e r tom u s vuodelta toimintavuosi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "e r tom u s vuodelta 1956-1. toimintavuosi"

Transkriptio

1 .., \ SUOMEN OLYMPIläHDISTYS r. y 3 n (Suomen Oly~pialainen ~06itea) v u 0 s i ~ e r tom u s vuodelta toimintavuosi huudennentoista olympiadin viimeinen vuosi on monessa suhteessa ollut Suo ri.e n olympiaurhe ilulle merk. i tyksell inen. Onhan vanha vuonna 1929 rekisteröity Suollien Olympialainen Komitea -nili,inen säätio l akannut olemasta ja tilalle on astunut uusi yhdistysmuotoon rakennettu, hansainvdlisten mååräysten mu~ainen olympinko~iteao Kesken yl i ~ enok a utta Kaikkine mielipide-eroavaisuuksineen ja käytdnnöllisine va ikeuksineen jarjestettiin olympialisat p oi~~eu~sellisesti kolmessa eri paikassa ja kahtia jaettujen kesäkisojen pääpai~kana kaukainen ~elbourne. ~uonnollista on, että kaikki tämä po i ~ keuks e llisen laaja toi~inta on vaatinut tavallista enemmän varoja, joiden h ank inta maan taloudellisen til a nteen sek.ä urheiluelälliällime rikkonaisuud cn takia on ollut suuren työn ja monien erikoisjärjestelyjen takana. Toimintavuoden ~lussa toimivat johtoelimet olivat kokoonpanoltaan seuraavat: Vo.ltuuskuntn : Työvåen Urheiluliitto (12 ed ustajo.a) hans~nedustojc Po. J vo Aitio Vdratuomari Arvi Heiskanen Dipl.ins. Lenn ~ rt hivi Huolto-ohjaa j a Aarne LeSKinen Iu oluesihteeri Våinö Leshinen Työnjoht ~ ja Esko Peltomäki (sa irauden takia estynyt osallistumasta ko ~ iteo.n ~o.isteri Helvi Raatikainen työhön) Opiston johtaja Eino R ~n to.nen Tarkastaja Unto Siivonen 1i ile nnet ~ rk ~sto. ja Va inö Soininen Toim.joht. Ol o.vi Suvanto Pääsihteeri Eino Vuokko Suomen Voimistelu- jo. Urheiluliitto (1 edustaja) 1versti V.A.M. K u rikos~i Suomen Urheiluliitto (4 edustajaa) Agronomi Re ino Piirto Vuorineuvos Wlli. Lehtinen Toimejoht. ~ a uri Miettinen Toim.joht. Jukka ~ehtinen Suomen Hiihtoliitto (2 edustnjaa) Lehtori Yrj ö K' lonie~i Kaupp3neuvos Veikko Nylund Suo~en Voi~ist 0 1uliitto (2 edustajaa) ~ehtori Väinö Lahtinen S o si 2~ lineuvos Akseli Kas~ela Suomen Po.iniliitto (2 edustojaa) Pääkonsuli ~rvo Himberg Toiminnanjoht3ja Onni Sirenius

2 f SUOllien Ampuj cinliitto Kenr.luutn. Hugo Österman Suomen 1uisteluliitto Ostopåalikkö ~ u rtti Gylden Suollien Miekk~iluliitto ~en r. lli~j. Ol ~ vi Huhtala Suollien R~tsustoj ~ inliitto henr.muj. Leo Ekberg Suomen K~noottiliitto Tuomari Oivo Vononen Suonen Purjehtijainliitto L n ~it.tri J.O. Söd erhjelm Suollien P ~ll oliitto Johtaja Niilo Kos~inen Suo~en Uimaliitto Kenr.maj. Yrjö Vdlkoma Suome n Pyöräilyliitto Toim.joht. Armas Pal anloa Suo~en Jä a~ iekkoliitto HQnkint~påällikkÖ Yrjö Rah~ufuO Suomen Nlrkkeilyliitto Ko isteri Viktor Smeds Suomen Soutuliitto - - ArI. irc.cl i Svo.nte Sundman EQ~~n P ~ inonnostoliitto Os abtop~d~ ikkö - Bruno Nyberg Suomen hori- j a ~ ent opqll0liitto Päåjoht ~ j ~ Jussi Loppi-Seppälä SUOllien Nykya ik. 5-ottelun Liitto Kupteeni Kalevi RÖllipötti Suollien Maaho ckeyliitto ~ u isteri Reino Korpi Finlonds Svenska Centralidrottsförbund Toimittaja Enzio Sevon QE~~~~inisteriö ~a isteri l Guri Pout al o ruolustus~i n isteriö - henr.luutn. Uole vi Poppius...--

3 - 3 - f~q ~ in1~ lin e n 01 ~~ pi ~ ko m ite a (jäse net itseoi~eutettuj a ) P an Kinjoht ~ j a J.W. R~ ngell ~ ~upun g injoht a j a Erik v. Frenc~ell Valtuus h. unnan puheenjohtuj.::.na toillii kenro.-.llimujuri V ~ lk ama j a v a r ~ puheenjo h t c j a n a huolto-ohjaaj a Aarne LesKinen. Säätiön j o h to~unt aa n eli silloiseen Suoffien Olympia- 1 iseen ~ o mit ea~ n kuuluivat v ~ ltuus~unn a n siihe n volitsemnta Eversti K o rikos~i (puheenjonta j s na ) Toim.joht. Suv ~n to (v ~ r u puheenjoht e jo ) P G n k injoht ~ j c R ~ ~ell K _ u pun gi njoht ~ j u v. Frenckell Tuomari H 0 isk ~ nen Pääkonsuli Himberg Lehtori K ~ lonie ru i S os i ~ o lin e uvos Koskela Toim. j oht. tl iettinen Puoluesih t eeri Le s kinen T ~ r ~ j st ~ j ~ Siivonen j a l~ ir :.c l i Sundruan. Tä ssä k o ~o Onp Qn oss ~ t oimivat s anotut elimet siihen s cakk~, ~ un uude n Suo me n Oly ru pi 2yhdisty~sen pide tyssä perust ~ V 8 SS ~ kok ouks e ss ~ hyv ~ ksytyt s~ännöt oliva t S G~ vu t t 8 neet l ainvoimen j ~ yhdistys toimikelpoisuutenso rekisterdi~isen kautto. Tårdi r ek ister ö i mine n t :lpahtui Oike usci.inisteriön 13 päivänä maalisku ut ~ 1956 pa ivätyllä päätöksellä. Yhd i stjksen sääntöjen edellyttämät jäsenet, j otks myös ov ~ t allek i rjoitta neet yhdist yksen perust ~) issopimuksen ov ata Su ome n Urhe i l uliitto r.y. Suo ruen Hiihtoliitto r.y. Suome n Vo i lli isteluliitto r.y. Suo llie n M i e k ka iluliitto-finl ~ nds Fä ktf0rbund r.y/r.i. Su on.. en Pyöräilyliitto r.y. Suome n Voi Ci. istelu- j ~ Urhe i LUliitto r.y. Suomen ~orip 2 l1o- j a ~entop J lloliitto r.y. Suomen Pa inonnostoliitto Suo me n Pa iniliitto r.y. Suowen Jä dk iekkoliitto-finl ~ nds Ishockeyförbund r. y/r.f. Suomen Uimaliitto-Finska Simförbundet r.y/r.i. Työväen Urheiluliitto r.y. Finlands Svensku Centralidrottsförbund r.f. Suo rue n ~m puj ~ inliitto r.y. Suo llie n Purjeb t ijoinliitto-finlcnds Se gl arförbund r.f. Suo me n R.:\t sqsta jul l. itto-finla nds Rytt.strförbund r.y/r.f. Suomen Nykya i ka isen 5-otte lun Liitto r.y. Suome n Kä sip21101iitto-finlnnds H ~ ndbollförbund r.y/r.i. Suo ffie n ~aahoc~ e yliitto-finl ~ nds ~ sn d ho ck e yförbund r.y/r.f. Suo ~e n Soutuliitto-Finla nds Roddförbund r.y. SuoDien t\ uno ot t i li i tt o-finl_nds Kenotf <.irbund r. y/r. f Su ollien ~uist e luliitto r.y. eli yhteensä 22 järjestöjäsentä. Suomen Palloliitto jäi toistaiseksi yhdistyksen toiminnan ulkopuolelle, vaikka Säännöt edellyttivätkin main~tun liiton jäsenyyttä. Jo ffiainitussa marraskuun kokou~sessa oli valittu yhdistykselle sen johtoelimet, jotka nyt saattoivat ryhtyä hoitamaan

4 - 4 - l~hinnä Tukholman ja ~elbournen kisojen valmistelut, säätiön elinten hoitaessa eortinan kisoihin liittyvät asiat. Yhdistyksen valtuus~unta ja uusien sääntöjen mukaan "SuomennOlympiakomitea!' sa.t. suoritetun vaalin perusteella seuraavan kokoonpanon. SUO_D.l~_!Wl~i ainl ij tto henraaliluutnantti Hugo Österman ja eversti ~.O. Ekholm Varalla! Teknotri V.Vo Kolho ja kenr.maje J~A. Ravila Suomen Hiihtoliitto Sosiaalineuvos Akseli Kaskela~ lehtori Yrjö Kalonieml, kauppaneuvos Veikko Nylund ja huolto-ohjaaja Aarne Leskinen. Varalla ~ Pankinjohtaja Lauri Antero, toim.johtaja Rolf Hohenthal, johtaja Olavi Rissanen ja teknikko Olavi Kaivola. ~ Suomen Jää~iekkoliitto Hankintajohtaja Yrjö Rahkamo ja toimittaja Henry ~indberg. Varalla3 Osastonhoitaja Eino Nuutinen ja osastopäälikkö Keijo Viia- Suomen Kanoottiliitto Lainop.kendo Oiva Vanonen. Varalla8 johtaja Olavi Ranta Suomen Koripall~- ja Lentopalloliitto Pääjohtaja Jussi Lappi-Seppälä. Varalla. johtaja Veikko Sopanen Suomen K~p a lloliitto Kauppaneuvos Risto Orko. Varallaz prokuristi Aulis Ruusuvaara Suomen ~uisteluliitto Ostopäälikkö Martti Gylden ja toimitussihteeri Lauri Nurmi Varalla3 Dipl.ins. Lauri Parkkinen ja toimittaja T.O. haivola S~ome n Md~ O c key) i i t to Val tiot.maista Reino Korpi. Varalla8 johtaja H. Jalo ta S~~n Miekkailuliitto Kenraal imajuri Olavi Huhtala. Varallaa tekn.tri Jori Larinkari Suome n N~kyalk~isen 5-ottelun 1iitto ta Kenr.luutno Uolevi Poppius. VarallaB kapteeni ~. Kalevi Römpötti Su~n N;y:rkke il,yl ii tto Malsteri Viktor Smeds ja tuomsri Arvi Heiskanen Varalla. toiminnanjohtaja Atle Salokangas jo virke Ilmo Lounasheimoo Suomen Pa iniliitto Pääkonsuli Arvo Himberg, työnjohtaja Elmer Härmä ja toim.joht. Einar Friman. Varalle.s lääket.tri Paavo Pa nkama, faktori Lauri Anttila ja kansliavirkailija Roope Liinamuu. Suomen Pninonnostoliitto Osastopäälikkö Bruno Nyberg jo sosiualipäälikkö Erkki ~uustinen. Vorollas ekonomi Pentti Väänänen ja mninospiirtäjä Oivo Hurme. Suomen?yöräilyliiyto Joht~j a Armcs P ~ l nmo ~ ja dipl.insd Lennart Kivi V Q r o ll~g ekonomi Christien Oesch ja kansonedustqjo Pacvo Aitio.

5 SllQ.!I.!e~_.Ha_t s <:-... ta~ ~i~.l.i i~to Kenr 9 wajo Leo Ekberg. Varalla! di~. i ns~ Henrik 1avonius 1E:.C2!E.~. _CJ_~~!.. i ~t~q AJIliraal. SV'ante Sundman.o Varallas proh.uristi Erkki Noramaa Suomen Uim~liitto ----._---_.-.;;-"----- henromaj o Yrjö Valksms i johtaja Jöns Lindquist ja toim.joht ~ Olavi Suvanto" Varallas tol.il "joht" Jal.lu Järvinen, toim.joht. Unto Palonen ja prokuristl Kalle Leh)inen _._-- Suomen Urheiluliitto Agronomi Reino Piirt0 9 bovioik.asessori Toimi Tulikoura, toim ojohtq Lauri Miettinen, toim Dj oht. Jukka Lehtinen ja puheenjohtaja Pekka Martin. Varalla johtaja Kalevi RotH.as, poliisikoil1issaariohannes Oj ala, johtaja Aryi j-antunen, t oiminnanjohtaja Helge Lehmusvuori ju osastopää likkö Leo Huttuneno Suomen _ Voimisteluliitto..- Lehtor i Väinö Lahtinen, sosia&lij ohtaja Erkki Palola~pi ja työnjohtaja Onni Mäki~ Varalla arkkitehti Einari Teräsvirta, voim.opet 'tiaja Paavo Teräsvirta ja työnjohtaja Yrjö Ahtioe KaL~ain_~.l illen Ol~TE!E.ial{om i t ea Pankinjohtaja J'o W Rangell ja kaupunginjohtaja Erik v" Frenckell..?-.:'?:EtÖ j.tltl..3jo moill" 3. perusteella Agronomi Kauno Kl egffi0l89 eversti V.A.M. Karikoski; lehtori Väinö Teiv'aal a9 varatuomarl Kallio Kotkas, ministeri I?enna Tervo, 9UOlm,s ihteeri Väinö LeSliinen 9 tarkastaj a Unto Siivonen, toimittaja Enzio Gev o n~ maisteri Jaur~?autola ja vuorineuvos Wmo Lehtineno Ta~ä yksimielisesti suoritettu vaali ei kuitenkaan jäänyt pysyväiseksi. h.omitealle osoitetulla kirjeellä ilmoittivat herrat Olavi Suvant0 9 Väinö Lesk.inen, Aarne Leskine n, Arvi Heiskanen ja Otva Kai'1ol8. etteivät katsoneet voivansa osallistua ko ljl,it ~ an työhön~ Ministeri ~enna Tervo kuoli auto-onnettomuudessa vuodenvaihteessa Komitea menetti hänessä innokkaan urheiluaatteen odistäjän ja ystävän. Avoimeks i jääne itä paikkoja ei ole toimintavuod en al~aaa täytettyo Yhdistyksen hallituksen jäseniksi valittiin valtuuskunnasta sääntöjen mukaisesti seuraavat viisitoistas Kenr.m aj~ Yrjö Valkama, hallituksen puheenjohtaja Agronomi Reino Piirto, hallituksen l~ varapuheenjohtaja Sosiaalineuvos Akse l i Kaskela 2. varapuheenjohtaja Pankinjohtaja J.W. Rangell Kaupunginjohtaja Erik v. Fr enckell Pääkonsuli Arvo Himberg Kaistar i Viktor Smeds Kenroluutn. Uolevi?oppius Minlsteri Penna Tervo Puoluesihteeri Väinö Leskinen Lehtori Väinö l,ahtinen Kenro luutn. Hu.go bsterrr..an Tarkastaja Unto 811vonen Toim.jobt. Olavi Suvanto ja Eversti VGAn~ ~ Karikoski

6 - 6 - Hallituksen täydentäminen herrojen Tervo, Suvanto ja V. Leskinen tilalle pidettiin sen sijaan vuoden työn kannalta välttämättömänä ja valtuuskunnasta valittiinkin tilalle herrat ~art1n, Friman ja Nurmi, jotka osallistuivat hallituksen työhön lähtien. Yhdistyksen rahastonhoitajana toimi pankinjohtaja Toivo Aro ja sihteerinä maisteri Arnold Rosenquist. Säätiön johtokunta kokoontui toimintavuoden aikana 3 kertaa nimittäin 9.1, 8.3, ja 28.5 sekä yhdistyksen hallitus 13 kertaa, nimittäin 13.3t 24.4, 15.5, 17.5, 27.5, 2.7, 10.8, 31.8, 17.9, 3.10, 21.10, 31.10, ja Monien erikoiskysymysten valmistelua varten asetti yhdistyksen hallitus maaliskuu s $~ tarvittavat toimikunnat, nimi t täins - määrärahatoimikunnan, johon valittiin hallituksen jäsenet Piirto, Kaskela, Himberg, Österman ja Siivonen, toimikunnan sihteerinä hallituksen sihteeri. varustustoimikunnan, johon nimettiin herrat Himberg, Siivonen ja sihteeri. - valintatoimikunnan', johon valittiin hallituksesta puheenjohtaja sekä jäsenet Piirto ja Österman sekä valtuuskunnasta herra Nyberg. Toim~kunnan sihteerinä oli hallituksen sihteeri. Määrärahatolmikunta kokoontui vuod e n a ika na 6 kertaa, varustolmikunta 3 kertua ja vallntatoimikunta 7 kertaa. Valmennusmåärårabat: Komitean asettaman keräystoimlkunnan panos oli vuoden 1956 kisoihin va lmistautuessa hyvin merkit tävä, joskaan tulos erinäisten yhteensattumien takia ei noussut päämääräsumma.!ln. Kertomuksen alussa mainittujeon syiden lisäksi mainittakoon yleislakko ja Unkarin tapahtumat. KäytettävisSä olevien varojen puitteissa myönsi hallitus sittemmin määrärahatoimikunnan ehdotuksesta valmennusveroja erikoisliitoille. Kokonaiskuvan saamiseksi on syytä tässä vielä myös toistaa miten vuoden 1955 j a ko tapahtui Hiihto ;- Luistelu :- Yleisurheilu :- Melonta :- Ammunta ~- 5-ottelu :- Pa ini Voimistelu s- Rutsastu~ :- Senjälkeen kun kaikilla olympiaurhe ilujen aloilla oli aikaansaatu "olympiarauha" ja eri liittojen välinen yhtaistoiminta, myönnettiin kertomusvuonna täydentäviä määrärahoja talviurheilulajeille ja joka toinen kuukausi erisuuruisia oriä kesäurhe ilulajeille. Varat maksettiin seuraavasti: 1956 Hiihto Luistelu :- Yleisurhe ilu :- Faini :- Voimistelu :- Ammunta :- Melonta :- 5-ottelu :- Nyrkke ily :- Uinti :- Ratsastus ~-

7 - 7 - Soutu Painonnosto Pyöräily Miekkailu Vuos ina ; ! : ~siis yhteensä :-. Valmennusmenoista muodostivat leiri- ja kurssimenot suurimman menoerän eli n. 17 miljoonaa, matkakustannukset nousivat n. 3 miljoonaan ja päivärahat n~ 4 miljoonaan markkaa. Luonnollista on, ettei komitean hankkimat ja antamat rahat voineet kokonaa n peittää erikoisliittojen valmennuksesta johtuvia kustannuksia, jonka vuoksi vielä vuoden lopussa komitean hallituksen asialistalla oli muut~ia lisämääräraha-anomuksia. Valmennus työn laajuudesta antavat parhaimman kuvan seuraavat erikoisliittojen komitealle lähettämien valmennussuunnitelmien pohjalla laaditut lukumääräiset tiedot (katso liite 1). Valmennuksesta puheenollen ei voida sivuuttaa sitä erittäin arvokasta apua, minkä komitea, usein suurimman puutteen hetkellä, sai Opetusministeriöltä ja Veikkaustoimisto Oysltä. Tämä apu saatiin seuraavalla tavalla~ Opetusministeriön päätöksellä " II " II mk " " Komitean hyväksi tuli myös vuoden aikana kahden veikkauskierroksen urheilulle tuleva voitto-osuus. Toinen Cortinan aikana tapahtunut veikkaus tuotti :-. Cortinan kisat. Cortinan kisojen valmisteluista tehtiin selkoa jo viime vuoden vuosikertomuksessa. Hyväksytty matkasuunnitelma, jonka mukaan matka oli tehtävä lentoteitse Mtincheniin ja sieltä junalla Brenner-solan kautta Fortezzaan s ekä lopuksi bussilla perille, vietiin sellaisenaan läpi. Kunnallisvaalien takia lähtö siirrettiin kuitenkin tapahtuvaksi kaksi päivää suunniteltua myöhemmin, mutta sanottavaa ha ittaa ei tästä liene ollut. Pikaluistelijat saivat tilaisuud n osallistua valmennusmielessä Davosin ennen kisoja järjestettyihin luistelukilpailuihin. Suomen joukkueen lopullinen kokoonpano oli scuraavas Ylijohtaja: Arvo Himberg Ylijohtajan apulainen~ Arnold Rosenquist Hiihtojoukkueen johtaja: Akseli Kaskela Luistelujoukkueen johtajaz Lassi Parkkinen Joukkueen lääkäri~ Mikko Kunnas Hiihtojoukkueen apulaisjohtaja& Ake Svensk Yhdistetyn miesten vanhin ja tuomari~ Ake Wahlroos NaiSjoukkueen vanhin: Helka Ristolainen Mäkimiesten vanhin: Leo Järvinen (myös tuomari yhdistetyssä) Alppilajien vanhins Tauno Juurtola Ylivalmentaj a~ Veli Saarinen Apulaisvalmentaja: Lauri Silvennoinen Apulaisvalmentaja: Lasse Johansson Luistelun valmentaja! Re ino Evävaara Apulaisvalmentaja: Kurt Skutnabb Hierojat Asser Niittyaro ja Veikko Kosonen Sairaanhoitajatar: Hilkka Rouhiaincn

8 ,, Hiihtojoukkue, Veikko Hakulinen Arvo Viitanen Ve 1n1 Kont 1nen Augus t Kiuru Eero Kolehmainen Heikki Lehtonen Olavi Lo.tso. Jorma Kortelninen Antt i Sivo nen Arto Tiainen Veikko Räsänen K ~ levi Hämäiäinen N...; iset & Siiri Ro.nt Z'.nen Mirj 0. HiGt 2.:.mies Sirkka l'olkunen Eva. Hög S 2.nna K iero Yhdistetty' Ee t i N iemine n l' ~ o.vo Korhonen Esko Jussila Mäenlaskua Antti Hyvärinen Aul is Kallakorp i E 1no K irj onen Hemmo Silvennoinen Kalevi Kärkinen Alppilojit8 Pentti Alonen Kalevi Häkkinen Luistelujoukkuel Toivo Salonen Juhani Järvinen Ma tt i Hamberg Yrjö Uimonen Kauko Salomaa Leo Tynkkynen Kounoluistelul Kalle Tuulos Yhteensä 51 hen~ilöä. Mukena Cortino.sso. olivat myö~ komitean puheenjohtaja Vslko.ma sekä molemmat edustajamme Kansainvälisessä Olympiakomiteassa Rangell j ~ v.frenckell. Joukkueen o.ttasheana toimi maisteri Alpo Lahti, Milo.nosso. csuvo. suomal a inen liikemies ja järjestelytoimikunnan yhdys~iehenä majuri Fabio Olla. N. o. joitukseen varattu Hotel des Alpes täytti sille asetetut vaatimukset ja odotukset. Koska oli päätetty jättää jääkiekkojoukkue kotiin, jäi hotelliin 20 vuodetta käyttämättä ja tyhjät puikot oli sitten nopeasti täytettävä liittojen johtohenkilöillä, urheilun ystävillä ja sanomalehtimiehillä. Tämä toimenpide so.i arvostelua osakseen, mutta kosku tehdyssä sopimuksessa oli kysynlys koko hotellin kapusi teetin vo.raamisesta oli tähän hätäkeinoon ryhdyttävä sen mahdollisista epäkohdisto. huolimatta ja suuren turhan menoerän välttämiseksi. Cortina~n hankittu Sauna toimi alussa, lähinnä Cortinan kaupungin heikon virran t a ki~ ve in välttävästi, mutta se sa~ tiin myöhemmin erikoistoime npiteisin toimimaan tyydyttävästi.

9 ., Sauna myytiin viide ns adantuhannen liiran hinnasta eräälle Cortinon hot e lliomist ~ j ~ ll e. S ~ un o n hinta sa ~ tiin näin ollen kokonet isuudes saan t :::. k et i s in ~ käyttökust.j nnukset ja kuljetus jäivät komite an r 3situkseksi. Joukkueen muonitus 011 hyvä. Joukkueella oli lisäksi ~ uk a n aa n suom ~ l ~ ist G muonaa, j ohon kuului mm. p ~ lv a ttua lihan, nå kkila ipää, hun ~ j aa, ~ uiv 3 ttuj n mustikoit ~ sekä Italiasta ost e ttuj a hedelmiä. Ava j a iset t etpahtuivat Cortinan upouudella Stodio del Ghiacoi eli j äästudionilla, Italia n t as a vallan presidentin ja arvokkaan kutsuvier asjoukon l ä snäollessa. Suomen lippua ka n toi mä kimiehemme Antti Hyvärinen. Seuraavina päivinä joutuiva t suom al aiset tuleen monill a rint8mil1c. Luistelij a mme, jotka k ~ ns o invälisen yhteenkuuluva isuude n nimessä olivut joutuneet muiden maiden luist ~ luväen konssa Misuriina n ~ a ht ee n hotelliin n. 13 km Cortinast3 ja 800 m kork e~m m a ll e vuoristoon, e ivät kaiketi suoriutuneet ihan odotustemme mukaisesti, mutta mm. Sulone n ja Järvinen luisteliva t kiitettä västi erikaismatkoillaetn. Luistelussa saavuttivat suomal a ise t s euraava t sijoitukse t s 500m 5. Toivo Salonen AikCl 5000m 9. Mutti Hetmberg 10. Juhuni Järvine n " 130 Yrjö Uimone n " 20. Juha ni Järvinen" 21. Kauko S c lo ~aa 25 ~ Le o Tynkkyne n M~tti Hamb erg " " m 3. Toivo Salone n II II 4. Juhcmi Järvinen II 18. Matt i Hamberg 26. Leo Tynkkyne n " 10000m 12. Juha ni Jä rvinen II 17. Kauko Salomaa 24 0 Toivo Salone n " Hiihdon me rke issä vie t e ttiin sitten muut ~m i c suomal oisia juhlopä iviä. Alppiletj e issa ei meikäläisillä ollut menestystä~ Huol e ll ~ olivc t suo m ~ l J is e t tehtäväänsä valmistautuneet, huolenpito heistä oli kok e ne ide n miesten käsissä. Mikko Kunnasv ~ in 3 ja t eki näissä kisoissa suurtyön Suome n t alviolympiaurhe ilun hyvä ksi, väsymä ttömästi poikiemme kunnosta huoltcpitäen. HiihdoSSQ s aavutettiin seuraavat tuloksetl 30 km l ~ Veikko Hakuline n Aika Olavi Latsa II Kal evi Hä mäläine n " August Kiuru II km 4~ Ve ikko Hakuline n " Arvo Viitanen II Ve ikko Räsäne n " Arto Tia inen " km 2. Ve ikko Ha kuline n 4. Eero Kolehma inen " Antti Sivonen " Ve ini Kontinen " 3.06,, 15

10 . "\ Mäenlasku xlO km 2~ Suome n joukkue (Kiuru, Korteloinen, Viitanen, Ha- ~ulinen) Aika x5 km na iset 1. S~omen J9u~kue (Sirkko ~olkunen, Mirja Hietamles, S~lrl Rantanen) Aika km na ise t 5~ Siiri Rantanen» Mirj a Hie t t-lmies» Sirkka ~olkunen» Sonna Kiero Yhdistettx 4. iaovo Korhonen Pistemäärä Eeti Nieminen II Esko Jussila Antti Hyvärinen II Aulis Kollakorpi» II 70 Eino Kirjonen Hemmo Silvennoinen» Jättiläisslalom 42. Pentti Alonen Aika Kalevi Häkkinen II (osanottajia oli kel ikkiaan 92) Pujottelu 40. Kal evi Häkkinen Yhteenlask. a iko Syöksyh i ih to 23. Kalevi Häkkinen Aika Cortin ~ st a käsin kävivät luistelij at Wienissä Itävallan Tolviurhe iluliiton kutsusta ja pujotte11j a t Sveitsissä. Kisoihin oli Suomen l ehdistö komitean kautta introdusoinut yhteensä 21 s a no mal ehtimiestä seuraavan luettolon mukaani Uusi Suomi Tauno Aro Matti Pirhonen Helsingin Sa noma t Aaro La ine Vo i tto Sula nder Hufvud s t ~ dsbl a d e t Stig Häggblom Torsten Lindholm Savon Sanomat Reino Myöhänen Vi ik.ko sonolll8t Hugo Nousia inen Iltasa nomat Ansei Kukkonen Suome n Urheilulehti Paul Sirmeikkö Hc.rri Eljanko Suo ~e n Sosiaalidemokraatti Henry Lindberg Suomen Tietotoimisto J arl-erik Öhman Lehtikuv a Reino Loppine n Yhtynee t Kuval e ~det Helge Nygren Suome n Yle isradio Pekka Tiilika inen Enzio Sevon Paavo Noponen Niilo TQrvajärvi.A,,, mulehti Jouko Autero Turun S :l.oomot Ak 1 TmLm 1e to

11 . " Va;:'ustus J Naise t; Puku (tekijä Kirjokangas Oy) H iiht 0'2ousut Jerseypusero 1 nylonpusero 2 paria sukkia 1 hiihto sukat 2 alusvaatekertaa Urheiluvillapaita 3 nenäl i inaa Päällystakki Lakki Vuoratut käsineet Mustat puolikengät Hiihtokengät Kaulaliina H i ih tolakk i Rukkaset Villalakki Popliininen hiihtopusero Korvalaput Miehet, ~uku (tekijä Aros-Puku Oy) Hiihtohousut 3 paitaa (1 valkoinen) Villaliivit 2 paria sukkia 1 hiihtosukat (pitkät) 2 alusvaatekertaa 3 nenäliinaa Yöpuku Urheiluvillapaita Päällystakki Hattu Käsineet Mustat puolikengät Hiihtokengät Kaulaliina Hiihtolakki Rukkaset Villalakki 2 solmiota Popliininen hiihtopusero Korvc.laput Verryttelypuku (te i lutstelutrikoot) Yhden miehen varustus tuli maksamaan keskimäärin n mk, naisten varustuksen tullessa jonkin verran kalliimmaksi. Lisäksi oli joukkueella huomattava määrä verasuksia, s cuvoja, selkäreppuja, erilaisia suksirasvoja sekä 2 r~d10puhelinta vcr 8pattereineen, aurinkosilmäluseja, myrskylosejo ym. Suomen Itclian lähettiläs Asko Ivalo oli koko kisojen a j a n Cortincssa j a kävi useitc kertoja joukkueen moj ~ p a ik ~ es D. 8cmoin edustiva t Suome a KOKin kongressissa p~nkinjohtdj u RQngell j a k ~upunginjoht a ja v.frenckell, molemmat a in ~ joukkueelle tukensa antaen. Joukkueen johtoa ~vustiv a t ansiokkaasti myös yksityishenkilöinä joukkueen muk ana matkustaneet suomal a iset urheilujoh-

12 L~uri Antero, Suomen Hiihtoliiton hallituksen jäsen, Kallio Kotkas, SVUL sn pääsihteeri, Mauri Katavisto, Vuok atin opiston joht ~ ja sekä ma tka- asioiden hoitaj a na t01miva Harri Hahla Suomen Matka toimistosta. Joukkueelle oli otettu va kuutus ma tkojen j a kisojen a j aksi seuraavan t aulukon muk aani Korvaus kuolemanta pauksessa mk II 100 % invaliditeot t i II 11 s airaspäiviltä II Tukholman r atsastuskisat Kesäkisojen järj estäjämaen l a insäädännön vuoksi, ~ikä määräsi r a tsastukse en osallistuv&t Austraaliaan tuotavat hevos e t pidettäviksi vähintäin 6 kuukautta karanteenissa ennen kil pa iluj a t oli Ka ns a invälinen Olympiakomitea tehnyt käytännöstä poikkeavan päätöksen j a antanut r atscstuskilpeilujen järjestämis en Ruotsille. Suomen Olympi ~ komite a teki jo kokouksessaan periaatteellise n päätöks e n, että Suomi osallistuu näihin r atsestuskisoihin, josk a~ n ei menestymisen mahdollisuuksia ollut, lähinnä hyvien naapurisuhteide n ja k1sa pa ikon läheisyyden vuoksi o Suomen Ratsastajaliiton ehdotuksesta päätti Suomen Olympiakomite an h allitus kokouks1ssaan 24.4 ja lähettää kisoihin seuraavan joukkueen; Joukkueen johtaj a! Ke nr.maj. Leo Ekberg (Suomen Olympiukomite an jäsen) Apula isjohtaj a j a eläinlääkäri. Eäin.lääk. ev. Erkki Estola Huoltaj a ja sihteeri. Ra tsumest. Viktor J ansson Kenttä kilpa ilujoukkue, Majuri Kari Tolva nen Majuri Kalle Anttinen Luutn. Re ijo Kuistila Ester a t sastus joukkue a Kapt. Rolf W. Stewen Ylik. Arvi Tervalampi Ylik. Kauko Paananen Kouluratsastus3 Ev. luutn. Mcunu Roiha eli yhteensä 3 johtaj aa ja 7 ratsastajaa. Luonnollisesti oli h e vost ~ n huolto annettcva erikois t e n mi 2ston t ehtäväksi ja joukkueen vahvuus nousi täten viiteentoista. Ratsuvääpeli Brisk s a i vastuun hevosista ja hänelle annettiin avuksi 4 asevelvollista. Hevosten lopullinen valinta suoritettiin viime tingassa ja joukkue s a i käyttöönsä seur aa v ~ he voset 3 Roiha Ruuna Anttinen " Tolvanen Tamma " Luaos Looarno Lariina Ke ij ~ J ane Pat Lamoora Lo.ss i Marras l,.oj al KuistilcJ. II II P..::ana ne n Ruuna Terv:ll ampi " Ste vv e n ti Puolustusvoima in koment aja suostui komitean anomukseen, että ylläma initut r atsastajat j a hevoset hoitajinecn aset ettaisiin olympiakomitea n käyttöön kisojen a j aksi. Puolustus- t

13 laitos vastasi kuljetuksista kotimaassa. Matka tapahtui laivalla Helsingistä Tukholmaan ja samoin takaisin. Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiö lupasi auliisti korveta matkasta niheutuneita kusta nnuksiu myöhemmällä lahjoituksellg, koska alennusten myöntäminen periaatteessa oli shipping ~l~n kansainvälisiä Sääntöjä vastaan. Joukkue oli Tukholmassa majoitettu Näsby Park'in linna:m (RuotSin Merisotakoulu) hinnasta 5 doll:lria '(1750 mk) miespäivää kohti ja hevoset hoitajineen 1ivgardesskv~dronenin talliin ja kasarmiin hinnasts 2,5 dollaria (875 mk) ja 3 dollaria ( 1050 mk) päivää kohti. Majoitus oli hyvä ja muonitus sqidoin. Joukkueen attasheana toimi johtaja Tage Willcs, joka jo aikaisemmin oli ollut Suomen ratsastajapiirien kanssa vilkkaissa kanssakäymisissä. Joukkueen y-hd3.~upse ~ Liksi 011 järjestäj ien t aholta määrätty kapteeni C ts ff rson ja lisäksi oli käytcttä~igsä henkilöauto, jossa vapaaehtoinen naiskuljettaja rouva S eld t. Ava j a isic ja kilpailuja juhlisti vaikuttavallo tavalla Englannin kuningattaren ja hänen herttuapuolisonsa viorailu Tukholmassa kisojen aikana. Kilpailut oliva t komeat. Myös Suomen puolelta oli annettu asiuntuntija-apua, Kenr.ffiaj. Gustaf Ehrnrooth oli Kansainvälisen liiton puolesta määrätty kenttäkilpa ilun teknilliseksi t arkastajaksi j a herra Oleg Faberge Kenttäratsastusseurasta louluratsastuksen tuomariksi. P ~ ljon on puhuttu kenttakilpailun esteestä nto 22 j a s anottakoon, että lilpailun tässä kohtaa elilliinoitiin mm. Yhdysvaltain, Esp ~ njun, Bulgarian ja Suomen joukkueet. Tutkitt ~e ss e kilpa ilun pöytåkirjaa voidaan todeta. - attä 56 ratsastajaa lähti matkaan - että 15 joutui keskeyttämään - 30 ratsastajaa ajoi nurin radan varrella yhden tai useamm an kerran - että va in 12 r atsastajaa pääsi virheittä radan läpi Nämä tosiasiat sekä se,seikka, ettå Kuistil~ ja Tolva nen pääsivät r adan läpi vaikkakin virhepistein, osoittavat, ettei r atsasta jiemme tulos ollut huono. Tukholma n kilpa ilujen tulokset. Kenttäkilpailu KouluratsastusI 6. Kari Tolvanen virhepist. (Lariinc) 25., Re ijo Kuistila II (Lamora) 44. Kaarlo Anttinen II (Locarno) Kilpailun voitti Sa ksan Rothe pistemäärällä Kestävy:yskoea 21. Re ijo Kuistila virhepist. Tolvane n joutui keskeyttämään 22. estcellä (Tr ~ kencrhauta ) neljän kieltäytymisen jälkeen. Anttinen ajoi väärää r a t ea j ~ keskeytti - ehkä turha n takia. Koulurc,tsc:\stus s 1aaos-hevosen lievä ontuminen näkyi kilpailun a ika na liian hyvin ja s e v2ikutti luonnollisesti epäedulliscsti ~ rvostcluun. M~unu Roiha saevutti 31. sijan pistemäärällä Kilpi ilun voitti Ruotsin St. Cyr pistemåärällä R ~ t ue st e r c ts a stus~ Os a nott a ji ~ oli 66 ratsua j3 kilpailun suoritti 45 loppuun. Kapt. Rolf Stew ~ n sijoittui 40:ksi hevoscll a~ n ~ojal, virhepisteitä 83.

14 Kuten odotettue oli, jäivät suomnl~isten saavutukset vähäisiksi lähinnä hevosmaterionlimme rajoittuneisuudesta johtuen. Edustusmielessä oli osanottomme kisoissa erittäin arvokas. Varsin sekavin tuntein otettiin aikoinaan vastaan tiet0 9 jonka mukaan KOK oli antanut v kesäkisojen järjestelyn Melbournen kaupungille. Tämä tiesi kaukana oleville urheilua harrastaville kansoille pitkää taivalta, sopeutumisvaikeuksia ja huomattavaa taloudellista rasitusta. Koska maamme on ollut edustettuna kaikissa olympiakisoissa vuodesta 1906 lähtien, päätti olympiakomitea lähettää edustusjoukkueen myös Austraaliaan kaikesta huolimatta~ Komitean hallitus ryhtyikin ajoissa soikkaperäisiin valmiste luihin kustannusten pienentämiseksi jo matkovaikeuksien eliminoimiseksi Tässä mielessä ryhdyttiin jo vuoden alussa yhteistoiml.in muiden 'Pohjoismaiden olympiakomiteoiden kanssa. KahdesSa kokouksessa Kööpenhaminassa ja HelsingisSä käsiteltiin Pohjoismaiden "yhteismatkaa" kaikkine matkaan liittyvine yksityiskohtineen. Mikäli nyt jälkeenpäin on voitu todeta oli tämä yhte~styö j a koko suunnitelma sellaisenaan onnistunut. Matkaa varten oli Scandinavian Airlines Systemtiltä vuokrattu kolme uusinta mallia olevaa Douglas Corporation-7. konetta, joiden yhteiskantokyky oli 222 henkeä sekä toimintasäde non-stop km. Täten Saatiin joukkue päämääräänsä mahdollisimman nopeasti, mukavasti ja varsin pienin kustannuksin. Tulkoon mainituksi, että tavallisen lentomatkan hinta edestakaisin lähentelee mk. Komitean suorittama hinta oli mk henkilöä kohti. Jotta ehdotettu matkareitti siihen liittyvine pysähdyksineen ja järjestelyineen olisi paras mahdollinen, lähettivät 'Pohjoismaiden komiteat marraskuussa 1955 urheilijamatkamiehen samaa reittiä käyttäen Austraaliaan. Hänen raporttinsa ja kokemuksiensa perusteella laadittiin sitten lopullinen matkasuunnitelma, jonka pääpiirteet olivat seuraavata lähtö: Tukholmasta 6.11,7.11 ja aamulla klo SAS-:Sitoutui kuljettamaan muiden maiden joukkueet tähän keskipisteeseen. Niinpä Suomen joukkueen eri osat lähtivät låhtöpäivän edellisenä iltapäivänä Helsingistä Tukholmaan, jossa yöpyivät Hotelli Malmenissa. Kullekin ryhmälle oli varattu oma johtajansa sekä kullekin koneelle vanhimpansa ja lääkärinsä. Suomen joukkue lähti seuraavasti: Ryhmä Johtaja~ Agronomi Reino Piirto ---- Apulainen: Jukka Uunila Ryhmä 2.7~11.56 Joukkue: Yleisurheilijat valmentajineen Painonnostaja Yhteensä 23 miestä Johtaja: Pääkonsuli Arvo Himberg Apulainenz Birger Anderson Joukkue: Pa~nijat valmentajineen ja tuomari- Soutajat neen Nyrkkeilijät Yhteensä 22 miestä

15 " Tässä koneessa seurasi lääkärinä suomalaisten lääkäri tohtori T.Y. Roschier. Ryhmä Johtaja~ Kenr.maj. J.A. Ravila Apulainen, Lehtori Väinö Lahtinen Voimistelijat valmentajineen ja tuomareineen Ampujat Melojat valmentajineen -Pyörä il ijä Miekkailij a Yhteensä 24 miestä YEoro_~~yhmä 1. Johtaja; Joukkueen ylijohtaja Kenr.maj Yrjö Valkama Apulainen; Arnold Rosenquist Pur j e h t i j a t 5-ottelijat Uimari t Ylihuoltaja Einar Friman Kansainväl. Painonnostoliiton presidentti Bruno Nyberg Yh teensä 13 mies"tä Koko joukkue ei mahtunut charter-koneisiin, jonka takia erikoisjärjestelyn avulla loput sijoitettiin edullisesti vuorokoneisiin. Myös s~nomalehtimiesryhmä pääsi tästä alennuksesta osalliseksi. Hinta oli miestä kohti mk. Lentoreittl oli charter-koneiden kohdalla Tukholmasta Luulajaan, jossa oli ensimmäinen lasku. Sieltä matka jatkui Anchorageen Alaskaan ja edelleen Hawaijille, jossa toinen lasku sekä koneiden teknillinen tarkastus sekä edelleen Melbourneen. Joukkueen valinta: Vuoden 1955 lopulla päätti komitean hallitus lähettä kiertokirjeen kaikille erikoisliitoille pyynnöllä, että liitot laatisivat tulosrajaluettelot taikka vastaavia saa~utusvaatimuksia käsittävät ehdotuksensa. jotta komitean lopullinen valinta helpottuisi. Saatuaan toimintavuoden alussa mainitut ehdotukset ja tlpääsyvaatimukset" komitean hallitus asetti näitä koordinoim~an valiokunnan, jonka puheenjohtajana toimi Reino Piirto sekä jäseninä Hugo Österman ja Bruno Nyberg. Tämä valiokunta kokoontui vuoden aikana myös valintaelimcnä hallituksen puheenjohtajan ja sihteerin kanssa yhtee nsä 11 kertaa. Valiokunta esitti näkökohtinaan vaatimusten ja joukkueen kokoonpanon määräämiscksi seuraavaas - Vertåilu eri urhe ilumuotojen välillä on vaikea, sillä useilla urheilun aloilla puuttularvokilpailuja - on otettava huomioon kisojen asettama osanottorajoitus - tavoitteeksi on katsottava loppukilpailuun selviytyminen (6. parhaan joukkoon) Yleensä liitot olivat asettaneet, asian tärkeyden ymmärtäen vaatimuksensa korkealle. Vaadituilla tuloksilla olisi urheilija yleensä sijoittunut Helsingin Olympiakisoissa kuuden parhaan joukkoon.

16 että urhe ilij an on oltava t erve ja kunnossa - määrätyt tulosvaatimukset ovat minimituloksia, jotka urheilijan on vähintään saavutettava - mikäli mahdollista, on vaatimus saavutettava e lokuun 1. päivän jälkoen - erikoistapauksissa on otettava huomioon vuoden 1956 tulostaso yleensä maailmassa. Osa joukkuee n vargoilta tuntuvista jäsenistä nimettiin jo kesällä, jolla toimenpiteellä hallitus toivoi voivansa antaa urheilijoille ~ahdollisuuden ~opuksi komitoan hallitus päätti myös odellytyksir.ti joukkueeseen valits em iseksi vaatia, rauhassa keskittyä valme~ nukseens a. Koko valinta-ajan pysyi hallitus kiinteässä. kosketuksessa liittojen kanssa vaikeassa nimeämisasiassa. Valitettavasti eri urhe ilulaj i e n edustajat esittivät varsin itsekkäitä ja usein pitkälle meneviä ja vähemmän varteenotettavia vaatimuksia. Komitean alkuperäistä suunnitelmaa, johon myös perustui l aadittu tulo- ja menoarvio, ei sen vuoksi kompromissiratkaisujen johdosta voitu enää sellaisenaan läpiviedä, vaan joukkueen vahvuus kasvoi lähinnä aktiivien, lliutta myös johtajien suhteen. Joukkue oli lopullisesti valmis ja se n ko~oonpqno oli seuraavas Ylijohta ja: Yrjö Va lkama Ylijohtajan apulainen: Arnold Rosenquist Ylihuoltaja: Einar Friman Joukkuee n lädkäris T.Y. Roschier Yleisurhe ilujoukkueen johtaja3 Reino Piirto Apulainen ja huoltajag Jukka Uunila Valmentaja$ Armas Valste Ilkka Auer (Estejuoksu, m, m) Voitto Hellsten {200 m, 400 m ja viesti 4x400m) Ve ikko Karvonen (mara tonjuoksu) Eero Kivelä (400 m ja 4x400 m viesti) Paavo Kotila (maraton) Eoles Landström (seiväshyppy, 10-ottelu) Torbjörn 1assenius (lo-ottelu) Tapio Lehto (kolmiloikka) Oswald Mildh (400 maitajuoksu, 4x400 maitajuoksu) Eino Oksanen (maratonjuoksu) Wilhelm Porrassalmi (pituushyppy, pikajuoksu) Kari Rahk amo (kolmiloikka) Hannu Rantala (kolmiloikka) Olavi Rinteenpää (estejuoksu, ru) Pentti Rekola (4x400 m viesti, 200 m) Olavi Salsola (800 m, 1500 m) Matti Sutinen (seiväshyppy, voimistelun tuomari) Ilmari Taipa le (5000 m, m) Jorma Valkama (pituushyppy) Painijoukkueen joht a ja~ Arvo Himberg Apulsinen ja valmentaj a : Onni Sirenius Painin tuomari; Erkki Puustinen Väinö Hakkarainen (vapaapaini, 67 kg) Tauno Jaskari (molemmat painimuodot, 57 kg) ~aisto Ka~ga sni em i (molemmat painimuodot, 87 kg).

17 Ve ikl~o J,e.hti (molemmat pa inimuodot, 87 kg) r' Y0sti Lehtonen (kreikk.roomal. paini, 67 kg) Rauno Mäkinen (kre ikk.roomal. pa ini, 62 kg) Reij o Nykänen (kreikk.roomal. paini, 52 kg) Erkki Penttilä (vapaapaini, 62 kg) Viljo Pun~ari (molemmat painimuodot, 79 kg) Ve i kk o Rantane n (molemmat painimuodot, 73 kg) Voimisteluj oukkueen johtajas Väinö Lahtinen Apul a inen j a huoltaja~ Birger Stenman Voimis t elun tuomar i g Lauri Kompa Raimo Heinonen Onni Lappala i ne n (Namä kuusi kilpailivat Olavi Leimuvirta myös joukkueena) Berno. t IJindfors Kalevi Suoniemi Melontajoukkueen j ohtaja ja huoltajas Nils Rehn Eila Eskola (na isten 500 m) J~ an i H e l eniu ~ : kaksoiska'akki Raimo R28Skoskl. J Y:jö ~i~tanen : kaksoiskaj'akki Si mo KU ismanen. Thorvald Strömberg (single 1000 m, m) Soutujoukkueen johtaja ja huoltaja: Birger Anderson Kauko Hänninen : Veli Lehtelä nelikkö perämiehen kera Toimi Pitkänen: sekä ilman Reino Poutanen : Matti Nier:ll peräwies Ampumaj oukkueen johtaja: J.A. Ravila Pentti Linnosvuo (pistooli ja olympia-am~ unta) Kalle Sieva ne n (pistooli ja olympia-ammunta) Jorma Taitto (sotilaskivääri 1 vapaakivääri ja pieno i sk iväär i) Vilho Ylönen (sotilaskiväärit vapaakivääri ja p i e no i s k i vää r i ) 5-ottelujoukkueen johtaja~ Olavi Larkas Berndt Katter Vä inö Korhonen Olav i Mannone n Purjehdusmiehistön johtaj a, John Flinkenberg Tor Lindh (kansai'nva" ll'nen 10uhiluokka) J. oe 1 :.Ja,. h n Uima,j oukku.e, Karri Käyhkö (100 m ja 400 m vapaauinti) Helge Vasenius (kerroshypyt, ponnahduslautahypyt) Nyrkke ilyjoukkues Pentti Hämäläinen Pentti Niinivuori Ilkka Koski Pa inonnosto: s arja 57 sarja 60 raskas sarja Eino Mäkinen r a skas sarja Pyöräily: Paul Nyrta n (ma ntico.jo, r a t apyöräilyn molemmat laj i t)

18 Miekkailu: Rolf Wiik ( ~ i e sten kaipa) Joukkueen vahvuus. 15 johtajaa, 2 tuomaria ja 64 urhe ilijaa. Komitea päätti antaa joukkueen jäsenille seuraavat eduts - matka kotoa Helsinkiin ja takaisin, päiväraha Helsingissä 1000 mk kahdelta päivältä sekä hotellillia joitus Helsingissä ennen lähtöä ja t arpeen wukaan perilletulon jälkeen 1 vuorokausi - lentomatka Helsinki-~elbourne ja takaisin sekä ylöspito Honolulussa, Melbournessa ja Bankokissa - påivärahat 1,5 Austr. puntaa päivää kohti sekä matkan aikana päivärahoja yhteensä 17 dollaria - henkilökohtainen varustus - urheiluvarustus liittojen kanssa tehdyn sopimuksen puitteissa - matkalaukku sekä SASsn lahjoittama kantopussi lentomatkaa varten. Varustusi Kesällä ryhtyi hallituksen asettama varustustoimikunta työhönsä laatimalla Melbournesta saatujen tietojen perusteella varusluettelon, pyydettyjen tarjousten pohjalla. Huomio kiinnitettiin myös toimittajan mahdollisiin keräystoimikunnalle tekemiin lahjoituksiin. Syyskuun puolivälissä hyväksyttiin varustussuunnitelma ja täten sai jokainen joukkueen jäsen seuraavat varusteets Puku tummansinisestä panamakankaasta Erilliset harmaat housut Matka ja kyläpuku sillakankaasta Hattu Sadetakki gabardiinista Kahdet kengät (toiset kumipohjalla) Kolme paitaa Kolmet alushousut I verkkopaita 4 paria sukkia Slipover 3 solmiota Kaulaliina Nahkatossut Yöpuku Joukkueen tultua Melbourneen 011 johdon pakko, sate isen sään vuoksi, hankkia kaikille sadetakit muovista. Urheiluvarusteina jaettiin henkilökohtaisen tarpeen mukaan, ~ piikkikengät - kilpailutrikoot - uimahousut (kaikille) - voimistelupuvut - aurinkolakit urheilupaidat ja housut - kylpyviitat - vapaa-ajanpaita, joka saatiin Pallo-Paita Oy:ltä lahjaksi

19 Suurimmat ' varusteiden toimittajat olivat Aros-Puku Oy~ Kuusinen Oy, Stockmann, Rengas -~ aita, Helsingin Kutomoja Kravatti Oy sekä Skoha ja Valveen kenkätehdas. Varustuksen Säilytyshuone saatiin tällä kertaa St adionin isännöitsijän suosiollisella avulla Stadionilta. Täällä tapahtui myös varusteiden jako lähteville ryhmille. Val misteluista puheenollen on mainittava viisumikysymys ja rokotukset. U8AJn suurlähetystön vaatiessa 30 doll ~r ia maksavan viisumin henkilöä kohti, päätti sihteerikokous, ottä kunkin maan OK:n taholta t ehdään yhtaikaa esitys State DepRrtrue ntille ao. lähetystöjen kautta viisumipakon poistamiseks i ja henkilökortin tunnustamiseksi viralliseksi ma tkapassiksi. Sama oli tehtävä Thaimaan Suhteen. Pitkien neuvott elujen jälkeen ja lähetystön saatua kaikki mahdolliset tiedot henkilöistä ja matkan yksityiskohdista saatiin viisumi poistetuksi. Thaimaan suostumus saatiin nopeasti maan Kööpen haminassa asuvan Skandinavian lähettilään kautta. Henkilökortti oli kuit~nkin leimattava poliisimme passitoimistossa, ~ ik ä t apahtui passivirano.aistemme toimesta suuremlliitta vaikeuksitta. KOSk a kotimatka n tuli tapahtua idän kautta oli jokaiselle annettava seuraavat rokotukset: keltakuumetta, iso Tokkoa, l a vantautia ja paiseruttoa vastaan. Valtion Seerumlaitos otti työn tehdäkseen ja matkaa varten tarvittavat kansainväliset rokotustodistuskirjat saatiin juuri ennen lähtöä. Kustannukset kohosivat huomattavasti yli ennakkolaskelmien, nousten markkaan. Komitean Melbournessa tarvitsemat veneet, verrytt e lypuvut, muo na ym. vaikeammin mukana kuljetettava materiaali lähetettiin Suomesta jo syyskuun lopulla, sillä lentokoneissa oli varattu vain 15 kg henkeä kohti sekä yhteensä 100 kg ryhmää kohti yhteismateriaalia varten. Wilhelmsen Lines'n laivalla saatiin t avarat ajoissa perille, purjeveneen rahdin ollessa vapaa. ~e lbourne n matka On luonnollista, ettei aikataulusta voida tarkasti pitää kiinni tämänta paisella pitkällä matkalla. Myöhästymisistä sekä koneissa vallitsevasta ahtaudesta huolimatta sujuivat koneiden matkat kommelluksitta. Paikat eri koneissa oli arvottu, lääkäri oli joka koneessa käytettävissä ja lentoajan lyhentämiseksi annettiin ruokaa ja virvokkeita useasti. Joukkueen jäsenillä oli yllään kevyt matkapuku ja koneessa voimistelutossut. Hawaijin Honolulussa oli joukkueelle varattu majoitus Edgewater-nimisessä hotellissa puoleksitoista vuorokaudeksi. Tervetullut tauko varsin rasittavan matkan aikana. Joukkueelle oli täällä Hawaijin urhe iluliiton puheenjohtajan toime sta järjestetty harjoitusmahdollisuuksia, joita poikamme varsin halukkaasti käyttivät hyväkseen. Matka Hawa iji-austraalia sujui häiriöttä ja joukkueen eri ryhmät s aattoivat majoittua Heidelbergin olymp i a ky lään suunnitelman mukaisesti. Heide lbergin kylä, noin 14 km Melbournen keskust ast a pohjoiseen oli rakennettu erikoisesti kisojen majoitus-

20 -.' t ar pe ita varten, käsittäe n 842 t aloa, useimmat yksikerroksisia. Suomi oli jo vuotta aikaisemmin var annut muiden ~ohjoismaiden ka ns sa kylän lounaiskulmasta alueen, joka näytti eriste tyltä J a r auhalliselta. Pettymys oli suuri kun perillä todettiin järj estä jien avanneen portin juuri alueen läpi johtavaa liikenneväylää varten, jonka lisäksi kylän ainoa harjoituskenttä oli aluee n t akana. Suomelle oli varattu 4 yksikerroksista ja 1 kaksikerroksine n talo. Talot olivat primitiivisiä, e1kä niitä voitu lämmittää. Huoneissa oli korkeintaan kaksi vuodetta ja käytettä vissä oli ke ittiö ja tarpeelliset mukavuudet. Soutajat ja me loj sijoitettiin yhdessä muiden osanottajamaiden soutajien ja me kdien kanssa Ballar atin olympiakylään, joka oli vars in alke ellinen, mutta silti majoitukseen sopiva. Suurimman huolen tuntui muonituskysymys aiheuttaneen järjestäjille. Yhdeksässä keittiössä tar ottiin yhdeksän loakualueen 'l ruoat, joide n valmistuksesta huolehtivat yhtä monelta alueelta tuodut kokit. Suomalaiset aterioivat yhdessä ruotsalaisten, tanska l aisten ja norjalaisten kanssa. Hollantilaisille oli varattu paikat SamaSSa ruokasalissa, mutta he eivä t Unkarin tapauste n takia ottaneet kisoihin OSaa. Ruoka oli maukasta, hedelmiä oli runsaasti, samoin erilaisia juomia. Kalaa oli hyvin vähän tarjolla ja ajan mittaan kävi ruoka varsin yks i t oikkoiseksi. Vuoden 1955 kesällä Äustraaliaan lähetetty Saunapiirustus ei, kustannusten t akia, saavuttanut hyväksymistä. Järj estclykorn itea oli sen sijaan rakennuttanut pienemmän Saunan, joka saavutti suurta suosiota. Sen hoita jina toilli ivatkin velje kset Selvinen, kaksi australiansuomalaista. Kes~imää rin kävi s aunassa 165 henkilöä päivässä, kävijäin maksimimäärän noustessa kerran 543:een päivässä. Suurimmat huolet aiheuttivat yhteydet s e kä harjoit us - että kilpailupaikkoihin. Niinpä matka ampumaradalle oli 37 km ja miekkailusaliin 34 km. Järjestäjät oliva t kyllä asett a ne e t kilpailijoiden käyttöön busseja, mutta nämä lähtivät use in harjoitusvuoroihin hyvin vähän sopeutuvina aikoina. J oukkue ol i sen vuoksi pakoitettu vuokraamaan kaksi henkilöauto a. Vakinaista kuljetussuunnitelmaa ei voitu tehdä ja toio i nt a oli näinollen varsin improvisoitua. Hyvien hierojien saaminen oli sekin ongelma, josta vain puoleksi selviydy tt iin. Molemmat joukkueen palvelukseen ote tut hierojat olivat tottuneet aivan toiseen hierontatapaan ja noudattiva t vastahakoisesti suomalaisten potilaittensa neuvoja. Toinen olympiakylässä toimiva Mr. Williams oli kisoj e n kestäessä urheilijoittemme käytettävissä, toinen ~r. Habib vain soutajien j a melojien Ballar a tin kilpailujen kestäessä. Koska Olympiakomitea ei Kansainvälisten sääntdjen mukaan voinut korva ta joukkueen jäsenten menetettyä työpalkkaa viiden matkaviikon aj alta, päätti hallitus lähettää Suome n Työnantajain Keskusliitolle kirjelulän pyynnöllä, että ao. työnanta j at myöntä isivät alaisilleen olympiaedustajille tarpeellisen loman sekä t akaisivat naimisissa olevien u.rheilij oiden perheiden toime entulon loman ajalta. Mainitun keskusliiton ulkopuolella oleville työnantajille lähetettii n vast aava kirjelmä. Työnantajien suhtautuminen anomukseemme oli kauttaaltaan myönteinen. Va in yhdessä tapauksessa joutui h aliitus intervenoimaan kisojen jälkeen.

., Helsinki 16.501958

., Helsinki 16.501958 ., Helsinki 16.501958 v u 0 -ll... i ~_~.:-.L t C I!l. u Ei yhdis'tyksen vo.195.'t ~oiminnasta Jäsenistö. Yhdistyksen sääntöjen edellyttämät jäsenet, jotka myös ovat allekirjoittaneet yhdistyksen perustami.ssopimuksen

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1961.

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1961. ,. SUOMEN OLYffiPIAYHDISTYS ry. Helsinki. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1961. Suomen kansallisen olympiakomitean, yhdistyksen valtuuskunnan, toiminta on vuoden 1961 aikana osaltaan ollut Squ~w

Lisätiedot

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Pohjanmaa 164, 4) Veijo Pakkanen Kymenlaakso 154, 5) Ari Hämäläinen Kymenlaakso 152, 6) Jouko

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

SVA:n Mestaruuskilpailut, 300m lajit

SVA:n Mestaruuskilpailut, 300m lajit Hollola, Hälvälä 23. - 24.07.2010 300m Kivääri 30 ls, makuu, sarja Y45 1. Juha Haavisto SySi 98 97 99 294 11 x 2. Veli-Matti Mukari HAS 98 96 93 287 5 x 3. Arto Tiihonen SySi 93 97 94 284 6 x 300m Kivääri

Lisätiedot

Suomen Olympiayhdistys r.y:n (Valtuuskunnan) hallituksen toimintakertomus v :lta 1958.

Suomen Olympiayhdistys r.y:n (Valtuuskunnan) hallituksen toimintakertomus v :lta 1958. Suomen Olympiayhdistys r.y:n (Valtuuskunnan) hallituksen toimintakertomus v :lta 1958. Valtuuskunnan toiminta vuoden 1958 aikana tähtäsi lähinnä niiden edellytysten luomiseen, joiden turvin Suomi voisi

Lisätiedot

SUOMALAISET OLYMPIAVOITTAJAT

SUOMALAISET OLYMPIAVOITTAJAT Suomalaiset olympiavoittajat -pelipalat Seuraavilla sivuilla on suomalaisten urheilijoiden nimiä ja lajeja. Kaikki urheilijat (ja muutama taiteilija) ovat voittaneet henkilökohtaisen kultamitalin olympialaisissa

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009 Sivu 1 Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero Tilanne 1 6. 8164 15 7 1 7 544.27 610 2 12. 8151 15 11 0 4 543.40 658-13 3 1. 8151 15 10 1 4 543.40 623-13 4 4. 8091 15 7 1 7 539.40 629-73 5 3. 8087

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta 13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta kärpässarja 1. Alvar Vihersalo Popinniemen Ponnistus 2. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 3. Tapio Parkkinen Seinäjoen Sisu kärpässarja 1.

Lisätiedot

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 12. - 13.3.1955, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 1. Reijo Nykänen Varkauden Tarmo 2. Kauko Tolvanen Tainiokosken Tähti 3. Heikki Hakola Kotkan Painimiehet 1. Matti Rantala Vaasan

Lisätiedot

Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet

Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet 14. - 16.10.1955 Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet 1. Kauno Laitila Nokian Urheilijat 2. Lenni Viitala Vaajakosken Terä 3. Niilo Kinnunen Vaasan Voima-Veikot 1. Rauno Mäkinen Tampereen Poliisi-Urheilijat

Lisätiedot

Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka

Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka 19.02.2017 päivitetty 20.2.2017 klo 16.30 25 tikkaa MM 1. Hyyrynen Juha KLT 42 42 43 43 42 212 2. Järvinen Tarmo JST 39 44 42 43 40

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

Hämeen Aluemestaruuskilpailut 2011

Hämeen Aluemestaruuskilpailut 2011 Nokian Ampumarata 03. - 04.09.2011 04.09.2011 22:10:56 50m Kivääri 3x40 ls, sarja Y 1. Teemu Lipponen NoSA 99 99 100 99 397 86 92 89 90 357 97 97 97 92 383 1137 2. Antti Raittinen LamAs 96 98 98 97 389

Lisätiedot

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola. TULOS Etelä-Savo

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola. TULOS Etelä-Savo 1 MIEHET ALLE 70 VUOTTA 1 1786 Neuvonen Mikko Juvan yhd. 2 1154 Kuitunen Heimo Hirvensalmen yhd. 3 1129 Luhanko Mauri Haukivuoren yhd. 4 1120 Liukkonen Aarre Hirvensalmen yhd. 5 1118 Simonen Matti Pieksämäen

Lisätiedot

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913.

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913. .. - K E R TOM U S Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Pyörä~ly-, luistelu- ja hiihtojaostohallinnon toiminnasta v. 1913. Pyöräily-, luistelu-ja hiihtojaostohallinnon jäseni~si valit tiin LIiton VUOSiKoKouKsessa

Lisätiedot

Ikämiesten SM-kisat 2014

Ikämiesten SM-kisat 2014 50m Kivääri 60 ls makuu desimaalein Sarja Y50 Ikämiesten SM-kisat 2014 Hevonpää, Halikko 26.7.2014 1 NISSINEN Vesa HVA 100.9 103.7 101.2 102.6 103.6 101.8 613.8 SE 31x 2 JäRVELä Jarmo KuusA 100.5 101.3

Lisätiedot

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja H 1. Ltn Jarmo Järvelä P-H 99 100 96 98 97 98 588 2. Vänr Antti Puhakka Kym 98 95 97 98 100 98 586 3. Ltn Kalle Hasu Kym 95 100 95 99 97 96 582 4. Vänr Olli Kontu Var

Lisätiedot

Helsingin Kauppakeskus O.Y. POLKUPYÖRI. Kansalliset Rata- ja. maantiepyöräilykilpailut. Naisten ja miesten VELODROMILLA 15-16. 6.

Helsingin Kauppakeskus O.Y. POLKUPYÖRI. Kansalliset Rata- ja. maantiepyöräilykilpailut. Naisten ja miesten VELODROMILLA 15-16. 6. Siltasaarenkatu i f Kansalliset Rata- ja maantiepyöräilykilpailut VELODROMILLA 15-16. 6. 1944 Rata-ajot torstaina 15. 6. 1944 klo 18.30 Maantieajot perjantaina 16. 6. 1944 klo 18.00 Lähtö- ja tulomaali

Lisätiedot

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30 HÄMEENLINNA, LAMMI 31.1.2016 25 tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty 31.1.2016 klo 19.30 MM 1. Hyyrynen Juha KLT 41 42 39 41 45 208 2. Rantanen Asko MU 39 44 42 40 42 207 3. Vaarala Simo PaavT 46 35 40

Lisätiedot

Pm-hirvenjuoksut Pohjois-Savo

Pm-hirvenjuoksut Pohjois-Savo Pm-hirvenjuoksut Pohjois-Savo Nilsiä, 22.07.2017 Yksilökilpailut Kävely Hirvikävely (sarjassa on 4 arviota, ei aikapisteitä) Nimi Nro Seura Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 112 Haapamäen hs

Lisätiedot

Hämeen Aluemestaruuskilpailut ruutiaseilla (p, pk)

Hämeen Aluemestaruuskilpailut ruutiaseilla (p, pk) TUA:n Ruskeekiven Ampumarata, Akaa 02. - 25m Pienoispistooli 60 ls, sarja M50 1. Petri Viljanen K-64 92 97 96 285 95 91 91 277 562 2. Raine Järvinen K-64 81 85 84 250 91 90 90 271 521 3. Petri Sorsa LAS

Lisätiedot

SVA mestaruuskilpailut 50m kivääri

SVA mestaruuskilpailut 50m kivääri Hollola, Hälvälä 04.09.2010 10:50:13 50m Kivääri 60 ls, makuu, sarja Y45 1. Lauri Lauste SA 97 99 97 99 97 99 588 2. Veli-Matti Mukari HAS 97 98 98 98 97 99 587 3. Ilkka Ratamo SaSA 97 99 99 98 96 97 586

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan kokouksesta 7.11.1969 kello 16.30 alkaen Rautatievirkamiesliitossa. Läsnä: Hannus puheenjohtajana. Mallinen, Santaranta, Hovi, Hiltunen ja Laine sekä Väänänen,

Lisätiedot

Reserviupseeriliiton ampumamestaruus

Reserviupseeriliiton ampumamestaruus Lennoston rata, Pirkkala 22. - Isopistooli, sarja H 1. ylil Ari Meinander P-H 97 96 94 287 91 97 94 282 569 2. ltn Marko Talvitie E-P 92 96 90 278 96 94 99 289 567 3. kapt Juha Virtanen Kym 90 94 95 279

Lisätiedot

Kouvolan VETREÄT VETERAANIT toivottavat lämmintä kesää kaikille!

Kouvolan VETREÄT VETERAANIT toivottavat lämmintä kesää kaikille! Kouvolan VETREÄT VETERAANIT Hyvät veteraani siskot ja -veljet Meillä on nyt oma napakat-palsta, johon voitte kirjoittaa mieleen tulevia toiveita ja ehdotuksia toimintaamme. Kirjoitukset voi jättää Rauskille.

Lisätiedot

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset 1(5) SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset Rullaluistelu 300m, miehet 1)Tommi Lahti If Femman 50,7 1) Jukka Korpi Kristiinan Urheilijat 31,2 1) Urmas Leirost Lahden

Lisätiedot

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg 1. Marko Pollari YKK Miehet yleinen YKK yleinen 2. 10723 2. Esko Naukkarinen IPK Miehet yleinen IPK yleinen 1. 10089 3. Pekka Korhonen YKK Miehet yleinen YKK yleinen

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Salo, urheiluveteraanien kansalliset kilpailut M30 100m (0,2 m/s) 1) Ville Ryhänen Esbo IF 12,85

Salo, urheiluveteraanien kansalliset kilpailut M30 100m (0,2 m/s) 1) Ville Ryhänen Esbo IF 12,85 Salo, urheiluveteraanien kansalliset kilpailut 18.5.2013 M30 100m (0,2 m/s) 1) Ville Ryhänen Esbo IF 12,85 M35 100m (0,2 m/s) 1) Christoffer Sarin Esbo IF 13,13 M40 100m (0,2 m/s) 1) Petri Tauriainen PeU

Lisätiedot

RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO

RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO Reserviläisurheiluliiton ilma-asemestaruuskilpailu Alavus 09. - 10.03.2013 10.03.2013 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

päivitetty klo 10

päivitetty klo 10 HYVINKÄÄN TIKAN KANSALLISET 25+125 TIKKAA 23.04.2016 25Tikkaa päivitetty 27.4.2016 klo 10 MM 1 Leskinen Veikko VaaTi 45 45 45 40 39 214 2 Järvinen Tarmo JST 41 44 40 38 44 207 3 Rantanen Asko MU 42 42

Lisätiedot

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA (Vuodesta 1995 viralliset SM-kisat myös sarjoissa T/P 14,15 vuotta) Koonnut Ilkka Hemmilä, päivitetty 20.8.2012 (ulkoradoilla)

Lisätiedot

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 1. Reino Salimäki Kuortaneen Kunto 2. Veikko Järvelä TUL / Haukiputaan Heitto 3. Kaarlo Nykänen TUL / Koiton Riento 1. Raimo Taskinen TUL / Kemin Into 2. Jorma Virolainen

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi Kauno Kyhälä Sakari Ukonmaanaho Kari Kuoppamaa Reijo Puurunen Jorma Halonen Petri Pitkänen Ari Grönstrand Risto Ruostetsaari Risto Pekkala

Lisätiedot

SVA-Ruuti 2009. Aitovuori, Tampere 10. - 12.07.2009. Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45

SVA-Ruuti 2009. Aitovuori, Tampere 10. - 12.07.2009. Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45 Aitovuori, Tampere 10. - 20:05:56 Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45 1. Lauri Lauste SA 97 97 97 98 98 98 585 2. Jari Lehtinen P-HA 97 93 98 99 98 97 582 3. Ilkka Ratamo SaSA 97 98 95 96 96 94 576 4.

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

Kansallinen tikkaa Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry

Kansallinen tikkaa Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry Kansallinen 25 + 125 tikkaa 27.1.2018 Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry päivitetty 28.1.2018 klo 17 25 tikkaa MM 1. Järvinen Tarmo JST 42 41 40 40 40 203 2. Vaarala Simo PaavT 38 43 36 39 45 201 (4x10,

Lisätiedot

Pm-hirvenjuoksu. Yksilökilpailut. Kävely. Nilsiä,

Pm-hirvenjuoksu. Yksilökilpailut. Kävely. Nilsiä, Pm-hirvenjuoksu Nilsiä, 18.07.2015 Yksilökilpailut Kävely Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Seura Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 80 Haapamäen Hs 558 (-1m/+12m/-6m/-2m)

Lisätiedot

Kansallinen 25 tikkaa Saarijärvellä järjestäjä Paavon Tikka ry

Kansallinen 25 tikkaa Saarijärvellä järjestäjä Paavon Tikka ry Kansallinen 25 tikkaa 27.6.2015 Saarijärvellä järjestäjä Paavon Tikka ry päivitetty 27.6.2015 klo 20.10 MM 1. Lehtonen Seppo JST 42 42 40 41 44 209 2. Järvinen Tarmo JST 38 43 40 44 43 208 3x10 3. Reijonen

Lisätiedot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot 17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot kärpässarja 56 kg 1. Antti Halonen Viipurin Voimailijat 2. Erkki Johansson Sunilan Sisu 3. Esko Heinonen Lapuan Työväen

Lisätiedot

Hirvenjuoksun ISM-kisa

Hirvenjuoksun ISM-kisa Hirvenjuoksun ISM-kisa Juuka, 04.07.2015 Yksilökilpailut Kävelijät Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Piiri Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 164 PS 548 (+9m/+3m/+8m/+6m)

Lisätiedot

24.8.2011. Jurvan Rotaryklubi. Säläishallilla

24.8.2011. Jurvan Rotaryklubi. Säläishallilla 24.8.2011 Jurvan Rotaryklubi Säläishallilla YHTEIS Klubin sija Klubin tulos 1 Jurva 32,00 2 Kurikka 25,00 3 Jalasjärvi 23,00 4 Kauhajoki 17,00 5 Ilmajoki 16,00 6 Aro 13,00 sija nimi Saapas Tikka Rengas

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 päivitetty 8.3.2015 klo 23.30 MM 1. Lehtonen Seppo JST 39 44 43 42 38 206 2. Mäkinen Mauno VaaTi 44 39 45 40 36 204 3. Ylönen Niilo JST 40 35 45 43 39

Lisätiedot

Kouvolan Pallonlyöjät per

Kouvolan Pallonlyöjät per Kouvolan Pallonlyöjät per. 2.10.1931 KPL naiset naiset miehet miehet miehet kontiot A-pojat B-pojat Cup Halli -kilp (1931-54) -sarja Suursarja (1931-44) -sarja Välisarja (1938-41) B-sarja (1931-35) Valtakunnansarja

Lisätiedot

ALUE-ENNÄTYKSET 2010 KESKI-SUOMEN ALUE UUDET ALUE-ENNÄTYKSET 2010 ILMAKIVÄÄRI. Ilmakivääri. Pienoiskivääri 60ls makuu.

ALUE-ENNÄTYKSET 2010 KESKI-SUOMEN ALUE UUDET ALUE-ENNÄTYKSET 2010 ILMAKIVÄÄRI. Ilmakivääri. Pienoiskivääri 60ls makuu. KESKI-SUOMEN ALUE 25.10.10 /JS ALUE-ENNÄTYKSET 2010 Kilpailut: Ilmakivääri ja pistooli ÄäA 6.-7.2.2010 Olympiakiv - kiv+pist, KSA 28-29.8.2010 Trap KSA 29.8.2010 Skeet, KSA 14.06.2010 compak KSA 28.08

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot

Pohjois-Savon pm-hirvenjuoksu

Pohjois-Savon pm-hirvenjuoksu Pohjois-Savon pm-hirvenjuoksu Nilsiä, 23.07.2016 Yksilökilpailut M 1. Lemmetty Timo 2 Haapamäen hs 281 (18:07) 260 (-9m/-11m) 576 (96) 1117 2. Ruuskanen Ari 1 NUMA 273 (19:22) 276 (+5m/+7m) 564 (94) 1113

Lisätiedot

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 1948 Heiskanen Veijo Pohjois-Pohjanmaan piiri alle 70 2 1881 Lindberg Kari Keski-Suomen piiri alle 70 3 1786 Neuvonen Mikko Etelä-Savon piiri alle 70 4 1374 Myyry Pertti

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS

ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS Karhulan liikuntahallilla lauantaina 6.2.2016 KANSAINVÄLINEN ISTUMALENTOPALLOTURNAUS VUODESTA 1983 Kuva: KSI/Juha Parkko 34. Kotka-turnauksen voittajat - KSI Kotka T

Lisätiedot

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta Altian Rajamäen Seniorit 28.9.2007 alk ent. Alkon Rajamäen Eläkeläiset/Historiatiedot keränneet Hilkka Rajala/Pentti Lehtovaara 1 Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi-

Lisätiedot

MIESTEN ISTUMALENTOPALLON SM-KISAT

MIESTEN ISTUMALENTOPALLON SM-KISAT MIESTEN ISTUMALENTOPALLON SM-KISAT 14.-15.3.2015 SUININLAHDEN KOULU, TOIVALA TURNAUSPAIKKA: SUININLAHDEN KOULU, TOIVALANTIE 60, TOIVALA (SIILINJÄRVI) TURNAUKSEN JOHTAJA: MARKKU AUMAKALLIO JÄRJESTÄVÄN SEURAN

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

SEURAOTTELUT

SEURAOTTELUT SEURAOTTELUT 2014-1995 Kuusankosken Ampujien ja Inkeroisten Ampujien kesken käytiin Ojakorven ampumaradalla seuraottelu, maanantaina 19.05.2014. Laji: Ruotsalainen pika-ampumakilpailu. tulokset: Seura

Lisätiedot

SVA:n MESTARUUSKILPAILUT, 300m

SVA:n MESTARUUSKILPAILUT, 300m HOLLOLA, HÄLVÄLÄ 22. - 23.05.2015 10:51:05 300m Kivääri 30 ls, makuu, sarja N45 1. Hanna-Kaisa Nieminen LeA 94 98 97 289 300m Kivääri 30 ls, makuu, sarja M45 1. Tero Lahti HAS 99 97 97 293 300m Kivääri

Lisätiedot

Pm-Hirvenjuoksut. Single Competitor Competitions. Kävely. Nilsiä,

Pm-Hirvenjuoksut. Single Competitor Competitions. Kävely. Nilsiä, Pm-Hirvenjuoksut Nilsiä, 19.07.2014 Single Competitor Competitions Kävely Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Seura Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Teemu 94 Haapamäen

Lisätiedot

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY VUOSIKOKOUS 16.3. 2013 klo 14.00 Tampereella, Hotelli Rosendahlissa, Pyynikintie 13 PÖYTÄKIRJA 1 24 1. KOKOUKSEN AVAUS Suomen Pystykorvajärjestön puheenjohtaja

Lisätiedot

Arvi Tiinuksen Muistokilpailut XIX

Arvi Tiinuksen Muistokilpailut XIX Hirvialhon koulu Akaa Viiala 12. - 15:20:34 10m Ilmakivääri 60 ls, sarja Y 1. Pekka Raittinen LamAs 98 97 99 97 95 94 580 2. Antti Mäkelä PuKu 99 97 97 92 97 95 577 3. Antti Raittinen LamAs 92 94 97 94

Lisätiedot

MM MA

MM MA Kansallinen 25 tikkaa Heinola 14.11.2015 Järj. Heinolan Tikka-kerho MM päivitetty 15.11.2015 klo 18.50 1. Lehtonen Seppo JST 42 44 44 43 43 216 2..2. Miettinen Martti LamTi 45 43 35 41 44 208 3. Tammi

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit 1. Urho Tikander Kotkan Kisailijat 1. Erkki Jokinen Tampereen Yritys 2. Veikko Heikkilä Turun Toverit 2. Reino Hiltunen Kymin Veikot 3. Yrjö

Lisätiedot

Wanhat Hiihtoveikot ja Hiihtosiskot Laajavuoressa

Wanhat Hiihtoveikot ja Hiihtosiskot Laajavuoressa WANHAT HIIHTOVEIKOT JA HIIHTOSISKOT 1.6.2017 Matti Harju Wanhat Hiihtoveikot ja Hiihtosiskot Laajavuoressa 31.5.- 1.6.2017 Wanhat Hiihtoveikot ja Hiihtosiskot ry:n kesätapaaminen ja vuosikokous pidettiin

Lisätiedot

Hirvenhiihdon ISM-kilpailut 2016

Hirvenhiihdon ISM-kilpailut 2016 Hirvenhiihdon ISM-kilpailut 2016 Ilomantsi, 14.02.2016 Yksilökilpailut M 1. Lemmetty Timo 6 PS 275 (29:07) 296 (0m/-2m) 528 (88) 1099 2. Varis Jukka 8 PK 266 (30:35) 276 (+7m/+5m) 546 (91) 1088 3. Seppä

Lisätiedot

Reservin ampumamestaruuskilpailut

Reservin ampumamestaruuskilpailut Kouvola Tyrri 14. - 16.08.2015 50m Kivääri makuu erä 1, sunnuntai 16.8.2015 klo 09:00-11:45 HUOM! Pelkän 3x20ls kilpailun ampuma-aika 2h KOE ls 8:45 KILPAILU ALKAA 9:00 6 yliv Markku Haklin V-S H60 7 korpr

Lisätiedot

Ylivieskan Kuula r.y. Toimintakertomus vuodelta Yleistä

Ylivieskan Kuula r.y. Toimintakertomus vuodelta Yleistä Toimintakertomus vuodelta 2015 Yleistä Ylivieskan Kuula, vuonna 1909 perustettu yleisseura. Urheiluseuran toiminta on vilkasta ja valtakunnallisesti tunnustettua. Toiminta painottui eri jaostojen järjestämiin

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Meurasalo Antti Pohjois-Savon RT Y 193 98 95 4 10 5 2 Tiihonen Tommi

Lisätiedot

OLYMPIAKISAT XI I PÄIVÄOHJELMAT JA PÄÄSYLI PPUJ E N H I N NÄT HELSINGISSÄ

OLYMPIAKISAT XI I PÄIVÄOHJELMAT JA PÄÄSYLI PPUJ E N H I N NÄT HELSINGISSÄ XI I OLYMPIAKISAT HELSINGISSÄ 2 0.7.-4.8.1940 PÄIVÄOHJELMAT JA PÄÄSYLI PPUJ E N H I N NÄT Vuoden 1940 Olympiakisojen päiväohjelmat (Oikeus muutoksiin pidätetään.) Jalkapallokilpailuista on tähän ohjelmaan

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruus 2012

Hämeen aluemestaruus 2012 Aitovuori, Tampere 07. - 11.09.2012 14:24:07 Vapaapistooli, sarja Y 1. Ari Huhtamäki P-HA 94 86 84 90 90 95 539 2. Jussi Saari P-HA 90 88 89 89 86 85 527 3. Petri Viljanen K-64 88 92 81 77 87 81 506 4.

Lisätiedot

Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009

Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009 Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009 Naiset Miehet 60 1. Mirja Huotilainen 146 1. Kyösti Härkönen 238 2. Marketta Mustonen 96 2. Ari Myller 207 3. Varpu Korhonen 26 3. Esko Huhtaniemi 189 4. Tuija

Lisätiedot

Pm-Hirvenjuoksut. Yksilökilpailut. Kävely. Nilsiä,

Pm-Hirvenjuoksut. Yksilökilpailut. Kävely. Nilsiä, Pm-Hirvenjuoksut Nilsiä, 19.07.2014 Yksilökilpailut Kävely Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Seura Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Teemu 94 Haapamäen hs 582 (-1m/+3m/+1m/-4m)

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN TULOKSET..009 19:09 SARJA M Kainulainen Olavi PS 95 9 191 1 45 51 Mankinen Mika PS 89 95 184 5 Seppä Timo SS 91 90 181 Eskelinen 4 1 Jukka PS 95 81 17 5 59 Hassinen Ari PK 89 81 170 Kirjavainen 4 Mikko

Lisätiedot

1 Jorma Soppela Into Kemi Arto Björkman Into Kemi Pertti Ojala TuWe Turku Mauri Kauramaa EuKi Eurajoki 1051

1 Jorma Soppela Into Kemi Arto Björkman Into Kemi Pertti Ojala TuWe Turku Mauri Kauramaa EuKi Eurajoki 1051 Joensuun Keilailuliitto Joensuun Keilahalli TUL SM 2014 A-taso, 6 sarjaa eu (24.03.2014-27.04.2014) Valvoja:PoRa MAB Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot Viim. sarja 1 Jorma Soppela Into Kemi 1100 0

Lisätiedot

Reservin ampumamestaruuskilpailut 2015

Reservin ampumamestaruuskilpailut 2015 Tyrri, Kouvola 14. - Pistooli pika-ammunta 3x20 ls, sarja H 1. Räsänen, Marko KAI 97100 197 98 98 196 97 94 191 584 2. Lahti, Teemu K-S 99100 199 98 89 187 98 98 196 582 3. Talvitie, Marko E-P 94 97 191

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

72 osallistujaa, yhteissaalis g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y.

72 osallistujaa, yhteissaalis g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y. 72 osallistujaa, yhteissaalis 150355 g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y. 2 Eino Karppinen 6465 Puuliitto Kuhmon os. 752 ry 3 Mikko Kuusimaa

Lisätiedot

Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015

Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015 Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015 TALVEN 2015 TULOKSIA 1. Kerhon omat kilpailut Sarjakilpailut: Miehet: 1. Tomi Ojanperä 56 pistettä 2. Arto Männistö 50 pistettä 3. Mikko Väänänen 49 pistettä Naiset:

Lisätiedot

54 kg 71 kg 1. Paavo Roininen Kokkolan Jymy 1. Mauri Backman Hämeenlinnan Kisa 2. Pauli Kemppainen Kemin Into 2. Pentti Söderlund Turun Jyry

54 kg 71 kg 1. Paavo Roininen Kokkolan Jymy 1. Mauri Backman Hämeenlinnan Kisa 2. Pauli Kemppainen Kemin Into 2. Pentti Söderlund Turun Jyry TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 23. 24.1.1960 FORSSASSA: 51 kg, 57 kg, 63.5 kg, 71 kg, 81 kg/forssan Alku KEMISSÄ: 54 kg, 60 kg, 67 kg, 75 kg, + 81 kg/kemin Into 1. Pentti Saviaro Kemin Into 1. Mauri Ruonala

Lisätiedot

EKL MIKKELIN PIIRIN MESTARUUSPILKKI RANTASALMELLA

EKL MIKKELIN PIIRIN MESTARUUSPILKKI RANTASALMELLA EKL MIKKELIN PIIRIN MESTARUUSPILKKI 7.3.2017 RANTASALMELLA NAISET ALLE 70 V Sija Nimi Seura Kaloja 1. Sirpa Repo Rantasalmen Eläkeensaajat ry 1,588 2. Tullinen Sinikka Mikkelin Eläkkeensaajat 1,52 3. Raita

Lisätiedot

SUOMEN OLYMPIALAINEN KOMITEA

SUOMEN OLYMPIALAINEN KOMITEA SUOMEN OLYMPIALAINEN KOMITEA nimisen säätiön' V u 0 s i k y r tom u s. Johtokunta esittää seuraavassa sääntöjen 6 :n edellyttämän kertomuksen säätiön toimimlasta vuodelta 1947. Va 1 t uus kunt ~ Säätiön

Lisätiedot

PÖYTÄTENNIKSEN VALTAKUNNALLINEN AY-TURNAUS 22.-23.4.2006 TURUSSA, JÄRJESTÄJÄ TURUN PYRKIVÄ

PÖYTÄTENNIKSEN VALTAKUNNALLINEN AY-TURNAUS 22.-23.4.2006 TURUSSA, JÄRJESTÄJÄ TURUN PYRKIVÄ PÖYTÄTENNIKSEN VALTAKUNNALLINEN AY-TURNAUS 22.-23.4.2006 TURUSSA, JÄRJESTÄJÄ TURUN PYRKIVÄ Osanottajia 78 pelaajaa ja kilpailuluokkia 17. TULOKSET: Miesten joukkue 1. Tomi Penttilä/Tero Kallio, Metalli

Lisätiedot

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 2. Yrjö Leppänen Heinolan Isku 3. Tapio Nurmi Vaasan Voima-Veikot 1. Ilmari Maunula Nurmon Jymy 2. Pekka Alanen

Lisätiedot

Pöytäkirja 15/ (10)

Pöytäkirja 15/ (10) Pöytäkirja 15/2016 1 (10) Am mat ti korkea kou lu Oy, hallitus 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:30-12:00 Paikka Videokokous: Kotkassa rehtorin työhuone B1014 Kouvolassa neuvotteluhuone 150 Mikkelissä

Lisätiedot

Nuoret alle 12 1 Karvanen Eino Pansion Peto 534. Nuoret alle15 1 Hurttila Juho Pilkki

Nuoret alle 12 1 Karvanen Eino Pansion Peto 534. Nuoret alle15 1 Hurttila Juho Pilkki L-S Vapaa-ajankalastajien PM-pilkki 2015 Säkylä / Kristalliranta 15.2.2015. Järjesti NSUK Henkilökohtaiset tulokset Naiset joukk saalis 1 Leino Leena Kankaanp KS 1814 2 Karvanen Maarit Pansion Peto 1772

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot METSÄSTYSHIRVI Erä 1 klo 1030 Sarja M60/50 1. Vahala Matti M50 Kymenlaakso 2. Väistö Martti Pohjois-Karjala 3. Havukainen Pekka Pohjois-Karjala 4. Hollmen Ilkka

Lisätiedot

Tiia-Liisa Aavisto, synt. 23.1.1995, karate EM 3. joukkueottelu naiset SM 1 ottelu naiset kevyt -60 kg SM 1. kata naiset

Tiia-Liisa Aavisto, synt. 23.1.1995, karate EM 3. joukkueottelu naiset SM 1 ottelu naiset kevyt -60 kg SM 1. kata naiset Vapaa-ajan lautakunta 46 18.12.2013 Liikuntatoimen stipendit vuodelta 2013 687/12.01.06/2013 Vapaa-ajan lautakunta 46 Valmistelija: vapaa-aikatoimenjohtaja Seppo Virta, puh. 014 2675 720 Laukaan kunta

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Kansalliset kilpailut , Loimaa, Metsämaa Järj. Metsämaan Urheilijat

Kansalliset kilpailut , Loimaa, Metsämaa Järj. Metsämaan Urheilijat Kansalliset kilpailut 24.9.2016, Loimaa, Metsämaa Järj. Metsämaan Urheilijat päivitetty 24.9.2016 klo 22 25 tikkaa MM 1. Mäkinen Mauno VaaTi 41 39 44 41 44 209 2. Leskinen Veikko VaaTi 41 41 42 42 42 208

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot