Taipaleenkosken sillan rakentaminen Tarpianjoen yli ja vanhojen rakenteiden purkutyöt siltapaikalla, Kylmäkoski

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taipaleenkosken sillan rakentaminen Tarpianjoen yli ja vanhojen rakenteiden purkutyöt siltapaikalla, Kylmäkoski"

Transkriptio

1 Etelä-Suomi Päätös Nro 69/2010/4 Dnro ESAVI/127/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA MERKINTÄ HAKEMUS Taipaleenkosken sillan rakentaminen Tarpianjoen yli ja vanhojen rakenteiden purkutyöt siltapaikalla, Kylmäkoski Tiehallinto Hämeen tiepiiri, nykyisin Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ympäristölupavirastot on lakkautettu Valtion aluehallinnon uudistamista koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (903/2009) 4 :n 1 momentin mukaan ympäristölupavirastoissa vireillä olevat asiat, jotka aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) nojalla kuuluvat aluehallintovirastoille, siirtyivät vastaavalle alueellisesti toimivaltaiselle aluehallintovirastolle. Tiehallinnon Hämeen tiepiiri on Länsi-Suomen ympäristölupavirastoon toimittamassaan hakemuksessa pyytänyt lupaa Taipaleenkosken sillan rakentamiseen Tarpianjoen yli sekä vanhojen rakenteiden purkamiseen siltapaikalla hakemukseen liitetyn suunnitelman mukaisesti Kylmäkosken kunnan Taipaleen kylässä. SUUNNITELMA Hankkeen yleiskuvaus Hankkeessa rakennetaan uusi Taipaleenkosken silta nykyisen teräksisen varasillan viereen alavirran puolelle. Samalla oikaistaan tielinjausta. Hankkeella parannetaan liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta siltapaikalla. Sillan rakentamisen yhteydessä puretaan nykyiset joen rantojen huonokuntoiset betoniset tukimuurit ja siltapaikan vieressä uomassa olevat voimalaitoksen (myllyn) betonirakenteet sillan pääpiirustuksen esittämässä laajuudessa. Liikenne kulkee rakennustyön aikana varasillan kautta, joka puretaan uuden sillan valmistuttua. Siltapaikka Tiet ja liikenne Siltapaikka sijaitsee Veikala Kylmäkoski maantiellä kohdassa, jossa maantie ylittää Tarpianjoen Taipaleenkoskella. Keskimääräinen vuorokausiliikenne vuonna 2005 maantiellä siltapaikan kohdalla oli 161 ajoneuvoa. ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh fax YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE Helsingin toimipaikka Asemapäällikönkatu 14 PL 115, Helsinki fax

2 2 Nykyinen silta Suunniteltu silta Vanha vuonna 1959 rakennettu puurakenteinen Taipaleen myllysilta on purettu pääkannattajien lahoamisen johdosta vuodenvaihteessa ja paikalle on rakennettu väliaikainen teräksinen yksiaukkoinen varasilta, jonka hyödyllinen leveys on 4,2 m jännemitta on 31,37 m. Varasillan kannen alareunan korkeus on valtaväylän kohdalla alimmillaan N ,87 m ja sen maatuet on perustettu nykyisten rantamuurien taakse maanvaraisesti. Rantamuurien vapaa leveys kohtisuoraan virtausta vastaan mitattuna on noin 14,0 m. Silta on tyypiltään poikittain jännitetty puukantinen liimapuusilta, jonka hyödyllinen leveys on 6,5 m ja jännemitta 24,0 m. Sillan vapaan aukon korkeus on +0,8 m ja vapaan aukon leveys 18 m HW 1/15 N ,3 m vedenpinnan korkeudesta mitattuna. HW 1/15 N ,3 m korkeuden alapuolella sillan etuluiskat pienentävät vapaata leveyttä kaltevuudessa 1:1,5 uoman pohjaan asti. Silta perustetaan routimattomaan syvyyteen tehdyn massanvaihdon varaan. Mahdollista perustamista haittaavat lohkareet poistetaan vähintään 0,5 m perustamistason alapuolelle. Sillan tulopenkereet perustetaan maanvaraisesti. Sillan etuluiskat ja uoman purettujen tukimuurien kohdat verhotaan eroosiosuojauksella veden virtausta vastaan. Siltaan rakennetaan tiheä H-2 siltakaide. Vesialueen tiedot Valuma-alue Vedenkorkeudet Tarpianjoki kuuluu Kokemäen vesistöön, ja se saa alkunsa Hämeenlinnan Kalvolan Kotkajärvestä, josta se virtaa Urjalan ja Kylmäkosken kautta Akaaseen, Vanajaveden Jumuseen. Valuma-alueen koko on 544 km 2 ja järvisyys 7,6 %. Vedenkorkeudet siltapaikalla ovat N 60 -järjestelmässä seuraavat: Ylivedenkorkeus HW 1/15 +92,3m Keskivedenkorkeus MW +91,8 m Alivedenkorkeus NW +91,6 m Virtaamat Virtaamat siltapaikalla ovat seuraavat: Ylivirtaama HQ 35,5 m 3 /s Keskivirtaama MQ 4,3 m 3 /s Alivirtaama NQ 0,5 m 3 /s Uoma Vesialueen käyttö Uoman poikkileikkauspinta-ala on ylivedenkorkeudella HW 60 m 2. Uoman pohjan korkeus on noin tasolla N ,4 91,8 m. Uoman leveys siltapaikalla on tielinjan suunnassa ylivedenkorkeudella HW N ,3 m noin 18 m. Siltapaikalla ei ole vesiliikennettä. Siltapaikalla harjoitetaan virkistyskalastusta. Uittoa ei harjoiteta.

3 3 Sillan ympäristövaikutukset Oikeudet siltaa varten tarvittaviin alueisiin Sillalla ei ole vaikutusta veden laatuun eikä veden vaihtumiseen. Silta ei muuta mainittavasti maisemaa siltapaikalla. Sillalla ei ole vaikutusta vesistön tai rannan käyttöön. Sillasta ei aiheudu haitallisia vaikutuksia kalastukselle, kalakannalle tai muulle vesieliöstölle. Töistä aiheutuu vähäistä ja tilapäistä veden samentumista. Oikeudet siltaa varten tarvittaviin alueisiin hankitaan maantielain mukaisessa järjestyksessä. Korvaukset Hankkeesta ei katsota ennalta arvioiden aiheutuvan vesilain mukaan korvattavaa haittaa tai vahinkoa. Maa- ja vesialueiden omistus HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN MUISTUTUKSET JA VAATIMUKSET Siltapaikka sijaitsee Kylmäkosken kunnan Taipaleen kylässä AA:n omistamalla kiinteistöllä Rantajoela RN:o 5:29, Taipaleen Myllyn Perinneyhdistys ry:n omistamalla kiinteistöllä Taipaleen mylly RN:o 6:2, kiinteistöllä Meijeri RN:o 2:24 sekä yleisellä tiellä RN:o 895:2:13. Ylitettävä vesialue sijaitsee Kylmäkosken kunnan yhteisellä vesialueella RN:o 876:6:0. Ympäristölupavirasto on vesilain 16 luvun 6, 7 ja 8 :ssä säädetyllä tavalla kuuluttamalla asiasta ympäristölupavirastossa ja Kylmäkosken kunnassa varannut tilaisuuden muistutusten ja vaatimusten tekemiseen ja mielipiteiden esittämiseen hakemuksen johdosta viimeistään Kuulutus on erikseen lähetetty tiedoksi asiakirjoista ilmeneville viranomaisille ja asianosaisille. 1) Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on esittänyt lausuntonaan seuraavan: Siltapaikan yläpuolelle on rakennettu pohjapato, joka määrää yläpuolisen jokiosuuden vedenkorkeuden. Taipaleenkoskella on tehty 2000-luvun alussa kalataloudellinen kunnostus, jossa joki kunnostettiin virtakutuisille kalalajeille paremmin sopivaksi. Kosken niskalle rakennettiin pohjapato, joka muotoiltiin kalan kulun mahdollistavaksi ja maisemaan sopivaksi keinotekoiseksi koskenniskaksi. Alapuolista uomaa levennettiin levittämällä rantavyöhykkeiden perkauskivikkoja takaisin koskeen. Alivirtaamien aikaista vesitystä parannettiin uomaa kynnystämällä. Koskeen tehtiin taimenen kaikille ikäluokille sopivaa

4 elinympäristöä ja lisääntymisalueiksi soveltuvia kutusoraikkoja. Virtaussuuntaan nähden kosken vasemmalla rannalla sijaitsevan taimenen poikastuotantoalueeksi sopivan sivu-uoman vesitys säädettiin uoman suualuetta kiveämällä sellaiseksi, että sivu-uoman virtaus säilyy myös pienillä virtaamilla ja toisaalta kiveys rajoittaa hieman uoman tulvavirtaamia. Parhaillaan meneillään on hankkeen lupapäätökseen liittyvän kalastonhoitosuunnitelman toteuttaminen. Hoitosuunnitelman pääpaino on taimenen kotiutusistutuksissa, joita tehdään hankkeen yhteydessä kunnostetuille koskialueille, muun muassa Taipaleenkoskelle. Menetelminä käytetään syksyisiä 1-vuotiaiden taimenenpoikasten istutuksia ja kevättalvisia mätirasiaistutuksia. Suunnitellun sillan kohdalla kosken niska on kunnostettu taimenen kutualueeksi kynnystämällä uomaa ja sorastamalla uoman pohjaa edellä mainitun kivikynnyksen yläpuolella. Järjestelyhankkeen luvanhaltijalle kuuluvaan uoman kunnossapitovastuuseen perustuen Pirkanmaan ELY-keskus on katsonut, että siltatyö ei saa pysyvästi heikentää tehdyn elinympäristökunnostuksen vaikuttavuutta. Pirkanmaan ELY-keskus on esittänyt, että tavanomaisten lupaehtojen lisäksi on määrättävä seuraavaa: - Pääuoman ja vanhan myllyn kohdalta alkavan sivu-uoman virtaamien suhde on säilytettävä ennallaan. - Purettavien vesilaitosrakenteiden kohdalta uoma on kunnostettava luonnonkoskea jäljitteleväksi, monimuotoiseksi ja ympäröivään maisemaan sopivaksi. - Työ on suoritettava siten, että tulevalla siltapaikalla oleva taimenen kutualueeksi kunnostettu alue säilyy mahdollisimman hyvin ennallaan. Mikäli tämä ei ole mahdollista, on rakennettava uusi vastaava alue esimerkiksi siltapaikasta alavirtaan uomaa kynnystäen ja sorastaen. - Työn aiheuttama samentumishaitta ja kiintoainekuormitus on ennalta arvioiden suhteellisen vähäinen ja lyhytkestoinen. Vesistövaikutuksia (samentuma, kiintoainekuormitus) aiheuttavia työvaiheita ei tulisi tehdä maaliskuun alun ja kesäkuun alun välisenä aikana. Kosken pohjalle kevättalvella mätirasioissa sijoitettu taimenen mäti ja siitä myöhemmin keväällä kuoriutuvat poikaset ovat tuolloin herkkiä äkillisille vedenlaadun muutoksille, muun muassa kiintoainekuormitukselle. - Työ on toteutettava siten, että siitä aiheutuva vesistön samentumishaitta ja kiintoainekuormitus jäävät mahdollisimman vähäiseksi ja lyhytaikaiseksi. - ELY-keskukselle on toimitettava hyvissä ajoin yksityiskohtainen työsuunnitelma, josta voidaan arvioida rakennustyön vaikutukset toteutettuun elinympäristökunnostukseen. 4

5 2) Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on todennut seuraavaa: Tarpianjoki on muodostumassa merkittäväksi virkistyskalastuskohteeksi, jonka vetovoimaa on parannettu kalataloudellisin kunnostuksin ja runsain istutuksin. Taimenkantaa on elvytetty muun muassa mätirasiaistutuksilla ja mitä ilmeisimmin taimen lisääntyy joessa myös luontaisesti. Hämeen ELYkeskus on määrittämässä Tarpianjokea kalastuslain 119 :n mukaiseksi lohi- ja siikapitoiseksi vesistöksi, jonka virtapaikoissa jokamiehenoikeuteen perustuva onkiminen ja pilkkiminen sekä läänikohtaisen viehekalastusmaksun nojalla tapahtuva kalastaminen on kielletty. Näissä kohteissa voidaan kalastaa ainoastaan kalastusoikeuden haltijan luvalla. Taipaleenkosken kalakantojen hoidosta ja kalastuksesta vastaa jatkossa Taipaleen osakaskunta, jonka järjestäytymiskokous on pidetty Uuden sillan perustusten rakentaminen maanvaihtoineen sekä kosken myllyrakenteiden purkaminen aiheuttavat veden tilapäistä samenemista ja vapauttavat ravinteita sekä karkottavat kaloja alueelta. Myös sillan alapuolella oleva taimenen kutualueeksi kunnostettu alue voi liettyä ja sorassa oleva mäti tuhoutua. Mikäli työt tehdään alivirtaama-aikana, jää sameneminen kuitenkin vähäiseksi, lyhytaikaiseksi ja tilapäiseksi. Hämeen ELY-keskus on katsonut, että lupa voidaan myöntää tavanomaisin lupaehdoin. Rakentamistyöt on tehtävä siten ja sellaisena aikana, että siitä aiheutuu Taipaleenkosken kalastolle ja kalastukselle mahdollisimman vähän haittaa (esimerkiksi alkusyksyllä) ja niin, että alapuoliseen vesistöön ajautuvan aineksen määrä jää mahdollisimman vähäiseksi. Töiden jälkeen uoman pohja on kunnostettava mahdollisimman luonnontilaiseksi. Rantaluiskien kiviverhouksen viimeistelyssä on mahdollisuuksien mukaan käytettävä täplärapujen ja taimenen poikasten elinympäristöksi soveltuvaa kiviainesta (halkaisija 5 20 cm) ja muilla soveltuvilla alueilla taimenten kutualustaksi soveltuvaa sora-ainesta (raekoko tulisi olla 5 50 mm ja sorapatjan tulisi olla yli 20 cm). Soraikot on sijoitettava niin, että niiden päällä virtaa vettä talvellakin riittävästi. Ennalta arvioiden hankkeesta ei aiheudu kalataloudelle kompensoitavaa haittaa. Mikäli haittoja vastoin ennakko-odotuksia ilmenisi, on niiden korvaamisesta sovittava vesialueen omistajan kanssa. 3) BB on ilmoittanut, että kiinteistöltä Tuomala RN:o 2:25 on suunniteltu purettavaksi kaupparakennus. Samalta kiinteistöltä on purettava myös varastorakennus, jonka katto on osittain sortunut sisään kiinteistön Rantajoela RN:o 2:29 puolelta. Varastorakennus sijaitsee noin 10 m:n päässä kiinteistöllä RN:o 2:29 sijaitsevasta toimistorakennuksesta. Muistuttaja on ilmoittanut vaativansa rakennuksen purkamista muussa yhteydessä, jos asiaa ei voida käsitellä siltahanketta koskevan lupapäätöksen yhteydessä. 5

6 4) Taipaleen Myllyn Perinneyhdistys ry on esittänyt seuraavat vaatimukset: 1) Kiinteistö Taipaleen mylly RN:o 6:2 on myytävä rakennuksineen euron kauppahinnasta. Kauppa ei saa sisältää myllyn hakattuja sokkelikiviä. Hankkeen johdosta kiinteistö joutuu rakennuksineen kokonaan rakennettavan sillan tielle ja alle. 2) Purkutöiden yhteydessä myllyn hakatut sokkelikivet hirsikerrokseen asti on siirrettävä perinnehistoriallisista syistä noin 2,0 km:n etäisyydelle kiinteistöltä RN:o 6:2 erikseen osoitetulle paikalle. Myllyn hakatut sokkelikivet säilyvät perinneyhdistyksen omistuksessa. 3) Purkutöiden yhteydessä myllyn turbiini, generaattorit ym. metallilaitteet on siirrettävä perinnehistoriallisista syistä perinneyhdistyksen osoittamalle paikalle, joka sijaitsee noin 5,0 km:n etäisyydellä kiinteistöltä RN:o 6:2. Myllyn turbiini- ym. koneet ja laitteet säilyvät perinneyhdistyksen omistuksessa. 4) Mahdollisten ympäristövaikutusten vastuun on siirryttävä Tiehallinnolle rakennustöiden alettua. 6 HAKIJAN SELITYS Hakijalle on varattu tilaisuus antaa selityksensä muistutusten ja vaatimusten johdosta. Hakija on todennut selityksessään, että Tiehallinnon Hämeen tiepiiri, nyk. Pirkanmaan ELY-keskus on laatinut tiesuunnitelman Kylmäkosken Kirkkotielle (mt 13716) Taipaleen Myllysillan (H-850) kohdalle. Tiesuunnitelma koskee huonokuntoisena puretun Taipaleen Myllysillan tilalle rakennetun varasillan korvaamista uudella pysyvällä sillalla. Tiesuunnitelman mukaan uusi silta rakennetaan nykyisin siltapaikalla olevan varasillan viereen. Tiesuunnitelman toteuttaminen vaatii vanhan myllyrakennuksen ja entisen kauppa/asuinrakennuksen purkamista ja rakennukset on esitetty purettavaksi tiesuunnitelmassa. Maanomistajilla ja muilla asianosaisilla on ollut mahdollisuus tulla kuulluksi ja tehdä kirjallinen muistutus tiesuunnitelmasta maantielain 27 :n mukaisesti. Tiesuunnitelmasta ei ole jätetty yhtään muistutusta. Lunastus- ja korvausasiat, kuten tietarkoituksiin tarvittavien alueiden ja oikeuksien lunastaminen, suoritetaan maantietoimituksessa maantielain 53 :n mukaisesti. Haltuun otetulla alueella olevan omaisuuden, kuten rakennusten, poistamisen suhteen menetellään tiehankkeen ollessa kyseessä myös maantielain mukaan. Tienpitäjä voi neuvotella ja pyrkiä sopimukseen alueiden ja rakennusten omistajien kanssa purkamiseen liittyvistä yksityiskohdista. Pirkanmaan ELY-keskuksen näkemyksen mukaan muistutuksissa ei ilmene mitään sellaista, millä olisi vaikutusta sillan rakentamista koskeviin vesilain alaisiin asioihin.

7 7 ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU Luparatkaisu Aluehallintovirasto myöntää Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle luvan Taipaleenkosken sillan rakentamiseen Tarpianjoen yli ja vanhojen rakenteiden purkamiseen Kylmäkosken kunnan Taipaleen kylässä. Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan korvattavaa vahinkoa, haittaa tai muuta edunmenetystä. Luvan saajan on noudatettava vesilain säännöksiä ja jäljempänä olevia lupamääräyksiä. Lupamääräykset 1) Silta on rakennettava hakemuksen liitteenä olevan päivätyn suunnitelmakartan nro Y-2, mittakaava 1:500, osoittamaan paikkaan päivätyn pääpiirustuksen nro S/18675 v, mittakaavat 1:100 ja 1:50, mukaisesti. 2) Sillan vapaan aukon korkeuden on oltava vähintään +0,8 m ja vapaan aukon leveyden 18 m korkeudella HW 1/15 N ,3 m. 3) Rakennus- ja purkutyöt on tehtävä siten ja sellaisena aikana, että vesialueelle ja sen käytölle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ja häiriötä. Vesistövaikutuksia aiheuttavia työvaiheita ei saa tehdä maaliskuun alun ja kesäkuun alun välisenä aikana. Pääuoman ja vanhan myllyn kohdalta alkavan sivu-uoman virtaamien suhde on säilytettävä ennallaan. Purettavien vesilaitosrakenteiden kohdalta uoma on kunnostettava luonnonkoskea jäljitteleväksi, monimuotoiseksi ja ympäröivään maisemaan sopivaksi. Työ on suoritettava siten, että tulevalla siltapaikalla oleva taimenen kutualueeksi kunnostettu alue säilyy mahdollisimman hyvin ennallaan. Mikäli tämä ei ole mahdollista, on rakennettava uusi vastaava alue esimerkiksi siltapaikasta alavirtaan uomaa kynnystäen ja sorastaen. Rantaluiskien kiviverhouksen viimeistelyssä on mahdollisuuksien mukaan käytettävä täplärapujen ja taimenen poikasten elinympäristöksi soveltuvaa halkaisijaltaan 5 20 cm olevaa kiviainesta ja muilla soveltuvilla alueilla taimenten kutualustaksi soveltuvaa sora-ainesta, jonka raekoko on 5 50 mm. Sorapatjan syvyyden on oltava yli 20 cm. Soraikot on sijoitettava niin, että niiden päällä virtaa vettä talvellakin riittävästi. Luvan saajan on huolehdittava siitä, ettei vesiliikenne siltatyömaan ohi tarpeettomasti esty rakennustöiden aikana. 4) Luvan saajan on selvitettävä etukäteen työalueella mahdollisesti olevat johdot ja kaapelit. Rakennustyöt on tehtävä niitä vaurioittamatta.

8 5) Mikäli työt tehdään vesialueen ollessa jäässä, on kohdat, joissa jäätä on rikottu tai jään kantavuus muuten työn takia huonontunut, merkittävä asianmukaisesti. 6) Rakennus- ja purkutöiden päätyttyä rakennustelineet ja -jätteet on poistettava vesialueelta pohjaa myöten ja rakennuspaikat on saatettava asianmukaiseen kuntoon. Siltapaikka on maisemoitava ja viimeisteltävä siten, että se sopii mahdollisimman hyvin alueen maisemakuvaan. 7) Silta on pidettävä suunnitelman mukaisessa kunnossa. 8) Töiden suorittamisesta mahdollisesti aiheutuva, välittömästi ilmenevä vahinko on viipymättä korvattava vahingonkärsijälle. Luvan saaja on muutoinkin vastuussa hankkeesta mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta, haitasta ja muusta edunmenetyksestä. 9) Työt on aloitettava neljän ja saatettava olennaisilta osin loppuun kahdeksan vuoden kuluessa siitä lukien, kun tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi uhalla, että lupa raukeaa. 10) Töiden aloittamisesta on etukäteen ilmoitettava kirjallisesti Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Kylmäkosken kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle on toimitettava hyvissä ajoin ennen töiden aloittamista yksityiskohtainen työsuunnitelma, josta voidaan arvioida rakennustyön vaikutukset toteutettuun elinympäristökunnostukseen. 11) Töiden valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjallisesti aluehallintovirastolle, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Kylmäkosken kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Valmistumisilmoitukseen on liitettävä sillan lopullista sijaintia osoittava kartta ja mittoja osoittava piirustus. 8 Perustelut Lainkohdat Vanhan sillan korvaaminen uudella on tarpeen liikenteen järjestämiseksi Tarpianjoen yli. Lupamääräysten mukaisesti toteutettuna hankkeesta ei aiheudu sanottavaa haittaa kalastolle eikä kalastukselle. Rakentamisesta saatava hyöty on siitä johtuvaan vahinkoon, haittaan ja muuhun edunmenetykseen verrattuna huomattava. Vesilain 2 luvun 3 ja 6 :n 2 momentti Muistutuksiin ja vaatimuksiin vastaaminen Aluehallintovirasto ottaa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen muistutukset huomioon lupamääräyksistä ilmenevällä tavalla.

9 Aluehallintovirasto viittaa BB:n ja Taipaleen Myllyn Perinneyhdistys ry:n muistutusten osalta lupamääräyksiin ja lupapäätöksen perusteluihin sekä hakijan antamaan selitykseen ja toteaa, että myönnetty lupa koskee ainoastaan sillan rakentamista vesialueelle, joten muut asiassa esitetyt vaatimukset jätetään tähän asiaan kuulumattomina tutkimatta. 9 KÄSITTELYMAKSU euroa Lasku lähetetään erikseen myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta. Maksu määräytyy valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla annetun aluehallintoviraston maksuja koskevan valtioneuvoston asetuksen (1145/2009) mukaisesti. Asetuksen 7 :n 2 momentin mukaan suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen , peritään maksu asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan. Tämän hakemuksen vireille tullessa voimassa olleen ympäristölupaviraston maksullisia suoritteita koskevan ympäristöministeriön asetuksen (1388/2006) mukaan vesilain 2 luvun mukaisen siltaa koskevan hakemuksen käsittelystä perittävän maksun suuruus on euroa. LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ liikenne ja infrastruktuuri Jäljennös päätöksestä Kylmäkosken kunta Kylmäkosken kunnan ympäristönsuojeluviranomainen Suomen ympäristökeskus (sähköisesti) Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus /ympäristö ja luonnonvarat (sähköisesti) Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri Ilmoitus päätöksestä Listan dpoesavi mukaan.

10 10 Ilmoittaminen ilmoitustauluilla Tieto päätöksestä julkaistaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen sekä Kylmäkosken kunnan ilmoitustauluilla.

11 11 MUUTOKSENHAKU Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Liite Valitusosoitus Tapio Kovanen Saku Hurskainen Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Tapio Kovanen. Asian on esitellyt esittelijä Saku Hurskainen. SH/tr

12 Liite VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Valitusaika Valitusoikeus Valituksen sisältö Valituksen liitteet Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, Vaasa, sähköposti - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla) Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta Valituksen toimittaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava kaksin kappalein Etelä-Suomen aluehallintovirastolle sen ympäristölupavastuualueen Helsingin toimipaikkaan. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen Helsingin toimipaikan yhteystiedot käyntiosoite: Asemapäällikönkatu 14, Helsinki postiosoite: PL 115, Helsinki puhelin: (vaihde) telekopio: (09) sähköposti: aukioloaika: klo Oikeudenkäyntimaksu Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 89 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Kuralan ponttonisillan rakentaminen Aurajoen yli ja valmistelulupa hanketta varten, Turku

Kuralan ponttonisillan rakentaminen Aurajoen yli ja valmistelulupa hanketta varten, Turku PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 69/2013/2 Dnro ESAVI/9/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 22.3.2013 ASIA HAKIJAT Kuralan ponttonisillan rakentaminen Aurajoen yli ja valmistelulupa hanketta varten, Turku Turun

Lisätiedot

Tietoliikennekaapelin asentaminen Pomarkun Isojärveen ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Pomarkku

Tietoliikennekaapelin asentaminen Pomarkun Isojärveen ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Pomarkku Etelä-Suomi Päätös Nro 223/2011/4 Dnro ESAVI/98/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2011 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Tietoliikennekaapelin asentaminen Pomarkun Isojärveen ja töiden aloittaminen

Lisätiedot

Päätös Nro 29/2010/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/65/04.09/2010

Päätös Nro 29/2010/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/65/04.09/2010 Päätös Nro 29/2010/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/65/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Kaukolämpöputkien, vesijohdon ja kuitukaapelin rakentaminen Pohjoislahden alitse Kristiinankaupungissa

Lisätiedot

Venesatamaan saa rakentaa enintään 300 venepaikkaa.

Venesatamaan saa rakentaa enintään 300 venepaikkaa. Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupavastuualue Päätös Nro 19/2010/2 Dnro LSSAVI/32/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.10.2010 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen nro 129/2005/3

Lisätiedot

Päätös Nro 16/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.09/2010

Päätös Nro 16/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.09/2010 Päätös Nro 16/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Kaukolämpöjohdon rakentaminen Rautolahden alitse, sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

Vesialueen ruoppaaminen kiinteistöille Solvik RN:o 6:222 ja Ugglebo RN:o 6:265 menevien veneväylien syventämiseksi, Espoo

Vesialueen ruoppaaminen kiinteistöille Solvik RN:o 6:222 ja Ugglebo RN:o 6:265 menevien veneväylien syventämiseksi, Espoo Etelä-Suomi Päätös Nro 215/2010/4 Dnro ESAVI/340/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.11.2010 ASIA HAKIJAT Vesialueen ruoppaaminen kiinteistöille Solvik RN:o 6:222 ja Ugglebo RN:o 6:265 menevien veneväylien

Lisätiedot

Laiva- ja vierasvenelaiturin rakentaminen sekä vanhan vierasvenelaiturin muuttaminen Lehmonkärjessä Vähä-Äiniön lahdella Etelä-Päijänteellä, Asikkala

Laiva- ja vierasvenelaiturin rakentaminen sekä vanhan vierasvenelaiturin muuttaminen Lehmonkärjessä Vähä-Äiniön lahdella Etelä-Päijänteellä, Asikkala Etelä-Suomi Päätös Nro 18/2012/2 Dnro ESAVI/140/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2012 ASIA HAKIJA Laiva- ja vierasvenelaiturin rakentaminen sekä vanhan vierasvenelaiturin muuttaminen Lehmonkärjessä

Lisätiedot

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Iso-Kukkasen alitse Salmenmäestä Pekkalaan sekä valmistelulupa hanketta varten, Nastola

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Iso-Kukkasen alitse Salmenmäestä Pekkalaan sekä valmistelulupa hanketta varten, Nastola Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 152/2012/2 Dnro ESAVI/37/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 26.6.2012 ASIA Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Iso-Kukkasen alitse Salmenmäestä Pekkalaan sekä valmistelulupa

Lisätiedot

Lämpökaivon rakentaminen kiinteistölle 834-441-4-4 (Lammintie 3) vedenhankinnalle tärkeällä pohjavesialueella, Tammela

Lämpökaivon rakentaminen kiinteistölle 834-441-4-4 (Lammintie 3) vedenhankinnalle tärkeällä pohjavesialueella, Tammela Etelä-Suomi Päätös Nro 102/2012/2 Dnro ESAVI/219/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 10.5.2012 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Lämpökaivon rakentaminen kiinteistölle 834-441-4-4 (Lammintie 3) vedenhankinnalle

Lisätiedot

ASIA Saimaan Haapaveden Ihalanlahden kiinteistön Kuivaniemi 700-479-3-56 ranta-alueen ruoppauksen ja pengerryksen pysyttäminen, Ruokolahti

ASIA Saimaan Haapaveden Ihalanlahden kiinteistön Kuivaniemi 700-479-3-56 ranta-alueen ruoppauksen ja pengerryksen pysyttäminen, Ruokolahti Etelä-Suomi Päätös Nro 62/2012/2 Dnro ESAVI/18/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 22.3.2012 ASIA Saimaan Haapaveden Ihalanlahden kiinteistön Kuivaniemi 700-479-3-56 ranta-alueen ruoppauksen ja pengerryksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 20/2013/2 Dnro ISAVI/99/04.09/2012

PÄÄTÖS Nro 20/2013/2 Dnro ISAVI/99/04.09/2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 20/2013/2 Dnro ISAVI/99/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 26.3.2013 ASIA HAKIJAT Vesistökaapelien sijoittaminen Kallaveteen Kuopion Julkulasta Siilinjärven Kehvoon ja valmistelulupa,

Lisätiedot

Viemäriputken siirtäminen Töytärinkosken säännöstelypadon muuttamisen vuoksi, Vaasan hallinto-oikeuden päätöksellä 9.5.2011 nro 11/0115/1 palautettu

Viemäriputken siirtäminen Töytärinkosken säännöstelypadon muuttamisen vuoksi, Vaasan hallinto-oikeuden päätöksellä 9.5.2011 nro 11/0115/1 palautettu Etelä-Suomi Päätös Nro 9/2013/2 Dnro ESAVI/119/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA HAKIJA Viemäriputken siirtäminen Töytärinkosken säännöstelypadon muuttamisen vuoksi, Vaasan hallinto-oikeuden

Lisätiedot

Päätös Nro 131/2011/4

Päätös Nro 131/2011/4 Etelä-Suomi Päätös Nro 131/2011/4 Dnro ESAVI/515/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.7.2011 ASIA HAKIJA Ruoppausmassojen läjittäminen mereen Lokkiluodon meriläjitysalueella sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 58/11/2 Dnro PSAVI/10/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.8.2011 ASIA

LUPAPÄÄTÖS Nro 58/11/2 Dnro PSAVI/10/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.8.2011 ASIA LUPAPÄÄTÖS Nro 58/11/2 Dnro PSAVI/10/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.8.2011 1 ASIA Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen vesistön alitse Arktikumin edustalla, Rovaniemi LUVAN HAKIJA Rovaniemen

Lisätiedot

Nummenjoen järjestelyä koskevan Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen nro 50/2002/1 muuttaminen, Lohja

Nummenjoen järjestelyä koskevan Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen nro 50/2002/1 muuttaminen, Lohja Etelä-Suomi Päätös Nro 142/2013/2 Dnro ESAVI/133/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2013 ASIA HAKIJA Nummenjoen järjestelyä koskevan Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen nro 50/2002/1 muuttaminen,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 63/2011/2 Dnro ISAVI/39/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.10.2011

PÄÄTÖS Nro 63/2011/2 Dnro ISAVI/39/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.10.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 63/2011/2 Dnro ISAVI/39/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.10.2011 HAKIJA Villalan kalaveden osakaskunta ASIA Penkereen purkaminen Puruveden Hummonselän

Lisätiedot

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain Etelä-Suomi Päätös Nro 3/2010/2 Dnro ESAVI/140/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2010 ASIA Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 101 :ssä tarkoitettu hakemus 17.3.2010 annetun ympäristölupapäätöksen nro 7/2010/3

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 104/10/2 Dnro ISAVI/144/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.11.2010

PÄÄTÖS Nro 104/10/2 Dnro ISAVI/144/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.11.2010 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 104/10/2 Dnro ISAVI/144/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.11.2010 HAKIJA ASIA Siilinjärven kunta Siilinjärven kunnan pääviemäreiden, valokuitukaapelin

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA HAKIJAT Aallonmurtaja-laiturin rakentamiselle asetetun määräajan jatkaminen Pielisen Hökänselän rannassa

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 20/2011/2 Dnro ISAVI/193/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.4.2011

PÄÄTÖS Nro 20/2011/2 Dnro ISAVI/193/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.4.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 20/2011/2 Dnro ISAVI/193/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.4.2011 HAKIJAT Jaana ja Heikki Voutilainen ASIA Maalämpöputkiston asentaminen Leinosenlampeen

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 46/10/2 Dnro ISAVI/7/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

LUPAHAKEMUKSEN SISÄLTÖ

LUPAHAKEMUKSEN SISÄLTÖ Etelä-Suomi Päätös Nro 65/2012/2 Dnro ESAVI/179/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 29.3.2012 ASIA Pohjaveden ottaminen asuinrakennuksen lämmityskäyttöön ja johtaminen Vanajaveteen, Hattula HAKIJA Asunto

Lisätiedot

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista,

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Etelä-Suomi Päätös Nro 5/2011/4 Dnro ESAVI/355/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 ASIA HAKIJA Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

Vesilain 3 luvun 3 :n 7) kohta ja 1 luvun 7 :n 1 momentti

Vesilain 3 luvun 3 :n 7) kohta ja 1 luvun 7 :n 1 momentti Etelä-Suomi Päätös Nro 81/2012/2 Dnro ESAVI/14/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.4.2012 ASIA HAKIJA Vesialueen ruoppaaminen ravintolapaviljongin rakentamiseksi Eläintarhanlahdelle ja töiden valmistelu

Lisätiedot

Lämpökaivojen rakentaminen kiinteistölle 052-0157-0006 osoitteessa Lärkullantie

Lämpökaivojen rakentaminen kiinteistölle 052-0157-0006 osoitteessa Lärkullantie Etelä-Suomi Päätös Nro 74/2013/2 Dnro ESAVI/184/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2013 ASIA HAKIJA HAKEMUS Lämpökaivojen rakentaminen kiinteistölle 052-0157-0006 osoitteessa Lärkullantie 1, Karjaa

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 77/10/2 Dnro ISAVI/129/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.8.2010

PÄÄTÖS Nro 77/10/2 Dnro ISAVI/129/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.8.2010 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 77/10/2 Dnro ISAVI/129/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.8.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Lämpökaivojen rakentaminen Heinolan Kirkonkylän pohjavedenottamon kaukosuoja-alueelle (Itä-Suomen vesioikeuden päätös nro 33/92/1, 22.6.

Lämpökaivojen rakentaminen Heinolan Kirkonkylän pohjavedenottamon kaukosuoja-alueelle (Itä-Suomen vesioikeuden päätös nro 33/92/1, 22.6. Etelä-Suomi Päätös Nro 194/2012/2 Dnro ESAVI/48/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.9.2012 ASIA HAKIJA HAKEMUS Lämpökaivojen rakentaminen Heinolan Kirkonkylän pohjavedenottamon kaukosuoja-alueelle

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 86/2012/2 Dnro ISAVI/63/04.09/2012

PÄÄTÖS Nro 86/2012/2 Dnro ISAVI/63/04.09/2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 86/2012/2 Dnro ISAVI/63/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.12.2013 ASIA HAKIJA Vesiosuuskunta Vesiheinä Vesiosuuskunta Vesiheinän vesihuoltoverkoston laajentamiseen liittyvien

Lisätiedot