Aluetekijöiden tarkastelua julkisessa työnvälityksessä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aluetekijöiden tarkastelua julkisessa työnvälityksessä"

Transkriptio

1 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT-muistioita 73 Aluetekijöiden tarkastelua julkisessa työnvälityksessä Anne Kiiskinen Helsinki 2005

2

3 Sisällys 1. Johdanto 1 2. Aineiston muuttujat 2 3. Yleiskatsaus julkisen työnvälityksen avointen paikkojen profiiliin koko maassa 3 4. Julkisen työnvälityksen täyttöprosessin tehokkuus toimenpiteet ja kestot Avointen paikkojen täyttö ja työvoimatoimistojen työnhakijat Avoimiin paikkoihin tehdyt työhönosoitukset ja työpaikkatiedotteet vuonna Julkisen työnvälityksen rekrytointiprosessin kestotekijät vuonna Julkisen työnvälityksen alueellista tarkastelua: TE-keskusalueet Julkisen työnvälityksen avointen paikkojen hoitaminen ja sijainti TE-keskusalueilla Työpaikkojen täyttötapojen eroavaisuudet hoitavissa TE-keskuksissa Rekrytointiprosessin keston eroavaisuudet hoitavissa TE-keskuksissa TE-keskusalueiden julkisen työnvälityksen työnantajat ja työpaikat: ominaisuuksia ja eroavaisuuksia TE-keskusalueiden työnantajat TE-keskusalueiden työpaikat Avoimen paikan rekrytointiprosessin kestoon ja työhönosoituksesta täyttöön vaikuttavat tekijät TE-keskusalueille Rekrytointiprosessin kesto Työhönosoituksen käyttö työpaikan täytössä Julkisen työnvälityksen alueellista tarkastelua II: TE-keskuspaikkakunnat Julkisen työnvälityksen avointen työpaikkojen hoitaminen ja sijainti TE-keskuspaikkakunnilla Työpaikkojen täyttötapojen eroavaisuudet TE-keskuspaikkakuntien työvoimatoimistoissa Rekrytointiprosessin keston eroavaisuudet TE-keskuspaikkakuntien työvoimatoimistoissa TE-keskuskaupunkien työnantajat ja työpaikat: ominaisuuksia ja eroavaisuuksia TE-keskuskaupunkien työnantajat TE-keskuskaupunkien työpaikat Avoimen paikan rekrytointiprosessin kestoon ja työhönosoituksesta täyttöön vaikuttavat tekijät TE-keskuspaikkakunnille Rekrytointiprosessin kesto Työhönosoituksen käyttö työpaikan täytössä Johtopäätökset 42 Lähteet 45 Liitteet 46

4

5 1 1. Johdanto Työnvälityksen analysoinnilla on aivan viime vuosiin asti ollut marginaalinen osa työvoimapoliittisessa tutkimuksessa. Julkisessa työnvälityksessä tapahtuvaa työvoiman hankintaa on kuitenkin kartoittanut esimerkiksi Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tutkimusjohtaja Heikki Räisänen vuosina 2004 ja 2005 ilmestyneissä tutkimuksissaan (Räisänen 2004; 2005). Tämä raportti on jatkoa edellä mainittuihin tutkimuksiin. Keskeisinä mielenkiinnon kohteina ovat tässä raportissa laajemmin TE-keskusalueiden ja suppeammin 15 TE-keskuspaikkakunnan työnvälitys. Julkisen työnvälityksen tarpeellisuus perustuu pitkälti ensinnäkin työmarkkinoilla vallitsevaan toimijoiden epätäydelliseen informaatioon ja toiseksi aktiivisen työnvälityksen mahdollistamaan työnantajien tehokkaampaan työvoiman hankintaan sekä työnhakijoiden työmahdollisuuksien parantamiseen. Toisin sanoen työnvälityksessä keskeisen yhteensovitusprosessin lisäksi julkinen työnvälitys lisää työmarkkinoiden toimivuutta erityisesti kattavan työmarkkinainformaation ansiosta. (Calmfors & al. 2002, 17; Räisänen 2004, 2.) Työvoimatoimistot ovat merkittävin työvoiman hankintakanava suorien kontaktien ja omalle henkilökunnalle tiedottamisen jälkeen: vuonna % kaikista työnantajista käytti työvoiman hankinnassaan työvoimatoimistoa. Työvoimatoimiston merkityksellisyys työvoiman rekrytoinnissa kasvoi puolestaan viime vuonna, kun työvoimatoimiston välityksellä tapahtuneet rekrytoinnit nousivat vuoden prosentista 30 prosenttiin. (Hämäläinen 2005, 5.) Julkisella työnvälityksellä on tärkeä rooli koko maan työmarkkinoiden toiminnan ja toimivuuden kannalta. Tästä syystä tämän työvoiman hankintakanavan rekrytointiprosessien yhä tarkempaa tutkimusta voidaan pitää tarkoituksenmukaisena. Tämän koko maan kattavan palvelujärjestelmän toimintaympäristö on laaja ja tästä syystä myös hyvin vaihteleva. Tämän raportin tavoitteena onkin tuottaa lisätietoa erityisesti julkisen työnvälityksen alueellisten näkökohtien kannalta. Tutkimuksen empiirinen osuus perustuu vuoden 2004 julkisen työnvälityksen avointen työpaikkojen rekisteriaineistoon, joka sisältää tiedot avoinna olleesta työpaikasta. Kyseisen vuoden aineisto on organisoitu työpaikkailmoitukseksi, jotka toimivat analyysien havaintoyksikköinä. Raportissa lähdetään liikkeelle hyödynnettävän aineiston muuttujien ominaisuuksista, jonka jälkeen kartoitetaan julkisen työnvälityksen avointen paikkojen yleistä profiilia vuonna Seuraavassa osiossa keskitytään työnvälityksen toimenpiteisiin avointen paikkojen täytössä sekä rekrytointiprosessin kestoon. Tämän jälkeen perehdytään ensinnäkin, TE-keskusalueiden ja toiseksi, TEkeskuspaikkakuntien työnvälitykseen. Näissä osioissa hyödynnetään paljon kuvailevia analyysejä, joiden avulla havainnollistetaan alueilla rekrytoivien työnantajien ja avointen työpaikkojen rakennetta. Nämä tarkastelut luovat puolestaan omalta osaltaan pohjaa eri alueiden julkisen työnvälityksen rekrytointiprosesseihin ja avointen paikkojen täyttötapaan vaikuttavien tekijöiden yksityiskohtaisemmalle analyysille.

6 2 2. Aineiston muuttujat Työministeriön avointen työpaikkojen rekisteriaineistossa on 28 valmista muuttujaa. Kyseiset muuttujat sisältävät ensinnäkin työpaikkailmoitusten avoimia paikkoja koskevia perustietoja. Näitä ovat mm. työpaikkailmoituksen, hoitavan työvoimatoimiston, työpaikan sijaintikunnan, ammatin ja toimialan numero. Työpaikan ominaisuuksista alkuperäinen muuttujalista sisältää työajan, työsuhteen keston ja työpaikan tyypin (palkka tai muu) sekä työantajan ominaisuuksista työnantajan sektorin ja henkilöstömäärän. Rekrytointiprosessiin liittyvistä muuttujista aineistosta on saatavilla avoimen paikan avoinnaolon alkamis- ja päättymispäivämäärä sekä paikan viimeinen hakupäivämäärä ja työn aiottu alkamispäivämäärä. Työvoimatoimiston avoimeen paikkaan tekemistä toimenpiteistä on saatavilla tieto työhönosoitusten ja työpaikkatiedotteiden määrästä. Avoimen paikan muutostieto, ts. onko paikka esimerkiksi täytetty työhönosoituksesta tai peruutettu, sisältyy aineiston alkuperäisiin muuttujiin. Seuraavaksi käydään läpi raportin sisältämien analyysien kannalta keskeisten muuttujien konstruointien periaatteet. Aluemuuttujat Tutkimuksessa hyödynnettävät aluemuuttujat (TE-keskus-, suurkaupunki-, seutukuntamuuttujat ja tilastollinen kuntatyyppi) on konstruoitu avoimen työpaikan täyttöä hoitavan työvoimatoimiston ja työpaikan sijaintikunnan tietojen perusteella riippuen siitä, kummasta näkökulmasta avoimen paikan ominaisuuksia ja siihen kohdistuvia toimenpiteitä tarkastellaan. Pääammattiryhmät ja toimialat Pääammattiryhmämuuttuja on aggregoitu aineiston sisältämästä ammattinumerosta ja sen perustana on käytetty Pohjoismaisen ammattiluokituksen 5-numerotason luokitusta (Työministeriö 2001). Toimialaluokituksessa on käytetty aineiston toimialakoodimuuttujaa, josta on saatu 15-luokkainen muuttuja Tilastokeskuksen vuonna 2002 päivitetyllä toimialaluokituksella. Toimialaluokituksen tarkoituksena on ryhmitellä luokkiin samankaltaisia toimintoja, ts. aktiviteetteja, jotka ovat tuottamiensa hyödykkeiden, tuotantopanostensa sekä tuotantoprosessinsa mukaan samankaltaisia. (Tilastokeskus 2002.) Rekrytointiongelma-ammatit Kahden rekrytointiongelma-ammattiluokituksen pohjana ovat olleet työministeriön ja tilastokeskuksen tietolähteet. Ensiksi mainittu perustuu työvoimatoimistoissa toteutettavaan työhallinnon rekrytointiongelmien seurantajärjestelmään, jossa työvoimatoimistot toimittavat työministeriölle raportit vaikeasti täytettävistä avoinna olevista paikoista kolmesti vuodessa. Työhallinnon rekrytointiongelmien kärkiammatit ovat osin samoja eri aikoina, ja päällekkäisten ammattien poistamisen jälkeen niistä on muodostettu 17- luokkainen muuttuja, jonka luokat edustavat noin 18 % aineistosta (edellisvuonna 20

7 3 %). Viimeksi mainittu tietolähteen pohjana on puolestaan työministeriön Tilastokeskuksella teettämä työnantajahaastattelu. Tämän haastattelun perusteella tutkimukseen on otettu mukaan 11 kärkiammattia, johon lukeutuu noin 13 % avoimista työpaikoista (edellisvuonna 12 %). On kuitenkin huomattava, ettei kärkiammattien kohdalla pystytä aineistossa erottelemaan varsinaisia ongelmapaikkoja muista saman ammatin paikoista. Rekrytointiongelma-ammateista kokin, koneistajan ja sairaanhoitajan ammatit esiintyvät kummassakin tietolähteessä. Tarkastellessani rekrytointiongelma-ammattien kokonaismäärää aineistossa olen yhdistänyt kaksi edellä mainittua ryhmittelyä yhdeksi 25- luokkaiseksi muuttujaksi, josta on poistettu päällekkäiset ammatit. Kestomuuttujat Tutkimuksen yhtenä keskeisenä osana tarkastellaan rekrytointiprosessin kestoa julkisessa työnvälityksessä. Näihin tarkasteluihin liittyen aineiston alkuperäisistä muuttujista on muodostettu omat muuttujansa avoinnaolon kestolle, rekrytointiajalle sekä täyttöviiveelle. Näiden muuttujien laskukaavat ja perustelut ovat samat kuin aiempien vuosien tutkimuksissa (ks. Räisänen 2004, 8-9; 2005, 9-10). 3. Yleiskatsaus julkisen työnvälityksen avointen paikkojen profiiliin koko maassa Kuten aiempinakin vuosina, lähes kaksi kolmasosaa avoimista työpaikoista on yritysten ilmoittamia (ks. liite 1). Yhtälailla, kunnat sekä yksityiset työnantajat ja yhteisöt olivat seuraavaksi eniten julkisen työnvälityksen kautta rekrytoivia tahoja. Valtion, kuntainliiton ja kotitalouksien osuudet ovat muutamia prosentteja. Työvoimatoimiston kanssa asioivien toimipaikkojen koko on vastaavasti melko pieni, sillä lähes kolmannes näistä työnantajista työllistää alle viisi henkilöä (ks. liite 2). Työnantajan koko ja työvoimatoimiston asiakkuus korreloivat keskenään negatiivisesti ja niiden välinen yhteys on paria toimipaikan henkilöstön kokoluokkaa lukuunottamatta lineaarinen. Karkeasti yleistäen voidaan sanoa, että mitä pienempi työnantaja on kyseessä, sitä useammin rekrytointi tapahtuu työvoimatoimistojen kautta. Työpaikoista noin 66 % sijaitsee kaupunkimaisissa kunnissa, 17 % maaseutumaisissa kunnissa ja vajaat 15 % taajaan asutuissa kunnissa. Ulkomaan paikkojen osuus aineistossa on 2,5 %. Vuoden 2002 ja 2003 avointen työpaikkojen rekisteritietoihin verrattaessa voidaan havaita maaseutumaisissa kunnissa sijaitsevien paikkojen lievää vähenemistä ja vastaavasti kaupunkimaisissa kunnissa ja ulkomailla olevien paikkojen asteittaista lisääntymistä. Vuonna 2004 julkisen työnvälityksen kautta tarjotut paikat ovat tyypiltään lähes 90- prosenttisesti palkkatyötä, jonka osuus on yhä noussut edellisistä vuosista. Vastaavasti sekä provisio-, yrittäjä- että vuorotteluvapaapaikkojen määrä on vähentynyt niin absoluuttisesti kuin suhteellisestikin. Kaikista avoimista paikoista ensiksi mainittuja on 2-3 % ja vuorotteluvapaapaikkoja noin 6 %. Työsuhteen tyypillisyyttä ja erityisesti lyhytkestoisia määräaikaisuuksia tarkastellessa karkeana arviona voidaan todeta, että alle 11 päivän 6 kuukauden mittaisten työjaksojen määrä on vähentynyt jonkin verran. Työajan avulla analysoitu työsuhteiden epätyypillisyys osoittaa kuitenkin, että osapäivä- ja

8 4 viikonlopputyön sekä muu osa-aikatyön osuudet ovat kasvaneet lievästi edellisiin vuosiin verrattuna. Pääammattiryhmittäisessä vertailussa julkisessa työnvälityksessä noin viidennes paikoista oli sosiaali- ja terveysalalta sekä vastaavasti palvelutyön alalta. Seuraavaksi eniten avoimia paikkoja ilmoitettiin julkiseen työnvälitykseen kaupallisen ja teollisen työn aloilta (kokonaiskuva pääammattiryhmistä, ks. liite 3). Toimialojen välinen tarkastelu puolestaan osoittaa liike-elämän palveluiden hakevan työvoimaa selvästi muita toimialoja useammin julkisessa työnvälityksessä. Liike-elämän palveluiden yli viidenneksen osuus kaikista avoimista paikoista on lähes kaksinkertainen seuraavana tulevaan sosiaali- ja terveydenhuoltoalaan. Huomionarvoista on, että lähtökohtaisestikin hyvin pienestä osuudestaan huolimatta kansainvälisten järjestöjen ja ulkomaan edustustopaikkojen määrä on parissa vuodessa laskenut alle kuudennekseen vuoden 2002 luvuista. 4. Julkisen työnvälityksen täyttöprosessin tehokkuus toimenpiteet ja kestot Heikki Räisänen (2004, 2005) on perehtynyt erityisesti julkisen työnvälityksen rekrytointiprosessiin sekä sen kestoihin ja tehokkuuteen Suomessa. Tutkimusten tuloksena on ollut työhönosoitusten huomattavan työpaikan täyttöä tehostavan vaikutuksen korostuminen työpaikkatiedotteen käyttöön verrattuna. Aiempiin vuosiin nähden aineiston laatu on parantunut työhönosoitusten ja tiedotteiden määrien analysointia ajatellen, sillä datassa valmiina olevan ilmoitusrivi-muuttujan avulla myös useampi-kuin yksirivisten työpaikkailmoitusten sisältämistä toimenpidetiedoista on mahdollista saada tarkempaa informaatiota. Seuraavassa osiossa syvennytään julkisessa työnvälityksessä avoimina olevien paikkojen täytön piirteisiin uusimman aineiston valossa. 4.1 Avointen paikkojen täyttö ja työvoimatoimistojen työnhakijat Julkisen työnvälityksen tehokkuuden ja vaikuttavuuden perusta on ensinnäkin siinä, että mahdollisimman suuri osa avoimista paikoista täyttyy nopeasti. Toiseksi, on tärkeää, että työnvälityspalveluiden avulla kyettäisiin rekrytoimaan työvoimaa etenkin niihin paikkoihin, joiden täyttäminen koetaan yleisesti ongelmalliseksi. Lisäksi, muun muassa työttömyyden kustannusten ja työnhakijoiden työllistymismahdollisuuksien kannalta olisi ihanteellista, mikäli mahdollisimman monen työvoimatoimistojen työhakijoiden ominaisuudet vastaisivat työnantajien vaatimuksia. Tällöin julkisen työnvälityksen asema työvoiman hankintakanavana vahvistuisi entisestään. Viimeksi mainittuun liittyen, olen tarkastellut työvoimatoimistojen työnhakijoiden asemaa julkisen työnvälityksen avointen paikkojen täytössä. Kaikista julkisessa työnvälityksessä avoinna olevista paikoista n. 45 % täytetään toimiston työnhakijalla joko työhönosoituksesta tai muuten. Vastaava luku on 77 %, kun avoimiin paikkoihin ei lasketa mukaan hakupaikkoja. Viimeksi mainitut paikat ovat niitä, joissa viimeinen hakupäivämäärä on määritelty (esim. julkiset virat). Työvoimatoimistoihin ilmoitettujen avointen paikkojen täyttöä muutoin kuin toimiston hakijalla on kuviossa 1 tarkasteltu työnantajan sektorin mukaan.

9 5 Kuvio 1. Avointen paikkojen täyttö työnantajasektoreittain muutoin kuin toimiston työnhakijalla, pl. hakupaikat. 30 % työpaikan täyttö muutoin kuin työvoimatoimiston hakijalla 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 12,3 % 13,5 % 21,1 % 27,1 % 28,8 % 13,6 % yritys yks. työnant., yhteisö 0 % valtio kunta yks.hlö, kotitalous kuntainliitto työantajan sektori Kuviosta voidaan havaita eri työnantajan sektoreilla olevien julkisen työnvälityksen paikkojen täyttyvän toimiston ulkopuolisella hakijalla yksityisellä sektorilla selvästi julkista sektoria useammin. Yksityishenkilöiden ja kotitaloussektorin paikoista lähes kolmannes ja yksityistenkin työnantajien vakansseista yli viidennes täytetään muutoin kuin työvoimatoimiston hakijalla. Yritysten tarjoamista paikoista puolestaan yli neljännes täytetään työvoimatoimiston ulkopuolisella hakijalla. Erityisesti yritykset kuitenkin ilmoittavat avoimista paikoistaan julkisessa työnvälityksessä selvästi muita työnantajatahoja enemmän (ks. liite 1) ja julkisen työnvälityksen voidaankin katsoa toimivan suuressa osassa rekrytointeja hyödylliseksi koettuna työmarkkinainformaation kanavana. Kuviossa 2 samaa työpaikan täytön ulottuvuutta on tarkasteltu toimialoittain, jolloin toimistojen ulkopuolisilla hakijoilla täytön prosentuaaliset osuudet vaihtelevat toimialasta riippuen noin %:n välillä.

10 6 Kuvio2. Avointen paikkojen täyttö toimialoittain työvoimatoimiston ulkopuolisella hakijalla % työpaikan täyttö muutoin kuin työvoimatoimiston hakijalla 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 36,5 % 30,3 % 29,0 % 27,5 % 27,5 % 27,1 % 25,3 % 23,9 % 21,1 % 21,1 % 13,8 % 12,1 % 14,5 % 20,7 % rakentaminen 0 % teollisuus kauppa alkutuotanto liike-elämän palvelut majoitus ja rav.toiminta muut ta-kotitaloudet muut palvelut sosiaali- ja terveydenhuolto koulutus julk.hallinto, maanpuolustus kulj., varastointi, tietoliikenne rahoitus, vakuutus Toimiala Vähiten toimiston ulkopuolisella hakijalla täyttöä näyttäisi tapahtuvan rahoitus- ja vakuutusalalla sekä toisaalta julkisen hallinnon ja maanpuolustuksen toimialalla. Jälkimmäisen kohdalla tulos on melko luonnollinen seuraus julkisen sektorin suuremmista osuuksista toimiston hakijalla täytöissä. Myös sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla vakanssien täyttö muilla kuin työvoimatoimiston hakijalla on verraten vähäistä. Julkisessa työnvälityksessä avoimeksi ilmoitetun työpaikan täyttö muutoin kuin toimiston hakijalla on puolestaan yleisintä toimialalla muut 2 sekä liike-elämän palveluissa. Toisaalta myös alkutuotannon alalla avoimiin paikkoihin työllistyy suhteellisen usein työvoimatoimiston ulkopuolinen hakija. Työnantajat käyttävät työvoiman hankinnassaan useimmiten useampaa kuin yhtä hankintakanavaa, jolloin julkinen työnvälitys voi olla yksi vaihtoehto esimerkiksi suorien henkilökontaktien lisäksi. Vuonna 2004 esimerkiksi omalle henkilökunnalla tiedottaminen oli julkista työnvälitystä käytetympi kanava. Kuten jo aiemmin kuitenkin mainittiin, julkisen työnvälityksen kautta tapahtuneet rekrytoinnit ovat olleet kasvussa, joten tulevaisuudessa voi olla mahdollista nähdä lisäystä myös työvoimatoimistojen hakijalla täytöissä. 1 Toimialaluokituksen ulkopuolelle on tässä tarkastelussa jätetty kansainvälisten järjestöjen ja ulkomaan edustustopaikkojen toimiala, koska kyseisen luokan paikkamäärät jäivät hyvin pieniksi. 2 Toimialalla muut tarkoitetaan niitä työpaikkoja, joita ei voida luokitella kuuluviksi muihin kuviossa 1 esitettyihin toimialoihin.

11 7 4.2 Avoimiin paikkoihin tehdyt työhönosoitukset ja työpaikkatiedotteet vuonna 2004 Taulukossa 1 on tilastollisin tunnusluvuin esitetty vuoden 2004 avointen työpaikkojen rekisteriaineiston sisältämää informaatiota julkisessa työnvälityksessä tehtyjen työhönosoitusten ja työpaikkatiedotteiden määristä. Erityisen mielenkiinnon kohteeksi on tässä kohtaa nostettu informaatio, joka koskee täyttyneisiin paikkoihin tehtyjä osoituksia ja tiedotteita. Aiemmin mainittua työpaikkailmoituksen rivimäärää kontrolloivaa muuttujaa on hyödynnetty kyseissä muuttujissa. Taulukko 1. Työhönosoitusten ja työpaikkatiedotteiden tunnuslukuja. Muuttuja keskiarvo keskihajonta % 3 N Osoitusten määrä kaikkiin paikkoihin 0,2 0,4 14,8 % Osoitusten määrä kaikkiin paikkoihin, pl. hakupaikat 4 0,1 0,4 14,5 % Tiedotteiden määrä kaikkiin paikkoihin, pl. hakupaikat 0,2 0,4 18,2 % Tiedotteiden määrä kaik- 0,5 0,5 50,7 % kiin paikkoihin Osoitusten määrä täyttyneisiin paikkoihin / työpaikkailmoituksen rivimäärä 0,1 0,3 13,5 % Osoitusten määrä täyttyneisiin paikkoihin / työpaikkailmoituksen rivimäärä, pl. hakupaikat Tiedotteiden määrä täyttyneisiin paikkoihin / työpaikkailmoituksen rivimäärä, pl. hakupaikat Tiedotteiden määrä täyttyneisiin paikkoihin / työpaikkailmoituksen rivimäärä, pl. hakupaikat 0,1 0,3 11,2 % ,5 0,5 49,0 % ,2 0,4 17,0 % Prosentuaaliset osuudet on laskettu koko aineistosta. 4 Hakupaikkojen vaikutus on jätetty analyysin ulkopuolelle. 5 Osoitusten ja tiedotteiden lukumäärät on jaettu työpaikkailmoituksessa olevien rivien lukumäärällä. Näissä muuttujissa osoitus tai tiedote katsotaan tapahtuneeksi, kun laskutoimituksen tulos on 1.

12 8 Edellä olevasta taulukosta voidaan havaita, että työhönosoitusten määrä pysyy kutakuinkin samana niin kaikissa avoinna olleissa kuin pelkästään täyttyneissä paikoissa riippumatta siitä lasketaanko osoitusten määrä kaikille vai ainoastaan muille kuin hakupaikoille. Aineistossa kuitenkin enemmistö on juuri hakupaikkoja, jolloin tulos viittaa osoitusten selvästi yleisempään käyttöön muissa kuin hakupaikoissa. Työpaikkatiedotteiden kohdalla tilanne on sen sijaan päinvastainen, sillä hakupaikkojen poistaminen analyysista pudottaa tiedotemäärät noin kolmannekseen. Ero säilyy merkittävänä myös silloin, kun huomioidaan edellä mainittu aineiston piirre hakupaikkojen ja muiden kuin hakupaikkojen osuuksista. Näiden toimenpiteiden käytön erilaisuus kyseessä olevan työpaikan ominaisuuden perusteella voisi selittyä esimerkiksi siten, että hakupaikkojen (kuten julkiset virat) täytössä työvoimaviranomaisten keinot paikan täytön edistämisessä rajoittuvat enimmäkseen työpaikkatiedotteen tekoon, ja useimmiten tämä vaihtoehto myös hyödynnetään. Kaikkien avoinna olleiden paikkojen kohdalla sekä hakupaikat sisältävä että poissulkeva analyysi osoittaa, että erot työhönosoitusten ja tiedotteiden määrissä ovat samaa luokkaa vuoden 2003 tietoihin verrattaessa. Vertailua on mahdollista tehdä vuoden 2002 osalta ainoastaan osoituksia koskevasta informaatiosta, sillä kyseinen aineisto ei sisällä tiedotteiden tietoja. Osoituksien määriä tarkastelemalla voidaan havaita niiden laskeva trendi vuodesta 2002 vuoteen Kahdessa vuodessa kaikkiin avoimiin paikkoihin suhteutettu osoitusten määrä on laskenut n. 21 %:sta ensin n. 19 %:iin päätyen edellisvuonna alle 15 %:iin. Jättäessämme hakupaikat pois analyysista suunta on pitkälti sama: osoituksien käyttö on kahdessa vuodessa laskenut noin kahden prosenttiyksikön vuosivauhtia. Samanaikaisesti vuoden 2003 ja 2004 tiedotemäärät ovat pysyneet suunnilleen samalla tasolla. Työhönosoitusten kohdalla nykyinen kehitys viestii varmasti osaltaan tämän perinteisen julkisen työnvälityksen keinon asteittaisesta väistymisestä taka-alalle esimerkiksi modernimman verkossa tapahtuvan työpaikan täytön saadessa yhä vankemman jalansijan. Toisaalta mainittuja keinoja ei voida varmastikaan pitää toisiaan poissulkevina, vaan pikemminkin toisiaan täydentävinä, sillä ne perustuvat hyvin erilaiseen toimintakulttuuriin. Työhönosoitus vaati työvoimatoimistoilta ja työnantajilta korostuneen läheistä yhteistyötä, jotta osoitusta vastaava hakija olisi mahdollista löytää toimiston asiakkaiden joukosta. Verkossa tapahtuvassa työnvälityksessä työnantajan kynnys julkisen työvoiman hankintakanavan käyttöön on puolestaan laskettu mahdollisimman alas toimenpiteen helppouden ansiosta. 4.3 Julkisen työnvälityksen rekrytointiprosessin kestotekijät vuonna 2004 Avoimiin paikkoihin tehdyt tiedotteet ja mahdolliset työhönosoitukset ovat osa julkisen työnvälityksen rekrytointiprosessia. Kuten jo edellä on mainittu näiden toimenpiteiden vaikutukset prosessin kestotekijöihin eroavat toisistaan huomattavasti. Aiempiin tutkimustuloksiin verrattuna taulukossa 2 esitetyt rekrytointiprosessin kestot vaikuttaisivat pidentyneen, lukuunottamatta muiden kuin hakupaikkojen viivekorjatun rekrytointiajan keskiarvoa, joka on lyhentynyt hieman yli vuorokaudella. Taulukon muuttujien enimmäiskestojen ylärajaksi on määritelty 365 päivää. Tämän arvon ylittävät kestoja ei lasketa, vaan ylipitkät havainnot saavat arvoksi kyseisen 365 päivää.

13 9 Taulukko 2. Kestomuuttujien tunnuslukuja 6. Muuttuja keskiarvo, vrk keskihajonta, vrk N Avoinnaolon kesto, kaikki paikat 22,1 33, Avoinnaolon kesto, pl. hakupaikat 20,6 41, Viivekorjattu rekrytointiaika, kaikki paikat 35,8 43, Viivekorjattu rekrytointiaika, pl. hakupaikat 23,9 37, Täyttöviive, vain viivepaikat 8,8 40, korjattu täyttöviive, kaikki paikat 1,1 14, korjattu täyttöviive, pl. hakupaikat 1,8 19, Edellisten tutkimustulosten valossa ei voi välttyä spekuloinnilta vähentyneiden työhönosoitusten ja pidentyneiden kestojen välisestä yhteydestä. Toisaalta taas muiden kuin hakupaikkojen rekrytointiajan lyhentyminen viestisi työnvälityksen osittaisesta tehostumisesta. Näin ollen muiden kuin hakupaikkojen avoinnaolon keston venyminen keskimäärin yli kolmella vuorokaudella vuoteen 2003 verrattuna (ks. Räisänen 2004, 13) on hienoinen yllätys, sillä lyhentyneen rekrytointiajan voisi ennustaa tarkoittavan myös lyhyempää avoinnaoloa. 5. Julkisen työnvälityksen alueellista tarkastelua: TE-keskusalueet Aineiston kokonaisominaisuuksien tarkastelun jälkeen tutkimuksessa syvennytään seuraavaksi varsinaiseen pääaiheeseen, joka on julkisen työnvälityksen ja yleisemmin työmarkkinoiden alueelliset näkökohdat. Pyrkimyksenä on tuoda esille sekä työnantajien että toisaalta työpaikkojen yleisiä piirteitä ja eroavaisuuksia aluetasolla. Työmarkkinoiden rakenteellisten ominaisuuksien selvittämisen jälkeen tavoitteena on analysoida lisäksi julkisen työnvälityksen työpaikkojen täyttöprosessia ja sen tehokkuutta samoista lähtökohdista käsin. Aluetarkastelussa lähdetään liikkeelle Työvoima- ja elinkeinokeskusperustaisesta (TEkeskus) jaosta, jolloin tutkimusongelmia lähestytään 15 alueellista työvoimapolitiikkaa toteuttavan keskuksen kautta. TE-keskuksittaiseen analyysiin on tässä kohtaa sisällytetty omina alueinaan Ahvenanmaa sekä Työlinja/ulkomaan paikat, jolloin alueita on yhteensä 17. TE-keskusalueita ja -paikkakuntia on tarkasteltu sekä rekrytointiprosessia hoitavista työvoimatoimistoista että työpaikan sijaintikunnista käsin, jolloin on pyritty selvittämään mahdollisia työnantajien ja työpaikkojen siirtymäominaisuuksia. Analyysien yh- 6 Muuttujien vaihteluvälin ylärajaksi on määritelty 365 päivää.

14 10 teydessä on raportoitu näiden kahden katsantotavan aiheuttamista huomionarvoisista vaikutuksista tuloksiin. 5.1 Julkisen työnvälityksen avointen paikkojen hoitaminen ja sijainti TE-keskusalueilla Työpaikan sijainnin tarkastelu TE-keskuksittain osoittaa, että kaikista julkisen työnvälityksen avoimista paikoista lähes kolmannes keskittyy Uudellemaalle. Seuraavaksi eniten rekrytointia esiintyy Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla, joiden osuudet ovat 10 % kummallakin puolella. Pienimmät osuudet, alle 2 % avoimista paikoista, ovat Ahvenanmaalla ja Kainuussa. TE-keskuksittainen julkisen työnvälityksen avointen paikkojen tarkastelu lähtee liikkeelle TE-keskusalueilla hoidettavia ja siellä sijaitsevia paikkoja sekä niistä koostuvien työpaikkailmoitusten volyymeja koskevasta analyysista (ks. taulukko 3). TE-keskusalueista Uudenmaan lisäksi Pirkanmaan, Varsinais-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan ja Hämeen kasvualueet erottuvat selvästi muusta maasta: kaikista julkisessa työnvälityksessä avoinna olleista paikoista noin kaksi kolmasosaa sekä hoidetaan kyseisten alueiden työvoimatoimistoissa että sijoittuu näille alueille. Kasvualueilla hoidettujen ja niille sijoittuvien avoimien paikkojen balanssista voidaan myös päätellä, että kyseisillä alueilla tapahtuvan työnvälityksen vaikutusalue ulottuu muita TE-keskusalueita selvemmin myös oman alueen ulkopuolelle. Taulukko 3. TE-keskuksissa hoidetut sekä niihin sijoittuvat avoimet työpaikat. hoitava TE-keskus avoimista paikoista alueella hoidetut avoimista paikoista alueelle sijoittuvat hoidetut ilmoitukset työpaikan sijainti ilmoituksessa työpaikkoja keskimäärin hoidetussa ilmoituksessa työpaikan sijainti sama kuin hoitava TEkeskus, % Uusimaa ,7 96,3 % Varsinais-Suomi ,9 94,3 % Satakunta ,1 90,5 % Häme ,8 90,5 % Pirkanmaa ,7 93,9 % Kaakkois-Suomi ,9 90,4 % Etelä-Savo ,5 91,6 % Pohjois-Savo ,9 92,5 % Pohjois-Karjala ,9 93,1 %

15 11 Keski-Suomi ,6 91,6 % Etelä-Pohjanmaa ,5 94,9 % Pohjanmaa ,8 91,4 % Pohjois ,7 94,9 % Pohjanmaa Kainuu ,7 93,8 % Lappi ,0 91,3 % Ahvenanmaa ,4 62,4 % Työlinja/Ulkomaat ,9 - Verrattaessa TE-keskusalueen työvoimatoimistojen hoitamien työpaikkailmoitusten määriä ja työpaikkojen sijoittumista maassa voidaan havaita, että alueesta riippuen keskimäärin noin 4-10 % toimistojen hoitamista paikoista sijaitsee niiden oman toimialueen ulkopuolella. Varsinaisten TE-keskusalueiden lisäksi kyseisessä tarkastelussa on mukana myös Ahvenanmaa, jossa vastaava luku on lähes 40 %. Tämä huomattava poikkeama voi osittain johtua alueella paljon työllistävien varustamoiden paikoista, joiden työn sijaintipaikaksi voi tietyissä tapauksissa määräytyä esimerkiksi jokin mantereella sijaitseva satamakaupunki. Muiden TE-keskusalueiden osalta voidaan todeta, että suhteellisesti eniten työvoimaa välitetään oman alueen ulkopuolelle Kaakkois-Suomen, Satakunnan ja Hämeen työvoimatoimistoissa. Vähiten tällaista nk. siirtymää esiintyy puolestaan Uudellamaalla, mikä viestii osaltaan alueen työmarkkinoiden laajuudesta ja kattavuudesta. Julkisen työnvälityksen avoimia paikkoja hoitavan TE-keskusalueen ja toisaalta työpaikan sijainnin kohtaannon tarkempi kartoittaminen voidaan toteuttaa ns. siirtymämatriisin avulla (ks. liite 14). Matriisi esittää alueiden kokonaissiirtymän lisäksi myös sen, miten tuo avoimien paikkojen osuus jakautuu eri alueille. Lukuja tarkastelemalla voidaan havaita, että Satakunnan aluetta lukuunottamatta kaikkien TE-keskusalueiden siirtymäpaikat keskittyvät enimmäkseen Uudellemaalle. Voidaankin todeta, että Uudenmaan työmarkkinoiden kysynnästä tietty osa jakautuu jossain määrin koko maan laajuudelle. Jäljelle jäävistä siirtymäosuuksista suurin osa sijoittuu puolestaan läheisille TE-keskusalueille, joten siirtymien alueellinen hajautuminen on vähäistä. Siirtymän määrä on suhteellisesti vähäisintä Uudellamaalla ja se jakautuu jonkin verran muita TEkeskusalueita tasaisemmin ympäri maata. 7 Taulukosta 3 puuttuvat tiedot työlinjan/ulkomaan paikkojen sijainnin ja paikkoja hoitavan tahon kohtaannosta. Työlinja on puhelinpalvelu, jolloin paikoille ei voida antaa samalla tavoin sijaintia kuin fyysisille TE-keskusalueille ja näin ollen kohtaantoa ei ole mielekästä laskea.

16 Työpaikkojen täyttötapojen eroavaisuudet hoitavissa TE-keskuksissa Julkisen työnvälityksen yhtenä päätehtävänä on aktiivisen työnvälitystoiminnan avulla tyydyttää työnantajien työvoiman tarve ja parantaa työntekijöiden työnsaantimahdollisuuksia (Konle-Seidl, Walwei 2001, 44.) Työvoimatoimistojen tavoitteena on täten muun muassa tehostaa työnantajan ja työntekijän yhteensovitusprosessia (Calmfors & al. 2002, 17). Tähän julkisen työnvälityksen keskeiseen toimintoon liittyen kuviossa 3 on tarkasteltu työpaikan täyttötapaa muissa kuin hakupaikoissa kunkin vakansseja välittävän TEkeskusalueen näkökulmasta. Kaikkien kolmen tässä tarkasteltavan täyttötavan osalta voidaan todeta aluekohtaisten erojen olevan merkillepantavia. Kuvio 3. Työpaikan täyttötapa hoitavassa TE-keskuksessa, hakupaikat pl. hoitava TE-keskus Työlinja/Ulkomaat Ahvenanmaa Lappi Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Karjala Pohjois-Savo Etelä-Savo Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Häme Satakunta Varsinais-Suomi Uusimaa koko maa työhönosoitus täytetty muuten tston hakijalla täytetty muutoin 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % prosenttia Hieman yli 40 % julkisen työnvälityksen muista kuin hakupaikoista täytetään työhönosoituksesta ja 35 % puolestaan muuten toimiston hakijalla. Selkeimmät TEkeskuskohtaiset erot näyttäisivätkin puolestaan koskevan juuri työhönosoitusten käyttöä, joka on yleisintä Lapissa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Vähiten työhönosoituksia tehdään puolestaan Uudellamaalla, Hämeessä ja Pohjanmaalla sekä erityisesti työlinjan/ulkomaan paikoille. Viimeksi mainitun kohdalla työpaikan täyttö lopulta muuten työvoimatoimiston hakijalla on vastaavasti huomattavasti yleisempää kuin varsinaisilla TE-keskusalueilla. Lapin alueella työhönosoituksesta täyttö on puolestaan jopa niin yleistä, että muuten toimiston hakijoilla tapahtuneet täytöt jäävät suhteessa hyvin vähäisiksi. Varsinaisista TE-keskusalueista Pohjois-Karjalan, Kainuun ja Pohjanmaan toimistojen kautta hoidettavissa vakansseissa paikan saa keskimääräistä useammin ulkopuoli-

VATT-TUTKIMUKSIA 107 VATT RESEARCH REPORTS. Heikki Räisänen TYÖVOIMAN HANKINTA JULKISESSA TYÖNVÄLITYKSESSÄ

VATT-TUTKIMUKSIA 107 VATT RESEARCH REPORTS. Heikki Räisänen TYÖVOIMAN HANKINTA JULKISESSA TYÖNVÄLITYKSESSÄ VATT-TUTKIMUKSIA 107 VATT RESEARCH REPORTS Heikki Räisänen TYÖVOIMAN HANKINTA JULKISESSA TYÖNVÄLITYKSESSÄ Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki 2004 ISBN

Lisätiedot

Työmarkkinat muuttuvat ovatko tilastot ajan tasalla?

Työmarkkinat muuttuvat ovatko tilastot ajan tasalla? Julkinen BoF Online 12 2014 Työmarkkinat muuttuvat ovatko tilastot ajan tasalla? Julia Niemeläinen Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia eivätkä välttämättä edusta Suomen Pankin

Lisätiedot

TEM-analyyseja 28/2010

TEM-analyyseja 28/2010 TEM-analyyseja 28/2010 TYÖHÖNOSOITTAMISESTA TYÖN TARJOAMISEEN työhönosoitusten käyttöä koskeva selvitys ja kehittämisesitykset Ahti Avikainen Päivi Kerminen Tiina Korhonen Mikko Murto Jari Peura ISSN 1797-5271

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Rekrytointiongelmat, työvoiman tarjonta ja liikkuvuus

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Rekrytointiongelmat, työvoiman tarjonta ja liikkuvuus VALTIONEUVOSTON KANSLIA Rekrytointiongelmat, työvoiman tarjonta ja liikkuvuus Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2007 Rekrytointiongelmat, työvoiman tarjonta ja liikkuvuus Valtioneuvoston kanslian

Lisätiedot

Moni-ilmeiset rekrytointiongelmat. Rekrytointiongelmien syyt työnantajan, työnhakijan ja työvoimatoimiston näkökulmasta

Moni-ilmeiset rekrytointiongelmat. Rekrytointiongelmien syyt työnantajan, työnhakijan ja työvoimatoimiston näkökulmasta Moni-ilmeiset rekrytointiongelmat Rekrytointiongelmien syyt työnantajan, työnhakijan ja työvoimatoimiston näkökulmasta Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 15/2009 SARI pitkänen LEENA

Lisätiedot

Esipuhe. STMn SELVITYKSIÄ 2000:7: Työttömyysturvan karensseista ja karenssin saaneista. Tilastollinen selvitys. ISBN 952-00-0855-1

Esipuhe. STMn SELVITYKSIÄ 2000:7: Työttömyysturvan karensseista ja karenssin saaneista. Tilastollinen selvitys. ISBN 952-00-0855-1 STMn SELVITYKSIÄ 2000:7: Työttömyysturvan karensseista ja karenssin saaneista. Tilastollinen selvitys. ISBN 952-00-0855-1 Esipuhe Sosiaaliturvan tehtävänä on varmistaa toimeentulo silloin, kun ihmisen

Lisätiedot

TEM-analyyseja 19/2010

TEM-analyyseja 19/2010 TEM-analyyseja 19/2010 TE-TOIMISTOJEN TUOTTAVUUS JA TYÖ- PAIKKOJEN TÄYTÖN TEHOKKUUS Heikki Räisänen Mika Tuomaala ISSN 1797-5271 ISBN 978-952-227-261-4 TE-TOIMISTOJEN TUOTTAVUUS JA TYÖ- PAIKKOJEN TÄYTÖN

Lisätiedot

Työvoiman alueellisen liikkuvuuden kannustavuus

Työvoiman alueellisen liikkuvuuden kannustavuus Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja 206 Työvoiman alueellisen liikkuvuuden kannustavuus Pasi Holm Satu Nivalainen Raija Volk* Raportti on osa 1 julkaisussa: Työvoiman alueellisen liikkuvuuden

Lisätiedot

VATT-TUTKIMUKSIA 105 VATT RESEARCH REPORTS. Seppo Montén Juha Tuomala MUUTTOLIIKE, TYÖSSÄKÄYNTI JA TYÖVOIMAVARAT UUDELLAMAALLA

VATT-TUTKIMUKSIA 105 VATT RESEARCH REPORTS. Seppo Montén Juha Tuomala MUUTTOLIIKE, TYÖSSÄKÄYNTI JA TYÖVOIMAVARAT UUDELLAMAALLA VATT-TUTKIMUKSIA 15 VATT RESEARCH REPORTS Seppo Montén Juha Tuomala MUUTTOLIIKE, TYÖSSÄKÄYNTI JA TYÖVOIMAVARAT UUDELLAMAALLA Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research

Lisätiedot

Helsinki 2004. Selvitys työaikojen tilastoinnista Suomessa ja kansainvälisesti

Helsinki 2004. Selvitys työaikojen tilastoinnista Suomessa ja kansainvälisesti Helsinki 2004 Selvitys työaikojen tilastoinnista Suomessa ja kansainvälisesti 2004 Tilastokeskus Tietoja lainattaessa lähteenä on mainittava Tilastokeskus. ISBN 952-467-327-4 Edita Prima Oy, Helsinki 2004

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelut

Taloushallinnon palvelut Taloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro

Lisätiedot

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Helsinki Helsingfors 2014 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Hanna Sutela Puh.

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 124

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 124 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 124 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. Antti Rissanen

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelut

Taloushallinnon palvelut Toimialaraporttisarja Taloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia TALOUSHALLINNON PALVELUT TOIMIALARAPORTTI TAMMIKUU 2005 MARJA TOIVONEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 0 SAATTEEKSI...3

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON PALVELUT

TALOUSHALLINNON PALVELUT TALOUSHALLINNON PALVELUT TOIMIALARAPORTTI JOULUKUU 2003 MARJA TOIVONEN 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 0. SAATTEEKSI 3 1. TIIVISTELMÄ 4 2. TOIMIALAN MÄÄRITTELY JA SISÄLTÖ 6 2.1. Toimialan kuvaus ja rajaus 6 2.2.

Lisätiedot

ONKO SUKUPUOLTEN TYÖ- PALKKAUKSELLINEN YKSITYISILLÄ VOIMA- PULA TOTTA? VÄLINEN TASA-ARVO PALVELUALOILLA. Seija Ilmakunnas, Ohto Kanninen ja Tomi Husa

ONKO SUKUPUOLTEN TYÖ- PALKKAUKSELLINEN YKSITYISILLÄ VOIMA- PULA TOTTA? VÄLINEN TASA-ARVO PALVELUALOILLA. Seija Ilmakunnas, Ohto Kanninen ja Tomi Husa ONKO SUKUPUOLTEN TYÖ- PALKKAUKSELLINEN YKSITYISILLÄ VOIMA- PULA TOTTA? VÄLINEN TASA-ARVO PALVELUALOILLA Reija Lilja ja Eija Savaja Seija Ilmakunnas, Ohto Kanninen ja Tomi Husa Onko työvoimapula totta?

Lisätiedot

Näyttötutkintojen tuottavuusja palkkavaikutukset. Mari Kangasniemi

Näyttötutkintojen tuottavuusja palkkavaikutukset. Mari Kangasniemi Näyttötutkintojen tuottavuusja palkkavaikutukset Mari Kangasniemi Raportteja 28 Helsinki 2013 Raportteja 28 ISBN 978 952 209 123 9 (painettu) ISBN 978 952 209 124 6 (PDF) ISSN 1795 2832 (painettu) ISSN

Lisätiedot

Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Ohjelmistoala Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro Matkailun

Lisätiedot

Alueellisen innovaatiojärjestelmän vaikuttavuuden vahvistaminen

Alueellisen innovaatiojärjestelmän vaikuttavuuden vahvistaminen Alueellisen innovaatiojärjestelmän vaikuttavuuden vahvistaminen Tarkastelussa osaamisintensiivisten asiantuntijapalveluiden (KIBS) käyttäminen ja tuottaminen Toni Saarivirta Anmari Viljamaa Seliina Päällysaho

Lisätiedot

Eija Savaja TYÖTTÖMIEN JA TYÖVOIMA- POLIITTISISSA TOIMEN- PITEISSÄ OLEVIEN TYÖNHAKUKÄYTTÄYTYMINEN

Eija Savaja TYÖTTÖMIEN JA TYÖVOIMA- POLIITTISISSA TOIMEN- PITEISSÄ OLEVIEN TYÖNHAKUKÄYTTÄYTYMINEN ETLA ELINKEINOELÄMÄN ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS The Research Institute of the Finnish Economy Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki TUTKIMUSLAITOS Finland Sarja B 169 Series Eija Savaja TYÖTTÖMIEN JA TYÖVOIMA-

Lisätiedot

jptaloushallinnon palvelut

jptaloushallinnon palvelut jptaloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työvoima- ja elinkeinokeskus Finpro

Lisätiedot

Yksinyrittäjätuen vaikuttavuuden ja toimivuuden arviointi

Yksinyrittäjätuen vaikuttavuuden ja toimivuuden arviointi Yksinyrittäjätuen vaikuttavuuden ja toimivuuden arviointi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 18/2011 satu aaltonen jarna heinonen katri luomala Yksinyrittäjätuen vaikuttavuuden ja

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON PALVELUT

TALOUSHALLINNON PALVELUT TALOUSHALLINNON PALVELUT TOIMIALARAPORTTI JOULUKUU 2002 MARJA TOIVONEN 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 0. SAATTEEKSI 3 1. TIIVISTELMÄ 4 2. TOIMIALAN MÄÄRITTELY JA SISÄLTÖ 6 2.1. Toimialan kuvaus ja rajaus 6 2.2.

Lisätiedot

ESIPUHE. Vaasassa marraskuussa 2001. Jouko Havunen Levón-instituutin johtaja

ESIPUHE. Vaasassa marraskuussa 2001. Jouko Havunen Levón-instituutin johtaja ESIPUHE Maaseudun palveluverkosto on jatkuvasti harventunut. Pankit ja postit ovat vähentäneet toimipaikkojaan, kyläkouluja ja -kauppoja on lopetettu. Osittain syinä ovat olleet väestön väheneminen ja

Lisätiedot

Suomeen muuttaneiden naisten ja miesten työmarkkinatilanne, koulutus ja poliittinen osallistuminen

Suomeen muuttaneiden naisten ja miesten työmarkkinatilanne, koulutus ja poliittinen osallistuminen Suomeen muuttaneiden naisten ja miesten työmarkkinatilanne, koulutus ja poliittinen osallistuminen Pekka Myrskylä, Topias Pyykkönen Tiedustelut: Pekka Myrskylä ja Topias Pyykkönen 09 17 341 Päätoimittaja:

Lisätiedot

TEM-analyyseja 43/2012

TEM-analyyseja 43/2012 TEM-analyyseja 43/2012 Mistä tekijät sosiaali- ja terveysalalle työvoimatarpeen ja -tarjonnan kehitys vuoteen 2025 Eija-Leena Koponen Ulla-Maija Laiho Mika Tuomaala ISSN 1797-5271 ISBN 978-952-227-631-5

Lisätiedot

Työvoimakoulutuksen työllisyysvaikutukset

Työvoimakoulutuksen työllisyysvaikutukset TA R K A S T U S K E RT O M U S 9 7 / 2 0 0 5 Työvoimakoulutuksen työllisyysvaikutukset VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON TARKASTUSKERTOMUS 97/2005 Työvoimakoulutuksen työllisyysvaikutukset EDITA PRIMA

Lisätiedot

Organisaatioiden ja työn dynamiikka työntekijöiden näkökulmasta

Organisaatioiden ja työn dynamiikka työntekijöiden näkökulmasta KATSAUS 300/2013 Organisaatioiden ja työn dynamiikka työntekijöiden näkökulmasta MEADOW-tutkimuksen II väliraportti 10 Jaana Minkkinen, Simo Aho ja Ari Mäkiaho Organisaatioiden ja työn dynamiikka työntekijöiden

Lisätiedot

Työuran pituus ja siihen vaikuttavat tekijät 45 64-vuotiaassa palkansaajaväestössä

Työuran pituus ja siihen vaikuttavat tekijät 45 64-vuotiaassa palkansaajaväestössä Liisa-Maria Palomäki ja Eila Tuominen Työuran pituus ja siihen vaikuttavat tekijät 45 64-vuotiaassa palkansaajaväestössä Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2010:9 Liisa-Maria Palomäki ja Eila Tuominen

Lisätiedot

TEM raportteja 37/2013

TEM raportteja 37/2013 TEM raportteja 37/2013 Työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun toimivuus ja vaikuttavuus TK-Eval Kajaanin yliopistokeskuksen Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Lisätiedot