Drockila Rune Jäsen. Metsola Anne Jäsen. Tuomala Markku Jäsen. Rupponen Matti Pöytäkirjanpitäjä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Drockila Rune Jäsen. Metsola Anne Jäsen. Tuomala Markku Jäsen. Rupponen Matti Pöytäkirjanpitäjä"

Transkriptio

1 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus AIKA klo 17:00-18:15 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Tjeder Sari Puheenjohtaja Lehto Raul Varapuheenjohtaja Drockila Rune Jäsen Halme Seija Jäsen Huovila Kari Jäsen Klami Jaana Jäsen Metsola Anne Jäsen Silta Pirkko Jäsen Tuomala Markku Jäsen MUUT Kallio Osmo Kvalt pj Tähtinen Hannu Kvalt I vpj Renlund Bengt Kvalt II vpj Nuuttila Olli Esitteljä Rupponen Matti Pöytäkirjanpitäjä ASIAT :t ALLEKIRJOITUS Sari Tjeder Puheenjohtaja Matti Rupponen Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Raul Lehto Markku Tuomala PÖYTÄKIRJA NÄHTÄVILLÄ Pyhtään kunnanvirastossa torstaina kello TODISTAA Ilmoitustaulunhoitaja Tiina Tura

2 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus ASIAT Otsikko Sivu 278 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN TALOUSARVION 2013 MUUTTAMINEN VALTUUSTOALOITE KUNNAN SISÄISEN JOUKKOLIIKENTEEN KEHITTÄMISEKSI 282 VALTUUSTOALOITE KALAPORTAIDEN RAKENTAMISEKSI AHVENKOSKEN VOIMALAN PADON OHITSE 283 TAKAUSANOMUS / ETELÄ-ELIMÄEN VESIOSUUSKUNTA 284 VERSSONKANKAAN METSÄNHAKKUUSOPIMUS / METSÄLIITTO OSUUSKUNTA 285 SAMMALKALLION OMAKOTITONTTIEN MYYNTIHINNAT AS. OY HUUTRANNAN OSTOTARJOUS OSTOTARJOUS KIINTEISTÖN BROAS MÄÄRÄALASTA 288 SUOSTUMUS PUROLAN SORAPALSTAN MYYMISEEN SEKÄ NEUVOTTELUJEN ALOITTAMINEN KANGASMÄEN SORAKUOPAN JA NS. MAAMIESSEURAN TONTIN OSTAMISESTA TALOUSKATSAUS I-X/ MÄÄRÄALAN MYYMINEN KOLMIO RN:O 1:150 TILASTA STRÖMFORS FISK OY:LLE TIEDOKSI-ASIAT HALLINTOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA YLEISHALLINNON VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 293 KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ELINKEINOSTRATEGIAN PÄIVITTÄMINEN VUOSILOMAN MYÖNTÄMINEN / KUNNANJOHTAJA OLLI NUUTTILA 487

3 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall Hallintojohtaja: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja niille, joilla on oikeus tai velvollisuus osallistua kokoukseen, toimielimen päättämällä tavalla (hallintosääntö 41 ). Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden (hallintosääntö 44 ). Puheenjohtaja: Kunnanhallitus toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.

4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Khall Hallintojohtaja: Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjoh taja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä edeltäpäin ilmoitettuna aikana toimielimen päättämässä paikassa (hallintosääntö 51 ). Tarkastusvuorossa ovat Raul Lehto ja Markku Tuomala. Puheenjohtaja: Valitaan kaksi kunnanhallituksen jäsentä tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirja. Valittiin Raul Lehto ja Markku Tuomala.

5 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus TALOUSARVION 2013 MUUTTAMINEN 1535/ /2012 Khall Liite 56 Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen Osastoilta on pyydetty tiedot talousarvion 2013 muuttamistarpeista mennessä. Osastojen muu tos pyyn tö jen lisäksi verotuloarviota on korjattu vas taa maan tämänhetkistä tilannetta. Tehtyjen muutosten jälkeen tuloslaskelma vuodelta 2013 osoittaa ylijäämää noin euroa. Ehdotus talousarvion 2013 muuttamiseksi on liitteenä 56. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että ehdotus vuoden 2013 ta lous arvion muuttamiseksi hyväksytään liitteen 56 mukaisesti.

6 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus VALTUUSTOALOITE KUNNAN SISÄISEN JOUKKOLIIKENTEEN KEHITTÄMISEKSI 370/ /2013 Tekla Liite 43 Valmistelija: tekninen johtaja p llliiteiiite 44 Pyhtään Perussuomalaiset ja Pyhtään vihreät ovat tehneet valtuus to aloit teen kunnan sisäisen joukkoliikenteen kehittämiseksi. Kirje on esi tys lis tan liitteenä. Pyhtään kunta on päivätyllä sopimuksella liittynyt Haminan, Kotkan ja Pyhtään yhteiseen henkilökuljetusyksikköön, jonka toiminta käyn nistyy Aloitteen mukaiset kehittämistehtävät kuuluvat aloittavan hen ki lö kul je tus yk si kön tehtäviin. Liitteenä (liite 43) on yh teis työ so pi mus Haminan, Kotkan ja Pyhtään yhteisestä henkilökuljetusyksiköstä. Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta päättää, että annetaan aloitteenmukaiset ke hi tys eh dotuk set tiedoksi uudelle Haminan, Kotkan ja Pyhtään yhteiselle hen ki lö kul jetus yk si köl le ja päättää saattaa asian kunnanhallituksen ja edelleen kun nanval tuus ton tietoon. Ehdotus hyväksyttiin. Jakelu Kunnanhallitus ja -kunnanvaltuusto Haminan, Kotkan ja Pyhtään yhteinen henkilökuljetusyksikkö Khall Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen Perussuomalaisten ja vihreiden aloite sekä yhteistyösopimus henkilökuljetusyksiköstä ovat esityslistan liitteenä. Kunnanhallitus saattaa asian valtuuston tietoon.

7 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus VALTUUSTOALOITE KALAPORTAIDEN RAKENTAMISEKSI AHVENKOSKEN VOIMALAN PADON OHITSE 1830/ /2012 Tekla Valmistelija: tekninen johtaja p Yrjö Kauris on tehnyt valtuustoaloitteen kalaportaiden ra ken tami sek si Ahvenkosken voimalan padon ohitse. Kirje on esityslistan liitteenä. Ka la ta lous edun ajaminen on Kaakkois-Suomen ELY -keskuksen vastuulla. Kaak kois-suo men ELY -keskuksen kalatalousviranomainen käynnistää kala ta lous vel voit teen muutosprosessin. Kunta voi kannattaa kalaportaiden raken ta mis ta. Lisäksi kunta tai yksityinen kansalainen voi tehdä ehdotuksen ka la por taan rakentamiseksi Kaakkois-Suomen ELY -keskukselle. Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta päättää ehdottaa Kaakkois-Suomen Ely-keskukselle, et tä Kaakkois-Suomen ELY -keskuksen kalatalousviranomainen käyn nis täisi toimenpiteet kalaportaiden rakentamiseksi ja vaelluskalojen lohen, tai menen ja siian nousun turvaamiseksi Ahvenkosken voimalan ohitse ja saattaa asian kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston tietoon. Ehdotus hyväksyttiin. Lisäksi tekninen lautakunta päätti esittää Ely-keskukselle myös vastaavien toimenpiteiden käynnistämistä Ediskosken (Stockfors) voimalan osalta. Jakelu ELY -keskus Kunnanhallitus- ja valtuusto Khall Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen Yrjö Kauriin aloite on esityslistan liitteenä. Kunnanhallitus saattaa asian valtuuston tietoon.

8 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus TAKAUSANOMUS / ETELÄ-ELIMÄEN VESIOSUUSKUNTA 1703/ /2012 Khall Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen Etelä-Elimäen vesiosuuskunta rakentaa vesihuoltoverkostoa Haaviston, Vas ti lan ja Hirvikosken alueelle. Hanke toteutetaan vuosien ai kana. Runkoverkon pituus on 28 km ja liittyjiä 83 taloutta. Hankkeen ko konais kus tan nus on 1,2 miljoonaa euroa. Osuuskunta tarvitsee ra ken nus ai kaista rahoitusta varten euron suuruisen pankkilainan. Etelä-Elimäen vesiosuuskunta anoo kunnalta takausta enintään euron suuruiselle lainapääomalle viiden vuoden ajaksi. Osuuskunta on päättänyt ottaa lainan Länsi-Kymen Osuuspankista. Laina on sidottu 6 kk euriboriin marginaalilla on 1,2 % (tarjoushetkellä ko ko nais korko oli 1,85 %). Perusteluna takauksen myöntämiselle on kunnan ai kai semmin noudattama käytäntö vesiosuuskuntien lainojen takausten suhteen. Heikki Harjula ja Kari Prättälä toteavat teoksessaan "Kuntalaki - tausta ja tul kin nat", että takauksia ja muuta suoraa taloudellista tukea tulisi yleensä an taa vain sellaisille yhteisöille, jotka ovat kunnan määräämisvallassa tai joi den toiminta läheisesti liittyy kunnan toimintaa. Tässä tapauksessa on kyse kunnallisen vesilaitosyhtiön jatkumosta, joten edellytys takauksen myöntä mi sel le on olemassa. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Etelä-Elimäen vesiosuuskunnan vuo den vesijohtoverkoston rakennushankkeeseen otettavalle enintään euron suuruiselle pankkilainalle myönnetään Pyhtään kunnan oma vel kai nen takaus. Vastavakuutta ei vaadita. Merkittiin pöytäkirjaan, että Anne Falck poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

9 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kvalt Merkittiin pöytäkirjaan, että Anne Falck poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Khall Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen Etelä-Elimäen vesiosuuskunta ilmoittaa, että se tarvitsee Pohjois-Pyhtään ve si- ja viemärihankkeen rakentamiseen loppulaskujen maksamista varten vie lä euron suuruisen pankkilainan. Osuuskunta pystyy hakemaan ELY-kes kuk sen ja kunnan avustusta vasta laskujen maksamisen jälkeen. Ra ken nus työt valmistuvat vuoden 2013 loppuun mennessä. Osuuskunta on saanut rahoituspäätöksen Länsi-Kymen Osuuspankilta. Lainan korko on 12 kk euribor + 2,25 % ( kokonaiskorko 2,755%), toi mi tus mak su euroa ja laina-aika vuoden 2014 loppuun. Korko makse taan puolivuosittain ja laina maksetaan viimeistään kertalyhennyksenä Osuuskunnan takausanomus ja Länsi-Kymen Osuuspankin rahoituspäätös ovat esityslistan liitteenä. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Etelä-Elimäen vesiosuuskunnan Poh jois-pyh tään vuoden 2013 vesihuoltoverkoston rakennushankkeeseen otet ta val le enintään euron suuruiselle pankkilainalle myönnetään Pyh tään kunnan omavelkainen takaus. Vastavakuutta ei vaadita. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tar kas te taan heti.

10 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus VERSSONKANKAAN METSÄNHAKKUUSOPIMUS / METSÄLIITTO OSUUSKUNTA 210/ /2013 Khall Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen Kunta on tehnyt Metsäliitto Osuuskunnan kanssa met sän hakkuu so pi muk sen, joka koskee Munapirtissä olevaa Verssonkankaan aluetta. Kun ta on myöhemmin pyytänyt, että eräät hakkuusopimukseen kuu lu vat metsäkuviot jätetään hakkaamatta. Myöhemmin tek ni nen lautakunta on todennut, että hakkuut Malms-tilan metsäkuvioissa 204 ja on keskeytetty. Metsäliitto katsoo, että kyseessä on sopimusrikkomus, josta on aiheutunut yh tiöl le sopimusehtojen mukaisesti vahinko, jonka suuruus on vähintään 25 % saamatta jääneiden puiden sopimuksen mukaisesta hinnasta eli 5 812,50 eu roa. Metsäliitto edellyttää ensisijaisesti, että molemmat osapuolet nou datta vat allekirjoitettua sopimusta. Mikäli kunta hyvän kauppatavan vastaisesti ha luaa purkaa sopimuksen em. metsäkuvioiden osalta, vaatii Metsäliitto kun nal ta vahingonkorvauksena 5 812,50 euroa. Osuuskunta pyytää mennessä tiedon kuinka kunta aikoo asiassa toimia. Hakkuusopimus on tehty ennenkuin oli selvillä, mitä toimintoja vireillä olleen Munapirtin luontomatkailuhankkeen tiimoilta oli tarkoitus alueelle osoit taa. Hankeselvitysten perusteella kyseisten metsäkuvioiden alueelle on suun nit teil la korkeatasoista vapaa-ajan asumista, johon ympäristön hak kuukyp sien ylispuiden poisto huonosti soveltuu. Tästä syystä hakkuutyöt on kes key tet ty kunnanjohtajan ja teknisen lautakunnan toimin, jotta puuston pois ta mi nen voidaan tehdä vain tarvittavilta osin. Metsäliitto Osuuskunnan kirje on esityslistan liitteenä. Kunnanhallitus päättää, että hakkuita ei tässä vaiheessa toteuteta Malms-tilan metsäkuvioilla 204 ja Kunnanjohtaja valtuutetaan neu vot te lemaan Metsäliitto Osuuskunnan kanssa mahdollisen vahingonkorvauksen määrästä. Metsäliitto Osuuskunta Tekninen lautakunta

11 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Khall Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen Kunnanjohtajan ja Metsäliitto Osuuskunnan neuvotteluissa on päädytty siihen, että kunta korvaa menetetystä puumäärästä aiheutuneena vahinkona 5 812,50 euroa Metsäliitolle. Korvaus on sovittu maksettavaksi men nes sä. Neuvottelujen perusteella laadittu sopimus on esityslistan liitteenä. Kunnanhallitus hyväksyy sopimustuloksen ja maksaa Metsäliitto Osuus kunnal le sopimuksen mukaisena vahingonkorvauksena 5 812,50 eroa mennessä.

12 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus SAMMALKALLION OMAKOTITONTTIEN MYYNTIHINNAT 529/ /2013 Tekla Valmistelija: toimistosihteeri p Liite 46 Pyhtään kunnanvaltuusto on hyväksynyt Sammalkallion ase makaa va muu tok sen. Kaavamuutoksella alueelle tuli 53 uutta omakotitonttia, jois ta 23 tonttia on tarkoitus saada myyntiin v keväällä. I- vaiheessa myy tä vien tonttien koot vaihtelevat n m 2 :stä 1500 m 2 :in. Tontteja ei ole vielä lohkottu, joten pinta-alat ovat noin pinta-aloja. Asemakaavakartta alu ees ta on esityslistan liitteenä. Liitteenä 46 on ehdotus Sammalkallion korttelien tonttien hinnoik si. Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että tonttien hinnat vahvistetaan liitteen 46 mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin. Jakelu Khall Liite 57 Kh Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen Teknisen osaston laatima tonttien hintaehdotus on liitteenä 57. Ase ma kaava kart ta on esityslistan liitteenä. Kunnanhallitus määrää Sammalkallion korttelien tonttien hinnat liit teen 57 mukaisesti. tekninen osasto

13 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus AS. OY HUUTRANNAN OSTOTARJOUS Tekla Valmistelija: tekninen johtaja p Asunto Oy Huutranta on tehnyt ostotarjouksen ostotarjouksen maa-alasta, jolla sijaitsee taloyhtiön vuonna 1972 rakentama autotallirakennus. Rakennusliike Rainio on vuokrannut kunnalta ko. maa-alan myöhempää lunastamista varten. Asunto Oy Huutrannan autotallirakennus sijaitsee Siltakylän-Heinlahden asemakaava-alueella. Maa-alue on kaavassa puistoaluetta. Pyhtään keskustaajaman tarkistettuun osayleiskaavaan maa-alan kohtaan on osoitettu merkintä AP/t, pientalovaltainen tiivis asuntoalue/ alue tai alueen osa sijaitsee kokonaan tai osaksi tulvavaara-alueella. Ostotarjous ja alueen kartta ovat esityslistan liitteenä. Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, ettei kunta myy Asunto Oy Huutrannalle maa-alaa, jolla sijaitsee taloyhtiön autotallirakennus. Kunnalla voi tulevaisuudessa olla maa-alalla muita käyttötarpeita. Vs. tekninen johtaja muutti päätösesityksen kuulumaan seuraavasti: Asia jätetään pöydälle. Tekninen lautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen. Tekla Valmistelija: kunnaninsinööri p Kunnalla olevista asiakirjoista ei ilmene, että maa-ala olisi ollut tarkoitus myö hem min myydä As oy Huutrannalle. Alue on voimassa olevassa yleiskaa vas sa asuinpientalojen aluetta ja ajantasa-asemakaavassa puistoa. Kartta alueesta on esityslistan liitteenä. Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, ettei kunta myy Asun to Oy Huutrannalle maa-alaa, jolla sijaitsee taloyhtiön au to tal li ra kennus. Kunnalla voi tulevaisuudessa olla maa-alalla muita käyttötarpeita. Ehdotus hyväksyttiin.

14 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kh Khall Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen Kartta kyseessä olevasta maa-alueesta on esityslistan liitteenä. Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan ehdotuksen. Merkittiin pöytäkirjaan, että Seija Halme poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Asunto Oy Huutranta tekninen lautakunta

15 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus OSTOTARJOUS KIINTEISTÖN BROAS MÄÄRÄALASTA 1517/ /2012 Tekla Valmistelija: kunnaninsinööri p Sami Maaranen on jättänyt kunnalle anomuksen tonttinsa viereisen puis tomaa kais ta leen ostamisesta hintaan 1,50 euro / neliö. Anomus on nähtävillä kokouksessa. Kartta alueesta on esityslistan liitteenä. Alue sijaitsee Kangasmäellä kortteleiden 213 ja 214 välissä ja sitä pitkin on yk si kolmesta kulkuyhteydestä kortteleiden keskellä sijaitsevalle leik ki paikal le. Määräalan pinta-ala olisi 300 m². Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, ettei ko. määräalaa myy dä. Ehdotus hyväksyttiin. Jakelu Kh Khall Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen Kartta kyseessä olevan maa-alueen sijainnista on esityslistan liitteenä. Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan ehdotuksen. Sami Maaranen tekninen lautakunta

16 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus SUOSTUMUS PUROLAN SORAPALSTAN MYYMISEEN SEKÄ NEUVOTTELUJEN ALOITTAMINEN KANGASMÄEN SORAKUOPAN JA NS. MAAMIESSEURAN TONTIN OSTAMISESTA 1061/ /2011 Tekla Valmistelija: tekninen johtaja, p Siltakylän uusjakokunta on osoittanut tekniselle lautakunnalle kirjeen, jossa se pyytää Pyhtään kunnalta suostu musta Pu ro lassa si jait se van noin 1,0 ha:n kokoisen sorapalstan (R:no ) myyn tilu paa ulko puo li sel le. Li säk si kir jees sä uus ja ko kun ta ha luaa neu vo tella Kan gas mäen sora kuo pan (R:no ) sekä ns. Maamiesseuran tonttien (R:no , ja ) myy mi sestä Pyh tään kun nalle. Sil takylän uusjakokunnan kirje on esityslistan liitteenä. Purolassa sijaitsevan sorapalstan suurin yksittäinen omistaja on Pyhtään kunta päivätyn Siltakylän uusjakokunnan ja Pyhtään kunnan välisen vaihtokirjan mukaan kunnalla on oikeus ottaa 9000 m 3 soraa omaan käyttöönsä. Koko alueen soramääräksi on arvioitu vuonna 1984 yhteensä m 3. Lisäksi Pyhtään kunta on sitoutunut antamaan maa-aineksen otto lu van Siltakylän uusjakokunnalle. Alu eelle ei kui ten kaan ole saa tu maa-ainesten ottolupaa. Ostettavaksi tarjottu Kangasmäen sorakuoppa sijaitsee lähellä Kangasmäen vedenottamoa ja tulevan E18-tien vieressä. Pinta-alaltaan alue on 0,417 ha. Alueelta hyö dyn net tä vissä oleva maa-aines on jo otettu pois. Kunnan valmisteilla olevassa Pyhtään keskustaajaman osayleiskaavassa alueelle on osoitettu merkintä KP-1, paljon tilaa vaativan erikoiskaupan ja matkailupalvelujen alue. Alueelle ei saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikköä. Kaavaehdotus on esityslistan liitteenä, johon tontit on merkitty. Ns. Maamiesseuran tontit sijaitsevat keskeisellä paikalla Siltakylää. Pinta-alaltaan ne ovat yhteensä noin 1,0 ha. Kunnan valmisteilla olevassa keskustaa jaman osayleiskaavassa alueelle on osoitettu merkintä AP, pientalovaltainen tiivis asuntoalue. Kaavaehdotus on esityslistan liitteenä, johon tontit on merkitty. Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Siltaky län uus jakokunnalle annetaan suostumus, että se voi käynnistää Purolassa sijait se van so ra palstan R:no myymisen. Lisäksi lautakunta päät tää esit tää kunnan halli tukselle, että Pyhtään kunta käynnistää neuvottelut seu raa vien tilojen ostos ta:

17 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kangasmäen sorakuoppa, R:no Maamiesseuran tontit, R:no , ja Ehdotus hyväksyttiin. Kh Khall Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen Siltakylän uusjakokunnan kirje sekä kaavaehdotus, johon tontit on merkitty, on esityslistan liitteenä. Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan ehdotuksen. Keskustelun kuluessa Alpo Seppälä ehdotti Bengt Renlundin ja Kari Huo vilan kan nat ta ma na, että asia palautetaan tekniselle lautakunnalle uudelleen val mis telta vaksi. Puheenjohtaja tiedusteli kunnanhallitukselta voidaanko Alpo Seppälän ehdotus hyväksyä yksimielisesti. Puheenvuoroja ei pyydetty, joten puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen päättäneen yksimielisesti palauttaa asian tekniselle lautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi. tekninen lautakunta Tekla Kunnaninsinööri p Kangasmäen liittymän hanke on kaavaluonnosvaiheessa ja 1. vaiheen toteut ta mi nen kin alkaa mahdollisimman pian. Suunnittelun ja toteutuksen kan nal ta olisi ensiarvoisen tärkeää, että voitaisiin toimia koko yleiskaavan mu kai sel la alueella. Maamiesseuran tontit Siltakyläntien varrella ovat ajantasa-asemakaavassa AP - aluetta (asuinpientalojen alue eli sille voidaan rakentaa rivitaloja, kytket ty jä pientaloja ja erillisiä pientaloja asumistarkoituksiin). Kunnalla ei tällä hetkellä ole juuri lainkaan tarjontaa rivitalotonteista. Siltakylän uusjakokunnan anomus on nähtävillä kokouksessa. Kartat alueista ovat esityslistan liitteenä.

18 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Siltakylän uus ja ko kun nal le annetaan suostumus, että se voi käynnistää Purolassa sijait se van sorapalstan R:no myymisen. Lisäksi lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Pyhtään kunta käyn nis tää neuvottelut seuraavien tilojen ostosta: - Kangasmäen sorakuoppa, R:no Maamiesseuran tontit, R:no , ja Ehdotus hyväksyttiin. Jakelu Kh Khall Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen Siltakylän uusjakokunnan anomus sekä kartat anomuksessa tarkoitetuista alueista ovat esityslistan liitteenä. Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan ehdotuksen. Siltakylän uusjakokunta tekninen lautakunta

19 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus TALOUSKATSAUS I-X/ / /2013 Khall Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen Hallinto- ja taloussihteeri on koonnut talouskatsauksen Kat saus si säl tää koko kunnan tuloslaskelman 2013 sekä osastoittain ja tulos alueit tain mää rä ra ho jen toteutumatilanteen. Lisäksi katsaukseen sisältyy graa fi nen esi tys menomäärärahojen kehityksestä lokakuun lopun tilanteen mu kai ses ti vuo si na Kunnan käyttötalousmenojen ja -tulojen toteutuman tavoitetaso on yllä mainit tu na ajankohtana 83 %. Tulojen toteutuma oli 110 %, kun edellisenä vuon na samaan aikaan tulokertymä oli 78 %. Menokertymä ylitti ta voi te tason viidellä prosenttiyksiköllä (88 %). Edellisenä vuon na vas taa va na aikana me no to teu tu ma oli 81 %. Toimintakate ylittää tavoitetason kolmel la prosent ti yk si köl lä. Verotulojen ja valtionosuuksien kertymä on ollut 88 %. Kertymä on yhden pro sent ti yk si kön korkeammalla ta sol la kuin edellisenä vuonna. Ra hoi tusme no jen toteutuma oli 15 %. Poistot ja kirjaamattomat laskut huomioon ottaen loka kuun lopun kor jaama ton tulos on noin euroa ylijäämäinen, kun talousarviossa ti livuo den 2013 tu los ta voit teek si asetettu noin euron ylijäämä. Edel lise nä vuon na vastaavaan ai kaan korjaamaton ylijäämä oli noin euroa. Tapahtuneen meno- ja tulokehityksen perusteella, kun otetaan huomioon lop pu vuo den verotulo-oikaisut, kunnan laskennallinen tulos vuoden päättyes sä oli si noin euroa ylijäämäinen. Esityslistan liitteenä kunnan tuloslaskelma sekä lautakuntatasoinen ja tu losalue ta soi nen to teu tu ma ra port ti sekä ennustelaskelma loppuvuoden ke hi tykses tä. Kunnanhallitus merkitsee talouskatsauksen tietoonsa saatetuksi.

20 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus MÄÄRÄALAN MYYMINEN KOLMIO RN:O 1:150 TILASTA STRÖMFORS FISK OY:LLE 569/ /2013 Khall Liite 58 Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen Strömfors Fisk Oy haluaa ostaa noin 2800 m 2 :n suuruisen määräalan tilasta Kol mio RN:o 1:150. Tila sijaitsee Kirkonkylän teollisuusalueella osoit teessa Kotitie 1 ja tulee muodostamaan asemakaava-alueella korttelissa 402 teol li suus ton tin nro 2. Kauppahinnaksi ehdotetaan euroa. Koska tonttia ei ole hinnoiteltu aikaisemmin, tulee kunnanhallituksen päättää myynnistä (hallintosääntö 9 ). Kauppakirjaluonnos ja kartta määräalan sijainnista ovat liitteenä 58. Kunnanhallitus myy Strömfors Fisk Oy:lle noin 2800 m 2 :n suuruisen määrä alan tilasta Kolmio, kiinteistötunnus , yhteensä euron suuruisella kauppahinnalla ja muutoin liitteestä 58 ilmenevin ehdoin. Strömfors Fisk Oy Tekninen lautakunta Kirjanpito

21 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus TIEDOKSI-ASIAT 43/ /2013, 316/11.00/2013, 1788/ /2012, 1578/14.02/2012, 355/ /2013, 554/ /2013, 452/ /2013 Khall Kuntayhtymien pöytäkirjat - Carea, Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän hal li tus 9/ Kymenlaakson pelastuslaitoksen johtokunta 5/ Kotkan ympäristölautakunta 10/ Pöytäkirjat ovat nähtävänä kokousasiakirjoissa. 2. Kotkan-Haminan seudun seutuvaliokunnan pöytäkirjat - Kotkan-Haminan seudun seutuvaliokunta 12/ Pöytäkirja on nähtävänä kokousasiakirjoissa. 3. Johtoryhmän kokoukset Johtoryhmä on kokoontunut ja Henna Hytösen ym. allekirjoittama kirjelmä, jolla vastustetaan Pyh tää-lisän poistamista. Allekirjoittaneita on 131. Kirjelmä on esityslistan liitteenä. 5. Ote Kymenlaakson Liiton hallituksen pöytäkirjasta /Maa kun ta kaa va, lausunto- ja muistutusvastineet Jäljennös otteesta liitteineen on esityslistan liitteenä. 6. Ote Virolahden kunnanhallituksen pöytäkirjasta /Kun talain mukaisen selvitysavustuksen hakeminen Päätöksellä Kotkan kaupunki on valtuutettu hakemaan kuntarakennelain mu kais ta selvitysavustusta sekä talouden tervehdyttämiskeinojen sel vit tä miseen tarkoitettua lisäosaa Virolahden kunnan puolesta. 7. Ote Miehikkälän kunnanhallituksen pöytäkirjasta /Kotkan-Ha mi nan seudun matkailun organisoituminen Päätöksellä on hyväksytty seutuvaltuuston esitys Kotkan-Haminan seudun mat kai lun organisoitumisesta lukien edellyttäen, että myös seudun muut kunnat hyväksyvät ehdotuksen. Lisäksi on hyväksytty Miehikkälän,

22 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Pyh tään ja Virolahden kuntien sekä Cursor Oy:n välinen sopimus mat kai lupal ve lui den tuottamisesta. Miehikkälän kunnan edustajaksi mat kai lu yk sikön johtoryhmään on nimetty museonjohtaja Anu Haapala. 8. Kansaneläkelaitoksen päätös /Työnantajan järjestämän työ terveys huol lon kustannusten korvaaminen tilikaudella Jäljennös päätöksestä on esityslistan liitteenä. 9. Kårkullan kuntayhtymän kirje /Kuntayhtymän peruspääomalle mak set ta va korko 2013 Pyhtään kunnan peruspääomalle ,94 euroa maksettava korko on 258,83 euroa (1 %). 10. Ote Kotkan kaupunginvaltuuston pöytäkirjasta /Kotkan-Haminan seutusopimuksen uusiminen Kaupunginvaltuusto on päätöksellään hyväksynyt uuden seutusopimuksen. Kunnanhallitus merkitsee edellä olevat asiat tiedoksi ja saattaa asian 4. valtuuston tietoon talousarvioasiakirjojen yhteydessä.

23 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus HALLINTOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA YLEISHALLINNON VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Khall Liite Hallintojohtaja: Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi kunnanhallituksen alai sen vi ran omai sen päätöksen. Tällaisia viranomaisia ovat lautakunnat, johtokunnat, toimikunnat ja viranhaltijat, joille on johtosäännöllä delegoitu päätösvaltaa. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeis tään sen ajan kuluessa, jossa kuntalain 89 :ssä tar koitettu oikaisuvaatimus päätökses tä on tehtävä. Kuntalain 51 :n mukaan ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa kui ten kaan ot taa: 1. lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; eikä 2. yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita. Hallintosäännön 32 :ssä säädetään, että kunnanhallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava kunnanhallituksel le tekemistään pää töksistä lukuun ottamatta säännön 11 :n 1-3 ja 5-7 kohdissa mainittuja asioita. Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöy täkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Pää tökset niistä asioista, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden estä mättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian otta misesta kunnanhallituk sen tai lautakunnan käsiteltäväksi. Toimielinten pöytäkirjat Nuorisovaltuusto 7/ :t Tekninen lautakunta 8/ :t Tarkastuslautakunta 4/ :t Viranhaltijapäätökset 1. Kunnanjohtajan päätökset Henkilöstöpäätökset: - :t yleisesti nähtävänä Luettelo kunnanjohtajan päätöksistä on liitteenä 59.

24 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Hallintojohtajan päätökset Ei päätöksiä. 3. Hallinto- ja taloussihteerin päätökset Henkilöstöpäätökset: - :t 85-86, ja 91 yleisesti nähtävänä :t 87 ja 90 kokousasiakirjoissa Yleispäätökset: - 16 yleisesti nähtävänä Luettelo hallinto- ja taloussihteerin päätöksistä on liitteenä 60. Kunnanhallitus merkitsee edellä olevat pää tökset tietoonsa saa te tuiksi ja päät tää, ettei päätösten johdosta käytetä kun talain 51 :ssä tar koi tettua otto-oi keutta eikä muutoksenhakuoikeutta.

25 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus Kaavoitustoimikunta Kunnanhallitus KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 433/ /2013 Khall Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaavan viimeisin muutos on hyväksytty val tuus tos sa Moottoritien valmistumisen myötä alueen kiin nos ta vuus on lisääntymässä ja sieltä on tehty uusi kaksi tonttia käsittävä va raus korttelista 1. Varaajan harjoittaman liiketoiminnan kannalta olisi tarpeen saada tonteilta liittymä myös Kvartsikadulle, joka nyt on kaa va määräyk sel lä estetty. Ko. kaavamääräyksestä on haettu poikkeuslupaa ELY-keskuk sel ta ilman tulosta. Yrittäjän toimintaedellytysten turvaamiseksi on jäljel lä vaihtoehdoista enää kaavan muuttaminen. Samalla voidaan tarkastella kaa va-aluet ta kokonaisuudessaan ja poistaa esille tulleet epäkohdat. Kartta kaava-alueesta on esityslistan liitteenä. Kunnanhallitus antaa kaavoitustoimikunnalle tehtäväksi aloittaa toi men piteet Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaavan muuttamiseksi. Kaavoitustoimikunta Kaavtmk Valmistelija: kunnaninsinööri p Liitteet 3, 4, 5, 6 Kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (liite 3), kaa va luonnos määräyksineen (liite 4) sekä luonnoksen selostus (liite 5) ja ha vain neku va (liite 6) ovat liitteenä. Kaavamuutosta voidaan pitää merkitykseltään vä häi se nä ja sen vuoksi ei ole tarpeen järjestää viranomaisneuvottelua Kunnaninsinööri: Kaavoitustoimikunta päättää asettaa kirkonkylän teollisuusalueen korttelin 1 asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaa valuon nok sen nähtäville 14 vrk ajaksi.

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 25 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 30.03.2016 klo 14:00-16:22 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, Liljendal

MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, Liljendal MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kokousaika 4.10.2011 klo 19.00-20.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, 07880 Liljendal KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2014 Kokousaika 22.9.2014 klo 18.01-19.04 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä,

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/2009 26 KOKOUSAIKA 13.5.2009 klo 19.00-20.42 KOKOUSPAIKKA hallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jari Koukka, puheenjohtaja,

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 7.10.2013 klo 18.30 22.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Strömfors Bed & Bistro, Ruukintie 10, Ruotsinpyhtää. Söderholm Jukka Jäsen Tuhkunen Kalervo Jäsen Hakulinen Sari Esittelijä

Strömfors Bed & Bistro, Ruukintie 10, Ruotsinpyhtää. Söderholm Jukka Jäsen Tuhkunen Kalervo Jäsen Hakulinen Sari Esittelijä PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 AIKA 15.06.2016 klo 12:40-13:35 PAIKKA Strömfors Bed & Bistro, Ruukintie 10, 07970 Ruotsinpyhtää LÄSNÄ Saarinen Sami Puheenjohtaja Liimatainen Mervi Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 105 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (LIITE) 3 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 105 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (LIITE) 3 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 5 KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kokousaika 14.7.2014 klo 09.00 10.19 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Sähköpostikokous KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 9. Maaseutuelinkeinolautakunta Aika klo 18:10-19:25. Kunnanvirasto, valtuustosali

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 9. Maaseutuelinkeinolautakunta Aika klo 18:10-19:25. Kunnanvirasto, valtuustosali Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2012 1 / 9 Maaseutuelinkeinolautakunta 24.09.2012 Aika 24.09.2012 klo 18:10-19:25 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kokousaika 12.3.2013 klo 18.00-18.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 (9) Tarkastuslautakunta 03.05.2012 AIKA 03.05.2012 klo 14:00-16:00 PAIKKA Valtuustosali, Alavieskan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (10)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (10) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 (10) Tekninen lautakunta 22.11.2016 AIKA 22.11.2016 klo 18:30-19:15 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 58 Pöytäkirjan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Keskusvaalilautakunta 03.01.2018 AIKA 03.01.2018 klo 18:00-18:08 PAIKKA Kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4

Lisätiedot

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 3.2.2016 Pykälä 1-13 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 5.2.2016 Muutoksenhakukiellot :t 1-5, 8, 10-13 Valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika 15.12.2009 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 25.9.2012 klo 18.00 19.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2017 54 ltekninen lautakunta 23.05.2017 Aika 23.05.2017 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 30-30 Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 16.00 21.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Tarkastuslautakunta (2009-)

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Tarkastuslautakunta (2009-) Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 Tarkastuslautakunta (2009-) Aika 23.04.2013 klo 15:00-17:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ihamäki Timo

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/ Tarkastuslautakunta (2009-)

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/ Tarkastuslautakunta (2009-) Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 Tarkastuslautakunta (2009-) Aika 03.06.2013 klo 13:00-15:00 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ihamäki Timo 13:00-15:00

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot