Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1"

Transkriptio

1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Ympäristö- ja rakennuslautakunta Aika klo 18:00-19:07 Paikka Kaupungintalo II-krs, kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kauppinen Kari 18:00-19:07 puheenjohtaja Volanen Sari 18:00-19:07 varapuheenjohtaja Helenius Pentti 18:00-19:07 jäsen Lehtinen Riitta 18:00-19:07 jäsen Mäentalo Mika 18:00-19:07 jäsen Nevalainen Olli-Pekka 18:00-19:07 jäsen Perkiö Irmeli 18:00-19:07 jäsen Saarela Ulla-Maija 18:00-19:07 jäsen Salonen Harri 18:00-19:07 jäsen Virtanen Timo 18:00-19:07 kh:n edustaja Inkilä Jukka 18:00-19:07 esittelijä Mara Juha 18:00-19:07 esittelijä Kritz Anja 18:00-19:07 pöytäkirjanpitäjä Poissa Hildén Raili kh:n puheenjohtaja Teittinen Jussi va. kaupunginjohtaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Riitta Lehtinen ja Mika Mäentalo. Pöytäkirjan allekirjoitus ja Kari Kauppinen Anja Kritz varmennus puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastusaika ja allekirjoitukset Riitta Lehtinen Mika Mäentalo pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja

2 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Pöytäkirja yleisesti Konsernihallinnon nähtävillä asianhallintakeskuksessa Todistaa Valvontasihteeri Anja Kritz

3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Ympäristö- ja rakennuslautakunta Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 81 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 82 Poikkeamishakemus / Harjunen Vuokko Marjatta ( , Paadenmaa 202) 83 Poikkeamishakemus / Piiroinen Kari Hannu ( , Saunaniementie 9) 84 Suunnittelutarveratkaisuhakemus / Haimilahti Pauli ( m-ala, Peltolantie 18) 85 Tuhkasentie 3:n rakennelmat / vastine Ulla ja Makku Ruuthin lähettämään ilmoitukseen Uhkasakon purkaminen kiinteistö Kanta Maa-ainestaksan tarkistaminen Ympäristönsuojeluviranomaisen taksan tarkistaminen Viranhaltijapäätökset Erityislainsäädännön mukaiset viranhaltijapäätökset Päätöksiä ja tiedoksiantoja Saapuneet kirjeet 23 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Ympäristö- ja rakennuslautakunta Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Ymprakla 81 Ympäristöinsinööri (JI): Ympäristö- ja rakennuslautakunta päät tää hy väk syä esityslistan tä män kokouksen asioiden kä sit te ly jär jes tyksek si.

5 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Ympäristö- ja rakennuslautakunta Poikkeamishakemus / Harjunen Vuokko Marjatta ( , Paadenmaa 202) 3132/ /2014 Ymprakla 82 Valmistelija: rakennustarkastaja Juha Mara, puh Marjatta Harjunen on jättänyt poikkeamishakemuksen lo ma ra kennuk sen käyttötarkoituksen muutokselle asuinrakennukseksi kiin teistöl lä , Paadenmaa 202. Karttaotteet 2 kpl ja asemapiirros ovat nähtävänä lautakunnan ext ranet-si vuil la. Esityslistan liitteenä 1 ehdotus poikkeamispäätökseksi Rakennustarkastaja (JM): Ympäristö- ja rakennuslautakunta päättää hy väk syä liitteenä olevan poikkeamispäätösehdotuksen Pöytäkirjan liitteenä 1 poikkeamispäätös Tiedoksianto: Virallinen ote ja lupapäätös Harjunen Marjatta Koneote ja lupapäätös Hämeen Ely-keskus Julkipanoilmoitus ilmoitustaulu ja www-sivut

6 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Ympäristö- ja rakennuslautakunta Poikkeamishakemus / Piiroinen Kari Hannu ( , Saunaniementie 9) 3132/ /2014 Ymprakla 83 Valmistelija: rakennustarkastaja Juha Mara, puh Hannu Piiroinen on jättänyt poikkeamishakemuksen lo ma ra ken nuksen käyt tö tar koi tuk sen muutokselle asuinrakennukseksi kiinteistöllä , Saunaniementie 9. Naapureiden kuuleminen päättyy Mahdolliset huo mautuk set esitellään kokouksessa. Karttaote, kaavaote ja asemapiirros on nähtävänä lautakunnan extra net-si vuil la. Esityslistan liitteenä 2 ehdotus poikkeamispäätökseksi Rakennustarkastaja (JM): Ympäristö- ja rakennuslautakunta päättää hy väk syä liitteenä olevan poikkeamispäätösehdotuksen Todettiin, että naapureiden huomautuksia ei saapunut. Pöytäkirjan liitteenä 2 poikkeamispäätös Tiedoksianto: Virallinen ote ja lupapäätös Piiroinen Hannu Koneote ja lupapäätös Hämeen Ely-keskus Julkipanoilmoitus ilmoitustaulu ja www-sivut

7 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Ympäristö- ja rakennuslautakunta Suunnittelutarveratkaisuhakemus / Haimilahti Pauli ( m-ala, Peltolantie 18) 3132/ /2014 Ymprakla 84 Valmistelija: rakennustarkastaja Juha Mara, puh Pauli Haimilahti on jättänyt suunnittelutarveratkaisuhakemuksen oma ko ti ta lon rakentamiseksi Lusin osayleiskaava -alueelle mää räalal le kiinteistöstä , Peltolantie 18. Naapureiden kuuleminen päättyy Mahdolliset huo mautuk set esitellään kokouksessa. Karttaote 2 kpl, lausuntopyyntö Ilmavoimien esikunnalle, ote osayleis kaa vas ta, Lusin varalaskupaikan suojavyöhykekartta ja ase mapiir ros on nähtävänä lautakunnan extranet-sivuilla. Esityslistan liitteenä 3 ehdotus suunnittelutarveratkaisuksi Rakennustarkastaja (JM): Ympäristö- ja rakennuslautakunta päättää hy väk syä liitteenä olevan suunnittelutarveratkaisuehdotuksen Todettiin, että naapureiden huomautuksia ei saapunut yhtä aiemmin saa pu nut ta lukuunottamatta ja ilmavoimien esikunnan puoltava lausun to saapui Pöytäkirjan liitteenä 3 suunnittelutarveratkaisu Tiedoksianto: Virallinen ote ja lupapäätös Haimilahti Pauli Pessala Jouni Koneote Hämeen Ely-keskus Julkipanoilmoitus ilmoitustaulu ja www-sivut

8 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Ympäristö- ja rakennuslautakunta Tuhkasentie 3:n rakennelmat / vastine Ulla ja Makku Ruuthin lähettämään ilmoitukseen 3462/ /2014 Ymprakla 85 Valmistelija: rakennustarkastaja Juha Mara, puh etuni Rakennusvalvonta vastaanotti Ulla ja Markku Ruuthin raken nus lau ta kun nal le osoitetun ilmoituksen Tuhkasentie 3:n asioista. Il moi tuk sen tekijät palasivat uudelleen asiaan, koska eivät ol leet saaneet asiaan vastinetta. Rakennustarkastaja ottaa asian käsit te lyn viivästymisen syyn niskoilleen ja pahoittelee tapahtunutta. Taustaa: Rakennusvalvontaan saapui kiinteistön , Tuhkasentie 3:n omistajalta sähköposti , jossa ihmeteltiin saako kaa vaalu eel la tehdä halkoja myyntiin. Rakennusvalvonta lähetti ko. kiinteistön , Vuorenalustie 4:n omistajille Ulla ja Markku Ruuthille kirjeen, jossa asiaan pyydettiin sel vi tys tä. Kiinteistöllä pidettiin katselmus , johon osal lis tui vat ympäristötarkastaja Noora Ahlgren, rakennustarkastaja sekä Ul la ja Markku Ruuth. Katselmuksen aikana keskusteltiin myös ilmoituksen tehneen naapu rin katoksen luvanvaraisuudesta sekä maan alla olevasta öl jy säiliös tä. Ulla ja Markku Ruuth antoivat rakennusvalvonnalle selityksen puiden tekemisestä ja varastoinnista, eikä selvityksestä käy ilmi, että he tekisivät puita myyntitarkoitukseen ase ma kaa va-alueel la. Muille naapureille puiden tekemisestä ja varastoinnista ei ole ol lut haittaa. Ulla ja Markku Ruuth lähestyivät kirjeellä rakennusvalvontaa Kirjeessä he esittävät, että naapurikiinteistön Tuh ka sentie 3:n katosrakennelma on liian lähellä heidän rajaansa (alle neljä met riä) ja että rakentamiseen ei ole kuultu heitä naapureina. He katsovat myös, että rakennelmaan on tullut viime aikoina seinä ja plek si la sit, jotka on kiinnitetty rakennuksen ulkopuolelle. Terassin kat to on eri värinen kuin talon katto ja että rakenne on sil miin pis tävän ruma. Rajalle on istutettu pensaita ja he vaativat niiden siir tämis tä puoli metriä oman tontin puolelle. Samaisessa kirjeessä on myös mainittu Tuhkasentien puolelle raken net tu koko talon mittainen terassi, varasto sekä se, että talo on maa lat tu eri väriseksi kuin alkuperäinen. Mihinkään näihin toi men pi-

9 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Ympäristö- ja rakennuslautakunta tei siin ei ole kysytty naapureiden mielipidettä. Kirjeessä on esi tetty,että toimenpidelupa vaatii naapureiden kuulemisen. Ilmoituksessa on myös mainittu, että asiaan on heidän puolelta puutut tu heti rakennuksen alkuvaiheessa, joten sitä ei ole missään vaihees sa hiljaisesti hyväksytty. Ulla ja Markku Ruuth ovat vaatineet rakennukseen myönnetystä luvas ta kopion. Selvitystä asiaan he odottavat lautakunnalta mennessä. Rakennusvalvonta lähetti Markku ja Ulla Ruuthille kirjeen , jos sa asia ilmoitettiin käsiteltäväksi lokakuun lautakunnassa. Rakennusvalvonta lähetti vastinepyynnön Harri ja Heli Järviselle ympä ris tö- ja rakennuslautakunnalle osoitetun kirjeen johdosta. Vas tinees sa he kertoivat naapurin, Markku ja Ulla Ruuthin teke vän polttopuita myyntitarkoitukseen. Harri ja Heli Järvisen mukaan ky sei nen toiminta aiheutti melu- ja ja hajuhaittaa. Vastineessa on todet tu että halkojen tekemisen loputtua alkoivat naapurin yh tey denotot ympäristötoimeen ja rupesi tulemaan turhia valituksia ja syy töksiä sekä asia koetaan kiusaamisena. Rakennusvalvonta on myöntänyt ilmoitusluvalla ( ) va lo katteen rakentamisen Heli ja Harri Järviselle Ulla Ruuth on ollut asiasta yhteydessä silloiseen rakennustarkastajaan Jouko Valoon, että heitä ei ole pyydetty suostumusta rakenteelle (alle neljä (4) metriä Ruuthien rajaan). Jouko Valo on kirjannut raken nus val von nan lupapäätöskappaleeseen seuraavaa; "Ulla Ruuth ot ti allekirjoittaneeseen luvan myöntämisen jälkeen ja valitti siitä, että heiltä ei ole pyydetty suostumusta (alle 4 m etäisyys rajaan) sovittu, että homma on ok." Rakennusvalvonnan tie dossa ei ole, että Ruuthit olisivat olleet tämän jälkeen yhteydessä ra kennus val von taan em. asiasta. Ulla ja Markku Ruuth kirjoittavat myös ilmoituksessa, että hei tä ei ole kuultu naapureina Tuhkasentien puolelle rakennetusta va ras tos ta, terassista ja rakennuksen maalauksesta. Ra ken nus valvon ta on myöntänyt ilmoitusluvan peltikaton uusimiselle, jul ki si vul ta ikkunan poistamiselle sekä terassin kattamiselle. Maankäyt tö- ja rakennuslain 133 :n mukaan naapurin kuuleminen tulee teh dä seuraavasti; "rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on ilmoi tet ta va naapurille, jollei ilmoittaminen hankkeen vähäisyys tai sijain ti taikka kaavan sisältö huomioon ottaen ole naapurin edun kannal ta ilmeisen tarpeetonta." Lautakunnan extranet-sivuilla on rakennusvalvontaan ja Ulla ja Markku Ruuthin jättämät ilmoitukset, Harri ja Heli Jär vi sen jättämä vastine tehtyyn ilmoitukseen, ra ken nusval von nan ilmoituslupapäätökset ja sekä va lo kuvia Vuorenalustie 4:n puukasoista.

10 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Ympäristö- ja rakennuslautakunta Rakennustarkastaja (JM): Ympäristö- ja rakennuslautakunta päättää jät tää asian pöydälle. Tiedoksianto: Koneote Markku ja Ulla Ruuth Harri ja Heli Järvinen

11 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristö- ja rakennuslautakunta Uhkasakon purkaminen kiinteistö Kanta / /2014 Ymprakla Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Noora Ahlgren, puh , Siivouskehotuksen antaminen ja uhkasakon asettaminen kiinteistön Kan ta vuokralaiselle. Taustaa Kyseessä on kiinteistö Kanta , os. Jousantie 30, Lu si. Väestörekisteritietojen perusteella os. Jousantie 30, Lusi asuu Raimo Tähkänen, jonka myös kiinteistön omistaja on vah vista nut kiinteistön vuokralaiseksi. Kiinteistöllä on tehty useita tarkastuksia , , , ja liittyen kiinteistön sii vot to muuteen. Kiinteistön vuokralaiselle on varattu mahdollisuus osallistua tar kas tuk siin. Tarkastusten perusteella on kiinteistön vuokralaiselle an net tu kehotus siistiä piha-alueella varastoidut romuajoneuvot, polku pyö rät ja muut luokittelemattomat metalliromut ja -jätteet. Siis timis työ ei ole edennyt ympäristötoimen kehotuksista huolimatta. Ympäristötoimi teki annettuun siivouskehotukseen liittyvän tar kastuk sen tiistaina Tarkastushetkellä alueella oli edelleen 12 kpl romuajoneuvoja, ajoneuvoista purettuja osia, kuten au ton ren kaita ja puskureita sekä erinäistä jätteeksi luokiteltavaa metalliromua. Tarkastuksella asianosaiselle on siivouskehotuksen yhteydessä ilmoi tet tu asian menevän ympäristö- ja rakennuslautakunnan kä si teltä väk si, koska alue ei ollut siistiytynyt määräpäivään mennessä. Kuuleminen Koska aluetta ei ollut siivottu annettuun määräpäivään mennessä, on Raimo Tähkästä kuultu kirjeellä, jossa todettiin asiaa voitavan tehos taa uhkasakolla. Muistutukset kuulemiskirjeeseen oli jätettävä mennessä. Lainkohdat, johon siivouskehotus perustuu: Jätelaki (646/2011) 72 : Ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta, ajoneuvoa, alus ta tai muuta esinettä eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheu tua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vä henty mis tä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa (roskaamiskielto).

12 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristö- ja rakennuslautakunta Jätelaki (646/2011) 73 : Roskaajan on poistettava roskaava esine tai aine ympäristöstä ja muu toin kin siivottava roskaantunut alue. Jätelaki (646/2011) 73 : Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi määrätä sii voa mis velvol li sen täyttämään velvollisuutensa. Määräyksen antamisesta ja siihen liitettävästä velvoitteen lai minlyön nin varalle asetettavasta tehosteesta säädetään 13 luvussa. Jätelaki (646/2011) 126 : Valvontaviranomainen voi: 1) kieltää sitä, joka rikkoo tätä lakia taikka sen nojalla annettua asetus ta tai määräystä taikka jätteensiirtoasetusta, jatkamasta tai tois tamas ta säännösten vastaista menettelyä tai määrätä asianomaisen täyt tä mään muulla tavoin velvollisuutensa; 2) määrätä 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla menetellyt palauttamaan ym pä ris tö ennalleen tai poistamaan rikkomuksesta aiheutunut haitta; 3) määrätä jätettä tai tuotetta koskevista väliaikaisista toimista, kuten jät teen tai tuotteen asianmukaisesta varastoinnista tai säi lyt tä mi sestä, jätekuorman purkamisen kieltämisestä, jätteen palauttamisesta al ku pe räi seen paikkaan tai muista vastaavista toimista, jotka ovat tar peen 1 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa. Väliaikaisista toimista aiheutuneista kustannuksista vastaa se, joka on toiminut säännösten tai määräysten vastaisesti. Määräyksen voi toi mi alal laan antaa kiireellisessä tapauksessa kunnan ym pä ris tönsuo je lu vi ran omai sen määräämä viranhaltija. Asia on kuitenkin vii vytyk set tä saatettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen pää tettä väk si. Jätelaki (646/2011) 129 : Valvontaviranomaisen tai ympäristöministeriön on tehostettava, jollei se ole ilmeisen tarpeetonta, tämän lain nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toi men pide teetetään laiminlyöjän kustannuksella tai toiminta keskeytetään tai kielletään. Tämän pykälän nojalla saatua tietoa ei saa käyttää todis tee na rikosta tai laiminlyöntimaksua koskevassa asiassa. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen maksettavaksi mää räämä uhkasakko peritään ulosottokaaressa (705/2007) säädetyssä järjes tyk ses sä. Jollei tästä laista muuta johdu, uhkasakkoa, teet tä misuh kaa ja keskeyttämisuhkaa koskevaan asiaan sovelletaan muutoin, mi tä uhkasakkolaissa (1113/1990) säädetään.

13 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristöinsinööri (JI): Ympäristö- ja rakennuslautakunta toteaa, että Raimo Tähkänen ei ole jättänyt asiassa vastinetta kuu le mis ai kana. Näin ollen lautakunta tekee seuraavanlaisen päätöksen: Päävelvoite Ympäristö- ja rakennuslautakunta määrää Raimo Tähkäsen sii voamaan vuokraamansa kiinteistöllä Kanta sijaitsevan rakennuksen pihapiirin, Heinolan kau pun gis sa Lusin kylässä. Siivous on tehtävä men nes sä. Jätteet on toimitettava hy väksyt tyyn jätteiden vas taan ot to paik kaan. Toimitetuista jätteistä on esitet tä vä ympäristö- ja ra ken nus lau ta kun nal le vastaanottotodistukset. Päävelvoitteen tehoste Ympäristö- ja rakennuslautakunta asettaa päävelvoitteen osalta tehos teek si asianosaiselle juoksevan uhkasakon. Jos päävelvoitetta ei ole noudatettu mennessä, velvoitetaan Raimo Tähkänen mak sa maan uhkasakko. Uhkasakko muodostuu päävelvoitteelle asetettavasta 5000 :n suurui ses ta pääerästä ja jokaista asetetun määräajan jälkeistä seu raavaa kalenterikuukautta koskevista 1000 :n suuruisista lisäeristä. Päätöksen perustelut Jätelain mukaan ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitet ta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viih tyi syy den vähentymistä,ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaa raa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa. Roskaajan on poistettava roskaava esine tai aine ympäristöstä ja muutoinkin sii vot ta va roskaantunut alue. Jätelaissa (126 ) todetaan myös, että valvontaviranomainen voi: 1) kieltää sitä, joka rikkoo tätä lakia taikka sen nojalla annettua asetus ta tai määräystä taikka jätteensiirtoasetusta, jatkamasta tai tois tamas ta säännösten vastaista menettelyä tai määrätä asianomaisen täyt tä mään muulla tavoin velvollisuutensa; 2) määrätä 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla menetellyt palauttamaan ympäristö ennalleen tai poistamaan rikkomuksesta aiheutunut haitta; 3) määrätä jätettä tai tuotetta koskevista väliaikaisista toimista, kuten jät teen tai tuotteen asianmukaisesta varastoinnista tai säi lyt tä mi sestä, jätekuorman purkamisen kieltämisestä, jätteen palauttamisesta al ku pe räi seen paikkaan tai muista vastaavista toimista, jotka ovat tar peen 1 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa. Valvontaviranomaisen on tehostettava, jollei se ole ilmeisen tar peeton ta, jätelain nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla

14 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristö- ja rakennuslautakunta tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kus tan nuk sel la tai toiminta keskeytetään tai kielletään. (JL 129 ) Koska asiassa ei ole ilmennyt sellaisia seikkoja, joiden perusteella kiinteistön siivoamista olisi pidettävä kohtuuttomana, tulee sii vous toimet suorittaa kiinteistöllä ja lähiympäristössä vaadittuun aikaan men nes sä. Uhkasakko on kohdistettu kiinteistön vuokralaiseen, jolla on asianosai se na tosiasiallinen ja oikeudellinen mahdollisuus noudattaa velvoi tet ta. Uhkasakon suuruutta ja määräaikaa harkittaessa on otettu huo mioon päävelvoitteen laatu ja laajuus ja muut asiaan vaikuttavat asiat. Uh ka sak ko lais sa määrätään ilmoitusvelvollisuudesta milloin uh kasak ko, teettämisuhka tai keskeyttämisuhka on asetettu kiinteää tai ir tain ta omaisuutta koskevan päävelvoitteen tehosteeksi. Sovelletut oikeusohjeet ja säädökset Uhkasakkolaki (1113/1990) 5, 6, 7, 8, 9, 22 :t Jätelaki (646/2011) 72, 73, 75, 126, 129 :t Tiedoksianto: Virallinen ote: Raimo Tähkänen Jousantie Lusi Kopio: Kiinteistön Kanta omistaja Ymprakla 86 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Noora Ahlgren, puh , Kiinteistöllä Kanta on tehty tarkastus Tarkas tuk sel la on todettu, että kiinteistö on siivottu. Kiin teis töl lä varastoidut romuajoneuvot on toimitettu asian mu kai seen vas taan otto paik kaan ja jätteet on siistitty piha-alueelta. Extranetistä löytyy tehdyn tarkastuksen tar kas tus muis tio. Ympäristöinsinööri (JI): Ympäristö- ja rakennuslautakunta päät tää 1) todeta, että kiinteistöä Kanta, koskevat ym pä ris töja rakennuslautakunnan asettamat vel voit teet on täytetty ja 2) purkaa velvoitteiden tehosteeksi asetetun :n suu rui sen uhkasakon.

15 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristö- ja rakennuslautakunta Tiedoksianto: Virallinen ote: Raimo Tähkänen Jousantie Lusi Kopio: Kiinteistön Kanta omistaja

16 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Ympäristö- ja rakennuslautakunta Maa-ainestaksan tarkistaminen 3855/ /2014 Ymprakla 87 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Janne Myntti, puh , Ehdotusta maa-ainestaksan muutokseksi on valmistelu Heinolan kau pun gin ympäristötoimen viranhaltijatyönä. Maa-ainestaksan tarkas ta mi nen on samanaikaisesti vireillä Hartolan, Heinolan ja Sysmän kunnissa. Maa-aineslain mukaiset lupavalmistelu- ja valvontakulut ovat maksul li sia maa-aineslain 23 :n nojalla. Kustannusten perimisessä on so vel tu vin osin voimassa mitä maankäyttö- ja rakennuslain 145 :ssä säädetään rakennustyön valvonnasta kunnalle suo ri tet tavas ta mak sus ta. Taksan muodostamisen lähtökohtana on, että sillä katetaan edellä mai ni tuis ta tehtävistä kunnalle koituvat välittömät ja välilliset kus tannuk set. Maankäyttö- ja rakennuslain 145 :ää koskevassa hal li tuksen esi tyk ses sä mainitaan myös korotetusta maksusta tilanteissa jois sa tar kas tus- tai valvontatehtävät johtuvat luvattomasta tai luvan vas tai ses ta toiminnasta taikka siitä, että luvan hakija tai toimintaan vel vol li nen on laiminlyönyt hänelle kuuluvan tehtävän. Tällöin maksu voi daan periä korotettuna ottaen huomioon suoritetuista toimista kun nal le aiheutuvat kulut. Korotetulla maksulla ei ole rangaistuksen luonne. Sen sijaan kunnan on voitava täysimääräisesti saada hallintokustannukset perityiksi, kun toimet johtuisivat yksityisen moitittavasta käyttäytymisestä. Koro tuk sen tulisi siten vastata aiheutettua työmäärää ja tästä johtuvaa muun työn ruuhkaantumista. Taksaehdotuksessa on nostettu lainvas tai sen tilan korjaamiseksi tehtävien hallinnollisten pak ko kei nopää tös ten taksaa merkittävästi. Pakkokeinopäätösten taksa on py ritty valmistelemaan siten, että se vastaa toteutuvia keskimääräisiä kus tan nuk sia suhteessa voimassa olevaan ym pä ris tön suo je lu vi ranomai sen tuntitaksaan 53 /h. Taksan valmistelussa on ollut pyrkimyksenä luoda yhtenäinen maaai nes tak sa Hartolan, Heinolan ja Sysmän alueella. Hartolan kun nassa vuosittaiset valvontamaksut ovat olleet suhteellisen al hai set. Heino lan kaupungissa vuosittaiset valvontamaksut ovat ym pä röi vien kun tien tasolla, mutta selvästi korkeammat kuin Hartolassa. Maaai nes tak sa eh do tuk seen on jätetty vuosittaiseen val von ta mak suun hin ta ero Heinolan kaupungin ja sen pohjoispuolisten Sysmän ja Harto lan kuntien välille. Muuten maa-ainestaksaehdotus on laa dit tu näis sä kolmessa kunnassa yhtenäiseksi.

17 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Ympäristö- ja rakennuslautakunta Taksoja on verrattu naapurikuntien osalta koko Päijät-Hämeen kuntien taksoihin. Maa-ainesluvan tarkastamisesta ja vuosittaisesta valvon nas ta tulevat maksut ovat taksaesityksessä naapurikuntien kanssa samalla tasolla. Nämä ovat taksan keskeisimmät kaikkia toi minnan har joit ta jia koskevat asiat. Maa-aineslain valvonnassa lu pa rik komuk sia koskevat valvontatoimet työllistävät normaalia enemmän. Pak ko kei no pää tös ten hinnoittelun nostolla on pyritty ai heut ta mis peri aat teen mukaisesti korottamaan valvontakuluja toteutuvien val vonta toi mien suhteessa. Esityslistan liitteenä 4 on ehdotus uudeksi maa-ainestaksaksi. Extranetissä on vertailutaulukko eräiden kuntien maa-ainestaksasta Päi jät-hä meen alueella. Ympäristöinsinööri (JI): Ympäristö- ja rakennuslautakunta päättää hy väk syä liitteenä olevan ehdotuksen Heinolan kau pun gin maaai nes tak sak si siten, että se tulee voimaan Pöytäkirjan liitteenä 4 maa-ainestaksa. Tiedoksianto: Kuulutus ilmoitustaulu ja www-sivut

18 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristönsuojeluviranomaisen taksan tarkistaminen 3855/ /2014 Ymprakla 88 Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Helka Sillfors, puh , Heinolan kaupungin nykyinen terveyden- ja ym pä ris tön suo je lu vi ranomai sen taksa on päivitetty viimeksi vuonna Tämän jälkeen ym pä ris tö toi men organisaatio on muuttunut siten, että ym pä ris tö tervey den huol to siirtyi osaksi Päijät-Hämeen soteyhtymää. Lisäksi ympä ris tö lain sää dän tö on muuttunut. Ympäristönsuojelulaki tuli voimaan Sitä ennen jätelaki ja vesilaki uudistuivat vuonna Uudessa ympäristönsuojelulaissa on lisätty kunnan ym pä ristön suo je lu vi ran omai sen oikeutta periä maksuja hakemusten ja il moitus ten käsittelystä sekä valvonnasta. Ehdotusta ympäristönsuojeluviranomaisen taksan muutokseksi on val mis te lu Heinolan kaupungin ympäristötoimen viranhaltijatyönä. Tak san tarkistaminen on samanaikaisesti vireillä Hartolan, Heinolan ja Sysmän kunnissa. Ympäristönsuojeluviranomaisen perimistä maksuista säädetään ympä ris tön suo je lu lain (527/2014) 205 :ssä, vesilain (587/2011) 18 luvun 12 :ssä, jätelain (646/2011) 144 :ssä ja merenkulun ym pä ristön suo je lu lain (1672/2009) 13 luvun 1 :ssä. Taksan muodostamisen lähtökohtana on, että sillä katetaan kunnan ym pä ris tön suo je lu vi ran omai sel le laissa määritellyistä tehtävistä koitu vat välittömät ja välilliset kustannukset. Ympäristönsuojelulain 206 :n mukaan mikroyrityksiltä (alle 10 työntekijää / vuosiliikevaihto al le 2 M ) ja yksityishenkilöiltä perittävien valvontamaksujen tulee kui ten kin olla kohtuulliset. Hallituksen esityksessä ym pä ris tön suo jelu laik si (HE 214/2013) kohtuullistaminen on selitetty näin: Käy tännös sä tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi, että kustannuksista pe rit täisiin pie nil tä yrityksiltä ja kotitalouksilta enintään noin puolet silloinkin, kun maksut muutoin ovat täysikatteisia. Taksa perustuu Heinolan ympäristötoimen kustannuksista ja hen kilö työ tun neis ta laskettuun tuntihintaan 53. Valvontamaksuissa tarkas tuk sen kiinteä hinta on määritelty keskimääräisen tarkastuksen val mis tau tu mi seen, matkaan, tarkastukseen ja muistion laatimiseen se kä arkistointiin käytetyn ajan mukaan. Esityslistan liitteenä 5 on ehdotus uudeksi taksaksi. Ympäristöinsinööri (JI): Ympäristö- ja rakennuslautakunta päättää, että ympäristönsuojeluviranomaisen taksa hyväksytään liit teen mukai se na ja se tulee voimaan alkaen.

19 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Ympäristö- ja rakennuslautakunta Pöytäkirjan liitteenä 5 ympäristönsuojeluviranomaisen taksa. Tiedoksianto: Kuulutus Ilmoitustaululle www-sivuille

20 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Ympäristö- ja rakennuslautakunta Viranhaltijapäätökset Ymprakla 89 Rakennustarkastajan ja ympäristötoimiston viranhaltijoiden päätökset ajalta Päätösnumero Ympäristöinsinööri: Muu yleispäätös 1 Päätökset ovat nähtävänä kokouksessa. Ympäristöinsinööri (JI): Ympäristö- ja rakennuslautakunta päättää mer ki tä pää tökset tiedok seen ja tode ta, et tä se ei käytä ot tooi keuttaan tehtyihin päätöksiin.

21 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Ympäristö- ja rakennuslautakunta Erityislainsäädännön mukaiset viranhaltijapäätökset Ymprakla 90 Rakennusvalvonta- ja ympäristötoimiston viranhaltijoiden päätökset ajal ta Rakennustarkastaja: Muut lupapäätökset 3 Lupapäätökset Työnjohtajapäätökset Apulaisrakennustarkastaja: Lupapäätökset Työnjohtajapäätökset LVI-teknikko: Kvv- ja iv-työnjohtajapäätökset Päätökset ovat nähtävänä kokouksessa. Ympäristöinsinööri (JI): Ympäristö- ja rakennuslautakunta päät tää mer ki tä päätökset tiedok seen.

22 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Ympäristö- ja rakennuslautakunta Päätöksiä ja tiedoksiantoja 102/ /2012, 3470/ /2014, 64/ /2012, 3068/ /2013 Ymprakla 91 Ympäristötoimistoon ja rakennusvalvontaan on saapunut seuraavia pää tök siä ja tiedoksiantoja: Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökset , 1) Nro 172/2014/1, Dnro ESAVI/134/04.08/2012 ja 2) Nro 173/2014/1, ESA VI/7614/04.09/2014 / 1) Vaasan hallinto-oikeuden uudelleen käsi tel tä väk si palauttama asia koskien Rautsalon voimalaitoksen jäähdy tys- ja hulevesien johtamista vesistöön ja 2) vesilain mukainen raken ta mi nen vesistöön, vedenotto ja valmistelulupa, Elenia Lämpö Oy Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1) myöntää luvan muuttaen ai empaa lupamääräystä 5 ja 2) myöntää luvan hakemussuunnitelman mu kai ses ti. Pöytäkirjanote Lahden seudun ympäristölautakunnan päätöksestä , 59, D/637/ /2012 / Maa-aineslain mukainen lu pa ha ke mus maa-ainesten ottamiseen Nastolan kunnan Pyhäntaan ky läs sä tilalla Länsirinne RN:o , Antti Pärssinen, Vie rumä ki Lahden seudun ympäristölautakunta myöntää maa-ai nes ten ot ta mislu van hakemuksen ja annettujen lupaehtojen mukaisesti. Hämeen ELY-keskuksen päätös , Dnro HA ME LY/1531/ 2014, YMP/706/2014 / Pilaantuneen maaperän puh dis ta mis ta koske va ympäristönsuojelulain 78.2 :n mukainen ilmoitus, Hei no lan en ti nen vaneritehdas, UPM-Kymmene Oyj Hämeen ELY-keskus hyväksyy ilmoituksen päätöksessä mainituin mää räyk sin. Hämeen ELY-keskuksen päätös , Dnro HA ME LY/1578/ 2014, LUO/401A/2014 / Liito-oravan lisääntymis- ja le väh dys pai kan hei ken tä mis tä koskeva luonnonsuojelulain 49 :n 3 mo men tin mukai sen poikkeusluvan hakeminen Myllyojan koulun ra ken ta mi sek si Si ni läh teel le, Heinolan kaupunki Hämeen ELY-keskus myöntää poikkeusluvan päätöksessä mainituin eh doin. Asiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa. Ympäristöinsinööri (JI): Ympäristö- ja rakennuslautakunta päättää mer ki tä asiat tiedoksi.

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 182

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 182 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 182 Ympäristölautakunta AIKA 26.08.2014 klo 17:30-19:17 PAIKKA KOKOUSHUONE 3, KAUPUNGINTALO KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 102 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ympäristölautakunta Aika 12.08.2015 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 25 Ympäristö- ja rakennustarkastajan

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 Ympäristölautakunta 25.04.2013 AIKA 25.04.2013 klo 18:30-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 Tekninen lautakunta 10.09.2014 AIKA 10.09.2014 klo 17:30-20:25 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinotoimikunta Aika 05.03.2014 klo 16:00-17:30 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Bonden Aimo 16:00-17:30 puheenjohtaja

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93 Rakennuslautakunta 04.09.2013 Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 54 Pöytäkirjan

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 604 Kaupunginhallitus AIKA 08.09.2014 klo 15:00-17:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 301 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19 Kunnanhallitus 26.05.2014 Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 124 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 125 Esityslistan

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498 Kunnanhallitus 24.08.2015 AIKA 24.08.2015 klo 17:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 244 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166 Tekninen lautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 13:00-15:55 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23. Ympäristölautakunta 12.12.2012. Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55. Toivakan kunnanvirasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23. Ympäristölautakunta 12.12.2012. Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55. Toivakan kunnanvirasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23 Ympäristölautakunta 12.12.2012 Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55 Paikka Toivakan kunnanvirasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 72 Pöytäkirjan tarkastustapa 3 73 Laillisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 2/2015 1 (17)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 2/2015 1 (17) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 2/2015 1 (17) Ympäristölautakunta Aika 27.02.2015 klo 13:00-14:37 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Ympäristölautakunta AIKA 28.01.2015 kello 18:00-18:50 PAIKKA Tekninen ja ympäristöpalvelukeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 12.05.2014 klo 17:00-20:52 Paikka Kaupunginvaltuuston istuntosali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ihamäki Timo 17:00-20:52 kv:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43 Kunnanhallitus 09.02.2015 Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475 Kunnanhallitus 03.12.2013 Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 298 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23 Tekninen lautakunta Aika 19.08.2014 klo 17:05-17:55 Paikka Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 74 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1. Sivu 200 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 201 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1. Sivu 200 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 201 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 15:00-16:10 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 200 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tekninen lautakunta 19.05.2015 Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:20 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 57-65 Kokousasian otsikko Sivu

Lisätiedot