VALTIONEUVOSTON VIIKKO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALTIONEUVOSTON VIIKKO"

Transkriptio

1 /46 Liite Virallisen lehden numeroon 135/ VALTIONEUVOSTON VIIKKO Toimittanut Valtioneuvoston viestintäosasto SISÄLLYSLUETTELO TASAVALLAN PRESIDENTTI. 13 Muutos valtioneuvostossa Eduskunnan vastaukset Tasavallan presidentin asetukset 14 Muuta Nimitysasiat VALTIONEUVOSTO Hallituksen esitykset Valtioneuvoston asetukset Valtioneuvoston päätökset Nimitysasiat Raha-asiat HALLITUKSEN NEUVOTTELUT EU-ministerivaliokunta LUOVUTETUT MIETINNÖT.. 18 Liite: Ministereiden sijaisuudet TASAVALLAN PRESIDENTTI MUUTOS VALTIONEUVOSTOSSA Tasavallan presidentti vapautti pyynnöstä valtiotieteen maisteri, kansanedustaja Jyri Jukka Häkämiehen valtioneuvoston jäsenyydestä ja elinkeinoministerin tehtävistä sekä käsittelemästä valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia tehtäviä ja nimitti oikeustieteen kandidaatti, kansanedustaja Jan Pellervo Vapaavuoren valtioneuvoston jäseneksi ja määräsi hänet elinkeinoministeriksi sekä käsittelemään valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia tehtäviä. (VNK valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen ) EDUSKUNNAN VASTAUKSET Tasavallan presidentti vahvisti seuraavat lait: Laki Oikeusrekisterikeskuksesta (HE 122/2012 vp). Lailla Oikeusrekisterikeskuksesta toteutetaan oikeushallinnon tietohallintopalveluiden uudelleenorganisointi eli Oikeusrekisterikeskuksen ja Oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen osittainen yhdistyminen. Oikeusrekisterikeskus huolehtii rekisterinpitoon ja seuraamusten täytäntöönpanoon liittyvien tehtävien lisäksi oikeusministeriön hallinnonalan tietojärjestelmäpalveluiden ylläpidosta ja kehittämisestä. Oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen tehtäväksi jää niin sanottujen perustietotekniikkapalveluiden tuottaminen. Asetuksentasoinen Oikeusrekisterikeskusta koskeva sääntely otetaan lakiin. Laki tulee voimaan (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos ) Laki Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta (HE 73/2012 vp). Laki Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta säädetään. Lain säännöksissä otetaan huomioon ulosottokaaren ja Valtakunnanvoudinvirastosta annetun lain vaikutukset maakunnanvoudinviraston hallinnolliseen asemaan. Laki tulee voimaan (OM hallitusneuvos Kari Liede ) Laki tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta ja laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain 2 :n muuttamisesta (HE 63/2012 vp). Laeilla pannaan täytäntöön neuvoston puitepäätös vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta valvontatoimia koskeviin päätöksiin Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tutkintavankeuden vaihtoehtona. Lait tulevat voimaan (OM erityisasiantuntija Sanna Mikkola ) /135 13

2 Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta ja laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta (HE 91/ 2012 vp). Energiaverotuksen painopistettä siirretään vähäpäästöisyyteen kannustavaksi korottamalla lämmitykseen käytettävien sekä voimalaitos- ja työkonepolttoaineiden veron hiilidioksidiosuutta. Kevyen ja raskaan polttoöljyn, kivihiilen ja maakaasun hiilidioksidiveron laskentaperusteena oleva hiilidioksiditonnin arvo nostetaan 35 euroon. Samalla alennetaan energiasisältöveron osuutta 6,65 euroon megawattitunnilta. Maakaasusta kannetaan alennettua energiasisältöveroa 4,45 euroa megawattitunnilta vuoden 2014 loppuun. Mäntyöljyn jatkojalostuksen raaka-ainesaannin turvaamiseksi mäntyöljyn veroa korotetaan saman verran kuin raskaan polttoöljyn osalta. Kaupallisen vesiliikenteen polttoaineiden verottomuus laajennetaan koskemaan myös maakaasua ja kivihiiltä. Lait tulevat voimaan (VM lainsäädäntöneuvos Leo Parkkonen ) Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (HE 113/2012 vp). Vakuutetun omavastuuosuuksia lääke- ja matkakustannuksista korotetaan sekä viitehintajärjestelmään kuulumattomien lääkevalmisteiden kohtuullisia tukkuhintoja alennetaan. Lääkekustannusten vuotuista omavastuuosuutta lasketaan. Säästöjen lisäksi lääkärin- ja hammaslääkärinpalkkioiden sekä tutkimuksen ja hoidon korvaamisessa siirrytään euromääräiseen korvaukseen ja tutkimuksen ja hoidon kiinteästä omavastuusta luovutaan. Lainmuutoksista syntyvä säästö sekä valtiontalouden vuosille annetussa kehyspäätöksessä sovittu 20 miljoonan euron säästö sairaanhoitokorvausmenoista kohdennetaan kokonaisuudessaan sairausvakuutuksen sairaanhoitovakuutuksen valtion rahoitusosuuteen. Kohdentaminen toteutetaan määräaikaisella lainmuutoksella, jossa vakuutettujen ja valtion välisiä rahoitusosuuksia muutetaan lisäämällä sairaanhoitovakuutuksen rahoitukseen vakuutettujen sairaanhoitomaksuilla rahoitettava säästön suuruinen korjauserä ja vähentämällä valtion rahoitusosuutta korjauserän suuruisella rahamäärällä. Lisäksi pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen 7 artiklan mukaisten paluumatkojen kustannusvastuun selkeyttämiseksi paluumatkan lisäkustannukset korvataan valtion varoista. Laki tulee voimaan (STM neuvotteleva virkamies Virpi Korhonen ) Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 18 :n muuttamisesta (HE 135/2012 vp). Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on vuonna ,60 prosenttia palkasta ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksu 0,80 prosenttia palkasta palkkasumman euroon asti ja sen ylittävältä osalta 3,20 prosenttia palkasta. Yrityksen osaomistajan palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,20 prosenttia palkasta ja yrityksen osaomistajasta maksettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu 0,80 prosenttia palkasta. Valtion liikelaitoksen työttömyysvakuutusmaksu on 0,80 prosenttia liikelaitoksen liiketoiminnasta maksamien palkkojen määrästä palkkasumman euroon asti ja sen ylittävältä osalta 2,05 prosenttia palkasta. Yliopiston työttömyysvakuutusmaksu on 0,80 prosenttia palkasta palkkasumman euroon asti ja sen ylittävältä osalta 2,35 prosenttia palkasta. Laki tulee voimaan (STM hallitussihteeri Kirsi Päivänsalo ) Laki yrittäjän eläkelain 115 :n muuttamisesta (HE 118/2012 vp). Lakia muutetaan siten, että aloittavat yrittäjät saavat alennusta työeläkevakuutusmaksuun määräajan siten, että maksu on 78 prosenttia normaalista työeläkevakuutusmaksusta. Laki tulee voimaan (STM ylimatemaatikko Mikko Kuusela ) Laki maatalousyrittäjän eläkelain 22 :n muuttamisesta (HE 119/2012 vp). Maatalousyrittäjien ja apurahansaajien työeläkevakuutusmaksun määräytymistä muutetaan siten, että alennettu prosentti on 54 prosenttia työeläkevakuutusmaksun perusprosentista. Myös väliprosentti muuttuu. Laki tulee voimaan (STM ylimatemaatikko Mikko Kuusela ) TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET Tasavallan presidentti antoi seuraavat asetukset: Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista annetun tasavallan presidentin asetuksen 1 ja 4 :n muuttamisesta. Asetusmuutoksella Filippiineillä sijaitseva Manilan suurlähetystö ja Australiassa sijaitseva Sydneyn konsulaatti lakkautetaan sekä perustetaan konsulitoimipiste Filippiineille Manilaan lukien. Asetus tulee voimaan (UM hallintojohtaja Ari Rouhe ) Tasavallan presidentin asetus eräiden kasvinsuojeluaineita koskevien hallintotehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa. Asetus tulee voimaan Asetus kumoaa voimassa olevan sopimusasetuksen (565/2011). (OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren ). MUUTA Tasavallan presidentti päätti seuraavat asiat: Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamiseksi: Hallituksen esitys eduskunnalle (HE 138/2012 vp) Kroatian liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan välillä tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta. (OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren ) Tasavallan presidentti päätti olla käyttämättä veto-oikeuttaan seuraavien maakuntalakien osalta: maakuntalaki Ahvenanmaan maakuntapäiväjärjestyksen 54 ja 57 :n muuttamisesta, maakuntalaki maakunnan taloudenhoidosta annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki toimeentulosta annetun lain soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain 2 ja 4 :n muuttamisesta, maakuntalaki hiilidioksidin talteenottamisesta ja varastoinnista annetun lain soveltamisesta Ahvenanmaalla, maakuntalaki luonnonsuojelusta annetun maakuntalain 18 :n muuttamisesta ja maakuntalaki päästökauppaa koskevien valtakunnan säädösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain 1 ja 5 :n muuttamisesta. (OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren ) /135

3 Tasavallan presidentti ratkaisi 15 armonanomusasiaa. (OM neuvotteleva virkamies Eva Tams ) NIMITYSASIAT Tasavallan presidentti päätti seuraavat nimitysasiat: Ulkoasiainneuvos Heikki Hannikaisen Manilassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävän päättyminen (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen ) Canberran suurlähetystön päälliköksi lukien määrätyn, suurlähettiläs Pasi Patokallion sivuakkreditointi Uuteen-Seelantiin. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen ) Hovioikeudenlaamanni Tapani Päiviö Vasama Helsingin hovioikeuden hovioikeudenlaamannin virkaan lukien, hallinto-oikeustuomari Päivi Anneli Jokela Vaasan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan lukien, määräaikainen hovioikeudenneuvos, asessori Kirsi- Maria Häkkinen Vaasan hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan lukien, määräaikainen hovioikeudenneuvos, asessori Tuovi Hannele Hyvärinen Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen ensiksi täytettävään virkaan lukien, asianajaja Taina Sinikka Tuohino Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen toiseksi täytettävään virkaan lukien, määräaikainen hovioikeudenneuvos, asessori Eva Åsa Vilhelmina Nordlund Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen kolmanneksi täytettävään virkaan lukien, määräaikainen hallintooikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Maria Anna Helena Salminen Helsingin hallinto-oikeuden hallintooikeustuomarin ensiksi täytettävään virkaan lukien ja määräaikainen oikeussihteeri, hallintooikeussihteeri Pia Kristiina Repo Helsingin hallinto-oikeuden hallintooikeustuomarin toiseksi täytettävänä virkaan lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos ) Käräjätuomari Liisa-Maija Mikkonen Satakunnan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan lukien, käräjätuomari Juhani Kalervo Laurinolli Oulun käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan lukien, käräjätuomari Sari Maarit Nevalainen Kainuun käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan lukien, määräaikainen käräjätuomari, viskaali Jarl Christian Hirn Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan lukien, lakimies, viskaali Jani Petteri Kosonen Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan lukien ja määräaikainen käräjätuomari, viskaali Björn Mikael Petersson Boucht Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos ) Maavoimien materiaalilaitoksen johtaja, prikaatikenraali Kyösti Juhani Halonen kenraalin virkaan ajalle , maavoimien operaatiopäällikkö, eversti Petri Jussi Mikael Hulkko kenraalin virkaan lukien viiden vuoden määräajaksi ja merivoimien esikuntapäällikkö, lippueamiraali Veijo Yrjö Ilmari Taipalus Maanpuolustuskorkeakoulun rehtoriksi lukien. (PLM ylitarkastaja Aila Helenius ) Eversti Juha Isto Tapani Wihersaaren määrääminen puolustusasiamieheksi Egyptiin lukien asemapaikkana Ankara ja everstiluutnantti Simo Erik Pesun määrääminen puolustusasiamieheksi Tadzhikistaniin lukien asemapaikkana Moskova. (PLM ylitarkastaja Aila Helenius ) VALTIONEUVOSTO HALLITUKSEN ESITYKSET Valtioneuvosto antoi eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset: Hallituksen esitys (HE 162/2012 vp) eduskunnalle laeiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 ja 13 :n sekä korkeimman hallintooikeuden asiantuntijajäsenistä annetun lain 1 :n muuttamisesta. Korkeimmasta hallinto-oikeudesta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kolmijäsenisen kokoonpanon käyttömahdollisuuksia laajennettaisiin nykyisestä. Ehdotuksen mukaan korkein hallinto-oikeus olisi toimivaltainen ratkaisemaan kolmen jäsenen kokoonpanossa myös asiat, joissa valitus on alemmassa asteessa jo kertaalleen jätetty tutkimatta. Tämän lisäksi kolmen jäsenen kokoonpanossa voitaisiin ratkaista mielenterveyslaissa tarkoitetut valitusasiat, jotka koskevat henkilön määräämistä hoitoon tai hoidon jatkamista hänen tahdostaan riippumatta tai potilaan omaisuuden haltuunottoa taikka yhteydenpidon rajoittamista. Lisäksi korkeimman hallinto-oikeuden koko jaoston istuntoa koskevaa sääntelyä ehdotetaan muutettavaksi nykyistä joustavammaksi ja lainkäyttötoiminnan vaatimuksia paremmin vastaavaksi. Korkeimman hallinto-oikeuden asiantuntijajäsenistä annettuun lakiin tehtäisiin uuden vesilain voimaantulon sekä vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain nimikkeen muuttumisen edellyttämät lakitekniset muutokset. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan (OM hallitusneuvos Anne Hallavainio ) Hallituksen esitys (HE 163/2012 vp) eduskunnalle vuoden 2012 kolmannen lisätalousarvioesityksen (HE 136/ 2012 vp) täydentämisestä. Määrärahojen lisäykseksi ehdotetaan 8,5 miljoonaa euroa ja tuloarvion vähennykseksi 10,5 miljoonaa euroa. Valtion nettolainanotto vuonna 2012 olisi yhteensä 9,1 miljardia euroa. (VM budjettipäällikkö Hannu Mäkinen ) VALTIONEUVOSTON ASETUKSET Valtioneuvosto antoi seuraavat asetukset: Valtioneuvoston asetus ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksen avustavia toimielimiä koskeva 3 pykälä kumotaan ja kauppapoliittisen osaston nimi muutetaan taloudellisten ulkosuhteiden osastoksi. 5 pykälässä säädettyjen lisäksi henkilöstöjohtajan ja kansallisen turvallisuusviranomaisen päällikön tehtävään määrääminen tapahtuu valtioneuvoston päätöksellä sekä osastopäällikön, /135 15

4 apulaisosastopäällikön, oikeuspäällikön, kansalaispalvelupäällikön, protokollapäällikön, apulaisprotokollapäällikön ja ulkoasiainhallinnon tarkastajan tehtävään voidaan ulkoasiainneuvoksen lisäksi määrätä myös yksikönpäällikkönä toiminut erityisvirkamies. Asetus tulee voimaan (UM hallintojohtaja Ari Rouhe ) Valtioneuvoston asetus ulkoasiainhallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että alivaltiosihteerin ja turvallisuusjohtajan nimittää virkaan valtioneuvosto sekä arabian, japanin, kiinan ja portugalin kielet lisätään avustajan ja ulkoasiainsihteerin kielitaitoa koskeviin kelpoisuusvaatimuksiin. Lisäksi poistetaan säännös, jonka mukaan poikkeustapauksessa suurlähetystön ja pääkonsulaatin päälliköksi voidaan määrätä myös lähetystöneuvos. Asetus tulee voimaan (UM hallintojohtaja Ari Rouhe ) Valtioneuvoston asetus veroasioita koskevista tiedoista Seychellien kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa. Laki (1118/2011) ja asetus tulevat voimaan (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander ) Valtioneuvoston asetus vuodelta 2012 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että 4 ja 6 pykälässä säädettyjä Etelä-Suomen erikoiskasvituen yksikkötukea alennetaan ja kotieläintilan hehtaarituen yksikkötukea korotetaan. Muutoksen jälkeen Etelä-Suomen erikoiskasvituen tukitaso on 92 euroa hehtaarilta ja kotieläintilan hehtaarituen tukitaso 39 euroa hehtaarilta. Tuen maksaminen perustuu Euroopan komission päätöksen K(2008)696 liittymissopimuksen 141-artiklan perusteella maksettavista Etelä-Suomen kansallisista tuista vuosille Lisäksi korotetaan 21 :ssä säädettyä sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetun tuen määrää neljällä eurolla viitemäärän eläinyksikköä kohden. Muutoksen jälkeen tukitaso on 114 euroa viitemäärän eläinyksiköltä. Asetus tulee voimaan (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo ) Valtioneuvoston asetus vuodelta 2012 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 22 :n muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että 22 pykälässä säädettyä sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetun tuen määrää korotetaan 4 5 eurolla viitemäärän eläinyksikköä kohden tilakohtaisen viitemääräportaan alittavilta eläinyksiköiltä. Muutoksen jälkeen tukitaso on viitemäärän eläinyksikköä rajoitteen alittavalta osin C1-alueella 245 euroa, C2-alueella 214 euroa, C2 pohjoinen ja saaristo-alueella 269 euroa ja C3- ja C4-alueilla 278 euroa. Rajoitteen ylittävien yksiköiden tukitaso on vastaavasti C1-alueella 162 euroa, C2-alueella 140 euroa, C2 pohjoinen ja saaristoalueella 119 euroa ja C3- ja C4- alueilla 119 euroa. Asetus tulee voimaan (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo ) Valtioneuvoston asetus sikojen suojelusta. Asetusta muutetaan siten, että se turvaa nykyistä paremmin sikojen hyvinvoinnin. Asetuksen säädöstaso muutetaan samalla siten, että se vastaa perustuslaissa asetettuja vaatimuksia. Sikojen hyvinvointia edistävät muutokset koskevat sikojen pidolle asetettavia tilavaatimuksia ja karsinoiden lattiarakenteille asetettavia vaatimuksia. Lisäksi sikojen pitopaikassa vaaditaan tietty määrä sairaskarsinatilaa sekä luonnonvaloa kaikissa pitopaikan osastoissa. Porsiville emakoille ja ensikoille on annettava pesäntekomateriaalia käytetystä lannanpoistojärjestelmästä riippumatta. Asetus tulee voimaan siirtymäsäännöksin. (MMM eläinlääkintöylitarkastaja Susanna Ahlström ) VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET Valtioneuvosto teki yleisistunnossa seuraavat päätökset: Päätös määrätä EU-ministerivaliokunnan jäseneksi elinkeinoministeri Jan Vapaavuori. Ministerivaliokunnan kokoonpano on seuraava: puheenjohtaja: pääministeri Jyrki Katainen; jäsenet: valtiovarainministeri Jutta Urpilainen, ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja, eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubb, kehitysministeri Heidi Hautala, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson, sisäasiainministeri Päivi Räsänen, kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki, maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen, peruspalveluministeri Maria Guzenina-, asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru ja ministeri Vapaavuori. (VNK valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen ) Päätös määrätä raha-asiainvaliokunnan jäseneksi elinkeinoministeri Jan Vapaavuori. Ministerivaliokunnan kokoonpano on seuraava: puheenjohtaja: pääministeri Jyrki Katainen; jäsenet: valtiovarainministeri Jutta Urpilainen, eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubb, kehitysministeri Heidi Hautala, sisäasiainministeri Päivi Räsänen, puolustusministeri Carl Haglund, hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen, opetusministeri Jukka Gustafsson, liikenneministeri Merja Kyllönen, työministeri Lauri Ihalainen, asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru ja ministeri Vapaavuori. (VNK valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen ) Päätös määrätä talouspoliittisen ministerivaliokunnan jäseneksi elinkeinoministeri Jan Vapaavuori. Ministerivaliokunnan kokoonpano on seuraava: puheenjohtaja pääministeri Jyrki Katainen, valtiovarainministeri Jutta Urpilainen, sisäasiainministeri Päivi Räsänen, puolustusministeri Carl Haglund, kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki, työministeri Lauri Ihalainen, ympäristöministeri Ville Niinistö ja ministeri Vapaavuori. (VNK valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen ) Päätös vahvistaa ministereiden työnjako työ- ja elinkeinoministeriössä ja valtiovarainministeriössä. Elinkeinoministeri Vapaavuoren ja työministeri Ihalaisen välinen työnjako työ- ja elinkeinoministeriössä: työministeri Ihalainen käsittelee tieto-osastolle, työllisyys- ja yrittäjyysosastolle sekä työelämä- ja markkinaosastolle kuuluvat asiat. Elinkeinoministeri Vapaavuori käsittelee muut työ- ja elinkeinoministeriön toimialaan kuuluvat asiat. Valtiovarainministeri Urpilaisen, hal /135

5 linto- ja kuntaministeri Virkkusen, elinkeinoministeri Vapaavuoren ja eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Stubbin välinen työnjako valtiovarainministeriössä: hallinto- ja kuntaministeri Virkkunen käsittelee kuntaosastolle, hallinnon kehittämisosastolle, henkilöstöosastolle sekä julkisen hallinnon ICT-toiminnolle sekä valtiovarain controller-toiminnolle kuuluvat asiat sekä tulleja ja tilastotointa koskevat asiat. Elinkeinoministeri Vapaavuori käsittelee rahoitusmarkkinaosastolle kuuluvat asiat, ei kuitenkaan valtion lainanottoa ja velanhoitoa koskevia asioita eikä, Euroopan investointipankkia ja Pohjoismaista investointipankkia koskevia asioita lukuun ottamatta, kansainvälisiä rahoituslaitoksia koskevia asioita. Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Stubb käsittelee EU:n budjettineuvostoa koskevat asiat. Valtiovarainministeri Urpilainen käsittelee muut valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvat asiat. (VNK valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen ) Päätös määrätä ministereiden sijaisuudet (liite). (VNK valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen ) Valtioneuvosto teki yleisistunnossa seuraavat päätökset: Päätös määrätä oikeusministeriön kehittämispäällikkö Ann-Mari Pitkäranta, ylitarkastaja Jarkko Mannerhovi ja ylitarkastaja Jennimari Huovinen valtioneuvoston esittelijöiksi. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos ) Päätös nimittää Lapin yliopiston professori Tuula Linna tuomarinvalintalautakunnan oikeustieteellistä tutkimusta ja opetusta edustavaksi jäseneksi lukien lautakunnan päättyväksi toimikaudeksi. (OM hallitussihteeri Mika Risla ) Päätös asioiden käsittelystä valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnassa annetun valtioneuvoston määräyksen muuttamisesta. Raha-asiainvaliokunnassa käsiteltäviä asioita koskevaa määräystä tarkistetaan. Raha-asiainkäsittelystä poistetaan tarpeettomina eräitä asiaryhmiä ja määräyksen soveltamisrajoina olleita euromääriä korotetaan. Lisäksi tarkennetaan velvollisuutta tuoda raha-asiainvaliokunnan käsittelyyn komitean, toimikunnan tai muun toimielimen taikka selvityshenkilön asettaminen, jos sen tehtävänä on valtion vero- tai maksutuloja, budjetti- tai rahastotalouden menoja tai muuta merkittävää kansantaloudellista tai julkistaloudellista asiaa koskeva valmistelu. Päätös tulee voimaan (VM valtiosihteeri Raimo Sailas ) Päätös määrätä eduskunnan kirjelmä Valtion tilinpäätöskertomuksesta vuodelta 2011 ja Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomuksesta eduskunnalle valtion varainhoitovuoden 2011 tilinpäätöksen ja valtion tilinpäätöskertomuksen tarkastuksesta merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyä kannanotoista aiheutuviin toimenpiteisiin. Eduskunnan kannanotot: 1. Eduskunta edellyttää, että hallitus raportoi arvioidusta verovajeesta ja verojäämien määrästä, muutoksista ja muutoksiin keskeisesti vaikuttavista tekijöistä ja verovajeen ja verojäämien pienentämiseen käytettyjen toimien vaikuttavuudesta vuosittain valtion tilinpäätöskertomuksessa ja ensimmäisen kerran vuodelta 2013 annettavassa tilinpäätöskertomuksessa valtion talouden tilaan ja verotuloihin vaikuttavien tekijöiden yhteydessä. 2. Eduskunta edellyttää, että hallitus huolehtii siitä, että valtion toimitilapalvelujen toteutuksessa otetaan aiempaa paremmin huomioon virastojen ja laitosten toimitilatarpeet ja erityisesti toimitilojen muutostarpeet ja että tyhjäksi jääneisiin toimitiloihin hankitaan mahdollisimman pian uudet käyttäjät. 3. Eduskunta edellyttää, että hallitus ottaa asianmukaisesti huomioon ne toimenpiteet, jotka talousarviolausumista on mietinnössä todettu. 4. Eduskunta edellyttää, että hallitus ottaa asianmukaisesti huomioon, mitä edellä mietinnössä on todettu tarkastusvaliokunnan aloitteesta syntyneiden eduskunnan hyväksymien kannanottojen poistamisesta. (VM valtioneuvoston apulaiscontroller Esko Mustonen ) Päätös siitä, että Isojoen, Karijoen ja Teuvan kuntien sekä Kauhajoen kaupungin muodostaman maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen hallinnon järjestämisestä vastaa Kauhajoen kaupunki. Kauhajoen kaupungin alueella sijaitsee yli puolet yhteistoiminta-alueen tiloista. Kauhajoen kaupungilla on myös hyvin toimiva maaseutuhallinnon organisaatio ja sillä on parhaat edellytykset järjestää yhteistoiminta-alueen hallinto hyvin kiireisessä aikataulussa. Maaseutuvirasto ja Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ovat lausunnoissaan puoltaneet hallinnon järjestämisvastuun määräämistä Kauhajoen kaupungille. (MMM hallitusneuvos Esko Laurila ) NIMITYSASIAT Valtioneuvosto päätti seuraavat nimitysasiat: Valtiosihteeri, varatuomari, MBA Jouni Erkki Ensio Hakala ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään elinkeinoministeri Jan Vapaavuoren toimikauden ajaksi. (TEM henkilöstöja hallintojohtaja Mikko Salmenoja ) Valtioneuvosto päätti seuraavat nimitysasiat: Kaupallinen sihteeri, Master of Arts, valtiotieteiden maisteri Sara Ohls ulkoasiainministeriön kaupallisen neuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen , kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka kaupallinen neuvos Mia Hurtta on määrättynä toiseen tehtävään. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen ) Oikeustieteen kandidaatti, ylijohtaja Pekka Ruuhonen Verohallinnon pääjohtajan virkaan (VM hallinto- ja kehitysjohtaja Helena Tarkka ) Yksikönjohtaja, eläinlääketieteen tohtori Riitta Maijala opetus- ja kulttuuriministeriön johtajan virkaan (OKM ylijohtaja Håkan Mattlin ) Oikeustieteen maisteri, kauppatieteiden maisteri Katja Viertävä liikenneja viestintäministeriön hallitusneuvoksen virkaan lukien. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen ) Valtioneuvosto myönsi ympäristöneuvos Petri Ahlrothille palkatonta virkavapautta ympäristöneuvoksen virasta (YM henkilöstöpäällikkö Heidi Sederholm ) /135 17

6 RAHA-ASIAT Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan seuraavia asioita: Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla käytettävän korkotukilainojen myöntämisvaltuuden sekä Maatilatalouden kehittämisrahaston valtiontakausten myöntämisvaltuuden ja avustusvarojen osoittaminen eräiden maatalouden rakennetukien toimeenpanoa varten vuonna Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille osoitetaan myöntämisvaltuutta ja avustusvaroja maatalouden rakennetukilain (1476/2007) mukaisten tukien toimeenpanoa varten. Myöntämisvaltuuksien ja avustusvarojen osoittaminen koskee osaa vuonna 2012 tehtävistä tukipäätöksistä. Vuoden 2012 talousarvion momentilla (Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki) on käytettävissä korkotukilainojen myöntämisvaltuutta yhteensä euroa, jonka lisäksi käytettävissä on vuodelta 2011 siirtyvää myöntämisvaltuutta euroa. Siten vuonna 2012 on käytettävissä korkotukilainojen myöntämisvaltuutta yhteensä euroa. Määrästä osoitetaan myöntämisvaltuutta ELY-keskuksille ,93 euroa. Aiemmin on osoitettu ,57 euroa, josta on jäänyt käyttämättä ,06 euroa. Myöhemmin vuonna 2012 voidaan osoittaa vielä ,56 euroa. Maatilatalouden kehittämisrahaston (MAKERA) vuoden 2012 käyttösuunnitelmassa kauden mukaisiin tukiin varatuista euron avustusvaroista osoitetaan ELY-keskuksille ,56 euroa. Aiemmin on osoitettu ,49 euroa, josta on jäänyt käyttämättä ,03 euroa. Myöhemmin vuonna 2012 voidaan osoittaa vielä ,98 euroa. MAKERAn vuoden 2012 käyttösuunnitelmassa euroon rajatusta valtiontakausten myöntämisvaltuudesta osoitetaan ,00 euroa. Aiemmin on osoitettu ,00 euroa, josta on jäänyt käyttämättä ,00 euroa. Näin ollen myöhemmin vuonna 2012 voidaan osoittaa vielä ,00 euroa. Sika-, broileri- ja kalkkuna-alan tuotantorakennusten uudisrakennusja laajennusinvestointeja koskevasta vuodelle 2012 asetetusta muunnetun eläinpaikan kiintiöstä osoitetaan ELY-keskusten käyttöön eläinpaikkaa. Aiemmin on osoitettu eläinpaikkaa, josta on jäänyt käyttämättä 83 eläinpaikkaa. Myöhemmin vuonna 2012 voidaan osoittaa vielä eläinpaikkaa. (MMM maatalousylitarkastaja Hannu Porkola ) Yrittäjän eläkelain mukaisen vuoden 2012 valtion osuuden ennakon tarkistaminen 16,1 miljoonalla eurolla. Kesäkuussa 2012 sosiaali- ja terveysministeriö vahvisti vuoden 2012 valtion osuuden ennakoksi 45,2 miljoonaa euroa. Eläketurvakeskukselta saadun laskelman mukaan tarkistettu valtion osuuden ennakko vuodelle 2012 on 29,1 miljoonaa euroa eli 16,1 miljoonaa euroa vähemmän kuin kesäkuussa vahvistettu. Eniten arvion muutokseen on vaikuttanut muuttunut maksutulon arvio 15,2 miljoonaa euroa. (STM neuvotteleva virkamies Susanna Grimm-Vikman ) HALLITUKSEN NEUVOTTELUT EU-MINISTERIVALIOKUNTA Hallitus täsmensi Suomen tavoitteet EU:n rahoituskehysneuvotteluissa Neuvottelut EU:n tulevista rahoituskehyksistä (EU:n budjetti vuosille ) ovat siirtyneet loppuvaiheeseen. Rahoituskehyksistä pyritään sopuun päämiesten kesken Eurooppaneuvoston kokouksessa Brysselissä 22. marraskuuta alkaen. EU-ministerivaliokunta täsmensi tänään 9. marraskuuta kokouksessaan Suomen keskeisimpiä tavoitteita näihin neuvotteluihin. Vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa, jossa EU-maat joutuvat kansallisesti noudattamaan budjettien sopeuttamista, on tärkeää, että myös unionin tulevien seitsemän vuoden rahoituskehykset ovat maltilliset. Lisäksi rahoituskehyksen kokonaistaso on olennaisin omaan nettomaksuasemaamme vaikuttava tekijä. EU:n budjetin kasvaessa Suomen maksut nousisivat jyrkemmin kuin unionista tukina ja muissa muodoissa saamamme rahamäärä. Suomen ensisijaisena tavoitteena onkin, että rahoituskehyksen määrärahojen kokonaistasoa leikataan noin 130 miljardia euroa suhteessa komission ehdotukseen. Tämä tavoite tarkoittaa, että rahoituskehys seitsemälle vuodelle olisi noin 990 miljardia euroa eli vastaisi noin yhden prosentin osuutta EU-maiden yhteenlasketusta BKTL:sta. Kokonaistasotavoitteen saavuttamiseksi Suomi on valmis leikkauksiin kaikilla rahoituskehyksen osa-alueille. Leikkausten ei kuitenkaan pidä kohdentua tasasuuruisena kaikkiin menoeriin, vaan painottua alueille, joille komissio on ehdottanut suurinta kasvua, joille varojen aikaisempi käyttö on osoittautunut tehottomaksi tai joille eurooppalainen lisäarvo on vähäisintä. Suomen keskeisimpiä tavoitteita on turvata nykyinen osuutemme maaseudun kehittämisrahoituksesta, sekä säilyttää Itä- ja Pohjois-Suomen asema alue- ja rakennetukien kohdentamisessa. Lisäksi meille on tärkeää kasvattaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiorahoituksen budjettiosuutta nykyisestä. Suomi katsoo että järjestelmän, jolla varoja kerätään unionin budjettiin, tulee olla mahdollisimman yksinkertainen, läpinäkyvä ja oikeudenmukainen. Tämän vuoksi olemme suhtautuneet torjuvasti maksukorjausten myöntämiseen joillekin jäsenmaille. Lisätietoja: EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen, p , ja neuvotteleva virkamies Satu Keskinen, p , vnk.fi, valtioneuvoston kanslia LUOVUTETUT MIETINNÖT Todistelutoimikunta luovutti mietintönsä oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonille. Toimikunta ehdottaa todistelua koskevien säännösten uudistamista. Uutta on, että kaikkein vakavimmissa rikoksissa todistajan henkilöllisyys /135

7 voitaisiin salata. Se lisäisi todistajien turvallisuutta ja helpottaisi näytön hankkimista vakavasta ja järjestäytyneestä rikollisuudesta. Tuomioistuin voisi myöntää todistajalle anonymiteetin, jos rikoksesta säädetty enimmäisrangaistus on vähintään kahdeksan vuotta vankeutta ja jos se on välttämätöntä todistajan tai hänen läheisensä suojaamiseksi henkeen tai terveyteen kohdistuvalta vakavalta uhalta. Lisäksi todistajan henkilöllisyyden salaaminen olisi sallittua ihmiskauppaa ja törkeää paritusta koskevissa jutuissa, vaikka niissä enimmäisrangaistus on alempi, kuusi vuotta vankeutta. Nämä rikokset ovat tyypillisesti vakavaa järjestäytynyttä ja usein myös kansainvälistä rikollisuutta, joiden yhteydessä voi esiintyä vakavaa uhkailua. Lisäksi uutta on, että myös avopuoliso voisi kieltäytyä todistamasta. Mietintö on osoitteessa Julkaisut/Mietintojajalausuntoja/Mietintojenjalausuntojenarkisto/Mietintojajalausuntoja2012/ Lisätietoja antaa lainsäädäntöneuvos Jaakko Rautio, p , oikeusministeriö ja professori Dan Frände, p Valtioneuvoston viikkoa koskevat tiedustelut ja huomautukset pyydetään osoittamaan valtioneuvoston viestintäosastolle, os. Snellmaninkatu 1 A, Helsinki, p. (09) , (09) Edita Publishing Oy, Helsinki /135 19

8 Liite: Ministereiden sijaisuudet Ministeriö Ministeri 1. sijainen 2. sijainen 3. sijainen 4. sijainen 5. sijainen 6. sijainen VNK Katainen Urpilainen muut ministerit virkaikäjärjestyksessä Stubb Katainen Vapaavuori Risikko Virkkunen Niinistö Haglund Hautala Stubb Niinistö Henriksson Haglund Risikko Virkkunen UM Tuomioja Katainen Gustafsson Guzenina- Kiuru Hautala Stubb Stubb Tuomioja Vapaavuori Risikko Virkkunen Gustafsson Hautala Hautala Stubb Niinistö Henriksson Haglund Risikko Virkkunen OM Henriksson Haglund Hautala Niinistö Räsänen Ihalainen Kyllönen SM Räsänen Ihalainen Henriksson Haglund Kyllönen Niinistö Hautala PLM Haglund Henriksson Räsänen Hautala Niinistö Kyllönen Ihalainen VM Urpilainen Virkkunen Tuomioja Gustafsson Guzenina- Kyllönen Ihalainen Virkkunen Urpilainen Koskinen Stubb Risikko Vapaavuori Kiuru Vapaavuori Stubb Risikko Virkkunen Koskinen Haglund Kiuru Stubb Vapaavuori Risikko Virkkunen Koskinen Hautala Haglund OKM Gustafsson Arhinmäki Ihalainen Kiuru Guzenina- Räsänen Virkkunen Arhinmäki Gustafsson Kyllönen Hautala Räsänen Kiuru Guzenina- Räsänen Arhinmäki Henriksson Haglund Kyllönen Kiuru Guzenina- MMM Koskinen Virkkunen Stubb Risikko Vapaavuori Räsänen Niinistö LVM Kyllönen Kiuru Arhinmäki Hautala Henriksson Ihalainen Gustafsson Kiuru Kyllönen Ihalainen Guzenina- Gustafsson Hautala Henriksson TEM Vapaavuori Ihalainen Stubb Risikko Virkkunen Niinistö Haglund Ihalainen Vapaavuori Kiuru Guzenina- Gustafsson Räsänen Haglund STM Risikko Guzenina- Koskinen Virkkunen Stubb Vapaavuori Räsänen Guzenina- Risikko Tuomioja Gustafsson Kiuru Kyllönen Räsänen Arhinmäki Guzenina- Kyllönen Hautala Räsänen Risikko Kiuru YM Niinistö Kiuru Hautala Henriksson Kyllönen Ihalainen Koskinen Kiuru Niinistö Ihalainen Guzenina- Gustafsson Kyllönen Räsänen /135

VALTIONEUVOSTON VIIKKO

VALTIONEUVOSTON VIIKKO 17. 24.6.2011/25 Liite Virallisen lehden numeroon 73/27.6.2011 VALTIONEUVOSTON VIIKKO Toimittanut Valtioneuvoston viestintäyksikkö SISÄLLYSLUETTELO TASAVALLAN PRESIDENTTI 27 Muutos valtioneuvostossa.....

Lisätiedot

PÄÄTÖSESITYS. Jakelun mukaan

PÄÄTÖSESITYS. Jakelun mukaan PÄÄTÖSESITYS Jakelun mukaan KORKOTUKILAINOJEN JA VALTIONTAKAUSTEN MYÖNTÄMISVALTUUDEN SEKÄ AVUSTUSVAROJEN OSOITTAMINEN MAATALOUDEN RAKENNETUKIEN, NUOREN ELINKEINONHARJOITTAJAN ALOITUSTUEN JA MAATILOJEN

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1. Laki

SISÄLLYS. N:o 1. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä tammikuuta 2002 N:o 1 7 SISÄLLYS N:o Sivu 1 Laki Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien

Lisätiedot

SISÄLLYS. asetuksen 2 :n muuttamisesta... 2808. N:o 842. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. asetuksen 2 :n muuttamisesta... 2808. N:o 842. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2010 N:o 842 850 SISÄLLYS N:o Sivu 842 Tasavallan presidentin asetus alusten haitallisten kiinnittymisenestojärjestelmien rajoittamisesta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SISÄLLYS N:o Sivu 597 Laki Kreikan kanssa lahjana saadun kiinteän omaisuuden vapauttamisesta lahjaverosta eräissä tapauksissa

Lisätiedot

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp - HE 140 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 852. Laki

SISÄLLYS. N:o 852. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 2002 N:o 852 858 SISÄLLYS N:o Sivu 852 Laki Kroatian kanssa tehdyn sijoitusten vastavuoroista edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä-

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä- HE 217/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin,

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 243/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 :n sekä kolttalain 68 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 557. Laki. Moldovan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 557. Laki. Moldovan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 1997 N:o 557 563 SISÄLLYS N:o Sivu 557 Laki Moldovan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003 N:o 45 51. Laki. N:o 45. Leivonmäen kansallispuistosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003 N:o 45 51. Laki. N:o 45. Leivonmäen kansallispuistosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003 N:o 45 51 SISÄLLYS N:o Sivu 45 Laki Leivonmäen kansallispuistosta... 93 46 Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS OIKEUSMINISTERIÖSTÄ ANNETUN VALTIONEU- VOSTON ASETUKSEN 6 :N MUUTTAMISESTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS OIKEUSMINISTERIÖSTÄ ANNETUN VALTIONEU- VOSTON ASETUKSEN 6 :N MUUTTAMISESTA OIKEUSMINISTERIÖ Hallitussihteeri Ulla Westermarck Muistio VALTIONEUVOSTON ASETUS OIKEUSMINISTERIÖSTÄ ANNETUN VALTIONEU- VOSTON ASETUKSEN 6 :N MUUTTAMISESTA 1 Tausta Valtion virkamieslain muuttamista koskeva

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 299/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntarakennelain muuttamisesta sekä kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentin kumoamisesta

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON VIIKKO

VALTIONEUVOSTON VIIKKO 23. 29.5.2015/22 Liite Virallisen lehden numeroon 62/1.6.2015 VALTIONEUVOSTON VIIKKO Toimittanut Valtioneuvoston viestintäosasto SISÄLLYSLUETTELO TASAVALLAN PRESIDENTTI.. 61 Muutos valtioneuvostossa.....

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON VIIKKO

VALTIONEUVOSTON VIIKKO 31.5. 6.6.2014/23 Liite Virallisen lehden numeroon 65/9.6.2014 VALTIONEUVOSTON VIIKKO Toimittanut Valtioneuvoston viestintäosasto SISÄLLYSLUETTELO TASAVALLAN PRESIDENTTI 13 Muutos valtioneuvostossa.....

Lisätiedot

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 21.4.2016 16:00 sairaus Aalto Touko

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 2002 N:o 833 839 SISÄLLYS N:o Sivu 833 Laki Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkeasioiden

Lisätiedot

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 110/2009 vp Laki vakuutetun sairausvakuutusmaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun suuruudesta vuonna 2010 ja sairausvakuutuslain 7 luvun :n ja 18 luvun :n muuttamisesta Eduskunnalle ALOITTEEN

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 1 luku Toimivalta 1 Markkinaoikeuden toimivalta ja toimipaikka Markkinaoikeus käsittelee ne asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi: 1. kilpailunrajoituksista

Lisätiedot

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 :n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON VIIKKO

VALTIONEUVOSTON VIIKKO 12. 18.10.2013/42 Liite Virallisen lehden numeroon 122/21.10.2013 VALTIONEUVOSTON VIIKKO Toimittanut Valtioneuvoston viestintäosasto SISÄLLYSLUETTELO TASAVALLAN PRESIDENTTI 13 Muutos valtioneuvostossa.....

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 1999. Hallinto-oikeuslaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Annettu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 1999. Hallinto-oikeuslaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Annettu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 1999 Hallinto-oikeuslaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Hallinto-oikeudet Yleisiä alueellisia hallintotuomioistuimia ovat

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 963. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 963. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 N:o 963 969 SISÄLLYS N:o Sivu 963 Tasavallan presidentin asetus Marokon kuningaskunnan kanssa suosituimmuuden soveltamisesta

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON VIIKKO

VALTIONEUVOSTON VIIKKO 21. 27.6.2014/26 Liite Virallisen lehden numeroon 73/30.6.2014 VALTIONEUVOSTON VIIKKO Toimittanut Valtioneuvoston viestintäosasto SISÄLLYSLUETTELO TASAVALLAN PRESIDENTTI............. 13 Muutos valtioneuvostossa.....

Lisätiedot

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: tuomioistuinharjoittelusta 1 Soveltamisala Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, käräjänotaarista säädetään tuomioistuinlaissa ( / ). Käräjänotaarin velvollisuuksiin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2008 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2008 N:o 38 43. Laki. N:o 38. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2008 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2008 N:o 38 43. Laki. N:o 38. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2008 N:o 38 43 SISÄLLYS N:o Sivu 38 Laki Euroopan yhteisen ilmailualueen perustamista koskevan monenvälisen sopimuksen lainsäädännön

Lisätiedot

HE 212/2013 vp. 65 vuodesta 68 vuoteen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman

HE 212/2013 vp. 65 vuodesta 68 vuoteen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman HE 212/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupanvahvistajista annetun lain 1 ja 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kaupanvahvistajista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa,

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa, HE 217/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 357. Laki. kuntajakolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2008

SISÄLLYS. N:o 357. Laki. kuntajakolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2008 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 2008 N:o 357 363 SISÄLLYS N:o Sivu 357 Laki kuntajakolain muuttamisesta... 945 358 Valtioneuvoston asetus alle 18-vuotiaana vahinkoa

Lisätiedot

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2478/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 luonnonhaittakorvauksen toisen erän maksaminen

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2478/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 luonnonhaittakorvauksen toisen erän maksaminen Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2478/54/2013 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Vuoden 2013 luonnonhaittakorvauksen toisen erän maksaminen Liitteenä on maksamista

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 781. Laki. valtion eläkerahastosta annetun lain 6 :n 2 momentin kumoamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 1998

SISÄLLYS. N:o 781. Laki. valtion eläkerahastosta annetun lain 6 :n 2 momentin kumoamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 1998 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 1998 N:o 781 788 SISÄLLYS N:o Sivu 781 Laki valtion eläkerahastosta annetun lain 6 :n 2 momentin kumoamisesta... 2159 782 Laki Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 510. Laki. korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 14 :n muuttamisesta. Annettu Naantalissa 18 päivänä heinäkuuta 2008

SISÄLLYS. N:o 510. Laki. korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 14 :n muuttamisesta. Annettu Naantalissa 18 päivänä heinäkuuta 2008 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2008 N:o 510 515 SISÄLLYS N:o Sivu 510 Laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 14 :n muuttamisesta... 1473 511 Laki yksityisyyden

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verontilityslain ja tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion eläkelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion eläkelakia muutettavaksi siten, että eläkeasioissa ensimmäisenä muutoksenhakuasteena

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 967. Laki. tekijänoikeuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 1997

SISÄLLYS. N:o 967. Laki. tekijänoikeuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 1997 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 1997 N:o 967 977 SISÄLLYS N:o Sivu 967 Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta... 3679 968 Laki pienyrittäjän vuosilomarahasta annetun

Lisätiedot

HE 304/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan, että opetus- ja kulttuuriministeriön

HE 304/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan, että opetus- ja kulttuuriministeriön Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan, että opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle päätetyt opetustoimen

Lisätiedot

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä HE 151/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 7 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

Lisätiedot

HE 90/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia

HE 90/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia HE 90/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 6 luvun 1 :n ja aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2010 N:o Laki. N:o 595. huumausainelain 3 :n muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2010 N:o Laki. N:o 595. huumausainelain 3 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2010 N:o 595 598 SISÄLLYS N:o Sivu 595 Laki huumausainelain 3 :n muuttamisesta... 2053 596 Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON VIIKKO

VALTIONEUVOSTON VIIKKO 27.10. 2.11.2012/44 Liite Virallisen lehden numeroon 129/5.11.2012 VALTIONEUVOSTON VIIKKO Toimittanut Valtioneuvoston viestintäosasto SISÄLLYSLUETTELO TASAVALLAN PRESIDENTTI 25 Eduskunnan vastaukset.......

Lisätiedot

Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö ELY-keskukset Vuoden 2014 maatalousyrittäjien opintorahaa (2521) koskevien hakemusten käsittelyssä noudatettavista menettelyistä Liitteenä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1292. Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 1292. Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007 N:o 1292 1298 SISÄLLYS N:o Sivu 1292 Laki autoverolain muuttamisesta... 5051 1293 Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 81/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 906. Asetus. puolustushallinnon rakennuslaitoksesta annetun asetuksen 4 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 1997

SISÄLLYS. N:o 906. Asetus. puolustushallinnon rakennuslaitoksesta annetun asetuksen 4 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 1997 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 1997 N:o 906 912 SISÄLLYS N:o Sivu 906 Asetus puolustushallinnon rakennuslaitoksesta annetun asetuksen 4 :n muuttamisesta... 3579 907

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

HE 115/2004 vp. pöytäkirjan sekä Euroopan poliisiviraston

HE 115/2004 vp. pöytäkirjan sekä Euroopan poliisiviraston HE 115/2004 vp Hallituksen esitys eduskunnalle euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen 2 artiklan ja liitteen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan sekä euroopan poliisiviraston perustamisesta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 37/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 a ja 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuslakia alemmanasteisten lääkekorvauksia

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2006 N:o 78 81 SISÄLLYS N:o Sivu 78 Laki Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen

Lisätiedot

HE 57/2010 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2010 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 57/2010 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2010 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HE 57/2010 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2010 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 399. Laki

SISÄLLYS. N:o 399. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 1997 N:o 399 403 SISÄLLYS N:o Sivu 399 Laki Arabiemiraattien liiton kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja molemminpuolista suojaamista

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1. Valtiovarainministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 1. Valtiovarainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 2003 N:o 1 3 SISÄLLYS N:o Sivu 1 Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden

Lisätiedot

Perjantai 12.12.2003 kello 14.00-14.54. Läsnä nimenhuudossa

Perjantai 12.12.2003 kello 14.00-14.54. Läsnä nimenhuudossa SUURI VALIOKUNTA Valiokunnan kokous 46/2003 vp Perjantai 12.12.2003 kello 14.00-14.54 Läsnä nimenhuudossa pj. vpj. vpj. jäs. Ville Itälä /kok Kimmo Kiljunen /sd Hannu Takkula /kesk Arja Alho /sd Mikko

Lisätiedot

Perjantai 23.5.2003 kello 14.00-14.48. Läsnä nimenhuudossa

Perjantai 23.5.2003 kello 14.00-14.48. Läsnä nimenhuudossa SUURI VALIOKUNTA Valiokunnan kokous 10/2003 vp Perjantai 23.5.2003 kello 14.00-14.48 Läsnä nimenhuudossa pj. vpj. vpj. jäs. Ville Itälä /kok Kimmo Kiljunen /sd Hannu Takkula /kesk Arja Alho /sd Mikko Elo

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriö PERUSMUISTIO MMM2016-00217. RO Kiviranta Mirja(MMM) 24.03.2016. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Maa- ja metsätalousministeriö PERUSMUISTIO MMM2016-00217. RO Kiviranta Mirja(MMM) 24.03.2016. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Maa- ja metsätalousministeriö PERUSMUISTIO MMM2016-00217 RO Kiviranta Mirja(MMM) 24.03.2016 Asia Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672. Laki. N:o 663. eräiden naisjärjestöjen valtionavusta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672. Laki. N:o 663. eräiden naisjärjestöjen valtionavusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672 SISÄLLYS N:o Sivu 663 Laki eräiden naisjärjestöjen valtionavusta... 3219 664 Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan,

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä elokuuta 2009 N:o Laki. N:o 598. maatalouden rakennetuista annetun lain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä elokuuta 2009 N:o Laki. N:o 598. maatalouden rakennetuista annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 12 päivänä elokuuta 2009 N:o 598 603 SISÄLLYS N:o Sivu 598 Laki maatalouden rakennetuista annetun lain muuttamisesta... 3993 599 Laki kaupallisista tavarankuljetuksista

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 756. Laki. valmisteverotuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 756. Laki. valmisteverotuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä heinäkuuta 2007 N:o 756 762 SISÄLLYS N:o Sivu 756 Laki valmisteverotuslain muuttamisesta... 3603 757 Valtioneuvoston asetus satovahinkojen korvaamisesta

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja radiorahastosta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 875. Laki

SISÄLLYS. N:o 875. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 1999 N:o 875 880 SISÄLLYS N:o Sivu 875 Laki kulttuuriomaisuuden luvattoman tuonnin, viennin ja omistusoikeuden siirron kieltämiseksi

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 111. Valtioneuvoston asetus. sairausvakuutuslain 5 luvun 9 :n 4 momentissa tarkoitetusta ostokerrasta

SISÄLLYS. N:o 111. Valtioneuvoston asetus. sairausvakuutuslain 5 luvun 9 :n 4 momentissa tarkoitetusta ostokerrasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 2005 N:o 111 115 SISÄLLYS N:o Sivu 111 Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain 5 luvun 9 :n 4 momentissa tarkoitetusta ostokerrasta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 60. Laki. Viron kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä. Annettu Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 1996

SISÄLLYS. N:o 60. Laki. Viron kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä. Annettu Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 1996 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä helmikuuta 1998 N:o 60 67 SISÄLLYS N:o Sivu 60 Laki Viron kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä... 153 61 Asetus

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Vuoden 2015 ympäristösopimusten ( ) toisen erän maksaminen

Vuoden 2015 ympäristösopimusten ( ) toisen erän maksaminen Varainhoito-osasto 30.5.2016 Tukien maksatusyksikkö 920/03.03.00/2016 Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukset Vuoden 2015 ympäristösopimusten (2014-2020) toisen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 932. Laki. ulosottokaaren 1 luvun 32 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2009

SISÄLLYS. N:o 932. Laki. ulosottokaaren 1 luvun 32 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2009 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2009 N:o 932 942 SISÄLLYS N:o Sivu 932 Laki ulosottokaaren 1 luvun 32 :n muuttamisesta... 4889 933 Laki luottotietolain muuttamisesta...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 715. Laki. aravalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä elokuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 715. Laki. aravalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä elokuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä elokuuta 2006 N:o 715 721 SISÄLLYS N:o Sivu 715 Laki aravalain muuttamisesta... 2197 716 Laki aravarajoituslain muuttamisesta... 2199 717 Laki

Lisätiedot

OKM Opetus- ja kulttuuriministeriö, Oikeusministeriö, Sisäministeriö, Ulkoasiainministeriö. NUOLI/lv Sulander Heidi(OKM)

OKM Opetus- ja kulttuuriministeriö, Oikeusministeriö, Sisäministeriö, Ulkoasiainministeriö. NUOLI/lv Sulander Heidi(OKM) Opetus- ja kulttuuriministeriö, Oikeusministeriö, Sisäministeriö, Ulkoasiainministeriö PERUSMUISTIO OKM2015-00149 NUOLI/lv Sulander Heidi(OKM) 31.08.2015 Asia Euroopan neuvoston urheilukilpailujen manipuloinnista

Lisätiedot

HE 18/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 40 :n muuttamisesta

HE 18/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 40 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi henkilötietojen käsittelystä

Lisätiedot

SISÄLLYS. tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan. N:o 411. Laki

SISÄLLYS. tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan. N:o 411. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 2006 N:o 411 417 SISÄLLYS N:o Sivu 411 Laki Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 768. Laki

SISÄLLYS. N:o 768. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 1998 N:o 768 774 SISÄLLYS N:o Sivu 768 Laki ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskevan yleissopimuksen yhdennentoista

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1997 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 1997 N:o 306 312. Laki. N:o 306. alkoholilain 3 ja 60 :n muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1997 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 1997 N:o 306 312. Laki. N:o 306. alkoholilain 3 ja 60 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 1997 N:o 306 312 SISÄLLYS N:o Sivu 306 Laki alkoholilain 3 ja 60 :n muuttamisesta... 907 307 Laki alkoholilain 93 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 58. Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. N:o 58. Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä helmikuuta 2008 N:o 58 62 SISÄLLYS N:o Sivu 58 Valtioneuvoston asetus lasten ja nuorten oikeuspsykiatristen tutkimusten kustannuksiin vuonna 2008

Lisätiedot

Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen

Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen Asettamispäätös VM035:00/2012 16.5.2012 Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen 1 Asettaminen 2 Toimikausi 3 Tausta Valtiovarainministeriö on tänään

Lisätiedot

HE 50/2015 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2016 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

HE 50/2015 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2016 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi takuueläkkeestä annetun lain 8 :n, vammaisetuuksista annetun lain ja kansaneläkelain 103 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos,

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos, HE 66/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arkistolain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arkistolakia muutettavaksi siten, että siitä poistettaisiin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 163. Laki. Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 163. Laki. Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 2008 N:o 163 166 SISÄLLYS N:o Sivu 163 Laki Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka Yhtymähallitus 22.1.2015 1 AIKA Torstai 22.1.2015 klo 17.00-18.10 PAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju,

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1019. Laki. aravarajoituslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2005

SISÄLLYS. N:o 1019. Laki. aravarajoituslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2005 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta N:o 1019 1026 SISÄLLYS N:o Sivu 1019 Laki aravarajoituslain muuttamisesta... 4641 1020 Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON VIIKKO

VALTIONEUVOSTON VIIKKO 11. 17.8.2012/33 Liite Virallisen lehden numeroon 96/20.8.2012 VALTIONEUVOSTON VIIKKO Toimittanut Valtioneuvoston viestintäosasto SISÄLLYSLUETTELO VALTIONEUVOSTO........ 11 Hallituksen esitykset.........

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 843. Laki. perintökaaren 7 luvun 5 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 2002

SISÄLLYS. N:o 843. Laki. perintökaaren 7 luvun 5 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 2002 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 2002 N:o 843 848 SISÄLLYS N:o Sivu 843 Laki perintökaaren 7 luvun 5 :n muuttamisesta... 3975 844 Tasavallan presidentin asetus Singaporen

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON VIIKKO

VALTIONEUVOSTON VIIKKO 16 27.7.2011/29 Erillispainos liitteestä, joka on Virallisen lehden numerossa 85/25.7.2011 VALTIONEUVOSTON VIIKKO Toimittanut Valtioneuvoston viestintäyksikkö SISÄLLYSLUETTELO TASAVALLAN PRESIDENTTI 9

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 68/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksilta vuodelta 2004 perittävästä maksusta Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi yksivuotinen laki, jolla tapaturma-

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON VIIKKO

VALTIONEUVOSTON VIIKKO 20. 26.9.2014/39 Liite Virallisen lehden numeroon 112/29.9.2014 VALTIONEUVOSTON VIIKKO Toimittanut Valtioneuvoston viestintäosasto SISÄLLYSLUETTELO TASAVALLAN PRESIDENTTI 13 Muutos valtioneuvostossa.....

Lisätiedot

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä N:o 497/2003 Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2003 Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus ja soveltamisala Lain

Lisätiedot

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa 1992 vp- HE 101 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kaupunginviskaa Iista ja nimismiehestä käräjäoikeuden syyttäjänä ja laiksi kaupunginviskaaleista annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Eläin- ja erikoistukien muutokset vuonna 2014

Eläin- ja erikoistukien muutokset vuonna 2014 Eläin- ja erikoistukien muutokset vuonna 2014 Maatalousalan De minimis -tuki Maatalousalan De minimis tuesta annettiin uusi asetus 18.12.2013 Komission asetus (EU) N:o 1408/2013, Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

HE 88/2008 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan samanaikaisesti lisäpöytäkirjan kansallisen voimaantulon kanssa.

HE 88/2008 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan samanaikaisesti lisäpöytäkirjan kansallisen voimaantulon kanssa. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräiden kansainvälisesti suojattujen tunnusten käytöstä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia eräiden

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 1998 N:o 137 144. Asetus. N:o 137. puolustusvoimista annetun asetuksen muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 1998 N:o 137 144. Asetus. N:o 137. puolustusvoimista annetun asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 1998 N:o 137 144 SISÄLLYS N:o Sivu 137 Asetus puolustusvoimista annetun asetuksen muuttamisesta... 321 138 Asetus Israelin kanssa

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 310. Laki. merilain 6 luvun 1 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 2008

SISÄLLYS. N:o 310. Laki. merilain 6 luvun 1 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 2008 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 2008 N:o 310 317 SISÄLLYS N:o Sivu 310 Laki merilain 6 luvun 1 :n muuttamisesta... 817 311 Tasavallan presidentin asetus Valko-Venäjän

Lisätiedot

Maatalouden ympäristötuen erityistuen 2049 toisen erän maksaminen. Lisätietoja määräyksen sisältämistä asioista antaa:

Maatalouden ympäristötuen erityistuen 2049 toisen erän maksaminen. Lisätietoja määräyksen sisältämistä asioista antaa: Varainhoito-osasto 30.5.2016 Tukien maksatusyksikkö 919/03.03.00/2016 ELY-keskukset Maatalouden ympäristötuen erityistuen 2049 toisen erän maksaminen Liitteenä on maksamista koskeva Maaseutuviraston määräys

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011. 1316/2011 Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011. 1316/2011 Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011 1316/2011 Laki autoverolain muuttamisesta Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204

Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2000» 25.2.2000/204 Seurattu SDK 456/2010 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot