Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1"

Transkriptio

1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Ympäristö- ja rakennuslautakunta Aika klo 18:00-19:07 Paikka Kaupungintalo II-krs, kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kauppinen Kari 18:00-19:07 puheenjohtaja Volanen Sari 18:00-19:07 varapuheenjohtaja Helenius Pentti 18:00-19:07 jäsen Lehtinen Riitta 18:00-19:07 jäsen Mäentalo Mika 18:00-19:07 jäsen Nevalainen Olli-Pekka 18:00-19:07 jäsen Perkiö Irmeli 18:00-19:07 jäsen Saarela Ulla-Maija 18:00-19:07 jäsen Salonen Harri 18:00-19:07 jäsen Virtanen Timo 18:00-19:07 kh:n edustaja Inkilä Jukka 18:00-19:07 esittelijä Mara Juha 18:00-19:07 esittelijä Kritz Anja 18:00-19:07 pöytäkirjanpitäjä Poissa Hildén Raili kh:n puheenjohtaja Teittinen Jussi va. kaupunginjohtaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Riitta Lehtinen ja Mika Mäentalo. Pöytäkirjan allekirjoitus ja Kari Kauppinen Anja Kritz varmennus puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastusaika ja allekirjoitukset Riitta Lehtinen Mika Mäentalo pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja

2 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Pöytäkirja yleisesti Konsernihallinnon nähtävillä asianhallintakeskuksessa Todistaa Valvontasihteeri Anja Kritz

3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Ympäristö- ja rakennuslautakunta Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 81 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 82 Poikkeamishakemus / Harjunen Vuokko Marjatta ( , Paadenmaa 202) 83 Poikkeamishakemus / Piiroinen Kari Hannu ( , Saunaniementie 9) 84 Suunnittelutarveratkaisuhakemus / Haimilahti Pauli ( m-ala, Peltolantie 18) 85 Tuhkasentie 3:n rakennelmat / vastine Ulla ja Makku Ruuthin lähettämään ilmoitukseen Uhkasakon purkaminen kiinteistö Kanta Maa-ainestaksan tarkistaminen Ympäristönsuojeluviranomaisen taksan tarkistaminen Viranhaltijapäätökset Erityislainsäädännön mukaiset viranhaltijapäätökset Päätöksiä ja tiedoksiantoja Saapuneet kirjeet 23 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Ympäristö- ja rakennuslautakunta Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Ymprakla 81 Ympäristöinsinööri (JI): Ympäristö- ja rakennuslautakunta päät tää hy väk syä esityslistan tä män kokouksen asioiden kä sit te ly jär jes tyksek si.

5 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Ympäristö- ja rakennuslautakunta Poikkeamishakemus / Harjunen Vuokko Marjatta ( , Paadenmaa 202) 3132/ /2014 Ymprakla 82 Valmistelija: rakennustarkastaja Juha Mara, puh Marjatta Harjunen on jättänyt poikkeamishakemuksen lo ma ra kennuk sen käyttötarkoituksen muutokselle asuinrakennukseksi kiin teistöl lä , Paadenmaa 202. Karttaotteet 2 kpl ja asemapiirros ovat nähtävänä lautakunnan ext ranet-si vuil la. Esityslistan liitteenä 1 ehdotus poikkeamispäätökseksi Rakennustarkastaja (JM): Ympäristö- ja rakennuslautakunta päättää hy väk syä liitteenä olevan poikkeamispäätösehdotuksen Pöytäkirjan liitteenä 1 poikkeamispäätös Tiedoksianto: Virallinen ote ja lupapäätös Harjunen Marjatta Koneote ja lupapäätös Hämeen Ely-keskus Julkipanoilmoitus ilmoitustaulu ja www-sivut

6 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Ympäristö- ja rakennuslautakunta Poikkeamishakemus / Piiroinen Kari Hannu ( , Saunaniementie 9) 3132/ /2014 Ymprakla 83 Valmistelija: rakennustarkastaja Juha Mara, puh Hannu Piiroinen on jättänyt poikkeamishakemuksen lo ma ra ken nuksen käyt tö tar koi tuk sen muutokselle asuinrakennukseksi kiinteistöllä , Saunaniementie 9. Naapureiden kuuleminen päättyy Mahdolliset huo mautuk set esitellään kokouksessa. Karttaote, kaavaote ja asemapiirros on nähtävänä lautakunnan extra net-si vuil la. Esityslistan liitteenä 2 ehdotus poikkeamispäätökseksi Rakennustarkastaja (JM): Ympäristö- ja rakennuslautakunta päättää hy väk syä liitteenä olevan poikkeamispäätösehdotuksen Todettiin, että naapureiden huomautuksia ei saapunut. Pöytäkirjan liitteenä 2 poikkeamispäätös Tiedoksianto: Virallinen ote ja lupapäätös Piiroinen Hannu Koneote ja lupapäätös Hämeen Ely-keskus Julkipanoilmoitus ilmoitustaulu ja www-sivut

7 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Ympäristö- ja rakennuslautakunta Suunnittelutarveratkaisuhakemus / Haimilahti Pauli ( m-ala, Peltolantie 18) 3132/ /2014 Ymprakla 84 Valmistelija: rakennustarkastaja Juha Mara, puh Pauli Haimilahti on jättänyt suunnittelutarveratkaisuhakemuksen oma ko ti ta lon rakentamiseksi Lusin osayleiskaava -alueelle mää räalal le kiinteistöstä , Peltolantie 18. Naapureiden kuuleminen päättyy Mahdolliset huo mautuk set esitellään kokouksessa. Karttaote 2 kpl, lausuntopyyntö Ilmavoimien esikunnalle, ote osayleis kaa vas ta, Lusin varalaskupaikan suojavyöhykekartta ja ase mapiir ros on nähtävänä lautakunnan extranet-sivuilla. Esityslistan liitteenä 3 ehdotus suunnittelutarveratkaisuksi Rakennustarkastaja (JM): Ympäristö- ja rakennuslautakunta päättää hy väk syä liitteenä olevan suunnittelutarveratkaisuehdotuksen Todettiin, että naapureiden huomautuksia ei saapunut yhtä aiemmin saa pu nut ta lukuunottamatta ja ilmavoimien esikunnan puoltava lausun to saapui Pöytäkirjan liitteenä 3 suunnittelutarveratkaisu Tiedoksianto: Virallinen ote ja lupapäätös Haimilahti Pauli Pessala Jouni Koneote Hämeen Ely-keskus Julkipanoilmoitus ilmoitustaulu ja www-sivut

8 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Ympäristö- ja rakennuslautakunta Tuhkasentie 3:n rakennelmat / vastine Ulla ja Makku Ruuthin lähettämään ilmoitukseen 3462/ /2014 Ymprakla 85 Valmistelija: rakennustarkastaja Juha Mara, puh etuni Rakennusvalvonta vastaanotti Ulla ja Markku Ruuthin raken nus lau ta kun nal le osoitetun ilmoituksen Tuhkasentie 3:n asioista. Il moi tuk sen tekijät palasivat uudelleen asiaan, koska eivät ol leet saaneet asiaan vastinetta. Rakennustarkastaja ottaa asian käsit te lyn viivästymisen syyn niskoilleen ja pahoittelee tapahtunutta. Taustaa: Rakennusvalvontaan saapui kiinteistön , Tuhkasentie 3:n omistajalta sähköposti , jossa ihmeteltiin saako kaa vaalu eel la tehdä halkoja myyntiin. Rakennusvalvonta lähetti ko. kiinteistön , Vuorenalustie 4:n omistajille Ulla ja Markku Ruuthille kirjeen, jossa asiaan pyydettiin sel vi tys tä. Kiinteistöllä pidettiin katselmus , johon osal lis tui vat ympäristötarkastaja Noora Ahlgren, rakennustarkastaja sekä Ul la ja Markku Ruuth. Katselmuksen aikana keskusteltiin myös ilmoituksen tehneen naapu rin katoksen luvanvaraisuudesta sekä maan alla olevasta öl jy säiliös tä. Ulla ja Markku Ruuth antoivat rakennusvalvonnalle selityksen puiden tekemisestä ja varastoinnista, eikä selvityksestä käy ilmi, että he tekisivät puita myyntitarkoitukseen ase ma kaa va-alueel la. Muille naapureille puiden tekemisestä ja varastoinnista ei ole ol lut haittaa. Ulla ja Markku Ruuth lähestyivät kirjeellä rakennusvalvontaa Kirjeessä he esittävät, että naapurikiinteistön Tuh ka sentie 3:n katosrakennelma on liian lähellä heidän rajaansa (alle neljä met riä) ja että rakentamiseen ei ole kuultu heitä naapureina. He katsovat myös, että rakennelmaan on tullut viime aikoina seinä ja plek si la sit, jotka on kiinnitetty rakennuksen ulkopuolelle. Terassin kat to on eri värinen kuin talon katto ja että rakenne on sil miin pis tävän ruma. Rajalle on istutettu pensaita ja he vaativat niiden siir tämis tä puoli metriä oman tontin puolelle. Samaisessa kirjeessä on myös mainittu Tuhkasentien puolelle raken net tu koko talon mittainen terassi, varasto sekä se, että talo on maa lat tu eri väriseksi kuin alkuperäinen. Mihinkään näihin toi men pi-

9 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Ympäristö- ja rakennuslautakunta tei siin ei ole kysytty naapureiden mielipidettä. Kirjeessä on esi tetty,että toimenpidelupa vaatii naapureiden kuulemisen. Ilmoituksessa on myös mainittu, että asiaan on heidän puolelta puutut tu heti rakennuksen alkuvaiheessa, joten sitä ei ole missään vaihees sa hiljaisesti hyväksytty. Ulla ja Markku Ruuth ovat vaatineet rakennukseen myönnetystä luvas ta kopion. Selvitystä asiaan he odottavat lautakunnalta mennessä. Rakennusvalvonta lähetti Markku ja Ulla Ruuthille kirjeen , jos sa asia ilmoitettiin käsiteltäväksi lokakuun lautakunnassa. Rakennusvalvonta lähetti vastinepyynnön Harri ja Heli Järviselle ympä ris tö- ja rakennuslautakunnalle osoitetun kirjeen johdosta. Vas tinees sa he kertoivat naapurin, Markku ja Ulla Ruuthin teke vän polttopuita myyntitarkoitukseen. Harri ja Heli Järvisen mukaan ky sei nen toiminta aiheutti melu- ja ja hajuhaittaa. Vastineessa on todet tu että halkojen tekemisen loputtua alkoivat naapurin yh tey denotot ympäristötoimeen ja rupesi tulemaan turhia valituksia ja syy töksiä sekä asia koetaan kiusaamisena. Rakennusvalvonta on myöntänyt ilmoitusluvalla ( ) va lo katteen rakentamisen Heli ja Harri Järviselle Ulla Ruuth on ollut asiasta yhteydessä silloiseen rakennustarkastajaan Jouko Valoon, että heitä ei ole pyydetty suostumusta rakenteelle (alle neljä (4) metriä Ruuthien rajaan). Jouko Valo on kirjannut raken nus val von nan lupapäätöskappaleeseen seuraavaa; "Ulla Ruuth ot ti allekirjoittaneeseen luvan myöntämisen jälkeen ja valitti siitä, että heiltä ei ole pyydetty suostumusta (alle 4 m etäisyys rajaan) sovittu, että homma on ok." Rakennusvalvonnan tie dossa ei ole, että Ruuthit olisivat olleet tämän jälkeen yhteydessä ra kennus val von taan em. asiasta. Ulla ja Markku Ruuth kirjoittavat myös ilmoituksessa, että hei tä ei ole kuultu naapureina Tuhkasentien puolelle rakennetusta va ras tos ta, terassista ja rakennuksen maalauksesta. Ra ken nus valvon ta on myöntänyt ilmoitusluvan peltikaton uusimiselle, jul ki si vul ta ikkunan poistamiselle sekä terassin kattamiselle. Maankäyt tö- ja rakennuslain 133 :n mukaan naapurin kuuleminen tulee teh dä seuraavasti; "rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on ilmoi tet ta va naapurille, jollei ilmoittaminen hankkeen vähäisyys tai sijain ti taikka kaavan sisältö huomioon ottaen ole naapurin edun kannal ta ilmeisen tarpeetonta." Lautakunnan extranet-sivuilla on rakennusvalvontaan ja Ulla ja Markku Ruuthin jättämät ilmoitukset, Harri ja Heli Jär vi sen jättämä vastine tehtyyn ilmoitukseen, ra ken nusval von nan ilmoituslupapäätökset ja sekä va lo kuvia Vuorenalustie 4:n puukasoista.

10 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Ympäristö- ja rakennuslautakunta Rakennustarkastaja (JM): Ympäristö- ja rakennuslautakunta päättää jät tää asian pöydälle. Tiedoksianto: Koneote Markku ja Ulla Ruuth Harri ja Heli Järvinen

11 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristö- ja rakennuslautakunta Uhkasakon purkaminen kiinteistö Kanta / /2014 Ymprakla Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Noora Ahlgren, puh , Siivouskehotuksen antaminen ja uhkasakon asettaminen kiinteistön Kan ta vuokralaiselle. Taustaa Kyseessä on kiinteistö Kanta , os. Jousantie 30, Lu si. Väestörekisteritietojen perusteella os. Jousantie 30, Lusi asuu Raimo Tähkänen, jonka myös kiinteistön omistaja on vah vista nut kiinteistön vuokralaiseksi. Kiinteistöllä on tehty useita tarkastuksia , , , ja liittyen kiinteistön sii vot to muuteen. Kiinteistön vuokralaiselle on varattu mahdollisuus osallistua tar kas tuk siin. Tarkastusten perusteella on kiinteistön vuokralaiselle an net tu kehotus siistiä piha-alueella varastoidut romuajoneuvot, polku pyö rät ja muut luokittelemattomat metalliromut ja -jätteet. Siis timis työ ei ole edennyt ympäristötoimen kehotuksista huolimatta. Ympäristötoimi teki annettuun siivouskehotukseen liittyvän tar kastuk sen tiistaina Tarkastushetkellä alueella oli edelleen 12 kpl romuajoneuvoja, ajoneuvoista purettuja osia, kuten au ton ren kaita ja puskureita sekä erinäistä jätteeksi luokiteltavaa metalliromua. Tarkastuksella asianosaiselle on siivouskehotuksen yhteydessä ilmoi tet tu asian menevän ympäristö- ja rakennuslautakunnan kä si teltä väk si, koska alue ei ollut siistiytynyt määräpäivään mennessä. Kuuleminen Koska aluetta ei ollut siivottu annettuun määräpäivään mennessä, on Raimo Tähkästä kuultu kirjeellä, jossa todettiin asiaa voitavan tehos taa uhkasakolla. Muistutukset kuulemiskirjeeseen oli jätettävä mennessä. Lainkohdat, johon siivouskehotus perustuu: Jätelaki (646/2011) 72 : Ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta, ajoneuvoa, alus ta tai muuta esinettä eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheu tua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vä henty mis tä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa (roskaamiskielto).

12 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristö- ja rakennuslautakunta Jätelaki (646/2011) 73 : Roskaajan on poistettava roskaava esine tai aine ympäristöstä ja muu toin kin siivottava roskaantunut alue. Jätelaki (646/2011) 73 : Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi määrätä sii voa mis velvol li sen täyttämään velvollisuutensa. Määräyksen antamisesta ja siihen liitettävästä velvoitteen lai minlyön nin varalle asetettavasta tehosteesta säädetään 13 luvussa. Jätelaki (646/2011) 126 : Valvontaviranomainen voi: 1) kieltää sitä, joka rikkoo tätä lakia taikka sen nojalla annettua asetus ta tai määräystä taikka jätteensiirtoasetusta, jatkamasta tai tois tamas ta säännösten vastaista menettelyä tai määrätä asianomaisen täyt tä mään muulla tavoin velvollisuutensa; 2) määrätä 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla menetellyt palauttamaan ym pä ris tö ennalleen tai poistamaan rikkomuksesta aiheutunut haitta; 3) määrätä jätettä tai tuotetta koskevista väliaikaisista toimista, kuten jät teen tai tuotteen asianmukaisesta varastoinnista tai säi lyt tä mi sestä, jätekuorman purkamisen kieltämisestä, jätteen palauttamisesta al ku pe räi seen paikkaan tai muista vastaavista toimista, jotka ovat tar peen 1 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa. Väliaikaisista toimista aiheutuneista kustannuksista vastaa se, joka on toiminut säännösten tai määräysten vastaisesti. Määräyksen voi toi mi alal laan antaa kiireellisessä tapauksessa kunnan ym pä ris tönsuo je lu vi ran omai sen määräämä viranhaltija. Asia on kuitenkin vii vytyk set tä saatettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen pää tettä väk si. Jätelaki (646/2011) 129 : Valvontaviranomaisen tai ympäristöministeriön on tehostettava, jollei se ole ilmeisen tarpeetonta, tämän lain nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toi men pide teetetään laiminlyöjän kustannuksella tai toiminta keskeytetään tai kielletään. Tämän pykälän nojalla saatua tietoa ei saa käyttää todis tee na rikosta tai laiminlyöntimaksua koskevassa asiassa. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen maksettavaksi mää räämä uhkasakko peritään ulosottokaaressa (705/2007) säädetyssä järjes tyk ses sä. Jollei tästä laista muuta johdu, uhkasakkoa, teet tä misuh kaa ja keskeyttämisuhkaa koskevaan asiaan sovelletaan muutoin, mi tä uhkasakkolaissa (1113/1990) säädetään.

13 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristöinsinööri (JI): Ympäristö- ja rakennuslautakunta toteaa, että Raimo Tähkänen ei ole jättänyt asiassa vastinetta kuu le mis ai kana. Näin ollen lautakunta tekee seuraavanlaisen päätöksen: Päävelvoite Ympäristö- ja rakennuslautakunta määrää Raimo Tähkäsen sii voamaan vuokraamansa kiinteistöllä Kanta sijaitsevan rakennuksen pihapiirin, Heinolan kau pun gis sa Lusin kylässä. Siivous on tehtävä men nes sä. Jätteet on toimitettava hy väksyt tyyn jätteiden vas taan ot to paik kaan. Toimitetuista jätteistä on esitet tä vä ympäristö- ja ra ken nus lau ta kun nal le vastaanottotodistukset. Päävelvoitteen tehoste Ympäristö- ja rakennuslautakunta asettaa päävelvoitteen osalta tehos teek si asianosaiselle juoksevan uhkasakon. Jos päävelvoitetta ei ole noudatettu mennessä, velvoitetaan Raimo Tähkänen mak sa maan uhkasakko. Uhkasakko muodostuu päävelvoitteelle asetettavasta 5000 :n suurui ses ta pääerästä ja jokaista asetetun määräajan jälkeistä seu raavaa kalenterikuukautta koskevista 1000 :n suuruisista lisäeristä. Päätöksen perustelut Jätelain mukaan ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitet ta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viih tyi syy den vähentymistä,ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaa raa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa. Roskaajan on poistettava roskaava esine tai aine ympäristöstä ja muutoinkin sii vot ta va roskaantunut alue. Jätelaissa (126 ) todetaan myös, että valvontaviranomainen voi: 1) kieltää sitä, joka rikkoo tätä lakia taikka sen nojalla annettua asetus ta tai määräystä taikka jätteensiirtoasetusta, jatkamasta tai tois tamas ta säännösten vastaista menettelyä tai määrätä asianomaisen täyt tä mään muulla tavoin velvollisuutensa; 2) määrätä 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla menetellyt palauttamaan ympäristö ennalleen tai poistamaan rikkomuksesta aiheutunut haitta; 3) määrätä jätettä tai tuotetta koskevista väliaikaisista toimista, kuten jät teen tai tuotteen asianmukaisesta varastoinnista tai säi lyt tä mi sestä, jätekuorman purkamisen kieltämisestä, jätteen palauttamisesta al ku pe räi seen paikkaan tai muista vastaavista toimista, jotka ovat tar peen 1 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa. Valvontaviranomaisen on tehostettava, jollei se ole ilmeisen tar peeton ta, jätelain nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla

14 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristö- ja rakennuslautakunta tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kus tan nuk sel la tai toiminta keskeytetään tai kielletään. (JL 129 ) Koska asiassa ei ole ilmennyt sellaisia seikkoja, joiden perusteella kiinteistön siivoamista olisi pidettävä kohtuuttomana, tulee sii vous toimet suorittaa kiinteistöllä ja lähiympäristössä vaadittuun aikaan men nes sä. Uhkasakko on kohdistettu kiinteistön vuokralaiseen, jolla on asianosai se na tosiasiallinen ja oikeudellinen mahdollisuus noudattaa velvoi tet ta. Uhkasakon suuruutta ja määräaikaa harkittaessa on otettu huo mioon päävelvoitteen laatu ja laajuus ja muut asiaan vaikuttavat asiat. Uh ka sak ko lais sa määrätään ilmoitusvelvollisuudesta milloin uh kasak ko, teettämisuhka tai keskeyttämisuhka on asetettu kiinteää tai ir tain ta omaisuutta koskevan päävelvoitteen tehosteeksi. Sovelletut oikeusohjeet ja säädökset Uhkasakkolaki (1113/1990) 5, 6, 7, 8, 9, 22 :t Jätelaki (646/2011) 72, 73, 75, 126, 129 :t Tiedoksianto: Virallinen ote: Raimo Tähkänen Jousantie Lusi Kopio: Kiinteistön Kanta omistaja Ymprakla 86 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Noora Ahlgren, puh , Kiinteistöllä Kanta on tehty tarkastus Tarkas tuk sel la on todettu, että kiinteistö on siivottu. Kiin teis töl lä varastoidut romuajoneuvot on toimitettu asian mu kai seen vas taan otto paik kaan ja jätteet on siistitty piha-alueelta. Extranetistä löytyy tehdyn tarkastuksen tar kas tus muis tio. Ympäristöinsinööri (JI): Ympäristö- ja rakennuslautakunta päät tää 1) todeta, että kiinteistöä Kanta, koskevat ym pä ris töja rakennuslautakunnan asettamat vel voit teet on täytetty ja 2) purkaa velvoitteiden tehosteeksi asetetun :n suu rui sen uhkasakon.

15 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristö- ja rakennuslautakunta Tiedoksianto: Virallinen ote: Raimo Tähkänen Jousantie Lusi Kopio: Kiinteistön Kanta omistaja

16 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Ympäristö- ja rakennuslautakunta Maa-ainestaksan tarkistaminen 3855/ /2014 Ymprakla 87 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Janne Myntti, puh , Ehdotusta maa-ainestaksan muutokseksi on valmistelu Heinolan kau pun gin ympäristötoimen viranhaltijatyönä. Maa-ainestaksan tarkas ta mi nen on samanaikaisesti vireillä Hartolan, Heinolan ja Sysmän kunnissa. Maa-aineslain mukaiset lupavalmistelu- ja valvontakulut ovat maksul li sia maa-aineslain 23 :n nojalla. Kustannusten perimisessä on so vel tu vin osin voimassa mitä maankäyttö- ja rakennuslain 145 :ssä säädetään rakennustyön valvonnasta kunnalle suo ri tet tavas ta mak sus ta. Taksan muodostamisen lähtökohtana on, että sillä katetaan edellä mai ni tuis ta tehtävistä kunnalle koituvat välittömät ja välilliset kus tannuk set. Maankäyttö- ja rakennuslain 145 :ää koskevassa hal li tuksen esi tyk ses sä mainitaan myös korotetusta maksusta tilanteissa jois sa tar kas tus- tai valvontatehtävät johtuvat luvattomasta tai luvan vas tai ses ta toiminnasta taikka siitä, että luvan hakija tai toimintaan vel vol li nen on laiminlyönyt hänelle kuuluvan tehtävän. Tällöin maksu voi daan periä korotettuna ottaen huomioon suoritetuista toimista kun nal le aiheutuvat kulut. Korotetulla maksulla ei ole rangaistuksen luonne. Sen sijaan kunnan on voitava täysimääräisesti saada hallintokustannukset perityiksi, kun toimet johtuisivat yksityisen moitittavasta käyttäytymisestä. Koro tuk sen tulisi siten vastata aiheutettua työmäärää ja tästä johtuvaa muun työn ruuhkaantumista. Taksaehdotuksessa on nostettu lainvas tai sen tilan korjaamiseksi tehtävien hallinnollisten pak ko kei nopää tös ten taksaa merkittävästi. Pakkokeinopäätösten taksa on py ritty valmistelemaan siten, että se vastaa toteutuvia keskimääräisiä kus tan nuk sia suhteessa voimassa olevaan ym pä ris tön suo je lu vi ranomai sen tuntitaksaan 53 /h. Taksan valmistelussa on ollut pyrkimyksenä luoda yhtenäinen maaai nes tak sa Hartolan, Heinolan ja Sysmän alueella. Hartolan kun nassa vuosittaiset valvontamaksut ovat olleet suhteellisen al hai set. Heino lan kaupungissa vuosittaiset valvontamaksut ovat ym pä röi vien kun tien tasolla, mutta selvästi korkeammat kuin Hartolassa. Maaai nes tak sa eh do tuk seen on jätetty vuosittaiseen val von ta mak suun hin ta ero Heinolan kaupungin ja sen pohjoispuolisten Sysmän ja Harto lan kuntien välille. Muuten maa-ainestaksaehdotus on laa dit tu näis sä kolmessa kunnassa yhtenäiseksi.

17 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Ympäristö- ja rakennuslautakunta Taksoja on verrattu naapurikuntien osalta koko Päijät-Hämeen kuntien taksoihin. Maa-ainesluvan tarkastamisesta ja vuosittaisesta valvon nas ta tulevat maksut ovat taksaesityksessä naapurikuntien kanssa samalla tasolla. Nämä ovat taksan keskeisimmät kaikkia toi minnan har joit ta jia koskevat asiat. Maa-aineslain valvonnassa lu pa rik komuk sia koskevat valvontatoimet työllistävät normaalia enemmän. Pak ko kei no pää tös ten hinnoittelun nostolla on pyritty ai heut ta mis peri aat teen mukaisesti korottamaan valvontakuluja toteutuvien val vonta toi mien suhteessa. Esityslistan liitteenä 4 on ehdotus uudeksi maa-ainestaksaksi. Extranetissä on vertailutaulukko eräiden kuntien maa-ainestaksasta Päi jät-hä meen alueella. Ympäristöinsinööri (JI): Ympäristö- ja rakennuslautakunta päättää hy väk syä liitteenä olevan ehdotuksen Heinolan kau pun gin maaai nes tak sak si siten, että se tulee voimaan Pöytäkirjan liitteenä 4 maa-ainestaksa. Tiedoksianto: Kuulutus ilmoitustaulu ja www-sivut

18 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristönsuojeluviranomaisen taksan tarkistaminen 3855/ /2014 Ymprakla 88 Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Helka Sillfors, puh , Heinolan kaupungin nykyinen terveyden- ja ym pä ris tön suo je lu vi ranomai sen taksa on päivitetty viimeksi vuonna Tämän jälkeen ym pä ris tö toi men organisaatio on muuttunut siten, että ym pä ris tö tervey den huol to siirtyi osaksi Päijät-Hämeen soteyhtymää. Lisäksi ympä ris tö lain sää dän tö on muuttunut. Ympäristönsuojelulaki tuli voimaan Sitä ennen jätelaki ja vesilaki uudistuivat vuonna Uudessa ympäristönsuojelulaissa on lisätty kunnan ym pä ristön suo je lu vi ran omai sen oikeutta periä maksuja hakemusten ja il moitus ten käsittelystä sekä valvonnasta. Ehdotusta ympäristönsuojeluviranomaisen taksan muutokseksi on val mis te lu Heinolan kaupungin ympäristötoimen viranhaltijatyönä. Tak san tarkistaminen on samanaikaisesti vireillä Hartolan, Heinolan ja Sysmän kunnissa. Ympäristönsuojeluviranomaisen perimistä maksuista säädetään ympä ris tön suo je lu lain (527/2014) 205 :ssä, vesilain (587/2011) 18 luvun 12 :ssä, jätelain (646/2011) 144 :ssä ja merenkulun ym pä ristön suo je lu lain (1672/2009) 13 luvun 1 :ssä. Taksan muodostamisen lähtökohtana on, että sillä katetaan kunnan ym pä ris tön suo je lu vi ran omai sel le laissa määritellyistä tehtävistä koitu vat välittömät ja välilliset kustannukset. Ympäristönsuojelulain 206 :n mukaan mikroyrityksiltä (alle 10 työntekijää / vuosiliikevaihto al le 2 M ) ja yksityishenkilöiltä perittävien valvontamaksujen tulee kui ten kin olla kohtuulliset. Hallituksen esityksessä ym pä ris tön suo jelu laik si (HE 214/2013) kohtuullistaminen on selitetty näin: Käy tännös sä tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi, että kustannuksista pe rit täisiin pie nil tä yrityksiltä ja kotitalouksilta enintään noin puolet silloinkin, kun maksut muutoin ovat täysikatteisia. Taksa perustuu Heinolan ympäristötoimen kustannuksista ja hen kilö työ tun neis ta laskettuun tuntihintaan 53. Valvontamaksuissa tarkas tuk sen kiinteä hinta on määritelty keskimääräisen tarkastuksen val mis tau tu mi seen, matkaan, tarkastukseen ja muistion laatimiseen se kä arkistointiin käytetyn ajan mukaan. Esityslistan liitteenä 5 on ehdotus uudeksi taksaksi. Ympäristöinsinööri (JI): Ympäristö- ja rakennuslautakunta päättää, että ympäristönsuojeluviranomaisen taksa hyväksytään liit teen mukai se na ja se tulee voimaan alkaen.

19 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Ympäristö- ja rakennuslautakunta Pöytäkirjan liitteenä 5 ympäristönsuojeluviranomaisen taksa. Tiedoksianto: Kuulutus Ilmoitustaululle www-sivuille

20 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Ympäristö- ja rakennuslautakunta Viranhaltijapäätökset Ymprakla 89 Rakennustarkastajan ja ympäristötoimiston viranhaltijoiden päätökset ajalta Päätösnumero Ympäristöinsinööri: Muu yleispäätös 1 Päätökset ovat nähtävänä kokouksessa. Ympäristöinsinööri (JI): Ympäristö- ja rakennuslautakunta päättää mer ki tä pää tökset tiedok seen ja tode ta, et tä se ei käytä ot tooi keuttaan tehtyihin päätöksiin.

21 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Ympäristö- ja rakennuslautakunta Erityislainsäädännön mukaiset viranhaltijapäätökset Ymprakla 90 Rakennusvalvonta- ja ympäristötoimiston viranhaltijoiden päätökset ajal ta Rakennustarkastaja: Muut lupapäätökset 3 Lupapäätökset Työnjohtajapäätökset Apulaisrakennustarkastaja: Lupapäätökset Työnjohtajapäätökset LVI-teknikko: Kvv- ja iv-työnjohtajapäätökset Päätökset ovat nähtävänä kokouksessa. Ympäristöinsinööri (JI): Ympäristö- ja rakennuslautakunta päät tää mer ki tä päätökset tiedok seen.

22 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Ympäristö- ja rakennuslautakunta Päätöksiä ja tiedoksiantoja 102/ /2012, 3470/ /2014, 64/ /2012, 3068/ /2013 Ymprakla 91 Ympäristötoimistoon ja rakennusvalvontaan on saapunut seuraavia pää tök siä ja tiedoksiantoja: Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökset , 1) Nro 172/2014/1, Dnro ESAVI/134/04.08/2012 ja 2) Nro 173/2014/1, ESA VI/7614/04.09/2014 / 1) Vaasan hallinto-oikeuden uudelleen käsi tel tä väk si palauttama asia koskien Rautsalon voimalaitoksen jäähdy tys- ja hulevesien johtamista vesistöön ja 2) vesilain mukainen raken ta mi nen vesistöön, vedenotto ja valmistelulupa, Elenia Lämpö Oy Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1) myöntää luvan muuttaen ai empaa lupamääräystä 5 ja 2) myöntää luvan hakemussuunnitelman mu kai ses ti. Pöytäkirjanote Lahden seudun ympäristölautakunnan päätöksestä , 59, D/637/ /2012 / Maa-aineslain mukainen lu pa ha ke mus maa-ainesten ottamiseen Nastolan kunnan Pyhäntaan ky läs sä tilalla Länsirinne RN:o , Antti Pärssinen, Vie rumä ki Lahden seudun ympäristölautakunta myöntää maa-ai nes ten ot ta mislu van hakemuksen ja annettujen lupaehtojen mukaisesti. Hämeen ELY-keskuksen päätös , Dnro HA ME LY/1531/ 2014, YMP/706/2014 / Pilaantuneen maaperän puh dis ta mis ta koske va ympäristönsuojelulain 78.2 :n mukainen ilmoitus, Hei no lan en ti nen vaneritehdas, UPM-Kymmene Oyj Hämeen ELY-keskus hyväksyy ilmoituksen päätöksessä mainituin mää räyk sin. Hämeen ELY-keskuksen päätös , Dnro HA ME LY/1578/ 2014, LUO/401A/2014 / Liito-oravan lisääntymis- ja le väh dys pai kan hei ken tä mis tä koskeva luonnonsuojelulain 49 :n 3 mo men tin mukai sen poikkeusluvan hakeminen Myllyojan koulun ra ken ta mi sek si Si ni läh teel le, Heinolan kaupunki Hämeen ELY-keskus myöntää poikkeusluvan päätöksessä mainituin eh doin. Asiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa. Ympäristöinsinööri (JI): Ympäristö- ja rakennuslautakunta päättää mer ki tä asiat tiedoksi.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

85 16.10.2014 84 19.11.2014. Tuhkasentie 3:n rakennelmat / vastine Ulla ja Markku Ruuthin 8.9.2014 lähettämään ilmoitukseen

85 16.10.2014 84 19.11.2014. Tuhkasentie 3:n rakennelmat / vastine Ulla ja Markku Ruuthin 8.9.2014 lähettämään ilmoitukseen Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 85 16.10.2014 84 19.11.2014 Tuhkasentie 3:n rakennelmat / vastine Ulla ja Markku Ruuthin 8.9.2014 lähettämään ilmoitukseen 3462/10.03.00/2014

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2014 1 / 11. Tekninen lautakunta 10.12.2014. Aika 10.12.2014 klo 15:00-16:40. Toivakan kirjasto, kirjastosali

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2014 1 / 11. Tekninen lautakunta 10.12.2014. Aika 10.12.2014 klo 15:00-16:40. Toivakan kirjasto, kirjastosali Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2014 1 / 11 Tekninen lautakunta 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 15:00-16:40 Paikka Toivakan kirjasto, kirjastosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Otsikko Sivu 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 55 Pöytäkirjan tarkastustapa 4 56 Päivähoidon avoimien lastentarhanopettajan ja lastenhoitajan

Otsikko Sivu 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 55 Pöytäkirjan tarkastustapa 4 56 Päivähoidon avoimien lastentarhanopettajan ja lastenhoitajan Toivakan kunta Pöytäkirja 6/2015 1 / 10 Sivistystoimenlautakunta 23.06.2015 Aika 23.06.2015 klo 16:30-16:45 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 55

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Aika 17.12.2014 klo 17:00-17:46 Paikka Kaupungintalo II-krs, kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kauppinen Kari 17:00-17:46

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 25.8.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 7.10.2013 klo 18.30 22.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti nro 7/2015 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti Sivu 2 Nro 7/2015 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo 17.00-17.40 Läsnäolevat jäsenet Dahlqvist

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Sukevan aluelautakunta Aika 05.05.2015 klo 17:30-18:45 Paikka Iltapäiväkerhotilat, Sukevan päiväkoti, Kinttulanmäentie 1 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet

Lisätiedot

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka nro 3/2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 22 SIVLTK 23 SIVLTK 24 SIVLTK 25 SIVLTK 26 Kokouksen järjestäytyminen Taloustilanne Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT 1 PÄÄTÖS Nro 57/12/2 Dnro PSAVI/136/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2012 ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT Matti Kulju ja Marja-Liisa

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 549 Nro 17 Kokoustiedot Aika: Maanantai 10.11.2014, valtuuston kokouksen jälkeen, klo 18.45 19.15. Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 286 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 18.42 20.20 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 19.12.2012 klo 18.00-19.05 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä pääosa tässä päätöksessä tarkoitetusta alueesta sijaitsee. Toimivaltainen hallinto-oikeus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot