Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1"

Transkriptio

1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Ympäristö- ja rakennuslautakunta Aika klo 18:00-19:07 Paikka Kaupungintalo II-krs, kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kauppinen Kari 18:00-19:07 puheenjohtaja Volanen Sari 18:00-19:07 varapuheenjohtaja Helenius Pentti 18:00-19:07 jäsen Lehtinen Riitta 18:00-19:07 jäsen Mäentalo Mika 18:00-19:07 jäsen Nevalainen Olli-Pekka 18:00-19:07 jäsen Perkiö Irmeli 18:00-19:07 jäsen Saarela Ulla-Maija 18:00-19:07 jäsen Salonen Harri 18:00-19:07 jäsen Virtanen Timo 18:00-19:07 kh:n edustaja Inkilä Jukka 18:00-19:07 esittelijä Mara Juha 18:00-19:07 esittelijä Kritz Anja 18:00-19:07 pöytäkirjanpitäjä Poissa Hildén Raili kh:n puheenjohtaja Teittinen Jussi va. kaupunginjohtaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Riitta Lehtinen ja Mika Mäentalo. Pöytäkirjan allekirjoitus ja Kari Kauppinen Anja Kritz varmennus puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastusaika ja allekirjoitukset Riitta Lehtinen Mika Mäentalo pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja

2 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Pöytäkirja yleisesti Konsernihallinnon nähtävillä asianhallintakeskuksessa Todistaa Valvontasihteeri Anja Kritz

3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Ympäristö- ja rakennuslautakunta Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 81 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 82 Poikkeamishakemus / Harjunen Vuokko Marjatta ( , Paadenmaa 202) 83 Poikkeamishakemus / Piiroinen Kari Hannu ( , Saunaniementie 9) 84 Suunnittelutarveratkaisuhakemus / Haimilahti Pauli ( m-ala, Peltolantie 18) 85 Tuhkasentie 3:n rakennelmat / vastine Ulla ja Makku Ruuthin lähettämään ilmoitukseen Uhkasakon purkaminen kiinteistö Kanta Maa-ainestaksan tarkistaminen Ympäristönsuojeluviranomaisen taksan tarkistaminen Viranhaltijapäätökset Erityislainsäädännön mukaiset viranhaltijapäätökset Päätöksiä ja tiedoksiantoja Saapuneet kirjeet 23 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Ympäristö- ja rakennuslautakunta Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Ymprakla 81 Ympäristöinsinööri (JI): Ympäristö- ja rakennuslautakunta päät tää hy väk syä esityslistan tä män kokouksen asioiden kä sit te ly jär jes tyksek si.

5 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Ympäristö- ja rakennuslautakunta Poikkeamishakemus / Harjunen Vuokko Marjatta ( , Paadenmaa 202) 3132/ /2014 Ymprakla 82 Valmistelija: rakennustarkastaja Juha Mara, puh Marjatta Harjunen on jättänyt poikkeamishakemuksen lo ma ra kennuk sen käyttötarkoituksen muutokselle asuinrakennukseksi kiin teistöl lä , Paadenmaa 202. Karttaotteet 2 kpl ja asemapiirros ovat nähtävänä lautakunnan ext ranet-si vuil la. Esityslistan liitteenä 1 ehdotus poikkeamispäätökseksi Rakennustarkastaja (JM): Ympäristö- ja rakennuslautakunta päättää hy väk syä liitteenä olevan poikkeamispäätösehdotuksen Pöytäkirjan liitteenä 1 poikkeamispäätös Tiedoksianto: Virallinen ote ja lupapäätös Harjunen Marjatta Koneote ja lupapäätös Hämeen Ely-keskus Julkipanoilmoitus ilmoitustaulu ja www-sivut

6 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Ympäristö- ja rakennuslautakunta Poikkeamishakemus / Piiroinen Kari Hannu ( , Saunaniementie 9) 3132/ /2014 Ymprakla 83 Valmistelija: rakennustarkastaja Juha Mara, puh Hannu Piiroinen on jättänyt poikkeamishakemuksen lo ma ra ken nuksen käyt tö tar koi tuk sen muutokselle asuinrakennukseksi kiinteistöllä , Saunaniementie 9. Naapureiden kuuleminen päättyy Mahdolliset huo mautuk set esitellään kokouksessa. Karttaote, kaavaote ja asemapiirros on nähtävänä lautakunnan extra net-si vuil la. Esityslistan liitteenä 2 ehdotus poikkeamispäätökseksi Rakennustarkastaja (JM): Ympäristö- ja rakennuslautakunta päättää hy väk syä liitteenä olevan poikkeamispäätösehdotuksen Todettiin, että naapureiden huomautuksia ei saapunut. Pöytäkirjan liitteenä 2 poikkeamispäätös Tiedoksianto: Virallinen ote ja lupapäätös Piiroinen Hannu Koneote ja lupapäätös Hämeen Ely-keskus Julkipanoilmoitus ilmoitustaulu ja www-sivut

7 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Ympäristö- ja rakennuslautakunta Suunnittelutarveratkaisuhakemus / Haimilahti Pauli ( m-ala, Peltolantie 18) 3132/ /2014 Ymprakla 84 Valmistelija: rakennustarkastaja Juha Mara, puh Pauli Haimilahti on jättänyt suunnittelutarveratkaisuhakemuksen oma ko ti ta lon rakentamiseksi Lusin osayleiskaava -alueelle mää räalal le kiinteistöstä , Peltolantie 18. Naapureiden kuuleminen päättyy Mahdolliset huo mautuk set esitellään kokouksessa. Karttaote 2 kpl, lausuntopyyntö Ilmavoimien esikunnalle, ote osayleis kaa vas ta, Lusin varalaskupaikan suojavyöhykekartta ja ase mapiir ros on nähtävänä lautakunnan extranet-sivuilla. Esityslistan liitteenä 3 ehdotus suunnittelutarveratkaisuksi Rakennustarkastaja (JM): Ympäristö- ja rakennuslautakunta päättää hy väk syä liitteenä olevan suunnittelutarveratkaisuehdotuksen Todettiin, että naapureiden huomautuksia ei saapunut yhtä aiemmin saa pu nut ta lukuunottamatta ja ilmavoimien esikunnan puoltava lausun to saapui Pöytäkirjan liitteenä 3 suunnittelutarveratkaisu Tiedoksianto: Virallinen ote ja lupapäätös Haimilahti Pauli Pessala Jouni Koneote Hämeen Ely-keskus Julkipanoilmoitus ilmoitustaulu ja www-sivut

8 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Ympäristö- ja rakennuslautakunta Tuhkasentie 3:n rakennelmat / vastine Ulla ja Makku Ruuthin lähettämään ilmoitukseen 3462/ /2014 Ymprakla 85 Valmistelija: rakennustarkastaja Juha Mara, puh etuni Rakennusvalvonta vastaanotti Ulla ja Markku Ruuthin raken nus lau ta kun nal le osoitetun ilmoituksen Tuhkasentie 3:n asioista. Il moi tuk sen tekijät palasivat uudelleen asiaan, koska eivät ol leet saaneet asiaan vastinetta. Rakennustarkastaja ottaa asian käsit te lyn viivästymisen syyn niskoilleen ja pahoittelee tapahtunutta. Taustaa: Rakennusvalvontaan saapui kiinteistön , Tuhkasentie 3:n omistajalta sähköposti , jossa ihmeteltiin saako kaa vaalu eel la tehdä halkoja myyntiin. Rakennusvalvonta lähetti ko. kiinteistön , Vuorenalustie 4:n omistajille Ulla ja Markku Ruuthille kirjeen, jossa asiaan pyydettiin sel vi tys tä. Kiinteistöllä pidettiin katselmus , johon osal lis tui vat ympäristötarkastaja Noora Ahlgren, rakennustarkastaja sekä Ul la ja Markku Ruuth. Katselmuksen aikana keskusteltiin myös ilmoituksen tehneen naapu rin katoksen luvanvaraisuudesta sekä maan alla olevasta öl jy säiliös tä. Ulla ja Markku Ruuth antoivat rakennusvalvonnalle selityksen puiden tekemisestä ja varastoinnista, eikä selvityksestä käy ilmi, että he tekisivät puita myyntitarkoitukseen ase ma kaa va-alueel la. Muille naapureille puiden tekemisestä ja varastoinnista ei ole ol lut haittaa. Ulla ja Markku Ruuth lähestyivät kirjeellä rakennusvalvontaa Kirjeessä he esittävät, että naapurikiinteistön Tuh ka sentie 3:n katosrakennelma on liian lähellä heidän rajaansa (alle neljä met riä) ja että rakentamiseen ei ole kuultu heitä naapureina. He katsovat myös, että rakennelmaan on tullut viime aikoina seinä ja plek si la sit, jotka on kiinnitetty rakennuksen ulkopuolelle. Terassin kat to on eri värinen kuin talon katto ja että rakenne on sil miin pis tävän ruma. Rajalle on istutettu pensaita ja he vaativat niiden siir tämis tä puoli metriä oman tontin puolelle. Samaisessa kirjeessä on myös mainittu Tuhkasentien puolelle raken net tu koko talon mittainen terassi, varasto sekä se, että talo on maa lat tu eri väriseksi kuin alkuperäinen. Mihinkään näihin toi men pi-

9 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Ympäristö- ja rakennuslautakunta tei siin ei ole kysytty naapureiden mielipidettä. Kirjeessä on esi tetty,että toimenpidelupa vaatii naapureiden kuulemisen. Ilmoituksessa on myös mainittu, että asiaan on heidän puolelta puutut tu heti rakennuksen alkuvaiheessa, joten sitä ei ole missään vaihees sa hiljaisesti hyväksytty. Ulla ja Markku Ruuth ovat vaatineet rakennukseen myönnetystä luvas ta kopion. Selvitystä asiaan he odottavat lautakunnalta mennessä. Rakennusvalvonta lähetti Markku ja Ulla Ruuthille kirjeen , jos sa asia ilmoitettiin käsiteltäväksi lokakuun lautakunnassa. Rakennusvalvonta lähetti vastinepyynnön Harri ja Heli Järviselle ympä ris tö- ja rakennuslautakunnalle osoitetun kirjeen johdosta. Vas tinees sa he kertoivat naapurin, Markku ja Ulla Ruuthin teke vän polttopuita myyntitarkoitukseen. Harri ja Heli Järvisen mukaan ky sei nen toiminta aiheutti melu- ja ja hajuhaittaa. Vastineessa on todet tu että halkojen tekemisen loputtua alkoivat naapurin yh tey denotot ympäristötoimeen ja rupesi tulemaan turhia valituksia ja syy töksiä sekä asia koetaan kiusaamisena. Rakennusvalvonta on myöntänyt ilmoitusluvalla ( ) va lo katteen rakentamisen Heli ja Harri Järviselle Ulla Ruuth on ollut asiasta yhteydessä silloiseen rakennustarkastajaan Jouko Valoon, että heitä ei ole pyydetty suostumusta rakenteelle (alle neljä (4) metriä Ruuthien rajaan). Jouko Valo on kirjannut raken nus val von nan lupapäätöskappaleeseen seuraavaa; "Ulla Ruuth ot ti allekirjoittaneeseen luvan myöntämisen jälkeen ja valitti siitä, että heiltä ei ole pyydetty suostumusta (alle 4 m etäisyys rajaan) sovittu, että homma on ok." Rakennusvalvonnan tie dossa ei ole, että Ruuthit olisivat olleet tämän jälkeen yhteydessä ra kennus val von taan em. asiasta. Ulla ja Markku Ruuth kirjoittavat myös ilmoituksessa, että hei tä ei ole kuultu naapureina Tuhkasentien puolelle rakennetusta va ras tos ta, terassista ja rakennuksen maalauksesta. Ra ken nus valvon ta on myöntänyt ilmoitusluvan peltikaton uusimiselle, jul ki si vul ta ikkunan poistamiselle sekä terassin kattamiselle. Maankäyt tö- ja rakennuslain 133 :n mukaan naapurin kuuleminen tulee teh dä seuraavasti; "rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on ilmoi tet ta va naapurille, jollei ilmoittaminen hankkeen vähäisyys tai sijain ti taikka kaavan sisältö huomioon ottaen ole naapurin edun kannal ta ilmeisen tarpeetonta." Lautakunnan extranet-sivuilla on rakennusvalvontaan ja Ulla ja Markku Ruuthin jättämät ilmoitukset, Harri ja Heli Jär vi sen jättämä vastine tehtyyn ilmoitukseen, ra ken nusval von nan ilmoituslupapäätökset ja sekä va lo kuvia Vuorenalustie 4:n puukasoista.

10 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Ympäristö- ja rakennuslautakunta Rakennustarkastaja (JM): Ympäristö- ja rakennuslautakunta päättää jät tää asian pöydälle. Tiedoksianto: Koneote Markku ja Ulla Ruuth Harri ja Heli Järvinen

11 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristö- ja rakennuslautakunta Uhkasakon purkaminen kiinteistö Kanta / /2014 Ymprakla Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Noora Ahlgren, puh , Siivouskehotuksen antaminen ja uhkasakon asettaminen kiinteistön Kan ta vuokralaiselle. Taustaa Kyseessä on kiinteistö Kanta , os. Jousantie 30, Lu si. Väestörekisteritietojen perusteella os. Jousantie 30, Lusi asuu Raimo Tähkänen, jonka myös kiinteistön omistaja on vah vista nut kiinteistön vuokralaiseksi. Kiinteistöllä on tehty useita tarkastuksia , , , ja liittyen kiinteistön sii vot to muuteen. Kiinteistön vuokralaiselle on varattu mahdollisuus osallistua tar kas tuk siin. Tarkastusten perusteella on kiinteistön vuokralaiselle an net tu kehotus siistiä piha-alueella varastoidut romuajoneuvot, polku pyö rät ja muut luokittelemattomat metalliromut ja -jätteet. Siis timis työ ei ole edennyt ympäristötoimen kehotuksista huolimatta. Ympäristötoimi teki annettuun siivouskehotukseen liittyvän tar kastuk sen tiistaina Tarkastushetkellä alueella oli edelleen 12 kpl romuajoneuvoja, ajoneuvoista purettuja osia, kuten au ton ren kaita ja puskureita sekä erinäistä jätteeksi luokiteltavaa metalliromua. Tarkastuksella asianosaiselle on siivouskehotuksen yhteydessä ilmoi tet tu asian menevän ympäristö- ja rakennuslautakunnan kä si teltä väk si, koska alue ei ollut siistiytynyt määräpäivään mennessä. Kuuleminen Koska aluetta ei ollut siivottu annettuun määräpäivään mennessä, on Raimo Tähkästä kuultu kirjeellä, jossa todettiin asiaa voitavan tehos taa uhkasakolla. Muistutukset kuulemiskirjeeseen oli jätettävä mennessä. Lainkohdat, johon siivouskehotus perustuu: Jätelaki (646/2011) 72 : Ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta, ajoneuvoa, alus ta tai muuta esinettä eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheu tua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vä henty mis tä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa (roskaamiskielto).

12 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristö- ja rakennuslautakunta Jätelaki (646/2011) 73 : Roskaajan on poistettava roskaava esine tai aine ympäristöstä ja muu toin kin siivottava roskaantunut alue. Jätelaki (646/2011) 73 : Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi määrätä sii voa mis velvol li sen täyttämään velvollisuutensa. Määräyksen antamisesta ja siihen liitettävästä velvoitteen lai minlyön nin varalle asetettavasta tehosteesta säädetään 13 luvussa. Jätelaki (646/2011) 126 : Valvontaviranomainen voi: 1) kieltää sitä, joka rikkoo tätä lakia taikka sen nojalla annettua asetus ta tai määräystä taikka jätteensiirtoasetusta, jatkamasta tai tois tamas ta säännösten vastaista menettelyä tai määrätä asianomaisen täyt tä mään muulla tavoin velvollisuutensa; 2) määrätä 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla menetellyt palauttamaan ym pä ris tö ennalleen tai poistamaan rikkomuksesta aiheutunut haitta; 3) määrätä jätettä tai tuotetta koskevista väliaikaisista toimista, kuten jät teen tai tuotteen asianmukaisesta varastoinnista tai säi lyt tä mi sestä, jätekuorman purkamisen kieltämisestä, jätteen palauttamisesta al ku pe räi seen paikkaan tai muista vastaavista toimista, jotka ovat tar peen 1 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa. Väliaikaisista toimista aiheutuneista kustannuksista vastaa se, joka on toiminut säännösten tai määräysten vastaisesti. Määräyksen voi toi mi alal laan antaa kiireellisessä tapauksessa kunnan ym pä ris tönsuo je lu vi ran omai sen määräämä viranhaltija. Asia on kuitenkin vii vytyk set tä saatettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen pää tettä väk si. Jätelaki (646/2011) 129 : Valvontaviranomaisen tai ympäristöministeriön on tehostettava, jollei se ole ilmeisen tarpeetonta, tämän lain nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toi men pide teetetään laiminlyöjän kustannuksella tai toiminta keskeytetään tai kielletään. Tämän pykälän nojalla saatua tietoa ei saa käyttää todis tee na rikosta tai laiminlyöntimaksua koskevassa asiassa. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen maksettavaksi mää räämä uhkasakko peritään ulosottokaaressa (705/2007) säädetyssä järjes tyk ses sä. Jollei tästä laista muuta johdu, uhkasakkoa, teet tä misuh kaa ja keskeyttämisuhkaa koskevaan asiaan sovelletaan muutoin, mi tä uhkasakkolaissa (1113/1990) säädetään.

13 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristöinsinööri (JI): Ympäristö- ja rakennuslautakunta toteaa, että Raimo Tähkänen ei ole jättänyt asiassa vastinetta kuu le mis ai kana. Näin ollen lautakunta tekee seuraavanlaisen päätöksen: Päävelvoite Ympäristö- ja rakennuslautakunta määrää Raimo Tähkäsen sii voamaan vuokraamansa kiinteistöllä Kanta sijaitsevan rakennuksen pihapiirin, Heinolan kau pun gis sa Lusin kylässä. Siivous on tehtävä men nes sä. Jätteet on toimitettava hy väksyt tyyn jätteiden vas taan ot to paik kaan. Toimitetuista jätteistä on esitet tä vä ympäristö- ja ra ken nus lau ta kun nal le vastaanottotodistukset. Päävelvoitteen tehoste Ympäristö- ja rakennuslautakunta asettaa päävelvoitteen osalta tehos teek si asianosaiselle juoksevan uhkasakon. Jos päävelvoitetta ei ole noudatettu mennessä, velvoitetaan Raimo Tähkänen mak sa maan uhkasakko. Uhkasakko muodostuu päävelvoitteelle asetettavasta 5000 :n suurui ses ta pääerästä ja jokaista asetetun määräajan jälkeistä seu raavaa kalenterikuukautta koskevista 1000 :n suuruisista lisäeristä. Päätöksen perustelut Jätelain mukaan ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitet ta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viih tyi syy den vähentymistä,ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaa raa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa. Roskaajan on poistettava roskaava esine tai aine ympäristöstä ja muutoinkin sii vot ta va roskaantunut alue. Jätelaissa (126 ) todetaan myös, että valvontaviranomainen voi: 1) kieltää sitä, joka rikkoo tätä lakia taikka sen nojalla annettua asetus ta tai määräystä taikka jätteensiirtoasetusta, jatkamasta tai tois tamas ta säännösten vastaista menettelyä tai määrätä asianomaisen täyt tä mään muulla tavoin velvollisuutensa; 2) määrätä 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla menetellyt palauttamaan ympäristö ennalleen tai poistamaan rikkomuksesta aiheutunut haitta; 3) määrätä jätettä tai tuotetta koskevista väliaikaisista toimista, kuten jät teen tai tuotteen asianmukaisesta varastoinnista tai säi lyt tä mi sestä, jätekuorman purkamisen kieltämisestä, jätteen palauttamisesta al ku pe räi seen paikkaan tai muista vastaavista toimista, jotka ovat tar peen 1 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa. Valvontaviranomaisen on tehostettava, jollei se ole ilmeisen tar peeton ta, jätelain nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla

14 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristö- ja rakennuslautakunta tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kus tan nuk sel la tai toiminta keskeytetään tai kielletään. (JL 129 ) Koska asiassa ei ole ilmennyt sellaisia seikkoja, joiden perusteella kiinteistön siivoamista olisi pidettävä kohtuuttomana, tulee sii vous toimet suorittaa kiinteistöllä ja lähiympäristössä vaadittuun aikaan men nes sä. Uhkasakko on kohdistettu kiinteistön vuokralaiseen, jolla on asianosai se na tosiasiallinen ja oikeudellinen mahdollisuus noudattaa velvoi tet ta. Uhkasakon suuruutta ja määräaikaa harkittaessa on otettu huo mioon päävelvoitteen laatu ja laajuus ja muut asiaan vaikuttavat asiat. Uh ka sak ko lais sa määrätään ilmoitusvelvollisuudesta milloin uh kasak ko, teettämisuhka tai keskeyttämisuhka on asetettu kiinteää tai ir tain ta omaisuutta koskevan päävelvoitteen tehosteeksi. Sovelletut oikeusohjeet ja säädökset Uhkasakkolaki (1113/1990) 5, 6, 7, 8, 9, 22 :t Jätelaki (646/2011) 72, 73, 75, 126, 129 :t Tiedoksianto: Virallinen ote: Raimo Tähkänen Jousantie Lusi Kopio: Kiinteistön Kanta omistaja Ymprakla 86 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Noora Ahlgren, puh , Kiinteistöllä Kanta on tehty tarkastus Tarkas tuk sel la on todettu, että kiinteistö on siivottu. Kiin teis töl lä varastoidut romuajoneuvot on toimitettu asian mu kai seen vas taan otto paik kaan ja jätteet on siistitty piha-alueelta. Extranetistä löytyy tehdyn tarkastuksen tar kas tus muis tio. Ympäristöinsinööri (JI): Ympäristö- ja rakennuslautakunta päät tää 1) todeta, että kiinteistöä Kanta, koskevat ym pä ris töja rakennuslautakunnan asettamat vel voit teet on täytetty ja 2) purkaa velvoitteiden tehosteeksi asetetun :n suu rui sen uhkasakon.

15 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristö- ja rakennuslautakunta Tiedoksianto: Virallinen ote: Raimo Tähkänen Jousantie Lusi Kopio: Kiinteistön Kanta omistaja

16 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Ympäristö- ja rakennuslautakunta Maa-ainestaksan tarkistaminen 3855/ /2014 Ymprakla 87 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Janne Myntti, puh , Ehdotusta maa-ainestaksan muutokseksi on valmistelu Heinolan kau pun gin ympäristötoimen viranhaltijatyönä. Maa-ainestaksan tarkas ta mi nen on samanaikaisesti vireillä Hartolan, Heinolan ja Sysmän kunnissa. Maa-aineslain mukaiset lupavalmistelu- ja valvontakulut ovat maksul li sia maa-aineslain 23 :n nojalla. Kustannusten perimisessä on so vel tu vin osin voimassa mitä maankäyttö- ja rakennuslain 145 :ssä säädetään rakennustyön valvonnasta kunnalle suo ri tet tavas ta mak sus ta. Taksan muodostamisen lähtökohtana on, että sillä katetaan edellä mai ni tuis ta tehtävistä kunnalle koituvat välittömät ja välilliset kus tannuk set. Maankäyttö- ja rakennuslain 145 :ää koskevassa hal li tuksen esi tyk ses sä mainitaan myös korotetusta maksusta tilanteissa jois sa tar kas tus- tai valvontatehtävät johtuvat luvattomasta tai luvan vas tai ses ta toiminnasta taikka siitä, että luvan hakija tai toimintaan vel vol li nen on laiminlyönyt hänelle kuuluvan tehtävän. Tällöin maksu voi daan periä korotettuna ottaen huomioon suoritetuista toimista kun nal le aiheutuvat kulut. Korotetulla maksulla ei ole rangaistuksen luonne. Sen sijaan kunnan on voitava täysimääräisesti saada hallintokustannukset perityiksi, kun toimet johtuisivat yksityisen moitittavasta käyttäytymisestä. Koro tuk sen tulisi siten vastata aiheutettua työmäärää ja tästä johtuvaa muun työn ruuhkaantumista. Taksaehdotuksessa on nostettu lainvas tai sen tilan korjaamiseksi tehtävien hallinnollisten pak ko kei nopää tös ten taksaa merkittävästi. Pakkokeinopäätösten taksa on py ritty valmistelemaan siten, että se vastaa toteutuvia keskimääräisiä kus tan nuk sia suhteessa voimassa olevaan ym pä ris tön suo je lu vi ranomai sen tuntitaksaan 53 /h. Taksan valmistelussa on ollut pyrkimyksenä luoda yhtenäinen maaai nes tak sa Hartolan, Heinolan ja Sysmän alueella. Hartolan kun nassa vuosittaiset valvontamaksut ovat olleet suhteellisen al hai set. Heino lan kaupungissa vuosittaiset valvontamaksut ovat ym pä röi vien kun tien tasolla, mutta selvästi korkeammat kuin Hartolassa. Maaai nes tak sa eh do tuk seen on jätetty vuosittaiseen val von ta mak suun hin ta ero Heinolan kaupungin ja sen pohjoispuolisten Sysmän ja Harto lan kuntien välille. Muuten maa-ainestaksaehdotus on laa dit tu näis sä kolmessa kunnassa yhtenäiseksi.

17 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Ympäristö- ja rakennuslautakunta Taksoja on verrattu naapurikuntien osalta koko Päijät-Hämeen kuntien taksoihin. Maa-ainesluvan tarkastamisesta ja vuosittaisesta valvon nas ta tulevat maksut ovat taksaesityksessä naapurikuntien kanssa samalla tasolla. Nämä ovat taksan keskeisimmät kaikkia toi minnan har joit ta jia koskevat asiat. Maa-aineslain valvonnassa lu pa rik komuk sia koskevat valvontatoimet työllistävät normaalia enemmän. Pak ko kei no pää tös ten hinnoittelun nostolla on pyritty ai heut ta mis peri aat teen mukaisesti korottamaan valvontakuluja toteutuvien val vonta toi mien suhteessa. Esityslistan liitteenä 4 on ehdotus uudeksi maa-ainestaksaksi. Extranetissä on vertailutaulukko eräiden kuntien maa-ainestaksasta Päi jät-hä meen alueella. Ympäristöinsinööri (JI): Ympäristö- ja rakennuslautakunta päättää hy väk syä liitteenä olevan ehdotuksen Heinolan kau pun gin maaai nes tak sak si siten, että se tulee voimaan Pöytäkirjan liitteenä 4 maa-ainestaksa. Tiedoksianto: Kuulutus ilmoitustaulu ja www-sivut

18 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristönsuojeluviranomaisen taksan tarkistaminen 3855/ /2014 Ymprakla 88 Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Helka Sillfors, puh , Heinolan kaupungin nykyinen terveyden- ja ym pä ris tön suo je lu vi ranomai sen taksa on päivitetty viimeksi vuonna Tämän jälkeen ym pä ris tö toi men organisaatio on muuttunut siten, että ym pä ris tö tervey den huol to siirtyi osaksi Päijät-Hämeen soteyhtymää. Lisäksi ympä ris tö lain sää dän tö on muuttunut. Ympäristönsuojelulaki tuli voimaan Sitä ennen jätelaki ja vesilaki uudistuivat vuonna Uudessa ympäristönsuojelulaissa on lisätty kunnan ym pä ristön suo je lu vi ran omai sen oikeutta periä maksuja hakemusten ja il moitus ten käsittelystä sekä valvonnasta. Ehdotusta ympäristönsuojeluviranomaisen taksan muutokseksi on val mis te lu Heinolan kaupungin ympäristötoimen viranhaltijatyönä. Tak san tarkistaminen on samanaikaisesti vireillä Hartolan, Heinolan ja Sysmän kunnissa. Ympäristönsuojeluviranomaisen perimistä maksuista säädetään ympä ris tön suo je lu lain (527/2014) 205 :ssä, vesilain (587/2011) 18 luvun 12 :ssä, jätelain (646/2011) 144 :ssä ja merenkulun ym pä ristön suo je lu lain (1672/2009) 13 luvun 1 :ssä. Taksan muodostamisen lähtökohtana on, että sillä katetaan kunnan ym pä ris tön suo je lu vi ran omai sel le laissa määritellyistä tehtävistä koitu vat välittömät ja välilliset kustannukset. Ympäristönsuojelulain 206 :n mukaan mikroyrityksiltä (alle 10 työntekijää / vuosiliikevaihto al le 2 M ) ja yksityishenkilöiltä perittävien valvontamaksujen tulee kui ten kin olla kohtuulliset. Hallituksen esityksessä ym pä ris tön suo jelu laik si (HE 214/2013) kohtuullistaminen on selitetty näin: Käy tännös sä tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi, että kustannuksista pe rit täisiin pie nil tä yrityksiltä ja kotitalouksilta enintään noin puolet silloinkin, kun maksut muutoin ovat täysikatteisia. Taksa perustuu Heinolan ympäristötoimen kustannuksista ja hen kilö työ tun neis ta laskettuun tuntihintaan 53. Valvontamaksuissa tarkas tuk sen kiinteä hinta on määritelty keskimääräisen tarkastuksen val mis tau tu mi seen, matkaan, tarkastukseen ja muistion laatimiseen se kä arkistointiin käytetyn ajan mukaan. Esityslistan liitteenä 5 on ehdotus uudeksi taksaksi. Ympäristöinsinööri (JI): Ympäristö- ja rakennuslautakunta päättää, että ympäristönsuojeluviranomaisen taksa hyväksytään liit teen mukai se na ja se tulee voimaan alkaen.

19 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Ympäristö- ja rakennuslautakunta Pöytäkirjan liitteenä 5 ympäristönsuojeluviranomaisen taksa. Tiedoksianto: Kuulutus Ilmoitustaululle www-sivuille

20 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Ympäristö- ja rakennuslautakunta Viranhaltijapäätökset Ymprakla 89 Rakennustarkastajan ja ympäristötoimiston viranhaltijoiden päätökset ajalta Päätösnumero Ympäristöinsinööri: Muu yleispäätös 1 Päätökset ovat nähtävänä kokouksessa. Ympäristöinsinööri (JI): Ympäristö- ja rakennuslautakunta päättää mer ki tä pää tökset tiedok seen ja tode ta, et tä se ei käytä ot tooi keuttaan tehtyihin päätöksiin.

21 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Ympäristö- ja rakennuslautakunta Erityislainsäädännön mukaiset viranhaltijapäätökset Ymprakla 90 Rakennusvalvonta- ja ympäristötoimiston viranhaltijoiden päätökset ajal ta Rakennustarkastaja: Muut lupapäätökset 3 Lupapäätökset Työnjohtajapäätökset Apulaisrakennustarkastaja: Lupapäätökset Työnjohtajapäätökset LVI-teknikko: Kvv- ja iv-työnjohtajapäätökset Päätökset ovat nähtävänä kokouksessa. Ympäristöinsinööri (JI): Ympäristö- ja rakennuslautakunta päät tää mer ki tä päätökset tiedok seen.

22 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Ympäristö- ja rakennuslautakunta Päätöksiä ja tiedoksiantoja 102/ /2012, 3470/ /2014, 64/ /2012, 3068/ /2013 Ymprakla 91 Ympäristötoimistoon ja rakennusvalvontaan on saapunut seuraavia pää tök siä ja tiedoksiantoja: Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökset , 1) Nro 172/2014/1, Dnro ESAVI/134/04.08/2012 ja 2) Nro 173/2014/1, ESA VI/7614/04.09/2014 / 1) Vaasan hallinto-oikeuden uudelleen käsi tel tä väk si palauttama asia koskien Rautsalon voimalaitoksen jäähdy tys- ja hulevesien johtamista vesistöön ja 2) vesilain mukainen raken ta mi nen vesistöön, vedenotto ja valmistelulupa, Elenia Lämpö Oy Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1) myöntää luvan muuttaen ai empaa lupamääräystä 5 ja 2) myöntää luvan hakemussuunnitelman mu kai ses ti. Pöytäkirjanote Lahden seudun ympäristölautakunnan päätöksestä , 59, D/637/ /2012 / Maa-aineslain mukainen lu pa ha ke mus maa-ainesten ottamiseen Nastolan kunnan Pyhäntaan ky läs sä tilalla Länsirinne RN:o , Antti Pärssinen, Vie rumä ki Lahden seudun ympäristölautakunta myöntää maa-ai nes ten ot ta mislu van hakemuksen ja annettujen lupaehtojen mukaisesti. Hämeen ELY-keskuksen päätös , Dnro HA ME LY/1531/ 2014, YMP/706/2014 / Pilaantuneen maaperän puh dis ta mis ta koske va ympäristönsuojelulain 78.2 :n mukainen ilmoitus, Hei no lan en ti nen vaneritehdas, UPM-Kymmene Oyj Hämeen ELY-keskus hyväksyy ilmoituksen päätöksessä mainituin mää räyk sin. Hämeen ELY-keskuksen päätös , Dnro HA ME LY/1578/ 2014, LUO/401A/2014 / Liito-oravan lisääntymis- ja le väh dys pai kan hei ken tä mis tä koskeva luonnonsuojelulain 49 :n 3 mo men tin mukai sen poikkeusluvan hakeminen Myllyojan koulun ra ken ta mi sek si Si ni läh teel le, Heinolan kaupunki Hämeen ELY-keskus myöntää poikkeusluvan päätöksessä mainituin eh doin. Asiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa. Ympäristöinsinööri (JI): Ympäristö- ja rakennuslautakunta päättää mer ki tä asiat tiedoksi.

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Noora Ahlgren, puh ,

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Noora Ahlgren, puh , Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 64 16.09.2015 90 18.11.2015 Uhkasakon purkaminen kiinteistö 111-5-9-5, os. Vanerinkatu 2 4735/11.03.02/2015 Ymprakla 64 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Ymprakla Ympäristö- ja rakennuslautakunnan pöytäkirjassa seuraavaa:

Ymprakla Ympäristö- ja rakennuslautakunnan pöytäkirjassa seuraavaa: Ympäristö- ja rakennuslautakunta 20 17.02.2016 Uhkasakon purkaminen ja uuden siivouskehotuksen antaminen ja uhkasakon asettaminen kiinteistölle Katajisto 111-406-28-7, os. Myllyojantie 506, 18600 Myllyoja

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2014 1 / 11. Tekninen lautakunta 10.12.2014. Aika 10.12.2014 klo 15:00-16:40. Toivakan kirjasto, kirjastosali

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2014 1 / 11. Tekninen lautakunta 10.12.2014. Aika 10.12.2014 klo 15:00-16:40. Toivakan kirjasto, kirjastosali Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2014 1 / 11 Tekninen lautakunta 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 15:00-16:40 Paikka Toivakan kirjasto, kirjastosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone.

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2016 1 / 13 Tarkastuslautakunta 29.09.2016 Aika 29.09.2016 klo 14:00 Paikka Toivakkatalo, neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali Toivakan kunta Pöytäkirja 3/2016 1 / 11 Tarkastuslautakunta 31.03.2016 Aika 31.03.2016 klo 16:38-19:55 Paikka Toivakan kunnankirjasto, sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 55 Pöytäkirjan tarkastustapa 4 56 Päivähoidon avoimien lastentarhanopettajan ja lastenhoitajan

Otsikko Sivu 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 55 Pöytäkirjan tarkastustapa 4 56 Päivähoidon avoimien lastentarhanopettajan ja lastenhoitajan Toivakan kunta Pöytäkirja 6/2015 1 / 10 Sivistystoimenlautakunta 23.06.2015 Aika 23.06.2015 klo 16:30-16:45 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 55

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika 15.12.2009 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 6/ / 14. Tarkastuslautakunta Aika klo 17:00-19:59. Toivakan kunnankirjasto, sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 6/ / 14. Tarkastuslautakunta Aika klo 17:00-19:59. Toivakan kunnankirjasto, sali Toivakan kunta Pöytäkirja 6/2015 1 / 14 Tarkastuslautakunta 08.09.2015 Aika 08.09.2015 klo 17:00-19:59 Paikka Toivakan kunnankirjasto, sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen uhkasakon tuomitsemista

Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen uhkasakon tuomitsemista Rakennus- ja ympäristölautakunta 141 02.09.2015 Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen uhkasakon tuomitsemista RAKYL 141 Jätelain

Lisätiedot

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka nro 3/2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 22 SIVLTK 23 SIVLTK 24 SIVLTK 25 SIVLTK 26 Kokouksen järjestäytyminen Taloustilanne Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Ranuan kunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 10.6.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 25.8.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 15.04.2016 klo 09:00-14:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kokousaika 12.3.2013 klo 18.00-18.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 25.9.2012 klo 18.00 19.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 76 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 76 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 Kokousaika 29.11.2011 klo 18.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 18.42 20.20 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 19.12.2012 klo 18.00-19.05 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin urakkatarjoukset Ilmoitusasiat 54

Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin urakkatarjoukset Ilmoitusasiat 54 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2016 51 Tekninen lautakunta 09.08.2016 Aika 09.08.2016 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 27-28 Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot