EURAN KUNTA Pöytäkirja 10/ (14)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EURAN KUNTA Pöytäkirja 10/2014 1 (14)"

Transkriptio

1 EURAN KUNTA Pöytäkirja 10/ (14) Kunnanhallitus Aika klo 16:00-17:54 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija jäsen Kuivamäki Maria jäsen estynyt 99 Lehtonen Harri puheenjohtaja Lähteenmäki Simo 2. varapuheenjohtaja Vainio Maaret jäsen Virta Jukka jäsen Mäkitalo Esa jäsen Kyllöinen Päivi jäsen Vihervuori Juhani 1. varapuheenjohtaja Muut saapuvilla olleet Kalli Timo valtuuston puheenjohtaja Virtanen Kari valtuuston 1. vpj Perttu Jouko valtuuston 2. vpj Lahtinen Matti kunnanjohtaja, esittelijä Jantunen Antti apulaiskunnanjohtaja Rupponen Kari talousjohtaja Kotiranta Maili pöytäkirjanpitäjä vt. hallintosihteeri Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin. Asiat :t Allekirjoitukset Harri Lehtonen puheenjohtaja Maili Kotiranta pöytäkir janpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Päivi Kyllöinenja Jukka Virta. Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Eura Päivi Kyllöinen Jukka Virta Pöytäkirjan nähtävilläolo Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä kunnanvirastossa maanantaina klo 9-15.

2 EURAN KUNTA Pöytäkirja 10/ (14) Vt. hallintosihteeri Maili Kotiranta

3 EURAN KUNTA Pöytäkirja 10/ (14) Käsitellyt asiat Sivu 98 Lastensuojelun jälkihuoltotyöhön panostaminen Euran 4 perhekeskuksessa 99 Teollisuustontin myynti Filppulan alueelta Sähkörakennus M. Konttinen Oy:lle 100 Vastine Apetit Suomi Oy:n valitukseen koskien Apetit Suomi Oy:n teollisuusjätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista 101 Vastine Säkylän kunnan valitukseen/köörnummen yhdyskuntajätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistaminen 102 Euran terveyskeskus-vanhainkodin peruskorjaus- ja laajennus/seurantaraportit nrot 4 ja Talouskatsaus Ilmoitusasiat 13

4 EURAN KUNTA Pöytäkirja 10/ (14) Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Lastensuojelun jälkihuoltotyöhön panostaminen Euran perhekeskuksessa 1215/ /2014 Petu Jälkihuolto Euran perhekeskus tähtää kaikilla toimenpiteillään lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseen. Toimenpiteet pyritään kohdentamaan riittävän varhain, jotta viimesijaisiin toimenpiteisiin eli huostaanottoon ja lapsen sijoittamiseen oman kodin ulkopuolelle ei tarvitsisi turvautua. Tällä hetkellä sijaishuollon piirissä on vielä 34 lasta tai nuorta. Sijoituksen päättymisen jälkeen lapsi tai nuori saattaa olla pitkään erityisen tuen tarpeessa ja tätä tukea tarjotaan jälkihuoltona. Jälkihuollon tarkoituksena on helpottaa lapsen tai nuoren kotiutumista tai itsenäistymistä. Jälkihuolto on järjestettävä aina vähintään puoli vuotta kestäneen sijoituksen jälkeen lapsen iästä riippumatta ja sitä varten tehdään erillinen asiakassuunnitelma. Jälkihuollon on velvollinen järjestämään se kunta, joka on ollut vastuussa sijaishuollon järjestämisestä. Jälkihuolto voi jatkua siihen asti, kun nuori täyttää 21 vuotta. Jälkihuoltotyön organisointi ja kustannukset Eurassa Eurassa jälkihuollon piirissä on tällä hetkellä 14 lasta tai nuorta. Heistä kahdeksalle jälkihuollon toimenpiteet on organisoitu peruspalvelujen va raan nuoren elämäntilanteen ollessa jo niin vakaa. Kuuden lapsen/nuoren jälkihuolto on ostettu yksityiseltä palveluntuottajalta, koska on tarvittu intensiivisempää ja yksilöllisempää tukea ja ohjausta. Palveluntuottajina toi mii neljä eri yritystä. Yhteenlasketut jälkihuollon ostopalvelukustannukset ovat tällä hetkellä vähintään euroa kuukaudessa eli euroa vuodessa. Nämä ostopalvelujen piirissä olevat henkilöt asuvat Euraan nähden erinomaisella tai kohtuullisella työskentelyetäisyydellä eli joko Eu rassa tai läheisillä ammattikoulupaikkakunnilla. Vaihtoehtoinen toiminta malli Osana perhekeskuksen kehittämistä ja kustannustenhallintaa on jälkihuoltotyöhön haettu vaihtoehtoista mallia. Työ on organisoitavissa ostopalve lun sijaan perhekeskuksessa työskentelevälle sosionomikoulutuksen omaavalle henkilölle, joka tällä hetkellä toimii vt. sosiaalityöntekijänä. Sosi aaliohjaajan kuukausipalkka lisäkuluineen koulutustasosta riippuen (AMK tai ylempi AMK) on korkeintaan noin euroa kuukaudessa. Palkkaa malla jälkihuoltotyöhön kunnan palvelukseen sosiaaliohjaaja säästetään jälkihuollon kustannuksissa 40%. Nykyisten asiakkaiden lisäksi tulee ottaa huomioon, että sijaishuollon piirissä on tällä hetkellä 12 nuorta, jotka siirty vät jälkihuoltoon portaittain seuraavan kolmen vuoden kuluessa. Tämän takia olisi järkevää mallintaa jälkihuoltopalvelun työprosessi osaksi perhekeskuksen perustehtävää ja vastuuttaa jälkihuollon työntekijä ajoissa eli jo sijaishuollon aikana nuoren tukemiseen ja yksilöllisen jälkihuoltosuunnitel man rakentamiseen yhdessä nuoren ja hänen läheisverkostonsa kanssa. Perhekeskuksessa vt. sosiaalityöntekijänä toimivalla sosionomikoulutuk sen (AMK) omaavalla työntekijällä on aikaisempaa työkokemusta nimen omaan

5 EURAN KUNTA Pöytäkirja 10/ (14) Perusturvalautakunta Kunnanhallitus jälkihuoltotyöstä yksityisen palveluntuottajan palveluksessa. Hänel lä on määräyskirja vuoden 2014 loppuun. Tämä työntekijä on antanut suostumuksensa siirtyä mahdolliseen sosiaaliohjaajan määräaikaiseen toimeen viipymättä (vuoden loppuun saakka nykyisin palkkaeduin). Lähi vuosien säästöjen maksimoimiseksi olisi tarkoituksenmukaista tehdä jälki huollon haltuunotto kehittämisprojektina, jossa työntekijältä edellytetään tulosten ja kustannusten seurantaa ja tehdä projektista ylivuotinen kestäen vuoden 2016 loppuun saakka. Jälkihuoltotyön ohjaajan toimenkuvaa on työstetty henkilökunnan kanssa todeten, että Eurassa lastensuojelun avohuollon piirissä on lukuisia nuoria, joiden pääasialisin tuen tarve on verrattavissa jälkihuollossa olevan nuoren tarpeisiin. Näin ollen jälkihuollon ohjaajan työnkuvaan tulisi sisällyttää myös avohuollon lastensuojelutyötä ja hyödyntää työssä mallinnettavia menetelmiä ja yhteistyömuotoja euralaisnuorten auttamiseksi mahdolli simman laajasti. Suomessa on toteutettu lukuisia jälkihuollon kehittämis projekteja, joista on sovellettavissa Euraan jälkihuoltotyön prosessimallit ja tukimuodot. Pääpiirteisään jälkihuoltotyö pitää sisällään 1) psykososiaali sen tuen 2) itsenäistymisvalmiuksien tukemisen 3) asu misen tukemisen 4) va paa-ajan tukemisen 5) taloudellisen tuen 6) ter veydenhuollon ja 7) koulu tuksen ja työelämän tukemisen sekä 8) lä hi ver koston tukeminen ja vas tuuttaminen nuoren tueksi. Lautakunnalle esi tel lään kokouksessa tar kempi jälkihuoltotyön prosessiku va ja työn si sältö ku vaus. Muuta huomioitavaa Edellä mainitulta sosionomikoulutuksen omaavalta työntekijältä vapautuisi sosiaalityöntekijän virka, kun hänelle muodostettaisiin jälkihuoltoprojektin ajaksi määräaikainen työsopimussuhteinen sosiaaliohjaajan toimi. Sosiaalityöntekijän virka voitaisiin viipymättä julistaa haettavaksi ja täyttää muodollisen kelpoisuuden omaavalla sosiaalityöntekijällä. Sosiaalityönte kijöitä on aikaisemmasta vajetilanteesta poiketen nyt saatavissa Euraan perhekeskuksen kehittämistyön ja aktiivisen rekrytoinnin tuloksena. Sosi aalityön tehtävien hoitaminen selkeytyy, kun sosiaalityöntekijän viroissa on lainsäädännön edellyttämät henkilöt, joilla on työssään täydet toimintaval tuudet. Valmistelu- ja lisätiedot: perusturvajohtaja Sanna-Tuulia Lehtomä ki, puh Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta oikeuttaa viipymättä käynnistämään palvelujentuot tajien kanssa toimenpiteet jälkihuoltopalvelujen siirtämiseksi kunnan omaksi toiminnaksi ja valmistelemaan toimenpiteet, jotta sosiaalityönteki jän virkaa hoitava sosionomi voidaan siirtää määräaikaiseen työsopimus suhteiseen sosiaaliohjaajan toimeen jälkihuoltotyön toteuttamiseksi alkaen. Henkilöstömäärärahojen valtuustotasoisesta sitovuudes ta johtuen perus-

6 EURAN KUNTA Pöytäkirja 10/ (14) Perusturvalautakunta Kunnanhallitus turvalautakunta päättää yllä selostetun perusteella esittää kunnanhallituk selle ja edelleen valtuustolle, että vuoden 2014 talousarvios sa siirretään sosiaalityön vastuualueen ostopalvelumäärärahoista euroa sosiaalityön vastuualueen henkilöstön palkkausmäärärahoihin. Lisäksi lautakun ta pyytää ylemmän toimielimen ohjetta siitä, palkataanko jälkihuoltotyöhön työntekijä vuoden 2014 loppuun saakka vai voidaanko määräaikainen työ sopimussuhteinen sosiaaliohjaaja palkata kustannushyödyn lisäämiseksi yli talousarviovuosien ajalle Perusturvalautakunta: ehdotus hyväksyttiin. Khall 98 Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan ehdotuksen euron määrärahan siirrosta sosiaalityön vastuualueella. Määräaikaisten palkkamäärärahat ratkaistaan vuoden 2015 talousarviossa eikä niitä voi etukäteen sitoa. Kunnanhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

7 EURAN KUNTA Pöytäkirja 10/ (14) Kunnanhallitus Teollisuustontin myynti Filppulan alueelta Sähkörakennus M. Konttinen Oy:lle 1246/ /2014 Khall 99 Markku Konttinen on esittänyt, että Euran kunta myisi Sähkörakennus M. Konttinen Oy:lle Filppulan teollisuusalueelta Sähkömaa -nimisen tilan, kiinteistötunnus Tila muodostaa Fankkeen asemakaava-alueen korttelin nro 103 tontin nro 5. Tontin pinta-ala on 2710 m³. Tontti on ollut vuokrattuna Sähkörakennus M. Konttinen Oy:lle vuodesta Tontin kauppahinnaksi on neuvoteltu euroa. Esityslistan liitteenä on asemakaavakartta myytävästä tontista. Valmistelu ja lisätiedot: Apulaiskj Antti Jantu nen, puh Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää myydä Sähkörakennus M. Konttinen Oy:lle Euran kunnan Kirkonkylän kylästä Filppulan teollisuusalueelta Sähkömaa nimisen tilan, kiinteistötunnus Tilan kauppahinta on euroa. Kunnanhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Merkittiin pöytäkirjaan, että Maria Kuivamäki ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

8 EURAN KUNTA Pöytäkirja 10/ (14) Kunnanhallitus Vastine Apetit Suomi Oy:n valitukseen koskien Apetit Suomi Oy:n teollisuusjätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista 753/ /2013 Khall 100 Etelä-Suomen aluehallintovirasto on toimittanut Euran kunnalle kirjelmän, jossa se varaa kunnalle tilaisuuden antaa kirjallisen vastineen Apetit Suo mi Oy:n Vaasan hallinto-oikeudelle jättämästä valituksesta. Valitus koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöstä ympäristölu vasta nro 16/2014/1, diaarinumero ESAVI/340/04.08/2012, joka asia on seuraava: Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antamallaan ympäristönsuojelulain mukaisella päätöksellä nro 16/2014/1 tarkistanut Säkylän kunnassa sijaitsevan Apetit Suomi Oy:n jätevedenpuhdistamojen toimintaa koskevan Lounais-Suomen ympäristökeskuksen myöntämän ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ympäristöluvan (nro 42 YLO, dnro LOS-2003-Y ) lupamääräykset. Aluehallintovirasto on hylännyt muistu tuksissa esite tyt vaatimukset korvausten maksamisesta. Apetit Suomi Oy on hakenut Säkylässä sijaitsevan teollisuusalueensa jätevedenpuhdistamojen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista. Hake mus on tullut vireille Etelä-Suomen aluehallintovirastossa Puhdistamossa käsitellyt jätevedet johdetaan yhdessä Säkylän kunnan viemärilaitoksen käsiteltyjen jätevesien kanssa kunnan omistamalla purku-viemärillä Eurajokeen. Jätevesien purkupaikka Eurajoessa on Kauttual la Euran kunnassa noin 400 metriä Kauttuan maantiesillasta alavirtaan. Vaasan hallinto-oikeudelle osoitettu vastine on toimitettava Euran kunnan osalta Etelä-Suomen aluehallintovirastoon viimeistään Apetit Suomi Oy:n valituskirjelmä on esityslistan liitteenä. Valmistelu ja lisätiedot: Apulaiskj Antti Jantunen, puh Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus toteaa vastineenaan Apetit Suomi Oy:n valitukseen Vaasan hallinto-oikeudelle, koskien Apetit Suomi Oy:n teollisuusjätevedenpuhdis tamon ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista, seuraavaa: - Eurajokeen jätevettä purkavien jätevedenpuhdistamojen ympäristölupaehdot tulee määritellä lupaehdoissa yhteneviksi. - Muilta osin viitataan kunnanhallituksen asiassa aiemmin an ta maan lausuntoon. Kunnanhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

9 EURAN KUNTA Pöytäkirja 10/ (14) Kunnanhallitus Kunnanhallitus Vastine Säkylän kunnan valitukseen/köörnummen yhdyskuntajätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistaminen 751/ /2013 Khall Etelä-Suomen aluehallintovirasto on kirjeellä varannut Euran kunnal le ti lai suu den vastineen antamiseen Säkylän kunnan tekemään vali tukseen. Vastine on toimitettava aluehallintovirastoon viimeis tään Valitus kos kee Ete lä-suo men alue hal lin to vi ras ton te ke mää pää töstä Köörnum men jä teve den puh dista mon ym pä ris tö lu van lu pa mää räys ten tarkistamisesta. Valitus on osoi tettu Vaa san Hal lin to-oikeu del le. Säkylän kunnan valitus koskee kahta lupamääräystä: 1. Purkupaikkavaihtoehtojen selvittäminen ja hakemus ympäristöluvan muuttamiseksi purkupaikan osalta % kokonaistypenpoistovaatimus. Säkylän kunta on hakenut muutosta päätökseen siten, että lupamääräyk sen kohta 1. on poistettava kokonaan ja lupamääräyksen 2. kokonaistypenpoistovaatimusta tulee lieventää 60 %:iin vuositasolla. Säkylän kunnan valituksen liitteenä olevassa SWECO Oy:n laatimassa selvityksessä on esitetty vaihtoehtoisten purkuviemäreiden rakentamiskustannukset. Selvityksessä on käsitelty Säkylän kunnan jätevesien lisäksi myös Apetit Suomi Oy:n ja JVP Oy:n jätevesien johtamista joko Koke mäenjokeen tai Eurajoensalmeen. Jätevesien johtaminen Kokemäenjokeen olisi hyvin erikoinen ratkaisu, kos ka muu ta ma vuo si sit ten rakennettiin mittava siirtoviemärilinja Harjavallas ta Poriin. Lin jaan lii tettiin Harjavallan kaupungin, Nakkilan kunnan, Suomi nen Kui tu kan kaat Oy:n ja Ul vilan kaupungin jätevedenpuhdistamojen ai emmin puh dista mat jäteve det. Poriin johdettavien jätevesien kokonais määrä on n. 2,8 milj. m 3 vuo dessa. Linjan rakentamisen seurauksena jä te ve den puh dis tamo jen ai heut ta ma Ko ke mäen joen pis te kuor mi tus Harja val lan ja Porin vä lil lä lop pui. Lupamääräyksen mukaan pitäisi lisäksi tutkia ainakin vaihtoehto, jossa purkupaikka siirrettäisiin Eurajoensalmeen. Sweco Oy:n laatiman selvityk sen mukaan rakentamisesta aiheutuisi yhteensä n. 33 milj. :n kustannuk set. Kustannus sisältää Säkylän, Apetit Suomi Oy:n ja JVP Eura Oy:n jäte vedet. AIRIX Ympäristön toimesta on laadittu selvitys Euran, Kokemäen ja Säky län jä te ve denkäsittelyn kokonaisratkaisusta (AIRIX Ympäristö Oy ). Sel vi tys on laa dit tu yh teis työs sä Eu ran ja Sä ky län kun tien, Ko ke mäen Ve sihuolto Oy:n, Rau man Ve den, Ape tit Suo mi Oy:n ja Varsi nais-suomen ELY-kes kuksen kanssa. Sel vityk sen mukaan jätevedenkäsit telyä tullaan jatka maan nykyisillä puhdistamoilla. Saman selvityksen mukaan Eurajoen kokonaistyppikuormitus on yhteensä

10 EURAN KUNTA Pöytäkirja 10/ (14) Kunnanhallitus Kunnanhallitus t/a, josta yhdyskuntien jätevesien osuus on n. 12 %. Fosforin osalta vastaavat luvut ovat 8 t/a ja n. 7%. Esityslistan liitteenä on Euran, Kokemäen ja Säkylän jätevedenkäsittelyn kokonais ratkaisun yleissuunnitelma Valmistelu ja lisätiedot: Tekninen johtaja Kimmo Haapanen, puh Apulaiskunnanjohtaja: Kunnanhallitus toteaa vastineenaan Säkylän kunnan valitukseen koskien Köörnummen yhdyskuntajätepuhdistamon ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamisesta seuraavaa: - Kunnan vaatimus purkupaikkavaihtoehtojen selvittämättä jättämisestä on perusteltu. - Kokonaistypen poistovaatimuksen osalta tulisi noudattaa mitä vastaavien puhdistamojen lupaehdoissa on määritelty, esimerkkinä JVP Eura Oy. Khall 101 Kunnanhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Tämä asia on perusteltua käsitellä uudelleen ja antaa samansisältöinen vastine vali tukseen mitä Apetit Suomi Oy:n osalta on tarkoitus antaa vastaavassa asiassa erillisenä asiana tässä kunnanhallituksen kokouksessa. Vaasan hallinto-oikeudelle osoitettu vastine on toimitettava Euran kunnan osalta Etelä-Suomen aluehallintovirastoon Vaasan hallinto-oikeudelle osoitettuna mennessä. Säkylän kunnan valituskirjelmä on esityslistan liitteenä. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus muuttaa asiassa aiemmin antamansa vastineen seuraavaksi: - Eurajokeen jätevettä purkavien jätevedenpuhdistamojen ympäristölupa ehdot tulee määritellä lupaehdoissa yhteneviksi. - Muilta osin viitataan kunnanhallituksen asiassa aiemmin, , an ta maan lausuntoon. Kunnanhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

11 EURAN KUNTA Pöytäkirja 10/ (14) Kunnanhallitus Euran terveyskeskus-vanhainkodin peruskorjaus- ja laajennus/seurantaraportit nrot 4 ja 5 575/ /2012 Khall 102 Valtuusto päätti terveyskeskus-vanhainkodin perus kor jaus- ja laajennushankkeen käynnistämisestä. Hankkeen kustannusar vioksi vahvistettiin ,63 euroa. Urakkasopimukset allekirjoitettiin pää osin Rakennuttamistehtävien hoitamista varten kunnanhallitus nimesi rakennustoimikunnan. Kunnanjohtaja nimesi Käräjämäki-hanketyöryhmän, millä päätöksellä vahvistettiin tarkemmin työtä ohjaavien ja valvovien viranhaltijoiden keskinäinen työnjako. Rakennustoimikunnan tehtävänä on valvoa hankkeen teknistä ja taloudel lista toteutumista ja päättää mahdollisista suunnitelmien tarkistamisista sil tä osin, kun päätöksenteko ei kuulu nimetyn viranhaltijaorganisaation toi mivaltaan. Rakennustoimikunta raportoi hankkeen edistymisestä kunnan hallitukselle. Terveyskeskus-vanhainkodin peruskorjaus- ja laajennushankkeen rakennustoimikunta on toimittanut kunnanhallitukselle esityslistan liitteenä olevat seurantaraportit nrot 4 ja 5. Raportit on käsitelty rakennustoimikunnan kokouksissa 8.1. ja Valmistelu ja lisätiedot: Apulaiskj Antti Jantunen, puh Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee seurantaraportit nrot 4 ja 5 tiedoksi ja toimittaa ne tiedoksi edelleen valtuustolle. Kunnanhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

12 EURAN KUNTA Pöytäkirja 10/ (14) Kunnanhallitus Talouskatsaus / /2014 Khall 103 Katsauksessa tarkastellaan keskeisiä kulu- ja tuottoeriä, tuloslaskelmaa, lainakantaa sekä verokertymää. Talouskatsaus on esityslistan liitteenä ja sitä selostetaan kokouksessa. Valmistelu ja lisätiedot: Talousjohtaja Kari Rupponen, puh Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee talouskatsauksen ajalta tiedoksi. Talouskatsaus annetaan tiedoksi myös valtuustolle. Kunnanhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

13 EURAN KUNTA Pöytäkirja 10/ (14) Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Khall Hallintokuntien pöytäkirjat: - tekninen lautakunta Turun hallinto-oikeuden päätös , 14/0234/2; Omaishoidon palvelusetelin arvoa koskeva kunnallisvalitus. 3. Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta ; Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmien toteutuma Opetushallituksen päätös , 54/514/2013; Vieraskielisten op pi lai den/opis ke li joi den opetukseen myön net tä vä täydentävä valtion avustus vuonna Kunnanjohtajan, apulaiskunnanjohtajan, hallinto- ja henkilöstöpäällikön, talousjohtajan ja ruokapalvelupäällikön viranhaltijapäätöspöytäkirjat aj Ajankohtaiskatsaus - Liitteenä tilastoa sairaanhoitopiirin käytöstä 1-3/ Metsänmyyntiasiaa Metso-ohjelmaan pohjautuen - Satakierto Oy:n yhtiökokous Kunnanjohtaja: Merkitään tiedoksi. Kunnanhallitus Merkittiin tiedoksi.

14 EURAN KUNTA Pöytäkirja 10/ (14) OIKAISUVAATIMUSOHJE Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytän töönpanoa. Pykälät 100, 101, 102, 103, 104 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, ei seuraavassa kohdassa oikaisuvaatimusohjeet mainittui hin päätöksiin saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Euran kunnanhallitukselle. Pykälät 98, 99 Oikaisuvaatimusviranomainen Euran kunnanhallitus Käyntiosoite: Sorkkistentie 10 Postiosoite: PL 22, EURA sähköposti: puh fax Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksiantopäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen. Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaati van ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta, postiosoi te ja puhelinnumero. Liitetään pöytäkirjaan

EURAN KUNTA Pöytäkirja 23/2014 1 (13)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 23/2014 1 (13) EURAN KUNTA Pöytäkirja 23/2014 1 (13) Kunnanhallitus Aika 15.12.2014 klo 16:00-17:48 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija jäsen Kuivamäki Maria jäsen poistui klo 17:04

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2013 1 (20)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2013 1 (20) EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2013 1 (20) Kunnanhallitus Aika 21.10.2013 klo 16:00 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija jäsen estynyt 238, poistui klo 18.42 244:n aikana Kuivamäki

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/2014 1 (18)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/2014 1 (18) EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/2014 1 (18) Kunnanhallitus Aika 23.06.2014 klo 16:00-18:20 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija jäsen Kuivamäki Maria jäsen poistui klo 18.10

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/2014 1 (13)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/2014 1 (13) EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/2014 1 (13) Kunnanhallitus Aika 27.01.2014 klo 16:00-17:25 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija Kuivamäki Maria Lehtonen Harri Lähteenmäki Simo

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2014 1 (17)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2014 1 (17) EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2014 1 (17) Kunnanhallitus Aika 20.10.2014 klo 16:00 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija jäsen esteellinen 181 klo 18.07-18.14 Lehtonen Harri

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/2013 1 (25)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/2013 1 (25) EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/2013 1 (25) Valtuusto Aika 16.12.2013 klo 18:00-20:43 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Ansio Teemu Anttila Tarja Arvola Hannu Hakala Manu Heikkilä Hannu Helander-Nieminen

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/2015 1 (18)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/2015 1 (18) EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/2015 1 (18) Kunnanhallitus Aika 18.05.2015 klo 16:00-19:01 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija Kyllöinen Päivi Lehtonen Harri Lähteenmäki Simo

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 (27)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 (27) EURAN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 (27) Kunnanhallitus Aika 04.05.2015 klo 16:00-19:15 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija Kyllöinen Päivi Lehtonen Harri Lähteenmäki Simo

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 1 (23)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 1 (23) EURAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 1 (23) Kunnanhallitus Aika 02.12.2013 klo 16:00-19:52 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija jäsen estynyt 276-277 (klo 16.32-17.32) Kuivamäki

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 12 / 2010. AIKA 07.06.2010 maanantai kello 15.00-19.50 Kauttuan klubi, Ruukinpuisto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 12 / 2010. AIKA 07.06.2010 maanantai kello 15.00-19.50 Kauttuan klubi, Ruukinpuisto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 12 / 2010 Kunnanhallitus 07.06.2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 07.06.2010 maanantai kello 15.00-19.50 PAIKKA Kauttuan klubi, Ruukinpuisto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246 Kunnanhallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498 Kunnanhallitus 24.08.2015 AIKA 24.08.2015 klo 17:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 244 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/2014 116

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/2014 116 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/2014 116 Tekninen lautakunta Aika 25.09.2014 klo 17:00-19:05 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 65 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen 118 66

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 281

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 281 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 281 Kunnanhallitus 31.08.2015 AIKA 31.08.2015 klo 18:30-20:51 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 185 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Drockila Rune Jäsen. Metsola Anne Jäsen. Tuomala Markku Jäsen. Rupponen Matti Pöytäkirjanpitäjä

Drockila Rune Jäsen. Metsola Anne Jäsen. Tuomala Markku Jäsen. Rupponen Matti Pöytäkirjanpitäjä PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 459 Kunnanhallitus AIKA 02.12.2013 klo 17:00-18:15 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Tjeder Sari Puheenjohtaja Lehto Raul Varapuheenjohtaja Drockila Rune Jäsen Halme Seija Jäsen

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263 Valtuusto 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 19:00-21:33 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 145 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 63

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 63 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 63 Valtuusto 29.04.2014 AIKA 29.04.2014 klo 19:00-20:05 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 36 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 416. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 416. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 416 Kaupunginhallitus AIKA 09.06.2014 klo 15:00-16:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475 Kunnanhallitus 03.12.2013 Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 298 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot