TK280 TR /KM / Hyväksytty julkaistavaksi 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TK280 TR8 26.8.2013/KM / Hyväksytty julkaistavaksi 1"

Transkriptio

1 TK280 TR /KM / Hyväksytty julkaistavaksi Tiemerkinnät Tässä luvussa esitetään tiemerkintöjä sekä ja muita tienpintaan tehtyjä liikennettä ohjaavia toimenpiteitä koskevat tiemerkintätöiden laatuvaatimukset. Tieliikennelain 50 :n, tieliikenneasetuksen 55 :n 2 momentin ja liikenneministeriön antaman liikenteen ohjauslaitteita koskevan päätöksen 5 :n mukaan Liikennevirasto antaa yksityiskohtaiset ohjeet ja määräykset, jotka täydentävät em. lainsäädäntöä ja velvoittavat kaikkia tien- ja kadunpitäjiä mukaan lukien yksityistiet. Tiehallinto ilmoittaa ne Euroopan komissiolle sekä muille jäsenmaille Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY mukaisesti sellaisina kuin ne ovat muutettuna direktiivillä 98/48/EY. Tämän luvun asianomaisissa kohdissa on mainittu tähän lainsäädäntöön perustuvat velvoittavat kohdat. Viitteet: Määrämittausohje 3263 Tieliikennelaki 267/ (seurattu säädökseen 864/2011 asti) Tieliikenneasetus 182/ (seurattu säädökseen 625/2010 asti) Liikenneministeriön päätös liikenteenohjauslaitteista 203/ (seurattu säädökseen 618/2010 asti). Määritelmiä Tiemerkinnöillä tarkoitetaan maalaamalla tai muilla menetelmillä tien- ja kadunpintaan tehtyjä merkintöjä, joita käytetään joko yksin tai yhdessä liikennemerkkien kanssa liikenteen ohjaamiseen. Tiemerkinnät jaetaan tien pituussuuntaisiin merkintöihin ja muihin tiemerkintöihin. (TLA 31 ) Tässä luvussa esitetään tiemerkintöjä sekä muita tienpintaan tehtyjä liikennettä ohjaavia toimenpiteitä koskevat tiemerkintätöiden laatuvaatimukset. Pysyvällä merkinnällä tarkoitetaan merkintää, joka on tehty pysyvään käyttöön. Tilapäinen merkintä on tehty ohjaamaan liikennettä tilapäisesti esimerkiksi työmaan tai uuden päällysteen kohdalla. Pienmerkintä on asetuksen mukainen muu kuin tien pituussuuntainen merkintä. Apumerkintä on maalilla, liidulla tai muulla tavalla tehty varsinaista tiemerkintätyötä ohjaava merkintä. Apumerkintää ei ole tarkoitettu liikenteen ohjaukseen. Märkänä näkyvä merkintä (tyyppi II) on muotoiltu siten tai on muuten ominaisuuksiltaan sellainen, että se antaa riittävän paluuheijastuvuuden myös märkänä. Täristävä merkintä on normaalista tasaisesta tiemerkinnästä poikkeava, merkintämassalla, jyrsimällä, jyräämällä, erilaisella päällysteellä tai muulla tavalla tehty ääntä ja/tai tärinää synnyttävä merkintä. Muulla kuin tiemerkintämassalla tehtyä täristävää merkintää ei voida kutsua tiemerkinnäksi. Esimuotoillut tiemerkinnät ovat teippejä tai levymäisiä massamerkintöjä, jotka kiinnittyvät omalla tai erillisellä liimalla, kuumentamalla tai muulla tavalla. Tiemerkintämaali on liuotinvapaa, kun liuotinpitoisuus on < 2 paino-%. Maali on nestemäinen tuote, joka sisältää orgaaniseen liuottimeen tai veteen liettyneitä kiintoaineita. Maali voidaan toimittaa yksitai monikomponenttisena tuotteena. Kun maali levitetään siveltimellä, telalla, ruiskulla tai jollakin muulla soveltuvalla menetelmällä, se muodostaa liuottimen haihtuessa tai kemiallisen reaktion kautta kiinteän kalvon. Suomessa käytetään pääsääntöisesti vesiohenteisia tiemerkintämaaleja. Kuumamassa on liuotinta sisältämätön merkintäaine, joka toimitetaan kiinteässä, rakeisessa tai jauhemaisessa muodossa. Se sulatetaan kuumentamalla ja levitetään sen jälkeen käsikäyttöisellä, mekaanisella levittimellä tai koneellisesti valuna tai spraynä. Jäähtyessään massa muodostaa kiinteän merkinnän.

2 TK280 TR /KM / Hyväksytty julkaistavaksi 2 Kylmämassa on merkintäaine, joka toimitetaan yksi- tai monikomponenttisessa muodossa. Menetelmän mukaan ainesosat sekoitetaan eri suhteissa ja tuote levitetään sopivalla levittimellä. Se muodostaa lopullisen merkinnän kemiallisen reaktion kautta. Suomessa kylmämassaa käytetään harvoin Tiemerkintöjen materiaalit Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti CE-merkinnällä, kun se on mahdollista ja toissijaisesti tuotetodistuksella. Jos tiemerkintämateriaalin valmistajilla on sertifioitu laatujärjestelmä, joka perustuu standardiin SFS-EN soveltaen standardien SFS-EN 1871, SFS-EN ja SFS-EN 13459:en ko. materiaalivalmistukseen soveltuvia osia, valmistajan oma seurantaraportti hyväksytään materiaaliominaisuuksien laadun perustaksi. Jos valmistajalla ei ole sertifioitua laatujärjestelmää, laadunvalvonnan tulee perustua puolueettomassa tutkimuslaitoksessa tehtyihin tutkimuksiin. Näytteenotossa noudatetaan standardia SFS-EN 13459:en. Maalit, massat ja helmet eivät saa sisältää kemikaalilainsäädännön määrittelemiä haitallisia aineita. Lisäksi materiaalien on täytettävä kemikaalilain ja -asetuksen sekä niiden perusteella annettujen päätösten määräykset. Maalien, kuuma- ja kylmämassojen sekä siroteltavien ja sekoitettavien helmien määrittelyt ja laatuvaatimukset ovat julkaisussa Tiemerkintöjen laatuvaatimukset. Koska tiemerkintämateriaalien sisältämät sekoitettavat helmet ja pintahelmet jauhautuvat liikenteen ja talvihoidon vaikutuksesta, asetetaan niiden sisältämille vaarallisille aineille enimmäispitoisuusrajat. Julkaisussa Tiemerkintöjen laatuvaatimukset on esitetty vaatimukset siroteltavien ja sekoitettavien helmien haitallisten aineiden pitoisuuksille. Tiemerkintäteipit ja esimuotoillut tiemerkinnät Toiminnallisten vaatimusten tulee vastata muiden merkintöjen vaatimuksia. Materiaalien tulee täyttää standardin SFS-EN 1790 vaatimukset. Toiminnalliset luokat määrätään tapauskohtaisesti. Esimuotoiltuja tiemerkintälevyjä käytetään erityisesti pienmerkintöjen teossa sekä niiden korjauksissa. Teippien pääasiallinen käyttö on tilapäisinä merkintöinä. Heijastavat tiemerkintänastat Heijastavien tiemerkintänastojen tulee täyttää standardin SFS-EN vaatimukset. Tiemerkintänastojen toiminnalliset luokat sovitaan tapauskohtaisesti. Suomessa käytetään harmonisoidun standardin SFS-EN (lisäys A1) mukaisia CE-merkittyjä tiemerkintänastoja. Tiehallinnon ylläpitämien teiden tiemerkintöjen toimivuuden määrittely perustuu toiminnallisten ominaisuuksien mittauksiin. Mittaukset perustuvat tilastollisella menetelmällä valittuihin satunnaisiin otoksiin. Merkintöjen toimivuusvaatimukset täsmennetään suunnitelma-asiakirjoissa. Mittauksiin voidaan käyttää myös muuta sovittua menettelyä.

3 TK280 TR /KM / Hyväksytty julkaistavaksi 3 Viitteet: SFS-EN Tiemerkintämateriaalit. Heijastavat tiemerkintänastat. Osa 1: Uuden tuotteen toiminnalliset vaatimukset SFS-EN 1790 Tiemerkintämateriaalit. Esimuotoillut tiemerkinnät SFS-EN 1871 Tiemerkintämateriaalit. Materiaaliominaisuudet SFS-EN Tiemerkintämateriaalit. Laboratoriokokeet, tunnistaminen SFS-EN Tiemerkintämateriaalit. Vaatimukset tehtaan sisäiselle laadunvalvonnalle SFS-EN 13459:en Tiemerkintämateriaalit. Näytteenotto varastosta ja testaus Tiemerkintöjen laatuvaatimukset, TIEH v Tiemerkintöjen alusta Tiemerkintä tehdään kuivaan ja puhtaaseen päällysteeseen. Tiemerkintää tehtäessä alustan lämpötilan alaraja on +5 C. Poikkeuksellisissa olosuhteissa (esimerkiksi normaalin tiemerkintäkauden ulkopuolellaalhaisissa lämpötiloissa) tehtyjen tiemerkintöjen toiminnalliset (mm. kestävyys) ominaisuudet määritetään erikseen suunnitelma-asiakirjoissa tai tapauskohtaisesti sopien. Ylläpitomerkintä (uusintamerkintä) tehdään vanhan merkinnän päälle, jolloin tulee varmistua, että vanha merkintä on ehjä ja kiinni alustassa. Ennen merkinnän tekemistä on varmistuttava materiaalien yhteensopivuudesta. Ylläpitomerkintä suositellaan tehtäväksi alusmerkintää ohuemmalla merkinnällä Tiemerkintöjen tekeminen Tiemerkintöjen tekeminen, yleistä Tiemerkinnät tehdään taulukon 32630:T1 (yhdistelmätaulukko luvun lopussa) mukaisia mittoja käyttäen. Kaikkien tiemerkintöjen tulee olla taulukon 32630:T1 mittojen mukaisia. Yksityiskohtainen mitoitus on julkaisun Tiemerkinnät mukainen. Uusien päällysteiden tiemerkinnät tehdään suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti tai viimeistään 2 viikkoa päällystämisen jälkeen. Alempiluokkaisten teiden tiemerkinnät voidaan tehdä edellä esitettyjä myöhemmin esimerkiksi pehmeitä päällysteitä (PAB) käytettäessä. Ohituskaistojen ja ryhmityskaistoin varustettujen liittymien tiemerkinnät pyritään tekemään mahdollisimman pian päällystämisen jälkeen. Varoitus- ja sulkuviivat tehdään ensin. Suunnitelma-asiakirjoissa on syytä määritellä korkeintaan kaksi eri merkintätekniikkaa kohteelle (esimerkiksi maali-massa, upotus-pinta), koska kustannukset kasvavat useaa tekniikkaa toteutettaessa. Merkinnät tehdään suunnitelma-asiakirjojen mukaisiin paikkoihin. Erivärisiä luonnon- tai betonikiviä käyttäen tai muulla edellä mainitusta poikkeavalla tavalla toteutettavat merkinnät tehdään suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti.

4 TK280 TR /KM / Hyväksytty julkaistavaksi 4 Uuden korjatun tiemerkinnän ja vanhan merkinnän paluuheijastavuuden ero tulee pitää kohtuullisena. Tiemerkinnät korjataan siten, ettei niistä tule harhaanjohtavia. Kaikkien työnaikaisten tiemerkintöjen teossa ja poistossa noudatetaan julkaisun Liikenne tietyömaalla Tienrakennustyömaat kohtaa Työnaikaiset tiemerkinnät. Päällystystöiden tilapäisissä tiemerkinnöissä noudatetaan julkaisun Päällystystyöt 5C-2 kohtaa Tilapäiset merkinnät. Työnaikaisissa ja tilapäisissä merkinnöissä noudatetaan tienpitäjän antamia lisäohjeita. Viitteet: Liikenne tietyömaalla. Tienrakennustyömaat, TIEH v-09 Liikenne tietyömaalla. Päällystys- ja tiemerkintätyöt Tiemerkinnät, Liikenneviraston julkaisuja 32/ Tiemerkinnän poistaminen tai peittäminen Poistamisen/peittämisen tarkoitus on, ettei keskenään ristiriitaisia tai harhaanjohtavia merkintöjä ole näkyvissä. Vaatimukset tiemerkinnän poistamiselle/peittämiselle sisällytetään suunnitelmaasiakirjoihin. ten taso riippuu kohteen tärkeydestä sekä siitä, onko poistaminen tai peittäminen tilapäinen vai pysyvä. Vaativien kohteiden pysyvästi poistetun tai peitetyn tiemerkinnän tulee ominaisuuksiltaan vastata ympäröivää päällystettä kaikissa sää- ja valaistusolosuhteissa. Tiemerkintä poistetaan siten, että poistosta on mahdollisimman vähän haittaa liikenteelle ja ympäristölle. Merkinnät tehdään suunnitelma-asiakirjojen mukaisiin paikkoihin. Erivärisiä betonikiviä käyttäen tai muulla edellä mainitusta poikkeavalla tavalla toteutettavat merkinnät tehdään suunnitelmaasiakirjojen mukaisesti Tiemerkintöjen tekeminen kaduilla Jos kadun pituussuuntaisia tiemerkintöjä ei ole esitetty suunnitelma-asiakirjoissa, tehdään seuraavat merkinnät: ajoradan keskiviiva pääkaduilla ajokaistaviiva, kun samaan suuntaan on vähintään kaksi ajokaistaa sulkuviiva ajokaistaviivan jatkeena ennen liittymää ajoradan reunaviiva, kun yksiajorataisen kadun ajoradan päällysteen leveys on yli 7,0 m ja aina kaksiajorataisilla kaduilla. Reunaviivaa ei käytetä, jos kadun reunassa on reunatuki. Ajoradan reunaviivan jatke tehdään linja-autopysäkkien kohdalla. Vaihtoehtoisesti ajoradan keskiviivaa käytetään pääsääntöisesti vain silloin, kun nopeusrajoitus kadulla on 50 km/h tai enemmän. Ennen liittymää olevaa sulkuviivaa käytetään, jos liittymässä on ajoradan yläpuolinen opastus. Muulloin ajokaistaviiva jatkuu risteyksen yli. Reunaviivan jatketta käytetään myös risteyksissä väistämisvelvolliseksi merkityllä suunnalla paitsi, kun suojatien ja jatkeen väliin jää vähemmän kuin 2 m tilaa.

5 TK280 TR /KM / Hyväksytty julkaistavaksi 5 Upotettavaa merkintää varten päällysteeseen tehdään 5 7 mm:n syvyinen ura. Merkintä tehdään 2 3 mm viereistä päällysteen pintaa korkeammalle. Merkinnät tehdään merkintämassan valmistajan ohjeiden mukaisesti. Päällysteen pintaan tehtävän massamerkinnän paksuus on 3 mm, ellei suunnitelma-asiakirjoissa ole muuta määritetty. Päällysteen pintaan tehtävän massamerkinnän paksuus on 3 mm. Merkintätapa määritellään suunnitelma-asiakirjoissa (upotettu merkintä tai pintamerkintä). Päällysteen pintaan upotettuna massamerkintänä pääkatujen katualueilla tehdään seuraavat tiemerkinnät: suojatiet ja pyörätien jatkeet pääkaduilla pysäytysviivat ja ajokaistanuolet pääkaduilla liittymissä ohjausviivat, ajokaistaviivojen ja niiden jatkeina olevat sulkuviivat pääkaduilla ajokaistanuolet pääkaduilla. Massapintamerkintänä tehdään pääkatujen ulkopuolisilla katualuilla seuraavat tiemerkinnät: muut suojatiet ja pyöräteiden jatkeet muut pysäytysviivat ja ajokaistanuolet katuluokissa 1 ja 2 (InfraRYL Liite:T2 Katuluokat) sulkualueiden reunaviivat sekä ne ohjausviivat, ajokaistaviivat ja niiden jatkeina olevat sulkuviivat, joita ei tehdä upotettuna kestomerkintänä. Maalaukset tehdään hyväksi tunnetulla tiemerkintöihin tarkoitetulla maalilla. Maalimenekin on oltava tienmerkintätöissä vähintään 0,35 l/m 2. Levitetyn maalikerroksen tulee olla tasainen ja yhtenäinen. Tiemerkinnät ovat valkoisia lukuun ottamatta vastakkaiset liikennesuunnat erottavia sulku- ja varoitusviivoja sekä vastaavia sulkualueita, jotka merkitään keltaisella. Keltaisella voidaan merkitä myös reunakivi mm. linja-autopysäkin tai tonttiliittymän kohdalla. Kuuma- ja kylmämassoilla tehtyjen kestomerkintämassojen sekä maalien tulee täyttää julkaisun Tiemerkintöjen laatuvaatimukset vaatimukset. Maalimenekki on tienmerkintätöissä vähintään 0,35 l/m 2. Viitteet: Tiemerkintöjen laatuvaatimukset, TIEH v Tiemerkintöjen yliajettavuus (merkinnän suojaaminen) Jos liikenteelliset, olosuhde- tai muut tekijät edellyttävät, voidaan merkinnälle asettaa kuivumisaikavaatimus.

6 TK280 TR /KM / Hyväksytty julkaistavaksi 6 Tuoreet tiemerkinnät tulee suojata liikenteeltä kuivumisen ajaksi suojakartioilla, vaahtohattaroilla tai muilla hyväksytyillä suojalaitteilla niin, ettei merkintöjen yliajaminen aiheuta viivojen vaurioitumista ja muun tienpinnan ja ajoneuvon tahriintumista Valmis tiemerkintä Valmiin tiemerkinnän on oltava oikean suuntainen eikä siinä saa olla silmämääräisesti suunnitelmaasiakirjoista poikkeavia mutkia tai aaltoilua. Taulukossa 32630:T2 esitetään tiemerkintöjen sallitut mittapoikkeamat. Taulukko 32630:T2. Tiemerkintöjen sallitut mittapoikkeamat (maantiet ja kadut). Merkinnän ominaisuus Sallittu mittapoikkeama 1 Pituussuuntaisen merkinnän leveys - 5 mm ja + 20 mm 2 Katkoviivan pituus - 50 mm ja mm 3 Moduulin (viiva + väli) pituus ± 150 mm 4 Merkinnän poikittaissuuntainen poikkeama 1 ), uusi merkintä, vanhasta merkinnästä ± 50 mm / 50 m ± 20 mm 5 Nuolen, symbolien ja merkintäryhmän sijainti 2) ± 100 mm poikkisuunnassa pituussuunnassa ± 200 / ± 1000 mm 6 Keskiviivojen väli poikkisuunnassa ± 20 mm 7 Merkinnän paksuus 3) tilattu paksuus 8 Upotusmerkinnän jyrsinnän syvyys tilattu syvyys/mm 1) Poikittaista mittapoikkeamaa arvioidessa/mitatessa tulee ottaa huomioon keskiviiva ja kaistaleveyden muuttuminen varoitus- ja sulkuviivojen vuoksi. 2) ± 200 mm nuolilla ja muilla sellaisilla merkinnöillä, joilla sijainti vaikuttaa tulkintaan, muilla 1000 mm. 3) Lasketaan yleensä materiaalimenekin ja merkintäpinta-alan perusteella. Erilaisten symbolien, nuolien, suojatiemerkintöjen ja sulkualueiden viivastojen toleranssit määritellään tarvittaessa, perussääntönä on - 5% ja + 20% merkinnän osan dimensioista. Suojatiemerkinnän palkin leveys + 30 mm Tiemerkintöjen tulee samalla tie- ja katujaksolla olla kunnoltaan ja toimivuudelta mahdollisimman yhtenäiset. Tiemerkintöjen laadunvalvonnan kannalta on oleellista, että käytettyjen materiaalien määrä, laatu ja valmiin merkinnän mitat ja poikkeamat ovat dokumentoidut ja jäljitettävissä. Yksittäisten sulku- ja varoitusviivojen paikkaaminen on kielletty. Muiden viivojen paikkaus määritellään suunnitelma-asiakirjoissa. Tiemerkintöjen laatuvaatimuksista siirrytään asteittain kohti toimivuusvaatimuksia sitä mukaa kuin nämä vaatimukset on esitetty hankinta-asiakirjoissa.

7 TK280 TR /KM / Hyväksytty julkaistavaksi 7 Myös tyypin II merkintöjen on oltava koko pinnaltaan täytettyjä. Yksittäisistä osista koostuvaa merkintää pidetään koko pinnaltaan täytettynä, kun se näkyy kuormaautonkuljettajan perspektiivistä (keskimääräinen silmäntaso 2,20 m) 30 m:n tarkkailuetäisyydeltä koko pinnaltaan. Tyypin II merkintäjärjestelmiä tehdään ensi sijassa sinne, missä on saatava liikenneturvallisuuden lisäämiseksi riittävä näkyvyys myös pimeässä ja märällä kelillä. Merkintä on tehtävä yhtenäisenä riittävän pitkällä osuudella (esimerkiksi kahden liittymän väliset matkat). Käyttämällä tyypin II merkintöjä, joiden pinta on profiloitu, voidaan lisäksi saada aikaan äänitehoste, joka estää ajamisen sivuun ajoradalta. Tätä merkintätapaa suositellaan siihen liittyvän melun vuoksi vain taajamien ulkopuolella. Laatuvaatimukset Tyypin II merkinnän laji, paksuus ja muut mitat sovitaan tapauskohtaisesti. Sallitut mittapoikkeamat ovat seuraavat: merkinnän kokonaisleveys: - 5 mm ja + 20 mm sisäiset mitat (Kamflex, Long Flex): - 5 mm ja + 15 mm paksuus: vähintään tilattu paksuus poikittainen poikkeama, uusi: + 50 mm / 50 m. Ylläpitomerkinnät tehdään vanhojen merkintöjen sijainnin mukaan, elleivät ne selkeästi poikkea oikeasta paikasta. Tästä on sovittava ennen työn suorittamista. Tällöin vanha merkintä tulee poistaa. Ylläpitomerkintöjen leveyden tulee täyttää tiemerkintöjen (taulukko 32630:T2) vaatimukset, vaikka vanha merkintä poikkeaisi niistä. Teiden jaottelu (Liikennevirasto) Tiemerkinnät jaetaan vaativuustason ja uudelleen merkinnän kiireellisyyden suhteen seuraaviin kolmeen ryhmään: A liikenteellisesti tärkeät tiet (vt, kt, st: KVL yli 3000, ei taajamateitä) B keskivilkkaat tiet (vt, kt, st: KVL ) kaikki taajamatiet suojatiet, sulkualueet, pysäytysviivat, nuolet ym. pienmerkinnät C muut tiet (vt, kt, st: KVL alle 500 ja kaikki yhdystiet). Luokitusta sovelletaan ottaen huomioon tiejaksojen yhtenäisyys, poikkeuksellisen liikenteen tarpeet (esimerkiksi matkailu) sekä yksittäiset liikenteelliset poikkeavuudet (esim. erittäin vilkkaat yhdystiet). Taajama-alueen ja siihen liittyvän muun tiestön merkintöjen tulee olla sopusoinnussa keskenään. Tiemerkintöjen kuntoluokitusta käytetään vanhojen merkintöjen silmämääräisen tai Liikenneviraston hyväksymällä laitteella tehdyn kunnon määrittämiseen. Se määritetään käyttäen ohjeen Tiemerkintöjen kuntoluokitus 5-luokkaista asteikkoa.

8 TK280 TR /KM / Hyväksytty julkaistavaksi 8 Vaaditut kuntoarvot esitetään taulukossa 32630:T3. Taulukko 32630:T3. Vaaditut kuntoarvot (maantiet). Ryhmä Taso talven jälkeen 1) Taso syksyllä 2) A Kuntoarvo 3 Kuntoarvo 4 B Kuntoarvo 3 Kuntoarvo 4 C Ei kuntoarvon määrittelyä Kuntoarvo 3 1) ennen korjaavia toimenpiteitä 2) kunnostuksen takaraja ja kuntoarvojen aikarajat määritellään suunnitelma-asiakirjoissa. Paluuheijastuvuusvaatimukset ovat taulukon 32630:T4 mukaiset, ellei niitä tarkenneta suunnitelmaasiakirjoissa. Hyvän kitka-arvon omaava suojatiemerkintä saattaa kitkaa lisäävien aineiden ja renkaiden jarrutusjälkien vuoksi alittaa taulukon arvot. Liikenteellisesti tärkeiden teiden (ryhmä A) paluuheijastavuus mitataan autoon kiinnitetyllä mittauslaitteella jatkuvana mittauksena. Taulukko 32630:T4. Maanteillä urakoissa käytettävät tiemerkintöjen toiminnalliset vaatimukset paluuheijastuvuuden (mcd/m 2 /lx) osalta. 3) Paluuheijastuvuus vähintään:uusien päällystyskohteiden merkintä kuivana (R LK ) ja märkänä (R LM ) 1 ja 2) Paluuheijastuvuus vähintään: ylläpidettävän merkinnän vähimmäisvaatimukset kuivana (R LK ) ja märkänä (R LM ) 1 ja 2) Valkoinen Keltainen Valkoinen Keltainen 150 (R LK ) 100 (R LK ) 100 (R LK ) 80 (R LK ) 50 (R LM ) 50 (R LM ) 35 (R LM ) 35 (R LM ) 1) Märän tai kostean kelin paluuheijastuvuusvaatimus koskee niitä merkintöjä, joissa urakkasopimuksen mukaan edellytetään näitä ominaisuuksia. 2) Paluuheijastuvuusarvot (R L ) vastaavat standardin SFS-EN 1436 mukaista 30 m:n mittausgeometriaa. 3) Tapauskohtaisesti voidaan määritellä tarkemmin maalien, ohutmassojen sekä massamerkintöjen toiminnalliset vaatimukset. Kitka-arvo teillä Tiemerkinnän kitka-arvovaatimus on standardin SFS-EN 1436 luokka S1 (SRT > 45). Suunnitelma-asiakirjoissa voidaan poiketa kitka-arvovaatimuksesta. Kitka-arvo kaduilla Suojatiemerkintöjen kitka-arvovaatimus on vähintään luokka S3 (SRT > 55).

9 TK280 TR /KM / Hyväksytty julkaistavaksi 9 Kitka-arvovaatimuksen saavuttamiseksi lisätään merkinnän pintaan kitkaa parantavaa sirotetta, esimerkiksi lasimurskaa tai kvartsihiekkaa (rakeisuus standardin SFS-EN 1423 mukainen). Luminanssitekijä ja värikoordinaatit Jos silmämääräisen tarkastelun perusteella on syytä olettaa, että kyseessä on värivirhe, tarkastetaan asia mittaamalla luminanssi ja väri standardin SFS-EN 1436 mukaan. Luminanssivaatimus valkoiselle on standardin SFS-EN 1436 taulukon 5 luokka B3 (β > 0,40) ja keltaiselle luokka B2 (β > 0,30). Kuivakalvon paksuus Sekä tiemerkintämaalien että massojen kuivakalvon paksuus määritellään laskennallisesti. Teoreettista paksuutta seurataan materiaalimenekin mukaan, mikä merkitään työmaapöytäkirjaan. Kuivakalvon paksuus voidaan määritellä myös pintahelmettömästä sileälle pinnalle tehdystä näytteestä märkäkalvon paksuuden mittauskammalla, josta myös laskennallisesti määrätään kuivakalvon paksuus. Kalvon paksuus voidaan mitata myös erikoismittalaitteilla. Massamerkinnän kalvopaksuus voidaan määrittää poranäytteistä. Viitteet: SFS-EN 1436 Tiemerkintämateriaalit. Tiemerkintöjen toimivuus tienkäyttäjien kannalta Tiemerkintöjen kuntoluokitus, TIEH v Tiemerkintöjen vaatimustenmukaisuuden osoittaminen Tiemerkintöjen laadunvalvonnassa tulee käyttää hyväksyttyjä ja kalibroituja mittauslaitteita. Mittausten tulee olla tilastollisesti edustavia. Laadunmittausta on pyrittävä automatisoimaan ja tehtävä siitä osa tiemerkintöjen hallintajärjestelmää. Työkohtaisissa asiakirjoissa annetaan tarkempia ohjeita tai vaatimuksia mm. mittauksen teosta, tulosten julkaisemisesta, mittaajan puolueettomuudesta, arvonmuutoksista, takuuajoista, takuista ym. tiemerkintätyön teettämiseen liittyvistä asioista. Maanteiden tiemerkintöjen toimivuuden määrittely perustuu toiminnallisten ominaisuuksien mittauksiin. Mittaukset perustuvat tilastollisella menetelmällä valittuihin satunnaisiin otoksiin. Merkintöjen toimivuusvaatimukset täsmennetään suunnitelma-asiakirjoissa. Mittauksiin voidaan käyttää myös muuta sovittua menettelyä. Paluuheijastavuus Paluuheijastuvuusmittauksissa käytetään laitteita, jotka vastaavat mittausgeometrialtaan standardia SFS-EN 1436 tai niiden riippuvuus toisistaan tunnetaan. Maanteillä käytettävä paluuheijastuvuusmittauskalusto kalibroidaan vuosittain Liikenneviraston ohjeistuksen mukaisesti. Kitka Mittaukset tehdään standardin SFS-EN 1436 mukaan tai muulla vastaavat tulokset antavalla tavalla. Muiden merkintöjen kitka-arvo mitataan vain, kun se ilmeisesti poikkeaa vaatimuksesta. Suojatien kitka-arvo mitataan, ellei se kokemuksen (vastaava materiaali ja menetelmä), ennakkokokeiden tai muun perustellun syyn vuoksi ole selvillä.

10 TK280 TR /KM / Hyväksytty julkaistavaksi 10 Mittaukset Paluuheijastuvuus R L on mittausarvo, joka kuvaa auton valoista kuljettajan silmiin heijastunutta valon määrää (ns. pimeän ajan näkyvyys). Luminanssitekijä β kuvaa merkinnän näkyvyyttä päivänvalolla ja pysyvässä tievalaistuksessa (ns. päivänäkyvyys). Luminanssikerroin Qd on pinnan luminanssin (= pinnan valovoiman tiheys tiettyyn suuntaan) ja valaistusvoimakkuuden välinen suhde. Sitä käytetään tyypin II merkinnän päivänäkyvyyden arvioinnissa. Suomessa ei ole mitattu luminanssikerrointa. Valkoisen ja keltaisen värin värikoordinaatit ovat CIE-koordinaatistossa. SRT-arvo (Skid Resistance Test) on kitkan arvo mitattuna heilurikitkamittarilla tai vastaavalla. Kuivakalvon paksuuden mittaus määritellään suunnitelma-asiakirjoissa. Kuntoarvo tehdään silmämääräisesti (näköhavaintoon perustuva) viisiportaisella tiemerkinnän kunnon arviointiasteikolla. Kuntoarvon määrittely tehdään julkaisun Tiemerkintöjen kuntoluokitus esimerkkikuvien avulla vain silmämääräisen arvioinnin perusteella ilman paluuheijastuvuutta tai luminanssia koskevia vaatimuksia. Viitejulkaisua käytetään arvioitaessa myös pienmerkintöjen kuntoarvoa. Kuntoarvo voidaan määritellä myös koneellisesti, jos on luotettavasti osoitettu, että tulokset vastaavat silmämääräisesti tehtyä arviointia. Viitteet: SFS-EN 1436 Tiemerkintämateriaalit. Tiemerkintöjen toimivuus tienkäyttäjien kannalta Tiemerkintöjen kuntoluokitus, TIEH v Tiemerkintöjen tekemisen ympäristövaikutukset Kaikkia tiemerkintätyössä käytettäviä aineita on säilytettävä ja käsiteltävä siten, että niiden pääsy luontoon estyy. Laitteiden ja niiden suuttimien pesussa ja puhdistuksessa syntyvät jätteet sekä muut mahdolliset ylijäämäaineet tulee kerätä ja hävittää asianmukaisestijätesäädösten ja -määräysten mukaisesti. Myös tiemerkintöjen poistossa syntyvä materiaali poistetaan ajoradalta ja käsitellään voimassa olevien säädösten mukaisesti. Tuoreet tiemerkinnät suojataan linjamerkinnöissä vaahtohattaroilla. Hattaroissa käytettävän vaahdon on oltava ympäristölle vaaratonta sammutus- tai pesuainevaahtoa.

11 TK280 TR /KM / Hyväksytty julkaistavaksi 11 Taulukko 32630:T1. Tiemerkintöjen mitat. Suunnitelma-asiakirjoissa ja rakennustyömaan mittausaineistossa voidaan tiemerkinnät esittää lyhenteillä. Suunnitelma-asiakirjoissa suositellaan käytettäväksi taulukossa esitettyä numerolyhennettä. Mittausaineistossa voidaan numerointia soveltaa. Merkintä Numero- Mitoitus Käyttö lyhenne Viiva Väli Lev. Keskiviiva ,0 taajamissa ja kevyen liikenteen väylillä Sulkuviiva kelt. kelt. valk. valk. moottoriväylät mo-väylät, pyörä- ja ajokaistan välissä ryhmittymisalueella saman levyisen ajokaistaviivan jatkeena Varoitusviiva kelt. kelt. 9,0 taajamissa ja sulkuviivan aukoissa liittymien kohdalla Reunaviiva ,4 moottoriväylät moottoriväylillä ramppien kohdalla Reunaviivan jatke ,4, m viivan jälkeen moottoriväylillä ramppien kohdalla taajamassa, m viivan jälkeen Ajokaistaviiva Linja-auto- tai raitiovaunukaista Ohjausviiva , suhde 1:1 pituus 0,5 1,5 m ryhmittymisalueella ryhmittymisalueella toisistaan erkanevien liikennesuuntien välissä taajamassa taajamassa ryhmittymisalueella taajamassa ryhmittymisalueella toisistaan erkanevien liikennesuuntien välissä leveys leveys sama kuin sitä edeltävän viivan tapauskohtaisesti Sulkualue viivan lev. 0,4 0,4 väli 1,6 1,6 0,8 moottoriväylät valta- ja kantatiet maantiet (myös taajamassa) Sulkualue viivan lev. 0,4 väli 1,6 0,8 valta- ja kantatiet maantiet (myös taajamassa)

12 TK280 TR /KM / Hyväksytty julkaistavaksi 12 Taulukko 32630:T1B Merkintä Numero- Mitoitus ja käyttö lyhenne Pysäytysviiva 10 Viivan leveys 0,3 0,5 m, maanteillä 0,5 m Väistämisviiva 11 Kolmioiden väli 0,3 0,5 m tilanteen mukaan Suojatie Suojatien juovien vähimmäispituus 4,0 m 2,5 m Pyörätien jatke Vähimmäisleveys L > m m Suojatie ja pyörätien jatke rinnakkain Vähimmäisleveys L > 4,5 m 4,5 m Suojatie ja pyörätien jatke L = Pyörätien jatkeen viivoitusten välin vähimmäisleveys 2,0 m m Ajokaistanuolet Nuolen pituus Kevyen liikenteen nuolen pituus (tapauskohtaisesti) 7,5 m 5,0 m 2,0 m m Ajokaistan päättymisnuoli Nuolen pituus 7,5 m 5,0 m Pysäköintiruutu 16 Viivan leveys m Linja-auton pysäkki pysäyttämis- tai pysäköintikielto Töyssy tai korotetun suojatien reuna 17 Keltainen, reunakiven ylä- ja sivupintoihin 18.1 Ruudun sivun pituus 0,5 m maanteillä 0,5 m 0,5 m Heräteraidat 18.2 Väistämisvelvollisuutta osoittava ennakkomerkki Raidan paksuus Raitojen välinen levelys Heräteraitaryhmä toistetaan 2-3 kertaa m 0,5 m 19 Korkeus 5,0 m STOP-merkintä Korkeus 4,0 m 1,6 m Jalankulkuliikenteelle tarkoitettu tienosa Korkeus tapauskohtaisesti 0,6 m m polkupyöräliikenteelle tarkoitettu tienosa P Korkeus tapauskohtaisesti Pp-tie Pp-kaista Pyörätasku Pysäköinti-paikka 23 Korkeus m 0,6 m m 2,0 m

13 TK280 TR /KM / Hyväksytty julkaistavaksi 13 Taksi-merkintä 24 Korkeus 1,6 m BUS-merkintä Korkeus 4,0 m 1,6 m Invalidin ajoneuvoa tarkoittava P- paikka 26 Korkeus m Nopeusrajoitus Korkeus 4,0 m 1,6 m Kansainvälinen pääliikenneväylä Korkeus 4,0 m 1,6 m

Tiemerkintöjen laatuvaatimukset v. 2003 Korjattu 31.1.2003

Tiemerkintöjen laatuvaatimukset v. 2003 Korjattu 31.1.2003 Tiemerkintöjen laatuvaatimukset v. 2003 Korjattu 31.1.2003 Tiemerkintöjen laatuvaatimukset v. 2003 Toteuttamisvaiheen ohjaus XI/2002 Tiehallinto Helsinki 2002 ISBN 951-726-939-0 TIEH 2200014-v-02 Helsinki

Lisätiedot

TIEMERKINTÖJEN TEETTÄMINEN

TIEMERKINTÖJEN TEETTÄMINEN TIEMERKINTÖJEN TEETTÄMINEN Hyvinkää 6-7.2.2014 Harri Spoof, Pöyry CM Oy MISTÄ ON KYSE? Tiemerkintöjen toimintalinjat (Tiehallinto, 2007) asiakirjan päivitys Asiakirjan nimi muutettu, koska toimintalinja

Lisätiedot

TIEMERKINTÄTYÖT MASSALLA VUONNA YLEINEN TYÖSELITYS, ARVONVÄHENNYKSET JA LAATUVAATIMUKSET

TIEMERKINTÄTYÖT MASSALLA VUONNA YLEINEN TYÖSELITYS, ARVONVÄHENNYKSET JA LAATUVAATIMUKSET 1.3.2012 ESPOON KAUPUNKI Katutuotanto PL 6400 00270 ESPOON KAUPUNKI VUONNA 2012 2013 YLEINEN TYÖSELITYS, ARVONVÄHENNYKSET JA LAATUVAATIMUKSET 1.3.2012 Katutuotanto 1.3.2012 2(8) SISÄLLYSLUETTELO sivu 1.

Lisätiedot

Tiemerkinnät. Luonnos 23.03.2004. d=25.0

Tiemerkinnät. Luonnos 23.03.2004. d=25.0 Luonnos 23.03. d=25.0 Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki ISBN 951-726-940-4 TIEH 2000005-04 Verkkojulkausu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISBN 951-803-203-3 TIEH 2000005-v-04

Lisätiedot

TIEMERKINTÖJEN LAATUVAATIMUKSET MITTALAITTEIDEN VALIDOINTI JAAKKO DIETRICH TIEMERKINTÄPÄIVÄT TURKU

TIEMERKINTÖJEN LAATUVAATIMUKSET MITTALAITTEIDEN VALIDOINTI JAAKKO DIETRICH TIEMERKINTÄPÄIVÄT TURKU TIEMERKINTÖJEN LAATUVAATIMUKSET MITTALAITTEIDEN VALIDOINTI JAAKKO DIETRICH TIEMERKINTÄPÄIVÄT TURKU 22.1.2016 TIEMERKINTÖJEN LAATUVAATIMUKSET Edellinen julkaisu vuodelta 2008 Uudet laatuvaatimukset voimassa

Lisätiedot

Tiemerkintöjen laatuvaatimukset. Voimassa

Tiemerkintöjen laatuvaatimukset. Voimassa Tiemerkintöjen laatuvaatimukset Voimassa 1.1.2008 Tiemerkintöjen laatuvaatimukset 14.9.2007 1 Tiemerkintöjen laatuvaatimukset Voimassa 1.1.2008 Toteuttamisvaiheen ohjaus 1/2008 Tiehallinto Helsinki 2007

Lisätiedot

Ajankohtaista Liikennevirastosta 6.2.2014

Ajankohtaista Liikennevirastosta 6.2.2014 Ajankohtaista Liikennevirastosta 6.2.2014 Tiemerkintöihin liittyvien ohjejulkaisujen tilanne: Tiemerkinnät ohje => Tiemerkintöjen suunnittelu Muutama detaljikorjaus tehdään vielä Tiemerkintöjen toimintalinjat

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tiemerkintöjen suunnittelu

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tiemerkintöjen suunnittelu 25 2015 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Liikenneviraston ohjeita 25/2015 Liikennevirasto Helsinki 2015 Kannen kuva: Juha Rissanen, Ramboll CM Oy ISSN-L 1798-663x ISSN 1798-663x ISBN 978-952-317-147-3 Verkkojulkaisu

Lisätiedot

Liikenne tietyömaalla Päällystysja tiemerkintätyöt (LO 6/2017)

Liikenne tietyömaalla Päällystysja tiemerkintätyöt (LO 6/2017) Liikenne tietyömaalla Päällystysja tiemerkintätyöt (LO 6/2017) Keskeiset muutokset 17.2.2017 Tapio Syrjänen PIRELY 17.2.2017 2 17.2.2017 3 Muutokset päällystystöiden liikennejärjestelyihin Suunnitelmat:

Lisätiedot

Ohje Valmiiseen emulsioon ei saa lisätä tartuketta.

Ohje Valmiiseen emulsioon ei saa lisätä tartuketta. 1 21421 Sirotepintaus (SIP) 21421.1 Sirotepintauksen materiaalit Laatuvaatimuksina esitetyistä materiaaliominaisuuksista toimitetaan tilaajalle joko käytetyn materiaalierän CE-merkintä tai tuoteseloste

Lisätiedot

Tiemerkintöjen toimintalinjat

Tiemerkintöjen toimintalinjat Tiemerkintöjen toimintalinjat Tiemerkintöjen toimintalinjat Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2006 Kannen kuva: O. Anttila ISBN 978-951-803-799-9 TIEH 2100025-06 Verkkoversio pdf (www.tiehallinto.fi/thohje)

Lisätiedot

Tiemerkintöjen laatuvaatimukset toistaiseksi (koekäytössä)

Tiemerkintöjen laatuvaatimukset toistaiseksi (koekäytössä) Tiemerkintöjen laatuvaatimukset 1.1.2007 - toistaiseksi (koekäytössä) Julkaisun nimi 1 Tiemerkintöjen laatuvaatimukset 1.1.2007 - toistaiseksi (koekäytössä) Toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki

Lisätiedot

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt (MALLIASIAKIRJA) 2(9) YLEISTÄ Nämä määrämittausperusteet noudattavat Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistöä ja Infraryl 2010 Osa 1 Väylät

Lisätiedot

2 Sijoituspaikan valinta LIIKENNEVIRASTO 2 (6) Dnro 917/1046/2011

2 Sijoituspaikan valinta LIIKENNEVIRASTO 2 (6) Dnro 917/1046/2011 LIIKENNEVIRASTO 2 (6) 1 Yleistä Vaaleja koskevalla ulkomainoksella on tärkeä merkitys vaalityössä. Tienvarsimainonnassa on sille lainsäädännöllä annettu erityisasema. Maantielain mukaan vaaleja koskevat

Lisätiedot

Ohje Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. Viitteet 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1.

Ohje Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. Viitteet 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1. 1 21110 Suodatinkerrokset Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1. 21110.1 Suodatinkerroksen materiaalit Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tiemerkintöjen kuntoluokitus

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tiemerkintöjen kuntoluokitus 37 2015 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Liikenneviraston ohjeita 37/2015 Liikennevirasto Helsinki 2015 Kannen kuva: Juha Rissanen Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L 1798-663X ISSN 1798-6648 ISBN

Lisätiedot

Veturit ja henkilöliikenteen liikkuva kalusto

Veturit ja henkilöliikenteen liikkuva kalusto Määräys 1 (6) Antopäivä: 22.1.2013 Voimaantulopäivä: 24.1.2013 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 :n kohta 4 Komission päätös 2011/291/EU Euroopan laajuisen tavanomaisen

Lisätiedot

Reunatukien kelpoisuus osoitetaan toimituserittäin toimitusasiakirjojen perusteella. Kelpoisuus todetaan myös silmämääräisesti asennustyön aikana.

Reunatukien kelpoisuus osoitetaan toimituserittäin toimitusasiakirjojen perusteella. Kelpoisuus todetaan myös silmämääräisesti asennustyön aikana. InfraRYL, päivitys 1 22110 Reunatuet Infra 2015 Määrämittausohje 2211. 22110.1 Reunatukien materiaalit 22110.1.1 Reunatuet Jos kelpoisuutta ei ole osoitettu CE-merkinnällä, asiakirjoissa vaaditut tuotteiden

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO 27221 17.11.2015 Suunnittelukohde Meritie sijaitsee Vihdin Nummelan taajamassa. Se on yksi pääsisääntuloväylä keskustaan. Meritiellä on kaksi

Lisätiedot

Ajankohtaista liikenne ja viestintäministeriöstä

Ajankohtaista liikenne ja viestintäministeriöstä Ajankohtaista liikenne ja viestintäministeriöstä Tiemerkintäpäivät 21.-22.1.2016, Turku Mikko Karhunen Ajankohtaista Pysäköintikiekkosäädökset Uudet sähköiset kevyet laitteet Traktorisäädökset Tieliikennelain

Lisätiedot

KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET

KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Auraus: ajoradat... 3 Auraus: jalkakäytävät, kevyen liikenteen väylät, laatukäytävät... 4 Sohjon poisto: ajoradat, kevyen liikenteen väylät...

Lisätiedot

Tiemerkintäpäivät 2012 Tiemerkintäohjeen päivityksen tärkeimmät muutokset

Tiemerkintäpäivät 2012 Tiemerkintäohjeen päivityksen tärkeimmät muutokset Tiemerkintäpäivät 2012 Tiemerkintäohjeen päivityksen tärkeimmät muutokset 7.2.2012 Uusia tiemerkintöjä Pyörätasku Liikennevalo-ohjatussa liittymässä Pyöräkaista edeltää aina Ajokaistanuolta voi käyttää

Lisätiedot

Tietyömaiden merkitseminen. Autoliitto Pekka Petäjäniemi

Tietyömaiden merkitseminen. Autoliitto Pekka Petäjäniemi Tietyömaiden merkitseminen Autoliitto 31.5.2016 Pekka Petäjäniemi Tietyömaiden liikennejärjestelyiden periaatteet ja tavoitteet 30.1.2016 2 Tiepidon tekniset ohjeet - sivuilta 20.1.2015 3 Tilaajan asettamat

Lisätiedot

HE-luonnos ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta

HE-luonnos ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta HE-luonnos ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta Keskustelutilaisuus 7.5.2015 Aikataulua Lausuntovaihe päättyy 8.5.2015 Lausuntoyhteenveto ja mahdolliset tarkistukset säädöksiin toukokuu Käännättäminen

Lisätiedot

Tieliikennelain uudistus Tampereen näkökulmasta Liikenneinsinööri Timo Seimelä Timo Seimelä

Tieliikennelain uudistus Tampereen näkökulmasta Liikenneinsinööri Timo Seimelä Timo Seimelä Tieliikennelain uudistus Tampereen näkökulmasta Liikenneinsinööri Timo Seimelä 1 15.9.2016 Timo Seimelä 2 Kehittämistoiveita tieliikennelakiin Pysäköinti Kameravalvonta Pyöräilyn edistäminen Raitiotie

Lisätiedot

213213 Komposiittistabilointi (KOST)

213213 Komposiittistabilointi (KOST) InfraRYL, TK242/TR4, Päivitys 19.3.2015/KM 1 213213 Komposiittistabilointi (KOST) Infra 2015 Määrämittausohje 2132. 213213.1 Komposiittistabiloinnin materiaalit 213213.1.1 Komposiittistabiloinnin materiaalit,

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä 7.5.2015, Helsinki Mikko Karhunen, Liikenne- ja viestintäministeriö Määritelmiä TLL 2 Määritelmiä Tieliikennelainsäädännössä tarkoitetaan: 5) suojatiellä jalankulkijoiden

Lisätiedot

Määräys 1 (6) Voimassa: Toistaiseksi

Määräys 1 (6) Voimassa: Toistaiseksi Määräys 1 (6) Antopäivä: 22.12.2011 Voimaantulopäivä: 01.01.2012 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 :n kohta 4 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa LIMO 3, LIMO 4 sekä LIMO 2 lukuunottamatta

Lisätiedot

Ohje 2 (8) /090/2014

Ohje 2 (8) /090/2014 Ohje 2 (8) Yleistä Vaaleja koskevalla ulkomainoksella voi olla tärkeä merkitys vaalityössä. Lainsäädännössä on vaaleja koskevalle ilmoittelulle annettu erityisasema. Maantielain mukaan vaaleja koskevat

Lisätiedot

Liikenneturvallisuuden ja sujuvuuden parantaminen tiemerkinnöin

Liikenneturvallisuuden ja sujuvuuden parantaminen tiemerkinnöin Liikenneturvallisuuden ja sujuvuuden parantaminen tiemerkinnöin Esittäytyminen PANK RY Tiemerkintävaliokunta Informaatiota Tiemerkinnästä Mitä asioita tutkitaan Suomessa nyt Tulevaisuuden näkymät 1 Harri

Lisätiedot

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA Valvojan rooli ja valvontatyö käytännössä Työmaavalvonnan tarkoituksena on varmistaa rakentamisen laatu saavutetaan haluttu lopputulos sopimuksen mukaisuus hyvän rakennustavan noudattaminen, jos sopimuksia

Lisätiedot

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus.

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus. 220103769 LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS Vihreä teksti on oikea vastaus. 1. Määrääkö/sisältääkö yllä oleva liikennemerkki seuraavia asioita? (kyllä- ei -en tiedä) U-käännös on kielletty Edessä on satama-alue

Lisätiedot

Parikkalan kunta Tekninen toimi Harjukuja Parikkala puh KATUJEN KUNNOSSAPITO LUOKITUS Talvihoito

Parikkalan kunta Tekninen toimi Harjukuja Parikkala puh KATUJEN KUNNOSSAPITO LUOKITUS Talvihoito Talvihoito 1 Katujen ja kevyenliikenteen väylien kunnossapitoluokitus Talvikunnossapito 1.0 Yleistä Parikkalan kunnan kadut on jaettu kolmeen eri kunnossapitoluokkaan. Kunnossapitoluokituksen avulla määritetään

Lisätiedot

MÄÄRÄYSLUONNOS 19.5.2016 Maantielaki 52, Tienvarsimainonta

MÄÄRÄYSLUONNOS 19.5.2016 Maantielaki 52, Tienvarsimainonta Johdanto Maantien käyttäjille suunnattu mainos tai ilmoitus tulee maantielain (MTL, 503/2005) 52.1 :n mukaan sijoittaa ja laatia niin, että se ei vaaranna liikenneturvallisuutta, aiheuta haittaa tienpidolle

Lisätiedot

KUNTOMÄÄRITYKSEN PERIAATTEET

KUNTOMÄÄRITYKSEN PERIAATTEET KUNTOMÄÄRITYKSEN PERIAATTEET Liikennemerkkien ja reunapaalujen tehtävänä on varoittaa, ohjata ja opastaa liikennettä sekä välittää informaatiota tienkäyttäjille. Kuntomäärityksen tarkoituksena on saada

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1128. Laki. asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1128. Laki. asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1998 N:o 1128 1134 SISÄLLYS N:o Sivu 1128 Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain muuttamisesta...

Lisätiedot

Ajankohtaista liikenne- ja viestintäministeriöstä

Ajankohtaista liikenne- ja viestintäministeriöstä Ajankohtaista liikenne- ja viestintäministeriöstä Pank ry:n tiemerkintäpäivät 7.-8.2.2012 Gustavelund Tuusula Yli-insinööri Mikko Karhunen Liikennepoliittinen selonteko Liikennepolitiikan linjaukset ja

Lisätiedot

Rakennustuotteiden CE-merkintä

Rakennustuotteiden CE-merkintä Rakennustuotteiden CE-merkintä Euroopan parlamentti ja Euroopan komissio hyväksyivät viime vuonna rakennustuoteasetuksen (305/2011/EC), joka astuu voimaan kaikissa EU:n jäsenmaissa viimeistään 1.7.2013ilman

Lisätiedot

18145 Vaahtolasimurskepenkereet ja -rakenteet

18145 Vaahtolasimurskepenkereet ja -rakenteet 18145 Vaahtolasimurskepenkereet ja -rakenteet Määrämittausohje 1814. 18145.1 Vaahtolasimurskepenkereen ja -rakenteen materiaalit 18145.1.1 Vaahtolasimurskepenkereen ja rakenteen materiaali, yleistä Tuotteen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 57/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilain säännöksiä muutettavaksi siten, että kemikaalin päällysmerkintöihin

Lisätiedot

KANNEN PINTARAKENTEET 2.832 PÄÄLLYSTEEN HALKEAMAN SULKEMINEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE

KANNEN PINTARAKENTEET 2.832 PÄÄLLYSTEEN HALKEAMAN SULKEMINEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE KANNEN PINTARAKENTEET PÄÄLLYSTEEN HALKEAMAN SULKEMINEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 12/05 (korvaa ohjeen 11/92) 2.832 1 VAURIO Kuva 1. Avonaiset halkeamat muodostavat suuren

Lisätiedot

Tieliikennelain kokonaisuudistus. Pyöräliiton ehdotukset lakimuutoksiksi

Tieliikennelain kokonaisuudistus. Pyöräliiton ehdotukset lakimuutoksiksi Tieliikennelain kokonaisuudistus Pyöräliiton ehdotukset lakimuutoksiksi 4.3.2016 16.9.2015 HELSINKI Uudistusten perusongelma ja vastavoimat Koko lainsäädäntö uudistetaan, tämä on hieno mahdollisuus. Ongelmia

Lisätiedot

Tieliikennelainsäädäntö uudistuu. Kimmo Kiiski

Tieliikennelainsäädäntö uudistuu. Kimmo Kiiski Tieliikennelainsäädäntö uudistuu Kimmo Kiiski 1 Menossa Valtioneuvoston periaatepäätös liikenneturvallisuuden parantamisesta Liikennekaari Liikenneverkko-hanke Tiekartta liikenteen älykkään ja turvallisen

Lisätiedot

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Maantie 13783 eli Sorkkalantie Ominaisuustiedot Pituus yhteensä 4,2 km (mt 3022 / Anian rantatie - mt 308 / Lentoasemantie) Kevyen liikenteen väylä

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA

Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA Sopimus Digiroad-tietojärjestelmän tietojen ylläpidosta 2/6 1. Sopijapuolet Liikennevirasto Jyväskylän kaupunki Opastinsilta

Lisätiedot

Porvoon koulukuljetustarpeet lukukaudella 2011 2012, Koululiitu 2010 -analyysi

Porvoon koulukuljetustarpeet lukukaudella 2011 2012, Koululiitu 2010 -analyysi Sivu 1/8 Porvoon koulukuljetustarpeet lukukaudella 2011 2012, Koululiitu 2010 -analyysi Työn lähtökohdat ja tavoitteet Porvoon kaupungille saapuu vuosittain koulukyytianomuksia, joihin kaupungilla on velvollisuus

Lisätiedot

Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua , erityispiirteet

Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua , erityispiirteet Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua 2016-2021, erityispiirteet Ranuan kunta Hoidettava tiestö pääasiassa Ranuan kirkonkylää. Lisäksi Ristijärvi- Penämö ja Simontaipaleentie yht. 27,5 km 1.03 Tiestön

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet 1.9.2015 Nopeusrajoitusjärjestelmän yhtenäistäminen (asuinalueille

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola Kaakkois-Suomi Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi 5.8.2013 Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola Tiesuunnitelman hyväksyminen Päätösehdotus 1.3T Tie ja

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies 7.9.2010 Anneli Karjalainen EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI ORGAANISTEN LIUOTTIMIEN KÄYTÖSTÄ ERÄISSÄ TOIMINNOISSA JA LAITOKSISSA AIHEUTUVIEN HAIHTUVI-

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (1257/1992)

Lisätiedot

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

Kivissä ei ole lohkeamia, rapautumia tai lujuutta haitallisesti heikentäviä halkeamia.

Kivissä ei ole lohkeamia, rapautumia tai lujuutta haitallisesti heikentäviä halkeamia. 1 313 Luonnonkivipäällystäminen 3132.1 Kiveyksen materiaalit Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti CE-merkinnällä, kun asetetut kansalliset vaatimustasot tuotteen käyttökohteessa täytetään. Mikäli

Lisätiedot

Ohje on myös Internetissä osoitteessa:

Ohje on myös Internetissä osoitteessa: OHJE 31.01.2002 794/2000/20/22 VASTAANOTTAJA Tiepiirit SÄÄDÖSPERUSTA TieL 117 2 mom. KOHDISTUVUUS Tiehallinto KORVAA/MUUTTAA Kts. luettelo alla VOIMASSA 1.2.2002 - toistaiseksi ASIASANAT Näkemä, yleiset

Lisätiedot

Betonikivien soveltuvuus ajoneuvoliikennealueille

Betonikivien soveltuvuus ajoneuvoliikennealueille Betonikivien soveltuvuus ajoneuvoliikennealueille Betonikiviä on käytetty Suomessa päällystämiseen jo 1970-luvulta lähtien. Niiden käyttöä perusteltiin muun muassa asfalttia paremmalla kulutuskestävyydellä,

Lisätiedot

Mikko Malmivuo LEVEÄN KESKIMERKINNÄN TIET TALVIOLOSUHTEISSA

Mikko Malmivuo LEVEÄN KESKIMERKINNÄN TIET TALVIOLOSUHTEISSA Mikko Malmivuo LEVEÄN KESKIMERKINNÄN TIET TALVIOLOSUHTEISSA TUTKIMUKSEN TAUSTA - Leveän keskimerkinnän vaikutuksia liikenneturvallisuuteen sekä kuljettajien käyttäytymiseen ja mielipiteisiin on selvitetty

Lisätiedot

Aluevastaava Raija Kreutzer. Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kangasala

Aluevastaava Raija Kreutzer. Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kangasala Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kangasala 2016 2021 Yleistä urakka-alueesta: 5-vuotinen perusurakka Sijaitsee Pirkanmaan maakunnassa Sijoittuu Kangasalan, Pälkäneen ja osin Valkeakosken kuntien alueelle

Lisätiedot

KANSALLINEN LIITE (LVM) SFS-EN RAKENTEIDEN KUORMAT Onnettomuuskuormat LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ

KANSALLINEN LIITE (LVM) SFS-EN RAKENTEIDEN KUORMAT Onnettomuuskuormat LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ KANSALLINEN LIITE (LVM) SFS-EN 1991-1-7 RAKENTEIDEN KUORMAT Onnettomuuskuormat LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ 1.6.2010 Kansallinen liite (LVM), 1.6.2010 1/9 Alkusanat KANSALLINEN LIITE (LVM) STANDARDIIN

Lisätiedot

Aluevastaava Sakari Häyhä. Imatran alueurakka

Aluevastaava Sakari Häyhä. Imatran alueurakka Imatran alueurakka 2016-2021 Hoidon ja ylläpidon alueurakka Imatra 2016-2021 Pääasiallinen alue: Imatra Ruokolahti Rautjärvi Parikkala Sekä osia: Savonlinna Lappeenranta Taipalsaari Yleistä urakka-alueesta:

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNGIN KUNNOSSAPITOLUOKITUS

NOKIAN KAUPUNGIN KUNNOSSAPITOLUOKITUS NOKAN KAUPUNGN KUNNOSSAPTOLUOKTUS Sisällysohje 1. KATUJEN KUNNOSSAPTOLUOKTUS Yleistä Ajoradat Kevyenliikenteenväylät Pinnan tasaus ja polanteiden poisto ajoradoilla ja kevyenliikenteenväylillä Liite 1

Lisätiedot

Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelu, lisäohjeita FEMlaskentaa

Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelu, lisäohjeita FEMlaskentaa 1 (1) Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelijoilla Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelu, lisäohjeita FEMlaskentaa varten. Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelu on tehtävä Liikenneviraston

Lisätiedot

KAARINAN SYYSMARATON

KAARINAN SYYSMARATON KAARINAN SYYSMARATON 22.10.2016 Mittausraportti Mittauspäivä: 20.10.2016, klo 18:00 19:30 Olosuhteet: Mittaaja: Avustajat: +5 C, pilvistä Jari Tomppo Janne Klasila, Tuomo Sibakov, Jaakko Uotila Kaarinan

Lisätiedot

udet kone- ja kuljetuskaluston mpäristö- ja turvallisuusvaatimukset iestön hoidon alueurakoissa

udet kone- ja kuljetuskaluston mpäristö- ja turvallisuusvaatimukset iestön hoidon alueurakoissa udet kone- ja kuljetuskaluston mpäristö- ja turvallisuusvaatimukset iestön hoidon alueurakoissa Urakoitsijaseminaari 2015 Anne-Mari Haakana, Liikennevirasto 21.10.2015 Tavoitteena pitkän aikavälin suunnitelma

Lisätiedot

Tiemerkintöjen kuntoarvioinnin kehittäminen

Tiemerkintöjen kuntoarvioinnin kehittäminen Tiemerkintöjen kuntoarvioinnin kehittäminen Tiemerkintäpäivät 2012 Jukka Pasanen Esityksen rakenne 1. Tutkimuskohteet ja - menetelmät 2. Tulokset 3. Päätelmät ja kehitysehdotukset Tutkimuskohteet ja -menetelmät

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer + verkko, kuivumisaika

Lisätiedot

Tietoa tiensuunnitteluun nro 55

Tietoa tiensuunnitteluun nro 55 Tietoa tiensuunnitteluun nro 55 Julkaisija: Tiehallinto, tie- ja liikennetekniikka 20.12.2001 SILMUKKAKÄÄNNÖS OHITUSKAISTAN KOHDALLA Tausta Ohituskaistoja on yleisille teille suunniteltu ja rakennettu

Lisätiedot

JUUAN KIRKONKYLÄN ETUAJO-OIKEUS- TARKASTELU

JUUAN KIRKONKYLÄN ETUAJO-OIKEUS- TARKASTELU JUUAN KIRKONKYLÄN ETUAJO-OIKEUS- TARKASTELU Helmikuu 2015 JUUAN KIRKONKYLÄN ETUAJO-OIKEUSTARKASTELU Ramboll Finland Oy Kirjastokatu 4 70100 KUOPIO T +358 20 755 611 www.ramboll.fi ESIPUHE Juuan liikenneturvallisuusryhmän

Lisätiedot

PALVELUKOHTEIDEN PAIKALLISET VIITOITUSPERIAATTEET, HÄMEENLINNA (LUONNOS)

PALVELUKOHTEIDEN PAIKALLISET VIITOITUSPERIAATTEET, HÄMEENLINNA (LUONNOS) 20.10.2015 Palvelukohteiden paikalliset viitoitusperiaatteet antavat suuntaviivat opastamiselle Hämeenlinnassa. Viitoitusperiaatteissa noudatetaan pääasiassa Palvelukohteiden viitoitus ohjetta (TIEH 2000021-07)

Lisätiedot

Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie

Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie 1 Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie Tiesuunnitelman esittelytilaisuus 11.2.2013 2013 klo 15.00 16.00. 2 Maantien 3051

Lisätiedot

N:o L 176/ 12 EUROOPAN YHTEISÖJEN VIRALLINEN LEHTI 10.8.70

N:o L 176/ 12 EUROOPAN YHTEISÖJEN VIRALLINEN LEHTI 10.8.70 13/Nide 01 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 159 370L0388 N:o L 176/ 12 EUROOPAN YHTEISÖJEN VIRALLINEN LEHTI 10870 NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1970, moottoriajoneuvojen äänimerkinantolaitteita

Lisätiedot

Otoskoko 107 kpl. a) 27 b) 2654

Otoskoko 107 kpl. a) 27 b) 2654 1. Tietyllä koneella valmistettavien tiivisterenkaiden halkaisijan keskihajonnan tiedetään olevan 0.04 tuumaa. Kyseisellä koneella valmistettujen 100 renkaan halkaisijoiden keskiarvo oli 0.60 tuumaa. Määrää

Lisätiedot

KANSALLINEN LIITE (LVM) SFS-EN RAKENTEIDEN KUORMAT Onnettomuuskuormat LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ

KANSALLINEN LIITE (LVM) SFS-EN RAKENTEIDEN KUORMAT Onnettomuuskuormat LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ KANSALLINEN LIITE (LVM) SFS-EN 1991-1-7 RAKENTEIDEN KUORMAT Onnettomuuskuormat LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ 9.1.2015 Kansallinen liite (LVM), 9.1.2015 1/9 Alkusanat KANSALLINEN LIITE (LVM) STANDARDIIN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen

YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä 15.11.2016 Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET JA KIINTEISTÖNHOITO 11 Ajoneuvojen, koneiden, veneiden

Lisätiedot

MetropAccess Digiroad tieverkon koostaminen ja sen sisältö.

MetropAccess Digiroad tieverkon koostaminen ja sen sisältö. MetropAccess Digiroad tieverkon koostaminen ja sen sisältö timo.jaakkola@helsinki.fi Timo Jaakkola/ MetropAccess / HY / 4.2.2013 Tavoitteena 1. Menetelmä, jolla ajoaikoja voidaan mallintaa 2. Menetelmä

Lisätiedot

Uudet tarkkuuslämpökamerat ja asfalttipäällysteet? Timo Saarenketo, Roadscanners Oy

Uudet tarkkuuslämpökamerat ja asfalttipäällysteet? Timo Saarenketo, Roadscanners Oy Uudet tarkkuuslämpökamerat ja asfalttipäällysteet? Timo Saarenketo, FT Roadscanners Oy Lämpökameratekniikasta Eräs nopeimmin viime vuosien aikana kehittyneistä mittausteknologioista on infrapunasäteilyä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä 1 30.8.2016 1. PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla: 1 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

Lisätiedot

Tiemerkintöjen ohjausvaikutukset ja kestoikä

Tiemerkintöjen ohjausvaikutukset ja kestoikä Tiemerkintöjen ohjausvaikutukset ja kestoikä Ville Reihe 7.2.2010 Työn rakenne Tutkimukset ja tavoitteet Tiemerkintöjen paluuheijastavuuden kenttätutkimukset Paluuheijastavuuden käytös kesän aikana Paluuheijastavuuden

Lisätiedot

Tiemerkintäpäivä Rovaniemi. Tiemerkintöjen tuotestandardit

Tiemerkintäpäivä Rovaniemi. Tiemerkintöjen tuotestandardit Tiemerkintäpäivä 7.2.2011 Rovaniemi Tiemerkintöjen tuotestandardit - Standardien syntyprosessi - Tiemerkintöjä koskevien standardien tilanne - -merkintä - FprEN 1871:2010 tiemerkintämateriaalit ja -merkki

Lisätiedot

Suunnitelmien sisältö ja esitystapaohjeet

Suunnitelmien sisältö ja esitystapaohjeet Suunnitelmien sisältö ja esitystapaohjeet Mitä muutoksia ja mitä on tekeillä? 25.10.2016 Esityksen sisältö Maantielain muutokset Yleissuunnittelu TIEH 2100043-07 Tiesuunnitelma TIEH 2100060-09 Suunnitelmien

Lisätiedot

Amprobe IR-608A. Käyttöohje

Amprobe IR-608A. Käyttöohje Amprobe IR-608A Käyttöohje Sisällysluettelo Laitteessa tai tässä käyttöohjeessa käytetyt merkinnät... 4 Tekniset tiedot... 5 Kuinka infrapunalämpömittari toimii... 5 ºC/ºF ja paristo... 5 Laitteen käyttö...

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

Ajotaitomerkkisäännöt matkailuautolle voimaan 1.1.2012

Ajotaitomerkkisäännöt matkailuautolle voimaan 1.1.2012 Ajotaitomerkkisäännöt matkailuautolle voimaan..202 Tarkoitus on saada jokainen karavaanari kiinnostumaan ajotaitonsa kehittämisestä oman ajoneuvonsa käsittelyssä. On tärkeää, että mahdollisimman moni kokee

Lisätiedot

23.2.2016 Matti Antikainen. Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021

23.2.2016 Matti Antikainen. Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021 Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021 1 Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021 Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021 Pääasiallinen alue: Kuopio Leppävirta Varkaus Siilinjärvi

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu 1.11.2011 Liikenneselvitys 1 (3) M. Karttunen Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja

Lisätiedot

ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen

ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI Mikko Kylliäinen Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Dagmarinkatu 8 B 18, 00100 Helsinki kylliainen@kotiposti.net 1 JOHDANTO Suomen rakentamismääräyskokoelman

Lisätiedot

Tieliikennelainsäädäntö uudistuu. Kimmo Kiiski

Tieliikennelainsäädäntö uudistuu. Kimmo Kiiski Tieliikennelainsäädäntö uudistuu Kimmo Kiiski 1 Tavoitteet Tavoitteena Koota yhteen tieliikenteessä käyttäytymistä koskeva lainsäädäntö Poistaa tulkinnanvaraisuutta ja puutteellisuuksia. Edistää liikenteen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer laatta saumoihin,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

Nimetyt tutkimuslaitokset

Nimetyt tutkimuslaitokset 1(5) Nimetyt tutkimuslaitokset Pätevyysalue Pätevyysluokat Kriteerit Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvosektorin nimetyn tutkimuslaitoksen toiminnalle esitettyjä vaatimuksia. Tutkimuslaitostoiminnan

Lisätiedot

MONISTE 2 Kirjoittanut Elina Katainen

MONISTE 2 Kirjoittanut Elina Katainen MONISTE 2 Kirjoittanut Elina Katainen TILASTOLLISTEN MUUTTUJIEN TYYPIT 1 Mitta-asteikot Tilastolliset muuttujat voidaan jakaa kahteen päätyyppiin: kategorisiin ja numeerisiin muuttujiin. Tämän lisäksi

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (7) Antopäivä: 17.06.2015 Voimaantulopäivä: 01.07.2015 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Muutostiedot: Soveltamisala: O-luokan ajoneuvot Sisällysluettelo

Lisätiedot

Väsymisanalyysi Case Reposaaren silta

Väsymisanalyysi Case Reposaaren silta Väsymisanalyysi Case Reposaaren silta TERÄSSILTAPÄIVÄT 2012, 6. 7.6.2012 Jani Meriläinen, Liikennevirasto Esityksen sisältö Lyhyet esimerkkilaskelmat FLM1, FLM3, FLM4 ja FLM5 Vanha silta Reposaaren silta

Lisätiedot

Hirvensalmi. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma

Hirvensalmi. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma Hirvensalmi Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma 20.12.2013 Onnettomuusanalyysi Tarkastelussa käytettiin kunnan alueelta vuosina 2008-2012 poliisin tietoon

Lisätiedot

31 Kivipäällystäminen. 315 Kantava kerros Sitomattomat kantavat kerrokset. MaaRYL Uusiminen 315 Kantava kerros TK

31 Kivipäällystäminen. 315 Kantava kerros Sitomattomat kantavat kerrokset. MaaRYL Uusiminen 315 Kantava kerros TK 1 31 Kivipäällystäminen 315 Kantava kerros 31, 33 Päällyste 315 Kantava kerros 22341 Jakava kerros 22342 Suodatinkerros Pohjamaa Kuva 315:K1 Kantavan kerroksen sijainti rakenteessa. 3151 Sitomattomat kantavat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (8) Yleisten töiden lautakunta Ho/

Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (8) Yleisten töiden lautakunta Ho/ Helsingin kaupunki Esityslista 7/2017 1 (8) 1 Yleisten töiden lautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle tieliikennelain kokonaisuudistuksesta HEL 2017-001879 T 03 00 00 Lausuntoehdotus antaa kaupunginhallitukselle

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2013 C(2013) 818 final Osa 3/6 KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EY täydentämisestä vedenlämmittimien,

Lisätiedot

KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS. Työ: E26478. Tampere, 4.12.2013

KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS. Työ: E26478. Tampere, 4.12.2013 KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS Työ: E26478 Tampere, 4.12.2013 PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 Y-tunnus 0564810-5 Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA 14.02.2017 TAAVETIN JA LAPPEENRANNAN VÄLI ON VILKKAASTI LIIKENNÖITY JA RUUHKAINEN Valtatie 6:n osuudella Taavetti Lappeenranta liikennöi päivittäin noin 9 000 autoa Tästä poikkeuksellisen

Lisätiedot

N:o MERKKI Liite 1. Merkki on tehtävä seuraavan mallin mukaan:

N:o MERKKI Liite 1. Merkki on tehtävä seuraavan mallin mukaan: N:o 202 645 MERKKI Liite 1 Merkki on tehtävä seuraavan mallin mukaan: 646 N:o 203 Merkkiä koskevat selitykset Merkissä ilmoitetaan seuraavat tiedot: Selitys I Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki.

Lisätiedot