LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE I VALMISTEYHTEENVETO"

Transkriptio

1 LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1/48

2 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Suboxone 2 mg/0,5 mg resoribletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi resoribletti sisältää buprenorfiinihydrokloridia, joka vastaa 2 mg buprenorfiinia ja naloksonihydroklorididihydraattia, joka vastaa 0,5 mg naloksonia. Apuaineet: laktoosi 42 mg Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta LÄÄKEMUOTO Resoribletti Valkoinen, kuusikulmainen, kaksoiskupera tabletti, jossa miekan kuva toisella puolella ja N2 toisella puolella. 4. KLIINISET TIEDOT 4.1 Käyttöaiheet Opioidiriippuvuuden hoito lääketieteellisen, sosiaalisen ja psykologisen hoidon osana. Naloksonikomponentin tarkoitus on estää valmisteen suonensisäistä väärinkäyttöä. Hoito on tarkoitettu aikuisille ja yli 15-vuotiaille nuorille, jotka tahtovat irrottautua riippuvuudestaan. 4.2 Annostus ja antotapa Hoidon tulee tapahtua opiaattiriippuvuuden hoitoon perehtyneen lääkärin valvonnassa. Yksi Suboxone resoribletti sisältää buprenorfiinia ja naloksonia. 2 mg buprenorfiinia ja 0,5 mg naloksonia sisältävästä Suboxonesta käytetään nimeä 2 mg resoribletit. Lääkärin tulee varoittaa potilaita, että tämä lääke on tehokas ja turvallinen ainoastaan kielen alle annosteltuna (ks. kohta 4.4). Suboxone resoribletti pannaan kielen alle, josta se liukenee yleensä noin 5-10 minuutissa. Annos koostuu Suboxone 2 mg/0,5 mg:n ja Suboxone 8 mg/2 mg:n vahvuisista resoribleteista, jotka voidaan ottaa samaan aikaan tai jaettuna kahteen osa-annokseen siten, että toinen annos otetaan heti kun ensimmäinen on liuennut. Aikuiset: Ennen hoidon aloitusta on suositeltavaa tehdä maksan toimintakokeet ja dokumentoida mahdollinen virushepatiitti. Potilailla, joilla on viruksen aiheuttama maksatulehdus, joilla on käytössään samanaikaisia lääkkeitä (ks. kohta 4.5) ja/tai joiden maksan toiminta on heikentynyt, maksavaurion vaara on suurentunut. On suositeltavaa seurata maksan toimintaa säännöllisesti (ks. kohta 4.4). Hoidon aloituksen arviointi: Ennen hoidon aloittamista on tarkasteltava opioidiriippuvuuden tyyppiä (ts. pitkä- vai lyhytvaikutteinen opioidi), aikaa, joka on kulunut viimeisestä opioidin käyttökerrasta ja minkä asteista opioidiriippuvuus on. Jotta vältettäisiin vieroitusoireiden provosoituminen, induktiohoito tulisi aloittaa Suboxonella tai pelkällä buprenorfiinilla vasta silloin, kun näkyviä vieroitusoireita on selvästi objektiivisesti havaittavissa. 2/48

3 Hoidon aloittaminen: Suositeltu aloitusannos on 1-2 resoriblettia Suboxone 2 mg/0,5 mg valmistetta. Ensimmäisenä päivänä voidaan antaa lisäannos 1-2 resoriblettia Suboxone 2 mg/0,5 mg valmistetta potilaan yksilöllisen tarpeen mukaan. Opioidien väärinkäyttäjät, joilla vieroitusta ei ole aloitettu: Kun hoito aloitetaan, ensimmäinen Suboxone-annos tulee ottaa vieroitusoireiden ilmaantuessa, mutta aikaisintaan 6 tuntia viimeisestä opioidikäyttökerrasta (esim. heroiini, lyhytvaikutteiset opioidit). Metadonia saavat potilaat: Ennen Suboxone-hoidon aloittamista metadoniannos tulee pienentää niin, että se on enintään 30 mg/vrk. Ensimmäinen Suboxone-annos otetaan, kun vieroitusoireet ilmaantuvat, mutta vähintään 24 tuntia viimeisestä metadoniannoksesta. Buprenorfiini saattaa voimistaa metadonista riippuvaisten potilaiden vieroitusoireita. Annoksen säätö ja ylläpito: Suboxonen annosta lisätään asteittain potilaalla havaitun kliinisen vaikutuksen mukaan. Suurin vuorokausiannos on 24 mg. Annosta titrataan potilaan tilan kliinisen ja psykologisen arvion mukaan. Annoksen muutokset tehdään 2 8 mg:n annosvälein. Hoidon alussa on suositeltavaa toimittaa buprenorfiini potilaalle päiväannoksittain. Kun vakaa tila on saavutettu, luotettaville potilaille voidaan antaa Suboxonea mukaan usean vuorokauden hoitoa vastaava määrä. On suositeltavaa, että Suboxonen määrä rajoitetaan 7 vuorokauden annokseen tai paikallisten määräysten mukaisesti. Annostus harvemmin kuin kerran vuorokaudessa: Kun potilaan tila on tyydyttävästi vakiintunut, Suboxonen antotiheyttä voidaan pienentää ja siirtyä annostukseen joka toinen päivä käyttäen potilaalle titrattua vuorokausiannosta kaksinkertaisena. Esimerkiksi, jos potilaan vuorokausiannos on vakiintunut tasolle 8 mg, hänelle annetaan 16 mg joka toinen päivä eikä välipäivinä mitään. Vuorokausiannos ei kuitenkaan minään päivänä saa olla yli 24 mg. Kun on saavutettu tyydyttävä vakaa tila, joillain potilailla Suboxonen annostuksessa voidaan siirtyä kolmeen antokertaan viikossa (esimerkiksi maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin). Maanantain ja keskiviikon annosten tulee olla kaksi kertaa vakiintunut vuorokausiannos ja perjantaina otettava annos tulee olla kolme kertaa vakiintunut vuorokausiannos. Välipäivinä ei oteta annosta. Vuorokausiannos ei kuitenkaan minään päivänä saa olla yli 24 mg. Jos potilaan titrattu vuorokausiannos on suurempi kuin 8 mg/vrk, niin yllä mainittu harvempi anto ei ehkä ole sopiva. Annostuksen pienentäminen ja hoidon lopettaminen: Kun on saavutettu tyydyttävästi vakiintunut tila ja jos potilas suostuu, annosta voidaan vähentää asteittain pienemmäksi ylläpitoannokseksi. Joissain tapauksissa hoito voidaan lopettaa. Resoribletteja on saatavilla 2 mg:n ja 8 mg:n vahvuuksina, jotta annoksen titraaminen on mahdollista. Niille potilaille, jotka tarvitsevat pienemmän buprenorfiiniannoksen, voidaan käyttää 0,4 mg:n buprenorfiiniresoribletteja. Mahdollisen relapsin vuoksi potilaiden seuranta hoidon päättymisen jälkeen on tarpeen. Iäkkäät potilaat: Tietoja käytöstä iäkkäille potilaille ei ole. Lapset: Suboxonen käyttöä alle 15-vuotiaille lapsille ei suositella, koska tiedot turvallisuudesta ja tehosta puuttuvat. Potilaat, joilla maksan toiminta on heikentynyt: Maksan vajaatoiminnan vaikutusta buprenorfiinin ja naloksonin farmakokinetiikkaan ei tiedetä. Koska molemmat vaikuttavat aineet metaboloituvat laajasti, pitoisuudet plasmassa ovat odotettavasti korkeammat potilailla, joilla maksan toiminta on kohtalaisesti tai vakavasti heikentynyt. Ei tiedetä, onko vaikutus molempiin lääkeaineisiin samansuuruinen. 3/48

4 Koska Suboxonen farmakokinetiikka voi muuttua potilailla, joilla maksan toiminta on lievästi tai kohtalaisesti heikentynyt, on suositeltavaa aloittaa pienellä annoksella ja titrata annosta varovaisesti (ks. kohta 5.2). Potilaat, joilla munuaisten toiminta on heikentynyt: Annoksen säätöä ei tarvita potilailla, joilla munuaisten toiminta on heikentynyt. Varovaisuutta on syytä noudattaa, kun lääkettä annetaan potilaille, joilla munuaisten toiminta on vakavasti heikentynyt (Cl cr < 30 ml/min) (ks. kohta 5.2). 4.3 Vasta-aiheet Suboxonea ei tule käyttää seuraavissa tilanteissa: yliherkkyys buprenorfiinille, naloksonille tai apuaineille, vaikea hengityksen vajaatoiminta, vaikea maksan vajaatoiminta, jatkuva runsas alkoholinkäyttö tai delirium tremens. 4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet Koska ei ole tietoja Suboxonen käytöstä nuorille aikuisille (15-<18-vuotiaille), Suboxonea tulee käyttää tässä ikäryhmässä varoen. Potilaita tulee seurata tarkkaan, kun buprenorfiinista tai metadonista siirrytään Suboxone-hoitoon, sillä vieroitusoireita on raportoitu. Väärinkäyttö: Väärinkäyttö sai alkunsa buprenorfiinin jouduttua laittomille markkinoille joko potilaiden kautta tai sellaisten henkilöiden kautta, jotka saivat valmistetta varastamalla potilailta tai apteekeista. Tämä voi saada aikaan uusia huumeiden käyttäjiä, joille buprenorfiini on pääasiallinen väärinkäytön kohde. Tämä aiheuttaa myös yliannostuksen riskin, veren välityksellä leviävien infektioiden lisääntymistä, hengityslamaa ja maksavaurioita. Koska yhdistelmätabletissa naloksoni aiheuttaa vieroitusoireita heroiinista, metadonista tai muista puhtaista agonisteista riippuvaisilla henkilöillä, Suboxonen odotetaan olevan vähemmän todennäköinen kohde suonensisäiselle väärinkäytölle. Provosoidut vieroitusoireet: Buprenorfiinihoitoa aloittaessaan lääkärin tulee ottaa huomioon, että buprenorfiini on osittainen agonisti ja se saattaa provosoida opioidiriippuvaisilla potilailla vieroitusoireita. Näin erityisesti, jos sitä annetaan potilaalle alle 6 tuntia viimeisestä heroiinikäyttökerrasta tai muun lyhytvaikutteisen opioidin käyttökerrasta, tai jos sitä annetaan alle 24 tunnin kuluttua viimeisestä metadoniannoksesta (ks. kohta 4.2). Vieroitusoireet voivat sitä vastoin liittyä myös liian pieneen annokseen. Vakavien haittavaikutusten kuten yliannostuksen tai hoidon lopettamisen vaara on suurempi, jos potilas saa liian pienen Suboxone-annoksen ja jatkaa vieroitusoireiden itsehoitoa opioideilla, alkoholilla tai muilla sedatiiveilla, erityisesti bentsotiatsepiineilla. Riippuvuus: Buprenorfiini on osittainen µ-opiaattireseptorien agonisti ja sen jatkuva käyttö saa aikaan opioidityyppisen riippuvuuden. Hoidon keskeyttäminen voi johtaa vieroitusoireisiin, joka saattavat olla viivästyneitä. Suboxone saattaa aiheuttaa uneliaisuutta, erityisesti jos sitä otetaan yhdessä alkoholin tai keskushermostoa lamaavien aineiden (kuten erilaisten rauhoittavien lääkeaineiden tai unilääkkeiden) kanssa (ks. kohta 4.5). Eläinkokeet, samoin kuin kliininen kokemus, ovat osoittaneet, että buprenorfiini saattaa aiheuttaa riippuvuutta, mutta vähemmän kuin morfiini. 4/48

5 Hengityslama: Useita hengityslamasta johtuneita kuolemantapauksia on raportoitu, erityisesti kun buprenorfiinia on käytetty yhdessä bentsodiatsepiinien kanssa (ks. kohta 4.5) tai kun buprenorfiinia on käytetty ohjeiden vastaisesti. Kuolemia on raportoitu käytettäessä buprenorfiinia samanaikaisesti muiden lamaavien aineiden kuten alkoholin tai muiden opioidien kanssa. Hepatiitti ja maksasairaudet: Opioidiriippuvaisilla on raportoitu akuutteja maksavaurioita sekä kliinisissä tutkimuksissa että valmisteen markkinoillaoloaikana. Poikkeavuudet vaihtelivat ohimenevästä oireettomasta maksan transaminaasiarvojen kohoamisesta maksan toimintahäiriöön, maksanekroosiin, hepatorenaaliseen oireyhtymään ja hepaattiseen enkefalopatiaan. Monissa tapauksissa saattoi aiemmalla maksaentsyymien poikkeamalla, B- tai C-hepatiittivirusinfektiolla, muiden mahdollisesti maksatoksisten aineiden käytöllä tai muulla käytössä olevalla pistettävällä aineella olla kausaalinen tai edesauttava rooli. Nämä taustatekijät tulee ottaa huomioon ennen Suboxonen määräämistä sekä hoidon aikana. Maksasairautta epäiltäessä tarvitaan biologisia ja etiologisia lisäselvityksiä. Löydöksistä riippuen lääkehoito mahdollisesti joudutaan varovaisesti keskeyttämään, jotta vältettäisiin vieroitusoireiden ilmaantuminen ja väärinkäyttöön palaaminen. Jos hoitoa jatketaan, maksan toimintaa tulee seurata tarkasti. Koska buprenorfiini on opioidi, se voi vaimentaa sairauden oireena olevan kivun. Urheilijoiden tulee ottaa huomioon, että tämä lääke saattaa doping-testissä johtaa positiiviseen reaktioon. Kuten muillakin opioideilla, varovaisuutta on noudatettava hoidettaessa buprenorfiinilla potilaita, joilla on pään vamma, kohonnut aivopaine, hypotensio, eturauhasen liikakasvua tai virtsaputken ahtauma. Tätä lääkevalmistetta on käytettävä varoen potilailla, joilla on: astma tai hengityksen vajaatoimintaa (buprenorfiinin käytön yhteydessä on raportoitu hengityslamatapauksia); munuaisten vajaatoimintaa (annetusta annoksesta 30 % eliminoituu munuaisten kautta, joten munuaisten kautta poistuminen saattaa viivästyä); maksan vajaatoimintaa (buprenorfiinin maksametabolia saattaa muuttua) (ks. kohta 4.3). Lääkeaineet, jotka estävät CYP3A4-entsyymin toimintaa, saattavat nostaa buprenorfiinin pitoisuuksia. Suboxonen annoksen pienentäminen saattaa olla tarpeen. Jos potilas saa CYP3A4-entsyymin estäjää, Suboxone-annosta tulisi titrata varovaisesti, sillä näillä potilailla mahdollisesti riittää tavallista pienempikin annos (ks. kohta 4.5). Monoamiinioksidaasi-inhibiittorit (MAOI) saattavat lisätä opioidien vaikutusta. Tämä havainto perustuu morfiinista saatuihin kokemuksiin. Potilaiden, joilla on harvinainen perinnöllinen galaktoosi-intoleranssi, saamelaisilla esiintyvä synnynnäinen laktaasinpuutos tai glukoosi-galaktoosi imeytymishäiriö, ei tule käyttää tätä lääkettä. 4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset Suboxonea ei tule käyttää samanaikaisesti: alkoholijuomien tai alkoholia sisältävien lääkkeiden kanssa, sillä alkoholi vahvistaa buprenorfiinin sedatiivista vaikutusta (ks. kohta 4.7). Suboxonea tulee käyttää varoen seuraavien aineiden kanssa: Bentsodiatsepiinit: Tämä yhdistelmä saattaa johtaa kuolemaan keskushermostoperäisen hengityslaman seurauksena. Annosten tulee siksi olla pieniä ja tätä yhdistelmää tulee välttää, jos väärinkäytön riski on olemassa (ks. kohta 4.4). 5/48

6 Muut keskushermostoa lamaavat lääkkeet, muut opioidijohdannaiset (esim. metadoni, analgeetit ja antitussiivit), eräät depressiolääkkeet, sedatiiviset H 1 -reseptoriantagonistit, barbituraatit, muut anksiolyytit kuin bentsodiatsepiinit, neuroleptit, klonidiini ja sen sukuiset aineet: nämä yhdistelmät voimistavat keskushermostolamaa. Vähentynyt valppaus saattaa heikentää vaarallisesti ajokykyä ja kykyä käyttää koneita. CYP3A4-inhibiittorit: Buprenorfiinin ja ketokonatsolin (CYP3A4:n potentti inhibiittori) yhteisvaikutustutkimuksessa buprenorfiinin C max ja AUC-arvot kohosivat (C max noin 70 % ja AUC noin 50 %). Myös norbuprenorfiinin arvot kohosivat, mutta vähemmän. Suboxonea saavia potilaita on tarkkailtava huolellisesti ja annosta on mahdollisesti pienennettävä samanaikaisen potentin CYP3A4:n estäjän käytön yhteydessä (esim. proteaasi-inhibiittoreiden kuten ritonaviiri, nelfinaviiri tai indinaviiri tai atsoli-sienilääkkeiden kuten ketokonatsoli tai itrakonatsoli). CYP3A4-induktorit: Buprenorfiinin yhteisvaikutusta CYP3A4-induktorin kanssa ei ole tutkittu. Siksi on suositeltavaa, että Suboxonea saavia potilaita tarkkaillaan huolellisesti, jos samanaikaisesti käytetään entsyymi-induktoreita (esim. fenobarbitaalia, karbamatsepiinia, fenytoiinia, rifampisiinia). Tähän mennessä ei ole havaittu merkittäviä yhteisvaikutuksia buprenorfiinin ja kokaiinin välillä; päihteiden sekakäyttäjät yhdistävät yleisimmin opioidit juuri kokaiinin kanssa. 4.6 Raskaus ja imetys Raskaus: Buprenorfiini/naloksoni -yhdistelmävalmisteen käytöstä raskauden aikana on vain vähän kokemusta. Eläinkokeet osoittavat reproduktiivista toksisuutta (ks. kohta 5.3). Mahdollista riskiä ihmisille ei tunneta. Raskauden loppuvaiheessa suuret buprenorfiiniannokset voivat aiheuttaa hengityslamaa vastasyntyneissä jopa lyhytaikaisen käytön jälkeen. Buprenorfiinin pitkäaikainen käyttö kolmen viimeisen raskauskuukauden aikana saattaa aiheuttaa vieroitusoireyhtymän vastasyntyneessä. Suboxonea ei tule käyttää raskauden aikana. Jos hoitavan lääkärin arvion mukaan hoito on välttämätöntä raskauden aikana, buprenorfiinin käyttöä voidaan harkita buprenorfiinin valmisteyhteenvedon mukaisesti. Jos nainen tulee raskaaksi Suboxone-hoidon aikana, äidin ja syntymättömän lapsen tilaa tulee seurata tarkoin ja lääkitys vaihtaa pelkkään buprenorfiiniin, jos hoidon jatkaminen on välttämätöntä. Imetys: Ei tiedetä, erittyykö naloksoni rintamaitoon ihmisellä. Buprenorfiini ja sen metaboliitit erittyvät rintamaitoon ihmisellä. Buprenorfiinin on todettu estävän rintamaidon eritystä rotilla. Sen vuoksi imetys tulee lopettaa Suboxone-hoidon ajaksi. 4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn Suboxonella on yleisesti vähäinen tai kohtalainen vaikutus kykyyn liikkua turvallisesti liikenteessä, koneiden käyttökykyyn tai kykyyn harjoittaa muita tarkkuutta vaativia toimia. Suboxone saattaa aiheuttaa uneliaisuutta, huimausta tai heikentää ajattelukykyä, erityisesti jos sitä otetaan yhdessä alkoholin tai keskushermostoa lamaavien aineiden kanssa. Sen vuoksi varovaisuutta tulee noudattaa edellä mainituissa toimissa (ks. kohdat 4.4 ja 4.5). 4.8 Haittavaikutukset Yleisimmät hoidosta aiheutuneet haittavaikutukset, joita on raportoitu Suboxonella tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa, liittyivät vieroitusoireisiin (kuten mahakipu, ripuli, lihassäryt, ahdistuneisuus, hikoilu). 6/48

7 Keskeisessä Suboxonella tehdyssä kliinisessä tutkimuksessa 472 potilaasta 342 (72,5 %) raportoi hoitoon liittyneitä haittavaikutuksia. Nämä vaikutukset on lueteltu taulukossa 1 elinjärjestelmän ja esiintymistiheyden mukaan (erittäin yleinen (> 1/10), yleinen (> 1/100, < 1/10), melko harvinainen (>1/ /100)). Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa haittavaikutuksen vakavuuden mukaan alenevassa järjestyksessä. Taulukko 1: Hoidosta aiheutuneet haittavaikutukset, jotka raportoitiin Suboxonella tehdyssä keskeisessä kliinisessä tutkimuksessa ( 0,1 %:lla Suboxonea saaneista potilaista) Infektiot Yleinen: Melko harvinainen: Veren ja imunestejärjestelmän häiriöt Infektio Emätintulehdus Melko harvinainen: Anemia, trombosytopenia, leukopenia, lymfadenopatia, leukosytoosi Immuunijärjestelmän häiriöt Melko harvinainen: Allerginen reaktio Aineenvaihdunta- ja ravitsemushäiriöt Yleinen: Melko harvinainen: Psyykkiset häiriöt Yleinen: Melko harvinainen: Hermoston häiriöt Perifeerinen turvotus, painon aleneminen Hyperglykemia, hyperlipemia, hypoglykemia Ahdistuneisuus, hermostuneisuus, depressio, libidon heikentyminen, poikkeavat ajatukset Lääkeriippuvuus, muistinmenetys, vihamielisyys, puheen häiriö, depersonalisaatio, poikkeavat unet, apatia, euforia Silmäsairaudet Sydänhäiriöt Erittäin yleinen: Yleinen: Melko harvinainen: Yleinen: Melko harvinainen: Unettomuus Uneliaisuus, heitehuimaus, parestesia, hypertonia Kouristus, agitaatio, vapina, hyperkinesia Lakrimaatiohäiriö, heikkonäköisyys Mioosi, sidekalvotulehdus Melko harvinainen: Sydäninfarkti, angina pectoris, sydämentykytys, takykardia, bradykardia Verisuonistohäiriöt Yleinen: Melko harvinainen: Hengityselin-, rintakehä- ja välikarsinahäiriöt Yleinen: Melko harvinainen: Vasodilaatio, hypertensio, migreeni Hypotensio, lämpöhalvaus Nuha, nielutulehdus, lisääntynyt yskä Hengenahdistus, astma, haukotus 7/48

8 Ruoansulatuskanavan häiriöt Erittäin yleinen: Yleinen: Melko harvinainen: Maksa- ja sappihäiriöt Ummetus, pahoinvointi Oksentaminen, ruoansulatushäiriö, ripuli, ruokahaluttomuus, ilmavaivat Haavainen suutulehdus, kielen värjäytyminen Yleinen: Epänormaali maksan toiminta Ihon ja ihonalaiskerrosten häiriöt Erittäin yleinen: Yleinen: Melko harvinainen: Tuki- ja liikuntaelimistön ja sidekudosten häiriöt Yleinen: Melko harvinainen: Munuais- ja virtsatiehäiriöt Yleinen: Melko harvinainen: Sukuelinten ja rintojen häiriöt Hikoilu Ihottuma, kutina, urtikaria Hilseilevä ihotulehdus, akne, ihon kyhmy, alopesia, kuiva iho Nivelkipu, lihaskipu, jalkakrampit Niveltulehdus Albuminuria, virtsan poikkeavuus Hematuria, munuaiskivet, kreatiniinin kohoaminen, virtsatietulehdus, dysuria, virtsaretentio Yleisluontoiset Melko harvinainen: Impotenssi, amenorrea, poikkeava ejakulaatio, menorragia, metrorragia Vammat ja myrkytykset Erittäin yleinen: Yleinen: Vieroitusoireyhtymä, päänsärky Astenia, kuume, vilustumisen kaltaiset oireet, huonovointisuus, tapaturma, vilunväreet, rintakipu, vatsakipu, selkäkipu, kipu Melko harvinainen: Hypotermia Buprenorfiiniin käytettynä opioidiriippuvuuden hoitoon yksin on yhdistetty seuraavia oireita (> 1 %): ummetus, päänsärky, unettomuus, astenia, uneliaisuus, pahoinvointi ja oksentelu, pyörtyminen ja heitehuimaus, ortostaattinen hypotensio ja hikoilu. Muita haittavaikutuksia (< 0,1 %), joita on raportoitu käytettäessä pelkkää buprenorfiinia, ovat: hengityslama (ks. kohdat 4.4 ja 4.5), maksakuolio ja hepatiitti (ks. kohta 4.4), hallusinaatiot, bronkospasmi, angioneuroottinen edeema ja anafylaktinen sokki. Valmisteen suonensisäiseen väärinkäyttöön on liittynyt paikallisia, toisinaan septisiä reaktioita ja mahdollisesti vakavaa akuuttia hepatiittia (ks. kohta 4.4). Voimakkaasti lääkeriippuvaisilla potilailla buprenorfiinin aloitusannos voi aiheuttaa samankaltaisia vieroitusoireita kuin naloksoni. Sekä buprenorfiinilla että buprenorfiini/naloksoni -valmisteella on raportoitu spontaaneja keskenmenoja. Syy-yhteyden osoittaminen ei ole mahdollista, sillä näihin tapauksiin liittyy tyypillisesti muidenkin lääkkeiden käyttöä tai spontaanin keskenmenon riskitekijöitä (ks. kohta 4.6). 8/48

9 Buprenorfiinia raskauden aikana saaneiden naisten vastasyntyneillä on havaittu vieroitusoireyhtymää. Tämä oireyhtymä saattaa olla lievempi ja myöhästyneempi kuin lyhytvaikutteisilla täydellisillä µ- opioidiagonisteilla havaitut. Oireyhtymän luonne voi vaihdella riippuen äidin päihteiden käytön historiasta (ks. kohta 4.6). 4.9 Yliannostus Yliannostustapauksessa tulee aloittaa asianmukainen elintoimintoja ylläpitävä hoito, johon kuuluu potilaan hengityksen ja sydämen tilan seuranta. Tärkein hoitoa vaativa oire on hengityslama, joka voi johtaa hengityksen pysähtymiseen ja kuolemaan. Jos potilas oksentaa, on tärkeää estää oksennuksen joutuminen hengitysteihin. Hoito: Hengityslaman oireenmukainen hoito normaalin tehohoidon mukaisesti. On varmistuttava, että hengitystiet pysyvät auki ja hengitystä on avustettava tai tarkkailtava. Potilas olisi syytä siirtää paikkaan, jossa on täydelliset elvytysvälineet saatavilla. Opioidiantagonistin (esim. naloksonin) antamista suositellaan, vaikka sillä on vain vähäinen teho buprenorfiinin aiheuttamien hengitysoireiden kumoamisessa verrattuna sen tehoon puhtaisiin agonistiopioideihin. Suboxonen pitkä vaikutusaika tulee ottaa huomioon, kun päätetään yliannostuksen aiheuttamien vaikutusten vaatimasta hoidon pituudesta ja lääketieteellisestä seurannasta. 5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET 5.1 Farmakodynamiikka Farmakoterapeuttinen ryhmä: Opioidiriippuvuuden hoitoon käytettävät lääkeaineet, ATC-koodi: N07B C51. Vaikutusmekanismi: Buprenorfiini on osittainen opioidiagonisti/antagonisti, joka kiinnittyy aivojen µ (myy)- ja κ (kappa)- reseptoreihin. Sen vaikutus opioidiriippuvuuden ylläpitohoidossa perustuu sen hitaasti reversiibeliin sidokseen µ-reseptoreihin, joka saattaa minimoida päihdepotilaan päihteiden tarpeen pitkään. Opioidiagonistin kattovaikutus (ceiling effect) havaittiin kliinistä farmakologiaa selvittävissä tutkimuksissa opioidiriippuvaisilla henkilöillä. Naloksoni on µ-opiaattireseptorin antagonisti. Kun sitä annetaan normaaliannoksina suun kautta tai kielen alle opioidivieroitusoireita kokeville potilaille, naloksonilla on vain vähän tai ei lainkaan farmakologista vaikutusta johtuen sen lähes täydellisestä alkureitin metaboliasta. Jos sitä kuitenkin annetaan laskimoon opioidiriippuvaisille henkilöille, Suboxonessa oleva naloksoni aiheuttaa huomattavan opioidiantagonistivaikutuksen sekä opioidivieroitusoireita ja estää siten suonensisäistä väärinkäyttöä. Kliininen teho: Suboxonen tehoa ja turvallisuutta käsittävät tiedot ovat pääosin vuoden pituisesta kliinisestä tutkimuksesta, johon kuului 4 viikon satunnaistettu kaksoissokko vertailu Suboxonella, buprenorfiinilla ja plasebolla. Sitä seurasi 48 viikon pituinen Suboxonen turvallisuustutkimus. Tässä tutkimuksessa 326 heroiiniriippuvaista potilasta satunnaistettiin saamaan joko Suboxonea 16 mg vuorokaudessa, buprenorfiinia 16 mg vuorokaudessa tai plaseboa. Jompaakumpaa aktiivihoitoa saamaan satunnaistetuilla koehenkilöillä annostus aloitettiin yhdellä 8 mg:n buprenorfiinitabletilla ensimmäisenä päivänä ja sitten 16 mg buprenorfiinia päivänä 2 (kaksi 8 mg:n tablettia). Päivänä 3 Suboxonelle satunnaistetut siirtyivät saamaan yhdistelmävalmistetta. Henkilöt kävivät klinikalla päivittäin (maanantaista perjantaihin) saamassa annoksen ja tehon arvioinnissa. Viikonlopun annos annettiin mukaan kotiin. Tutkimuksen päätarkoitus oli arvioida buprenorfiinin ja Suboxonen tehoa 9/48

10 yksittäin plaseboon verrattuna. Kolmesti viikossa kerätyistä virtsanäytteistä negatiivisia oli prosentuaalisesti merkitsevästi enemmän sekä Suboxone-ryhmässä plaseboon verrattuna (p < 0,0001) että buprenorfiiniryhmässä plaseboon verrattuna (p < 0,0001). Kaksoissokkoutetussa (double-dummy), rinnakkaisryhmätutkimuksessa verrattiin buprenorfiinin etanoliliuosta puhtaaseen agonistiin aktiivisena vertailulääkkeenä. Siinä 162 koehenkilöä satunnaistettiin saamaan buprenorfiinin etanoliliuosta 8 mg/vrk kielen alle (annos on lähes vastaava kuin 12 mg/vrk Suboxonea) tai kaksi kohtuullisen pientä annosta aktiivista vertailulääkettä, joista toinen oli niin pieni että se toimi vaihtoehtona plasebolle, 3-10 päivän induktiovaiheen, 16 viikon ylläpitovaiheen ja 7 viikon katkaisuhoidon ajan. Buprenorfiini titrattiin ylläpitoannokseen päivään 3 mennessä, aktiivit vertailulääkkeet titrattiin hitaammin. Hoidon jatkamisen ja kolmesti viikossa kerättyjen virtsanäytteiden negatiivisuuden perusteella buprenorfiini oli tehokkaampi kuin pienet annokset aktiivista vertailulääkettä pitämään heroiiniriippuvaiset hoidossa ja vähentämään heidän opioidien käyttöään hoidon aikana. Buprenorfiinin 8 mg vuorokaudessa annoksen teho oli vastaava kuin kohtalaisella annoksella aktiivista vertailulääkettä, mutta samanarvoisuutta ei osoitettu. 5.2 Farmakokinetiikka Buprenorfiini Imeytyminen: Oraalisesti otettu buprenorfiini käy läpi maksan alkureitin metabolian sekä N-dealkylaation ja glukurokonjugaation ohutsuolessa. Tämä vuoksi oraalinen antoreitti ei ole tälle lääkkeelle sopiva. Huippupitoisuus plasmassa saavutetaan 90 minuuttia sublinguaalisen annon jälkeen. Buprenorfiinin pitoisuudet plasmassa lisääntyivät annosta suurennettaessa käytettäessä Suboxonea sublinguaalisesti. Buprenorfiinin C max - sekä AUC-arvot kasvoivat, kun annos kasvoi (välillä 4 16 mg), vaikkakin kasvu oli vähäisempää kuin suhteessa annoksen kokoon. Farmakokineettinen parametri Suboxone 4 mg Suboxone 8 mg Suboxone 16 mg C max ng/ml 1,84 (39) 3,0 (51) 5,95 (38) AUC 0-48 tuntia ng/ml 12,52 (35) 20,22 (43) 34,89 (33) Jakautuminen: Buprenorfiinin imeytymistä seuraa nopea jakautumisvaihe (jakaantumisen puoliintumisaika 2 5 tuntia). Metabolia ja eliminoituminen: Buprenorfiini metaboloituu 14-N-dealkylaation ja kantamolekyylin ja dealkyloituneen metaboliitin glukurokonjugaation kautta. Kliiniset tiedot osoittavat, että CYP3A4-entsyymi saa aikaan buprenorfiinin N-dealkylaation. N-dealkyylibuprenorfiini on µ-agonisti, jolla on heikko luontainen aktiivisuus. Buprenorfiini eliminoituu bi- tai trieksponentiaalisesti ja sen puoliintumisaika plasmassa on keskimäärin 32 tuntia. Buprenorfiini eliminoituu glukurokonjugoitujen metaboliittien sappierityksen kautta pääasiallisesti (70 %) ulosteisiin, loppu eliminoituu virtsaan. Naloksoni Imeytyminen ja jakautuminen: 10/48

11 Suonensisäisen annon jälkeen naloksoni jakautuu nopeasti (jakaantumisen puoliintumisaika on noin 4 minuuttia). Suun kautta otettuna naloksoni on tuskin mitattavissa plasmasta. Kun Suboxone on annettu kielen alle, plasman naloksonipitoisuudet ovat alhaiset ja laskevat nopeasti. Metabolia ja eliminoituminen: Lääkevalmiste metaboloituu maksassa pääosin glukuronidikonjugaation kautta ja se erittyy virtsaan. Naloksonin keskimääräinen puoliintumisaika plasmassa on 1,2 tuntia. Erityiset potilasryhmät: Iäkkäät potilaat: Tietoja farmakokinetiikasta iäkkäillä potilailla ei ole. Munuaisten vajaatoiminta: Munuaisten kautta tapahtuvalla eliminoitumisella on suhteellisen vähäinen osuus (noin 30 %) Suboxonen kokonaispuhdistumasta. Munuaisten toiminnasta johtuvaa annoksen säätöä ei tarvita, mutta varovaisuutta on syytä noudattaa, kun lääkettä annetaan potilaille, joilla on vaikea munuaisten vajaatoiminta. Maksan vajaatoiminta: Maksan kautta tapahtuvalla eliminoitumisella on suhteellisen suuri osuus (noin 70 %) Suboxonen kokonaispuhdistumasta. Buprenorfiinin vaikutus saattaa pitkittyä potilailla, joilla maksapuhdistuma on heikentynyt. Tavallista pienempi Suboxonen aloitusannos ja varovainen annoksen titraus saattavat olla tarpeen potilailla, joilla on lievä tai kohtalainen maksan vajaatoiminta. Suboxonea ei tule antaa potilaille, joilla on vaikea maksan vajaatoiminta (ks. kohta 4.3). 5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta Buprenorfiinin ja naloksonin yhdistelmää on tutkittu akuutissa ja toistuvan annon (jopa 90 vuorokautta rotilla) toksisuuskokeissa eläimillä. Ei ole havaittu toksisuuden synergististä voimistumista. Haittavaikutukset perustuivat opioidiagonistin ja/tai -antagonistin tunnettuun farmakologiseen vaikutukseen. Buprenorfiinihydrokloridin ja naloksonihydrokloridin yhdistelmä (4:1) ei ollut mutageeninen bakteerien mutaatiokokeessa (Ames-testi) eikä klastogeeninen in vitro -sytogeneettisessä tutkimuksessa ihmisen lymfosyyteillä tai intravenoosissa mikronukleustestissä rotilla. Oraalisella buprenorfiini/naloksoni (suhde 1:1) yhdistelmällä tehdyissä lisääntymistutkimuksissa embryoletaalista vaikutusta todettiin rotilla maternaalisen toksisuuden ohella kaikilla annoksilla. Pienin tutkittu annos oli 1 x buprenorfiinin ja 5 x naloksonin suurin ihmiselle tarkoitettu hoitoannos laskettuna mg/m 2 kohti. Kaniineilla ei havaittu kehitystoksisuutta maternaalisesti toksisilla annoksilla. Rotilla ja kaniineilla ei ole havaittu myöskään teratogeenista vaikutusta. Suboxonella ei ole tehty peripostnataalista tutkimusta. Buprenorfiinin antaminen suun kautta naarasrotille suurina annoksina tiineyden ja imetyksen aikana johti kuitenkin vaikeaan synnytykseen (mahdollisesti buprenorfiinin sedatiivisen vaikutuksen takia), vastasyntyneiden korkeaan kuolleisuuteen ja joidenkin neurologisten toimintojen lievään viivästyneeseen kehitykseen (oikaisurefleksi ja säpsähdysheijaste). Suboxonen antaminen ravinnon yhteydessä rotille vähintään 500 ppm annoksina sai aikaan hedelmällisyyden alenemisen, mikä todettiin naaraiden alentuneina hedelmöittymislukuina. Ravinnon yhteydessä annetulla 100 ppm annoksella (arvioitu altistus noin 2,4-kertainen buprenorfiinin annokseen ihmisillä 24 mg:n Suboxone-annoksen AUC-arvoon perustuen, naloksonin pitoisuudet rottien plasmassa olivat alle havaitsemisrajan) ei ollut haitallista vaikutusta hedelmällisyyteen Suboxonella tehtiin karsinogeenisuustutkimus rotilla annoksilla 7, 30 ja 120 mg/kg/vrk, jotka vastaavat noin kertaisesti ihmisen saamaa annosta perustuen 16 mg:n sublinguaaliseen annokseen ihmisellä ja pinta-alaan suhteutettuna (mg/m 2 ). Kaikissa annosryhmissä havaittiin hyvänlaatuisten, kivesten välisolujen (Leydigin solujen) adenoomien tilastollisesti merkitsevä lisääntyminen. 11/48

12 6. FARMASEUTTISET TIEDOT 6.1 Apuaineet Laktoosimonohydraatti, Mannitoli, Maissitärkkelys, Povidoni K 30, Sitruunahappo, vedetön, Natriumsitraatti, Magnesiumstearaatti, Asesulfaamikalium, Luontaisenkaltainen sitruuna- ja limettiaromi. 6.2 Yhteensopimattomuudet Ei oleellinen. 6.3 Kestoaika 3 vuotta 6.4 Säilytys Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita. 6.5 Pakkaustyyppi ja pakkauskoot 7 resoriblettia läpipainopakkauksessa, jonka materiaali nailon/alumiini/pvc. 28 resoriblettia läpipainopakkauksessa, jonka materiaali nailon/alumiini/pvc. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä. 6.6 Erityiset varotoimet hävittämiselle Käyttämättömiä lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteen mukana. Potilaita tulee neuvoa palauttamaan ne apteekkiin tai kysymään apteekista neuvoa niiden hävittämisestä paikallisten vaatimusten mukaisesti. Näin menetellen suojellaan luontoa. 7. MYYNTILUVAN HALTIJA SP Europe Rue de Stalle, 73 B-1180 Bruxelles Belgia 8. MYYNTILUVAN NUMERO(T) 9. MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ 10. TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ 12/48

13 Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston (EMEA) kotisivuilta 13/48

14 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Suboxone 8 mg/2 mg resoribletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi resoribletti sisältää buprenorfiinihydrokloridia, joka vastaa 8 mg buprenorfiinia janaloksonihydroklorididihydraattia, joka vastaa 2 mg naloksonia. Apuaineet: laktoosi 168 mg Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta LÄÄKEMUOTO Resoribletti Valkoinen, kuusikulmainen, kaksoiskupera tabletti, jossa miekan kuva toisella puolella ja N8 toisella puolella. 4. KLIINISET TIEDOT 4.1 Käyttöaiheet Opioidiriippuvuuden hoito lääketieteellisen, sosiaalisen ja psykologisen hoidon osana. Naloksonikomponentin tarkoitus on estää valmisteen suonensisäistä väärinkäyttöä. Hoito on tarkoitettu aikuisille ja yli 15-vuotiaille nuorille, jotka tahtovat irrottautua riippuvuudestaan. 4.2 Annostus ja antotapa Hoidon tulee tapahtua opiaattiriippuvuuden hoitoon perehtyneen lääkärin valvonnassa. Yksi Suboxone resoribletti sisältää buprenorfiinia ja naloksonia. 8 mg buprenorfiinia ja 2 mg naloksonia sisältävästä Suboxonesta käytetään nimeä 8 mg resoribletit. Lääkärin tulee varoittaa potilaita, että tämä lääke on tehokas ja turvallinen ainoastaan kielen alle annosteltuna(ks. kohta 4.4). Suboxone resoribletti pannaan kielen alle, josta se liukenee yleensä noin 5-10 minuutissa. Annos koostuu Suboxone 2 mg/0,5 mg:n ja Suboxone 8 mg/2 mg:n vahvuisista resoribleteista, jotka voidaan ottaa samaan aikaan tai jaettuna kahteen osa-annokseen siten, että toinen annos otetaan heti kun ensimmäinen on liuennut. Aikuiset: Ennen hoidon aloitusta on suositeltavaa tehdä maksan toimintakokeet ja dokumentoida mahdollinen virushepatiitti. Potilailla, joilla on viruksen aiheuttama maksatulehdus, joilla on käytössään samanaikaisia lääkkeitä (ks. kohta 4.5) ja/tai joiden maksan toiminta on heikentynyt, maksavaurion vaara on suurentunut. On suositeltavaa seurata maksan toimintaa säännöllisesti (ks. kohta 4.4). Hoidon aloituksen arviointi: Ennen hoidon aloittamista on tarkasteltava opioidiriippuvuuden tyyppiä (ts. pitkä- vai lyhytvaikutteinen opioidi), aikaa, joka on kulunut viimeisestä opioidin käyttökerrasta ja minkä asteista opioidiriippuvuus on. Jotta vältettäisiin vieroitusoireiden provosoituminen, induktiohoito tulisi aloittaa Suboxonella tai pelkällä buprenorfiinilla vasta silloin, kun näkyviä vieroitusoireita on selvästi objektiivisesti havaittavissa. 14/48

15 Hoidon aloittaminen: Suositeltu aloitusannos on 1-2 resoriblettia Suboxone 2 mg/0,5 mg valmistetta. Ensimmäisenä päivänä voidaan antaa lisäannos 1-2 resoriblettia Suboxone 2 mg/0,5 mg valmistetta potilaan yksilöllisen tarpeen mukaan. Opioidien väärinkäyttäjät, joilla vieroitusta ei ole aloitettu: Kun hoito aloitetaan, ensimmäinen Suboxone-annos tulee ottaa vieroitusoireiden ilmaantuessa, mutta aikaisintaan 6 tuntia viimeisestä opioidikäyttökerrasta (esim. heroiini, lyhytvaikutteiset opioidit). Metadonia saavat potilaat: Ennen Suboxone-hoidon aloittamista metadoniannos tulee pienentää niin, että se on enintään 30 mg/vrk. Ensimmäinen Suboxone-annos otetaan, kun vieroitusoireet ilmaantuvat, mutta vähintään 24 tuntia viimeisestä metadoniannoksesta. Buprenorfiini saattaa voimistaa metadonista riippuvaisten potilaiden vieroitusoireita. Annoksen säätö ja ylläpito: Suboxonen annosta lisätään asteittain potilaalla havaitun kliinisen vaikutuksen mukaan. Suurin vuorokausiannos on 24 mg. Annosta titrataan potilaan tilan kliinisen ja psykologisen arvion mukaan. Annoksen muutokset tehdään 2 8 mg:n annosvälein. Hoidon alussa on suositeltavaa toimittaa buprenorfiini potilaalle päiväannoksittain. Kun vakaa tila on saavutettu, luotettaville potilaille voidaan antaa Suboxonea mukaan usean vuorokauden hoitoa vastaava määrä. On suositeltavaa, että Suboxonen määrä rajoitetaan 7 vuorokauden annokseen tai paikallisten määräysten mukaisesti. Annostus harvemmin kuin kerran vuorokaudessa: Kun potilaan tila on tyydyttävästi vakiintunut, Suboxonen antotiheyttä voidaan pienentää ja siirtyä annostukseen joka toinen päivä käyttäen potilaalle titrattua vuorokausiannosta kaksinkertaisena. Esimerkiksi, jos potilaan vuorokausiannos on vakiintunut tasolle 8 mg, hänelle annetaan 16 mg joka toinen päivä eikä välipäivinä mitään. Vuorokausiannos ei kuitenkaan minään päivänä saa olla yli 24 mg. Kun on saavutettu tyydyttävä vakaa tila, joillain potilailla Suboxonen annostuksessa voidaan siirtyä kolmeen antokertaan viikossa (esimerkiksi maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin). Maanantain ja keskiviikon annosten tulee olla kaksi kertaa vakiintunut vuorokausiannos ja perjantaina otettava annos tulee olla kolme kertaa vakiintunut vuorokausiannos. Välipäivinä ei oteta annosta. Vuorokausiannos ei kuitenkaan minään päivänä saa olla yli 24 mg. Jos potilaan titrattu vuorokausiannos on suurempi kuin 8 mg/vrk, niin yllä mainittu harvempi anto ei ehkä ole sopiva. Annostuksen pienentäminen ja hoidon lopettaminen: Kun on saavutettu tyydyttävästi vakiintunut tila ja jos potilas suostuu, annosta voidaan vähentää asteittain pienemmäksi ylläpitoannokseksi. Joissain tapauksissa hoito voidaan lopettaa. Resoribletteja on saatavilla 2 mg:n ja 8 mg:n vahvuuksina, jotta annoksen titraaminen on mahdollista. Niille potilaille, jotka tarvitsevat pienemmän buprenorfiiniannoksen, voidaan käyttää 0,4 mg:n buprenorfiiniresoribletteja. Mahdollisen relapsin vuoksi potilaiden seuranta hoidon päättymisen jälkeen on tarpeen. Iäkkäät potilaat: Tietoja käytöstä iäkkäille potilaille ei ole. Lapset: Suboxonen käyttöä alle 15-vuotiaille lapsille ei suositella, koska tiedot turvallisuudesta ja tehosta puuttuvat. Potilaat, joilla maksan toiminta on heikentynyt: Maksan vajaatoiminnan vaikutusta buprenorfiinin ja naloksonin farmakokinetiikkaan ei tiedetä. Koska molemmat vaikuttavat aineet metaboloituvat laajasti, pitoisuudet plasmassa ovat odotettavasti korkeammat potilailla, joilla maksan toiminta on kohtalaisesti tai vakavasti heikentynyt. Ei tiedetä, onko vaikutus molempiin lääkeaineisiin samansuuruinen. 15/48

16 Koska Suboxonen farmakokinetiikka voi muuttua potilailla, joilla maksan toiminta on lievästi tai kohtalaisesti heikentynyt, on suositeltavaa aloittaa pienellä annoksella ja titrata annosta varovaisesti (ks. kohta 5.2). Potilaat, joilla munuaisten toiminta on heikentynyt: Annoksen säätöä ei tarvita potilailla, joilla munuaisten toiminta on heikentynyt. Varovaisuutta on syytä noudattaa, kun lääkettä annetaan potilaille, joilla munuaisten toiminta on vakavasti heikentynyt (Cl cr < 30 ml/min) (ks. kohta 5.2). 4.3 Vasta-aiheet Suboxonea ei tule käyttää seuraavissa tilanteissa: yliherkkyys buprenorfiinille, naloksonille tai apuaineille, vaikea hengityksen vajaatoiminta, vaikea maksan vajaatoiminta, jatkuva runsas alkoholinkäyttö tai delirium tremens. 4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet Koska ei ole tietoja Suboxonen käytöstä nuorille aikuisille (15-<18-vuotiaille), Suboxonea tulee käyttää tässä ikäryhmässä varoen. Potilaita tulee seurata tarkkaan, kun buprenorfiinista tai metadonista siirrytään Suboxone-hoitoon, sillä vieroitusoireita on raportoitu. Väärinkäyttö: Väärinkäyttö sai alkunsa buprenorfiinin jouduttua laittomille markkinoille joko potilaiden kautta tai sellaisten henkilöiden kautta, jotka saivat valmistetta varastamalla potilailta tai apteekeista. Tämä voi saada aikaan uusia huumeiden käyttäjiä, joille buprenorfiini on pääasiallinen väärinkäytön kohde. Tämä aiheuttaa myös yliannostuksen riskin, veren välityksellä leviävien infektioiden lisääntymistä, hengityslamaa ja maksavaurioita. Koska yhdistelmätabletissa naloksoni aiheuttaa vieroitusoireita heroiinista, metadonista tai muista puhtaista agonisteista riippuvaisilla henkilöillä, Suboxonen odotetaan olevan vähemmän todennäköinen kohde suonensisäiselle väärinkäytölle. Provosoidut vieroitusoireet: Buprenorfiinihoitoa aloittaessaan lääkärin tulee ottaa huomioon, että buprenorfiini on osittainen agonisti ja se saattaa provosoida opioidiriippuvaisilla potilailla vieroitusoireita. Näin erityisesti, jos sitä annetaan potilaalle alle 6 tuntia viimeisestä heroiinikäyttökerrasta tai muun lyhytvaikutteisen opioidin käyttökerrasta, tai jos sitä annetaan alle 24 tunnin kuluttua viimeisestä metadoniannoksesta (ks. kohta 4.2). Vieroitusoireet voivat sitä vastoin liittyä myös liian pieneen annokseen. Vakavien haittavaikutusten kuten yliannostuksen tai hoidon lopettamisen vaara on suurempi, jos potilas saa liian pienen Suboxone-annoksen ja jatkaa vieroitusoireiden itsehoitoa opioideilla, alkoholilla tai muilla sedatiiveilla, erityisesti bentsotiatsepiineilla. Riippuvuus: Buprenorfiini on osittainen µ-opiaattireseptorien agonisti ja sen jatkuva käyttö saa aikaan opioidityyppisen riippuvuuden. Hoidon keskeyttäminen voi johtaa vieroitusoireisiin, joka saattavat olla viivästyneitä. Suboxone saattaa aiheuttaa uneliaisuutta, erityisesti jos sitä otetaan yhdessä alkoholin tai keskushermostoa lamaavien aineiden (kuten erilaisten rauhoittavien lääkeaineiden tai unilääkkeiden) kanssa (ks. kohta 4.5). Eläinkokeet, samoin kuin kliininen kokemus, ovat osoittaneet, että buprenorfiini saattaa aiheuttaa riippuvuutta, mutta vähemmän kuin morfiini. 16/48

17 Hengityslama: Useita hengityslamasta johtuneita kuolemantapauksia on raportoitu, erityisesti kun buprenorfiinia on käytetty yhdessä bentsodiatsepiinien kanssa (ks. kohta 4.5) tai kun buprenorfiinia on käytetty ohjeiden vastaisesti. Kuolemia on raportoitu käytettäessä buprenorfiinia samanaikaisesti muiden lamaavien aineiden kuten alkoholin tai muiden opioidien kanssa. Hepatiitti ja maksasairaudet: Opioidiriippuvaisilla on raportoitu akuutteja maksavaurioita sekä kliinisissä tutkimuksissa että valmisteen markkinoillaoloaikana. Poikkeavuudet vaihtelivat ohimenevästä oireettomasta maksan transaminaasiarvojen kohoamisesta maksan toimintahäiriöön, maksanekroosiin, hepatorenaaliseen oireyhtymään ja hepaattiseen enkefalopatiaan. Monissa tapauksissa saattoi aiemmalla maksaentsyymien poikkeamalla, B- tai C-hepatiittivirusinfektiolla, muiden mahdollisesti maksatoksisten aineiden käytöllä tai muulla käytössä olevalla pistettävällä aineella olla kausaalinen tai edesauttava rooli. Nämä taustatekijät tulee ottaa huomioon ennen Suboxonen määräämistä sekä hoidon aikana. Maksasairautta epäiltäessä tarvitaan biologisia ja etiologisia lisäselvityksiä. Löydöksistä riippuen lääkehoito mahdollisesti joudutaan varovaisesti keskeyttämään, jotta vältettäisiin vieroitusoireiden ilmaantuminen ja väärinkäyttöön palaaminen. Jos hoitoa jatketaan, maksan toimintaa tulee seurata tarkasti. Koska buprenorfiini on opioidi, se voi vaimentaa sairauden oireena olevan kivun. Urheilijoiden tulee ottaa huomioon, että tämä lääke saattaa doping-testissä johtaa positiiviseen reaktioon. Kuten muillakin opioideilla, varovaisuutta on noudatettava hoidettaessa buprenorfiinilla potilaita, joilla on pään vamma, kohonnut aivopaine, hypotensio, eturauhasen liikakasvua tai virtsaputken ahtauma. Tätä lääkevalmistetta on käytettävä varoen potilailla, joilla on: astma tai hengityksen vajaatoimintaa (buprenorfiinin käytön yhteydessä on raportoitu hengityslamatapauksia); munuaisten vajaatoimintaa (annetusta annoksesta 30 % eliminoituu munuaisten kautta, joten munuaisten kautta poistuminen saattaa viivästyä); maksan vajaatoimintaa (buprenorfiinin maksametabolia saattaa muuttua) (ks. kohta 4.3). Lääkeaineet, jotka estävät CYP3A4-entsyymin toimintaa, saattavat nostaa buprenorfiinin pitoisuuksia. Suboxonen annoksen pienentäminen saattaa olla tarpeen. Jos potilas saa CYP3A4-entsyymin estäjää, Suboxone-annosta tulisi titrata varovaisesti, sillä näillä potilailla mahdollisesti riittää tavallista pienempikin annos (ks. kohta 4.5). Monoamiinioksidaasi-inhibiittorit (MAOI) saattavat lisätä opioidien vaikutusta. Tämä havainto perustuu morfiinista saatuihin kokemuksiin. Potilaiden, joilla on harvinainen perinnöllinen galaktoosi-intoleranssi, saamelaisilla esiintyvä synnynnäinen laktaasinpuutos tai glukoosi-galaktoosi imeytymishäiriö, ei tule käyttää tätä lääkettä. 4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset Suboxonea ei tule käyttää samanaikaisesti: alkoholijuomien tai alkoholia sisältävien lääkkeiden kanssa, sillä alkoholi vahvistaa buprenorfiinin sedatiivista vaikutusta (ks. kohta 4.7). Suboxonea tulee käyttää varoen seuraavien aineiden kanssa: Bentsodiatsepiinit: Tämä yhdistelmä saattaa johtaa kuolemaan keskushermostoperäisen hengityslaman seurauksena. Annosten tulee siksi olla pieniä ja tätä yhdistelmää tulee välttää, jos väärinkäytön riski on olemassa (ks. kohta 4.4). 17/48

18 Muut keskushermostoa lamaavat lääkkeet, muut opioidijohdannaiset (esim. metadoni,analgeetit ja antitussiivit), eräät depressiolääkkeet, sedatiiviset H 1 -reseptoriantagonistit, barbituraatit, muut anksiolyytit kuin bentsodiatsepiinit, neuroleptit, klonidiini ja sen sukuiset aineet: nämä yhdistelmät voimistavat keskushermostolamaa. Vähentynyt valppaus saattaa heikentää vaarallisesti ajokykyä ja kykyä käyttää koneita. CYP3A4-inhibiittorit: Buprenorfiinin ja ketokonatsolin (CYP3A4:n potentti inhibiittori) yhteisvaikutustutkimuksessa buprenorfiinin C max ja AUC-arvot kohosivat (C max noin 70 % ja AUC noin 50 %). Myös norbuprenorfiinin arvot kohosivat, mutta vähemmän. Suboxonea saavia potilaita on tarkkailtava huolellisesti ja annosta on mahdollisesti pienennettävä samanaikaisen potentin CYP3A4:n estäjän käytön yhteydessä (esim. proteaasi-inhibiittoreiden kuten ritonaviiri, nelfinaviiri tai indinaviiri tai atsoli-sienilääkkeiden kuten ketokonatsoli tai itrakonatsoli). CYP3A4-induktorit: Buprenorfiinin yhteisvaikutusta CYP3A4-induktorin kanssa ei ole tutkittu. Siksi on suositeltavaa, että Suboxonea saavia potilaita tarkkaillaan huolellisesti, jos samanaikaisesti käytetään entsyymi-induktoreita (esim. fenobarbitaalia, karbamatsepiinia, fenytoiinia, rifampisiinia). Tähän mennessä ei ole havaittu merkittäviä yhteisvaikutuksia buprenorfiinin ja kokaiinin välillä; päihteiden sekakäyttäjät yhdistävät yleisimmin opioidit juuri kokaiinin kanssa. 4.6 Raskaus ja imetys Raskaus: Buprenorfiini/naloksoni -yhdistelmävalmisteen käytöstä raskauden aikana on vain vähän kokemusta. Eläinkokeet osoittavat reproduktiivista toksisuutta (ks. kohta 5.3). Mahdollista riskiä ihmisille ei tunneta. Raskauden loppuvaiheessa suuret buprenorfiiniannokset voivat aiheuttaa hengityslamaa vastasyntyneissä jopa lyhytaikaisen käytön jälkeen. Buprenorfiinin pitkäaikainen käyttö kolmen viimeisen raskauskuukauden aikana saattaa aiheuttaa vieroitusoireyhtymän vastasyntyneessä. Suboxonea ei tule käyttää raskauden aikana. Jos hoitavan lääkärin arvion mukaan hoito on välttämätöntä raskauden aikana, buprenorfiinin käyttöä voidaan harkita buprenorfiinin valmisteyhteenvedon mukaisesti. Jos nainen tulee raskaaksi Suboxone-hoidon aikana, äidin ja syntymättömän lapsen tilaa tulee seurata tarkoin ja lääkitys vaihtaa pelkkään buprenorfiiniin, jos hoidon jatkaminen on välttämätöntä. Imetys: Ei tiedetä, erittyykö naloksoni rintamaitoon ihmisellä. Buprenorfiini ja sen metaboliitit erittyvät rintamaitoon ihmisellä. Buprenorfiinin on todettu estävän rintamaidon eritystä rotilla. Sen vuoksi imetys tulee lopettaa Suboxone-hoidon ajaksi. 4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn Suboxonella on yleisesti vähäinen tai kohtalainen vaikutus kykyyn liikkua turvallisesti liikenteessä, koneiden käyttökykyyn tai kykyyn harjoittaa muita tarkkuutta vaativia toimia. Suboxone saattaa aiheuttaa uneliaisuutta, huimausta tai heikentää ajattelukykyä, erityisesti jos sitä otetaan yhdessä alkoholin tai keskushermostoa lamaavien aineiden kanssa. Sen vuoksi varovaisuutta tulee noudattaa edellä mainituissa toimissa (ks. kohdat 4.4 ja 4.5). 4.8 Haittavaikutukset Yleisimmät hoidosta aiheutuneet haittavaikutukset, joita on raportoitu Suboxonella tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa, liittyivät vieroitusoireisiin (kuten mahakipu, ripuli, lihassäryt, ahdistuneisuus, hikoilu). 18/48

19 Keskeisessä Suboxonella tehdyssä kliinisessä tutkimuksessa 472 potilaasta 342 (72,5 %) raportoi hoitoon liittyneitä haittavaikutuksia. Nämä vaikutukset on lueteltu taulukossa 1 elinjärjestelmän ja esiintymistiheyden mukaan (erittäin yleinen (> 1/10), yleinen (> 1/100, < 1/10), melko harvinainen (>1/ /100)). Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa haittavaikutuksen vakavuuden mukaan alenevassa järjestyksessä. Taulukko 1: Hoidosta aiheutuneet haittavaikutukset, jotka raportoitiin Suboxonella tehdyssä keskeisessä kliinisessä tutkimuksessa ( 0,1 %:lla Suboxonea saaneista potilaista) Infektiot Yleinen: Melko harvinainen: Veren ja imunestejärjestelmän häiriöt Infektio Emätintulehdus Melko harvinainen: Anemia, trombosytopenia, leukopenia, lymfadenopatia, leukosytoosi Immuunijärjestelmän häiriöt Melko harvinainen: Allerginen reaktio Aineenvaihdunta- ja ravitsemushäiriöt Yleinen: Melko harvinainen: Psyykkiset häiriöt Yleinen: Melko harvinainen: Hermoston häiriöt Perifeerinen turvotus, painon aleneminen Hyperglykemia, hyperlipemia, hypoglykemia Ahdistuneisuus, hermostuneisuus, depressio, libidon heikentyminen, poikkeavat ajatukset Lääkeriippuvuus, muistinmenetys, vihamielisyys, puheen häiriö, depersonalisaatio, poikkeavat unet, apatia, euforia Silmäsairaudet Sydänhäiriöt Erittäin yleinen: Yleinen: Melko harvinainen: Yleinen: Melko harvinainen: Unettomuus Uneliaisuus, heitehuimaus, parestesia, hypertonia Kouristus, agitaatio, vapina, hyperkinesia Lakrimaatiohäiriö, heikkonäköisyys Mioosi, sidekalvotulehdus Melko harvinainen: Sydäninfarkti, angina pectoris, sydämentykytys, takykardia, bradykardia Verisuonistohäiriöt Yleinen: Melko harvinainen: Hengityselin-, rintakehä- ja välikarsinahäiriöt Yleinen: Melko harvinainen: Vasodilaatio, hypertensio, migreeni Hypotensio, lämpöhalvaus Nuha, nielutulehdus, lisääntynyt yskä Hengenahdistus, astma, haukotus 19/48

20 Ruoansulatuskanavan häiriöt Erittäin yleinen: Yleinen: Melko harvinainen: Maksa- ja sappihäiriöt Ummetus, pahoinvointi Oksentaminen, ruoansulatushäiriö, ripuli, ruokahaluttomuus, ilmavaivat Haavainen suutulehdus, kielen värjäytyminen Yleinen: Epänormaali maksan toiminta Ihon ja ihonalaiskerrosten häiriöt Erittäin yleinen: Yleinen: Melko harvinainen: Tuki- ja liikuntaelimistön ja sidekudosten häiriöt Yleinen: Melko harvinainen: Munuais- ja virtsatiehäiriöt Yleinen: Melko harvinainen: Sukuelinten ja rintojen häiriöt Hikoilu Ihottuma, kutina, urtikaria Hilseilevä ihotulehdus, akne, ihon kyhmy, alopesia, kuiva iho Nivelkipu, lihaskipu, jalkakrampit Niveltulehdus Albuminuria, virtsan poikkeavuus Hematuria, munuaiskivet, kreatiniinin kohoaminen, virtsatietulehdus, dysuria, virtsaretentio Yleisluontoiset Melko harvinainen: Impotenssi, amenorrea, poikkeava ejakulaatio, menorragia, metrorragia Vammat ja myrkytykset Erittäin yleinen: Yleinen: Vieroitusoireyhtymä, päänsärky Astenia, kuume, vilustumisen kaltaiset oireet, huonovointisuus, tapaturma, vilunväreet, rintakipu, vatsakipu, selkäkipu, kipu Melko harvinainen: Hypotermia Buprenorfiiniin käytettynä opioidiriippuvuuden hoitoon yksin on yhdistetty seuraavia oireita (> 1 %): ummetus, päänsärky, unettomuus, astenia, uneliaisuus, pahoinvointi ja oksentelu, pyörtyminen ja heitehuimaus, ortostaattinen hypotensio ja hikoilu. Muita haittavaikutuksia (< 0,1 %), joita on raportoitu käytettäessä pelkkää buprenorfiinia, ovat: hengityslama (ks. kohdat 4.4 ja 4.5), maksakuolio ja hepatiitti (ks. kohta 4.4), hallusinaatiot, bronkospasmia, angioneuroottinen edeemaa ja anafylaktinen sokki. Valmisteen suonensisäiseen väärinkäyttöön on liittynyt paikallisia, toisinaan septisiä reaktioita ja mahdollisesti vakavaa akuuttia hepatiittia (ks. kohta 4.4). Voimakkaasti lääkeriippuvaisilla potilailla buprenorfiinin aloitusannos voi aiheuttaa samankaltaisia vieroitusoireita kuin naloksoni. Sekä buprenorfiinilla että buprenorfiini/naloksoni -valmisteella on raportoitu spontaaneja keskenmenoja. Syy-yhteyden osoittaminen ei ole mahdollista, sillä näihin tapauksiin liittyy tyypillisesti muidenkin lääkkeiden käyttöä tai spontaanin keskenmenon riskitekijöitä (ks. kohta 4.6). 20/48

Buprenorfiinihydrokloridi, joka vastaa 2 mg tai 8 mg buprenorfiiniemästä. Apuaineet, ks. 6.1.

Buprenorfiinihydrokloridi, joka vastaa 2 mg tai 8 mg buprenorfiiniemästä. Apuaineet, ks. 6.1. VALMISTEYHTEENVETO LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Subutex 2 mg resoriblettiä Subutex 8 mg resoriblettiä VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Buprenorfiinihydrokloridi, joka vastaa 2 mg tai 8 mg buprenorfiiniemästä.

Lisätiedot

Histadin- valmisteen tehoa ja turvallisuutta ei ole osoitettu alle 2-vuotiailla lapsilla.

Histadin- valmisteen tehoa ja turvallisuutta ei ole osoitettu alle 2-vuotiailla lapsilla. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Histadin 10 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 10 mg loratadiinia. Yksi tabletti sisältää 94 mg laktoosimonohydraattia.

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Suboxone 2 mg/0,5 mg resoribletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen tabletti sisältää 2 mg buprenorfiinia (hydrokloridina) ja 0,5 mg naloksonia

Lisätiedot

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 3. LÄÄKEMUOTO 4. KLIINISET TIEDOT. 4.1 Käyttöaiheet. 4.2 Annostus ja antotapa

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 3. LÄÄKEMUOTO 4. KLIINISET TIEDOT. 4.1 Käyttöaiheet. 4.2 Annostus ja antotapa 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Betahistin Orifarm 8 mg tabletit Betahistin Orifarm 16 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 tabletti sisältää 8 mg tai 16 mg betahistiinidihydrokloridia Täydellinen

Lisätiedot

Tuulix tabletit on tarkoitettu allergisen nuhan sekä kroonisen idiopaattisen urtikarian oireiden hoitoon.

Tuulix tabletit on tarkoitettu allergisen nuhan sekä kroonisen idiopaattisen urtikarian oireiden hoitoon. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Tuulix 10 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 10 mg loratadiinia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Akrivastiinia ei pidä määrätä potilaille, joiden munuaistoiminta on merkittävästi heikentynyt.

VALMISTEYHTEENVETO. Akrivastiinia ei pidä määrätä potilaille, joiden munuaistoiminta on merkittävästi heikentynyt. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Benadryl 8 mg kapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Akrivastiini 8 mg Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO Kapseli, kova Valmisteen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Aikuiset (myös iäkkäät): Suositeltu annos on 800 mg eli 2 kapselia vuorokaudessa kerta-annoksena kolmen kuukauden ajan.

VALMISTEYHTEENVETO. Aikuiset (myös iäkkäät): Suositeltu annos on 800 mg eli 2 kapselia vuorokaudessa kerta-annoksena kolmen kuukauden ajan. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Chondroitin Sulphate Rovi 400 mg, kovat kapselit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 400 mg kondroitiinisulfaattia. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletit ovat pyöreitä, harmaansinisiä ja sokeripäällysteisiä, halkaisija n. 11 mm.

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletit ovat pyöreitä, harmaansinisiä ja sokeripäällysteisiä, halkaisija n. 11 mm. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Songha Yö/Natt tabletti, päällystetty 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 tabletti sisältää: Valerianae (Valeriana officinalis L. s.l.) rad. extr. spir.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yli 33 kg painavat lapset (noin 11-vuotiaat), alle 50 kg painavat nuoret ja aikuiset:

VALMISTEYHTEENVETO. Yli 33 kg painavat lapset (noin 11-vuotiaat), alle 50 kg painavat nuoret ja aikuiset: VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI PERFALGAN 10 mg/ml, infuusioneste, liuos. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml sisältää 10 mg parasetamolia 1 infuusiopullo sisältää 50 ml vastaten 500

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Maksimivuorokausiannos 40 ml (120 mg dekstrometorfaania)

VALMISTEYHTEENVETO. Maksimivuorokausiannos 40 ml (120 mg dekstrometorfaania) VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Resilar 3 mg/ml oraaliliuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi ml sisältää 3 mg dekstrometorfaanihydrobromidia. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan:

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Huom. Emätinpuikko tulee työntää syvälle emättimeen, ei mielellään kuukautisten aikana.

VALMISTEYHTEENVETO. Huom. Emätinpuikko tulee työntää syvälle emättimeen, ei mielellään kuukautisten aikana. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI GYNO-TROSYD 100 mg emätinpuikko, tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi emätinpuikko sisältää 100 mg tiokonatsolia. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti. Tabletit ovat valkoisia, pyöreitä, kuperia ja niissä on merkintä 7. Tabletin halkaisija on 7 mm.

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti. Tabletit ovat valkoisia, pyöreitä, kuperia ja niissä on merkintä 7. Tabletin halkaisija on 7 mm. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Loraxin 10 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 10 mg loratadiinia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valmisteen kuvaus: Valkoinen tai melkein valkoinen talkkimainen jauhe.

VALMISTEYHTEENVETO. Valmisteen kuvaus: Valkoinen tai melkein valkoinen talkkimainen jauhe. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI TROSYD 10 mg/g puuteri 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi gramma puuteria sisältää 10 mg tiokonatsolia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi annospussi sisältää glukosamiinisulfaattinatriumkloridikompleksia vastaten 1,5 g glukosamiinisulfaattia.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi annospussi sisältää glukosamiinisulfaattinatriumkloridikompleksia vastaten 1,5 g glukosamiinisulfaattia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Glucosamin Orifarm 1,5 g jauhe oraaliliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi annospussi sisältää glukosamiinisulfaattinatriumkloridikompleksia

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää 120 mg feksofenadiinihydrokloridia, mikä vastaa 112 mg feksofenadiinia.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää 120 mg feksofenadiinihydrokloridia, mikä vastaa 112 mg feksofenadiinia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Nefoxef 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 120 mg feksofenadiinihydrokloridia, mikä vastaa 112

Lisätiedot

VALMISTE YHT E ENVET O

VALMISTE YHT E ENVET O VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Dormiplant tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää:valerianae (Valeriana officinalis L.)

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, soikea, jakouurteellinen; toisella puolella merkintä LT 10.

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, soikea, jakouurteellinen; toisella puolella merkintä LT 10. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Loratadin HEXAL 10 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 10 mg loratadiinia. Yksi tabletti sisältää 69,2 mg laktoosimonohydraatti.

Lisätiedot

LIITE VALMISTEYHTEENVETO

LIITE VALMISTEYHTEENVETO LIITE VALMISTEYHTEENVETO 4 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mizollen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Mitsolastiini (INN) 10 mg 3. LÄÄKEMUOTO Depottabletti. 4. KLIINISET TIEDOT 4.1. Terapeuttiset indikaatiot

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Lievän tai kohtalaisen vaikean polven nivelrikon oireiden lievittäminen.

VALMISTEYHTEENVETO. Lievän tai kohtalaisen vaikean polven nivelrikon oireiden lievittäminen. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Glucosamin ratiopharm 1,5 g jauhe oraaliliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi annospussi sisältää 1,5 g glukosamiinisulfaattia glukosamiinisulfaattinatriumkloridina

Lisätiedot

Hoito: Yksilöllinen annos, joka säädetään seerumin kaliumarvojen mukaan.

Hoito: Yksilöllinen annos, joka säädetään seerumin kaliumarvojen mukaan. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Kaliumklorid Orifarm 750 mg depottabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi depottabletti sisältää 750 mg kaliumkloridia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Harmaapilkullinen, pyöreä, kuperapintainen tabletti, halkaisija 13 mm

VALMISTEYHTEENVETO. Harmaapilkullinen, pyöreä, kuperapintainen tabletti, halkaisija 13 mm VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI CARBO MEDICINALIS 250 mg -tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Aktiivihiili, 250 mg Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1 3. LÄÄKEMUOTO Tabletti

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT Huomautus: Nämä valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muutokset ovat voimassa komission päätöksen ajankohtana. Komission päätöksen jälkeen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Rehydron Optim jauhe oraaliliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Rehydron Optim jauhe oraaliliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Rehydron Optim jauhe oraaliliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi annospussi sisältää: Glukoosi, vedetön 6,75 g Natriumkloridi 1,30 g Natriumsitraatti

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää natriumfluoridia määrän, joka vastaa 0,25 mg:aa fluoridia.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää natriumfluoridia määrän, joka vastaa 0,25 mg:aa fluoridia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Fludent 0,25mg F- imeskelytabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää natriumfluoridia määrän, joka vastaa 0,25 mg:aa fluoridia. Yksi

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, pyöreä, kummaltakin puolelta litteä viistoreunainen tabletti, jossa jakouurre toisella puolella.

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, pyöreä, kummaltakin puolelta litteä viistoreunainen tabletti, jossa jakouurre toisella puolella. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Flavamed 30 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 30 mg ambroksolihydrokloridia. Apuaineet: 40 mg laktoosimonohydraattia (ks.

Lisätiedot

4.1 Käyttöaihe Akuutteihin tai kroonisiin keuhko- ja keuhkoputkisairauksiin liittyvän limaa erittävän yskän limaa irrottava hoito.

4.1 Käyttöaihe Akuutteihin tai kroonisiin keuhko- ja keuhkoputkisairauksiin liittyvän limaa erittävän yskän limaa irrottava hoito. V A LMIS T EYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Flavamed 60 mg poretabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi poretabletti sisältää 60 mg ambroksolihydrokloridia. Apuaineet: 110,00 mg vedetöntä

Lisätiedot

Vaaleankeltainen, opalisoiva piparmintun tuoksuinen ja makuinen suspensio.

Vaaleankeltainen, opalisoiva piparmintun tuoksuinen ja makuinen suspensio. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Nystimex, 100 000 IU/ml oraalisuspensio 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml sisältää 100 000 IU nystatiinia. Apuaineet: metyyliparahydroksibentsoaatti 1 mg natrium1,2 mg/ml,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi millilitra sisältää kodeiinifosfaattihemihydraattia 0,958 mg ja guaifenesiinia 20 mg.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi millilitra sisältää kodeiinifosfaattihemihydraattia 0,958 mg ja guaifenesiinia 20 mg. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Recipect oraaliliuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi millilitra sisältää kodeiinifosfaattihemihydraattia 0,958 mg ja guaifenesiinia 20 mg. Apuaineet:

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Loratadin Actavis tabletit on tarkoitettu allergisen nuhan sekä kroonisen idiopaattisen urtikarian oireiden hoitoon.

VALMISTEYHTEENVETO. Loratadin Actavis tabletit on tarkoitettu allergisen nuhan sekä kroonisen idiopaattisen urtikarian oireiden hoitoon. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Loratadin Actavis 10 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 10 mg loratadiinia. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi tabletti

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 3. LÄÄKEMUOTO 4. KLIINISET TIEDOT. 4.

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 3. LÄÄKEMUOTO 4. KLIINISET TIEDOT. 4. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI TROSYD 1 % emulsiovoide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi gramma emulsiovoidetta sisältää 10 mg tiokonatsolia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

Lisätiedot

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Lyngonia kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Lyngonia kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Lyngonia kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää: 361-509 mg Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. folium (sianpuolukan

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Matkapahoinvoinnin ja merisairauden ehkäisyyn ja lievittämiseen aikuisille ja yli 12-vuotiaille nuorille.

VALMISTEYHTEENVETO. Matkapahoinvoinnin ja merisairauden ehkäisyyn ja lievittämiseen aikuisille ja yli 12-vuotiaille nuorille. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Postafen 25 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 25 mg meklotsiinihydrokloridia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Glucosamin Pharma Nord 400 mg kapselit. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Glucosamin Pharma Nord 400 mg kapselit. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Glucosamin Pharma Nord 400 mg kapselit. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 400 mg glukosamiinia, joka vastaa 509 mg glukosamiinisulfaattia, vastaten 676 mg

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Nuhaan ja poskiontelotulehdukseen liittyvän limakalvojen turvotuksen lievittäminen.

VALMISTEYHTEENVETO. Nuhaan ja poskiontelotulehdukseen liittyvän limakalvojen turvotuksen lievittäminen. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT - ksylometatsoliinihydrokloridi 0,5 mg/ml - ksylometatsoliinihydrokloridi 1 mg/ml Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi imeskelytabletti sisältää 3 mg bentsydamiinihydrokloridia, joka vastaa 2,68 mg bentsydamiinia.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi imeskelytabletti sisältää 3 mg bentsydamiinihydrokloridia, joka vastaa 2,68 mg bentsydamiinia. 1 LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Zyx Minttu 3 mg imeskelytabletti Zyx Sitruuna 3 mg imeskelytabletti VALMISTEYHTEENVETO 2 VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi imeskelytabletti sisältää 3 mg bentsydamiinihydrokloridia,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Koira Lievän tai kohtalaisen sisäelimiin liittyvän kivun lievittämiseen. Rauhoittamiseen yhdessä medetomidiinin kanssa.

VALMISTEYHTEENVETO. Koira Lievän tai kohtalaisen sisäelimiin liittyvän kivun lievittämiseen. Rauhoittamiseen yhdessä medetomidiinin kanssa. VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Torphasol vet 4 mg/ml injektioneste, liuos koiralle ja kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml sisältää: Vaikuttava aine: Butorfanoli (butorfanolitartraattina

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Voideside sisältää Fucidin 2% voidetta noin 1,5 g/dm 2. 1 g voidetta sisältää vaikuttavaa ainetta: Natriumfusidaattia 20 mg (2 %).

VALMISTEYHTEENVETO. Voideside sisältää Fucidin 2% voidetta noin 1,5 g/dm 2. 1 g voidetta sisältää vaikuttavaa ainetta: Natriumfusidaattia 20 mg (2 %). VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Fucidin voideside 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Voideside sisältää Fucidin 2% voidetta noin 1,5 g/dm 2. 1 g voidetta sisältää vaikuttavaa ainetta: Natriumfusidaattia

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Oxamin 50 mg tabletti. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Oxamin 50 mg tabletti. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Oxamin 50 mg tabletti. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 tabletti sisältää 50 mg oksatsepaamia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Zidoval 7,5 mg/g emätingeeli 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Metronidatsoli 0,75 paino-%, 7,5 mg/g

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Zidoval 7,5 mg/g emätingeeli 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Metronidatsoli 0,75 paino-%, 7,5 mg/g VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Zidoval 7,5 mg/g emätingeeli 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Metronidatsoli 0,75 paino-%, 7,5 mg/g Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: Metyyliparahydroksibentsoaatti

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Shampoo Viskoosi liuos, joka on väriltään kirkkaan oljenkeltainen tai vaaleanoranssi.

VALMISTEYHTEENVETO. Shampoo Viskoosi liuos, joka on väriltään kirkkaan oljenkeltainen tai vaaleanoranssi. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Sebiprox 1,5 % shampoo 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 100 g shampoota sisältää 1,5 g siklopiroksiolamiinia (1,5% w/w). Täydellinen apuaineluettelo, ks.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Kaikki hengitystiesairaudet, joissa esiintyy sitkeän liman kertymistä keuhkoputkiin.

VALMISTEYHTEENVETO. Kaikki hengitystiesairaudet, joissa esiintyy sitkeän liman kertymistä keuhkoputkiin. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Bisolvon 8 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Bromiheksiinihydrokloridi 8 mg Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: Yksi tabletti sisältää laktoosimonohydraattia

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Liialliseen kaasunmuodostukseen liittyvät mahan ja suoliston vaivat

VALMISTEYHTEENVETO. Liialliseen kaasunmuodostukseen liittyvät mahan ja suoliston vaivat VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Espumisan 100 mg/ml tipat, emulsio 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Vaikuttava aine: simetikoni 1 ml sisältää 100 mg simetikonia. Apuaine: sorbitoli (E420),

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valmisteen kuvaus: pyöreä, merkintä BEPANTHEN kehässä, halkaisija n. 18 mm, paksuus n. 3,5 mm, harmaankeltainen, sitruunan tuoksu.

VALMISTEYHTEENVETO. Valmisteen kuvaus: pyöreä, merkintä BEPANTHEN kehässä, halkaisija n. 18 mm, paksuus n. 3,5 mm, harmaankeltainen, sitruunan tuoksu. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI BEPANTHEN 100 mg imeskelytabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi imeskelytabletti sisältää 100 mg dekspantenolia. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan:

Lisätiedot

Ahdistuneisuus/tuskaisuus, johon liittyy depressio-oireita. Paniikkihäiriö, myös silloin kun siihen liittyy foobista välttämiskäyttäytymistä.

Ahdistuneisuus/tuskaisuus, johon liittyy depressio-oireita. Paniikkihäiriö, myös silloin kun siihen liittyy foobista välttämiskäyttäytymistä. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI XANOR 0,5 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 0,5 mg alpratsolaamia. Apuaineet, ks. 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO Tabletti. Valmisteen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Loratadin Sandoz 10 mg suussa hajoavia tabletteja tulee käsitellä varoen ja vain kuivin käsin.

VALMISTEYHTEENVETO. Loratadin Sandoz 10 mg suussa hajoavia tabletteja tulee käsitellä varoen ja vain kuivin käsin. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Loratadin Sandoz 10 mg suussa hajoava tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi suussa hajoava tabletti sisältää 10 mg loratadiinia. Apuaineet: Aspartaami

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Addex-Kaliumklorid 150 mg/ml infuusiokonsentraatti. Osmolaliteetti: noin 4 000 mosm/kg vettä ph: noin 4

VALMISTEYHTEENVETO. Addex-Kaliumklorid 150 mg/ml infuusiokonsentraatti. Osmolaliteetti: noin 4 000 mosm/kg vettä ph: noin 4 VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Addex-Kaliumklorid 150 mg/ml infuusiokonsentraatti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml Addex-Kaliumkloridia sisältää: Kaliumkloridi 150 mg/ml, joka vastaa

Lisätiedot

Yksi Dolan-tabletti sisältää 35 mg orfenadriinisitraattia ja 450 mg parasetamolia. Valkoinen, pyöreä, kuperapintainen, jakouurteellinen tabletti.

Yksi Dolan-tabletti sisältää 35 mg orfenadriinisitraattia ja 450 mg parasetamolia. Valkoinen, pyöreä, kuperapintainen, jakouurteellinen tabletti. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI DOLAN -tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi Dolan-tabletti sisältää 35 mg orfenadriinisitraattia ja 450 mg parasetamolia. Apuaineet, ks. 6.1 3.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1

VALMISTEYHTEENVETO 1 VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Gyno-Daktarin 400 mg emätinpuikko, kapseli, pehmeä 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Mikonatsolinitraatti 400 mg/emätinpuikko Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Kestine 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Kestine 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Kestine 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 20 mg mikronisoitua ebastiinia. Apuaine, jonka vaikutus

Lisätiedot

Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin

Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin 38/46 A. Valmisteyhteenveto 4.1 Käyttöaiheet [tällä hetkellä hyväksytyt käyttöaiheet on poistettava ja korvattava seuraavilla]

Lisätiedot

Clomicalmin tehoa ja turvallisuutta ei ole varmistettu alle 1,25 kg painavilla eikä alle kuuden kuukauden ikäisillä koirilla.

Clomicalmin tehoa ja turvallisuutta ei ole varmistettu alle 1,25 kg painavilla eikä alle kuuden kuukauden ikäisillä koirilla. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Clomicalm 5 mg tabletti koiralle Clomicalm 20 mg tabletti koiralle Clomicalm 80 mg tabletti koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Jokainen Clomicalm-tabletti sisältää:

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tippa silmän sidekalvopussiin 4 kertaa päivässä tai tarpeen mukaan tilan vaikeusasteesta riippuen.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tippa silmän sidekalvopussiin 4 kertaa päivässä tai tarpeen mukaan tilan vaikeusasteesta riippuen. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Oculac 50 mg/ml silmätipat, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml: 50 mg povidoni K 25 Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO Silmätipat,

Lisätiedot

Angitensiiniä konvertoivan entsyymin (ACE:n) estäjät ja angiotensiini II -reseptorin salpaajat: Käyttö raskauden ja imetyksen aikana

Angitensiiniä konvertoivan entsyymin (ACE:n) estäjät ja angiotensiini II -reseptorin salpaajat: Käyttö raskauden ja imetyksen aikana Angitensiiniä konvertoivan entsyymin (ACE:n) estäjät ja angiotensiini II -reseptorin salpaajat: Käyttö raskauden ja imetyksen aikana Valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen hyväksytyt sanoitukset, PhVWP

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Celluvisc 1,0 % silmätipat, liuos kerta-annossäiliössä 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Celluvisc 1,0 % silmätipat, liuos kerta-annossäiliössä 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Celluvisc 1,0 % silmätipat, liuos kerta-annossäiliössä 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi millilitra sisältää 10 mg karmelloosinatriumia. Yksi tippa

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Risolid 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Risolid 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Risolid 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 25 mg:aa klooridiatsepoksidia. 3. LÄÄKEMUOTO Tabletti,

Lisätiedot

LIITE I. Tieteelliset päätelmät ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle

LIITE I. Tieteelliset päätelmät ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle LIITE I Tieteelliset päätelmät ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle Tieteelliset päätelmät - Vieroitusoireyhtymä: Effentora-/Actiq-valmisteiden käyttöön on liittynyt 54 tapausta, joissa potilaalla

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Galieve Peppermint purutabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Galieve Peppermint purutabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Galieve Peppermint purutabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi purutabletti sisältää: Natriumalginaatti 250 mg Natriumvetykarbonaatti 133,5 mg Kalsiumkarbonaatti

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Riniitistä tai sinuiitista johtuvan nenän tukkoisuuden tilapäinen oireenmukainen hoito.

VALMISTEYHTEENVETO. Riniitistä tai sinuiitista johtuvan nenän tukkoisuuden tilapäinen oireenmukainen hoito. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Nasolin 0,5 mg/ml nenäsumute, liuos Nasolin 1 mg/ml nenäsumute, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Nasolin 0,5 mg/ml nenäsumute, liuos 1 ml nenäsumutetta

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Rennie Orange imeskelytabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Rennie Orange imeskelytabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Rennie Orange imeskelytabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi imeskelytabletti sisältää: Kalsiumkarbonaatti 680 mg Magnesiumsubkarbonaatti, raskas

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. BiQi 3 g jauhe oraalisuspensiota varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. BiQi 3 g jauhe oraalisuspensiota varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI BiQi 3 g jauhe oraalisuspensiota varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi annospussi sisältää 3 grammaa diosmektiittiä. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan:

Lisätiedot

1. Lääkevalmisteen nimi ZOPINOX 3,75 MG TABLETTI 2. Vaikuttavat aineet ja niiden määrät Tsopikloni 3,75 mg 3. Lääkemuoto Tabletti, kalvopäällysteinen

1. Lääkevalmisteen nimi ZOPINOX 3,75 MG TABLETTI 2. Vaikuttavat aineet ja niiden määrät Tsopikloni 3,75 mg 3. Lääkemuoto Tabletti, kalvopäällysteinen 1. Lääkevalmisteen nimi ZOPINOX 3,75 MG TABLETTI 2. Vaikuttavat aineet ja niiden määrät Tsopikloni 3,75 mg 3. Lääkemuoto Tabletti, kalvopäällysteinen Valmisteen kuvaus: sininen, päällystetty, kupera, pyöreä

Lisätiedot

Hivenaineiden perustarpeen sekä hiukan lisääntyneen tarpeen tyydyttämiseen laskimoravitsemuksen yhteydessä.

Hivenaineiden perustarpeen sekä hiukan lisääntyneen tarpeen tyydyttämiseen laskimoravitsemuksen yhteydessä. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Addaven infuusiokonsentraatti, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Addaven sisältää: 1 ml 1 ampulli (10 ml) Kromikloridi 6 H 2 O 5,33 mikrog

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Päänahan seborrooinen ekseema ja muu päänahan hilseily (pityriasis capitis). Pityriasis versicolor.

VALMISTEYHTEENVETO. Päänahan seborrooinen ekseema ja muu päänahan hilseily (pityriasis capitis). Pityriasis versicolor. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Nizoral 20 mg/ml shampoo 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml sisältää ketokonatsolia 20 mg. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 1 tabletti sisältää pentoksiveriinisitraattia 50 mg vastaten 31,7 mg pentoksiveriiniä.

VALMISTEYHTEENVETO. 1 tabletti sisältää pentoksiveriinisitraattia 50 mg vastaten 31,7 mg pentoksiveriiniä. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Silotoc 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 tabletti sisältää pentoksiveriinisitraattia 50 mg vastaten 31,7 mg pentoksiveriiniä.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Canidryl 50 mg tabletti koirille Karprofeeni. 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine:

VALMISTEYHTEENVETO. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Canidryl 50 mg tabletti koirille Karprofeeni. 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Canidryl 50 mg tabletti koirille Karprofeeni 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: Karprofeeni 50 mg/tabletti Apuaineet Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tilapäiset ja lyhytkestoiset unihäiriöt aikuisilla. Kroonisten unihäiriöiden tukihoitoon aikuisille rajoitetun ajan.

VALMISTEYHTEENVETO. Tilapäiset ja lyhytkestoiset unihäiriöt aikuisilla. Kroonisten unihäiriöiden tukihoitoon aikuisille rajoitetun ajan. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Zopiklon Mylan 5 mg kalvopäällysteinen tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 5 mg tsopiklonia. Täydellinen

Lisätiedot

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen.

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Acticam 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml Acticam 5 mg/ml injektionesteliuosta sisältää: Vaikuttavat aineet Meloksikaami

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. LAXOBERON 7,5 mg/ml tipat, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. LAXOBERON 7,5 mg/ml tipat, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI LAXOBERON 7,5 mg/ml tipat, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml tippoja sisältää natriumpikosulfaattia 7,5 mg. Apuaineet, ks. 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO

Lisätiedot

Morphine Orion. Pvm: , Versio 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Morphine Orion. Pvm: , Versio 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Morphine Orion Pvm: 19.12.2016, Versio 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Tämä lääke on tarkoitettu voimakkaan kivun

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 1 ml oraaliliuosta sisältää pentoksiveriinisitraattia 2,13 mg/ml, vastaten 1,35 mg/ml pentoksiveriiniä.

VALMISTEYHTEENVETO. 1 ml oraaliliuosta sisältää pentoksiveriinisitraattia 2,13 mg/ml, vastaten 1,35 mg/ml pentoksiveriiniä. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Silotoc 2,13 mg/ml oraaliliuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml oraaliliuosta sisältää pentoksiveriinisitraattia 2,13 mg/ml, vastaten 1,35 mg/ml pentoksiveriiniä.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Phybag 9 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Phybag 9 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Phybag 9 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml sisältää 9 mg natriumkloridia. 100 ml sisältää 15,4 mmol (vastaten 354 mg) natriumia.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 3. LÄÄKEMUOTO 4. KLIINISET TIEDOT. 4.

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 3. LÄÄKEMUOTO 4. KLIINISET TIEDOT. 4. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI TROSYD 1 % emulsiovoide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi gramma emulsiovoidetta sisältää 10 mg tiokonatsolia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. NALPAIN 10 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. NALPAIN 10 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI NALPAIN 10 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi millilitra injektionestettä sisältää 10 mg nalbufiinihydrokloridia. Yksi 2 ml

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Addex-Magnesiumsulfaatti 246 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten

VALMISTEYHTEENVETO. Addex-Magnesiumsulfaatti 246 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Addex-Magnesiumsulfaatti 246 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml Addex-Magnesiumsulfaatti infuusiokonsentraattia

Lisätiedot

Yli kuusivuotiaat lapset voivat imeskellä tabletit ne hajoavat hyvin nopeasti suussa joutuessaan kosketuksiin syljen kanssa.

Yli kuusivuotiaat lapset voivat imeskellä tabletit ne hajoavat hyvin nopeasti suussa joutuessaan kosketuksiin syljen kanssa. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI PAMOL F 250 mg, dispergoituva tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi dispergoituva tabletti sisältää 250 mg parasetamolia (päällystettyinä parasetamolikiteinä).

Lisätiedot

Yksi gramma Silkis-voidetta sisältää 3 mikrogrammaa kalsitriolia (INN). Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

Yksi gramma Silkis-voidetta sisältää 3 mikrogrammaa kalsitriolia (INN). Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Silkis 3 mikrog/g voide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi gramma Silkis-voidetta sisältää 3 mikrogrammaa kalsitriolia (INN). Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Pregabalin Krka 17.2.2015, Versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Täydellisyyden vuoksi, viitaten Direktiivin 2001/83 artiklaan 11, hakija varaa mahdollisuuden

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Matkapahoinvoinnin ja merisairauden ehkäisyyn ja lievittämiseen aikuisille ja yli 12-vuotiaille nuorille.

VALMISTEYHTEENVETO. Matkapahoinvoinnin ja merisairauden ehkäisyyn ja lievittämiseen aikuisille ja yli 12-vuotiaille nuorille. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Postafen 25 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 25 mg meklotsiinihydrokloridia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1

Lisätiedot

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet Jos haittavaikutuksia ilmenee, tulee hoito keskeyttää ja ottaa yhteys eläinlääkäriin.

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet Jos haittavaikutuksia ilmenee, tulee hoito keskeyttää ja ottaa yhteys eläinlääkäriin. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Meloxoral 0,5 mg/ml oraalisuspensio kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml sisältää: Vaikuttava aine: Meloksikaami 0,5 mg Apuaine: Natriumbentsoaatti 1,75 mg Täydellinen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 1 kapseli sisältää natriumpikosulfaattimonohydraattia 2,593 mg, joka vastaa 2,5 mg natriumpikosulfaattia.

VALMISTEYHTEENVETO. 1 kapseli sisältää natriumpikosulfaattimonohydraattia 2,593 mg, joka vastaa 2,5 mg natriumpikosulfaattia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI LAXOBERON 2,5 mg kapseli, pehmeä 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 kapseli sisältää natriumpikosulfaattimonohydraattia 2,593 mg, joka vastaa 2,5 mg natriumpikosulfaattia.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 1 ml sisältää 0,54 mg levokabastiinihydrokloridia, joka vastaa 0,5 mg levokabastiinia.

VALMISTEYHTEENVETO. 1 ml sisältää 0,54 mg levokabastiinihydrokloridia, joka vastaa 0,5 mg levokabastiinia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI LIVOSTIN 0,5 mg/ml nenäsumute, suspensio 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml sisältää 0,54 mg levokabastiinihydrokloridia, joka vastaa 0,5 mg levokabastiinia.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Kirkas tai lähes kirkas, väritön tai lähes väritön liuos, jolla on hedelmäinen aromaattinen tuoksu.

VALMISTEYHTEENVETO. Kirkas tai lähes kirkas, väritön tai lähes väritön liuos, jolla on hedelmäinen aromaattinen tuoksu. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Bisolvon 8 mg oraaliliuos, annospussi 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml sisältää 1,6 mg bromiheksiinihydrokloridia. 5 ml (1 annospussi) sisältää 8 mg

Lisätiedot

RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO PREGABALIN ORION 25, 50, 75, 100, 150, 225, 300 MG KOVAT KAPSELIT

RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO PREGABALIN ORION 25, 50, 75, 100, 150, 225, 300 MG KOVAT KAPSELIT RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO PREGABALIN ORION 25, 50, 75, 100, 150, 225, 300 MG KOVAT KAPSELIT ORION CORPORATION PÄIVÄMÄÄRÄ: 15-6-2015, VERSIO 2 VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1

Lisätiedot

Desloratadiinin kliinisestä tehosta 12 17-vuotiailla nuorilla on vain rajoitetusti tutkimuskokemusta (ks. kohdat 4.8 ja 5.1).

Desloratadiinin kliinisestä tehosta 12 17-vuotiailla nuorilla on vain rajoitetusti tutkimuskokemusta (ks. kohdat 4.8 ja 5.1). 1 LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Azomyr 5 mg kalvopäällysteinen tabletti 2 VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 5 mg desloratadiinia Täydellinen apuaineluettelo, ks kohta 61 3 LÄÄKEMUOTO Tabletti,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 1 kapseli sisältää 250 mg kylmäkuivattua Saccharomyces boulardiita, kanta CNCM I-745.

VALMISTEYHTEENVETO. 1 kapseli sisältää 250 mg kylmäkuivattua Saccharomyces boulardiita, kanta CNCM I-745. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Precosa 250 mg kapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 kapseli sisältää 250 mg kylmäkuivattua Saccharomyces boulardiita, kanta CNCM I-745. Apuaineet,

Lisätiedot

Valmistetta ei tule käyttää tiineillä ja imettävillä nartuilla eikä koirilla, joilla on maksan vajaatoiminta.

Valmistetta ei tule käyttää tiineillä ja imettävillä nartuilla eikä koirilla, joilla on maksan vajaatoiminta. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Barbivet vet. 30 mg tabletti Barbivet vet. 60 mg tabletti 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine Yksi 30 mg tabletti sisältää fenobarbitaalia 30 mg. Yksi 60 mg tabletti

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 1 ml sisältää 0,54 mg levokabastiinihydrokloridia, joka vastaa 0,5 mg levokabastiinia.

VALMISTEYHTEENVETO. 1 ml sisältää 0,54 mg levokabastiinihydrokloridia, joka vastaa 0,5 mg levokabastiinia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI LIVOSTIN 0,5 mg/ml silmätipat, suspensio 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml sisältää 0,54 mg levokabastiinihydrokloridia, joka vastaa 0,5 mg levokabastiinia.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1

VALMISTEYHTEENVETO 1 VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Gyno-Daktarin 2 % emätinvoide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Mikonatsolinitraatti 20 mg/g Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: bentsoehappo, butyylihydroksianisoli.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: etanoli 100 mg/ml. Valmisteen kuvaus: miedosti tuoksuva, väritön tai hieman kellertävä liuos

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: etanoli 100 mg/ml. Valmisteen kuvaus: miedosti tuoksuva, väritön tai hieman kellertävä liuos VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mucovin 0,8 mg/ml -oraaliliuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Bromiheksiinihydrokloridi, 0,8 mg/ml Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: etanoli 100 mg/ml

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. GastroGard 370 mg/g oraalipasta hevoselle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. 1 gramma sisältää:

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. GastroGard 370 mg/g oraalipasta hevoselle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. 1 gramma sisältää: VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI GastroGard 370 mg/g oraalipasta hevoselle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 gramma sisältää: Vaikuttava aine Omepratsoli 370 mg Apuaineet Keltainen rautaoksidi

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Suboxone 2 mg/0,5 mg resoribletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen resoribletti sisältää 2 mg buprenorfiinia (hydrokloridina) ja 0,5

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää natriumfluoridia määrän, joka vastaa 0,25 mg:aa fluoridia.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää natriumfluoridia määrän, joka vastaa 0,25 mg:aa fluoridia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Fludent Banana 0,25 mg F -imeskelytabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää natriumfluoridia määrän, joka vastaa 0,25 mg:aa fluoridia.

Lisätiedot

Valmisteyhteenveto. Deksametasonia (max 20 mg kerran vuorokaudessa) annetaan samanaikaisesti suun kautta.

Valmisteyhteenveto. Deksametasonia (max 20 mg kerran vuorokaudessa) annetaan samanaikaisesti suun kautta. Valmisteyhteenveto 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Granisetron Bluefish 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetron Bluefish 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 mg:n tabletti:

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 1 kalvopäällysteinen tabletti sisältää kalsiumkarbonaattia vastaten 500 mg kalsiumia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.

VALMISTEYHTEENVETO. 1 kalvopäällysteinen tabletti sisältää kalsiumkarbonaattia vastaten 500 mg kalsiumia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Kalcipos 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 kalvopäällysteinen tabletti sisältää kalsiumkarbonaattia vastaten 500 mg

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1

VALMISTEYHTEENVETO 1 VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Gyno-Daktarin 400 mg emätinpuikko, kapseli, pehmeä 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Mikonatsolinitraatti 400 mg/emätinpuikko Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

Ahdistuneisuus tai tuskaisuus, johon liittyy masennusoireita. Paniikkihäiriö, myös silloin kun siihen liittyy foobista välttämiskäyttäytymistä.

Ahdistuneisuus tai tuskaisuus, johon liittyy masennusoireita. Paniikkihäiriö, myös silloin kun siihen liittyy foobista välttämiskäyttäytymistä. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI XANOR DEPOT 0,5 mg depottabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää alpratsolaamia 0,5 mg. Apuaineet, ks. 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO Depottabletti.

Lisätiedot

Farmakoterapeuttinen ryhmä: steroideihin kuulumaton anti-inflammatorinen lääkeaine, ATCvet-koodi QM01AE90

Farmakoterapeuttinen ryhmä: steroideihin kuulumaton anti-inflammatorinen lääkeaine, ATCvet-koodi QM01AE90 VALMISTEYHTEENVETO 1 ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Quadrisol 100 mg/ml oraaligeeli hevosille 2 LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml Quadrisol oraaligeeliä sisältää Vaikuttava(t) aine(et) Vedaprofeeni 100

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: TIETOJA KÄYTTÄJÄLLE. Granisetron Teva 1 mg kalvopäällysteinen tabletti Granisetron Teva2 mg kalvopäällysteinen tabletti Granisetroni

PAKKAUSSELOSTE: TIETOJA KÄYTTÄJÄLLE. Granisetron Teva 1 mg kalvopäällysteinen tabletti Granisetron Teva2 mg kalvopäällysteinen tabletti Granisetroni PAKKAUSSELOSTE: TIETOJA KÄYTTÄJÄLLE Granisetron Teva 1 mg kalvopäällysteinen tabletti Granisetron Teva2 mg kalvopäällysteinen tabletti Granisetroni Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Revertor vet 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Revertor vet 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Revertor vet 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 ml injektionestettä sisältää: Vaikuttava aine: Atipametsolihydrokloridi

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 1 ml sisältää 0,54 mg levokabastiinihydrokloridia, joka vastaa 0,5 mg levokabastiinia.

VALMISTEYHTEENVETO. 1 ml sisältää 0,54 mg levokabastiinihydrokloridia, joka vastaa 0,5 mg levokabastiinia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI LIVOSTIN 0,5 mg/ml silmätipat, suspensio 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml sisältää 0,54 mg levokabastiinihydrokloridia, joka vastaa 0,5 mg levokabastiinia.

Lisätiedot