HUITTISTEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUITTISTEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS"

Transkriptio

1 Voimaantulo SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET Soveltamisala 1.2 Tavoite 1.3 Rakennusvalvontaviranomainen 2. LUKU LUPAJÄJESTELMÄT Talousrakennuksen luvan-/ilmoituksenvaraisuus 2.2 Toimenpiteiden luvan-/ilmoituksenvaraisuus 3. LUKU RAKENTAMISEN SIJOITTUMINEN JA YMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN Sijoittuminen 3.2 Rakennusten soveltuminen rakennettuun ympäristöön ja maisemaan 3.3 Ympäristön hoito ja valvonta 3.4 Aitaaminen 3.5 Autokatoksen kerrosala 3.6 Piha-alue/pihamaa 3.7 Tontin rajan ylittäminen 3.8 Osoitemerkintä 3.9 Maatilarakentaminen 3.10 Julkinen kaupunkitila 4. LUKU RAKENTAMINEN ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLA Rakennuspaikka 4.2 Rakentamisen määrä 5. LUKU RAKENTAMINEN RANTA-ALUEELLE Rakentamisen sijoittuminen ja sopeuttaminen ympäristöön ranta-alueella 5.2 Rakentamisen määrä ranta-alueella 6. LUKU VESIHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA POHJAVESIALUEILLA RAKENTAMINEN LUKU HYVÄ RAKENTAMISTAPA LUKU RAKENTAMINEN ALUEILLA, JOILLA ON ERITYISIÄ MAANKÄYTÖN JA RAKENTAMISEN RAJOITUKSIA LUKU RAKENNUSTYÖN AIKAISET JÄRJESTELYT LUKU JÄTEHUOLTO LUKU MÄÄRÄYSTEN VALVONTA, NOUDATTAMINEN JA POIKKEAMINEN Määräyksistä poikkeaminen 11.2 Voimaantulo LIITEKARTTA 1 LIITEKARTTA 2

2 Voimaantulo LUKU SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1. SOVELTAMISALA 1.2 TAVOITE Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten lisäksi on Huittisten kaupungissa noudatettava tämän rakennusjärjestyksen määräyksiä, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa ei ole asiasta toisin määrätty (MRL 14 ). Rakennusjärjestyksellä annetaan paikallisista oloista johtuvia määräyksiä ja ohjeita, joilla ohjataan maankäyttöä ja rakentamista Huittisten kaupungissa suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen edistämiseksi ja kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioimiseksi sekä hyvän, terveellisen ja viihtyisän elinympäristön toteutumiseksi ja säilyttämiseksi RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN Kunnan rakennusvalvontaviranomainen on ympäristö- ja rakennuslautakunta. Ympäristö- ja rakennuslautakunnan alaisena toimii rakennustarkastaja. Päätösvallan siirtämisestä määrätään johtosäännössä. 2. LUKU LUPAJÄRJESTELMÄT 2.1. TALOUSRAKENNUKSEN LUVAN-/ILMOITUKSENVARAISUUS Luvan/ilmoituksen tarve Lupamenettelyn asemesta jo olevaan asuntoon kuuluvan tai maatalouden harjoittamisen kannalta tarpeellisen, pienehkön, enintään 60 m 2 :n suuruisen muun talousrakennuksen kuin saunan rakentamiseen asemakaava-alueen ulkopuolella sovelletaan ilmoitusmenettelyä. Talousrakennuksen tulee olla tulisijaton, lämmöneristämätön ja kevytrakenteinen. Sellaisen talousrakennuksen rakentamisesta, joka ei tarvitse rakennuslupaa, on ilmoitettava kirjallisesti rakennustarkastajalle ja annettava tarvittaessa rakennushankkeesta tarkempi selvitys.

3 Voimaantulo TOIMENPITEIDEN LUVAN-/ILMOITUKSENVARAISUUS Maankäyttö- ja rakennuslain 126 :n ja asetuksen 62 ja 63 :n nojalla määrätään toimenpideluvan hakemisesta tai ilmoitusmenettelyn soveltamisesta liitekartasta ilmenevillä kunnan osa-alueilla seuraavasti: TOIMENPIDELUPA HAETTAVA X ILMOITUS TEHTÄVÄ O EI TOIMENPIDELUPAA TAI ILMOITUSTA - Kaupungin osa-alueet: A = asemakaava-alue B = asemakaava-alueen lievealueet C = muu alue Toimenpide: Kunnan osa-alue A B C 1) Rakennelma (rakentaminen) - katos, grillikatos, huvimaja, vaja enintään 6m katos, grillikatos, huvimaja, vaja 6-15m 2 X O O - kioski, yli 1/2 vuoden ajaksi X X X - käymälä X O O - esiintymislava, yli 2 viikon ajaksi X O O - muu vastaava rakennelma X O O - kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentaminen X X X tai muuttaminen 2) Yleisörakennelma (perustaminen tai rakentaminen) - urheilupaikka X O O - kokoontumispaikka X O O - asuntovaunualue tai vastaava X X X - katsomo, ravintolaterassi X O O - yleisöteltta tai vastaava, yli 2 viikon ajaksi X X X 3) Liikuteltava laite - asuntovaunun tai -laivan tai vastaavan pitäminen X X X paikallaan sellaista käyttöä varten, joka ei liity tavanomaiseen retkeilyyn tai veneilyyn 4) Erillislaite (rakentaminen) - masto, 10-60m X X X - piippu, yli 10m X X X - varastointisäiliö tai siilo m 3 (>500m 3 rakennuslupa) X X X - muistomerkki O suurehko antenni > 2,0m O tuulivoimala < 20m (> 20m rakennuslupa) X X X - suurehko valaisinpylväs tai vastaava O - -

4 Voimaantulo Toimenpide: Kunnan osa-alue A B C 5) Vesirajalaite (rakentaminen) - suurehko laituri, > 15m 2 X O O - muu vesirajaa muuttava tai siihen olennaisesti vaikuttava X O O rakennelma, kanava, aallonmurtaja tai vas- taava 6) Säilytys- tai varastointialue (järjestäminen) - muusta alueesta erotettu suurehko varastointi- tai X X O pysäköintialue taikka tällaiseen alueeseen verrattava alue 7) Julkisivutoimenpide - kattomuodon muuttaminen X X X - ulkoverhouksen / katteen värityksen muuttaminen O O O - ulkoverhouksen / katteen rakennusaineen muuttaminen X X X - katukuvaan vaikuttavan markiisin asettaminen O ikkunajaon / julkisivun olennainen muuttaminen X X X 8) Mainostoimenpide - muun kuin luonnonsuojelulaissa säädetynrakennelman, X X X tekstin tai kuvan asettaminen ulkosalle mainos- tai muussa kaupallisessa tarkoituksessa taikka ikkunan pinta-alasta yli puolet peittävän mainoksen pysyvä tai pitkäaikainen asettaminen - mainostorni < 20m (>20m rakennuslupa) X X X 9) Aitaaminen (rakentaminen) - rakennettuun ympäristöön liittyvä erottava kiinteä O O - aita, korkeus yli 0,9m 10) Kaupunkikuvajärjestely - muut kaupunki- tai ympäristökuvaan merkittävästi O O O ja pitkäaikaisesti vaikuttavat järjestelyt ja muutokset 11) Huoneistojärjestelyt - asuin- tai liikehuoneiston yhdistäminen ja/tai jakaminen X X X (rakennuslupa edellytetään huoneistojen märkätilojen rakentamisessa tai laajentamisessa entuudestaan kuiviin tiloihin sekä olemassa olevaan märkätilaan rakentaminen uudestaan, kun kyseessä on kosteustai homevaurion korjaaminen

5 Voimaantulo Sellaiset pihamaan rakenteet ja laitteet, jotka eivät edellytä lupa- tai ilmoitusmenettelyä, on kuitenkin rakennettava säädösten ja määräysten mukaiselle etäisyydelle naapurin rajasta ja rakennuksista, niiden on sopeuduttava ympäristöön eikä niistä saa aiheutua naapurille kohtuutonta haittaa. Lupaa tai ilmoitusta edellyttämätön rakennelma voidaan määrätä poistettavaksi, mikäli se ei terveellisyydeltään, turvallisuudeltaan tai ulkoasultaan täytä kohtuullisia vaatimuksia taikka se ei sopeudu ympäristöön tai se on haitaksi liikenteelle. Ilmoitukseen on liitettävä tarpeellinen selvitys toimenpiteen laajuudesta ja laadusta. Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tulee ilmoituksen sijasta edellyttää rakennustai toimenpideluvan hakemista, jos se yleisen edun tai naapurien oikeusturvan kannalta on tarpeen (MRL mom). Rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtyä, jollei rakennusvalvontaviranomainen 14 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta ole edellyttänyt luvan hakemista ilmoitettuun hankkeeseen (MRL mom). Ilmoitus raukeaa, ellei toimenpidettä ole aloitettu ja saatettu loppuun kolmen vuoden kuluessa. 3. LUKU RAKENTAMISEN SIJOITTUMINEN JA YMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN 3.1. SIJOITTUMINEN Etäisyydet Rakennuksen etäisyyden rakennuspaikan tai tilan rajasta tulee ilman naapurin suostumusta olla yhtä suuri kuin rakennuksen korkeus kuitenkin vähintään 5metriä. Rakennuksen etäisyyden toisen omistamalla tai hallitsemalla maalla olevasta rakennuksesta tulee ilman naapurin suostumusta olla vähintään 10metriä. Rakennuksen etäisyyden yleisessä käytössä olevan yksityistien keskiviivasta on oltava vähintään 12metriä. Yleisen tien keskiviivasta rakennuksen etäisyys tulee olla vähintään 20metriä. Viittaus: Maantielaki /503

6 Voimaantulo RAKENNUSTEN SOVELTUMINEN RAKENNETTUUN YMPÄRISTÖÖN JA MAISEMAAN Maisema ja luonnonympäristö Rakentamisessa on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä rakennuspaikan luonnonmukaisuus sekä säästettävä arvokkaita kasvillisuuden reunavyöhykkeitä, luonnon merkittäviä kauneusarvoja ja erikoisia luonnonesiintymiä kuten siirtolohkareita, kauniita yksittäispuita, jne. Maisemallisesti arvokkailla peltoalueilla rakentaminen tulee sijoittaa olemassa olevien pihapiirien ja metsäsaarekkeiden tuntumaan. Rakennettaessa avoimeen maastoon tulee erityistä huomiota kiinnittää rakennuksen korkeusasemaan, muotoon, ulkomateriaaleihin ja väritykseen. Rakennuspaikka tulee tarvittaessa sopivin istutuksin liittää ympäröivään maisemaan. Rakennustyön yhteydessä vaurioitunut tai muuten ympäristöä rumentava osa pihamaasta on istutuksin ja alueen käyttöön liittyvin järjestelyin saatettava kokonaisuuteen sopivaan asuun. Oleva rakennuskanta Rakennettaessa olevien rakennusten yhteyteen on rakentamisen sovelluttava noudatettuun rakennustapaan ja olemassa olevaan rakennuskantaan sijoituksen, koon, muodon, ulkomateriaalien, värityksen sekä julkisivun jäsentelyn osalta. Rakennuspaikalla rakennusten tulee muodostaa ympäristökuvaltaan/kaupunkikuvaltaan sopusuhtainen kokonaisuus. Rakentamistapaohjeet Rakentamisen ohjaamiseksi ympäristö- ja rakennuslautakunta voi antaa alueellisia tai koko kaupunkia koskevia rakentamistapaohjeita. Ohjeiden on edistettävä alueen ominaispiirteisiin ja paikallisiin erityisolosuhteisiin sopivaa ja kestävää rakentamista YMPÄRISTÖN HOITO JA VALVONTA Ympäristön hoito Rakennettu ympäristö on pidettävä rakennusluvan mukaisessa käytössä ja siistissä kunnossa (MRL mom). Asemakaava-alueella ei puistoja, yleisiä alueita eikä rakentamattomia tontteja saa käyttää pitkäaikaiseen tai laajaan varastointiin, pysäköintiin ym. säilyttämiseen tai muuhun vastaavaan toimintaan asemakaavan vastaisesti.

7 Voimaantulo AITAAMINEN Ympäristöön olennaisesti vaikuttavien ulkovarastojen, kompostointi- tai jätesäiliöiden tai -katosten ympärille on tarvittaessa istutettava näkösuoja tai rakennettava aita. Ympäristön valvonta Kunnan rakennusvalvontaviranomainen suorittaa maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettua ympäristön hoidon valvontaa mm. pitämällä tarvittaessa katselmuksia päättäminään ajankohtina. Katselmuksen ajankohdista ja alueista on ilmoitettava kiinteistönomistajille ja - haltijoille viranomaisen päättämällä tavalla. Aidan tulee materiaaleiltaan, korkeudeltaan ja muulta ulkoasultaan soveltua ympäristöön. Katua tai muuta yleistä aluetta vastassa oleva kiinteä aita on tehtävä kokonaan tontin tai rakennuspaikan puolelle. Aita on tehtävä niin, ettei siitä aiheudu näköestettä tai muuta haittaa liikenteelle eikä kadun kunnossa- ja puhtaanapidolle. Aita on sijoitettava kokonaan omalle tontille, elleivät naapurit sovi aidan sijoittamisesta rajalle. Istutettava aita on sijoitettava tontille siten, että sen oksisto ja juuristo täysikasvuisenakin pysyvät omalla tontilla. Aidan, joka ei ole naapuritontin tai -rakennuspaikan rajalla tekee ja pitää kunnossa tontin tai rakennuspaikan haltija. Tonttien tai rakennuspaikkojen välisen aidan tekemiseen ja kunnossapitämiseen ovat kummankin tontin tai rakennuspaikan haltijat velvolliset osallistumaan puoleksi kumpikin, jollei velvollisuuden muunlaiseen jakamiseen ole erityistä syytä. Mikäli asiasta ei sovita, siitä päättää rakennusvalvontaviranomainen. Tontille tai rakennuspaikalle rakennettava aita, ellei sitä sijoiteta rajalle, tulee sijoittaa siten, että se on piha-alueiden järjestelyjen kannalta tarkoituksenmukainen ja huollettavissa. Vaikka aita ei edellyttäisi lupaa, se voidaan määrätä poistettavaksi, mikäli se ei terveellisyydeltään, turvallisuudeltaan tai ulkoasultaan täytä kohtuullisia vaatimuksia taikka se ei sopeudu ympäristöön tai se on haitaksi liikenteelle AUTOKATOKSEN KERROSALA Suuremmat kuin yhdelle henkilöautolle tarkoitetut katokset lasketaan kokonaisuudessaan tontin tai rakennuspaikan rakennusoikeuteen. Muut kooltaan vähäiset, kevytrakenteiset ja seiniltään vähintään 30 % avonaiset katokset tulkitaan rakennelmiksi eikä

8 Voimaantulo niiden alaa lasketa tontin rakennusoikeuteen. Sääntöä sovelletaan myös muihin vastaaviin katoksiin ja terasseihin PIHA-ALUE/PIHAMAA Rakennuspaikan kuivanapito Rakennuspaikka tulee salaojittaa riittävään syvyyteen. Sade- ja sulamisvesien haitaton johtaminen on järjestettävä. Pinta- ja kuivatusvesiä ei saa johtaa jätevesiviemäriin. Mikäli tontilla tai rakennuspaikalla ei ole mahdollista liittyä sadevesiverkostoon, on vesien imeytys tai poisjohtaminen järjestettävä naapurien ja ympäristön kannalta haitattomasti. Pihamaan korkeusasema Rakennuksen ja pihamaan korkeusaseman tulee sopeutua olemassa olevan ja suunnitellun ympäristön korkeusasemiin sekä katukorkeuteen ja muuhun kuntatekniikkaan. Uudis- ja lisärakentamisen yhteydessä pihamaa tulee suunnitella ja toteuttaa niin, ettei rakentamisella lisätä pinta- ja sadevesien valumista tontin rajan yli naapurin puolelle. Liikennejärjestelyt Tontille saa rakentaa yhden kadulle tai yleiselle tielle johtavan ajoneuvoliittymän. Rakennusvalvontaviranomainen voi erityisestä syystä sallia useamman liittymän rakentamisen. Liittymän leveys kaava-alueella pientalojen rakennuspaikalle ei ilman erityistä syytä saa ylittää 5 metriä ellei kaavamääräyksissä ole toisin määrätty. Liittymässä katuun tai tiehen sekä rakennuspaikan sisäisissä järjestelyissä on otettava huomioon liikenneturvallisuus sekä huolehdittava, että sairaankuljetus- ja pelastusajoneuvoilla on pääsy riittävän lähelle rakennusta. Maanalaiset johdot ja rakenteet Rakennuspaikalla ja sen läheisyydessä käytössä olevat maanalaiset johdot ja rakenteet on suunnittelun yhteydessä selvitettävä TONTIN RAJAN YLITTÄMINEN Mikäli rakennus saadaan rakentaa tontin kadun puoleiseen rajaan kiinni, rakennus saa ulottua tontin rajan yli katualueelle tai erityisestä syystä muulle yleiselle alueelle seuraavasti: 1) Rakennuksen perustusrakenteet maan pinnan alapuolella 1,5metrin syvyyteen saakka 0,3metriä ja maanpinnasta 1,5metriä syvemmällä olevat perusrakenteet 1,2metriä.

9 Voimaantulo ) Erkkerit, katokset, räystäät, parvekkeet ja muut vastaavat ilmassa olevat rakennuksen osat 1,5metriä. 3) Rakennukseen kiinnitettävä myynti-, tiedotus- ja mainoslaite 1,0metriä. 4) Tekniset laitteet ja muu vastaava 0,3metriä. Ylityksistä ei saa aiheutua haittaa kadun tai muun yleisen alueen käytölle eikä kunnossapidolle. Kadun pinnan ja rakennuksen osan alapinnan välillä on oltava vähintään 4 metriä vapaata tilaa OSOITEMERKINTÄ Osoitenumeroinnin on oltava toteutettuna viimeistään rakennuksen käyttöönottotarkastuksessa. Milloin rakennus ei ulotu katuun, muuhun liikenneväylään tai tontin sisäiseen liikennealueeseen taikka sen välittömään läheisyyteen, osoitenumero tai sen osoittava ohjaus on sijoitettava kiinteistölle johtavan ajoväylän alkupäähän MAATILARAKENTAMINEN Uutta eläinsuojaa ei saa ilman naapurin suostumusta rakentaa 50metriä lähemmäksi naapurin rajaa, mikäli naapurikiinteistöllä on rajan tuntumassa asuinrakennus, oleskelupiha tai vastaava. Uusien eläinsuojien ja lantavarastojen rakentaminen pohjavesialueilla voi tulla kyseeseen vain erityisin perustein ja pohjaveden pilaantumisvaaran estävin toimenpitein. Rakennuspaikan, jolla pidetään hevosia, tulee olla tarkoitukseen riittävän suuri. Rakennuspaikalla tulee voida osoittaa riittävät ulkotarhat ja/tai laitumet JULKINEN KAUPUNKITILA Julkisella kaupunkitilalla tarkoitetaan tilaa, joka asemakaavassa on määritelty liikenne-, katu-, tori-, puisto- tai virkistysalueeksi tai joka on asemakaava-alueen ulkopuolella edellä mainitussa käytössä. Näille alueille ei saa sijoittaa myynti-, tiedotus- tai mainoslaitteita siten, että ne vaarantavat turvallisuutta tai haittaavat kadun käyttämistä tai kunnossa- ja puhtaanapitoa. Jakokaapit, muuntamot ja vastaavat tekniset laitteet on sijoitettava siten, etteivät ne haittaa alueen tai kadun käyttöä tai kunnossa- ja puhtaanapitoa, eivätkä häiritse kaupunkikuvaa. Puistoihin tai muille yleisille alueille rakennettavien rakennusten, rakennelmien ja muiden rakenteiden ja laitteiden tulee olla kaupunkikuvaan soveltuvia.

10 Voimaantulo Oikeudesta rakentaa puistoalueelle tai muulle virkistysalueelle on määrätty MRA 47 :ssä. 4. LUKU RAKENTAMINEN ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLE 4.1. RAKENNUSPAIKKA Sen lisäksi, mitä rakennuspaikalle asetettavista vähimmäisvaatimuksista on säädetty maankäyttö- ja rakennuslain 116 :ssä, tämän rakennusjärjestyksen liitekartassa osoitetuilla alueilla rakennuspaikan on oltava pinta-alaltaan vähintään: Alue B: 5000 m 2 Alue B: 2000 m² alueella, joka on oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa osoitettu asumiseen ja rakennus liitetään yleiseen vesi- ja viemäriverkkoon Alue C 3000 m 2 Uudestaan rakentaminen, peruskorjaus ja vähäinen lisärakentaminen saadaan suorittaa sen estämättä mitä edellä tässä pykälässä on määrätty, jos rakennuspaikka pysyy samana. Tämän pykälän määräyksiä ei sovelleta alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimista varten RAKENTAMISEN MÄÄRÄ Rakennuspaikalle, joita ei ole asemakaavoitettu, saa rakentaa enintään yhden kaksiasuntoisen asuinrakennuksen tai kaksi yksiasuntoista asuinrakennusta. Rakennuspaikalle saa lisäksi rakentaa sen käyttötarkoitukseen liittyviä talousrakennuksia. Sen estämättä, mitä edellä tässä pykälässä on rakennusten tai asuntojen lukumäärästä määrätty, rakennusvalvontaviranomainen voi antaa luvan rakentaa maatalouskäytössä olevan maatilan talouskeskuksen yhteyteen siihen sopeutuvia maatilamatkailua palvelevia rakennuksia. Rakentaminen kellariin ja ullakolle Asemakaava-alueen ulkopuolella voidaan sallia rakennuksen pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisten tilojen sijoittaminen maanpinnan alapuolelle tai ullakon tasolle, mikäli se ottaen huomioon rakennus ja sen käyttötarkoitus sekä soveltuminen rakennettuun ympäristöön on mahdollista.

11 Voimaantulo LUKU RAKENTAMINEN RANTA-ALUEELLE 5.1. RAKENTAMISEN SIJOITTUMINEN JA SOPEUTTAMINEN YMPÄRISTÖÖN RANTA-ALUEELLA Rakennettaessa ranta-alueella rakennushankkeeseen ryhtyvän on otettava huomioon vedenpinnan korkeusvaihtelut riittävän suurella varmuudella. Veden vaikutukselle arat rakennukset ja rakennelmat on sijoitettava mahdollisimman riskittömälle korkeudelle. Rakennelmia voidaan niiden arvon, käyttötarkoituksen ja vedenkestävyyden perusteella sijoittaa harkinnan mukaan myös alemmas. Rakennettaessa ranta-alueille tulee erityistä huomiota kiinnittää rakennusten muotoon, ulkomateriaaleihin ja väritykseen. Rakennuspaikalla tulee rantavyöhykkeen kasvillisuus pääosin säilyttää ja vain harventaminen on sallittua. Asuinrakennuksen/rakennuksen etäisyyden rantaviivasta ja sijainnin rakennuspaikalla tulee olla sellainen, että maiseman luonnonmukaisuus mahdollisuuksien mukaan säilyy. Muun kuin saunarakennuksen etäisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee kuitenkin, mikäli edellä olevasta vaatimuksesta ei muuta johdu, olla vähintään 30 metriä. Saunarakennuksen, jonka kerrosala on enintään 25m 2, saa rakentaa edellä mainittua metrimäärää lähemmäksi rantaviivaa. Sen etäisyyden edellä mainitulla tavalla laskettavasta rantaviivasta tulee olla kuitenkin vähintään 15metriä. Rakennuspaikan rantaviivan pituuden tulee olla vähintään 40m. Jokivesistöillä alimmat suositeltavat rakentamiskorkeudet perustuvat keskimäärin kerran 50 vuodessa (HW1/50 N60) esiintyviin tulvavedenkorkeuksiin, joihin tulee lisätä lisäkorkeus riittävän tulvasuojelutason saavuttamiseksi. Loimijoen alaosalla ja Kokemäenjoen keskiosalla käytetty lisäkorkeus on 1,20m. Viittaus: Lounais-Suomen ympäristökeskuksen raportti 5/2006 Alimmat suositeltavat rakentamiskorkeudet Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Rakennuspaikan rannan ja vesirajalaitteiden rakentaminen saattaa vaatia rakennusvalvontaviranomaisen ja ympäristölupaviraston tai alueellisen ympäristökeskuksen tai se voi edellyttää ilmoitusmenettelyä. Luvat eivät ole toisistaan riippuvaisia. Rannan ruoppaukset ja rantaviivan muuttamiset ovat vesirakennustöitä, joita säädellään vesilaissa.

12 Voimaantulo RAKENTAMISEN MÄÄRÄ RANTA-ALUEELLA Ranta-alueella muiden kuin loma-asuntokäyttöön tarkoitettujen rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa rakennuspaikalla olla enintään 250m 2 ja kerrosten lukumäärä enintään 1 ½. Muutoin rakentamisen määrään sovelletaan 4.2. kohdan määräyksiä. Loma-asuntokäyttöön tarkoitetulla rakennuspaikalla rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 130m 2 ja kerrosten lukumäärä enintään 1 ½. Rakennuspaikalla saa olla yksi loma-asunto ja talousrakennuksia. Terassin tai muun ulkokuistin pinta-ala saa olla enintään 30 % rakennuksen kerrosalasta ja niiden tulee olla seiniltään vähintään 30 % avonaiset. 6. LUKU VESIHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA POHJAVESIALUEILLA RAKENTAMINEN Talousveden riittävyys Asuinrakennusta varten tulee olla riittävästi laadultaan soveltuvaa talousvettä. Jätevesien käsittely Kunnalliseen viemäriverkkoon liittymättömien kiinteistöjen jätevesien käsittelystä on esitettävä suunnitelma rakennuslupahakemuksen yhteydessä ja haettava sille ympäristönsuojeluvalvontaviranomaisen hyväksyminen. Kunnalliseen viemäriverkostoon liittymättömien kiinteistöjen jätevesien käsittelyssä tulee noudattaa voimaan tullutta Valtioneuvoston asetusta talousvesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (542/2003). Tärkeillä pohjavesialueilla jätevedet on johdettava pohjavesialueen ulkopuolelle tai tiiviiseen umpikaivoon, joka on varustettava ylitäytönhälyttimellä. Jäteveden imeyttäminen maaperään on pohjavesialueilla kielletty. Ranta-alueilla vesikäymälävedet on johdettava tiiviiseen umpikaivoon ja muut jätevedet saostuskaivojen kautta maaperäkäsittelyyn tai vastaavan tasoiseen muuhun puhdistukseen. Rantasaunojen vesien imeytys tulee olla vähintään 15 metrin etäisyydellä rantaviivasta. Erityismääräyksiä tärkeille pohjavesialueille Tärkeillä pohjavesialueilla öljy- ja polttoainesäiliöt sekä muut vaarallisten aineiden säiliöt ja varastot tulee sijoittaa maan päälle ja varustaa suoja-altaalla.

13 Voimaantulo Tärkeillä pohjavesialueilla piha- ja paikoitusalueiden pintavedet ja salaojavedet on johdettava vyöhykkeen ulkopuolelle. Tätä varten tulee olla soveltuvat laitteistot ja mahdollisesti tarvittavat luvat. 7. LUKU HYVÄ RAKENTAMISTAPA Rakennukset ja tontin käyttö on suunniteltava ja toteutettava siten, että tontin pinnanmuodot sekä erityiset luonnon- ja kulttuuriarvot mahdollisuuksien mukaan säilyvät. Rakennuksen korjaamisessa on otettava huomioon kunkin rakennuksen ominaispiirteet, eikä korjaaminen saa ilman erityisiä perusteita johtaa tyylillisesti alkuperäisestä rakennuksesta poikkeavaan lopputulokseen tai heikentää suojeltavan rakennuksen rakennushistoriallista arvoa. Ilmastointilaitteita ja ilmalämpöpumppuja ei saa sijoittaa häiritsevästi, ja ne on mahdollisuuksien mukaan sovelluttava rakennukseen ja ympäristöön. Kaavassa tai rakennussuojelulain nojalla suojeltua rakennusta ei saa muuttaa tai käyttää niin, että rakennuksen kaupunkikuvallinen tai historiallinen arvo siitä vähenee. Tarvittaessa on riittävän ajoissa pyydettävä museovirnaomaisen lausunto muutoshankkeessa ja kohteen kulttuurihistoriallisesta arvosta. Käsitellessään rakennussuojelulain nojalla suojeltua taikka kaavassa suojeltua/säilytettäväksi osoitettua rakennusta koskevaa rakennuslupahakemusta voi rakennusvalvontaviranomainen edellyttää hakijaa toimittamaan asiantuntijan tekemän selvityksen rakennuksen historiallisesta tai rakennustaiteellisesta arvosta. 8. LUKU RAKENTAMINEN ALUEILLA, JOILLA ON ERITYISIÄ MAANKÄYTÖN JA RAKENTAMISEN RAJOITUKSIA Pilaantuneet maat Rakennusluvan hakijan on tarvittaessa selvitettävä rakennuspaikan maaperän mahdollinen pilaantuneisuus ja liitettävä selvitys rakennuslupa-asiakirjoihin. Lupaasiakirjoihin on liitettävä myös selvitys niistä toimenpiteistä, joihin on tarpeen ryhtyä mahdollisen pilaantuneisuuden johdosta. Mikäli rakennuspaikan maaperä on todettu pilaantuneeksi, alue on kunnostettava ja maaperä vaihdettava tarpeellisilta osiltaan. Pilaantuneiden maiden käsittelyssä on noudatettava jätelakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä.

14 Voimaantulo Melualueet Rakennuksen suunnittelussa ja rakentamisessa on kiinnitettävä erityistä huomiota ulkoapäin rakennukseen tunkeutuvan melun torjuntaan. Rakennuksen eri tilojen enimmäisäänitasojen osalta noudatetaan asiasta erikseen annettuja määräyksiä. Mikäli asuintaloja rakennetaan yleisen tien melualueelle (55dB(A)), tulee sen edellytyksenä olla asianmukaisten tärinä- ja meluselvityksien laatiminen sekä niiden vaatimien toimenpiteiden toteuttaminen rakennuttajan toimesta ja tontin alueella. Melualueille rakennettaessa asuinhuoneiden ulkoseinien ja ikkunoiden ääneneristävyyden on oltava vähintään 35dBA. Pihapiirin muut rakennukset kuten autotalli, puuvajat jne. tulee sijoittaa rakennuspaikalle siten, että niillä on myös melulta suojaava vaikutus. Oleskelupihat ja lastenleikkipaikat tulee sijoittaa melualueen ulkopuolelle, joko riittävän etäälle tiestä tai rakennusten muodostamille katvealueille. 9. LUKU RAKENNUSTYÖN AIKAISET JÄRJESTELYT Maisemallisesti arvokkaat puut ja merkittävät luonnontilaiset tontinosat tulee suojata työmaa-aikana huolellisesti. Rakennusvalvontaviranomainen voi edellyttää lupahakemuksen käsittelyn yhteydessä tai rakennustyötä valvottaessa rakentajaa laatimaan tarvittavan suojaussuunnitelman. Tekninen palvelukeskus voi kirjallisesta hakemuksesta myöntää luvan käyttää katu- tai muuta yleistä aluetta rakennustyömaan tarpeisiin. Työmaa on pidettävä hyvässä ja siistissä järjestyksessä. Työmaata on hoidettava niin, ettei siitä aiheudu henkilö- ja omaisuusvahinkoja, liikenne- ja muita häiriöitä tai kohtuutonta muuta haittaa ympäristölle. Työnmaan jätehuolto on oltava suunnitelmallista. Työmaalla on oltava työmaan kokoon suhteutettuna riittävät tilat jätehuollon järjestämiseen. 10. LUKU JÄTEHUOLTO Kiinteistöjen tulee liittyä koko kaupungin alueella järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Rakennuslupahakemuksessa on osoitettava kiinteistölle rakennusten kokoon ja käyttöön suhteutetut riittävät tilat jätehuollon järjestämiseen. Tilojen varauksessa on huomioitava jätteiden lajittelun edellyttämät vaatimukset.

15 Voimaantulo LUKU MÄÄRÄYSTEN VALVONTA, NOUDATTAMINEN, POIKKEAMINEN MÄÄRÄYKSISTÄ POIKKEAMINEN VOIMAANTULO Ympäristö- ja rakennuslautakunta voi myöntää poikkeuksen tämän rakennusjärjestyksen määräyksistä maankäyttö- ja rakennuslain 171 :n nojalla. Vähäinen poikkeaminen rakennusluvan yhteydessä voidaan myöntää maankäyttö- ja rakennuslain 175 :n nojalla. Poikkeus voidaan myöntää tämän rakennusjärjestyksen määräyksistä, mikäli se voi tapahtua syrjäyttämättä olennaisesti määräyksen tavoitteita. Kun poiketaan rakennuspaikan vähimmäiskokoa, rakentamisen määrää tai etäisyyksiä koskevista määräyksistä rannoilla, lupa voidaan myöntää, mikäli rakentaminen ei vaikeuta kaavoitusta tai alueen muuta järjestämistä. Tällä rakennusjärjestyksellä kumotaan Huittisten kaupungin lokakuun 1. päivänä 2001 hyväksytty rakennusjärjestys sekä Vampulan kunnan kesäkuun 6. päivänä 2005 hyväksytty rakennusjärjestys. Tämä rakennusjärjestys tulee voimaan, kun kaupunginvaltuuston hyväksymispäätös on saanut lainvoiman ja siitä on asianmukaisesti kuulutettu. Voimaantulopäivä on

ULVILAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

ULVILAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS ULVILAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty 30.1.2002 Voimaantulo 1.2.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET... 3 1.1 SOVELTAMISALA... 3 1.2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN... 3 2. LUPAJÄRJESTELMÄT...

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

PUNKALAITUMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 PUNKALAITUMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS

PAIMION KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS PAIMION KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS Tämä rakennusjärjestys tulee voimaan MRL:n 202 :n mukaisesti kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen, kun se on saanut lainvoiman. PAIMION KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1.

Lisätiedot

Karvian kunta RAKENNUSJÄRJESTYS

Karvian kunta RAKENNUSJÄRJESTYS Karvian kunta RAKENNUSJÄRJESYS KARVAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESYS Kunnanvaltuusto hyväksynyt 29/1/2003 10 Voimaantulo Päätöksen lainvoimaisuudesta 1. SOVELAMSALA JA VRANOMASE 1.1 Soveltamisala Maankäyttö-

Lisätiedot

Mynämäen kunta. Rakennusjärjestys. Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 28.5.2012 23 Voimaantulo: 5.7.2012

Mynämäen kunta. Rakennusjärjestys. Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 28.5.2012 23 Voimaantulo: 5.7.2012 Mynämäen kunta Rakennusjärjestys Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 28.5.2012 23 Voimaantulo: 5.7.2012 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 Soveltamisala 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen 2 2. LUPAJÄRJESTELMÄT

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA RAKENNUSJÄRJESTYS

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA RAKENNUSJÄRJESTYS KUNNALLINEN SÄÄDÖSKKELMA RAKENNUSJÄRJESTYS Nakkilan kunta Voimaantulo 1.8.2011 SISÄLLYSLUETTEL MÄÄRÄYKSET 1. SVELTAMISALA JA VIRANMAISET 1.1 SVELTAMISALA... 3 1.2 RAKENNUSVALVNTAVIRANMAINEN... 3 2. LUPAJÄRJESTELMÄT

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS 1.3.2011

RAKENNUSJÄRJESTYS 1.3.2011 RAKENNUSJÄRJESTYS 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 1 2. LUPAJÄRJESTELMÄT... 1 3. RAKENNUKSEN SUUNNITTELU JA ELINKAARI... 5 4. RAKENTAMISEN SIJOITTUMINEN JA YMPÄRISTÖN HUOMIOONOTTAMINEN... 6 4.1

Lisätiedot

KOLARIN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS. Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 25.06.2002 39

KOLARIN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS. Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 25.06.2002 39 1 KOLARIN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 25.06.2002 39 Voimassa: 08.08.2002 alkaen 2 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET... 3 1.1 SOVELTAMISALA... 3 1.2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN...

Lisätiedot

Käsittelyt: Rakennuslautakunta 29.11.2012 101 Kaupunginhallitus 04.14.2012 415 Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 55 Voimaantulo 01.01.

Käsittelyt: Rakennuslautakunta 29.11.2012 101 Kaupunginhallitus 04.14.2012 415 Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 55 Voimaantulo 01.01. Käsittelyt: Rakennuslautakunta 29.11.2012 101 Kaupunginhallitus 04.14.2012 415 Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 55 Voimaantulo 01.01.2013 2 1. Yleistä 1. 1 Tavoite Rakennusjärjestyksellä annetaan paikallisista

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS 2009

KARKKILAN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS 2009 KARKKILAN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS 2009 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 3 1.0 Tavoite 1.1 Soveltamisala 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen 2. LUPAJÄRJESTELMÄT 3 2.1 TALOUSRAKENNUKSEN

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman kaupungin rakennusjärjestys 1 04 01

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman kaupungin rakennusjärjestys 1 04 01 RAUMAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 30.3.2009 Voimaantulopäivä 3.4.2009 I LUKU YLEISTÄ 1 Tavoite Rakennusjärjestyksellä annetaan paikallisista oloista johtuvia määräyksiä ja

Lisätiedot

URJALAN KUNTA Rakennusjärjestys 1 URJALAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS... 2

URJALAN KUNTA Rakennusjärjestys 1 URJALAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS... 2 1 SISÄLLYSLUETTEL URJALAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS... 2 1. SVELTAMISALA JA VIRANMAISET... 2 1.1 Soveltamisala... 2 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen... 2 2. LUPAJÄRJESTELMÄT... 2 2.1 Talousrakennuksen luvan-

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS HUMPPILAN KUNTA 2002

RAKENNUSJÄRJESTYS HUMPPILAN KUNTA 2002 RAKENNUSJÄRJESTYS HUMPPILAN KUNTA 2002 HUMPPILAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 Soveltamisala 1.2 Viranomaiset 1.3 Päätösvallan siirto 2. LUPAJÄRJESTELMÄT

Lisätiedot

SIUNTION KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

SIUNTION KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 SIUNTION KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS I LUKU: YLEISTÄ 1 Kunnan rakennusvalvontaviranomainen 2 Tavoite 3 Tehtävä 4 Rakentamistapaohjeet II LUKU: RAKENNUKSEN RAKENTAMINEN 5 Rakennuksen sopeutuminen ympäristöön

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO. 1 Soveltamisala. 2 Rakennusvalvontaviranomainen. 3 Talousrakennuksen ilmoituksenvaraisuus

SEINÄJOEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO. 1 Soveltamisala. 2 Rakennusvalvontaviranomainen. 3 Talousrakennuksen ilmoituksenvaraisuus SEINÄJOEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 2 Rakennusvalvontaviranomainen 3 Talousrakennuksen ilmoituksenvaraisuus 4 Suunnittelutarvealue 5 Toimenpiteiden luvan-/ilmoituksenvaraisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Jyväskylän maalaiskunnan valtuusto 19.8.2002 Voimaan 30.9.2002 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1 1.1 Soveltamisala 1 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS 2002. Lumijoki

RAKENNUSJÄRJESTYS 2002. Lumijoki RAKENNUSJÄRJESTYS 2002 Lumijoki 22.08.2002 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 1.1 Tavoite 1.2 Soveltamisala 1.3 Rakennusvalvontaviranomainen 2. LUPAJÄRJESTELMÄT 2.1 Rakentamisen luvat ja ilmoitusmenettely 2.2

Lisätiedot

JOKIOISTEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS. Valtuusto 7.6.2012 29

JOKIOISTEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS. Valtuusto 7.6.2012 29 1 JKIISTEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Valtuusto 7.6.2012 29 2 SISÄLLYSLUETTEL 1. TAVITE, SVELTAMISALA JA VIRANMAISET 1.1 TAVITE 1.2 SVELTAMISALA. 1.3 RAKENNUSVALVNTAVIRANMAINEN.. 1.4 RAKENTAMISTAPAHJEET..

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS 2008. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 30.06.2008, 43

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS 2008. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 30.06.2008, 43 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS 2008 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 30.06.2008, 43 Pentti Väisänen Aimo Karvonen Seija Kärkkäinen puheenjohtaja puheenjohtaja 46 pöytäkirjanpitäjä Marja-Leena våg pöytäkirjantarkastaja

Lisätiedot

Tekninen lautakunta. 16.10.2001 55. Rautavaaran kunnan RAKENNUSJÄRJESTYS

Tekninen lautakunta. 16.10.2001 55. Rautavaaran kunnan RAKENNUSJÄRJESTYS Tekninen lautakunta. 16.10.2001 55. Rautavaaran kunnan RAKENNUSJÄRJESTYS 16.10.2001 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 1.1 Tavoite 1.2 Soveltamisala 1.3 Rakennusvalvontaviranomainen 2. LUPAJÄRJESTELMÄT 2.1 Rakentamisen

Lisätiedot

Haminan kaupungin RAKENNUSJÄRJESTYS. HAMINAN KAUPUNKI Rakennusvalvonta. Valtuusto: 16.11.2010 Voimaantulo: 1.1.2011

Haminan kaupungin RAKENNUSJÄRJESTYS. HAMINAN KAUPUNKI Rakennusvalvonta. Valtuusto: 16.11.2010 Voimaantulo: 1.1.2011 HAMINAN KAUPUNKI Rakennusvalvonta Haminan kaupungin RAKENNUSJÄRJESTYS Valtuusto: 16.11.2010 Voimaantulo: 1.1.2011 Haminan kaupunki Puhelin Internet Puistokatu 2 05 74910 www.hamina.fi 49400 HAMINA HAMINAN

Lisätiedot

1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1. Soveltamisala 3 1.2. Rakennusvalvontaviranomainen 3

1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1. Soveltamisala 3 1.2. Rakennusvalvontaviranomainen 3 Kuhmossa 13.10.2008 SISÄLLYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1. Soveltamisala 3 1.2. Rakennusvalvontaviranomainen 3 2. LUPAJÄRJESTELMÄT 2.1. Talousrakennuksen luvan- /ilmoituksenvaraisuus 3 2.2. Toimenpiteiden

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

KEMIÖNSAAREN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS KEMIÖNSAAREN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS KEMIÖNSAAREN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty kunnanvaltuustossa 10.12.2008 YLEISTÄ 1 Yleistä VELVOLLISUUS HAKEA RAKENNUS- TAI TOIMENPIDELUPAA TAI ILMOITTAA ILMOITUKSENVARAISESTA

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

KEMIÖNSAAREN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS KEMIÖNSAAREN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS KEMIÖNSAAREN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty kunnanvaltuustossa.. YLEISTÄ 1 Yleistä VELVOLLISUUS HAKEA RAKENNUS- TAI TOIMENPIDELUPAA TAI ILMOITTAA ILMOI- TUKSENVARAISESTA

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS

AKAAN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS AKAAN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS Rakennusjärjestyksen valmistelutyöryhmän ehdotus 28.10.2010 Kaupunginhallitus muuttanut 21.12.2010 Kaupunginhallitus hyväksynyt 15.3.2011 Valtuusto hyväksynyt 23.3.2011

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Sisällys 1. Soveltamisala ja viranomaiset 1.1 Soveltamisala..1 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen..1 2. Lupajärjestelmät 2.1 Rakentamisen ja muiden toimenpiteiden luvanvaraisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

ORIVEDEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS ORIVEDEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS KAUPUNGINVALTUUSTON 22.4.2008 HYVÄKSYMÄ VOIMAANTULOPÄIVÄMÄÄRÄ 10.6.2008 Karttojen julkaisu-/kopiointilupa Copyright Maanmittauslaitos lupa PISA/077/2006 Aineiston kopiointi

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

KAJAANIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 KAJAANIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS KAJAANIN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus KAJAANIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 13.9.2004 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 1.1 Tavoite 1.2

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

SUOMUSSALMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS SUOMUSSALMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESYS Suomussalmen kunta 2009 Suomussalmen kunnanvaltuusto 16.6.2009 36 2 SISÄLLYSLUEELO: SUOMUSSALMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESYS 1. SOVELAMISALA JA VIRANOMAISE 1.1 SOVELAMISALA

Lisätiedot

1. YLEISTÄ 4 1.1 Tavoite 4 1.2 Soveltamisala 4 1.3 Rakennusvalvontaviranomainen 4

1. YLEISTÄ 4 1.1 Tavoite 4 1.2 Soveltamisala 4 1.3 Rakennusvalvontaviranomainen 4 N KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS käsittelyt: Valvontalautakunta 13.5.2008 Kunnanhallitus 9.6.2008 Kunnanvaltuuston hyväksymispäätös 16.6.2008 Voimaantulo: 19.8.2008 2 Sisällysluettelo 1. YLESTÄ 4 1.1 Tavoite

Lisätiedot