Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (20)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (20)"

Transkriptio

1 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (20) Yhtymähallituksen jaosto Aika klo 14:03-15:23 Paikka Iisalmen terveyskeskus, kokoustila Virta, 2 krs. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 5 3 Asioiden käsittelyjärjestys 6 4 Esittelijöiden ajankohtaiset asiat 7 5 Yhtymähallituksen jaoston kokouspaikan ja -ajan määrääminen saakka 6 Yhtymähallituksen jaoston pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävillä olo saakka 7 Sosiaalityön palveluiden avustukset vuodelle Terveydenhuollon hoitoon pääsy ja odotusajat 13 9 Tiedotukset Muut asiat

2 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (20) Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Tervo Kirsti Puheenjohtaja Mustonen Mikko Jäsen Pietikäinen Airi Varapuheenjohtaja Toivola Tapio Jäsen Hiltunen Olavi Varajäsen Kekkonen Anne Varajäsen Kärkkäinen Tiina Asiantuntija Oli läsnä 4 esittelyn ajan klo Oinonen Tytti Asiantuntija Oli läsnä 4 esittelyn ajan klo Poissa Halonen Hannu Jäsen Kauppinen Kyösti Jäsen Koivunurmi Helena Jäsen Luttinen Helka Jäsen Väisänen Eero Jäsen Pekkanen Leila Toimitusjohtaja Muut Forsberg Janne Terveysjohtaja Mikkonen Anne Hoito- ja hoivajohtaja Korolainen Kauko Yhtymähallituksen puheenjohtaja Kauppinen Matti Yhtymähallituksen edustaja Räsänen Henna Pöytäkirjanpitäjä Kärkkäinen Seija Hyvinvointijohtaja Allekirjoitukset Kirsti Tervo Puheenjohtaja Henna Räsänen Pöytäkirjanpitäjä Asiat 1-10 Pöytäkirja tarkastettu Anne Kekkonen Pöytäkirjantarkastaja Mikko Mustonen Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja asetettu nähtäville Hallintokeskus, Pohjolankatu 21, Iisalmi, klo. 8-15

3 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (20) Yhtymähallituksen jaosto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Halljao Kutsu yhtymähallituksen jaoston kokoukseen on toimitettu yhtymähallituksen jaoston jäsenille, toimitusjohtajalle ja muille läsnäolo-oikeutetuille sähköisen kokousjärjestelmän kautta. Kutsu on lähetetty kuntalain 14 :n mukaisesti vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan yhtymähallituksen jaosto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta (2/3) jäsenkunnista on kokouksessa edustettuina ja niiden edustajat edustavat vähintään kahta kolmannesta (2/3) kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta äänimäärästä. Hoito- ja hoivajohtajan päätösehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Hyväksyttiin.

4 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (20) Yhtymähallituksen jaosto Pöytäkirjantarkastajien valinta Halljao Hoito- ja hoivajohtajan päätösehdotus: Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa jäsenet Kyösti Kauppinen ja Helena Koivunurmi ja varalla Helka Luttinen ja Mikko Mustonen. Päätös: Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat. Valittiin jäsenet Anne Kekkonen ja Mikko Mustonen sekä varalla Tapio Toivola ja Airi Pietikäinen. Hyväksyttiin.

5 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (20) Yhtymähallituksen jaosto Asioiden käsittelyjärjestys Halljao Hoito- ja hoivajohtajan päätösehdotus: Yhtymähallituksen jaosto hyväksyy esityslistan kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi. Päätös: Hyväksyttiin.

6 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (20) Yhtymähallituksen jaosto Esittelijöiden ajankohtaiset asiat Halljao Perhehoidon esittely. Tiina Kärkkäinen ja Tytti Oinonen esittelivät perhehoitoa Ylä-Savon SOTEn alueella. Päätös: Yhtymähallituksen jaosto merkitsee asian tietoon saatetuksi. Merkittiin pöytäkirjaan, että Tytti Oinonen ja Tiina Kärkkäinen olivat läsnä asian esittelyn ajan klo

7 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (20) Yhtymähallituksen jaosto Yhtymähallituksen jaoston kokouspaikan ja -ajan määrääminen saakka Halljao Valmistelija: hallintosihteeri Henna Räsänen, hen na.rasanen(at)ylasavonsote.fi, puh Kuntayhtymän hallintosäännössä todetaan seuraavaa: 2. Kokousaika ja -paikka Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päät tä mässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo ko kouk sen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee pu heen joh ta jal le esityksen sen pitämisestä. 3. Kokouksen koollekutsuminen Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan va ra pu heen joh ta ja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään kokouskutsun yh tey des sä. Kokouskutsu lähetetään vähintään neljä päivää ennen kokousta jäse nil le, kuntayhtymän toimitusjohtajalle, yhtymähallituksen pu heenjoh ta jal le, yhtymähallituksen toimielimeen nimeämälle edustajalle, kun ta yh ty män jäsenkuntien hallituksille ja muille, joilla on läs näolo-oi keus tai -velvollisuus toimielimen päätäämällä tavalla. Hoito- ja hoivajohtajan päätösehdotus: Yhtymähallituksen jaosto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta hal lin tosään nön 3 :n määräysten mukaan. Kuntayhtymän hallituksen jaoston kokoukset pidetään saak ka. Yhtymähallituksen jaosto voi kokoontua myös muina aikoina mm. kiireellisten asioiden vuoksi puheenjohtajan kutsusta. Tällöin ko kous kut su voidaan toimittaa myös samana päivänä joko kir jal lises ti, sähköisesti tai puhelimella. Päätös: Hoito- ja hoivajohtajan kokouksessa muutettu päätösehdotus: Yhtymähallituksen jaosto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta hallintosäännön 3 :n määräysten mukaan. Kuntayhtymän hallituksen jaoston kokoukset pidetään saakka. Yhtymähallituksen jaosto voi kokoontua myös muina aikoina mm. kiireellisten asioiden vuoksi puheenjohtajan kutsusta. Tällöin

8 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (20) Yhtymähallituksen jaosto kokouskutsu voidaan toimittaa myös samana päivänä joko kirjallisesti, sähköisesti tai puhelimella. Vuoden 2015 yhtymähallituksen jaoston kokoukset: , , , (tarvittaessa), , ja Kokoukset aloitetaan klo Kokouspaikkana Iisalmen terveyskeskus, kokoustila Virta. Hyväksyttiin.

9 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (20) Yhtymähallituksen jaosto Yhtymähallituksen jaoston pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävillä olo saakka Halljao Valmistelija: hallintosihteeri Henna Räsänen, hen na.rasanen(at)ylasavonsote.fi, puh Kuntayhtymän hallintosäännön 14 :n mukaan pöytäkirjan laatii puheen joh ta jan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheen joh ta ja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toi mi eli men päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aika na ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on il moi tet tu. Hoito- ja hoivajohtajan päätösehdotus: Yhtymähallituksen jaosto päättää, että yhtymähallituksen jaoston pöy tä kir jat tarkastetaan ja pidetään yleisesti nähtävillä, mikäli sa lassa pi to sään nök sis tä ei muuta johdu, kuntayhtymän hallinnon tiloissa nii den aukioloaikoina. Pöytäkirjat julkaistaan sähköisesti kuntayhtymän internetsivustolla. Päätös: Hyväksyttiin.

10 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (20) Yhtymähallituksen jaosto Sosiaalityön palveluiden avustukset vuodelle / /2012 Halljao Valmistelija: sosiaalityön päällikkö Ritva Pääkkönen, rit va.paakkonen(at)ylasavonsote.fi, puh Ylä-Savon kuntayhtymä on myöntänyt sosiaalityön tehtäväalueelta avus tuk sia vuonna 2014 Kiuruveden Varapäre ry:lle , Sonka jär ven Mielenterveyskerho ry:lle , Iisalmen Mie len ter veystu ki ry:lle , Päiväkeskus Pysäkki ry:lle (Iisalmi , Kiuru ve si , Sonkajärvi , Vieremä ), MLL/Perheen ta lo -yhteistyölle 6000, perhekeskus Onni ja Ilonalle 5000, se kä lastenhoitotoiminnalle 5500, Pelastakaa Lapset ry:lle Avus tuk sil la tuetaan yhdistyksien sosiaalityötä tukevaa toi min taa. Seuraavat yhdistykset ovat hakeneet avustuksia sosiaalipalveluita tu ke vaan toimintaansa vuodelle 2015: Kiuruveden Varapäre ry/leppäkerttu Iisalmen Mielenterveystuki ry Sonkajärven Mielenterveyskerho ry/touhula Päiväkeskus Pysäkki ry, Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä MLL, perheentalo -yhteistyö Perhekeskus Onni ja Ilona lastenhoitotoiminta, Iisalmi 6 651,30 Kiuruvesi 2 659,80 Sonkajärvi 1 336,20 Vieremä 1 162,20 Pelastakaa Lapset ry Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän sosiaalityön tehtäväalueen ta lous arvi oon on varattu avustuksille määrärahat vuoden 2014 tasolla lukuun ot ta mat ta Päiväkeskus Pysäkki ry:tä, jonka avustusta on lisätty Ra ha-au to maat ti yh dis tyk sen vähennettyä toiminnanjohtajan palkkauk sen avustustasoa toiminnan muututtua osaksi palvelutuotantoa, joka ei kuulu RAY:n avustustoimintaa. Lisäksi MLL/lastenhoitotoimintaan on varattu määräraha myös Kiuruvedelle, Sonkajärvelle ja Vie re mäl le. Lisäaineistona: - avustushakemukset Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallituksen jaosto myöntää vuoden 2015 avustukset Ylä-Sa-

11 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (20) Yhtymähallituksen jaosto von SOTE kuntayhtymän talousarvioon varattujen avus tus mää rä raho jen mukaisesti: Kiuruveden Varapäre ry/leppäkerttu Iisalmen Mielenterveystuki ry Sonkajärven Mielenterveyskerho ry/touhula Päiväkeskus Pysäkki ry, Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä MLL, perheentalo -yhteistyö Perhekeskus Onni ja Ilona lastenhoitotoiminta, Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Pelastakaa Lapset ry Hyvinvointijohtajan päätösehdotus: Yhtymähallituksen jaosto hyväksyy sosiaalityön tehtäväalueen avustuk set vuodelle 2015 valmistelijan esityksen mukaisesti. Päätös: Hyväksyttiin.

12 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (20) Yhtymähallituksen jaosto Terveydenhuollon hoitoon pääsy ja odotusajat 35/ /2014 Halljao Valmistelijat: terveysjohtaja Janne Forsberg, janne.forsberg(at)ylasavonsote.fi, puh , hoito- ja hoivajohtaja Anne Mikkonen, an ne.mikkonen(at)ylasavonsote.fi, puh ja hy vin voin tijoh ta ja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at)ylasavonsote.fi, puh Hoidon saatavuus tarkoittaa tarpeellisten ja oikea-aikaisten ter veyspal ve lu jen turvaamista Suomen kuntien asukkaille ja niille ul ko maalai sil le, joille annetaan terveydenhuollon palveluita EU-säännösten tai sosiaaliturvasopimusten perusteella. Hoitotakuu koskee kii reet tömän hoidon tarpeen arviointia ja toteuttamista. Välitöntä huomiota tai päivystystä vaativan tutkimukseen tai hoitoon pääsee ilman määrä ai ko ja heti. Välitön yhteydensaanti (00 tuntia: 00 minuuttia: 00 sekuntia): viive kunnittain ma pe 8 15:30 (puhelinpalveluohjelma). Iisalmi:01:15:00, yhteispäivystys: 0:32:00 Kiuruvesi:01:08:16 Sonkajärvi:0:45:34 Vieremä:0:22:27 Perusterveydenhuolto : Avosairaanhoito Avosairaanhoidon hoitoon pääsy toteutuu kaikissa kunnissa ter veyden huol to lain enimmäisaikojen puitteissa. Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuollon hoitoon pääsy toteutuu Sonkajärvellä ter veyden huol to lain enimmäisaikojen puitteissa. Hoi toonpääsy ei toteudu enim mäis ai ko jen puitteissa Iisalmessa yhdeksän (9), Kiuruvedellä kuu den (6) ja Vieremällä kahden (2) potilaan kohdalla, mikä edustaa 1,5 %:a hoitoa odottavien kokonaismäärästä. Puheterapia Puheterapiassa hoitoon pääsy ei toteudu terveydenhuoltolain enimmäis ajan puitteissa 102 potilaan kohdalla, mikä edustaa 65 %:a hoitoa odottavien kokonaismäärästä. Fysioterapia Fysioterapian hoitoon pääsy toteutuu kaikissa kunnissa ter vey denhuol to lain enimmäisaikojen puitteissa.

13 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (20) Yhtymähallituksen jaosto Toimintaterapia Toimintaterapian hoitoon pääsy toteutuu kaikissa kunnissa ter veyden huol to lain enimmäisaikojen puitteissa. Peruserikoissairaanhoito : Polikliininen toiminta ja leikkaustoiminta Hoidon tarpeen arviointi toteutuu kaikilla erikoisaloilla ter vey den huolto lain enimmäisaikojen puitteissa. Hoidon ja neuvonnan järjestäminen toteutuu kaikilla erikoisaloilla tervey den huol to lain enimmäisaikojen puitteissa. Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut Hoidon tarpeen arviointi sekä hoidon ja neuvonnan järjestäminen toteutuvat alle 23-vuotiaille terveydenhuoltolain enimmäisaikojen puitteissa. Valmistelijoiden päätösesitys: Yhtymähallituksen jaosto merkitsee asian tiedoksi. Päätös: Yhtymähallituksen jaosto merkitsee asian tietoon saatetuksi.

14 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (20) Yhtymähallituksen jaosto Tiedotukset Halljao Valvira Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen. Ilmoitus PlusTerveys Oy. Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen. Ilmoitus Valmius Hyvinvointiin Group Oy. Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen. Päätös Valmius Hyvinvointiin Group Oy. Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan nimenmuutos. Ilmoitus Esperi Senioripoliklinikka Oy. Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen. Päätös Hammaslääkäriasema Denttarit Oy. 2. Aluehallintovirasto Ohjaus- ja valvonta- sekä tarkastuskäynnin kertomus. Vehkakoti Ay Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti. Ilmoitus Tarjan Kotihoiva. Ohjaus- ja valvonta- sekä tarkastuskäynninkertomus. Vaalijalan kuntayhtymä, Lukkarin palvelukoti Toimeentulotuen määräaikojen valtakunnallinen valvonta. Päätös Yksityisen ilmoituksenvaraisen sosiaalipalvelun vastuuhenkilön vaihtuminen. Ilmoitus Iisalmen Päiväkeskus Pysäkki ry. Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan palvelutoiminnan lopettaminen. Ilmoitus Kuopion kliininen neurofysiologia Oy. Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti. Ilmoitus Savon Hoeva. Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti. Ilmoitus Invalidiliiton Asumispalvelut Oy. 3. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän asiakasraadin kokousmuistiot ja Hoito- ja hoivajohtajan päätösehdotus:

15 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (20) Yhtymähallituksen jaosto Yhtymähallituksen jaosto merkitsee asiat tietoon saatetuksi. Päätös: Yhtymähallituksen jaosto merkitsee asiat tietoon saatetuksi.

16 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (20) Yhtymähallituksen jaosto Muut asiat Halljao Seuraava kokous klo Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Päätös: Yhtymähallituksen jaosto merkitsee asiat tietoon saatetuksi.

17 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (20) Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätök sentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä pää tökseen voi hakea muutosta valittamalla, mutta erimielisyyksiä voidaan puida myös oikeudenkäynneissä. Kysymykseen voivat tulla esimerkiksi seuraavat jälkikäteiset oikeusturvakeinot: Kuntalain mukainen oikaisuvaatimus ja kunnallisvalitus, jollei erityislaissa sää detä muusta muutoksenhakukeinosta. - Hallintovalitus asioissa, joissa muutoksenhausta säädetään erityislainsäädännössä. - Julkisia hankintoja koskevan lain mukainen asian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi hankinta-asioissa. - Kilpailunrajoituslain mukainen menettely asioissa, joissa kunnan epäillään käyttäneen väärin määräävää markkina-asemaansa. - Riita- tai rikosprosessi yksityisoikeudellisissa riita- tai rikosasioissa. - Hallintoriitamenettely, jos kysymyksessä on julkisoikeudelliseen oikeussuhteeseen perustuva riita. - Työtuomioistuinkäsittely tai neuvottelumenettely virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa koskevissa asioissa. Päätökseen on aina liitettävä menettelyohjeet valituksen tai oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Jos muutoksen hakeminen on kielletty, päätökseen on liitettävä ilmoitus muutoksenhakukiellosta. Päätökset, joista ei saa tehdä valitusta tai oikaisuvaatimusta 1. Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät: 1-6, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: ks. kohta oikaisuvaatimusohjeet 1. Hallintolainkäyttölain 5 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä kunnan jäsen.

18 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (20) Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen, Pykälät: 7 Oikaisuvaatimus toimitetaan oikaisuvaatimusajan kuluessa ja viraston aukioloaikana alla olevaan osoitteeseen: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Kirjaamo PL 4 (Pohjolankatu 21) Iisalmi S-posti: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Valitusosoitus Kunnallisvalitus Valituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvolli suuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jä sen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kun nallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Viranhaltijalla ei kunnallisen virkaehtosopimuslain (669/709) 26 :n johdosta ole kuitenkaan oikeutta tehdä valitusta saman lain 2 :n mukaisesta asiasta, jos hänellä tai viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kunnallisvalituksen, Pykälät: Hallintovalitus Kunnan viranomaiset tekevät paljon päätöksiä erilaisten erityislakien nojalla. Erityislakien muutoksenhakusäännökset, jotka ovat hyvin vaihtelevia, menevät kuntalain muutoksenhakusäännösten edelle. Hallintovalituksen tekemistä ei ole rajattu siihen, että päätös on syntynyt laittomalla tavalla (laillisuusperuste), vaan hallintovalituksen voi tehdä myös sillä pe-

19 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (20) rusteella, että päätös on valittajan mielestä epätarkoituksenmukainen (tarkoituksenmukaisuusperuste). Hallintovalituksen saa tehdä vain asianosainen eli sellainen henkilö tai yhteisö, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta päätös koskee. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä hallintovalituksen, Pykälät: Kunnallisvalituksen ja hallintovalituksen alaisiin päätöksiin haetaan muutosta kirjallisella valituksella, joka on toimitettava valitusviranomaisen alla olevaan osoitteeseen: Itä-Suomen hallinto-oikeus Puijonkatu 29 A 2.krs, PL KUOPIO S-posti: Faksi: Muu muutoksenhaku viranomainen, osoite ja postiosoite: Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puoles ta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusai ka on luettava. Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

20 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (20) Tuomioistuimen ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24) Yhtymähallitus Aika 07.05.2013 klo 17:30-18:45 Paikka Iisalmen terveyskeskus kokoushuone, 2. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 AIKA 13.01.2015 klo 17:30-18:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia Nastolan kunta Pöytäkirja 4/2015 44 Perusturvalautakunta Aika 23.04.2015 klo 18:00-19:47 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/2015 327. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/2015 327. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/2015 327 Kunnanhallitus Aika 03.08.2015 klo 13:30-16:08 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 196 Kokouksen avaus 329 197 Kokouksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.11.2013 kello 14:00-17:26 PAIKKA Piilolan palvelukeskus, Terveyskatu 12 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Hämeenlinna 26.5.2011

Hämeenlinna 26.5.2011 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 4 / 2011 62 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 26.5.2011 klo 10.00 10.31 Kokouspaikka Virvelinrannan palvelukeskus, Ansarikuja 1, 13100 Hämeenlinna Saapuvilla olleet

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39 Tekninen lautakunta 20.04.2011 AIKA 20.04.2011 klo 17:00-17:35 PAIKKA Säkylän kunnanvirasto, kokoushuone 202 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-28.2.2011

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 302 2.000.000 EURON TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN 632

Otsikko Sivu 302 2.000.000 EURON TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN 632 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 23/2011 630 Kunnanhallitus 14.11.2011 AIKA 14.11.2011 klo 19:00-19:30 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 302 2.000.000 EURON TALOUSARVIOLAINAN

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Tarkastuslautakunta. TID - AIKA 27.3.2013 klo 17:00-18:15

PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Tarkastuslautakunta. TID - AIKA 27.3.2013 klo 17:00-18:15 1/2013 1 Tarkastuslautakunta TID - AIKA 27.3.2013 klo 17:00-18:15 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 02.12.2014 klo 18:00-19:01 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 81

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 Tekninen lautakunta 08.05.2014 AIKA 08.05.2014 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Konserni- ja henkilöstöjaosto 18.02.2015 AIKA 18.02.2015 klo 16:30-17.37 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Luottokorttien

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 Kunnanhallitus 18.12.2014 AIKA 18.12.2014 klo 12:00-13:10 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 169 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 137

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 137 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 137 Kunnanvaltuusto 27.09.2010 AIKA 27.09.2010 klo 17:00-18:55 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 LAINOJEN MYÖNTÄMINEN KIIMINGIN VESI OY:LLE 140 47

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600 Kunnanhallitus 29.12.2014 AIKA 29.12.2014 klo 18:30-19:13 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 382 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 Tekninen lautakunta 07.04.2014 AIKA 07.04.2014 klo 15:07-15:53 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 16:30-18:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 113 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot