e r tom u s vuodelta toimintavuosi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "e r tom u s vuodelta 1956-1. toimintavuosi"

Transkriptio

1 .., \ SUOMEN OLYMPIläHDISTYS r. y 3 n (Suomen Oly~pialainen ~06itea) v u 0 s i ~ e r tom u s vuodelta toimintavuosi huudennentoista olympiadin viimeinen vuosi on monessa suhteessa ollut Suo ri.e n olympiaurhe ilulle merk. i tyksell inen. Onhan vanha vuonna 1929 rekisteröity Suollien Olympialainen Komitea -nili,inen säätio l akannut olemasta ja tilalle on astunut uusi yhdistysmuotoon rakennettu, hansainvdlisten mååräysten mu~ainen olympinko~iteao Kesken yl i ~ enok a utta Kaikkine mielipide-eroavaisuuksineen ja käytdnnöllisine va ikeuksineen jarjestettiin olympialisat p oi~~eu~sellisesti kolmessa eri paikassa ja kahtia jaettujen kesäkisojen pääpai~kana kaukainen ~elbourne. ~uonnollista on, että kaikki tämä po i ~ keuks e llisen laaja toi~inta on vaatinut tavallista enemmän varoja, joiden h ank inta maan taloudellisen til a nteen sek.ä urheiluelälliällime rikkonaisuud cn takia on ollut suuren työn ja monien erikoisjärjestelyjen takana. Toimintavuoden ~lussa toimivat johtoelimet olivat kokoonpanoltaan seuraavat: Vo.ltuuskuntn : Työvåen Urheiluliitto (12 ed ustajo.a) hans~nedustojc Po. J vo Aitio Vdratuomari Arvi Heiskanen Dipl.ins. Lenn ~ rt hivi Huolto-ohjaa j a Aarne LeSKinen Iu oluesihteeri Våinö Leshinen Työnjoht ~ ja Esko Peltomäki (sa irauden takia estynyt osallistumasta ko ~ iteo.n ~o.isteri Helvi Raatikainen työhön) Opiston johtaja Eino R ~n to.nen Tarkastaja Unto Siivonen 1i ile nnet ~ rk ~sto. ja Va inö Soininen Toim.joht. Ol o.vi Suvanto Pääsihteeri Eino Vuokko Suomen Voimistelu- jo. Urheiluliitto (1 edustaja) 1versti V.A.M. K u rikos~i Suomen Urheiluliitto (4 edustajaa) Agronomi Re ino Piirto Vuorineuvos Wlli. Lehtinen Toimejoht. ~ a uri Miettinen Toim.joht. Jukka ~ehtinen Suomen Hiihtoliitto (2 edustnjaa) Lehtori Yrj ö K' lonie~i Kaupp3neuvos Veikko Nylund Suo~en Voi~ist 0 1uliitto (2 edustajaa) ~ehtori Väinö Lahtinen S o si 2~ lineuvos Akseli Kas~ela Suomen Po.iniliitto (2 edustojaa) Pääkonsuli ~rvo Himberg Toiminnanjoht3ja Onni Sirenius

2 f SUOllien Ampuj cinliitto Kenr.luutn. Hugo Österman Suomen 1uisteluliitto Ostopåalikkö ~ u rtti Gylden Suollien Miekk~iluliitto ~en r. lli~j. Ol ~ vi Huhtala Suollien R~tsustoj ~ inliitto henr.muj. Leo Ekberg Suomen K~noottiliitto Tuomari Oivo Vononen Suonen Purjehtijainliitto L n ~it.tri J.O. Söd erhjelm Suollien P ~ll oliitto Johtaja Niilo Kos~inen Suo~en Uimaliitto Kenr.maj. Yrjö Vdlkoma Suome n Pyöräilyliitto Toim.joht. Armas Pal anloa Suo~en Jä a~ iekkoliitto HQnkint~påällikkÖ Yrjö Rah~ufuO Suomen Nlrkkeilyliitto Ko isteri Viktor Smeds Suomen Soutuliitto - - ArI. irc.cl i Svo.nte Sundman EQ~~n P ~ inonnostoliitto Os abtop~d~ ikkö - Bruno Nyberg Suomen hori- j a ~ ent opqll0liitto Päåjoht ~ j ~ Jussi Loppi-Seppälä SUOllien Nykya ik. 5-ottelun Liitto Kupteeni Kalevi RÖllipötti Suollien Maaho ckeyliitto ~ u isteri Reino Korpi Finlonds Svenska Centralidrottsförbund Toimittaja Enzio Sevon QE~~~~inisteriö ~a isteri l Guri Pout al o ruolustus~i n isteriö - henr.luutn. Uole vi Poppius...--

3 - 3 - f~q ~ in1~ lin e n 01 ~~ pi ~ ko m ite a (jäse net itseoi~eutettuj a ) P an Kinjoht ~ j a J.W. R~ ngell ~ ~upun g injoht a j a Erik v. Frenc~ell Valtuus h. unnan puheenjohtuj.::.na toillii kenro.-.llimujuri V ~ lk ama j a v a r ~ puheenjo h t c j a n a huolto-ohjaaj a Aarne LesKinen. Säätiön j o h to~unt aa n eli silloiseen Suoffien Olympia- 1 iseen ~ o mit ea~ n kuuluivat v ~ ltuus~unn a n siihe n volitsemnta Eversti K o rikos~i (puheenjonta j s na ) Toim.joht. Suv ~n to (v ~ r u puheenjoht e jo ) P G n k injoht ~ j c R ~ ~ell K _ u pun gi njoht ~ j u v. Frenckell Tuomari H 0 isk ~ nen Pääkonsuli Himberg Lehtori K ~ lonie ru i S os i ~ o lin e uvos Koskela Toim. j oht. tl iettinen Puoluesih t eeri Le s kinen T ~ r ~ j st ~ j ~ Siivonen j a l~ ir :.c l i Sundruan. Tä ssä k o ~o Onp Qn oss ~ t oimivat s anotut elimet siihen s cakk~, ~ un uude n Suo me n Oly ru pi 2yhdisty~sen pide tyssä perust ~ V 8 SS ~ kok ouks e ss ~ hyv ~ ksytyt s~ännöt oliva t S G~ vu t t 8 neet l ainvoimen j ~ yhdistys toimikelpoisuutenso rekisterdi~isen kautto. Tårdi r ek ister ö i mine n t :lpahtui Oike usci.inisteriön 13 päivänä maalisku ut ~ 1956 pa ivätyllä päätöksellä. Yhd i stjksen sääntöjen edellyttämät jäsenet, j otks myös ov ~ t allek i rjoitta neet yhdist yksen perust ~) issopimuksen ov ata Su ome n Urhe i l uliitto r.y. Suo ruen Hiihtoliitto r.y. Suome n Vo i lli isteluliitto r.y. Suo llie n M i e k ka iluliitto-finl ~ nds Fä ktf0rbund r.y/r.i. Su on.. en Pyöräilyliitto r.y. Suome n Voi Ci. istelu- j ~ Urhe i LUliitto r.y. Suomen ~orip 2 l1o- j a ~entop J lloliitto r.y. Suomen Pa inonnostoliitto Suo me n Pa iniliitto r.y. Suowen Jä dk iekkoliitto-finl ~ nds Ishockeyförbund r. y/r.f. Suomen Uimaliitto-Finska Simförbundet r.y/r.i. Työväen Urheiluliitto r.y. Finlands Svensku Centralidrottsförbund r.f. Suo rue n ~m puj ~ inliitto r.y. Suo llie n Purjeb t ijoinliitto-finlcnds Se gl arförbund r.f. Suo me n R.:\t sqsta jul l. itto-finla nds Rytt.strförbund r.y/r.f. Suomen Nykya i ka isen 5-otte lun Liitto r.y. Suome n Kä sip21101iitto-finlnnds H ~ ndbollförbund r.y/r.i. Suo ffie n ~aahoc~ e yliitto-finl ~ nds ~ sn d ho ck e yförbund r.y/r.f. Suo ~e n Soutuliitto-Finla nds Roddförbund r.y. SuoDien t\ uno ot t i li i tt o-finl_nds Kenotf <.irbund r. y/r. f Su ollien ~uist e luliitto r.y. eli yhteensä 22 järjestöjäsentä. Suomen Palloliitto jäi toistaiseksi yhdistyksen toiminnan ulkopuolelle, vaikka Säännöt edellyttivätkin main~tun liiton jäsenyyttä. Jo ffiainitussa marraskuun kokou~sessa oli valittu yhdistykselle sen johtoelimet, jotka nyt saattoivat ryhtyä hoitamaan

4 - 4 - l~hinnä Tukholman ja ~elbournen kisojen valmistelut, säätiön elinten hoitaessa eortinan kisoihin liittyvät asiat. Yhdistyksen valtuus~unta ja uusien sääntöjen mukaan "SuomennOlympiakomitea!' sa.t. suoritetun vaalin perusteella seuraavan kokoonpanon. SUO_D.l~_!Wl~i ainl ij tto henraaliluutnantti Hugo Österman ja eversti ~.O. Ekholm Varalla! Teknotri V.Vo Kolho ja kenr.maje J~A. Ravila Suomen Hiihtoliitto Sosiaalineuvos Akseli Kaskela~ lehtori Yrjö Kalonieml, kauppaneuvos Veikko Nylund ja huolto-ohjaaja Aarne Leskinen. Varalla ~ Pankinjohtaja Lauri Antero, toim.johtaja Rolf Hohenthal, johtaja Olavi Rissanen ja teknikko Olavi Kaivola. ~ Suomen Jää~iekkoliitto Hankintajohtaja Yrjö Rahkamo ja toimittaja Henry ~indberg. Varalla3 Osastonhoitaja Eino Nuutinen ja osastopäälikkö Keijo Viia- Suomen Kanoottiliitto Lainop.kendo Oiva Vanonen. Varalla8 johtaja Olavi Ranta Suomen Koripall~- ja Lentopalloliitto Pääjohtaja Jussi Lappi-Seppälä. Varalla. johtaja Veikko Sopanen Suomen K~p a lloliitto Kauppaneuvos Risto Orko. Varallaz prokuristi Aulis Ruusuvaara Suomen ~uisteluliitto Ostopäälikkö Martti Gylden ja toimitussihteeri Lauri Nurmi Varalla3 Dipl.ins. Lauri Parkkinen ja toimittaja T.O. haivola S~ome n Md~ O c key) i i t to Val tiot.maista Reino Korpi. Varalla8 johtaja H. Jalo ta S~~n Miekkailuliitto Kenraal imajuri Olavi Huhtala. Varallaa tekn.tri Jori Larinkari Suome n N~kyalk~isen 5-ottelun 1iitto ta Kenr.luutno Uolevi Poppius. VarallaB kapteeni ~. Kalevi Römpötti Su~n N;y:rkke il,yl ii tto Malsteri Viktor Smeds ja tuomsri Arvi Heiskanen Varalla. toiminnanjohtaja Atle Salokangas jo virke Ilmo Lounasheimoo Suomen Pa iniliitto Pääkonsuli Arvo Himberg, työnjohtaja Elmer Härmä ja toim.joht. Einar Friman. Varalle.s lääket.tri Paavo Pa nkama, faktori Lauri Anttila ja kansliavirkailija Roope Liinamuu. Suomen Pninonnostoliitto Osastopäälikkö Bruno Nyberg jo sosiualipäälikkö Erkki ~uustinen. Vorollas ekonomi Pentti Väänänen ja mninospiirtäjä Oivo Hurme. Suomen?yöräilyliiyto Joht~j a Armcs P ~ l nmo ~ ja dipl.insd Lennart Kivi V Q r o ll~g ekonomi Christien Oesch ja kansonedustqjo Pacvo Aitio.

5 SllQ.!I.!e~_.Ha_t s <:-... ta~ ~i~.l.i i~to Kenr 9 wajo Leo Ekberg. Varalla! di~. i ns~ Henrik 1avonius 1E:.C2!E.~. _CJ_~~!.. i ~t~q AJIliraal. SV'ante Sundman.o Varallas proh.uristi Erkki Noramaa Suomen Uim~liitto ----._---_.-.;;-"----- henromaj o Yrjö Valksms i johtaja Jöns Lindquist ja toim.joht ~ Olavi Suvanto" Varallas tol.il "joht" Jal.lu Järvinen, toim.joht. Unto Palonen ja prokuristl Kalle Leh)inen _._-- Suomen Urheiluliitto Agronomi Reino Piirt0 9 bovioik.asessori Toimi Tulikoura, toim ojohtq Lauri Miettinen, toim Dj oht. Jukka Lehtinen ja puheenjohtaja Pekka Martin. Varalla johtaja Kalevi RotH.as, poliisikoil1issaariohannes Oj ala, johtaja Aryi j-antunen, t oiminnanjohtaja Helge Lehmusvuori ju osastopää likkö Leo Huttuneno Suomen _ Voimisteluliitto..- Lehtor i Väinö Lahtinen, sosia&lij ohtaja Erkki Palola~pi ja työnjohtaja Onni Mäki~ Varalla arkkitehti Einari Teräsvirta, voim.opet 'tiaja Paavo Teräsvirta ja työnjohtaja Yrjö Ahtioe KaL~ain_~.l illen Ol~TE!E.ial{om i t ea Pankinjohtaja J'o W Rangell ja kaupunginjohtaja Erik v" Frenckell..?-.:'?:EtÖ j.tltl..3jo moill" 3. perusteella Agronomi Kauno Kl egffi0l89 eversti V.A.M. Karikoski; lehtori Väinö Teiv'aal a9 varatuomarl Kallio Kotkas, ministeri I?enna Tervo, 9UOlm,s ihteeri Väinö LeSliinen 9 tarkastaj a Unto Siivonen, toimittaja Enzio Gev o n~ maisteri Jaur~?autola ja vuorineuvos Wmo Lehtineno Ta~ä yksimielisesti suoritettu vaali ei kuitenkaan jäänyt pysyväiseksi. h.omitealle osoitetulla kirjeellä ilmoittivat herrat Olavi Suvant0 9 Väinö Lesk.inen, Aarne Leskine n, Arvi Heiskanen ja Otva Kai'1ol8. etteivät katsoneet voivansa osallistua ko ljl,it ~ an työhön~ Ministeri ~enna Tervo kuoli auto-onnettomuudessa vuodenvaihteessa Komitea menetti hänessä innokkaan urheiluaatteen odistäjän ja ystävän. Avoimeks i jääne itä paikkoja ei ole toimintavuod en al~aaa täytettyo Yhdistyksen hallituksen jäseniksi valittiin valtuuskunnasta sääntöjen mukaisesti seuraavat viisitoistas Kenr.m aj~ Yrjö Valkama, hallituksen puheenjohtaja Agronomi Reino Piirto, hallituksen l~ varapuheenjohtaja Sosiaalineuvos Akse l i Kaskela 2. varapuheenjohtaja Pankinjohtaja J.W. Rangell Kaupunginjohtaja Erik v. Fr enckell Pääkonsuli Arvo Himberg Kaistar i Viktor Smeds Kenroluutn. Uolevi?oppius Minlsteri Penna Tervo Puoluesihteeri Väinö Leskinen Lehtori Väinö l,ahtinen Kenro luutn. Hu.go bsterrr..an Tarkastaja Unto 811vonen Toim.jobt. Olavi Suvanto ja Eversti VGAn~ ~ Karikoski

6 - 6 - Hallituksen täydentäminen herrojen Tervo, Suvanto ja V. Leskinen tilalle pidettiin sen sijaan vuoden työn kannalta välttämättömänä ja valtuuskunnasta valittiinkin tilalle herrat ~art1n, Friman ja Nurmi, jotka osallistuivat hallituksen työhön lähtien. Yhdistyksen rahastonhoitajana toimi pankinjohtaja Toivo Aro ja sihteerinä maisteri Arnold Rosenquist. Säätiön johtokunta kokoontui toimintavuoden aikana 3 kertaa nimittäin 9.1, 8.3, ja 28.5 sekä yhdistyksen hallitus 13 kertaa, nimittäin 13.3t 24.4, 15.5, 17.5, 27.5, 2.7, 10.8, 31.8, 17.9, 3.10, 21.10, 31.10, ja Monien erikoiskysymysten valmistelua varten asetti yhdistyksen hallitus maaliskuu s $~ tarvittavat toimikunnat, nimi t täins - määrärahatoimikunnan, johon valittiin hallituksen jäsenet Piirto, Kaskela, Himberg, Österman ja Siivonen, toimikunnan sihteerinä hallituksen sihteeri. varustustoimikunnan, johon nimettiin herrat Himberg, Siivonen ja sihteeri. - valintatoimikunnan', johon valittiin hallituksesta puheenjohtaja sekä jäsenet Piirto ja Österman sekä valtuuskunnasta herra Nyberg. Toim~kunnan sihteerinä oli hallituksen sihteeri. Määrärahatolmikunta kokoontui vuod e n a ika na 6 kertaa, varustolmikunta 3 kertua ja vallntatoimikunta 7 kertaa. Valmennusmåärårabat: Komitean asettaman keräystoimlkunnan panos oli vuoden 1956 kisoihin va lmistautuessa hyvin merkit tävä, joskaan tulos erinäisten yhteensattumien takia ei noussut päämääräsumma.!ln. Kertomuksen alussa mainittujeon syiden lisäksi mainittakoon yleislakko ja Unkarin tapahtumat. KäytettävisSä olevien varojen puitteissa myönsi hallitus sittemmin määrärahatoimikunnan ehdotuksesta valmennusveroja erikoisliitoille. Kokonaiskuvan saamiseksi on syytä tässä vielä myös toistaa miten vuoden 1955 j a ko tapahtui Hiihto ;- Luistelu :- Yleisurheilu :- Melonta :- Ammunta ~- 5-ottelu :- Pa ini Voimistelu s- Rutsastu~ :- Senjälkeen kun kaikilla olympiaurhe ilujen aloilla oli aikaansaatu "olympiarauha" ja eri liittojen välinen yhtaistoiminta, myönnettiin kertomusvuonna täydentäviä määrärahoja talviurheilulajeille ja joka toinen kuukausi erisuuruisia oriä kesäurhe ilulajeille. Varat maksettiin seuraavasti: 1956 Hiihto Luistelu :- Yleisurhe ilu :- Faini :- Voimistelu :- Ammunta :- Melonta :- 5-ottelu :- Nyrkke ily :- Uinti :- Ratsastus ~-

7 - 7 - Soutu Painonnosto Pyöräily Miekkailu Vuos ina ; ! : ~siis yhteensä :-. Valmennusmenoista muodostivat leiri- ja kurssimenot suurimman menoerän eli n. 17 miljoonaa, matkakustannukset nousivat n. 3 miljoonaan ja päivärahat n~ 4 miljoonaan markkaa. Luonnollista on, ettei komitean hankkimat ja antamat rahat voineet kokonaa n peittää erikoisliittojen valmennuksesta johtuvia kustannuksia, jonka vuoksi vielä vuoden lopussa komitean hallituksen asialistalla oli muut~ia lisämääräraha-anomuksia. Valmennus työn laajuudesta antavat parhaimman kuvan seuraavat erikoisliittojen komitealle lähettämien valmennussuunnitelmien pohjalla laaditut lukumääräiset tiedot (katso liite 1). Valmennuksesta puheenollen ei voida sivuuttaa sitä erittäin arvokasta apua, minkä komitea, usein suurimman puutteen hetkellä, sai Opetusministeriöltä ja Veikkaustoimisto Oysltä. Tämä apu saatiin seuraavalla tavalla~ Opetusministeriön päätöksellä " II " II mk " " Komitean hyväksi tuli myös vuoden aikana kahden veikkauskierroksen urheilulle tuleva voitto-osuus. Toinen Cortinan aikana tapahtunut veikkaus tuotti :-. Cortinan kisat. Cortinan kisojen valmisteluista tehtiin selkoa jo viime vuoden vuosikertomuksessa. Hyväksytty matkasuunnitelma, jonka mukaan matka oli tehtävä lentoteitse Mtincheniin ja sieltä junalla Brenner-solan kautta Fortezzaan s ekä lopuksi bussilla perille, vietiin sellaisenaan läpi. Kunnallisvaalien takia lähtö siirrettiin kuitenkin tapahtuvaksi kaksi päivää suunniteltua myöhemmin, mutta sanottavaa ha ittaa ei tästä liene ollut. Pikaluistelijat saivat tilaisuud n osallistua valmennusmielessä Davosin ennen kisoja järjestettyihin luistelukilpailuihin. Suomen joukkueen lopullinen kokoonpano oli scuraavas Ylijohtaja: Arvo Himberg Ylijohtajan apulainen~ Arnold Rosenquist Hiihtojoukkueen johtaja: Akseli Kaskela Luistelujoukkueen johtajaz Lassi Parkkinen Joukkueen lääkäri~ Mikko Kunnas Hiihtojoukkueen apulaisjohtaja& Ake Svensk Yhdistetyn miesten vanhin ja tuomari~ Ake Wahlroos NaiSjoukkueen vanhin: Helka Ristolainen Mäkimiesten vanhin: Leo Järvinen (myös tuomari yhdistetyssä) Alppilajien vanhins Tauno Juurtola Ylivalmentaj a~ Veli Saarinen Apulaisvalmentaja: Lauri Silvennoinen Apulaisvalmentaja: Lasse Johansson Luistelun valmentaja! Re ino Evävaara Apulaisvalmentaja: Kurt Skutnabb Hierojat Asser Niittyaro ja Veikko Kosonen Sairaanhoitajatar: Hilkka Rouhiaincn

8 ,, Hiihtojoukkue, Veikko Hakulinen Arvo Viitanen Ve 1n1 Kont 1nen Augus t Kiuru Eero Kolehmainen Heikki Lehtonen Olavi Lo.tso. Jorma Kortelninen Antt i Sivo nen Arto Tiainen Veikko Räsänen K ~ levi Hämäiäinen N...; iset & Siiri Ro.nt Z'.nen Mirj 0. HiGt 2.:.mies Sirkka l'olkunen Eva. Hög S 2.nna K iero Yhdistetty' Ee t i N iemine n l' ~ o.vo Korhonen Esko Jussila Mäenlaskua Antti Hyvärinen Aul is Kallakorp i E 1no K irj onen Hemmo Silvennoinen Kalevi Kärkinen Alppilojit8 Pentti Alonen Kalevi Häkkinen Luistelujoukkuel Toivo Salonen Juhani Järvinen Ma tt i Hamberg Yrjö Uimonen Kauko Salomaa Leo Tynkkynen Kounoluistelul Kalle Tuulos Yhteensä 51 hen~ilöä. Mukena Cortino.sso. olivat myö~ komitean puheenjohtaja Vslko.ma sekä molemmat edustajamme Kansainvälisessä Olympiakomiteassa Rangell j ~ v.frenckell. Joukkueen o.ttasheana toimi maisteri Alpo Lahti, Milo.nosso. csuvo. suomal a inen liikemies ja järjestelytoimikunnan yhdys~iehenä majuri Fabio Olla. N. o. joitukseen varattu Hotel des Alpes täytti sille asetetut vaatimukset ja odotukset. Koska oli päätetty jättää jääkiekkojoukkue kotiin, jäi hotelliin 20 vuodetta käyttämättä ja tyhjät puikot oli sitten nopeasti täytettävä liittojen johtohenkilöillä, urheilun ystävillä ja sanomalehtimiehillä. Tämä toimenpide so.i arvostelua osakseen, mutta kosku tehdyssä sopimuksessa oli kysynlys koko hotellin kapusi teetin vo.raamisesta oli tähän hätäkeinoon ryhdyttävä sen mahdollisista epäkohdisto. huolimatta ja suuren turhan menoerän välttämiseksi. Cortina~n hankittu Sauna toimi alussa, lähinnä Cortinan kaupungin heikon virran t a ki~ ve in välttävästi, mutta se sa~ tiin myöhemmin erikoistoime npiteisin toimimaan tyydyttävästi.

9 ., Sauna myytiin viide ns adantuhannen liiran hinnasta eräälle Cortinon hot e lliomist ~ j ~ ll e. S ~ un o n hinta sa ~ tiin näin ollen kokonet isuudes saan t :::. k et i s in ~ käyttökust.j nnukset ja kuljetus jäivät komite an r 3situkseksi. Joukkueen muonitus 011 hyvä. Joukkueella oli lisäksi ~ uk a n aa n suom ~ l ~ ist G muonaa, j ohon kuului mm. p ~ lv a ttua lihan, nå kkila ipää, hun ~ j aa, ~ uiv 3 ttuj n mustikoit ~ sekä Italiasta ost e ttuj a hedelmiä. Ava j a iset t etpahtuivat Cortinan upouudella Stodio del Ghiacoi eli j äästudionilla, Italia n t as a vallan presidentin ja arvokkaan kutsuvier asjoukon l ä snäollessa. Suomen lippua ka n toi mä kimiehemme Antti Hyvärinen. Seuraavina päivinä joutuiva t suom al aiset tuleen monill a rint8mil1c. Luistelij a mme, jotka k ~ ns o invälisen yhteenkuuluva isuude n nimessä olivut joutuneet muiden maiden luist ~ luväen konssa Misuriina n ~ a ht ee n hotelliin n. 13 km Cortinast3 ja 800 m kork e~m m a ll e vuoristoon, e ivät kaiketi suoriutuneet ihan odotustemme mukaisesti, mutta mm. Sulone n ja Järvinen luisteliva t kiitettä västi erikaismatkoillaetn. Luistelussa saavuttivat suomal a ise t s euraava t sijoitukse t s 500m 5. Toivo Salonen AikCl 5000m 9. Mutti Hetmberg 10. Juhuni Järvine n " 130 Yrjö Uimone n " 20. Juha ni Järvinen" 21. Kauko S c lo ~aa 25 ~ Le o Tynkkyne n M~tti Hamb erg " " m 3. Toivo Salone n II II 4. Juhcmi Järvinen II 18. Matt i Hamberg 26. Leo Tynkkyne n " 10000m 12. Juha ni Jä rvinen II 17. Kauko Salomaa 24 0 Toivo Salone n " Hiihdon me rke issä vie t e ttiin sitten muut ~m i c suomal oisia juhlopä iviä. Alppiletj e issa ei meikäläisillä ollut menestystä~ Huol e ll ~ olivc t suo m ~ l J is e t tehtäväänsä valmistautuneet, huolenpito heistä oli kok e ne ide n miesten käsissä. Mikko Kunnasv ~ in 3 ja t eki näissä kisoissa suurtyön Suome n t alviolympiaurhe ilun hyvä ksi, väsymä ttömästi poikiemme kunnosta huoltcpitäen. HiihdoSSQ s aavutettiin seuraavat tuloksetl 30 km l ~ Veikko Hakuline n Aika Olavi Latsa II Kal evi Hä mäläine n " August Kiuru II km 4~ Ve ikko Hakuline n " Arvo Viitanen II Ve ikko Räsäne n " Arto Tia inen " km 2. Ve ikko Ha kuline n 4. Eero Kolehma inen " Antti Sivonen " Ve ini Kontinen " 3.06,, 15

10 . "\ Mäenlasku xlO km 2~ Suome n joukkue (Kiuru, Korteloinen, Viitanen, Ha- ~ulinen) Aika x5 km na iset 1. S~omen J9u~kue (Sirkko ~olkunen, Mirja Hietamles, S~lrl Rantanen) Aika km na ise t 5~ Siiri Rantanen» Mirj a Hie t t-lmies» Sirkka ~olkunen» Sonna Kiero Yhdistettx 4. iaovo Korhonen Pistemäärä Eeti Nieminen II Esko Jussila Antti Hyvärinen II Aulis Kollakorpi» II 70 Eino Kirjonen Hemmo Silvennoinen» Jättiläisslalom 42. Pentti Alonen Aika Kalevi Häkkinen II (osanottajia oli kel ikkiaan 92) Pujottelu 40. Kal evi Häkkinen Yhteenlask. a iko Syöksyh i ih to 23. Kalevi Häkkinen Aika Cortin ~ st a käsin kävivät luistelij at Wienissä Itävallan Tolviurhe iluliiton kutsusta ja pujotte11j a t Sveitsissä. Kisoihin oli Suomen l ehdistö komitean kautta introdusoinut yhteensä 21 s a no mal ehtimiestä seuraavan luettolon mukaani Uusi Suomi Tauno Aro Matti Pirhonen Helsingin Sa noma t Aaro La ine Vo i tto Sula nder Hufvud s t ~ dsbl a d e t Stig Häggblom Torsten Lindholm Savon Sanomat Reino Myöhänen Vi ik.ko sonolll8t Hugo Nousia inen Iltasa nomat Ansei Kukkonen Suome n Urheilulehti Paul Sirmeikkö Hc.rri Eljanko Suo ~e n Sosiaalidemokraatti Henry Lindberg Suomen Tietotoimisto J arl-erik Öhman Lehtikuv a Reino Loppine n Yhtynee t Kuval e ~det Helge Nygren Suome n Yle isradio Pekka Tiilika inen Enzio Sevon Paavo Noponen Niilo TQrvajärvi.A,,, mulehti Jouko Autero Turun S :l.oomot Ak 1 TmLm 1e to

11 . " Va;:'ustus J Naise t; Puku (tekijä Kirjokangas Oy) H iiht 0'2ousut Jerseypusero 1 nylonpusero 2 paria sukkia 1 hiihto sukat 2 alusvaatekertaa Urheiluvillapaita 3 nenäl i inaa Päällystakki Lakki Vuoratut käsineet Mustat puolikengät Hiihtokengät Kaulaliina H i ih tolakk i Rukkaset Villalakki Popliininen hiihtopusero Korvalaput Miehet, ~uku (tekijä Aros-Puku Oy) Hiihtohousut 3 paitaa (1 valkoinen) Villaliivit 2 paria sukkia 1 hiihtosukat (pitkät) 2 alusvaatekertaa 3 nenäliinaa Yöpuku Urheiluvillapaita Päällystakki Hattu Käsineet Mustat puolikengät Hiihtokengät Kaulaliina Hiihtolakki Rukkaset Villalakki 2 solmiota Popliininen hiihtopusero Korvc.laput Verryttelypuku (te i lutstelutrikoot) Yhden miehen varustus tuli maksamaan keskimäärin n mk, naisten varustuksen tullessa jonkin verran kalliimmaksi. Lisäksi oli joukkueella huomattava määrä verasuksia, s cuvoja, selkäreppuja, erilaisia suksirasvoja sekä 2 r~d10puhelinta vcr 8pattereineen, aurinkosilmäluseja, myrskylosejo ym. Suomen Itclian lähettiläs Asko Ivalo oli koko kisojen a j a n Cortincssa j a kävi useitc kertoja joukkueen moj ~ p a ik ~ es D. 8cmoin edustiva t Suome a KOKin kongressissa p~nkinjohtdj u RQngell j a k ~upunginjoht a ja v.frenckell, molemmat a in ~ joukkueelle tukensa antaen. Joukkueen johtoa ~vustiv a t ansiokkaasti myös yksityishenkilöinä joukkueen muk ana matkustaneet suomal a iset urheilujoh-

12 L~uri Antero, Suomen Hiihtoliiton hallituksen jäsen, Kallio Kotkas, SVUL sn pääsihteeri, Mauri Katavisto, Vuok atin opiston joht ~ ja sekä ma tka- asioiden hoitaj a na t01miva Harri Hahla Suomen Matka toimistosta. Joukkueelle oli otettu va kuutus ma tkojen j a kisojen a j aksi seuraavan t aulukon muk aani Korvaus kuolemanta pauksessa mk II 100 % invaliditeot t i II 11 s airaspäiviltä II Tukholman r atsastuskisat Kesäkisojen järj estäjämaen l a insäädännön vuoksi, ~ikä määräsi r a tsastukse en osallistuv&t Austraaliaan tuotavat hevos e t pidettäviksi vähintäin 6 kuukautta karanteenissa ennen kil pa iluj a t oli Ka ns a invälinen Olympiakomitea tehnyt käytännöstä poikkeavan päätöksen j a antanut r atscstuskilpeilujen järjestämis en Ruotsille. Suomen Olympi ~ komite a teki jo kokouksessaan periaatteellise n päätöks e n, että Suomi osallistuu näihin r atsestuskisoihin, josk a~ n ei menestymisen mahdollisuuksia ollut, lähinnä hyvien naapurisuhteide n ja k1sa pa ikon läheisyyden vuoksi o Suomen Ratsastajaliiton ehdotuksesta päätti Suomen Olympiakomite an h allitus kokouks1ssaan 24.4 ja lähettää kisoihin seuraavan joukkueen; Joukkueen johtaj a! Ke nr.maj. Leo Ekberg (Suomen Olympiukomite an jäsen) Apula isjohtaj a j a eläinlääkäri. Eäin.lääk. ev. Erkki Estola Huoltaj a ja sihteeri. Ra tsumest. Viktor J ansson Kenttä kilpa ilujoukkue, Majuri Kari Tolva nen Majuri Kalle Anttinen Luutn. Re ijo Kuistila Ester a t sastus joukkue a Kapt. Rolf W. Stewen Ylik. Arvi Tervalampi Ylik. Kauko Paananen Kouluratsastus3 Ev. luutn. Mcunu Roiha eli yhteensä 3 johtaj aa ja 7 ratsastajaa. Luonnollisesti oli h e vost ~ n huolto annettcva erikois t e n mi 2ston t ehtäväksi ja joukkueen vahvuus nousi täten viiteentoista. Ratsuvääpeli Brisk s a i vastuun hevosista ja hänelle annettiin avuksi 4 asevelvollista. Hevosten lopullinen valinta suoritettiin viime tingassa ja joukkue s a i käyttöönsä seur aa v ~ he voset 3 Roiha Ruuna Anttinen " Tolvanen Tamma " Luaos Looarno Lariina Ke ij ~ J ane Pat Lamoora Lo.ss i Marras l,.oj al KuistilcJ. II II P..::ana ne n Ruuna Terv:ll ampi " Ste vv e n ti Puolustusvoima in koment aja suostui komitean anomukseen, että ylläma initut r atsastajat j a hevoset hoitajinecn aset ettaisiin olympiakomitea n käyttöön kisojen a j aksi. Puolustus- t

13 laitos vastasi kuljetuksista kotimaassa. Matka tapahtui laivalla Helsingistä Tukholmaan ja samoin takaisin. Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiö lupasi auliisti korveta matkasta niheutuneita kusta nnuksiu myöhemmällä lahjoituksellg, koska alennusten myöntäminen periaatteessa oli shipping ~l~n kansainvälisiä Sääntöjä vastaan. Joukkue oli Tukholmassa majoitettu Näsby Park'in linna:m (RuotSin Merisotakoulu) hinnasta 5 doll:lria '(1750 mk) miespäivää kohti ja hevoset hoitajineen 1ivgardesskv~dronenin talliin ja kasarmiin hinnasts 2,5 dollaria (875 mk) ja 3 dollaria ( 1050 mk) päivää kohti. Majoitus oli hyvä ja muonitus sqidoin. Joukkueen attasheana toimi johtaja Tage Willcs, joka jo aikaisemmin oli ollut Suomen ratsastajapiirien kanssa vilkkaissa kanssakäymisissä. Joukkueen y-hd3.~upse ~ Liksi 011 järjestäj ien t aholta määrätty kapteeni C ts ff rson ja lisäksi oli käytcttä~igsä henkilöauto, jossa vapaaehtoinen naiskuljettaja rouva S eld t. Ava j a isic ja kilpailuja juhlisti vaikuttavallo tavalla Englannin kuningattaren ja hänen herttuapuolisonsa viorailu Tukholmassa kisojen aikana. Kilpailut oliva t komeat. Myös Suomen puolelta oli annettu asiuntuntija-apua, Kenr.ffiaj. Gustaf Ehrnrooth oli Kansainvälisen liiton puolesta määrätty kenttäkilpa ilun teknilliseksi t arkastajaksi j a herra Oleg Faberge Kenttäratsastusseurasta louluratsastuksen tuomariksi. P ~ ljon on puhuttu kenttakilpailun esteestä nto 22 j a s anottakoon, että lilpailun tässä kohtaa elilliinoitiin mm. Yhdysvaltain, Esp ~ njun, Bulgarian ja Suomen joukkueet. Tutkitt ~e ss e kilpa ilun pöytåkirjaa voidaan todeta. - attä 56 ratsastajaa lähti matkaan - että 15 joutui keskeyttämään - 30 ratsastajaa ajoi nurin radan varrella yhden tai useamm an kerran - että va in 12 r atsastajaa pääsi virheittä radan läpi Nämä tosiasiat sekä se,seikka, ettå Kuistil~ ja Tolva nen pääsivät r adan läpi vaikkakin virhepistein, osoittavat, ettei r atsasta jiemme tulos ollut huono. Tukholma n kilpa ilujen tulokset. Kenttäkilpailu KouluratsastusI 6. Kari Tolvanen virhepist. (Lariinc) 25., Re ijo Kuistila II (Lamora) 44. Kaarlo Anttinen II (Locarno) Kilpailun voitti Sa ksan Rothe pistemäärällä Kestävy:yskoea 21. Re ijo Kuistila virhepist. Tolvane n joutui keskeyttämään 22. estcellä (Tr ~ kencrhauta ) neljän kieltäytymisen jälkeen. Anttinen ajoi väärää r a t ea j ~ keskeytti - ehkä turha n takia. Koulurc,tsc:\stus s 1aaos-hevosen lievä ontuminen näkyi kilpailun a ika na liian hyvin ja s e v2ikutti luonnollisesti epäedulliscsti ~ rvostcluun. M~unu Roiha saevutti 31. sijan pistemäärällä Kilpi ilun voitti Ruotsin St. Cyr pistemåärällä R ~ t ue st e r c ts a stus~ Os a nott a ji ~ oli 66 ratsua j3 kilpailun suoritti 45 loppuun. Kapt. Rolf Stew ~ n sijoittui 40:ksi hevoscll a~ n ~ojal, virhepisteitä 83.

14 Kuten odotettue oli, jäivät suomnl~isten saavutukset vähäisiksi lähinnä hevosmaterionlimme rajoittuneisuudesta johtuen. Edustusmielessä oli osanottomme kisoissa erittäin arvokas. Varsin sekavin tuntein otettiin aikoinaan vastaan tiet0 9 jonka mukaan KOK oli antanut v kesäkisojen järjestelyn Melbournen kaupungille. Tämä tiesi kaukana oleville urheilua harrastaville kansoille pitkää taivalta, sopeutumisvaikeuksia ja huomattavaa taloudellista rasitusta. Koska maamme on ollut edustettuna kaikissa olympiakisoissa vuodesta 1906 lähtien, päätti olympiakomitea lähettää edustusjoukkueen myös Austraaliaan kaikesta huolimatta~ Komitean hallitus ryhtyikin ajoissa soikkaperäisiin valmiste luihin kustannusten pienentämiseksi jo matkovaikeuksien eliminoimiseksi Tässä mielessä ryhdyttiin jo vuoden alussa yhteistoiml.in muiden 'Pohjoismaiden olympiakomiteoiden kanssa. KahdesSa kokouksessa Kööpenhaminassa ja HelsingisSä käsiteltiin Pohjoismaiden "yhteismatkaa" kaikkine matkaan liittyvine yksityiskohtineen. Mikäli nyt jälkeenpäin on voitu todeta oli tämä yhte~styö j a koko suunnitelma sellaisenaan onnistunut. Matkaa varten oli Scandinavian Airlines Systemtiltä vuokrattu kolme uusinta mallia olevaa Douglas Corporation-7. konetta, joiden yhteiskantokyky oli 222 henkeä sekä toimintasäde non-stop km. Täten Saatiin joukkue päämääräänsä mahdollisimman nopeasti, mukavasti ja varsin pienin kustannuksin. Tulkoon mainituksi, että tavallisen lentomatkan hinta edestakaisin lähentelee mk. Komitean suorittama hinta oli mk henkilöä kohti. Jotta ehdotettu matkareitti siihen liittyvine pysähdyksineen ja järjestelyineen olisi paras mahdollinen, lähettivät 'Pohjoismaiden komiteat marraskuussa 1955 urheilijamatkamiehen samaa reittiä käyttäen Austraaliaan. Hänen raporttinsa ja kokemuksiensa perusteella laadittiin sitten lopullinen matkasuunnitelma, jonka pääpiirteet olivat seuraavata lähtö: Tukholmasta 6.11,7.11 ja aamulla klo SAS-:Sitoutui kuljettamaan muiden maiden joukkueet tähän keskipisteeseen. Niinpä Suomen joukkueen eri osat lähtivät låhtöpäivän edellisenä iltapäivänä Helsingistä Tukholmaan, jossa yöpyivät Hotelli Malmenissa. Kullekin ryhmälle oli varattu oma johtajansa sekä kullekin koneelle vanhimpansa ja lääkärinsä. Suomen joukkue lähti seuraavasti: Ryhmä Johtaja~ Agronomi Reino Piirto ---- Apulainen: Jukka Uunila Ryhmä 2.7~11.56 Joukkue: Yleisurheilijat valmentajineen Painonnostaja Yhteensä 23 miestä Johtaja: Pääkonsuli Arvo Himberg Apulainenz Birger Anderson Joukkue: Pa~nijat valmentajineen ja tuomari- Soutajat neen Nyrkkeilijät Yhteensä 22 miestä

v U 0 S 1 K E R TOM U S

v U 0 S 1 K E R TOM U S SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS r.y. v U 0 S 1 K E R TOM U S (vuodelta 1960) Seitsemästoista olympiaadi on päättynyt ja samalla olympiakisavuosi 1960. Tälle jaksolie ovat olleet leimaa-antavia kansainvälisen olympiatoiminnan

Lisätiedot

R LJ. (.0 Ii CJ) \.0 TOIMINTAVUODELTA 1964 KERTOMUS KOLME KULTAA NELJÄ HOPEAA KOLME PRONSSIA KOLME KULTAA KAKSI PRONSSIA. Suomen Olympiayhdistys r.y.

R LJ. (.0 Ii CJ) \.0 TOIMINTAVUODELTA 1964 KERTOMUS KOLME KULTAA NELJÄ HOPEAA KOLME PRONSSIA KOLME KULTAA KAKSI PRONSSIA. Suomen Olympiayhdistys r.y. KERTOMUS TOIMINTAVUODELTA 1964 ~ Z \.0 Z CJ) (.0 Ii R LJ C ~... KOLME KULTAA NELJÄ HOPEAA KOLME PRONSSIA KOLME KULTAA KAKSI PRONSSIA Suomen Olympiayhdistys r.y. - 2 - J ä sen i s t ö. Yhdistyksen jäsenmäärä

Lisätiedot

TOIMINTAVUODELTA 1968

TOIMINTAVUODELTA 1968 KERTOMUS TOIMINTAVUODELTA 1968 1 kulta 2 hopeaa 2 pronssia 1 ku Ita 2 hopeaa 1 pronssi Suomen Olympiayhdistys r.y. - 2 - J ä sen i s t ö.. Yhdistyksen jäsenistössä ei toimintavuoden aikana tapahtunut muutoksia.

Lisätiedot

SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS r.y. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1967. Helsinki

SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS r.y. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1967. Helsinki " SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS r.y. Helsinki HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1967 Lähestyvien kisojen vuoksi on toiminta kertomusvuonna tähdännyt valmennuksen tehostamiseen. Valmennettavien lukumäärää

Lisätiedot

TOIMINTAVUODELTA 969. Suomen Olympiayhdistys r.y.

TOIMINTAVUODELTA 969. Suomen Olympiayhdistys r.y. KERTO US TOIMINTAVUODELTA 969 Suomen Olympiayhdistys r.y. S isä 1 1 Y s 1 u e t tel 0 1 YLEISKATSAUS sivu 1 II JÄSENISTÖ, TOIMIELIMET JA HALLINTO Jäsenistn VaI tuusk 1.l.nta Puheenjohtajisto Hallitus,

Lisätiedot

H llituksen toimitltakertomus vuodelta 1966,

H llituksen toimitltakertomus vuodelta 1966, SUOMEN OLYMPIAYHIDISTYS ry. Hels' i H llituksen toimitltakertomus vuodelta 1966, YhdistYKsen "vai tuuskunnan vuosikokouksen 10.5. 1966 -hyväksy. män hallituksen esityksen mukaisesti on valmennustoimintaa

Lisätiedot

Työvaliokunta: ti R. Höysniemi, T. Neva, E. Va~nio, P. Linnak~rpi, O. NiID~- 1.~ k:i A Laakso M. Pengerkoski, T. Häti, I. Mattlla, Satu Pelh, I\AJS ",

Työvaliokunta: ti R. Höysniemi, T. Neva, E. Va~nio, P. Linnak~rpi, O. NiID~- 1.~ k:i A Laakso M. Pengerkoski, T. Häti, I. Mattlla, Satu Pelh, I\AJS , 64 Eino Nykänen, puiheenjohtajja, U. Lyytikäinen, A. Kiira, A. Weisell, Same Nissinen, H. Taskinen, E. Hakarainen. Toiminnanjohtaja Jorma Turunen. Satakunnan piiri: Piirin johtokunta: Arvo Leh tonen, puheenjohtaja,

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951 SUOMEN VOMSTELU JA URHELULTON TOMNTAKERTOMUS V. 1945 * HELSNK 1951 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto vuonna 1945. Helsinki 1951 Kauppalehti Oy:n Kirjapaino Kun aikaansaadun välirauhan jälkeen yhteiskunnallinen

Lisätiedot

1980 LAKE PLACID- MOSKOVA

1980 LAKE PLACID- MOSKOVA +- 1980 LAKE PLAID- MOSKOVA SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS ry TOIMINTAKERTOMUS 1977 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 II 111 IV V VI VII LIITTEET YLEISKATSAUS JÄSENISTÖ, TOIMIELIMET JA HALLINTO Jäsenistö Kunniajäsenet Valtuuskunta

Lisätiedot

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o - 2-3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o dota liittotoimikuntaan. b) Valiokunta ei ole oikeutettu tekemään päätöstä, joka on selvässä ristiriidassa' liittoto imikunnan

Lisätiedot

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä Liit~ m 1 lt~:n pk:an 12/49. "Koko kansan ki~at" 0 200.000:- 1 0 350.000:- UTT:n asettama massakilpailutoimikunta esittää, et ~ä liiton 30-vuotisjuhlan merkeissii järjestettäisiin 1 0 7-30.9.49 välisenä

Lisätiedot

KERTOMUS TOIMINTA VUODELTA. Suomen Olympiayhdistys r.y.

KERTOMUS TOIMINTA VUODELTA. Suomen Olympiayhdistys r.y. KERTOMUS TOIMINTA VUODELTA 1970 I.. Suomen Olympiayhdistys r.y. v' ~, ~ J j Wb~ lu; "'+-a; IvclM.t; ~ V",. K E R TOM U S ~ 0 1 MlN T A V U 0 DEL T A 197 0 Suomen Olympiayhdistys r.y~ S 1 S Ä L T Ö 1 TIEISKATSAUS

Lisätiedot

SE =10 miqardia. SäästöP.ankki Suomen Suurin. talletusten Suomen Ennätyksen: Säästöpankki teki. Suomen Valtakunnan Urheiluliitto VUOSIKIRJA 1976

SE =10 miqardia. SäästöP.ankki Suomen Suurin. talletusten Suomen Ennätyksen: Säästöpankki teki. Suomen Valtakunnan Urheiluliitto VUOSIKIRJA 1976 vuosikertomus 1975 'U r URHEILUKIR..J STO Säästöpankki teki talletusten Suomen Ennätyksen: SE =10 miqardia Suomen Valtakunnan Urheiluliitto VUOSIKIRJA 1976 Muita yli!yksiä: OP 8 miljardia KOP 6 miljardia

Lisätiedot

x. SVUL:n tilinpäätös... \... 58

x. SVUL:n tilinpäätös... \... 58 70 x. SVUL:n tilinpäätös............ \............. 58 XI. XII. XIII. Talousasiat Vuonna 1956 myönnetyt SVUL:n ansiomerkit, plaketit ja standaarit Loppusanat SVUL:n Tuen toiminta v. 1956...............

Lisätiedot

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952 t.. YOVä~~ Urheiluliiflo r A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1951 HELSINGISSÄ 1952 T Y 0 V Ä E N U R HEI L U L I I T TOR. Y. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n

Lisätiedot

Suomen Painonnostoliitto v. 1939.

Suomen Painonnostoliitto v. 1939. 205 Liittojohtokunnan jäsenet osallistuivat liittojo~tokunnan ja sen työvaliokunnan kokouksiin seuraavash: Suomen Painonnostoliitto v. 1939. Liittojohtokunta. Suomen Painonnostoliiton liittojohtokuntaan

Lisätiedot

alkuerät Uimahallissa naisten 100 m selkäuinnin ja naisten 100 m rintauinnin alkuerät

alkuerät Uimahallissa naisten 100 m selkäuinnin ja naisten 100 m rintauinnin alkuerät ?> UINTI 7. 8. klo 0.00 UimahaIIissa vesipaiion kolme alkulohko-ottelua klo 3.00 UimahaIlissa naisten ponnahduslauta, kolme hyppyä klo 6.00 Uimahallissa vesipallon neljä alkulohko-ottelua klo 0.00 Uimahallissa

Lisätiedot

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan.

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan. Kokous 7/49-8. 136. - 23. (. - Nuorten liitto- ottelu luistelussa. Työvaliokunta puolsi esitystä, jonka liittotoimikunta hyväksyi. 137. - 24 - K~sipalloilijain kilpailumatka. Työvaliokunta puolsi esitystä,

Lisätiedot

Helsinki (Suomen Nyrkkeilyliitto),

Helsinki (Suomen Nyrkkeilyliitto), 9 Orko, Risto, kauppaneuvos, Helsinki, varalla Ruusuvaara, Aulis, pankinprokuristi, Helsinki (Suomen Käsipalloliitlto), Pajunen, Aarno, diplomikauppias, Helsinki, varalla Pikkarainen, Eino, myymälänesimies,

Lisätiedot

Työväen Urheiluliiton toimisto, H e 1 s i n k i. Täten pyydämme ilmoittaa tietoonne ja mahdo~lisia

Työväen Urheiluliiton toimisto, H e 1 s i n k i. Täten pyydämme ilmoittaa tietoonne ja mahdo~lisia Kalajoella, elok. 12 p:nä 1939. Työväen Urheiluliiton toimisto, H e 1 s i n k i. Täten pyydämme ilmoittaa tietoonne ja mahdo~lisia toimenpiteitänne varten seuraavaa: Seuramme pyysi Kalajoen Urheilukenttälautakunnalta

Lisätiedot

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan...

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan... Kokous 14/50-4. jestiijicn suorittaa. _'iiritoi... i:jtoihin ko e ajoiksi otettaisiin tilapäi e työnt dd jl:. taikka piirisiht eerin tehtävän pall~ :iotoimena hoitaisi j oku piiri toimikunnan j äse!1istb;..

Lisätiedot

~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta. HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y.

~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta. HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y. ~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1959 HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y. I Hämeenlinna 1960 - Kirjapaino Jaarli SISÄLTÖ Sivu Johdanto 5 Liiton hallinto elimet..............................

Lisätiedot

6.9 0.000 2.560.000 2.45.000 2.15.000 720.000 5.17.000 2.560.000 4.05.000 1. 3 3.000 3.890.000 3.380.000 2.560.000

6.9 0.000 2.560.000 2.45.000 2.15.000 720.000 5.17.000 2.560.000 4.05.000 1. 3 3.000 3.890.000 3.380.000 2.560.000 24 agronomi Reino Piirto (puheenjohtaja) pääsihteeri Kallio Kotkas (varapuheenjohtaja) kauppaneuvos Lennart Kinnunen maisteri Kauno Rintakoski sosiaalipäällikkö Erkki Palolampi osastopäällikkö Urho Saariaho

Lisätiedot

Suomen Valtakunnan Urheiluliitto VUOSIKIRJA 1975

Suomen Valtakunnan Urheiluliitto VUOSIKIRJA 1975 wosikertomus 1974 Suomen Valtakunnan Urheiluliitto VUOSIKIRJA 1975 Näin pukeutuu lentävä isäntäväkesi kymppivuonna 1975 Lentoemännät ja stuertit edustavat lentomatkustuksen ihmisläheisintä puolta, joustavuutta

Lisätiedot

Suomen Valtakunnan Urheiluliiton VUOSIKIRJA 1966. ja SVUL:n VUOSIKERTOMUS 1965

Suomen Valtakunnan Urheiluliiton VUOSIKIRJA 1966. ja SVUL:n VUOSIKERTOMUS 1965 Suomen Valtakunnan Urheiluliiton VUOSIKIRJA 1966 ja SVUL:n VUOSIKERTOMUS 3 Eteenpäin ylöspäin Urheilun aate on Suomen kansan keskuudessa voittanut erittäin laajat kannattajajoukot. Parhaana osoituksena

Lisätiedot

Bryssel Berliini (DDR) Varsova

Bryssel Berliini (DDR) Varsova " Bryssel Berliini (DDR) Varsova Kolme mielenkiintoista kaupunkia. Kaikki erityyppisiä ja omalla tavallaan viehättäviä. Nyt voitte lentää myös näihin kaupunkeihin kotoisesti Finnairin koneilla. Brysseliin

Lisätiedot

Suur-Savon puri. Puheenjohtajan tervehdys

Suur-Savon puri. Puheenjohtajan tervehdys Suur-Savon puri Puheenjohtaja Bruno Arjanko Piiri on perustettu 909 Mikkelin piirinä ja 9 Savonlinnan piirinä, jotka yhtyivät 933 Suur-Savon piiriksi, jolla nimellä rekisteröity 950. Vuonna 969 seuroja

Lisätiedot

OLETKO MELKEIN MONITURVA- AS S?

OLETKO MELKEIN MONITURVA- AS S? OLETKO MELKEIN MONITURVA- AS S? KESKITÄ' KAlIqq PERHEESI VAKUUTUKSET POHjOLA-YHTIÖIHIN, NIIN PAASET NAUTTIMAAN MONITURVA-EDUISTA! Toimintakertomus1983 Puheenjohtajan katsaus...........................

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 .. SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 + HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 Suomen Voimistelu -ja Urheiluliitto vuonna 1936. Olyrnpialaisvuosi 1936 oli

Lisätiedot

Yleisurheiluj ~ osto

Yleisurheiluj ~ osto 1. I t 24.8. 25.8. 25.8. 25.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 1.9. 7.9. 7.9. 8.9. 14.9. 21.9. 28.9. 12.10. - 2 - Porvoon Veikot, k2ns, TKV ja TY, k :ms 0 lcouvol~n Pojat, kcj.ns.väl. Turun

Lisätiedot