Itäinen Puistotie 1 PL Helsinki Puh Telekopio H 8/05

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itäinen Puistotie 1 PL 165 00141 Helsinki Puh. 010 36 43350 Telekopio 010 36 43359 16.9.2005 H 8/05"

Transkriptio

1 TYÖTUOMIOISTUIN Lausunto Itäinen Puistotie 1 PL Helsinki Puh Telekopio H 8/05 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto Pl Valtioneuvosto Työtuomioistuimelta on pyydetty lausuntoa työryhmien ehdotuksista oikeudenkäynnin julkisuutta yleisissä tuomioistuimissa ja hallintotuomioistuimissa koskeviksi laeiksi. Työtuomioistuimessa tultaisiin soveltamaan eräin vähäisin poikkeuksin vain lakia oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa ja siitäkin vain säännöksiä, jotka koskevat riita-asioita. Nämä säännökset ehdotetun sisältöisinä tulisivat aivan ilmeisesti selkeyttämään nykytilannetta ja viemään julkisuuslainsäädäntöä hyväksyttävällä tavalla entistä avoimempaan suuntaan. Ehdotetut säännökset myös käytännön kannalta näyttävät soveltamiskelpoisilta. Tämän vuoksi ja vaikka lain nimi ja sen soveltamisala ovat keskenään ristiriidassa ja nimi sellaisenaan työtuomioistuimen kannalta katsottuna on harhaanjohtava, työtuomioistuimella ei ole ehdotuksen suhteen huomauttamista. Presidentti Pekka Orasmaa

2 VAKUUTUSOIKEUS LAUSUNTO 253/0/ (11) Oikeusministeriö &.eyo:l 02i 1\-t L t(. (to - r-o`f' L u I Oikeusministeriön lausuntopyyntö OM 24/41/2004 ja OM 38/41/2002, Lausunto työryhmämietinnöistä Oikeudenkäynnin julkisuus yleisissä tuomioistuimissa ja hallintotuomioistuimissa Yleistä Vakuutusoikeuden käsittelemissä asioissa kysymys on yleensä siitä, että asianosainen ei kykene sairauden, työttömyyden tai muun vastaavanlaisen syyn takia hankkimaan itse riittävää toimeentuloa ja hakee sen vuoksi jotakin toimeentuloturvaetuutta. Valtaosassa vakuutusoikeuden käsittelemissä asioissa oikeudenkäyntiaineisto sisältää yksityisen asianosaisen terveydentilaan ja/tai taloudelliseen asemaan liittyviä, salassapidettäviä tietoja. Hakemuksia etuuslaitoksissa käsiteltäessä hakijoiden yksityisyyttä suojataan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslaki) mukaisesti. Vakuutusoikeuden käsittelemissä asioissa on julkisuuden suhteen kaksi tärkeää vastakkaista intressiä. Toisaalta oikeudenkäynnin julkisuus ja toisaalta yksityisyyden suoja. Oikeudenkäynnin julkisuuden säätelyssä näiden vastakkaisten intressien kesken tulisi löytää tasapaino. Oikeudenkäynnin julkisuus ei voine edellyttää sitä, että muutoksenhaulla oikeusturvaa hakevalle etuuden hakijalle koituu oikeudenkäynnin julkisuuden takia merkittävää haittaa elämässään. Oikeudenkäynnin julkisuus saattaa käytännössä johtaa jopa siihenkin, että etuuden hakija pidättäytyy aiheellisestakin muutoksenhausta sen vuoksi, ettei hänen asiansa tulisi julkiseksi. Kun sovelletaan oikeudenkäynnin julkisuutta säätelevää lainsäädäntöä niin ongelmatapauksissa kansalainen haluaa tietoa, jota tuomioistuin ei katso voivansa salassapitovelvollisuutensa takia antaa. Vakuutusoikeudelta tietoa haluavilla on harvemmin lainoppinut avustaja tai asiamies. Kansalaisten

3 VAKUUTUSOIKEUS LAUSUNTO 253/0/ (11) Yleiset säännökset tuomioistuimia kohtaan tunteman luottamuksen varmistamiseksi on välttämätöntä, että tuomioistuinten toiminnan julkisuutta säätelevä lainsäädäntö on mandollisimman yksiselitteistä ja selkeää. Tulkinnanvarainen ja laajan harkintavallan tuomioistuimelle mandollistava lainsäädäntö on omiaan nakertamaan tuomioistuimelta tietoa pyytävän kansalaisen luottamusta asianomaista tuomioistuinta kohtaan. Mietinnön lähtökohtana on julkisuusperiaate. Oikeudenkäynnin julkisuus hallintotuomioistuimissa perustuisi siihen, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään ellei ehdotetussa laissa toisin säädetä. Julkisuuden materiaalinen sisältö perustuisi siis pääosin julkisuuslakiin. Työryhmä perustelee tätä muun muassa sillä, että hallintolainkäytössä on useimmiten kyse muutoksenhausta hallintoviranomaisen päätökseen ja hallintomenettelyvaiheen asiakirjat muodostavat osan oikeudenkäyntiaineistoa muutoksenhakuelimissä. Tämä pätee myös vakuutusoikeuteen. toimii muutamaa asiaryhmää lukuunottamatta toisen asteen muutoksenhakuelimenä. Vakuutusoikeuden käsittelyä edeltäneessä lautakuntavaiheessa siis kertyy myös hallintolainkäyttölain mukaisessa menettelyssä oikeudenkäyntiaineistoa. Vakuutusoikeudessa käsiteltävissä asioissa oikeudenkäyntiaineisto muodostuu kuitenkin pääosin jo etuuslaitoksissa kertyneistä asiakirjoista, jotka palautetaan niille vakuutusoikeuden käsittelyn jälkeen arkistoitavaksi. Etuuslaitoksilla on hallussaan asiakirjoja, jotka ovat olleet oikeudenkäyntiaineistona vakuutusoikeudessa ja asiakirjoja, joita on käsitelty pelkästään etuuslaitoksissa hallintomenettelyssä. Mikäli oikeudenkäynnin julkisuus myös hallintolainkäytössä ei perustuisi julkisuuslakiin, tästä voisi aiheutua ongelmia. Hallintomenettelyn ja hallintolainkäytön asiakirja-aineiston päällekkäisyydestä aiheutuvia ongelmia on vaikea ratkaista muutoin kuin perustamalla myös hallintolainkäytön julkisuuden materiaalinen säätely julkisuuslakiin. Hallintolainkäytön edellyttämä laajempi julkisuus voidaan turvata riittävästi ja hallintolainkäytön luonteesta johtuvat tarpeet voidaan ottaa asianmukaisesti huomioon säätämällä hallintolainkäytön julkisuutta koskevassa laissa toisin kuin julkisuuslaissa siltä osin kuin se on tarpeen. Työryhmä katsoo, että ehdotettu uusi laki tulisi ulottaa myös vakuutusoikeudessa käsiteltäviä asioita ensi asteena käsitteleviin

4 VAKUUTUSOIKEUS LAUSUNTO 253/0/ (11) Tiedot oikeudenkäynnistä muutoksenhakulautakuntiin. Nämä ovat pitkälti tuomioistuimen kaltaisia ja soveltavat soveltuvin osin hallintolainkäyttölakia. Vakuutusoikeuden työtapaturmalainsäädäntöön perustuviin päätöksiin saa hakea rajoitetusti muutosta korkeimmalta oikeudelta. Vakuutusoikeudessa sovellettaisiin uutta oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annettua lakia. Korkeimmassa oikeudessa puolestaan sovellettaisiin uutta oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annettua lakia, jonka tavoitteena olisi hallintolainkäyttömenettelyä laajempi julkisuus. toteaa, että tämä seikka tulisi ottaa huomioon näitä uusia lakeja säädettäessä. toteaa, että on syytä pohtia, onko syytä säätää tapaturma-asioiden julkisuus toisin korkeimmassa oikeudessa kuin vakuutusoikeudessa. hyväksyy työryhmän mietinnön yleisten säännösten osalta ja yhtyy työryhmän esittämiin näkemyksiin. Voimassa olevan lainsäädännön mukainen diaaritietietojen julkisuus on erityisen ongelmallista vakuutusoikeuden kannalta. Valtaosa vakuutusoikeudessa käsiteltävistä asioista on sellaisia, joihin liittyy yksityistä asianosaista koskevia julkisuuslain tai jonkin erityislain nojalla salassapidettäviä terveydentilaan tai taloudelliseen asemaan liittyviä tietoja. Nykyisenkaltainen diaaritietojen julkisuus ei turvaa riittävästi vakuutusoikeudessa käsiteltävien asioiden yksityisten asianosaisten yksityisyyden suojaa. Pelkästään vakuutusoikeuden julkisten diaaritietojen perusteella saattaa ilmetä tällainen salassapidettävä tieto. pyrkii parantamaan ratkaisukäytäntöään koskevaa tiedottamista. Nykyisenkaltainen diaaritietojen julkisuus rajoittaa tätä. Hallintolainkäyttölaissa säädetty perusteluvelvollisuus edellyttää, että vakuutusoikeuden päätökseen perusteluihin joudutaan sisällyttämään usein asianosaisen yksityiselämän suojan piiriin kuuluvia salassapidettäviä tietoja. Päätöksen asianosaisen henkilöllisyys on helposti selvitettävistä diaaritietietojen avulla. Tämän vuoksi on esim. on jouduttu jopa pidättäytymään finlexselosteen laatimisesta. Vakuutusoikeuden toiminnan kannalta diaaritietojen julkisuuden asianmukainen säätely olisi erityisen tarpeellinen. Työryhmän diaaritietojen julkisuutta koskeva ehdotus on tulkinnanvarainen ja omiaan aiheuttamaan epäselvyyttä diaaritietojen julkisuuden suhteen.

5 VAKUUTUSOIKEUS LAUSUNTO 253/0/ (11) Diaaritietojen julkisuuden tarkoituksena lienee se, että yleisö voi kontrolloida tuomioistuinten toimintaa. Kansalaisilla tulee olla mandollisuus seurata sitä, keiden asioita tuomioistuimissa käsitellään, mitä asioita siellä käsitellään, millaisia ratkaisuja tuomioistuin tekee ja ettei kenenkään kansalaisen asia pääse hautautumaan tuomioistuimeen. Tämä kontrollimandollisuus ei voine edellyttää sitä, että yksityisen asianosaisen yksityiselämän suojan piiriin kuuluvien julkisuuslaissa salassapidettäväksi säädettyjen tietojen pitäisi tulla laajamittaisesti julkisiksi pelkästään sen takia, että asiaa on käsitelty hallintomenettelyvaiheen lisäksi muutoksenhakuelimessä. Vakuutusoikeuden näkemyksen mukaan diaaritietojen julkisuus voitaisiin toteuttaa siten, että tiedot asianosaisesta (nimi, kotipaikka) olisivat aina julkisia. Muiden diaaritietojen julkisuus riippuisi siitä, ilmeneekö niistä häneen yhdistettynä jokin hänen yksityiselämänsä suojan piiriin kuuluva salassapidettävä tieto. Diaaritietojen julkisuutta ei voida tarkastella ottamatta huomioon myös päätöksen julkisuutta. Diaaritietojen julkisuuteen vaikuttaisi myös päätöksen sisältö. Mikäli päätös sisältää jonkin yksityiselämän piiriin kuuluvan salassapidettävän tiedon, sen salassapito tulisi voida varmistaa myös diaaritietojen kautta. Vakuutusoikeuden oikeuskäytännöstä tiedottaminen ja oikeuskäytännön kontrollointi edellyttää sitä, että vakuutusoikeuden päätöksien tulisi ratkaisukäytäntöä kuvaavilta osin olla mandollisimman julkisia. Tämä ei ole mandollista elleivät laadultaan sinänsä salassapidettävät tiedot, esimerkiksi siltä osin kuin niitä on otettu perusteluihin, olisi yleisöjulkisia. Tämä ei kuitenkaan edellytä sitä, että tällaisen oikeuskäytännön kuvaamismielessä julkisen päätöksen yksityisen asianosaisen henkilöllisyyden tulisi olla julkinen. Vakuutusoikeuden ratkaisukäytännöstä tiedottamisessa olennaisin yksilöintitieto on asian diaarinumero. Muun muassa finlex-selosteissa on aina asian diaarinumero. Myöhemmissä päätöksissä saatetaan viitata jonkin aikaisemman ratkaisun diaarinumeroon jne. Tiedottamistarkoituksessa tulisi olla mandollista antaa julkisuuteen vakuutusoikeuden päätöksiä vain siten, että vain kaikki yksityisen asianosaisen tunnistetiedot olisi salattu. Asianmukainen oikeuskäytännön julkisuus edellyttää sitä, että myös yksityisen asianosaisen asian diaarinumero on voitava salata myös diaaritietojen puolella. Edellä esitetyin varauksin vakuutusoikeus yhtyy työryhmän näkemyksiin ja ehdotuksiin myös tältä osin.

6 VAKUUTUSOIKEUS LAUSUNTO 253/0/ (11) Oikeudenkäyntiasiakirjan julkisuus Oikeudenkäyntiasiakirjan julkisuus Nykyinen sääntely, jonka lähtökohtana on julkisuuslain soveltaminen oikeudenkäyntiasiakirjoihin, ei ole osoittautunut vakuutusoikeuden osalta mitenkään ongelmalliseksi. on joissakin tapauksissa antanut salassapitomääräyksiä. Näin on menetelty muun muassa rikosvahinkoasioissa, joissa korvausta haetaan siveellisyysrikoksen perusteella. Mikäli asiaa on käsitelty yleisessä tuomioistuimessa, näissä asioissa myös yleinen tuomioistuin on yleensä määrännyt oikeudenkäyntiaineiston salassapidettäväksi. Vakuutusoikeudella ei ole huomautettavaa tältä osin. Asianosaisen oikeus tiedonsaantiin Vakuutusoikeuden soveltamiskäytännössä on katsottu, että voimassa olevan lainsäädännön nojalla asianosaisella on oikeus saada tieto rajoituksetta kaikesta sellaisesta selvityksestä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Tämä on koettu joissakin tapauksissa ongelmalliseksi. Vakuutusoikeuden käsittelemässä asiassa asianosainen saattaa potea psyykkistä sairautta, minkä vuoksi hoitohenkilökunnalla on ollut oikeus rajoittaa potilaan oikeutta saada tieto häntä koskevista lääketieteellisistä asiakirjoista. Perusteena tälle on se, että niistä tiedon saaminen saattaisi aiheuttaa vakavaa vaaraa potilaan hengelle tai terveydelle. Vakuutusoikeudessa on katsottu, että voimassa olevan lainsäädäntö edellyttää sitä, että tällaisellakin asianosaisella on oikeus saada tieto myös sellaisesta hänen asiansa käsittelyyn vaikuttavasta oikeudenkäyntiaineistosta, jonka terveydenhoitohenkilökunta on ollut oikeutettu pitämään häneltä salassa. Tämän vuoksi olisi perusteltua, että vakuutusoikeudella olisi tällaisessa tapauksessa mandollisuus rajoittaa asianosaisen tiedonsaantioikeutta edellyttäen ettei se kuitenkaan tosiasiassa vaarantaisi oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumista. Vakuutusoikeuden käsityksen mukaan ehdotetun uuden lain 6 :n 3 momentti antaisi tähän mandollisuuden. Mikäli näin ei ole, tulisi asiasta säätää nimenomaisesti. Edellä mainittu varaus huomioiden vakuutusoikeus pitää työryhmän mietintöä tältä osin toimivana.

7 VAKUUTUSOIKEUS LAUSUNTO 253/0/ (11) Suullisen käsittelyn julkisuus Ratkaisun julkisuus pitää työryhmän mietintöä on hyvin perusteltuna ja asianmukaisena. Päätösharkinnan ja ratkaisuehdotuksen salassapito Oikeuden neuvottelusalaisuuden turvaaminen on erittäin tärkeä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin tae. Oikeudenjäsenten on voitava keskustella asiasta täysin vapaasti ja ilman epäilystä siitä, että keskustelut tulisivat julkisiksi. Asialla on erityinen merkitys vakuutusoikeudelle sen vuoksi, että käsiteltävän asian asiakirjat kiertävät jäsenillä, jotka kirjoittavat mielipiteensä käsittelymuistioon. Myös lääkärijäsen kirjoittaa alustavan mielipiteensä käsittelyrnuistioon. Etenkin lääkärijäsenen kannanotto sisältää usein henkilön terveydentilaan liittyviä, joskus lääketieteellisesti hyvinkin yksityiskohtaisia salassa pidettäviä tietoja, joita muut jäsenet saattavat kommentoida. Näin ollen vakuutusoikeuden jäsenten keskustelut säilyvät merkittäviltä osin kirjallisesti dokumentoituna arkistossa. Asianosaiset vaativat usein saada tietoonsa etenkin vakuutusoikeuden lääkärijäsenten mielipiteet. Näistä syistä on välttämätöntä, että oikeuden neuvottelusalaisuudesta säädetään selkeästi ja yksiselitteisesti hallintolainkäytön julkisuutta säätelevässä laissa. Mietinnössä ehdotetaan salassapitoa määräaikaiseksi. Ehdotuksen mukaan salassapidon määräaika olisi 60 vuotta. Vakuutusoikeuden näkemyksen mukaan tämä on liian lyhyt aika. Vakuutusoikeuden käsittelemien asioiden oikeudenkäyntiaineisto käsittää usein julkisuuslain 24 :n 1 momentin kohtien nojalla salassapidettäviä tietoja. Mikäli päätösharkintaa koskevat tiedot tulisivat julkisiksi 60 vuoden kuluessa, johtaisi se siihen, että sellaisia tietoja, jotka julkisuuslain 31 :n 2 momentin nojalla ovat salassapidettäviä 50 vuotta asianosaisen kuolemasta, tulisi aiemmin julkisiksi sen vuoksi, että asiaa on käsitelty vakuutusoikeudessa. Asianosaisen yksityiselämän suojamiseksi salassapidettäviä esim. terveydentilaan liittyviä tietoja voisi tulla yleisöjulkiseksi vielä henkilön elinaikana. Asianosainen on voinut esim. salata lähiomaisiltaan tiedon jostakin potemastaan sairaudesta. Julkisuuslaki turvaa tällaisen tiedon säilymisen lähiomaisiltakin 50 vuotta asianomaisen kuoleman

8 VAKUUTUSOIKEUS LAUSUNTO 253/0/ (11) jälkeen. Paitsi että nämä tiedot tulisivat lähiomaisten tietoon, ne tulisivat myös yleisöjulkisiksi. Tämä olisi ristiriidassa julkisuuslain yksityiselämän suojaamisperiaatteiden kanssa. Mikään erityinen tarve ei vaatine, että oikeuden neuvottelusalaisuuden piiriin kuuluvien tietojen tulisi tulla julkisiksi jonkin tietyn ajan kuluessa, vaan kysymys lienee lähinnä vain julkisuusperiaatteesta sinänsä. Edellä mainituista syistä vakuutusoikeus katsoo, että oikeuden neuvottelusalaisuuden piiriin kuuluvien tietojen alassapitoajan tulisi olla 100 vuotta. Toinen vaihtoehto olisi säätää, että neuvottelusalaisuuden kautta ilmeneviä yksityiselämän suojan piiriin kuuluvia julkisuuslain nojalla 50 vuotta asianomaisen kuoleman jälkeen salassapidettävä tietoja suojattaisiin lisäksi julkisuuslain mukaisesti. Päätöksen julkisuus Ehdotuksen mukaan lähtökohtana olisi päätöksen julkisuus. Päätökseen sovellettaisiin salassapidon osalta julkisuuslakia. Vakuutusoikeuden päätöksiin joudutaan usein ottamaan julkisuuslain nojalla salassapidettäviä henkilön yksityisyyden suojan piiriin kuuluvia tietoja. Tältä osin ehdotus turvaisi yksityisen asianosaisen yksityisyyden suojan piiriin kuuluvat tiedot riittävästi. Ehdotuksen mukaan päätöksen lopputulos ja lainkohdat olisivat kuitenkin aina julkisia. Tämä saattaisi joissakin tapauksissa paljastaa yksityistä asianosaista koskevan julkisuuslain nojalla salassapidettävän tiedon. Esimerkiksi tapaturmavakuutuslain mukaisissa asioissa myöntävän päätöksen lopputulos (ratkaisu) kirjoitetaan yleensä seuraavaan tapaan: "Tapaturmalautakunnan päätöstä muutetaan. Vakuutuslaitos määrätään maksamaan lainmukainen korvaus A:lle hänellä todetun HIV-virustartunnan johdosta." Tällaisessa tapauksessa pelkästään päätöksen lopputulos ilmaisee yksityisen asianosaisen terveydentilaan liittyvän, erittäin arkaluontoisen seikan, jonka julkiseksi tulosta saattaa aiheutua hänelle elämässään huomattavaa haittaa. Joissakin etuuslaissa pelkästään tieto siitä, että asianosaiselle on myönnetty jonkin tietyn lainkohdan mukainen etuus saattaa paljastaa hänen kokonaisvarallisuutensa tilanteen. Henkilön yksityiselämän suojan turvaaminen voidaan jossain määrin ottaa huomioon vakuutusoikeuden päätöstä laadittaessa siten, että edellä esitetyn kaltaisia julkisuuslain nojalla salassapidettäviä tietoja ei ilmene päätöksen lopputuloksesta. Joissakin tapauksissa hallintolainkäyttölain 54 :n mukaisen päätöksen laatiminen saattaa kuitenkin edellyttää sitä, että myös

9 VAKUUTUSOIKEUS LAUSUNTO 253/0/ (11) Menettelysäännöksiä päätöksen lopputulokseen joudutaan sisällyttämään väistämättä yksityisen asianosaisen yksityisyyden suojan piiriin kuuluvia salassapidettäviä, jopa erittäin arkaluontoisia tietoja. katsoo, että ainakin niissä harvinaisissa tapauksissa, joissa päätöksen lopputuloksesta ilmenee yksityisen asianosaisen terveydentilaan liittyvä, erittäin arkaluontoinen seikka, vakuutusoikeuden päätöksen lopputuloksen ei tulisi olla tältä osin julkinen. Yksityisen asianosaisen taloudelliseen asemaan liittyvien tietojen suojaaminen ei ole niin välttämätöntä kuin joidenkin terveydentilaan liittyvien tietojen. Tällainen lainsäännös tulisi sovellettavaksi vain hyvin poikkeuksellisesti eikä se tosiasiassa rajoittaisi merkittävämmin vakuutusoikeuden päätöksien lopputulosten julkisuutta. Sillä voitaisiin kuitenkin varmistaa se, ettei yksityisen asianosaisen muutoksenhaku voisi johtaa siihen, että sen seurauksena hänelle voisi aiheutua jopa aiheellisen muutoksenhaun tuomaa etua merkittävästi suurempaa haittaa. Vakuutusoikeuden päätöksen julkisuuteen liittyy olennaisesti diaaritietojen julkisuus. on antanut vakuutusoikeuden ratkaisukäytännöstä kiinnostuneille jäljennöksiä vakuutusoikeuden päätöksistä siten, että sen yksityisen asianosaisen, jota päätös koskee, tunnistetiedot on peitetty. Voimassa oleva lainsäädäntö on ongelmallinen vakuutusoikeuden päätösten julkisuuden suhteen, koska nykyisin kattavasti julkisten diaaritietojen perusteella on helposti selvitettävissä päätöksen asianosaisen henkilöllisyys. Mietinnössä ehdotettu diaaritietojen julkisuusmalli helpottaisi vakuutusoikeuden ratkaisukäytännöstä tiedottamista. Kuten edellä diaaritietojen julkisuuden yhteydessä on esitetty, myös asianosaisen henkilöllisyyden ja hänen diaarinumeronsa yhteys olisi voitava tarpeen vaatiessa salata. Edellä esitettyä lukuunottamatta vakuutusoikeudella ei ole lausuttavaa päätöksen julkisuuden osalta. Mietinnössä ehdotetaan, että muuhun kuin vireillä olevaan asiaan liittyvä ratkaisupyyntö ratkaistaisiin hallintoasiana kokoonpanossa, johon kuuluu vähintään yksi lainoppinut jäsen. Työryhmän ehdotus on lakisystemaattisesti ongelmallinen. Ehdotettu uusi laki olisi yleislaki. laki on siihen nähden erityislaki. lain 10 :ssä on säädetty lainkäyttöasioiden ratkaisukokoonpanot.

10 VAKUUTUSOIKEUS LAUSUNTO 253/0/ (11) Sen mukaan vähimmäiskokoonpano on aina vähintään kolmijäseninen. Hallintoasioiden käsittelystä on säädetty vakuutusoikeuslain 14 :ssä. Asetuksella säädetään mitkä hallintoasiat käsitellään hallintoistunnossa. Muut hallintoasiat ratkaisee ylituomari. laissa ei ole säädetty mandollisuutta säätää jollakin muulla lailla vakuutusoikeuslaista poikkeavia ratkaisukokoonpanoja, toisin kuin on laita hallinto-oikeuksien osalta (Hallinto-oikeuslaki 12 1 mom.). Mikäli ehdotetun lain mukainen julkisuusasia ratkaistaisiin vakuutusoikeudessa ehdotuksen mukaisesti hallintoasiana, ainoa voimassa olevan vakuutusoikeuslain mukainen laillinen ratkaisukokoonpano olisi joko hallintoistunto tai ylituomari yksin. Hallintoistunto on päätösvaltainen kun saapuvilla on ylituomarin lisäksi vähintään neljä tuomaria. Julkisuuslain mukaisen asian käsitteleminen lainkäyttöasiana edellyttäisi vähintään kolmijäsenistä kokoonpanoa. Julkisuusasian käsitteleminen vakuutusoikeudessa hallintoasiana muissa kuin edellä kerrotuissa kokoonpanoissa edellyttäisi vakuutusoikeuslain muuttamista. Vakuutusoikeuden ratkaisukokoonpanot on pohdittu äskettäin vakuutusoikeuslain uudistamisen yhteydessä. Tuolloin ratkaisukokoonpanoja kevennettiin siinä määrin kuin se katsottiin mandolliseksi. Myöskään hallintoasioiden käsittelyjärjestyksen muuttamiseen ei ole ilmennyt tarvetta. Vakuutusoikeuden ratkaisukokoonpanoissa tulee huomioida se, että vakuutusoikeus toimii käsittelemissään asioissa joitakin tapaturma-asioita ja julkisuusasioita lukuunottamatta ylimpänä muutoksenhakuasteena eikä vakuutusoikeuden päätöksiin näitä asiaryhmiä lukuunottamatta saa hakea enää muutosta. toimii joitakin asiaryhmiä lukuunottamatta myös toisen asteen muutoksenhakuelimenä. Näistä syistä oikeusvarmuus edellyttää vakuutusoikeudelta raskaampia kokoonpanoja kuin esimerkiksi hallinto-oikeuksien osalta, joiden päätöksiin on mandollisuus hakea vielä muutosta KHO:lta. Julkisuuslain mukaisia asioita ratkaistaan vuosittain vähäinen määrä ( asiaa, asiaa ja asiaa). Näiden asioiden nykyistä käsittelytapaa lainkäyttöasiana kolmijäsenisessä ratkaisukokoonpanossa ei ole koettu tarpeettomasti työllistäväksi eikä ratkaisukokoonpanojen keventämisellä niiden osalta olisi käytännön merkitystä. ei näe tarvetta muuttaa vakuutusoikeuslakia ratkaisukokoonpanojen tai hallintoasioiden käsittelyn osalta pelkästään ehdotetun uuden lain vuoksi.

11 VAKUUTUSOIKEUS LAUSUNTO 253/0/ (11) Edellä kerrotuista syistä vakuutusoikeus katsoo, että ehdotetun uuden lain 15 :n mukainen ratkaisupyyntöasia ratkaistaisiin vakuutusoikeudessa edelleenkin lainkäyttöasiana vähintään kolmen lainoppineen jäsenen kokoonpanossa. toteaa, että tällainen muuhun kuin vireillä olevaan asiaan liittyvä, tiedon saamista koskeva pyyntö on tosin sinänsä luonteeltaan hallintoasia, mutta tämä ei estäne säätämästä sen käsittelyä myös vakuutusoikeudessa lainkäyttöasiana vastaavasti kuten ehdotuksessa on menetelty KHO:n osalta. Käytännössä tästä voitaisiin säätää esimerkiksi siten, että uuden lain 15 :n 1 kohdassa säädettäisiin seuraavasti: 1) korkeimmassa hallinto-oikeudessa ja vakuutusoikeudessa lainkäyttöasiana kokoonpanossa, johon kuuluu vähintään kolme lainoppinutta jäsentä; ja katsoo, että edellä ehdotettu käsittelyjärjestys vakuutusoikeuden osalta olisi käytännöllisin ja ongelmattomin toteuttamistapa, koska se ei olisi ristiriidassa vakuutusoikeuslain kanssa eikä edellyttäisi vakuutusoikeuden perusrakenteiden muutoin tarpeetonta muuttamista. ei näe siinä myöskään haittoja käytännön toiminnan kannalta. Muutoksenhaku hallintoasiana tehtyyn päätökseen sekä muutoksenhaku hallintolainkäyttöasiana tehtyyn päätökseen Mikäli kaikki asiat käsiteltäisiin vakuutusoikeuden edellä esittämällä tavalla vakuutusoikeudessa lainkäyttöasiana, tämä tulisi huomioida myös muutoksenhakua koskevissa pykälissä. Vaikka vakuutusoikeudessa tehtäisiin myös muihinkin kuin vireillä oleviin asioihin liittyvät päätökset lainkäyttöasiana, muutoksenhakumenettelyn tulisi olla näissä asioissa kuitenkin ehdotetun lain 16 :n mukainen. Tämä voitaisiin toteuttaa esimerkiksi siten, että 16 :n 1 momentin ensimmäisestä virkkeestä poistettaisiin vakuutusoikeus ja lisättäisiin seuraavanlainen toinen virke: Vakuutusoikeuden 15 :n 1 momentin 1 kohdassa säädetyssä järjestyksessä tekemään päätökseen haetaan muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Voimaantulo Ehdotuksen mukaan uutta lakia sovellettaisiin sen tultua voimaan vain asioissa, jotka ovat tulleet vireille tämän lain tultua voimaan. Edelleen uuden lain 15 :n säännöksiä päätösvaltaisesta kokoonpanosta ja 18 :n säännöksi maksuttomuudesta sovellettaisiin kuitenkin myös asioissa, jotka ovat olleet vireillä tämän lain tultua voimaan.

12 VAKUUTUSOIKEUS LAUSUNTO 253/0/ (11) katsoo, että sekä vakuutusoikeuden alaisessa lautakunnassa että vakuutusoikeudessa tulisi soveltaa samaa lakia. Tämän vuoksi uutta lakia tulisi soveltaa asioissa, jotka ovat tulleet vireille lain tultua voimaan tai joita ei ole lainvoimaisesti ratkaistu ennen lain voimaantuloa. Timo Havu Vakuutusoikeuden ylituomari 011i Olanterä tuomari

Laki. 1 luku. Julkisuusperiaate. Soveltamisala ja lain suhde muihin säännöksiin. 2 luku. Oikeudenkäyntiä koskevien tietojen julkisuus

Laki. 1 luku. Julkisuusperiaate. Soveltamisala ja lain suhde muihin säännöksiin. 2 luku. Oikeudenkäyntiä koskevien tietojen julkisuus 47 ehdotukset 1. oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Julkisuusperiaate Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta

Lisätiedot

oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa

oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa EDUSKUNNAN VASTAUS 268/2006 vp Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja sovinnon vahvistamista yleisissä tuomioistuimissa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2004 valtiopäivillä antanut

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa. 1 luku. Yleiset säännökset. Soveltamisala

Laki. oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa. 1 luku. Yleiset säännökset. Soveltamisala Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Tässä laissa säädetään vakuutusoikeuden päätösvaltaisuudesta, lainkäyttöasioiden

Lisätiedot

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp).

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Lakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LaVM 6/2001 vp).

Lisätiedot

Lausunto Yleiset kommentit erityisiä henkilötietoryhmiä koskevasta 5 :stä ja rikostuomioita ja rikkomuksia koskevasta 6 :stä.

Lausunto Yleiset kommentit erityisiä henkilötietoryhmiä koskevasta 5 :stä ja rikostuomioita ja rikkomuksia koskevasta 6 :stä. Nets Oy Lausunto 08.09.2017 Asia: 1/41/2016 Lausuntopyyntö yleisen tietosuojaasetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietinnöstä ja työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi uudeksi tietosuojalaiksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 12 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalakia muutettavaksi siten, että työttömyysturvalautakunnan

Lisätiedot

HALLINTOPROSESSIN JULKISUUS

HALLINTOPROSESSIN JULKISUUS 1 2. HALLINTOPROSESSIN JULKISUUS Tavoitteena opettaa julkisuusperiaatteen soveltaminen hallintoprosessissa ehdotettu laki oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa Keskeinen lähdemateriaali

Lisätiedot

Vakuutusoikeus. Käyntiosoite: kirjaamo (ma pe 8.00 16.15) Ratapihantie 9, 00520 Helsinki

Vakuutusoikeus. Käyntiosoite: kirjaamo (ma pe 8.00 16.15) Ratapihantie 9, 00520 Helsinki Vakuutusoikeus Postiosoite: PL 1005, 00521 Helsinki Käyntiosoite: kirjaamo (ma pe 8.00 16.15) Ratapihantie 9, 00520 Helsinki Puhelinnumeroita: Vaihde 029 564 3200 Kirjaamo 029 564 3210 Tiedottajalakimies

Lisätiedot

Oikeudenkäynnin julkisuuslaki. 1 Luku. Yleiset säännökset. Julkisuusperiaate

Oikeudenkäynnin julkisuuslaki. 1 Luku. Yleiset säännökset. Julkisuusperiaate 155 ehdotukset 1. Oikeudenkäynnin julkisuuslaki säädetään: 1 Luku Yleiset säännökset 1 Julkisuusperiaate Oikeudenkäynti ja oikeudenkäyntiasiakirjat ovat julkisia, jollei tässä tai muussa laissa erikseen

Lisätiedot

HE 71/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta

HE 71/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan korkeimmasta hallinto-oikeudesta annettuun

Lisätiedot

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 1 luku Toimivalta 1 Markkinaoikeuden toimivalta ja toimipaikka Markkinaoikeus käsittelee ne asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi: 1. kilpailunrajoituksista

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle eräiksi hallintolainkäyttöä koskevan lainsäädännön muutoksiksi annetun hallituksen esityksen (HE 112/2004 vp) täydentämisestä Esityksessä ehdotetaan eduskunnalle annettua

Lisätiedot

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain HE 305/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain 21 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun 1 ja 6 luvun 6 sekä lisätään

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2007 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2007 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2007 N:o 370 392 SISÄLLYS N:o Sivu 370 oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa... 1236 371 oikeudenkäynnin julkisuudesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle metsälainsäädännön eräiden viittaussäännösten tarkistamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan teknisesti muutettaviksi metsänhoitoyhdistyksistä annetun

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 37/2009 vp Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2008 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

HE 23/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan autoverolakia, ajoneuvoverolakia

HE 23/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan autoverolakia, ajoneuvoverolakia Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain, ajoneuvoverolain 50 ja 53 :n ja polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan autoverolakia,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 239/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusoikeuslain 11 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan vakuutusoikeuslain sivutoimisten jäsenten määräämistä

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Joensuun kaupunki Lausunto 06.06.2017 Asia: OM 17/41/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Yleisiä huomioita Oikeusministeriö

Lisätiedot

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Tiemaksut ja maksajan oikeusturva Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Muutamia oikeusturvan kannalta olennaisia kysymyksiä Paikannus ja henkilötietojen käyttö Tietojen kerääminen

Lisätiedot

Päiväys Datum Dnro Dnr 27.4.2011 YM 15/ 04 /2011 Oikeusministeriö Viite Hänvisning lausuntopyyntö Asia Ärende Lausunto Oikeusministeriö on pyytänyt ympäristöministeriöltä lausuntoa prosessityöryhmän ehdotuksesta

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta

Päätös. Laki. tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 81/2003 vp Hallituksen esitys laiksi tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta sekä eräiden muiden lakien täydentämisestä tuomioistuinten henkilöstön kielitaitoa koskevilla

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 43/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan sairausvakuutuslakia muutettavaksi siten, että sosiaalivakuutuslautakunnat

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yliopistolain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutoksenhaku yliopiston päätöksiin ohjattavaksi siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiirissä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Helsingin oikeusaputoimisto Lausunto 13.06.2017 Asia: OM 17/41/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Yleisiä huomioita Yleisesti

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisorangaistuksen kokeilemisesta annetun lain 14 :n ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 8 luvun 11 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 3/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi virallisista kääntäjistä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi virallisista kääntäjistä annettua

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun :n 2 momentin 2 kohta,

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO 1(5) Yhteiskuntatieteiden tiedekunta vastaajan nimi

LAPIN YLIOPISTO 1(5) Yhteiskuntatieteiden tiedekunta vastaajan nimi LAPIN YLIOPISTO 1(5) JULKISOIKEUDEN VALINTAKOE 13.6.2005 Vastaa seuraaviin kysymyksiin. Tehtävissä julkisuuslailla tarkoitetaan lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) ja potilaslailla lakia

Lisätiedot

Tiedonjulkistamisneuvottelukunnan tilaisuus 21.4.2008 Tieteiden talolla Hallintojohtaja Anitta Hämäläinen Kansallisarkisto anitta.hamalainen@narc.

Tiedonjulkistamisneuvottelukunnan tilaisuus 21.4.2008 Tieteiden talolla Hallintojohtaja Anitta Hämäläinen Kansallisarkisto anitta.hamalainen@narc. Tutkimus, aineistot ja avoimuuden rajat Tiedonjulkistamisneuvottelukunnan tilaisuus 21.4.2008 Tieteiden talolla Hallintojohtaja Anitta Hämäläinen Kansallisarkisto anitta.hamalainen@narc.fi HYVÄ AINEISTON

Lisätiedot

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 87/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi raittiustyölain 3 ja 10 :n ja toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yliopistolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutoksenhaku yliopiston päätöksiin ohjattavaksi siihen hallinto-oikeuteen, jonka

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 37/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 a ja 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuslakia alemmanasteisten lääkekorvauksia

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi PohjoisSavon oikeusaputoimisto Lausunto 13.06.2017 Asia: OM 17/41/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Yleisiä huomioita

Lisätiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15/0789/3, Antero Pohjonen, Antti Annala, Kaija Asunmaa, Kyösti Rahkonen

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15/0789/3, Antero Pohjonen, Antti Annala, Kaija Asunmaa, Kyösti Rahkonen KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE ASIA Kunnallisasiaa koskeva valitus MUUTOKSENHAUN KOHTEENA OLEVA PÄÄTÖS VALITTAJA VASTAPUOLI Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15/0789/3, 9.10.2015 Keuruun kaupunki

Lisätiedot

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkeasioiden

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

Kantelija on antanut valtioneuvoston kanslian selvityksen johdosta vastineen

Kantelija on antanut valtioneuvoston kanslian selvityksen johdosta vastineen ANONYMISOITU PÄÄTÖS 26.04.2016 Dnro OKV/2177/1/2014 1/5 ASIA Asiakirjan osittainen salassapito KANTELU Kantelija on kantelussaan 19.12.2014 pyytänyt oikeuskansleria tutkimaan valtioneuvoston kanslian menettelyä

Lisätiedot

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO. Dnro 2135/03/2016 ' Opetus- ja kulttuuriministeriö

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO. Dnro 2135/03/2016 ' Opetus- ja kulttuuriministeriö Dnro 2135/03/2016 '15.8.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö kirjaamo@minedu.fi aikuistenperusopetus@minedu.fi Lausuntopyyntö ehdotuksesta hallituksen esitykseksi perusopetuslain 46 :n muuttamisesta Pyysitte

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 24 ja 25 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolakiin ehdotetaan tehtäviksi julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015

Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997)

Lisätiedot

HE 193/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 193/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 193/1996 vp esitys Eduskunnalle laiksi kirldcolain muutta Hallituksen misesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolain hallintolainkäyttöä koskevia säännöksiä ehdotetaan tarkistettaviksi sen johdosta,

Lisätiedot

Laki. sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta

Laki. sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta Laki sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain (1299/2006) 13, muutetaan lain

Lisätiedot

Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015

Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015 1 Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015 EDUSKUNNAN LAKIVALIOKUNNALLE Viite: HE 29/2015 vp Lausunto hallituksen

Lisätiedot

ASIA. Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU

ASIA. Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU ANONYMISOITU PÄÄTÖS 21.09.2015 Dnro OKV/1735/1/2014 1/5 ASIA Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU Kantelija arvostelee oikeuskanslerille 7.10.2014 osoittamassaan

Lisätiedot

PÄÄTÖS KANTELUUN OIKEUDENKÄYNTIAINEISTON SALASSAPITOA KOSKEVASSA ASIASSA

PÄÄTÖS KANTELUUN OIKEUDENKÄYNTIAINEISTON SALASSAPITOA KOSKEVASSA ASIASSA 27.8.2002 2032/4/00 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Esittelijä Terhi Mattila PÄÄTÖS KANTELUUN OIKEUDENKÄYNTIAINEISTON SALASSAPITOA KOSKEVASSA ASIASSA 1 KANTELU Toimittaja

Lisätiedot

Erityistuomioistuimet 2008

Erityistuomioistuimet 2008 Oikeus 009 Erityistuomioistuimet 008 Erityistuomioistuimissa ratkaistut asiat vuonna 008 Vuonna 008 vakuutusoikeuteen saapui uutta lainkäyttöasiaa, mikä on 3 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vakuutusoikeus

Lisätiedot

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä 7.5.2014 Kalle Tervo Keskeiset lait Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) Henkilötietolaki (22.4.1999/523) Laki

Lisätiedot

Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa. 1 Luku. Yleiset säännökset. Julkisuusperiaate

Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa. 1 Luku. Yleiset säännökset. Julkisuusperiaate LAKIEHDOTUKSET 1. oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Luku Yleiset säännökset 1 Julkisuusperiaate Oikeudenkäynti ja oikeudenkäyntiasiakirjat

Lisätiedot

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu Hyvän hallintopäätöksen sisältö Lakimies Marko Nurmikolu Hallintopäätöksen sisältö Hallintolain 44 (Päätöksen sisältö) Kirjallisesta päätöksestä on käytävä selvästi ilmi: 1) päätöksen tehnyt viranomainen

Lisätiedot

Päätös. Laki. sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 222/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi sosiaalihuoltolain ja kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

HE 69/2009 vp. säätää neuvontatehtävien hoidosta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta maakunnalle.

HE 69/2009 vp. säätää neuvontatehtävien hoidosta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta maakunnalle. HE 69/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamista

Lisätiedot

2. Laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta

2. Laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta 18.4.2017 2. korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta muutetaan korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain (1265/2006) 6 :n 5 momentin 3 kohta, sellaisena kuin se on laissa 649/2016,

Lisätiedot

Tietopyynnön käsittelyssä noudatettava menettely

Tietopyynnön käsittelyssä noudatettava menettely ANONYMISOITU PÄÄTÖS 30.06.2015 Dnro OKV/1873/1/2014 1/5 ASIA Tietopyynnön käsittelyssä noudatettava menettely KANTELU Kirjoituksessaan 1.11.2014 oikeuskanslerille A on kertonut pyytäneensä lapsiasiavaltuutetulle

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 193/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi nimilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nimilakia. Lainmuutoksella ehdotetaan henkilön suku- ja

Lisätiedot

Hallituksen esitys laiksi tulotietojärjestelmästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 134/2017 vp)

Hallituksen esitys laiksi tulotietojärjestelmästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 134/2017 vp) Olli Mäenpää 8.11.2017 Perustuslakivaliokunnalle Hallituksen esitys laiksi tulotietojärjestelmästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 134/2017 vp) Henkilötietojen suoja Sääntelyn kohteena on henkilötietoja

Lisätiedot

MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ

MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ 1/6 Pääsihteeri Kimmo Kääriä KY MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ Taustaa Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta on valmistelemassa mahdollista omaisuutensa

Lisätiedot

käräjätuomari Elina Haapasalo lainsäädäntöneuvos Asko Välimaa ERIÄVÄ MIELIPIDE

käräjätuomari Elina Haapasalo lainsäädäntöneuvos Asko Välimaa ERIÄVÄ MIELIPIDE käräjätuomari Elina Haapasalo lainsäädäntöneuvos Asko Välimaa ERIÄVÄ MIELIPIDE Olemme eri mieltä enemmistön kanssa siitä periaatteellisesta ratkaisusta, että tuomioistuinsovittelu olisi menettelynä lähtökohtaisesti

Lisätiedot

HE 14/2010 vp. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2010.

HE 14/2010 vp. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2010. HE 14/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi urheilijan

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 269/2006 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 269/2006 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 269/2006 vp Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

1994 vp - HE 28 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

1994 vp - HE 28 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1994 vp - HE 28 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion maksuperustelain 1 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion maksuperustelakia selvennettäväksi

Lisätiedot

HE 35/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 35/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 35/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi rangaistusten täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 1999. Hallinto-oikeuslaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Annettu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 1999. Hallinto-oikeuslaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Annettu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 1999 Hallinto-oikeuslaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Hallinto-oikeudet Yleisiä alueellisia hallintotuomioistuimia ovat

Lisätiedot

Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille

Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille 6.2.2015 päätösvalmistelupäällikkö Tiina Kyöttilä-Vettenranta 1 9.2.2015 Kokouksen julkisuus - Valtuuston kokoukset ovat julkisia,

Lisätiedot

HALLINTO-OIKEUKSIEN TYÖMENETELMÄSELVITYS 2003 - tähän on tultu kymmenessä vuodessa

HALLINTO-OIKEUKSIEN TYÖMENETELMÄSELVITYS 2003 - tähän on tultu kymmenessä vuodessa HALLINTO-OIKEUKSIEN TYÖMENETELMÄSELVITYS 2003 - tähän on tultu kymmenessä vuodessa 25.1.2013 Ylituomari Heikki Jukarainen Hämeenlinnan hallinto-oikeus Asiakasnäkökulma Hallinto-oikeuksien olisi syytä kiinnittää

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Tuula Vilenius tuula.vilenius@oikeus.fi Organisaatio, jota vastaus edustaa Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 66/2005 vp. Hallituksen esitys laeiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain sekä kuntalain 50 :n muuttamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 66/2005 vp. Hallituksen esitys laeiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain sekä kuntalain 50 :n muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 66/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain sekä kuntalain 50 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Asia: Lausunto tuomioistuinmaksutyöryhmän mietinnöstä. Viite: Oikeusministeriön lausuntopyyntö OM 8/31/2013

Asia: Lausunto tuomioistuinmaksutyöryhmän mietinnöstä. Viite: Oikeusministeriön lausuntopyyntö OM 8/31/2013 Suomen Tuomariliitto Finlands Domareförbund ry OIKEUSMINISTERIÖLLE Asia: Lausunto tuomioistuinmaksutyöryhmän mietinnöstä Viite: Oikeusministeriön lausuntopyyntö OM 8/31/2013 Pyydettynä lausuntona Tuomariliitto

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta Kunnallista eläkelakia esitetään muutettavaksi siten, että kunnallisen eläkelaitoksen Kevan toimitusjohtaja voitaisiin irtisanoa

Lisätiedot

Mietintö Tiedustelutoiminnan valvonta. Lausunnonantajan lausunto. Korkein oikeus. Lausunto OH2017/85. Asia: OM 15/41/2016

Mietintö Tiedustelutoiminnan valvonta. Lausunnonantajan lausunto. Korkein oikeus. Lausunto OH2017/85. Asia: OM 15/41/2016 Korkein oikeus Lausunto 31.08.2017 OH2017/85 Asia: OM 15/41/2016 Mietintö Tiedustelutoiminnan valvonta Lausunnonantajan lausunto Lausuntonne mietinnöstä Tiedustelutoiminnan valvonta Oikeusministeriölle

Lisätiedot

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 :n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 109/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden työeläkelakien ja Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työntekijän

Lisätiedot

Lausunto Yleiset kommentit erityisiä henkilötietoryhmiä koskevasta 5 :stä ja rikostuomioita ja rikkomuksia koskevasta 6 :stä.

Lausunto Yleiset kommentit erityisiä henkilötietoryhmiä koskevasta 5 :stä ja rikostuomioita ja rikkomuksia koskevasta 6 :stä. Lausunto TRAFI/236806/04.04.05.03/2017 07.09.2017 Asia: 1/41/2016 Lausuntopyyntö yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietinnöstä ja työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakkaan kohtelusta, osallisuudesta ja oikeusturvasta. OTM, VT Kaisa Post

Sosiaalihuollon asiakkaan kohtelusta, osallisuudesta ja oikeusturvasta. OTM, VT Kaisa Post Sosiaalihuollon asiakkaan kohtelusta, osallisuudesta ja oikeusturvasta OTM, VT Kaisa Post 8.2.2016 Hyvä hallinto Perusteet PL 21 :ssä: Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja

Lisätiedot

Kantelija pyysi tutkimaan maistraatin ja asiamies- ja neuvontapalveluyksikön yleisen edunvalvojan menettelyn asiakirjapyyntönsä käsittelyssä.

Kantelija pyysi tutkimaan maistraatin ja asiamies- ja neuvontapalveluyksikön yleisen edunvalvojan menettelyn asiakirjapyyntönsä käsittelyssä. 19.5.2017 EOAK/1181/2016 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Esittelijäneuvos Mikko Sarja ASIAKIRJAPYYNTÖÖN VASTAAMINEN 1 KANTELU Kantelija pyysi tutkimaan maistraatin ja asiamies-

Lisätiedot

Lausunto oikeudenkäynnin julkisuutta yleisissä tuomioistuimissa koskevasta hallituksen esityksestä HE 13/2006 vp

Lausunto oikeudenkäynnin julkisuutta yleisissä tuomioistuimissa koskevasta hallituksen esityksestä HE 13/2006 vp Eduskunnan lakivaliokunnalle Helsinki 31.5.2006 Lausunto oikeudenkäynnin julkisuutta yleisissä tuomioistuimissa koskevasta hallituksen esityksestä HE 13/2006 vp Lausuntonaan oikeudenkäynnin julkisuutta

Lisätiedot

SALASSA PIDÄTTÄVIEN TIETOJEN KÄSITTELY OIKEUDEN- KÄYNNISSÄ JA TUOMIOSSA

SALASSA PIDÄTTÄVIEN TIETOJEN KÄSITTELY OIKEUDEN- KÄYNNISSÄ JA TUOMIOSSA VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERI PÄÄTÖS Snellmaninkatu 1 A PL 20 00023 VALTIONEUVOSTO 27.9.2004 Dnro 1056/1/03 Oikeustoimittajat ry c/o Jarkko Sipilä MTV3 Uutiset 00033 MTV3 ASIA SALASSA PIDÄTTÄVIEN TIETOJEN

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 2 (7) Taltionumero 615 Diaarinumero 1468/1/08

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 2 (7) Taltionumero 615 Diaarinumero 1468/1/08 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 2 (7) 23.3.2010 Taltionumero 615 Diaarinumero 1468/1/08 Asia Valittaja Asiakirjajulkisuutta koskeva valitus Heikki Joutsen, Liperi Päätös, josta valitetaan

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lausunto 13.06.2017 H00073/17 Asia: OM 17/41/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Yleisiä huomioita Ehdotuksen tavoitteet

Lisätiedot

Laki. vakuutusoikeuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015

Laki. vakuutusoikeuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Laki vakuutusoikeuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan vakuutusoikeuslain (132/2003) 2, 4 6, 8, 10, 11, 13, 16 ja 18, sellaisina kuin

Lisätiedot

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden kunnan valtuuston toimikautta ja järjestelytoimikunnan asettamista

Lisätiedot

HE 165/1998 vp PERUSTELUT

HE 165/1998 vp PERUSTELUT HE 165/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että valtioneuvosto

Lisätiedot

Lausunto a) Lausuntonne käräjäoikeuden kokoonpanosäännöksiä koskevista muutosehdotuksista

Lausunto a) Lausuntonne käräjäoikeuden kokoonpanosäännöksiä koskevista muutosehdotuksista Vantaan käräjäoikeus Lausunto 06.09.2017 Asia: OM 8/41/2015 Oikeusprosessien keventäminen 1. Yleistä Onko teillä yleistä lausuttavaa työryhmän ehdotuksesta? Työryhmän ehdotukset ovat lähtökohtaisesti kannatettavia.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (6) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Tj/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (6) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Tj/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2014 1 (6) 7 Soudoset Oy:n tietopyyntö koskien HKL:n tarjouskilpailua 31H-12 HEL 2013-000633 T 07 01 02 Päätösehdotus päättää hylätä Soudoset Oy:n tietopyynnön 12.12.2012,

Lisätiedot

HE 43/2017 vp, Kari Kuusiniemi, KHO, Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle

HE 43/2017 vp, Kari Kuusiniemi, KHO, Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle HE 43/2017 vp, Kari Kuusiniemi, KHO, 5.9.2017 Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle Perustuslakivaliokunta on kutsunut korkeimman hallinto-oikeuden edustajan kuultavaksi hallituksen esityksestä eräiden

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2012 Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2012 Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2012 875/2012 Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 21 joulukuuta 2012 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 299/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntarakennelain muuttamisesta sekä kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentin kumoamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, unionin ja sen henkilöstön välisten riitojen ratkaisemista ensimmäisenä oikeusasteena koskevan toimivallan siirtämisestä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä perusopetuksessa Perustuslaki (731/1999) 10 : Jokaisen yksityiselämä,

Lisätiedot