HAVUSALMEN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAVUSALMEN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS"

Transkriptio

1 1 (15) SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Paananen / Järvinen Sisällysluettelo ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HAVUSALMEN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS 1 n sisältö ja tarkoitus Suunnittelu- ja vaikutusalue Eteläinen muutosalue Pohjoinen muutosalue Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet Eteläinen muutosalue Pohjoinen muutosalue Suunnittelun lähtökohdat Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maakuntakaava Koko kunnan rakenneyleiskaava Voimassa oleva yleiskaava Voimassa oleva ranta-asemakaava Maanomistus Pohjakartta Osalliset Kaavoituksen kulku, osallistumismenettely ja tiedottaminen Kaavan vireilletulo Kaavan valmistelu Kaavaehdotus Kaavan hyväksyminen Kaavan voimaantulo Viranomaisyhteistyö Laadittavat selvitykset ja vaikutusten arviointi Laadittavat selvitykset Vaikutusten arviointi Kaavoituksen aikataulu Yhteystiedot P20262

2 1 (14) 2 (14) HAVUSALMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Ranta-asemakaavaa muutetaan kahdella eri alueella. Suunnittelualueiden vaikutusaluetta ovat lähiympäristöt ja vastarannat. 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SISÄLTÖ JA TARKOITUS Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL 63 ) edellyttää, että Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista, suunnitellusta aikataulusta sekä osallistumisja arviointimenettelystä. Ilmoittaminen on järjestettävä kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla. Ilmoittaminen voi tapahtua myös kaavoituskatsauksesta tiedottamisen yhteydessä. 1 Kunta voi neuvotella elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa osallistumisja arviointisuunnitelman riittävyydestä ja toteuttamisesta. Osallisella on ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville mahdollisuus esittää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle neuvottelun käymistä osallistumisja arviointisuunnitelman riittävyydestä. Jos suunnitelma on ilmeisesti puutteellinen, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on viivytyksettä järjestettävä kunnan kanssa neuvottelu suunnitelman täydennystarpeiden selvittämiseksi. Neuvotteluun on kutsuttava esityksen tehnyt osallinen ja tarpeen mukaan ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan asia liittyy. 2 2 SUUNNITTELU- JA VAIKUTUSALUE Suunnittelukohteena ovat Äänekosken kaupungin Kalaniemen kylän tilat: Havusalmi Torvela Paratiisi Tarjala Havuranta Suunnittelualueet rajattuina punaisella peruskartalla. 2.1 Eteläinen muutosalue Eteläisellä muutosalueella (Havusalmi) on rantaviivaa noin 410 m. Muutosalueen koko on noin 5,2 ha. Alueella sijaitsee maatila. Tilat sijaitsevat 40 kilometriä pohjoiseen Äänekosken keskustasta, Keiteleen rannalla. Valokuvia Havusalmen suunnittelualueelta (maanomistaja). 1 Maankäyttö- ja rakennuslaki, 63 2 Maankäyttö- ja rakennuslaki, 64

3 3 (14) 4 (14) 2.2 Pohjoinen muutosalue Pohjoisella muutosalueella on kaksi loma-asuntoa ja rantaviivaa n. 185 m. Kuva 1: Ortokuva pohjoisesta suunnittelualueesta. Ortokuva Havusalmen suunnittelualueesta (maanmittauslaitos)

4 5 (14) 6 (14) 3 SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET Havusalmen ranta-asemakaavan muutos on tullut vireille maanomistajien aloitteista. 3.1 Eteläinen muutosalue Havusalmen tilalla on aiemmin harjoitettu matkailutoimintaa (Niittykievari). Sittemmin omistajat ovat vaihtuneet ja tilalla on nyt vanhusten hoitopalvelua (ns. perhekotipalvelu). Ranta-asemakaavan eteläisen osa-alueen muutoksen tavoitteena on päivittää käyttötarkoitusmerkintöjä olevan ja tulevan toiminnan mukaisiksi sekä korjata alueiden rajauksia kiinteistörajojen suhteen. Kiinteistöjen rajat poikkeavat voimassa olevan rantaasemakaavan korttelirajauksista. 4.2 Maakuntakaava Ympäristöministeriö vahvisti Keski-Suomen maakuntakaavan ja se sai lainvoiman Maakuntakaavassa suunnittelualueelle ei ole kohdistettu erityistä merkintää. Maakuntakaavaa on täydennetty ja täydennetään vaihemaakuntakaavoilla. Vaihemaakuntakaavoilla ei ole vaikutusta suunnittelualueeseen. 4.3 Koko kunnan rakenneyleiskaava 2016 Koko kunnan rakenneyleiskaavassa 2016 suunnittelukohteista eteläisen kohdalle on merkitty tärkeä matkailukohde ja alue kohdemerkintä. Kuva 3: Ote koko kunnan rakenneyleiskaavasta Suunnittelukohde on vihreän kolmion kohdalla. Kuva 2: Kuvassa voimassa olevan ranta-asemakaavan päällä on esitetty raja-aineisto mustalla ja muutosalueen rajaus punaisella. Osa alueesta halutaan varata loma-asumisen käyttöön. 3.2 Pohjoinen muutosalue Pohjoisella muutosalueella on kolme RA tonttia. Kolmesta tontista keskimmäinen ei ole vielä rakentunut. Kahta reunimmaista tonttia halutaan suurentaa siten, että niiden välissä oleva puolitetaan niiden kesken. Välissä oleva rakentumaton tontti liitetään olevien loma-asuntojen tonttien osaksi. 4 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT TÄRKEÄ MATKAILUKOHDE JA -ALUE Palvelurakennetta täydentävät matkailukohteet. Kohteet ovat olevia tai kehittyviä matkailualueita, jotka perustuvat luontokohteeseen, kulttuuriympäristöön, virkistysmahdollisuuksiin tai alueen historiaan. Matkailukohteissa toimii yleensä jokin kaupallinen palvelu joko ympärivuotisesti tai kausittain. Matkailukohteet parantavat kohteen lähellä asuvien pysyvien tai loma-asukkaiden palvelutarjontaa. Äänekosken kaupunginvaltuusto on hyväksynyt rakenneyleiskaavan Rakenneyleiskaava on oikeusvaikutukseton. Rakenneyleiskaava määrittää konkreettiselle aluevaraussuunnittelulle lähtökohdat. 4.4 Voimassa oleva yleiskaava Alueella on voimassa hyväksytty Äänekosken rantayleiskaava. 4.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Alueen maankäytön suunnittelua koskevat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT). Ne koskevat mm. toimivaa aluerakennetta, eheytyvää yhdyskuntarakennetta, elinympäristön laatua, kulttuuri- ja luonnonperintöä sekä toimivia yhteysverkostoja.

5 7 (14) 8 (14) Kuva 5: Ote voimassa olevasta rantaosayleiskaavasta, johon pohjoinen suunnittelualue on rajattu punaisella. Pohjoiselle suunnittelualueelle on merkitty 3 ohjeellista uutta RA rakennuspaikkaa. Kuva 4: Ote voimassa olevasta rantaosayleiskaavasta, johon eteläinen suunnittelualue on rajattu punaisella. Rantayleiskaavassa eteläiselle suunnittelualueille on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M), Matkailupalvelujen alue (RM) ja venesatama / venevalkama (LV) sekä nykyisen asuinrakennuksen paikka.

6 9 (14) 10 (14) 4.5 Voimassa oleva ranta-asemakaava Alueella on voimassa oleva ranta-asemakaava (Havusalmi, ). Yleiskaavaehdotuksen yleismääräykset. Oikeusvaikutteinen yleiskaava on ohjeena laadittaessa ranta-asemakaavan muutosta. Yleiskaavan selostuksessa todetaan, että yksityisen maanomistajan toimesta laadittava ranta-asemakaava on tarpeen matkailupalvelualueilla ja lomakylätyyppisissä ratkaisuissa. Ote voimassa olevasta ranta-asemakaavasta pohjoisen alueen osalta. Suunnittelualue on rajattu punaisella. Rajaus saattaa tarkentua työn aikana. Voimassa olevassa ranta-asemakaavassa suunnittelualueella on maa- ja metsätalousalue (M), maatilamatkailupalvelujen korttelialue (RM) ja maatilan talouskeskus (AM). RM-alueelle saa rakentaa maatilamatkailua palvelevia rakennuksia, rakenteita ja laitteita, joiden yhteenlaskettu kerrosala ei saa pohjapinta-alaltaan ylittää 500 m 2.

7 11 (14) 12 (14) 4.6 Maanomistus Suunnittelualueet ovat yksityisessä omistuksessa. 4.7 Pohjakartta Etäiselle alueelle on laadittu ranta-asemakaavan pohjaksi numeerinen kartta Pohjoisen alueen osalta käytetään olevaa pohjakarttaa. 5 OSALLISET Osallisia ovat ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Havusalmen ranta-asemakaavan muutoksen osallisia ovat: Kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava vaikuttaa: Kuntalaiset Kaava-alueen ja siihen rajoittuvan alueen maanomistajat Kaavan vaikutusalueen asukkaat, yritykset, elinkeinonharjoittajat, alueen työntekijät ja palveluiden käyttäjät Viranomaiset: Kaupungin hallintokunnat: tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta Keski-Suomen ELY-keskus Keski-Suomen Liitto Keski-Suomen museo Keski-Suomen pelastuslaitos Kuva 6: Pohjoinen suunnittelualue ja voimassa oleva ranta-asemakaava Yhteisöt tms, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: Paikalliset asukas-, liikunta- ym järjestöt Pelastuslaitos Kalaniemen osakaskunta sähköverkkoyhtiö Elenia Oy Osallisten luetteloa voidaan tarvittaessa täydentää. Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä. Viranomaistahoilta pyydetään erikseen lausunnot kaavan ehdotusvaiheessa.

8 13 (14) 14 (14) 6 KAAVOITUKSEN KULKU, OSALLISTUMISMENETTELY JA TIEDOTTAMINEN 6.1 Kaavan vireilletulo Asemakaavan käynnistämisestä, vireille tulosta ja eri vaiheista tiedotetaan Sisä- Suomen lehdessä, Äänekosken Kaupunkisanomissa ( ÄKS ), kaupungin ilmoitustaululla ja kaupungin internet-sivuilla. 6.2 Kaavan valmistelu Kaavan valmisteluaineisto pidetään nähtävänä kaupungin kaavoitusosastolla, sekä kaupungin kotisivuilla 30 päivän ajan. Kaavan valmisteluaineistosta voi jättää kirjallisen tai suullisen mielipiteen. 6.3 Kaavaehdotus Kaavaehdotus pidetään nähtävänä kaupungin kaavoitusosastolla sekä kaupungin kotisivuilla 30 päivän ajan. Osalliset ja kaupunkilaiset voivat jättää kaavaehdotuksesta kirjallisen muistutuksen kaupunginhallitukselle nähtävillä oloajan kuluessa. Muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, ilmoitetaan kaupungin perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen. 6.4 Kaavan hyväksyminen Kaupunginhallitus esittää kaavan hyväksymistä kaupunginvaltuustolle. Kaupunginvaltuuston hyväksyessä kaavan, hyväksymisestä kuulutetaan Sisä-Suomen lehdessä, kaupungin ilmoitustaululla sekä kaupungin internetsivuilla. Muutosta kaavan hyväksymispäätökseen voidaan hakea valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden ratkaisusta on mahdollista valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 6.5 Kaavan voimaantulo Valitusajan umpeuduttua tarkastetaan, onko kaavasta valitettu ja voidaanko voimaantulo kuuluttaa. Kaavan voimaantulo kuulutetaan Sisä-Suomen lehdessä, kaupungin kotisivuilla (internet) sekä kaupungin ilmoitustaululla. 7 VIRANOMAISYHTEISTYÖ Viranomaisneuvottelu (MRL 66.2, MRA 26 ) järjestetään kaavaa valmisteltaessa. Neuvotteluun kutsutaan maanomistaja, kaavan laatija ja ne viranomaiset, joiden toimialaa asia saattaa koskea. Neuvottelusta laaditaan muistio, josta ilmenevät keskeiset neuvottelussa esillä olleet asiat ja kannanotot. Havusalmen ranta-asemakaavan muutosta koskeva viranomaisneuvottelu on pidetty Viranomaisneuvottelu järjestetään tarvittaessa myös sen jälkeen, kun kaavaehdotus on ollut nähtävillä ja sitä koskevat muistutukset ja lausunnot on saatu. 8 LAADITTAVAT SELVITYKSET JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteutta- misen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia. 8.1 Laadittavat selvitykset Eteläisen suunnittelualueen (Havusalmi) osalta selvitetään kohteen biotooppiarvo vaikutusten arvioinnin pohjaksi. Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta tarkistetaan onko alueella tiedossa olevia muinaisjäännöksiä. 8.2 Vaikutusten arviointi Kaavan vaikutuksia arvioidaan tarvittaessa seuraavien ominaisuuksien osalta: Vaikutukset rakennettuun ympäristöön: Väestö, yhdyskuntatalous, palvelut ja työpaikat, liikenne ja liikenneturvallisuus, rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot, rakennettu ympäristö, hulevedet, tekninen huolto, sosiaalinen ympäristö/ asumisen olosuhteet Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön: Maisemarakenne, luonnonolot, pohjavedet, luonnon monimuotoisuus ja luonnonvarat, maa- ja kallioperä Vaikutukset terveellisyyteen ja turvallisuuteen: Ihmisten elinolot ja elinympäristö 9 KAAVOITUKSEN AIKATAULU Kaavan vireilletulo kesäkuu 2013 Kaavan valmisteluaineisto elokuu 2013 Ehdotusvaihe syys- lokakuu 2013 Hyväksyminen marras - joulukuu YHTEYSTIEDOT Tuomo Järvinen, arkkitehti Olli Kinnunen, kaavoituspäällikkö Äänekosken kaupunki Puistokatu 2A Kaavoituspalvelut Jyväskylä Hallintokatu Äänekoski p p

NÄÄTÄMÄEN JA PIELESLEHDON TEOLLISUUSALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

NÄÄTÄMÄEN JA PIELESLEHDON TEOLLISUUSALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LAUKAA, LEPPÄVESI NÄÄTÄMÄEN JA PIELESLEHDON TEOLLISUUSALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Kortteleita 206, 530-537, 542 sekä niihin liittyviä virkistysja katualueita koskeva asemakaavan muutos ja

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS; VEHMAANMUTKA

ASEMAKAAVAN MUUTOS; VEHMAANMUTKA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.6.2015 LAUKAAN KIRKONKYLÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS; VEHMAANMUTKA 410-AK-KIR-030 Keski-Suomen liiton kuva-arkisto, kuvaus LAUKAAN KUNTA MAANKÄYTTÖOSASTO 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 12.6.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 I (I) Maria Auranen Sisällysluettelo 1 Mikä on osallistumis- ja?... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Kaavaselostus Laukaan kirkonkylä ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Korttelit 670-674 ja 677 sekä niihin liittyvät viher- ja katualueet 410-AK-KIR-027 Ehdotus 6.5.2015 LAUKAAN KUNTA 2015 MAANKÄYTTÖOSASTO Tähän

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU

LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU KORTTELI 843 - VANHAN PAUKUN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 10.1.2012, tark. 1.10.2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ÄHTÄRIN

Lisätiedot

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KIINTEISTÖJÄ KARUHEIKKI 635-432-8-63, VANHA-KYLÄ 635-432-5-85, SAP- PEEN LOMAMÖKIT 5 635-432-5-5 JA (NIMETÖN)

Lisätiedot

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KARSTULAN KUNTA VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 Susanna Paananen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 18.8.2009 ympa liite Asia: /713/2009 Kaavan laatija: Matti Hult, kaavoitusteknikko YKS Asemantie 30, 03100

Lisätiedot

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta Vastaanottaja Multian kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 15.2.2012, tark. 1.10.2014 MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MULTIAN

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 2(12) MIKÄ ON OAS? Maankäyttö ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 28.kaupunginosan kortteleita 169 ja 168 sekä autopaikkojen korttelialueen AP (168, 169) ja niihin liittyviä katualueita koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Rääkkylän kunta Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 82122815-03 11.8.2009 muutokset 30.5.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

PONSIVUOREN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

PONSIVUOREN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KURIKAN KAUPUNKI PONSIVUOREN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tarkistettu 17.11.2014 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21610 Susanna

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) PYHÄNNÄN KUNTA LEIVISKÄNKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, PERIOJANTIEN POHJOISOSA JA KORTTELIT 202 JA 209 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.3.2015

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGON KAUPUNKI 1 OAS KAAVAN NIMI LÄHTÖKOHDAT KAAVA-ALUE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on suunnitelma kaavan osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista

Lisätiedot

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi-Kurkelan rantaasemakaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22840 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 1 (20) 1 PERUS-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) INKOON KUNTA BARÖSUNDIN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) Kaava-alue Kaava-alue käsittää Barösundin kyläkeskuksen ympäristöineen Orslandetin saaressa. Kaava-alue on rajattu

Lisätiedot

ja arviointisuunnitelma

ja arviointisuunnitelma Osallismis ja arviointisuunnitelma Tässä osallistumis-ja arviointisuunnitelmassa ( MRL 63 ) esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoitukseen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Tässä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (MRL 63 ) esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoituksen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

Arvoisa vastaanottaja,ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen.

Arvoisa vastaanottaja,ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen. Arvoisa vastaanottaja,ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen. Takala Paimelan (21) kunnanosa osa tilojen 98-436-2-9 ja 98-436-3-171 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 23.6.2015

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 23.6.2015 OAS 1 (5) Varkauden kaupunki VARKAUDEN KAUPUNKI JOUTENVESI-ÄIMISVESI OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 23.6.2015 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö-

Lisätiedot

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS URJALAN KUNTA, LAUKEELA SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS Alue muodostuu Laukeelan kylän kiinteistöistä Köppilä 5:238 / palsta 1 ja yhteisalue 878:12:0 sekä osin kiinteistöistä

Lisätiedot

Asikkalan kunta TELAKKARANNAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012

Asikkalan kunta TELAKKARANNAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 Asikkalan kunta TELAKKARANNAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä...3 2. Aloite...3 3. Suunnittelualue...3 4. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet...3 5.

Lisätiedot

HUMPPILAN KUNTA URJALAN KUNTA. Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaava

HUMPPILAN KUNTA URJALAN KUNTA. Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaava Viite: 82142738, 82142750 HUMPPILAN KUNTA URJALAN KUNTA Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.7.2012, päivitetty 24.5.2013 ja 11.8.2014 Osallistumis- ja

Lisätiedot

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.3.2014, 6.6.2014, 18.11.2014 ASIKKALAN KUNTA SISÄLLYS 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN

Lisätiedot