Päätös. Etelä-Suomi Nro 56/2013/1 Dnro ESAVI/243/04.08/2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päätös. Etelä-Suomi Nro 56/2013/1 Dnro ESAVI/243/04.08/2012"

Transkriptio

1 Päätös Etelä-Suomi Nro 56/2013/1 Dnro ESAVI/243/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Soraliike Erik Winqvist Ky:n Hiekkamäen murskauslaitoksen toimintaa koskevan Etelä-Suomen aluehallintoviraston antaman päätöksen Nro 4/2012/1 (Dnro ESAVI/163/04.08/2011) lupamääräyksessä 20. edellytetty selvitys, Tuusula. HAKIJA Soraliike Erik Winqvist Ky Santamaankuja TUUSULA Y-tunnus: TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Hiekkamäen murskauslaitos Valimotie TUUSULA Louheen ja soran murskaus ja varastointi Tuusulan kunta, Hyrylä Kiinteistö: Hiekkamäki Kiinteistön omistaja: Winqvist Erik Anders oikeudenomistajat Toimialatunnus: (TOL 2008) ASIAN VIREILLETULO Pölyleijumamittausraportti: Mittaukset vuonna 2012 Tuusulan kunnan Hyrylän kylässä olevalla tilalla Hiekkamäki. Insinööritoimisto Erkki Matilainen Oy selvitys on toimitettu Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE puh fax Hämeenlinnan päätoimipaikka Birger Jaarlin katu 15 PL 150, Hämeenlinna Helsingin toimipaikka Ratapihantie 9 PL 110, Helsinki

2 2 SELVITYKSEN PERUSTE Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämän ympäristölupapäätöksen Nro 4/2012/1 lupamääräys 20. Ympäristönsuojelulain 55 :n 3 momentin perusteella lupaviranomainen voi erityisestä syystä täsmentää lupamääräystä tai täydentää lupaa ympäristönsuojelulain 43 :n 1 momentin 5) kohdan mukaisen selvityksen perusteella LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 g) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖKSEN NRO 4/2012/1 LUPAMÄÄRÄYS 20. JA SEN PERUSTELUT Lupamääräyksessä 20. velvoitetaan seuraavaa: Murskauslaitoksen toiminnasta aiheutuvien hiukkaspäästöjen vaikutus lähialueen ilmanlaatuun on selvitettävä standardin ISO 10473:2000 mukaisella hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuusmittauksella. Mittausjakson pituuden tulee olla vähintään 30 vuorokautta. Mittaukset tulee tehdä mennessä, ja mittaus tulee suorittaa ajanjaksona, jolloin murskaamo on ainakin suurimmaksi osaksi toiminnassa. Mittauspaikka tulee valita siten, että se kuvaa läheisille autoliikkeille murskauslaitoksen pölyämisestä aiheutuvaa pölyhaittaa. Yksityiskohtainen mittaussuunnitelma on esitettävä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarkastettavaksi vähintään 30 vuorokautta ennen suunnitellun mittauksen aloittamista. Mittausraportti on toimitettava Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ja tiedoksi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Tuusulan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Mittaustulosten perusteella Etelä-Suomen aluehallintovirasto antaa tarvittaessa lisämääräyksen pölypäästöjen vähentämisestä. Lupamääräyksen 20. perustelut: Ympäristönsuojelulain 3.n mukaan ympäristön pilaantumisella tarkoitetaan muun muassa toiminnasta aiheutuvan aineen päästämistä ympäristöön siten, että siitä aiheutuu esimerkiksi terveyshaittaa tai vahinkoa tai haittaa omaisuudelle taikka sen käytölle tai muu näihin rinnastettava yleisen tai yksityisen edun loukkaus. Ympäristönsuojelulain 4 :n perusteella ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa on periaatteena, että haitalliset ympäristövaikutukset ehkäistään ennakolta tai, milloin haitallisten vaikutusten syntymistä ei voida kokonaan estää, rajoitetaan ne mahdollisimman vähäisiksi käyttäen parasta käyttökelpoista tekniikkaa.

3 Ympäristönsuojelulain 42 :n mukaisia luvan myöntämisedellytyksiä harkittaessa on otettava huomioon muun muassa lain 4 :n yleiset periaatteet. PM 10 :n mittauksella selvitetään murskauksesta mahdollisesti aiheutuva pölyhaitta laitoksen lähialueella. PM 10 :n kuukauden mittaisella pitoisuusmittauksella saadaan niin paljon hiukkaspitoisuuden tuntiarvoja, että voidaan arvioida riittävällä tarkkuudella, mikä on murskausaseman vaikutus mittauspaikan hengitettävien hiukkasten pitoisuuteen. PM 10 :n pitoisuusmittausten tulokset indikoivat hyvin sekä terveys- että viihtyisyyshaittaa. PM 10 :n pitoisuusmittausten tuloksia voidaan tarvittaessa verrata kokonaisleijumapitoisuuksiin (TSP) laskennallisella kertoimella (VNA 711/2001, 17 ). Ilmanlaadusta annetun valtioneuvoston asetuksen (38/2011) mukainen hengittävien hiukkasten (PM 10 ) 24 tunnin raja-arvo on 50 μg/m 3 (sallittujen ylitysten määrä kalenterivuodessa on 35) ja vuosikeskiarvo 40 μg/m 3. Annettujen lausuntojen ja jätettyjen muistutusten perusteella mahdollinen pölyhaitta laitoksen lähialueella on tarpeen selvittää. (YSL 3, 4, 5, 43, 46, NaapL 17 ) 3 PÖLYLEIJUMAMITTAUSRAPORTTI: Mittaukset vuonna 2012 Tuusulan kunnan Hyrylän kylässä olevalla tilalla Hiekkamäki Vaihtoehtoisen mittausmenetelmän hyväksyminen Pölyleijumamittaus Soraliike Erik Winqvist Ky:n mukaan standardin ISO 10473:2000 mukainen mittaustapa on Hiekkamäen murskausaseman toiminnan laajuuteen nähden (noin 30 vrk/a) kohtuuttoman kallis. Toiminnanharjoittaja on esittänyt lupamääräyksen 21. mukaisesti Uudenmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskukselle suunnitelman hengitettävien hiukkasten (PM 10 ) pitoisuuden määrittämiseksi vaihtoehtoiselle optisella mittausmenetelmällä, jonka tarkkuus on standardia ISO 10473:2000 vastaava. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on mittaussuunnitelman hyväksyessään katsonut, että toiminnanharjoittajan esittämä vaihtoehtoinen menetelmä hengitettävien hiukkasten (PM 10 ) pitoisuuden määrittämiseksi on riittävä ja näin ollen lupamääräyksen 20. mukainen menetelmä. Mittauspaikka ja aika Raportissa on tarkasteltu syksyllä 2012 tapahtuvan louheen ja soran murskauksen, kiven rikotuksen sekä varastoinnin synnyttämää pölyleijumaa Tuusulan kunnan Hyrylän kylässä sijaitsevan kiinteistön Hiekkamäki ( ) lähiympäristössä. Toiminnanharjoittajat ovat Soraliike Erik Winqvist Ky rakennuttajana ja Lemminkäinen Infra Oy murskausurakoitsijana.

4 Keräyspaikaksi valittiin varastokasojen välinen alue työmaa-alueen reunalla läheisen autoliikkeen suunnassa. Autoliikkeiden suuntaan epäedullisimman pölyämisen arvioitiin esiintyvän tässä kohdassa, sillä muissa paikoissa varastokasat toimivat leviämisesteinä. Saatavan keräystuloksen arvioitiin edustavan hyvin pölyhaitan mahdollista maksimiarvoa läheisen autoliikkeen pihalla. Pölyleijumakeräykset tehtiin Murskaukset olivat kestäneet ennen keräysten aloittamista noin viikon ja tuotantotoiminta oli normaalia. Sähkön saanti keräyspaikkaan oli keskeytyksetöntä koko jakson ajan. Mittauslaitteet ja -menetelmät Keräyslaitteena käytettiin standardin SFS 3863 mukaista General Metal Works:n tehokeräintä. Vuorokauden aikana sen läpi kulkee noin m 3 ilmaa. Keräimen suodatin erottaa virtauksesta lähes kaiken pölyn (TSP). Ilma- ja pölymäärät mitataan, jolloin tulokseksi saadaan kokonaisleijumapitoisuus TSP µg/m 3. Toisena keräyslaitteena käytettiin pientehokeräintä. Sen läpivirtaus on noin 1,5 m 3 /h. Ilma- ja pölymäärät mitataan, ja tulokseksi saadaan TSP µg/m 3. Pientehokeräimen suodatin soveltuu läpinäkyväksi tekemiseen. Keräimien suodattimet (GMW-810) punnittiin ennen ja jälkeen keräyksen kalibroidulla Mettlerin tarkkuusvaakalla AE50 0,1 mg:n tarkkuudella. Integrointiaika säädettiin asentoon 3 ja stabiilisuudenosoitin asentoon 1 korkeamman tarkkuuden saamiseksi. Tehokeräimen suodatinten vaihtoväli oli yksi vuorokausi ja keräysjakso kolme vuorokautta. Pientehokeräimellä tehtiin 1,5 tunnin näytteenotto. Molemmat keräyspäät asetettiin 1,1 metrin korkeudelle. PM 10 :n määritysperiaate Pölynkeräyssuodatin tehdään läpinäkyväksi, ja hiukkaset lasketaan mikroskopoimalla. Hiukkasten massojen perusteella tehdään rakeisuuskäyrä, jossa vaaka-akselilla on raekoko (µm) ja arvoakselilla raekokoa pienempien hiukkasten prosentuaalinen osuus (läpäisyprosentti). Jakaumasta määritetään alle 10 µm:n hiukkasten paino-osuus. PM 10 lasketaan kokonaisleijumista (TSP) alle 10 µm:n hiukkasten painoosuus huomioon ottaen ja ilmoitetaan µg/m 3. Mittausjakson aikaiset sääolosuhteet Ensimmäisenä mittauspäivänä oli klo jälkeen koko päivän pilvistä, lämpötila C, tuuli etelä-lounaasta 4 6 m/s ja sademäärä 4

5 0,0 mm satoi iltaan asti, lämpötila vaihteli C, tuuli oli yöllä etelästä 4 6 m/s, päivällä etelä-lounaasta 2 4 m/s. Illalla oli pilvistä, lämpötila C, tuuli länsi-lounaasta 2 4 m/s ja satoi hieman oli yöllä klo pilvistä, lämpötila 9 10 C, tuuli lounaasta 3 4 m/s ja sademäärä 0,0 mm. Muutoin oli puolipilvistä tai pilvistä, lämpötila 9 14 C, tuuli pääosin lounaasta 3 5 m/s (hetkellisesti lännestä 5 m/s) ja sademäärä oli 0,0 mm oli ennen klo puolipilvistä tai pilvistä, lämpötila 7 12 C, tuuli etelä-lounaasta 3 5 m/s ja sademäärä 0,0 mm. Mittauspaikan ilmanpaineet ja suhteelliset kosteudet (Helsinki-Vantaa lentoasema) olivat ,6 hpa ja 75 %, hpa ja 97 % sekä ,5 hpa ja 72 %. Mittaustulokset Tehokeräimellä kootut kokonaisleijumat (TSP) vaihtelivat välillä 10,9 18,8 µg/m 3 (taulukko 1). Kerätty pölymäärä on saatu suodattimien painojen erotuksena ennen ja jälkeen keräyksen. llmamäärä on laskettu ilmavirtauksen (cf/min) ja virtausajan avulla. Ilmavirtaus säilyi vakaana koko keräyksen ajan, joten suodatinvastuksen kohoamisen vaikutusta ei ilmennyt. Taulukko 1. Mittaustulokset (tehokeräin) 5 Keräys Mittausjakso Kerätty pölymäärä, µg Ilmamäärä, m 3 Pölypitoisuus TSP, µg/m ,2 18, ,2 10, ,6 10,9 Pientehokeräimellä saatu suodatin painoi saman verran kuin ennen keräystä. Punnitustarkkuudella 0,1 mg (100 µg) ei saatu mittaustulosta laskennallisesta odotusarvosta huolimatta. Läpi imetty ilmamäärä oli 1,511 m 3 ja esimerkiksi sallittua raja-arvoa (50 µg/m 3 ) vastaavalla TSP-arvolla olisi pitänyt muodostua pölyä suodattimelle noin 0,5 mg. Pölypitoisuutta TSP ei saatu punnituksella määritetyksi. Pientehokeräimellä kootussa näytteessä alle 10 µm:n hiukkasten painoosuus on 11,1 %. PM 10 hiukkaset olivat mustia. Niiden osuus hiukkasten kokonaislukumäärästä oli 91,7 %. Hiukkasten tiheydeksi saatiin noin 0,7 kg/l. Tulosten tarkastelu Hengitettävien hiukkasten PM 10 paino-osuudella 11,1 % saadaan kokonaisleijumista TSP mittaustulosten PM 10 vaihteluksi 1,1 2,1 µg/m 3. Tulos edustaa ilman laatua työmaa-alueen reunalla läheisen autoliikkeen suunnassa 49 metrin etäisyydellä autoliikkeen pysäköintialueen rajasta.

6 6 Taulukko 2. PM 10 ajanjaksolla Keräys PM 10, µg/m 3 1 2,1 2 1,1 3 1,2 Kaikissa mittauksissa tulos jäi selvästi pienemmäksi kuin valtioneuvoston asetuksessa 38/2011 hengitettäville hiukkasille PM 10 sallittu 24 tunnin rajaarvo 50 µg/m 3. Jopa kokonaisleijumapitoisuudet TSP alittivat kyseisen arvon. Arvot alittavat myös sosiaali- ja terveysministeriön julkaisussa 2012/5 esitetyn epäorgaanisen pölyn HTP-arvon 10 mg/m 3 ( µg/m 3 ). HTParvo tarkoittaa haitalliseksi tunnettua pitoisuutta ja on tarkoitettu huomioon otettavaksi työpaikan ilman puhtautta, työntekijöiden altistumista ja mittaustulosten merkitystä arvioitaessa. Ensimmäisen keräyksen aikana vallitsi tuuli etelä-lounaasta. Pöly oli tummaa. Toisessa keräyksessä tuulen suunta vaihteli etelästä länteen. Tähän jaksoon osui eniten sateita, mikä näkyy myös suodattimen harmautena. Kolmannessa keräyksessä tuuli etelä-lounaasta eikä satanut. Suodatin oli tällöinkin harmaa, minkä katsotaan kuvaavaa yhdyskuntailman puhdistumista keskiviikon sateiden johdosta. Pöly on muodostunut keräyspaikkaan pääosin lounaasta, jossakin määrin myös etelästä ja lännestä. Pöly oli tummaa ja merkille pantavan kevyttä, mikä viittaa vahvasti nokihiukkasiin. Murskaamo sijaitsi keräyspaikkaan nähden idässä 130 etäisyydellä, eikä pölyä katsota kulkeutuneen sieltä suodattimille. Murskaustoiminta ei aiheuttanut tutkimusjakson aikana läheisille autoliikkeille pölyhaittaa. ASIAN KÄSITTELY Täydennykset Lausunnot Asiakirjoja on täydennetty lisäkappaleilla Selvityksestä on ympäristönsuojelulain 36 :n mukaisesti pyydetty lausunnot Tuusulan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue toteaa päivätyssä lausunnossaan seuraavaa: Uudenmaan ELY-keskus katsoo, että toiminnanharjoittajan esitys ( ) hengitettävien hiukkasten (PM 10 ) pitoisuuden määrittämiseksi

7 vastaavan tarkkuuden omaavalla vaihtoehtoisella menetelmällä on riittävä. Uudenmaan ELY-keskuksen suorittamalla määräaikaistarkastuksella Hiekkamäen murskauslaitoksen pölyntorjunnassa käytetyt tekniset ratkaisut todettiin riittäviksi. Uudenmaan ELY-keskus ei saanut laitoksen toiminnasta valituksia vuoden 2012 aikana. Pölyleijumamittausraportista käy ilmi, että tuulen suunta vaihteli mittausjakson aikana etelä-lounaan ja länsi-lounaan välillä. Keräyslaitteet sijoittuivat murskauspaikkaan nähden länteen, eikä tuulen suunta ollut mittausjakson aikana suotuisa murskauslaitoksen pölyvaikutuksen selvittämiseksi. Murskaustoiminnan aiheuttamaa pölyhaittaa ei selvitetty tuulen alapuolella tehdyillä mittauksilla, kuten toimitetussa suunnitelmassa esitettiin. Uudenmaan ELY-keskus kuitenkin katsoo murskauslaitoksen määräaikaistarkastukseen viitaten, ettei lisämääräyksiä pölypäästöjen vähentämiseksi tarvitse antaa. 7 Mielipiteet Selvityksestä (pölyleijumamittausraportti) on ympäristönsuojelulain 37 :n mukaan erikseen tiedotettu päivätyllä kirjeellä niitä asianosaisia, jotka olivat jättäneet muistutuksen ympäristölupahakemuksesta (Dnro ESAVI/163/04.08/2011) koskien Soraliike Erik Winqvist Ky:n Hiekkamäen murskauslaitoksen toimintaa. Määräaikaan mennessä selvityksestä ei esitetty mielipiteitä. Hakijan kuuleminen ja vastine Soraliike Erik Winqvist Ky:lle on päivätyllä kirjeellä varattu tilaisuus esittää vastineensa annetusta lausunnosta. Soraliike Erik Winqvist Ky toteaa päivätyssä vastineessaan, että toiminnanharjoittaja ei anna asiassa vastinetta. ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tarkastanut Soraliike Erik Winqvist Ky:n Hiekkamäen murskauslaitoksen toimintaa koskevan Etelä-Suomen aluehallintoviraston antaman päätöksen Nro 4/2012/1 (Dnro ESAVI/163/04.08/2011) lupamääräyksessä 20. edellytetyn selvityksen. Aluehallintovirasto hyväksyy esitetyn Pölyleijumamittausraportti: Mittaukset vuonna 2012 Tuusulan kunnan Hyrylän kylässä olevalla tilalla Hiekkamäki -selvityksen määräyksessä 20. tarkoitetuksi selvitykseksi. Etelä-Suomen aluehallintovirasto katsoo, että lisämääräyksiä pölypäästöjen vähentämiselle ei ole tarpeen antaa.

8 8 RATKAISUN PERUSTELUT Ympäristönsuojelulain 55 :n 3 momentin perusteella lupaviranomainen voi erityisestä syystä täsmentää lupamääräystä tai täydentää lupaa ympäristönsuojelulain 43 :n 1 momentin 5) kohdan mukaisen selvityksen perusteella. Selvityksen käsittelyssä noudatetaan soveltuvin osin lupamenettelyä koskevia säännöksiä. Kaikissa mittauksissa tulos jäi selvästi pienemmäksi kuin ilmanlaadusta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (38/2011) hengitettäville hiukkasille PM 10 sallittu 24 tunnin raja-arvo, 50 µg/m 3. Pölyleijumamittauksesta saatujen mittaustulosten perusteella lisämittauksiin ei ole tarvetta. Pölyleijumamittauksen tuloksista ei voida varmuudella päätellä, että Hiekkamäen murskauslaitoksen toiminnasta ei aiheudu läheisten autoliikkeiden toiminnalle pölyhaittaa missään tuuliolosuhteissa. Tehtyjen pölyleijumamittausten aikana keräyslaitteet sijoittuivat murskauspaikkaan nähden länteen, eikä tuulen suunta ollut mittausjakson aikana suotuisa murskauslaitoksen pölyvaikutuksen selvittämiseksi. Ratkaisussa otettiin kuitenkin huomioon Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen lausunto, jonka mukaan Hiekkamäen murskausaseman määräaikaistarkastuksella todettiin, että pölyntorjunnassa käytetyt tekniset ratkaisut ovat riittäviä. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue ei ole myöskään saanut valituksia toiminnasta vuoden 2012 aikana ja katsoo, ettei lisämääräyksiä pölypäästöjen vähentämiseksi tarvitse antaa. Lisäksi tehdyssä mittauksessa mitatut hiukkaspitoisuudet olivat alhaiset. Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämän ympäristölupapäätöksen Nro 4/2012/1 lupamääräystä 20. ei muuteta Pölyleijumamittausraportti: Mittaukset vuonna 2012 Tuusulan kunnan Hyrylän kylässä olevalla tilalla Hiekkamäki -selvityksen perusteella. Selvityksestä ja siitä annetusta Uudenmaan ELY-keskuksen lausunnosta ei tullut esille sellaisia seikkoja, jotka olisivat ristiriidassa ympäristöluvan Nro 4/2012/1, , myöntämisedellytysten kanssa. VASTAUS LAUSUNTOON Uudenmaan ympäristökeskuksen lausunnossa esitetty on otettu huomioon päätöksestä ja sen perusteluista ilmenevällä tavalla. PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Tämä päätös on lainvoimainen valitusajan päätyttyä, mikäli päätökseen ei haeta muutosta. (YSL 100 )

9 9 SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 3 5, 28, 36, 37, 41 43, 46, 52 55, 96, 97, 100, 105 Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 5, 18, 19 Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 Valtion maksuperustelaki (150/1992) Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2012 ja 2013 (1572/2011) KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Tämän ympäristölupa-asian käsittelystä perittävä maksu on 750 euroa. Lasku lähetetään erikseen myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta Joensuusta. Ympäristönsuojelulain 105 :n mukaan lupahakemuksen käsittelystä peritään maksu, jonka suuruus määräytyy valtion maksuperustelain (150/1992) perusteella aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2012 ja 2013 annetun valtioneuvoston asetuksen (1572/2011) mukaisesti. Asetuksen 1572/2011 maksutaulukon liitteen kohdan 2.1. mukaan muun ympäristölupa-asian käsittelystä peritään maksu, jonka suuruus on 50 euroa/h. Tämän päätöksen valmisteluun on käytetty 15 h. PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös Soraliike Erik Winqvist Ky Santamaankuja TUUSULA Jäljennös päätöksestä Ilmoittaminen ilmoitustauluilla Tuusulan kunnanhallitus Tuusulan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen Tuusulan terveydensuojeluviranomainen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (sähköisesti) Suomen ympäristökeskus (sähköisesti) Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen ilmoitustaululla. Päätös kuulutetaan Tuusulan kunnan virallisella ilmoitustaululla. (YSL 54 )

10 10 MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. (YSL 96 ) Valitusoikeus lupapäätöksestä on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä niillä viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua. (YSL 97 ) LIITE Valitusosoitus Pekka Häkkinen Pauliina Kauppinen Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Pekka Häkkinen. Asian on esitellyt ympäristöylitarkastaja Pauliina Kauppinen.

11 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Valitusaika Valitusoikeus Valituksen sisältö Valituksen liitteet LIITE Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, Vaasa, sähköposti - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faxilla tai sähköpostilla) Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta Valituksen toimittaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Etelä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla. Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. käyntiosoite: Ratapihantie 9, Helsinki postiosoite: PL 110, Helsinki puhelin: (vaihde) fax: sähköposti: aukioloaika: klo Oikeudenkäyntimaksu Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 90 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 101 :ssä tarkoitettu hakemus 17.3.2010 annetun ympäristölupapäätöksen nro 7/2010/3

Lisätiedot

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain Etelä-Suomi Päätös Nro 3/2010/2 Dnro ESAVI/140/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2010 ASIA Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 64/2013/1 Dnro ESAVI/274/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 64/2013/1 Dnro ESAVI/274/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 64/2013/1 Dnro ESAVI/274/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 25.3.2013 ASIA Hakemus ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta määräajan pidentämisestä. Hakemus koskee ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Päätös. Rakennusvirasto PL 1515 00099 Helsingin kaupunki

Päätös. Rakennusvirasto PL 1515 00099 Helsingin kaupunki Päätös Etelä-Suomi Nro 90/2010/2 Dnro ESAVI/609/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.12.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 58 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee puupellettien polttoa Hanasaari B-voimalaitoksella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee puupellettien polttoa Hanasaari B-voimalaitoksella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 157/2012/1 Dnro ESAVI/197/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee puupellettien

Lisätiedot

Fortum Energiaratkaisut Oy PL 100 00048 Fortum. Nakkilan lämpölaitos, Lk 222 Suomisentie 11 29250 Nakkila. Ilmoitus on tullut vireille 6.3.2012.

Fortum Energiaratkaisut Oy PL 100 00048 Fortum. Nakkilan lämpölaitos, Lk 222 Suomisentie 11 29250 Nakkila. Ilmoitus on tullut vireille 6.3.2012. Etelä-Suomi Päätös Nro 55/2012/1 Dnro ESAVI/62/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee kierrätyspuun

Lisätiedot

Päätös Nro 131/2011/4

Päätös Nro 131/2011/4 Etelä-Suomi Päätös Nro 131/2011/4 Dnro ESAVI/515/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.7.2011 ASIA HAKIJA Ruoppausmassojen läjittäminen mereen Lokkiluodon meriläjitysalueella sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 d)

Ympäristönsuojelulaki 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 d) Etelä-Suomi Päätös Nro 230/2012/1 Dnro ESAVI/240/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 21.12.2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 58 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen

Lisätiedot

Tietoliikennekaapelin asentaminen Pomarkun Isojärveen ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Pomarkku

Tietoliikennekaapelin asentaminen Pomarkun Isojärveen ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Pomarkku Etelä-Suomi Päätös Nro 223/2011/4 Dnro ESAVI/98/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2011 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Tietoliikennekaapelin asentaminen Pomarkun Isojärveen ja töiden aloittaminen

Lisätiedot

Sachtleben Pigments Oy Titaanidioksiditehtaan vanha läjitysalue Titaanitie 1, 28840 Pori. Ympäristönsuojelulaki 30 3 momentti ja 61

Sachtleben Pigments Oy Titaanidioksiditehtaan vanha läjitysalue Titaanitie 1, 28840 Pori. Ympäristönsuojelulaki 30 3 momentti ja 61 Etelä-Suomi Päätös Nro 43/2012/1 Dnro ESAVI/23/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 9.3.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta biokuituliete-tuhkasekoitteen

Lisätiedot

Specialty Minerals Nordic Oy Ab:n Myllykosken PCC-tehtaan toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset ja ympäristöluvan raukeaminen,

Specialty Minerals Nordic Oy Ab:n Myllykosken PCC-tehtaan toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset ja ympäristöluvan raukeaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 194/2012/1 Dnro ESAVI/199/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 27.11.2012 ASIA Specialty Minerals Nordic Oy Ab:n Myllykosken PCC-tehtaan toiminnan lopettamisen johdosta annettavat

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Ii LUVAN HAKIJA Koillis-Vasikka Oy Ristipalontie

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA HAKIJAT Aallonmurtaja-laiturin rakentamiselle asetetun määräajan jatkaminen Pielisen Hökänselän rannassa

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2011 ASIA Päätös Suomen Hyötykeskus Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 20/2013/2 Dnro ISAVI/99/04.09/2012

PÄÄTÖS Nro 20/2013/2 Dnro ISAVI/99/04.09/2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 20/2013/2 Dnro ISAVI/99/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 26.3.2013 ASIA HAKIJAT Vesistökaapelien sijoittaminen Kallaveteen Kuopion Julkulasta Siilinjärven Kehvoon ja valmistelulupa,

Lisätiedot

Päätös Nro 165/2012/2 Dnro ESAVI/195/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 15.8.2012

Päätös Nro 165/2012/2 Dnro ESAVI/195/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 15.8.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 165/2012/2 Dnro ESAVI/195/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 15.8.2012 ASIA HAKIJA Koivistonkeitaan turvetuotannon ympäristölupa ja lupa poiketa vesilain 1 luvun 15 a :n mukaisesta

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61 Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 96/2010/1 Dnro LSSAVI/280/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koetoiminnasta, jossa otetaan

Lisätiedot

Koetoimintailmoitus, joka koskee kierrätyspolttoaineen (REF I ja II) polttoa biolämpölaitoksella,

Koetoimintailmoitus, joka koskee kierrätyspolttoaineen (REF I ja II) polttoa biolämpölaitoksella, Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 127/10/1 Dnro ISAVI/258/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.12.2010 ILMOITUKSEN TEKIJÄ Lapinlahden Ekolämpö Oy PL 1024 70781 Kuopio ASIA Koetoimintailmoitus,

Lisätiedot

Lämpökaivon rakentaminen kiinteistölle 834-441-4-4 (Lammintie 3) vedenhankinnalle tärkeällä pohjavesialueella, Tammela

Lämpökaivon rakentaminen kiinteistölle 834-441-4-4 (Lammintie 3) vedenhankinnalle tärkeällä pohjavesialueella, Tammela Etelä-Suomi Päätös Nro 102/2012/2 Dnro ESAVI/219/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 10.5.2012 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Lämpökaivon rakentaminen kiinteistölle 834-441-4-4 (Lammintie 3) vedenhankinnalle

Lisätiedot

Päätös Nro 16/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.09/2010

Päätös Nro 16/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.09/2010 Päätös Nro 16/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Kaukolämpöjohdon rakentaminen Rautolahden alitse, sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

Päätös Nro 40/2010/3 Dnro ESAVI/318/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010

Päätös Nro 40/2010/3 Dnro ESAVI/318/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 40/2010/3 Dnro ESAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010 ASIA Veikko Uskin / Sarkainsuon Tila Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

Utin lentoaseman ympäristöluvan nro 129/05/1 melua koskeva selvitys ja melunhallintasuunnitelmat

Utin lentoaseman ympäristöluvan nro 129/05/1 melua koskeva selvitys ja melunhallintasuunnitelmat Etelä-Suomi Päätös Nro 60/2010/1 Dnro ESAVI/316/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2010 ASIA Utin lentoaseman ympäristöluvan nro 129/05/1 melua koskeva selvitys ja melunhallintasuunnitelmat HAKIJAT

Lisätiedot

Nummenjoen järjestelyä koskevan Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen nro 50/2002/1 muuttaminen, Lohja

Nummenjoen järjestelyä koskevan Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen nro 50/2002/1 muuttaminen, Lohja Etelä-Suomi Päätös Nro 142/2013/2 Dnro ESAVI/133/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2013 ASIA HAKIJA Nummenjoen järjestelyä koskevan Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen nro 50/2002/1 muuttaminen,

Lisätiedot

Venesatamaan saa rakentaa enintään 300 venepaikkaa.

Venesatamaan saa rakentaa enintään 300 venepaikkaa. Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupavastuualue Päätös Nro 19/2010/2 Dnro LSSAVI/32/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.10.2010 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen nro 129/2005/3

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 63/2011/2 Dnro ISAVI/39/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.10.2011

PÄÄTÖS Nro 63/2011/2 Dnro ISAVI/39/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.10.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 63/2011/2 Dnro ISAVI/39/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.10.2011 HAKIJA Villalan kalaveden osakaskunta ASIA Penkereen purkaminen Puruveden Hummonselän

Lisätiedot

ASIA Saimaan Haapaveden Ihalanlahden kiinteistön Kuivaniemi 700-479-3-56 ranta-alueen ruoppauksen ja pengerryksen pysyttäminen, Ruokolahti

ASIA Saimaan Haapaveden Ihalanlahden kiinteistön Kuivaniemi 700-479-3-56 ranta-alueen ruoppauksen ja pengerryksen pysyttäminen, Ruokolahti Etelä-Suomi Päätös Nro 62/2012/2 Dnro ESAVI/18/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 22.3.2012 ASIA Saimaan Haapaveden Ihalanlahden kiinteistön Kuivaniemi 700-479-3-56 ranta-alueen ruoppauksen ja pengerryksen

Lisätiedot