TK280 TR /KM / Hyväksytty julkaistavaksi 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TK280 TR8 26.8.2013/KM / Hyväksytty julkaistavaksi 1"

Transkriptio

1 TK280 TR /KM / Hyväksytty julkaistavaksi Tiemerkinnät Tässä luvussa esitetään tiemerkintöjä sekä ja muita tienpintaan tehtyjä liikennettä ohjaavia toimenpiteitä koskevat tiemerkintätöiden laatuvaatimukset. Tieliikennelain 50 :n, tieliikenneasetuksen 55 :n 2 momentin ja liikenneministeriön antaman liikenteen ohjauslaitteita koskevan päätöksen 5 :n mukaan Liikennevirasto antaa yksityiskohtaiset ohjeet ja määräykset, jotka täydentävät em. lainsäädäntöä ja velvoittavat kaikkia tien- ja kadunpitäjiä mukaan lukien yksityistiet. Tiehallinto ilmoittaa ne Euroopan komissiolle sekä muille jäsenmaille Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY mukaisesti sellaisina kuin ne ovat muutettuna direktiivillä 98/48/EY. Tämän luvun asianomaisissa kohdissa on mainittu tähän lainsäädäntöön perustuvat velvoittavat kohdat. Viitteet: Määrämittausohje 3263 Tieliikennelaki 267/ (seurattu säädökseen 864/2011 asti) Tieliikenneasetus 182/ (seurattu säädökseen 625/2010 asti) Liikenneministeriön päätös liikenteenohjauslaitteista 203/ (seurattu säädökseen 618/2010 asti). Määritelmiä Tiemerkinnöillä tarkoitetaan maalaamalla tai muilla menetelmillä tien- ja kadunpintaan tehtyjä merkintöjä, joita käytetään joko yksin tai yhdessä liikennemerkkien kanssa liikenteen ohjaamiseen. Tiemerkinnät jaetaan tien pituussuuntaisiin merkintöihin ja muihin tiemerkintöihin. (TLA 31 ) Tässä luvussa esitetään tiemerkintöjä sekä muita tienpintaan tehtyjä liikennettä ohjaavia toimenpiteitä koskevat tiemerkintätöiden laatuvaatimukset. Pysyvällä merkinnällä tarkoitetaan merkintää, joka on tehty pysyvään käyttöön. Tilapäinen merkintä on tehty ohjaamaan liikennettä tilapäisesti esimerkiksi työmaan tai uuden päällysteen kohdalla. Pienmerkintä on asetuksen mukainen muu kuin tien pituussuuntainen merkintä. Apumerkintä on maalilla, liidulla tai muulla tavalla tehty varsinaista tiemerkintätyötä ohjaava merkintä. Apumerkintää ei ole tarkoitettu liikenteen ohjaukseen. Märkänä näkyvä merkintä (tyyppi II) on muotoiltu siten tai on muuten ominaisuuksiltaan sellainen, että se antaa riittävän paluuheijastuvuuden myös märkänä. Täristävä merkintä on normaalista tasaisesta tiemerkinnästä poikkeava, merkintämassalla, jyrsimällä, jyräämällä, erilaisella päällysteellä tai muulla tavalla tehty ääntä ja/tai tärinää synnyttävä merkintä. Muulla kuin tiemerkintämassalla tehtyä täristävää merkintää ei voida kutsua tiemerkinnäksi. Esimuotoillut tiemerkinnät ovat teippejä tai levymäisiä massamerkintöjä, jotka kiinnittyvät omalla tai erillisellä liimalla, kuumentamalla tai muulla tavalla. Tiemerkintämaali on liuotinvapaa, kun liuotinpitoisuus on < 2 paino-%. Maali on nestemäinen tuote, joka sisältää orgaaniseen liuottimeen tai veteen liettyneitä kiintoaineita. Maali voidaan toimittaa yksitai monikomponenttisena tuotteena. Kun maali levitetään siveltimellä, telalla, ruiskulla tai jollakin muulla soveltuvalla menetelmällä, se muodostaa liuottimen haihtuessa tai kemiallisen reaktion kautta kiinteän kalvon. Suomessa käytetään pääsääntöisesti vesiohenteisia tiemerkintämaaleja. Kuumamassa on liuotinta sisältämätön merkintäaine, joka toimitetaan kiinteässä, rakeisessa tai jauhemaisessa muodossa. Se sulatetaan kuumentamalla ja levitetään sen jälkeen käsikäyttöisellä, mekaanisella levittimellä tai koneellisesti valuna tai spraynä. Jäähtyessään massa muodostaa kiinteän merkinnän.

2 TK280 TR /KM / Hyväksytty julkaistavaksi 2 Kylmämassa on merkintäaine, joka toimitetaan yksi- tai monikomponenttisessa muodossa. Menetelmän mukaan ainesosat sekoitetaan eri suhteissa ja tuote levitetään sopivalla levittimellä. Se muodostaa lopullisen merkinnän kemiallisen reaktion kautta. Suomessa kylmämassaa käytetään harvoin Tiemerkintöjen materiaalit Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti CE-merkinnällä, kun se on mahdollista ja toissijaisesti tuotetodistuksella. Jos tiemerkintämateriaalin valmistajilla on sertifioitu laatujärjestelmä, joka perustuu standardiin SFS-EN soveltaen standardien SFS-EN 1871, SFS-EN ja SFS-EN 13459:en ko. materiaalivalmistukseen soveltuvia osia, valmistajan oma seurantaraportti hyväksytään materiaaliominaisuuksien laadun perustaksi. Jos valmistajalla ei ole sertifioitua laatujärjestelmää, laadunvalvonnan tulee perustua puolueettomassa tutkimuslaitoksessa tehtyihin tutkimuksiin. Näytteenotossa noudatetaan standardia SFS-EN 13459:en. Maalit, massat ja helmet eivät saa sisältää kemikaalilainsäädännön määrittelemiä haitallisia aineita. Lisäksi materiaalien on täytettävä kemikaalilain ja -asetuksen sekä niiden perusteella annettujen päätösten määräykset. Maalien, kuuma- ja kylmämassojen sekä siroteltavien ja sekoitettavien helmien määrittelyt ja laatuvaatimukset ovat julkaisussa Tiemerkintöjen laatuvaatimukset. Koska tiemerkintämateriaalien sisältämät sekoitettavat helmet ja pintahelmet jauhautuvat liikenteen ja talvihoidon vaikutuksesta, asetetaan niiden sisältämille vaarallisille aineille enimmäispitoisuusrajat. Julkaisussa Tiemerkintöjen laatuvaatimukset on esitetty vaatimukset siroteltavien ja sekoitettavien helmien haitallisten aineiden pitoisuuksille. Tiemerkintäteipit ja esimuotoillut tiemerkinnät Toiminnallisten vaatimusten tulee vastata muiden merkintöjen vaatimuksia. Materiaalien tulee täyttää standardin SFS-EN 1790 vaatimukset. Toiminnalliset luokat määrätään tapauskohtaisesti. Esimuotoiltuja tiemerkintälevyjä käytetään erityisesti pienmerkintöjen teossa sekä niiden korjauksissa. Teippien pääasiallinen käyttö on tilapäisinä merkintöinä. Heijastavat tiemerkintänastat Heijastavien tiemerkintänastojen tulee täyttää standardin SFS-EN vaatimukset. Tiemerkintänastojen toiminnalliset luokat sovitaan tapauskohtaisesti. Suomessa käytetään harmonisoidun standardin SFS-EN (lisäys A1) mukaisia CE-merkittyjä tiemerkintänastoja. Tiehallinnon ylläpitämien teiden tiemerkintöjen toimivuuden määrittely perustuu toiminnallisten ominaisuuksien mittauksiin. Mittaukset perustuvat tilastollisella menetelmällä valittuihin satunnaisiin otoksiin. Merkintöjen toimivuusvaatimukset täsmennetään suunnitelma-asiakirjoissa. Mittauksiin voidaan käyttää myös muuta sovittua menettelyä.

3 TK280 TR /KM / Hyväksytty julkaistavaksi 3 Viitteet: SFS-EN Tiemerkintämateriaalit. Heijastavat tiemerkintänastat. Osa 1: Uuden tuotteen toiminnalliset vaatimukset SFS-EN 1790 Tiemerkintämateriaalit. Esimuotoillut tiemerkinnät SFS-EN 1871 Tiemerkintämateriaalit. Materiaaliominaisuudet SFS-EN Tiemerkintämateriaalit. Laboratoriokokeet, tunnistaminen SFS-EN Tiemerkintämateriaalit. Vaatimukset tehtaan sisäiselle laadunvalvonnalle SFS-EN 13459:en Tiemerkintämateriaalit. Näytteenotto varastosta ja testaus Tiemerkintöjen laatuvaatimukset, TIEH v Tiemerkintöjen alusta Tiemerkintä tehdään kuivaan ja puhtaaseen päällysteeseen. Tiemerkintää tehtäessä alustan lämpötilan alaraja on +5 C. Poikkeuksellisissa olosuhteissa (esimerkiksi normaalin tiemerkintäkauden ulkopuolellaalhaisissa lämpötiloissa) tehtyjen tiemerkintöjen toiminnalliset (mm. kestävyys) ominaisuudet määritetään erikseen suunnitelma-asiakirjoissa tai tapauskohtaisesti sopien. Ylläpitomerkintä (uusintamerkintä) tehdään vanhan merkinnän päälle, jolloin tulee varmistua, että vanha merkintä on ehjä ja kiinni alustassa. Ennen merkinnän tekemistä on varmistuttava materiaalien yhteensopivuudesta. Ylläpitomerkintä suositellaan tehtäväksi alusmerkintää ohuemmalla merkinnällä Tiemerkintöjen tekeminen Tiemerkintöjen tekeminen, yleistä Tiemerkinnät tehdään taulukon 32630:T1 (yhdistelmätaulukko luvun lopussa) mukaisia mittoja käyttäen. Kaikkien tiemerkintöjen tulee olla taulukon 32630:T1 mittojen mukaisia. Yksityiskohtainen mitoitus on julkaisun Tiemerkinnät mukainen. Uusien päällysteiden tiemerkinnät tehdään suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti tai viimeistään 2 viikkoa päällystämisen jälkeen. Alempiluokkaisten teiden tiemerkinnät voidaan tehdä edellä esitettyjä myöhemmin esimerkiksi pehmeitä päällysteitä (PAB) käytettäessä. Ohituskaistojen ja ryhmityskaistoin varustettujen liittymien tiemerkinnät pyritään tekemään mahdollisimman pian päällystämisen jälkeen. Varoitus- ja sulkuviivat tehdään ensin. Suunnitelma-asiakirjoissa on syytä määritellä korkeintaan kaksi eri merkintätekniikkaa kohteelle (esimerkiksi maali-massa, upotus-pinta), koska kustannukset kasvavat useaa tekniikkaa toteutettaessa. Merkinnät tehdään suunnitelma-asiakirjojen mukaisiin paikkoihin. Erivärisiä luonnon- tai betonikiviä käyttäen tai muulla edellä mainitusta poikkeavalla tavalla toteutettavat merkinnät tehdään suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti.

4 TK280 TR /KM / Hyväksytty julkaistavaksi 4 Uuden korjatun tiemerkinnän ja vanhan merkinnän paluuheijastavuuden ero tulee pitää kohtuullisena. Tiemerkinnät korjataan siten, ettei niistä tule harhaanjohtavia. Kaikkien työnaikaisten tiemerkintöjen teossa ja poistossa noudatetaan julkaisun Liikenne tietyömaalla Tienrakennustyömaat kohtaa Työnaikaiset tiemerkinnät. Päällystystöiden tilapäisissä tiemerkinnöissä noudatetaan julkaisun Päällystystyöt 5C-2 kohtaa Tilapäiset merkinnät. Työnaikaisissa ja tilapäisissä merkinnöissä noudatetaan tienpitäjän antamia lisäohjeita. Viitteet: Liikenne tietyömaalla. Tienrakennustyömaat, TIEH v-09 Liikenne tietyömaalla. Päällystys- ja tiemerkintätyöt Tiemerkinnät, Liikenneviraston julkaisuja 32/ Tiemerkinnän poistaminen tai peittäminen Poistamisen/peittämisen tarkoitus on, ettei keskenään ristiriitaisia tai harhaanjohtavia merkintöjä ole näkyvissä. Vaatimukset tiemerkinnän poistamiselle/peittämiselle sisällytetään suunnitelmaasiakirjoihin. ten taso riippuu kohteen tärkeydestä sekä siitä, onko poistaminen tai peittäminen tilapäinen vai pysyvä. Vaativien kohteiden pysyvästi poistetun tai peitetyn tiemerkinnän tulee ominaisuuksiltaan vastata ympäröivää päällystettä kaikissa sää- ja valaistusolosuhteissa. Tiemerkintä poistetaan siten, että poistosta on mahdollisimman vähän haittaa liikenteelle ja ympäristölle. Merkinnät tehdään suunnitelma-asiakirjojen mukaisiin paikkoihin. Erivärisiä betonikiviä käyttäen tai muulla edellä mainitusta poikkeavalla tavalla toteutettavat merkinnät tehdään suunnitelmaasiakirjojen mukaisesti Tiemerkintöjen tekeminen kaduilla Jos kadun pituussuuntaisia tiemerkintöjä ei ole esitetty suunnitelma-asiakirjoissa, tehdään seuraavat merkinnät: ajoradan keskiviiva pääkaduilla ajokaistaviiva, kun samaan suuntaan on vähintään kaksi ajokaistaa sulkuviiva ajokaistaviivan jatkeena ennen liittymää ajoradan reunaviiva, kun yksiajorataisen kadun ajoradan päällysteen leveys on yli 7,0 m ja aina kaksiajorataisilla kaduilla. Reunaviivaa ei käytetä, jos kadun reunassa on reunatuki. Ajoradan reunaviivan jatke tehdään linja-autopysäkkien kohdalla. Vaihtoehtoisesti ajoradan keskiviivaa käytetään pääsääntöisesti vain silloin, kun nopeusrajoitus kadulla on 50 km/h tai enemmän. Ennen liittymää olevaa sulkuviivaa käytetään, jos liittymässä on ajoradan yläpuolinen opastus. Muulloin ajokaistaviiva jatkuu risteyksen yli. Reunaviivan jatketta käytetään myös risteyksissä väistämisvelvolliseksi merkityllä suunnalla paitsi, kun suojatien ja jatkeen väliin jää vähemmän kuin 2 m tilaa.

5 TK280 TR /KM / Hyväksytty julkaistavaksi 5 Upotettavaa merkintää varten päällysteeseen tehdään 5 7 mm:n syvyinen ura. Merkintä tehdään 2 3 mm viereistä päällysteen pintaa korkeammalle. Merkinnät tehdään merkintämassan valmistajan ohjeiden mukaisesti. Päällysteen pintaan tehtävän massamerkinnän paksuus on 3 mm, ellei suunnitelma-asiakirjoissa ole muuta määritetty. Päällysteen pintaan tehtävän massamerkinnän paksuus on 3 mm. Merkintätapa määritellään suunnitelma-asiakirjoissa (upotettu merkintä tai pintamerkintä). Päällysteen pintaan upotettuna massamerkintänä pääkatujen katualueilla tehdään seuraavat tiemerkinnät: suojatiet ja pyörätien jatkeet pääkaduilla pysäytysviivat ja ajokaistanuolet pääkaduilla liittymissä ohjausviivat, ajokaistaviivojen ja niiden jatkeina olevat sulkuviivat pääkaduilla ajokaistanuolet pääkaduilla. Massapintamerkintänä tehdään pääkatujen ulkopuolisilla katualuilla seuraavat tiemerkinnät: muut suojatiet ja pyöräteiden jatkeet muut pysäytysviivat ja ajokaistanuolet katuluokissa 1 ja 2 (InfraRYL Liite:T2 Katuluokat) sulkualueiden reunaviivat sekä ne ohjausviivat, ajokaistaviivat ja niiden jatkeina olevat sulkuviivat, joita ei tehdä upotettuna kestomerkintänä. Maalaukset tehdään hyväksi tunnetulla tiemerkintöihin tarkoitetulla maalilla. Maalimenekin on oltava tienmerkintätöissä vähintään 0,35 l/m 2. Levitetyn maalikerroksen tulee olla tasainen ja yhtenäinen. Tiemerkinnät ovat valkoisia lukuun ottamatta vastakkaiset liikennesuunnat erottavia sulku- ja varoitusviivoja sekä vastaavia sulkualueita, jotka merkitään keltaisella. Keltaisella voidaan merkitä myös reunakivi mm. linja-autopysäkin tai tonttiliittymän kohdalla. Kuuma- ja kylmämassoilla tehtyjen kestomerkintämassojen sekä maalien tulee täyttää julkaisun Tiemerkintöjen laatuvaatimukset vaatimukset. Maalimenekki on tienmerkintätöissä vähintään 0,35 l/m 2. Viitteet: Tiemerkintöjen laatuvaatimukset, TIEH v Tiemerkintöjen yliajettavuus (merkinnän suojaaminen) Jos liikenteelliset, olosuhde- tai muut tekijät edellyttävät, voidaan merkinnälle asettaa kuivumisaikavaatimus.

6 TK280 TR /KM / Hyväksytty julkaistavaksi 6 Tuoreet tiemerkinnät tulee suojata liikenteeltä kuivumisen ajaksi suojakartioilla, vaahtohattaroilla tai muilla hyväksytyillä suojalaitteilla niin, ettei merkintöjen yliajaminen aiheuta viivojen vaurioitumista ja muun tienpinnan ja ajoneuvon tahriintumista Valmis tiemerkintä Valmiin tiemerkinnän on oltava oikean suuntainen eikä siinä saa olla silmämääräisesti suunnitelmaasiakirjoista poikkeavia mutkia tai aaltoilua. Taulukossa 32630:T2 esitetään tiemerkintöjen sallitut mittapoikkeamat. Taulukko 32630:T2. Tiemerkintöjen sallitut mittapoikkeamat (maantiet ja kadut). Merkinnän ominaisuus Sallittu mittapoikkeama 1 Pituussuuntaisen merkinnän leveys - 5 mm ja + 20 mm 2 Katkoviivan pituus - 50 mm ja mm 3 Moduulin (viiva + väli) pituus ± 150 mm 4 Merkinnän poikittaissuuntainen poikkeama 1 ), uusi merkintä, vanhasta merkinnästä ± 50 mm / 50 m ± 20 mm 5 Nuolen, symbolien ja merkintäryhmän sijainti 2) ± 100 mm poikkisuunnassa pituussuunnassa ± 200 / ± 1000 mm 6 Keskiviivojen väli poikkisuunnassa ± 20 mm 7 Merkinnän paksuus 3) tilattu paksuus 8 Upotusmerkinnän jyrsinnän syvyys tilattu syvyys/mm 1) Poikittaista mittapoikkeamaa arvioidessa/mitatessa tulee ottaa huomioon keskiviiva ja kaistaleveyden muuttuminen varoitus- ja sulkuviivojen vuoksi. 2) ± 200 mm nuolilla ja muilla sellaisilla merkinnöillä, joilla sijainti vaikuttaa tulkintaan, muilla 1000 mm. 3) Lasketaan yleensä materiaalimenekin ja merkintäpinta-alan perusteella. Erilaisten symbolien, nuolien, suojatiemerkintöjen ja sulkualueiden viivastojen toleranssit määritellään tarvittaessa, perussääntönä on - 5% ja + 20% merkinnän osan dimensioista. Suojatiemerkinnän palkin leveys + 30 mm Tiemerkintöjen tulee samalla tie- ja katujaksolla olla kunnoltaan ja toimivuudelta mahdollisimman yhtenäiset. Tiemerkintöjen laadunvalvonnan kannalta on oleellista, että käytettyjen materiaalien määrä, laatu ja valmiin merkinnän mitat ja poikkeamat ovat dokumentoidut ja jäljitettävissä. Yksittäisten sulku- ja varoitusviivojen paikkaaminen on kielletty. Muiden viivojen paikkaus määritellään suunnitelma-asiakirjoissa. Tiemerkintöjen laatuvaatimuksista siirrytään asteittain kohti toimivuusvaatimuksia sitä mukaa kuin nämä vaatimukset on esitetty hankinta-asiakirjoissa.

7 TK280 TR /KM / Hyväksytty julkaistavaksi 7 Myös tyypin II merkintöjen on oltava koko pinnaltaan täytettyjä. Yksittäisistä osista koostuvaa merkintää pidetään koko pinnaltaan täytettynä, kun se näkyy kuormaautonkuljettajan perspektiivistä (keskimääräinen silmäntaso 2,20 m) 30 m:n tarkkailuetäisyydeltä koko pinnaltaan. Tyypin II merkintäjärjestelmiä tehdään ensi sijassa sinne, missä on saatava liikenneturvallisuuden lisäämiseksi riittävä näkyvyys myös pimeässä ja märällä kelillä. Merkintä on tehtävä yhtenäisenä riittävän pitkällä osuudella (esimerkiksi kahden liittymän väliset matkat). Käyttämällä tyypin II merkintöjä, joiden pinta on profiloitu, voidaan lisäksi saada aikaan äänitehoste, joka estää ajamisen sivuun ajoradalta. Tätä merkintätapaa suositellaan siihen liittyvän melun vuoksi vain taajamien ulkopuolella. Laatuvaatimukset Tyypin II merkinnän laji, paksuus ja muut mitat sovitaan tapauskohtaisesti. Sallitut mittapoikkeamat ovat seuraavat: merkinnän kokonaisleveys: - 5 mm ja + 20 mm sisäiset mitat (Kamflex, Long Flex): - 5 mm ja + 15 mm paksuus: vähintään tilattu paksuus poikittainen poikkeama, uusi: + 50 mm / 50 m. Ylläpitomerkinnät tehdään vanhojen merkintöjen sijainnin mukaan, elleivät ne selkeästi poikkea oikeasta paikasta. Tästä on sovittava ennen työn suorittamista. Tällöin vanha merkintä tulee poistaa. Ylläpitomerkintöjen leveyden tulee täyttää tiemerkintöjen (taulukko 32630:T2) vaatimukset, vaikka vanha merkintä poikkeaisi niistä. Teiden jaottelu (Liikennevirasto) Tiemerkinnät jaetaan vaativuustason ja uudelleen merkinnän kiireellisyyden suhteen seuraaviin kolmeen ryhmään: A liikenteellisesti tärkeät tiet (vt, kt, st: KVL yli 3000, ei taajamateitä) B keskivilkkaat tiet (vt, kt, st: KVL ) kaikki taajamatiet suojatiet, sulkualueet, pysäytysviivat, nuolet ym. pienmerkinnät C muut tiet (vt, kt, st: KVL alle 500 ja kaikki yhdystiet). Luokitusta sovelletaan ottaen huomioon tiejaksojen yhtenäisyys, poikkeuksellisen liikenteen tarpeet (esimerkiksi matkailu) sekä yksittäiset liikenteelliset poikkeavuudet (esim. erittäin vilkkaat yhdystiet). Taajama-alueen ja siihen liittyvän muun tiestön merkintöjen tulee olla sopusoinnussa keskenään. Tiemerkintöjen kuntoluokitusta käytetään vanhojen merkintöjen silmämääräisen tai Liikenneviraston hyväksymällä laitteella tehdyn kunnon määrittämiseen. Se määritetään käyttäen ohjeen Tiemerkintöjen kuntoluokitus 5-luokkaista asteikkoa.

8 TK280 TR /KM / Hyväksytty julkaistavaksi 8 Vaaditut kuntoarvot esitetään taulukossa 32630:T3. Taulukko 32630:T3. Vaaditut kuntoarvot (maantiet). Ryhmä Taso talven jälkeen 1) Taso syksyllä 2) A Kuntoarvo 3 Kuntoarvo 4 B Kuntoarvo 3 Kuntoarvo 4 C Ei kuntoarvon määrittelyä Kuntoarvo 3 1) ennen korjaavia toimenpiteitä 2) kunnostuksen takaraja ja kuntoarvojen aikarajat määritellään suunnitelma-asiakirjoissa. Paluuheijastuvuusvaatimukset ovat taulukon 32630:T4 mukaiset, ellei niitä tarkenneta suunnitelmaasiakirjoissa. Hyvän kitka-arvon omaava suojatiemerkintä saattaa kitkaa lisäävien aineiden ja renkaiden jarrutusjälkien vuoksi alittaa taulukon arvot. Liikenteellisesti tärkeiden teiden (ryhmä A) paluuheijastavuus mitataan autoon kiinnitetyllä mittauslaitteella jatkuvana mittauksena. Taulukko 32630:T4. Maanteillä urakoissa käytettävät tiemerkintöjen toiminnalliset vaatimukset paluuheijastuvuuden (mcd/m 2 /lx) osalta. 3) Paluuheijastuvuus vähintään:uusien päällystyskohteiden merkintä kuivana (R LK ) ja märkänä (R LM ) 1 ja 2) Paluuheijastuvuus vähintään: ylläpidettävän merkinnän vähimmäisvaatimukset kuivana (R LK ) ja märkänä (R LM ) 1 ja 2) Valkoinen Keltainen Valkoinen Keltainen 150 (R LK ) 100 (R LK ) 100 (R LK ) 80 (R LK ) 50 (R LM ) 50 (R LM ) 35 (R LM ) 35 (R LM ) 1) Märän tai kostean kelin paluuheijastuvuusvaatimus koskee niitä merkintöjä, joissa urakkasopimuksen mukaan edellytetään näitä ominaisuuksia. 2) Paluuheijastuvuusarvot (R L ) vastaavat standardin SFS-EN 1436 mukaista 30 m:n mittausgeometriaa. 3) Tapauskohtaisesti voidaan määritellä tarkemmin maalien, ohutmassojen sekä massamerkintöjen toiminnalliset vaatimukset. Kitka-arvo teillä Tiemerkinnän kitka-arvovaatimus on standardin SFS-EN 1436 luokka S1 (SRT > 45). Suunnitelma-asiakirjoissa voidaan poiketa kitka-arvovaatimuksesta. Kitka-arvo kaduilla Suojatiemerkintöjen kitka-arvovaatimus on vähintään luokka S3 (SRT > 55).

9 TK280 TR /KM / Hyväksytty julkaistavaksi 9 Kitka-arvovaatimuksen saavuttamiseksi lisätään merkinnän pintaan kitkaa parantavaa sirotetta, esimerkiksi lasimurskaa tai kvartsihiekkaa (rakeisuus standardin SFS-EN 1423 mukainen). Luminanssitekijä ja värikoordinaatit Jos silmämääräisen tarkastelun perusteella on syytä olettaa, että kyseessä on värivirhe, tarkastetaan asia mittaamalla luminanssi ja väri standardin SFS-EN 1436 mukaan. Luminanssivaatimus valkoiselle on standardin SFS-EN 1436 taulukon 5 luokka B3 (β > 0,40) ja keltaiselle luokka B2 (β > 0,30). Kuivakalvon paksuus Sekä tiemerkintämaalien että massojen kuivakalvon paksuus määritellään laskennallisesti. Teoreettista paksuutta seurataan materiaalimenekin mukaan, mikä merkitään työmaapöytäkirjaan. Kuivakalvon paksuus voidaan määritellä myös pintahelmettömästä sileälle pinnalle tehdystä näytteestä märkäkalvon paksuuden mittauskammalla, josta myös laskennallisesti määrätään kuivakalvon paksuus. Kalvon paksuus voidaan mitata myös erikoismittalaitteilla. Massamerkinnän kalvopaksuus voidaan määrittää poranäytteistä. Viitteet: SFS-EN 1436 Tiemerkintämateriaalit. Tiemerkintöjen toimivuus tienkäyttäjien kannalta Tiemerkintöjen kuntoluokitus, TIEH v Tiemerkintöjen vaatimustenmukaisuuden osoittaminen Tiemerkintöjen laadunvalvonnassa tulee käyttää hyväksyttyjä ja kalibroituja mittauslaitteita. Mittausten tulee olla tilastollisesti edustavia. Laadunmittausta on pyrittävä automatisoimaan ja tehtävä siitä osa tiemerkintöjen hallintajärjestelmää. Työkohtaisissa asiakirjoissa annetaan tarkempia ohjeita tai vaatimuksia mm. mittauksen teosta, tulosten julkaisemisesta, mittaajan puolueettomuudesta, arvonmuutoksista, takuuajoista, takuista ym. tiemerkintätyön teettämiseen liittyvistä asioista. Maanteiden tiemerkintöjen toimivuuden määrittely perustuu toiminnallisten ominaisuuksien mittauksiin. Mittaukset perustuvat tilastollisella menetelmällä valittuihin satunnaisiin otoksiin. Merkintöjen toimivuusvaatimukset täsmennetään suunnitelma-asiakirjoissa. Mittauksiin voidaan käyttää myös muuta sovittua menettelyä. Paluuheijastavuus Paluuheijastuvuusmittauksissa käytetään laitteita, jotka vastaavat mittausgeometrialtaan standardia SFS-EN 1436 tai niiden riippuvuus toisistaan tunnetaan. Maanteillä käytettävä paluuheijastuvuusmittauskalusto kalibroidaan vuosittain Liikenneviraston ohjeistuksen mukaisesti. Kitka Mittaukset tehdään standardin SFS-EN 1436 mukaan tai muulla vastaavat tulokset antavalla tavalla. Muiden merkintöjen kitka-arvo mitataan vain, kun se ilmeisesti poikkeaa vaatimuksesta. Suojatien kitka-arvo mitataan, ellei se kokemuksen (vastaava materiaali ja menetelmä), ennakkokokeiden tai muun perustellun syyn vuoksi ole selvillä.

10 TK280 TR /KM / Hyväksytty julkaistavaksi 10 Mittaukset Paluuheijastuvuus R L on mittausarvo, joka kuvaa auton valoista kuljettajan silmiin heijastunutta valon määrää (ns. pimeän ajan näkyvyys). Luminanssitekijä β kuvaa merkinnän näkyvyyttä päivänvalolla ja pysyvässä tievalaistuksessa (ns. päivänäkyvyys). Luminanssikerroin Qd on pinnan luminanssin (= pinnan valovoiman tiheys tiettyyn suuntaan) ja valaistusvoimakkuuden välinen suhde. Sitä käytetään tyypin II merkinnän päivänäkyvyyden arvioinnissa. Suomessa ei ole mitattu luminanssikerrointa. Valkoisen ja keltaisen värin värikoordinaatit ovat CIE-koordinaatistossa. SRT-arvo (Skid Resistance Test) on kitkan arvo mitattuna heilurikitkamittarilla tai vastaavalla. Kuivakalvon paksuuden mittaus määritellään suunnitelma-asiakirjoissa. Kuntoarvo tehdään silmämääräisesti (näköhavaintoon perustuva) viisiportaisella tiemerkinnän kunnon arviointiasteikolla. Kuntoarvon määrittely tehdään julkaisun Tiemerkintöjen kuntoluokitus esimerkkikuvien avulla vain silmämääräisen arvioinnin perusteella ilman paluuheijastuvuutta tai luminanssia koskevia vaatimuksia. Viitejulkaisua käytetään arvioitaessa myös pienmerkintöjen kuntoarvoa. Kuntoarvo voidaan määritellä myös koneellisesti, jos on luotettavasti osoitettu, että tulokset vastaavat silmämääräisesti tehtyä arviointia. Viitteet: SFS-EN 1436 Tiemerkintämateriaalit. Tiemerkintöjen toimivuus tienkäyttäjien kannalta Tiemerkintöjen kuntoluokitus, TIEH v Tiemerkintöjen tekemisen ympäristövaikutukset Kaikkia tiemerkintätyössä käytettäviä aineita on säilytettävä ja käsiteltävä siten, että niiden pääsy luontoon estyy. Laitteiden ja niiden suuttimien pesussa ja puhdistuksessa syntyvät jätteet sekä muut mahdolliset ylijäämäaineet tulee kerätä ja hävittää asianmukaisestijätesäädösten ja -määräysten mukaisesti. Myös tiemerkintöjen poistossa syntyvä materiaali poistetaan ajoradalta ja käsitellään voimassa olevien säädösten mukaisesti. Tuoreet tiemerkinnät suojataan linjamerkinnöissä vaahtohattaroilla. Hattaroissa käytettävän vaahdon on oltava ympäristölle vaaratonta sammutus- tai pesuainevaahtoa.

11 TK280 TR /KM / Hyväksytty julkaistavaksi 11 Taulukko 32630:T1. Tiemerkintöjen mitat. Suunnitelma-asiakirjoissa ja rakennustyömaan mittausaineistossa voidaan tiemerkinnät esittää lyhenteillä. Suunnitelma-asiakirjoissa suositellaan käytettäväksi taulukossa esitettyä numerolyhennettä. Mittausaineistossa voidaan numerointia soveltaa. Merkintä Numero- Mitoitus Käyttö lyhenne Viiva Väli Lev. Keskiviiva ,0 taajamissa ja kevyen liikenteen väylillä Sulkuviiva kelt. kelt. valk. valk. moottoriväylät mo-väylät, pyörä- ja ajokaistan välissä ryhmittymisalueella saman levyisen ajokaistaviivan jatkeena Varoitusviiva kelt. kelt. 9,0 taajamissa ja sulkuviivan aukoissa liittymien kohdalla Reunaviiva ,4 moottoriväylät moottoriväylillä ramppien kohdalla Reunaviivan jatke ,4, m viivan jälkeen moottoriväylillä ramppien kohdalla taajamassa, m viivan jälkeen Ajokaistaviiva Linja-auto- tai raitiovaunukaista Ohjausviiva , suhde 1:1 pituus 0,5 1,5 m ryhmittymisalueella ryhmittymisalueella toisistaan erkanevien liikennesuuntien välissä taajamassa taajamassa ryhmittymisalueella taajamassa ryhmittymisalueella toisistaan erkanevien liikennesuuntien välissä leveys leveys sama kuin sitä edeltävän viivan tapauskohtaisesti Sulkualue viivan lev. 0,4 0,4 väli 1,6 1,6 0,8 moottoriväylät valta- ja kantatiet maantiet (myös taajamassa) Sulkualue viivan lev. 0,4 väli 1,6 0,8 valta- ja kantatiet maantiet (myös taajamassa)

12 TK280 TR /KM / Hyväksytty julkaistavaksi 12 Taulukko 32630:T1B Merkintä Numero- Mitoitus ja käyttö lyhenne Pysäytysviiva 10 Viivan leveys 0,3 0,5 m, maanteillä 0,5 m Väistämisviiva 11 Kolmioiden väli 0,3 0,5 m tilanteen mukaan Suojatie Suojatien juovien vähimmäispituus 4,0 m 2,5 m Pyörätien jatke Vähimmäisleveys L > m m Suojatie ja pyörätien jatke rinnakkain Vähimmäisleveys L > 4,5 m 4,5 m Suojatie ja pyörätien jatke L = Pyörätien jatkeen viivoitusten välin vähimmäisleveys 2,0 m m Ajokaistanuolet Nuolen pituus Kevyen liikenteen nuolen pituus (tapauskohtaisesti) 7,5 m 5,0 m 2,0 m m Ajokaistan päättymisnuoli Nuolen pituus 7,5 m 5,0 m Pysäköintiruutu 16 Viivan leveys m Linja-auton pysäkki pysäyttämis- tai pysäköintikielto Töyssy tai korotetun suojatien reuna 17 Keltainen, reunakiven ylä- ja sivupintoihin 18.1 Ruudun sivun pituus 0,5 m maanteillä 0,5 m 0,5 m Heräteraidat 18.2 Väistämisvelvollisuutta osoittava ennakkomerkki Raidan paksuus Raitojen välinen levelys Heräteraitaryhmä toistetaan 2-3 kertaa m 0,5 m 19 Korkeus 5,0 m STOP-merkintä Korkeus 4,0 m 1,6 m Jalankulkuliikenteelle tarkoitettu tienosa Korkeus tapauskohtaisesti 0,6 m m polkupyöräliikenteelle tarkoitettu tienosa P Korkeus tapauskohtaisesti Pp-tie Pp-kaista Pyörätasku Pysäköinti-paikka 23 Korkeus m 0,6 m m 2,0 m

13 TK280 TR /KM / Hyväksytty julkaistavaksi 13 Taksi-merkintä 24 Korkeus 1,6 m BUS-merkintä Korkeus 4,0 m 1,6 m Invalidin ajoneuvoa tarkoittava P- paikka 26 Korkeus m Nopeusrajoitus Korkeus 4,0 m 1,6 m Kansainvälinen pääliikenneväylä Korkeus 4,0 m 1,6 m

Tiemerkintöjen laatuvaatimukset. Kunnossapidon laatu

Tiemerkintöjen laatuvaatimukset. Kunnossapidon laatu Tiemerkintöjen laatuvaatimukset Kunnossapidon laatu Tiemerkintöjen laatuvaatimukset Toteuttamisvaiheen ohjaus I/2004 Tiehallinto Helsinki 2004 ISBN 951-803-188-6 TIEH 2200014-v-04 Helsinki 2004 Julkaisua

Lisätiedot

Tiemerkintöjen laatuvaatimukset v. 2003 Korjattu 31.1.2003

Tiemerkintöjen laatuvaatimukset v. 2003 Korjattu 31.1.2003 Tiemerkintöjen laatuvaatimukset v. 2003 Korjattu 31.1.2003 Tiemerkintöjen laatuvaatimukset v. 2003 Toteuttamisvaiheen ohjaus XI/2002 Tiehallinto Helsinki 2002 ISBN 951-726-939-0 TIEH 2200014-v-02 Helsinki

Lisätiedot

Tiemerkintäpäivät 2013 Uusi Tiemerkinnät-ohje 8.2.2013

Tiemerkintäpäivät 2013 Uusi Tiemerkinnät-ohje 8.2.2013 Tiemerkintäpäivät 2013 Uusi Tiemerkinnät-ohje Uusia tiemerkintöjä Pyörätasku Liikennevalo-ohjatussa liittymässä Pyöräkaista edeltää aina Ajokaistanuolta voi käyttää yksisuuntaisella ajoradalla Sovellus

Lisätiedot

TIEMERKINTÖJEN TEETTÄMINEN

TIEMERKINTÖJEN TEETTÄMINEN TIEMERKINTÖJEN TEETTÄMINEN Hyvinkää 6-7.2.2014 Harri Spoof, Pöyry CM Oy MISTÄ ON KYSE? Tiemerkintöjen toimintalinjat (Tiehallinto, 2007) asiakirjan päivitys Asiakirjan nimi muutettu, koska toimintalinja

Lisätiedot

Tiemerkintöjen käyttö. Toimintalinjat

Tiemerkintöjen käyttö. Toimintalinjat Tiemerkintöjen käyttö Toimintalinjat Tiemerkintöjen käyttö Toimintalinjat Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2004 Kansikuva: Valokuva O. Anttila ISBN 951-803-322-6 TIEH 2100025-04 Verkkoversio

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tiemerkintöjen teettäminen

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tiemerkintöjen teettäminen 5 2015 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Liikenneviraston ohjeita 5/2015 Liikennevirasto Helsinki 2015 Kannen kuva: Juha Rissanen Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L 1798-663X ISSN 1798-6648 ISBN

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tiemerkintöjen laatuvaatimukset

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tiemerkintöjen laatuvaatimukset 38 2015 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Liikenneviraston ohjeita 38/2015 Liikennevirasto Helsinki 2015 Kannen kuva: Liikenneviraston kuva-arkisto Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L 1798-663X

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tiemerkintöjen suunnittelu

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tiemerkintöjen suunnittelu 25 2015 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Liikenneviraston ohjeita 25/2015 Liikennevirasto Helsinki 2015 Kannen kuva: Juha Rissanen, Ramboll CM Oy ISSN-L 1798-663x ISSN 1798-663x ISBN 978-952-317-147-3 Verkkojulkaisu

Lisätiedot

TIEMERKINTÄTYÖT MASSALLA VUONNA YLEINEN TYÖSELITYS, ARVONVÄHENNYKSET JA LAATUVAATIMUKSET

TIEMERKINTÄTYÖT MASSALLA VUONNA YLEINEN TYÖSELITYS, ARVONVÄHENNYKSET JA LAATUVAATIMUKSET 1.3.2012 ESPOON KAUPUNKI Katutuotanto PL 6400 00270 ESPOON KAUPUNKI VUONNA 2012 2013 YLEINEN TYÖSELITYS, ARVONVÄHENNYKSET JA LAATUVAATIMUKSET 1.3.2012 Katutuotanto 1.3.2012 2(8) SISÄLLYSLUETTELO sivu 1.

Lisätiedot

Tiemerkinnät. Luonnos 23.03.2004. d=25.0

Tiemerkinnät. Luonnos 23.03.2004. d=25.0 Luonnos 23.03. d=25.0 Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki ISBN 951-726-940-4 TIEH 2000005-04 Verkkojulkausu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISBN 951-803-203-3 TIEH 2000005-v-04

Lisätiedot

Märkäpaluuheijastavien tiemerkintöjen käytön edellytykset Suomessa

Märkäpaluuheijastavien tiemerkintöjen käytön edellytykset Suomessa Märkäpaluuheijastavien tiemerkintöjen käytön edellytykset Suomessa Esko Laiho Tiemerkintäpäivät 7.2.2014 Hyvinkää Taustaa Suomessa vaatimukset tiemerkintöjen märkäpaluuheijastavuudesta urakkakohtaisia.

Lisätiedot

Turvallisuus tiemerkintätöissä Tiemerkintäpäivät 7.-8.2.2013 Tapio Syrjänen, PIRELY

Turvallisuus tiemerkintätöissä Tiemerkintäpäivät 7.-8.2.2013 Tapio Syrjänen, PIRELY Turvallisuus tiemerkintätöissä Tiemerkintäpäivät 7.-8.2.2013 Tapio, PIRELY 8.2.2013 Liikenteenohjaaja kuoli työmaalla - kuorma-auto peruutti päälle (lähde: Poliisin tiedote) Tietyömaan liikenteenohjaaja

Lisätiedot

Väylät aurataan muiden väylien tultua auratuiksi. Ainoastaan arkipäivisin klo 7 ja 16 välillä, lukuun ottamatta erityisen vaikeita olosuhteita.

Väylät aurataan muiden väylien tultua auratuiksi. Ainoastaan arkipäivisin klo 7 ja 16 välillä, lukuun ottamatta erityisen vaikeita olosuhteita. 12.3.2015 HOITOTASON MÄÄRITTELY 2015 1/5 Lumen poisto Aloitetaan, kun lunta on Aloitetaan, kun lunta on kertynyt enintään 3 cm. kertynyt enintään 5 cm. Aurataan ennen asuntokatuja. Polanteen poisto Polanteet

Lisätiedot

Ajankohtaista Liikennevirastosta 6.2.2014

Ajankohtaista Liikennevirastosta 6.2.2014 Ajankohtaista Liikennevirastosta 6.2.2014 Tiemerkintöihin liittyvien ohjejulkaisujen tilanne: Tiemerkinnät ohje => Tiemerkintöjen suunnittelu Muutama detaljikorjaus tehdään vielä Tiemerkintöjen toimintalinjat

Lisätiedot

Tiemerkintöjen laatuvaatimukset toistaiseksi (koekäytössä)

Tiemerkintöjen laatuvaatimukset toistaiseksi (koekäytössä) Tiemerkintöjen laatuvaatimukset 1.1.2007 - toistaiseksi (koekäytössä) Julkaisun nimi 1 Tiemerkintöjen laatuvaatimukset 1.1.2007 - toistaiseksi (koekäytössä) Toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki

Lisätiedot

Nopeudet ja niiden hallinta -workshop. Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet

Nopeudet ja niiden hallinta -workshop. Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet Nopeudet ja niiden hallinta -workshop Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet Ohjaavia säädöksiä Tieliikennelaki: (25, ote) Nopeusrajoitukset. Liikenneministeriö voi antaa määräyksiä yleisestä

Lisätiedot

Tiemerkintöjen paluuheijastavuus vuoden eri aikoina

Tiemerkintöjen paluuheijastavuus vuoden eri aikoina Topi Vuorio Tiemerkintöjen paluuheijastavuus vuoden eri aikoina Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten. Espoossa 03.12.2012 Valvoja: Professori Terhi

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

2.4.B Turvallisuus tiemerkintätöissä

2.4.B Turvallisuus tiemerkintätöissä 2.4.B Turvallisuus tiemerkintätöissä Tapio Syrjänen NTM-centralen i Birkaland, Finland Nordisk Vegoppmerkingskonferanse 2014 21.3.2014 Esityksen sisältö Työntekijöiden turvallisuus Liikenneviraston ohjeistus

Lisätiedot

Digiroad - Kuntaylläpito. Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon

Digiroad - Kuntaylläpito. Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon Digiroad - Kuntaylläpito Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon DIGIROAD - KUNTAYLLÄPITO Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon DIGIROAD - YLLÄPITO Digiroad on aineistokokonaisuus, johon kerätään

Lisätiedot

Talvikunnossapito KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO KOKEMÄEN KAUPUNKI. Tehtäväkortti. Viimeksi päivitetty 10.8.2015

Talvikunnossapito KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO KOKEMÄEN KAUPUNKI. Tehtäväkortti. Viimeksi päivitetty 10.8.2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO KOKEMÄEN KAUPUNKI Talvikunnossapito Tehtäväkortti Viimeksi päivitetty 10.8.2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO Tehtäväkortti Sisällysluettelo 1 Auraus... 1 1.1 Milloin

Lisätiedot

TIEMERKINTÖJEN CE-MERKINTÄ

TIEMERKINTÖJEN CE-MERKINTÄ TIEMERKINTÖJEN CE-MERKINTÄ Tiemerkintäpäivät 7-8.2.2012 Gustavelund/Tuusula Antero Arola 14.2.2012 1 Sisällysluettelo 1. Yleistä CE-merkintätyöstä 2. Tiemerkintästandardit 3. Keskeisimpiä näkemyksiä standardisoinnista

Lisätiedot

Kääntymisrajoitusten ylläpitosäännöt Digiroadissa

Kääntymisrajoitusten ylläpitosäännöt Digiroadissa Kääntymisrajoitusten ylläpitosäännöt Digiroadissa Tässä ohjeessa käydään läpi kääntymisrajoitusten ylläpito-ohjeet Digiroadissa. Ohje esittelee kääntymisrajoituksen tietolajina sekä antaa esimerkkitapauksia

Lisätiedot

Sorateiden pintakunnon määrittäminen

Sorateiden pintakunnon määrittäminen Sorateiden pintakunnon määrittäminen ISBN 978-952-221-106-4 TIEH 2200055-08 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISBN 978-952-221-107-1 TIEH 2200055-v-08 Edita Prima Oy Helsinki 2008 Julkaisua

Lisätiedot

OHJE 2(5) 25.8.2015 Dnro LIVI/4495/05.00/2015 1 KITKAN MITTAAMISEN MENETELMÄ... 3

OHJE 2(5) 25.8.2015 Dnro LIVI/4495/05.00/2015 1 KITKAN MITTAAMISEN MENETELMÄ... 3 OHJE 2(5) Sisällys 1 KITKAN MITTAAMISEN MENETELMÄ... 3 2 LAATUVAATIMUKSET KITKAMITTAREILLE... 3 2.1 Käyttöturvallisuus... 3 2.2 Kalibroitavuus... 3 2.3 Mittaustarkkuus... 4 2.3.1 Mittarien samankaltaisuuteen

Lisätiedot

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt (MALLIASIAKIRJA) 2(9) YLEISTÄ Nämä määrämittausperusteet noudattavat Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistöä ja Infraryl 2010 Osa 1 Väylät

Lisätiedot

PANK PANK-5201 PÄÄLLYSTEEN SULAN KELIN KITKA, SIVUKITKAMENETELMÄ. Asfalttimassat ja päällysteet, perusmenetelmät 1 MENETELMÄN TARKOITUS

PANK PANK-5201 PÄÄLLYSTEEN SULAN KELIN KITKA, SIVUKITKAMENETELMÄ. Asfalttimassat ja päällysteet, perusmenetelmät 1 MENETELMÄN TARKOITUS Asfalttimassat ja päällysteet, perusmenetelmät PANK-5201 PANK PÄÄLLYSTEEN SULAN KELIN KITKA, SIVUKITKAMENETELMÄ PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA 1 MENETELMÄN TARKOITUS Hyväksytty: Korvaa menetelmän: 20.3.2008

Lisätiedot

Pyörätie. Pyörätie voidaan osoittaa joko yksi- tai kaksisuuntaiseksi.

Pyörätie. Pyörätie voidaan osoittaa joko yksi- tai kaksisuuntaiseksi. Pyörätie Pyörätiellä tarkoitetaan polkupyöräliikenteelle tarkoitettua, liikennemerkillä osoitettua, ajoradasta rakenteellisesti erotettua tien osaa taikka erillistä tietä. Pyörätie voidaan osoittaa joko

Lisätiedot

Digiroad. Laadunkuvaus. Versio 1.8

Digiroad. Laadunkuvaus. Versio 1.8 Digiroad Laadunkuvaus Versio 1.8 2 Sisältö 1 VERSIOHISTORIA 5 2 JOHDANTO 7 3 LAATUTEKIJÄT 8 3.1 Sijaintitarkkuus 8 3.1.1 Keskilinjageometria 8 3.1.2 Ominaisuustiedot 8 3.2 Kattavuus 8 3.2.1 Alueellinen

Lisätiedot

Reunatukien kelpoisuus osoitetaan toimituserittäin toimitusasiakirjojen perusteella. Kelpoisuus todetaan myös silmämääräisesti asennustyön aikana.

Reunatukien kelpoisuus osoitetaan toimituserittäin toimitusasiakirjojen perusteella. Kelpoisuus todetaan myös silmämääräisesti asennustyön aikana. InfraRYL, päivitys 1 22110 Reunatuet Infra 2015 Määrämittausohje 2211. 22110.1 Reunatukien materiaalit 22110.1.1 Reunatuet Jos kelpoisuutta ei ole osoitettu CE-merkinnällä, asiakirjoissa vaaditut tuotteiden

Lisätiedot

Tiemerkintäpäivät 2012 Tiemerkintäohjeen päivityksen tärkeimmät muutokset

Tiemerkintäpäivät 2012 Tiemerkintäohjeen päivityksen tärkeimmät muutokset Tiemerkintäpäivät 2012 Tiemerkintäohjeen päivityksen tärkeimmät muutokset 7.2.2012 Uusia tiemerkintöjä Pyörätasku Liikennevalo-ohjatussa liittymässä Pyöräkaista edeltää aina Ajokaistanuolta voi käyttää

Lisätiedot

Ajankohtaista liikenne ja viestintäministeriöstä

Ajankohtaista liikenne ja viestintäministeriöstä Ajankohtaista liikenne ja viestintäministeriöstä Tiemerkintäpäivät 21.-22.1.2016, Turku Mikko Karhunen Ajankohtaista Pysäköintikiekkosäädökset Uudet sähköiset kevyet laitteet Traktorisäädökset Tieliikennelain

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2011. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2011. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista Annettu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2011 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

HE 48/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikennelakia.

HE 48/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikennelakia. HE 48/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikennelakia. Jalkakäytävän ja pientareen määritelmää

Lisätiedot

Palvelusopimuksen sopimusasiakirjaluettelon kohta 9. Palvelusopimuksen sopimusasiakirjaluettelon kohta 10

Palvelusopimuksen sopimusasiakirjaluettelon kohta 9. Palvelusopimuksen sopimusasiakirjaluettelon kohta 10 LIIKENNEVIRASTO 1 (5) Tekniset ohjeet alkavissa alueurakoissa alkavat maanteiden hoidon ja ylläpidon alueurakat n kohta 9 Hoidon ja ylläpidon tuotekortit 31.1.2014 http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf5/hoidon_tuotekortti2014.pdf

Lisätiedot

Ohje Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. Viitteet 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1.

Ohje Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. Viitteet 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1. 1 21110 Suodatinkerrokset Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1. 21110.1 Suodatinkerroksen materiaalit Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti

Lisätiedot

KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET

KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Auraus: ajoradat... 3 Auraus: jalkakäytävät, kevyen liikenteen väylät, laatukäytävät... 4 Sohjon poisto: ajoradat, kevyen liikenteen väylät...

Lisätiedot

23312 Katupuut. InfraRYL / TK242/TR7, Päivitys 26.3.2015/KM 1 JULKAISTAAN

23312 Katupuut. InfraRYL / TK242/TR7, Päivitys 26.3.2015/KM 1 JULKAISTAAN InfraRYL / TK242/TR7, Päivitys 26.3.2015/KM 1 23312 Katupuut Katupuilla tarkoitetaan kadun- tai liikenneväylän keski- tai välikaistoille sekä lähelle kadunvartta istutettavia runkopuita, joiden rungonkorkeutta

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO 27221 17.11.2015 Suunnittelukohde Meritie sijaitsee Vihdin Nummelan taajamassa. Se on yksi pääsisääntuloväylä keskustaan. Meritiellä on kaksi

Lisätiedot

Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Helsingissä Liikenneturvallisuusnäkökohdat

Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Helsingissä Liikenneturvallisuusnäkökohdat Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto OHJE 1 Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Helsingissä Liikenneturvallisuusnäkökohdat 18.3.2005 / MM 2 MM / 18.3.2005 Ulkomainoslaitteiden

Lisätiedot

Tietyömaiden merkitseminen. Autoliitto Pekka Petäjäniemi

Tietyömaiden merkitseminen. Autoliitto Pekka Petäjäniemi Tietyömaiden merkitseminen Autoliitto 31.5.2016 Pekka Petäjäniemi Tietyömaiden liikennejärjestelyiden periaatteet ja tavoitteet 30.1.2016 2 Tiepidon tekniset ohjeet - sivuilta 20.1.2015 3 Tilaajan asettamat

Lisätiedot

213213 Komposiittistabilointi (KOST)

213213 Komposiittistabilointi (KOST) InfraRYL, TK242/TR4, Päivitys 19.3.2015/KM 1 213213 Komposiittistabilointi (KOST) Infra 2015 Määrämittausohje 2132. 213213.1 Komposiittistabiloinnin materiaalit 213213.1.1 Komposiittistabiloinnin materiaalit,

Lisätiedot

Liikennemerkkien kuntoluokitus

Liikennemerkkien kuntoluokitus Liikennemerkkien kuntoluokitus Liikennemerkkien kuntoluokitus Toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) 978-952-221-256-6 2200060-v-09 TIEHALLINTO

Lisätiedot

Ajankohtaista liikenne- ja viestintäministeriöstä

Ajankohtaista liikenne- ja viestintäministeriöstä Ajankohtaista liikenne- ja viestintäministeriöstä Pank ry:n tiemerkintäpäivät 7.-8.2.2012 Gustavelund Tuusula Yli-insinööri Mikko Karhunen Liikennepoliittinen selonteko Liikennepolitiikan linjaukset ja

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä 7.5.2015, Helsinki Mikko Karhunen, Liikenne- ja viestintäministeriö Määritelmiä TLL 2 Määritelmiä Tieliikennelainsäädännössä tarkoitetaan: 5) suojatiellä jalankulkijoiden

Lisätiedot

Strategiasta reunakiviin pyöräilyn edistämien Helsingissä

Strategiasta reunakiviin pyöräilyn edistämien Helsingissä Strategiasta reunakiviin pyöräilyn edistämien Helsingissä Reetta Keisanen 6.3.2015 Helsingin strategisina tavoitteina Edistää kestävää liikkumista lisäämällä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta

Lisätiedot

EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS

EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS - Hyväksyttiin keväällä 2011 - Tavoite rakennustuotteiden kilpailuesteiden poistaminen - Mahdollistaa tuotteiden Ce merkinnän - Erilainen kuin monet muut Ce merkintään tähtäävät

Lisätiedot

Tieliikennelain uudistus Tampereen näkökulmasta Liikenneinsinööri Timo Seimelä Timo Seimelä

Tieliikennelain uudistus Tampereen näkökulmasta Liikenneinsinööri Timo Seimelä Timo Seimelä Tieliikennelain uudistus Tampereen näkökulmasta Liikenneinsinööri Timo Seimelä 1 15.9.2016 Timo Seimelä 2 Kehittämistoiveita tieliikennelakiin Pysäköinti Kameravalvonta Pyöräilyn edistäminen Raitiotie

Lisätiedot

Poliisin käsimerkit. Turvallista matkaa! Liikennemerkit ja muita liikenteenohjauslaitteita. www.tiehallinto.fi. Lähestyvän ajoneuvon on pysähdyttävä

Poliisin käsimerkit. Turvallista matkaa! Liikennemerkit ja muita liikenteenohjauslaitteita. www.tiehallinto.fi. Lähestyvän ajoneuvon on pysähdyttävä Poliisin käsimerkit Lähestyvän ajoneuvon on pysähdyttävä Kaikista suunnista lähestyvien on pysähdyttävä Sekä edestä että takaa tulevan on pysähdyttävä Asianomaisesta suunnasta tulevilla on lupa jatkaa

Lisätiedot

YHDISTETYN JALKAKÄYTÄVÄN JA PYÖRÄTIEN RAKENTAMINEN LAAJAVUORENTIELLE RANTASIPIN LUOTA MUTKAPOHJAAN

YHDISTETYN JALKAKÄYTÄVÄN JA PYÖRÄTIEN RAKENTAMINEN LAAJAVUORENTIELLE RANTASIPIN LUOTA MUTKAPOHJAAN MUISTUTUS 15.10.2013 Kaupunkirakennelautakunta Jyväskylän kaupunki YHDISTETYN JALKAKÄYTÄVÄN JA PYÖRÄTIEN RAKENTAMINEN LAAJAVUORENTIELLE RANTASIPIN LUOTA MUTKAPOHJAAN Jyväskylän kaupunki ja Keski-Suomen

Lisätiedot

Talvikunnossapidon laadun seuranta

Talvikunnossapidon laadun seuranta Talvikunnossapidon laadun seuranta Taisto Haavasoja Sisällys kitka liukkauden mittarina kitkan mittauksen perusteet kiihtyvyyteen perustuvat mittarit µtec Friction Meter MµMS Mobile Friction Measurement

Lisätiedot

Ohje Lisätarkistuksia tehdään tarvittaessa työn aikana. Rakeisuuskäyrät liitetään kelpoisuusasiakirjaan.

Ohje Lisätarkistuksia tehdään tarvittaessa työn aikana. Rakeisuuskäyrät liitetään kelpoisuusasiakirjaan. 1 Tässä luvussa käsitellään johtokaivantojen eli johtojen, kaapeleiden, salaojien, putkien ja kaivojen alkutäyttöjä. Tässä luvussa alkutäytöllä tarkoitetaan myös rumpujen ympärystäyttöjä. 22332.1 Alkutäyttöjen

Lisätiedot

MÄÄRÄYSLUONNOS 19.5.2016 Maantielaki 52, Tienvarsimainonta

MÄÄRÄYSLUONNOS 19.5.2016 Maantielaki 52, Tienvarsimainonta Johdanto Maantien käyttäjille suunnattu mainos tai ilmoitus tulee maantielain (MTL, 503/2005) 52.1 :n mukaan sijoittaa ja laatia niin, että se ei vaaranna liikenneturvallisuutta, aiheuta haittaa tienpidolle

Lisätiedot

Liikenneturvallisuuden ja sujuvuuden parantaminen tiemerkinnöin

Liikenneturvallisuuden ja sujuvuuden parantaminen tiemerkinnöin Liikenneturvallisuuden ja sujuvuuden parantaminen tiemerkinnöin Esittäytyminen PANK RY Tiemerkintävaliokunta Informaatiota Tiemerkinnästä Mitä asioita tutkitaan Suomessa nyt Tulevaisuuden näkymät 1 Harri

Lisätiedot

Määräys 1 (6) Voimassa: Toistaiseksi

Määräys 1 (6) Voimassa: Toistaiseksi Määräys 1 (6) Antopäivä: 22.12.2011 Voimaantulopäivä: 01.01.2012 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 :n kohta 4 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa LIMO 3, LIMO 4 sekä LIMO 2 lukuunottamatta

Lisätiedot

18145 Vaahtolasimurskepenkereet ja -rakenteet

18145 Vaahtolasimurskepenkereet ja -rakenteet 18145 Vaahtolasimurskepenkereet ja -rakenteet Määrämittausohje 1814. 18145.1 Vaahtolasimurskepenkereen ja -rakenteen materiaalit 18145.1.1 Vaahtolasimurskepenkereen ja rakenteen materiaali, yleistä Tuotteen

Lisätiedot

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Maantie 13783 eli Sorkkalantie Ominaisuustiedot Pituus yhteensä 4,2 km (mt 3022 / Anian rantatie - mt 308 / Lentoasemantie) Kevyen liikenteen väylä

Lisätiedot

HENSOTHERM 4KS - Palosuojamaali

HENSOTHERM 4KS - Palosuojamaali HENSOTHERM 4KS - Palosuojamaali OMINAISUUDET JA KÄYTTÖ: HENSOTHERM 4KS on paisuva, vesiohenteinen palosuojamaali. Maalin korkean viskositeetin ja hienojakoisuuden ansiosta palosuojamaalattu pinta on tasainen.

Lisätiedot

Esa Mettälä, valvontapäällikkö / 5.11.2015

Esa Mettälä, valvontapäällikkö / 5.11.2015 Esa Mettälä, valvontapäällikkö / 5.11.2015 Valvonta on oleellinen osa toimivaa liikennejärjestelmää Valvonnan tarkoitus ja tavoite on osaltaan edistää turvallista ja sujuvaa liikennettä kaduilla. Yhteiset

Lisätiedot

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus.

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus. 220103769 LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS Vihreä teksti on oikea vastaus. 1. Määrääkö/sisältääkö yllä oleva liikennemerkki seuraavia asioita? (kyllä- ei -en tiedä) U-käännös on kielletty Edessä on satama-alue

Lisätiedot

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA Valvojan rooli ja valvontatyö käytännössä Työmaavalvonnan tarkoituksena on varmistaa rakentamisen laatu saavutetaan haluttu lopputulos sopimuksen mukaisuus hyvän rakennustavan noudattaminen, jos sopimuksia

Lisätiedot

Rakennustuotteiden CE-merkintä

Rakennustuotteiden CE-merkintä Rakennustuotteiden CE-merkintä Euroopan parlamentti ja Euroopan komissio hyväksyivät viime vuonna rakennustuoteasetuksen (305/2011/EC), joka astuu voimaan kaikissa EU:n jäsenmaissa viimeistään 1.7.2013ilman

Lisätiedot

Karoliina Meurman 9.11.2011. Katsaus käsisammuttimien, tulisijojen ym. valvontaan

Karoliina Meurman 9.11.2011. Katsaus käsisammuttimien, tulisijojen ym. valvontaan Karoliina Meurman 9.11.2011 Katsaus käsisammuttimien, tulisijojen ym. valvontaan Käsisammuttimia koskeva lainsäädäntö Laki pelastustoimen laitteista (10/2007) Sisäasiainministeriön asetus käsisammuttimista

Lisätiedot

Porvoon koulukuljetustarpeet lukukaudella 2011 2012, Koululiitu 2010 -analyysi

Porvoon koulukuljetustarpeet lukukaudella 2011 2012, Koululiitu 2010 -analyysi Sivu 1/8 Porvoon koulukuljetustarpeet lukukaudella 2011 2012, Koululiitu 2010 -analyysi Työn lähtökohdat ja tavoitteet Porvoon kaupungille saapuu vuosittain koulukyytianomuksia, joihin kaupungilla on velvollisuus

Lisätiedot

Ohje 2 (9) 17.2.2015 LIVI/758/05.00/2015. Suomen rekisteröidyt puolueet. Lisätietoja: Tuomas Österman Liikennevirasto Puh.

Ohje 2 (9) 17.2.2015 LIVI/758/05.00/2015. Suomen rekisteröidyt puolueet. Lisätietoja: Tuomas Österman Liikennevirasto Puh. Ohje 2 (9) Tiedoksi: Suomen rekisteröidyt puolueet Lisätietoja: Tuomas Österman Liikennevirasto Puh. 0295 34 3630 Ohje 3 (9) Yleistä Vaaleja koskevalla ulkomainoksella voi olla tärkeä merkitys vaalityössä.

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1128. Laki. asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1128. Laki. asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1998 N:o 1128 1134 SISÄLLYS N:o Sivu 1128 Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain muuttamisesta...

Lisätiedot

Tieliikennelain kokonaisuudistus. Pyöräliiton ehdotukset lakimuutoksiksi

Tieliikennelain kokonaisuudistus. Pyöräliiton ehdotukset lakimuutoksiksi Tieliikennelain kokonaisuudistus Pyöräliiton ehdotukset lakimuutoksiksi 4.3.2016 16.9.2015 HELSINKI Uudistusten perusongelma ja vastavoimat Koko lainsäädäntö uudistetaan, tämä on hieno mahdollisuus. Ongelmia

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KASAVUORENTIE Katusuunnitelma

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KASAVUORENTIE Katusuunnitelma YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KASAVUORENTIE Katusuunnitelma Infrasuunnittelu Oy D1010 19.5.2014 RAKENNUSSUUNNITELMA SISÄLLYS YLEISTÄ 1 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 1 1.1 Kustannusarvio 1 2 MITOITUS JA LIIKENTEELLINEN

Lisätiedot

HE-luonnos ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta

HE-luonnos ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta HE-luonnos ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta Keskustelutilaisuus 7.5.2015 Aikataulua Lausuntovaihe päättyy 8.5.2015 Lausuntoyhteenveto ja mahdolliset tarkistukset säädöksiin toukokuu Käännättäminen

Lisätiedot

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH 10.10.2013 Sisältö 1 Lähtökohdat... 7 2 Nykytila... 9 3 Suunnitelman sisältö... 14 3.1 Toimenpiteet... 14 3.2 Liikennejärjestelyt: nykyiset

Lisätiedot

Kivissä ei ole lohkeamia, rapautumia tai lujuutta haitallisesti heikentäviä halkeamia.

Kivissä ei ole lohkeamia, rapautumia tai lujuutta haitallisesti heikentäviä halkeamia. 1 313 Luonnonkivipäällystäminen 3132.1 Kiveyksen materiaalit Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti CE-merkinnällä, kun asetetut kansalliset vaatimustasot tuotteen käyttökohteessa täytetään. Mikäli

Lisätiedot

Jalankulkija liikenteessä

Jalankulkija liikenteessä Jalankulkija liikenteessä Yhteystiedot: Selkokeskus Viljatie 4 C, 00700 Helsinki puhelin: 09-34809 240 faksi: 09-351 3975 sähköposti: selkouutiset@famr.fi Liikenneturva Sitratie 7, PL 29 00421 Helsinki

Lisätiedot

Uutta ulkovalaistuksessa

Uutta ulkovalaistuksessa Uutta ulkovalaistuksessa 25.11.2015 Aleksanteri Ekrias www.licon-at.fi Ulkovalaistuskustannusten määräytyminen ja syntyminen Kansainväliset ja kansalliset ohjeet Tie- ja katupolitiikka Suunnittelu Tarveselvitys

Lisätiedot

Sinkityt profiloidut Teräsputket

Sinkityt profiloidut Teräsputket Teräsputket Sinkityt profiloidut Teräsputket MATERIAALIT Teräsputkien materiaalina käytetään kuumasinkittyä terästä G, AZ185 tai G1000, kun sisähalkaisija on pienempi kuin 2000 mm. Suuremmilla halkaisijoilla,

Lisätiedot

Aluevastaava Raija Kreutzer. Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kangasala

Aluevastaava Raija Kreutzer. Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kangasala Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kangasala 2016 2021 Yleistä urakka-alueesta: 5-vuotinen perusurakka Sijaitsee Pirkanmaan maakunnassa Sijoittuu Kangasalan, Pälkäneen ja osin Valkeakosken kuntien alueelle

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08052-12. Betonin halkeamien injektointiaineiden,

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08052-12. Betonin halkeamien injektointiaineiden, Betonin halkeamien injektointiaineiden, imeytysaineiden ja sulkuaineiden SILKO-koeohjelma 2013 Luottamuksellisuus: Julkinen 2 (10) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Injektointiaineet... 3 3 Imeytysaineet...

Lisätiedot

"Esteettömyyden hallinta tiestön hoitopalveluiden hankintaketjussa" Esteetön liikkumisympäristö - koulutus, Oulu 23.2.2006

Esteettömyyden hallinta tiestön hoitopalveluiden hankintaketjussa Esteetön liikkumisympäristö - koulutus, Oulu 23.2.2006 1 Esteetön liikkumisympäristö - koulutus, Oulu 23.2.2006 "Esteettömyyden hallinta tiestön hoitopalveluiden hankintaketjussa" Martti Oulun tiepiiri 2 Tiestön hoidon hankinta Tiehallinnossa Hoitourakoitsijan

Lisätiedot

Puumala. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma

Puumala. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma Puumala Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma 20.12.2013 Onnettomuusanalyysi Tarkastelussa käytettiin kunnan alueelta vuosina 2008-2012 poliisin tietoon

Lisätiedot

Liukuvalettavat betoniset reunatuet esitetään julkaisun InfraRYL luvussa 221123. Viitteet 221123 Liukuvalettavat betoniset reunatuet, InfraRYL.

Liukuvalettavat betoniset reunatuet esitetään julkaisun InfraRYL luvussa 221123. Viitteet 221123 Liukuvalettavat betoniset reunatuet, InfraRYL. 1 316 Reunatuet Liukuvalettavat betoniset reunatuet esitetään julkaisun InfraRYL luvussa 221123. 221123 Liukuvalettavat betoniset reunatuet, InfraRYL. 3161.1 Reunatukien materiaalit 3161.1.1 Reunatukien

Lisätiedot

KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Ultraäänitarkastus

KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Ultraäänitarkastus KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Ultraäänitarkastus www.ruukki.fi Ruukki toimittaa kuumavalssattuja levyjä ultraäänitarkastettuina tai muiden, erikseen sovittavien vaatimusten mukaisesti. Ultraäänitarkastuksesta

Lisätiedot

Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua , erityispiirteet

Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua , erityispiirteet Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua 2016-2021, erityispiirteet Ranuan kunta Hoidettava tiestö pääasiassa Ranuan kirkonkylää. Lisäksi Ristijärvi- Penämö ja Simontaipaleentie yht. 27,5 km 1.03 Tiestön

Lisätiedot

Kiviainekset ja niiden CE-merkintä

Kiviainekset ja niiden CE-merkintä 1 Kiviainekset ja niiden CE-merkintä Pirjo Kuula-Väisänen TTY/Maa- ja pohjarakenteet PANK/Asfalttinormikoulutus 31.3.2011 2 Sisältö Rakennustuoteasetus ja harmonisoidut standardit Kiviaineksen CE-merkintä

Lisätiedot

KANNEN PINTARAKENTEET 2.832 PÄÄLLYSTEEN HALKEAMAN SULKEMINEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE

KANNEN PINTARAKENTEET 2.832 PÄÄLLYSTEEN HALKEAMAN SULKEMINEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE KANNEN PINTARAKENTEET PÄÄLLYSTEEN HALKEAMAN SULKEMINEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 12/05 (korvaa ohjeen 11/92) 2.832 1 VAURIO Kuva 1. Avonaiset halkeamat muodostavat suuren

Lisätiedot

Ohje on myös Internetissä osoitteessa:

Ohje on myös Internetissä osoitteessa: OHJE 31.01.2002 794/2000/20/22 VASTAANOTTAJA Tiepiirit SÄÄDÖSPERUSTA TieL 117 2 mom. KOHDISTUVUUS Tiehallinto KORVAA/MUUTTAA Kts. luettelo alla VOIMASSA 1.2.2002 - toistaiseksi ASIASANAT Näkemä, yleiset

Lisätiedot

KUNTOMÄÄRITYKSEN PERIAATTEET

KUNTOMÄÄRITYKSEN PERIAATTEET KUNTOMÄÄRITYKSEN PERIAATTEET 3. painos ISBN 951-47-9082-0 TIEL 2230010 Oy Edita Ab Helsinki 1999 Julkaisua myy Tiehallinto, julkaisumyynti Telefax 0204 22 2652 Tielaitos TIEHALLINTO Tie- ja liikennetekniikka

Lisätiedot

Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje

Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje Reunakaide Ruukki W230 Reunakaide Ruukki W230/4, Ty3/51:2010 Reunakaide Ruukki W230/4, Ty3/51:2006 Sisältö Sovellusalue... 2 Asennus... 2 Kaiteiden käsittely...

Lisätiedot

Aluevastaava Sakari Häyhä. Imatran alueurakka

Aluevastaava Sakari Häyhä. Imatran alueurakka Imatran alueurakka 2016-2021 Hoidon ja ylläpidon alueurakka Imatra 2016-2021 Pääasiallinen alue: Imatra Ruokolahti Rautjärvi Parikkala Sekä osia: Savonlinna Lappeenranta Taipalsaari Yleistä urakka-alueesta:

Lisätiedot

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21 SOKLI JA -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA TYÖN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄN KUVAUS Hankkeen tavoitteena on tuottaa Savukosken kirkonkylän liikennejärjestelyjen toimenpidesuunnitelma

Lisätiedot

Ajankohtaista liikenne- ja viestintäministeriöstä

Ajankohtaista liikenne- ja viestintäministeriöstä Ajankohtaista liikenne- ja viestintäministeriöstä PANK tiemerkintäpäivät 6.-7.2. 2014, Hyvinkää Mikko Karhunen, liikenne- ja viestintäministeriö Turvallisuustilanteen kehitys 1990-2013 800 700 600 500

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet 1.9.2015 Nopeusrajoitusjärjestelmän yhtenäistäminen (asuinalueille

Lisätiedot

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa MUISTIO 1 (3) MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa Valta-, kanta- ja seututeitä sekä niitä yhdistäviä ja niiden jatkeena olevia teitä varten, jotka palvelevat pääasiassa

Lisätiedot

LIITE. Liite 6. KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o.../...,

LIITE. Liite 6. KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o.../..., EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.5.2013 C(2013) 2458 final LIITE Liite 6 KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o.../..., Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EY täydentämisestä pölynimurien energiamerkinnän

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA

Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA Sopimus Digiroad-tietojärjestelmän tietojen ylläpidosta 2/6 1. Sopijapuolet Liikennevirasto Jyväskylän kaupunki Opastinsilta

Lisätiedot

DIGIROAD. Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä

DIGIROAD. Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä 1 Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä Ajoneuvopääteseminaari 19.3.2002 Johtava konsultti Pekka Petäjäniemi 2 -hankkeen tavoitteet Kehittää kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä, joka mahdollistaa

Lisätiedot

Tiemerkintäpäivä Rovaniemi. Tiemerkintöjen tuotestandardit

Tiemerkintäpäivä Rovaniemi. Tiemerkintöjen tuotestandardit Tiemerkintäpäivä 7.2.2011 Rovaniemi Tiemerkintöjen tuotestandardit - Standardien syntyprosessi - Tiemerkintöjä koskevien standardien tilanne - -merkintä - FprEN 1871:2010 tiemerkintämateriaalit ja -merkki

Lisätiedot

Betonikivien soveltuvuus ajoneuvoliikennealueille

Betonikivien soveltuvuus ajoneuvoliikennealueille Betonikivien soveltuvuus ajoneuvoliikennealueille Betonikiviä on käytetty Suomessa päällystämiseen jo 1970-luvulta lähtien. Niiden käyttöä perusteltiin muun muassa asfalttia paremmalla kulutuskestävyydellä,

Lisätiedot

SAUMARAKENTEET 2.712 MASSALIIKUNTASAUMAN KORJAAMINEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE

SAUMARAKENTEET 2.712 MASSALIIKUNTASAUMAN KORJAAMINEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE SAUMARAKENTEET MASSALIIKUNTASAUMAN KORJAAMINEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 12/05 2.712 1 VAURIO Massaliikuntasaumoissa esiintyy seuraavia vaurioita: Saumamassa kuluu ajourien

Lisätiedot

udet kone- ja kuljetuskaluston mpäristö- ja turvallisuusvaatimukset iestön hoidon alueurakoissa

udet kone- ja kuljetuskaluston mpäristö- ja turvallisuusvaatimukset iestön hoidon alueurakoissa udet kone- ja kuljetuskaluston mpäristö- ja turvallisuusvaatimukset iestön hoidon alueurakoissa Urakoitsijaseminaari 2015 Anne-Mari Haakana, Liikennevirasto 21.10.2015 Tavoitteena pitkän aikavälin suunnitelma

Lisätiedot

Asfalttinormit 2011: Asfalttimassojen tyyppitestaus, CE-merkintä ja tuotannon laadunvarmistus

Asfalttinormit 2011: Asfalttimassojen tyyppitestaus, CE-merkintä ja tuotannon laadunvarmistus Asfalttinormit 2011: Asfalttimassojen tyyppitestaus, CE-merkintä ja tuotannon laadunvarmistus Tyyppihyväksyntä ja CE-merkintä EU:n rakennustuotedirektiivi -> rakennustuoteasetukseksi 7/2013 Sellaisenaan

Lisätiedot

SAVUPIIPPUJEN CE-merkintä

SAVUPIIPPUJEN CE-merkintä SAVUPIIPPUJEN CE-merkintä Finnbuild-messut 2012 Kimmo Kaukanen kimmo.kaukanen@vtt.fi Puh. 020 722 4859 VTT Expert Services Oy www.vttexpertservices.fi 16.10.2012 2 Savupiipputuotteiden ominaisuudet osoitetaan

Lisätiedot