EURAN KUNTA Pöytäkirja 9/ (15)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EURAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1 (15)"

Transkriptio

1 EURAN KUNTA Pöytäkirja 9/ (15) Kunnanhallitus Aika klo 16:00-17:30 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija jäsen Lehtonen Harri puheenjohtaja Lähteenmäki Simo 2. varapuheenjohtaja Vainio Maaret jäsen saapui klo Mäkitalo Esa jäsen Kyllöinen Päivi jäsen Vihervuori Juhani 1. varapuheenjohtaja estynyt 92 Sillanpää Marjatta varajäsen Poissa Kuivamäki Maria jäsen Virta Jukka jäsen Muut saapuvilla olleet Kalli Timo valtuuston puheenjohtaja Virtanen Kari valtuuston 1. vpj Perttu Jouko valtuuston 2. vpj Jantunen Antti apulaiskj, esittelijä Kotiranta Maili pöytäkirjanpitäjä vt. hallintosihteeri Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin. Asiat :t Allekirjoitukset Harri Lehtonen puheenjohtaja Maili Kotiranta pöytäkir janpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eija Helander-Nieminen ja Päivi Kyllöinen. Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Eura Eija Helander-Nieminen Päivi Kyllöinen Pöytäkirjan nähtävilläolo Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä kunnanvirastossa maanantaina klo 9-15.

2 EURAN KUNTA Pöytäkirja 9/ (15) Vt. hallintosihteeri Maili Kotiranta

3 EURAN KUNTA Pöytäkirja 9/ (15) Käsitellyt asiat Sivu 91 Koroton työllistämislaina, Mannilan kylätoimintayhdistys ry, jatkohakemus 4 92 Panelian Kotiseutuyhdistys ry:n jatkoanomus lyhytaikaisesta lainasta Panelian tori -hankkeelle 6 93 Sorkkisten asemakaavan muutos, kortteli 045, Nuutinkuja 7 94 Eroaminen kunnallisista luottamustehtävistä/ Johanna Niemi 9 95 Vastine Säkylän kunnan valitukseen/köörnummen yhdyskuntajätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistaminen Pallokentän alueen tonttien hinnoittelu Ilmoitusasiat 13

4 EURAN KUNTA Pöytäkirja 9/ (15) Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Koroton työllistämislaina, Mannilan kylätoimintayhdistys ry, jatkohakemus 707/ /2013 Khall Mannilan Kylätoimintayhdistys anoo kunnalta euron suuruista koro ton ta lainaa tukityöllistääkseen pitkäaikais- tai vaikeammin työllistävän henkilön kylä talk karin teh tä viin ajak si Valtuusto on myöntänyt kunnanhallitukselle oikeuden myöntää ti la päis tä lainaa kunnan alueella toteu tettaviin ja kunnan toimintastrategiaa tu keviin ke hittä mis hankkeisiin. Lainaa on myönnetty TT&ee -hankkeen kuin Zemp pi -työllistämispalvelun kautta. TT&ee hanke on Euran, Köyliön ja Säkylän kuntien alueella toimiva työvoimapoliittinen hanke, jota hallinnoi Lännen Kyläyhdistys ry. Lainasta ei peritä korkoa ja se on maksettava takaisin kuukauden kuluessa työllistämisjakson päät ty misestä lukien. Valmistelu ja lisätiedot: Talousjohtaja Kari Rupponen, puh Kunnanjohtaja Kunnanhallitus päättää myöntää Mannilan kylätoimintayhdistys ry:lle euron suu rui sen ko rot toman työllistämislainan. Laina on maksettava takaisin kuukauden kuluessa työllistämislainajakson päättymisestä lukien. Kunnanhallitus Khall Mannilan kylätoimintayhdistys anoo jatkoaikaa kunnan myöntämän korottoman työllistämislainan takaisinmaksulle saak ka. Jatkoai kaa hae taan työl lis tä mi sen jat kues sa suoraan uuden pitkään työt tö mä nä ol leen henkilön kanssa Valmistelu ja lisätiedot: Talousjohtaja Kari Rupponen, puh Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää myöntää Mannilan kylätoimintayhdistykselle jatkoaikaa myönnetyn euron suuruisen korottaman työllistämislainan takaisinmaksulle saakka.

5 EURAN KUNTA Pöytäkirja 9/ (15) Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Laina on maksettava takaisin kuukauden kuluessa työllistämislainajakson päättymisestä lukien. Khall Mannilan kylätoimintayhdys anoo kirjeellä jatkoa kunnan yh dis tykselle myöntämän korottoman työllistämislainan takaisin maksulle. Jat koaikaa haetaan työllistämisen jatkuessa suoraan uuden pit kään työttö mänä olleen henkilön kanssa ajalla Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää myöntää Mannilan kylätoimintayhdistykselle euron korot toman työl listämislainan takaisinmaksulle jatkoaikaa saakka. Khall 91 Mannilan kylätoimintayhdistys ry anoo kirjeellään jatkoa kunnan yhdistykselle myöntämän korottoman työllistämislainan takaisinmaksulle. Jatkoaikaa haetaan työllistämisen jatkuessa uuden pitkään työttömänä ol leen henkilön kanssa Valmistelu ja lisätiedot: Talousjohtaja Kari Rupponen, puh Apulaiskunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää myöntää Mannilan kylätoimintayhdistykselle euron korottaman työl listämislainan takaisinmaksulle jatkoaikaa saakka. Laina on maksettava takaisin kuukauden kuluessa työllistämislainajakson päättymisestä lukien.

6 EURAN KUNTA Pöytäkirja 9/ (15) Kunnanhallitus Panelian Kotiseutuyhdistys ry:n jatkoanomus lyhytaikaisesta lainasta Panelian tori -hankkeelle 473/ /2012 Khall 92 Panelian Kotiseutuyhdisty ry :n anomus : "Panelian Tori-hanke on saanut TE-keskukselta jatkoaikaa hankkeen loppuunsaattamiseen asti. Kotiseutuyhdistys hakee kunnan Tori-hankkeelle myöntämän lainan takaisinmaksulle jatkoaikaa asti." Kunnanhallitus on myöntänyt Panelian Kotiseutu yh dis tys ry:n To ri-hankkeelle euron lainan. Lainan takaisinmaksulle on kun nanhalli tus myöntänyt jatkoai kaa asti. Valmistelu ja lisätiedot: talousjohtaja Kari Rupponen, puh Apulaiskunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää myöntää Panelian Kotiseutuyhdistys ry:lle Tori-hankkeen toteuttamiseen myönnetyn eu ron mää räi sen ti la päis lai nan takaisinmaksulle jatko aikaa asti. Merkittiin pöytäkirjaan, että Juhani Vihervuori ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

7 EURAN KUNTA Pöytäkirja 9/ (15) Kaavatoimikunta Kunnanhallitus Sorkkisten asemakaavan muutos, kortteli 045, Nuutinkuja 1166/ /2014 Kaavatmk Euran kunta on saanut ARA:lta ehdollisen varauksen erityisryhmien in vestointiavustuksen myöntämiseen ja vuokra-asuntojen rakentami sen kor kotukilainaksi hyväksymiseen. Euran kunta on viime vuosien aikana siirtänyt painopistettä laitoshoidosta asumispalveluluihin. Viimeisimpänä hankkeenatolppamäen palvelukoti. ARA:n avustuksien ja korkotukilainojen myöntämisperusteista: ARA ei avusta laitosmaisia ratkaisuja. Tavoitteena on erityisryhmiin kuulu vien asuminen tavallisilla asuinalueilla. Avustusta ei myönnetä isoihin eikä laitosalueelle rakennettaviin kohteisiin. Selkeästi eri erityisryhmiin lukeutu vien henkilöiden asuntoja ei tule sijoittaa samalle tontille tai samaan rakennuskokonaisuuteen eikä muodostaa niistä asumiskeskittymiä. Kuten ARA:n myöntämisperusteistakin käy ilmi on avustuksen kohteena oleva yksikkö sijoitettava siten, ettei kohde ympäristöineen muodosta lai tosmaista aluetta. Euran kunnassa on päädytty sijoitusratkaisuun huomioiden nämä ARA:n myöntämisperusteet. Sijoituspaikaksi on jo hakemuksessa esitetty Sork kis ten asemakaava-alueen korttelin 47 osaa. Sijoituspaikkavaihtoehdoksi on otettu esille myös kortteli 45. Suunniteltu rakentaminen sisältää 8 pienen vuokra-asunnon rakentami sen yhteen rakennukseen.alueen voimassa oleva asemakaava ei kuitenkaan salli kuin 2-asun toi sen ra ken nuk sen rakentamisen. Siksi alueelle on tehtä vä asema kaavan muu tos. Kaavaratkaisusta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja ase makaa vaehdotus selostuksineen. Laadittu asemakaavaehdotus esitel lään kokouksessa. Valmistelu ja lisätiedot: tekninen johtaja Kimmo Haapanen, puh. (02) Tekninen johtaja: Kaavatoimikunta päättää, että kaavamuutos toteutetaan korttelin 045 alueelle. Lisäksi kaavatoimikunta päättää hy väk syä osal lis tu mis- ja ar vioin ti suun ni telman ja aset taa sen ko ko kaava pro sessin ajak si nähtäville. Li säksi kaa va toimi kun ta aset taa laadi tun ase ma kaavaeh do tuk sen 14 päi vän ajak si ylei sesti näh tä ville ja pyytää siitä osal listumis- ja ar viointi suunni tel man mu kai set lau sun not. Kaavatoimikunta:

8 EURAN KUNTA Pöytäkirja 9/ (15) Kaavatoimikunta Kunnanhallitus ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. _ Khall 93 Kaavaehdotus on ollut nähtävillä välisen ajan ja siitä on pyydetty osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaiset lausunnot. Näh tävilläoloai kana kaa vas ta ei an net tu yh tään lausuntoa. Esityslistan liitteenä on Rejlers Oy:n laatima päivätty Sorkkis ten ase makaavan muutok sen, kortteli 045, ase makaavakartta sekä siihen liit ty vä päivätty asemakaavan selostus. Liit teenä on myös pois tuva kaava, kortteli 0,45. Kysymyksessä on vaikutukseltaan vähäinen asemakaavan muutos, jonka kunnanhallitus voi hallintosäännön 51 :n kohdan 9 perusteella hyväksyä. Valmistelu ja lisätiedot: Tekninen johtaja Kimmo Haapanen, puh Apulaiskunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Sorkkisten asemakaavan korttelin nro 045 muutok sen, päivätty , ase ma kaa va kar tan ja sii hen liittyvät asemakaava merkinnät ja määräykset se kä edellisiin liittyvän päivätyn ase makaavan muutoksen selostuksen esityslistan liitteen mukaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti tarkistettu päätösehdotus.

9 EURAN KUNTA Pöytäkirja 9/ (15) Kunnanhallitus Eroaminen kunnallisista luottamustehtävistä/ Johanna Niemi 1132/ /2014 Khall 94 Johanna Niemen kirje : "Ilmoitan täten, että eroan tästä päivästä lähtien kunnallisista luottamus tehtävistäni Euran kunnan tarkastuslautakunnassa sekä kasvatus- ja ope tuslautakunnan varajäsenyydestä. Syynä eroamiseen on, että olen eronnut Sosialidemokraattisesta puolueesta ja eroan Euran sosialidemokraateista, kun eroanomukseni on käsitelty heidän kokouksessaan." Johanna Niemi on tarkastuslautakunnan jäsen ja kasvatus- ja opetuslautakunnan varajäsenen. Valmistelu ja lisätiedot: Apulaiskj Antti Jantunen, puh Apulaiskunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se myöntää eron Johanna Niemelle tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja kasva tus- ja opetuslautakunnan varajäsenyydestä ja nimeää jäsenen tarkastuslautakuntaan ja varajäsenen kasvatus- ja ope tuslau takuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

10 EURAN KUNTA Pöytäkirja 9/ (15) Kunnanhallitus Vastine Säkylän kunnan valitukseen/köörnummen yhdyskuntajätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistaminen 751/ /2013 Khall 95 Etelä-Suomen aluehallintovirasto on kirjeellä varannut Euran kunnal le ti lai suu den vastineen antamiseen Säkylän kunnan tekemään vali tukseen. Vastine on toimitettava aluehallintovirastoon viimeis tään Valitus kos kee Ete lä-suo men alue hal lin to vi ras ton te ke mää pää töstä Köör nummen jä teve den puh dista mon ym pä ris tö lu van lu pa mää räys ten tarkistamisesta. Valitus on osoi tettu Vaa san Hal lin to-oikeu del le. Säkylän kunnan valitus koskee kahta lupamääräystä: 1. Purkupaikkavaihtoehtojen selvittäminen ja hakemus ympäristöluvan muuttamiseksi purkupaikan osalta % kokonaistypenpoistovaatimus. Säkylän kunta on hakenut muutosta päätökseen siten, että lupamääräyk sen kohta 1. on poistettava kokonaan ja lupamääräyksen 2. kokonaisty penpoistovaatimusta tulee lieventää 60 %:iin vuositasolla. Säkylän kunnan valituksen liitteenä olevassa SWECO Oy:n laatimassa selvityksessä on esitetty vaihtoehtoisten purkuviemäreiden rakentamiskus tannukset. Selvityksessä on käsitelty Säkylän kunnan jätevesien lisäksi myös Apetit Suomi Oy:n ja JVP Oy:n jätevesien johtamista joko Koke mäenjokeen tai Eurajoensalmeen. Jätevesien johtaminen Kokemäenjokeen olisi hyvin erikoinen ratkaisu, kos ka muu ta ma vuo si sit ten rakennettiin mittava siirtoviemärilinja Harjavallas ta Poriin. Lin jaan lii tettiin Harjavallan kaupungin, Nakkilan kunnan, Suomi nen Kuitu kan kaat Oy:n ja Ul vilan kaupungin jätevedenpuhdistamojen ai emmin puhdista mat jäteve det. Poriin johdettavien jätevesien kokonais määrä on n. 2,8 milj. m 3 vuo dessa. Linjan rakentamisen seurauksena jä te ve den puh dis ta mojen ai heut ta ma Ko ke mäen joen pis te kuor mi tus Harja val lan ja Porin vä lil lä loppui. Lupamääräyksen mukaan pitäisi lisäksi tutkia ainakin vaihtoehto, jossa purkupaikka siirrettäisiin Eurajoensalmeen. Sweco Oy:n laatiman selvityk sen mukaan rakentamisesta aiheutuisi yhteensä n. 33 milj. :n kustannuk set. Kustannus sisältää Säkylän, Apetit Suomi Oy:n ja JVP Eura Oy:n jäte vedet. AIRIX Ympäristön toimesta on laadittu selvitys Euran, Kokemäen ja Säky län jä te ve denkäsittelyn kokonaisratkaisusta (AIRIX Ympäristö Oy ). Sel vi tys on laa dit tu yh teis työs sä Eu ran ja Sä ky län kun tien, Ko ke mäen Ve sihuolto Oy:n, Rau man Ve den, Ape tit Suo mi Oy:n ja Varsi nais-suomen ELY-kes kuksen kanssa. Sel vityk sen mukaan jätevedenkäsit telyä tullaan jatka maan nykyisillä puhdistamoilla. Saman selvityksen mukaan Eurajoen kokonaistyppikuormitus on yhteensä 339 t/a, josta yhdyskuntien jätevesien osuus on n. 12 %. Fosforin osalta vastaavat luvut ovat 8 t/a ja n. 7%.

11 EURAN KUNTA Pöytäkirja 9/ (15) Kunnanhallitus Esityslistan liitteenä on Euran, Kokemäen ja Säkylän jätevedenkäsittelyn kokonais ratkaisun yleissuunnitelma Valmistelu ja lisätiedot: Tekninen johtaja Kimmo Haapanen, puh Apulaiskunnanjohtaja: Kunnanhallitus toteaa vastineenaan Säkylän kunnan valitukseen koskien Köörnummen yhdyskuntajätepuhdistamon ympäristölupapäätöksen lupa määräysten tarkistamisesta seuraavaa: - Kunnan vaatimus purkupaikkavaihtoehtojen selvittämättä jättämisestä on perusteltu. - Kokonaistypen poistovaatimuksen osalta tulisi noudattaa mitä vastaavien puhdistamojen lupaehdoissa on määritelty, esimerkkinä JVP Eura Oy.

12 EURAN KUNTA Pöytäkirja 9/ (15) Kunnanhallitus Pallokentän alueen tonttien hinnoittelu 1234/ /2014 Khall 96 Pallokentän alueen kunnallistekniset työt lähtevät käyntiin tulevan ke sän/syksyn aikana. Kunnallistekniikan rakentamisen myötä osa alueen tonteista tulee luovutuskelpoiseksi rakentamiseen. Esityslistan liitteenä on vahvistettu asemakaavakartta pallokentän alueesta ja tonttien pinta-alatiedot. Myös lohkominen alueella on vireillä. Valmistelu ja lisätiedot: Apulaiskj Antti Jantunen, puh Apulaiskunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää pallokentän alueen tonttien luovutushinnat seuraa vasti: - Omakotitontit, korttelit nrot 634, 636 ja 637, 8 /m² sisältäen puuston. - Rivitalotontit, korttelit nrot 631, 633 ja 638, 40 /k-m², sisältäen puuston. - Kerrostalotontit, korttelit nrot 629 ja 639, 50 /k-m², sisältäen puuston.

13 EURAN KUNTA Pöytäkirja 9/ (15) Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Khall Hallintokuntien pöytäkirjat: - perusturvalautakunta Pyhäjärven ympäristölautakunta Kuntarakenneselvityksiin liittyvä kysely valtuustoryhmille (liite) 3. Aluehallintoviraston ilmoitus ; Tarkastuskertomus nro 13/393 ja 13/ Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös: ; Yksi tyi sen tien parantamisen valtionavustus, T 1088, Eu ra Luonnonsuojelulain 49 :n 3 momentin mukainen poikkeuslupa koskien rauhoitettujen lintulajien häirintää tutkimustarkoituksessa. 5. Luottamusmiesilmoitus ; Jukon luottamusmiehet asti. 6. Asiakaspalvelu2014-hanke tiedote 4/2014, Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry ; Vahvistus tietojen muutoksesta. 8. Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous Turussa. 9. Opetushallituksen päätös Valtionavustuksen myöntämisestä (49/517/2014) yleissivistävään koulutukseen ja kerhotoiminnan kehittämiseen. 10. Kunnanjohtajan, apulaiskunnanjohtajan, hallinto- ja henkilöstöpäällikön, talousjohtajan ja ruokapalvelupäällikön viranhaltijapäätöspöytäkirjat aj Ajankohtaiskatsaus. Apulaiskunnanjohtaja: Merkitään tiedoksi. Kunnanhallitus Merkittiin tiedoksi.

14 EURAN KUNTA Pöytäkirja 9/ (15) OIKAISUVAATIMUSOHJE Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytän töönpanoa. Pykälät 94, 95, 97 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oi kaisuvaatimus, ei seuraavassa kohdassa oikaisuvaatimusohjeet mainittui hin päätöksiin saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimusohjeet Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Euran kunnanhallitukselle. Pykälät 91, 92, 96 Oikaisuvaatimusviranomainen Euran kunnanhallitus Käyntiosoite: Sorkkistentie 10 Postiosoite: PL 22, EURA sähköposti: puh fax Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oi kaisuvaatimusaikaa laskettaes sa tiedoksiantopäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen. Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaati van ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta, postiosoi te ja puhelinnumero. VALITUSOSOITUS, kunnallisvalitus 93 (Valitusosoitus vaikutukseltaan vähäisen muun kuin ranta-asemakaavan muutosta koskevaan päätökseen MRL 191 mom 1441/2006). Valitusviranomainen Turun hallinto-oikeus Valitusaika 30 päivää Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4 Postiosoite: PL 32, TURKU puh , fax , sähköposti: Vaikutuksiltaan vähäisenä pidettävästä asemakaavan muutoksesta ( 93) valituksen voivat teh dä ne, joi den oikeu teen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Alueellisella ym pä ristö keskuksella ja muulla viran omai sella on toimi alaansa kuuluvissa asioissa valitusoikeus. Vali tus oi keus on

15 EURAN KUNTA Pöytäkirja 9/ (15) Valitusaika myös maakunnan liitolla ja kun nalla, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytös sä on vai kutuksia. Rekisteröidyllä paikallisella tai alueelli sella yh teisöllä on toi mialaansa kuuluvissa asiois sa toimialueellaan myös valitusoikeus. Valituksen saa tehdä sil lä perus teella, että päätös on synty nyt virheellisessä jär jestyksessä, toimielin on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lain vastai nen. Pelkästään kunnan jäsenyyden perusteella valitusoikeutta ei ole silloin, kun kyse on vaikutuksiltaan vähäisenä pidettävästä asemakaavan muutoksesta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Kaavan hyväksymistä koske van päätök sen katsotaan tulleen kaikkien valitukseen oikeutettujen tietoon silloin, kun päätöksen si sältävä pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Pöytäkirja on asetettu nähtäville Valituskirjelmän sisältö Kunnallisvalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava: 1. päätös, johon haetaan muutosta, 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtä väksi, sekä 3. perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hä nen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valitus kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoi tukset valitta jalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmän liitteet Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päi vänä pää tös on annettu tie doksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta, asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei nii tä ole jo aikaisemmin toimitet tu viran omaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mu kaan kuin hallintolain 21 :ssä säädetään. Valituksen perille toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vas tuulla valitus asiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Jos valitusajan viimei nen päivä on pyhä päivä, itsenäisyys päivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauan tai, saa valitusasia kirjat toi mittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäi vänä. Postiin valitusasia kirjat on jä tettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan vii meisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista an netun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallin to-oikeudessa 89 euroa. Liitetään pöytäkir jaan

EURAN KUNTA Pöytäkirja 10/2014 1 (14)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 10/2014 1 (14) EURAN KUNTA Pöytäkirja 10/2014 1 (14) Kunnanhallitus Aika 12.05.2014 klo 16:00-17:54 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija jäsen Kuivamäki Maria jäsen estynyt 99 Lehtonen

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/2014 1 (13)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/2014 1 (13) EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/2014 1 (13) Kunnanhallitus Aika 27.01.2014 klo 16:00-17:25 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija Kuivamäki Maria Lehtonen Harri Lähteenmäki Simo

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2014 1 (17)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2014 1 (17) EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2014 1 (17) Kunnanhallitus Aika 20.10.2014 klo 16:00 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija jäsen esteellinen 181 klo 18.07-18.14 Lehtonen Harri

Lisätiedot

Otsikko Sivu 302 2.000.000 EURON TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN 632

Otsikko Sivu 302 2.000.000 EURON TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN 632 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 23/2011 630 Kunnanhallitus 14.11.2011 AIKA 14.11.2011 klo 19:00-19:30 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 302 2.000.000 EURON TALOUSARVIOLAINAN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA 2013 558 282 MIKKO KEINOSEN VALTUUSTOALOITE HEINÄVEDEN

Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA 2013 558 282 MIKKO KEINOSEN VALTUUSTOALOITE HEINÄVEDEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2012 556 Kunnanhallitus 03.12.2012 AIKA 03.12.2012 klo 17:00-21:00 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/2014 1 (18)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/2014 1 (18) EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/2014 1 (18) Kunnanhallitus Aika 23.06.2014 klo 16:00-18:20 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija jäsen Kuivamäki Maria jäsen poistui klo 18.10

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498 Kunnanhallitus 24.08.2015 AIKA 24.08.2015 klo 17:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 244 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/2015 327. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/2015 327. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/2015 327 Kunnanhallitus Aika 03.08.2015 klo 13:30-16:08 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 196 Kokouksen avaus 329 197 Kokouksen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 281

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 281 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 281 Kunnanhallitus 31.08.2015 AIKA 31.08.2015 klo 18:30-20:51 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 185 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475 Kunnanhallitus 03.12.2013 Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 298 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Drockila Rune Jäsen. Metsola Anne Jäsen. Tuomala Markku Jäsen. Rupponen Matti Pöytäkirjanpitäjä

Drockila Rune Jäsen. Metsola Anne Jäsen. Tuomala Markku Jäsen. Rupponen Matti Pöytäkirjanpitäjä PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 459 Kunnanhallitus AIKA 02.12.2013 klo 17:00-18:15 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Tjeder Sari Puheenjohtaja Lehto Raul Varapuheenjohtaja Drockila Rune Jäsen Halme Seija Jäsen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 265 Kunnanhallitus 04.06.2012 AIKA 04.06.2012 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 222

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 222 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 222 Kunnanhallitus 26.05.2015 AIKA 26.05.2015 klo 17:50-18:55 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 143 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Kasvatus- ja koulutuslautakunta Aika 21.05.2014 klo 18:10-19:25 Paikka Kylmäojan koulu (Pohjatuulentie 6) Käsitellyt asiat :t 51-70 Otsikko Sivu 51 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 60. Otsikko Sivu 47 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 62 48 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA

PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 60. Otsikko Sivu 47 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 62 48 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 60 Kunnanhallitus 23.02.2015 AIKA 23.02.2015 18:00-18:38 PAIKKA Pyhännän kunnantalo, auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 47 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600 Kunnanhallitus 29.12.2014 AIKA 29.12.2014 klo 18:30-19:13 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 382 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501. Kunnanhallitus 16.12.2013. Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501. Kunnanhallitus 16.12.2013. Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501 Kunnanhallitus 16.12.2013 Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 315 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 153 Lapin Ammattikorkeakoulun hakemus REILA -

Otsikko Sivu 153 Lapin Ammattikorkeakoulun hakemus REILA - KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 8/2015 1 Kunnanhallitus Aika Maanantai 27.04.2015 klo 15:00-16:23 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 153 Lapin Ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23 Tekninen lautakunta Aika 19.08.2014 klo 17:05-17:55 Paikka Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 74 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189 Kunnanhallitus 26.06.2014 AIKA 26.06.2014 klo 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166 Tekninen lautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 13:00-15:55 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tekninen lautakunta 19.05.2015 Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:20 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 57-65 Kokousasian otsikko Sivu

Lisätiedot

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 604 Kaupunginhallitus AIKA 08.09.2014 klo 15:00-17:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 301 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 16:30-18:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 113 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot