Ympäristölupa Pargas Jaktvårdsförening -nimisen riistanhoitoyhdistyksen ampumarataa varten Skråbbossa Paraisilla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristölupa Pargas Jaktvårdsförening -nimisen riistanhoitoyhdistyksen ampumarataa varten Skråbbossa Paraisilla"

Transkriptio

1 Ympäristölautakunta Ympäristölupa Pargas Jaktvårdsförening -nimisen riistanhoitoyhdistyksen ampumarataa varten Skråbbossa Paraisilla 1964/ /2015 Ympäristölautakunta Valmistelija Vt. ympäristönsuojelutarkastaja Tomas Kull, puh Esittelijä Ympäristönsuojelupäällikkö Carl-Sture Österman, puh Asia Ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 :n mukainen ympäristölupa ulkona sijaitsevaa ampumarataa varten. Hakija Pargas Jaktvårdsförening Yhteyshenkilö: Knut-Olof Lerche Osoite: Jupiterinkatu 12, Parainen Y-tunnus: Toiminta ja sijoituspaikka Toiminta käsittää luodikko- ja haulikkoradat (skeet, sporting). Luodikkorata sijaitsee kiinteistöllä Skråbbo , jonka omistaa Kurt Kyrklund. Haulikkoradan ampumapaikat sijaitsevat kiinteistöllä , kun taas maalitaulut sijaitsevat hakijan omistamalla kiinteistöllä Katten Haulikko- ja luodikkoratojen välinen etäisyys on noin 130 metriä. Luodikkorata on ollut olemassa vuodesta 1959 lähtien. Haulikkorata perustettiin 1970-luvun alussa. Luvan hakemisen peruste Ulkona olevat ampumaradat ovat ympäristöluvanvaraista toimintaa ympäristönsuojelulain (527/2014) liitteen 1 taulukon 2 kohdan 14 a mukaan. Lupaviranomaisen toimivalta Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on toimivaltainen lupaviranomainen valtioneuvoston ympäristönsuojelusta antaman asetuksen (713/2014) 2 :n 13 a) kohdan mukaan. Asian vireilletulo Täydellinen hakemus on jätetty Toimintaa koskevat luvat, sopimukset ja alueen kaavoitustilanne Ampumaradalla on Turun ja Porin lääninhallituksen myöntämä lupa. Ampumarata on rekisteröity Lounais-Suomen ympäristökeskuksen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Sen sijaan ampumaradalla ei ole ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa.

2 Pargas Jaktvårdsförening ja Kurt Kyrklund ovat solmineet vuokrasopimuksen noin 1,5 hehtaarin suuruisesta alueesta kiinteistöllä Skråbbo ampumarataa varten. Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi. Ampumarata sijaitsee Kirjalansaaren osayleiskaavan mukaisella maa- ja metsätalousalueella (kaavamerkinnät M-3 ja MT-6), kaava on vahvistettu Toiminnan sijaintipaikka ja ympäristö Kiinteistö on pinta-alaltaan 95,78 hehtaaria, ja se muodostuu metsä- ja peltomaasta. Kiinteistöllä on kolme asuinrakennusta sekä useita talousrakennuksia. Ampumarataa varten on tuulisuoja, koneiston suojakatos sekä äänieristetty rakennus, josta ammutaan luodikolla. Kiinteistö on pinta-alaltaan 1,94 hehtaaria, ja se muodostuu peltomaasta. Lähialueella yhden kilometrin säteellä ei ole muuta ympäristöä kuormittavaa toimintaa. Etäisyys Saaristotielle on 1,6 kilometriä. Kirjalansaaren vakinainen asutus ja loma-asutus sijaitsevat pääosin saaren rantavyöhykkeellä yli 500 metrin etäisyydellä ampumaradasta. Neljä asuinrakennusta ja yksi loma-asunto on 500 metrin säteellä ampumaradasta. Lähin koulu (kalatalous- ja ympäristöopisto Livia) ja lähin päiväkoti (Kirjalan päiväkoti) ovat 2,3 kilometrin etäisyydellä. Lähimmät vesistöt ovat Hessund etelässä ja Skråbboviken lännessä, etäisyys molempiin on yli 500 metriä. Lähin Natura-alue (Harsholm FI ) on pohjoisessa 3 kilometrin etäisyydellä. Lähin luonnonsuojelualue (Finby) on 3,7 kilometriä lounaaseen. Lähin pohjavesialue on (Bläsnäs ) 2,7 kilometriä etäisyydellä lounaassa. Lähin talousvesikaivo (porakaivo) on kiinteistöllä , joka on 200 metrin päässä luodikkoradan taustavallista. Pellolla 210 metrin päässä taustavallista on rengaskaivo. Luodikkoradan valuma kulkee lounaaseen pelto-ojien kautta mereen. Haulikkoradan valuma kulkeutuu pellolta pelto-ojien ja laskuojan kautta koilliseen. Laskuoja päättyy puronuomaan noin 1,2 kilometrin päähän haulikkoradasta. Uoma puolestaan laskee 1,2 kilometrin jälkeen Båthusvikeniin luoteeseen. Toiminnan tiedot Ampumaradalla harjoitetaan pienimuotoista toimintaa kesäaikaan ( ). Ampumarata on avoinna jäsenille keskiviikkoisin klo sekä syksyllä myös lauantaisin päiväaikaan hirvenammuntakokeiden suorittamista varten. Radalla on käynyt yleensä 5-15 ampujaa illassa. Niinä iltoina, jolloin ampumarata on auki, ammutaan luodikolla arviolta 100 laukausta ja haulikolla 250 laukausta. Vuoden aikana luodikkoradalla ammutaan noin laukausta ja haulikkoradalla noin laukausta. Kerran vuodessa pidetään kilpailuja. Ampumaradan liikenne kulkee Skråbböntien ja Skråbbovikintien kautta, noin 20 kevyttä ajoneuvoa viikossa. Ympäristökuormitus ja sen rajoittaminen Melupäästöt. Toiminnasta aiheutuu melupäästöjä. Maasto muodostaa hyvän suojan melun leviämistä vastaan, koillista ja lounasta lukuun ottamatta. Toiminnanharjoittaja on pyrkinyt vähentämään melun leviämistä luodikkoradalta

3 rakentamalla äänieristyksen ampumapaikalle. Valtioneuvoston ampumaratojen aiheuttaman melutason ohjearvoista antaman päätöksen (52/1997) 2 :ssä annetaan ohjearvot ampumaratojen aiheuttamalle melutasolle. Ohjearvo on 65 db (L AImax ) asumiseen käytettävillä alueilla ja oppilaitoksia palvelevilla alueilla. Virkistysalueilla taajamissa, hoitolaitoksia palvelevilla alueilla, loma-asumiseen käytettävillä alueilla ja luonnonsuojelualueilla ohjearvo on 60 db (LAImax). Ohjearvoja sovellettaessa on otettava huomioon ampumaratatoiminnan luonne, kuten ampuma-ajat, laukausmäärät ja ampumalajit. Ohjearvot eivät ole ehdottomia raja-arvoja. Ympäristönsuojelutoimisto on mitannut ampumaradan aiheuttamaa melua kolmelta paikalta. Luodikkoradan ammunnan osalta mitattiin 76,2 db (LAmax) vuokranantaja Kurt Kyrklundin asuintalon kohdalla kiinteistöllä Kiinteistön luoteiskulmassa 470 metrin päässä ampumapaikalta mitattiin 64,3 db ja Skråbbontiellä 600 metrin päässä etelässä mitattiin 39,5 db. Haulikkoradan ammunnan osalta mitattiin 55,4 db ja 51,0 db kahdella ensin mainitulla paikalla, laukauksia ei sen sijaan kuulunut Skråbbontien mittauspisteeseen. Päästöt ilmaan. Toiminnasta ei aiheudu mainittavia päästöjä ilmaan. Päästöt maaperään. Luodikkoradan taustavalliin ja vallin edustalla olevaan maaperään on joutunut ampumaratatoiminnan seurauksena arviolta 400 kg lyijyä (Pb), 40 kg kuparia (Cu), 4 kg sinkkiä (Zn) ja 4 kg antimonia (Sb) vuoden 1959 jälkeen. Vuotuinen lisäys on arviolta 8 kg lyijyä, 0,8 kg kuparia, 0,08 kg sinkkiä ja 0,08 kg antimonia. Haulikkoradan luona olevaan peltoon on 1970-luvun alusta lähtien joutunut arviolta kg lyijyä, 50 kg antimonia ja 5 kg arseenia (As). Vuotuinen lisäys on arviolta 119 kg lyijyä, 1,2 kg antimonia ja 0,12 kg arseenia. Savikiekot koostuvat pääosin kalsiitista (CaCO3; %) ja kiivihiilitervasta. Kivihiilitervassa on PAH-yhdisteitä (noin 0,2 %). Haulikkoradalla käytetään vuosittain noin 200 kg savikiekkoja. Hakija on tutkituttanut maaperän pintakerroksen (0-20 cm) lyijypitoisuuden ja ph:n kiinteistöllä Kolmen yhteisnäytteen lyijypitoisuus tutkitulta alueelta (0-75 metrin päässä pellon kauimmaisesta reunasta) oli mg/kg (ka) 2 mm seulotussa näytteessä. Nykyisin tyypilliset pilaantumattoman maaperän taustapitoisuudet ovat 1-5 mg/kg Pb (ka). Maaperän ph oli 6,0-6,2. Päästöt pohjaveteen. Lyijyä ja muita metalleja odotetaan jossain määrin huuhtoutuvan pohjaveteen. Hakija on tutkituttanut pohjaveden lyijy-, antimoni-, kupari-, sinkki- ja arseenipitoisuudet kiinteistöllä sijaitsevasta rengaskaivosta. Pohjavedestä mitatut metallipitoisuudet olivat seuraavat: Pb < 8 µg/l, Sb < 9 µg/l, Cu 13 µg/l, Zn 21 µg/l ja As < 10 µg/l. Sosiaali- ja terveysministeriön pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista antaman asetuksen (401/2001) liitteen 1 mukaiset laatuvaatimukset (enimmäispitoisuus) ovat talousveden osalta seuraavat: Pb 10 µg/l, Sb 5 µg/l, Cu 2000 µg/l ja As 10 µg/l. Päästöt vesistöihin. Lyijyä ja muita metalleja odotetaan jossain määrin

4 huuhtoutuvan pintaveteen. Hakija on tutkituttanut lyijypitoisuuden kiinteistöllä sijaitsevasta pelto-ojasta otetusta pintavedestä. Ojan pintaveden lyijypitoisuus oli 23 µg/l. Ruotsin luonnonsuojeluviraston (Naturvårdsverket) ympäristön laatua koskevien arviointiperusteiden (Rapport 4913) mukaan pintaveden lyijypitoisuus on korkea, jos pitoisuus on yli 15 µg/l. Pitoisuus on sen verran korkea, että se vaikuttaa vedessä elävien eliöiden säilymiseen hengissä jo lyhyen altistuksen jälkeen. Pintaveden luonnolliset lyijypitoisuudet ovat 0,1-0,5 µg/l. Vesi valuu pellolta koilliseen pelto-ojia ja laskuojaa pitkin 1,2 kilometriä. Laskuoja laskee puronuomaan noin 1,2 kilometrin päässä Båthusvikenistä. Kiinteistön pellolta valuva pintavesi on puronuoman saavuttaessaan todennäköisesti jo niin laimentunut, ettei se enää vahingoita purossa eläviä eliöitä. Riistanhoitoyhdistys kalkitsee peltoa säännöllisesti, jotta ph olisi yli 6 ja lyijyn huuhtoutuminen tätä kautta vähenisi. Pintavesien lyijypitoisuuden ympäristönlaatunormi (poikkeuksena norot ja ojat) on 7,2 µg/l. Jäteveden muodostuminen. Toiminnasta ei muodostu jätevettä. Jätteiden muodostuminen. Toiminnasta muodostuu jätteitä seuraavasti: maalitauluja 20 kg/a, patruunapakkauksia 1 kg/a, hylsyjä 50 kg/a, savikiekkoja 200 kg/a, luoteja ja hauleja 130 kg/a, puujätettä 50 kg/a. Maalitaulut, patruunapakkaukset ja puujätteet toimitetaan kierrätykseen ja tyhjät hylsyt viedään metallinkeräykseen. Luodit, haulit ja savikiekkojen sirpaleet jäävät maahan. Toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailu Toiminnanharjoittaja pitää jatkossa kirjaa laukausmääristä. Haulikkoradan maaperän ph tutkitaan säännöllisesti ja maa kalkitaan tarvittaessa. Lupahakemuksen käsittely Lupahakemuksesta tiedottaminen. Hakemuksesta on kuulutettu kaupungin virallisilla ilmoitustauluilla ja kaupungin verkkosivuilla Kuulutus on annettu erikseen tiedoksi kiinteistönomistajille, joiden kiinteistöt sijaitsevat 500 metrin säteellä ampumaradasta. Hakemusasiakirjat ovat olleet nähtävillä kaupungintalolla Paraisilla Tarkastukset. Ympäristönsuojelutoimisto on käynyt ampumaradalla melumittausten yhteydessä. Lausunnot. Hakemuksesta on pyydetty ympäristönsuojelulain (527/2014) 42 :n mukaisesti lausuntoa kunnan terveydensuojeluviranomaiselta, joka antoi lausuntonsa (liitteenä). Muistutukset ja mielipiteet. Hakemuksen johdosta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. Hakijan vastine. Hakija on toimittanut vastineen (liitteenä) terveydensuojeluviranomaisen lausuntoon.

5 Oheismateriaali Ehdotus Kartta Ilmakuva Asemapiirros Terveydensuojeluviranomaisen lausunto Hakijan vastine Ympäristölautakunta päättää myöntää Pargas Jaktvårdsförening -nimiselle riistanhoitoyhdistykselle ympäristöluvan Skråbbossa sijaitsevaa ampumarataa varten. Toimintaa on harjoitettava lupahakemuksessa esitetyllä tavalla alla olevat lupamääräykset huomioiden. Toiminnan saa aloittaa ennen kuin ympäristölupa on saanut lainvoiman. Terveydensuojeluviranomaisen lausunto on otettu huomioon lupamääräyksissä 3, 5-7, Lupamääräykset Yleiset velvollisuudet 1. Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja niiden hallinnasta sekä haitallisten ympäristövaikutusten vähentämismahdollisuuksista (selvilläolovelvollisuus). 2. Toiminnanharjoittajan on järjestettävä toimintansa niin, että ympäristön pilaantuminen voidaan ehkäistä ennakolta. Jos pilaantumista ei voida kokonaan ehkäistä, se on rajoitettava mahdollisimman vähäiseksi. Toiminnanharjoittajan on rajoitettava toimintansa päästöt ympäristöön mahdollisimman vähäisiksi. Toiminnassa on käytettävä parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Toiminta-ajat 3. Ampumaradalla saa ampua haulikolla ja luodikolla 1.5. ja välisenä aikana keskiviikkoisin klo sekä ja välisenä aikana keskiviikkoisin klo ja lauantaisin klo Riistanhoitoyhdistyksen jäsenille on tiedotettava toiminta-ajoista ampumaradan ilmoitustaululla tai muulla tavoin. 4. Riistanhoitoyhdistyksen pyynnöstä ja lupaviranomaisen suostumuksen jälkeen ampumapäiväksi voidaan keskiviikon sijaan vaihtaa jokin toinen arkipäivä (maanantai, tiistai tai torstai), mutta ei kuitenkaan perjantai. Ympäristönsuojelutoimisto voi yksittäisissä tapauksissa antaa suostumuksensa vähäiseen poikkeamiseen lupamääräyksen 3 määräyksistä. Melu ja meluntorjunta 5. Toiminnanharjoittajan on pyrittävä vähentämään melun leviämistä ympäristöön kannustamalla jäseniään käyttämään äänenvaimenninta luodikoissa, äänieristämällä ampumapaikat, ampumatarvikkeiden valinnalla tai muulla tavoin niin, että valtioneuvoston ampumaratojen aiheuttaman melutason ohjearvoista antaman päätöksen (53/1997) mukaisia ohjearvoja voidaan mahdollisuuksien mukaan noudattaa lähimmän asutuksen luona. Maaperän, pohjaveden ja pintaveden suojelu

6 6. Kiinteistön pelto on pidettävä viherkesannolla. Maaperän ph on tutkittava säännöllisesti, vähintään joka viides vuosi. Pelto on kalkittava lyijyn huuhtoutumisen vähentämiseksi pohjaveteen ja pintaveteen, jos maaperän ph on alle Kiinteistön peltoa ei saa käyttää elintarvikkeiksi tai eläinrehuksi käytettävien kasvien viljelyyn lukuun ottamatta noin 0,5 hehtaarin suuruista aluetta, joka on metsikön ja mainitun kiinteistön koordinaattipisteiden 76, 86, 18 ja 66 rajaama. Jätehuolto 8. Jätehuolto on järjestettävä jätelainsäädännön mukaisesti siten, että toiminnasta ei aiheudu ympäristön roskaantumista, maaperän, pohjaveden tai pintaveden pilaantumista eikä haittaa terveydelle tai ympäristölle. Toiminnasta syntyvät jätteet on toimitettava käsiteltäviksi kunkin jätelajin hyväksyttyihin vastaanottopaikkoihin. Hyödyntämiskelpoiset jätteet on lajiteltava ja toimitettava kierrätykseen. Tyhjät hylsyt on mahdollisuuksien mukaan kierrätettävä. Ampumaradalla on oltava sopivat keräysastiat toiminnasta syntyvää jätettä varten. 9. Toiminnassa on mahdollisuuksien mukaan noudatettava jätelain etusijajärjestystä: ensisijaisesti on vähennettävä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta. Jos jätettä kuitenkin syntyy, jätteen haltijan on ensisijaisesti valmisteltava jäte uudelleenkäyttöä varten tai toissijaisesti kierrätettävä se. Jos kierrätys ei ole mahdollista, jätteen haltijan on hyödynnettävä jäte muulla tavoin, esimerkiksi energiana. Jos hyödyntäminen ei ole mahdollista, jäte on loppukäsiteltävä. 10. Jos toiminnasta syntyy vaarallista jätettä (ongelmajätettä), jätteet on varastoitava lukitussa tilassa tiiviillä pohjalla erillään muista jätteistä. Vaarallinen jäte on vietävä vähintään kerran vuodessa vaarallisen jätteen hyväksyttyyn vastaanottopaikkaan. Tarvittaessa on laadittava siirtoasiakirja. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa toiminnassa syntyvän vaarallisen jätteen määrästä ja lajista sekä jätteen toimituspaikoista ja toimituspäivämääristä. Kirjanpito on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. Vakuus 11. Toiminnasta ei saa aiheutua vaaraa ympäristölle. Metsään luodikkoradan taustavallin takapuolelle on sijoitettava varoitustauluja ja/tai lippusiimaa varoittamaan yleisöä ampumaratatoiminnasta. Toiminnan tarkkailu ja raportointi 12. Toiminnan vaikutuksia pohjaveteen on seurattava. Toiminnanharjoittajan on viimeistään tutkitutettava kiinteistöllä sijaitsevan rengaskaivon pohjaveden ph sekä lyijy- (Pb) ja antimonipitoisuus (Sb) ja tämän

7 jälkeen joka viides vuosi niin kauan kuin toimintaa jatketaan. Tulokset on analysoitava akkreditoidussa laboratoriossa. Tulokset on annettava tiedoksi valvontaviranomaiselle, kunnan terveydensuojeluviranomaiselle ja kiinteistönomistajalle. Toiminnanharjoittajan on valvontaviranomaisen, ympäristönsuojelutoimiston tai kunnan terveydensuojeluviranomaisen pyynnöstä tutkitutettava myös muiden lähellä sijaitsevan talousvesikaivojen lyijy- ja antimonipitoisuus. 13. Toiminnanharjoittajan on joka viides vuosi tutkitutettava lokakuun lopussa kiinteistön pelto-ojan pintaveden ph ja lyijypitoisuus. Seuraava tutkimus on tehtävä lokakuussa Toiminnanharjoittajan on valvontaviranomaisen tai ympäristönsuojelutoimiston pyynnöstä tutkitutettava myös Båthusvikeniin laskevan puron lyijypitoisuus. Pellon pintavedet huuhtoutuvat tähän puroon. Tulokset annetaan tiedoksi valvontaviranomaiselle. 14. Toiminnanharjoittajan on valvontaviranomaisen tai ympäristönsuojelutoimiston pyynnöstä suoritettava melumittauksia lähialueella. Melumittausten tulokset on toimitettava valvontaviranomaiselle. 15. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa toiminnasta. Kirjanpidosta on käytävä ilmi päivämäärät, jolloin rataa on käytetty, kävijämäärä sekä ammutut laukaukset rataa kohti. 16. Toiminnanharjoittajan on vuosittain helmikuun loppuun mennessä toimitettava valvontaviranomaiselle raportti edellisen vuoden toiminnasta. Raportista on käytävä ilmi seuraavat seikat: - niiden päivien lukumäärä, jolloin vuoden aikana on ollut ampumistoimintaa - vuoden aikana järjestettyjen kilpailupäivien ja muiden tapahtumapäivien lukumäärä - luodikkoradalla ja haulikkoradalla vuoden aikana ammuttujen laukausten määrä - tiedot vuoden aikana tehdyistä melumittauksista sekä pohja- ja pintavesianalyyseista - toiminnassa sattuneiden ennakoimattomien tapahtumien merkitys ympäristönsuojelulle. Ilmoitus toiminnan muutoksista 17. Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava valvontaviranomaiselle toiminnan muutoksista ja toimintaa koskevista tapahtumista, joilla voi olla vaikutusta ympäristön pilaantumiseen tai luvan noudattamiseen. Toiminnan lopettaminen 18. Toiminnanharjoittajan on vähintään yhtä kuukautta etukäteen ilmoitettava valvontaviranomaiselle toiminnan lopettamissuunnitelmista. Toiminnan lopettamisen jälkeen Pargas Jaktvårdsförening vastaa edelleen lupamääräysten tai valtioneuvoston asetuksen määräyksistä aiheutuvan yksilöidyn velvollisuuden mukaisesti toimenpiteistä, joita tarvitaan pilaantumisen estämiseksi sekä toiminnan vaikutusten selvittämiseksi ja tarkkailemiseksi.

8 19. Yhdistyksen on selvitettävä ampumaradan maaperän saastuneisuus ja puhdistamistarve toiminnan lopettamisen jälkeen. Selvitys on jätettävä valtion valvontaviranomaiselle (Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle). Yhdistyksen tulee varmistua siitä, että sillä on riittävästi käytettävissä olevia varoja selvityksen tekemiseen toiminnan päättyessä. Perustelut Lupaharkinnan perusteet Ympäristönsuojelulain (527/2014) ja jätelain (646/2011) sekä näiden lakien nojalla annettujen asetusten asettamat vaatimukset täyttyvät, jos toimintaa harjoitetaan hakemuksen ja tämän päätöksen mukaisesti. Myös luonnonsuojelulaki (1096/1996) ja sen nojalla annetut määräykset on otettu huomioon päätöksessä. Luvan myöntämisedellytykset Toiminnasta ei aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella taikka eräistä naapuruussuhteista annetun lain (26/1920)17 :ssä tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Toimintaa ei ole sijoitettu asemakaavan vastaisesti. Edellytykset luvan myöntämiselle ympäristönsuojelulain (527/2014) 49 :n mukaisesti täyttyvät täten. Toiminnan aloittaminen Ympäristölautakunta katsoo, että on perusteltu syy myöntää hakijalle lupa toiminnan aloittamiseen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa, koska hakemus koskee olemassa olevaa toimintaa eikä ole esitetty vaatimuksia siitä, että lupaa ei myönnettäisi. Toiminnan aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa ei tee mahdollista muutoksenhakua hyödyttömäksi. Lupamääräysten perustelut Lupamääräykset 1-2: Yleisistä velvoitteista säädetään ympäristönsuojelulain (527/2014) 6-8 :ssä. Lupamääräykset 3-4: Toiminta-ajat vastaavat hakemuksessa mainittuja aikoja. Jotta toiminnasta ei aiheutuisi eräistä naapuruussuhteista annetun lain (26/1920) 17 :ssä tarkoitettua kohtuutonta rasitusta kiinteistöjen , ja omistajille, on perusteltua rajata ampumaradan toiminta lupamääräyksessä 3 annettuihin aikoihin. Lupamääräys 5: Melutason ohjearvo ylittyy ainakin kiinteistön asuinrakennuksen ja loma-asunnon kohdalla ammuttaessa luodikkoradalla. Riskinä on myös, että ohjearvo ylittyy kiinteistöjen ja asuinrakennuksen kohdalla. Tästä syystä on perusteltua, että toiminnanharjoittaja pyrkii vähentämään melun leviämistä ympäristöön. Lupamääräykset 6-7: Haulikkoradan luona olevaan peltoon on 1970-luvun alusta

9 lähtien joutunut arviolta kg lyijyä, 50 kg antimonia ja 5 kg arseenia. On perusteltavaa kalkita pelto lyijyn huuhtoutumisen vähentämiseksi pohjaveteen ja pintaveteen, jos maaperän ph on alle 6. On perusteltua kieltää elintarvikkeiksi tai eläinrehuksi käytettävien kasvien viljely sen estämiseksi, ettei lyijyä leviä ravintoketjuihin. Pellon aktiivinen viljely johtaa lisäksi siihen, että lyijyhaulit leviävät syvemmälle maaperään, mikä vaikeuttaa maaperän puhdistamista tulevaisuudessa ja nostaa puhdistuksen hintaa. Lupamääräykset 8-10 on annettu jätelain toiminnalle asettamien vaatimusten täyttämiseksi. Ympäristönsuojelulain (527/2014) 58 :n mukaan ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset määräykset jätteistä ja jätehuollosta jätelain (646/2011) ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamiseksi. Vaarallisen jätteen kirjanpitovelvollisuudesta säädetään jätelain (646/2011) 118 :ssä. Lupamääräys 11: Jotta metsässä ja luonnossa liikkuville ihmisille ei aiheutuisi vaaraa, on perusteltua sijoittaa varoitustauluja ja/tai lippusiimaa luodikkoradan taustavallin takana olevaan metsikköön. Lupamääräykset 12-16: Ympäristölupaan on liitettävä tarvittavat ehdot päästöjen ja toiminnan tarkkailusta. Velvollisuudesta tarkkailla toiminnan vaikutuksia pohjaveteen ja pintaveteen säädetään ympäristönsuojelulain (527/2014) 66 :ssä ja valtioneuvoston vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista antaman asetuksen (1022/2006) 4 a :ssä ja 7 :ssä. Toiminnan valvonnan helpottamiseksi on perusteltua, että toiminnanharjoittaja toimittaa valvontaviranomaiselle raportin edellisen vuoden toiminnasta. Lupamääräys 17: Ilmoitusmenettelyvelvollisuudesta toiminnan muuttuessa säädetään ympäristönsuojelulain (527/2014) 170 :ssä. Lupamääräys 18: Toiminnan lopettamisen jälkeisistä velvoitteista säädetään ympäristönsuojelulain (527/2014) 94 :ssä. Lupamääräys 19: Selvitysvelvollisuudesta ja puhdistamistarpeen arvioinnista säädetään ympäristönsuojelulain (527/2014) 135 :ssä. Päätös Jäsen Hanna Järvinen ehdotti, että asia palautetaan sen selvittämiseksi, onko uuden ampumaratoja koskevan lain määräyksillä vaikutusta päätökseen. Esittelijä ja lautakunta yhtyivät palautusehdotukseen. Lautakunta päätti palauttaa asian. Luvan voimassaolo ja lupaehtojen tarkistaminen Lupa on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään niin pitkään kuin kiinteistön omistajan ja Pargas Jaktvårdsförening -nimisen riistanhoitoyhdistyksen välillä on voimassa oleva vuokrasopimus ampumaradasta. Hakemus lupamääräyksien tarkistamiseksi on tehtävä valvontaviranomaisen kehotuksesta. Toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävään tai muuhun

10 olennaiseen toiminnan muuttamiseen vaaditaan uusi lupa. Päätöksen täytäntöönpano Toiminnan saa aloittaa välittömästi, jollei muutoksenhakuelin toisin päätä. Sovelletut oikeusohjeet Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6-8, 11-12, 15-17, 20, 22-23, 27, 29, 34, 39, 42-44, 48-49, 51-53, 58, 62, 66, 71, 83-85, 87, 94, 135, 170, 172, , 199, 205, 209 Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 2-4, Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista (1022/2006) 2, 4a, 7 Valtioneuvoston päätös ampumaratojen aiheuttaman melutason ohjearvoista (53/1997) 2-3 Jätelaki (646/2011) 8, 13, 15, 29, 72, , Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 10 Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 Käsittelymaksu Hakijalta laskutetaan hakemuksen käsittelystä euroa kaupunginvaltuuston hyväksymän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti. Maksusta päätettäessä maksuun on huomioitu taksan :n 5.1 mukainen 30 prosentin alennus. Lupahakemuksesta tiedottaminen Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Ympäristölautakunta tiedottaa yleisölle lupapäätöksestä kuuluttamalla päätöksestä 30 päivän ajan kaupungin virallisilla ilmoitustauluilla ja kaupungin verkkosivuilla. Päätös Pargas Jaktvårdsförening Kopio päätöksestä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / Ympäristön ja luonnonvarojen vastuualue Liedon kunnan ympäristöterveydenhuolto Kurt Kyrklund Ilmoitus päätöksestä Osalliset, joille on annettu tiedoksi hakemusta koskeva kuulutus Muutoksenhaku Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmä on toimitettava hallinto-oikeuteen viimeistään 30 päivän kuluessa päätöksen antamispäivästä lukien. Valitusoikeus on: - osallisella - rekisteröidyillä yhdistyksillä tai säätiöillä, jonka tarkoituksena on ympäristönsuojelun, terveydensuojelun tai luonnonsuojelun taikka

11 asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät - toiminnan sijaintikunnalla tai muilla kunnilla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät - valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan sijaintikunnan ja toiminnan vaikutusalueella sijaitsevan kunnan kunnallisella ympäristönsuojeluviranomaisella - muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Ympäristölupa Pargas Jaktvårdsförening -nimisen riistanhoitoyhdistyksen ampumarataa varten Skråbbossa Paraisilla

Ympäristölupa Pargas Jaktvårdsförening -nimisen riistanhoitoyhdistyksen ampumarataa varten Skråbbossa Paraisilla Ympäristölautakunta 85 12.05.2015 Ympäristölautakunta 113 17.06.2015 Ympäristölupa Pargas Jaktvårdsförening -nimisen riistanhoitoyhdistyksen ampumarataa varten Skråbbossa Paraisilla 1964/11.01.00/2015

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa

Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 330 29.05.2001 1 Ymp 7289-2000 (662) Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa

Lisätiedot

80100 Joensuu Päivämäärä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 23.01.2015 4615/11.01.00/2014

80100 Joensuu Päivämäärä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 23.01.2015 4615/11.01.00/2014 1 JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Rakennus- ja ympäristölautakunta 21.01.2015 10 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 Joensuu Päivämäärä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 23.01.2015 4615/11.01.00/2014

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÄÄTÖS 1/ Isokyrö ympäristölupa-asiassa

ISONKYRÖN KUNTA PÄÄTÖS 1/ Isokyrö ympäristölupa-asiassa ISONKYRÖN KUNTA PÄÄTÖS 1/2016 Ympäristölautakunta Ympäristönsuojelulain Pohjankyröntie 136 27 :n mukaisessa 61500 Isokyrö ympäristölupa-asiassa Päätös on annettu julkipanon jälkeen 12.7.2016 ASIA Orismalan

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo.

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/2 Dnro ESAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2011 ASIA Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. LUVAN

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle

Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle Ampumaradat ja viranomaisohjauksen tulevaisuuden näkymät Messukeskus,11. maaliskuuta 2011 Outi Pyy/Suomen ympäristökeskus OSA C LUPAVIRANOMAISELLE

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Ympäristölupa helikopterilaskeutumispaikkaa varten, Airiston Helmi Oy, Parainen

Ympäristölupa helikopterilaskeutumispaikkaa varten, Airiston Helmi Oy, Parainen Miljönämnden 213 09.12.2015 Ympäristölupa helikopterilaskeutumispaikkaa varten, Airiston Helmi Oy, Parainen 2418/11.01.00/2015 Miljönämnden 09.12.2015 213 Valmistelija Vt. ympäristönsuojelutarkastaja Tomas

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/RANJIA OY Ranjia Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee romuajoneuvojen vastaanottamista ja varastointia Porin Tuorsniemen kylässä osoitteessa

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 348 21.05.2002 3 Ymp 2731-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) Ympkaalk 348 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

55 12.05.2015. Lausunto: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta/taipalsaaren harjoitus- ja ampuma-alueen ampumaratojen ympäristölupahakemus

55 12.05.2015. Lausunto: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta/taipalsaaren harjoitus- ja ampuma-alueen ampumaratojen ympäristölupahakemus Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta 55 12.05.2015 Lausunto: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta/taipalsaaren harjoitus- ja ampuma-alueen ampumaratojen ympäristölupahakemus 154/11.01.00.01/2015

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.2.2014 ASIA HAKIJA Aitolan Autopurkaamo Ky:n ympäristöluvan raukeaminen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

YMPA , 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY

YMPA , 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY YMPA 09.12.2008, 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY (JK) Yj:n ehdotus: Elometalli Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa metalliromun käsittely-

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU VAASAN HALLINTO-OIKEUS Valitus ympäristöluvasta/ Turun Moottorikerho ry:n enduromoottoripyörien maastoharjoittelurata/liedon Rakennus- ja ympäristölautakunta 101/25.6.2008 (Ympäristönsuojelulain 35 :n

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen 1(5) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 28 YLO LOS-2008-Y-1167-111 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suominen Kuitukankaat Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

Ympäristölupa Houtskarin lajitteluasemaa varten, Lounais-Suomen Jätehuolto Oy

Ympäristölupa Houtskarin lajitteluasemaa varten, Lounais-Suomen Jätehuolto Oy Miljönämnden 174 16.11.2016 Ympäristölupa Houtskarin lajitteluasemaa varten, Lounais-Suomen Jätehuolto Oy 3223/11.01.00/2016 Miljönämnden 16.11.2016 174 Valmistelija Vt. ympäristönsuojelutarkastaja Tomas

Lisätiedot

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse:

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse: Tiedote 1 (6) Porvoon alueellinen jätelautakunta Rihkamatori B 06100 Porvoo Kunnan järjestämään jätehuoltoon siirtyminen Porvoon alueellinen jätelautakunta toimii jätelain (646/2011) mukaisena jätehuoltoviranomaisena

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

ALLA OLEVAA MELUILMOITUSTA KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN ANTOPÄIVÄ ON

ALLA OLEVAA MELUILMOITUSTA KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN ANTOPÄIVÄ ON Uudenkaupungin kaupunki Ympäristö-Ja lupalautakunta Vs. ympäristönsuojelupäällikkö ILMOITUS Julkipano 31. 5. 2017 ALLA OLEVAA MELUILMOITUSTA KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN ANTOPÄIVÄ ON 1.6. 2017 Päätös Vs. ympäristönsuojelupäällikkö

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 73 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 152. 74 Esityslistan hyväksyminen 153

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 73 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 152. 74 Esityslistan hyväksyminen 153 4/2015 150 Ympäristölautakunta TID - AIKA 12.05.2015 kl./klo 16:30-18:55 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Komentosilta 73 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 152 74 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 17.2.2003 Kokouspvm 13. 2.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola.

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola. Etelä-Suomi Päätös Nro 218/2012/1 Dnro ESAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuuden ympäristöasiat Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuudesta mahdollisesti vaadittavia ilmoituksia ja lupia Meluilmoitus Ympäristönsuojelulaki 527/2014 Jätehuoltosuunnitelma Jätelaki 646/2011

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 165/2013/1 Dnro ESAVI/98/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA Southwest Trade Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Hämeenlinnan kaupungissa sijaitsevan

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

YMPA , 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY

YMPA , 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY YMPA 6.10.2010, 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY Sellueriste Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee sellueristeen valmistusta keräyspaperista Porin

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2014 ASIA Jätemateriaalien käsittelytoimintojen ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella, Kemi LUVAN HAKIJA Tieysi Oy

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 13.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0199Y0187 114 No YS 660 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. ILMOITUKSEN

Lisätiedot

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku.

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku. Etelä-Suomi Päätös Nro 10/2012/1 Dnro ESAVI/307/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.1.2012 ASIA Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Ympla 16.6.2016 89 Riihimäen Metallikaluste Oy:lle on myönnetty ympäristölupa vuonna 2009 (Ympla 29.10.2009 151, Dnro 740/2009). Ympäristöluvan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. Päätös Etelä-Suomi Nro 169/2013/1 Dnro ESAVI/170/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. LAITOS Auto-pläkkärit

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 241 19.04.2005 1 Ymp 1451-2005 (235, 662) Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos Ympkaalk 241 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT Päätös Etelä-Suomi Nro 92/2013/1 Dnro ESAVI/80/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2013 ASIA Hakemus, joka koskee Neste Oil Oyj:n Haminan terminaalin ympäristöluvassa A 1027/KAS-2005-Y-29-111 määrätyn

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.10.2013 ASIA HAKIJA Kivisuo-Suurisuon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnanaloittamislupa vesien johtamiseen

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA Ympäristölupaa edellyttävät toiminnot Ympäristöluvan tarpeesta ja yleisestä (ympäristö)luvanvaraisuudesta säädetään

Lisätiedot

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 210 lihasian eläinsuoja.

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 210 lihasian eläinsuoja. KORPILAHDEN KUNTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 22.9.2005 3/2005 (1/5) Ympäristölautakunta Julkipanopäivä 3.10.2005 Pl 15 Antopäivä 4.10.2005 41801 KORPILAHTI ASIA Kari Ilmosen ympäristölupahakemus (YSL 35 ) 500

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 25.3.2014 ASIA Vesialueen rakentamista Karistoon Kymijärven rantaan koskevassa Itä- Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. Päätös Etelä-Suomi Nro 23/2013/1 Dnro ESAVI/41/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. LAITOS Heinolan Autopurkaamo

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 11.12.2013 ASIA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki LUVAN HAKIJAT Saari Mari ja Tomi Kokkolantie 1132 85180

Lisätiedot

Alueen käyttöön on vesialueen omistajan lupa (Kemin kaupunki, tekninen lautakunta ). Päätös on saanut lainvoiman.

Alueen käyttöön on vesialueen omistajan lupa (Kemin kaupunki, tekninen lautakunta ). Päätös on saanut lainvoiman. Ympäristöjaosto 56 16.06.2016 Päätös Arctic Icekarting (t:mi) maastoliikennelain 30 :n mukaisesta hakemuksesta moottoriajoneuvolla ajamiseen Kemin Mansikkanokan edustan merialueen jäällä 133/11.01.03/2016

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen ASIA

MERKINTÄ. Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen ASIA Etelä-Suomi Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.5.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukainen ympäristölupahakemus Santahaminan keskusampumarata-alueen

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS

ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS Teknisen lautakunnan lupajaosto 42 30.06.2009 ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS 34/60/602/2009 Lupaj 42 ASIA LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI ASIAN VIREILLE

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.5.2002 Kokouspvm 16.5.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen,

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386 Annettu julkipanon jälkeen 8.1.2008 ASIA Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, Loimaa HAKIJA

Lisätiedot

Kestilän kunnan kaatopaikka sijaitsee tilalla Kestilä RN:o 3:31, Kestilä. Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle

Kestilän kunnan kaatopaikka sijaitsee tilalla Kestilä RN:o 3:31, Kestilä. Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2008 Dnro PPO 2007 Y 277 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoiminnan jatkamista nykyisellä käsittelyalueella

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010.

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 99/10/1 Dnro ISAVI/242/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.10.2010 ASIA HAKIJA Kuopion Energia Oy:lle 10.8.2010 myönnettyä kivihiilen käyttöä varapolttoaineena

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Timo Villman Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan ottamista Porin kaupungin Kuuminaisissa sijaitsevalta tilalta Timonmaa

Lisätiedot

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 195/2014/2 Dnro ESAVI/86/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2014 ASIA Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari HAKIJA Martti Salerma HAKEMUKSEN

Lisätiedot

Rajavartioaseman alue on haja asutusaluetta eikä sillä ole kaavaa.

Rajavartioaseman alue on haja asutusaluetta eikä sillä ole kaavaa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 5.5.2006 Dnro PPO 2006 Y 19 121 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee rajavartiolaitoksen ampumaratatoimintaa LUVAN HAKIJA Rajavartiolaitos,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos

ASIA LUVAN HAKIJAT. Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2013 ASIA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos LUVAN HAKIJAT Jari ja Anu Saranki Kivirinnantie 91

Lisätiedot

Koskenheimo Ky, Louhijantie 10, 48220 KOTKA

Koskenheimo Ky, Louhijantie 10, 48220 KOTKA 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Dnro KAS-2005-Y-305-111 Annettu julkipanon jälkeen 25.10.2005 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta. LUVAN HAKIJA Koskenheimo Ky,

Lisätiedot

M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Uusikaupunki.

M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Uusikaupunki. Etelä-Suomi Päätös Nro 58/2011/2 Dnro ESAVI/119/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2011 ASIA M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

ASIA Maidontuotantotoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräyksen 1 määräajan pidentäminen, Kannus

ASIA Maidontuotantotoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräyksen 1 määräajan pidentäminen, Kannus Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 143/2011/1 Dnro LSSAVI/151/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 18.11.2011 ASIA Maidontuotantotoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräyksen 1 määräajan pidentäminen,

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

L&T Biowatti Oy:n Iisveden pellettitehtaan ympäristöluvan raukeaminen, Suonenjoki

L&T Biowatti Oy:n Iisveden pellettitehtaan ympäristöluvan raukeaminen, Suonenjoki Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro ISAVI/24/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 9.7.2014 ASIA L&T Biowatti Oy:n Iisveden pellettitehtaan ympäristöluvan raukeaminen, Suonenjoki HAKIJA Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2. 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.2014 ASIA Betonitien rakennusjätteen varastointi, lajittelu ja käsittelylaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen, Pori

ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen, Pori Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2017/1 Dnro ESAVI/5884/2017 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2017 ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Ii LUVAN HAKIJA Koillis-Vasikka Oy Ristipalontie

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta Muuntamontie 6 18.06.2014 74 80100 Joensuu Annettu julkipanon jälkeen

Rakennus- ja ympäristölautakunta Muuntamontie 6 18.06.2014 74 80100 Joensuu Annettu julkipanon jälkeen 1 JOENSUUN KAUPUNKI PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUVAN Rakennus- ja ympäristölautakunta MUUTTAMISESTA Muuntamontie 6 18.06.2014 74 80100 Joensuu Annettu julkipanon jälkeen Puh. (013) 267 7111 Päivämäärä Diaarinumero

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 2/07/1 Dnro PSY-2006-Y-113 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 2/07/1 Dnro PSY-2006-Y-113 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 2/07/1 Dnro PSY-2006-Y-113 Annettu julkipanon jälkeen 4.1.2007 1 ASIA LUVAN HAKIJA Ivalojoen Pajakosken alueen rantojen suojaamista koskevan lupapäätöksen nro 90/04/1 rakentamisajan jatkaminen,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

ASIA Koneellinen kullankaivu Sotajoen varrella valtauksella Majani nro 8119/1, Inari LUVAN HAKIJA

ASIA Koneellinen kullankaivu Sotajoen varrella valtauksella Majani nro 8119/1, Inari LUVAN HAKIJA 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 88/12/1 Dnro PSAVI/46/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2012 ASIA Koneellinen kullankaivu Sotajoen varrella valtauksella Majani nro 8119/1, Inari LUVAN HAKIJA Veijo Heiskari

Lisätiedot

Vesijohdon sijoittaminen mereen Inkoon kunnan vesijohtoverkostosta Svartbäckin kylästä Bågaskärin saarelle, Inkoo

Vesijohdon sijoittaminen mereen Inkoon kunnan vesijohtoverkostosta Svartbäckin kylästä Bågaskärin saarelle, Inkoo Etelä-Suomi Päätös Nro 55/2012/2 Dnro ESAVI/516/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 13.3.2012 ASIA HAKIJAT HAKEMUS Suunnitelma Vesijohdon sijoittaminen mereen Inkoon kunnan vesijohtoverkostosta Svartbäckin

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/VEIKKO LEHTI OY Veikko Lehti Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee paperin/pahvin siirtokuormausaseman toimintaa ja hiekanerotuskaivojätteiden

Lisätiedot