KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 75"

Transkriptio

1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta AIKA klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 57 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen Frosteruksen koulun siivoojan toimen täyttäminen Elintarvikkeet hankintakaudelle mahdollinen optio 81 vuodelle Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuminen Teknisen lautakunnan investointien toteutuminen Leiviskä Hannun lisämaan ostotarjous asuntotontin lisämaaksi Kärsämäen kunnan liikenneturvallisuussuunnitelma Viranhaltioiden päätösluettelot Tiedoksi saatettavat asiat Muut mahdolliset asiat 90

2 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Autio Mika Pj Honkala Teuvo Vpj Karhu Raija J Hietala Pirkko J Saari Ilkka J Niinikoski Eila J Pietikäinen Martti Esittelijä Mikkola Ari KH:n edustaja Koponen Pia Viranhaltija Asiantuntija :t 60 ja 61 POISSA Pirhonen Jaakko J ALLEKIRJOITUKSET Mika Autio Puheenjohtaja Martti Pietikäinen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarkastusaika Pirkko Hietala Allekirjoitukset Eila Niinikoski PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Tekninen toimisto, toimistosihteeri Arja Saaranen

3 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Teknltk 57 Kuntalain 58 :n mukaan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet lautakunnan jäsenistä on saapuvilla. Teknisen lauta kunnan päätösvaltai suus edellyttää siten 4 jäsenen saapuvilla oloa. Hallintosäännön 29 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan va rapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava ko kouksen aika ja paikka sekä kä siteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenil le ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päät tämällä tavalla. Esityslista toimii kokouskutsuna. Ehdotus: Tek ninen lautakunta to teaa kokouksen lailli sesti koolle kut sutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

4 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta Teknltk 58 Kuntalain 63 :n mukaan pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Teknisen lautakunnan pöytäkirjat tarkastaa kaksi kullakin kerralla si tä varten valittua jäsentä, jollei tekninen lautakunta ole päättänyt pöytäkirjan tarkastamisesta muulla tavalla. Pöytäkirjantarkastajiksi vali taan kaksi jäsentä, jotka tar vittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pirkko Hietala ja Eila Niinikoski

5 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Työjärjestyksen hyväksyminen Teknltk 59 Hallintosäännön 32 :n mukaisesti asiat käsitellään esityslistan mukaisessa jär jes tyk sessä, jollei toimielin toisin päätä. Lautakunta voi ottaa käsi teltäväksi sellai senkin asian, jo ta ei ole mainittu kokous kutsussa. Ehdotus: Lautakunta hyväksyy työjärjestyksen esityslistan mukaisena. Yksimielisesti hyväksyttiin.

6 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Frosteruksen koulun siivoojan toimen täyttäminen 83/01/2013 Teknltk 60 Frosteruksen koulun siivoojan toimi on ollut sisäisesti haettavana ajalla Esityslistan liitteenä työpaikkailmoitus siivooja SVJ302 tekn.ltk / 61/1. Määräaikaan mennessä hakemuksia saapui kolme kappaletta. Hakemukset esitellään kokouksessa. Kunnanhallitus on kokouksessaan antanut tekniselle lautakunnalle luvan täyttää toistaiseksi Frosteruksen koulun siivoojan toimen SVJ302. Toimen palkkaus on KVTES:n mukainen, työn voi aloittaa alkaen. (Valmistelija: ruokahuollon-siivoustoimen johtaja) Päätösesitys annetaan kokouksessa. Lautakunta valitsee Frosteruksen koulun siivojan toimeen Suvi Luomajoen. Yksimielisesti hyväksyttiin. Liitteet 1 Frosteruksen koulun siivoojan tehtävä (SVJ 302)

7 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Elintarvikkeet hankintakaudelle mahdollinen optio vuodelle /02/2013 Teknltk 61 Tarjoukset Kärsämäen kunnalle hankittavista elintarvikkeista on pyydetty klo mennessä. Hankintailmoituksen ennakkoilmoitus on julkaistu HILMA-palvelussa ja varsinainen tarjouspyyntö on julkaistu ajalla Tarjouksen määräaikaan mennessä ovat jättäneet seuraavat toimittajat: Jauhot, suurimot, säilykkeet ym. Kespro Oy, Meira Nova Oy, Wihuri Oy Aarnio Metro-tukku Liha- ja lihatuotteet: Kespro Oy, Meira Nova Oy, Wihuri Oy Aarnio Metro-tukku Valmisruuat: Kespro Oy, Meira Nova Oy, Wihuri Oy Aarnio Metro-tukku Pakasteet: Kespro Oy, Meira Nova Oy, Wihuri Oy Aarnio Metro-tukku, Valio Oy Leipomotuotteet: Kiurun Leipomo Oy Maitotaloustuotteet: Arla Ingman Oy, Meira Nova Oy, Valio Oy Tarjousasiakirjat ja hintavertailut ovat nähtävänä kokouksessa. Tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin. Hankintaperusteina on käytetty tarjouspyynnössä mainittuja perusteita (hinta 80 pistettä, laatu 10 pistettä, toimitusajat ja -varmuus 5 pistettä ja tilauskäsittely, hintamenettely ja ympäristöasiat 5 pistettä). Esityslistan liitteenä ovat tarjouspyyntö liite tekn ltk /2, pisteytysvertailu liite tekn ltk /3 ja yhteenveto liite teknltk /4. Muut asiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa. Ruokahuollon-siivoustoimen johtajan ehdotus: Lautakunta päättää valita tehtyjen vertailujen ja pisteytysten perusteella elintarvikkeet hankintakaudeksi seuraavilta elintarviketoimittajilta ja varaa mahdollisuuden optioiden käyttöön vuodelle Jauhot, suurimot, säilykkeet yms.: Wihuri Oy Aarnio Metro-tukku 2. Liha- ja lihatuotteet: Wihuri Oy Aarnio Metro-tukku 3. Valmisruuat: Wihuri Oy Aarnio Metro-tukku 4. Pakasteet: Wihuri Oy Aarnio Metro-tukku 5. Leipomotuotteet: Kiurun Leipomo Oy 6. Maitotaloustuotteet: Meira Nova Oy Yksimielisesti hyväksyttiin.

8 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Liitteet 2 Elintarvikkeet hankintakaudelle mahdollinen optio vuodelle Elintarvikkeet hankintakaudelle mahdollinen optio vuodelle Elintarvikkeet hankintakaudelle mahdollinen optio vuodelle 2017

9 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuminen /00/2013 Teknltk 62 Teknisen lautakaunnan käyttötalousosan tulosyksiköt ovat yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi, ruokahuolto- ja siivouspalvelut. Sekä Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen hoitama Suojelutoimi. Yhdyskuntatekniikan tulosyksikkö sisältää seuraavat kohdat: Hallinto, liikenneväylät ja yleiset alueet, kaavoitus ja mittaus, jätehuolto ja varastot ja koneet. Yhdyskuntatekniikka TA2013 Tot %-vert ,1 Kiinteistötoimen tulosyksikkö sisältää seuraavat kohdat: Tilapalvelut, maa- ja metsätilat ja välitetyt työpalvelut. TA2013 Tot %-vert ,5 Ruokahuolto- ja siivouspalvelut TA2013 Tot Toimintatuoto/kulut tasoittuvat vuoden aikana. Suojelutoimi TA2013 Tot %-vert ,8 Lautakunta yhteensä TA2013 Tot %-vert ,3 Esityslistan liitteenä tekn ltk 62/ on selvitys tavoitteiden toteutumisesta em. tulosyksiköiltä, sekä numero-osa 62/7 ja poistot 62/8. Lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion käyttötalousosan toteutumisen ja antaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle. Yksimielisesti hyväksyttiin. Liitteet 5 Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuminen tekstiosa 6 Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuminen numero-osa 7 Teknisen lautakunnan käyttötalouden poistot toteutuminen

10 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta

11 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan investointien toteutuminen /00/2013 Teknltk 63 Investointiosaan kuuluu seuraavat kohteet: Hallintotoimi - maa-alueet - keskustanalueen yleiskaavan uudistaminen - kuntayhtymäosuudet - osakkeet ja osuudet Sivistystoimi - luokkien AV-laitteiden päivittäminen - lähiliikunta-alueen kalusteet ja päivittäminen Tekninen toimi - toimintakeskus - paloaseman perusparantaminen/rakentaminen - Venetpalon koulun jätevedenpuhd. ja viemäröinti - kaavateiden rakentaminen - kaavateiden valaistus - kaavateiden päällystäminen - kulttuuriympäristön kehittäminen - keskuskoulun lähiliikunta-alue - Hiihtomajan latupohjan rakentaminen Esityslistan liitteenä on tekn.ltk 64/ selvitys investointien toteutumisesta ja liite numero-osa 64/7. Lautakunta merkitsee tiedoksi investointien toteutumisen ja antaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle. Yksimielisesti hyväksyttiin. Liitteet 8 Teknisen lautakunnan investointien toteutuminen Teknisen lautakunnan investointien toteutuminen

12 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Leiviskä Hannun lisämaan ostotarjous asuntotontin lisämaaksi Teknltk 64 Leiviskä Hannu on tehnyt asuntotonttiin lisämaan ostotarjouksen Kärsämäen keskustan yleiskaavaehdotuksen alueelta tilasta 39:111 n m² suuruisen määräalan liitettäväksi tilaan 39:113. Kärsämäen kunta on lähettäny lausuntopyynnön ELY-keskukselle ELY-keskuksen lausunto , lausuntonaan Pohjois-Pohjanmaan ELY keskuksen liikenne ja infrastruktuuri vastuualue toteaa, että Hannu Leiviskän hakemuksen mukainen määräalan liittäminen hänen tilaansa on mahdollista. Kyseiselle määräalalle ei kuitenkaan saa rakentaa asuinrakennusta tai vastaavaa rakennusta. Alue voi toimia Leiviskän tilalla tarvittavana varastointialueena ja sille saa rakentaa korkeintaan kylmää varastotilaa. Esityslistan liitteenä tekn.ltk 64/ ostotarjous, kartta ostotarjous alueesta, karttaliite yleiskaavaehdotuksesta, 64/11 lausuntopyyntö, sekä 64/12 ELY-keskuksen lausunto. Lautakunta hyväksyy lisämaan myynnin Leiviskä Hannulle ja esittää edelleen kunnanhallitukselle sen hyväksymistä. Yksimielisesti hyväksyttiin. Liitteet 10 ELY-keskuksen lausunto 11 Leiviskä Hannun lisämaan ostotarjous asuntotontin lisämaaksi 12 Lisämaan ostotarjous

13 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Kärsämäen kunnan liikenneturvallisuussuunnitelma 96/08/2013 Teknltk 65 Pohjois-Pohjanmaan Ely-Keskuksen johdolla on laadittu Nivala-Haapajärven setukunnan kuntiin liikenneturvallisuussuunnitelma. Ely-keskus osallistui hankkeen toteuttamiseen hallinnoijana ja rahoitukseen 50 % osuudella, konsultina toimi SITO Kuopio Oy. Hankkeen toteutusta ohjasi Ely-keskuksen ja kuntien edustajista koottu ohjausryhmä, täydennettynä liikenneturvan, poliisin ja pelastuslaitoksen edustajlla. Työn konkreettisina tuloksina laaditiin kunnittaiset liikenneturvallisuussuunitelmat. Kärsämäen kunnan suunnitelman laadintaa ohjasi Kärsämäen kunnan liikenneturvallisuustyöryhmä, jossa on edustus myös Ely-keskuksesta, Jokilaaksojen pelastuslaitokselta, poliisilta ja Liikenneturvasta. Liikenneturvallisuussuunnitelmassa on paikallisesti kartoitettu lähtötiedot ja liikenneturvallisuuden nykytila ja tavoitteet ja näiden pohjalta ladittu kolmeen kiireellisyysluokkaan luokitellut liikenneturvallisuuden parantamistoimenpiteet. Suunitelmaan sisältyy liikennekasvatussuunnitelma. Liikenneturvallisuussuunnitelman käytännön toteuttamista varten on perustettu alueellinen liikenneturvallisuustoimija -hanke, johon on valittu toimijaksi SITO Kuopio Oy. Toimija vastaa Nivala-Haapajärven seutukunnan alueen liikenneturvallisuustyön koordinoinnista, toimii linkkinä ohjausrymän ja valtakunnalisen, alueellisen ja paikallisen tason välillä ja hoitaa rutiiniluontoiset työt (kokoukset, koulutukset ja tapahtumat). Kunnanhallitus on päättänyt sitoutumisesta toimijatyön seudullisen liikenneturvallisuustyön kustannuksiin vuosiksi Laadittu liikenneturvallisuusuunitelma liite tekn.ltk 65/ Tekninen lautakunta hyväksyy liikenneturvallisuussuunitelman ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi. Päätös Yksimielisesti hyväksyttiin. Liitteet 13 Kärsämäen kunnan liikenneturvallisuussuunnitelma

14 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Viranhaltioiden päätösluettelot Teknltk 66 Saatetaan teknisen lautakunnan tiedoksi seuraavat viranhaltioiden päätösluettelot: Yleinen päätös: :t 6, 9-11 Henkilöstöpäätös 5 Ruokahuolto-Siivoustoimenjohtaja: Virkavapaus :t Työhönottopäätös :t Raeknnusmestari: Yleinen päätös 3 Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi kunnaninsinöörin, rakennusmestarin ja ruokahuolto-siivoustoimenjohtajan päätösluettelot ja päättää samalla, ettei se käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta edellä mainittujen asioiden osalta. Merkittiin tiedoksi.

15 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Tiedoksi saatettavat asiat Teknltk 67 Saatetaan teknisen lautakunnan tiedoksi seuraavat saapuneet kirjeet ja kunnanhallituksen ja valtuuston pöytäkirjanotteet: Kärsämäen Asunnot Oy/Tilitoimisto Rousu Oy: Asukasvalinnat toukoelokuu. ELY-keskus Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen tienpidon ja liikenteen suunnitelma Suunnitelmassa on esitetty tienpodon ja liikenteen toimintalinjat suunnitelmakaudella. Lisäksi suuunnitelma sisältää kuluvan vuoden merkittävimät työkohteet sekä osan tulevista investointihankkeista. Suunnitelma on saatavissa osoitteesta: > Liikenne AHMA ympäristö Oy : Kärsämäen jätevesipuhdistamon kuormitustarkkailu. Pekka Kiiskinen Oy : Ateriankuljetusten hinnantarkistus. Kunnanhallituksen pöytäkirjanote: /171 Siivoojan SVJ302 toimen täyttäminen Valtuuston pöytäkirjanote: /98 Vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus /99 Tilintarkastuskertomus /100 Arviointikertomus 2012 Merkitään lautakunnalle tietoon saatetuksi. Merkittiin tiedoksi.

16 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Muut mahdolliset asiat Teknltk 68 Muita asioita ei ollut.

17 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvali tusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 57, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaati mus, seuraa viin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: 60, 61 Hallintolainkäyttölaki 5 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite KÄRSÄMÄEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA Keskuskatu KÄRSÄMÄKI puh fax Pykälät: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.oikaisuvaatimusaikaa las kettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuksen sisältö: Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisu vaatimuskirjelmän sisältö ja toimittaminen, katso jäljempänä kohta Valitusasiakirja. Liitetään pöytäkirjaan

18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta an nettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on teh nyt oikaisuvaatimuk sen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa pää tökseen hakea muutosta kunnal lis valituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Oulun hallinto-oikeus PL OULU vaihde puh kirjaamo puh fax Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika päivää Muu muutoksenhakuviranomainen, osoite ja postiosoite pykälät: Valitusaika 14 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaanti päivää ei lasketa. Valitusasiakirja Valitusasiakirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valitusasiakirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta, postiosoi te ja puhelinnumero. Valitusasiakirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todis tettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjaan on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei nii tä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mu kaan kuin HLL 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päi vänä en nen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhä-, itse näisyys-, vapunpäi vä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle en simmäi senä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitus asiakirjat voi lähettää postitse,sähköisesti tai lä hetin vä li tyk sellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan vii meisenä päi vänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät: Pykälät: Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa ole va oikeuden käyntimaksu (vuonna ). Liitetään pöytäkirjaan

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 Tekninen lautakunta 08.05.2014 AIKA 08.05.2014 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 Kunnanhallitus 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 17:00-17:57 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 376 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600 Kunnanhallitus 29.12.2014 AIKA 29.12.2014 klo 18:30-19:13 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 382 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 281

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 281 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 281 Kunnanhallitus 31.08.2015 AIKA 31.08.2015 klo 18:30-20:51 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 185 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 57. Tekninen lautakunta. AIKA 16.06.2015 klo 18:00-18:49

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 57. Tekninen lautakunta. AIKA 16.06.2015 klo 18:00-18:49 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 57 Tekninen lautakunta AIKA 16.06.2015 klo 18:00-18:49 PAIKKA Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 37 Kokouksen avaaminen 59 38 Kokouksen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 Tekninen lautakunta 07.04.2014 AIKA 07.04.2014 klo 15:07-15:53 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 06.05.2015 AIKA 06.05.2015 17:30-18:35 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 27.10.2010 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 190 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 273 191 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97 Tarkastuslautakunta1 AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 63 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 Kunnanhallitus 18.12.2014 AIKA 18.12.2014 klo 12:00-13:10 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 169 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 4/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 4/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 4/2012 Kokousaika Tiistaina 19.6.2012 klo 18.30-19.24 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Leiponen Markku

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone -2, SIV 28.9.2012 8:00 Kokousaika 28.9.2012 klo 8.00 9.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 10.5.2011 klo 19.00 19.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13 Koulutuslautakunta Aika 05.01.2015 klo 17:00-18:30 Paikka Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot