TUOTTEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUOTTEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTUS"

Transkriptio

1 EU Suomi (Finnish) Versio 5 Sivu 1/8 MATERIAALITURVALLISUUDEN TIETOLOMAKE InkSource Ink TUOTTEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTUS Tuotenimi Materiaalien käyttötarkoitukset Hätäpuhelin Valmistaja Teolliset sovellukset Muste käytettäväksi jatkuvassa mustesuihkuprosessissa. Lääketieteellinen SOITA RMPDC, USA (303) Kuljettimet SOITA CHEMTREC, USA (800) Videojet Technologies Europe BV., Strijkviertel 39, 3454 PJ De Meern, The Netherlands. Phone Fax Videojet Technologies Inc., 1500 Mittel Boulevard, Wood Dale, IL, U.S.A Phone Fax KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA Aine/valmiste Valmistus Tiedot vaarallisista ainesosista CAS-numero Prosenttia Kemiallinen nimi Luokitus (%) 1) Butanoni F; R11 Xi; R36 R66, 67 2) Metanoli F; R11 T; R39/23/24/25 3) Butanoli R10 Xn; R20 Xi; R37/38, 41 4) 3-7 Väriaine, orgaanismetallinen yhdiste, Chromium III, (6% Cr) N; R51/53 5) Etanoli F; R11 6) Phenol T; R24/25 C; R34 * Ammattialtistusrajat, mikäli saatavissa, on lueteltu osassa 8 3. VAARALLISTEN OMINAISUUKSIEN TUNNISTETIEDOT Luokitus Riskilauseke F; R11 T; R39/23/24/25 Xn; R21/22 Xi; R38, 41 R52/53 R11- Helposti syttyvää. R39/23/24/25- Myrkyllistä erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä. R21/22- Terveydelle haitallista joutuessaan iholle ja nieltynä. R38- Ärsyttää ihoa. R41- Vakavan silmävaurion vaara. R52/53- Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

2 EU Suomi (Finnish) Versio 5 Sivu 2/8. Turvallisuuslausekkeet S26- Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä (15 minuutin ajan) ja mentävä lääkäriin. S36/37/39- Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. S45- Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä mikäli mahdollista). Vaikutukset ja oireet Kemiallinen nimi Vaikutukset ja oireet 1) 2-Butanoni Ärsyttää silmiä ja hengityselimiä. Poistaa rasvaa ihosta. Terveydelle haitallista hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä. Voi aiheuttaa huimausta, tokkuraisuutta, päänsärkyä, pahoinvointia ja epäselvää näköä. Saattaa aiheuttaa CNS-depressiota. 2) Metanoli Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä, yskää ja hengenahdistusta. Ärsyttää silmiä ja ihoa. Imeytyy ihon läpi. Saattaa olla kuolettava tai aiheuttaa sokeutta nieltynä. Voi aiheuttaa huimausta, tokkuraisuutta, päänsärkyä, pahoinvointia ja epäselvää näköä. Saattaa aiheuttaa CNSdepressiota. Saattaa vaurioittaa seuraavia elimiä Optinen hermo Terveydellisten haittojen vaara pitkäaikaisessa altistuksessa. 3) Butanoli Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä, yskää ja hengenahdistusta. Lievästi ihoa ärsyttävä. Vakavasti ärsyttävä silmille. Saattaa aiheuttaa valonarkuus/fotofobia ja sumentunut tai kaksinkertainen näkö. Hengitys ja nauttiminen saattaa aiheuttaa CNS-depressiota. Voi aiheuttaa huimausta, tokkuraisuutta, päänsärkyä, pahoinvointia ja epäselvää näköä. Saattaa aiheuttaa tajunnan menetys/kooma ja kuolema. Toistuva tai pitkittynyt kosketus ärsyttävien aineiden kanssa saattaa aiheuttaa ihotulehduksen. Toistuva tai pitkittynyt altistuminen aineelle voi aiheuttaa vahinkoa mille kuulon vaurio/muutos. 4) Väriaine, orgaanismetallinen Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai kriittisiä vaaroja. yhdiste, Chromium III, (6% Cr) 5) Etanoli Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä, yskää ja hengenahdistusta. Lievästi ihoa ärsyttävä. Imeytyy ihon läpi. Keskinkertaisesti silmiä ärsyttävä. Sisäänhengittäminen ja nauttiminen voivat aiheuttaa uneliaisuutta, huimausta, koordinaatiokyvyn puutetta ja muita myrkytystilan vaikutuksia. Saattaa aiheuttaa tajunnan menetys/kooma ja kuolema. Liiallisesta altistumisesta vaikeutuvat lääketieteelliset tilat maksa munuaiset vatsa/suolistokanava hengityselimet sydän- ja verisuonielimistö ja keskushermosto. 6) Phenol Tuotteen hengitys ei ole todennäköistä normaaleissa käyttöolosuhteissa. Ihokosketus Syövyttävä, kemiallinen palovamma, iho, rupia, ilman välitöntä kipua. Imeytyy ihon läpi. Nauttiminen saattaa aiheuttaa limakalvojen kulumista ja ruokatorven tai mahalaukun puhkeamisen. Nauttiminen ja Imeytyy ihon läpi. Saattaa aiheuttaa limakalvojen kulumista, oksennusta, verenkierron romahduksen, sekavuutta, kooman ja kuoleman. Saattaa aiheuttaa lihasheikkous, väristyksiä, kouristuksia tai kohtauksia, ja shokki. Iho ja Virtsa saattaa tulla tummanruskeaksi tai vihreäksi. 4. ENSIAPUTOIMENPITEET Hengitys Nauttiminen Ihokosketus Roiskeet silmiin Jos ainetta on hengitetty, siirrä raikkaaseen ilmaan. Anna tekohengitystä, jos henkilö ei hengitä. Jos hengitys on vaikeaa, anna happea. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. ÄLÄ oksennuta ellei lääkintähenkilöstö kehota siihen. Älä koskaan anna mitään tajuttomalle henkilölle suun kautta. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Huuhtele ihoa välittömästi ainakin 15 minuutin ajan runsaalla vedellä ja riisu saastuneet vaatteet ja kengät, jos joudut kosketukseen aineen kanssa. Pese vaatteen ennen niiden käyttöä uudelleen. Puhdista kengät huolellisesti ennen uutta käyttöä. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Huuhdo silmiä välittämästi runsaalla vedellä ainakin 15 minuutin ajan kosketustapauksessa. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.

3 EU Suomi (Finnish) Versio 5 Sivu 3/8. 5. TOIMENPITEET TULIPALON TORJUMISEDSI Sammutusaineet Erityiset palontorjuntatoimet Epätavallisia palo/räjähdysvaaroja Vaarallisia lämpöyhdistymisessä tai -hajaantumisessa syntyviä tuotteita Sammutusmiehistön suojaus Tulipalon sattuessa, käytä vesisuihketta (sumua), vaahtoa, kuivakemikaalia tai hiilidioksidisammutinta tai suihketta. Hyvin syttyvät neste ja höyry. Höyry saattaa syttyä leimahtaen. Höyryt saattavat kerääntyä mataliin tai suljettuihin paikkoihin, kulkeutua huomattavia matkoja ja leimahtaa. Viemäriin valuminen saattaa aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen vaaran. Materiaali on haitallista vesieliöille. Tämän aineen saastuttama sammutusvesi on kerättävä talteen, ja sen pääsy vesistöön tai viemäriin on estettävä. Nämä tuotteet ovat hiilioksidit (CO, CO 2), Typpioksidit (NO, NO2...). Jotkut metallioksidit. Palomiesten on käytettävä asianmukaista suojavarustusta ja itsenäistä hengityslaitetta, jossa on kattava suuosa ja ylipainetila. 6. OHJEET PÄÄSTÖJEN TORJUMISEKSI Ohjeet henkilövahinkojen estämiseksi Ympäristöä koskevat varotoimet Siivoamismenetelmät Ota välittömästi yhteyttä pelastushenkilökuntaan. Poista kaikki sytytyslähteet. Pidä tarpeeton henkilöstö poissa. Käytä sopivia suojavarusteita (luku 8). Äläkosketa vuotanutta materiaalia tai kävele sen läpi. Vältä läikkyneen materiaalin leviämistä ja vuotoa ja pääsyä maaperään, vesistöön tai viemäreihin. Jos pelastushenkilökuntaa ei ole saatavilla, rajoita vuotaneen materiaalin liikkeet. Lisää pieniin vuotoihin imeytysainetta (maa-ainesta voidaan käyttää, ellei muuta sopivaa materiaalia ole saatavilla) ja käytä kipinöimätöntä tai räjähdysturvallista tapaa materiaalin siirtämiseksi suljettuun asianmukaiseen säiliöön hävitystä varten. Ojita, patoa tai hillitse suurten vuotojen materiaali varmistaaksesi, ettei vuoto pääse vesistöön. Laita vuotanut aine sopivaan astiaan hävitettäväksi. 7. Käsittely KÄSITTELY JA VARASTOINTI Varastointi Pakkausmateriaalit Pidä säiliö suljettuna. Käytä vain asianmukaisen ilmastoinnin kanssa. Suojattava kuumuudelta, kipinöiltä ja avotulelta. Pura siirron aikana syntyvä staattinen sähkövaraus maadoittamalla säiliöt ja laitteet ennen materiaalien siirron aloittamista tulipalon ja räjähdyksen välttämiseksi. Kontrollitoimia voidaan tarvita myös, jotta kaasun, höyryn tai pölyn pitoisuus pysyy räjähdysvaarallisen tason alapuolella. Vältä koskemasta vuotanutta ainetta. Estä aineen pääsy maaperään ja pintavesiin. Käytä sopivia suojavarusteita (luku 8). Säilytä eristetyllä ja hyväksytyllä alueella. Säilytä astia viileässä hyvin tuuletetussa tilassa. Pidä astia tiivisti suljettuna, kunnes sisältöä käytetään. Vältä kaikkia sytytyslähteitä (kipinää tai liekkejä). Älä varastoi alle 2 C (35.6 F). Käytä alkuperäistä pakkaus. 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN/HENKILÖKOHTAISET SUOJAIMET Ammattialtistusrajat Kemiallinen nimi HTP -raja-arvot 1) 2-Butanoni 1) Belgia Lijst Grenswaarden / Valeurs Limites STEL 15 minuuttit 300 ppmarvo (2003) 2) Belgia Lijst Grenswaarden / Valeurs Limites TWA 8 tuntia 200 ppm-arvo (2002) 3) Sveitsi SUVA STEL 15 minuuttit ppm-arvo (Iho) (2003) 4) Sveitsi SUVA TWA 8 tuntia 200 ppm-arvo (Iho) (2003) 5) Saksa TRGS900 MAK STEL 15 minuuttit ppm-arvo (2000) 6) Saksa TRGS900 MAK TRGS TWA 8 tuntia 200 ppm-arvo (Iho) 7) Tanska Arbejdstilsynet TWA 8 tuntia 50 ppm-arvo (Iho) (2002) 8) Espanja INSHT STEL 15 minuuttit 300 ppm-arvo 9) Espanja INSHT TWA 8 tuntia 200 ppm-arvo 10) Euroopan unioni EU OEL STEL 15 minuuttit 300 ppm-arvo (2000) 11) Euroopan unioni EU OEL TWA 8 tuntia 200 ppm-arvo (2000) 12) Suomi Työterveyslaitos STEL 15 minuuttit 100 ppm-arvo (2002)

4 EU Suomi (Finnish) Versio 5 Sivu 4/8. 13) Ranska INRS TWA (VME) 8 tuntia 200 ppm-arvo (2003) 14) Iso Britannia (UK) EH40-OES STEL 15 minuuttit 300 ppm-arvo (Iho) (2003) 15) Iso Britannia (UK) EH40-OES TWA 8 tuntia 200 ppm-arvo (Iho) (2003) 16) Irlanti NAOSH STEL 15 minuuttit 300 ppm-arvo (Iho) (2002) 17) Irlanti NAOSH TWA 8 tuntia 200 ppm-arvo (Iho) (2002) 18) Italia Ministero della Salute STEL 15 minuuttit 300 ppm-arvo 19) Italia Ministero della Salute TWA 8 tuntia 200 ppm-arvo 20) Alankomaat Nationale MAC-lijst MAC TWA (TGG) 8 tuntia 100 ppm-arvo (Iho) 21) Alankomaat Nationale MAC-lijst STEL 15 minuuttit 200 ppm-arvo (Iho) 22) Norja Arbeidstilsynet TLV 8 tuntia 75 ppm-arvo (2003) 23) Portugali STEL 15 minuuttit 300 ppm-arvo (2001) 24) Portugali TWA 8 tuntia 200 ppm-arvo (2001) 25) Ruotsi AFS KTV 15 minuuttit 100 ppm-arvo (2000) 26) Ruotsi AFS NGV 8 tuntia 50 ppm-arvo (200) 2) Metanoli 1) Belgia Lijst Grenswaarden / Valeurs Limites STEL 15 minuuttit 250 ppmarvo (Iho) (2002) 2) Belgia Lijst Grenswaarden / Valeurs Limites TWA 8 tuntia 200 ppm-arvo (Iho) (2002) 3) Sveitsi SUVA STEL 15 minuuttit ppm-arvo (Iho) (2005) 4) Sveitsi SUVA TWA 8 tuntia 200 ppm-arvo (Iho) (2005) 5) Saksa TRGS900 MAK STEL 15 minuuttit ppm-arvo (Iho) 6) Saksa TRGS900 MAK TWA TRGS 8 tuntia 200 ppm-arvo (Iho) 7) Tanska Arbejdstilsynet TWA 8 tuntia 200 ppm-arvo (Iho) (2002) 8) Espanja INSHT VCLA-EC (STEL) 15 minuuttit 250 ppm-arvo (Iho) 9) Espanja INSHT VCLA-ED (TWA) 8 tuntia 200 ppm-arvo (Iho) 10) Euroopan unioni EU OEL TWA 8 tuntia 200 ppm-arvo (2000) 11) Suomi Työterveyslaitos STEL 15 minuuttit 250 ppm-arvo (Iho) (2002) 12) Suomi Työterveyslaitos TWA 8 tuntia 200 ppm-arvo (Iho) (2002) 13) Ranska INRS STEL 15 minuuttit 1000 ppm-arvo (2003) 14) Ranska INRS TWA 8 tuntia 200 ppm-arvo (2003) 15) Irlanti NAOSH OEL TWA 8 tuntia 200 ppm-arvo (Iho) (2002) 16) Irlanti NAOSH STEL 15 minuuttit 250 ppm-arvo (Iho) (2002) 17) Italia Ministero della Salute TWA 8 tuntia 200 ppm-arvo 18) Alankomaat Nationale MAC-lijst MAC-TGG TWA 8 tuntia 200 ppm-arvo (Iho) 19) Alankomaat Nationale MAC-lijst STEL 15 minuuttit 400 ppm-arvo (Iho) 20) Norja Arbeidstilsynet TWA 8 tuntia 100 ppm-arvo (Iho) (2003) 21) Portugali TWA 8 tuntia 200 ppm-arvo (2001) 22) Ruotsi AFS KTV (STEL) 15 minuuttit 250 ppm-arvo (Iho) (2000) 23) Ruotsi AFS NGV (TWA) 8 tuntia 200 ppm-arvo (Iho) (2000) 24) Iso Britannia (UK) EH40-OES STEL 15 minuuttit 250 ppm-arvo (Iho) (2003) 25) Iso Britannia (UK) EH40-OES TWA 8 tuntia 200 ppm-arvo (Iho) (2003) 3) Butanoli 1) Belgia CEIL 50 ppm-arvo (Iho) (1993) 2) Sveitsi SUVA KZG-W (STEL) 15 minuuttit 50 ppm-arvo (Iho) (2005) 3) Sveitsi SUVA MAK-W (TWA) 8 tuntia 50 ppm-arvo (Iho) (2005) 4) Saksa BAUA MAK TRGS 900 (TWA) 8 tuntia 100 ppm-arvo (2000) 5) Tanska DK-Arbejdstilsynet CEIL 50 ppm-arvo (Iho) (1999) 6) Espanja VLA-EC(STEL) 15 minuuttit 50 ppm-arvo (Iho) 7) Suomi Työterveyslaitos STEL 15 minuuttit 75 ppm-arvo (Iho) (2002) 8) Suomi Työterveyslaitos TWA 8 tuntia 50 ppm-arvo (Iho) (2002) 9) Ranska INRS VLE (STEL) 15 minuuttit 50 ppm-arvo (2003) 10) Unkari STEL 15 minuuttit 200 mg/m 3 (Iho) (1993) 11) Unkari TWA 8 tuntia 100 mg/m 3 (Iho) (1993) 12) Irlanti STEL 15 minuuttit 25 ppm-arvo (Iho) (2002) 13) Italia CEIL 50 ppm-arvo (Iho) 14) Alankomaat Arbeidsinspectie MAC-STEL 15 minuuttit 15 ppm-arvo (Iho) 15) Norja N-Arbeidstilsynet TWA 8 tuntia 25 ppm-arvo (1999) 16) Puola STEL 15 minuuttit 140 mg/m 3 (1999) 17) Puola TWA 8 tuntia 50 mg/m 3 (1999) 18) Ruotsi AFS CEIL 30 ppm-arvo (Iho) (2000) 19) Ruotsi AFS NGV (TWA) 8 tuntia 15 ppm-arvo (Iho) (2000) 20) Belgia Lijst Grenswaarden / Valeurs Limites TWA 8 tuntia 50 ppm-arvo

5 EU Suomi (Finnish) Versio 5 Sivu 5/8. (Iho) 21) Tanska Arbejdstilsynet TWA 8 tuntia 50 ppm-arvo (Iho) (2002) 22) Italia Ministero della Salute TWA 8 tuntia 20 ppm-arvo 23) Norja Arbeidstilsynet CEIL 25 ppm-arvo (2003) 24) Iso Britannia (UK) EH40-OES TWA 8 tuntia 50 ppm-arvo (Iho) (2002) 4) Väriaine, orgaanismetallinen yhdiste, Chromium III, (6% Cr) 1) Sveitsi SUVA TWA 8 tuntia 0.5 mg/m 3 (2003) 2) Suomi Työterveyslaitos TWA 8 tuntia 0.5 mg/m 3 (2002) 3) Irlanti NAOSH TWA 8 tuntia 0.5 mg/m 3 (2002) 4) Italia Ministero della Salute TWA 8 tuntia 0.5 mg/m 3 5) Alankomaat Nationale MAC-lijst TWA 8 tuntia 0.5 mg/m 3 6) Norja Arbeidstilsynet TWA 8 tuntia 0.5 mg/m 3 (2003) 7) Ruotsi AFS TWA 8 tuntia 0.5 mg/m 3 (2000) 8) Iso Britannia (UK) EH40-OES TWA 8 tuntia 0.5 mg/m 3 (2003) 5) Etanoli 1) Belgia Lijst Grenswaarden / Valeurs Limites TWA 8 tuntia 1000 ppm-arvo (2002) 2) Sveitsi SUVA STEL 15 minuuttit 1000 ppm-arvo (2003) 3) Sveitsi SUVA TWA 8 tuntia 500 ppm-arvo (2003) 4) Saksa TRGS900 MAK STEL 8 tuntia ppm-arvo 5) Saksa TRGS900 MAK TWA 8 tuntia 500 ppm-arvo 6) Espanja INSHT VLA-ED 8 tuntia 1000 ppm-arvo 7) Suomi Työterveyslaitos STEL 15 minuuttit 1300 ppm-arvo (2002) 8) Suomi Työterveyslaitos TWA 8 tuntia 1000 ppm-arvo (2002) 9) Ranska INRS VLE (STEL) 15 minuuttit 5000 ppm-arvo (2003) 10) Ranska INRS VME (TWA) 8 tuntia 1000 ppm-arvo (2003) 11) Iso Britannia (UK) EH40-OES TWA 8 tuntia 1000 ppm-arvo (2003) 12) Irlanti NAOSH OEL (TWA) 8 tuntia 1000 ppm-arvo (2002) 13) Italia Ministero della Salute TWA 8 tuntia 1000 ppm-arvo 14) Alankomaat Nationale MAC-lijst MAC TWA (TGG) 8 tuntia 500 ppm-arvo 15) Norja Arbeidstilsynet TLV 8 tuntia 500 ppm-arvo (2003) 16) Ruotsi AFS KTV 15 minuuttit 1000 ppm-arvo (2000) 17) Ruotsi AFS NGV 8 tuntia 500 ppm-arvo (2000) 18) Tanska Arbejdstilsynet TWA 8 tuntia 1000 ppm-arvo (2002) 6) Phenol 1) Belgia TWA 8 tuntia 2 ppm-arvo (Iho) (2002) 2) Sveitsi SUVA KZG-W (STEL) 15 minuuttit 5 ppm-arvo (Iho) (2003) 3) Sveitsi SUVA MAK-W (TWA) 8 tuntia 5 ppm-arvo (Iho) (2003) 4) Saksa BAUA MAK TRGS 900 (TWA) 8 tuntia 5 ppm-arvo (Iho) (2000) 5) Tanska DK-Arbejdstilsynet TWA 8 tuntia 1 ppm-arvo (Iho) (2002) 6) Espanja VLA-ED (TWA) 8 tuntia 2 ppm-arvo (Iho) 7) Euroopan unioni 2000/39/EC TWA 8 tuntia 2 ppm-arvo (Iho) (2000) 8) Suomi Työterveyslaitos STEL 15 minuuttit 5 ppm-arvo (Iho) (2002) 9) Suomi Työterveyslaitos TWA 8 tuntia 2 ppm-arvo (Iho) (2002) 10) Ranska INRS VME (TWA) 8 tuntia 5 ppm-arvo (Iho) (2003) 11) Unkari STEL 15 minuuttit 8 mg/m 3 (Iho) (1993) 12) Unkari TWA 8 tuntia 4 mg/m 3 (Iho) (1993) 13) Irlanti STEL 15 minuuttit 10 ppm-arvo (Iho) (1999) 14) Irlanti TWA 8 tuntia 2 ppm-arvo (Iho) (2002) 15) Italia TWA 8 tuntia 2 ppm-arvo (Iho) 16) Alankomaat Arbeidsinspectie MAC-TWA (TGG) 8 tuntia 2 ppm-arvo (Iho) 17) Norja N-Arbeidstilsynet TWA 15 minuuttit 1 ppm-arvo (Iho) (2003) 18) Puola MAC(STEL) 15 minuuttit 20 mg/m 3 (1999) 19) Puola MAC(TWA) 8 tuntia 10 mg/m 3 (1999) 20) Ruotsi AFS KTV(STEL) 15 minuuttit 2 ppm-arvo (Iho) (2000) 21) Ruotsi AFS NGV (TWA) 8 tuntia 1 ppm-arvo (Iho) (2000) 22) Portugali TWA 8 tuntia 2 ppm-arvo (Iho) (2001) 23) Iso Britannia (UK) EH40-OES TWA 8 tuntia 2 ppm-arvo (Iho) (2002) Tekniset hallintalaitteet Henkilökohtaiset Suojaimet Käytä kohdepoistoa tai muuta mekaanista ohjainta, jotta ilmassa olevat höyrystymät pysyvät ammatillisten altistumisrajojen alapuolella. Varmista, että silmänpesupaikat ja hätäsuihkut ovat työpisteiden lähellä.

6 Hengityselimet Iho ja vartalo Kädet Silmät Käytä oikein puettua, ilmaa puhdistavaa, ilmasyötteistä hengityssuojainta, joka täyttää asianmukaiset standardit, jos riskiarviointi osoittaa tämän olevan tarpeellista.hengityssuojaimen valinnassa on otettava huomioon tunnetut tai odotetut altistumistasot, tuotteen vaarallisuus ja valitun hengityssuojaimen turvalliset käyttörajat. Kehon henkilökohtainen suojavarustus on valittava suoritettavan työn ja riskien mukaisesti. Asiantuntijan on hyväksyttävä suojain ennen tämän tuotteen käyttöä. Kemiallinen suojaus Läpäisemättömiä hyväksytyn standardin vaatimukset täyttäviä käsineitä tai kintaita on käytettävä aina kemiallisia tuotteita käytettäessä, jos riskiarviointi osoittaa tämän olevan tarpeellista. Hyväksytyn standardin mukaista silmäsuojausta on käytettävä, kun riskiarviointi osoittaa tämän olevan tarpeellista, jotta altistuminen roiskeille, sumuille tai pölylle voidaan välttää. 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET Fysikaalinen tila ja ulkonäkö Väri Hajukynnys Kiehumispiste Sulamispiste Ominaispaino Höyryn tiheys Höyryn paine Haihtumisnopeus (butyyliasetaatti = 1) Liukoisuus Oktanoli/vesijakaantumiskerroin ph Leimahduspiste Itsesyttymislämpötila Syttyvyyden rajat Haihtuvuus (paino/paino) (w/w) VOC (TILAVUUS/TILAVUUS) (V/V) Haihtuvuus (paino/paino) (w/w) Nestemäinen. Musta Suurin tunnettu arvo on 100 ppm-arvo. Painotettu keskiarvo 37 ppm-arvo. Pienin tunnettu arvo on 63 C. Painotettu keskiarvo 81 C. Saattaa alkaa kiinteytyä lämpötilassa 41 C. Painotettu keskiarvo -87 C. 0.9 (Vesi = 1) Suurin tunnettu arvo on 3.2. Pienin tunnettu arvo on 1.1. (Ilma = 1) Suurin tunnettu arvo on 98 mm Hg 20 C asteessa. Painotettu keskiarvo 69 mm Hg 20 C asteessa. Suurin tunnettu arvo on 7.1. Painotettu keskiarvo 4.8. Liukenee helposti mihin kylmä vesi, kuuma vesi, metanoli, dietyylieetteri, n-oktanolit, asetoni. Tuote liukenee yhtä hyvin oktanoliin ja veteen. Happopitoinen. -3 C. Pienin tunnettu arvo on 250 C. Painotettu keskiarvo 457 C. Pienin tunnettu arvo on 1.0%. Suurin tunnettu arvo on 36.0%. 75 %. 75 %. 10.STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS Stabiilius Vältettävät olot ja materiaalit Vaaralliset reaktiot Vaaralliset hajaantumistuotteet Tuote on stabiili. Ei saatavilla. Lievästi reagoiva minkä kanssa hapettavia aineita, pelkistysaineet, hapot, alkalit.. Nämä tuotteet ovat hiilioksidit (CO, CO 2), Typpioksidit (NO, NO2...). Jotkut metallioksidit. 11.TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT Kemiallinen nimi Terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot

7 1) 2-Butanoni 1) LD50 Suun kautta Rotta 2737 mg/kg 2) LD50 Suun kautta Hiiri 2190 mg/kg 3) LD50 Suun kautta Hiiri 4050 mg/kg 4) LD50 Ihon kautta Kani 6480 mg/kg 5) LC50 Hengitys höyryä Rotta mg/m 3 8 tuntia 6) LCLo Hengitys höyryä Naaras Rotta Sikiötoksisuutta ja kehityshäiriöitä (homeostasiaa) rotissa ppm-arvo 1 tuntia 2) Metanoli 1) LD50 Suun kautta Rotta 5628 mg/kg 2) LD50 Suun kautta Kani mg/kg 3) LD50 Suun kautta Hiiri 7300 mg/kg 4) LD50 Ihon kautta Kani mg/kg 5) LDLo Suun kautta monkey 393 mg/kg 6) LDLo Ihon kautta monkey 393 mg/kg 3) Butanoli 1) LD50 Suun kautta Rotta 790 mg/kg 2) LD50 Suun kautta Kani 3484 mg/kg 3) LD50 Suun kautta Hiiri 2680 mg/kg 4) LD50 Ihon kautta Kani 3400 mg/kg 5) LC50 Hengitys höyryä Rotta 8000 ppm-arvo 4 tuntia 4) Väriaine, orgaanismetallinen yhdiste, Chromium III, (6% Cr) 1) LD50 Suun kautta Rotta 5000 mg/kg 2) LD50 Ihon kautta Kani 2000 mg/kg 5) Etanoli 1) LD50 Suun kautta Rotta 7060 mg/kg 2) LD50 Suun kautta Hiiri 3450 mg/kg 3) LD50 Suun kautta Kani 6300 mg/kg 4) LC50 Hengitys höyryä Rotta ppm-arvo 10 tuntia 5) LCLo Hengitys höyryä Koira 5500 ppm-arvo tuntia 6) LCLo Hengitys höyryä Marsu ppm-arvo tuntia 6) Phenol 1) LD50 Suun kautta Rotta 317 mg/kg 2) LD50 Suun kautta Hiiri 270 mg/kg 3) LD50 Suun kautta Nisäkäs 500 mg/kg 4) LD50 Ihon kautta Rotta 669 mg/kg 5) LD50 Ihon kautta Kani 630 mg/kg 12.TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE Pysyvyys/hajoavuus Ekomyrkyllisyys Ei saatavilla. Ei saatavilla. Saksa vesiluokka (WGK) Wassergefährdungsklasse = 2 Raskasmetallit Kokonaiskonsentraatio Pb, Hg, Cd, Cr(VI) < 100 ppm 13.JÄTTEIDEN KÄSITTELY Hävitysmenettelyt 14.KULJETUSTIEDOT YK numero Oikea tekninen nimi UN1210 Printing Ink ADR/RID luokka 3 Pakkausryhmä II Jätteet tulee hävittää noudattaen EUn antamia, valtiollisia ja paikallisia ympäristönsuojelumääräyksiä. 15.KEMIKAALEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Vaarojen symbolit Luokitus Helposti syttyvä, Myrkyllinen F; R11 T; R39/23/24/25 Xn; R21/22 Xi; R38, 41 R52/53

8 EU Suomi (Finnish) Versio 5 Sivu 8/8. Riskilauseke R11- Helposti syttyvää. R39/23/24/25- Myrkyllistä erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä. R21/22- Terveydelle haitallista joutuessaan iholle ja nieltynä. R38- Ärsyttää ihoa. R41- Vakavan silmävaurion vaara. R52/53- Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Turvallisuuslausekkeet S26- Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä (15 minuutin ajan) ja mentävä lääkäriin. S36/37/39- Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. S45- Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä mikäli mahdollista). Valmistus Sisältää 1) Metanoli 2) Phenol Muut EU Määräykset Lasten suojaaminen Näkövammaisille tarkoitettu vaaratunnus Kansalliset Määräykset Ei saatavilla. Muut tiedot Tariffikoodi - harmoninen järjestelmä 16.MUUT TIEDOT Julkaisupäivä Tiedotteen laatija Ei sovelleta. Ei sovelleta painovärit mustat. USA EU Huhtikuu 19, 2005 Garth Studebaker, CSP Versio 5 Huomautus Lukijalle Tietojemme mukaan tässä olevat tiedot ovat tarkkoja. Yllä mainittu toimittaja tytäryhtiöineen ei kuitenkaan ota mitään vastuuta tässä olevien tietojen tarkkuudesta tai täydellisyydestä. Lopullinen päätös kunkin aineen sopivuudesta on täysin käyttäjän omalla vastuulla. Kaikkiin aineisiin saattaa liittyä tuntemattomia vaaroja ja niitä on sen vuoksi käytettävä varoen. Vaikka näissä ohjeissa on kuvattu tiettyjä vaaratekijöitä, emme voi taata, että ne olisivat ainoat olemassa olevat vaaratekijät.

TUOTTEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTUS

TUOTTEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTUS EU Suomi (Finnish) Versio 5 Sivu 1/5 MATERIAALITURVALLISUUDEN TIETOLOMAKE DOD Porous RV Ink 201-0001-030 1. TUOTTEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTUS Tuotenimi Synonyymit Materiaalien käyttötarkoitukset

Lisätiedot

TUOTTEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTUS

TUOTTEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTUS EU Suomi (Finnish) Versio 5 Sivu 1/8 MATERIAALITURVALLISUUDEN TIETOLOMAKE InkSource Ink V501-C 1. TUOTTEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTUS Tuotenimi Materiaalien käyttötarkoitukset Hätäpuhelin

Lisätiedot

TUOTTEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTUS

TUOTTEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTUS EU Suomi (Finnish) Versio 4 Sivu 1/5 MATERIAALITURVALLISUUDEN TIETOLOMAKE InkSource Make-Up Fluid 16-8205 1. TUOTTEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTUS Tuotenimi 16-8205 Materiaalien käyttötarkoitukset

Lisätiedot

TUOTTEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTUS

TUOTTEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTUS EU Suomi (Finnish) Versio 4 Sivu 1/5 MATERIAALITURVALLISUUDEN TIETOLOMAKE Marsh Ink FD-Ink Black 1. TUOTTEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTUS Tuotenimi Synonyymit Materiaalien käyttötarkoitukset

Lisätiedot

TUOTTEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTUS

TUOTTEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTUS EU Suomi (Finnish) Versio 4 Sivu 1/5 MATERIAALITURVALLISUUDEN TIETOLOMAKE InkSource Ink 16-5600 1. TUOTTEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTUS Tuotenimi 16-5600 Materiaalien käyttötarkoitukset Teolliset

Lisätiedot

TUOTTEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTUS

TUOTTEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTUS EU Suomi (Finnish) Versio 0.02 Sivu 1/5 MATERIAALITURVALLISUUDEN TIETOLOMAKE CIJ MK Ink 201-0001-261 1. TUOTTEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTUS Tuotenimi 201-0001-261 Synonyymit CIJ MK Ink Black,

Lisätiedot

AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT EU SUOMI Versio 7.07 Sivu 1/8 Käyttöturvallisuustiedote InkSource Ink V410-D 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Tuotenimi Materiaalien käyttötarkoitukset Hätänumero Valmistaja

Lisätiedot

TUOTTEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTUS

TUOTTEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTUS EU Suomi (Finnish) Versio 4 Sivu 1/5 MATERIAALITURVALLISUUDEN TIETOLOMAKE InkSource Ink 16-2700 1. TUOTTEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTUS Tuotenimi 16-2700 Materiaalien käyttötarkoitukset Teolliset

Lisätiedot

AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT EU SUOMI Versio 7.07 Sivu 1/8 Käyttöturvallisuustiedote InkSource Ink 16-5700 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Tuotenimi Synonyymit Materiaalien käyttötarkoitukset Hätänumero

Lisätiedot

Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot

Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot 91/155/ETYn 2001/58/EYn mukainen Eurooppa KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE CircuitWorks Overcoat Pen CW00C, CW00G 1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Noudattaa EU direktiiviä 91/155/ ja sen korjattua muutosta 2001/58/ - Suomi Eco-Clin Des -20 Koodi 11086E Versio 1 Julkaisupäivä 11 Elokuu 2006 1. Kemikaalin ja sen valmistajan,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen. Marbocote Cleaner

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen. Marbocote Cleaner KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 197/26/EY, 31 artikla mukainen 1 AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Tuotenimi Kuvaus Yritys Industrial Mould Cleaner Marbocote Ltd Unit B, Telford

Lisätiedot

Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot

Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot 91/155/ETYn 2001/58/EYn mukainen Eurooppa KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Conformal Coating Remover Pen CW500 1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot Aineen

Lisätiedot

Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot

Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot 91/155/ETYn 2001/58/EYn mukainen Eurooppa KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE No Clean Flux Dispensing Pen CW8100 1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot Aineen

Lisätiedot

1 Drain Out Crystal Päivämäärä 01.03.2010

1 Drain Out Crystal Päivämäärä 01.03.2010 1 1. TUNNISTETIEDOT Tuotenimi Käyttötarkoitus Valmistaja Maahantuoja Hätäpuhelin Viemärinaukaisujauhe Iron Out dba Summit Brands 1515 Dividend Road Fort Wayne IN 46808, USA Maintex Suomi Oy Merventie 39

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Noudattaa EU direktiiviä 91/155/ ja sen korjattua muutosta 2001/58/ - Suomi SEKUMATIC FD Koodi 103189E Versio 2 Tarkistus päivämäärä 21 Syyskuu 2007 1. Kemikaalin ja sen valmistajan,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Noudattaa EU direktiiviä 91/155/ ja sen korjattua muutosta 2001/58/ - Suomi P3-cosa PUR 85 Koodi 106893E Versio 1 Julkaisupäivä 27 Tammikuu 2006 1. Kemikaalin ja sen valmistajan,

Lisätiedot

Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot

Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot 91/155/ETYn 2001/58/EYn mukainen Eurooppa KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE LeadFree Flux Dispensing Pen CW8400 1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot Aineen

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT LUX COL-AK Päiväys 08.08.2005 Edellinen päiväys 1/4 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU asetuksen EC 1907/2006 ja sen muutosten mukainen SPIRIGEL Koodi 110958E Versio 7 Tarkistus päivämäärä 30 Syyskuu 2010 1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU asetuksen EC 1907/2006 ja sen muutosten mukainen P3-clint KF 130 Koodi 106307E Versio 2 Tarkistus päivämäärä 16 Maaliskuu 2009 1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Päiväys : 12.07.2010 Sivu 1 / 5 1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Aineen tai valmisteen tunnistus tiedot Aineen ja/tai valmisteen käyttötarkoitus Kiihdytin. Toimialakoodi

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote (direktiivin 2001/58/EY mukaan)

Käyttöturvallisuustiedote (direktiivin 2001/58/EY mukaan) Sivu /4. Tuotteen nimi ja valmistaja.. Valmisteen tunnistustiedot Toilet cleaner.2. Valmisteen käyttötarkoitus Kiinteä, hajustettu, sininen WC:n puhdistusaine.3. Yrityksen tunnistustiedot: BUCK-Chemie

Lisätiedot

puhdistus-ja pesuaineet Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot Telefax no. : +31 (0)36 5494744 :

puhdistus-ja pesuaineet Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot Telefax no. : +31 (0)36 5494744 : KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys 21-11-2005. Edellinen päiväys 1. kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot 1.1 Kemikaalin

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE/KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE/KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE -1 000001304/F/FIN Hyväksymispäivämäärä: 2000-10-03 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi: KODAK EKTACOLOR PRIME Stabilizer and Replenisher

Lisätiedot

2.1.3 Pitoisuus. 4.2 Hengitys Tuotetta hengittänyt toimitetaan raittiiseen ilmaan. Tarvittaessa tekohengitystä, viedään lääkärin hoitoon.

2.1.3 Pitoisuus. 4.2 Hengitys Tuotetta hengittänyt toimitetaan raittiiseen ilmaan. Tarvittaessa tekohengitystä, viedään lääkärin hoitoon. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemikaalitietojen ilmoituslomake

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemikaalitietojen ilmoituslomake 1. AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT KAUPPANIMI Tuotenumero 487619 Kotimainen valmistaja / maahantuoja Yritys Scania CV AB Postinumero/toimipaikka 151 87 Södertälje Maa Sweden

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 30.08.2010 Päiväys 22.11.2010

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 30.08.2010 Päiväys 22.11.2010 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 30.08.2010 Päiväys 22.11.2010 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi : D-Mannitoli

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1 Aineen tai valmisteen sekä yhtiön tai yrityksen tunnistustiedot Tuotteen Nimi : Tiedotteen numero: 630384 2. 0. 1 Aineen ja/tai valmisteen käyttötarkoitus: polymeerikorjausmenetelmä

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KAUPPANIMI. AINEEN/SEOKSEN liuotin KÄYTTÖ Maahantuoja Yhtiö/yritys Cycle Service Nordic ApS Katuosoite Datavej 12 Postinumero ja -toimipaikka

Lisätiedot

: Nestemäinen viemäritukosten avaaja. Nestemäinen viemäritukosten avaaja. G. Kauppa puhdistus-ja pesuaineet

: Nestemäinen viemäritukosten avaaja. Nestemäinen viemäritukosten avaaja. G. Kauppa puhdistus-ja pesuaineet KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys 12-10-2005. Edellinen päiväys 1. kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot 1.1 Kemikaalin

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU asetuksen EC 1907/2006 ja sen muutosten mukainen Oasis Pro 16 Premium Koodi 113158E Versio 1 Tarkistus päivämäärä 29 Syyskuu 2008 1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU asetuksen EC 1907/2006 ja sen muutosten mukainen P3-luboklar MH Koodi 111200E Versio 2 Tarkistus päivämäärä 27 Marraskuu 2008 1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan

Lisätiedot

puhdistus-ja pesuaineet Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot Telefax no. : +31 (0)36 5494744 :

puhdistus-ja pesuaineet Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot Telefax no. : +31 (0)36 5494744 : KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys 13102005. Edellinen päiväys 1. kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot 1.1 Kemikaalin

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Noudattaa EU direktiiviä 91/155/ ja sen korjattua muutosta 2001/58/ - Suomi SPRAY CLEANER Koodi 112242E Versio 1 Tarkistus päivämäärä 22 Marraskuu 2007 1. Aineen tai valmisteen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU asetuksen EC 1907/2006 ja sen muutosten mukainen Epicare Des Koodi 113291E Versio 2 Tarkistus päivämäärä 22 Tammikuu 2009 1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE InstaFinish Presoak päiväys 20.02.2014 Edellinen päiväys:- Sivu1/5

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE InstaFinish Presoak päiväys 20.02.2014 Edellinen päiväys:- Sivu1/5 1. Aineen tai Valmisteen ja Yhtiön tai Yrityksen Tunnistetiedot Sivu1/5 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot TUOTENIMIKE : YLEISKÄYTTÖ : TUOTESELOSTE : TUOTEKOODI : TUOTTEEN formulaationimi : YLEISNIMI : PRESOAK

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU asetuksen EC 1907/2006 ja sen muutosten mukainen P3-starmaxx AL Koodi 112018E Versio 2 Tarkistus päivämäärä 31 Lokakuu 2008 1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE DeLaval Fly Spray FS5 EU FI FI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE DeLaval Fly Spray FS5 EU FI FI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU0124 - FI FI Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta Henkilökohtaiset suojaimet Varoitusmerkki(merkit) Valmistuspäivää 16-huhti-2009 Muutosnumero: 1. AINEEN TAI

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 MoS2 Kuivavoiteluaine, painepakkaus MOLY HD MOS2

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 MoS2 Kuivavoiteluaine, painepakkaus MOLY HD MOS2 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 1170

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU asetuksen EC 1907/2006 ja sen muutosten mukainen Desguard 21 Koodi 110568E Versio 2 Tarkistus päivämäärä 27 Kesäkuu 2008 1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT KAUPPANIMI Kotimainen valmistaja / maahantuoja Yritys Scania CV AB Postinumero/toimipaikka 151 87 Södertälje Maa Sweden Sähköposti safety_data_sheet@scania.com

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Created on: 11.08.2010 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistustiedot Tuotetiedot Aineen ja/tai seoksen käyttötapa Biokemiallinen tutkimus ja analyysit Valmistaja: Merck KGaA * 64271 Darmstadt

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE DeLaval Biofoam EU FI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE DeLaval Biofoam EU FI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE DeLaval Biofoam EU0025 - FI Luokitus Henkilökohtaiset suojaimet Varoitusmerkki(merkit) Valmistuspäivää 21-maalis-2011 Muutettu viimeksi - Muutosnumero - 1. AINEEN TAI VALMISTEEN

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KAUPPANIMI AINEEN/SEOKSEN KÄYTTÖ DB Castor oil liuotin Maahantuoja Yhtiö/yritys Cycle Service Nordic ApS Katuosoite Datavej 12 Postinumero ja

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Noudattaa EU direktiiviä 91/155/ ja sen korjattua muutosta 2001/5/ - Suomi Citrolith Koodi 109915E Versio 2 Tarkistus päivämäärä 20 Syyskuu 2007 1. Kemikaalin ja sen valmistajan,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Feedtech Calcium supplement FT FI (FI)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Feedtech Calcium supplement FT FI (FI) KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Feedtech Calcium FT0005 - FI (FI) Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta Henkilökohtaiset suojaimet Varoitusmerkki(merkit) Preparation Date 18-loka-2010 Muutosnumero:

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KAUPPANIMI AINEEN/SEOKSEN KÄYTTÖ PETAMO GHY 133 N liuotin Maahantuoja Yhtiö/yritys Cycle Service Nordic ApS Katuosoite Datavej 12 Postinumero

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU asetuksen EC 1907/2006 ja sen muutosten mukainen NESTE DESA Koodi 11026E Versio 2 Tarkistus päivämäärä 14 Tammikuu 200 1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

Plasmaflow -plasmapolttimen jäähdytysneste

Plasmaflow -plasmapolttimen jäähdytysneste -plasmapolttimen jäähdytysneste 1 - TUOTTEEN JA YRITYKSEN TUNNISTUS Kauppanimi Toimittaja Plasmatech (UK) Ltd 5 Heather Court Shaw Wood Way Doncaster South Yorkshire DN2 5YL Puhelinnumero +44 (0)1302 556051

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemikaalitietojen ilmoituslomake

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemikaalitietojen ilmoituslomake 1. AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT KAUPPANIMI KEMIALLINEN NIMI Air-bag modules Tuotenumero 1851601 1851602 Sis. tuotenro K9090 Nimi Övrigt Kotimainen valmistaja / maahantuoja

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemikaalitietojen ilmoituslomake

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemikaalitietojen ilmoituslomake 1. AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT KAUPPANIMI Tuotenumero 561019 Sis. tuotenro K3015 Nimi Tätningsmedel Kotimainen valmistaja / maahantuoja Yritys Scania CV AB Postinumero/toimipaikka

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Valmistuspäivämäärä 21-kesä-2011 Muutosnumero 1 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Kauppanimi Cat No. Synonyymit Käyttötarkoitus CM0783 Laboratoriokemikaaleja Valmistaja Oxoid

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUS-TIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUS-TIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUS-TIEDOTE 1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Tuotenimi: INSTRUMENT GLYCEROL Tuoteno: 4392215 Maahantuoja: Applied Biosystems, UK 7 Kingsland Grange, Woolston

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 23.08.2010 Päiväys 07.12.2010

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 23.08.2010 Päiväys 07.12.2010 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 23.08.2010 Päiväys 07.12.2010 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi : SNatriumsulfaatti

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUS-TIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUS-TIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUS-TIEDOTE 1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Tuotenimi: 10X Instrument Buffer Tuoteno: 4389784 Maahantuoja: Applied Biosystems, UK 7 Kingsland Grange, Woolston

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote Toimittajan käyttöohje EY:n asetuksen 1907/2006/EY (REACH) mukaisesti

Käyttöturvallisuustiedote Toimittajan käyttöohje EY:n asetuksen 1907/2006/EY (REACH) mukaisesti Käyttöturvallisuustiedote Toimittajan käyttöohje EY:n asetuksen 1907/2006/EY (REACH) mukaisesti Käyttöturvallisuustiedotteen nro 400793 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Kauppanimi

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 63316 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

PENOSIL Standard Gunfoam

PENOSIL Standard Gunfoam Päiväys: 30.8.2006 Versio nro: 2 Edellinen päiväys: 19.04.2011 1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön ja yhtiön tai yrityksen tunnistustiedot Kemikaalin kauppanimi: PENOSIL Premium Gunfoam Valmistaja: OÜ Krimelte

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Merkintäspray

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Merkintäspray x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 7.3.2007 KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Hyväksytty käyttöön Hyväksytty laboratoriokäyttöön Hyväksynyt: Diskteknik / Jasico KAUPPANIMI KÄYTTÖALUE Puhdistusaine Tuotenumero 211801

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU asetuksen EC 1907/2006 ja sen muutosten mukainen Rivonit Grill NR Koodi 11057E Versio 2 Tarkistus päivämäärä 9 Maaliskuu 200 1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU asetuksen EC 1907/2006 ja sen muutosten mukainen HELIOS BRILLANT Koodi 103628E Versio 6 Tarkistus päivämäärä 18 Elokuu 2010 1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU asetuksen EC 1907/2006 ja sen muutosten mukainen Renolit NR Koodi 110528E Versio 2 Tarkistus päivämäärä 11 Helmikuu 2008 1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOIKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KAUPPANIMI AINEEN/SEOKSEN liuotin KÄYTTÖ Maahantuoja Yhtiö/yritys Cycle Service Nordic ApS Katuosoite Datavej 12 Postinumero ja -toimipaikka

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 91/155/ETYn - 2001/5/EYn mukainen - Suomi DERMASIL COMPACTAT Koodi 101600E Versio 3 Julkaisupäivä Joulukuu 2005 1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE DeLaval Prima EU FI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE DeLaval Prima EU FI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU0052 - FI Luokitus Henkilökohtaiset suojaimet Varoitusmerkki(merkit) Valmistuspäivää 21-maalis-2011 Muutettu viimeksi - Muutosnumero - 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 65104,65105,3105074 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU asetuksen EC 1907/2006 ja sen muutosten mukainen Incidin Sun Koodi 107838E Versio 2 Tarkistus päivämäärä 22 Toukokuu 2008 1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai

Lisätiedot

Bostik Epoksiliima Rapid Perusosa ja Kovettaja TOIMIALAKOODI:412 KÄYTTÖTARKOITUSKOODI:2 Epoksiliima

Bostik Epoksiliima Rapid Perusosa ja Kovettaja TOIMIALAKOODI:412 KÄYTTÖTARKOITUSKOODI:2 Epoksiliima 1. AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Hyväksytty käyttöön Hyväksytty laboratoriokäyttöön Hyväksynyt: Bostik AB KAUPPANIMI TUOTERYHMÄ KÄYTTÖALUE TOIMIALAKOODI:412 KÄYTTÖTARKOITUSKOODI:2

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Kauppanimi: Tuotekoodi: Yrityksen tunnistetiedot: DASHBOARD POLISH GA09 W R DAY LTD 6 MANOR INDUSTRIAL ESTATE COMEYTROWE TAUNTON TA1 4EF UK

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot Kauppanimi SDS # Entinen SDS#: Aineen/valmisteen käyttötarkoitus Toimittaja 454989

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 29.3.2004 Edellinen päiväys 13.6.2001 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Käyttöturvallisuustiedote EY:n asetuksen 1907/2006 mukaisesti Päiväys: 25-marras-2008 Muutosnumero: 1 1. AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Aineen tai valmisteen sekä Valmisteen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU asetuksen EC 1907/2006 ja sen muutosten mukainen Sirafan Speed Koodi 110660E Versio 6 Tarkistus päivämäärä 3 Heinäkuu 2008 1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. Kauppanimi: FLUSH THRU Kuvaus: Monipuolinen seos pinta-aktiivisia aineita ja pieniä määriä glykoleita

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. Kauppanimi: FLUSH THRU Kuvaus: Monipuolinen seos pinta-aktiivisia aineita ja pieniä määriä glykoleita KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SDS-viite: nv16 Versio: 01 Tarkastuspäivä: 241106 Hyväksyntäpäivä: TAMMIKUU 2011 Linemark (UK) Limited Units 1-2 Riverside Business Park Holme Lane Rawtenstall Lancs, BB4 6JB

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Heti Kalkki-Pois 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Heti Kalkki-Pois 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 15.12091 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KAUPPANIMI AINEEN/SEOKSEN KÄYTTÖ liuotin Maahantuoja Yhtiö/yritys Cycle Service Nordic ApS Katuosoite Datavej 12 Postinumero ja -toimipaikka

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU asetuksen EC 1907/2006 ja sen muutosten mukainen Renolit Klor Koodi 112249E Versio 3 Tarkistus päivämäärä 19 Helmikuu 2010 1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai

Lisätiedot

DRYWITE EQUIPMENT SANITIZER TEKNISET TIEDOT

DRYWITE EQUIPMENT SANITIZER TEKNISET TIEDOT DRYWITE EQUIPMENT SANITIZER TEKNISET TIEDOT 1. TIETOJA AINEESTA / VALMISTEESTA JA YHTIÖSTÄ / JÄLLEENMYYJÄSTÄ TUOTTEEN NIMI: EQUIPMENT SANITIZER TUOTEKOODIT: VES25 KEMIALLINEN TUOTENIMI: SEKOITUS KVATERNAARISIA

Lisätiedot

2.1.3 Pitoisuus. Tuotetta hengittänyt toimitetaan raittiiseen ilmaan. Potilas pidetään levossa.

2.1.3 Pitoisuus. Tuotetta hengittänyt toimitetaan raittiiseen ilmaan. Potilas pidetään levossa. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

(EY) N:o 1907/2006- ISO 11014-1 mukainen käyttöturvallisuustiedote

(EY) N:o 1907/2006- ISO 11014-1 mukainen käyttöturvallisuustiedote (EY) N:o 1907/2006- ISO 11014-1 mukainen käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 omnifit FD1042 SDB-nro : 172974 V002.0 Viimeistelty, pvm.: 30.05.2008 Painatuspäivä: 03.06.2009 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 16.5.2003 Edellinen päiväys: 27.3.2003 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 VALTTI ULKOVAHA Sävyt hunaja ja saksanpähkinä 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 VALTTI ULKOVAHA Sävyt hunaja ja saksanpähkinä 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 001 7051 ja 001 7052 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Kauppanimi: Tuotekoodi: Yrityksen tunnistetiedot: COPPER LUBRICANT GA08 W R DAY LTD 6 MANOR INDUSTRIAL ESTATE COMEYTROWE TAUNTON TA1 4EF UK

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 197/26/EY, 31 artikla mukainen KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot

Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot 91/155/ETYn 2001/58/EYn mukainen Eurooppa KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Rosin Flux Dispensing Pen CW8200 1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot Aineen

Lisätiedot

: Hopeoitujen esineiden puhdistus-ja kiillotusaine. puhdistus-ja pesuaineet. Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot

: Hopeoitujen esineiden puhdistus-ja kiillotusaine. puhdistus-ja pesuaineet. Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys 15112005. Edellinen päiväys 1. kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot 1.1 Kemikaalin

Lisätiedot

: PRO-FIT DETA PROTEIN

: PRO-FIT DETA PROTEIN KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) N:o 453/2010 mukainen PRO-FIT DETA PROTEIN Sivu: 1/5 KOHTA1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi : PRO-FIT DETA

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Käyttöturvallisuustiedote EY-direktiivin 1907/2006 mukaan Päiväys: 10-kesä-2008 Muutosnumero: 1 1. AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Aineen tai valmisteen sekä Valmisteen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU asetuksen EC 1907/2006 ja sen muutosten mukainen Brial XL fresh Koodi 109593E Versio 3 Tarkistus päivämäärä 17 Helmikuu 2010 1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 SILIKON BYGG 176 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 SILIKON BYGG 176 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUS-TIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUS-TIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUS-TIEDOTE 1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Tuotenimi: 10X phosphatase Buffer Kit Nimi: SOLiD(TM) FRAGMENT SEQUENCING ENZYME KIT Maahantuoja: Applied Biosystems,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Maston Tasoite 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Maston Tasoite 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi, 1.2

Lisätiedot

SILIKON GLAS & METALL

SILIKON GLAS & METALL KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Käyttöturvallisuustiedote Päiväys: 12.4.2011 1. TUOTE JA VALMISTAJA Aineen tai valmisteen tunnistetiedot: Tuotenimi: AINO 2-teho WC- raikastin, Forest Aineen ja valmisteen käyttötarkoitus: WC:n hoito Valmistajan,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU-asetuksen 453/2010 mukainen

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU-asetuksen 453/2010 mukainen KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU-asetuksen 453/2010 mukainen Wax it Wet KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimi Wax it Wet; Tuotenro: 300.004 1.2 Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUS-TIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUS-TIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUS-TIEDOTE 1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Tuotenimi: TERMINAL TRANSFERASE Kit Nimi: SOLiD BEAD DEPOSITION KIT BOX 1 OF 2 Maahantuoja: Applied Biosystems,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET Sivu: 1 Laatimispäivä: 01.03.2011 Muutosnumero: 1 Kohta 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimike: Synonyymit: Hienopesuaine 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot