Vihreän puolueen ohjelma Suomessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vihreän puolueen ohjelma Suomessa"

Transkriptio

1 Vihreän puolueen ohjelma Suomessa Sisällysluettelo Maailman tila ja elonkehän kurimus Perustamme Toimintamme 1. Oikeus 2. Talous 1. Talouden perusta: ruoantuotanto 2. Metsätalous 3. Energiantuotanto 4. Teollisuus ja ulkomaankauppa 5. Kulutuksen ongelma 3. Sosiaalipolitiikka 4. Koulutus ja kulttuuri 5. Rakentaminen, asuminen ja liikennöinti 6. Ulkosuhteet: Kohti kansainvälistä paikallisuutta 7. Hallintokysymys 8. Mitä on tehtävä? 9. Vastuu on meidän! 1

2 Maailman tila ja elonkehän kurimus Sivilisaatiot kuolevat itsemurhaan, eivät murhaan. A.J. Toynbee Tiedämme, että yhteiskunta tuhoutuu, jos se ei sopeudu ympäröivään luontoon ja sen muutoksiin. Meidän sivistyksenä pitämämme maailma on tuhoutumassa, ellei nykyistä kurssia muuteta ja siirrytä elämää kunnioittavampaan kulttuuriin sekä yhteiskuntaan. Olemme saattaneet maapallon epävakaaseen tilaan. Se voi tarkoittaa hallitsemattomia muutoksia. Maapallon elämää ylläpitävässä järjestelmässä on monia samaan suuntaan vaikuttavia, toisiaan kiihdyttäviä häiriöitä. On olemassa kahdenlaista murtumista, haurasta ja sitkasta. Hauras murtuminen on nopeasti tapahtuva kuten lasin särkyminen tahi munankuoren halkeaminen. Sitkas murtuminen taasen on hitaampaa ja salakavalampaa: puun tai metallipylvään vääntyessä vain pienet halkeamat ja vääntymät viittaavat ongelmiin. Rakenne voi vaikuttaa täysin vakaalta ennen äkillistä romahdusta. Maapallon ekosysteemi on tyyppiesimerkki järjestelmästä, joka rapistuu ensin huomaamattomasti, mutta romahtaa lopulta nopeasti. Luonnollinen sukupuuttonopeus on 0,001% lajeista sadan vuoden aikana, kun tämänhetkinen lajien häviämisnopeus on 1-10% lajistosta sadassa vuodessa. On arvioitu, että vuonna 2050 eliölajien häviämisnopeus olisi 20-50% sadassa vuodessa. Elämme siis kuudennen joukkosukupuuton aikaa. Fossiilisten energiamuotojen käyttö on tutkimusten mukaan aiheuttanut ilmastokatastrofin, mihin maapallon keskilämpötilan nousukin kytkeytyy. Tunnetuin fossiilinen polttoaine, öljy, sisältää niin paljon energiaa, että se on toiminut moottorina 1900-luvun kehitykselle, mahdollistaen kiihtyvän väestönkasvun ja tavarapaljouden. Ihmeaine on kuitenkin hupenemassa, ja olisi muutenkin jätettävä käyttämättä eloonjäämisen mahdollistamiseksi. Myös olennaiset kaivannaiset, kuten fosfaatti ovat hupenemassa. Olemme paitsi kuluttamassa loppuun kaikki rajalliset resurssimme, myös turmelemassa uusiutuvien resurssiemme (vesi, maaperä, kalakannat, puusto) palautumiskyvyn ylikulutuksellamme. Joukkosukupuuton, ilmastokatastrofin ja resurssien loppuunkulutuksen lisäksi elonkehämme uhkana on myös ilmeinen väestökatastrofi. Vaikka maapallo kykenisikin elättämään nykyisen tai yhä kasvavan ihmismassan, ei suunnatonta ihmispopulaatiota voida pitää pitkällä tähtäimellä koko elonkehän kannalta toivottavana: meidän on kyettävä laajentamaan ja uudistamaan etiikkamme piiriä sisältämään elonkehän ja tulevat sukupolvet. 2

3 Perustamme Ideologinen perustamme on syväekologinen ekosentrinen holismi. Syväekologia on maailmankatsomus, joka ulottaa etiikan koskemaan ihmisen lisäksi luontoa ja kaikkea elollista. Syväekologi ei tyydy erittelemään oiretta, ympäristökatastrofia, pintapuolisesti vaan iskee itse sairauden ytimeen * : kulttuurimme tiedostettuun ja tiedostamattomaan ei-inhimillisen elämän alistamiseen ja aineellistamiseen. Syväekologiassa kyse on ennen kaikkea arvojen vallankumouksesta: planeettamme elämällä, jokaisella eliölajilla on kiistämätön itseisarvonsa ihmisen näkökulmasta riippumatta. Se sisältää monipuolisen ekosofia-ajattelun, jonka pohjalta syväekologit voivat kehittää oman ekosofiansa, syväekologian periaatteita noudattavan elämäntapansa. Syväekologia sopii hyvin yhteen esimerkiksi uskontojen kanssa molempien jakaessa yhteisen arvon, elämän kunnioittamisen. Ekosentrinen holismi viittaa laajaan elonkehän vuorovaikutuksien ja riippuvuussuhteiden ymmärtämiseen, kokonaisuuksien hahmottamiseen. Ekosentrinen holismi toteaa, ettei elonkehä ole jaettavissa osiinsa, vaan se on olemassa ainoastaan toimivana kokonaisuutena, sellaisena jollaiseksi se on miljardien vuosien aikana kehittynyt. Holistisesti ajatteleva ymmärtää, ettei elonkehän tuhossa ole kyse vain tiettyjen ekosysteemien tai lajien häviämisestä, vaan käynnissä oleva ekokatastrofi romahduttaa lopulta koko järjestelmän. Ekosentrisyys laajentaa holismin määritelmää elämäkeskeisestä (biosentrisyys) kattamaan myös planeettamme kaikki ei-elolliset ympäristöt, jotka ovat vuorovaikutuksessa elollisten olioiden kanssa, ja siksi myös välttämättömiä koko elonkehälle. Näin syväekologinen ekosentrinen holismi sisältää syvällisen arvopohjaisen maailmankatsomuksen ja elämäntavan (syväekologia) sekä planeettamme kokonaisuudet hahmottavan antireduktionistisen ymmärtämisen (ekosentrinen holismi). Vallitseva luonnonvaroja ryöstävä maailmanjärjestys, tämä ihmiskunnan olemassaoloa uhkaava kulttuurimme, täytyy muuttaa perusteellisesti. On lyötävä alas koko vanha maailma. Tähän pyrkimykseen meidän on sitouduttava. Puolue on tässä mittelössä kelpo työkalu. Meille puolue ei tarkoita vaaliheimolaisten koplaa, jonka toiminnan määräävät lyhytnäköiset pyrkimykset vaaleista toiseen. Se on yksinkertaisesti politiikan työkalu: strategisen tason yksikkö. Sanat liike (joka on paikallinen tai sektoraalinen yksikkö), liitto tai ryhmä eivät tuo kyllin selkeästi esille tätä vakavaa painotusta. Vihreys poliittisena aatteena vaatii elonkehälle sen oikeuksien palauttamista ja tyrannimaisen tuhonkierteen lopettamista. On luotava uusi, kestävä tapa elää, sillä vain ekologinen kestävyys voi tarjota kansakunnalle - ja koko ihmiskunnalle - perustan jonka pohjalta yhteinen tulevai- * Drengson, Inoue: The Deep Ecology Movement (1995) s.155 3

4 suus rakennetaan. Neuvottelupöytään istuessaan vihreyden edustaja ei voi tinkiä vaatimuksistaan, sillä hänen vaatimuksensa eivät kumpua hänestä itsestään tai puolueelta, vaan luonnolta ja tulevilta sukupolvilta. Vihreys ei voi pysähtyä vaihtoehtoiseksi ajattelutavaksi tai vastavirtakulttuuriksi, sillä siihen ei yksinkertaisesti ole aikaa. Poliittisen vihreyden aikaikkunan määrittää ekokatastrofin eteneminen ja kulloinenkin yhteiskunnallinen tilanne. Vihreys ei siis itse voi määrittää aikatauluaan, vaan sen määrittää elonkehän alati kurjistuva tila. Edellä mainituista arvojen ja todellisuuden kuilusta sekä aikasidonnaisuudesta nousee 2000-luvun vihreyttä erottamattomasti määrittävä piirre, vallankumouksellisuus, joka vastaansanomattomasti sisältää antikapitalismin. Nämä eivät ole vihreälle aatteelle valinnaisia, vaan sisäänrakennettua nykyisestä maailmantilasta johtuen. Tästä syystä vihreys ei edes voi asettua perinteisiin viimevuosisataisia puolueita määrittäviin muotteihin ja toimintamalleihin. Tällä hetkellä yksikään taho Suomessa ei ole julistautunut ympäristövallankumoukselliseksi puolueeksi, täyttänyt vihreyden reunaehtoja. Me pyrimme parhaamme mukaan asettumaan tähän kiusalliseen poliittiseen tyhjiöön. Toimintamme Kaikenlaiset kapinat tätä pönäkkää typeryyttä vastaan ovat oikeutettuja. Kaikenlaiset kapinat eivät tosin ole järkeviä. Yrjö Haila Olemme ympäristövallankumouksellisia. Emme torju yhtäkään vihreän vallankumouksen ilmentymää, koska emme rajoitu vain yhteen suuntaukseen, vaan sisällämme ne kaikki. Hyväksymme ne vihreän etiikan ja maailmankatsomuksen muodot, jotka tunnustavat syväekologisen ekosentrisen holismin ja vallankumouksellisuuden reunaehdot. Emme aio haaskata voimiamme myönnytyksiä vaativaan parlamentarismiin, vaan toimintamme luonne on suurimmaksi osaksi vallankumouksellista, ulkoparlamentaristista toimintaa. Emme suinkaan pyri nykyisen järjestelmän muuttamiseen vaan kaatamiseen, sen perinpohjaiseen hävittämiseen. Uudistamispyyteistä irtisanoutuminen tarkoittaa, että jätämme aikaa vievän, työlään, korruptoivan ja tarkoituksettoman parlamentaarisen toiminnan muille. Koko järjestelmän perusta on kelvoton ja sen päämäärät, arvot ja keinot kestämättömiä, joten uudistaminen ei voi tuoda ratkaisua. Vallitsevassa järjestelmässä viestintävälineet hallitsevat ajattelua mielen sumentavine tajuntateollisuuksineen. Sananvapaus tukahdutetaan järjestelmää tukevan informaation ylitarjonnalla. * Kamppailu hegemo- * Positiivisella mielipiteen tukahduttamisella tarkoitetaan toisen mielipiteen tukahduttamista oman informaation vuolaalla ylitarjonnalla (sekä "tietoa" että viihdettä), joka hukuttaa vastapuolen sanoman alleen. Negatiivinen tukahduttaminen puolestaan viittaa vastapuolen informaationlevityksen estämiseen tai vähentämiseen, ns. sensuuriin. 4

5 niasta tulee olemaan vähintäänkin haastavaa. Kamppailua käydään valistustyön, kasvatuksen, enemmän ja vähemmän perinteisen propagandan ja teon propagandan avulla. Valistustyöllä on pyrittävä vakuuttamaan ihmiset tilanteen vakavuudesta ja kertomaan vallitsevalle itsemurhaiselle järjestelmälle vaihtoehtoisista toimintamalleista, sekä tarjoamaan ihmisille eväitä omaehtoiseen vallitsevan järjestelmän vastaiseen kamppailuun. Nuorisotyö auttaa arvomuutoksessa, koska koulutusjärjestelmämmekin kasvattaa ihmiset tehokkaasti osaksi nykyistä järjestelmää. Propagandistisin keinoin ravistellaan ihmisiä hereille horrostilasta, rohkaistaan astumaan vallankumouksen polulle. Olennainen osa toimintaamme on aktiivitoimijoiden värväys ja heidän kouluttamisensa sekä verkostoituminen. Aktiivitoimijoiden (jäsenyyden on perustuttava aktiivijäsenyyden periaatteelle) värväämisessä on tiedostettava, ettemme yhteiskunnasta poissaolevien tahojen etuja ajaessamme voi vetää kaikkia tahoja miellyttävän yleispuolueen linjaa, ja vedota siten suuriin joukkoihin. Onkin siis määrän sijaan panostettava laatuun: voimme todeta Edward Abbeyn hengessä, ettei meidän tarvitse pelätä altavastaaja-asemaamme: Lampaiden kansakunnassa yksi rohkea mies muodostaa enemmistön. Tämä tarkoittaa, että massapuolueen sijaan meidän on omaksuttava kaaderipuolueen luonne. Puolue ei kuitenkaan saa olla jäsenilleen vain mekaaninen työkalu, jossa ihmissuhteet välineellistyvät puhtaan järjestökäytännöllisiksi, vaan sen on oltava orgaaninen yksikkö, toinen perhe. Tämä tarkoittaa vertaistukea ja molemminpuolista apua kautta koko arkielämän. Aktiivijäsenten, kaaderien, jatkuvaan koulutukseen tulee kuulua sekä teoriaa että käytännön taitoja. Teorian puolella on tärkeää paitsi ekofilosofian myös muun filosofian, poliittisten teorioiden, talouden, sosiologian ja (aate)historian sekä biologian opiskelu. Käytännön taitojen koulutus vaihtelee aiheiltaan vielä laajemmin: suoran toiminnan koulutus, esiintymiskoulutus, kirjallisen ilmaisun koulutus, selviytymiskoulutus, viljelykoulutus sekä kädentaitojen koulutus ja niin edelleen. Tärkeää on myös, että jokainen aktiivijäsen luo henkilökohtaisen luontosuhteen, jottei luonto jää hänen elämässään vain abstraktiksi ja epämääräiseksi asiaksi. Olennaisempaa kuin elää ekologisesti vaikka sekin on tärkeää ja palvelee asiaansa erityisesti teon propagandan kautta on toimia joka ikinen päivä sellaisen täydellisen muutoksen puolesta, joka siirtää koko ihmiskunnan kestävään ja tasapainoiseen maailmanjärjestykseen. Esimerkiksi lihasta kieltäytyminen kuluttajana on vain itsekasvatuksellinen, vaikkakin henkilökohtaisen elämän piirissä suunnaton voitto. Kuitenkin kasvissyöjä, joka ei pyri lihateollisen järjestelmän murskaamiseen, on päämääriemme kannalta hyödyttömämpi kuin lihaa syövä organisoitunut ja määrätietoinen järjestelmän vihollinen. Emme voi unohtaa käytännön ympäristöaktivismia, olettaen vallankumouksen ratkaisevan kaikki ongelmat. Ympäristöaktivismi ei ole riittä- 5

6 vä ratkaisu ilman tuhoavan järjestelmän täydellistä kumoamista, mutta se on välttämätön väliaikaisratkaisu: menetettyä luontoa ei saa takaisin, ja vallankumouksen voittoon on vielä matkaa. Niinpä on käytävä viivytystaistelua luonnon puolesta. Puolueen on otettava huomioon myös täydellisen romahduksen mahdollisuus, jopa sen todennäköisyys. Täydellisellä romahduksella tarkoitamme tilannetta, jossa yhteiskunnan koossapitävät rakenteet, instituutiot sekä perustuotanto ja -huolto lakkaavat käytännössä olemasta. Tätä skenaariota, toiveikkaasti ilmaistuna iltahämärää (joka vaikkakin enteilee synkeää sydänyötä, kantaa myös lupauksen uudesta aamunkoitosta), varten puolueen on muovattava oma doktriininsa, iltahämärän doktriini. 6

7 1. Oikeus Onko kansalaisen mikään pakko luovuttaa omaatuntoaan pientä osaakaan siitä, edes hetkeksi lainlaatijoiden käyttöön? Miksi kenelläkään muutoin olisi omatuntonsa? Mielestäni meidän tulee olla ensisijaisesti ihmisiä ja vasta toissijaisesti alamaisia. Ei ole syytä viljellä niinkään lain kuin oikeuden kunnioitusta. Hyväksyn ainoaksi velvoitteekseni toimia aina tavalla, jonka tunnen oikeaksi. Henry David Thoreau Oikeuden pohjaksi on ihmiskeskeisyyden sijaan tultava luontokeskeisyys ja syväekologia. Periaatteena on oltava, ettei kukaan saa toteuttaa toissijaisia tarpeitaan toisen ensisijaisten tarpeiden kustannuksella. Ensisijaisten tarpeiden käydessä ristiin on katsottava asiaa holistisesti eli kokonaisuuden kannalta. Elääkseen ihmisen on esimerkiksi pakko tappaa ainakin kasveja estäen niiden itsenäisen kehityksen. Kaikkien elävien olentojen välillä vallitsee siis periaatteellinen tasa-arvo (lajiegalitarismi). Mitään lajia ei tule pitää muita tärkeämpänä (spesismi), ja suurempi kokonaisuus asettuu pienemmän edelle. Asiat on punnittava kokonaisuuden kannalta: uhanalaisempien lajien yksilöt menevät käytännössä vähemmän uhanalaisten edelle ja lajikokonaisuuksissa avainlajit muiden edelle. Eliöyksilöiden, lajien, populaatioiden ja ennen kaikkea ekosysteemien on tultava oikeussubjekteiksi. Sama pätee tulevien sukupolvien suhteen: meidän nykyinen sivilisaatiomme toimii ikään kuin tulevilla sukupolvilla ei olisi mitään oikeuksia. * Myös heidät on saatettava oikeussubjektin asemaan, on saavutettava sukupolvien välinen tasa-arvo. Se ei ole ongelmallista. Mikäli jokin oikeussubjekti ei kykene itse omia etujaan valvomaan, asetetaan sille edunvalvoja: näinhän on esimerkiksi lasten tai vaikeavammaisten laita. Näin tapahtuisi tulevien sukupolvien ja elonkehän kohdallakin ihanteellisessa yhteiskunnassa. Koska vallitsevassa yhteiskunnassa näin ei kuitenkaan toimita, meidän on asetuttava edunvalvojiksi. On pohdittava aivan uudenlaista yhteiskuntasopimusta, luontosopimusta, jonka osapuolina ovat myös elonkehä ja tulevat sukupolvet. Oikeuksien ohella tulevat velvollisuudet, joiden tulee painaa vaakakupissa yhtä paljon kuin oikeuksienkin. Kansainvälisestikin on ryhdyttävä puhumaan ihmisvelvollisuuksista, ei vain ihmisoikeuksista. Vapaa tahto synnyttää velvollisuuksia. Asioita on lähestyttävä arvolähtöisesti etulähtöisyyden ohella. On myös välttämätöntä luopua niin sanotun positiivisen eli aktiivisen omistusoikeuden periaatteesta ja siirtyä passiivisen omistusoikeuden periaatteeseen. Omistaminen ei siis ole luovuttamaton sisäsyntyinen ja automaattinen perusoikeus, ** vaan sillä tarkoitetaan sitä, * Puhumattakaan velvollisuuksistamme heitä kohtaan. Mainio vanha Pohjois-Amerikan alkuperäisasukkaiden ohjenuora kuuluu: "Kohdelkaa maata hyvin: emme saaneet sitä perinnöksi vanhemmiltamme, vaan lainaksi lapsiltamme." ** Kuten esimerkiksi John Lockella, aikakautemme pääideologilla ja esiintyen muutoinkin niin kutsutussa luonnonoikeudellisessa (irvokas sanavalinta näin jälkikäteen katsoen) ajattelussa. 7

8 että toistaiseksi annetaan jonkun omistaa jotakin, mikäli siitä ei ole kokonaisuudelle haittaa. Passiivinen omistaminen on lähtökohtaisesti lainaamista, ei niinkään käytössä olevan kohteen hallitsemista vaihdon välineenä. Kukaan ei voi omistaa maata eikä metsää. Suhde niihin on aina oltava käyttöoikeudellinen tahi kaitsentavelvollinen. Saman tulee päteä eläviin olentoihin: yksikään elävä olento ei voi omistaa toista elävää olentoa. Rikokset elonkehää ja tulevia sukupolvia kohtaan tulee tuomita mitä ankarimmin. Tämä oikeus ei tunnusta kansallisia rajoja. Kun kumousvalta tulee voimaan, sillä on velvollisuus levittää ja panna toimeen tätä oikeusperiaatetta myös rajojensa ulkopuolella. Oikeuskäytännöillä pyritään kokonaisuudessaan pois kapitalistisista rakenteista. Ekosentriselle holismille ja syväekologialle pohjautuvat elämän ikiaikaiset lait ovat syvempiä kuin mitkään kansalliset tai kansainväliset lait tai edes perustuslait. Moraalinen oikeus ylittää lainopillisen oikeuden. Elämänsuojelun etiikkaa seuraavan on tiedostettava tämä raskas velvoite, korkein laki, ja toimittava sen mukaan. Se ei tarkoita mahdollisten väärintekojen pyhittämistä. Joskus yksilön tai yhteisön on yksinkertaisesti toimittava väärin esimerkiksi syväekologian kannalta, jotta suurempi vääryys vaikkapa ekosentrisen holismin kannalta estettäisiin. Se ei kuitenkaan tee pienemmästä vääryydestä "oikeutettua". 2.0 Talous Nyt ne viitoittavat kahta erilaista tietä, jotka pian yhdistyvät kurjaksi kinttupoluksi kohti kivikauden elämäntapaa sairaalla planeetalla, jolla vain harvat meistä jäävät henkiin kerran niin monimuotoisen maan raunioiden keskelle. James Lovelock Talousjärjestelmäämme vaivaa sama kapea-alaisuus ja näköalattomuus kuin koko sivilisaatiotamme. Vallitsevat taloustieteet tuntevat vain omat mittarinsa, mutta eivät tiedosta holistisia luonnon lakeja. Tästä johtuen omilla mittareillaan menestyvä talousjärjestelmämme on elonkehälle kuolemanvaarallinen. Luovumme täysin siitä käsityksestä, että talouskasvu pystyisi tuottamaan hyvinvointia kaikille. Ei ole olemassa kestävää kehitystä, mikäli sanalla kehitys tarkoitetaan talouden kasvua. On vain nopea tai nopeampi täydellinen tuho. Myös usko vähemmän tuhoisan tekniikan mahdollisuuksiin on vailla pohjaa; siinäkin on kyse vain tuhonopeuden säätelystä. Vaikka sinällään avaukset puhtaammasta tekniikasta ovat enemmän kuin tervetulleita, ongelman ratkaisijoiksi niistä ei ole, niin kauan kuin talousjärjestelmä pysyy kasvuhakuisena. Emme voi tyytyä niin sanottuun hyvinvointivaltion talousmalliinkaan, sillä sekin johtaa luonnonvarojen ehtymiseen. On siis pohdittava uusia talouden toimintatapoja pyrkiessämme 8

9 irti nykyisen yhteiskunnan vahingollisista talousmalleista. Luonnonvarat tulee taloustieteellisesti ymmärtää pääomiksi, vaikka eettiseltä kannalta ilmaus onkin järjetön. Tämä koskee sekä uusiutumattomia luonnonvaroja (esim. kaivannaiset) että uusiutuvia (esim. kalakannat, puusto) erityisesti ekosysteemin palautumiskykyyn puututtaessa. Myös ekosysteemin voi ymmärtää pääomana. Ekologisen talouden lähtökohtana voidaan pitää niin kutsuttua avaruuslaivatalousmallia, jossa lähdetään siitä, että maapallo on ikään kuin avaruusalus, jolla on rajoitettu määrä resursseja mukanaan. Käsitteellä viitataan myös siihen, että maapallon väestö on ikään kuin miehistö, jonka on puhallettava yhteen hiileen. Erinomaisia uusia avauksia ovat tarjonneet myös ympäristöpainotteiset fysiokraattiset teoriat, ekososialistiset teoriat, kommunalistiset teoriat, muut ekoanarkistiset mallit, lukuisat paikallistalousmallit, ekofeministiset talousteoriat (eritoten lahjatalouteen keskittyneet), permakulttuurin teoriat, agraristiset teoriat ja omavaraistalousmallit. Ottaen huomioon nykyisen kulutustasomme on edessämme tiukka vyönkiristys. Nykyisen talouskasvun sijaan on saatettava käyntiin terve taantuma, kulutustason hallittu ja jyrkkä lasku. Kulutustason sijaan on tarkasteltava todellisia inhimillisen elämänlaadun mittareita. Kaikki edellä mainittu on ihmislajin selviytymisen vuoksi tarpeen. Tällöin syntyy selviytymistalous, jonka rakenteet sovitetaan hengissä pysymisen tavoitteeseen. Selviytymistaloudessa on myös otettava huomioon romahduksen mahdollisuus ja se, ettei keskitettyihin rakenteisiin voi luottaa, jos kaikki pettää. Selviytymistalous on toteutettavissa valtakunnallisella, alueellisella, paikallisella sekä perhekuntien että yksilöiden tasolla. Myös romahduksen tai luhistumisen eri asteet on otettava huomioon suunnitelmissa. Selviytymisen kannalta tärkeää on perustuotannon (ruoka ja tekstiilit, tarvekalut) paikallistaminen. Esimerkiksi keräily-, metsästys- ja kalataloudelliset mahdollisuudet on turvattava. Ravinnontuotannon ylijäämästä osa varastoidaan ja säilötään asianmukaisesti. Huoltoketjujen lyhyys ja riippumattomuus monimutkaisista rakenteista järjestetään. Ulkomaankauppa supistetaan mahdollisimman pieneksi alueellista omavaraisuutta korostaen. Tarpeelliseksi käy myös vähäistä huoltoa vaativa tekniikka. Energiatalouden ja infrastruktuurin järkevöittäminen ja energiatehokkuus ovat tärkeitä. Myös helppokäyttöisten energialähteiden säästäminen ja varastoiminen poikkeustilanteita ja ylimenokausia varten on otettava huomioon. Välttämättömiä raaka-aineita (rauta, fosfaatti yms.) varastoidaan, ja käytetyt raaka-aineet kierrätetään. 9

10 2.1 Talouden perusta: ruoantuotanto Maata tulisi kohdella kuin se olisi korvaamatonta, eikä sitä niin ikään tulisi voida omistaa. Tämän on oltava maatalouden peruslähtökohtana. Maahan tulee olla vain kaitsentavelvollisuus tai käyttöoikeus. Emme halua hiljaista kevättä. Kemianteollisuutta hyödyntävä yhteiskuntamme perustaa ravinnontuotantonsakin kestämättömälle pohjalle. Tehomaatalouden mallista suurine maatalouskoneineen, myrkkyineen ja runsaine väkilannoituksineen onkin luovuttava. Koneet korvataan uusilla viljelytekniikoilla ja/tai työhevosilla. Tuotantoa on monipuolistettava nykyisestä, jotta omavaraisuus ei tarkoittaisi yksitoikkoista ja ravinto-opillisesti riittämätöntä ruokavaliota. Paitsi eri viljelykasvien myös kasvilajikkeiden runsaus on säilytettävä laajan geenivarannon takaamiseksi. Näin ruokahuolto turvataan parhaiten. On siirryttävä työvoimavaltaisempiin, orgaanisempiin ja luonnollisempiin viljelyn muotoihin. Se merkitsee teollisen tehomaatalouden ja lannoiteteollisuuden loppua. Sen sijaan ihmis- ja eläinperäisiä lannoitteita tulee hyödyntää. Agroekologinen näkökulma on saatava määrääväksi, ja ei-inhimillisen luonnon oikeudet on turvattava. Biodynaaminen viljely, luomuviljely, permakulttuuri, vapautuksen agronomia, villiviljely (wildcrafting), peltometsäviljely (agroforestry), holistinen viljely, metsäviljely (Waldgarten), vesiviljely, biologinen torjunta, vuoroviljely ja lomittaisviljely ovat kaikki avainsanoja vihreässä maatalouspolitiikassa. Myös geenimanipulaatiosta on luonnollisesti luovuttava. Kaupunkien on kyettävä tuottamaan itse merkittävä osa ravinnostaan sen sijaan, että ympäröivä maaseutu elättäisi ne. Koulut, työpaikat ja kotitaloudet sekä taloyhtiöt tulee ottaa mukaan ravinnontuotantoon. Viljelyä voidaan harjoittaa talojen katoilla, puistoissa, koulujen pihoilla ja niin edelleen. Tietysti ravinnontuotanto on muutenkin paikallistettava mahdollisuuksien mukaan. Ihmisten osallistuminen ravinnontuotantoon on tärkeää paitsi nykyisen järjettömän kuljetusketjun purkamiseksi, myös luonnosta vieraantumisen estämiseksi. Ruoantuotannon kuuluukin olla osa tervettä luontosuhdetta. Yhteisölliset työmuodot lisäävät myös paljon peräänkuulutettua yhteisöllisyyttä, kun jokainen osallistuu ruoantuotantoon. Ruokaa ei myöskään saa heittää pois, vaan kaikenlainen ruokahävikki ja mittava ylituotanto jäävät historiaan. Lihateollisuus on lakkautettava kauttaaltaan. Teollisuudella tarkoitamme tässä niin kutsuttua tehomaataloutta eli maatalousteollisuutta, jonka osa lihateollisuus on. Ensinnäkin lihan teollinen tuotanto, eläinten äärimmilleen viety välineellistäminen, on räikeästi vastoin syväekologian lajitasa-arvon periaatteita. Se on tuomittavaa myös ottaen huomioon eläinten kyvyn tuntea kipua ja ahdistusta. Ekosentrisen holismin periaatteisiin nojaten on myös todettava laajamittaisen lihateollisuuden täydellinen ekotehottomuus ja suunnaton uhka ekosysteemin vakaudelle ja kukoistukselle. Voimme luetella myös 10

11 lukuisia muita lihateollisuuden vastaisia näkökantoja, jotka ovat kenties edellisiin verrattuina toisarvoisia, mutta tähdellisiä. Lihateollisuus, kuten muukin teollisuus, tuo aina mukanaan vieraantumisen ongelman, jota ei suinkaan sovi vähätellä. Teollisen lihantuotannon alasajo on myös oikeudenmukaisuuskysymys; miksi me saisimme syödä lihaa, jos köyhempi maailmanosa kärvistelee nälkäkuoleman kourissa laivatessaan meille jopa leipäviljansakin karjanrehuksi. Lihateollisuuden alasajo johtaa rajuihin muutoksiin ruokavaliossa. Ruoka muuttuu kasvispainotteisemmaksi. Vaikka lihantuotanto ei-teollisessa muodossa pienessä määrin sallittaisiinkin ja sitä täydentäisivät metsästys ja kalastus sekä haluttaessa haaskansyönti, muuttuisi ravintokulttuurimme mitä suurimmassa määrin lihaanipainotteisesta vegaanipainotteiseksi. Tätä edesautettaisiin taloudellisilla ohjauskeinoilla, kulttuuritaistelulla ja kasvatustyöllä. Ruokavalion muutos olisi olennainen osa uuden ihmisen luomisessa. Kalastus ja metsästys saavat yhä jatkua, tosin niitä valvottaisiin huomattavasti tarkemmin. Eräs mahdollinen ratkaisu olisi jopa uudelleen muokatun metsänvartijalaitoksen perustaminen. 2.2 Metsätalous Luonnontilaiset metsät ovat loppuun kalutut, ja niinpä edessä ovatkin mittavat uudelleenmetsitysprojektit. Nykyisen metsänhoidon edelläkävijöitä nimitettiin osuvasti isänmaan partureiksi. On siirryttävä täysin uuteen metsätalouspolitiikkaan, jonka lähtökohtana on oltava metsän kohteleminen korvaamattomana. Metsää ei voi omistaa vaan siihen voi olla enintään käyttöoikeus ja lisäksi suojeluvelvollisuus lähellä asuvilla. Metsämme voitaisiin jakaa esimerkiksi neljään osaan koskemattomuuden mukaan. 1) Täydellisen suojelun alueita/metsiä ihmiset eivät hyödyntäisi lainkaan. Liikkuminen noilla alueilla olisi harvinaista ja luvanvaraista. Kyseessä olisi siis puhtain mahdollinen luonnonmetsä. 2) Keräilytalouden alueilla sallittaisiin primitiivinen luontaistalous, joka harjoittaa sienten, marjojen ja muiden luonnontuotteiden keräilyn lisäksi metsästystä ja kalastusta. 3) Alhaisen käytön kulttuurimetsä olisi asutuksen lähellä hyvin rajoitetusti taloudellisessa käytössä ainakin väestön vähennyttyä. 4) Varsinaisen metsätalouden alueilta metsäteollisuus saisi puuta. Myös näiden neljännen asteen metsien hyödyntämisessä on toimittava mitä säästeliäimmin ja ekosysteemejä kunnioittaen. Avohakkuut kielletään. Jatkuvasti eri-ikäisiä puita kasvattava metsän hoito tekee tarpeettomaksi maaperän muokkauksen auraamalla tai laikuttamalla. Samalla istuttamisen ja kylvämisen sekä taimikon hoidon loputtua työt ja kulut vähenevät. Samoin tulee olla laita metsänperkauksien suhteen. Metsissä säilytetään pensaat ja pienet puut suurempien puiden aluskasvustona. Puun energiakäytön kasvaessa metsät saavat kasvaa luon- 11

12 taisia puulajeja. Metsien väkilannoitus jää myös pois. Metsistä siirretään ravinteita pellolle. Yksilajisiksi pakotettujen metsien annetaan palata ekologiseen monimuotoisuuteen. Tämä järkevämpi metsätalousmuoto tuottaa myös parempilaatuista puuta puiden kasvaessa tiheässä hitaammin ja metsän tuottaessa silti enemmän kuin harvana. Näitä uusia käytäntöjä valvomaan voidaan tarvittaessa käyttää metsänvartijalaitosta. Puun tuonti loppuu, koska voimme tulla toimeen omillamme. Tämäkin tarkoittaa paperin kulutuksen jyrkkää laskua. Tuonnin lisäksi myös vienti vähenee. Joidenkin valmiiseen muotoon asti jalostettujen tuotteiden vienti voidaan sallia. Uusi metsätalous tulee olemaan muodoltaan jatkuvaa kasvatusta. Fossiilisten polttoaineiden käyttämisen loputtua koneiden käyttö vähenee ja ihmistyövoima yhdessä hevosten kanssa palaa metsiin. Suomi olkoon jälleen aukottomien metsien maa. 2.3 Energiantuotanto Emme tarvitse lisäenergiaa. Nykyistä energiankulutustakin on entisestään äärimmäisen ankaralla kädellä karsittava ja muutettava ekologisesti kestävämmäksi. Pääpaino on oltava juurikin karsimisella, mutta myös energiatekniikan uusiminen saattaa olla osa ratkaisua. Paremmat tekniset ratkaisut eivät kuitenkaan tuo mukanaan vastausta ympäristökatastrofiin. Kunkin maa-alueen on oltava energiaomavarainen, joten energiaa ei tarvitse siirtää pitkiä matkoja. Suomen pohjoinen sijainti ei voi olla tekosyy ylimitoitetulle energiankulutukselle. Rakennusten sisälämpötiloja on talvella laskettava, sillä luontomme on pohjoisen erityislaatunsa vuoksi lauhkeampia seutuja hitaampi palautumaan. Meidän on yksinkertaisesti tyydyttävä eteläisempiä kansoja karumpiin elinoloihin ja niukempaan elintasoon. Nämä ovat omien laulumaidemme lunnaat. Uusiutumattomien polttoaineiden (kivihiili, öljy, maakaasu, turve) poltto lopetetaan käytännöllisesti kokonaan, koska ne aiheuttavat ilmastonmuutosta ja ovat suureksi haitaksi luonnolle niillä alueilla mistä niitä ammennetaan. Ydinvoimaa on puolustettu siitä saatavan päästöttömän energian takia. Voimalat ovat kuitenkin kalliita ja niiden rakentaminen kuluttaa paljon fossiilista energiaa. Vaikka ydinvoiman ympäristöhaitat ja riskit päätettäisiin hyväksyä, ei siitä jo EROEI-laskelmien ja uraanin niukkuuden vuoksi ole kestäväksi energiaratkaisuksi. Vesivoima tulisi nykyisissä patomuodoissaan olla ainakin toistaiseksi käytössä. Tosin sitä pitää hieman karsia ja muuttaa luontoystävällisemmäksi. Paikallisenergiaratkaisuksi sopinee vallan mainiosti vaikkapa niin kutsuttu padoton vesivoima (esim. vesipyörät). Biomassan käyttö lisääntyy, mutta senkin käytössä on oltava säästäväinen. Paperin käytön vähentyessä puuta riittää energiaksi enemmän. 12

13 Erillisiin energiakasveihin on suhtauduttava kriittisesti, sillä niiden viljely vaatii erillistä maapinta-alaa ja työtä. Metsä sitä vastoin kasvaa viljelemättäkin ja muodostaa samalla terveen ekosysteemin. Kotimaassa tuotetut biopolttoaineet saattavat tulla kyseeseen, mikäli ne eivät aiheuta kohtuutonta haittaa ympäristölle. Biopolttoaineita käytetään vain elintärkeisiin toimintoihin, joihin muut polttoaineet eivät kelpaa. Tuulivoima, maalämpö ja aurinkoenergia ovat pääasialliset energiantuotantomuodot. Kaikissa niissä on useita eri tyyppivaihtoehtoja, varmastikin kuhunkin tarkoitukseen sopivia. Erityishuomiota tulisi antaa niin kutsutulle kerrosvoimalamallille, joka asettaa kaikki kolme energiantuotantomuotoa yhteen tilaa säästäen. Uudet vähemmän tutkitut ratkaisut kuten geoterminen lämpövoima ja vesivoiman uudet muodot (aaltovoima, vuorovesivoima, pyörrevoima, osmoosivoima, merivirtavoima, merilämpövoima) saattavat muuttaa energiatalouden laskelmia. Pääsääntöisesti on pyrittävä alueellisesti itsenäisiin, mahdollisimman vähätuhoisiin ratkaisuihin, jotka ovat myös mahdollisimman paikallisesti ylläpidettävissä. Pieni on kaunista tai ainakin vähemmän rumaa. 2.4 Teollisuus ja ulkomaankauppa Suurin osa raskaasta teollisuudesta on ajettava alas, sillä se tuottaa tarpeettomia ja haitallisia turhakkeita. Pääasiallisesti teollisuuden luontosuhde on loismainen: se ei ole terveessä vuorovaikutussuhteessa luonnon kanssa, kuten esimerkiksi maanviljelys ja kotitalous. Teollisen työmuodon vieraannuttava vaikutus on todistettu jo monesti, mutta vasta viime aikoina on ymmärretty vieraantumisen ongelman laajuus. Teollisuus on vakava ongelma, joka on korjattava. Tuotannon tekninen muoto ja laatu ovat myös oma ongelmakimppunsa. Olisi lapsellista kuvitella tekniikan olevan neutraalia ja jotenkin arvovapaata. Tekniikkaan on suhtauduttava varauksellisesti. Mahdollisen ratkaisun voi tuoda esimerkiksi vapautuksen tekniikka eri tulkintoineen. On tärkeää pitää mieli avoinna. Siellä missä teho on tuho, on tehosta luovuttava. Ratkaisuja teollisen tuotannon ongelmiin voimme hakea myös pienteollisuudesta ja käsityöperinteestä. Myös niissä on pidettävä kiinni paikallisuuden ja omavaraisuuden periaatteista. Ulkomaankauppaa on kutistettava. Maahan voidaan tuoda tavaroita, joita välttämättömästi tarvitaan ja joita meillä ei ole riittämiin, sekä sellaisia tavaroita, joilla ei ole kohtuutonta ekologista selkäreppua kuljetus eritoten huomioiden. Jos ulkomailla tuotettu tarpeellinen tavara kuljetuksineen on ekologisempi ratkaisu kuin Suomessa tuottaminen, ulkomaankauppaa voidaan käydä. Ulkomaankaupan on tuettava ekologisia ratkaisuja muissa maissa edesauttamalla maailmantaloutta paikallistavia pyyteitä. Maiden välinen taloudellinen kilpailu on unohdettava. Rahkeiden on riitettävä terveempään taloudelliseen kanssakäymiseen. Vaihtoeh- 13

Alkusanat: Kapitalismi on kyvytön ylläpitämään elämää maapallolla

Alkusanat: Kapitalismi on kyvytön ylläpitämään elämää maapallolla 1 Sisällysluettelo Alkusanat: Kapitalismi on kyvytön ylläpitämään elämää maapallolla 1. Nykytilanne 2. Näennäistä luonnonsuojelua, näennäistä vihreyttä 2.1 Kapitalismin viherpesu 2.2 Esimerkki yhtiöstä

Lisätiedot

EKOLOGINEN VELKA -MITÄ SE ON JA MITEN SE KERTYY? Suurin uhka maailman köyhimmille on rikkaiden harjoittama ylikulutus.

EKOLOGINEN VELKA -MITÄ SE ON JA MITEN SE KERTYY? Suurin uhka maailman köyhimmille on rikkaiden harjoittama ylikulutus. Suurin uhka maailman köyhimmille on rikkaiden harjoittama ylikulutus. Käsilläolevassa kirjassa pureudutaan rikkaiden ja köyhien maiden välisiin suhteisiin ekologisen velan käsitteen näkökulmasta. Lähtökohtana

Lisätiedot

vasemmistonuorten poliittinen ohjelma

vasemmistonuorten poliittinen ohjelma vasemmistonuorten poliittinen ohjelma hallituksen esitys 14. 15.11.2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Johdanto Vasemmistonuoret

Lisätiedot

Poliittinen julistus

Poliittinen julistus Demarinuoret ohjelmat 12.11.2012 tilanteessa 1 / 87 Nämä kopioitu 12.11.2012 Poliittinen julistus Periaateohjelma Perusopetusohjelma Asuntopoliittinen ohjelma Ympäristöasiakirja Tasa-arvoasiakirja Tietoyhteiskunta-asiakirja

Lisätiedot

IRTI KAPITALISMISTA. tie kapitalismin jälkeiseen elämään ja maailmaan. Hämeenlinnassa 2.4.2015 Timo Nikkilä

IRTI KAPITALISMISTA. tie kapitalismin jälkeiseen elämään ja maailmaan. Hämeenlinnassa 2.4.2015 Timo Nikkilä tie kapitalismin jälkeiseen elämään ja maailmaan Irti kapitalismista on kuvaus siitä kuinka murramme kapitalismin kahleet, luomme uuden merkityksellisen elämän itsellemme ja teemme maailmastamme kestävän

Lisätiedot

UAD idea, jonka aika on tullut

UAD idea, jonka aika on tullut UAD idea, jonka aika on tullut UUSI ARVOPOHJAINEN DEMOKRATIA SUOMI ILMAN POLIITIKKOJA Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä? Tämä PDF tiivistelmä osoittaa

Lisätiedot

Vihreä taloudellinen visio Euroopalle

Vihreä taloudellinen visio Euroopalle Vihreä taloudellinen visio Euroopalle Taustaa Vihreä taloudellinen visio Euroopan vihreät katsovat, että ihmisen pitäisi ottaa toiminnassaan huomioon se, että olemme osa rikasta mutta rajallista ja haavoittuvaa

Lisätiedot

Sanomalehtiyliopisto kevät 2011 KESTÄVÄ KEHITYS. JULKAISU No 34. Avoin yliopisto

Sanomalehtiyliopisto kevät 2011 KESTÄVÄ KEHITYS. JULKAISU No 34. Avoin yliopisto Sanomalehtiyliopisto kevät 2011 KESTÄVÄ KEHITYS 1 JULKAISU No 34 Avoin yliopisto 2 KESTÄVÄ KEHITYS 3 Sanomalehtiyliopisto kevät 2011 4 Julkaisija Vaasan yliopisto, Levón-instituutti, Avoin yliopisto, PL

Lisätiedot

KOHTI VIHREÄÄ KASVUA nuorkeskustalainen vihreän talouden ohjelma

KOHTI VIHREÄÄ KASVUA nuorkeskustalainen vihreän talouden ohjelma KOHTI VIHREÄÄ KASVUA nuorkeskustalainen vihreän talouden ohjelma KOHTI VIHREÄÄ KASVUA - nuorkeskustalainen vihreän talouden ohjelma Sisällys Johdanto 4 Ei yhtä oikeaa energiantuottajaa 4 Hajautettu energia

Lisätiedot

Ruotsin sosiaalidemokraattisen puolueen ohjelma. Hyväksytty puoluekokouksessa Västeråsissa 6.11.2001

Ruotsin sosiaalidemokraattisen puolueen ohjelma. Hyväksytty puoluekokouksessa Västeråsissa 6.11.2001 Ruotsin sosiaalidemokraattisen puolueen ohjelma Hyväksytty puoluekokouksessa Västeråsissa 6.11.2001 Ruotsin sosiaalidemokraattisen puolueen ohjelma Hyväksytty puoluekokouksessa Västeråsissa 6.11.2001 Demokraattinen

Lisätiedot

Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta

Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta Vihreiden maaseutupoliittinen ohjelma, hyväksytty valtuuskunnassa 20.4.2008 Sisällysluettelo Kahdeksan kärkeä maaseutuohjelmasta...2 Esipuhe...2

Lisätiedot

Kysymyksiä kestävän kehityksen arvioinnin tueksi LIITE 1

Kysymyksiä kestävän kehityksen arvioinnin tueksi LIITE 1 Kysymyksiä kestävän kehityksen arvioinnin tueksi LIITE 1 Kesäyliopiston arvot ja toiminta-ajatus Onko kesäyliopistolla kestävää kehitystä tukevia ja/tai jarruttavia arvoja? Onko kesäyliopiston arvot ja

Lisätiedot

Ville Ylikahri (toim.) ONNELLISUUSTALOUS

Ville Ylikahri (toim.) ONNELLISUUSTALOUS Ville Ylikahri (toim.) ONNELLISUUSTALOUS ONNELLISUUSTALOUS Ville Ylikahri (toim.) ONNELLISUUSTALOUS HELSINKI 2010 Julkaisija Vihreä Sivistysliitto ry Ruoholahdenranta 1 E 00180 Helsinki visio@visili.fi

Lisätiedot

TALOUS- KASVUSTA. Robin Hahnel

TALOUS- KASVUSTA. Robin Hahnel TALOUS- KASVUSTA Robin Hahnel TALOUS- KASVUSTA Robin Hahnel ISBN 978-952-67649-6-2 i Parecon Finland ry on demokraattiseen ja ekologisesti kestävään talouteen paneutunut, puoluepoliittisesti sitoutumaton,

Lisätiedot

Puhe Venäjän federaation liittokokoukselle

Puhe Venäjän federaation liittokokoukselle Puhe Venäjän federaation liittokokoukselle 12. marraskuuta 2009, Moskova, Kremlin Suuri palatsi 12. marraskuuta 2009 Vuotuinen linjapuhe liittokokoukselle. Kuva: Venäjän presidentin lehdistöpalvelu DMITRI

Lisätiedot

YMPÄRISTÖ- JA ASUNTO POLIITTINEN VALIOKUNTA

YMPÄRISTÖ- JA ASUNTO POLIITTINEN VALIOKUNTA VI YMPÄRISTÖ- JA ASUNTO POLIITTINEN VALIOKUNTA 165. YMPÄRISTÖNSUOJELUN YLEISLAKI SÄÄDETTÄVÄ Kontulan Sosialidemokraatit r.y:n aloite Maamme ympäristöhallintoa on sosialidemokraattien määrätietoisen työn

Lisätiedot

Jotos polku osallisuuteen Lasten ja nuorten osallisuuden käsikirja

Jotos polku osallisuuteen Lasten ja nuorten osallisuuden käsikirja Jotos polku osallisuuteen Lasten ja nuorten osallisuuden käsikirja NUORISOASIAINKESKUS OPETUSTOIMI Tampereen kaupunki Jotos polku osallisuuteen Lasten ja nuorten osallisuuden käsikirja Kirjoittaja ja valokuvat

Lisätiedot

Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä?

Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä? 1 2 Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä? ***** Voimakkaampi kuin maailman kaikkien armeijoiden voima on idea, jonka aika on tullut. Victor Hugo Omistettu

Lisätiedot

Monta polkua, sama suunta:

Monta polkua, sama suunta: TAUSTA-AINEISTO Monta polkua, sama suunta: kohti kestävää elämää KOULUTUSAINEISTO, SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO JA SUOMEN YMPÄRISTÖOPISTO SYKLI, 2013 Johdanto Dia 1 Monta polkua, sama suunta -koulutusaineisto

Lisätiedot

Kohti kestävää työelämää. Antti Kasvio & Timo Räikkönen Tutkimus on tehty Työsuojelurahaston tuella

Kohti kestävää työelämää. Antti Kasvio & Timo Räikkönen Tutkimus on tehty Työsuojelurahaston tuella Kohti kestävää työelämää Tutkimus on tehty Työsuojelurahaston tuella Työterveyslaitos TTL-Kirjakauppa Topeliuksenkatu 41 a A 00250 Helsinki puh. 030 474 2543 faksi 09 477 5071 http://verkkokauppa.ttl.fi

Lisätiedot

Tuotanto YHTEIS- RESURSSIT RAHAN TUOTANTO USKONTO JA KEHITYS VIERAANTUMINEN. yhteiskunnallinen aikakauslehti #4/2013

Tuotanto YHTEIS- RESURSSIT RAHAN TUOTANTO USKONTO JA KEHITYS VIERAANTUMINEN. yhteiskunnallinen aikakauslehti #4/2013 Tuotanto yhteiskunnallinen aikakauslehti #4/2013 YHTEIS- RESURSSIT VIERAANTUMINEN RAHAN TUOTANTO USKONTO JA KEHITYS Vaikka siirtyminen hajautettuun tuotantoon on ehkä väistämätöntä, on vielä epäselvää,

Lisätiedot

Kymmenen kysymystä kasvatuksesta

Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Toim. Elina Nivala Lasten Keskus Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Toim. Elina Nivala Lasten Keskus Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys

Lisätiedot

Kohti ihmisen kokoista markkinataloutta Keskustanuorten vastuulliseen talouspolitiikan ohjelma

Kohti ihmisen kokoista markkinataloutta Keskustanuorten vastuulliseen talouspolitiikan ohjelma Kohti ihmisen kokoista markkinataloutta Keskustanuorten vastuulliseen talouspolitiikan ohjelma Luonnos Keskustanuorten talouspoliittiseksi ohjelmaksi 30.9.2011 Kannen kuva Tomi Hirvinen / Keskustan kuvapankki

Lisätiedot

2050: Luotatko rahaan vai ystävään?

2050: Luotatko rahaan vai ystävään? 2050: Luotatko rahaan vai ystävään? Demos Helsinki Tuuli Kaskinen, Tommi Laitio, Roope Mokka ja Aleksi Neuvonen Esitelmä Helsingin Energian 100v-juhlaseminaarissa 13.10.2009 finlandia-talolla 2050: Luotatko

Lisätiedot

Tuumasta Toimeen! Globaalia ympäristökasvatusta toiminnallisesti kasvattajan opas

Tuumasta Toimeen! Globaalia ympäristökasvatusta toiminnallisesti kasvattajan opas Tuumasta Toimeen! Globaalia ympäristökasvatusta toiminnallisesti kasvattajan opas Tervetuloa käyttämään Tuumasta toimeen opasta! Tuumasta Toimeen! Globaalia ympäristökasvatusta toiminnallisesti - kasvattajan

Lisätiedot

Maailman tilan kootut selitykset OLLI TAMMILEHTO

Maailman tilan kootut selitykset OLLI TAMMILEHTO Maailman tilan kootut selitykset OLLI TAMMILEHTO 2/225 Sisällysluettelo Esipuhe...4 Retkieväitä...6 Hyvää, arvokasta ja kaunista vielä...7 Talous: kasvun kaipaajien väistöliikkeet...10 Ruokakasvu...12

Lisätiedot

Markku Lehto. Oi oma kuntani K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö K A K S

Markku Lehto. Oi oma kuntani K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö K A K S Oi oma kuntani Markku Lehto Oi oma kuntani K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö K A K S oi oma kuntani Kunnallisalan kehittämissäätiön Polemia-sarjan julkaisu nro 65 Pole-Kuntatieto

Lisätiedot

Suomen poliittinen järjestelmä. PERUSASIAT -sarjan julkaisu nro 2. Kommunistinen nuorisoliitto Sosialismi.net 2006

Suomen poliittinen järjestelmä. PERUSASIAT -sarjan julkaisu nro 2. Kommunistinen nuorisoliitto Sosialismi.net 2006 Suomen poliittinen järjestelmä PERUSASIAT -sarjan julkaisu nro 2 Kommunistinen nuorisoliitto Sosialismi.net 2006 ISBN-13: 978-952-99453-4-4 (nid.) ISBN-10: 952-99453-4-5 (nid.) ISBN-13: 978-952-99453-5-1

Lisätiedot

Vihreä tehtävä 2010 2014

Vihreä tehtävä 2010 2014 Poliittinen ohjelma Hyväksytty puoluekokouksessa 23.5.2010 ohjelma netissä: www.vihreat.fi/poliittinenohjelma Vihreä tehtävä 2010 2014 Sisällysluettelo Vihreä laatuyhteiskunta on ekologinen työn ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Kasvun pakko ristiriita (2008)

Kasvun pakko ristiriita (2008) 1 Kasvun pakko ristiriita (2008) Osallistujat: Voitto Aaltonen Pentti Haikonen Arto Kanninen Olavi Kiviniemi Sirkka Kumpula Chris Kylander Kimmo Käyhkö Ari Lehto Mikko Malinen Tapio Muhonen Heikki Mäntylä

Lisätiedot