Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot"

Transkriptio

1 91/155/ETYn 2001/58/EYn mukainen Eurooppa KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE No Clean Flux Dispensing Pen CW Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot Aineen tai valmisteen tunnistustiedot Tuotenimi Aineen ja/tai valmisteen käyttötarkoitus Yhtiön tai yrityksen tunnistustiedot No Clean Flux Dispensing Pen CW8100 FLUXES (FOR SOLDERING) Valmistaja ITW Chemtronics 8125 Cobb Center Drive Kennesaw, GA 0152 Hankkija Importer ITW Contamination Control Skejby Nordlandsvej 07 DK8200 Aarhus N Denmark Tel Fax Hätänumero Chemtrec or collect Koostumus ja tiedot aineosista Aine/valmiste Valmistus CASnumero % EYnumer Luokitus propan2oli F; R11 Xi; R6 R67 Colophony R4 Katso aikaisemmin ilmoitettujen Rlausekkeiden täydellinen teksti kohdasta 16 * Ammattialtistusrajat, mikäli saatavissa, on lueteltu osassa 8. Luokitus Vaarallisten ominaisuuksien kuvaus Valmiste on direktiivin 1999/45/EY ja sen lisäysten mukaan vaaralliseksi luokiteltu. Fysikaaliset ja kemialliset vaarat R11 Helposti syttyvää.r6/8 Ärsyttää silmiä ja ihoa.r42/4 Altistuminen hengitysteitse ja ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. Helposti syttyvää. Vaarat ihmisterveydelle Ärsyttää silmiä ja ihoa. Altistuminen hengitysteitse ja ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. Lisätietoa terveysvaikutuksista ja oireista löytyy kohdasta Ensiapuohjeet Ensiapuohjeet Hengitys Nauttiminen Ihokosketus Jos ainetta on hengitetty, siirrä raikkaaseen ilmaan. Anna tekohengitystä, jos henkilö ei hengitä. Jos hengitys on vaikeaa, anna happea. Hakeudu lääkärin hoitoon oireiden ilmaantuessa. ÄLÄ oksennuta ellei lääkintähenkilöstö kehota siihen. Älä koskaan anna mitään tajuttomalle henkilölle suun kautta. Hälytä lääkäri välittömästi, jos tätä materiaali niellään suuri määrä. Huuhtele ihoa välittömästi ainakin 15 minuutin ajan runsaalla vedellä ja riisu saastuneet vaatteet ja kengät, jos joudut kosketukseen aineen kanssa. Pese vaatteen ennen niiden käyttöä uudelleen. Puhdista kengät huolellisesti ennen uutta käyttöä. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Julkaisupäivä 1/27/2006. Sivu 1/5

2 Roiskeet silmiin Huuhdo silmiä välittämästi runsaalla vedellä ainakin 15 minuutin ajan kosketustapauksessa. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Erityishoidot Lisätietoa terveysvaikutuksista ja oireista löytyy kohdasta Ohjeet tulipalon varalta Sammutusaineet Erityiset altistusvaarat Vaarallisia lämpöhajoamistuotteita Erityiset palomiesten suojavarusteet 6. Ohjeet päästöjen torjumiseksi Ohjeet henkilövahinkojen estämiseksi Ympäristölliset varotoimenpiteet ja puhdistusmenetelmät Tulipalon sattuessa käytä vesisuihkua (sumu), vaahtoa, kuivakemikaalia tai CO 2ta. Hyvin syttyvät neste ja höyry.höyry saattaa syttyä leimahtaen. Katkut ovat hyvin ärsyttäviä. carbon oxides (CO, CO2) Palomiesten on käytettävä paineilmahengityslaitetta ja täydellistä suojapukua. Ota välittömästi yhteyttä pelastushenkilökuntaan.poista kaikki sytytyslähteet. Pidä tarpeeton henkilöstö poissa. Käytä sopivia suojavarusteita (luku 8). Noudata kaikkia sammutusmenetelmiä (Osio 5). Minimoi vuotaneen materiaalin kosketus maaperän kanssa valumisen estämiseksi pintavesistöihin. Katso osiosta 1 Jätteenhävitystiedot. Jos pelastushenkilökuntaa ei ole saatavilla, rajoita vuotaneen materiaalin liikkeet. Lisää pieniin vuotoihin imeytysainetta (maaainesta voidaan käyttää, ellei muuta sopivaa materiaalia ole saatavilla) ja kaavi materiaali suljettuun ja nesteenpitävään säiliöön. Ojita, patoa tai hillitse suurten vuotojen materiaali varmistaaksesi, ettei vuoto pääse vesistöön. Laita vuotanut aine sopivaan astiaan hävitettäväksi. Huomautus Kohdassa 8 on tietoja henkilökohtaisista suojaimista ja kohdassa 1 on tietoja jätteen hävittämisestä. 7. Käsittely Varastointi Käsittely ja varastointi Pakkausmateriaalit Suositus Erityiskäyttö Vältä kosketusta silmien, ihon ja vaatteiden kanssa.pidä säiliö suljettuna.käytä vain asianmukaisen ilmastoinnin kanssa. Suojattava kuumuudelta, kipinöiltä ja avotulelta.syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikalia käytettäessä.peseydy huolellisesti käsittelyn jälkeen. Pidä astia tiivisti suljettuna, kunnes sisältöä käytetään.vältä kaikkia sytytyslähteitä (kipinää tai liekkejä). Käytä alkuperäistä pakkaus. 8. Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet Ammattialtistusrajat propan2oli ACGIH TLV (Yhdysvallat, 2000). STEL 400 ppmarvo 15 minuutti(t). TWA 200 ppmarvo 8 tunti(a). Colophony EU OEL (Eurooppa, 1989). Herkistävä ihokosketuksen kautta, Herkistävä sisäänhengitettäessä Muistiinpanot TWA 0.05 mg/m 8 tunti(a). TWA 0.15 mg/m 15 minuutti(t). Suositeltavat tarkkailumenetelmät Exposure controls Työperäisen altistuksen torjunta Hengityksensuojaus Käsien suojaus Silmiensuojaus Ihonsuojaus MDHS8 Käytä prosessikotelointia, paikallista poistoilmanvaihtoa tai muuta teknistä kontrollia, jotta ilman pitoisuustasot pysyvät suositeltujen altistumisrajojen alapuolella.varmista, että silmänpesupaikat ja hätäsuihkut ovat työpisteiden lähellä. Käytettäessä tuotetta normaalisti ja käyttötarkoituksen mukaisesti hengityssuojainta ei tarvita. Käytä kemiallisesti kestäviä, läpäisemättämiä käsineitä. Suojalasit. Paljaat ihon kohdat on suojatava tehtävän edellyttämillä lisäsuojavaatteilla (esim. irtohihat, esiliina, pitkävartiset käsineet, kertakäyttösuojapuvut). Mahdollisesti saastuneita vaatteita riisuttaessa on käytettävä asianmukaisia menetelmiä. Julkaisupäivä 1/27/2006. Sivu 2/5

3 9. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet Yleiset tiedot Ulkonäkö Fysikaalinen tila Väri Kiehumispiste Sulamispiste Leimahduspiste Räjähdysominaisuudet Hapettavat ominaisuudet Suhteellinen tiheys Liukoisuus Höyryn tiheys Haihtumisnopeus (butyyliasetaatti = 1) Nestemäinen. Väritön. Haju Alkoholimainen. Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot ph Ei sovelleta. Muut tiedot 10. Itsesyttymislämpötila Stabiilisuus Vaaralliset hajaantumistuotteet 11. Pienin tunnettu arvo on C (180.6 F) (propan2oli). Saattaa alkaa kiinteytyä lämpötilassa 88.8 C (127.9 F) Perustuu minkä tietoihin propan2oli. Pienin tunnettu arvo on Avoin kuppi 11.9 C (5.4 F). (propan2oli) Ei pidetä räjähdysvaarallisena tuotteena. 0.8g/cm Stabiilisuus ja reaktiivisuus Ei liukene mihin kylmä vesi, kuuma vesi. Suurin tunnettu arvo on 2.07 (Ilma = 1) (propan2oli). 1.7 (propan2oli) verrattuna mihin (nbutyl ACETATE=1) Pienin tunnettu arvo on C (750. F) (propan2oli). Tuote on stabiili. Katkut ovat hyvin ärsyttäviä. carbon oxides (CO, CO2) Terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot Mahdolliset akuutit terveysvaikutukset Hengitys Altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa herkistymistä. Nauttiminen Ei erityistä vaaraa. Ihokosketus Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. Roiskeet silmiin Voi aiheuttaa silmäärsytystä. Välitön myrkyllisyys propan2oli Liiallisen altistuksen merkit ja oireet Kohdeelimet Muut haitalliset vaikutukset 12. Koe. Tulos Reitti Laji 5045 mg/kg 6410 mg/kg 600 mg/kg mg/kg 157 mg/kg 570 mg/kg 5272 mg/kg Ihon kautta Rotta Kani Hiiri Kani Koira human man Sisältää materiaalia, joka vaurioittaa seuraavia elimiä ylemmät hengitystiet, Iho, keskushermosto (CNS), silmä, linssi tai sarveiskalvo. Tiedot kemikaalin vaarallisuudesta ympäristölle Tiedot ympäristömyrkyllisyydestä propan2oli Laji Ajanjakso Tulos Pimephales promelas (EC50) Lepomis macrochirus (LC50) 48 tunti(a) mg/l >1400 mg/l 6550 mg/l 9640 mg/l mg/l 1110 mg/l Julkaisupäivä 1/27/2006. Sivu /5

4 Muut haitalliset vaikutukset 1. Jätteiden käsittely Hävitysmenetelmät Jäteluokitus Euroopan jäteluettelo Vaarallinen Jäte Vältä koskemasta vuotanutta ainetta. Estä aineen pääsy maaperään ja pintavesiin. Hävitä kaikkien kansallisten ja paikallisten määräysten mukaisesti. Ei sovelleta. Tuotteen luokitus voi täyttää ongelmajätteen kriteerit. 14. Kuljetustiedot Kansainväliset kuljetusmääräykset Kemikaaleja koskevat määräykset YKnumero Oikea tekninen nimi Luokka Pakkausryhmä Etiketti Lisätietoja ADR/RIDluokka 199 (propan2oli) ADNluokka 199 (propan2oli) IMDGluokka 199 Flammable liquid, n.o.s. (propan2oli) II IATADGRluokka 199 Flammable liquid, n.o.s. (propan2oli) II 15. Kemikaaleja koskevat määräykset EUmääräykset Varoitusmerkki/merkit Risk phrases Turvallisuuslausekkeet Sisältää Tuotteen käyttö EUn tilastoluokitus (tariffikoodi) Helposti syttyvä R11 Helposti syttyvää. R6/8 Ärsyttää silmiä ja ihoa. R42/4 Altistuminen hengitysteitse ja ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. S16 Eristettävä sytytyslähteistä Tupakointi kielletty.s26 Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä (15 minuutin ajan) ja mentävä lääkäriin.s2 Säilytettävä lasten ulottumattomissa.käytettävä sopivia suojakäsineitä. Colophony Luokitus ja merkinnät ovat EUdirektiivien 67/548/ETY, 1999/45/EY mukaisia mukaan luettuna lisäykset ja aiottu käyttö. Teolliset sovellukset Julkaisupäivä 1/27/2006. Sivu 4/5

5 16. Muut tiedot Kohdissa 2 ja mainittujen Rlausekkeiden koko teksti Eurooppa R11 Helposti syttyvää. R6 Ärsyttää silmiä. R4 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. R67 Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Kohdissa 2 ja mainittujen määritelmien koko teksti Eurooppa JULKAISUTIEDOT Painopäivä Julkaisupäivä Edellisen painoksen päiväys Versio Tiedotteen laatija Huomautus lukijalle 1/27/ /27/2006. Ei tarkastettu aikaisemmin F Helposti syttyvää Xi Ärsyttävä Tietojemme mukaan tässä olevat tiedot ovat tarkkoja. Yllä mainittu toimittaja tytäryhtiöineen ei kuitenkaan ota mitään vastuuta tässä olevien tietojen tarkkuudesta tai täydellisyydestä. Lopullinen päätös kunkin aineen sopivuudesta on täysin käyttäjän omalla vastuulla. Kaikkiin aineisiin saattaa liittyä tuntemattomia vaaroja ja niitä on sen vuoksi käytettävä varoen. Vaikka näissä ohjeissa on kuvattu tiettyjä vaaratekijöitä, emme voi taata, että ne olisivat ainoat olemassa olevat vaaratekijät. Versio 1.02 Sivu 5/5

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Suomi 1. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Aineen tai valmisteen tunnistetiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Eurooppa 1. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Aineen tai seoksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Eurooppa 1. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Tuotenimi Kemiallinen nimi CW8400

Lisätiedot

TUOTTEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTUS

TUOTTEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTUS EU Suomi (Finnish) Versio 5 Sivu 1/8 MATERIAALITURVALLISUUDEN TIETOLOMAKE InkSource Ink 16-5900 1. TUOTTEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTUS Tuotenimi Materiaalien käyttötarkoitukset Hätäpuhelin

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE GE Healthcare KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Noudattaa EU direktiiviä 91/155/ ja sen korjattua muutosta 2001/58/ - Suomi Suomi 1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot

Lisätiedot

TUOTTEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTUS

TUOTTEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTUS EU Suomi (Finnish) Versio 5 Sivu 1/8 MATERIAALITURVALLISUUDEN TIETOLOMAKE InkSource Ink V501-C 1. TUOTTEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTUS Tuotenimi Materiaalien käyttötarkoitukset Hätäpuhelin

Lisätiedot

9090004102CS KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. GE Healthcare

9090004102CS KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. GE Healthcare GE Healthcare KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Noudattaa EU direktiiviä 91/155/ ja sen korjattua muutosta 2001/58/ Suomi Suomi 1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot

Lisätiedot

: Laatta-ja silikonisaumojen puhdistusaine. puhdistus-ja pesuaineet. Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot

: Laatta-ja silikonisaumojen puhdistusaine. puhdistus-ja pesuaineet. Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys 24-10-2005. Edellinen päiväys 1. kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot 1.1 Kemikaalin

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE GE Healthcare KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Noudattaa EU direktiiviä 91/155/ ja sen korjattua muutosta 2001/58/ Suomi Suomi 1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Suomi 1. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Tuotenimi Kemiallinen nimi Valmistaja

Lisätiedot

: Puutarhakalusteiden hoitoaine. puhdistus-ja pesuaineet. Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot

: Puutarhakalusteiden hoitoaine. puhdistus-ja pesuaineet. Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys 15-11-2005. Edellinen päiväys 1. kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot 1.1 Kemikaalin

Lisätiedot

Suojaa, ravitsee, kaunistaa, puhdistaa. G. Kauppa puhdistus-ja pesuaineet. Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot

Suojaa, ravitsee, kaunistaa, puhdistaa. G. Kauppa puhdistus-ja pesuaineet. Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys 19102005. Edellinen päiväys 1. kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot 1.1 Kemikaalin

Lisätiedot

TUOTTEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTUS

TUOTTEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTUS EU Suomi (Finnish) Versio 4 Sivu 1/5 MATERIAALITURVALLISUUDEN TIETOLOMAKE Marsh Ink FD-Ink Black 1. TUOTTEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTUS Tuotenimi Synonyymit Materiaalien käyttötarkoitukset

Lisätiedot

1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot. Syövyttävä. KTT-lomakkeen laatinut henkilö :

1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot. Syövyttävä. KTT-lomakkeen laatinut henkilö : GE Healthcare KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Noudattaa EU direktiiviä 91/155/ ja sen korjattua muutosta 2001/58/ Suomi Suomi 1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot

Lisätiedot

1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot. Decon 90; part of 'Radioactive Spills Kit' RPN2030US

1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot. Decon 90; part of 'Radioactive Spills Kit' RPN2030US GE Healthcare KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Noudattaa EU direktiiviä 91/155/ ja sen korjattua muutosta 2001/58/ Suomi Suomi 1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Eurooppa 1. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Aineen tai seoksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE GE Healthcare KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Noudattaa EU direktiiviä 91/155/ ja sen korjattua muutosta 2001/58/ Suomi Suomi 1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU asetuksen EC 1907/2006 ja sen muutosten mukainen Solid More Koodi 102575E Versio 2 Tarkistus päivämäärä 31 Elokuu 2010 1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Eurooppa 1. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Aineen tai seoksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE GE Healthcare KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Noudattaa EU direktiiviä 91/155/ ja sen korjattua muutosta 2001/58/ Suomi Suomi 1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU asetuksen EC 1907/2006 ja sen muutosten mukainen Taxat liquid NR Koodi 112765E Versio 2 Tarkistus päivämäärä 31 Heinäkuu 2008 1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Eurooppa 1. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Aineen tai seoksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot Kauppanimi SDS # Tuotteen käyttö Toimittaja Iloform TDN 81 SE-447620, NO-447620,

Lisätiedot

1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot. Hypercoat EM-1, 2 x 20 ml RPN41

1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot. Hypercoat EM-1, 2 x 20 ml RPN41 GE Healthcare KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Noudattaa EU direktiiviä 91/155/ ja sen korjattua muutosta 2001/58/ Suomi Suomi 1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot

Lisätiedot

1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot. Hypercoat LM-1, 2 x 20 ml RPN40

1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot. Hypercoat LM-1, 2 x 20 ml RPN40 GE Healthcare KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Noudattaa EU direktiiviä 91/155/ ja sen korjattua muutosta 2001/58/ Suomi Suomi 1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU asetuksen EC 1907/2006 ja sen muutosten mukainen Rivonit Grill NR Koodi 11057E Versio 2 Tarkistus päivämäärä 9 Maaliskuu 200 1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU asetuksen EC 1907/2006 ja sen muutosten mukainen Trump Hunter NR Koodi 109907E Versio 5 Tarkistus päivämäärä 16 Elokuu 2010 1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna - Eurooppa KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Tuotenimi KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Aineen tai valmisteen tunnistustiedot Tuotenimi tai Kauppanimi Sika Cleaner-205 Käyttöturvallisuustiedote Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Eurooppa KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Tuotenimi KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön

Lisätiedot