TUOTTEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUOTTEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTUS"

Transkriptio

1 EU Suomi (Finnish) Versio 5 Sivu 1/8 MATERIAALITURVALLISUUDEN TIETOLOMAKE InkSource Ink TUOTTEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTUS Tuotenimi Materiaalien käyttötarkoitukset Hätäpuhelin Valmistaja Teolliset sovellukset Muste käytettäväksi jatkuvassa mustesuihkuprosessissa. Lääketieteellinen SOITA RMPDC, USA (303) Kuljettimet SOITA CHEMTREC, USA (800) Videojet Technologies Europe BV., Strijkviertel 39, 3454 PJ De Meern, The Netherlands. Phone Fax Videojet Technologies Inc., 1500 Mittel Boulevard, Wood Dale, IL, U.S.A Phone Fax KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA Aine/valmiste Valmistus Tiedot vaarallisista ainesosista CAS-numero Prosenttia Kemiallinen nimi Luokitus (%) 1) Butanoni F; R11 Xi; R36 R66, 67 2) Metanoli F; R11 T; R39/23/24/25 3) Butanoli R10 Xn; R20 Xi; R37/38, 41 4) 3-7 Väriaine, orgaanismetallinen yhdiste, Chromium III, (6% Cr) N; R51/53 5) Etanoli F; R11 6) Phenol T; R24/25 C; R34 * Ammattialtistusrajat, mikäli saatavissa, on lueteltu osassa 8 3. VAARALLISTEN OMINAISUUKSIEN TUNNISTETIEDOT Luokitus Riskilauseke F; R11 T; R39/23/24/25 Xn; R21/22 Xi; R38, 41 R52/53 R11- Helposti syttyvää. R39/23/24/25- Myrkyllistä erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä. R21/22- Terveydelle haitallista joutuessaan iholle ja nieltynä. R38- Ärsyttää ihoa. R41- Vakavan silmävaurion vaara. R52/53- Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

2 EU Suomi (Finnish) Versio 5 Sivu 2/8. Turvallisuuslausekkeet S26- Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä (15 minuutin ajan) ja mentävä lääkäriin. S36/37/39- Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. S45- Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä mikäli mahdollista). Vaikutukset ja oireet Kemiallinen nimi Vaikutukset ja oireet 1) 2-Butanoni Ärsyttää silmiä ja hengityselimiä. Poistaa rasvaa ihosta. Terveydelle haitallista hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä. Voi aiheuttaa huimausta, tokkuraisuutta, päänsärkyä, pahoinvointia ja epäselvää näköä. Saattaa aiheuttaa CNS-depressiota. 2) Metanoli Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä, yskää ja hengenahdistusta. Ärsyttää silmiä ja ihoa. Imeytyy ihon läpi. Saattaa olla kuolettava tai aiheuttaa sokeutta nieltynä. Voi aiheuttaa huimausta, tokkuraisuutta, päänsärkyä, pahoinvointia ja epäselvää näköä. Saattaa aiheuttaa CNSdepressiota. Saattaa vaurioittaa seuraavia elimiä Optinen hermo Terveydellisten haittojen vaara pitkäaikaisessa altistuksessa. 3) Butanoli Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä, yskää ja hengenahdistusta. Lievästi ihoa ärsyttävä. Vakavasti ärsyttävä silmille. Saattaa aiheuttaa valonarkuus/fotofobia ja sumentunut tai kaksinkertainen näkö. Hengitys ja nauttiminen saattaa aiheuttaa CNS-depressiota. Voi aiheuttaa huimausta, tokkuraisuutta, päänsärkyä, pahoinvointia ja epäselvää näköä. Saattaa aiheuttaa tajunnan menetys/kooma ja kuolema. Toistuva tai pitkittynyt kosketus ärsyttävien aineiden kanssa saattaa aiheuttaa ihotulehduksen. Toistuva tai pitkittynyt altistuminen aineelle voi aiheuttaa vahinkoa mille kuulon vaurio/muutos. 4) Väriaine, orgaanismetallinen Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai kriittisiä vaaroja. yhdiste, Chromium III, (6% Cr) 5) Etanoli Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä, yskää ja hengenahdistusta. Lievästi ihoa ärsyttävä. Imeytyy ihon läpi. Keskinkertaisesti silmiä ärsyttävä. Sisäänhengittäminen ja nauttiminen voivat aiheuttaa uneliaisuutta, huimausta, koordinaatiokyvyn puutetta ja muita myrkytystilan vaikutuksia. Saattaa aiheuttaa tajunnan menetys/kooma ja kuolema. Liiallisesta altistumisesta vaikeutuvat lääketieteelliset tilat maksa munuaiset vatsa/suolistokanava hengityselimet sydän- ja verisuonielimistö ja keskushermosto. 6) Phenol Tuotteen hengitys ei ole todennäköistä normaaleissa käyttöolosuhteissa. Ihokosketus Syövyttävä, kemiallinen palovamma, iho, rupia, ilman välitöntä kipua. Imeytyy ihon läpi. Nauttiminen saattaa aiheuttaa limakalvojen kulumista ja ruokatorven tai mahalaukun puhkeamisen. Nauttiminen ja Imeytyy ihon läpi. Saattaa aiheuttaa limakalvojen kulumista, oksennusta, verenkierron romahduksen, sekavuutta, kooman ja kuoleman. Saattaa aiheuttaa lihasheikkous, väristyksiä, kouristuksia tai kohtauksia, ja shokki. Iho ja Virtsa saattaa tulla tummanruskeaksi tai vihreäksi. 4. ENSIAPUTOIMENPITEET Hengitys Nauttiminen Ihokosketus Roiskeet silmiin Jos ainetta on hengitetty, siirrä raikkaaseen ilmaan. Anna tekohengitystä, jos henkilö ei hengitä. Jos hengitys on vaikeaa, anna happea. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. ÄLÄ oksennuta ellei lääkintähenkilöstö kehota siihen. Älä koskaan anna mitään tajuttomalle henkilölle suun kautta. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Huuhtele ihoa välittömästi ainakin 15 minuutin ajan runsaalla vedellä ja riisu saastuneet vaatteet ja kengät, jos joudut kosketukseen aineen kanssa. Pese vaatteen ennen niiden käyttöä uudelleen. Puhdista kengät huolellisesti ennen uutta käyttöä. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Huuhdo silmiä välittämästi runsaalla vedellä ainakin 15 minuutin ajan kosketustapauksessa. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.

3 EU Suomi (Finnish) Versio 5 Sivu 3/8. 5. TOIMENPITEET TULIPALON TORJUMISEDSI Sammutusaineet Erityiset palontorjuntatoimet Epätavallisia palo/räjähdysvaaroja Vaarallisia lämpöyhdistymisessä tai -hajaantumisessa syntyviä tuotteita Sammutusmiehistön suojaus Tulipalon sattuessa, käytä vesisuihketta (sumua), vaahtoa, kuivakemikaalia tai hiilidioksidisammutinta tai suihketta. Hyvin syttyvät neste ja höyry. Höyry saattaa syttyä leimahtaen. Höyryt saattavat kerääntyä mataliin tai suljettuihin paikkoihin, kulkeutua huomattavia matkoja ja leimahtaa. Viemäriin valuminen saattaa aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen vaaran. Materiaali on haitallista vesieliöille. Tämän aineen saastuttama sammutusvesi on kerättävä talteen, ja sen pääsy vesistöön tai viemäriin on estettävä. Nämä tuotteet ovat hiilioksidit (CO, CO 2), Typpioksidit (NO, NO2...). Jotkut metallioksidit. Palomiesten on käytettävä asianmukaista suojavarustusta ja itsenäistä hengityslaitetta, jossa on kattava suuosa ja ylipainetila. 6. OHJEET PÄÄSTÖJEN TORJUMISEKSI Ohjeet henkilövahinkojen estämiseksi Ympäristöä koskevat varotoimet Siivoamismenetelmät Ota välittömästi yhteyttä pelastushenkilökuntaan. Poista kaikki sytytyslähteet. Pidä tarpeeton henkilöstö poissa. Käytä sopivia suojavarusteita (luku 8). Äläkosketa vuotanutta materiaalia tai kävele sen läpi. Vältä läikkyneen materiaalin leviämistä ja vuotoa ja pääsyä maaperään, vesistöön tai viemäreihin. Jos pelastushenkilökuntaa ei ole saatavilla, rajoita vuotaneen materiaalin liikkeet. Lisää pieniin vuotoihin imeytysainetta (maa-ainesta voidaan käyttää, ellei muuta sopivaa materiaalia ole saatavilla) ja käytä kipinöimätöntä tai räjähdysturvallista tapaa materiaalin siirtämiseksi suljettuun asianmukaiseen säiliöön hävitystä varten. Ojita, patoa tai hillitse suurten vuotojen materiaali varmistaaksesi, ettei vuoto pääse vesistöön. Laita vuotanut aine sopivaan astiaan hävitettäväksi. 7. Käsittely KÄSITTELY JA VARASTOINTI Varastointi Pakkausmateriaalit Pidä säiliö suljettuna. Käytä vain asianmukaisen ilmastoinnin kanssa. Suojattava kuumuudelta, kipinöiltä ja avotulelta. Pura siirron aikana syntyvä staattinen sähkövaraus maadoittamalla säiliöt ja laitteet ennen materiaalien siirron aloittamista tulipalon ja räjähdyksen välttämiseksi. Kontrollitoimia voidaan tarvita myös, jotta kaasun, höyryn tai pölyn pitoisuus pysyy räjähdysvaarallisen tason alapuolella. Vältä koskemasta vuotanutta ainetta. Estä aineen pääsy maaperään ja pintavesiin. Käytä sopivia suojavarusteita (luku 8). Säilytä eristetyllä ja hyväksytyllä alueella. Säilytä astia viileässä hyvin tuuletetussa tilassa. Pidä astia tiivisti suljettuna, kunnes sisältöä käytetään. Vältä kaikkia sytytyslähteitä (kipinää tai liekkejä). Älä varastoi alle 2 C (35.6 F). Käytä alkuperäistä pakkaus. 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN/HENKILÖKOHTAISET SUOJAIMET Ammattialtistusrajat Kemiallinen nimi HTP -raja-arvot 1) 2-Butanoni 1) Belgia Lijst Grenswaarden / Valeurs Limites STEL 15 minuuttit 300 ppmarvo (2003) 2) Belgia Lijst Grenswaarden / Valeurs Limites TWA 8 tuntia 200 ppm-arvo (2002) 3) Sveitsi SUVA STEL 15 minuuttit ppm-arvo (Iho) (2003) 4) Sveitsi SUVA TWA 8 tuntia 200 ppm-arvo (Iho) (2003) 5) Saksa TRGS900 MAK STEL 15 minuuttit ppm-arvo (2000) 6) Saksa TRGS900 MAK TRGS TWA 8 tuntia 200 ppm-arvo (Iho) 7) Tanska Arbejdstilsynet TWA 8 tuntia 50 ppm-arvo (Iho) (2002) 8) Espanja INSHT STEL 15 minuuttit 300 ppm-arvo 9) Espanja INSHT TWA 8 tuntia 200 ppm-arvo 10) Euroopan unioni EU OEL STEL 15 minuuttit 300 ppm-arvo (2000) 11) Euroopan unioni EU OEL TWA 8 tuntia 200 ppm-arvo (2000) 12) Suomi Työterveyslaitos STEL 15 minuuttit 100 ppm-arvo (2002)

4 EU Suomi (Finnish) Versio 5 Sivu 4/8. 13) Ranska INRS TWA (VME) 8 tuntia 200 ppm-arvo (2003) 14) Iso Britannia (UK) EH40-OES STEL 15 minuuttit 300 ppm-arvo (Iho) (2003) 15) Iso Britannia (UK) EH40-OES TWA 8 tuntia 200 ppm-arvo (Iho) (2003) 16) Irlanti NAOSH STEL 15 minuuttit 300 ppm-arvo (Iho) (2002) 17) Irlanti NAOSH TWA 8 tuntia 200 ppm-arvo (Iho) (2002) 18) Italia Ministero della Salute STEL 15 minuuttit 300 ppm-arvo 19) Italia Ministero della Salute TWA 8 tuntia 200 ppm-arvo 20) Alankomaat Nationale MAC-lijst MAC TWA (TGG) 8 tuntia 100 ppm-arvo (Iho) 21) Alankomaat Nationale MAC-lijst STEL 15 minuuttit 200 ppm-arvo (Iho) 22) Norja Arbeidstilsynet TLV 8 tuntia 75 ppm-arvo (2003) 23) Portugali STEL 15 minuuttit 300 ppm-arvo (2001) 24) Portugali TWA 8 tuntia 200 ppm-arvo (2001) 25) Ruotsi AFS KTV 15 minuuttit 100 ppm-arvo (2000) 26) Ruotsi AFS NGV 8 tuntia 50 ppm-arvo (200) 2) Metanoli 1) Belgia Lijst Grenswaarden / Valeurs Limites STEL 15 minuuttit 250 ppmarvo (Iho) (2002) 2) Belgia Lijst Grenswaarden / Valeurs Limites TWA 8 tuntia 200 ppm-arvo (Iho) (2002) 3) Sveitsi SUVA STEL 15 minuuttit ppm-arvo (Iho) (2005) 4) Sveitsi SUVA TWA 8 tuntia 200 ppm-arvo (Iho) (2005) 5) Saksa TRGS900 MAK STEL 15 minuuttit ppm-arvo (Iho) 6) Saksa TRGS900 MAK TWA TRGS 8 tuntia 200 ppm-arvo (Iho) 7) Tanska Arbejdstilsynet TWA 8 tuntia 200 ppm-arvo (Iho) (2002) 8) Espanja INSHT VCLA-EC (STEL) 15 minuuttit 250 ppm-arvo (Iho) 9) Espanja INSHT VCLA-ED (TWA) 8 tuntia 200 ppm-arvo (Iho) 10) Euroopan unioni EU OEL TWA 8 tuntia 200 ppm-arvo (2000) 11) Suomi Työterveyslaitos STEL 15 minuuttit 250 ppm-arvo (Iho) (2002) 12) Suomi Työterveyslaitos TWA 8 tuntia 200 ppm-arvo (Iho) (2002) 13) Ranska INRS STEL 15 minuuttit 1000 ppm-arvo (2003) 14) Ranska INRS TWA 8 tuntia 200 ppm-arvo (2003) 15) Irlanti NAOSH OEL TWA 8 tuntia 200 ppm-arvo (Iho) (2002) 16) Irlanti NAOSH STEL 15 minuuttit 250 ppm-arvo (Iho) (2002) 17) Italia Ministero della Salute TWA 8 tuntia 200 ppm-arvo 18) Alankomaat Nationale MAC-lijst MAC-TGG TWA 8 tuntia 200 ppm-arvo (Iho) 19) Alankomaat Nationale MAC-lijst STEL 15 minuuttit 400 ppm-arvo (Iho) 20) Norja Arbeidstilsynet TWA 8 tuntia 100 ppm-arvo (Iho) (2003) 21) Portugali TWA 8 tuntia 200 ppm-arvo (2001) 22) Ruotsi AFS KTV (STEL) 15 minuuttit 250 ppm-arvo (Iho) (2000) 23) Ruotsi AFS NGV (TWA) 8 tuntia 200 ppm-arvo (Iho) (2000) 24) Iso Britannia (UK) EH40-OES STEL 15 minuuttit 250 ppm-arvo (Iho) (2003) 25) Iso Britannia (UK) EH40-OES TWA 8 tuntia 200 ppm-arvo (Iho) (2003) 3) Butanoli 1) Belgia CEIL 50 ppm-arvo (Iho) (1993) 2) Sveitsi SUVA KZG-W (STEL) 15 minuuttit 50 ppm-arvo (Iho) (2005) 3) Sveitsi SUVA MAK-W (TWA) 8 tuntia 50 ppm-arvo (Iho) (2005) 4) Saksa BAUA MAK TRGS 900 (TWA) 8 tuntia 100 ppm-arvo (2000) 5) Tanska DK-Arbejdstilsynet CEIL 50 ppm-arvo (Iho) (1999) 6) Espanja VLA-EC(STEL) 15 minuuttit 50 ppm-arvo (Iho) 7) Suomi Työterveyslaitos STEL 15 minuuttit 75 ppm-arvo (Iho) (2002) 8) Suomi Työterveyslaitos TWA 8 tuntia 50 ppm-arvo (Iho) (2002) 9) Ranska INRS VLE (STEL) 15 minuuttit 50 ppm-arvo (2003) 10) Unkari STEL 15 minuuttit 200 mg/m 3 (Iho) (1993) 11) Unkari TWA 8 tuntia 100 mg/m 3 (Iho) (1993) 12) Irlanti STEL 15 minuuttit 25 ppm-arvo (Iho) (2002) 13) Italia CEIL 50 ppm-arvo (Iho) 14) Alankomaat Arbeidsinspectie MAC-STEL 15 minuuttit 15 ppm-arvo (Iho) 15) Norja N-Arbeidstilsynet TWA 8 tuntia 25 ppm-arvo (1999) 16) Puola STEL 15 minuuttit 140 mg/m 3 (1999) 17) Puola TWA 8 tuntia 50 mg/m 3 (1999) 18) Ruotsi AFS CEIL 30 ppm-arvo (Iho) (2000) 19) Ruotsi AFS NGV (TWA) 8 tuntia 15 ppm-arvo (Iho) (2000) 20) Belgia Lijst Grenswaarden / Valeurs Limites TWA 8 tuntia 50 ppm-arvo

5 EU Suomi (Finnish) Versio 5 Sivu 5/8. (Iho) 21) Tanska Arbejdstilsynet TWA 8 tuntia 50 ppm-arvo (Iho) (2002) 22) Italia Ministero della Salute TWA 8 tuntia 20 ppm-arvo 23) Norja Arbeidstilsynet CEIL 25 ppm-arvo (2003) 24) Iso Britannia (UK) EH40-OES TWA 8 tuntia 50 ppm-arvo (Iho) (2002) 4) Väriaine, orgaanismetallinen yhdiste, Chromium III, (6% Cr) 1) Sveitsi SUVA TWA 8 tuntia 0.5 mg/m 3 (2003) 2) Suomi Työterveyslaitos TWA 8 tuntia 0.5 mg/m 3 (2002) 3) Irlanti NAOSH TWA 8 tuntia 0.5 mg/m 3 (2002) 4) Italia Ministero della Salute TWA 8 tuntia 0.5 mg/m 3 5) Alankomaat Nationale MAC-lijst TWA 8 tuntia 0.5 mg/m 3 6) Norja Arbeidstilsynet TWA 8 tuntia 0.5 mg/m 3 (2003) 7) Ruotsi AFS TWA 8 tuntia 0.5 mg/m 3 (2000) 8) Iso Britannia (UK) EH40-OES TWA 8 tuntia 0.5 mg/m 3 (2003) 5) Etanoli 1) Belgia Lijst Grenswaarden / Valeurs Limites TWA 8 tuntia 1000 ppm-arvo (2002) 2) Sveitsi SUVA STEL 15 minuuttit 1000 ppm-arvo (2003) 3) Sveitsi SUVA TWA 8 tuntia 500 ppm-arvo (2003) 4) Saksa TRGS900 MAK STEL 8 tuntia ppm-arvo 5) Saksa TRGS900 MAK TWA 8 tuntia 500 ppm-arvo 6) Espanja INSHT VLA-ED 8 tuntia 1000 ppm-arvo 7) Suomi Työterveyslaitos STEL 15 minuuttit 1300 ppm-arvo (2002) 8) Suomi Työterveyslaitos TWA 8 tuntia 1000 ppm-arvo (2002) 9) Ranska INRS VLE (STEL) 15 minuuttit 5000 ppm-arvo (2003) 10) Ranska INRS VME (TWA) 8 tuntia 1000 ppm-arvo (2003) 11) Iso Britannia (UK) EH40-OES TWA 8 tuntia 1000 ppm-arvo (2003) 12) Irlanti NAOSH OEL (TWA) 8 tuntia 1000 ppm-arvo (2002) 13) Italia Ministero della Salute TWA 8 tuntia 1000 ppm-arvo 14) Alankomaat Nationale MAC-lijst MAC TWA (TGG) 8 tuntia 500 ppm-arvo 15) Norja Arbeidstilsynet TLV 8 tuntia 500 ppm-arvo (2003) 16) Ruotsi AFS KTV 15 minuuttit 1000 ppm-arvo (2000) 17) Ruotsi AFS NGV 8 tuntia 500 ppm-arvo (2000) 18) Tanska Arbejdstilsynet TWA 8 tuntia 1000 ppm-arvo (2002) 6) Phenol 1) Belgia TWA 8 tuntia 2 ppm-arvo (Iho) (2002) 2) Sveitsi SUVA KZG-W (STEL) 15 minuuttit 5 ppm-arvo (Iho) (2003) 3) Sveitsi SUVA MAK-W (TWA) 8 tuntia 5 ppm-arvo (Iho) (2003) 4) Saksa BAUA MAK TRGS 900 (TWA) 8 tuntia 5 ppm-arvo (Iho) (2000) 5) Tanska DK-Arbejdstilsynet TWA 8 tuntia 1 ppm-arvo (Iho) (2002) 6) Espanja VLA-ED (TWA) 8 tuntia 2 ppm-arvo (Iho) 7) Euroopan unioni 2000/39/EC TWA 8 tuntia 2 ppm-arvo (Iho) (2000) 8) Suomi Työterveyslaitos STEL 15 minuuttit 5 ppm-arvo (Iho) (2002) 9) Suomi Työterveyslaitos TWA 8 tuntia 2 ppm-arvo (Iho) (2002) 10) Ranska INRS VME (TWA) 8 tuntia 5 ppm-arvo (Iho) (2003) 11) Unkari STEL 15 minuuttit 8 mg/m 3 (Iho) (1993) 12) Unkari TWA 8 tuntia 4 mg/m 3 (Iho) (1993) 13) Irlanti STEL 15 minuuttit 10 ppm-arvo (Iho) (1999) 14) Irlanti TWA 8 tuntia 2 ppm-arvo (Iho) (2002) 15) Italia TWA 8 tuntia 2 ppm-arvo (Iho) 16) Alankomaat Arbeidsinspectie MAC-TWA (TGG) 8 tuntia 2 ppm-arvo (Iho) 17) Norja N-Arbeidstilsynet TWA 15 minuuttit 1 ppm-arvo (Iho) (2003) 18) Puola MAC(STEL) 15 minuuttit 20 mg/m 3 (1999) 19) Puola MAC(TWA) 8 tuntia 10 mg/m 3 (1999) 20) Ruotsi AFS KTV(STEL) 15 minuuttit 2 ppm-arvo (Iho) (2000) 21) Ruotsi AFS NGV (TWA) 8 tuntia 1 ppm-arvo (Iho) (2000) 22) Portugali TWA 8 tuntia 2 ppm-arvo (Iho) (2001) 23) Iso Britannia (UK) EH40-OES TWA 8 tuntia 2 ppm-arvo (Iho) (2002) Tekniset hallintalaitteet Henkilökohtaiset Suojaimet Käytä kohdepoistoa tai muuta mekaanista ohjainta, jotta ilmassa olevat höyrystymät pysyvät ammatillisten altistumisrajojen alapuolella. Varmista, että silmänpesupaikat ja hätäsuihkut ovat työpisteiden lähellä.

6 Hengityselimet Iho ja vartalo Kädet Silmät Käytä oikein puettua, ilmaa puhdistavaa, ilmasyötteistä hengityssuojainta, joka täyttää asianmukaiset standardit, jos riskiarviointi osoittaa tämän olevan tarpeellista.hengityssuojaimen valinnassa on otettava huomioon tunnetut tai odotetut altistumistasot, tuotteen vaarallisuus ja valitun hengityssuojaimen turvalliset käyttörajat. Kehon henkilökohtainen suojavarustus on valittava suoritettavan työn ja riskien mukaisesti. Asiantuntijan on hyväksyttävä suojain ennen tämän tuotteen käyttöä. Kemiallinen suojaus Läpäisemättömiä hyväksytyn standardin vaatimukset täyttäviä käsineitä tai kintaita on käytettävä aina kemiallisia tuotteita käytettäessä, jos riskiarviointi osoittaa tämän olevan tarpeellista. Hyväksytyn standardin mukaista silmäsuojausta on käytettävä, kun riskiarviointi osoittaa tämän olevan tarpeellista, jotta altistuminen roiskeille, sumuille tai pölylle voidaan välttää. 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET Fysikaalinen tila ja ulkonäkö Väri Hajukynnys Kiehumispiste Sulamispiste Ominaispaino Höyryn tiheys Höyryn paine Haihtumisnopeus (butyyliasetaatti = 1) Liukoisuus Oktanoli/vesijakaantumiskerroin ph Leimahduspiste Itsesyttymislämpötila Syttyvyyden rajat Haihtuvuus (paino/paino) (w/w) VOC (TILAVUUS/TILAVUUS) (V/V) Haihtuvuus (paino/paino) (w/w) Nestemäinen. Musta Suurin tunnettu arvo on 100 ppm-arvo. Painotettu keskiarvo 37 ppm-arvo. Pienin tunnettu arvo on 63 C. Painotettu keskiarvo 81 C. Saattaa alkaa kiinteytyä lämpötilassa 41 C. Painotettu keskiarvo -87 C. 0.9 (Vesi = 1) Suurin tunnettu arvo on 3.2. Pienin tunnettu arvo on 1.1. (Ilma = 1) Suurin tunnettu arvo on 98 mm Hg 20 C asteessa. Painotettu keskiarvo 69 mm Hg 20 C asteessa. Suurin tunnettu arvo on 7.1. Painotettu keskiarvo 4.8. Liukenee helposti mihin kylmä vesi, kuuma vesi, metanoli, dietyylieetteri, n-oktanolit, asetoni. Tuote liukenee yhtä hyvin oktanoliin ja veteen. Happopitoinen. -3 C. Pienin tunnettu arvo on 250 C. Painotettu keskiarvo 457 C. Pienin tunnettu arvo on 1.0%. Suurin tunnettu arvo on 36.0%. 75 %. 75 %. 10.STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS Stabiilius Vältettävät olot ja materiaalit Vaaralliset reaktiot Vaaralliset hajaantumistuotteet Tuote on stabiili. Ei saatavilla. Lievästi reagoiva minkä kanssa hapettavia aineita, pelkistysaineet, hapot, alkalit.. Nämä tuotteet ovat hiilioksidit (CO, CO 2), Typpioksidit (NO, NO2...). Jotkut metallioksidit. 11.TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT Kemiallinen nimi Terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot

7 1) 2-Butanoni 1) LD50 Suun kautta Rotta 2737 mg/kg 2) LD50 Suun kautta Hiiri 2190 mg/kg 3) LD50 Suun kautta Hiiri 4050 mg/kg 4) LD50 Ihon kautta Kani 6480 mg/kg 5) LC50 Hengitys höyryä Rotta mg/m 3 8 tuntia 6) LCLo Hengitys höyryä Naaras Rotta Sikiötoksisuutta ja kehityshäiriöitä (homeostasiaa) rotissa ppm-arvo 1 tuntia 2) Metanoli 1) LD50 Suun kautta Rotta 5628 mg/kg 2) LD50 Suun kautta Kani mg/kg 3) LD50 Suun kautta Hiiri 7300 mg/kg 4) LD50 Ihon kautta Kani mg/kg 5) LDLo Suun kautta monkey 393 mg/kg 6) LDLo Ihon kautta monkey 393 mg/kg 3) Butanoli 1) LD50 Suun kautta Rotta 790 mg/kg 2) LD50 Suun kautta Kani 3484 mg/kg 3) LD50 Suun kautta Hiiri 2680 mg/kg 4) LD50 Ihon kautta Kani 3400 mg/kg 5) LC50 Hengitys höyryä Rotta 8000 ppm-arvo 4 tuntia 4) Väriaine, orgaanismetallinen yhdiste, Chromium III, (6% Cr) 1) LD50 Suun kautta Rotta 5000 mg/kg 2) LD50 Ihon kautta Kani 2000 mg/kg 5) Etanoli 1) LD50 Suun kautta Rotta 7060 mg/kg 2) LD50 Suun kautta Hiiri 3450 mg/kg 3) LD50 Suun kautta Kani 6300 mg/kg 4) LC50 Hengitys höyryä Rotta ppm-arvo 10 tuntia 5) LCLo Hengitys höyryä Koira 5500 ppm-arvo tuntia 6) LCLo Hengitys höyryä Marsu ppm-arvo tuntia 6) Phenol 1) LD50 Suun kautta Rotta 317 mg/kg 2) LD50 Suun kautta Hiiri 270 mg/kg 3) LD50 Suun kautta Nisäkäs 500 mg/kg 4) LD50 Ihon kautta Rotta 669 mg/kg 5) LD50 Ihon kautta Kani 630 mg/kg 12.TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE Pysyvyys/hajoavuus Ekomyrkyllisyys Ei saatavilla. Ei saatavilla. Saksa vesiluokka (WGK) Wassergefährdungsklasse = 2 Raskasmetallit Kokonaiskonsentraatio Pb, Hg, Cd, Cr(VI) < 100 ppm 13.JÄTTEIDEN KÄSITTELY Hävitysmenettelyt 14.KULJETUSTIEDOT YK numero Oikea tekninen nimi UN1210 Printing Ink ADR/RID luokka 3 Pakkausryhmä II Jätteet tulee hävittää noudattaen EUn antamia, valtiollisia ja paikallisia ympäristönsuojelumääräyksiä. 15.KEMIKAALEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Vaarojen symbolit Luokitus Helposti syttyvä, Myrkyllinen F; R11 T; R39/23/24/25 Xn; R21/22 Xi; R38, 41 R52/53

8 EU Suomi (Finnish) Versio 5 Sivu 8/8. Riskilauseke R11- Helposti syttyvää. R39/23/24/25- Myrkyllistä erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä. R21/22- Terveydelle haitallista joutuessaan iholle ja nieltynä. R38- Ärsyttää ihoa. R41- Vakavan silmävaurion vaara. R52/53- Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Turvallisuuslausekkeet S26- Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä (15 minuutin ajan) ja mentävä lääkäriin. S36/37/39- Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. S45- Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä mikäli mahdollista). Valmistus Sisältää 1) Metanoli 2) Phenol Muut EU Määräykset Lasten suojaaminen Näkövammaisille tarkoitettu vaaratunnus Kansalliset Määräykset Ei saatavilla. Muut tiedot Tariffikoodi - harmoninen järjestelmä 16.MUUT TIEDOT Julkaisupäivä Tiedotteen laatija Ei sovelleta. Ei sovelleta painovärit mustat. USA EU Huhtikuu 19, 2005 Garth Studebaker, CSP Versio 5 Huomautus Lukijalle Tietojemme mukaan tässä olevat tiedot ovat tarkkoja. Yllä mainittu toimittaja tytäryhtiöineen ei kuitenkaan ota mitään vastuuta tässä olevien tietojen tarkkuudesta tai täydellisyydestä. Lopullinen päätös kunkin aineen sopivuudesta on täysin käyttäjän omalla vastuulla. Kaikkiin aineisiin saattaa liittyä tuntemattomia vaaroja ja niitä on sen vuoksi käytettävä varoen. Vaikka näissä ohjeissa on kuvattu tiettyjä vaaratekijöitä, emme voi taata, että ne olisivat ainoat olemassa olevat vaaratekijät.

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Käyttöturvallisuustiedote Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi 1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Aineen tai valmisteen tunnistustiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE GE Healthcare KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Noudattaa EU direktiiviä 91/155/ ja sen korjattua muutosta 2001/58/ Suomi Suomi 1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimi Materiaalien

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Suomi KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimi EYnumero 2010691 CASnumero 77929

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimi Tuotekoodi 5400533 Tuotteen kuvaus Käsien desinfiointi Tuotteen tyyppi Nestemäinen.

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU asetuksen EC 1907/2006 ja sen muutosten mukainen Taxat liquid NR Koodi 112765E Versio 2 Tarkistus päivämäärä 31 Heinäkuu 2008 1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU asetuksen EC 1907/2006 ja sen muutosten mukainen Rivonit Grill NR Koodi 11057E Versio 2 Tarkistus päivämäärä 9 Maaliskuu 200 1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Suomi 1.1 Tuotetunniste KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Tuotenimi Tuotteen

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimi Viskositeetti

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimi Viskositeetti tai Tyyppi ISO VG 46 Materiaalien Hydrauliikkaöljy käyttötarkoitukset

Lisätiedot

Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi. 1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi. 1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Käyttöturvallisuustiedote Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi 1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Aineen tai valmisteen tunnistustiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Eurooppa KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1.1 Tuotetunniste Tuotenimi Tuotteen kuvaus

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. 114388E : instrumenttien desinfektioaine

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. 114388E : instrumenttien desinfektioaine KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset Eurooppa SEKUSEPT AKTIV Versio 5.1 KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Cif Cream Lemon puhdistusaine 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna - Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi Sikafloor-13 Pronto KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimi Part No. G3292-80010 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

Toiminta-ajat Amersham Place Little Chalfont

Toiminta-ajat Amersham Place Little Chalfont GE Healthcare KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Suomi KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Eurooppa Versio : 1

Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Eurooppa Versio : 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Eurooppa RECA ALKALINE Versio : 1 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

: Oskun Yhdistelmäpesu

: Oskun Yhdistelmäpesu KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset - Eurooppa Oskun Yhdistelmäpesu Versio : 1 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi 1. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Tuotteen nimi ja/tai koodi Valmistaja

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. Tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. Tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset - Eurooppa Solid Smart Versio 1 KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset - Eurooppa SEKUMATIC FD Versio 1 KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Tämä käyttöturvallisuustiedote on valmistettu EUn direktiivin 91/155/EY ja sen lisäyksen direktiivin 2001/58/EY mukaan. - Suomi 1. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1.1 Tuotetunniste Tuotenimi Tuotteen kuvaus Tuotteen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna - Suomi Julkaisupäivä/ Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1 Aineen

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset - Eurooppa Versio : 1

Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset - Eurooppa Versio : 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset - Eurooppa P3-mip AH Versio : 1 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot