Drockila Rune Jäsen. Metsola Anne Jäsen. Tuomala Markku Jäsen. Rupponen Matti Pöytäkirjanpitäjä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Drockila Rune Jäsen. Metsola Anne Jäsen. Tuomala Markku Jäsen. Rupponen Matti Pöytäkirjanpitäjä"

Transkriptio

1 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus AIKA klo 17:00-18:15 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Tjeder Sari Puheenjohtaja Lehto Raul Varapuheenjohtaja Drockila Rune Jäsen Halme Seija Jäsen Huovila Kari Jäsen Klami Jaana Jäsen Metsola Anne Jäsen Silta Pirkko Jäsen Tuomala Markku Jäsen MUUT Kallio Osmo Kvalt pj Tähtinen Hannu Kvalt I vpj Renlund Bengt Kvalt II vpj Nuuttila Olli Esitteljä Rupponen Matti Pöytäkirjanpitäjä ASIAT :t ALLEKIRJOITUS Sari Tjeder Puheenjohtaja Matti Rupponen Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Raul Lehto Markku Tuomala PÖYTÄKIRJA NÄHTÄVILLÄ Pyhtään kunnanvirastossa torstaina kello TODISTAA Ilmoitustaulunhoitaja Tiina Tura

2 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus ASIAT Otsikko Sivu 278 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN TALOUSARVION 2013 MUUTTAMINEN VALTUUSTOALOITE KUNNAN SISÄISEN JOUKKOLIIKENTEEN KEHITTÄMISEKSI 282 VALTUUSTOALOITE KALAPORTAIDEN RAKENTAMISEKSI AHVENKOSKEN VOIMALAN PADON OHITSE 283 TAKAUSANOMUS / ETELÄ-ELIMÄEN VESIOSUUSKUNTA 284 VERSSONKANKAAN METSÄNHAKKUUSOPIMUS / METSÄLIITTO OSUUSKUNTA 285 SAMMALKALLION OMAKOTITONTTIEN MYYNTIHINNAT AS. OY HUUTRANNAN OSTOTARJOUS OSTOTARJOUS KIINTEISTÖN BROAS MÄÄRÄALASTA 288 SUOSTUMUS PUROLAN SORAPALSTAN MYYMISEEN SEKÄ NEUVOTTELUJEN ALOITTAMINEN KANGASMÄEN SORAKUOPAN JA NS. MAAMIESSEURAN TONTIN OSTAMISESTA TALOUSKATSAUS I-X/ MÄÄRÄALAN MYYMINEN KOLMIO RN:O 1:150 TILASTA STRÖMFORS FISK OY:LLE TIEDOKSI-ASIAT HALLINTOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA YLEISHALLINNON VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 293 KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ELINKEINOSTRATEGIAN PÄIVITTÄMINEN VUOSILOMAN MYÖNTÄMINEN / KUNNANJOHTAJA OLLI NUUTTILA 487

3 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall Hallintojohtaja: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja niille, joilla on oikeus tai velvollisuus osallistua kokoukseen, toimielimen päättämällä tavalla (hallintosääntö 41 ). Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden (hallintosääntö 44 ). Puheenjohtaja: Kunnanhallitus toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.

4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Khall Hallintojohtaja: Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjoh taja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä edeltäpäin ilmoitettuna aikana toimielimen päättämässä paikassa (hallintosääntö 51 ). Tarkastusvuorossa ovat Raul Lehto ja Markku Tuomala. Puheenjohtaja: Valitaan kaksi kunnanhallituksen jäsentä tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirja. Valittiin Raul Lehto ja Markku Tuomala.

5 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus TALOUSARVION 2013 MUUTTAMINEN 1535/ /2012 Khall Liite 56 Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen Osastoilta on pyydetty tiedot talousarvion 2013 muuttamistarpeista mennessä. Osastojen muu tos pyyn tö jen lisäksi verotuloarviota on korjattu vas taa maan tämänhetkistä tilannetta. Tehtyjen muutosten jälkeen tuloslaskelma vuodelta 2013 osoittaa ylijäämää noin euroa. Ehdotus talousarvion 2013 muuttamiseksi on liitteenä 56. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että ehdotus vuoden 2013 ta lous arvion muuttamiseksi hyväksytään liitteen 56 mukaisesti.

6 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus VALTUUSTOALOITE KUNNAN SISÄISEN JOUKKOLIIKENTEEN KEHITTÄMISEKSI 370/ /2013 Tekla Liite 43 Valmistelija: tekninen johtaja p llliiteiiite 44 Pyhtään Perussuomalaiset ja Pyhtään vihreät ovat tehneet valtuus to aloit teen kunnan sisäisen joukkoliikenteen kehittämiseksi. Kirje on esi tys lis tan liitteenä. Pyhtään kunta on päivätyllä sopimuksella liittynyt Haminan, Kotkan ja Pyhtään yhteiseen henkilökuljetusyksikköön, jonka toiminta käyn nistyy Aloitteen mukaiset kehittämistehtävät kuuluvat aloittavan hen ki lö kul je tus yk si kön tehtäviin. Liitteenä (liite 43) on yh teis työ so pi mus Haminan, Kotkan ja Pyhtään yhteisestä henkilökuljetusyksiköstä. Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta päättää, että annetaan aloitteenmukaiset ke hi tys eh dotuk set tiedoksi uudelle Haminan, Kotkan ja Pyhtään yhteiselle hen ki lö kul jetus yk si köl le ja päättää saattaa asian kunnanhallituksen ja edelleen kun nanval tuus ton tietoon. Ehdotus hyväksyttiin. Jakelu Kunnanhallitus ja -kunnanvaltuusto Haminan, Kotkan ja Pyhtään yhteinen henkilökuljetusyksikkö Khall Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen Perussuomalaisten ja vihreiden aloite sekä yhteistyösopimus henkilökuljetusyksiköstä ovat esityslistan liitteenä. Kunnanhallitus saattaa asian valtuuston tietoon.

7 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus VALTUUSTOALOITE KALAPORTAIDEN RAKENTAMISEKSI AHVENKOSKEN VOIMALAN PADON OHITSE 1830/ /2012 Tekla Valmistelija: tekninen johtaja p Yrjö Kauris on tehnyt valtuustoaloitteen kalaportaiden ra ken tami sek si Ahvenkosken voimalan padon ohitse. Kirje on esityslistan liitteenä. Ka la ta lous edun ajaminen on Kaakkois-Suomen ELY -keskuksen vastuulla. Kaak kois-suo men ELY -keskuksen kalatalousviranomainen käynnistää kala ta lous vel voit teen muutosprosessin. Kunta voi kannattaa kalaportaiden raken ta mis ta. Lisäksi kunta tai yksityinen kansalainen voi tehdä ehdotuksen ka la por taan rakentamiseksi Kaakkois-Suomen ELY -keskukselle. Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta päättää ehdottaa Kaakkois-Suomen Ely-keskukselle, et tä Kaakkois-Suomen ELY -keskuksen kalatalousviranomainen käyn nis täisi toimenpiteet kalaportaiden rakentamiseksi ja vaelluskalojen lohen, tai menen ja siian nousun turvaamiseksi Ahvenkosken voimalan ohitse ja saattaa asian kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston tietoon. Ehdotus hyväksyttiin. Lisäksi tekninen lautakunta päätti esittää Ely-keskukselle myös vastaavien toimenpiteiden käynnistämistä Ediskosken (Stockfors) voimalan osalta. Jakelu ELY -keskus Kunnanhallitus- ja valtuusto Khall Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen Yrjö Kauriin aloite on esityslistan liitteenä. Kunnanhallitus saattaa asian valtuuston tietoon.

8 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus TAKAUSANOMUS / ETELÄ-ELIMÄEN VESIOSUUSKUNTA 1703/ /2012 Khall Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen Etelä-Elimäen vesiosuuskunta rakentaa vesihuoltoverkostoa Haaviston, Vas ti lan ja Hirvikosken alueelle. Hanke toteutetaan vuosien ai kana. Runkoverkon pituus on 28 km ja liittyjiä 83 taloutta. Hankkeen ko konais kus tan nus on 1,2 miljoonaa euroa. Osuuskunta tarvitsee ra ken nus ai kaista rahoitusta varten euron suuruisen pankkilainan. Etelä-Elimäen vesiosuuskunta anoo kunnalta takausta enintään euron suuruiselle lainapääomalle viiden vuoden ajaksi. Osuuskunta on päättänyt ottaa lainan Länsi-Kymen Osuuspankista. Laina on sidottu 6 kk euriboriin marginaalilla on 1,2 % (tarjoushetkellä ko ko nais korko oli 1,85 %). Perusteluna takauksen myöntämiselle on kunnan ai kai semmin noudattama käytäntö vesiosuuskuntien lainojen takausten suhteen. Heikki Harjula ja Kari Prättälä toteavat teoksessaan "Kuntalaki - tausta ja tul kin nat", että takauksia ja muuta suoraa taloudellista tukea tulisi yleensä an taa vain sellaisille yhteisöille, jotka ovat kunnan määräämisvallassa tai joi den toiminta läheisesti liittyy kunnan toimintaa. Tässä tapauksessa on kyse kunnallisen vesilaitosyhtiön jatkumosta, joten edellytys takauksen myöntä mi sel le on olemassa. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Etelä-Elimäen vesiosuuskunnan vuo den vesijohtoverkoston rakennushankkeeseen otettavalle enintään euron suuruiselle pankkilainalle myönnetään Pyhtään kunnan oma vel kai nen takaus. Vastavakuutta ei vaadita. Merkittiin pöytäkirjaan, että Anne Falck poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

9 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kvalt Merkittiin pöytäkirjaan, että Anne Falck poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Khall Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen Etelä-Elimäen vesiosuuskunta ilmoittaa, että se tarvitsee Pohjois-Pyhtään ve si- ja viemärihankkeen rakentamiseen loppulaskujen maksamista varten vie lä euron suuruisen pankkilainan. Osuuskunta pystyy hakemaan ELY-kes kuk sen ja kunnan avustusta vasta laskujen maksamisen jälkeen. Ra ken nus työt valmistuvat vuoden 2013 loppuun mennessä. Osuuskunta on saanut rahoituspäätöksen Länsi-Kymen Osuuspankilta. Lainan korko on 12 kk euribor + 2,25 % ( kokonaiskorko 2,755%), toi mi tus mak su euroa ja laina-aika vuoden 2014 loppuun. Korko makse taan puolivuosittain ja laina maksetaan viimeistään kertalyhennyksenä Osuuskunnan takausanomus ja Länsi-Kymen Osuuspankin rahoituspäätös ovat esityslistan liitteenä. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Etelä-Elimäen vesiosuuskunnan Poh jois-pyh tään vuoden 2013 vesihuoltoverkoston rakennushankkeeseen otet ta val le enintään euron suuruiselle pankkilainalle myönnetään Pyh tään kunnan omavelkainen takaus. Vastavakuutta ei vaadita. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tar kas te taan heti.

10 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus VERSSONKANKAAN METSÄNHAKKUUSOPIMUS / METSÄLIITTO OSUUSKUNTA 210/ /2013 Khall Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen Kunta on tehnyt Metsäliitto Osuuskunnan kanssa met sän hakkuu so pi muk sen, joka koskee Munapirtissä olevaa Verssonkankaan aluetta. Kun ta on myöhemmin pyytänyt, että eräät hakkuusopimukseen kuu lu vat metsäkuviot jätetään hakkaamatta. Myöhemmin tek ni nen lautakunta on todennut, että hakkuut Malms-tilan metsäkuvioissa 204 ja on keskeytetty. Metsäliitto katsoo, että kyseessä on sopimusrikkomus, josta on aiheutunut yh tiöl le sopimusehtojen mukaisesti vahinko, jonka suuruus on vähintään 25 % saamatta jääneiden puiden sopimuksen mukaisesta hinnasta eli 5 812,50 eu roa. Metsäliitto edellyttää ensisijaisesti, että molemmat osapuolet nou datta vat allekirjoitettua sopimusta. Mikäli kunta hyvän kauppatavan vastaisesti ha luaa purkaa sopimuksen em. metsäkuvioiden osalta, vaatii Metsäliitto kun nal ta vahingonkorvauksena 5 812,50 euroa. Osuuskunta pyytää mennessä tiedon kuinka kunta aikoo asiassa toimia. Hakkuusopimus on tehty ennenkuin oli selvillä, mitä toimintoja vireillä olleen Munapirtin luontomatkailuhankkeen tiimoilta oli tarkoitus alueelle osoit taa. Hankeselvitysten perusteella kyseisten metsäkuvioiden alueelle on suun nit teil la korkeatasoista vapaa-ajan asumista, johon ympäristön hak kuukyp sien ylispuiden poisto huonosti soveltuu. Tästä syystä hakkuutyöt on kes key tet ty kunnanjohtajan ja teknisen lautakunnan toimin, jotta puuston pois ta mi nen voidaan tehdä vain tarvittavilta osin. Metsäliitto Osuuskunnan kirje on esityslistan liitteenä. Kunnanhallitus päättää, että hakkuita ei tässä vaiheessa toteuteta Malms-tilan metsäkuvioilla 204 ja Kunnanjohtaja valtuutetaan neu vot te lemaan Metsäliitto Osuuskunnan kanssa mahdollisen vahingonkorvauksen määrästä. Metsäliitto Osuuskunta Tekninen lautakunta

11 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Khall Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen Kunnanjohtajan ja Metsäliitto Osuuskunnan neuvotteluissa on päädytty siihen, että kunta korvaa menetetystä puumäärästä aiheutuneena vahinkona 5 812,50 euroa Metsäliitolle. Korvaus on sovittu maksettavaksi men nes sä. Neuvottelujen perusteella laadittu sopimus on esityslistan liitteenä. Kunnanhallitus hyväksyy sopimustuloksen ja maksaa Metsäliitto Osuus kunnal le sopimuksen mukaisena vahingonkorvauksena 5 812,50 eroa mennessä.

12 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus SAMMALKALLION OMAKOTITONTTIEN MYYNTIHINNAT 529/ /2013 Tekla Valmistelija: toimistosihteeri p Liite 46 Pyhtään kunnanvaltuusto on hyväksynyt Sammalkallion ase makaa va muu tok sen. Kaavamuutoksella alueelle tuli 53 uutta omakotitonttia, jois ta 23 tonttia on tarkoitus saada myyntiin v keväällä. I- vaiheessa myy tä vien tonttien koot vaihtelevat n m 2 :stä 1500 m 2 :in. Tontteja ei ole vielä lohkottu, joten pinta-alat ovat noin pinta-aloja. Asemakaavakartta alu ees ta on esityslistan liitteenä. Liitteenä 46 on ehdotus Sammalkallion korttelien tonttien hinnoik si. Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että tonttien hinnat vahvistetaan liitteen 46 mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin. Jakelu Khall Liite 57 Kh Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen Teknisen osaston laatima tonttien hintaehdotus on liitteenä 57. Ase ma kaava kart ta on esityslistan liitteenä. Kunnanhallitus määrää Sammalkallion korttelien tonttien hinnat liit teen 57 mukaisesti. tekninen osasto

13 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus AS. OY HUUTRANNAN OSTOTARJOUS Tekla Valmistelija: tekninen johtaja p Asunto Oy Huutranta on tehnyt ostotarjouksen ostotarjouksen maa-alasta, jolla sijaitsee taloyhtiön vuonna 1972 rakentama autotallirakennus. Rakennusliike Rainio on vuokrannut kunnalta ko. maa-alan myöhempää lunastamista varten. Asunto Oy Huutrannan autotallirakennus sijaitsee Siltakylän-Heinlahden asemakaava-alueella. Maa-alue on kaavassa puistoaluetta. Pyhtään keskustaajaman tarkistettuun osayleiskaavaan maa-alan kohtaan on osoitettu merkintä AP/t, pientalovaltainen tiivis asuntoalue/ alue tai alueen osa sijaitsee kokonaan tai osaksi tulvavaara-alueella. Ostotarjous ja alueen kartta ovat esityslistan liitteenä. Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, ettei kunta myy Asunto Oy Huutrannalle maa-alaa, jolla sijaitsee taloyhtiön autotallirakennus. Kunnalla voi tulevaisuudessa olla maa-alalla muita käyttötarpeita. Vs. tekninen johtaja muutti päätösesityksen kuulumaan seuraavasti: Asia jätetään pöydälle. Tekninen lautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen. Tekla Valmistelija: kunnaninsinööri p Kunnalla olevista asiakirjoista ei ilmene, että maa-ala olisi ollut tarkoitus myö hem min myydä As oy Huutrannalle. Alue on voimassa olevassa yleiskaa vas sa asuinpientalojen aluetta ja ajantasa-asemakaavassa puistoa. Kartta alueesta on esityslistan liitteenä. Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, ettei kunta myy Asun to Oy Huutrannalle maa-alaa, jolla sijaitsee taloyhtiön au to tal li ra kennus. Kunnalla voi tulevaisuudessa olla maa-alalla muita käyttötarpeita. Ehdotus hyväksyttiin.

14 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kh Khall Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen Kartta kyseessä olevasta maa-alueesta on esityslistan liitteenä. Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan ehdotuksen. Merkittiin pöytäkirjaan, että Seija Halme poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Asunto Oy Huutranta tekninen lautakunta

15 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus OSTOTARJOUS KIINTEISTÖN BROAS MÄÄRÄALASTA 1517/ /2012 Tekla Valmistelija: kunnaninsinööri p Sami Maaranen on jättänyt kunnalle anomuksen tonttinsa viereisen puis tomaa kais ta leen ostamisesta hintaan 1,50 euro / neliö. Anomus on nähtävillä kokouksessa. Kartta alueesta on esityslistan liitteenä. Alue sijaitsee Kangasmäellä kortteleiden 213 ja 214 välissä ja sitä pitkin on yk si kolmesta kulkuyhteydestä kortteleiden keskellä sijaitsevalle leik ki paikal le. Määräalan pinta-ala olisi 300 m². Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, ettei ko. määräalaa myy dä. Ehdotus hyväksyttiin. Jakelu Kh Khall Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen Kartta kyseessä olevan maa-alueen sijainnista on esityslistan liitteenä. Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan ehdotuksen. Sami Maaranen tekninen lautakunta

16 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus SUOSTUMUS PUROLAN SORAPALSTAN MYYMISEEN SEKÄ NEUVOTTELUJEN ALOITTAMINEN KANGASMÄEN SORAKUOPAN JA NS. MAAMIESSEURAN TONTIN OSTAMISESTA 1061/ /2011 Tekla Valmistelija: tekninen johtaja, p Siltakylän uusjakokunta on osoittanut tekniselle lautakunnalle kirjeen, jossa se pyytää Pyhtään kunnalta suostu musta Pu ro lassa si jait se van noin 1,0 ha:n kokoisen sorapalstan (R:no ) myyn tilu paa ulko puo li sel le. Li säk si kir jees sä uus ja ko kun ta ha luaa neu vo tella Kan gas mäen sora kuo pan (R:no ) sekä ns. Maamiesseuran tonttien (R:no , ja ) myy mi sestä Pyh tään kun nalle. Sil takylän uusjakokunnan kirje on esityslistan liitteenä. Purolassa sijaitsevan sorapalstan suurin yksittäinen omistaja on Pyhtään kunta päivätyn Siltakylän uusjakokunnan ja Pyhtään kunnan välisen vaihtokirjan mukaan kunnalla on oikeus ottaa 9000 m 3 soraa omaan käyttöönsä. Koko alueen soramääräksi on arvioitu vuonna 1984 yhteensä m 3. Lisäksi Pyhtään kunta on sitoutunut antamaan maa-aineksen otto lu van Siltakylän uusjakokunnalle. Alu eelle ei kui ten kaan ole saa tu maa-ainesten ottolupaa. Ostettavaksi tarjottu Kangasmäen sorakuoppa sijaitsee lähellä Kangasmäen vedenottamoa ja tulevan E18-tien vieressä. Pinta-alaltaan alue on 0,417 ha. Alueelta hyö dyn net tä vissä oleva maa-aines on jo otettu pois. Kunnan valmisteilla olevassa Pyhtään keskustaajaman osayleiskaavassa alueelle on osoitettu merkintä KP-1, paljon tilaa vaativan erikoiskaupan ja matkailupalvelujen alue. Alueelle ei saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikköä. Kaavaehdotus on esityslistan liitteenä, johon tontit on merkitty. Ns. Maamiesseuran tontit sijaitsevat keskeisellä paikalla Siltakylää. Pinta-alaltaan ne ovat yhteensä noin 1,0 ha. Kunnan valmisteilla olevassa keskustaa jaman osayleiskaavassa alueelle on osoitettu merkintä AP, pientalovaltainen tiivis asuntoalue. Kaavaehdotus on esityslistan liitteenä, johon tontit on merkitty. Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Siltaky län uus jakokunnalle annetaan suostumus, että se voi käynnistää Purolassa sijait se van so ra palstan R:no myymisen. Lisäksi lautakunta päät tää esit tää kunnan halli tukselle, että Pyhtään kunta käynnistää neuvottelut seu raa vien tilojen ostos ta:

17 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kangasmäen sorakuoppa, R:no Maamiesseuran tontit, R:no , ja Ehdotus hyväksyttiin. Kh Khall Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen Siltakylän uusjakokunnan kirje sekä kaavaehdotus, johon tontit on merkitty, on esityslistan liitteenä. Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan ehdotuksen. Keskustelun kuluessa Alpo Seppälä ehdotti Bengt Renlundin ja Kari Huo vilan kan nat ta ma na, että asia palautetaan tekniselle lautakunnalle uudelleen val mis telta vaksi. Puheenjohtaja tiedusteli kunnanhallitukselta voidaanko Alpo Seppälän ehdotus hyväksyä yksimielisesti. Puheenvuoroja ei pyydetty, joten puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen päättäneen yksimielisesti palauttaa asian tekniselle lautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi. tekninen lautakunta Tekla Kunnaninsinööri p Kangasmäen liittymän hanke on kaavaluonnosvaiheessa ja 1. vaiheen toteut ta mi nen kin alkaa mahdollisimman pian. Suunnittelun ja toteutuksen kan nal ta olisi ensiarvoisen tärkeää, että voitaisiin toimia koko yleiskaavan mu kai sel la alueella. Maamiesseuran tontit Siltakyläntien varrella ovat ajantasa-asemakaavassa AP - aluetta (asuinpientalojen alue eli sille voidaan rakentaa rivitaloja, kytket ty jä pientaloja ja erillisiä pientaloja asumistarkoituksiin). Kunnalla ei tällä hetkellä ole juuri lainkaan tarjontaa rivitalotonteista. Siltakylän uusjakokunnan anomus on nähtävillä kokouksessa. Kartat alueista ovat esityslistan liitteenä.

18 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Siltakylän uus ja ko kun nal le annetaan suostumus, että se voi käynnistää Purolassa sijait se van sorapalstan R:no myymisen. Lisäksi lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Pyhtään kunta käyn nis tää neuvottelut seuraavien tilojen ostosta: - Kangasmäen sorakuoppa, R:no Maamiesseuran tontit, R:no , ja Ehdotus hyväksyttiin. Jakelu Kh Khall Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen Siltakylän uusjakokunnan anomus sekä kartat anomuksessa tarkoitetuista alueista ovat esityslistan liitteenä. Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan ehdotuksen. Siltakylän uusjakokunta tekninen lautakunta

19 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus TALOUSKATSAUS I-X/ / /2013 Khall Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen Hallinto- ja taloussihteeri on koonnut talouskatsauksen Kat saus si säl tää koko kunnan tuloslaskelman 2013 sekä osastoittain ja tulos alueit tain mää rä ra ho jen toteutumatilanteen. Lisäksi katsaukseen sisältyy graa fi nen esi tys menomäärärahojen kehityksestä lokakuun lopun tilanteen mu kai ses ti vuo si na Kunnan käyttötalousmenojen ja -tulojen toteutuman tavoitetaso on yllä mainit tu na ajankohtana 83 %. Tulojen toteutuma oli 110 %, kun edellisenä vuon na samaan aikaan tulokertymä oli 78 %. Menokertymä ylitti ta voi te tason viidellä prosenttiyksiköllä (88 %). Edellisenä vuon na vas taa va na aikana me no to teu tu ma oli 81 %. Toimintakate ylittää tavoitetason kolmel la prosent ti yk si köl lä. Verotulojen ja valtionosuuksien kertymä on ollut 88 %. Kertymä on yhden pro sent ti yk si kön korkeammalla ta sol la kuin edellisenä vuonna. Ra hoi tusme no jen toteutuma oli 15 %. Poistot ja kirjaamattomat laskut huomioon ottaen loka kuun lopun kor jaama ton tulos on noin euroa ylijäämäinen, kun talousarviossa ti livuo den 2013 tu los ta voit teek si asetettu noin euron ylijäämä. Edel lise nä vuon na vastaavaan ai kaan korjaamaton ylijäämä oli noin euroa. Tapahtuneen meno- ja tulokehityksen perusteella, kun otetaan huomioon lop pu vuo den verotulo-oikaisut, kunnan laskennallinen tulos vuoden päättyes sä oli si noin euroa ylijäämäinen. Esityslistan liitteenä kunnan tuloslaskelma sekä lautakuntatasoinen ja tu losalue ta soi nen to teu tu ma ra port ti sekä ennustelaskelma loppuvuoden ke hi tykses tä. Kunnanhallitus merkitsee talouskatsauksen tietoonsa saatetuksi.

20 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus MÄÄRÄALAN MYYMINEN KOLMIO RN:O 1:150 TILASTA STRÖMFORS FISK OY:LLE 569/ /2013 Khall Liite 58 Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen Strömfors Fisk Oy haluaa ostaa noin 2800 m 2 :n suuruisen määräalan tilasta Kol mio RN:o 1:150. Tila sijaitsee Kirkonkylän teollisuusalueella osoit teessa Kotitie 1 ja tulee muodostamaan asemakaava-alueella korttelissa 402 teol li suus ton tin nro 2. Kauppahinnaksi ehdotetaan euroa. Koska tonttia ei ole hinnoiteltu aikaisemmin, tulee kunnanhallituksen päättää myynnistä (hallintosääntö 9 ). Kauppakirjaluonnos ja kartta määräalan sijainnista ovat liitteenä 58. Kunnanhallitus myy Strömfors Fisk Oy:lle noin 2800 m 2 :n suuruisen määrä alan tilasta Kolmio, kiinteistötunnus , yhteensä euron suuruisella kauppahinnalla ja muutoin liitteestä 58 ilmenevin ehdoin. Strömfors Fisk Oy Tekninen lautakunta Kirjanpito

21 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus TIEDOKSI-ASIAT 43/ /2013, 316/11.00/2013, 1788/ /2012, 1578/14.02/2012, 355/ /2013, 554/ /2013, 452/ /2013 Khall Kuntayhtymien pöytäkirjat - Carea, Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän hal li tus 9/ Kymenlaakson pelastuslaitoksen johtokunta 5/ Kotkan ympäristölautakunta 10/ Pöytäkirjat ovat nähtävänä kokousasiakirjoissa. 2. Kotkan-Haminan seudun seutuvaliokunnan pöytäkirjat - Kotkan-Haminan seudun seutuvaliokunta 12/ Pöytäkirja on nähtävänä kokousasiakirjoissa. 3. Johtoryhmän kokoukset Johtoryhmä on kokoontunut ja Henna Hytösen ym. allekirjoittama kirjelmä, jolla vastustetaan Pyh tää-lisän poistamista. Allekirjoittaneita on 131. Kirjelmä on esityslistan liitteenä. 5. Ote Kymenlaakson Liiton hallituksen pöytäkirjasta /Maa kun ta kaa va, lausunto- ja muistutusvastineet Jäljennös otteesta liitteineen on esityslistan liitteenä. 6. Ote Virolahden kunnanhallituksen pöytäkirjasta /Kun talain mukaisen selvitysavustuksen hakeminen Päätöksellä Kotkan kaupunki on valtuutettu hakemaan kuntarakennelain mu kais ta selvitysavustusta sekä talouden tervehdyttämiskeinojen sel vit tä miseen tarkoitettua lisäosaa Virolahden kunnan puolesta. 7. Ote Miehikkälän kunnanhallituksen pöytäkirjasta /Kotkan-Ha mi nan seudun matkailun organisoituminen Päätöksellä on hyväksytty seutuvaltuuston esitys Kotkan-Haminan seudun mat kai lun organisoitumisesta lukien edellyttäen, että myös seudun muut kunnat hyväksyvät ehdotuksen. Lisäksi on hyväksytty Miehikkälän,

22 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Pyh tään ja Virolahden kuntien sekä Cursor Oy:n välinen sopimus mat kai lupal ve lui den tuottamisesta. Miehikkälän kunnan edustajaksi mat kai lu yk sikön johtoryhmään on nimetty museonjohtaja Anu Haapala. 8. Kansaneläkelaitoksen päätös /Työnantajan järjestämän työ terveys huol lon kustannusten korvaaminen tilikaudella Jäljennös päätöksestä on esityslistan liitteenä. 9. Kårkullan kuntayhtymän kirje /Kuntayhtymän peruspääomalle mak set ta va korko 2013 Pyhtään kunnan peruspääomalle ,94 euroa maksettava korko on 258,83 euroa (1 %). 10. Ote Kotkan kaupunginvaltuuston pöytäkirjasta /Kotkan-Haminan seutusopimuksen uusiminen Kaupunginvaltuusto on päätöksellään hyväksynyt uuden seutusopimuksen. Kunnanhallitus merkitsee edellä olevat asiat tiedoksi ja saattaa asian 4. valtuuston tietoon talousarvioasiakirjojen yhteydessä.

23 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus HALLINTOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA YLEISHALLINNON VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Khall Liite Hallintojohtaja: Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi kunnanhallituksen alai sen vi ran omai sen päätöksen. Tällaisia viranomaisia ovat lautakunnat, johtokunnat, toimikunnat ja viranhaltijat, joille on johtosäännöllä delegoitu päätösvaltaa. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeis tään sen ajan kuluessa, jossa kuntalain 89 :ssä tar koitettu oikaisuvaatimus päätökses tä on tehtävä. Kuntalain 51 :n mukaan ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa kui ten kaan ot taa: 1. lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; eikä 2. yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita. Hallintosäännön 32 :ssä säädetään, että kunnanhallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava kunnanhallituksel le tekemistään pää töksistä lukuun ottamatta säännön 11 :n 1-3 ja 5-7 kohdissa mainittuja asioita. Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöy täkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Pää tökset niistä asioista, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden estä mättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian otta misesta kunnanhallituk sen tai lautakunnan käsiteltäväksi. Toimielinten pöytäkirjat Nuorisovaltuusto 7/ :t Tekninen lautakunta 8/ :t Tarkastuslautakunta 4/ :t Viranhaltijapäätökset 1. Kunnanjohtajan päätökset Henkilöstöpäätökset: - :t yleisesti nähtävänä Luettelo kunnanjohtajan päätöksistä on liitteenä 59.

24 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Hallintojohtajan päätökset Ei päätöksiä. 3. Hallinto- ja taloussihteerin päätökset Henkilöstöpäätökset: - :t 85-86, ja 91 yleisesti nähtävänä :t 87 ja 90 kokousasiakirjoissa Yleispäätökset: - 16 yleisesti nähtävänä Luettelo hallinto- ja taloussihteerin päätöksistä on liitteenä 60. Kunnanhallitus merkitsee edellä olevat pää tökset tietoonsa saa te tuiksi ja päät tää, ettei päätösten johdosta käytetä kun talain 51 :ssä tar koi tettua otto-oi keutta eikä muutoksenhakuoikeutta.

25 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus Kaavoitustoimikunta Kunnanhallitus KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 433/ /2013 Khall Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaavan viimeisin muutos on hyväksytty val tuus tos sa Moottoritien valmistumisen myötä alueen kiin nos ta vuus on lisääntymässä ja sieltä on tehty uusi kaksi tonttia käsittävä va raus korttelista 1. Varaajan harjoittaman liiketoiminnan kannalta olisi tarpeen saada tonteilta liittymä myös Kvartsikadulle, joka nyt on kaa va määräyk sel lä estetty. Ko. kaavamääräyksestä on haettu poikkeuslupaa ELY-keskuk sel ta ilman tulosta. Yrittäjän toimintaedellytysten turvaamiseksi on jäljel lä vaihtoehdoista enää kaavan muuttaminen. Samalla voidaan tarkastella kaa va-aluet ta kokonaisuudessaan ja poistaa esille tulleet epäkohdat. Kartta kaava-alueesta on esityslistan liitteenä. Kunnanhallitus antaa kaavoitustoimikunnalle tehtäväksi aloittaa toi men piteet Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaavan muuttamiseksi. Kaavoitustoimikunta Kaavtmk Valmistelija: kunnaninsinööri p Liitteet 3, 4, 5, 6 Kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (liite 3), kaa va luonnos määräyksineen (liite 4) sekä luonnoksen selostus (liite 5) ja ha vain neku va (liite 6) ovat liitteenä. Kaavamuutosta voidaan pitää merkitykseltään vä häi se nä ja sen vuoksi ei ole tarpeen järjestää viranomaisneuvottelua Kunnaninsinööri: Kaavoitustoimikunta päättää asettaa kirkonkylän teollisuusalueen korttelin 1 asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaa valuon nok sen nähtäville 14 vrk ajaksi.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43 Kunnanhallitus 09.02.2015 Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189 Kunnanhallitus 26.06.2014 AIKA 26.06.2014 klo 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475 Kunnanhallitus 03.12.2013 Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 298 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246 Kunnanhallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120. Kunnanvaltuusto 26.08.2013. Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120. Kunnanvaltuusto 26.08.2013. Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120 Kunnanvaltuusto 26.08.2013 Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 604 Kaupunginhallitus AIKA 08.09.2014 klo 15:00-17:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 301 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 265 Kunnanhallitus 04.06.2012 AIKA 04.06.2012 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 Kunnanhallitus 11.05.2009 AIKA 11.05.2009 klo 18:30-20:35 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 81 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 82 Pöytäkirjan

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166 Tekninen lautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 13:00-15:55 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 13/2014 1 Kunnanhallitus 13.08.2014 AKA 17:05-20:00 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:05-20:00 Puheenjohtaja Arffman

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19 Kunnanhallitus 26.05.2014 Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 124 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 125 Esityslistan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23 Tekninen lautakunta Aika 19.08.2014 klo 17:05-17:55 Paikka Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 74 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot