SISÄASIAINMINISTERIÖN ASETUS ERITYISTÄ VAARAA AIHEUTTAVIEN KOH- TEIDEN ULKOISESTA PELASTUSSUUNNITELMASTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄASIAINMINISTERIÖN ASETUS ERITYISTÄ VAARAA AIHEUTTAVIEN KOH- TEIDEN ULKOISESTA PELASTUSSUUNNITELMASTA"

Transkriptio

1 SISÄASIAINMINISTERIÖ Muistio Yli-insinööri Kristine Jousimaa SISÄASIAINMINISTERIÖN ASETUS ERITYISTÄ VAARAA AIHEUTTAVIEN KOH- TEIDEN ULKOISESTA PELASTUSSUUNNITELMASTA Taustaa Sisäasiainministeriö on antanut pelastuslain (468/2003) 9 :n 4 momentin nojalla 21 päivänä elokuuta 2008 asetuksen vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuuksien torjunnasta (541/2008). Uusi pelastuslaki (379/2011) tulee voimaan ja kumoaa tällä hetkellä voimassa olevan pelastuslain. Ehdotetussa asetuksessa on otettu huomioon uuden pelastuslain edellyttämät muutokset asetukseen. Uuden pelastuslain 48 :n 1 momentin mukaan pelastuslaitoksen on laadittava alueellaan erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden ulkoinen pelastussuunnitelma yhteistyössä asianomaisen toiminnanharjoittajan kanssa. Pelastuslain 48 :n 4 momentin mukaan sisäasiainministeriön asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä ulkoisen pelastussuunnitelman laatimisesta, uusimisesta ja sisällöstä, väestön kuulemisesta suunnitelman laatimisen yhteydessä ja suunnitelmasta tiedottamisesta, suunnitelman mukaisista harjoituksista, suunnitelman ja harjoitusten toteutumisen valvonnasta sekä asianomaisissa kohteissa tapahtuneita onnettomuuksia koskevien tietojen merkitsemisestä pelastustoimen toimenpiderekisteriin. Ehdotetussa asetuksessa säädettäisiin myös ydinlaitoksia koskevasta ulkoisesta pelastussuunnitelmasta, josta on nykyisin säädetty sisäasiainministeriön asetuksessa säteilyvaaratilanteiden varalle laadittavista pelastustoimen suunnitelmista ja säteilyvaarasta tiedottamisesta (520/2007). Vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuuksien torjunnasta annetun sääntelyn osalta on huomioitava Euroopan unionin neuvoston direktiivi 96/82/EY (jäljempänä Seveso II-direktiivi), Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/21/EY sekä Euroopan neuvoston direktiivi 89/618/Euratom. Seveso II-direktiivin 11 artiklassa edellytetään ulkoisen pelastussuunnitelman laatiminen 9 artiklan määräysten alaisten turvallisuusselvitysvelvollisten tuotantolaitosten osalta ja direktiivin 2006/21/EY 6 artiklassa edellytetään ulkoisen pelastussuunnitelman laatiminen kaivannaisjätteen jätealueelle. Direktiivillä 89/618/Euratom säädetään säteilyvaaratilanteessa tarvittavien suojelutoimenpiteiden ja noudatettavien ohjeiden antamisesta väestölle. Säteilyvaarasta tiedottamisesta säädetään erikseen. Asetus on valmisteltu virkamiestyönä. Asetus tullaan notifioimaan määräysten mukaan Euroopan komissiolle. Lausuntoja asetusluonnoksesta saatiin 40. Lausuntojen muutosesitykset on pääosin pystytty ottamaan huomioon. Lisäksi luonnosta käsiteltiin pääesikunnan, STUK:n, Trafin (liikenteen turvallisuusvirasto), Liikenneviraston, VR:n ja Tukesin kanssa pidetyissä kokouksissa sekä VAK:n (vaarallisten aineiden kuljetusasiain) neuvottelukunnassa ja neuvottelukunnan yleisjaostossa sekä TENK:n (turvallisuustekniikan neuvottelukunta) prosessijaoksessa.

2 2 Perustelut 1 Soveltamisala 2 Määritelmät Asetusta sovellettaisiin pelastuslain 48 :ssä tarkoitettuun pelastuslaitoksen laatimaan ulkoiseen pelastussuunnitelmaan. Pelastuslain nojalla ulkoisten pelastussuunnitelmien laatiminen laajenee koskemaan Seveso II-direktiivin mukaisten tuotantolaitosten, ydinvoimalaitosten ja kaivannaisjätteen jätealueiden lisäksi myös vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (195/2002) 32 :ssä tarkoitettuja ratapihoja, vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä säilytyksestä satama-alueella annetun valtioneuvoston asetuksen (251/2005) 8 :ssä tarkoitettuja satama-alueita ja vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) 30 ja 62 :ssä tarkoitettuja puolustusvoimien tuotantolaitoksia, joista täytyy laatia turvallisuusselvitys. Sisäisten pelastussuunnitelmien laatimisesta säädetään vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) 28 ja 62 :ssä, ympäristösuojelulain (86/2000) 103 b :ssä, kaivannaisjätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen (379/2008) 5 :ssä, vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (195/2002) 32 :ssä, vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä säilytyksestä satama-alueella annetun valtioneuvoston asetuksen (251/2005) 8 :ssä ja sotilasräjähteistä annetun puolustusministeriön asetuksen (772/2009) 18 :ssä. Ydinvoimalaitosten sisäinen pelastussuunnitelma sisältyy valmiussuunnitelmaan, josta säädetään ydinenergia-asetuksen (161/1988) 35 ja 36 :ssä sekä ydinvoimalaitosten valmiusjärjestelyistä annetun valtioneuvoston asetuksen (735/2008) 6 :ssä. Asetuksessa määriteltäisiin seuraavat uudet käsitteet: kaivannaisjätteen jätealue, ydinlaitos, ratapiha, satama-alue, rataverkon haltija, satamanpitäjä sekä tarkennettaisiin käsitteitä laitos, toiminnanharjoittaja, suuronnettomuus ja ulkoinen pelastussuunnitelma. Muut määritelmät pysyisivät ennallaan. 3 Ulkoisen pelastussuunnitelman laatiminen Pykälän 1 momentissa viitattaisiin pelastuslain 48 :ään. Laadittaessa ulkoista pelastussuunnitelmaa ydinlaitokselle tulisi ydinvoimalaitoksen osalta ottaa huomioon varautumisalue, josta säädetään ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyistä annetun valtioneuvoston asetuksen (735/2008) 2 :n 5 kohdassa. Varautumisalueen rajan olisi tarkoitus noudattaa luonnollisia aluerajoja, kuten kuntien ja taajamien rajoja, jokia ja teitä. Niiden taajamien ym. luonnollisten alueiden, joiden osia on alle 20 kilometrin etäisyydellä laitoksesta, tulisi kuulua kokonaisuudessaan varautumisalueeseen. Pykälän 2 momentti vastaa nykyistä sääntelyä.

3 3 Pykälän 3 momentti olisi uusi ja sen mukaan laadittaessa ulkoista pelastussuunnitelmaa koko tehdasalueelle (kansainvälisesti puhutaan teollisuuspuistosta) olisi suunnitelmassa otettava huomioon myös ne 2 momentissa mainitulla alueella olevat tuotantolaitokset, joista ei tarvitse laatia ulkoista pelastussuunnitelmaa, mutta joissa kuitenkin käsitellään ja varastoidaan vaarallisia kemikaaleja ja joihin voisi kohdistua tai jotka voisivat mahdollisesti aiheuttaa suuronnettomuus- tai muuta vaaraa alueella. Pykälän 4 momentissa säädettäisiin turvallisuusasiakirjojen toimittamisesta pelastuslaitoksille ulkoisia pelastussuunnitelmia varten. Toimittamisvelvollisuus säädettäisiin Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (aik. Turvatekniikan keskus), Liikenteen turvallisuusvirastolle, puolustushaaraesikunnalle, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja ydinvoimalaitoksen luvanhaltijalle. Tällä varmistetaan tiedon kulku eri viranomaisten kesken. Tietojen toimittamisessa on otettava huomioon viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 :ssä säädetty. Pykälän 5 momentissa säädettäisiin ajanjaksosta, jona ulkoinen pelastussuunnitelma tulisi laatia. Nykyinen neljän kuukauden määräaika muutettaisiin kahdeksaan kuukauteen, jotta väestön kuulemiselle ulkoisten pelastussuunnitelmien valmisteluvaiheessa jää riittävästi aikaa. Pykälän 6 momentissa säädettäisiin pelastussuunnitelmien päivittämisestä. Nykyinen kahden kuukauden määräaika muutettaisiin kuuteen kuukauteen, jotta väestön mahdolliselle kuulemiselle jäisi riittävästi aikaa. Pykälän 7 momenttiin siirrettäisiin nykyisen asetuksen 5 momentista ympäristöviranomaisia käsittävä kuuleminen ja kuuleminen laajennettaisiin koskemaan kaikkia pelastuslain 46 :ssä mainittuja yhteistyötahoja. Kuuleminen korvattaisiin termillä pyytää lausunto, koska tässä yhteydessä kuulemisella tarkoitettaisiin asiantuntijan lausuntoa ulkoisesta pelastussuunnitelmasta siltä yhteistyötaholta, jonka mielipiteellä voisi olla merkitystä pelastussuunnitelman sisältöön. Pykälän 8 momentissa säädettäisiin pelastussuunnitelman hyväksymisestä. 4 Ulkoisen pelastussuunnitelman sisältö Pykälän 1 momentti vastaisi nykyisen asetuksen 3 :n 3 momenttia, kuitenkin siten muutettuna, että siitä on poistettu kohtaa 4 koskeva suuronnettomuuden jälkien korjaaminen ja ympäristön puhdistaminen, koska ne eivät varsinaisesti ole pelastuslaitoksen tehtävä, joskin pelastuslaitoksen on omalta osaltaan varauduttava myös ympäristön suojelemiseen. Lisäksi kohtaan 3 on lisätty tarpeellisten tietojen antaminen väestön ja toimenpiteistä vastaavien viranomaisten ja laitosten lisäksi myös toimenpiteistä vastaaville muille toimijoille, joita esim. ydinlaitosonnettomuustilanteen hallinnassa on mukana. Pykälän 2 momenttiin on siirretty nykyisen asetuksen 3 :n 5 momentista säädös sisäisen pelastussuunnitelman tai ydinlaitoksen valmiussuunnitelman yhteen sovittamisesta ulkoisen pelastussuunnitelman kanssa.

4 4 Pykälän 3 momentti vastaisi nykyisen asetuksen 1 momenttia ja se eroaisi nykyisestä sääntelystä siinä, että momentin 1-3 kohdat olisivat uusia ja niissä edellytettäisiin ulkoisen pelastussuunnitelman sisältävän yleistiedot kohteena olevasta alueesta, tiedot alueen pelastusorganisaatiosta sekä alueella olevat suuronnettomuusvaarat. Edellä mainitut tiedot ovat keskeisiä pelastustoiminnalle ja ne on jo nykyisin vaadittu ulkoisiin pelastussuunnitelmiin sisäasiainministeriön ohjeessa Ulkoisen pelastussuunnitelman laatiminen (35/2009). Momentin 4 kohtaan lisättäisiin ydinlaitoksen, kaivannaisjätteen jätealueen ja ratapihan toiminnanharjoittaja sekä satama-alueen satamanpitäjä. Lisäksi kohtaa muutettaisiin siten, että niistä henkilöistä, joilla toiminnanharjoittajan edustajina tai satamaalueella satamanpitäjän edustajana on valtuudet käynnistää pelastustoimet alueella, ilmoitettaisiin vain tehtävänimike. Tällöin vältyttäisiin jatkuvilta kohtaan 4 tehtäviltä muutoksilta henkilöiden vaihtuessa. Henkilöistä voitaisiin tarvittaessa tehdä erillinen luettelo, jonka julkisuudesta päätettäessä tulisi huomioida viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 :n 1 momentti. Pelastustoiminnan johtamisesta säädetään pelastuslaissa. Pykälän 3 momentin kohdissa 7 ja 8 tuotantolaitos korvattaisiin termillä alue. Pykälän 8 kohtaan lisättäisiin vaatimus selvittää, miten toimitaan onnettomuusskenaarioiden mukaisissa tilanteissa. Edellä mainitut tiedot ovat keskeisiä pelastustoiminnalle ja ne on jo nykyisin vaadittu ulkoisiin pelastussuunnitelmiin sisäasiainministeriön ohjeessa Ulkoisen pelastussuunnitelman laatiminen (35/2009). Kohdan 9 mukaisesti väestölle annettaisiin tietoja onnettomuustapahtuman lisäksi myös onnettomuuden vaikutuksista. Tällä muutoksella on tarkoitus parantaa väestölle tiedottamista, jotta väestö onnettomuuden sattuessa saisi mahdollisimman kattavaa tietoa ja osaisi toimia tilanteen edellyttämällä tavalla. 5 Valmisteluvaiheen kuuleminen ja asiakirjojen nähtäville asettaminen Pykälässä säädettäisiin valmisteluvaiheen kuulemistilaisuuden järjestämisestä ja ulkoisen pelastussuunnitelman luonnoksen asettamisesta julkisesti nähtäväksi. Pelastussuunnitelman nähtävillä olo tulisi järjestää myös, mikäli siihen olisi niiden tarkastamisen yhteydessä tehty oleellisia muutoksia. Pykälän 2 momentin mukaan ulkoisen pelastussuunnitelman valmisteluvaiheeseen liittyvästä kuulemistilaisuudesta tulisi ilmoittaa paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä, kunnan ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla vähintään 14 päivää ennen kuulemistilaisuutta. Momentissa lueteltaisiin ne tiedot, jotka ilmoituksessa tulisi olla suunnitelman tarkoituksen lisäksi. Kuulemistilaisuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä tilaisuutta, jossa pelastuslaitos ja myös ulkoisen pelastussuunnitelman laadintaan osallistuneet toiminnanharjoittajat esittelevät valmistelussa olevaa suunnitelmaa ja jossa väestöllä on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja mielipiteitä suunnitelmaan liittyen. Kuulemistilaisuudella ei siten viitata hallintolain (434/2003) 34 :ssä säänneltyyn asianosaisen kuulemiseen. Pykälän 3 momentissa viitattaisiin hallintolain 62 :ään, jossa säännellään asiakirjojen nähtäville asettamisesta. Hallintolain 62 :n 2 momentin mukaan asiakirjan nähtäville asettamisesta on ilmoitettava virallisessa lehdessä ja sen lisäksi viranomaisen ilmoitustaululla tai sellaisessa sanomalehdessä, josta vastaanottajan voidaan otaksua

5 5 parhaiten saavan tiedon. Ilmoituksesta on käytävä ilmi, mitä asia koskee sekä maininta siitä, missä ja mihin ajankohtaan saakka asiakirja pidetään nähtävillä. Saman pykälän 3 momentin mukaan ilmoituksessa on todettava, että tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta virallisessa lehdessä. Edellä mainitun lisäksi asiakirjan tulisi olla nähtävillä myös pelastuslaitoksen internet-sivuilla. Lisäksi momentissa viitattaisiin toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 :n 1 momenttiin, jossa säädetään salassa pidettävistä asiakirjoista. 6 Ulkoisista pelastussuunnitelmista tiedottaminen ja niiden tarkistaminen Pykälän 1 momentissa julkinen laitos korvattaisiin sanalla yhteisö. Tarkoituksena on, että tiedottaminen tulee kohdistaa myös muihin sellaisiin tiloihin kuin julkisiin laitoksiin, joissa voi olla samanaikaisesti paljon ihmisiä koolla, esim. kauppakeskukset ja liikuntakeskukset. Momentissa korostettaisiin tiedottamisen tärkeyttä myös 3 :n 3 momentissa mainituille tuotantolaitoksille. Ulkoisia pelastussuunnitelmia koskeva tieto voitaisiin sisällyttää tuotantolaitosten ja kaivannaisjätteen jätealueiden osalta väestölle toimitettavaan tiedotteeseen, josta säädetään vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 32 :ssä ja kaivannaisjätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen 5 :ssä. Ydinlaitosten, ratapihojen ja satama-alueiden osalta noudatettaisiin soveltuvin osin edellä mainittua. Pykälän 2 momentissa säädettäisiin tarkemmin tiedottamisen uusimisesta, joka olisi tehtävä silloin, kun pelastussuunnitelmiin tehdään oleellisia muutoksia, kuitenkin vähintään viiden vuoden välein. Väestölle tiedottamista ei tarvitsisi uusia pelkästään pelastussuunnitelmiin tehtyjen pienimuotoisten muutosten takia, joilla ei pelastustoiminnan kannalta ole merkitystä. Momentissa säädettäisiin lisäksi velvollisuudesta antaa toimintaohjeet väestölle suuronnettomuuden varalta molemmilla kansalliskielillä viittaamalla kielilakiin (423/2003), jonka 32 :n 1 momentin toisen virkkeen mukaan yksilön hengen, terveyden ja turvallisuuden sekä omaisuuden ja ympäristön kannalta oleellinen tieto tulee antaa koko maassa molemmilla kansalliskielillä. Pykälän 3 momentissa säädettäisiin väestön turvallisuuden kannalta keskeisten tietojen saatavilla olosta ja 4 momentissa ulkoisista pelastussuunnitelmista tiedottamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioille. Pykälän 5 momentissa säädettäisiin pelastussuunnitelmien tarkistamisesta ja ajan tasalle saattamisesta. Väestölle tiedottamisessa on lisäksi otettava huomioon viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24. Säteilyvaarasta tiedottamisesta säädetään erikseen.

6 6 7 Ulkoisten pelastussuunnitelmien toteutumisen valvonnassa tarvittavien tietojen ilmoittaminen 8 Harjoitukset Pykälän 1, 2 ja 3 momenteissa säädettäisiin Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (aik. Turvatekniikan keskus), Liikenteen turvallisuusvirastolle, puolustushaaraesikunnalle, ympäristöviranomaisille ja ydinvoimalaitoksen luvanhaltijalle velvollisuus ilmoittaa aluehallintovirastolle sen toimialueella olevat alueet, joista vaaditaan turvallisuusselvitys, jätealueita koskeva toimintaperiaateasiakirja tai valmiussuunnitelma. Tiedonantovelvollisuudella varmistetaan aluehallintovirastojen valvontatoimet. Pykälän 4 momentissa säädettäisiin siitä, mitä tietoja aluehallintovirastolle tulee antaa. Tiedoissa ei tarvitsisi olla enää mainintaa siitä, minkä perusteella alueelta vaaditaan turvallisuusselvitys tai toimintaperiaateasiakirja, koska niistä on säädetty seuraavissa alueita koskevissa muissa säädöksissä: 1) vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) 30 ja 62 :ssä tarkoitetut tuotantolaitokset; 2) ympäristönsuojelulain (86/2000) 45 a :n 2 momentissa tarkoitettu kaivannaisjätteen jätealue; 3) vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun asetuksen (195/2002) 32 :n mukainen järjestelyratapiha; 4) vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä säilytyksestä satama-alueella annetun asetuksen (251/2005) 8 :n mukainen satama-alue; 5) valtioneuvoston asetus ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyistä (735/2008). Pykälän 5 momentissa säädettäisiin siitä, että 1-3 momentissa tarkoitettua ilmoitusta aluehallintoviranomaiselle ei tarvitsisi tehdä, jos tietoihin ei ole tullut muutoksia edellisen ilmoituksen jälkeen. Pykälän 6 momentissa säädettäisiin ulkoisten pelastussuunnitelmien arvioinnista ja selvityksen antamisesta sisäasiainministeriölle. Aluehallintoviraston tulisi toimittaa sisäasiainministeriölle selvitys ulkoisista pelastussuunnitelmista vuosittain toukokuun loppuun mennessä (nykyisin selvitys tulee toimittaa lokakuun loppuun mennessä). Sisäasiainministeriön täytyy raportoida EU:lle pelastussuunnitelmista joka kolmas vuosi elokuun loppuun mennessä ja tällöin voitaisiin käyttää hyväksi aluehallintoviraston vuosittaisia selvityksiä eikä niitä tarvitsisi erikseen pyytää. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin ulkoiseen pelastussuunnitelmaan liittyvästä suunnitelmasta suuronnettomuusharjoitusten järjestämiseksi. Pykälän 2 momentin mukaisesti harjoitukset tulisi toteuttaa yhteistoiminnassa toiminnanharjoittajan tai ratapihalla toiminnanharjoittajan ja rataverkon haltijan tai satama-alueella satamanpitäjän ja pelastustoimintaan osallistuvien muiden viranomaisten kanssa vähintään kerran kolmessa vuodessa. Satamanpitäjä on määritelty 2 :n 8 kohdassa ja on rinnastettavissa toiminnanharjoittajaan.

7 7 Pykälän 3 momentin mukaan harjoituksista tulisi laatia raportti ja pelastussuunnitelmat tulisi tarkastaa harjoitusten perusteella tarvittaessa. Mainituilla seikoilla halutaan korostaa harjoitusten tärkeyttä varautumisessa suuronnettomuuksiin ja ne on sisällytetty myös sisäasiainministeriön ohjeeseen ulkoisten pelastussuunnitelmien laatimisesta. Pykälän 4 momentissa säädettäisiin aluehallintoviraston tehtävästä valvoa ja seurata suuronnettomuusharjoitusten valmistelua, toteutusta ja tasoa sekä tarpeen mukaan osallistua niihin. Aluehallintoviraston tehtävänä ei enää olisi yhteensovittaa suuronnettomuusharjoituksia. Pykälän 5 momentin mukaan aluehallintovirastolla säilytettäisiin velvollisuus antaa selvitys toteutuneista harjoituksista. Enää ei kuitenkaan säädettäisi harjoitusten ilmoittamisesta sisäasiainministeriölle. Momenttiin lisättäisiin määräaika selvityksen ilmoittamisesta ulkoisten pelastussuunnitelmien tavoin. 9 Toimenpiderekisteriin merkitseminen 10 Voimaantulo Alaviite: Toimenpiderekisteriin tallennettavista tiedoista ehdotetaan säädettäväksi kuten voimassa olevassa asetuksessa. Asetus ehdotetaan tulevaksi voimaan samanaikaisesti uuden pelastuslain (379/2011) kanssa. Asetuksella kumottaisiin sisäasiainministeriön asetus vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuuksien torjunnasta (541/2008). Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan otettavaksi informatiivinen viittaus siitä, että puolustusvoimien tuotantolaitokselle, järjestelyratapihalle ja satama-alueelle laadittavan ulkoisen pelastussuunnitelman laatimiseen liittyvästä kahden vuoden määräajasta on säädetty pelastuslain 112 :n 3 momentin 15 kohdassa. Ennen asetuksen voimaantuloa voitaisiin ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Euroopan unionin neuvoston antama direktiivi vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta 96/82/EY sekä sen muuttamisesta annettu direktiivi 2003/105/EY; Euroopan parlamentin ja neuvoston antama direktiivi 2006/21/EY kaivannaisteollisuuden jätehuollosta ja direktiivin 2004/35/EY muuttamisesta; Euroopan unionin neuvoston antama direktiivi 89/618/Euratom säteilyvaaratilanteessa tarvittavia suojelutoimenpiteitä ja noudatettavia ohjeita koskevien tietojen antamisesta väestölle.

SISÄASIAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yli-insinööri Kristine Jousimaa 19.5.2015

SISÄASIAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yli-insinööri Kristine Jousimaa 19.5.2015 SISÄASIAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yli-insinööri Kristine Jousimaa 19.5.2015 SISÄMINISTERIÖN ASETUS ERITYISTÄ VAARAA AIHEUTTAVIEN KOHTEIDEN ULKOISESTA PELASTUSSUUNNITELMASTA Johdanto Pelastuslain 48

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1

SISÄASIAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 SISÄASIAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos 8.10.2010, luonnos Mika Kättö VALTIONEUVOSTON ASETUS PELASTUSTOIMESTA Yleistä Valtioneuvoston asetuksessa pelastustoimesta (jäljempänä uusi PeA tai

Lisätiedot

Satamassa tapahtuva vaarallisten aineiden kuljetus Turvallisuusselvitys ja sisäinen pelastussuunnitelma

Satamassa tapahtuva vaarallisten aineiden kuljetus Turvallisuusselvitys ja sisäinen pelastussuunnitelma LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 18/2004 Liikenne Satamassa tapahtuva vaarallisten aineiden kuljetus Turvallisuusselvitys ja sisäinen pelastussuunnitelma Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki,

Lisätiedot

3.12.2007 OM 3/58/2007 SUOSITUS KIELILAIN SOVELTAMISESTA YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN JA VESILAIN MUKAISISSA ASIOISSA SEKÄ YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNISSA

3.12.2007 OM 3/58/2007 SUOSITUS KIELILAIN SOVELTAMISESTA YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN JA VESILAIN MUKAISISSA ASIOISSA SEKÄ YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNISSA 3.12.2007 OM 3/58/2007 Ympäristöministeriölle ja sen hallinnonalaan kuuluville virastoille SUOSITUS KIELILAIN SOVELTAMISESTA YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN JA VESILAIN MUKAISISSA ASIOISSA SEKÄ YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN

Lisätiedot

LUONNOS 29.10.2013. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

LUONNOS 29.10.2013. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä annettua lakia.

Lisätiedot

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki, Hallituksen esitys Eduskunnalle kuluttajaturvallisuuslaiksi ja laiksi rikoslain 44 luvun 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

Lisätiedot

Turvallisuusselvitys. Ohje 9/2015 24.8.2015 0 (23) Dnro 6420/03/2015. Tukes-ohje 9/2015. Turvallisuus- ja ja kemikaalivirasto

Turvallisuusselvitys. Ohje 9/2015 24.8.2015 0 (23) Dnro 6420/03/2015. Tukes-ohje 9/2015. Turvallisuus- ja ja kemikaalivirasto Ohje 9/2015 24.8.2015 0 (23) Tukes-ohje 9/2015 Turvallisuusselvitys ja Ohje 9/2015 24.8.2015 1 (23) Sisältöalue Turvallisuusselvitystä koskevat määräykset Säännökset, joihin ohjeen antaminen perustuu Laki

Lisätiedot

HE 100/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain. suoraan lain säännökseen. Samalla luetteloa

HE 100/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain. suoraan lain säännökseen. Samalla luetteloa Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain säännöksiin, jotka koskevat valtioneuvoston

Lisätiedot

HE 230/2008 vp. Lisäksi terveydensuojelulakiin ehdotetaan lisättäväksi. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi terveydensuojelulakia,

HE 230/2008 vp. Lisäksi terveydensuojelulakiin ehdotetaan lisättäväksi. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi terveydensuojelulakia, Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi terveydensuojelulain, elintarvikelain, kemikaalilain, toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain sekä kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta

Lisätiedot

Päätös. Valtioneuvoston päätös Talvivaara Sotkamo Oy:n hakemukseen saada ydinenergialain 21 :ssä tarkoitettu lupa kaivos- ja rikastustoimintaan

Päätös. Valtioneuvoston päätös Talvivaara Sotkamo Oy:n hakemukseen saada ydinenergialain 21 :ssä tarkoitettu lupa kaivos- ja rikastustoimintaan Päätös Valtioneuvoston päätös Talvivaara Sotkamo Oy:n hakemukseen saada ydinenergialain 21 :ssä tarkoitettu lupa kaivos- ja rikastustoimintaan Annettu Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2012 Hakemus Talvivaara

Lisätiedot

Häiriötilanteiden jätehuolto Osa A: Häiriötilanteiden jälkivaiheen jätehuoltoa koskeva lainsäädäntö

Häiriötilanteiden jätehuolto Osa A: Häiriötilanteiden jälkivaiheen jätehuoltoa koskeva lainsäädäntö Häiriötilanteiden jätehuolto Osa A: Häiriötilanteiden jälkivaiheen jätehuoltoa koskeva lainsäädäntö Sisällys 1. Taustaa... 2 2. Häiriötilanteita koskeva lainsäädäntö... 4 2.1 Pelastuslaki... 4 2.2 Valmiuslaki...

Lisätiedot

Laitemeluasetuksen toimeenpano

Laitemeluasetuksen toimeenpano YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 19 2010 Laitemeluasetuksen toimeenpano Ulkona käytettävien laitteiden melupäästön valvonta, rajoittaminen ja ohjaus Larri Liikonen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN

Lisätiedot

LUONNOSVERSIO 06.05.2014 ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA OLKILUODON VOIMALAITOKSEN SÄTEILYONNETTOMUUDEN VARALTA

LUONNOSVERSIO 06.05.2014 ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA OLKILUODON VOIMALAITOKSEN SÄTEILYONNETTOMUUDEN VARALTA ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA SÄTEILYONNETTOMUUDEN VARALTA 1 (45) LUONNOSVERSIO 06.05.2014 ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA OLKILUODON VOIMALAITOKSEN SÄTEILYONNETTOMUUDEN VARALTA ASIAKIRJAN TARKISTAMINEN Versio

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 2014. 713/2014 Valtioneuvoston asetus. ympäristönsuojelusta. Annettu Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 2014

Julkaistu Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 2014. 713/2014 Valtioneuvoston asetus. ympäristönsuojelusta. Annettu Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 2014 713/2014 Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta Annettu Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 2014 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Tulvariskityöryhmän raportti

Tulvariskityöryhmän raportti Tulvariskityöryhmän raportti Maa- ja metsätalousministeriölle Maa- ja metsätalousministeriö asetti 24.10.2007 työryhmän valmistelemaan Euroopan parlamentin ja neuvoston tulvariskien arvioinnista ja hallinnasta

Lisätiedot

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Liite 15 Työsuojeluosasto 10.8.2011 2. versio KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Meritullinkatu 8, Helsinki PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön pelastusosasto on antanut 12.11.2008 päivätyn lausunnon.

Sisäasiainministeriön pelastusosasto on antanut 12.11.2008 päivätyn lausunnon. PÄÄTÖS 24.03.2010 Dnro OKV/8/50/2008 1/11 ASIA Tukiasunnon paloturvallisuus ASIAN VIREILLETULO Espoon kaupungissa tapahtui 27.3.2008 kaupungin omistuksessa olevan rintamiestalon tulipalo, jossa menehtyi

Lisätiedot

HE 323/2014 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä asbestipurkutyötä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 323/2014 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä asbestipurkutyötä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 323/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki eräistä asbestipurkutyötä

Lisätiedot

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 20.1.2006/44

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 20.1.2006/44 1 of 17 21/03/2011 13:46 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2006» 20.1.2006/44 20.1.2006/44 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki työsuojelun

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Ymp.jaosto 14.12.2012, 29 Liite 1. ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Enonkoski Juva - Puumala Rantasalmi Savonlinna

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 28.2.2014

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 28.2.2014 2014 VALVONTASUUNNITELMA Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 28.2.2014 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 5 2 KÄYTETYT TERMIT... 6 3 VALVONTASUUNNITELMA... 9 3.1 Valvontasuunnitelman sisältö... 9 3.2 Valvonnan

Lisätiedot

Valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointi Suomessa

Valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointi Suomessa YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 7 2012 Valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointi Suomessa YVA-lain toimivuus kansainvälistä kuulemista koskevien velvoitteiden näkökulmasta Timo Koivurova,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/357 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista

Lisätiedot

Jotkut lausunnonantajat ovat kuitenkin esittäneet huomioita asioista, joita uudistuksen valmistelussa ei ole käsitelty riittävästi.

Jotkut lausunnonantajat ovat kuitenkin esittäneet huomioita asioista, joita uudistuksen valmistelussa ei ole käsitelty riittävästi. Johdanto Oikeusministeriö asetti 17. päivänä joulukuuta 2003 toimikunnan uudistamaan valmiuslainsäädäntöä. Valmiuslain uudistamisen tavoitteena oli saattaa valmiuslaki kaikilta osiltaan vastaamaan perustuslain

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIITTEET:

Sisällysluettelo LIITTEET: Sisällysluettelo LIITTEET: 1. Valvontasuunnitelman tarkoitus 2. Valvontatoimenpiteiden suunnittelu ja dokumentointi 2.1 Yritysten ja laitosten määräaikaiset palotarkastukset 2.2 Asuinrakennuksien ja niihin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajavartiolain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rajavartiolakia, rajavartiolaitoksen

Lisätiedot

Tiivistelmä kehysasetuksesta

Tiivistelmä kehysasetuksesta 1 (11) Tiivistelmä kehysasetuksesta Johdanto Yleissäännöt YVM:n organisaatio EKP:n kehysasetuksen (SSM Framework Regulation 1 ) tavoitteena on yhteisen valvontamekanismin (YVM) tehokkaan toiminnan varmistamiseksi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0296/2001 02/07/2001 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 5 päivänä kesäkuuta 2001 vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS SUOMEN METSÄKESKUKSEN TOIMINNASTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS SUOMEN METSÄKESKUKSEN TOIMINNASTA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Luonnonvaraosasto Osastopäällikkö Juha Ojala Muistio Luonnos (14.11.2014) VALTIONEUVOSTON ASETUS SUOMEN METSÄKESKUKSEN TOIMINNASTA 1. Yleistä Eduskunta on hyväksynyt x.x.2014

Lisätiedot

Konsolidoitu TEKSTI CONSLEG: 1999R2157 24/06/2001. tuotettu CONSLEG-järjestelmällä. Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimistossa

Konsolidoitu TEKSTI CONSLEG: 1999R2157 24/06/2001. tuotettu CONSLEG-järjestelmällä. Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimistossa FI Konsolidoitu TEKSTI tuotettu CONSLEG-järjestelmällä Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimistossa CONSLEG: 1999R2157 24/06/2001 Sivumäärä: 9 < Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto

Lisätiedot