VALTIONEUVOSTON VIIKKO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALTIONEUVOSTON VIIKKO"

Transkriptio

1 /46 Liite Virallisen lehden numeroon 135/ VALTIONEUVOSTON VIIKKO Toimittanut Valtioneuvoston viestintäosasto SISÄLLYSLUETTELO TASAVALLAN PRESIDENTTI. 13 Muutos valtioneuvostossa Eduskunnan vastaukset Tasavallan presidentin asetukset 14 Muuta Nimitysasiat VALTIONEUVOSTO Hallituksen esitykset Valtioneuvoston asetukset Valtioneuvoston päätökset Nimitysasiat Raha-asiat HALLITUKSEN NEUVOTTELUT EU-ministerivaliokunta LUOVUTETUT MIETINNÖT.. 18 Liite: Ministereiden sijaisuudet TASAVALLAN PRESIDENTTI MUUTOS VALTIONEUVOSTOSSA Tasavallan presidentti vapautti pyynnöstä valtiotieteen maisteri, kansanedustaja Jyri Jukka Häkämiehen valtioneuvoston jäsenyydestä ja elinkeinoministerin tehtävistä sekä käsittelemästä valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia tehtäviä ja nimitti oikeustieteen kandidaatti, kansanedustaja Jan Pellervo Vapaavuoren valtioneuvoston jäseneksi ja määräsi hänet elinkeinoministeriksi sekä käsittelemään valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia tehtäviä. (VNK valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen ) EDUSKUNNAN VASTAUKSET Tasavallan presidentti vahvisti seuraavat lait: Laki Oikeusrekisterikeskuksesta (HE 122/2012 vp). Lailla Oikeusrekisterikeskuksesta toteutetaan oikeushallinnon tietohallintopalveluiden uudelleenorganisointi eli Oikeusrekisterikeskuksen ja Oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen osittainen yhdistyminen. Oikeusrekisterikeskus huolehtii rekisterinpitoon ja seuraamusten täytäntöönpanoon liittyvien tehtävien lisäksi oikeusministeriön hallinnonalan tietojärjestelmäpalveluiden ylläpidosta ja kehittämisestä. Oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen tehtäväksi jää niin sanottujen perustietotekniikkapalveluiden tuottaminen. Asetuksentasoinen Oikeusrekisterikeskusta koskeva sääntely otetaan lakiin. Laki tulee voimaan (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos ) Laki Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta (HE 73/2012 vp). Laki Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta säädetään. Lain säännöksissä otetaan huomioon ulosottokaaren ja Valtakunnanvoudinvirastosta annetun lain vaikutukset maakunnanvoudinviraston hallinnolliseen asemaan. Laki tulee voimaan (OM hallitusneuvos Kari Liede ) Laki tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta ja laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain 2 :n muuttamisesta (HE 63/2012 vp). Laeilla pannaan täytäntöön neuvoston puitepäätös vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta valvontatoimia koskeviin päätöksiin Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tutkintavankeuden vaihtoehtona. Lait tulevat voimaan (OM erityisasiantuntija Sanna Mikkola ) /135 13

2 Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta ja laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta (HE 91/ 2012 vp). Energiaverotuksen painopistettä siirretään vähäpäästöisyyteen kannustavaksi korottamalla lämmitykseen käytettävien sekä voimalaitos- ja työkonepolttoaineiden veron hiilidioksidiosuutta. Kevyen ja raskaan polttoöljyn, kivihiilen ja maakaasun hiilidioksidiveron laskentaperusteena oleva hiilidioksiditonnin arvo nostetaan 35 euroon. Samalla alennetaan energiasisältöveron osuutta 6,65 euroon megawattitunnilta. Maakaasusta kannetaan alennettua energiasisältöveroa 4,45 euroa megawattitunnilta vuoden 2014 loppuun. Mäntyöljyn jatkojalostuksen raaka-ainesaannin turvaamiseksi mäntyöljyn veroa korotetaan saman verran kuin raskaan polttoöljyn osalta. Kaupallisen vesiliikenteen polttoaineiden verottomuus laajennetaan koskemaan myös maakaasua ja kivihiiltä. Lait tulevat voimaan (VM lainsäädäntöneuvos Leo Parkkonen ) Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (HE 113/2012 vp). Vakuutetun omavastuuosuuksia lääke- ja matkakustannuksista korotetaan sekä viitehintajärjestelmään kuulumattomien lääkevalmisteiden kohtuullisia tukkuhintoja alennetaan. Lääkekustannusten vuotuista omavastuuosuutta lasketaan. Säästöjen lisäksi lääkärin- ja hammaslääkärinpalkkioiden sekä tutkimuksen ja hoidon korvaamisessa siirrytään euromääräiseen korvaukseen ja tutkimuksen ja hoidon kiinteästä omavastuusta luovutaan. Lainmuutoksista syntyvä säästö sekä valtiontalouden vuosille annetussa kehyspäätöksessä sovittu 20 miljoonan euron säästö sairaanhoitokorvausmenoista kohdennetaan kokonaisuudessaan sairausvakuutuksen sairaanhoitovakuutuksen valtion rahoitusosuuteen. Kohdentaminen toteutetaan määräaikaisella lainmuutoksella, jossa vakuutettujen ja valtion välisiä rahoitusosuuksia muutetaan lisäämällä sairaanhoitovakuutuksen rahoitukseen vakuutettujen sairaanhoitomaksuilla rahoitettava säästön suuruinen korjauserä ja vähentämällä valtion rahoitusosuutta korjauserän suuruisella rahamäärällä. Lisäksi pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen 7 artiklan mukaisten paluumatkojen kustannusvastuun selkeyttämiseksi paluumatkan lisäkustannukset korvataan valtion varoista. Laki tulee voimaan (STM neuvotteleva virkamies Virpi Korhonen ) Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 18 :n muuttamisesta (HE 135/2012 vp). Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on vuonna ,60 prosenttia palkasta ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksu 0,80 prosenttia palkasta palkkasumman euroon asti ja sen ylittävältä osalta 3,20 prosenttia palkasta. Yrityksen osaomistajan palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,20 prosenttia palkasta ja yrityksen osaomistajasta maksettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu 0,80 prosenttia palkasta. Valtion liikelaitoksen työttömyysvakuutusmaksu on 0,80 prosenttia liikelaitoksen liiketoiminnasta maksamien palkkojen määrästä palkkasumman euroon asti ja sen ylittävältä osalta 2,05 prosenttia palkasta. Yliopiston työttömyysvakuutusmaksu on 0,80 prosenttia palkasta palkkasumman euroon asti ja sen ylittävältä osalta 2,35 prosenttia palkasta. Laki tulee voimaan (STM hallitussihteeri Kirsi Päivänsalo ) Laki yrittäjän eläkelain 115 :n muuttamisesta (HE 118/2012 vp). Lakia muutetaan siten, että aloittavat yrittäjät saavat alennusta työeläkevakuutusmaksuun määräajan siten, että maksu on 78 prosenttia normaalista työeläkevakuutusmaksusta. Laki tulee voimaan (STM ylimatemaatikko Mikko Kuusela ) Laki maatalousyrittäjän eläkelain 22 :n muuttamisesta (HE 119/2012 vp). Maatalousyrittäjien ja apurahansaajien työeläkevakuutusmaksun määräytymistä muutetaan siten, että alennettu prosentti on 54 prosenttia työeläkevakuutusmaksun perusprosentista. Myös väliprosentti muuttuu. Laki tulee voimaan (STM ylimatemaatikko Mikko Kuusela ) TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET Tasavallan presidentti antoi seuraavat asetukset: Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista annetun tasavallan presidentin asetuksen 1 ja 4 :n muuttamisesta. Asetusmuutoksella Filippiineillä sijaitseva Manilan suurlähetystö ja Australiassa sijaitseva Sydneyn konsulaatti lakkautetaan sekä perustetaan konsulitoimipiste Filippiineille Manilaan lukien. Asetus tulee voimaan (UM hallintojohtaja Ari Rouhe ) Tasavallan presidentin asetus eräiden kasvinsuojeluaineita koskevien hallintotehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa. Asetus tulee voimaan Asetus kumoaa voimassa olevan sopimusasetuksen (565/2011). (OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren ). MUUTA Tasavallan presidentti päätti seuraavat asiat: Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamiseksi: Hallituksen esitys eduskunnalle (HE 138/2012 vp) Kroatian liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan välillä tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta. (OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren ) Tasavallan presidentti päätti olla käyttämättä veto-oikeuttaan seuraavien maakuntalakien osalta: maakuntalaki Ahvenanmaan maakuntapäiväjärjestyksen 54 ja 57 :n muuttamisesta, maakuntalaki maakunnan taloudenhoidosta annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki toimeentulosta annetun lain soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain 2 ja 4 :n muuttamisesta, maakuntalaki hiilidioksidin talteenottamisesta ja varastoinnista annetun lain soveltamisesta Ahvenanmaalla, maakuntalaki luonnonsuojelusta annetun maakuntalain 18 :n muuttamisesta ja maakuntalaki päästökauppaa koskevien valtakunnan säädösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain 1 ja 5 :n muuttamisesta. (OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren ) /135

3 Tasavallan presidentti ratkaisi 15 armonanomusasiaa. (OM neuvotteleva virkamies Eva Tams ) NIMITYSASIAT Tasavallan presidentti päätti seuraavat nimitysasiat: Ulkoasiainneuvos Heikki Hannikaisen Manilassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävän päättyminen (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen ) Canberran suurlähetystön päälliköksi lukien määrätyn, suurlähettiläs Pasi Patokallion sivuakkreditointi Uuteen-Seelantiin. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen ) Hovioikeudenlaamanni Tapani Päiviö Vasama Helsingin hovioikeuden hovioikeudenlaamannin virkaan lukien, hallinto-oikeustuomari Päivi Anneli Jokela Vaasan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan lukien, määräaikainen hovioikeudenneuvos, asessori Kirsi- Maria Häkkinen Vaasan hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan lukien, määräaikainen hovioikeudenneuvos, asessori Tuovi Hannele Hyvärinen Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen ensiksi täytettävään virkaan lukien, asianajaja Taina Sinikka Tuohino Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen toiseksi täytettävään virkaan lukien, määräaikainen hovioikeudenneuvos, asessori Eva Åsa Vilhelmina Nordlund Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen kolmanneksi täytettävään virkaan lukien, määräaikainen hallintooikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Maria Anna Helena Salminen Helsingin hallinto-oikeuden hallintooikeustuomarin ensiksi täytettävään virkaan lukien ja määräaikainen oikeussihteeri, hallintooikeussihteeri Pia Kristiina Repo Helsingin hallinto-oikeuden hallintooikeustuomarin toiseksi täytettävänä virkaan lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos ) Käräjätuomari Liisa-Maija Mikkonen Satakunnan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan lukien, käräjätuomari Juhani Kalervo Laurinolli Oulun käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan lukien, käräjätuomari Sari Maarit Nevalainen Kainuun käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan lukien, määräaikainen käräjätuomari, viskaali Jarl Christian Hirn Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan lukien, lakimies, viskaali Jani Petteri Kosonen Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan lukien ja määräaikainen käräjätuomari, viskaali Björn Mikael Petersson Boucht Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos ) Maavoimien materiaalilaitoksen johtaja, prikaatikenraali Kyösti Juhani Halonen kenraalin virkaan ajalle , maavoimien operaatiopäällikkö, eversti Petri Jussi Mikael Hulkko kenraalin virkaan lukien viiden vuoden määräajaksi ja merivoimien esikuntapäällikkö, lippueamiraali Veijo Yrjö Ilmari Taipalus Maanpuolustuskorkeakoulun rehtoriksi lukien. (PLM ylitarkastaja Aila Helenius ) Eversti Juha Isto Tapani Wihersaaren määrääminen puolustusasiamieheksi Egyptiin lukien asemapaikkana Ankara ja everstiluutnantti Simo Erik Pesun määrääminen puolustusasiamieheksi Tadzhikistaniin lukien asemapaikkana Moskova. (PLM ylitarkastaja Aila Helenius ) VALTIONEUVOSTO HALLITUKSEN ESITYKSET Valtioneuvosto antoi eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset: Hallituksen esitys (HE 162/2012 vp) eduskunnalle laeiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 ja 13 :n sekä korkeimman hallintooikeuden asiantuntijajäsenistä annetun lain 1 :n muuttamisesta. Korkeimmasta hallinto-oikeudesta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kolmijäsenisen kokoonpanon käyttömahdollisuuksia laajennettaisiin nykyisestä. Ehdotuksen mukaan korkein hallinto-oikeus olisi toimivaltainen ratkaisemaan kolmen jäsenen kokoonpanossa myös asiat, joissa valitus on alemmassa asteessa jo kertaalleen jätetty tutkimatta. Tämän lisäksi kolmen jäsenen kokoonpanossa voitaisiin ratkaista mielenterveyslaissa tarkoitetut valitusasiat, jotka koskevat henkilön määräämistä hoitoon tai hoidon jatkamista hänen tahdostaan riippumatta tai potilaan omaisuuden haltuunottoa taikka yhteydenpidon rajoittamista. Lisäksi korkeimman hallinto-oikeuden koko jaoston istuntoa koskevaa sääntelyä ehdotetaan muutettavaksi nykyistä joustavammaksi ja lainkäyttötoiminnan vaatimuksia paremmin vastaavaksi. Korkeimman hallinto-oikeuden asiantuntijajäsenistä annettuun lakiin tehtäisiin uuden vesilain voimaantulon sekä vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain nimikkeen muuttumisen edellyttämät lakitekniset muutokset. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan (OM hallitusneuvos Anne Hallavainio ) Hallituksen esitys (HE 163/2012 vp) eduskunnalle vuoden 2012 kolmannen lisätalousarvioesityksen (HE 136/ 2012 vp) täydentämisestä. Määrärahojen lisäykseksi ehdotetaan 8,5 miljoonaa euroa ja tuloarvion vähennykseksi 10,5 miljoonaa euroa. Valtion nettolainanotto vuonna 2012 olisi yhteensä 9,1 miljardia euroa. (VM budjettipäällikkö Hannu Mäkinen ) VALTIONEUVOSTON ASETUKSET Valtioneuvosto antoi seuraavat asetukset: Valtioneuvoston asetus ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksen avustavia toimielimiä koskeva 3 pykälä kumotaan ja kauppapoliittisen osaston nimi muutetaan taloudellisten ulkosuhteiden osastoksi. 5 pykälässä säädettyjen lisäksi henkilöstöjohtajan ja kansallisen turvallisuusviranomaisen päällikön tehtävään määrääminen tapahtuu valtioneuvoston päätöksellä sekä osastopäällikön, /135 15

4 apulaisosastopäällikön, oikeuspäällikön, kansalaispalvelupäällikön, protokollapäällikön, apulaisprotokollapäällikön ja ulkoasiainhallinnon tarkastajan tehtävään voidaan ulkoasiainneuvoksen lisäksi määrätä myös yksikönpäällikkönä toiminut erityisvirkamies. Asetus tulee voimaan (UM hallintojohtaja Ari Rouhe ) Valtioneuvoston asetus ulkoasiainhallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että alivaltiosihteerin ja turvallisuusjohtajan nimittää virkaan valtioneuvosto sekä arabian, japanin, kiinan ja portugalin kielet lisätään avustajan ja ulkoasiainsihteerin kielitaitoa koskeviin kelpoisuusvaatimuksiin. Lisäksi poistetaan säännös, jonka mukaan poikkeustapauksessa suurlähetystön ja pääkonsulaatin päälliköksi voidaan määrätä myös lähetystöneuvos. Asetus tulee voimaan (UM hallintojohtaja Ari Rouhe ) Valtioneuvoston asetus veroasioita koskevista tiedoista Seychellien kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa. Laki (1118/2011) ja asetus tulevat voimaan (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander ) Valtioneuvoston asetus vuodelta 2012 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että 4 ja 6 pykälässä säädettyjä Etelä-Suomen erikoiskasvituen yksikkötukea alennetaan ja kotieläintilan hehtaarituen yksikkötukea korotetaan. Muutoksen jälkeen Etelä-Suomen erikoiskasvituen tukitaso on 92 euroa hehtaarilta ja kotieläintilan hehtaarituen tukitaso 39 euroa hehtaarilta. Tuen maksaminen perustuu Euroopan komission päätöksen K(2008)696 liittymissopimuksen 141-artiklan perusteella maksettavista Etelä-Suomen kansallisista tuista vuosille Lisäksi korotetaan 21 :ssä säädettyä sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetun tuen määrää neljällä eurolla viitemäärän eläinyksikköä kohden. Muutoksen jälkeen tukitaso on 114 euroa viitemäärän eläinyksiköltä. Asetus tulee voimaan (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo ) Valtioneuvoston asetus vuodelta 2012 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 22 :n muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että 22 pykälässä säädettyä sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetun tuen määrää korotetaan 4 5 eurolla viitemäärän eläinyksikköä kohden tilakohtaisen viitemääräportaan alittavilta eläinyksiköiltä. Muutoksen jälkeen tukitaso on viitemäärän eläinyksikköä rajoitteen alittavalta osin C1-alueella 245 euroa, C2-alueella 214 euroa, C2 pohjoinen ja saaristo-alueella 269 euroa ja C3- ja C4-alueilla 278 euroa. Rajoitteen ylittävien yksiköiden tukitaso on vastaavasti C1-alueella 162 euroa, C2-alueella 140 euroa, C2 pohjoinen ja saaristoalueella 119 euroa ja C3- ja C4- alueilla 119 euroa. Asetus tulee voimaan (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo ) Valtioneuvoston asetus sikojen suojelusta. Asetusta muutetaan siten, että se turvaa nykyistä paremmin sikojen hyvinvoinnin. Asetuksen säädöstaso muutetaan samalla siten, että se vastaa perustuslaissa asetettuja vaatimuksia. Sikojen hyvinvointia edistävät muutokset koskevat sikojen pidolle asetettavia tilavaatimuksia ja karsinoiden lattiarakenteille asetettavia vaatimuksia. Lisäksi sikojen pitopaikassa vaaditaan tietty määrä sairaskarsinatilaa sekä luonnonvaloa kaikissa pitopaikan osastoissa. Porsiville emakoille ja ensikoille on annettava pesäntekomateriaalia käytetystä lannanpoistojärjestelmästä riippumatta. Asetus tulee voimaan siirtymäsäännöksin. (MMM eläinlääkintöylitarkastaja Susanna Ahlström ) VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET Valtioneuvosto teki yleisistunnossa seuraavat päätökset: Päätös määrätä EU-ministerivaliokunnan jäseneksi elinkeinoministeri Jan Vapaavuori. Ministerivaliokunnan kokoonpano on seuraava: puheenjohtaja: pääministeri Jyrki Katainen; jäsenet: valtiovarainministeri Jutta Urpilainen, ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja, eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubb, kehitysministeri Heidi Hautala, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson, sisäasiainministeri Päivi Räsänen, kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki, maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen, peruspalveluministeri Maria Guzenina-, asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru ja ministeri Vapaavuori. (VNK valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen ) Päätös määrätä raha-asiainvaliokunnan jäseneksi elinkeinoministeri Jan Vapaavuori. Ministerivaliokunnan kokoonpano on seuraava: puheenjohtaja: pääministeri Jyrki Katainen; jäsenet: valtiovarainministeri Jutta Urpilainen, eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubb, kehitysministeri Heidi Hautala, sisäasiainministeri Päivi Räsänen, puolustusministeri Carl Haglund, hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen, opetusministeri Jukka Gustafsson, liikenneministeri Merja Kyllönen, työministeri Lauri Ihalainen, asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru ja ministeri Vapaavuori. (VNK valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen ) Päätös määrätä talouspoliittisen ministerivaliokunnan jäseneksi elinkeinoministeri Jan Vapaavuori. Ministerivaliokunnan kokoonpano on seuraava: puheenjohtaja pääministeri Jyrki Katainen, valtiovarainministeri Jutta Urpilainen, sisäasiainministeri Päivi Räsänen, puolustusministeri Carl Haglund, kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki, työministeri Lauri Ihalainen, ympäristöministeri Ville Niinistö ja ministeri Vapaavuori. (VNK valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen ) Päätös vahvistaa ministereiden työnjako työ- ja elinkeinoministeriössä ja valtiovarainministeriössä. Elinkeinoministeri Vapaavuoren ja työministeri Ihalaisen välinen työnjako työ- ja elinkeinoministeriössä: työministeri Ihalainen käsittelee tieto-osastolle, työllisyys- ja yrittäjyysosastolle sekä työelämä- ja markkinaosastolle kuuluvat asiat. Elinkeinoministeri Vapaavuori käsittelee muut työ- ja elinkeinoministeriön toimialaan kuuluvat asiat. Valtiovarainministeri Urpilaisen, hal /135

5 linto- ja kuntaministeri Virkkusen, elinkeinoministeri Vapaavuoren ja eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Stubbin välinen työnjako valtiovarainministeriössä: hallinto- ja kuntaministeri Virkkunen käsittelee kuntaosastolle, hallinnon kehittämisosastolle, henkilöstöosastolle sekä julkisen hallinnon ICT-toiminnolle sekä valtiovarain controller-toiminnolle kuuluvat asiat sekä tulleja ja tilastotointa koskevat asiat. Elinkeinoministeri Vapaavuori käsittelee rahoitusmarkkinaosastolle kuuluvat asiat, ei kuitenkaan valtion lainanottoa ja velanhoitoa koskevia asioita eikä, Euroopan investointipankkia ja Pohjoismaista investointipankkia koskevia asioita lukuun ottamatta, kansainvälisiä rahoituslaitoksia koskevia asioita. Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Stubb käsittelee EU:n budjettineuvostoa koskevat asiat. Valtiovarainministeri Urpilainen käsittelee muut valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvat asiat. (VNK valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen ) Päätös määrätä ministereiden sijaisuudet (liite). (VNK valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen ) Valtioneuvosto teki yleisistunnossa seuraavat päätökset: Päätös määrätä oikeusministeriön kehittämispäällikkö Ann-Mari Pitkäranta, ylitarkastaja Jarkko Mannerhovi ja ylitarkastaja Jennimari Huovinen valtioneuvoston esittelijöiksi. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos ) Päätös nimittää Lapin yliopiston professori Tuula Linna tuomarinvalintalautakunnan oikeustieteellistä tutkimusta ja opetusta edustavaksi jäseneksi lukien lautakunnan päättyväksi toimikaudeksi. (OM hallitussihteeri Mika Risla ) Päätös asioiden käsittelystä valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnassa annetun valtioneuvoston määräyksen muuttamisesta. Raha-asiainvaliokunnassa käsiteltäviä asioita koskevaa määräystä tarkistetaan. Raha-asiainkäsittelystä poistetaan tarpeettomina eräitä asiaryhmiä ja määräyksen soveltamisrajoina olleita euromääriä korotetaan. Lisäksi tarkennetaan velvollisuutta tuoda raha-asiainvaliokunnan käsittelyyn komitean, toimikunnan tai muun toimielimen taikka selvityshenkilön asettaminen, jos sen tehtävänä on valtion vero- tai maksutuloja, budjetti- tai rahastotalouden menoja tai muuta merkittävää kansantaloudellista tai julkistaloudellista asiaa koskeva valmistelu. Päätös tulee voimaan (VM valtiosihteeri Raimo Sailas ) Päätös määrätä eduskunnan kirjelmä Valtion tilinpäätöskertomuksesta vuodelta 2011 ja Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomuksesta eduskunnalle valtion varainhoitovuoden 2011 tilinpäätöksen ja valtion tilinpäätöskertomuksen tarkastuksesta merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyä kannanotoista aiheutuviin toimenpiteisiin. Eduskunnan kannanotot: 1. Eduskunta edellyttää, että hallitus raportoi arvioidusta verovajeesta ja verojäämien määrästä, muutoksista ja muutoksiin keskeisesti vaikuttavista tekijöistä ja verovajeen ja verojäämien pienentämiseen käytettyjen toimien vaikuttavuudesta vuosittain valtion tilinpäätöskertomuksessa ja ensimmäisen kerran vuodelta 2013 annettavassa tilinpäätöskertomuksessa valtion talouden tilaan ja verotuloihin vaikuttavien tekijöiden yhteydessä. 2. Eduskunta edellyttää, että hallitus huolehtii siitä, että valtion toimitilapalvelujen toteutuksessa otetaan aiempaa paremmin huomioon virastojen ja laitosten toimitilatarpeet ja erityisesti toimitilojen muutostarpeet ja että tyhjäksi jääneisiin toimitiloihin hankitaan mahdollisimman pian uudet käyttäjät. 3. Eduskunta edellyttää, että hallitus ottaa asianmukaisesti huomioon ne toimenpiteet, jotka talousarviolausumista on mietinnössä todettu. 4. Eduskunta edellyttää, että hallitus ottaa asianmukaisesti huomioon, mitä edellä mietinnössä on todettu tarkastusvaliokunnan aloitteesta syntyneiden eduskunnan hyväksymien kannanottojen poistamisesta. (VM valtioneuvoston apulaiscontroller Esko Mustonen ) Päätös siitä, että Isojoen, Karijoen ja Teuvan kuntien sekä Kauhajoen kaupungin muodostaman maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen hallinnon järjestämisestä vastaa Kauhajoen kaupunki. Kauhajoen kaupungin alueella sijaitsee yli puolet yhteistoiminta-alueen tiloista. Kauhajoen kaupungilla on myös hyvin toimiva maaseutuhallinnon organisaatio ja sillä on parhaat edellytykset järjestää yhteistoiminta-alueen hallinto hyvin kiireisessä aikataulussa. Maaseutuvirasto ja Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ovat lausunnoissaan puoltaneet hallinnon järjestämisvastuun määräämistä Kauhajoen kaupungille. (MMM hallitusneuvos Esko Laurila ) NIMITYSASIAT Valtioneuvosto päätti seuraavat nimitysasiat: Valtiosihteeri, varatuomari, MBA Jouni Erkki Ensio Hakala ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään elinkeinoministeri Jan Vapaavuoren toimikauden ajaksi. (TEM henkilöstöja hallintojohtaja Mikko Salmenoja ) Valtioneuvosto päätti seuraavat nimitysasiat: Kaupallinen sihteeri, Master of Arts, valtiotieteiden maisteri Sara Ohls ulkoasiainministeriön kaupallisen neuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen , kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka kaupallinen neuvos Mia Hurtta on määrättynä toiseen tehtävään. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen ) Oikeustieteen kandidaatti, ylijohtaja Pekka Ruuhonen Verohallinnon pääjohtajan virkaan (VM hallinto- ja kehitysjohtaja Helena Tarkka ) Yksikönjohtaja, eläinlääketieteen tohtori Riitta Maijala opetus- ja kulttuuriministeriön johtajan virkaan (OKM ylijohtaja Håkan Mattlin ) Oikeustieteen maisteri, kauppatieteiden maisteri Katja Viertävä liikenneja viestintäministeriön hallitusneuvoksen virkaan lukien. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen ) Valtioneuvosto myönsi ympäristöneuvos Petri Ahlrothille palkatonta virkavapautta ympäristöneuvoksen virasta (YM henkilöstöpäällikkö Heidi Sederholm ) /135 17

6 RAHA-ASIAT Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan seuraavia asioita: Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla käytettävän korkotukilainojen myöntämisvaltuuden sekä Maatilatalouden kehittämisrahaston valtiontakausten myöntämisvaltuuden ja avustusvarojen osoittaminen eräiden maatalouden rakennetukien toimeenpanoa varten vuonna Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille osoitetaan myöntämisvaltuutta ja avustusvaroja maatalouden rakennetukilain (1476/2007) mukaisten tukien toimeenpanoa varten. Myöntämisvaltuuksien ja avustusvarojen osoittaminen koskee osaa vuonna 2012 tehtävistä tukipäätöksistä. Vuoden 2012 talousarvion momentilla (Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki) on käytettävissä korkotukilainojen myöntämisvaltuutta yhteensä euroa, jonka lisäksi käytettävissä on vuodelta 2011 siirtyvää myöntämisvaltuutta euroa. Siten vuonna 2012 on käytettävissä korkotukilainojen myöntämisvaltuutta yhteensä euroa. Määrästä osoitetaan myöntämisvaltuutta ELY-keskuksille ,93 euroa. Aiemmin on osoitettu ,57 euroa, josta on jäänyt käyttämättä ,06 euroa. Myöhemmin vuonna 2012 voidaan osoittaa vielä ,56 euroa. Maatilatalouden kehittämisrahaston (MAKERA) vuoden 2012 käyttösuunnitelmassa kauden mukaisiin tukiin varatuista euron avustusvaroista osoitetaan ELY-keskuksille ,56 euroa. Aiemmin on osoitettu ,49 euroa, josta on jäänyt käyttämättä ,03 euroa. Myöhemmin vuonna 2012 voidaan osoittaa vielä ,98 euroa. MAKERAn vuoden 2012 käyttösuunnitelmassa euroon rajatusta valtiontakausten myöntämisvaltuudesta osoitetaan ,00 euroa. Aiemmin on osoitettu ,00 euroa, josta on jäänyt käyttämättä ,00 euroa. Näin ollen myöhemmin vuonna 2012 voidaan osoittaa vielä ,00 euroa. Sika-, broileri- ja kalkkuna-alan tuotantorakennusten uudisrakennusja laajennusinvestointeja koskevasta vuodelle 2012 asetetusta muunnetun eläinpaikan kiintiöstä osoitetaan ELY-keskusten käyttöön eläinpaikkaa. Aiemmin on osoitettu eläinpaikkaa, josta on jäänyt käyttämättä 83 eläinpaikkaa. Myöhemmin vuonna 2012 voidaan osoittaa vielä eläinpaikkaa. (MMM maatalousylitarkastaja Hannu Porkola ) Yrittäjän eläkelain mukaisen vuoden 2012 valtion osuuden ennakon tarkistaminen 16,1 miljoonalla eurolla. Kesäkuussa 2012 sosiaali- ja terveysministeriö vahvisti vuoden 2012 valtion osuuden ennakoksi 45,2 miljoonaa euroa. Eläketurvakeskukselta saadun laskelman mukaan tarkistettu valtion osuuden ennakko vuodelle 2012 on 29,1 miljoonaa euroa eli 16,1 miljoonaa euroa vähemmän kuin kesäkuussa vahvistettu. Eniten arvion muutokseen on vaikuttanut muuttunut maksutulon arvio 15,2 miljoonaa euroa. (STM neuvotteleva virkamies Susanna Grimm-Vikman ) HALLITUKSEN NEUVOTTELUT EU-MINISTERIVALIOKUNTA Hallitus täsmensi Suomen tavoitteet EU:n rahoituskehysneuvotteluissa Neuvottelut EU:n tulevista rahoituskehyksistä (EU:n budjetti vuosille ) ovat siirtyneet loppuvaiheeseen. Rahoituskehyksistä pyritään sopuun päämiesten kesken Eurooppaneuvoston kokouksessa Brysselissä 22. marraskuuta alkaen. EU-ministerivaliokunta täsmensi tänään 9. marraskuuta kokouksessaan Suomen keskeisimpiä tavoitteita näihin neuvotteluihin. Vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa, jossa EU-maat joutuvat kansallisesti noudattamaan budjettien sopeuttamista, on tärkeää, että myös unionin tulevien seitsemän vuoden rahoituskehykset ovat maltilliset. Lisäksi rahoituskehyksen kokonaistaso on olennaisin omaan nettomaksuasemaamme vaikuttava tekijä. EU:n budjetin kasvaessa Suomen maksut nousisivat jyrkemmin kuin unionista tukina ja muissa muodoissa saamamme rahamäärä. Suomen ensisijaisena tavoitteena onkin, että rahoituskehyksen määrärahojen kokonaistasoa leikataan noin 130 miljardia euroa suhteessa komission ehdotukseen. Tämä tavoite tarkoittaa, että rahoituskehys seitsemälle vuodelle olisi noin 990 miljardia euroa eli vastaisi noin yhden prosentin osuutta EU-maiden yhteenlasketusta BKTL:sta. Kokonaistasotavoitteen saavuttamiseksi Suomi on valmis leikkauksiin kaikilla rahoituskehyksen osa-alueille. Leikkausten ei kuitenkaan pidä kohdentua tasasuuruisena kaikkiin menoeriin, vaan painottua alueille, joille komissio on ehdottanut suurinta kasvua, joille varojen aikaisempi käyttö on osoittautunut tehottomaksi tai joille eurooppalainen lisäarvo on vähäisintä. Suomen keskeisimpiä tavoitteita on turvata nykyinen osuutemme maaseudun kehittämisrahoituksesta, sekä säilyttää Itä- ja Pohjois-Suomen asema alue- ja rakennetukien kohdentamisessa. Lisäksi meille on tärkeää kasvattaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiorahoituksen budjettiosuutta nykyisestä. Suomi katsoo että järjestelmän, jolla varoja kerätään unionin budjettiin, tulee olla mahdollisimman yksinkertainen, läpinäkyvä ja oikeudenmukainen. Tämän vuoksi olemme suhtautuneet torjuvasti maksukorjausten myöntämiseen joillekin jäsenmaille. Lisätietoja: EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen, p , ja neuvotteleva virkamies Satu Keskinen, p , vnk.fi, valtioneuvoston kanslia LUOVUTETUT MIETINNÖT Todistelutoimikunta luovutti mietintönsä oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonille. Toimikunta ehdottaa todistelua koskevien säännösten uudistamista. Uutta on, että kaikkein vakavimmissa rikoksissa todistajan henkilöllisyys /135

7 voitaisiin salata. Se lisäisi todistajien turvallisuutta ja helpottaisi näytön hankkimista vakavasta ja järjestäytyneestä rikollisuudesta. Tuomioistuin voisi myöntää todistajalle anonymiteetin, jos rikoksesta säädetty enimmäisrangaistus on vähintään kahdeksan vuotta vankeutta ja jos se on välttämätöntä todistajan tai hänen läheisensä suojaamiseksi henkeen tai terveyteen kohdistuvalta vakavalta uhalta. Lisäksi todistajan henkilöllisyyden salaaminen olisi sallittua ihmiskauppaa ja törkeää paritusta koskevissa jutuissa, vaikka niissä enimmäisrangaistus on alempi, kuusi vuotta vankeutta. Nämä rikokset ovat tyypillisesti vakavaa järjestäytynyttä ja usein myös kansainvälistä rikollisuutta, joiden yhteydessä voi esiintyä vakavaa uhkailua. Lisäksi uutta on, että myös avopuoliso voisi kieltäytyä todistamasta. Mietintö on osoitteessa Julkaisut/Mietintojajalausuntoja/Mietintojenjalausuntojenarkisto/Mietintojajalausuntoja2012/ Lisätietoja antaa lainsäädäntöneuvos Jaakko Rautio, p , oikeusministeriö ja professori Dan Frände, p Valtioneuvoston viikkoa koskevat tiedustelut ja huomautukset pyydetään osoittamaan valtioneuvoston viestintäosastolle, os. Snellmaninkatu 1 A, Helsinki, p. (09) , (09) Edita Publishing Oy, Helsinki /135 19

8 Liite: Ministereiden sijaisuudet Ministeriö Ministeri 1. sijainen 2. sijainen 3. sijainen 4. sijainen 5. sijainen 6. sijainen VNK Katainen Urpilainen muut ministerit virkaikäjärjestyksessä Stubb Katainen Vapaavuori Risikko Virkkunen Niinistö Haglund Hautala Stubb Niinistö Henriksson Haglund Risikko Virkkunen UM Tuomioja Katainen Gustafsson Guzenina- Kiuru Hautala Stubb Stubb Tuomioja Vapaavuori Risikko Virkkunen Gustafsson Hautala Hautala Stubb Niinistö Henriksson Haglund Risikko Virkkunen OM Henriksson Haglund Hautala Niinistö Räsänen Ihalainen Kyllönen SM Räsänen Ihalainen Henriksson Haglund Kyllönen Niinistö Hautala PLM Haglund Henriksson Räsänen Hautala Niinistö Kyllönen Ihalainen VM Urpilainen Virkkunen Tuomioja Gustafsson Guzenina- Kyllönen Ihalainen Virkkunen Urpilainen Koskinen Stubb Risikko Vapaavuori Kiuru Vapaavuori Stubb Risikko Virkkunen Koskinen Haglund Kiuru Stubb Vapaavuori Risikko Virkkunen Koskinen Hautala Haglund OKM Gustafsson Arhinmäki Ihalainen Kiuru Guzenina- Räsänen Virkkunen Arhinmäki Gustafsson Kyllönen Hautala Räsänen Kiuru Guzenina- Räsänen Arhinmäki Henriksson Haglund Kyllönen Kiuru Guzenina- MMM Koskinen Virkkunen Stubb Risikko Vapaavuori Räsänen Niinistö LVM Kyllönen Kiuru Arhinmäki Hautala Henriksson Ihalainen Gustafsson Kiuru Kyllönen Ihalainen Guzenina- Gustafsson Hautala Henriksson TEM Vapaavuori Ihalainen Stubb Risikko Virkkunen Niinistö Haglund Ihalainen Vapaavuori Kiuru Guzenina- Gustafsson Räsänen Haglund STM Risikko Guzenina- Koskinen Virkkunen Stubb Vapaavuori Räsänen Guzenina- Risikko Tuomioja Gustafsson Kiuru Kyllönen Räsänen Arhinmäki Guzenina- Kyllönen Hautala Räsänen Risikko Kiuru YM Niinistö Kiuru Hautala Henriksson Kyllönen Ihalainen Koskinen Kiuru Niinistö Ihalainen Guzenina- Gustafsson Kyllönen Räsänen /135

VALTIONEUVOSTON VIIKKO

VALTIONEUVOSTON VIIKKO 17. 24.6.2011/25 Liite Virallisen lehden numeroon 73/27.6.2011 VALTIONEUVOSTON VIIKKO Toimittanut Valtioneuvoston viestintäyksikkö SISÄLLYSLUETTELO TASAVALLAN PRESIDENTTI 27 Muutos valtioneuvostossa.....

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253.

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 253 259 SISÄLLYS N:o Sivu 253 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

PÄÄTÖSESITYS. Jakelun mukaan

PÄÄTÖSESITYS. Jakelun mukaan PÄÄTÖSESITYS Jakelun mukaan KORKOTUKILAINOJEN JA VALTIONTAKAUSTEN MYÖNTÄMISVALTUUDEN SEKÄ AVUSTUSVAROJEN OSOITTAMINEN MAATALOUDEN RAKENNETUKIEN, NUOREN ELINKEINONHARJOITTAJAN ALOITUSTUEN JA MAATILOJEN

Lisätiedot

SISÄLLYS. asetuksen 2 :n muuttamisesta... 2808. N:o 842. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. asetuksen 2 :n muuttamisesta... 2808. N:o 842. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2010 N:o 842 850 SISÄLLYS N:o Sivu 842 Tasavallan presidentin asetus alusten haitallisten kiinnittymisenestojärjestelmien rajoittamisesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1. Laki

SISÄLLYS. N:o 1. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä tammikuuta 2002 N:o 1 7 SISÄLLYS N:o Sivu 1 Laki Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien

Lisätiedot

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp - HE 140 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SISÄLLYS N:o Sivu 597 Laki Kreikan kanssa lahjana saadun kiinteän omaisuuden vapauttamisesta lahjaverosta eräissä tapauksissa

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 852. Laki

SISÄLLYS. N:o 852. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 2002 N:o 852 858 SISÄLLYS N:o Sivu 852 Laki Kroatian kanssa tehdyn sijoitusten vastavuoroista edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 748. Laki

SISÄLLYS. N:o 748. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 1999 N:o 748 752 SISÄLLYS N:o Sivu 748 Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain :n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 87/2011 vp) täydentämisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 119/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjän eläkelain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjän eläkelakia. Muutos

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle eräiksi hallintolainkäyttöä koskevan lainsäädännön muutoksiksi annetun hallituksen esityksen (HE 112/2004 vp) täydentämisestä Esityksessä ehdotetaan eduskunnalle annettua

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 429. Laki. Merenkulkulaitoksesta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 429. Laki. Merenkulkulaitoksesta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 2006 N:o 429 435 SISÄLLYS N:o Sivu 429 Laki Merenkulkulaitoksesta annetun lain muuttamisesta... 1285 430 Laki öljysuojarahastosta annetun

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 242/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan yliopistolakia ja ammattikorkeakoululakia muutettaviksi

Lisätiedot

Lausuntoja voivat antaa myös muut kuin jakelussa mainitut tahot ja tietoa lausunnon antomahdollisuudesta

Lausuntoja voivat antaa myös muut kuin jakelussa mainitut tahot ja tietoa lausunnon antomahdollisuudesta LAUSUNTOPYYNTÖ 1(1) 06.03.2017 476/01.02/2017 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ VALTIONEUVOSTON ASETUSLUONNOKSESTA VUODELTA 2016 MAK SETTAVASTA ETELÄ-SUOMEN KANSALLISESTA TUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä-

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä- HE 217/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 2007 N:o 859 864 SISÄLLYS N:o Sivu 859 Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta... 3867 860

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 243/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 :n sekä kolttalain 68 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta

Päätös. Laki. tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 81/2003 vp Hallituksen esitys laiksi tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta sekä eräiden muiden lakien täydentämisestä tuomioistuinten henkilöstön kielitaitoa koskevilla

Lisätiedot

HE 208/2013 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 VIIDENNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 208/2013 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 VIIDENNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HE 208/2013 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 VIIDENNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta päättäisi

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen. tunnustamisen periaatteen soveltamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen. tunnustamisen periaatteen soveltamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003 N:o 45 51. Laki. N:o 45. Leivonmäen kansallispuistosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003 N:o 45 51. Laki. N:o 45. Leivonmäen kansallispuistosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003 N:o 45 51 SISÄLLYS N:o Sivu 45 Laki Leivonmäen kansallispuistosta... 93 46 Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta

Lisätiedot

Läsnä pj. Johannes Koskinen /sd vpj. Outi Mäkelä /kok (11 osittain) jäs. Tuija Brax /vihr

Läsnä pj. Johannes Koskinen /sd vpj. Outi Mäkelä /kok (11 osittain) jäs. Tuija Brax /vihr PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 68/2013 vp Torstai 26.9.2013 kello 10.00-12.30 Läsnä pj. Johannes Koskinen /sd vpj. Outi Mäkelä /kok (11 osittain) jäs. Tuija Brax /vihr Eeva-Johanna Eloranta /sd Maarit

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 346. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 346. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2003 N:o 346 350 SISÄLLYS N:o Sivu 346 Tasavallan presidentin asetus Avoin taivas -sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen lainsäädännön

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS OIKEUSMINISTERIÖSTÄ ANNETUN VALTIONEU- VOSTON ASETUKSEN 6 :N MUUTTAMISESTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS OIKEUSMINISTERIÖSTÄ ANNETUN VALTIONEU- VOSTON ASETUKSEN 6 :N MUUTTAMISESTA OIKEUSMINISTERIÖ Hallitussihteeri Ulla Westermarck Muistio VALTIONEUVOSTON ASETUS OIKEUSMINISTERIÖSTÄ ANNETUN VALTIONEU- VOSTON ASETUKSEN 6 :N MUUTTAMISESTA 1 Tausta Valtion virkamieslain muuttamista koskeva

Lisätiedot

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 110/2009 vp Laki vakuutetun sairausvakuutusmaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun suuruudesta vuonna 2010 ja sairausvakuutuslain 7 luvun :n ja 18 luvun :n muuttamisesta Eduskunnalle ALOITTEEN

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 236. Laki

SISÄLLYS. N:o 236. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2005 N:o 236 240 SISÄLLYS N:o Sivu 236 Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 557. Laki. Moldovan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 557. Laki. Moldovan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 1997 N:o 557 563 SISÄLLYS N:o Sivu 557 Laki Moldovan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden

Lisätiedot

HE 69/2009 vp. säätää neuvontatehtävien hoidosta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta maakunnalle.

HE 69/2009 vp. säätää neuvontatehtävien hoidosta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta maakunnalle. HE 69/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamista

Lisätiedot

Ohessa lähetetään perustuslain 97 :n mukaisesti selvitys, joka koskee Euroopan parlamentin kokoonpanoa vuoden 2014 vaalien jälkeen.

Ohessa lähetetään perustuslain 97 :n mukaisesti selvitys, joka koskee Euroopan parlamentin kokoonpanoa vuoden 2014 vaalien jälkeen. Valtioneuvoston kanslia E-KIRJE VNEUS2013-00389 VNEUS Parko Veera(VNK) 16.05.2013 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen U/E-tunnus: EUTORI-numero:

Lisätiedot

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkeasioiden

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA 2016

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA 2016 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Päätösehdotus Liite 2 Yritys- ja alueosasto 10.3.2016 Jakelussa mainituille KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 299/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntarakennelain muuttamisesta sekä kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentin kumoamisesta

Lisätiedot

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 21.4.2016 16:00 sairaus Aalto Touko

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö Pöytäkirja id (3) Sisäisen turvallisuuden sihteeristö

Sisäasiainministeriö Pöytäkirja id (3) Sisäisen turvallisuuden sihteeristö Ote pöytäkirjasta Sisäasiainministeriö Pöytäkirja id7741694 1 (3) Sisäisen turvallisuuden ministeriryhmä Aika 15.2.2013 klo 14.15 15.15 18.2.2013 Paikka Jäsenet Eduskunta, hallituksen iso huone Nimi Läsnä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 394. Laki. sairausvakuutuslain 5aja9 :nmuuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 394. Laki. sairausvakuutuslain 5aja9 :nmuuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2001 N:o 394 399 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki sairausvakuutuslain 5aja9 :nmuuttamisesta... 1137 395 Valtioneuvoston asetus käräjäoikeusasetuksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 2002 N:o 833 839 SISÄLLYS N:o Sivu 833 Laki Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 22 25 SISÄLLYS N:o Sivu 22 Laki Euroopan poliisiviraston perustamisesta

Lisätiedot

Läsnä pj. Markku Koski /kesk vpj. Matti Ahde /sd (nimenhuudon jälkeen) jäs. Christina Gestrin /r (nimenhuudon jälkeen)

Läsnä pj. Markku Koski /kesk vpj. Matti Ahde /sd (nimenhuudon jälkeen) jäs. Christina Gestrin /r (nimenhuudon jälkeen) VALTIOVARAINVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 29/2006 vp Tiistai 6.6.2006 kello 12.00-12.40 Läsnä pj. Markku Koski /kesk vpj. Matti Ahde /sd jäs. Christina Gestrin /r Kyösti Karjula /kesk Jari Koskinen /kok Pekka

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 87. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 87. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2008 N:o 87 91 SISÄLLYS N:o Sivu 87 Tasavallan presidentin asetus Italian kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 85 93 SISÄLLYS N:o Sivu 85 Laki Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki ulosottolain 3 luvun 20 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 1995

SISÄLLYS. N:o Laki ulosottolain 3 luvun 20 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 1995 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1995 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä lokakuuta 1995 N:o 1175 1181 SISÄLLYS N:o Sivu 1175 Laki ulosottolain 3 luvun 20 :n muuttamisesta... 2791 1176 ulosottoasetuksen 7 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

HE 112/2011 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 38/2011 vp) TOISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ

HE 112/2011 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 38/2011 vp) TOISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ HE 112/2011 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 38/2011 vp) TOISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON VIIKKO

VALTIONEUVOSTON VIIKKO 31.5. 6.6.2014/23 Liite Virallisen lehden numeroon 65/9.6.2014 VALTIONEUVOSTON VIIKKO Toimittanut Valtioneuvoston viestintäosasto SISÄLLYSLUETTELO TASAVALLAN PRESIDENTTI 13 Muutos valtioneuvostossa.....

Lisätiedot

HE 47/2010 vp. luovutuksen varainsiirtoverosta vapauttamisesta luovuttaisiin. Maatalouden rakennetuista annetun lain mukaiseen kiinteistön hankkimista

HE 47/2010 vp. luovutuksen varainsiirtoverosta vapauttamisesta luovuttaisiin. Maatalouden rakennetuista annetun lain mukaiseen kiinteistön hankkimista HE 47/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan varainsiirtoverolakia muutettavaksi. Lakiin

Lisätiedot

HE 106/2012 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT. Maksuluokka

HE 106/2012 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT. Maksuluokka Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi viestintämarkkinalain 15 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi viestintämarkkinalakia. Ehdotetulla lailla korotettaisiin

Lisätiedot

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 :n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 239/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusoikeuslain 11 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan vakuutusoikeuslain sivutoimisten jäsenten määräämistä

Lisätiedot

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen HE 62/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 87/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi raittiustyölain 3 ja 10 :n ja toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta /2014 Laki. maaseudun kehittämisohjelmien hallinnoinnista

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta /2014 Laki. maaseudun kehittämisohjelmien hallinnoinnista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2014 27/2014 Laki maaseudun kehittämisohjelmien hallinnoinnista Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta Kunnallista eläkelakia esitetään muutettavaksi siten, että kunnallisen eläkelaitoksen Kevan toimitusjohtaja voitaisiin irtisanoa

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 3/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi virallisista kääntäjistä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi virallisista kääntäjistä annettua

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 196/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus- ja kulttuuritoimen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON VIIKKO

VALTIONEUVOSTON VIIKKO 23. 29.5.2015/22 Liite Virallisen lehden numeroon 62/1.6.2015 VALTIONEUVOSTON VIIKKO Toimittanut Valtioneuvoston viestintäosasto SISÄLLYSLUETTELO TASAVALLAN PRESIDENTTI.. 61 Muutos valtioneuvostossa.....

Lisätiedot

Läsnä pj. Pirkko Mattila /ps jäs. Jussi Halla-aho /ps (1 9, 10 osittain) Ulla-Maj Wideroos /r sihteeri Minna-Liisa Rinne valiokuntaneuvos

Läsnä pj. Pirkko Mattila /ps jäs. Jussi Halla-aho /ps (1 9, 10 osittain) Ulla-Maj Wideroos /r sihteeri Minna-Liisa Rinne valiokuntaneuvos HALLINTOVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 95/2013 vp Torstai 28.11.2013 kello 12.15-14.00 Läsnä pj. Pirkko Mattila /ps jäs. Jussi Halla-aho /ps Rakel Hiltunen /sd Reijo Hongisto /ps Risto Kalliorinne /vas Mika Kari

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA 2017

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA 2017 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Päätösehdotus Liite 2 Yritys- ja alueosasto 2.2.2017 Jakelussa mainituille KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA

Lisätiedot

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 1 luku Toimivalta 1 Markkinaoikeuden toimivalta ja toimipaikka Markkinaoikeus käsittelee ne asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi: 1. kilpailunrajoituksista

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON VIIKKO

VALTIONEUVOSTON VIIKKO 12. 18.10.2013/42 Liite Virallisen lehden numeroon 122/21.10.2013 VALTIONEUVOSTON VIIKKO Toimittanut Valtioneuvoston viestintäosasto SISÄLLYSLUETTELO TASAVALLAN PRESIDENTTI 13 Muutos valtioneuvostossa.....

Lisätiedot

HE 35/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 35/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 35/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi rangaistusten täytäntöönpanosta

Lisätiedot

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusedustuksesta annetun lain 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta annettua lakia. Euroopan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 193/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi nimilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nimilakia. Lainmuutoksella ehdotetaan henkilön suku- ja

Lisätiedot

HE 181/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 181/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan rikosvahinkojen korvaamisesta

Lisätiedot

HE 90/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia

HE 90/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia HE 90/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 6 luvun 1 :n ja aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 234/2009 vp. osuuden rahoittaa työttömyysvakuutusrahasto.

HE 234/2009 vp. osuuden rahoittaa työttömyysvakuutusrahasto. HE 234/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa,

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa, HE 217/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia E-KIRJE VNEUS VNEUS Kaila Heidi(VNK) Eduskunta Suuri valiokunta

Valtioneuvoston kanslia E-KIRJE VNEUS VNEUS Kaila Heidi(VNK) Eduskunta Suuri valiokunta Valtioneuvoston kanslia E-KIRJE VNEUS2013-00604 VNEUS Kaila Heidi(VNK) 03.09.2013 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia EU/Mayotten aseman muuttaminen Euroopan unioniin nähden/poikkeukset ja siirtymäkaudet

Lisätiedot

HE 233/2014 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 207/2014 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ

HE 233/2014 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 207/2014 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ HE 233/2014 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 207/2014 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ Viitaten yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 781. Laki. valtion eläkerahastosta annetun lain 6 :n 2 momentin kumoamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 1998

SISÄLLYS. N:o 781. Laki. valtion eläkerahastosta annetun lain 6 :n 2 momentin kumoamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 1998 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 1998 N:o 781 788 SISÄLLYS N:o Sivu 781 Laki valtion eläkerahastosta annetun lain 6 :n 2 momentin kumoamisesta... 2159 782 Laki Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 1999 N:o Laki. N:o tasavallan presidentin palkkiosta

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 1999 N:o Laki. N:o tasavallan presidentin palkkiosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 1999 N:o 1032 1042 SISÄLLYS N:o Sivu 1032 Laki tasavallan presidentin palkkiosta... 2565 1033 Laki tasavallan presidentin eläkeoikeudesta

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ 1(2) mmm.fi /01.02/2017

LAUSUNTOPYYNTÖ 1(2) mmm.fi /01.02/2017 LAUSUNTOPYYNTÖ 1(2) mmm.fi 8.3.2017 495/01.02/2017 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ VALTIONEUVOSTON ASETUSLUONNOKSESTA PORONHOITOVUO DELTA 2017/2018 MAKSETTAVASTA ELÄINKOHTAISESTA TUESTA Maa-ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

Tuomioistuinviraston perustaminen

Tuomioistuinviraston perustaminen Lausuntopyyntö 21.04.2017 OM 9/021/2016 Tuomioistuinviraston perustaminen Johdanto asetti 10.5.2016 toimikunnan valmistelemaan tuomioistuinviraston perustamista. Toimikunnan määräaika päättyi 28.2.2017.

Lisätiedot

1991 vp - HE 38. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1991 vp - HE 38. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1991 vp - HE 38 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että mielenterveyslakia muutettaisiin siten, että mielenterveystyön

Lisätiedot

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: tuomioistuinharjoittelusta 1 Soveltamisala Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, käräjänotaarista säädetään tuomioistuinlaissa ( / ). Käräjänotaarin velvollisuuksiin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun lain 7 ja :n muuttamisesta PERUSTELUT ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ annettuun lakiin

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 200. Valtioneuvoston asetus. opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 29 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 200. Valtioneuvoston asetus. opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 29 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2010 N:o 200 209 SISÄLLYS N:o Sivu 200 Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen

Lisätiedot

Vuoden 2013 uuhipalkkion ja sen lisäpalkkion käsittelyssä noudatettavista menettelyistä

Vuoden 2013 uuhipalkkion ja sen lisäpalkkion käsittelyssä noudatettavista menettelyistä Varainhoito-osasto 21.11.2013 Tukien maksatusyksikkö Dnro 2456/54/2013 Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Vuoden 2013 uuhipalkkion

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 ja 45 a :n muuttamisesta sekä sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta annetun lain

Lisätiedot

HE 49/2017 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017.

HE 49/2017 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 963. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 963. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 N:o 963 969 SISÄLLYS N:o Sivu 963 Tasavallan presidentin asetus Marokon kuningaskunnan kanssa suosituimmuuden soveltamisesta

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö, henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto VALTIONHALLINNON YLIMMÄN JOHDON ARVIOIDUT VIRKANIMITYSTEN PÄÄTTYMISPÄIVÄT (27.1.

Valtiovarainministeriö, henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto VALTIONHALLINNON YLIMMÄN JOHDON ARVIOIDUT VIRKANIMITYSTEN PÄÄTTYMISPÄIVÄT (27.1. Valtiovarainministeriö, henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto VALTIONHALLINNON YLIMMÄN JOHDON ARVIOIDUT VIRKANIMITYSTEN PÄÄTTYMISPÄIVÄT (27.1.2017) Hallinnonala Virasto Osasto Virka Virkasuhteen päättymispvm

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen 30.3.207 MÄÄRÄRAHAN JA MYÖNTÄMISVALTUUDEN OSOITTAMINEN PUUNTUOTANNON KESTÄVYYDEN TURVAAMISEEN VUONNA 2017 Valtion vuoden

Lisätiedot

Ämmm.n /01.02/2018. Jakelussa mainitut

Ämmm.n /01.02/2018. Jakelussa mainitut A LAUSUNTOPYYNTÖ 248230 1 (2) Ämmm.n 31.1.2018 232/01.02/2018 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TÄYDENTÄVI EN EHTOJEN HYVÄN MAATALOUDEN JA YMPÄRISTÖN VAATIMUKSISTA

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi viestintämarkkinalain 15 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi viestintämarkkinalakia. Ehdotetulla lailla korotettaisiin

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 232. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 232. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2003 N:o 232 236 SISÄLLYS N:o Sivu 232 Tasavallan presidentin asetus öljyn aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvasta siviilioikeudellisesta

Lisätiedot

HE 242/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi kansaneläkelakia

HE 242/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi kansaneläkelakia HE 242/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansaneläkelain 98 ja 103 :n sekä Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 20 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

/01.02/2017

/01.02/2017 A mmm.fi LAUSUNTOPYYNTÖ 227239 1(2) 1.2.2017 197/01.02/2017 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PERUSTUESTA, VIHERRYTTÄMISTUESTA JA NUOREN VILJELIJÄN TUESTA ANNETUN

Lisätiedot