TK280 TR /KM / Hyväksytty julkaistavaksi 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TK280 TR8 26.8.2013/KM / Hyväksytty julkaistavaksi 1"

Transkriptio

1 TK280 TR /KM / Hyväksytty julkaistavaksi Tiemerkinnät Tässä luvussa esitetään tiemerkintöjä sekä ja muita tienpintaan tehtyjä liikennettä ohjaavia toimenpiteitä koskevat tiemerkintätöiden laatuvaatimukset. Tieliikennelain 50 :n, tieliikenneasetuksen 55 :n 2 momentin ja liikenneministeriön antaman liikenteen ohjauslaitteita koskevan päätöksen 5 :n mukaan Liikennevirasto antaa yksityiskohtaiset ohjeet ja määräykset, jotka täydentävät em. lainsäädäntöä ja velvoittavat kaikkia tien- ja kadunpitäjiä mukaan lukien yksityistiet. Tiehallinto ilmoittaa ne Euroopan komissiolle sekä muille jäsenmaille Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY mukaisesti sellaisina kuin ne ovat muutettuna direktiivillä 98/48/EY. Tämän luvun asianomaisissa kohdissa on mainittu tähän lainsäädäntöön perustuvat velvoittavat kohdat. Viitteet: Määrämittausohje 3263 Tieliikennelaki 267/ (seurattu säädökseen 864/2011 asti) Tieliikenneasetus 182/ (seurattu säädökseen 625/2010 asti) Liikenneministeriön päätös liikenteenohjauslaitteista 203/ (seurattu säädökseen 618/2010 asti). Määritelmiä Tiemerkinnöillä tarkoitetaan maalaamalla tai muilla menetelmillä tien- ja kadunpintaan tehtyjä merkintöjä, joita käytetään joko yksin tai yhdessä liikennemerkkien kanssa liikenteen ohjaamiseen. Tiemerkinnät jaetaan tien pituussuuntaisiin merkintöihin ja muihin tiemerkintöihin. (TLA 31 ) Tässä luvussa esitetään tiemerkintöjä sekä muita tienpintaan tehtyjä liikennettä ohjaavia toimenpiteitä koskevat tiemerkintätöiden laatuvaatimukset. Pysyvällä merkinnällä tarkoitetaan merkintää, joka on tehty pysyvään käyttöön. Tilapäinen merkintä on tehty ohjaamaan liikennettä tilapäisesti esimerkiksi työmaan tai uuden päällysteen kohdalla. Pienmerkintä on asetuksen mukainen muu kuin tien pituussuuntainen merkintä. Apumerkintä on maalilla, liidulla tai muulla tavalla tehty varsinaista tiemerkintätyötä ohjaava merkintä. Apumerkintää ei ole tarkoitettu liikenteen ohjaukseen. Märkänä näkyvä merkintä (tyyppi II) on muotoiltu siten tai on muuten ominaisuuksiltaan sellainen, että se antaa riittävän paluuheijastuvuuden myös märkänä. Täristävä merkintä on normaalista tasaisesta tiemerkinnästä poikkeava, merkintämassalla, jyrsimällä, jyräämällä, erilaisella päällysteellä tai muulla tavalla tehty ääntä ja/tai tärinää synnyttävä merkintä. Muulla kuin tiemerkintämassalla tehtyä täristävää merkintää ei voida kutsua tiemerkinnäksi. Esimuotoillut tiemerkinnät ovat teippejä tai levymäisiä massamerkintöjä, jotka kiinnittyvät omalla tai erillisellä liimalla, kuumentamalla tai muulla tavalla. Tiemerkintämaali on liuotinvapaa, kun liuotinpitoisuus on < 2 paino-%. Maali on nestemäinen tuote, joka sisältää orgaaniseen liuottimeen tai veteen liettyneitä kiintoaineita. Maali voidaan toimittaa yksitai monikomponenttisena tuotteena. Kun maali levitetään siveltimellä, telalla, ruiskulla tai jollakin muulla soveltuvalla menetelmällä, se muodostaa liuottimen haihtuessa tai kemiallisen reaktion kautta kiinteän kalvon. Suomessa käytetään pääsääntöisesti vesiohenteisia tiemerkintämaaleja. Kuumamassa on liuotinta sisältämätön merkintäaine, joka toimitetaan kiinteässä, rakeisessa tai jauhemaisessa muodossa. Se sulatetaan kuumentamalla ja levitetään sen jälkeen käsikäyttöisellä, mekaanisella levittimellä tai koneellisesti valuna tai spraynä. Jäähtyessään massa muodostaa kiinteän merkinnän.

2 TK280 TR /KM / Hyväksytty julkaistavaksi 2 Kylmämassa on merkintäaine, joka toimitetaan yksi- tai monikomponenttisessa muodossa. Menetelmän mukaan ainesosat sekoitetaan eri suhteissa ja tuote levitetään sopivalla levittimellä. Se muodostaa lopullisen merkinnän kemiallisen reaktion kautta. Suomessa kylmämassaa käytetään harvoin Tiemerkintöjen materiaalit Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti CE-merkinnällä, kun se on mahdollista ja toissijaisesti tuotetodistuksella. Jos tiemerkintämateriaalin valmistajilla on sertifioitu laatujärjestelmä, joka perustuu standardiin SFS-EN soveltaen standardien SFS-EN 1871, SFS-EN ja SFS-EN 13459:en ko. materiaalivalmistukseen soveltuvia osia, valmistajan oma seurantaraportti hyväksytään materiaaliominaisuuksien laadun perustaksi. Jos valmistajalla ei ole sertifioitua laatujärjestelmää, laadunvalvonnan tulee perustua puolueettomassa tutkimuslaitoksessa tehtyihin tutkimuksiin. Näytteenotossa noudatetaan standardia SFS-EN 13459:en. Maalit, massat ja helmet eivät saa sisältää kemikaalilainsäädännön määrittelemiä haitallisia aineita. Lisäksi materiaalien on täytettävä kemikaalilain ja -asetuksen sekä niiden perusteella annettujen päätösten määräykset. Maalien, kuuma- ja kylmämassojen sekä siroteltavien ja sekoitettavien helmien määrittelyt ja laatuvaatimukset ovat julkaisussa Tiemerkintöjen laatuvaatimukset. Koska tiemerkintämateriaalien sisältämät sekoitettavat helmet ja pintahelmet jauhautuvat liikenteen ja talvihoidon vaikutuksesta, asetetaan niiden sisältämille vaarallisille aineille enimmäispitoisuusrajat. Julkaisussa Tiemerkintöjen laatuvaatimukset on esitetty vaatimukset siroteltavien ja sekoitettavien helmien haitallisten aineiden pitoisuuksille. Tiemerkintäteipit ja esimuotoillut tiemerkinnät Toiminnallisten vaatimusten tulee vastata muiden merkintöjen vaatimuksia. Materiaalien tulee täyttää standardin SFS-EN 1790 vaatimukset. Toiminnalliset luokat määrätään tapauskohtaisesti. Esimuotoiltuja tiemerkintälevyjä käytetään erityisesti pienmerkintöjen teossa sekä niiden korjauksissa. Teippien pääasiallinen käyttö on tilapäisinä merkintöinä. Heijastavat tiemerkintänastat Heijastavien tiemerkintänastojen tulee täyttää standardin SFS-EN vaatimukset. Tiemerkintänastojen toiminnalliset luokat sovitaan tapauskohtaisesti. Suomessa käytetään harmonisoidun standardin SFS-EN (lisäys A1) mukaisia CE-merkittyjä tiemerkintänastoja. Tiehallinnon ylläpitämien teiden tiemerkintöjen toimivuuden määrittely perustuu toiminnallisten ominaisuuksien mittauksiin. Mittaukset perustuvat tilastollisella menetelmällä valittuihin satunnaisiin otoksiin. Merkintöjen toimivuusvaatimukset täsmennetään suunnitelma-asiakirjoissa. Mittauksiin voidaan käyttää myös muuta sovittua menettelyä.

3 TK280 TR /KM / Hyväksytty julkaistavaksi 3 Viitteet: SFS-EN Tiemerkintämateriaalit. Heijastavat tiemerkintänastat. Osa 1: Uuden tuotteen toiminnalliset vaatimukset SFS-EN 1790 Tiemerkintämateriaalit. Esimuotoillut tiemerkinnät SFS-EN 1871 Tiemerkintämateriaalit. Materiaaliominaisuudet SFS-EN Tiemerkintämateriaalit. Laboratoriokokeet, tunnistaminen SFS-EN Tiemerkintämateriaalit. Vaatimukset tehtaan sisäiselle laadunvalvonnalle SFS-EN 13459:en Tiemerkintämateriaalit. Näytteenotto varastosta ja testaus Tiemerkintöjen laatuvaatimukset, TIEH v Tiemerkintöjen alusta Tiemerkintä tehdään kuivaan ja puhtaaseen päällysteeseen. Tiemerkintää tehtäessä alustan lämpötilan alaraja on +5 C. Poikkeuksellisissa olosuhteissa (esimerkiksi normaalin tiemerkintäkauden ulkopuolellaalhaisissa lämpötiloissa) tehtyjen tiemerkintöjen toiminnalliset (mm. kestävyys) ominaisuudet määritetään erikseen suunnitelma-asiakirjoissa tai tapauskohtaisesti sopien. Ylläpitomerkintä (uusintamerkintä) tehdään vanhan merkinnän päälle, jolloin tulee varmistua, että vanha merkintä on ehjä ja kiinni alustassa. Ennen merkinnän tekemistä on varmistuttava materiaalien yhteensopivuudesta. Ylläpitomerkintä suositellaan tehtäväksi alusmerkintää ohuemmalla merkinnällä Tiemerkintöjen tekeminen Tiemerkintöjen tekeminen, yleistä Tiemerkinnät tehdään taulukon 32630:T1 (yhdistelmätaulukko luvun lopussa) mukaisia mittoja käyttäen. Kaikkien tiemerkintöjen tulee olla taulukon 32630:T1 mittojen mukaisia. Yksityiskohtainen mitoitus on julkaisun Tiemerkinnät mukainen. Uusien päällysteiden tiemerkinnät tehdään suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti tai viimeistään 2 viikkoa päällystämisen jälkeen. Alempiluokkaisten teiden tiemerkinnät voidaan tehdä edellä esitettyjä myöhemmin esimerkiksi pehmeitä päällysteitä (PAB) käytettäessä. Ohituskaistojen ja ryhmityskaistoin varustettujen liittymien tiemerkinnät pyritään tekemään mahdollisimman pian päällystämisen jälkeen. Varoitus- ja sulkuviivat tehdään ensin. Suunnitelma-asiakirjoissa on syytä määritellä korkeintaan kaksi eri merkintätekniikkaa kohteelle (esimerkiksi maali-massa, upotus-pinta), koska kustannukset kasvavat useaa tekniikkaa toteutettaessa. Merkinnät tehdään suunnitelma-asiakirjojen mukaisiin paikkoihin. Erivärisiä luonnon- tai betonikiviä käyttäen tai muulla edellä mainitusta poikkeavalla tavalla toteutettavat merkinnät tehdään suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti.

4 TK280 TR /KM / Hyväksytty julkaistavaksi 4 Uuden korjatun tiemerkinnän ja vanhan merkinnän paluuheijastavuuden ero tulee pitää kohtuullisena. Tiemerkinnät korjataan siten, ettei niistä tule harhaanjohtavia. Kaikkien työnaikaisten tiemerkintöjen teossa ja poistossa noudatetaan julkaisun Liikenne tietyömaalla Tienrakennustyömaat kohtaa Työnaikaiset tiemerkinnät. Päällystystöiden tilapäisissä tiemerkinnöissä noudatetaan julkaisun Päällystystyöt 5C-2 kohtaa Tilapäiset merkinnät. Työnaikaisissa ja tilapäisissä merkinnöissä noudatetaan tienpitäjän antamia lisäohjeita. Viitteet: Liikenne tietyömaalla. Tienrakennustyömaat, TIEH v-09 Liikenne tietyömaalla. Päällystys- ja tiemerkintätyöt Tiemerkinnät, Liikenneviraston julkaisuja 32/ Tiemerkinnän poistaminen tai peittäminen Poistamisen/peittämisen tarkoitus on, ettei keskenään ristiriitaisia tai harhaanjohtavia merkintöjä ole näkyvissä. Vaatimukset tiemerkinnän poistamiselle/peittämiselle sisällytetään suunnitelmaasiakirjoihin. ten taso riippuu kohteen tärkeydestä sekä siitä, onko poistaminen tai peittäminen tilapäinen vai pysyvä. Vaativien kohteiden pysyvästi poistetun tai peitetyn tiemerkinnän tulee ominaisuuksiltaan vastata ympäröivää päällystettä kaikissa sää- ja valaistusolosuhteissa. Tiemerkintä poistetaan siten, että poistosta on mahdollisimman vähän haittaa liikenteelle ja ympäristölle. Merkinnät tehdään suunnitelma-asiakirjojen mukaisiin paikkoihin. Erivärisiä betonikiviä käyttäen tai muulla edellä mainitusta poikkeavalla tavalla toteutettavat merkinnät tehdään suunnitelmaasiakirjojen mukaisesti Tiemerkintöjen tekeminen kaduilla Jos kadun pituussuuntaisia tiemerkintöjä ei ole esitetty suunnitelma-asiakirjoissa, tehdään seuraavat merkinnät: ajoradan keskiviiva pääkaduilla ajokaistaviiva, kun samaan suuntaan on vähintään kaksi ajokaistaa sulkuviiva ajokaistaviivan jatkeena ennen liittymää ajoradan reunaviiva, kun yksiajorataisen kadun ajoradan päällysteen leveys on yli 7,0 m ja aina kaksiajorataisilla kaduilla. Reunaviivaa ei käytetä, jos kadun reunassa on reunatuki. Ajoradan reunaviivan jatke tehdään linja-autopysäkkien kohdalla. Vaihtoehtoisesti ajoradan keskiviivaa käytetään pääsääntöisesti vain silloin, kun nopeusrajoitus kadulla on 50 km/h tai enemmän. Ennen liittymää olevaa sulkuviivaa käytetään, jos liittymässä on ajoradan yläpuolinen opastus. Muulloin ajokaistaviiva jatkuu risteyksen yli. Reunaviivan jatketta käytetään myös risteyksissä väistämisvelvolliseksi merkityllä suunnalla paitsi, kun suojatien ja jatkeen väliin jää vähemmän kuin 2 m tilaa.

5 TK280 TR /KM / Hyväksytty julkaistavaksi 5 Upotettavaa merkintää varten päällysteeseen tehdään 5 7 mm:n syvyinen ura. Merkintä tehdään 2 3 mm viereistä päällysteen pintaa korkeammalle. Merkinnät tehdään merkintämassan valmistajan ohjeiden mukaisesti. Päällysteen pintaan tehtävän massamerkinnän paksuus on 3 mm, ellei suunnitelma-asiakirjoissa ole muuta määritetty. Päällysteen pintaan tehtävän massamerkinnän paksuus on 3 mm. Merkintätapa määritellään suunnitelma-asiakirjoissa (upotettu merkintä tai pintamerkintä). Päällysteen pintaan upotettuna massamerkintänä pääkatujen katualueilla tehdään seuraavat tiemerkinnät: suojatiet ja pyörätien jatkeet pääkaduilla pysäytysviivat ja ajokaistanuolet pääkaduilla liittymissä ohjausviivat, ajokaistaviivojen ja niiden jatkeina olevat sulkuviivat pääkaduilla ajokaistanuolet pääkaduilla. Massapintamerkintänä tehdään pääkatujen ulkopuolisilla katualuilla seuraavat tiemerkinnät: muut suojatiet ja pyöräteiden jatkeet muut pysäytysviivat ja ajokaistanuolet katuluokissa 1 ja 2 (InfraRYL Liite:T2 Katuluokat) sulkualueiden reunaviivat sekä ne ohjausviivat, ajokaistaviivat ja niiden jatkeina olevat sulkuviivat, joita ei tehdä upotettuna kestomerkintänä. Maalaukset tehdään hyväksi tunnetulla tiemerkintöihin tarkoitetulla maalilla. Maalimenekin on oltava tienmerkintätöissä vähintään 0,35 l/m 2. Levitetyn maalikerroksen tulee olla tasainen ja yhtenäinen. Tiemerkinnät ovat valkoisia lukuun ottamatta vastakkaiset liikennesuunnat erottavia sulku- ja varoitusviivoja sekä vastaavia sulkualueita, jotka merkitään keltaisella. Keltaisella voidaan merkitä myös reunakivi mm. linja-autopysäkin tai tonttiliittymän kohdalla. Kuuma- ja kylmämassoilla tehtyjen kestomerkintämassojen sekä maalien tulee täyttää julkaisun Tiemerkintöjen laatuvaatimukset vaatimukset. Maalimenekki on tienmerkintätöissä vähintään 0,35 l/m 2. Viitteet: Tiemerkintöjen laatuvaatimukset, TIEH v Tiemerkintöjen yliajettavuus (merkinnän suojaaminen) Jos liikenteelliset, olosuhde- tai muut tekijät edellyttävät, voidaan merkinnälle asettaa kuivumisaikavaatimus.

6 TK280 TR /KM / Hyväksytty julkaistavaksi 6 Tuoreet tiemerkinnät tulee suojata liikenteeltä kuivumisen ajaksi suojakartioilla, vaahtohattaroilla tai muilla hyväksytyillä suojalaitteilla niin, ettei merkintöjen yliajaminen aiheuta viivojen vaurioitumista ja muun tienpinnan ja ajoneuvon tahriintumista Valmis tiemerkintä Valmiin tiemerkinnän on oltava oikean suuntainen eikä siinä saa olla silmämääräisesti suunnitelmaasiakirjoista poikkeavia mutkia tai aaltoilua. Taulukossa 32630:T2 esitetään tiemerkintöjen sallitut mittapoikkeamat. Taulukko 32630:T2. Tiemerkintöjen sallitut mittapoikkeamat (maantiet ja kadut). Merkinnän ominaisuus Sallittu mittapoikkeama 1 Pituussuuntaisen merkinnän leveys - 5 mm ja + 20 mm 2 Katkoviivan pituus - 50 mm ja mm 3 Moduulin (viiva + väli) pituus ± 150 mm 4 Merkinnän poikittaissuuntainen poikkeama 1 ), uusi merkintä, vanhasta merkinnästä ± 50 mm / 50 m ± 20 mm 5 Nuolen, symbolien ja merkintäryhmän sijainti 2) ± 100 mm poikkisuunnassa pituussuunnassa ± 200 / ± 1000 mm 6 Keskiviivojen väli poikkisuunnassa ± 20 mm 7 Merkinnän paksuus 3) tilattu paksuus 8 Upotusmerkinnän jyrsinnän syvyys tilattu syvyys/mm 1) Poikittaista mittapoikkeamaa arvioidessa/mitatessa tulee ottaa huomioon keskiviiva ja kaistaleveyden muuttuminen varoitus- ja sulkuviivojen vuoksi. 2) ± 200 mm nuolilla ja muilla sellaisilla merkinnöillä, joilla sijainti vaikuttaa tulkintaan, muilla 1000 mm. 3) Lasketaan yleensä materiaalimenekin ja merkintäpinta-alan perusteella. Erilaisten symbolien, nuolien, suojatiemerkintöjen ja sulkualueiden viivastojen toleranssit määritellään tarvittaessa, perussääntönä on - 5% ja + 20% merkinnän osan dimensioista. Suojatiemerkinnän palkin leveys + 30 mm Tiemerkintöjen tulee samalla tie- ja katujaksolla olla kunnoltaan ja toimivuudelta mahdollisimman yhtenäiset. Tiemerkintöjen laadunvalvonnan kannalta on oleellista, että käytettyjen materiaalien määrä, laatu ja valmiin merkinnän mitat ja poikkeamat ovat dokumentoidut ja jäljitettävissä. Yksittäisten sulku- ja varoitusviivojen paikkaaminen on kielletty. Muiden viivojen paikkaus määritellään suunnitelma-asiakirjoissa. Tiemerkintöjen laatuvaatimuksista siirrytään asteittain kohti toimivuusvaatimuksia sitä mukaa kuin nämä vaatimukset on esitetty hankinta-asiakirjoissa.

7 TK280 TR /KM / Hyväksytty julkaistavaksi 7 Myös tyypin II merkintöjen on oltava koko pinnaltaan täytettyjä. Yksittäisistä osista koostuvaa merkintää pidetään koko pinnaltaan täytettynä, kun se näkyy kuormaautonkuljettajan perspektiivistä (keskimääräinen silmäntaso 2,20 m) 30 m:n tarkkailuetäisyydeltä koko pinnaltaan. Tyypin II merkintäjärjestelmiä tehdään ensi sijassa sinne, missä on saatava liikenneturvallisuuden lisäämiseksi riittävä näkyvyys myös pimeässä ja märällä kelillä. Merkintä on tehtävä yhtenäisenä riittävän pitkällä osuudella (esimerkiksi kahden liittymän väliset matkat). Käyttämällä tyypin II merkintöjä, joiden pinta on profiloitu, voidaan lisäksi saada aikaan äänitehoste, joka estää ajamisen sivuun ajoradalta. Tätä merkintätapaa suositellaan siihen liittyvän melun vuoksi vain taajamien ulkopuolella. Laatuvaatimukset Tyypin II merkinnän laji, paksuus ja muut mitat sovitaan tapauskohtaisesti. Sallitut mittapoikkeamat ovat seuraavat: merkinnän kokonaisleveys: - 5 mm ja + 20 mm sisäiset mitat (Kamflex, Long Flex): - 5 mm ja + 15 mm paksuus: vähintään tilattu paksuus poikittainen poikkeama, uusi: + 50 mm / 50 m. Ylläpitomerkinnät tehdään vanhojen merkintöjen sijainnin mukaan, elleivät ne selkeästi poikkea oikeasta paikasta. Tästä on sovittava ennen työn suorittamista. Tällöin vanha merkintä tulee poistaa. Ylläpitomerkintöjen leveyden tulee täyttää tiemerkintöjen (taulukko 32630:T2) vaatimukset, vaikka vanha merkintä poikkeaisi niistä. Teiden jaottelu (Liikennevirasto) Tiemerkinnät jaetaan vaativuustason ja uudelleen merkinnän kiireellisyyden suhteen seuraaviin kolmeen ryhmään: A liikenteellisesti tärkeät tiet (vt, kt, st: KVL yli 3000, ei taajamateitä) B keskivilkkaat tiet (vt, kt, st: KVL ) kaikki taajamatiet suojatiet, sulkualueet, pysäytysviivat, nuolet ym. pienmerkinnät C muut tiet (vt, kt, st: KVL alle 500 ja kaikki yhdystiet). Luokitusta sovelletaan ottaen huomioon tiejaksojen yhtenäisyys, poikkeuksellisen liikenteen tarpeet (esimerkiksi matkailu) sekä yksittäiset liikenteelliset poikkeavuudet (esim. erittäin vilkkaat yhdystiet). Taajama-alueen ja siihen liittyvän muun tiestön merkintöjen tulee olla sopusoinnussa keskenään. Tiemerkintöjen kuntoluokitusta käytetään vanhojen merkintöjen silmämääräisen tai Liikenneviraston hyväksymällä laitteella tehdyn kunnon määrittämiseen. Se määritetään käyttäen ohjeen Tiemerkintöjen kuntoluokitus 5-luokkaista asteikkoa.

8 TK280 TR /KM / Hyväksytty julkaistavaksi 8 Vaaditut kuntoarvot esitetään taulukossa 32630:T3. Taulukko 32630:T3. Vaaditut kuntoarvot (maantiet). Ryhmä Taso talven jälkeen 1) Taso syksyllä 2) A Kuntoarvo 3 Kuntoarvo 4 B Kuntoarvo 3 Kuntoarvo 4 C Ei kuntoarvon määrittelyä Kuntoarvo 3 1) ennen korjaavia toimenpiteitä 2) kunnostuksen takaraja ja kuntoarvojen aikarajat määritellään suunnitelma-asiakirjoissa. Paluuheijastuvuusvaatimukset ovat taulukon 32630:T4 mukaiset, ellei niitä tarkenneta suunnitelmaasiakirjoissa. Hyvän kitka-arvon omaava suojatiemerkintä saattaa kitkaa lisäävien aineiden ja renkaiden jarrutusjälkien vuoksi alittaa taulukon arvot. Liikenteellisesti tärkeiden teiden (ryhmä A) paluuheijastavuus mitataan autoon kiinnitetyllä mittauslaitteella jatkuvana mittauksena. Taulukko 32630:T4. Maanteillä urakoissa käytettävät tiemerkintöjen toiminnalliset vaatimukset paluuheijastuvuuden (mcd/m 2 /lx) osalta. 3) Paluuheijastuvuus vähintään:uusien päällystyskohteiden merkintä kuivana (R LK ) ja märkänä (R LM ) 1 ja 2) Paluuheijastuvuus vähintään: ylläpidettävän merkinnän vähimmäisvaatimukset kuivana (R LK ) ja märkänä (R LM ) 1 ja 2) Valkoinen Keltainen Valkoinen Keltainen 150 (R LK ) 100 (R LK ) 100 (R LK ) 80 (R LK ) 50 (R LM ) 50 (R LM ) 35 (R LM ) 35 (R LM ) 1) Märän tai kostean kelin paluuheijastuvuusvaatimus koskee niitä merkintöjä, joissa urakkasopimuksen mukaan edellytetään näitä ominaisuuksia. 2) Paluuheijastuvuusarvot (R L ) vastaavat standardin SFS-EN 1436 mukaista 30 m:n mittausgeometriaa. 3) Tapauskohtaisesti voidaan määritellä tarkemmin maalien, ohutmassojen sekä massamerkintöjen toiminnalliset vaatimukset. Kitka-arvo teillä Tiemerkinnän kitka-arvovaatimus on standardin SFS-EN 1436 luokka S1 (SRT > 45). Suunnitelma-asiakirjoissa voidaan poiketa kitka-arvovaatimuksesta. Kitka-arvo kaduilla Suojatiemerkintöjen kitka-arvovaatimus on vähintään luokka S3 (SRT > 55).

9 TK280 TR /KM / Hyväksytty julkaistavaksi 9 Kitka-arvovaatimuksen saavuttamiseksi lisätään merkinnän pintaan kitkaa parantavaa sirotetta, esimerkiksi lasimurskaa tai kvartsihiekkaa (rakeisuus standardin SFS-EN 1423 mukainen). Luminanssitekijä ja värikoordinaatit Jos silmämääräisen tarkastelun perusteella on syytä olettaa, että kyseessä on värivirhe, tarkastetaan asia mittaamalla luminanssi ja väri standardin SFS-EN 1436 mukaan. Luminanssivaatimus valkoiselle on standardin SFS-EN 1436 taulukon 5 luokka B3 (β > 0,40) ja keltaiselle luokka B2 (β > 0,30). Kuivakalvon paksuus Sekä tiemerkintämaalien että massojen kuivakalvon paksuus määritellään laskennallisesti. Teoreettista paksuutta seurataan materiaalimenekin mukaan, mikä merkitään työmaapöytäkirjaan. Kuivakalvon paksuus voidaan määritellä myös pintahelmettömästä sileälle pinnalle tehdystä näytteestä märkäkalvon paksuuden mittauskammalla, josta myös laskennallisesti määrätään kuivakalvon paksuus. Kalvon paksuus voidaan mitata myös erikoismittalaitteilla. Massamerkinnän kalvopaksuus voidaan määrittää poranäytteistä. Viitteet: SFS-EN 1436 Tiemerkintämateriaalit. Tiemerkintöjen toimivuus tienkäyttäjien kannalta Tiemerkintöjen kuntoluokitus, TIEH v Tiemerkintöjen vaatimustenmukaisuuden osoittaminen Tiemerkintöjen laadunvalvonnassa tulee käyttää hyväksyttyjä ja kalibroituja mittauslaitteita. Mittausten tulee olla tilastollisesti edustavia. Laadunmittausta on pyrittävä automatisoimaan ja tehtävä siitä osa tiemerkintöjen hallintajärjestelmää. Työkohtaisissa asiakirjoissa annetaan tarkempia ohjeita tai vaatimuksia mm. mittauksen teosta, tulosten julkaisemisesta, mittaajan puolueettomuudesta, arvonmuutoksista, takuuajoista, takuista ym. tiemerkintätyön teettämiseen liittyvistä asioista. Maanteiden tiemerkintöjen toimivuuden määrittely perustuu toiminnallisten ominaisuuksien mittauksiin. Mittaukset perustuvat tilastollisella menetelmällä valittuihin satunnaisiin otoksiin. Merkintöjen toimivuusvaatimukset täsmennetään suunnitelma-asiakirjoissa. Mittauksiin voidaan käyttää myös muuta sovittua menettelyä. Paluuheijastavuus Paluuheijastuvuusmittauksissa käytetään laitteita, jotka vastaavat mittausgeometrialtaan standardia SFS-EN 1436 tai niiden riippuvuus toisistaan tunnetaan. Maanteillä käytettävä paluuheijastuvuusmittauskalusto kalibroidaan vuosittain Liikenneviraston ohjeistuksen mukaisesti. Kitka Mittaukset tehdään standardin SFS-EN 1436 mukaan tai muulla vastaavat tulokset antavalla tavalla. Muiden merkintöjen kitka-arvo mitataan vain, kun se ilmeisesti poikkeaa vaatimuksesta. Suojatien kitka-arvo mitataan, ellei se kokemuksen (vastaava materiaali ja menetelmä), ennakkokokeiden tai muun perustellun syyn vuoksi ole selvillä.

10 TK280 TR /KM / Hyväksytty julkaistavaksi 10 Mittaukset Paluuheijastuvuus R L on mittausarvo, joka kuvaa auton valoista kuljettajan silmiin heijastunutta valon määrää (ns. pimeän ajan näkyvyys). Luminanssitekijä β kuvaa merkinnän näkyvyyttä päivänvalolla ja pysyvässä tievalaistuksessa (ns. päivänäkyvyys). Luminanssikerroin Qd on pinnan luminanssin (= pinnan valovoiman tiheys tiettyyn suuntaan) ja valaistusvoimakkuuden välinen suhde. Sitä käytetään tyypin II merkinnän päivänäkyvyyden arvioinnissa. Suomessa ei ole mitattu luminanssikerrointa. Valkoisen ja keltaisen värin värikoordinaatit ovat CIE-koordinaatistossa. SRT-arvo (Skid Resistance Test) on kitkan arvo mitattuna heilurikitkamittarilla tai vastaavalla. Kuivakalvon paksuuden mittaus määritellään suunnitelma-asiakirjoissa. Kuntoarvo tehdään silmämääräisesti (näköhavaintoon perustuva) viisiportaisella tiemerkinnän kunnon arviointiasteikolla. Kuntoarvon määrittely tehdään julkaisun Tiemerkintöjen kuntoluokitus esimerkkikuvien avulla vain silmämääräisen arvioinnin perusteella ilman paluuheijastuvuutta tai luminanssia koskevia vaatimuksia. Viitejulkaisua käytetään arvioitaessa myös pienmerkintöjen kuntoarvoa. Kuntoarvo voidaan määritellä myös koneellisesti, jos on luotettavasti osoitettu, että tulokset vastaavat silmämääräisesti tehtyä arviointia. Viitteet: SFS-EN 1436 Tiemerkintämateriaalit. Tiemerkintöjen toimivuus tienkäyttäjien kannalta Tiemerkintöjen kuntoluokitus, TIEH v Tiemerkintöjen tekemisen ympäristövaikutukset Kaikkia tiemerkintätyössä käytettäviä aineita on säilytettävä ja käsiteltävä siten, että niiden pääsy luontoon estyy. Laitteiden ja niiden suuttimien pesussa ja puhdistuksessa syntyvät jätteet sekä muut mahdolliset ylijäämäaineet tulee kerätä ja hävittää asianmukaisestijätesäädösten ja -määräysten mukaisesti. Myös tiemerkintöjen poistossa syntyvä materiaali poistetaan ajoradalta ja käsitellään voimassa olevien säädösten mukaisesti. Tuoreet tiemerkinnät suojataan linjamerkinnöissä vaahtohattaroilla. Hattaroissa käytettävän vaahdon on oltava ympäristölle vaaratonta sammutus- tai pesuainevaahtoa.

11 TK280 TR /KM / Hyväksytty julkaistavaksi 11 Taulukko 32630:T1. Tiemerkintöjen mitat. Suunnitelma-asiakirjoissa ja rakennustyömaan mittausaineistossa voidaan tiemerkinnät esittää lyhenteillä. Suunnitelma-asiakirjoissa suositellaan käytettäväksi taulukossa esitettyä numerolyhennettä. Mittausaineistossa voidaan numerointia soveltaa. Merkintä Numero- Mitoitus Käyttö lyhenne Viiva Väli Lev. Keskiviiva ,0 taajamissa ja kevyen liikenteen väylillä Sulkuviiva kelt. kelt. valk. valk. moottoriväylät mo-väylät, pyörä- ja ajokaistan välissä ryhmittymisalueella saman levyisen ajokaistaviivan jatkeena Varoitusviiva kelt. kelt. 9,0 taajamissa ja sulkuviivan aukoissa liittymien kohdalla Reunaviiva ,4 moottoriväylät moottoriväylillä ramppien kohdalla Reunaviivan jatke ,4, m viivan jälkeen moottoriväylillä ramppien kohdalla taajamassa, m viivan jälkeen Ajokaistaviiva Linja-auto- tai raitiovaunukaista Ohjausviiva , suhde 1:1 pituus 0,5 1,5 m ryhmittymisalueella ryhmittymisalueella toisistaan erkanevien liikennesuuntien välissä taajamassa taajamassa ryhmittymisalueella taajamassa ryhmittymisalueella toisistaan erkanevien liikennesuuntien välissä leveys leveys sama kuin sitä edeltävän viivan tapauskohtaisesti Sulkualue viivan lev. 0,4 0,4 väli 1,6 1,6 0,8 moottoriväylät valta- ja kantatiet maantiet (myös taajamassa) Sulkualue viivan lev. 0,4 väli 1,6 0,8 valta- ja kantatiet maantiet (myös taajamassa)

12 TK280 TR /KM / Hyväksytty julkaistavaksi 12 Taulukko 32630:T1B Merkintä Numero- Mitoitus ja käyttö lyhenne Pysäytysviiva 10 Viivan leveys 0,3 0,5 m, maanteillä 0,5 m Väistämisviiva 11 Kolmioiden väli 0,3 0,5 m tilanteen mukaan Suojatie Suojatien juovien vähimmäispituus 4,0 m 2,5 m Pyörätien jatke Vähimmäisleveys L > m m Suojatie ja pyörätien jatke rinnakkain Vähimmäisleveys L > 4,5 m 4,5 m Suojatie ja pyörätien jatke L = Pyörätien jatkeen viivoitusten välin vähimmäisleveys 2,0 m m Ajokaistanuolet Nuolen pituus Kevyen liikenteen nuolen pituus (tapauskohtaisesti) 7,5 m 5,0 m 2,0 m m Ajokaistan päättymisnuoli Nuolen pituus 7,5 m 5,0 m Pysäköintiruutu 16 Viivan leveys m Linja-auton pysäkki pysäyttämis- tai pysäköintikielto Töyssy tai korotetun suojatien reuna 17 Keltainen, reunakiven ylä- ja sivupintoihin 18.1 Ruudun sivun pituus 0,5 m maanteillä 0,5 m 0,5 m Heräteraidat 18.2 Väistämisvelvollisuutta osoittava ennakkomerkki Raidan paksuus Raitojen välinen levelys Heräteraitaryhmä toistetaan 2-3 kertaa m 0,5 m 19 Korkeus 5,0 m STOP-merkintä Korkeus 4,0 m 1,6 m Jalankulkuliikenteelle tarkoitettu tienosa Korkeus tapauskohtaisesti 0,6 m m polkupyöräliikenteelle tarkoitettu tienosa P Korkeus tapauskohtaisesti Pp-tie Pp-kaista Pyörätasku Pysäköinti-paikka 23 Korkeus m 0,6 m m 2,0 m

13 TK280 TR /KM / Hyväksytty julkaistavaksi 13 Taksi-merkintä 24 Korkeus 1,6 m BUS-merkintä Korkeus 4,0 m 1,6 m Invalidin ajoneuvoa tarkoittava P- paikka 26 Korkeus m Nopeusrajoitus Korkeus 4,0 m 1,6 m Kansainvälinen pääliikenneväylä Korkeus 4,0 m 1,6 m

Tiemerkintöjen laatuvaatimukset. Kunnossapidon laatu

Tiemerkintöjen laatuvaatimukset. Kunnossapidon laatu Tiemerkintöjen laatuvaatimukset Kunnossapidon laatu Tiemerkintöjen laatuvaatimukset Toteuttamisvaiheen ohjaus I/2004 Tiehallinto Helsinki 2004 ISBN 951-803-188-6 TIEH 2200014-v-04 Helsinki 2004 Julkaisua

Lisätiedot

Tiemerkintöjen laatuvaatimukset v. 2003 Korjattu 31.1.2003

Tiemerkintöjen laatuvaatimukset v. 2003 Korjattu 31.1.2003 Tiemerkintöjen laatuvaatimukset v. 2003 Korjattu 31.1.2003 Tiemerkintöjen laatuvaatimukset v. 2003 Toteuttamisvaiheen ohjaus XI/2002 Tiehallinto Helsinki 2002 ISBN 951-726-939-0 TIEH 2200014-v-02 Helsinki

Lisätiedot

Tiemerkintäpäivät 2013 Uusi Tiemerkinnät-ohje 8.2.2013

Tiemerkintäpäivät 2013 Uusi Tiemerkinnät-ohje 8.2.2013 Tiemerkintäpäivät 2013 Uusi Tiemerkinnät-ohje Uusia tiemerkintöjä Pyörätasku Liikennevalo-ohjatussa liittymässä Pyöräkaista edeltää aina Ajokaistanuolta voi käyttää yksisuuntaisella ajoradalla Sovellus

Lisätiedot

TIEMERKINTÖJEN TEETTÄMINEN

TIEMERKINTÖJEN TEETTÄMINEN TIEMERKINTÖJEN TEETTÄMINEN Hyvinkää 6-7.2.2014 Harri Spoof, Pöyry CM Oy MISTÄ ON KYSE? Tiemerkintöjen toimintalinjat (Tiehallinto, 2007) asiakirjan päivitys Asiakirjan nimi muutettu, koska toimintalinja

Lisätiedot

Tiemerkintöjen käyttö. Toimintalinjat

Tiemerkintöjen käyttö. Toimintalinjat Tiemerkintöjen käyttö Toimintalinjat Tiemerkintöjen käyttö Toimintalinjat Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2004 Kansikuva: Valokuva O. Anttila ISBN 951-803-322-6 TIEH 2100025-04 Verkkoversio

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tiemerkintöjen teettäminen

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tiemerkintöjen teettäminen 5 2015 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Liikenneviraston ohjeita 5/2015 Liikennevirasto Helsinki 2015 Kannen kuva: Juha Rissanen Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L 1798-663X ISSN 1798-6648 ISBN

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tiemerkintöjen laatuvaatimukset

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tiemerkintöjen laatuvaatimukset 38 2015 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Liikenneviraston ohjeita 38/2015 Liikennevirasto Helsinki 2015 Kannen kuva: Liikenneviraston kuva-arkisto Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L 1798-663X

Lisätiedot

:

: 2: Ylöjärvi 2 Y = 7. 82 Elotie X = 8.. Hv8.2.2.7 Hv..9 Hv.7 28.9.7 2. 7.2. Nyk. rumpu täytetään tai poistetaan. 82 S M 2 S MS M....8 Hv9. 29.8..7 S.2 S.9.2 S rak. 29. äytöstä. 822. 29.. 29. 2..7 22. 28.

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tiemerkintöjen suunnittelu

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tiemerkintöjen suunnittelu 25 2015 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Liikenneviraston ohjeita 25/2015 Liikennevirasto Helsinki 2015 Kannen kuva: Juha Rissanen, Ramboll CM Oy ISSN-L 1798-663x ISSN 1798-663x ISBN 978-952-317-147-3 Verkkojulkaisu

Lisätiedot

TIEMERKINTÄTYÖT MASSALLA VUONNA YLEINEN TYÖSELITYS, ARVONVÄHENNYKSET JA LAATUVAATIMUKSET

TIEMERKINTÄTYÖT MASSALLA VUONNA YLEINEN TYÖSELITYS, ARVONVÄHENNYKSET JA LAATUVAATIMUKSET 1.3.2012 ESPOON KAUPUNKI Katutuotanto PL 6400 00270 ESPOON KAUPUNKI VUONNA 2012 2013 YLEINEN TYÖSELITYS, ARVONVÄHENNYKSET JA LAATUVAATIMUKSET 1.3.2012 Katutuotanto 1.3.2012 2(8) SISÄLLYSLUETTELO sivu 1.

Lisätiedot

TIEMERKINTÄTYÖT MASSALLA VUONNA 2017 YLEINEN TYÖSELOSTUS, ARVONVÄHENNYKSET JA LAATUVAATIMUKSET

TIEMERKINTÄTYÖT MASSALLA VUONNA 2017 YLEINEN TYÖSELOSTUS, ARVONVÄHENNYKSET JA LAATUVAATIMUKSET KAUNIAISTEN KAUPUNKI Liite 2 Diar.Nro. 95/02.08.00/2017 TIEMERKINTÄTYÖT MASSALLA VUONNA 2017 YLEINEN TYÖSELOSTUS, KAUNIAISTEN KAUPUNKI YLEINEN TYÖSELOSTUS, 2(8) SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. AJORATOJEN KESKI-,

Lisätiedot

Tiemerkinnät. Luonnos 23.03.2004. d=25.0

Tiemerkinnät. Luonnos 23.03.2004. d=25.0 Luonnos 23.03. d=25.0 Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki ISBN 951-726-940-4 TIEH 2000005-04 Verkkojulkausu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISBN 951-803-203-3 TIEH 2000005-v-04

Lisätiedot

LIIKENTEEN OHJAUS Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä

LIIKENTEEN OHJAUS Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 231 VÄISTÄMISVELVOLLISUUS RISTEYKSESSÄ Mitat (mm): d suuri 1 350 normaali 900 pieni 600 Yleistä Merkillä osoitetaan, että risteykseen tulevan ajoneuvon on väistettävä ajoneuvoja ja raitiovaunuja, jotka

Lisätiedot

Märkäpaluuheijastavien tiemerkintöjen käytön edellytykset Suomessa

Märkäpaluuheijastavien tiemerkintöjen käytön edellytykset Suomessa Märkäpaluuheijastavien tiemerkintöjen käytön edellytykset Suomessa Esko Laiho Tiemerkintäpäivät 7.2.2014 Hyvinkää Taustaa Suomessa vaatimukset tiemerkintöjen märkäpaluuheijastavuudesta urakkakohtaisia.

Lisätiedot

Tiemerkintöjen laatuvaatimukset. Voimassa

Tiemerkintöjen laatuvaatimukset. Voimassa Tiemerkintöjen laatuvaatimukset Voimassa 1.1.2008 Tiemerkintöjen laatuvaatimukset 14.9.2007 1 Tiemerkintöjen laatuvaatimukset Voimassa 1.1.2008 Toteuttamisvaiheen ohjaus 1/2008 Tiehallinto Helsinki 2007

Lisätiedot

Ajankohtaista liikenne- ja viestintäministeriöstä

Ajankohtaista liikenne- ja viestintäministeriöstä Ajankohtaista liikenne- ja viestintäministeriöstä Tiemerkintäpäivät 15.-16.2. Jyväskylä Mikko Karhunen LVM Ajankohtaista Virastouudistus Maantielaki, maakuntauudistus Tieliikennelain kokonaisuudistus Virastouudistus

Lisätiedot

LIIKENTEEN OHJAUS Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä

LIIKENTEEN OHJAUS Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 361 NOPEUSRAJOITUS Mitat (mm): c suuri 900 normaali 640 pieni 400 Yleistä Merkissä oleva luku osoittaa ajoneuvon suurimman sallitun nopeuden kilometreinä tunnissa. Merkki on voimassa kyseisellä tiellä

Lisätiedot

0-0 'Yo j VI TI EHALLI NTO. Tiemerkintöjen käyttö. Toimintalinjat. ft/vhen TuAz[

0-0 'Yo j VI TI EHALLI NTO. Tiemerkintöjen käyttö. Toimintalinjat. ft/vhen TuAz[ 0-0 'Yo j VI TI EHALLI NTO Tiemerkintöjen käyttö Toimintalinjat ft/vhen TuAz[ Tiemerkintöjen käyttö Toimintalinjat Suunnitteluvaiheen ohjaus L) TIEHALLINTO L.. Kirjasto Tiehallinto Helsinki 2004 Kansikuva:

Lisätiedot

HE 180/2017 Hallituksen esitys eduskunnalle tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 180/2017 Hallituksen esitys eduskunnalle tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE 180/2017 Hallituksen esitys eduskunnalle tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi LIIKENNETURVALLISUUSINSINÖÖRI JAAKKO KLANG VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

Tiemerkintöjen laatuvaatimukset ja arvonalennukset vuonna 2002

Tiemerkintöjen laatuvaatimukset ja arvonalennukset vuonna 2002 Tiemerkintöjen laatuvaatimukset ja arvonalennukset vuonna 2002 Tiemerkintöjen laatuvaatimukset ja arvonalennukset vuonna 2002 Tuotantotoiminnan ohjaus Tiehallinto Helsinki 2002 Julkaistu vain monisteena

Lisätiedot

Ajankohtaista tiemerkinnöistä

Ajankohtaista tiemerkinnöistä Ajankohtaista tiemerkinnöistä Tiemerkintäpäivät 2016 21.1.2016 Muutoksia LiVin henkilökunnassa 2016: Per-Olof Linsén jää eläkkeelle kesällä 2016 Jukka Hopeavuori aloitti LiVi:n tieteknisessä yksikössä

Lisätiedot

Tiemerkintöjen kuntoluokitus

Tiemerkintöjen kuntoluokitus Kunnossapidon laatu Tielaitos Tiemerkintöjen kuntoluokitus Kunnossapidon ohjaus Helsinki 1994 Tuotannon palvelukeskus Kunnossapidon laatu Tiemerkintöjen kuntoluokitus Tielaitos Tuotannon palvelukeskus

Lisätiedot

Tiemerkintöjen kuntoluokitus. Kunnossapidon laatu

Tiemerkintöjen kuntoluokitus. Kunnossapidon laatu Tiemerkintöjen kuntoluokitus Kunnossapidon laatu Tiemerkintöjen kuntoluokitus 1 Tiemerkintöjen kuntoluokitus Toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2004 2 Tiemerkintöjen kuntoluokitus Kansikuva:

Lisätiedot

Turvallisuus tiemerkintätöissä Tiemerkintäpäivät 7.-8.2.2013 Tapio Syrjänen, PIRELY

Turvallisuus tiemerkintätöissä Tiemerkintäpäivät 7.-8.2.2013 Tapio Syrjänen, PIRELY Turvallisuus tiemerkintätöissä Tiemerkintäpäivät 7.-8.2.2013 Tapio, PIRELY 8.2.2013 Liikenteenohjaaja kuoli työmaalla - kuorma-auto peruutti päälle (lähde: Poliisin tiedote) Tietyömaan liikenteenohjaaja

Lisätiedot

TIEMERKINTÖJEN LAATUVAATIMUKSET MITTALAITTEIDEN VALIDOINTI JAAKKO DIETRICH TIEMERKINTÄPÄIVÄT TURKU

TIEMERKINTÖJEN LAATUVAATIMUKSET MITTALAITTEIDEN VALIDOINTI JAAKKO DIETRICH TIEMERKINTÄPÄIVÄT TURKU TIEMERKINTÖJEN LAATUVAATIMUKSET MITTALAITTEIDEN VALIDOINTI JAAKKO DIETRICH TIEMERKINTÄPÄIVÄT TURKU 22.1.2016 TIEMERKINTÖJEN LAATUVAATIMUKSET Edellinen julkaisu vuodelta 2008 Uudet laatuvaatimukset voimassa

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tiemerkintöjen suunnittelu

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tiemerkintöjen suunnittelu 25 2015 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Liikenneviraston ohjeita 25/2015 Liikennevirasto Helsinki 2015 Kannen kuva: Juha Rissanen, Ramboll CM Oy ISSN-L 1798-663x ISSN 1798-663x ISBN 978-952-317-147-3 Verkkojulkaisu

Lisätiedot

Väylät aurataan muiden väylien tultua auratuiksi. Ainoastaan arkipäivisin klo 7 ja 16 välillä, lukuun ottamatta erityisen vaikeita olosuhteita.

Väylät aurataan muiden väylien tultua auratuiksi. Ainoastaan arkipäivisin klo 7 ja 16 välillä, lukuun ottamatta erityisen vaikeita olosuhteita. 12.3.2015 HOITOTASON MÄÄRITTELY 2015 1/5 Lumen poisto Aloitetaan, kun lunta on Aloitetaan, kun lunta on kertynyt enintään 3 cm. kertynyt enintään 5 cm. Aurataan ennen asuntokatuja. Polanteen poisto Polanteet

Lisätiedot

Tiemerkintöjen toimintalinjat

Tiemerkintöjen toimintalinjat Tiemerkintöjen toimintalinjat Tiemerkintöjen toimintalinjat Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2006 Kannen kuva: O. Anttila ISBN 978-951-803-799-9 TIEH 2100025-06 Verkkoversio pdf (www.tiehallinto.fi/thohje)

Lisätiedot

Tiemerkintöjen laatuvaatimukset toistaiseksi (koekäytössä)

Tiemerkintöjen laatuvaatimukset toistaiseksi (koekäytössä) Tiemerkintöjen laatuvaatimukset 1.1.2007 - toistaiseksi (koekäytössä) Julkaisun nimi 1 Tiemerkintöjen laatuvaatimukset 1.1.2007 - toistaiseksi (koekäytössä) Toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki

Lisätiedot

Nopeudet ja niiden hallinta -workshop. Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet

Nopeudet ja niiden hallinta -workshop. Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet Nopeudet ja niiden hallinta -workshop Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet Ohjaavia säädöksiä Tieliikennelaki: (25, ote) Nopeusrajoitukset. Liikenneministeriö voi antaa määräyksiä yleisestä

Lisätiedot

Ajankohtaista Liikennevirastosta 6.2.2014

Ajankohtaista Liikennevirastosta 6.2.2014 Ajankohtaista Liikennevirastosta 6.2.2014 Tiemerkintöihin liittyvien ohjejulkaisujen tilanne: Tiemerkinnät ohje => Tiemerkintöjen suunnittelu Muutama detaljikorjaus tehdään vielä Tiemerkintöjen toimintalinjat

Lisätiedot

Tiemerki ntöjen laatuvaatimukset

Tiemerki ntöjen laatuvaatimukset Tiemerki ntöjen laatuvaatimukset Vimasa 1 2OO8 TIEHALLINTO VÄGFÖRVALTNINGEN Tiemerkintöjen laatuvaatimukset Voimassa 1.1.2008 Toteuttamisvaiheen ohjaus 1/2008 Tiehallinto Helsinki 2007 Kannen kuva: J.

Lisätiedot

Digiroad - Kuntaylläpito. Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon

Digiroad - Kuntaylläpito. Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon Digiroad - Kuntaylläpito Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon DIGIROAD - KUNTAYLLÄPITO Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon DIGIROAD - YLLÄPITO Digiroad on aineistokokonaisuus, johon kerätään

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA Liite 1/1 (5) Liikenne tietyömaalla - Lyhytaikaiset ja luvanvaraiset työt

LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA Liite 1/1 (5) Liikenne tietyömaalla - Lyhytaikaiset ja luvanvaraiset työt LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA Liite 1/1 (5) TAVARAN TUONTI TMS., KVL < 1500, TYÖN KESTO < 1H 15 Suoja-ajoneuvoa käytetään kun työkone / ajoneuvo ei itsessään suojaa työntekijää. Suoja-ajoneuvo voi olla ajoneuvo

Lisätiedot

OHJE Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Helsingissä Liikenneturvallisuusnäkökohdat

OHJE Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Helsingissä Liikenneturvallisuusnäkökohdat 1 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 25.8.2016 OHJE Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Helsingissä Liikenneturvallisuusnäkökohdat Johdanto Rakennusvalvontaviraston

Lisätiedot

Liikenne tietyömaalla Päällystysja tiemerkintätyöt (LO 6/2017)

Liikenne tietyömaalla Päällystysja tiemerkintätyöt (LO 6/2017) Liikenne tietyömaalla Päällystysja tiemerkintätyöt (LO 6/2017) Keskeiset muutokset 17.2.2017 Tapio Syrjänen PIRELY 17.2.2017 2 17.2.2017 3 Muutokset päällystystöiden liikennejärjestelyihin Suunnitelmat:

Lisätiedot

0r 1iö /& 'VI TI EHALLI NTO. Tiemerkintöjen laatuvaatimukset v Korjattu NHEN7WJ. Ö, T'4w/r'e

0r 1iö /& 'VI TI EHALLI NTO. Tiemerkintöjen laatuvaatimukset v Korjattu NHEN7WJ. Ö, T'4w/r'e 0r 1iö /& 'VI TI EHALLI NTO Tiemerkintöjen laatuvaatimukset v. 2003 Korjattu 31.1.2003 4 Ö, T'4w/r'e NHEN7WJ [1 Tiemerkintöjen laatuvaatimukset v. 2003 Toteuttamisvaiheen ohjaus X112002. Tiehallinto ISBN

Lisätiedot

TIEMERKINNÄT TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS

TIEMERKINNÄT TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS TIEMERKINNÄT TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS TVH 74196 HELSINKI 1982 ';J JJ 82 OEJ6 TI EMERKINNT TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS HELSINKI 1982 ISBN 951-46-5499-4 Tie- ja vesirakennushallitus on hyväksynyt jäljempänä

Lisätiedot

Talvikunnossapito KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO KOKEMÄEN KAUPUNKI. Tehtäväkortti. Viimeksi päivitetty 10.8.2015

Talvikunnossapito KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO KOKEMÄEN KAUPUNKI. Tehtäväkortti. Viimeksi päivitetty 10.8.2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO KOKEMÄEN KAUPUNKI Talvikunnossapito Tehtäväkortti Viimeksi päivitetty 10.8.2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO Tehtäväkortti Sisällysluettelo 1 Auraus... 1 1.1 Milloin

Lisätiedot

Kääntymisrajoitusten ylläpitosäännöt Digiroadissa

Kääntymisrajoitusten ylläpitosäännöt Digiroadissa Kääntymisrajoitusten ylläpitosäännöt Digiroadissa Tässä ohjeessa käydään läpi kääntymisrajoitusten ylläpito-ohjeet Digiroadissa. Ohje esittelee kääntymisrajoituksen tietolajina sekä antaa esimerkkitapauksia

Lisätiedot

Tiemerkintöjen paluuheijastavuus vuoden eri aikoina

Tiemerkintöjen paluuheijastavuus vuoden eri aikoina Topi Vuorio Tiemerkintöjen paluuheijastavuus vuoden eri aikoina Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten. Espoossa 03.12.2012 Valvoja: Professori Terhi

Lisätiedot

2.4.B Turvallisuus tiemerkintätöissä

2.4.B Turvallisuus tiemerkintätöissä 2.4.B Turvallisuus tiemerkintätöissä Tapio Syrjänen NTM-centralen i Birkaland, Finland Nordisk Vegoppmerkingskonferanse 2014 21.3.2014 Esityksen sisältö Työntekijöiden turvallisuus Liikenneviraston ohjeistus

Lisätiedot

Ohje Valmiiseen emulsioon ei saa lisätä tartuketta.

Ohje Valmiiseen emulsioon ei saa lisätä tartuketta. 1 21421 Sirotepintaus (SIP) 21421.1 Sirotepintauksen materiaalit Laatuvaatimuksina esitetyistä materiaaliominaisuuksista toimitetaan tilaajalle joko käytetyn materiaalierän CE-merkintä tai tuoteseloste

Lisätiedot

Lapin liikenneturvallisuusfoorumi Tieliikennelain uudistuksesta

Lapin liikenneturvallisuusfoorumi Tieliikennelain uudistuksesta Lapin liikenneturvallisuusfoorumi 15.11.2018 Tieliikennelain uudistuksesta Tieliikennelaki 729/2018 (10.8.2018) 194 Voimaantulo Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2020. 195 Siirtymäsäännökset:

Lisätiedot

Image size: 7,94 cm x 25,4 cm. Tiemerkintöjen kuntoluokitus ohjejulkaisun päivitys

Image size: 7,94 cm x 25,4 cm. Tiemerkintöjen kuntoluokitus ohjejulkaisun päivitys Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Tiemerkintöjen kuntoluokitus ohjejulkaisun päivitys KUNTOLUOKITUSOHJEEN PÄIVITTÄMINEN Lähtökohdat ja tavoitteet: Ohjeistaa jatkuvan kuntoarvotiedon mittaaminen Mittausten

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tiemerkintöjen kuntoluokitus

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tiemerkintöjen kuntoluokitus 37 2015 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Liikenneviraston ohjeita 37/2015 Liikennevirasto Helsinki 2015 Kannen kuva: Juha Rissanen Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L 1798-663X ISSN 1798-6648 ISBN

Lisätiedot

Digiroad. Laadunkuvaus. Versio 1.8

Digiroad. Laadunkuvaus. Versio 1.8 Digiroad Laadunkuvaus Versio 1.8 2 Sisältö 1 VERSIOHISTORIA 5 2 JOHDANTO 7 3 LAATUTEKIJÄT 8 3.1 Sijaintitarkkuus 8 3.1.1 Keskilinjageometria 8 3.1.2 Ominaisuustiedot 8 3.2 Kattavuus 8 3.2.1 Alueellinen

Lisätiedot

VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV

VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV 0-2500 EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 1.3T 30.9.2016 2 (5) Valtatie

Lisätiedot

Sorateiden pintakunnon määrittäminen

Sorateiden pintakunnon määrittäminen Sorateiden pintakunnon määrittäminen ISBN 978-952-221-106-4 TIEH 2200055-08 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISBN 978-952-221-107-1 TIEH 2200055-v-08 Edita Prima Oy Helsinki 2008 Julkaisua

Lisätiedot

Palvelukohdeopasteet ja tienvarsimainokset

Palvelukohdeopasteet ja tienvarsimainokset Palvelukohdeopasteet ja tienvarsimainokset Palvelukohdeopasteista Palvelukohteiden opastusmerkkejä määräävät kansainväliset Sopimukset Liikennemerkkejä ja opasteita koskeva yleissopimus, Wien 8.11.1968

Lisätiedot

Ehdotetuilla muutoksilla ei olisi vaikutusta käytännön suunnitteluratkaisuihin.

Ehdotetuilla muutoksilla ei olisi vaikutusta käytännön suunnitteluratkaisuihin. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO Sivu 1 (13) LIIKENTEEN OHJAUKSEN SÄÄDÖSMUUTOKSET - Kevyt liikenne ja liikenteen rauhoittaminen asuinalueilla Tähän muistioon on koottu liikenne- ja viestintäministeriön,

Lisätiedot

OHJE 2(5) 25.8.2015 Dnro LIVI/4495/05.00/2015 1 KITKAN MITTAAMISEN MENETELMÄ... 3

OHJE 2(5) 25.8.2015 Dnro LIVI/4495/05.00/2015 1 KITKAN MITTAAMISEN MENETELMÄ... 3 OHJE 2(5) Sisällys 1 KITKAN MITTAAMISEN MENETELMÄ... 3 2 LAATUVAATIMUKSET KITKAMITTAREILLE... 3 2.1 Käyttöturvallisuus... 3 2.2 Kalibroitavuus... 3 2.3 Mittaustarkkuus... 4 2.3.1 Mittarien samankaltaisuuteen

Lisätiedot

TIEMERKINTÖJEN CE-MERKINTÄ

TIEMERKINTÖJEN CE-MERKINTÄ TIEMERKINTÖJEN CE-MERKINTÄ Tiemerkintäpäivät 7-8.2.2012 Gustavelund/Tuusula Antero Arola 14.2.2012 1 Sisällysluettelo 1. Yleistä CE-merkintätyöstä 2. Tiemerkintästandardit 3. Keskeisimpiä näkemyksiä standardisoinnista

Lisätiedot

OHJEET JA PERIAATTEET Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Kouvolassa Liikenneturvallisuusnäkökohdat

OHJEET JA PERIAATTEET Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Kouvolassa Liikenneturvallisuusnäkökohdat Kouvolan kaupunki Tekniikka- ja ympäristöpalvelut 2018 Mainospaikat 1 OHJEET JA PERIAATTEET Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Kouvolassa Liikenneturvallisuusnäkökohdat Johdanto Nämä ohjeet ja periaatteet

Lisätiedot

Pyörätie. Pyörätie voidaan osoittaa joko yksi- tai kaksisuuntaiseksi.

Pyörätie. Pyörätie voidaan osoittaa joko yksi- tai kaksisuuntaiseksi. Pyörätie Pyörätiellä tarkoitetaan polkupyöräliikenteelle tarkoitettua, liikennemerkillä osoitettua, ajoradasta rakenteellisesti erotettua tien osaa taikka erillistä tietä. Pyörätie voidaan osoittaa joko

Lisätiedot

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt (MALLIASIAKIRJA) 2(9) YLEISTÄ Nämä määrämittausperusteet noudattavat Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistöä ja Infraryl 2010 Osa 1 Väylät

Lisätiedot

2 Sijoituspaikan valinta LIIKENNEVIRASTO 2 (6) Dnro 917/1046/2011

2 Sijoituspaikan valinta LIIKENNEVIRASTO 2 (6) Dnro 917/1046/2011 LIIKENNEVIRASTO 2 (6) 1 Yleistä Vaaleja koskevalla ulkomainoksella on tärkeä merkitys vaalityössä. Tienvarsimainonnassa on sille lainsäädännöllä annettu erityisasema. Maantielain mukaan vaaleja koskevat

Lisätiedot

PANK PANK-5201 PÄÄLLYSTEEN SULAN KELIN KITKA, SIVUKITKAMENETELMÄ. Asfalttimassat ja päällysteet, perusmenetelmät 1 MENETELMÄN TARKOITUS

PANK PANK-5201 PÄÄLLYSTEEN SULAN KELIN KITKA, SIVUKITKAMENETELMÄ. Asfalttimassat ja päällysteet, perusmenetelmät 1 MENETELMÄN TARKOITUS Asfalttimassat ja päällysteet, perusmenetelmät PANK-5201 PANK PÄÄLLYSTEEN SULAN KELIN KITKA, SIVUKITKAMENETELMÄ PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA 1 MENETELMÄN TARKOITUS Hyväksytty: Korvaa menetelmän: 20.3.2008

Lisätiedot

Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Turun kaupunki Lausunto 12.04.2017 LVM/417/03/2013 Asia: LVM/417/03/2013 Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lausunnonantajan lausunto Voitte kirjoittaa lausuntonne

Lisätiedot

Reunatukien kelpoisuus osoitetaan toimituserittäin toimitusasiakirjojen perusteella. Kelpoisuus todetaan myös silmämääräisesti asennustyön aikana.

Reunatukien kelpoisuus osoitetaan toimituserittäin toimitusasiakirjojen perusteella. Kelpoisuus todetaan myös silmämääräisesti asennustyön aikana. InfraRYL, päivitys 1 22110 Reunatuet Infra 2015 Määrämittausohje 2211. 22110.1 Reunatukien materiaalit 22110.1.1 Reunatuet Jos kelpoisuutta ei ole osoitettu CE-merkinnällä, asiakirjoissa vaaditut tuotteiden

Lisätiedot

PKS Katutyöt Kevät

PKS Katutyöt Kevät TILAPÄISET LIIKENNEJÄRJESTELYT PKS Katutyöt Kevät 2019 1 Lainsäädäntö Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa - ja puhtaanapidosta Tieliikennelaki Tieliikenneasetus Liikenneministeriön päätös

Lisätiedot

Ajankohtaista liikenne ja viestintäministeriöstä

Ajankohtaista liikenne ja viestintäministeriöstä Ajankohtaista liikenne ja viestintäministeriöstä Tiemerkintäpäivät 21.-22.1.2016, Turku Mikko Karhunen Ajankohtaista Pysäköintikiekkosäädökset Uudet sähköiset kevyet laitteet Traktorisäädökset Tieliikennelain

Lisätiedot

Tiemerkintäpäivät 2012 Tiemerkintäohjeen päivityksen tärkeimmät muutokset

Tiemerkintäpäivät 2012 Tiemerkintäohjeen päivityksen tärkeimmät muutokset Tiemerkintäpäivät 2012 Tiemerkintäohjeen päivityksen tärkeimmät muutokset 7.2.2012 Uusia tiemerkintöjä Pyörätasku Liikennevalo-ohjatussa liittymässä Pyöräkaista edeltää aina Ajokaistanuolta voi käyttää

Lisätiedot

Tiemerkintöjen laatuvaatimukset

Tiemerkintöjen laatuvaatimukset Tiemerkintöjen laatuvaatimukset IT T!E TO Kirjasto 0? r/e,'/ /i Vkfli N TV I\J '1 Tiemerkintäjen laatuvaatimukset Toteuttamisvaiheen ohjaus 1/2004 Tiehallinto Helsinki 2004 ISBN 951-803-188-6 TIEH 2200014-v-04

Lisätiedot

23312 Katupuut. InfraRYL / TK242/TR7, Päivitys 26.3.2015/KM 1 JULKAISTAAN

23312 Katupuut. InfraRYL / TK242/TR7, Päivitys 26.3.2015/KM 1 JULKAISTAAN InfraRYL / TK242/TR7, Päivitys 26.3.2015/KM 1 23312 Katupuut Katupuilla tarkoitetaan kadun- tai liikenneväylän keski- tai välikaistoille sekä lähelle kadunvartta istutettavia runkopuita, joiden rungonkorkeutta

Lisätiedot

Palvelusopimuksen sopimusasiakirjaluettelon kohta 9. Palvelusopimuksen sopimusasiakirjaluettelon kohta 10

Palvelusopimuksen sopimusasiakirjaluettelon kohta 9. Palvelusopimuksen sopimusasiakirjaluettelon kohta 10 LIIKENNEVIRASTO 1 (5) Tekniset ohjeet alkavissa alueurakoissa alkavat maanteiden hoidon ja ylläpidon alueurakat n kohta 9 Hoidon ja ylläpidon tuotekortit 31.1.2014 http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf5/hoidon_tuotekortti2014.pdf

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2011. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2011. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista Annettu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2011 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Ohje Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. Viitteet 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1.

Ohje Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. Viitteet 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1. 1 21110 Suodatinkerrokset Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1. 21110.1 Suodatinkerroksen materiaalit Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti

Lisätiedot

Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Helsingissä Liikenneturvallisuusnäkökohdat

Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Helsingissä Liikenneturvallisuusnäkökohdat Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto OHJE 1 Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Helsingissä Liikenneturvallisuusnäkökohdat 18.3.2005 / MM 2 MM / 18.3.2005 Ulkomainoslaitteiden

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.5.2018 COM(2018) 274 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinnasta annetun direktiivin

Lisätiedot

213213 Komposiittistabilointi (KOST)

213213 Komposiittistabilointi (KOST) InfraRYL, TK242/TR4, Päivitys 19.3.2015/KM 1 213213 Komposiittistabilointi (KOST) Infra 2015 Määrämittausohje 2132. 213213.1 Komposiittistabiloinnin materiaalit 213213.1.1 Komposiittistabiloinnin materiaalit,

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO 27221 17.11.2015 Suunnittelukohde Meritie sijaitsee Vihdin Nummelan taajamassa. Se on yksi pääsisääntuloväylä keskustaan. Meritiellä on kaksi

Lisätiedot

Valmiin päällysteen laatuvaatimukset

Valmiin päällysteen laatuvaatimukset Asfalttinormit 2011: Päällysteet ELY keskusten tienpäällystysurakoiden laatuvaatimukset 2011 PANK -menetelmäpäivä 27.1.2011 Katri Eskola Valmiin päällysteen laatuvaatimukset Massamäärä Tasalaatuisuus Koostumus

Lisätiedot

Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esa Sarkiala Lausunto 10.04.2017 Asia: LVM/417/03/2013 Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lausunnonantajan lausunto Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan

Lisätiedot

HE 48/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikennelakia.

HE 48/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikennelakia. HE 48/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikennelakia. Jalkakäytävän ja pientareen määritelmää

Lisätiedot

Uusi tieliikennelaki. Kimmo Kiiski

Uusi tieliikennelaki. Kimmo Kiiski Uusi tieliikennelaki Kimmo Kiiski 25.9.2018 Esivalmistelun johtopäätöksiä: Tieliikenteen muutostekijöitä Kaupungistuminen, väestön ikääntyminen, maaseudun yhä harvempi asutus Tieverkon tila Ajoneuvokanta

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn sääntövisa

Kävelyn ja pyöräilyn sääntövisa Kävelyn ja pyöräilyn sääntövisa OIKEAT VASTAUKSET JALANKULKIJA: jalan, suksilla, rullasuksilla, luistimilla tai vastaavilla välineillä liikkuva ja potkukelkan, lastenvaunujen, leikkiajoneuvon, pyörätuolin

Lisätiedot

Tietyömaiden merkitseminen. Autoliitto Pekka Petäjäniemi

Tietyömaiden merkitseminen. Autoliitto Pekka Petäjäniemi Tietyömaiden merkitseminen Autoliitto 31.5.2016 Pekka Petäjäniemi Tietyömaiden liikennejärjestelyiden periaatteet ja tavoitteet 30.1.2016 2 Tiepidon tekniset ohjeet - sivuilta 20.1.2015 3 Tilaajan asettamat

Lisätiedot

Liikennemerkkien kuntoluokitus

Liikennemerkkien kuntoluokitus Liikennemerkkien kuntoluokitus Liikennemerkkien kuntoluokitus Toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) 978-952-221-256-6 2200060-v-09 TIEHALLINTO

Lisätiedot

LIIKENTEEN OHJAUS Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä

LIIKENTEEN OHJAUS Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 2B 2 Liikennemerkkien asettaminen Yleiselle tielle liikenteen ohjauslaitteen asettaa tiehallinto. Tilapäistä tarvetta varten voi myös poliisi asettaa tielle liikenteen ohjauslaitteen. Rautatien tasoristeysmerkit

Lisätiedot

KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET

KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Auraus: ajoradat... 3 Auraus: jalkakäytävät, kevyen liikenteen väylät, laatukäytävät... 4 Sohjon poisto: ajoradat, kevyen liikenteen väylät...

Lisätiedot

Purkutyömaalla murskatun betonimurskeen laadunvalvonta maarakennuskohteessa

Purkutyömaalla murskatun betonimurskeen laadunvalvonta maarakennuskohteessa 6.10.2017 Purkutyömaalla murskatun betonimurskeen laadunvalvonta maarakennuskohteessa Purkutyömaalla murskatun betonimurskeen laadunvalvonta maarakennuskohteessa on jaettu kahteen lomakkeeseen. Lomake

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä 7.5.2015, Helsinki Mikko Karhunen, Liikenne- ja viestintäministeriö Määritelmiä TLL 2 Määritelmiä Tieliikennelainsäädännössä tarkoitetaan: 5) suojatiellä jalankulkijoiden

Lisätiedot

EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS

EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS - Hyväksyttiin keväällä 2011 - Tavoite rakennustuotteiden kilpailuesteiden poistaminen - Mahdollistaa tuotteiden Ce merkinnän - Erilainen kuin monet muut Ce merkintään tähtäävät

Lisätiedot

Esivalmistettu termoplastinen merkintä. Tuoteluettelo Marking the future with you. geveko-markings.com

Esivalmistettu termoplastinen merkintä. Tuoteluettelo Marking the future with you. geveko-markings.com Esivalmistettu termoplastinen merkintä Tuoteluettelo 2019 01.01.2019-31.12.2019 Marking the future with you geveko-markings.com Merkintä Pituus/Leveys Viiva valkoinen 602090 1000 x 20 150 Valkoinen 662101

Lisätiedot

Uusi tieliikennelaki Kimmo Kiiski

Uusi tieliikennelaki Kimmo Kiiski Uusi tieliikennelaki 20.3.2019 Kimmo Kiiski Esivalmistelun johtopäätöksiä: Tieliikenteen muutostekijöitä Kaupungistuminen, väestön ikääntyminen, maaseudun yhä harvempi asutus Tieverkon tila Ajoneuvokanta

Lisätiedot

Aluevastaava Janne Saari. Hoidon ja ylläpidon alueurakka Harjavalta

Aluevastaava Janne Saari. Hoidon ja ylläpidon alueurakka Harjavalta Hoidon ja ylläpidon alueurakka Harjavalta 2016-2021 Yleistä urakka-alueesta: 5-vuotinen perusurakka Sijaitsee Satakunnan maakunnassa Sijoittuu pääosin Harjavallan, Euran ja Säkylän kuntien alueelle Tiestöä

Lisätiedot

Ohje 2 (8) /090/2014

Ohje 2 (8) /090/2014 Ohje 2 (8) Yleistä Vaaleja koskevalla ulkomainoksella voi olla tärkeä merkitys vaalityössä. Lainsäädännössä on vaaleja koskevalle ilmoittelulle annettu erityisasema. Maantielain mukaan vaaleja koskevat

Lisätiedot

Veturit ja henkilöliikenteen liikkuva kalusto

Veturit ja henkilöliikenteen liikkuva kalusto Määräys 1 (6) Antopäivä: 22.1.2013 Voimaantulopäivä: 24.1.2013 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 :n kohta 4 Komission päätös 2011/291/EU Euroopan laajuisen tavanomaisen

Lisätiedot

Tieliikennelain uudistus Tampereen näkökulmasta Liikenneinsinööri Timo Seimelä Timo Seimelä

Tieliikennelain uudistus Tampereen näkökulmasta Liikenneinsinööri Timo Seimelä Timo Seimelä Tieliikennelain uudistus Tampereen näkökulmasta Liikenneinsinööri Timo Seimelä 1 15.9.2016 Timo Seimelä 2 Kehittämistoiveita tieliikennelakiin Pysäköinti Kameravalvonta Pyöräilyn edistäminen Raitiotie

Lisätiedot

Esa Mettälä, valvontapäällikkö / 5.11.2015

Esa Mettälä, valvontapäällikkö / 5.11.2015 Esa Mettälä, valvontapäällikkö / 5.11.2015 Valvonta on oleellinen osa toimivaa liikennejärjestelmää Valvonnan tarkoitus ja tavoite on osaltaan edistää turvallista ja sujuvaa liikennettä kaduilla. Yhteiset

Lisätiedot

Ajankohtaista liikenne- ja viestintäministeriöstä

Ajankohtaista liikenne- ja viestintäministeriöstä Ajankohtaista liikenne- ja viestintäministeriöstä Pank ry:n tiemerkintäpäivät 7.-8.2.2012 Gustavelund Tuusula Yli-insinööri Mikko Karhunen Liikennepoliittinen selonteko Liikennepolitiikan linjaukset ja

Lisätiedot

Pysäköinninvalvonta ja pysäköintipalvelut

Pysäköinninvalvonta ja pysäköintipalvelut Pysäköinninvalvonta ja pysäköintipalvelut Jakelu- ja kuljetusliikenteen ympäristöasiat -seminaari 7.11.2018 Kaija Kossila Kunnallinen pysäköinninvalvoja Tehtävät 1(2) Valvonta Pysäköintivirheiden ja joutokäynnin

Lisätiedot

Talvikunnossapidon laadun seuranta

Talvikunnossapidon laadun seuranta Talvikunnossapidon laadun seuranta Taisto Haavasoja Sisällys kitka liukkauden mittarina kitkan mittauksen perusteet kiihtyvyyteen perustuvat mittarit µtec Friction Meter MµMS Mobile Friction Measurement

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN LIIKENNEALUEIDEN TALVIHOITO

ORIVEDEN KAUPUNGIN LIIKENNEALUEIDEN TALVIHOITO Talvihoidon tuotekortit ORIVEDEN KAUPUNGIN LIIKENNEALUEIDEN TALVIHOITO TALVIHOIDON TUOTEKORTIT Talvihoidon tuotekortit 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO LIIKENNEALUEIDEN TALVIHOITO... 2 1. YLEISTÄ... 2 2. LUMEN

Lisätiedot

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus.

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus. 220103769 LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS Vihreä teksti on oikea vastaus. 1. Määrääkö/sisältääkö yllä oleva liikennemerkki seuraavia asioita? (kyllä- ei -en tiedä) U-käännös on kielletty Edessä on satama-alue

Lisätiedot

Automaattisen tiedontuotannon kokeilu: Tiemerkintöjen kunnon koneellinen mittaus Juho Meriläinen/Liikennevirasto

Automaattisen tiedontuotannon kokeilu: Tiemerkintöjen kunnon koneellinen mittaus Juho Meriläinen/Liikennevirasto Automaattisen tiedontuotannon kokeilu: Tiemerkintöjen kunnon koneellinen mittaus Juho Meriläinen/Liikennevirasto Tiemerkintäpäivät 15.-16.2.2018, Jyväskylä 8.2.2018 Kokeilun taustat 8.2.2018 2 Taustalla

Lisätiedot

Selvitys jalankulun ja pyöräilyn liikennejärjestelyistä Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Pilvi Lesch Kuntatekniikan päivät, Jyväskylä

Selvitys jalankulun ja pyöräilyn liikennejärjestelyistä Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Pilvi Lesch Kuntatekniikan päivät, Jyväskylä Selvitys jalankulun ja pyöräilyn liikennejärjestelyistä Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa Kuntatekniikan päivät, Jyväskylä TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET TYÖN SISÄLTÖ 2 Työn lähtökohdat Työn tavoitteena

Lisätiedot

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla KAS ELY L Seutukuntakierrokset 2016 Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla Lähtökohdat Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan liikennealue

Lisätiedot