopan

Lisätiedot

+ + Tämän lomakkeen lisäksi puolisosi tulee täyttää lomake PK2_plus, jossa hän vastaa perhesidettä koskeviin kysymyksiin.

+ + Tämän lomakkeen lisäksi puolisosi tulee täyttää lomake PK2_plus, jossa hän vastaa perhesidettä koskeviin kysymyksiin. OLE_PH2 1 *1309901* OLESKELULUPAHAKEMUS PUOLISO SUOMEN KANSALAINEN Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, joka olet hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Puolisosi on Suomen

Lisätiedot

+ + Syntymäpaikkakunta. Siviilisääty Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Avoliitto

+ + Syntymäpaikkakunta. Siviilisääty Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Avoliitto OLE_TY3 1 *1159901* OLESKELULUPAHAKEMUS TYÖHARJOITTELUN PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka olet tulossa Suomeen työtä tai työharjoittelua varten, joka sisältyy valtioiden

Lisätiedot

KHO:2013:180. Antopäivä: 22.11.2013 Taltionumero: 3632 Diaarinumero: 2262/1/13

KHO:2013:180. Antopäivä: 22.11.2013 Taltionumero: 3632 Diaarinumero: 2262/1/13 KHO:2013:180 Ulkomaalaisasia - Käännyttäminen - Maasta poistamisen estyminen Vuosikirjanumero: - Ns. tekninen este - Esteen selvittäminen - Tilapäinen oleskelulupa - KHO:2013:180 Irak Antopäivä: 22.11.2013

Lisätiedot

Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen

Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen 1 Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen 20.5.2008 Lakimies Tuomas Möttönen Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Johdon tukipalvelut - 2008 Hallinto-oikeuden toimivalta lastensuojeluasioissa

Lisätiedot

Päätös. Laki. rekisterihallintolain muuttamisesta

Päätös. Laki. rekisterihallintolain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 118/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi rekisterihallintolain ja eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden

Lisätiedot

Nimi Tampereen kaupunki, kiinteistötoimi. Aila Taura p. 050 351 8256 Marjut Malo-Siltanen p. 040 801 6776 ja Jaana Rimpi-Muhonen p.

Nimi Tampereen kaupunki, kiinteistötoimi. Aila Taura p. 050 351 8256 Marjut Malo-Siltanen p. 040 801 6776 ja Jaana Rimpi-Muhonen p. Henkilötietolain (523/99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE 1. Rekisterinpitäjä (tarvittaessa eli jos rekisterinpitäjällä ei toimipaikkaa EU:n alueella, myös edustaja) Nimi Tampereen kaupunki, kiinteistötoimi

Lisätiedot

EV 207/1998 vp- HE 187/1998 vp

EV 207/1998 vp- HE 187/1998 vp EV 207/1998 vp- HE 187/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot