Vihreän puolueen ohjelma Suomessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vihreän puolueen ohjelma Suomessa"

Transkriptio

1 Vihreän puolueen ohjelma Suomessa Sisällysluettelo Maailman tila ja elonkehän kurimus Perustamme Toimintamme 1. Oikeus 2. Talous 1. Talouden perusta: ruoantuotanto 2. Metsätalous 3. Energiantuotanto 4. Teollisuus ja ulkomaankauppa 5. Kulutuksen ongelma 3. Sosiaalipolitiikka 4. Koulutus ja kulttuuri 5. Rakentaminen, asuminen ja liikennöinti 6. Ulkosuhteet: Kohti kansainvälistä paikallisuutta 7. Hallintokysymys 8. Mitä on tehtävä? 9. Vastuu on meidän! 1

2 Maailman tila ja elonkehän kurimus Sivilisaatiot kuolevat itsemurhaan, eivät murhaan. A.J. Toynbee Tiedämme, että yhteiskunta tuhoutuu, jos se ei sopeudu ympäröivään luontoon ja sen muutoksiin. Meidän sivistyksenä pitämämme maailma on tuhoutumassa, ellei nykyistä kurssia muuteta ja siirrytä elämää kunnioittavampaan kulttuuriin sekä yhteiskuntaan. Olemme saattaneet maapallon epävakaaseen tilaan. Se voi tarkoittaa hallitsemattomia muutoksia. Maapallon elämää ylläpitävässä järjestelmässä on monia samaan suuntaan vaikuttavia, toisiaan kiihdyttäviä häiriöitä. On olemassa kahdenlaista murtumista, haurasta ja sitkasta. Hauras murtuminen on nopeasti tapahtuva kuten lasin särkyminen tahi munankuoren halkeaminen. Sitkas murtuminen taasen on hitaampaa ja salakavalampaa: puun tai metallipylvään vääntyessä vain pienet halkeamat ja vääntymät viittaavat ongelmiin. Rakenne voi vaikuttaa täysin vakaalta ennen äkillistä romahdusta. Maapallon ekosysteemi on tyyppiesimerkki järjestelmästä, joka rapistuu ensin huomaamattomasti, mutta romahtaa lopulta nopeasti. Luonnollinen sukupuuttonopeus on 0,001% lajeista sadan vuoden aikana, kun tämänhetkinen lajien häviämisnopeus on 1-10% lajistosta sadassa vuodessa. On arvioitu, että vuonna 2050 eliölajien häviämisnopeus olisi 20-50% sadassa vuodessa. Elämme siis kuudennen joukkosukupuuton aikaa. Fossiilisten energiamuotojen käyttö on tutkimusten mukaan aiheuttanut ilmastokatastrofin, mihin maapallon keskilämpötilan nousukin kytkeytyy. Tunnetuin fossiilinen polttoaine, öljy, sisältää niin paljon energiaa, että se on toiminut moottorina 1900-luvun kehitykselle, mahdollistaen kiihtyvän väestönkasvun ja tavarapaljouden. Ihmeaine on kuitenkin hupenemassa, ja olisi muutenkin jätettävä käyttämättä eloonjäämisen mahdollistamiseksi. Myös olennaiset kaivannaiset, kuten fosfaatti ovat hupenemassa. Olemme paitsi kuluttamassa loppuun kaikki rajalliset resurssimme, myös turmelemassa uusiutuvien resurssiemme (vesi, maaperä, kalakannat, puusto) palautumiskyvyn ylikulutuksellamme. Joukkosukupuuton, ilmastokatastrofin ja resurssien loppuunkulutuksen lisäksi elonkehämme uhkana on myös ilmeinen väestökatastrofi. Vaikka maapallo kykenisikin elättämään nykyisen tai yhä kasvavan ihmismassan, ei suunnatonta ihmispopulaatiota voida pitää pitkällä tähtäimellä koko elonkehän kannalta toivottavana: meidän on kyettävä laajentamaan ja uudistamaan etiikkamme piiriä sisältämään elonkehän ja tulevat sukupolvet. 2

3 Perustamme Ideologinen perustamme on syväekologinen ekosentrinen holismi. Syväekologia on maailmankatsomus, joka ulottaa etiikan koskemaan ihmisen lisäksi luontoa ja kaikkea elollista. Syväekologi ei tyydy erittelemään oiretta, ympäristökatastrofia, pintapuolisesti vaan iskee itse sairauden ytimeen * : kulttuurimme tiedostettuun ja tiedostamattomaan ei-inhimillisen elämän alistamiseen ja aineellistamiseen. Syväekologiassa kyse on ennen kaikkea arvojen vallankumouksesta: planeettamme elämällä, jokaisella eliölajilla on kiistämätön itseisarvonsa ihmisen näkökulmasta riippumatta. Se sisältää monipuolisen ekosofia-ajattelun, jonka pohjalta syväekologit voivat kehittää oman ekosofiansa, syväekologian periaatteita noudattavan elämäntapansa. Syväekologia sopii hyvin yhteen esimerkiksi uskontojen kanssa molempien jakaessa yhteisen arvon, elämän kunnioittamisen. Ekosentrinen holismi viittaa laajaan elonkehän vuorovaikutuksien ja riippuvuussuhteiden ymmärtämiseen, kokonaisuuksien hahmottamiseen. Ekosentrinen holismi toteaa, ettei elonkehä ole jaettavissa osiinsa, vaan se on olemassa ainoastaan toimivana kokonaisuutena, sellaisena jollaiseksi se on miljardien vuosien aikana kehittynyt. Holistisesti ajatteleva ymmärtää, ettei elonkehän tuhossa ole kyse vain tiettyjen ekosysteemien tai lajien häviämisestä, vaan käynnissä oleva ekokatastrofi romahduttaa lopulta koko järjestelmän. Ekosentrisyys laajentaa holismin määritelmää elämäkeskeisestä (biosentrisyys) kattamaan myös planeettamme kaikki ei-elolliset ympäristöt, jotka ovat vuorovaikutuksessa elollisten olioiden kanssa, ja siksi myös välttämättömiä koko elonkehälle. Näin syväekologinen ekosentrinen holismi sisältää syvällisen arvopohjaisen maailmankatsomuksen ja elämäntavan (syväekologia) sekä planeettamme kokonaisuudet hahmottavan antireduktionistisen ymmärtämisen (ekosentrinen holismi). Vallitseva luonnonvaroja ryöstävä maailmanjärjestys, tämä ihmiskunnan olemassaoloa uhkaava kulttuurimme, täytyy muuttaa perusteellisesti. On lyötävä alas koko vanha maailma. Tähän pyrkimykseen meidän on sitouduttava. Puolue on tässä mittelössä kelpo työkalu. Meille puolue ei tarkoita vaaliheimolaisten koplaa, jonka toiminnan määräävät lyhytnäköiset pyrkimykset vaaleista toiseen. Se on yksinkertaisesti politiikan työkalu: strategisen tason yksikkö. Sanat liike (joka on paikallinen tai sektoraalinen yksikkö), liitto tai ryhmä eivät tuo kyllin selkeästi esille tätä vakavaa painotusta. Vihreys poliittisena aatteena vaatii elonkehälle sen oikeuksien palauttamista ja tyrannimaisen tuhonkierteen lopettamista. On luotava uusi, kestävä tapa elää, sillä vain ekologinen kestävyys voi tarjota kansakunnalle - ja koko ihmiskunnalle - perustan jonka pohjalta yhteinen tulevai- * Drengson, Inoue: The Deep Ecology Movement (1995) s.155 3

4 suus rakennetaan. Neuvottelupöytään istuessaan vihreyden edustaja ei voi tinkiä vaatimuksistaan, sillä hänen vaatimuksensa eivät kumpua hänestä itsestään tai puolueelta, vaan luonnolta ja tulevilta sukupolvilta. Vihreys ei voi pysähtyä vaihtoehtoiseksi ajattelutavaksi tai vastavirtakulttuuriksi, sillä siihen ei yksinkertaisesti ole aikaa. Poliittisen vihreyden aikaikkunan määrittää ekokatastrofin eteneminen ja kulloinenkin yhteiskunnallinen tilanne. Vihreys ei siis itse voi määrittää aikatauluaan, vaan sen määrittää elonkehän alati kurjistuva tila. Edellä mainituista arvojen ja todellisuuden kuilusta sekä aikasidonnaisuudesta nousee 2000-luvun vihreyttä erottamattomasti määrittävä piirre, vallankumouksellisuus, joka vastaansanomattomasti sisältää antikapitalismin. Nämä eivät ole vihreälle aatteelle valinnaisia, vaan sisäänrakennettua nykyisestä maailmantilasta johtuen. Tästä syystä vihreys ei edes voi asettua perinteisiin viimevuosisataisia puolueita määrittäviin muotteihin ja toimintamalleihin. Tällä hetkellä yksikään taho Suomessa ei ole julistautunut ympäristövallankumoukselliseksi puolueeksi, täyttänyt vihreyden reunaehtoja. Me pyrimme parhaamme mukaan asettumaan tähän kiusalliseen poliittiseen tyhjiöön. Toimintamme Kaikenlaiset kapinat tätä pönäkkää typeryyttä vastaan ovat oikeutettuja. Kaikenlaiset kapinat eivät tosin ole järkeviä. Yrjö Haila Olemme ympäristövallankumouksellisia. Emme torju yhtäkään vihreän vallankumouksen ilmentymää, koska emme rajoitu vain yhteen suuntaukseen, vaan sisällämme ne kaikki. Hyväksymme ne vihreän etiikan ja maailmankatsomuksen muodot, jotka tunnustavat syväekologisen ekosentrisen holismin ja vallankumouksellisuuden reunaehdot. Emme aio haaskata voimiamme myönnytyksiä vaativaan parlamentarismiin, vaan toimintamme luonne on suurimmaksi osaksi vallankumouksellista, ulkoparlamentaristista toimintaa. Emme suinkaan pyri nykyisen järjestelmän muuttamiseen vaan kaatamiseen, sen perinpohjaiseen hävittämiseen. Uudistamispyyteistä irtisanoutuminen tarkoittaa, että jätämme aikaa vievän, työlään, korruptoivan ja tarkoituksettoman parlamentaarisen toiminnan muille. Koko järjestelmän perusta on kelvoton ja sen päämäärät, arvot ja keinot kestämättömiä, joten uudistaminen ei voi tuoda ratkaisua. Vallitsevassa järjestelmässä viestintävälineet hallitsevat ajattelua mielen sumentavine tajuntateollisuuksineen. Sananvapaus tukahdutetaan järjestelmää tukevan informaation ylitarjonnalla. * Kamppailu hegemo- * Positiivisella mielipiteen tukahduttamisella tarkoitetaan toisen mielipiteen tukahduttamista oman informaation vuolaalla ylitarjonnalla (sekä "tietoa" että viihdettä), joka hukuttaa vastapuolen sanoman alleen. Negatiivinen tukahduttaminen puolestaan viittaa vastapuolen informaationlevityksen estämiseen tai vähentämiseen, ns. sensuuriin. 4

5 niasta tulee olemaan vähintäänkin haastavaa. Kamppailua käydään valistustyön, kasvatuksen, enemmän ja vähemmän perinteisen propagandan ja teon propagandan avulla. Valistustyöllä on pyrittävä vakuuttamaan ihmiset tilanteen vakavuudesta ja kertomaan vallitsevalle itsemurhaiselle järjestelmälle vaihtoehtoisista toimintamalleista, sekä tarjoamaan ihmisille eväitä omaehtoiseen vallitsevan järjestelmän vastaiseen kamppailuun. Nuorisotyö auttaa arvomuutoksessa, koska koulutusjärjestelmämmekin kasvattaa ihmiset tehokkaasti osaksi nykyistä järjestelmää. Propagandistisin keinoin ravistellaan ihmisiä hereille horrostilasta, rohkaistaan astumaan vallankumouksen polulle. Olennainen osa toimintaamme on aktiivitoimijoiden värväys ja heidän kouluttamisensa sekä verkostoituminen. Aktiivitoimijoiden (jäsenyyden on perustuttava aktiivijäsenyyden periaatteelle) värväämisessä on tiedostettava, ettemme yhteiskunnasta poissaolevien tahojen etuja ajaessamme voi vetää kaikkia tahoja miellyttävän yleispuolueen linjaa, ja vedota siten suuriin joukkoihin. Onkin siis määrän sijaan panostettava laatuun: voimme todeta Edward Abbeyn hengessä, ettei meidän tarvitse pelätä altavastaaja-asemaamme: Lampaiden kansakunnassa yksi rohkea mies muodostaa enemmistön. Tämä tarkoittaa, että massapuolueen sijaan meidän on omaksuttava kaaderipuolueen luonne. Puolue ei kuitenkaan saa olla jäsenilleen vain mekaaninen työkalu, jossa ihmissuhteet välineellistyvät puhtaan järjestökäytännöllisiksi, vaan sen on oltava orgaaninen yksikkö, toinen perhe. Tämä tarkoittaa vertaistukea ja molemminpuolista apua kautta koko arkielämän. Aktiivijäsenten, kaaderien, jatkuvaan koulutukseen tulee kuulua sekä teoriaa että käytännön taitoja. Teorian puolella on tärkeää paitsi ekofilosofian myös muun filosofian, poliittisten teorioiden, talouden, sosiologian ja (aate)historian sekä biologian opiskelu. Käytännön taitojen koulutus vaihtelee aiheiltaan vielä laajemmin: suoran toiminnan koulutus, esiintymiskoulutus, kirjallisen ilmaisun koulutus, selviytymiskoulutus, viljelykoulutus sekä kädentaitojen koulutus ja niin edelleen. Tärkeää on myös, että jokainen aktiivijäsen luo henkilökohtaisen luontosuhteen, jottei luonto jää hänen elämässään vain abstraktiksi ja epämääräiseksi asiaksi. Olennaisempaa kuin elää ekologisesti vaikka sekin on tärkeää ja palvelee asiaansa erityisesti teon propagandan kautta on toimia joka ikinen päivä sellaisen täydellisen muutoksen puolesta, joka siirtää koko ihmiskunnan kestävään ja tasapainoiseen maailmanjärjestykseen. Esimerkiksi lihasta kieltäytyminen kuluttajana on vain itsekasvatuksellinen, vaikkakin henkilökohtaisen elämän piirissä suunnaton voitto. Kuitenkin kasvissyöjä, joka ei pyri lihateollisen järjestelmän murskaamiseen, on päämääriemme kannalta hyödyttömämpi kuin lihaa syövä organisoitunut ja määrätietoinen järjestelmän vihollinen. Emme voi unohtaa käytännön ympäristöaktivismia, olettaen vallankumouksen ratkaisevan kaikki ongelmat. Ympäristöaktivismi ei ole riittä- 5

6 vä ratkaisu ilman tuhoavan järjestelmän täydellistä kumoamista, mutta se on välttämätön väliaikaisratkaisu: menetettyä luontoa ei saa takaisin, ja vallankumouksen voittoon on vielä matkaa. Niinpä on käytävä viivytystaistelua luonnon puolesta. Puolueen on otettava huomioon myös täydellisen romahduksen mahdollisuus, jopa sen todennäköisyys. Täydellisellä romahduksella tarkoitamme tilannetta, jossa yhteiskunnan koossapitävät rakenteet, instituutiot sekä perustuotanto ja -huolto lakkaavat käytännössä olemasta. Tätä skenaariota, toiveikkaasti ilmaistuna iltahämärää (joka vaikkakin enteilee synkeää sydänyötä, kantaa myös lupauksen uudesta aamunkoitosta), varten puolueen on muovattava oma doktriininsa, iltahämärän doktriini. 6

7 1. Oikeus Onko kansalaisen mikään pakko luovuttaa omaatuntoaan pientä osaakaan siitä, edes hetkeksi lainlaatijoiden käyttöön? Miksi kenelläkään muutoin olisi omatuntonsa? Mielestäni meidän tulee olla ensisijaisesti ihmisiä ja vasta toissijaisesti alamaisia. Ei ole syytä viljellä niinkään lain kuin oikeuden kunnioitusta. Hyväksyn ainoaksi velvoitteekseni toimia aina tavalla, jonka tunnen oikeaksi. Henry David Thoreau Oikeuden pohjaksi on ihmiskeskeisyyden sijaan tultava luontokeskeisyys ja syväekologia. Periaatteena on oltava, ettei kukaan saa toteuttaa toissijaisia tarpeitaan toisen ensisijaisten tarpeiden kustannuksella. Ensisijaisten tarpeiden käydessä ristiin on katsottava asiaa holistisesti eli kokonaisuuden kannalta. Elääkseen ihmisen on esimerkiksi pakko tappaa ainakin kasveja estäen niiden itsenäisen kehityksen. Kaikkien elävien olentojen välillä vallitsee siis periaatteellinen tasa-arvo (lajiegalitarismi). Mitään lajia ei tule pitää muita tärkeämpänä (spesismi), ja suurempi kokonaisuus asettuu pienemmän edelle. Asiat on punnittava kokonaisuuden kannalta: uhanalaisempien lajien yksilöt menevät käytännössä vähemmän uhanalaisten edelle ja lajikokonaisuuksissa avainlajit muiden edelle. Eliöyksilöiden, lajien, populaatioiden ja ennen kaikkea ekosysteemien on tultava oikeussubjekteiksi. Sama pätee tulevien sukupolvien suhteen: meidän nykyinen sivilisaatiomme toimii ikään kuin tulevilla sukupolvilla ei olisi mitään oikeuksia. * Myös heidät on saatettava oikeussubjektin asemaan, on saavutettava sukupolvien välinen tasa-arvo. Se ei ole ongelmallista. Mikäli jokin oikeussubjekti ei kykene itse omia etujaan valvomaan, asetetaan sille edunvalvoja: näinhän on esimerkiksi lasten tai vaikeavammaisten laita. Näin tapahtuisi tulevien sukupolvien ja elonkehän kohdallakin ihanteellisessa yhteiskunnassa. Koska vallitsevassa yhteiskunnassa näin ei kuitenkaan toimita, meidän on asetuttava edunvalvojiksi. On pohdittava aivan uudenlaista yhteiskuntasopimusta, luontosopimusta, jonka osapuolina ovat myös elonkehä ja tulevat sukupolvet. Oikeuksien ohella tulevat velvollisuudet, joiden tulee painaa vaakakupissa yhtä paljon kuin oikeuksienkin. Kansainvälisestikin on ryhdyttävä puhumaan ihmisvelvollisuuksista, ei vain ihmisoikeuksista. Vapaa tahto synnyttää velvollisuuksia. Asioita on lähestyttävä arvolähtöisesti etulähtöisyyden ohella. On myös välttämätöntä luopua niin sanotun positiivisen eli aktiivisen omistusoikeuden periaatteesta ja siirtyä passiivisen omistusoikeuden periaatteeseen. Omistaminen ei siis ole luovuttamaton sisäsyntyinen ja automaattinen perusoikeus, ** vaan sillä tarkoitetaan sitä, * Puhumattakaan velvollisuuksistamme heitä kohtaan. Mainio vanha Pohjois-Amerikan alkuperäisasukkaiden ohjenuora kuuluu: "Kohdelkaa maata hyvin: emme saaneet sitä perinnöksi vanhemmiltamme, vaan lainaksi lapsiltamme." ** Kuten esimerkiksi John Lockella, aikakautemme pääideologilla ja esiintyen muutoinkin niin kutsutussa luonnonoikeudellisessa (irvokas sanavalinta näin jälkikäteen katsoen) ajattelussa. 7

8 että toistaiseksi annetaan jonkun omistaa jotakin, mikäli siitä ei ole kokonaisuudelle haittaa. Passiivinen omistaminen on lähtökohtaisesti lainaamista, ei niinkään käytössä olevan kohteen hallitsemista vaihdon välineenä. Kukaan ei voi omistaa maata eikä metsää. Suhde niihin on aina oltava käyttöoikeudellinen tahi kaitsentavelvollinen. Saman tulee päteä eläviin olentoihin: yksikään elävä olento ei voi omistaa toista elävää olentoa. Rikokset elonkehää ja tulevia sukupolvia kohtaan tulee tuomita mitä ankarimmin. Tämä oikeus ei tunnusta kansallisia rajoja. Kun kumousvalta tulee voimaan, sillä on velvollisuus levittää ja panna toimeen tätä oikeusperiaatetta myös rajojensa ulkopuolella. Oikeuskäytännöillä pyritään kokonaisuudessaan pois kapitalistisista rakenteista. Ekosentriselle holismille ja syväekologialle pohjautuvat elämän ikiaikaiset lait ovat syvempiä kuin mitkään kansalliset tai kansainväliset lait tai edes perustuslait. Moraalinen oikeus ylittää lainopillisen oikeuden. Elämänsuojelun etiikkaa seuraavan on tiedostettava tämä raskas velvoite, korkein laki, ja toimittava sen mukaan. Se ei tarkoita mahdollisten väärintekojen pyhittämistä. Joskus yksilön tai yhteisön on yksinkertaisesti toimittava väärin esimerkiksi syväekologian kannalta, jotta suurempi vääryys vaikkapa ekosentrisen holismin kannalta estettäisiin. Se ei kuitenkaan tee pienemmästä vääryydestä "oikeutettua". 2.0 Talous Nyt ne viitoittavat kahta erilaista tietä, jotka pian yhdistyvät kurjaksi kinttupoluksi kohti kivikauden elämäntapaa sairaalla planeetalla, jolla vain harvat meistä jäävät henkiin kerran niin monimuotoisen maan raunioiden keskelle. James Lovelock Talousjärjestelmäämme vaivaa sama kapea-alaisuus ja näköalattomuus kuin koko sivilisaatiotamme. Vallitsevat taloustieteet tuntevat vain omat mittarinsa, mutta eivät tiedosta holistisia luonnon lakeja. Tästä johtuen omilla mittareillaan menestyvä talousjärjestelmämme on elonkehälle kuolemanvaarallinen. Luovumme täysin siitä käsityksestä, että talouskasvu pystyisi tuottamaan hyvinvointia kaikille. Ei ole olemassa kestävää kehitystä, mikäli sanalla kehitys tarkoitetaan talouden kasvua. On vain nopea tai nopeampi täydellinen tuho. Myös usko vähemmän tuhoisan tekniikan mahdollisuuksiin on vailla pohjaa; siinäkin on kyse vain tuhonopeuden säätelystä. Vaikka sinällään avaukset puhtaammasta tekniikasta ovat enemmän kuin tervetulleita, ongelman ratkaisijoiksi niistä ei ole, niin kauan kuin talousjärjestelmä pysyy kasvuhakuisena. Emme voi tyytyä niin sanottuun hyvinvointivaltion talousmalliinkaan, sillä sekin johtaa luonnonvarojen ehtymiseen. On siis pohdittava uusia talouden toimintatapoja pyrkiessämme 8

9 irti nykyisen yhteiskunnan vahingollisista talousmalleista. Luonnonvarat tulee taloustieteellisesti ymmärtää pääomiksi, vaikka eettiseltä kannalta ilmaus onkin järjetön. Tämä koskee sekä uusiutumattomia luonnonvaroja (esim. kaivannaiset) että uusiutuvia (esim. kalakannat, puusto) erityisesti ekosysteemin palautumiskykyyn puututtaessa. Myös ekosysteemin voi ymmärtää pääomana. Ekologisen talouden lähtökohtana voidaan pitää niin kutsuttua avaruuslaivatalousmallia, jossa lähdetään siitä, että maapallo on ikään kuin avaruusalus, jolla on rajoitettu määrä resursseja mukanaan. Käsitteellä viitataan myös siihen, että maapallon väestö on ikään kuin miehistö, jonka on puhallettava yhteen hiileen. Erinomaisia uusia avauksia ovat tarjonneet myös ympäristöpainotteiset fysiokraattiset teoriat, ekososialistiset teoriat, kommunalistiset teoriat, muut ekoanarkistiset mallit, lukuisat paikallistalousmallit, ekofeministiset talousteoriat (eritoten lahjatalouteen keskittyneet), permakulttuurin teoriat, agraristiset teoriat ja omavaraistalousmallit. Ottaen huomioon nykyisen kulutustasomme on edessämme tiukka vyönkiristys. Nykyisen talouskasvun sijaan on saatettava käyntiin terve taantuma, kulutustason hallittu ja jyrkkä lasku. Kulutustason sijaan on tarkasteltava todellisia inhimillisen elämänlaadun mittareita. Kaikki edellä mainittu on ihmislajin selviytymisen vuoksi tarpeen. Tällöin syntyy selviytymistalous, jonka rakenteet sovitetaan hengissä pysymisen tavoitteeseen. Selviytymistaloudessa on myös otettava huomioon romahduksen mahdollisuus ja se, ettei keskitettyihin rakenteisiin voi luottaa, jos kaikki pettää. Selviytymistalous on toteutettavissa valtakunnallisella, alueellisella, paikallisella sekä perhekuntien että yksilöiden tasolla. Myös romahduksen tai luhistumisen eri asteet on otettava huomioon suunnitelmissa. Selviytymisen kannalta tärkeää on perustuotannon (ruoka ja tekstiilit, tarvekalut) paikallistaminen. Esimerkiksi keräily-, metsästys- ja kalataloudelliset mahdollisuudet on turvattava. Ravinnontuotannon ylijäämästä osa varastoidaan ja säilötään asianmukaisesti. Huoltoketjujen lyhyys ja riippumattomuus monimutkaisista rakenteista järjestetään. Ulkomaankauppa supistetaan mahdollisimman pieneksi alueellista omavaraisuutta korostaen. Tarpeelliseksi käy myös vähäistä huoltoa vaativa tekniikka. Energiatalouden ja infrastruktuurin järkevöittäminen ja energiatehokkuus ovat tärkeitä. Myös helppokäyttöisten energialähteiden säästäminen ja varastoiminen poikkeustilanteita ja ylimenokausia varten on otettava huomioon. Välttämättömiä raaka-aineita (rauta, fosfaatti yms.) varastoidaan, ja käytetyt raaka-aineet kierrätetään. 9

10 2.1 Talouden perusta: ruoantuotanto Maata tulisi kohdella kuin se olisi korvaamatonta, eikä sitä niin ikään tulisi voida omistaa. Tämän on oltava maatalouden peruslähtökohtana. Maahan tulee olla vain kaitsentavelvollisuus tai käyttöoikeus. Emme halua hiljaista kevättä. Kemianteollisuutta hyödyntävä yhteiskuntamme perustaa ravinnontuotantonsakin kestämättömälle pohjalle. Tehomaatalouden mallista suurine maatalouskoneineen, myrkkyineen ja runsaine väkilannoituksineen onkin luovuttava. Koneet korvataan uusilla viljelytekniikoilla ja/tai työhevosilla. Tuotantoa on monipuolistettava nykyisestä, jotta omavaraisuus ei tarkoittaisi yksitoikkoista ja ravinto-opillisesti riittämätöntä ruokavaliota. Paitsi eri viljelykasvien myös kasvilajikkeiden runsaus on säilytettävä laajan geenivarannon takaamiseksi. Näin ruokahuolto turvataan parhaiten. On siirryttävä työvoimavaltaisempiin, orgaanisempiin ja luonnollisempiin viljelyn muotoihin. Se merkitsee teollisen tehomaatalouden ja lannoiteteollisuuden loppua. Sen sijaan ihmis- ja eläinperäisiä lannoitteita tulee hyödyntää. Agroekologinen näkökulma on saatava määrääväksi, ja ei-inhimillisen luonnon oikeudet on turvattava. Biodynaaminen viljely, luomuviljely, permakulttuuri, vapautuksen agronomia, villiviljely (wildcrafting), peltometsäviljely (agroforestry), holistinen viljely, metsäviljely (Waldgarten), vesiviljely, biologinen torjunta, vuoroviljely ja lomittaisviljely ovat kaikki avainsanoja vihreässä maatalouspolitiikassa. Myös geenimanipulaatiosta on luonnollisesti luovuttava. Kaupunkien on kyettävä tuottamaan itse merkittävä osa ravinnostaan sen sijaan, että ympäröivä maaseutu elättäisi ne. Koulut, työpaikat ja kotitaloudet sekä taloyhtiöt tulee ottaa mukaan ravinnontuotantoon. Viljelyä voidaan harjoittaa talojen katoilla, puistoissa, koulujen pihoilla ja niin edelleen. Tietysti ravinnontuotanto on muutenkin paikallistettava mahdollisuuksien mukaan. Ihmisten osallistuminen ravinnontuotantoon on tärkeää paitsi nykyisen järjettömän kuljetusketjun purkamiseksi, myös luonnosta vieraantumisen estämiseksi. Ruoantuotannon kuuluukin olla osa tervettä luontosuhdetta. Yhteisölliset työmuodot lisäävät myös paljon peräänkuulutettua yhteisöllisyyttä, kun jokainen osallistuu ruoantuotantoon. Ruokaa ei myöskään saa heittää pois, vaan kaikenlainen ruokahävikki ja mittava ylituotanto jäävät historiaan. Lihateollisuus on lakkautettava kauttaaltaan. Teollisuudella tarkoitamme tässä niin kutsuttua tehomaataloutta eli maatalousteollisuutta, jonka osa lihateollisuus on. Ensinnäkin lihan teollinen tuotanto, eläinten äärimmilleen viety välineellistäminen, on räikeästi vastoin syväekologian lajitasa-arvon periaatteita. Se on tuomittavaa myös ottaen huomioon eläinten kyvyn tuntea kipua ja ahdistusta. Ekosentrisen holismin periaatteisiin nojaten on myös todettava laajamittaisen lihateollisuuden täydellinen ekotehottomuus ja suunnaton uhka ekosysteemin vakaudelle ja kukoistukselle. Voimme luetella myös 10

11 lukuisia muita lihateollisuuden vastaisia näkökantoja, jotka ovat kenties edellisiin verrattuina toisarvoisia, mutta tähdellisiä. Lihateollisuus, kuten muukin teollisuus, tuo aina mukanaan vieraantumisen ongelman, jota ei suinkaan sovi vähätellä. Teollisen lihantuotannon alasajo on myös oikeudenmukaisuuskysymys; miksi me saisimme syödä lihaa, jos köyhempi maailmanosa kärvistelee nälkäkuoleman kourissa laivatessaan meille jopa leipäviljansakin karjanrehuksi. Lihateollisuuden alasajo johtaa rajuihin muutoksiin ruokavaliossa. Ruoka muuttuu kasvispainotteisemmaksi. Vaikka lihantuotanto ei-teollisessa muodossa pienessä määrin sallittaisiinkin ja sitä täydentäisivät metsästys ja kalastus sekä haluttaessa haaskansyönti, muuttuisi ravintokulttuurimme mitä suurimmassa määrin lihaanipainotteisesta vegaanipainotteiseksi. Tätä edesautettaisiin taloudellisilla ohjauskeinoilla, kulttuuritaistelulla ja kasvatustyöllä. Ruokavalion muutos olisi olennainen osa uuden ihmisen luomisessa. Kalastus ja metsästys saavat yhä jatkua, tosin niitä valvottaisiin huomattavasti tarkemmin. Eräs mahdollinen ratkaisu olisi jopa uudelleen muokatun metsänvartijalaitoksen perustaminen. 2.2 Metsätalous Luonnontilaiset metsät ovat loppuun kalutut, ja niinpä edessä ovatkin mittavat uudelleenmetsitysprojektit. Nykyisen metsänhoidon edelläkävijöitä nimitettiin osuvasti isänmaan partureiksi. On siirryttävä täysin uuteen metsätalouspolitiikkaan, jonka lähtökohtana on oltava metsän kohteleminen korvaamattomana. Metsää ei voi omistaa vaan siihen voi olla enintään käyttöoikeus ja lisäksi suojeluvelvollisuus lähellä asuvilla. Metsämme voitaisiin jakaa esimerkiksi neljään osaan koskemattomuuden mukaan. 1) Täydellisen suojelun alueita/metsiä ihmiset eivät hyödyntäisi lainkaan. Liikkuminen noilla alueilla olisi harvinaista ja luvanvaraista. Kyseessä olisi siis puhtain mahdollinen luonnonmetsä. 2) Keräilytalouden alueilla sallittaisiin primitiivinen luontaistalous, joka harjoittaa sienten, marjojen ja muiden luonnontuotteiden keräilyn lisäksi metsästystä ja kalastusta. 3) Alhaisen käytön kulttuurimetsä olisi asutuksen lähellä hyvin rajoitetusti taloudellisessa käytössä ainakin väestön vähennyttyä. 4) Varsinaisen metsätalouden alueilta metsäteollisuus saisi puuta. Myös näiden neljännen asteen metsien hyödyntämisessä on toimittava mitä säästeliäimmin ja ekosysteemejä kunnioittaen. Avohakkuut kielletään. Jatkuvasti eri-ikäisiä puita kasvattava metsän hoito tekee tarpeettomaksi maaperän muokkauksen auraamalla tai laikuttamalla. Samalla istuttamisen ja kylvämisen sekä taimikon hoidon loputtua työt ja kulut vähenevät. Samoin tulee olla laita metsänperkauksien suhteen. Metsissä säilytetään pensaat ja pienet puut suurempien puiden aluskasvustona. Puun energiakäytön kasvaessa metsät saavat kasvaa luon- 11

12 taisia puulajeja. Metsien väkilannoitus jää myös pois. Metsistä siirretään ravinteita pellolle. Yksilajisiksi pakotettujen metsien annetaan palata ekologiseen monimuotoisuuteen. Tämä järkevämpi metsätalousmuoto tuottaa myös parempilaatuista puuta puiden kasvaessa tiheässä hitaammin ja metsän tuottaessa silti enemmän kuin harvana. Näitä uusia käytäntöjä valvomaan voidaan tarvittaessa käyttää metsänvartijalaitosta. Puun tuonti loppuu, koska voimme tulla toimeen omillamme. Tämäkin tarkoittaa paperin kulutuksen jyrkkää laskua. Tuonnin lisäksi myös vienti vähenee. Joidenkin valmiiseen muotoon asti jalostettujen tuotteiden vienti voidaan sallia. Uusi metsätalous tulee olemaan muodoltaan jatkuvaa kasvatusta. Fossiilisten polttoaineiden käyttämisen loputtua koneiden käyttö vähenee ja ihmistyövoima yhdessä hevosten kanssa palaa metsiin. Suomi olkoon jälleen aukottomien metsien maa. 2.3 Energiantuotanto Emme tarvitse lisäenergiaa. Nykyistä energiankulutustakin on entisestään äärimmäisen ankaralla kädellä karsittava ja muutettava ekologisesti kestävämmäksi. Pääpaino on oltava juurikin karsimisella, mutta myös energiatekniikan uusiminen saattaa olla osa ratkaisua. Paremmat tekniset ratkaisut eivät kuitenkaan tuo mukanaan vastausta ympäristökatastrofiin. Kunkin maa-alueen on oltava energiaomavarainen, joten energiaa ei tarvitse siirtää pitkiä matkoja. Suomen pohjoinen sijainti ei voi olla tekosyy ylimitoitetulle energiankulutukselle. Rakennusten sisälämpötiloja on talvella laskettava, sillä luontomme on pohjoisen erityislaatunsa vuoksi lauhkeampia seutuja hitaampi palautumaan. Meidän on yksinkertaisesti tyydyttävä eteläisempiä kansoja karumpiin elinoloihin ja niukempaan elintasoon. Nämä ovat omien laulumaidemme lunnaat. Uusiutumattomien polttoaineiden (kivihiili, öljy, maakaasu, turve) poltto lopetetaan käytännöllisesti kokonaan, koska ne aiheuttavat ilmastonmuutosta ja ovat suureksi haitaksi luonnolle niillä alueilla mistä niitä ammennetaan. Ydinvoimaa on puolustettu siitä saatavan päästöttömän energian takia. Voimalat ovat kuitenkin kalliita ja niiden rakentaminen kuluttaa paljon fossiilista energiaa. Vaikka ydinvoiman ympäristöhaitat ja riskit päätettäisiin hyväksyä, ei siitä jo EROEI-laskelmien ja uraanin niukkuuden vuoksi ole kestäväksi energiaratkaisuksi. Vesivoima tulisi nykyisissä patomuodoissaan olla ainakin toistaiseksi käytössä. Tosin sitä pitää hieman karsia ja muuttaa luontoystävällisemmäksi. Paikallisenergiaratkaisuksi sopinee vallan mainiosti vaikkapa niin kutsuttu padoton vesivoima (esim. vesipyörät). Biomassan käyttö lisääntyy, mutta senkin käytössä on oltava säästäväinen. Paperin käytön vähentyessä puuta riittää energiaksi enemmän. 12

13 Erillisiin energiakasveihin on suhtauduttava kriittisesti, sillä niiden viljely vaatii erillistä maapinta-alaa ja työtä. Metsä sitä vastoin kasvaa viljelemättäkin ja muodostaa samalla terveen ekosysteemin. Kotimaassa tuotetut biopolttoaineet saattavat tulla kyseeseen, mikäli ne eivät aiheuta kohtuutonta haittaa ympäristölle. Biopolttoaineita käytetään vain elintärkeisiin toimintoihin, joihin muut polttoaineet eivät kelpaa. Tuulivoima, maalämpö ja aurinkoenergia ovat pääasialliset energiantuotantomuodot. Kaikissa niissä on useita eri tyyppivaihtoehtoja, varmastikin kuhunkin tarkoitukseen sopivia. Erityishuomiota tulisi antaa niin kutsutulle kerrosvoimalamallille, joka asettaa kaikki kolme energiantuotantomuotoa yhteen tilaa säästäen. Uudet vähemmän tutkitut ratkaisut kuten geoterminen lämpövoima ja vesivoiman uudet muodot (aaltovoima, vuorovesivoima, pyörrevoima, osmoosivoima, merivirtavoima, merilämpövoima) saattavat muuttaa energiatalouden laskelmia. Pääsääntöisesti on pyrittävä alueellisesti itsenäisiin, mahdollisimman vähätuhoisiin ratkaisuihin, jotka ovat myös mahdollisimman paikallisesti ylläpidettävissä. Pieni on kaunista tai ainakin vähemmän rumaa. 2.4 Teollisuus ja ulkomaankauppa Suurin osa raskaasta teollisuudesta on ajettava alas, sillä se tuottaa tarpeettomia ja haitallisia turhakkeita. Pääasiallisesti teollisuuden luontosuhde on loismainen: se ei ole terveessä vuorovaikutussuhteessa luonnon kanssa, kuten esimerkiksi maanviljelys ja kotitalous. Teollisen työmuodon vieraannuttava vaikutus on todistettu jo monesti, mutta vasta viime aikoina on ymmärretty vieraantumisen ongelman laajuus. Teollisuus on vakava ongelma, joka on korjattava. Tuotannon tekninen muoto ja laatu ovat myös oma ongelmakimppunsa. Olisi lapsellista kuvitella tekniikan olevan neutraalia ja jotenkin arvovapaata. Tekniikkaan on suhtauduttava varauksellisesti. Mahdollisen ratkaisun voi tuoda esimerkiksi vapautuksen tekniikka eri tulkintoineen. On tärkeää pitää mieli avoinna. Siellä missä teho on tuho, on tehosta luovuttava. Ratkaisuja teollisen tuotannon ongelmiin voimme hakea myös pienteollisuudesta ja käsityöperinteestä. Myös niissä on pidettävä kiinni paikallisuuden ja omavaraisuuden periaatteista. Ulkomaankauppaa on kutistettava. Maahan voidaan tuoda tavaroita, joita välttämättömästi tarvitaan ja joita meillä ei ole riittämiin, sekä sellaisia tavaroita, joilla ei ole kohtuutonta ekologista selkäreppua kuljetus eritoten huomioiden. Jos ulkomailla tuotettu tarpeellinen tavara kuljetuksineen on ekologisempi ratkaisu kuin Suomessa tuottaminen, ulkomaankauppaa voidaan käydä. Ulkomaankaupan on tuettava ekologisia ratkaisuja muissa maissa edesauttamalla maailmantaloutta paikallistavia pyyteitä. Maiden välinen taloudellinen kilpailu on unohdettava. Rahkeiden on riitettävä terveempään taloudelliseen kanssakäymiseen. Vaihtoeh- 13

14 toisia malleja ulkomaankaupalle ja muutenkin talouden pohjaksi ovat muun muassa lahjatalouden eri muodot. 2.5 Kulutuksen ongelma Yhteiskuntamme on sairastunut ulkoapäin syötettyyn työraivoon. Työn tehokas suorittaminen on likeisesti kytkeytynyt tehokkaaseen kuluttamiseen. Työn suorittaminen "tehokkaasti" ei ole terveellinen itseisarvo. Ottaen huomioon tämänhetkisen ylituotannon ja vieraantumisen on aiheellista puuttua myös tähän ongelmaan ja käydä keskustelua työn instituution ongelmallisuudesta. Nykyinen talouskasvuideologia edellyttää kohtuutonta kulutusta. Kulutuksen jatkuva paisuminen on turvattu kertakäyttöhyödykkeillä, ylimääräisillä pakkausmateriaaleilla ja vajaalaatuisella tavaralla, mutta myös keinotekoisilla ja luoduilla tarpeilla. Länsimainen kulttuurimme on pelkistänyt ihmisen yksiulotteiseksi, äärimmilleen vieraantuneeksi olennoksi, jonka ainoaksi itsensä toteuttamisen, itsensä ilmaisemisen ja vaikuttamisen väyläksi on karsinoitu kuluttaminen. Ihmisiä kehotetaan vaikuttamaan kuluttamalla eikä niinkään toimimalla aktiivisesti politiikassa, lähimmäisistä välittämällä, tekemällä asioita yhdessä ja samassa hengessä, jakamalla töitä keskenämme. Palkkatyöajan lyhentämisestä ei keskustella, koska se on kulutuskulttuurin vastainen ajatusrakennelma ja siten vallitsevan järjestelmän näkökulmasta tuomittavaa. Joutsenmerkillä varustetun tuotteen ostaminen ei ratkaise mitään. Kulutus ei vähene eikä juuri kuormituskaan. Samat tuhoisat talouskasvun vaateet pysyvät. Omaatuntoa ei voi ostaa markkinoilta. Kyse on vain uudesta markkinoiden kasvun väylästä, "vihreästä" markkinataloudesta. Ongelma on usein tuote itsessään, eivät pelkästään sen tuottamisen luontokustannukset. Se on monesti turhake, ei hyödyke. Emme tarvitse televisioita ja matkapuhelimia elääksemme merkityksellisen ja mahdollisimman kokemusrikkaan elämän. Samoin on laita suurimman osan tavaroista, joita tehtaamme tuotantoraivoisesti suoltavat. Sama pätee uskoon palvelutaloudesta, sillä palvelutkin kuluttavat luonnonvaroja ainakin välillisesti ja luovat ihmisille uusia tarpeita. Turhakkeet eivät ole usein edes ylellisyystuotteita vaan jopa laskevat elämänlaatuamme. * Aidosti elämää helpottavia tai elämäämme jotain tähdellistä tarjoavia tuotteitakaan ei tarvittaisi näin suuria määriä. Hyvä nyrkkisääntö varsinkin nykyisessä yhteiskunnassamme on: vähemmän kaikkea. Astukaamme siis kulutuskarkuruuden tielle. * Lisäävät kiirettä, vähentävät lepoa, ottavat yksilöt tiukemmin vallitsevan järjestelmän kuristusotteeseen. Tätä ostohinkua tarpeettomaan, haitalliseen materiaan Veikko Huovinen kuvasi sanalla hörköperseisyys. 14

15 3. Sosiaalipolitiikka Tulevaisuuden vihreä yhteiskunta tulee lepäämään sosiaalisesti kestävällä pohjalla. Yhteiskuntajärjestys, josta puuttuu sosiaalinen oikeudenmukaisuus, vetää päällensä väistämättä ihmisjoukkojen vihan. Uuden vihreän vallankumouksen yhteiskunnan olisi vastuutonta jättää sijaa vastavallankumouksellisille, joukkojen pahoinvoinnista ammentaville yrityksille kampittaa uutta vihreää yhteiskuntaa. Puheena oleva oikeudenmukaisuus ei voi tarkoittaa kestämätöntä kerskakulutusta. Tavoitteena on niukka, mutta perustarpeet tyydyttävä elintaso, johon yhdistyy kokemuksellisesti rikas ja merkityksellinen elämä. Päämäärämme ei ole ristiriidassa ihmisten todellisten perustarpeiden tyydyttämisen kanssa, vaan päinvastoin ainoastaan saasteeton ja terve elonkehä voi taata ihmisille mielekkään elämän. Ihmisen ja luonnon yhteyttä tullaan edesauttamaan ja vaalimaan. On selvää, että ihmislajin terveys ja luonnon suhde siihen ovat olennaisimpia kysymyksiä sosiaalipolitiikan saralla. Terveessä yhteiskunnassa myös ihmiset ovat terveempiä, ja saasteiden sekä myrkkyjen vähentyessä sairaudetkin vähenevät. Elintasosairaudet katoavat terveempien elämäntapojen vallatessa alaa. Suurin osa mielenterveysongelmista häviää kiireen, stressin ja hektisen elämäntavan kadotessa. Ekopsykologiset näkemykset mielenterveyskysymyksissä ovatkin arvokkaita; ihmisen luontosuhde ja sen vääristymät tullaan huomioimaan sairauksien hoidossa. Paikoin tullaan suosimaan luonnonmukaisempia hoitoratkaisuja teollisten lääkekemikaalien kustannuksella. Järkeviä avauksia sosiaalipolitiikassa ovat Suomessa tehneet monet sosiaaliekologiset ajattelijat. Ekologian kannalta myös naiskysymys on tärkeä, joten se vaatii oman erityishuomionsa. Feministiset teoreetikot ovat pystyneet osoittamaan taidokkaalla tavalla sortavien rakenteiden välisiä piileviä yhteyksiä, jotka ovat merkityksellisiä erityisesti rakentaessamme yhteistyöpolitiikkaa vallankumouksellisten tahojen välille. Tärkein osa-alue itsenäisissä sosiaalipoliittisissa linjauksissamme on pyrkimys väestökatastrofin ratkaisemiseen. Periaatteessa olemme antinatalisteja. Väestönkasvu on katkaistava ja väkimäärää laskettava, jottei liikakansoitus tukahduta ekosysteemiämme. Ratkaisuehdotuksia väestömäärän laskemiseksi on useita, niistä kukin tahollaan käyttökelpoisia. Yksilöllisetkin ratkaisut ovat tärkeitä, mutta yhteiskunnan näkökulmasta vähämerkityksisiä. Olennaisia ovat yhteiskunnalliset ratkaisut. Esimerkiksi eriarvoisuuden poistamisen ja sosiaalisen perusturvan luomisen on todistettu vähentävän syntyvyyttä. Myös hedelmöityshoidot tulisi lopettaa. Lisääntymisoikeus ei voi olla luovuttamaton perusoikeus liikakansoittuneessa maailmassa. Perhekasvatuksen lisääminen tulee auttamaan myös väestömäärän laskemisessa, samoin vapaaehtoisen sterilisaation helpottaminen. 15

16 4. Koulutus, kulttuuri Siisti ja turvallinen viihde, tyynnyttää ja rauhoittaa massoja." Antti Hyyrynen Tälläkin hetkellä jokainen meistä on tietoisten vaikutusyritysten kohteena television, Internetin, sanomalehtien ja radion sekä muun median kautta tai kaikkien edellä mainittujen tiedotusvälineiden yhteisvaikutuksesta. Maailmankuvaamme muokataan koko ajan. Vasta kun tulemme tietoiseksi siitä, ryhdymme kutsumaan sitä propagandaksi. Voimme vastustaa tietoista manipulaatiota valistamalla ihmisiä heitä ympäröivän sosiaalisen todellisuuden harhaisuudesta ja myös todenperäisellä tiedolla vaikkapa ilmastokatastrofista ja kuudennesta sukupuuttoaallosta, joista tiedeyhteisöllä on jo laaja yhteisymmärrys. Ei pidä kuitenkaan kuvitella tieteen olevan puolueetonta ja arvovapaata, vaan silläkin on omat voimavaransa, arvonsa ja intressinsä. On poliittinen päätös mitä tutkitaan, millä keinoin, miksi ja millaisia tuloksia halutaan. Myös tieteen ja sivistyksen kenttä on poliittisen kamppailun areena. Vihreä kulttuurivallankumous, valistuksen ja tiedon levittäminen ovat tärkeimpiä tehtäviämme. Tarvitsemme avauksia tieteen ja kulttuurin eri osa-alueilla vihreästä näkökulmasta. Taide-elämän on vapautettava itsensä ja heittäydyttävä täysin rinnoin vallankumoukseen. Kestävässä yhteiskunnassa myös koulutuksen painotusta tullaan korostamaan ja muuttamaan. Erityisesti ympäristöä ja luontoa käsittelevää opetusta tullaan lisäämään, mm. ekologiaa ja biologiaa. Ympäristöhistoriaa tullaan opettamaan jo koulussa, ja sen näkökulmasta tarkastelemaan ihmiskunnan sekä koko planeetan kehityksen vaiheita. Tuo opetus tulee ottamaan huomioon tähänastisen progressivistisen harhan vallassa olleen historiankirjoituksen ongelmallisuuden, ja korostamaan sivilisaatiokriittisiä näkökulmia. Pyrkimys onnellisuuteen on jokaisen terveen yhteiskunnan olennaisimpia tavoitteita. Pyrkiessämme lisäämään kulutusta ja tavaran määrää, olemme laiminlyöneet tämän päivänselvän lähtökohdan. Tämän juovan parsimisessa meitä tulevat avittamaan muun muassa sosiologit, antropologit, historioitsijat, etnologit, filosofit ja sosiaalipsykologit. Joukkotuotetun viihteen luoma kuva harhaisesta yksilöllisyydestä vääristää ihmisten kuvitelmat itsestään ja muista. Todellisuudessa mikään ei ole niin samankaltaistavaa kuin myyty mielikuva yksilöllisyydestä. Todellinen yksilöllisyys syntyy pienimuotoisesta osaaottavasta elämästä, taiteesta ja kulttuurista, ei yhdensuuntaista letkua pitkin tungetusta viihteestä. Vuosikymmenien vetkuttelun vuoksi olemme nyt joutuneet tilanteeseen, jossa joudumme miettimään myös kulttuurintuottamisen ympäristövaikutuksia. Energiasyöppöä viihdeteollisuutta tullaan karsimaan. Sen sijaan vähän energiaa kuluttava kulttuuria tullaan suosimaan. 16

17 Kestävän ja mielekkään elämäntavan luomisessa on muistettava kansanperinne. Eri alkuperäiskansat ovat kyenneet elämään vuosisatoja tai -tuhansia kestävästi asuinalueillaan. Nuo kulttuurit ovat tarjonneet ihmisille kestävän ja mielekkään tavan elää ennen nykyisen dominoivan tieteellis-teknologis-taloudellisen maailmankuvan saapumista. * Pyörää ei siis tarvitse keksiä kokonaan uudelleen, sillä tuleva kestävä elämäntapa on yhdistelmä vanhaa ja uutta. 5. Rakentaminen, asuminen ja liikennöinti Suunnittelulla voidaan aikaansaada itsenäisiä ja omavaraisia asuinyhteisöjä, jotka ovat sopusoinnussa ympäristönsä kanssa. Keskeistä tulee olla omavarainen ruoantuotanto ja sosiaalisesti rikas elämä. Erisuuruisten ekokylien ja ekokaupunkien perustamisessa tulee huomioida väkimäärän pysyminen paikallisen kantokyvyn rajoissa. Taajamissa uudisrakentaminen tulee pääosin tarpeettomaksi maallemuuton ja energiatehokkuutta sekä sosiaalisuutta lisäävän tiiviimmän asumisen takia. Harjujen laajamittainen raiskaus tulee loppumaan, kun betonipainotteisesta lähiörakentamisesta luovutaan. Uudisrakentaminen lähinnä maaseudulla toteutetaan ekologisesti järkevillä ratkaisuilla, kuten esim. passiivisilla aurinkotaloilla. Kestävässä yhteiskunnassa jätteiden määrä luonnollisesti vähenee kuluttamisen vähentyessä. Teollisuuden jätteisiin on kiinnitettävä kuitenkin erityistä huomiota. On pyrittävä vähentämään ihmisten tarvetta liikkua. Siirtyminen paikasta toiseen vaatii suuria määriä energiaa, joten työpaikkojen ja ravinnonsaannin on sijaittava lähellä asuinpaikkoja, mielellään kävelymatkan päässä. Tämä tullaan ottamaan huomioon kaupunkisuunnittelussa. Yksityisautoilu lakkautetaan, ja se korvautuu yksilötasolla kevyen liikenteen muodoilla ja kollektiivisella tasolla joukkoliikenteellä. Muutos on toteutettava pikaiseen tahtiin, siirtymävaiheittain. Hoidettua tieverkostoa on supistettava mittavasti. Tarpeelliseksi katsottava jäljelle jäävä laivaliikenne tullaan muuttamaan ekologisesti kestävämmälle pohjalle tukeutuen uusiin ja vanhoihin ratkaisumalleihin. Raideliikenne on merkittävässä osassa, mutta tulee muuttumaan nykyiseen verrattuna. Junat tulevat olemaan merkittävämmässä asemassa esimerkiksi rahtiliikenteessä. Tavallinen lentoliikenne lakkaa. Lentokoneet ovat pahin yksittäinen ilmaston lämmittäjä, ja kerosiinipolttoaineiden käytöstä on luovuttava pikimmiten. Esim. ilmalaivat voisivat ekologisuuden huomioiden korvata mahdollisesti tarpeellista lentoliikennettä. Kestikievarilaitoksen ja yömajojen perustaminen mahdollistaisi verkkaisen maansisäisen liikkumisen ilman ylenpalttista hotellikulttuuria. * Suomalaisesta ylisukupolvisesta viisaudesta, menneen kulttuurin kaiuista ja syntytiedosta, ks. Vadén: "Kaksijalkainen ympäristövallankumous" (2010) 17

18 6. Ulkosuhteet: Kohti kansainvälistä paikallisuutta Meidän aikanamme kansainvälisten suhteiden ja kanssakäymisten pelisäännöt sekä käytänteet sanellaan markkinavoimien etujärjestöjen ja asiaansa ajavien valtioiden sekä yhteenliittymien toimesta. Näistä rakenteista on irtauduttava, ja kansainvälisillä areenoilla sitouduttava toimimaan niitä vastaan. Vihreyden, ja sen väistämättä sisällään pitämien antikapitalistisuuden ja anti-imperialistisuuden on oltava ulkopolitiikan kulmakivenä. On kuljettava kohti vihreää maailmanvallankumousta. Tieteellistä yhteistyötä ja yhteyksiä kansainväliseen tiedeyhteisöön tulee sitä vastoin ehdottomasti ylläpitää. Ilmakehän ja muun ympäristön tarkkailun ja tutkimisen avulla edistetään yhteistyötä myös uudelleenmetsitystä ja lajirunsautta säilyttävien ohjelmien käynnistämiseksi ympäri maailmaa. Alati pahenevien luonnontuhojen aiheuttama ympäristöpakolaisuusongelma on ratkaistava. Muuttoliikkeisiin on varauduttava asianmukaisesti alueellinen kantokyky etusijalla. Ulkomaan matkailussa tulisi ajaa alas joukkoturismi ja keskittyä yksilön maailmankuvaa avartavaan koulutus- ja kokemuspainotteiseen matkailuun. Kulttuurivaihto on muutoinkin oleellisin osa ulkomaansuhteita. Suomen ratkaisuja tullaan esittelemään maailmalle, ja niukkuuden kulttuuria ja käytäntöjä tutkimaan kulttuuriantropologisesti ja sosiologisesti. Alkuperäiskansojen, nk. 4. maailman, oikeutta puhtaaseen elinympäristöön ja omaan kulttuuriinsa on voimakkaasti tuettava, ja sekä niitä on autettava puolustustaistelussa kapitalististen hirmuvaltojen imperialistisia pyrkimyksiä vastaan. Ihmiskunnan eloonjäännin kannalta on äärimmäisen välttämätöntä saavuttaa mitä pikimmiten sitovia maapallon laajuisia sopimuksia katastrofaalisen väestönkasvun hillitsemiseksi. Se onkin luonnon tuhoamista rajoittavien ja pysäyttävien sopimusten ohella merkittävimpiä kansainvälisiä pyrintöjä. Ympäristövallankumous on välttämätön kaikkialla, mutta jokainen erillisalue luo omat ratkaisumallinsa ja vihreä vallankumous ottaa kullakin erillisalueella oman narratiivinsa. 7. Hallintokysymys On kyseenalaistettava koko nykyisen parlamentaarisen järjestelmän demokraattisuus lukemattomine virkamiesportaineen, vesitysmahdollisuuksineen, vallitsevia valtakeskittymiä ylläpitävine puoluetukineen, talouselämän hallitsemine viestintävälineineen, kansasta vieraantuneine edustuslaitoksineen ynnä muine epäterveine ilmiöineen, koko kansanvallan todellisuus. Todellisuudessa hallitseva kokonaisuushan on tehnyt vapaudesta vain mahtavan herruuden välikappaleen. Olennaistahan on, mitä yksilö voi ylipäätään valita ja mitä hän valitsee. Valtajärjestelmä myös tu- 18

19 kahduttaa käytänteillään todellisen opposition syntymisen. * Uskaltakaamme vielä kuvitella seuraava käsikirjoitus: eettisen ja järjellisen valaistumisen saaneet kansalaiset äänestävät valtaan uuden uljaan poliittisen puolueen (tai edes koalition), joka saa haltuunsa viiden kuudesosan enemmistön kyeten myös tuhokehityksen pysäyttämisen kannalta oikeasti olennaisten lakien (perustuslakiin kirjattujen kohtien, mm. yksityisomaisuuden suojan) muuttamiseen. Viiden kuudesosan paikkamäärän saaminen lienee suurin piirtein yhtä realistista kuin kaksien vaalien voittaminen reilusti yli viidenkymmenen prosentin kannatuksella. Mitä tuolloin tapahtuisi? Todelliset vallanpitäjät, taloudellinen eliitti kätyreineen, marssittaisivat näyttämölle ase- ja poliisivoimat kukistamaan "kansanvallan", vanhan vallan virkaansa nostamien byrokraattien ja erinäisten provokaattorien avittaessa. Lopultakin paljastuisi, että todellinen valta kasvaa kiväärin piipusta. Demokratia ja diktatuuri ovat meidän vallitsevassa yhteiskunnassamme yksi ja sama: niin kauan kuin kansa äänestää "oikein", todelliset vallanpitäjät pidättäytyvät toimenpiteistä sitä vastaan. Mitä demokratiaan tulee, on tähdellistä muistaa, että todellisessa äänestyksessä meillä on murskaava ylivoima, sillä taskussamme ovat tulevien sukupolvien ja eläinveljiemme ja -siskojemme äänet. Millainen tulisi siis olla vallankumousyhteiskunnan hallintomalli? Vihreä puolue ei voi eikä halua sanella yksin kumousvallan hallintomuotoa tai -muotoja, koska emme tee vallankumousta yksin. Luonnollisesti lausumme toki epäävän mielipiteemme ekologisesti kestämättömien ratkaisujen suhteen. Parasta olisi kokeilla useita eri ratkaisumalleja, osin rinnakkain, turvataksemme parhaiten vallankumouksen elinvoimaisuuden ja muuntautumiskykyisyyden. Minkään tahon ei tule päästä ylivaltaiseen asemaan, mitään ei tule laittaa yhden kortin varaan. Olennaista onkin pitäytyä tiukasti vallankumouksen moneuden teoriassa, pidättäytyä laittamasta kaikkia munia samaan koriin. 8. Mitä on tehtävä? Olemme jo edellä todenneet, että vallankumous on välttämättömyys. Reformismi on hylättävä. Istumalla niissä pöydissä joissa asioista päätetään emme voi maailmaa muuttaa, sillä istumapaikan lunastaminen noista pöydistä edellyttää, että päättää niin kuin käsketään. Eli ei päätä. Ainoa todellinen vaihtoehto on järjestelmän kumoaminen. Me puhumme siis yhteiskunnan perustavien rakenteiden ja arvojen kumoamisesta, hävittämi- * Sillä totalitaarisuus ei ole vain yhteiskunnan terroristista poliittista yhdenmukaistamista vaan myös epäterroristista taloudellis-teknistä yhdensuuntaistamista joka toimii siten, että vanhojen ja vakiintuneiden etujen mukaan manipuloidaan tarpeita. Siten se ennakolta estää tehokkaan, kokonaisuutta vastustavan opposition syntymisen. Ei totalitarismia aiheuta vain jokin erityinen hallitustapa tai yhden puolueen valta vaan myös erityinen tuotanto- ja jakelujärjestelmä johon hyvin voi kuulua mm. puolueiden, sanomalehtien ja tasoittavien voimien pluralismi. Herbert Marcuse, Yksiulotteinen ihminen. 19

20 sestä; vallankumouksesta. Tämä ei tarkoita, ettemmekö tukisi vaikkapa jonkin suojelualueen perustamista sinne, toista tänne, tai korkeampien autoverojen säätämistä tai muita vastaavia sinänsä ihan hyödyllisiä uudistuksia. Jokaisesta ruohontilkusta ja elollisesta olennosta on taisteltava. Mutta emme saa joutua sen harhakuvitelman valtaan, että järjestelmän uudistaminen ja hienosäätäminen olisi ratkaisu. Kun koko yhteiskunnan perusteet ovat perin juurin tuhoisat, ainoa vaihtoehto on vallankumous: meidän on kaadettava koko nykyinen järjestelmä. Vallankumouksen tärkein edellytys on rinnakkaisvallan rakenteiden luominen. Rinnakkaisvallan tärkeimmät ominaisuudet ovat vastakkaisuus, kattavuus, yhteisöllisyys ja riippumattomuus, jotka irrottavat meidät vallitsevasta järjestelmästä. Näin ihmiset voivat katkoa riippuvuussuhteensa vallitsevista tuhoisista poliittis-taloudellis-teknologisista instituutioista. On muistettava, ettemme me ympäristövallankumoukselliset ole yksin taistelussamme vallitsevaa tuhokoneistoa vastaan, vaan kamppailussa on mukana myös muita toimijoita. Nämä toimijat, kunhan he ovat vallankumouksellisia, ovat meidän liittolaisiamme. Jotta aito ja veljellinen yhteistyö olisi mahdollista, on meidän kyettävä vallankumouksellisten väliseen solidaarisuuteen. Uusina toimijoina kumouksellisten kastissa pystymme parhaimmin yhdistämään kentän tälle tielle, synnyttämään sen puuttuvan luottamuksen eri kumousryhmien ja -tahojen välille. Täten pystymme turvaamaan parhaimmin vallankumouksen moneuden, joka on ensiarvoisen tärkeää jo vallankumouksen elinvoimaisuuden kannalta. On kartettava turhanpäiväistä keskinäistä nahistelua. Kaatakaamme ensin yhdessä kapitalismi, tapelkaamme sitten keskenämme, jos aihetta on. Jos yhdenkään vallankumouksellisen malli ei voita, kuolemme kaikki, varmasti. Vallankumous on tehtävä, siihen ei voi vain uskoa. Vallankumouksen tekemiseen tarvitsemme kaadereita, eli koulutettuja ja harjaantuneita aktiivitoimijoita. Vallankumouksen murrosvaihe kuitenkin syntyy mahdollisesti, jopa todennäköisesti, muista kuin ympäristöllisistä syistä. Ainakin näin on syytä toivoa, sillä mikäli ympäristökatastrofi saavuttaa sellaiset mittasuhteet, että ihmisjoukot näissäkin tilanteissa todennäköisesti vähemmistö vyöryvät barrikadeille, lienee ekosysteemien romahdus jo peruuttamattoman pitkällä. Vallitsevan järjestelmän sisäiset sovittamattomat ristiriidat aikaansaavat kuitenkin väistämätöntä kurjistumista, ja niiden mukanaan tuoma yhteiskunnallisten suhteiden kärjistyminen mahdollistaa kumouksellisen tilanteen, jota ympäristövallankumouksellisten on hyödynnettävä; ympäristövallankumouksen on mahdollista voittaa tällaisen tapahtumaketjun siivellä. Kutsumme tätä sosiaalipohjaisen vihreän vallankumouksen teoriaksi. Vaikka tämä on todennäköisin vihreän vallankumouksen toteutumisen polku, on varauduttava hyödyntämään muutkin 20

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! VAIKUTA VALINNOILLASI

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! VAIKUTA VALINNOILLASI VAIKUTA VALINNOILLASI Oletko kyllästynyt nykyiseen yltiökapitalistiseen ja keinotteluun perustuvaan talousjärjestelmäämme, joka perustuu aineellisen ja tarpeettoman kulutuksen kasvattamiseen ja kulutuksen

Lisätiedot

Vasemmistoliiton perustava kokous

Vasemmistoliiton perustava kokous VASEMMISTOLIITTO - VÄNSTERFÖRBUNDET Sturenkatu 4 00510 Helsinki Puh. (90) 77 081 Vasemmistoliiton perustava kokous 28. - 29.4.1990 - huhtikuun julistus - ohjelma - liittohallitus - liittovaltuusto Vasemmistoliiton

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSSÄ ON TYÖTÄ

YMPÄRISTÖSSÄ ON TYÖTÄ YMPÄRISTÖSSÄ ON TYÖTÄ Juhlaseminaari 17.11.2009 eduskunta Jarna Pasanen Maan ystävät ry SDP:n ympäristöohjelma 1969: Luonnon käytön, hoidon ja suojelun suunnittelua estävät meillä ennen kaikkea perustuslain

Lisätiedot

Ihmisen paras ympäristö Häme

Ihmisen paras ympäristö Häme Ihmisen paras ympäristö Häme Hämeen ympäristöstrategia Hämeen ympäristöstrategia on Hämeen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämäläinen ympäristö vuonna 2020. Strategian tarkoituksena

Lisätiedot

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! UUSI AIKA ON TIE ETEENPÄIN

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! UUSI AIKA ON TIE ETEENPÄIN UUSI AIKA ON TIE ETEENPÄIN Nykyinen kapitalistinen taloudellinen ja poliittinen järjestelmämme ei ole enää kestävällä pohjalla Se on ajamassa meidät kohti taloudellista ja sosiaalista kaaosta sekä ekologista

Lisätiedot

VIHREÄ IDEOLOGIA SOLIDARITEETTIA KÄYTÄNNÖSSÄ Lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta

VIHREÄ IDEOLOGIA SOLIDARITEETTIA KÄYTÄNNÖSSÄ Lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta VIHREÄ IDEOLOGIA SOLIDARITEETTIA KÄYTÄNNÖSSÄ Lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta Tämä teksti on lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta. Kun puolueohjelma

Lisätiedot

Näkökulmia aiheeseen :

Näkökulmia aiheeseen : Näkökulmia aiheeseen : Luonto on mykkä, eikä anna neuvoja. Se esittää vain kieltoja. Ja niitäkin usein vasta jälkikäteen. Yrjö Haila Tässä on minun mittaamaton rikkauteni; eipä pese kukaan paitaansa ylävirran

Lisätiedot

Anonyymi. Äänestä tänään kadut huomenna!

Anonyymi. Äänestä tänään kadut huomenna! Anonyymi Äänestä tänään kadut huomenna! 2007 Yhteiskunnassamme valtaa pitää pieni, rikas, poliittinen ja taloudellinen eliitti. Kilpailu rahasta ja vallasta leimaa kaikkia aloja. Suuryritysten rikastuessa

Lisätiedot

Luonnonarvo- ja virkistysarvokaupan eroista Arto Naskali METLA/Ro

Luonnonarvo- ja virkistysarvokaupan eroista Arto Naskali METLA/Ro Luonnonarvo- ja virkistysarvokaupan eroista Arto Naskali METLA/Ro Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Leg osahanke Yksityissektorin toiminta ja

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Espoon tulevaisuusfoorumi 27.1.2010 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa

Lisätiedot

VESIVOIMAN ASENNEKYSELYN 2008 TULOKSET

VESIVOIMAN ASENNEKYSELYN 2008 TULOKSET 1(10) VESIVOIMAN ASENNEKYSELYN 2008 TULOKSET TAUSTAA Energiateollisuus ry (ET) teetti TNS Gallupilla kyselyn suomalaisten suhtautumisesta vesivoimaan ja muihin energialähteisiin Jatkoa ET:n teettämälle

Lisätiedot

Siellä se metsä on: uusia näkökulmia, uusia ratkaisuja? 25.5.2011 Jakob Donner-Amnell, Metsäalan ennakointiyksikkö/isy

Siellä se metsä on: uusia näkökulmia, uusia ratkaisuja? 25.5.2011 Jakob Donner-Amnell, Metsäalan ennakointiyksikkö/isy Siellä se metsä on: uusia näkökulmia, uusia ratkaisuja? 25.5.2011 Jakob Donner-Amnell, Metsäalan ennakointiyksikkö/isy Maailman muutokset ovat jo saaneet aikaan sekä supistumista että roimaa kasvua Nykykeskustelussa

Lisätiedot

Kohti puhdasta kotimaista energiaa

Kohti puhdasta kotimaista energiaa Suomen Keskusta r.p. 21.5.2014 Kohti puhdasta kotimaista energiaa Keskustan mielestä Suomen tulee vastata vahvasti maailmanlaajuiseen ilmastohaasteeseen, välttämättömyyteen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia Tulevaisuuden osaaminen Ennakointikyselyn alustavia tuloksia 19.3.2010 Teemat Tulevaisuuden taidot ja osaaminen Tulevaisuuden osaamisen vahvistaminen koulutusjärjestelmässä Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia

Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Helsinki, 24.4.2008 1 Tausta Energiateollisuus ry (ET) teetti TNS Gallupilla kyselyn suomalaisten suhtautumisesta

Lisätiedot

Energian tuotanto ja käyttö

Energian tuotanto ja käyttö Energian tuotanto ja käyttö Mitä on energia? lämpöä sähköä liikenteen polttoaineita Mistä energiaa tuotetaan? Suomessa tärkeimpiä energian lähteitä ovat puupolttoaineet, öljy, kivihiili ja ydinvoima Kaukolämpöä

Lisätiedot

38. Eettiset valinnat Ihminen, luonto ja tekniikka AK

38. Eettiset valinnat Ihminen, luonto ja tekniikka AK 38. Eettiset valinnat Ihminen, luonto ja tekniikka AK Raamattu kuvaa ensimmäisen ihmisen asuinpaikkaa paratiisina, jossa ihminen elää sopusoinnussa ympäristönsä kanssa. Raamatun mukaan kaikki on saanut

Lisätiedot

Counting backwards. vähähiilisen asumisen skenaariot. Aleksi Neuvonen varapuheenjohtaja Dodo ry.

Counting backwards. vähähiilisen asumisen skenaariot. Aleksi Neuvonen varapuheenjohtaja Dodo ry. Counting backwards vähähiilisen asumisen skenaariot Aleksi Neuvonen varapuheenjohtaja Dodo ry. Tiedämme, että asiat eivät voi jatkua nykyisellään toteutuma lähde: Raupach et al.: Global and regional

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS ARKTISILLA ALUEILLA

ILMASTONMUUTOS ARKTISILLA ALUEILLA YK:n Polaari-vuosi ILMASTONMUUTOS ARKTISILLA ALUEILLA Ilmastonmuutos on vakavin ihmiskuntaa koskaan kohdannut ympärist ristöuhka. Ilmastonmuutos vaikuttaa erityisen voimakkaasti arktisilla alueilla. Vaikutus

Lisätiedot

Tervetuloa tekemään Suomea, jonka haluamme vuonna 2050! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus

Tervetuloa tekemään Suomea, jonka haluamme vuonna 2050! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Tervetuloa tekemään Suomea, jonka haluamme vuonna 2050! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Huomisen eväskori pakataan kasvatustyössäkin jo tänään Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Ketkä ovat

Lisätiedot

Kestävää kehitystä julkisiin ruokapalveluihin

Kestävää kehitystä julkisiin ruokapalveluihin Liite 15.12.2008 65. vuosikerta Numero 4 Sivu 13 Kestävää kehitystä julkisiin ruokapalveluihin Helmi Risku-Norja, MTT Lakisääteinen julkinen ruokapalvelu tarjoaa vuosittain 431 miljoonaa ateriaa, mikä

Lisätiedot

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara?

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? KIRA-foorumi 27.1.2010 Toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ ASUKKAAT KESKIÖSSÄ ASUINALUEITA KEHITETTÄESSÄ Hyvä elinympäristö ei synny sattumalta eikä

Lisätiedot

Suomi ja kestävän kehityksen haasteet

Suomi ja kestävän kehityksen haasteet Suomi ja kestävän kehityksen haasteet Maailmanpolitiikka ja tulevaisuuden kehityslinjat Paula Lehtomäki Ympäristöministeri 11.5.2010 Mitä on kestävä kehitys? Taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristöllinen

Lisätiedot

5.12 Elämänkatsomustieto

5.12 Elämänkatsomustieto 5.12 Elämänkatsomustieto Elämänkatsomustieto oppiaineena on perustaltaan monitieteinen. Filosofian ohella se hyödyntää niin ihmis-, yhteiskunta- kuin kulttuuritieteitäkin. Elämänkatsomustiedon opetuksessa

Lisätiedot

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua.

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. Se asettaa itselleen energiatavoitteita, joiden perusteella jäsenmaissa joudutaan kerta kaikkiaan luopumaan kertakäyttöyhteiskunnan

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 LÄHIRUOKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen

Lisätiedot

Mauri Pekkarinen Energiateollisuuden kevätseminaari Oulu 23.5.2013. Energiahaasteet eivät pääty vuoteen 2020 miten siitä eteenpäin?

Mauri Pekkarinen Energiateollisuuden kevätseminaari Oulu 23.5.2013. Energiahaasteet eivät pääty vuoteen 2020 miten siitä eteenpäin? Mauri Pekkarinen Energiateollisuuden kevätseminaari Oulu 23.5.2013 Energiahaasteet eivät pääty vuoteen 2020 miten siitä eteenpäin? Vanhasen hallituksen strategiassa vuonna 2020 Vuonna 2020: Kokonaiskulutus

Lisätiedot

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria.

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria. Lapsen oikeuksien julistus Barnkonventionen på finska för barn och ungdomar YK:n lapsen oikeuksien julistus annettiin vuonna 1989. Lapsen oikeuksien julistuksessa luetellaan oikeudet, jotka jokaisella

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

HALLITUS # :00

HALLITUS # :00 HALLITUS #2 3.11.2010 18:00 ESITYSLISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta 3. Esityslistan hyväksyminen 4. Yhdistykselle käyntikortit 5. Yhdistykselle pankkitili

Lisätiedot

Solidaarinen maatalous. Sosiaalifoorumi 2.4.2011 Jukka Lassila

Solidaarinen maatalous. Sosiaalifoorumi 2.4.2011 Jukka Lassila Solidaarinen maatalous Sosiaalifoorumi 2.4.2011 Jukka Lassila Työn arvotus Ruoan tuotanto 5 /h Jatkojalostus 10 /h Edunvalvonta 0-15 /h Luomenauraus ym. 20 /h Luennot 40-50 /h Maatila nykymalli Tuotantopanos

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia 8.5.2014 Biotalous on talouden seuraava aalto BKT ja Hyvinvointi Fossiilitalous Luontaistalous 1900 2014 2030 Biotalous on talouden seuraava aalto,

Lisätiedot

Resurssinäkökulma tiivistyviin kaupunkiseutuihin. Panu Lehtovuori Tampere School of Architecture Liikennetyöpaja

Resurssinäkökulma tiivistyviin kaupunkiseutuihin. Panu Lehtovuori Tampere School of Architecture Liikennetyöpaja Resurssinäkökulma tiivistyviin kaupunkiseutuihin Panu Lehtovuori Tampere School of Architecture Liikennetyöpaja 11.10.2016 Taustaa WHOLE on Tampereen teknillisen yliopiston hanke, jonka tavoite on tuottaa

Lisätiedot

Kanta-Hämeen kestävän energian ohjelma

Kanta-Hämeen kestävän energian ohjelma en monipuolisista luonnonvaroista lähienergiaa kestävästi, taloudellisesti ja paikallisesti työllistäen en kestävän energian ohjelma Hämeenlinna 30.11.2011 Kestävää energiaa Hämeestä - hanke Toteuttanut

Lisätiedot

Hyvinvointi ja kestävä ruokaturva Suomessa

Hyvinvointi ja kestävä ruokaturva Suomessa Hyvinvointi ja kestävä ruokaturva Suomessa Antti Puupponen Sosiaalipoliittisen yhdistyksen seminaari: Kestävä hyvinvointi ja eriarvoisuus 30.11.2016 Tieteiden talo, Helsinki Vuonna 2050 maailman arvioitu

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia. Mika Aalto Kehittämispäällikkö Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma

Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia. Mika Aalto Kehittämispäällikkö Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia Mika Aalto Kehittämispäällikkö Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Sisältö 1. Biotalous on talouden seuraava aalto 2. Biotalouden

Lisätiedot

Ilmasto- ja energiapolitiikka ja maakunnat. Jyväskylä

Ilmasto- ja energiapolitiikka ja maakunnat. Jyväskylä Ilmasto- ja energiapolitiikka ja maakunnat Jyväskylä 28.1.2010 1. Suomen ilmasto- ja energiapolitiikka vuoteen 2020 2. Tulevaisuusselonteko: kohti vähäpäästöistä Suomea 3. Esimerkkejä maakuntien ilmastopolitiikasta

Lisätiedot

Kohti dynaamisempaa kestävyyskäsitystä kaivostoiminnan kestävyyden arvioinnissa

Kohti dynaamisempaa kestävyyskäsitystä kaivostoiminnan kestävyyden arvioinnissa Kohti dynaamisempaa kestävyyskäsitystä kaivostoiminnan kestävyyden arvioinnissa Juha Kotilainen Itä-Suomen yliopisto Kaivostoiminta ja kestävä kehitys seminaari Joensuu 11.6.2014 Kaivosala ja ekologinen

Lisätiedot

TULEVA TYÖELÄMÄ Alustus seminaarissa Haasteet kovenevat millaista kuntoutusta työikäisille? Paasitorni 30.9. 2014

TULEVA TYÖELÄMÄ Alustus seminaarissa Haasteet kovenevat millaista kuntoutusta työikäisille? Paasitorni 30.9. 2014 Antti Kasvio, vanhempi tutkija TULEVA TYÖELÄMÄ Alustus seminaarissa Haasteet kovenevat millaista kuntoutusta työikäisille? Paasitorni 30.9. 2014 Ennakoinnin vaikea tehtävä Aiempia säännönmukaisuuksia talouskasvu

Lisätiedot

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Perustuu väitöskirjaan Sukupuoli ja syntyvyyden retoriikka Venäjällä ja Suomessa 1995 2010 Faculty of Social Sciences Näin se kirjoitetaan n Johdanto

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Tampereen tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Tampereen tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Tampereen tulevaisuusfoorumi 9.2.2010 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa

Lisätiedot

A-Sanomat. SAL-Jyväskylä. 1990-luku. Suomen Anarkistiliiton Jyväskylän paikallisosaston julkaisema lehtinen. Anarkistinen kirjasto Anti-Copyright

A-Sanomat. SAL-Jyväskylä. 1990-luku. Suomen Anarkistiliiton Jyväskylän paikallisosaston julkaisema lehtinen. Anarkistinen kirjasto Anti-Copyright Anarkistinen kirjasto Anti-Copyright A-Sanomat Suomen Anarkistiliiton Jyväskylän paikallisosaston julkaisema lehtinen SAL-Jyväskylä 1990-luku SAL-Jyväskylä A-Sanomat Suomen Anarkistiliiton Jyväskylän paikallisosaston

Lisätiedot

Energia- ja ilmastostrategia ja sen vaikutukset metsäsektoriin

Energia- ja ilmastostrategia ja sen vaikutukset metsäsektoriin Energia- ja ilmastostrategia ja sen vaikutukset metsäsektoriin Elinkeinoministeri Olli Rehn Päättäjien 40. Metsäakatemia Majvikin Kongressikeskus 26.4.2016 Pariisin ilmastokokous oli menestys Pariisin

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous MMM:n tiekartta biotalouteen 2020 1 MMM:n hallinnonalan strategiset päämäärät Pellot, metsät, vedet, kotieläimet sekä kala- ja riistakannat ovat elinvoimaisia

Lisätiedot

Kati Hienonen Perhosvaikutus Oy Syö ja sauno seminaari / 01.11. 2011. Hyvinvointi megatrendinä

Kati Hienonen Perhosvaikutus Oy Syö ja sauno seminaari / 01.11. 2011. Hyvinvointi megatrendinä Kati Hienonen Perhosvaikutus Oy Syö ja sauno seminaari / 01.11. 2011 Hyvinvointi megatrendinä Sisältö Miksi vastuullisuus, hyvinvointi ja hitaus voimistuu kuluttajakäyttäytymisessä? Elämysyhteiskunnasta

Lisätiedot

IFHE JA KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTTEET

IFHE JA KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTTEET YK:N KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEET JA KOTITALOUSALA IFHE Position Paper / Terhi Lindqvist Marttaliitto 2016 IFHE JA KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTTEET IFHE hyväksyi Korean maailmankongressissa IFHE Position

Lisätiedot

Muuttuvan vapaa-ajan asumisen haasteita ja mahdollisuuksia. Mikkelin tiedepäivä Mikkeli 7.4.2011 Manu Rantanen

Muuttuvan vapaa-ajan asumisen haasteita ja mahdollisuuksia. Mikkelin tiedepäivä Mikkeli 7.4.2011 Manu Rantanen Muuttuvan vapaa-ajan asumisen haasteita ja mahdollisuuksia Mikkelin tiedepäivä Mikkeli 7.4.2011 Manu Rantanen www.helsinki.fi/yliopisto 11.4.2011 1 Muuttuva vapaa-ajan asuminen muuttuvalla maaseudulla

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia - miksi Suomen Yrittäjät ei hyväksy paikallista sopimista koskevaa kompromissia

Kysymyksiä ja vastauksia - miksi Suomen Yrittäjät ei hyväksy paikallista sopimista koskevaa kompromissia 31.5.2016 1 (5) Kysymyksiä ja vastauksia - miksi Suomen Yrittäjät ei hyväksy paikallista sopimista koskevaa kompromissia Suomen Yrittäjät hylkäsi paikallista sopivan kompromissiesityksen. Esityksen hyväksyminen

Lisätiedot

arkikielessä etiikka on lähes sama kuin moraali

arkikielessä etiikka on lähes sama kuin moraali Etiikan teoriat Katse s. 133-149 etiikka = 1) moraalin ja moraalikäsitysten tutkimista 2) tavat perustella sitä, mikä on moraalisesti hyvää tai oikein ja pahaa tai väärin arkikielessä etiikka on lähes

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Odotukset ja mahdollisuudet

Odotukset ja mahdollisuudet Odotukset ja mahdollisuudet Odotukset ja mahdollisuudet teollisuudelle teollisuudelle Hannu Anttila Hannu Anttila Strategiajohtaja, Metsä Group Strategiajohtaja, Metsä Group Strategiatyön aloitusseminaari

Lisätiedot

LAAJAN SUOSTUMUKSEN ONGELMIA. Tuija Takala Dosentti, HY Tutkimuspäällikkö, Aalto-yliopisto

LAAJAN SUOSTUMUKSEN ONGELMIA. Tuija Takala Dosentti, HY Tutkimuspäällikkö, Aalto-yliopisto LAAJAN SUOSTUMUKSEN ONGELMIA Tuija Takala Dosentti, HY Tutkimuspäällikkö, Aalto-yliopisto Näytteiden jatkokäytön edut Resurssien hyötykäyttö Taloudellinen hyöty (erilaisille toimijoille) Suomi tutkimuksen

Lisätiedot

Metsäbiotalous 2020 Päättäjien Metsäakatemia Majvik,

Metsäbiotalous 2020 Päättäjien Metsäakatemia Majvik, Metsäbiotalous 2020 Päättäjien Metsäakatemia Majvik, 7.5.2014 Hannu Raitio Projektinjohtaja, Prof. Metsäbiotalous suunnaton mahdollisuus Globaalit toimintaympäristöä muuttavat megatrendit pakottavat meidät

Lisätiedot

Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus historian valossa

Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus historian valossa Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus historian valossa Pauli Kettunen Helsingin yliopisto Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos Kestävä hyvinvointi -seminaari Helsingin yliopisto 10.4.2013 Halusimme

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELOON. KYLMÄN SODAN SYTTYMINEN Luku 3, s. 103

SISÄLLYSLUETTELOON. KYLMÄN SODAN SYTTYMINEN Luku 3, s. 103 KYLMÄN SODAN SYTTYMINEN Luku 3, s. 103 1. Määrittele käsitteet a) kylmä sota b) kaksinapainen kansainvälinen järjestelmä c) Trumanin oppi. a) kylmä sota Kahden supervallan (Usa ja Neuvostoliitto) taistelu

Lisätiedot

ÍOppiaineen nimi: BIOLOGIA 7-9. Vuosiluokat. Opetuksen tavoite Sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen. Arvioinnin kohteet oppiaineessa

ÍOppiaineen nimi: BIOLOGIA 7-9. Vuosiluokat. Opetuksen tavoite Sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen. Arvioinnin kohteet oppiaineessa ÍOppiaineen nimi: BIOLOGIA 7-9 Vuosiluokat Opetuksen tavoite Sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen Biologinen tieto ja ymmärrys 7 ohjata oppilasta ymmärtämään ekosysteemin perusrakennetta ja tunnistamaan

Lisätiedot

ZA4735. Flash Eurobarometer 219 (Biodiversity) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4735. Flash Eurobarometer 219 (Biodiversity) Country Specific Questionnaire Finland ZA4735 Flash Eurobarometer 219 (Biodiversity) Country Specific Questionnaire Finland Flash Eurobarometer on biodiversity Flash 219 questionnaire Q1. Oletteko tietoinen ilmaisusta biologinen monimuotoisuus?

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Gigaluokan muuttujia Kulutus ja päästöt Teknologiamarkkinat

Lisätiedot

MAANTIETO VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

MAANTIETO VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet MAANTIETO VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Maantieteellinen tieto ja ymmärrys T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan rakentumista maapallosta T2 ohjata oppilasta tutkimaan luonnonmaantieteellisiä

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Seinäjoen tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Seinäjoen tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Seinäjoen tulevaisuusfoorumi 9.11.2009 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa

Lisätiedot

Ruokaketjun vastuullisuuspäivä Säätytalolla

Ruokaketjun vastuullisuuspäivä Säätytalolla Ruokaketjun vastuullisuuspäivä 19.4.2012 Säätytalolla 10.30- Avaussanat, Vastuullinen ruokaketju hyvinvoiva kuluttaja 1. sessio: Elintarvikeketjun ruokahävikki Ruokahävikin määrä, syyt, vähentämiskeinot

Lisätiedot

Schulcurriculum Ethik

Schulcurriculum Ethik Schulcurriculum Ethik Klassen 10 bis 12 (Achtung: Lehrplan ist in finnischer Sprache verfasst, da Ethik in Klasse 10 bis 12 auf Finnisch unterrichtet wird.) Deutsche Schule Helsinki Malminkatu 14 00100

Lisätiedot

Onni on rajaton Sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut Aiheet: Mitä onni on? Happy Planet Index BKT & onnellisuus Hyvän elämän osatekijät Mikä lisää onnellisuutta? Kestävä kulutus - rajat on Vastuulliset

Lisätiedot

Vaaliohjelma 2014 Haaparannan Moderaatit

Vaaliohjelma 2014 Haaparannan Moderaatit Vaaliohjelma 2014 Haaparannan Moderaatit Målgrupp: Haparanda Ingress: Haaparanta tarvitsee uuden poliittisen johdon Brödtext: Sosiaalidemokraatit ovat olleet vallassa Haaparannassa vuosikymmenien ajan.

Lisätiedot

Globaali keskinäisriippuvuus kasvavat jännitteet

Globaali keskinäisriippuvuus kasvavat jännitteet Globaali keskinäisriippuvuus ja kasvavat jännitteet kaiken Megatrendit 2016 KENELLÄ ON VISIO? Millaista yhteiskuntaa rakennamme teknologian avulla? "Muuttuuko ihmiskunta enemmän seuraavan 30 vuoden aikana

Lisätiedot

Energiaa luonnosta. GE2 Yhteinen maailma

Energiaa luonnosta. GE2 Yhteinen maailma Energiaa luonnosta GE2 Yhteinen maailma Energialuonnonvarat Energialuonnonvaroja ovat muun muassa öljy, maakaasu, kivihiili, ydinvoima, aurinkovoima, tuuli- ja vesivoima. Energialuonnonvarat voidaan jakaa

Lisätiedot

Naturalistinen ihmiskäsitys

Naturalistinen ihmiskäsitys IHMISKÄSITYKSET Naturalistinen ihmiskäsitys Ihminen on olento, joka ei poikkea kovin paljon eläimistä: ajattelulle ja toiminnalle on olemassa aina jokin syy, joka voidaan saada selville. Ihminen ei ole

Lisätiedot

Maailmaa pelastamassa kestävän kehityksen oppia joka opelle Jani Siirilä

Maailmaa pelastamassa kestävän kehityksen oppia joka opelle Jani Siirilä Maailmaa pelastamassa kestävän kehityksen oppia joka opelle Jani Siirilä 13.2.2016 Käyttäytymistieteellinen tiedekunta / Jani Siirilä www.helsinki.fi 15.2.2016 1 Näkökulmia kestävän kehityksen käsitteeseen

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelun ekologiset ulottuvuudet. Eveliina Asikainen Ekologinen yhdyskuntasuunnittelu ja asuminen seminaari Turku 26.9.

Kaupunkisuunnittelun ekologiset ulottuvuudet. Eveliina Asikainen Ekologinen yhdyskuntasuunnittelu ja asuminen seminaari Turku 26.9. Kaupunkisuunnittelun ekologiset ulottuvuudet Eveliina Asikainen Ekologinen yhdyskuntasuunnittelu ja asuminen seminaari Turku 26.9.2009 Ekologian ulottuvuudet Ekologiana tai ekologisuutena esitetyn asian

Lisätiedot

Metsäoppimisen mahdollisuudet uuden opetussuunnitelman näkökulmasta

Metsäoppimisen mahdollisuudet uuden opetussuunnitelman näkökulmasta Metsäoppimisen mahdollisuudet uuden opetussuunnitelman näkökulmasta Lusto 20.5.2013 Opetusneuvos Lea Houtsonen OPETUSHALLITUS lea.houtsonen@oph.fi Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma 22.6.2011:

Lisätiedot

Vähähiilisyys ajatuksia ja keskustelun herättelyä

Vähähiilisyys ajatuksia ja keskustelun herättelyä Vähähiilisyys ajatuksia ja keskustelun herättelyä Vähähiilisyys Vähähiilinen yhteiskunta on yhteiskunta, jossa fossiilisten polttoaineiden käyttö on minimoitu, ja jossa syntyy kasvihuonekaasupäästöjä huomattavasti

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 12.7.2010 2010/0137(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon

Lisätiedot

9. toukokuuta. urooppaw paiva. Euroopan unioni

9. toukokuuta. urooppaw paiva. Euroopan unioni 9. toukokuuta urooppaw paiva m Euroopan unioni 9. toukokuuta Euroopan unioni H arvat Euroopan kansalaiset tietävät, että 9.5.1950 lausuttiin Euroopan yhteisön syntysanat, samaan aikaan kun kolmannen maailmansodan

Lisätiedot

Jakamistalous. Jakamistalous on kaikenlaisen pääoman käyttöasteen nostamista ja resurssiviisasta toimintaa. Käsite jakamistaloudesta on laaja.

Jakamistalous. Jakamistalous on kaikenlaisen pääoman käyttöasteen nostamista ja resurssiviisasta toimintaa. Käsite jakamistaloudesta on laaja. Jakamistalous on kaikenlaisen pääoman käyttöasteen nostamista ja resurssiviisasta toimintaa. Käsite jakamistaloudesta on laaja. Jakamistalouspalveluiden avulla voidaan järjestää esim. kuluttamista, liikkumista,

Lisätiedot

Vantaalainen tarvitsee kulutukseensa kuuden ja puolen jalkapallokentän suuruisen alueen vuodessa

Vantaalainen tarvitsee kulutukseensa kuuden ja puolen jalkapallokentän suuruisen alueen vuodessa Tilastokatsaus 2000:8 Vantaan kaupunki Tilasto ja tutkimus 26.9.2000 Katsauksen laatija: Tina Kristiansson, puh. 8392 2794 e-mail: tina.kristiansson@vantaa.fi B 12 : 2000 ISSN 0786-7832, ISSN 0786-7476

Lisätiedot

Näkökulma korruptioon

Näkökulma korruptioon Anonyymi Näkökulma korruptioon Korruptoitu ihmismieli! 2001 Radikaali poliittista vapautta ajava liike, kuten anarkismi, puhuu aina paitsi yhteiskunnasta myös ihmisestä. Liian usein huomio kääntyy ihmisen

Lisätiedot

Metsä- ja puuala. Hämeen alueellinen verkostopäivä Tapani Pöykkö

Metsä- ja puuala. Hämeen alueellinen verkostopäivä Tapani Pöykkö Metsä- ja puuala Hämeen alueellinen verkostopäivä 20.1.2016 Tapani Pöykkö Hämeen metsävarat Metsätalousmaata on Kanta- ja Päijät-Hämeessä kaikkiaan noin 620 000 hehtaaria, joista valtaosa on yksityisten

Lisätiedot

TONNI, INNO ja ONNI. Inno

TONNI, INNO ja ONNI. Inno TONNI, INNO ja ONNI Tonni, Inno ja Onni ovat VTT:n laatimia tulevaisuusskenaarioita vuoteen 2050. Skenaarioiden lähtökohtana on ollut kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 80 prosenttia vuoden 1990 tasosta.

Lisätiedot

Kompleksisuus ja kuntien kehittäminen

Kompleksisuus ja kuntien kehittäminen Kompleksisuus ja kuntien kehittäminen Kuntatutkijoiden seminaari 25.5.2011, Lapin yliopisto, Rovaniemi Pasi-Heikki Rannisto, HT Tampereen yliopisto Haasteita johtamiselle ja johtamisteorioille Miksi ennustaminen

Lisätiedot

Työelämän muutos ja innovaatioyhteiskunnan osaamistarpeet

Työelämän muutos ja innovaatioyhteiskunnan osaamistarpeet Antti Kasvio Työterveyslaitos Työelämän muutos ja innovaatioyhteiskunnan osaamistarpeet Suomalainen koulutus 2030 foorumi 19.11. 2009 Jäsennystä Kaksi peruslähestymistapaa tulevaisuutta koskevassa keskustelussa

Lisätiedot

Sähköisen liikenteen foorumi 2014

Sähköisen liikenteen foorumi 2014 Sähköisen liikenteen foorumi 2014 Miten Suomi hyötyy sähköisestä liikenteestä Hannele Pokka 14.5.2014 Ilmastopaneelin (IPCC) terveiset sähköisen liikkumisen näkökulmasta Kasvihuonepäästöt ovat lisääntyneet

Lisätiedot

Viisas liikkuminen. Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Viisas liikkuminen. Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Viisas liikkuminen Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tarja Jääskeläinen, päivitetty 7.6.2013 Valitse viisaasti liikenteessä Liikkumalla kävellen, pyörällä ja

Lisätiedot

Lainsäädäntö ja hallitusohjelman linjaukset maaseudun yrityksen näkökulmasta. Hevosyrittäjäpäivät

Lainsäädäntö ja hallitusohjelman linjaukset maaseudun yrityksen näkökulmasta. Hevosyrittäjäpäivät Lainsäädäntö ja hallitusohjelman linjaukset maaseudun yrityksen näkökulmasta Hevosyrittäjäpäivät 13.11.2015 Biotalous on talouden seuraava aalto BKT ja Hyvinvointi Fossiilitalous Luontaistalous 1900 2014

Lisätiedot

METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS 1.10.2013

METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS 1.10.2013 METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS LAUHDESÄHKÖN MERKITYS SÄHKÖMARKKINOILLA Lauhdesähkö on sähkön erillissähköntuotantoa (vrt. sähkön ja lämmön yhteistuotanto) Polttoaineilla (puu,

Lisätiedot

Edessä väistämätön muutos

Edessä väistämätön muutos Edessä väistämätön muutos 50 kestävää ratkaisua Jätkäsaareen -tilaisuus Pirkko Heikinheimo, VNK Ennakoitu lämpeneminen tällä vuosisadalla Ilman ilmastopolitiikkaa Sen kanssa Lähde: MIT Sektorit kuvaavat

Lisätiedot

TAVOITE 1: Tavoitteena on poistaa köyhyys kaikissa muodoissa kaikkialta.

TAVOITE 1: Tavoitteena on poistaa köyhyys kaikissa muodoissa kaikkialta. TAVOITE 1: Tavoitteena on poistaa köyhyys kaikissa muodoissa kaikkialta. Ei köyhyyttä! Tarkoittaa esimerkiksi: Äärimmäinen köyhyys poistuu ja köyhyydessä elävien määrä vähenee ainakin puolella joka maassa.

Lisätiedot

Tapanila-Seura ry:n kannanotto Tapanilan Kanervatien alueen kaavamuutosasiaan

Tapanila-Seura ry:n kannanotto Tapanilan Kanervatien alueen kaavamuutosasiaan Tapanila-Seura ry:n kannanotto Tapanilan Kanervatien alueen kaavamuutosasiaan Tapanila-Seura ry suhtautuu myönteisesti Kanervatien asemakaavaan aiottuihin muutoksiin. Muutokset parantavat kaavaa ja entisestään

Lisätiedot

MAPOLIS toisenlainen etnografia

MAPOLIS toisenlainen etnografia MAPOLIS toisenlainen etnografia MAPOLIS ELETYN MAAILMAN TUTKIMUSMENETELMÄ LÄHTÖKOHTIA Maailmassa oleminen on yksilöllistä elettynä tilana maailma on jokaiselle ihmiselle omanlaisensa Arkiset kokemukset,

Lisätiedot

Suvianna Hakalehto-Wainio OTT,VT Asiantuntijalakimies. Lapsen osallisuus lastensuojelussa

Suvianna Hakalehto-Wainio OTT,VT Asiantuntijalakimies. Lapsen osallisuus lastensuojelussa Suvianna Hakalehto-Wainio OTT,VT Asiantuntijalakimies Lapsen osallisuus lastensuojelussa Esityksen rakenne 1) Lapsen oikeuksista Lapsen oikeuksien sopimus: keskeiset periaatteet Lasten oikeuksien toteutumisen

Lisätiedot

Toimintamahdollisuuksien etiikka ja henkilökohtaisen avun merkitys. Simo Vehmas Henkilökohtaisen avun päivät

Toimintamahdollisuuksien etiikka ja henkilökohtaisen avun merkitys. Simo Vehmas Henkilökohtaisen avun päivät Toimintamahdollisuuksien etiikka ja henkilökohtaisen avun merkitys Simo Vehmas Henkilökohtaisen avun päivät 21.9.2010 Poliittinen filosofia Pyrkimyksenä hahmottaa parhain tapa järjestää ihmisyhteisöjen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 11. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

YHTEISKUNTAOPPI PERUSOPETUKSESSA

YHTEISKUNTAOPPI PERUSOPETUKSESSA YHTEISKUNTAOPPI PERUSOPETUKSESSA Katsaus 16.12 2009 OPH Tom Gullberg, akademilektor i historiens och samhällslärans didaktik (Åbo Akademi i Vasa) 16.12.2009 Åbo Akademi - Strandgatan 2-65101 Vasa 1 Yhteiskuntaoppi

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

Miksi tarvitaan eettistä keskustelua. Markku Lehto 28.1.2016

Miksi tarvitaan eettistä keskustelua. Markku Lehto 28.1.2016 Miksi tarvitaan eettistä keskustelua Markku Lehto 28.1.2016 Tausta» Eettisen ajattelun taustalla on» Biologinen pohjaviritys» Kulttuurin arvoväritys» Sosialisaatioprosessin mankelointi Miksi tarvitaan

Lisätiedot

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä!

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Reetta Kekkonen Tiimin prosessit Oppiva työprosessi YHTEISÖLLISET PROSESSIT Taidot + valmiudet Reetta Kekkonen Rakenne Foorumit TIIMI / HENKILÖSTÖ VUOROVAIKUTUS

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Ihmisten liikkuminen -näkökulma 1 Strategia on kaikkien toimijoiden yhteinen

Lisätiedot

Uudistuva palvelurakenne uudistuvat osaamistarpeet? Ajatellaanko henkilöstön kehittämistä rakenteita uudistettaessa

Uudistuva palvelurakenne uudistuvat osaamistarpeet? Ajatellaanko henkilöstön kehittämistä rakenteita uudistettaessa Uudistuva palvelurakenne uudistuvat osaamistarpeet? Ajatellaanko henkilöstön kehittämistä rakenteita uudistettaessa Tarja Myllärinen Suomen Kuntaliitto Johtaja, sosiaali ja terveys Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Lisätiedot