Itäinen Puistotie 1 PL Helsinki Puh Telekopio H 8/05

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itäinen Puistotie 1 PL 165 00141 Helsinki Puh. 010 36 43350 Telekopio 010 36 43359 16.9.2005 H 8/05"

Transkriptio

1 TYÖTUOMIOISTUIN Lausunto Itäinen Puistotie 1 PL Helsinki Puh Telekopio H 8/05 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto Pl Valtioneuvosto Työtuomioistuimelta on pyydetty lausuntoa työryhmien ehdotuksista oikeudenkäynnin julkisuutta yleisissä tuomioistuimissa ja hallintotuomioistuimissa koskeviksi laeiksi. Työtuomioistuimessa tultaisiin soveltamaan eräin vähäisin poikkeuksin vain lakia oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa ja siitäkin vain säännöksiä, jotka koskevat riita-asioita. Nämä säännökset ehdotetun sisältöisinä tulisivat aivan ilmeisesti selkeyttämään nykytilannetta ja viemään julkisuuslainsäädäntöä hyväksyttävällä tavalla entistä avoimempaan suuntaan. Ehdotetut säännökset myös käytännön kannalta näyttävät soveltamiskelpoisilta. Tämän vuoksi ja vaikka lain nimi ja sen soveltamisala ovat keskenään ristiriidassa ja nimi sellaisenaan työtuomioistuimen kannalta katsottuna on harhaanjohtava, työtuomioistuimella ei ole ehdotuksen suhteen huomauttamista. Presidentti Pekka Orasmaa

2 VAKUUTUSOIKEUS LAUSUNTO 253/0/ (11) Oikeusministeriö &.eyo:l 02i 1\-t L t(. (to - r-o`f' L u I Oikeusministeriön lausuntopyyntö OM 24/41/2004 ja OM 38/41/2002, Lausunto työryhmämietinnöistä Oikeudenkäynnin julkisuus yleisissä tuomioistuimissa ja hallintotuomioistuimissa Yleistä Vakuutusoikeuden käsittelemissä asioissa kysymys on yleensä siitä, että asianosainen ei kykene sairauden, työttömyyden tai muun vastaavanlaisen syyn takia hankkimaan itse riittävää toimeentuloa ja hakee sen vuoksi jotakin toimeentuloturvaetuutta. Valtaosassa vakuutusoikeuden käsittelemissä asioissa oikeudenkäyntiaineisto sisältää yksityisen asianosaisen terveydentilaan ja/tai taloudelliseen asemaan liittyviä, salassapidettäviä tietoja. Hakemuksia etuuslaitoksissa käsiteltäessä hakijoiden yksityisyyttä suojataan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslaki) mukaisesti. Vakuutusoikeuden käsittelemissä asioissa on julkisuuden suhteen kaksi tärkeää vastakkaista intressiä. Toisaalta oikeudenkäynnin julkisuus ja toisaalta yksityisyyden suoja. Oikeudenkäynnin julkisuuden säätelyssä näiden vastakkaisten intressien kesken tulisi löytää tasapaino. Oikeudenkäynnin julkisuus ei voine edellyttää sitä, että muutoksenhaulla oikeusturvaa hakevalle etuuden hakijalle koituu oikeudenkäynnin julkisuuden takia merkittävää haittaa elämässään. Oikeudenkäynnin julkisuus saattaa käytännössä johtaa jopa siihenkin, että etuuden hakija pidättäytyy aiheellisestakin muutoksenhausta sen vuoksi, ettei hänen asiansa tulisi julkiseksi. Kun sovelletaan oikeudenkäynnin julkisuutta säätelevää lainsäädäntöä niin ongelmatapauksissa kansalainen haluaa tietoa, jota tuomioistuin ei katso voivansa salassapitovelvollisuutensa takia antaa. Vakuutusoikeudelta tietoa haluavilla on harvemmin lainoppinut avustaja tai asiamies. Kansalaisten

3 VAKUUTUSOIKEUS LAUSUNTO 253/0/ (11) Yleiset säännökset tuomioistuimia kohtaan tunteman luottamuksen varmistamiseksi on välttämätöntä, että tuomioistuinten toiminnan julkisuutta säätelevä lainsäädäntö on mandollisimman yksiselitteistä ja selkeää. Tulkinnanvarainen ja laajan harkintavallan tuomioistuimelle mandollistava lainsäädäntö on omiaan nakertamaan tuomioistuimelta tietoa pyytävän kansalaisen luottamusta asianomaista tuomioistuinta kohtaan. Mietinnön lähtökohtana on julkisuusperiaate. Oikeudenkäynnin julkisuus hallintotuomioistuimissa perustuisi siihen, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään ellei ehdotetussa laissa toisin säädetä. Julkisuuden materiaalinen sisältö perustuisi siis pääosin julkisuuslakiin. Työryhmä perustelee tätä muun muassa sillä, että hallintolainkäytössä on useimmiten kyse muutoksenhausta hallintoviranomaisen päätökseen ja hallintomenettelyvaiheen asiakirjat muodostavat osan oikeudenkäyntiaineistoa muutoksenhakuelimissä. Tämä pätee myös vakuutusoikeuteen. toimii muutamaa asiaryhmää lukuunottamatta toisen asteen muutoksenhakuelimenä. Vakuutusoikeuden käsittelyä edeltäneessä lautakuntavaiheessa siis kertyy myös hallintolainkäyttölain mukaisessa menettelyssä oikeudenkäyntiaineistoa. Vakuutusoikeudessa käsiteltävissä asioissa oikeudenkäyntiaineisto muodostuu kuitenkin pääosin jo etuuslaitoksissa kertyneistä asiakirjoista, jotka palautetaan niille vakuutusoikeuden käsittelyn jälkeen arkistoitavaksi. Etuuslaitoksilla on hallussaan asiakirjoja, jotka ovat olleet oikeudenkäyntiaineistona vakuutusoikeudessa ja asiakirjoja, joita on käsitelty pelkästään etuuslaitoksissa hallintomenettelyssä. Mikäli oikeudenkäynnin julkisuus myös hallintolainkäytössä ei perustuisi julkisuuslakiin, tästä voisi aiheutua ongelmia. Hallintomenettelyn ja hallintolainkäytön asiakirja-aineiston päällekkäisyydestä aiheutuvia ongelmia on vaikea ratkaista muutoin kuin perustamalla myös hallintolainkäytön julkisuuden materiaalinen säätely julkisuuslakiin. Hallintolainkäytön edellyttämä laajempi julkisuus voidaan turvata riittävästi ja hallintolainkäytön luonteesta johtuvat tarpeet voidaan ottaa asianmukaisesti huomioon säätämällä hallintolainkäytön julkisuutta koskevassa laissa toisin kuin julkisuuslaissa siltä osin kuin se on tarpeen. Työryhmä katsoo, että ehdotettu uusi laki tulisi ulottaa myös vakuutusoikeudessa käsiteltäviä asioita ensi asteena käsitteleviin

4 VAKUUTUSOIKEUS LAUSUNTO 253/0/ (11) Tiedot oikeudenkäynnistä muutoksenhakulautakuntiin. Nämä ovat pitkälti tuomioistuimen kaltaisia ja soveltavat soveltuvin osin hallintolainkäyttölakia. Vakuutusoikeuden työtapaturmalainsäädäntöön perustuviin päätöksiin saa hakea rajoitetusti muutosta korkeimmalta oikeudelta. Vakuutusoikeudessa sovellettaisiin uutta oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annettua lakia. Korkeimmassa oikeudessa puolestaan sovellettaisiin uutta oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annettua lakia, jonka tavoitteena olisi hallintolainkäyttömenettelyä laajempi julkisuus. toteaa, että tämä seikka tulisi ottaa huomioon näitä uusia lakeja säädettäessä. toteaa, että on syytä pohtia, onko syytä säätää tapaturma-asioiden julkisuus toisin korkeimmassa oikeudessa kuin vakuutusoikeudessa. hyväksyy työryhmän mietinnön yleisten säännösten osalta ja yhtyy työryhmän esittämiin näkemyksiin. Voimassa olevan lainsäädännön mukainen diaaritietietojen julkisuus on erityisen ongelmallista vakuutusoikeuden kannalta. Valtaosa vakuutusoikeudessa käsiteltävistä asioista on sellaisia, joihin liittyy yksityistä asianosaista koskevia julkisuuslain tai jonkin erityislain nojalla salassapidettäviä terveydentilaan tai taloudelliseen asemaan liittyviä tietoja. Nykyisenkaltainen diaaritietojen julkisuus ei turvaa riittävästi vakuutusoikeudessa käsiteltävien asioiden yksityisten asianosaisten yksityisyyden suojaa. Pelkästään vakuutusoikeuden julkisten diaaritietojen perusteella saattaa ilmetä tällainen salassapidettävä tieto. pyrkii parantamaan ratkaisukäytäntöään koskevaa tiedottamista. Nykyisenkaltainen diaaritietojen julkisuus rajoittaa tätä. Hallintolainkäyttölaissa säädetty perusteluvelvollisuus edellyttää, että vakuutusoikeuden päätökseen perusteluihin joudutaan sisällyttämään usein asianosaisen yksityiselämän suojan piiriin kuuluvia salassapidettäviä tietoja. Päätöksen asianosaisen henkilöllisyys on helposti selvitettävistä diaaritietietojen avulla. Tämän vuoksi on esim. on jouduttu jopa pidättäytymään finlexselosteen laatimisesta. Vakuutusoikeuden toiminnan kannalta diaaritietojen julkisuuden asianmukainen säätely olisi erityisen tarpeellinen. Työryhmän diaaritietojen julkisuutta koskeva ehdotus on tulkinnanvarainen ja omiaan aiheuttamaan epäselvyyttä diaaritietojen julkisuuden suhteen.

5 VAKUUTUSOIKEUS LAUSUNTO 253/0/ (11) Diaaritietojen julkisuuden tarkoituksena lienee se, että yleisö voi kontrolloida tuomioistuinten toimintaa. Kansalaisilla tulee olla mandollisuus seurata sitä, keiden asioita tuomioistuimissa käsitellään, mitä asioita siellä käsitellään, millaisia ratkaisuja tuomioistuin tekee ja ettei kenenkään kansalaisen asia pääse hautautumaan tuomioistuimeen. Tämä kontrollimandollisuus ei voine edellyttää sitä, että yksityisen asianosaisen yksityiselämän suojan piiriin kuuluvien julkisuuslaissa salassapidettäväksi säädettyjen tietojen pitäisi tulla laajamittaisesti julkisiksi pelkästään sen takia, että asiaa on käsitelty hallintomenettelyvaiheen lisäksi muutoksenhakuelimessä. Vakuutusoikeuden näkemyksen mukaan diaaritietojen julkisuus voitaisiin toteuttaa siten, että tiedot asianosaisesta (nimi, kotipaikka) olisivat aina julkisia. Muiden diaaritietojen julkisuus riippuisi siitä, ilmeneekö niistä häneen yhdistettynä jokin hänen yksityiselämänsä suojan piiriin kuuluva salassapidettävä tieto. Diaaritietojen julkisuutta ei voida tarkastella ottamatta huomioon myös päätöksen julkisuutta. Diaaritietojen julkisuuteen vaikuttaisi myös päätöksen sisältö. Mikäli päätös sisältää jonkin yksityiselämän piiriin kuuluvan salassapidettävän tiedon, sen salassapito tulisi voida varmistaa myös diaaritietojen kautta. Vakuutusoikeuden oikeuskäytännöstä tiedottaminen ja oikeuskäytännön kontrollointi edellyttää sitä, että vakuutusoikeuden päätöksien tulisi ratkaisukäytäntöä kuvaavilta osin olla mandollisimman julkisia. Tämä ei ole mandollista elleivät laadultaan sinänsä salassapidettävät tiedot, esimerkiksi siltä osin kuin niitä on otettu perusteluihin, olisi yleisöjulkisia. Tämä ei kuitenkaan edellytä sitä, että tällaisen oikeuskäytännön kuvaamismielessä julkisen päätöksen yksityisen asianosaisen henkilöllisyyden tulisi olla julkinen. Vakuutusoikeuden ratkaisukäytännöstä tiedottamisessa olennaisin yksilöintitieto on asian diaarinumero. Muun muassa finlex-selosteissa on aina asian diaarinumero. Myöhemmissä päätöksissä saatetaan viitata jonkin aikaisemman ratkaisun diaarinumeroon jne. Tiedottamistarkoituksessa tulisi olla mandollista antaa julkisuuteen vakuutusoikeuden päätöksiä vain siten, että vain kaikki yksityisen asianosaisen tunnistetiedot olisi salattu. Asianmukainen oikeuskäytännön julkisuus edellyttää sitä, että myös yksityisen asianosaisen asian diaarinumero on voitava salata myös diaaritietojen puolella. Edellä esitetyin varauksin vakuutusoikeus yhtyy työryhmän näkemyksiin ja ehdotuksiin myös tältä osin.

6 VAKUUTUSOIKEUS LAUSUNTO 253/0/ (11) Oikeudenkäyntiasiakirjan julkisuus Oikeudenkäyntiasiakirjan julkisuus Nykyinen sääntely, jonka lähtökohtana on julkisuuslain soveltaminen oikeudenkäyntiasiakirjoihin, ei ole osoittautunut vakuutusoikeuden osalta mitenkään ongelmalliseksi. on joissakin tapauksissa antanut salassapitomääräyksiä. Näin on menetelty muun muassa rikosvahinkoasioissa, joissa korvausta haetaan siveellisyysrikoksen perusteella. Mikäli asiaa on käsitelty yleisessä tuomioistuimessa, näissä asioissa myös yleinen tuomioistuin on yleensä määrännyt oikeudenkäyntiaineiston salassapidettäväksi. Vakuutusoikeudella ei ole huomautettavaa tältä osin. Asianosaisen oikeus tiedonsaantiin Vakuutusoikeuden soveltamiskäytännössä on katsottu, että voimassa olevan lainsäädännön nojalla asianosaisella on oikeus saada tieto rajoituksetta kaikesta sellaisesta selvityksestä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Tämä on koettu joissakin tapauksissa ongelmalliseksi. Vakuutusoikeuden käsittelemässä asiassa asianosainen saattaa potea psyykkistä sairautta, minkä vuoksi hoitohenkilökunnalla on ollut oikeus rajoittaa potilaan oikeutta saada tieto häntä koskevista lääketieteellisistä asiakirjoista. Perusteena tälle on se, että niistä tiedon saaminen saattaisi aiheuttaa vakavaa vaaraa potilaan hengelle tai terveydelle. Vakuutusoikeudessa on katsottu, että voimassa olevan lainsäädäntö edellyttää sitä, että tällaisellakin asianosaisella on oikeus saada tieto myös sellaisesta hänen asiansa käsittelyyn vaikuttavasta oikeudenkäyntiaineistosta, jonka terveydenhoitohenkilökunta on ollut oikeutettu pitämään häneltä salassa. Tämän vuoksi olisi perusteltua, että vakuutusoikeudella olisi tällaisessa tapauksessa mandollisuus rajoittaa asianosaisen tiedonsaantioikeutta edellyttäen ettei se kuitenkaan tosiasiassa vaarantaisi oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumista. Vakuutusoikeuden käsityksen mukaan ehdotetun uuden lain 6 :n 3 momentti antaisi tähän mandollisuuden. Mikäli näin ei ole, tulisi asiasta säätää nimenomaisesti. Edellä mainittu varaus huomioiden vakuutusoikeus pitää työryhmän mietintöä tältä osin toimivana.

7 VAKUUTUSOIKEUS LAUSUNTO 253/0/ (11) Suullisen käsittelyn julkisuus Ratkaisun julkisuus pitää työryhmän mietintöä on hyvin perusteltuna ja asianmukaisena. Päätösharkinnan ja ratkaisuehdotuksen salassapito Oikeuden neuvottelusalaisuuden turvaaminen on erittäin tärkeä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin tae. Oikeudenjäsenten on voitava keskustella asiasta täysin vapaasti ja ilman epäilystä siitä, että keskustelut tulisivat julkisiksi. Asialla on erityinen merkitys vakuutusoikeudelle sen vuoksi, että käsiteltävän asian asiakirjat kiertävät jäsenillä, jotka kirjoittavat mielipiteensä käsittelymuistioon. Myös lääkärijäsen kirjoittaa alustavan mielipiteensä käsittelyrnuistioon. Etenkin lääkärijäsenen kannanotto sisältää usein henkilön terveydentilaan liittyviä, joskus lääketieteellisesti hyvinkin yksityiskohtaisia salassa pidettäviä tietoja, joita muut jäsenet saattavat kommentoida. Näin ollen vakuutusoikeuden jäsenten keskustelut säilyvät merkittäviltä osin kirjallisesti dokumentoituna arkistossa. Asianosaiset vaativat usein saada tietoonsa etenkin vakuutusoikeuden lääkärijäsenten mielipiteet. Näistä syistä on välttämätöntä, että oikeuden neuvottelusalaisuudesta säädetään selkeästi ja yksiselitteisesti hallintolainkäytön julkisuutta säätelevässä laissa. Mietinnössä ehdotetaan salassapitoa määräaikaiseksi. Ehdotuksen mukaan salassapidon määräaika olisi 60 vuotta. Vakuutusoikeuden näkemyksen mukaan tämä on liian lyhyt aika. Vakuutusoikeuden käsittelemien asioiden oikeudenkäyntiaineisto käsittää usein julkisuuslain 24 :n 1 momentin kohtien nojalla salassapidettäviä tietoja. Mikäli päätösharkintaa koskevat tiedot tulisivat julkisiksi 60 vuoden kuluessa, johtaisi se siihen, että sellaisia tietoja, jotka julkisuuslain 31 :n 2 momentin nojalla ovat salassapidettäviä 50 vuotta asianosaisen kuolemasta, tulisi aiemmin julkisiksi sen vuoksi, että asiaa on käsitelty vakuutusoikeudessa. Asianosaisen yksityiselämän suojamiseksi salassapidettäviä esim. terveydentilaan liittyviä tietoja voisi tulla yleisöjulkiseksi vielä henkilön elinaikana. Asianosainen on voinut esim. salata lähiomaisiltaan tiedon jostakin potemastaan sairaudesta. Julkisuuslaki turvaa tällaisen tiedon säilymisen lähiomaisiltakin 50 vuotta asianomaisen kuoleman

8 VAKUUTUSOIKEUS LAUSUNTO 253/0/ (11) jälkeen. Paitsi että nämä tiedot tulisivat lähiomaisten tietoon, ne tulisivat myös yleisöjulkisiksi. Tämä olisi ristiriidassa julkisuuslain yksityiselämän suojaamisperiaatteiden kanssa. Mikään erityinen tarve ei vaatine, että oikeuden neuvottelusalaisuuden piiriin kuuluvien tietojen tulisi tulla julkisiksi jonkin tietyn ajan kuluessa, vaan kysymys lienee lähinnä vain julkisuusperiaatteesta sinänsä. Edellä mainituista syistä vakuutusoikeus katsoo, että oikeuden neuvottelusalaisuuden piiriin kuuluvien tietojen alassapitoajan tulisi olla 100 vuotta. Toinen vaihtoehto olisi säätää, että neuvottelusalaisuuden kautta ilmeneviä yksityiselämän suojan piiriin kuuluvia julkisuuslain nojalla 50 vuotta asianomaisen kuoleman jälkeen salassapidettävä tietoja suojattaisiin lisäksi julkisuuslain mukaisesti. Päätöksen julkisuus Ehdotuksen mukaan lähtökohtana olisi päätöksen julkisuus. Päätökseen sovellettaisiin salassapidon osalta julkisuuslakia. Vakuutusoikeuden päätöksiin joudutaan usein ottamaan julkisuuslain nojalla salassapidettäviä henkilön yksityisyyden suojan piiriin kuuluvia tietoja. Tältä osin ehdotus turvaisi yksityisen asianosaisen yksityisyyden suojan piiriin kuuluvat tiedot riittävästi. Ehdotuksen mukaan päätöksen lopputulos ja lainkohdat olisivat kuitenkin aina julkisia. Tämä saattaisi joissakin tapauksissa paljastaa yksityistä asianosaista koskevan julkisuuslain nojalla salassapidettävän tiedon. Esimerkiksi tapaturmavakuutuslain mukaisissa asioissa myöntävän päätöksen lopputulos (ratkaisu) kirjoitetaan yleensä seuraavaan tapaan: "Tapaturmalautakunnan päätöstä muutetaan. Vakuutuslaitos määrätään maksamaan lainmukainen korvaus A:lle hänellä todetun HIV-virustartunnan johdosta." Tällaisessa tapauksessa pelkästään päätöksen lopputulos ilmaisee yksityisen asianosaisen terveydentilaan liittyvän, erittäin arkaluontoisen seikan, jonka julkiseksi tulosta saattaa aiheutua hänelle elämässään huomattavaa haittaa. Joissakin etuuslaissa pelkästään tieto siitä, että asianosaiselle on myönnetty jonkin tietyn lainkohdan mukainen etuus saattaa paljastaa hänen kokonaisvarallisuutensa tilanteen. Henkilön yksityiselämän suojan turvaaminen voidaan jossain määrin ottaa huomioon vakuutusoikeuden päätöstä laadittaessa siten, että edellä esitetyn kaltaisia julkisuuslain nojalla salassapidettäviä tietoja ei ilmene päätöksen lopputuloksesta. Joissakin tapauksissa hallintolainkäyttölain 54 :n mukaisen päätöksen laatiminen saattaa kuitenkin edellyttää sitä, että myös

9 VAKUUTUSOIKEUS LAUSUNTO 253/0/ (11) Menettelysäännöksiä päätöksen lopputulokseen joudutaan sisällyttämään väistämättä yksityisen asianosaisen yksityisyyden suojan piiriin kuuluvia salassapidettäviä, jopa erittäin arkaluontoisia tietoja. katsoo, että ainakin niissä harvinaisissa tapauksissa, joissa päätöksen lopputuloksesta ilmenee yksityisen asianosaisen terveydentilaan liittyvä, erittäin arkaluontoinen seikka, vakuutusoikeuden päätöksen lopputuloksen ei tulisi olla tältä osin julkinen. Yksityisen asianosaisen taloudelliseen asemaan liittyvien tietojen suojaaminen ei ole niin välttämätöntä kuin joidenkin terveydentilaan liittyvien tietojen. Tällainen lainsäännös tulisi sovellettavaksi vain hyvin poikkeuksellisesti eikä se tosiasiassa rajoittaisi merkittävämmin vakuutusoikeuden päätöksien lopputulosten julkisuutta. Sillä voitaisiin kuitenkin varmistaa se, ettei yksityisen asianosaisen muutoksenhaku voisi johtaa siihen, että sen seurauksena hänelle voisi aiheutua jopa aiheellisen muutoksenhaun tuomaa etua merkittävästi suurempaa haittaa. Vakuutusoikeuden päätöksen julkisuuteen liittyy olennaisesti diaaritietojen julkisuus. on antanut vakuutusoikeuden ratkaisukäytännöstä kiinnostuneille jäljennöksiä vakuutusoikeuden päätöksistä siten, että sen yksityisen asianosaisen, jota päätös koskee, tunnistetiedot on peitetty. Voimassa oleva lainsäädäntö on ongelmallinen vakuutusoikeuden päätösten julkisuuden suhteen, koska nykyisin kattavasti julkisten diaaritietojen perusteella on helposti selvitettävissä päätöksen asianosaisen henkilöllisyys. Mietinnössä ehdotettu diaaritietojen julkisuusmalli helpottaisi vakuutusoikeuden ratkaisukäytännöstä tiedottamista. Kuten edellä diaaritietojen julkisuuden yhteydessä on esitetty, myös asianosaisen henkilöllisyyden ja hänen diaarinumeronsa yhteys olisi voitava tarpeen vaatiessa salata. Edellä esitettyä lukuunottamatta vakuutusoikeudella ei ole lausuttavaa päätöksen julkisuuden osalta. Mietinnössä ehdotetaan, että muuhun kuin vireillä olevaan asiaan liittyvä ratkaisupyyntö ratkaistaisiin hallintoasiana kokoonpanossa, johon kuuluu vähintään yksi lainoppinut jäsen. Työryhmän ehdotus on lakisystemaattisesti ongelmallinen. Ehdotettu uusi laki olisi yleislaki. laki on siihen nähden erityislaki. lain 10 :ssä on säädetty lainkäyttöasioiden ratkaisukokoonpanot.

10 VAKUUTUSOIKEUS LAUSUNTO 253/0/ (11) Sen mukaan vähimmäiskokoonpano on aina vähintään kolmijäseninen. Hallintoasioiden käsittelystä on säädetty vakuutusoikeuslain 14 :ssä. Asetuksella säädetään mitkä hallintoasiat käsitellään hallintoistunnossa. Muut hallintoasiat ratkaisee ylituomari. laissa ei ole säädetty mandollisuutta säätää jollakin muulla lailla vakuutusoikeuslaista poikkeavia ratkaisukokoonpanoja, toisin kuin on laita hallinto-oikeuksien osalta (Hallinto-oikeuslaki 12 1 mom.). Mikäli ehdotetun lain mukainen julkisuusasia ratkaistaisiin vakuutusoikeudessa ehdotuksen mukaisesti hallintoasiana, ainoa voimassa olevan vakuutusoikeuslain mukainen laillinen ratkaisukokoonpano olisi joko hallintoistunto tai ylituomari yksin. Hallintoistunto on päätösvaltainen kun saapuvilla on ylituomarin lisäksi vähintään neljä tuomaria. Julkisuuslain mukaisen asian käsitteleminen lainkäyttöasiana edellyttäisi vähintään kolmijäsenistä kokoonpanoa. Julkisuusasian käsitteleminen vakuutusoikeudessa hallintoasiana muissa kuin edellä kerrotuissa kokoonpanoissa edellyttäisi vakuutusoikeuslain muuttamista. Vakuutusoikeuden ratkaisukokoonpanot on pohdittu äskettäin vakuutusoikeuslain uudistamisen yhteydessä. Tuolloin ratkaisukokoonpanoja kevennettiin siinä määrin kuin se katsottiin mandolliseksi. Myöskään hallintoasioiden käsittelyjärjestyksen muuttamiseen ei ole ilmennyt tarvetta. Vakuutusoikeuden ratkaisukokoonpanoissa tulee huomioida se, että vakuutusoikeus toimii käsittelemissään asioissa joitakin tapaturma-asioita ja julkisuusasioita lukuunottamatta ylimpänä muutoksenhakuasteena eikä vakuutusoikeuden päätöksiin näitä asiaryhmiä lukuunottamatta saa hakea enää muutosta. toimii joitakin asiaryhmiä lukuunottamatta myös toisen asteen muutoksenhakuelimenä. Näistä syistä oikeusvarmuus edellyttää vakuutusoikeudelta raskaampia kokoonpanoja kuin esimerkiksi hallinto-oikeuksien osalta, joiden päätöksiin on mandollisuus hakea vielä muutosta KHO:lta. Julkisuuslain mukaisia asioita ratkaistaan vuosittain vähäinen määrä ( asiaa, asiaa ja asiaa). Näiden asioiden nykyistä käsittelytapaa lainkäyttöasiana kolmijäsenisessä ratkaisukokoonpanossa ei ole koettu tarpeettomasti työllistäväksi eikä ratkaisukokoonpanojen keventämisellä niiden osalta olisi käytännön merkitystä. ei näe tarvetta muuttaa vakuutusoikeuslakia ratkaisukokoonpanojen tai hallintoasioiden käsittelyn osalta pelkästään ehdotetun uuden lain vuoksi.

11 VAKUUTUSOIKEUS LAUSUNTO 253/0/ (11) Edellä kerrotuista syistä vakuutusoikeus katsoo, että ehdotetun uuden lain 15 :n mukainen ratkaisupyyntöasia ratkaistaisiin vakuutusoikeudessa edelleenkin lainkäyttöasiana vähintään kolmen lainoppineen jäsenen kokoonpanossa. toteaa, että tällainen muuhun kuin vireillä olevaan asiaan liittyvä, tiedon saamista koskeva pyyntö on tosin sinänsä luonteeltaan hallintoasia, mutta tämä ei estäne säätämästä sen käsittelyä myös vakuutusoikeudessa lainkäyttöasiana vastaavasti kuten ehdotuksessa on menetelty KHO:n osalta. Käytännössä tästä voitaisiin säätää esimerkiksi siten, että uuden lain 15 :n 1 kohdassa säädettäisiin seuraavasti: 1) korkeimmassa hallinto-oikeudessa ja vakuutusoikeudessa lainkäyttöasiana kokoonpanossa, johon kuuluu vähintään kolme lainoppinutta jäsentä; ja katsoo, että edellä ehdotettu käsittelyjärjestys vakuutusoikeuden osalta olisi käytännöllisin ja ongelmattomin toteuttamistapa, koska se ei olisi ristiriidassa vakuutusoikeuslain kanssa eikä edellyttäisi vakuutusoikeuden perusrakenteiden muutoin tarpeetonta muuttamista. ei näe siinä myöskään haittoja käytännön toiminnan kannalta. Muutoksenhaku hallintoasiana tehtyyn päätökseen sekä muutoksenhaku hallintolainkäyttöasiana tehtyyn päätökseen Mikäli kaikki asiat käsiteltäisiin vakuutusoikeuden edellä esittämällä tavalla vakuutusoikeudessa lainkäyttöasiana, tämä tulisi huomioida myös muutoksenhakua koskevissa pykälissä. Vaikka vakuutusoikeudessa tehtäisiin myös muihinkin kuin vireillä oleviin asioihin liittyvät päätökset lainkäyttöasiana, muutoksenhakumenettelyn tulisi olla näissä asioissa kuitenkin ehdotetun lain 16 :n mukainen. Tämä voitaisiin toteuttaa esimerkiksi siten, että 16 :n 1 momentin ensimmäisestä virkkeestä poistettaisiin vakuutusoikeus ja lisättäisiin seuraavanlainen toinen virke: Vakuutusoikeuden 15 :n 1 momentin 1 kohdassa säädetyssä järjestyksessä tekemään päätökseen haetaan muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Voimaantulo Ehdotuksen mukaan uutta lakia sovellettaisiin sen tultua voimaan vain asioissa, jotka ovat tulleet vireille tämän lain tultua voimaan. Edelleen uuden lain 15 :n säännöksiä päätösvaltaisesta kokoonpanosta ja 18 :n säännöksi maksuttomuudesta sovellettaisiin kuitenkin myös asioissa, jotka ovat olleet vireillä tämän lain tultua voimaan.

12 VAKUUTUSOIKEUS LAUSUNTO 253/0/ (11) katsoo, että sekä vakuutusoikeuden alaisessa lautakunnassa että vakuutusoikeudessa tulisi soveltaa samaa lakia. Tämän vuoksi uutta lakia tulisi soveltaa asioissa, jotka ovat tulleet vireille lain tultua voimaan tai joita ei ole lainvoimaisesti ratkaistu ennen lain voimaantuloa. Timo Havu Vakuutusoikeuden ylituomari 011i Olanterä tuomari

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

HALLINTOPROSESSIN JULKISUUS

HALLINTOPROSESSIN JULKISUUS 1 2. HALLINTOPROSESSIN JULKISUUS Tavoitteena opettaa julkisuusperiaatteen soveltaminen hallintoprosessissa ehdotettu laki oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa Keskeinen lähdemateriaali

Lisätiedot

HE 71/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta

HE 71/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan korkeimmasta hallinto-oikeudesta annettuun

Lisätiedot

Vakuutusoikeus. Käyntiosoite: kirjaamo (ma pe 8.00 16.15) Ratapihantie 9, 00520 Helsinki

Vakuutusoikeus. Käyntiosoite: kirjaamo (ma pe 8.00 16.15) Ratapihantie 9, 00520 Helsinki Vakuutusoikeus Postiosoite: PL 1005, 00521 Helsinki Käyntiosoite: kirjaamo (ma pe 8.00 16.15) Ratapihantie 9, 00520 Helsinki Puhelinnumeroita: Vaihde 029 564 3200 Kirjaamo 029 564 3210 Tiedottajalakimies

Lisätiedot

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain HE 305/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain 21 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 1 luku Toimivalta 1 Markkinaoikeuden toimivalta ja toimipaikka Markkinaoikeus käsittelee ne asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi: 1. kilpailunrajoituksista

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Tiemaksut ja maksajan oikeusturva Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Muutamia oikeusturvan kannalta olennaisia kysymyksiä Paikannus ja henkilötietojen käyttö Tietojen kerääminen

Lisätiedot

Päiväys Datum Dnro Dnr 27.4.2011 YM 15/ 04 /2011 Oikeusministeriö Viite Hänvisning lausuntopyyntö Asia Ärende Lausunto Oikeusministeriö on pyytänyt ympäristöministeriöltä lausuntoa prosessityöryhmän ehdotuksesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkeasioiden

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 37/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 a ja 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuslakia alemmanasteisten lääkekorvauksia

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Tiedonjulkistamisneuvottelukunnan tilaisuus 21.4.2008 Tieteiden talolla Hallintojohtaja Anitta Hämäläinen Kansallisarkisto anitta.hamalainen@narc.

Tiedonjulkistamisneuvottelukunnan tilaisuus 21.4.2008 Tieteiden talolla Hallintojohtaja Anitta Hämäläinen Kansallisarkisto anitta.hamalainen@narc. Tutkimus, aineistot ja avoimuuden rajat Tiedonjulkistamisneuvottelukunnan tilaisuus 21.4.2008 Tieteiden talolla Hallintojohtaja Anitta Hämäläinen Kansallisarkisto anitta.hamalainen@narc.fi HYVÄ AINEISTON

Lisätiedot

MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ

MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ 1/6 Pääsihteeri Kimmo Kääriä KY MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ Taustaa Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta on valmistelemassa mahdollista omaisuutensa

Lisätiedot

Kantelija on antanut valtioneuvoston kanslian selvityksen johdosta vastineen

Kantelija on antanut valtioneuvoston kanslian selvityksen johdosta vastineen ANONYMISOITU PÄÄTÖS 26.04.2016 Dnro OKV/2177/1/2014 1/5 ASIA Asiakirjan osittainen salassapito KANTELU Kantelija on kantelussaan 19.12.2014 pyytänyt oikeuskansleria tutkimaan valtioneuvoston kanslian menettelyä

Lisätiedot

Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015

Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015 1 Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015 EDUSKUNNAN LAKIVALIOKUNNALLE Viite: HE 29/2015 vp Lausunto hallituksen

Lisätiedot

HE 14/2010 vp. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2010.

HE 14/2010 vp. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2010. HE 14/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi urheilijan

Lisätiedot

Erityistuomioistuimet 2008

Erityistuomioistuimet 2008 Oikeus 009 Erityistuomioistuimet 008 Erityistuomioistuimissa ratkaistut asiat vuonna 008 Vuonna 008 vakuutusoikeuteen saapui uutta lainkäyttöasiaa, mikä on 3 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vakuutusoikeus

Lisätiedot

ASIA. Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU

ASIA. Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU ANONYMISOITU PÄÄTÖS 21.09.2015 Dnro OKV/1735/1/2014 1/5 ASIA Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU Kantelija arvostelee oikeuskanslerille 7.10.2014 osoittamassaan

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015

Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997)

Lisätiedot

Tietopyynnön käsittelyssä noudatettava menettely

Tietopyynnön käsittelyssä noudatettava menettely ANONYMISOITU PÄÄTÖS 30.06.2015 Dnro OKV/1873/1/2014 1/5 ASIA Tietopyynnön käsittelyssä noudatettava menettely KANTELU Kirjoituksessaan 1.11.2014 oikeuskanslerille A on kertonut pyytäneensä lapsiasiavaltuutetulle

Lisätiedot

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu Hyvän hallintopäätöksen sisältö Lakimies Marko Nurmikolu Hallintopäätöksen sisältö Hallintolain 44 (Päätöksen sisältö) Kirjallisesta päätöksestä on käytävä selvästi ilmi: 1) päätöksen tehnyt viranomainen

Lisätiedot

HALLINTO-OIKEUKSIEN TYÖMENETELMÄSELVITYS 2003 - tähän on tultu kymmenessä vuodessa

HALLINTO-OIKEUKSIEN TYÖMENETELMÄSELVITYS 2003 - tähän on tultu kymmenessä vuodessa HALLINTO-OIKEUKSIEN TYÖMENETELMÄSELVITYS 2003 - tähän on tultu kymmenessä vuodessa 25.1.2013 Ylituomari Heikki Jukarainen Hämeenlinnan hallinto-oikeus Asiakasnäkökulma Hallinto-oikeuksien olisi syytä kiinnittää

Lisätiedot

Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille

Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille 6.2.2015 päätösvalmistelupäällikkö Tiina Kyöttilä-Vettenranta 1 9.2.2015 Kokouksen julkisuus - Valtuuston kokoukset ovat julkisia,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 109/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden työeläkelakien ja Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työntekijän

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 1999. Hallinto-oikeuslaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Annettu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 1999. Hallinto-oikeuslaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Annettu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 1999 Hallinto-oikeuslaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Hallinto-oikeudet Yleisiä alueellisia hallintotuomioistuimia ovat

Lisätiedot

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 :n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

Asia: Lausunto tuomioistuinmaksutyöryhmän mietinnöstä. Viite: Oikeusministeriön lausuntopyyntö OM 8/31/2013

Asia: Lausunto tuomioistuinmaksutyöryhmän mietinnöstä. Viite: Oikeusministeriön lausuntopyyntö OM 8/31/2013 Suomen Tuomariliitto Finlands Domareförbund ry OIKEUSMINISTERIÖLLE Asia: Lausunto tuomioistuinmaksutyöryhmän mietinnöstä Viite: Oikeusministeriön lausuntopyyntö OM 8/31/2013 Pyydettynä lausuntona Tuomariliitto

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakkaan kohtelusta, osallisuudesta ja oikeusturvasta. OTM, VT Kaisa Post

Sosiaalihuollon asiakkaan kohtelusta, osallisuudesta ja oikeusturvasta. OTM, VT Kaisa Post Sosiaalihuollon asiakkaan kohtelusta, osallisuudesta ja oikeusturvasta OTM, VT Kaisa Post 8.2.2016 Hyvä hallinto Perusteet PL 21 :ssä: Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja

Lisätiedot

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 112/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistörekisterilakia siten, että kiinteistötunnuksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 299/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntarakennelain muuttamisesta sekä kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentin kumoamisesta

Lisätiedot

Reinboth ja Vuortama antoivat 20.5.1996 Oikeustoimittajat ry:n puolesta vastineen lausunnon ja selvitysten johdosta.

Reinboth ja Vuortama antoivat 20.5.1996 Oikeustoimittajat ry:n puolesta vastineen lausunnon ja selvitysten johdosta. 5.9.1996 487/4/96 Oikeustoimittajat ry Journalistiliitto Hietalahdenkatu 2 B 22 00180 HELSINKI P Ä Ä T Ö S 1 KIRJOITUSOikeustoimittajat ry:n puheenjohtaja Susanna Reinboth ja sihteeri Timo Vuortama arvostelevat

Lisätiedot

OIKEUDENKÄYNNIN JULKISUUDEN RAJOITTAMISTA KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN PERUS- TELEMINEN Esitys oikeudenkäynnin julkisuuslain täydentämiseksi

OIKEUDENKÄYNNIN JULKISUUDEN RAJOITTAMISTA KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN PERUS- TELEMINEN Esitys oikeudenkäynnin julkisuuslain täydentämiseksi 14.11.2002 779/4/01 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Esittelijä Terhi Mattila OIKEUDENKÄYNNIN JULKISUUDEN RAJOITTAMISTA KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN PERUS- TELEMINEN Esitys oikeudenkäynnin

Lisätiedot

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä perusopetuksessa Perustuslaki (731/1999) 10 : Jokaisen yksityiselämä,

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion eläkelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion eläkelakia muutettavaksi siten, että eläkeasioissa ensimmäisenä muutoksenhakuasteena

Lisätiedot

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 17.3.2016 Dnro 1669/2/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Håkan Stoor POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 1 ASIA Tutkittavani

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 101/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisista hankinnoista annettua lakia. Ehdotuksen mukaan asian

Lisätiedot

Viite OM:n lausuntopyyntö 22.6.2005 (OM24/41/2004 ja OM38/41/2002) LAINSÄÄDÄNTÖ, ASIAKIRJATURVALLISUUS, TIETOTURVA, IHMISOIKEUSSOPIMUS, YLEISHALLINTO

Viite OM:n lausuntopyyntö 22.6.2005 (OM24/41/2004 ja OM38/41/2002) LAINSÄÄDÄNTÖ, ASIAKIRJATURVALLISUUS, TIETOTURVA, IHMISOIKEUSSOPIMUS, YLEISHALLINTO ULKOASIAINMINISTERIÖ Hallinnollinen osasto HAL-09 Elisa Kumpula 31.08.2005 HEL1293-71 Viite OM:n lausuntopyyntö 22.6.2005 (OM24/41/2004 ja OM38/41/2002) Asia Esitykset laeiksi oikeudenkäynnin julkisuudesta

Lisätiedot

SALASSA PIDÄTTÄVIEN TIETOJEN KÄSITTELY OIKEUDEN- KÄYNNISSÄ JA TUOMIOSSA

SALASSA PIDÄTTÄVIEN TIETOJEN KÄSITTELY OIKEUDEN- KÄYNNISSÄ JA TUOMIOSSA VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERI PÄÄTÖS Snellmaninkatu 1 A PL 20 00023 VALTIONEUVOSTO 27.9.2004 Dnro 1056/1/03 Oikeustoimittajat ry c/o Jarkko Sipilä MTV3 Uutiset 00033 MTV3 ASIA SALASSA PIDÄTTÄVIEN TIETOJEN

Lisätiedot

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013 Riidanratkaisumenettelyt asuntoosakeyhtiössä ja hyvä hallintotapa Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA 1 Hyvä hallintotapa Yhdenvertaisuusperiaate Läpinäkyvyys Ennakointi Ei vielä erillistä suositusta

Lisätiedot

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verontilityslain ja tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 2 (7) Taltionumero 615 Diaarinumero 1468/1/08

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 2 (7) Taltionumero 615 Diaarinumero 1468/1/08 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 2 (7) 23.3.2010 Taltionumero 615 Diaarinumero 1468/1/08 Asia Valittaja Asiakirjajulkisuutta koskeva valitus Heikki Joutsen, Liperi Päätös, josta valitetaan

Lisätiedot

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä-

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä- HE 217/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin,

Lisätiedot

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Tavoitteet Päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä

Lisätiedot

1 (5) Oikeusministeriölle. Viite: Lausuntopyyntönne 26.1.2016, OM 31/41/2015

1 (5) Oikeusministeriölle. Viite: Lausuntopyyntönne 26.1.2016, OM 31/41/2015 1 (5) HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS LAUSUNTO Radanrakentajantie 5 00520 HELSINKI Puhelin 029 56 42000 15.2.2016 H 00028/16 Faksi 029 56 42079 Sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi Oikeusministeriölle Viite: Lausuntopyyntönne

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä HE 23/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden tiedonsaantioikeus ja saatujen tietojen edelleen välittäminen

Luottamushenkilöiden tiedonsaantioikeus ja saatujen tietojen edelleen välittäminen 8.11.2010 1(5) DocId: 145064 Luottamushenkilöiden tiedonsaantioikeus ja saatujen tietojen edelleen välittäminen Viimeaikaiseen keskusteluun ja yleisönosaston kirjoitteluun liittyen on syytä kerrata luottamushenkilöinä

Lisätiedot

Työeläkevakuutusyhtiöille sallitun myynti- ja markkinointiyhteistyön rajat sekä salassa pidettävien tietojen luovuttaminen

Työeläkevakuutusyhtiöille sallitun myynti- ja markkinointiyhteistyön rajat sekä salassa pidettävien tietojen luovuttaminen LAUSUNTO 1 (3) Minna Helle 26.4.2012 Finanssivalvonta kirjaamo@finanssivalvonta.fi Dnro 5/204/2011 Finanssivalvonnan kannanottoluonnos 21.3.2012 Työeläkevakuutusyhtiöille sallitun myynti- ja markkinointiyhteistyön

Lisätiedot

Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta

Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2005 Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Rahoitustarkastuksesta 27 päivänä kesäkuuta 2003 annetun

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Liite

SISÄLLYSLUETTELO. Liite SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...2 1.1. TOIMIKUNNAN MIETINTÖ...2 1.2. LAUSUNTOMENETTELY...3 1.3. TIIVISTELMÄN RAKENNE JA SISÄLTÖ...4 2. YHTEENVETO LAUSUNNOISTA...4 3. YLEISET KANNANOTOT...6 3.1. YLEISIÄ

Lisätiedot

Uusi kuntalaki: Miten sähköisiä toimintatapoja edistetään? Katariina Huikko, lakimies Kuntalaki uudistuu seminaari Kuntatalo 3.6.

Uusi kuntalaki: Miten sähköisiä toimintatapoja edistetään? Katariina Huikko, lakimies Kuntalaki uudistuu seminaari Kuntatalo 3.6. Uusi kuntalaki: Miten sähköisiä toimintatapoja edistetään? Katariina Huikko, lakimies Kuntalaki uudistuu seminaari Kuntatalo 3.6.2014 Tavoitteena Ajasta ja paikasta riippumattoman päätöksenteon mahdollistaminen

Lisätiedot

1.1 Ehdotettua pakkokeinolain 4 luvun 4 a :n 3 momenttia ei tule hyväksyä

1.1 Ehdotettua pakkokeinolain 4 luvun 4 a :n 3 momenttia ei tule hyväksyä TIETOVERKKORIKOSTYÖRYHMÄN MIETINTÖ Asianajaja Satu Tiirikan eriävä mielipide 16.6.2003 1 Myös datan kopioinnin tulee olla takavarikko 1.1 Ehdotettua pakkokeinolain 4 luvun 4 a :n 3 momenttia ei tule hyväksyä

Lisätiedot

Korkeimmasta hallinto-oikeudesta on 24.10.2013 saatu sähköpostitse lisäselvitystä.

Korkeimmasta hallinto-oikeudesta on 24.10.2013 saatu sähköpostitse lisäselvitystä. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 23.01.2014 Dnro OKV/718/1/2012 1/5 ASIA Kantelun käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa KANTELU A on kirjoituksessaan 15.5.2012 oikeuskanslerille kertonut katsovansa, että hallinto-oikeus

Lisätiedot

Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain 5 :n muuttamisesta

Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain 5 :n muuttamisesta Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kielilakia. Esityksen mukaan yksikielinen kunta voitaisiin

Lisätiedot

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526)

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526) 1 of 5 21/03/2011 11:41 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1967» 29.12.1967/656 29.12.1967/656 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki oikeudesta

Lisätiedot

Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015 LVM/174/03/2013

Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015 LVM/174/03/2013 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS LAUSUNTO Porkkalankatu 13 00180 Helsinki 16.12.2015 *029 56 44200 Liikenne- ja viestintäministeriö kirjaamo@lvm.fi Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA VAKUUTUSLÄÄKÄRIJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISEKSI

TOIMENPIDEOHJELMA VAKUUTUSLÄÄKÄRIJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISEKSI 1(7) 17.10.2012 TOIMENPIDEOHJELMA VAKUUTUSLÄÄKÄRIJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISEKSI Johdanto Sosiaalivakuutusjärjestelmän toimeenpanossa ja siihen liittyvissä muutoksenhakuelimissä toimivien asiantuntijalääkärien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 17/2002 vp Hallituksen esitys laeiksi tapaturmavakuutuslain muuttamisesta Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 3 päivänä huhtikuuta 2002

Lisätiedot

Riitta Manninen Jaoston tehtävistä

Riitta Manninen Jaoston tehtävistä Riitta Manninen 3.5.2013 Jaoston tehtävistä Lautakunta ja jaosto sosiaalihuoltolain 6 mukaisesti Sosiaalihuollon toimeenpanoon tämän lain mukaan kuuluvista tehtävistä sekä niistä tehtävistä, jotka muussa

Lisätiedot

Tarkastusvirasto toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Tarkastusvirasto toteaa lausuntonaan seuraavaa: 1 (6) 3/31/2013 Valtiovarainministeriö 15.1.2013 Lausuntopyyntönne 3.1.2013/ VM/689/00.00.05/2012 N LAUSUNTO OIKAISUVAATIMUS- JA VALI- TUSLUPAJÄRJESTELMÄN LAAJENTAMISESTA SEKÄ ASIOIDEN HAJAUTTAMISESTA

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011. 394/2011 Laki. riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011. 394/2011 Laki. riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011 394/2011 Laki riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa Annettu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

Eduskunta. Hallintovaliokunta. 1. Johdanto

Eduskunta. Hallintovaliokunta. 1. Johdanto ULKOASIAINMINISTERIÖ Kansalaispalvelut KPA-20 Karoliina Hyttinen LAUSUNTO 03.11.2015 HEL7M0694-61 Eduskunta Hallintovaliokunta Viite Lausuntopyyntö 21.10.2015 Asia Asiantuntijalausunto: HE 54/2015 vp,

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 22.9.2015 15/0466/3 1 (5) Diaarinumero 00262/15/7305 Asia Metsästyslain mukaista poikkeuslupaa koskeva valitus Valittaja Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: tuomioistuinharjoittelusta 1 Soveltamisala Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, käräjänotaarista säädetään tuomioistuinlaissa ( / ). Käräjänotaarin velvollisuuksiin

Lisätiedot

Lausunto oikeudenkäynnin julkisuussääntelyä valmistelleiden oikeusministeriön työryhmien ehdotuksista

Lausunto oikeudenkäynnin julkisuussääntelyä valmistelleiden oikeusministeriön työryhmien ehdotuksista Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto PL 25 00023 Valtioneuvosto kirjaamo.om@om.fi Helsinki 9.9.2005 Lausunto oikeudenkäynnin julkisuussääntelyä valmistelleiden oikeusministeriön työryhmien ehdotuksista

Lisätiedot

TE-toimisto on antanut asiasta oikeuskanslerinvirastolle selvityksen.

TE-toimisto on antanut asiasta oikeuskanslerinvirastolle selvityksen. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 05.11.2013 Dnro OKV/582/1/2012 1/5 ASIA Työ- ja elinkeinotoimiston päätös starttiraha-asiassa KANTELU A osoitti 14.4.2012 oikeuskanslerille kantelun koskien työ- ja elinkeinotoimiston

Lisätiedot

Laki työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista 19.5.2004/400

Laki työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista 19.5.2004/400 1 of 5 27/05/2011 11:54 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2004» 19.5.2004/400 19.5.2004/400 Seurattu SDK 479/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki työneuvostosta

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin Riidanratkaisu Käsikirja yritykselle Klaus Nyblin TALENTUM Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja tekijä Taitto: NotePad, www.notepad.fi Kansi: Lauri Karmila ISBN: 978-952-14-1815-0 BALTO print,

Lisätiedot

Oikeuskanslerinvirastoon on lisäksi lainattu käräjäoikeudesta asiakirjavihko.

Oikeuskanslerinvirastoon on lisäksi lainattu käräjäoikeudesta asiakirjavihko. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 10.03.2014 Dnro OKV/541/1/2012 1/7 Päätöksen suluissa olevat ja katkoviivoilla merkityt kohdat sisältävät viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 :n 1 momentin 25 kohdan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Opintotukilaki 5 a, 2 mom.

Opintotukilaki 5 a, 2 mom. Opintotukilaki 5 a, 2 mom. Lukio-opinnot ovat päätoimisia, jos niiden oppimäärän mukainen laajuus on yhteensä vähintään 75 kurssia tai jos ne suoritetaan ammatillisen perustutkinnon yhteydessä aikuisille

Lisätiedot

Tuomioistuinmaksulaki

Tuomioistuinmaksulaki Tuomioistuinmaksulaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Oikeudenkäyntimaksu ja hakemusmaksu Tämän lain mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä

Lisätiedot

Hovioikeuden kannanotto esitettyyn uudistukseen

Hovioikeuden kannanotto esitettyyn uudistukseen VAASAN HOVIOIKEUS PL 217 65101 VAASA 25.4.2014 Oikeusministeriö oikeusministerio@om.fi Lainsäädäntöneuvos Maarit Leppänen maarit.leppanen@om.fi Viite: Lausuntopyyntö 27.2.2014, oikeusministeriön muistiosta

Lisätiedot

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 NASTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.20111 Sisällysluettelo Keskeiset periaatteet viranhaltijoille....... 2 Asianomaisasema.

Lisätiedot

KHO:2012:88. Etusivu - Päätöksiä - KHO:2012:88. Vuosikirjanumero KHO:2012:88 Antopäivä 3.10.2012 Taltionumero 2622 Diaarinumero 2763/2/11

KHO:2012:88. Etusivu - Päätöksiä - KHO:2012:88. Vuosikirjanumero KHO:2012:88 Antopäivä 3.10.2012 Taltionumero 2622 Diaarinumero 2763/2/11 http://kho.fi/paatokset/59732.htm Etusivu - Päätöksiä - KHO:2012:88 KHO:2012:88 Vuosikirjanumero KHO:2012:88 Antopäivä 3.10.2012 Taltionumero 2622 Diaarinumero 2763/2/11 Asiakirjajulkisuus - Viranomaisen

Lisätiedot

HE 212/2013 vp. 65 vuodesta 68 vuoteen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman

HE 212/2013 vp. 65 vuodesta 68 vuoteen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman HE 212/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupanvahvistajista annetun lain 1 ja 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kaupanvahvistajista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 OIKEUSMINISTERIÖ LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 Työ-ja elinkeinoministeriö TEM/1924/00.04.01/2014 LÄHETETTYJEN TYÖNTEKIJÖIDEN DIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAN DIREKTIIVIN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VAPAATA

Lisätiedot

Tilastolain uudistus. Tutkimusaineistojen etäkäytön esittelytilaisuus 5.6.2013

Tilastolain uudistus. Tutkimusaineistojen etäkäytön esittelytilaisuus 5.6.2013 Tilastolain uudistus Tutkimusaineistojen etäkäytön esittelytilaisuus 5.6.2013 Uudistuksen tausta Asetus Euroopan tilastoista (EY) N:o 223/2009 EU:n tilastoalan käytännesääntöihin (CoP 2005) liittyvä vertaisarviointi

Lisätiedot

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Lainsäädäntöneuvos 13.2.2015 SM066:00/2011

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Lainsäädäntöneuvos 13.2.2015 SM066:00/2011 SISÄMINISTERIÖN ASETUS VARTIJAN JA JÄRJESTYKSENVALVOJAN ASUSTA JA JÄRJESTYKSENVALVOJAN TUNNUKSISTA 1. Yleistä Ehdotus liittyy hallituksen esitykseen HE 22/2014 eduskunnalle laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas. Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas. Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta 31.8.2009 Dnro 3346/4/07 Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta

Lisätiedot

Oikeusministeriön vastine lakivaliokunnalle annettujen kirjallisten huomautusten johdosta (HE 109/2016 vp)

Oikeusministeriön vastine lakivaliokunnalle annettujen kirjallisten huomautusten johdosta (HE 109/2016 vp) Lainvalmisteluosasto LsN Mari Aalto 27.9.2016 Eduskunnan lakivaliokunnalle Oikeusministeriön vastine lakivaliokunnalle annettujen kirjallisten huomautusten johdosta (HE 109/2016 vp) 1. Yleistä Oikeusministeriön

Lisätiedot

TUOMIOISTUIMEN ÄÄNITTEEN SISÄLLÖSTÄ ANNETTAVA TIETO PYYDETYLLÄ T AVALLA

TUOMIOISTUIMEN ÄÄNITTEEN SISÄLLÖSTÄ ANNETTAVA TIETO PYYDETYLLÄ T AVALLA 28.8.2003 2207/4/02 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Terhi Arjola TUOMIOISTUIMEN ÄÄNITTEEN SISÄLLÖSTÄ ANNETTAVA TIETO PYYDETYLLÄ T AVALLA 1 KANTELU

Lisätiedot

Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen

Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen Sosiaali- ja Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 Tampere Pia-Liisa Heiliö Neuvotteleva virkamies 12.5.2015

Lisätiedot

HE 170/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta

HE 170/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta HE 170/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Turvallisuusalan Lausunto 1 (5) Tutkintotoimikunta 28.10.2015

Turvallisuusalan Lausunto 1 (5) Tutkintotoimikunta 28.10.2015 Turvallisuusalan Lausunto 1 (5) Tutkintotoimikunta 28.10.2015 Sisäministeriö Timo Kerttula Viite: Sisäministeriön lausuntopyyntö: hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 21.12.2010 10/0995/2 1 (5) Diaarinumero 00785/10/1203 Asia Asiakirjajulkisuutta koskeva valitus Valittaja Teemu Välimäki, Turku Päätös josta valitetaan

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI LASTENSUOJELULAIN 92 :n MUUTTAMISEKSI

VANTAAN KAUPUNGIN LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI LASTENSUOJELULAIN 92 :n MUUTTAMISEKSI Oikeusministeriö oikeusministeriö@om.f anna-stiina.tarkka@om.f arja.manner@om.f 1 OM 12/41/2016 VANTAAN KAUPUNGIN LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI LASTENSUOJELULAIN 92

Lisätiedot

HE 50/2015 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2016 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

HE 50/2015 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2016 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi takuueläkkeestä annetun lain 8 :n, vammaisetuuksista annetun lain ja kansaneläkelain 103 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 7/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(3) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 21.12.

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 7/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(3) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 21.12. TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 7/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(3) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 21.12.2015 TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAKI VOIMAAN 1.1.2016 UUDET

Lisätiedot

Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto

Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto Diaarinumero: 49/2015 Antopäivä: 31.3.2016 Hakija oli ilmoittautunut M ry:n järjestämään

Lisätiedot

TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 22/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi osakeyhtiölain 18 luvun ja kauppakamarilain 5 ja 6 :n muuttamisesta

TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 22/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi osakeyhtiölain 18 luvun ja kauppakamarilain 5 ja 6 :n muuttamisesta TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 22/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi osakeyhtiölain 18 luvun ja kauppakamarilain 5 ja 6 :n muuttamisesta JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 18 päivänä kesäkuuta

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 22.9.2015 15/0465/3 1 (5) Diaarinumero 00261/15/7305 Asia Metsästyslain mukaista poikkeuslupaa koskeva valitus Valittaja Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola

Lisätiedot