KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 281"

Transkriptio

1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus AIKA klo 18:30-20:51 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 185 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen Talousarvion toteutuminen ja Pohjois-Pohjanmaan hallinto-oikeuden ratkaisu /0452/2/Jokilaaksojen jätelautakunnan päätös Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut/ Kuntien Hetapalvelut 288 Oy:n osakkeiden hankkiminen 191 Muutoksia vuoden 2015 talousarvioon/tietoliikenneverkon 289 rakennusaikainen siltarahoitus 192 Vuorotteluvapaahakemus/Ohjaaja Impola Hallintokuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätösluettelot Muut mahdolliset asiat ja kunnan yhteistoimintaelinten 294 edustajien puheenvuoroja 195 Lausunto Pohjois-Pohjanmaan maakunnan eteläosiin perustettavia valtion luonnonsuojelualueita koskeva asetusluonnos 295

2 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Aulis Raija jäsen Mikkola Ari jäsen Ojalehto Pauli jäsen Pinola Satu I vpj. pöytäkirjantarkastaja Ruha Anne II vpj. pöytäkirjantarkastaja, Pj. 191 Salo Jaana puheenjohtaja Pietikäinen Mika valtuuston I vpj. Manninen Riikka valtuuston II vpj. Hokkanen Riitta esittelijä Kuisma Tuukka pöytäkirjanpitäjä POISSA Pentikäinen Kari jäsen Ristinen Esko valtuuston pj. ALLEKIRJOITUKSET Jaana Salo Anne Ruha Tuukka Kuisma Puheenjohtaja Puheenjohtaja 191 Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarkastusaika Satu Pinola Anne Ruha PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kärsämäen kunnanvirastossa Tuukka Kuisma, pöytäkirjanpitäjä

3 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Khall 185 Kuntalain 58 :n mukaan kunnanhallituksen kokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kunnan hallituksen pää tösvaltaisuus edellyttää siten 4 jäsenen saapuvilla oloa. Hallintosäännön 28 :n mukaan:"kokouskutsun antaa puheenjohta ja tai hänen estyneenä ol lessaan varapuheenjohtaja. Kokouskut sussa on ilmoitettava ko kouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähete tään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen päättämällä tavalla". Esityslista toimii kokouskutsuna. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Khall 186 Kuntalain 63 :n mukaan pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaati mu sohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen ylei sesti nähtävänä siten kuin siitä on enna kolta ilmoitettu. Kunnanhallituksen pöytäkirjat on tarkastanut kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsen tä, jollei kunnanhallitus ole päättänyt pöy täkirjan tarkastamisesta muulla tavalla. Pöytäkirja tarkastetaan keskiviikkona Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastivat Pauli Ojalehto ja Kari Pentikäinen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Satu Pinola ja Anne Ruha.

5 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Työjärjestyksen hyväksyminen Khall 187 Hallintosäännön 31 :n mukaisesti asiat käsitellään esityslistan mukaisessa jär jes tyk ses sä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskut sussa. --- Avattuuaan keskustelun puheenjohtaja tiedusteli kunnanhallitukselta, ot taako se käsiteltäväkseen lisälista-asian 195, Lausunto Pohjois-Pohjanmaan maa kun nan eteläosiin perustettavia valtion luonnonsuojelualueita koskeva ase tus luon nos. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ottaa lisälista-asian käsi tel tä väk si.

6 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Talousarvion toteutuminen ja Khall 188 Oheismateriaalina talousarvion toteutuminen ja verotulot ajalta ja Lisäksi kokouksessa annetaan varainhoitokatsaus 5 ja 6/2015. Asukasluku toukokuun lopussa oli 2681 ja kesäkuun lopussa Työt tömyys as te toukokuun lopussa oli 11,2 % ja kesäkuun lopussa 11,9 %. Kunnanhallitus merkitsee talousarvion ja verotulojen toteutumisen ajalta ja sekä sekä varainhoitokatsaukset 5 ja 6/2015 tietoon saatetuksi. Merkittiin kunnanhallituksen tietoon saatetuksi.

7 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Pohjois-Pohjanmaan hallinto-oikeuden ratkaisu 15/0452/2/Jokilaaksojen jätelautakunnan päätös Khall 189 Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on antanut ratkaisunsa 15/0452/2 koskien Jo ki laak so jen jätelautakunnan päätöstä Muussa kuin asumi ses sa syntyvän yhdyskuntajätteen kuljetusjärjestelmän tarkastelu. Hallin to-oi keus on katsonut, että jätelautakunnan päätös ei ole valittajien esit tämil lä perusteluilla kuntalain 90 :n 2 momentin (1375/2007) tarkoittamalla ta val la lainvastainen ja että päätöstä ei ole syytä kumota. Jätelautakunnan päätöksestä valittivat Nivalan ja Pyhäjärven kaupungit ja Kär sä mäen kunta sekä kolme jätehuoltoyritystä: Haapaveden Jätehuolto Mar tin mä ki Oy, Kuljetus Niskanen Ky Pyhäjärvi, Pyhäsalmen Jätekuljetus Oy, Pyhäjärvi. Oheismateriaalina on kunnanhallituksen 187/2013 pykälä ja hal lin tooi keu den antama ratkaisu. Kunnanhallitus päättää toistaa Korkeimmalle hallinto-oikeudelle aiemmin Poh jois-suo men hallinto-oikeudelle lausumansa Jokilaaksojen jätelautakunnan päätöksestä Kunnanhallitus toteaa jatkovalituksessaan, että kaikkien tätä asiaa kos kevien jätelain säätämien edellytysten ei tule täyttyä koko jätelautakunnan järjestämisalueella samanlaisina vaan kuntakohtaisia eroja saadaan jär jestämisessä huomioida. Jokilaaksojen jätelautakunta ei ole ollut huolellinen asianosaisten kuulemisessa ja jättänyt kuntakohtaiset eroavaisuudet asianosaistarkastelussaan vähemmälle. Jos kuntakohtaiset olosuhteet olisi kuulemisen yhteydessä tarkemmin selvitetty, tehty päätös ei olisi syrjinyt toimialalla toimivia pieniä yri tyk siä. Kunnanhallitus vaatii Pohjois-Pohjanmaan hallinto-oikeuden ratkaisun 15/0452/2 ja Jokilaaksojen jätelautakunnan päätöksen kumoa mis ta. Kunnanhallitus päätti tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

8 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut/ Kuntien Hetapalvelut Oy:n osakkeiden hankkiminen Khall 176 Kunnanhallitus on , 387 päättänyt irtisanoa Kärsämäen kunnan ja Ppky Selänteen välisen osajäsenyyssopimuksen talous- ja henkilöstöhallin non palveluista päättymään Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen hankkimista on valmisteltu ns. in hou se-han kin ta na palveluja tuottavilta yhtiöiltä. In house- menettely on mah dol lis ta, kun kunta on palveluja tuottavan yhtiön omistaja. Tällöin kunta voi hankintalain mukaisesti ostaa talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja si dos yk si köl tään niitä kilpailuttamatta. Kärsämäen kunnan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen tuottamisesta in house- periaatteella on pyydetty tarjoukset kolmelta palveluntuottajalta, jois ta kaksi jättivät tarjouksen. Tarjouspyyntö sekä jätetyt tarjoukset ovat näh tä vil lä kokouksessa. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jätti Kuntien Hetapalvelut Oy, joka tarjoaa Kärsämäen kunnalle talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut vuo del le 2016 alkaen kiinteänä hinta olisi euroa. Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen hinta ja ennakkolaskutus muo dos tu vat todellisten suoritteiden mukaisesti viimeistään alkaen. Kärsämäen kunnan tulee hankkia Vieskan liikelaitoskuntayhtymältä viisi Kun tien Hetapalvelut Oy:n osaketta ja tämän jälkeen hyväksyä sekä al le kirjoit taa Kuntien Hetapalvelut Oy:n osakassopimus, jonka hyväsyy ensin Kun tien Hetapalvelut Oy:n ylimääräinen yhtiökokous. Osakassopimuksen mu kai ses ti yhtiön osakkeiden à -hinta on 120 euroa. Kunnanhallitus päättää hankkia Vieskan liikelaitoskuntyhtymältä viisi Kun tien Hetapalvelut Oy:n osaketta hintaan 120 euroa kpl, yhteensä 600 euroa. Khall 190 Vieskan liikelaitoskuntayhtymä on ilmoittanut myytävien osakkeiden hinnan olevan 200 euroa kpl. Kunnanhallitus päättää hankkia Vieskan liikelaitoskuntayhtymältä viisi Kun tien Hetapalvelut Oy:n osaketta hintaan 200 euroa kpl, yhteensä 1000 eu roa.

9 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Muutoksia vuoden 2015 talousarvioon/tietoliikenneverkon rakennusaikainen siltarahoitus Khall Kärsämäen kunnan tietoliikenneverkkohanke perustuu lakiin laa ja kais ta ra ken ta mi sen tuesta haja-asutusalueilla /1186. Lain tarkoiuksena on turvata monipuoliset viestintäpalvelut kaikkialla Suomessa, myös maa seu tu alueil la, jonne perinteisten teleyritysten intressit valokuituun pe rus tu van laajakaistaverkon rakentamiseksi eivät ulotu. Tietoliikenneverkon toteutus on kolmivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa Poh jo lan Werkonrakennus Oy on osana laajakaista esiselvitys-hanketta suun ni tel lut reitti- ja maastokartoituksin runko- ja tilaajaverkkojen si joit tumi sen maastoon. Ensimmäisessä vaiheessa on myös tehty liittymien markki noin ti, suunnitelmat rahoituksen hakemista varten kustannusarvioineen, tar jouk set koneurakoinnista, kaapelien jatkamistöistä, tarvikkeista, kui tukaa pe leis ta ja kartoituksesta sekä operaattoritasoisen suunnitelman var si naisen rakentamisen toteuttamiseksi. Vaihe yksi on alkanut syksyllä 2013 ja päät ty nyt rahoituksen hakemiseen ja myönteiseen rahoituspäätökseen maalis kuus sa Varsinainen runkoverkon rakennuttaminen on vaihe kaksi, mitä varten urakoit si joi den kilpailutus on toteutettu 2/2014, ja runkoverkon toteuttaminen al kaa 5/2014 ja päättyy vuoden 2014 loppuun mennessä. Kolmannessa vaiheessa toteutetaan tilaajayhteydet, mitkä on suunniteltu run ko ver kon suunnittelun yhteydessä. Kärsämäen kunnanhallitus on , 191 päättänyt hyväksyä yh teistyö so pi muk sen Kärsämäen kunnan ja PyhäNet Oy:n välillä. Yh teis työ so pimuk sen mukaan PyhäNet Oy toteuttaa valokuituun perustuvan tie to lii kenne ver kon ja verkkopalvelut myös Kärsämäen hankealueella. Toi min ta mallin perusteluina on, että Pyhäjärvi Kärsämäen verkon kautta saa yhteydet Ou luun ja koko Pohjois-Suomeen ja Kärsämäki Pyhäjärveltä Pihtiputaan ver kon kautta Keski-Suomeen ja etelään. Kärsämäen hankealueen hankehakuun PyhäNet Oy osallis tui, ja maakuntahallitus on päätöksellään valinnut PyhäNet Oy:n myös Kärsämäen hankealueen laajakaistan toteuttajaksi. Pohjois-Suomen ELY-keskus on tehnyt Pyhäjärven han ke alueen tukipäätöksen ja Kärsämäen hankealueen tukipäätöksen. Kärsämäen hankealueiden kustannusarvio ja rahoitusbudjetti on: Haettu euroa Hyväksytty euroa EU+valtio , ,20 Kunnat , ,60

10 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Julkinen rahoitus yhteensä , ,80 Yksityinen rahoitus , ,20 Kokonaisrahoitus , ,00 Kärsämäen valtuusto on , päättänyt osallistua laa ja kais tahank kee seen osuudella, joka on 22 % osuus hyväksytystä run kover kon kustannusarviosta. Koska tukirahoitus on kustannusperusteista, jälkikäteisrahoitusta, PyhäNet Oy tarvitsee hankkeen toteutukseen nk. siltarahoitusta. Investointikulut reali soi tu vat tasaisesti, mutta maksatukset viipyvät arviolta kolme kuukautta ha ke muk ses ta. Maksatusta haetaan ensimmäisen kerran ajanjaksolta 7/2013-3/2014 ja toinen erä ajanjaksolta Siltarahoitustarve on suu rim mil laan heinä-lokakuulla 2014 väheten sen jälkeen, kun ensimmäistä eris tä on saatu suoritus, ja ostopalvelujen kysyntä vuoden loppua kohti hiljen ty nyt. PyhäNet Oy:n hallitus hakee Kärsämäen kunnalta siltarahoitusta Kärsämäen laa ja kais ta-hank keen hyväksyttyjen rahoituspäätösten Eu+valtio ra hoi tusosuu del le ,20 euroa lyhytaikaista lainaa. Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se myöntää PyhäNet Oy:lle Kär sä mäen tietoliikenneverkon rakentamisaikaisena lainana enintään euroa. Tälle rakentamisaikaiselle lainalle ei edellytetä PyhäNet Oy:n vakuutta. Lyhytaikainen laina maksetaan erissä PyhäNet Oy:n esittämän mak su oh jelman mukaisesti rakennusaikana. Annettava lyhytaikainen laina katetaan lisää otettavalla talousarviolainalla. Tämän päätöksen voimaantulo edellyttää Pyhäjärven kaupungin valtuuston päätöstä suunnatun osakeannin toteuttamisesta kunnan päätöksessä mainituin ehdoin. Valt 43 Merk. Merja Öykkönen ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

11 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Khall Taajama-alueen laajaistayhteyksien rakentaminen etenee mahdollisesti saata van avustuksen turvin. Kunta on hakenut euron määräiselle verkko in ves toin nil le avustusta euroa. Mikäli avustus myönnetään to teutta mi nen edellyttää lisäksi, että kunta myöntäisi väliaikaista siltarahoitusta enin tään euroa Pyhänet Oy:lle. Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle varattavaksi vuoden 2015 ta lousarvioon euron lisämäärärahan laajakaistaverkkoinvestoinnin siltarahoitukseen Pyhänet Oy:lle. Tämä vuoden 2015 talousarvion muutos katetaan lisää otettavalla talousarviolainalla Käydyn keskustelun jälkeen kunnajohtaja täydensi päätösehdotustaan. Kunnanjohtajan täydennetty päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle varattavaksi vuoden 2015 ta lousarvioon euron lisämäärärahan laajakaistaverkkoinvestoinnin siltarahoitukseen Pyhänet Oy:lle. Kunnan maksuosuus hankkeessa on enintään euroa ja vähintään euroa, riippuen yksityisten tilaajien lopullisesta määrästä. Tämä vuoden 2015 talousarvion muutos kate taan lisää otettavalla talousarviolainalla. Kunnanhallitus hyväksyi täydennetyn päätösehdotuksen yksimielisesti. Kunnanhallitus päätti tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa. Merk. Jaana Salo ja Satu Pinola eivät esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Puheenjohtajana tämän pykälän osalta toimi II vpj. Anne Ruha.

12 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Vuorotteluvapaahakemus/Ohjaaja Impola Khall 192 Ohjaaja Tarja Impola hakee vuorotteluvapaata ajalle ja Vuorotteluvapaalle lähtevän sijaiseksi on palkattava tietyt edellytykset täyttä vä työtön työnhakija. Sijaista ei tarvitse palkata samoihin tehtäviin, joita vuorottelija on hoitanut. Hallintosäännön 21 :n mukaan hakemuksen käsittelee kunnanhallitus, koska kyseessä on yli 30 päivän työvapaa. Kunnanhallitus päättää myöntää ohjaaja Tarja Impolalle vuorotteluvapaan ajal le ja

13 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Hallintokuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätösluettelot Khall 193 Saatetaan kunnanhallituksen tiedoksi seuraavat hallintokuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätösluettelot: Vapaa-ajan lautakunta: - Opetustoimen lautakunta: Tekninen lautakunta: - Kunnanjohtaja Henkilöstöpäätös: 15 Yleinen päätös: :t 14 ja 16 Kunnansihteeri Henkilöstöpäätös: :t 4 ja 7 Yleinen päätös: :t 6, 8, 10 Hankintapäätös: 9 Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen opetustoimen lautakunnan pöytäkirjan sekä kunnanjohtajan ja kunnansihteerin päätösluettelot ja päättää samalla, ettei se käytä kuntalain mukaista otto-oikeutta edellä mainittujen asioiden osalta.

14 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Muut mahdolliset asiat ja kunnan yhteistoimintaelinten edustajien puheenvuoroja Khall 194 Kuntayhtymät: Yhtiökokoukset: Lautakunnat: Johtokunnat: Muut kokoukset/palaverit: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen käytetyt puheenvuorot. --- Raija Aulis käytti puheenvuoron Kuntamarkkinoille osallistumisesta. Kunnanhallitus kävi keskustelua sosiaali- ja terveyspalveluihin ja ruo kahuol to- ja siivouspalveluihin liittyen. Kunnanhallitus keskusteli olevasta ja tulevasta turvapaikanhakijatilanteesta Suo mes sa. Kunnanjohtaja käytti puheenvuoron liittyen Ppky Selänteen ym pä ris tö lau takun nan kokoukseen ja Pohjois-Pohjanmaan kuntapäiviin liittyen. Pauli Ojalehto toi terveiset Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunnan kokouk ses ta. Kunnanhallitus merkitsi käytetyt puheenvuorot tietoon saatetuiksi.

15 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Lausunto Pohjois-Pohjanmaan maakunnan eteläosiin perustettavia valtion luonnonsuojelualueita koskeva asetusluonnos Khall 195 Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa niiltä kunnilta, joiden alueella si jaitsee Pohjois-Pohjanmaan maakunnan eteläosiin perustettavia valtion luonnon suo je lu aluei ta. Kärsämäen kunnan alueelle on ehdotettu Val tio neu voston päätöksellä perustettavaksi Lapinniemen luonnonsuojelualue, pinta-ala 192 ha; Lauttanevan luonnonsuojelualue, pinta-ala 260 ha; Nurmesjärven luon non suo je lu alue 308 ha ja Ympäristöministeriön päätöksellä Lat va kankaan luonnonsuojelualue, pinta-ala 26,0 ha. Kyseessä ovat valtion mailla sijaitsevat, valtion hallinnassa olevien val takun nal lis ten suojeluohjelmiin tai Natura verkostoon kuuluvien sekä eräi den muiden valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin hankittujen alueiden pe rus ta mi ses ta luonnonsuojelualueiksi. Valtioneuvoston päätöksellä perustetaan 27 luonnonsuojelualuetta, pinta-alal taan ha ja Ympäristöministeriön päätöksellä 480 ha. Tulevat ase tuk set määräävät myös eri eläinlajien metsästysoikeudet. Lausunto tulee antaa elokuun loppuun mennessä. Lausuntopyynnön oheismateriaali liitetään mukaan. Kunnanhallitus katsoo, että sillä ei ole huomautettavaa Pohjois-Pohjanmaan maa kun nan eteläosiin valtion omistuksessa tai hallinnassa olevien luonnonsuojelualueiden perustamiseen.

16 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvali tusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: , 191, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaati mus, seuraa viin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: 190, 192 Hallintolainkäyttölaki 5 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite KÄRSÄMÄEN KUNTA KUNNANHALLITUS Keskuskatu KÄRSÄMÄKI puh fax Pykälät: 190, 192 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.oikaisuvaatimusaikaa las kettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuksen sisältö: Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisu vaatimuskirjelmän sisältö ja toimittaminen, katso jäljempänä kohta Valitusasiakirja. Liitetään pöytäkirjaan

17 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta an nettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on teh nyt oikaisuvaatimuk sen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa pää tökseen hakea muutosta kunnal lis valituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pohjois-Suomen hallinto-oikeus PL OULU vaihde puh fax virka-aika klo Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika päivää Muu muutoksenhakuviranomainen, osoite ja postiosoite pykälät: Valitusaika 14 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaanti päivää ei lasketa. Valitusasiakirja Valitusasiakirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valitusasiakirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta, postiosoi te ja puhelinnumero. Valitusasiakirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todis tettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjaan on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei nii tä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mu kaan kuin HLL 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päi vänä en nen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhä-, itse näisyys-, vapunpäi vä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle en simmäi senä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitus asiakirjat voi lähettää postitse,sähköisesti tai lä hetin vä li tyk sellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan vii meisenä päi vänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät: Pykälät: Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa ole va oikeuden käyntimaksu (vuonna ). Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan.

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600 Kunnanhallitus 29.12.2014 AIKA 29.12.2014 klo 18:30-19:13 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 382 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 63

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 63 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 63 Valtuusto 29.04.2014 AIKA 29.04.2014 klo 19:00-20:05 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 36 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 Kunnanhallitus 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 17:00-17:57 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 376 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 Tekninen lautakunta 08.05.2014 AIKA 08.05.2014 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263 Valtuusto 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 19:00-21:33 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 145 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97 Tarkastuslautakunta1 AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 63 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 20.01.2014 klo 15:00-17:43 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 604 Kaupunginhallitus AIKA 08.09.2014 klo 15:00-17:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 301 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalon kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalon kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 37/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 30.12.2013 klo 15:00-18:25 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 693 Kokouksen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 02.12.2014 klo 18:00-19:01 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 81

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120. Kunnanvaltuusto 26.08.2013. Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120. Kunnanvaltuusto 26.08.2013. Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120 Kunnanvaltuusto 26.08.2013 Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19 Kunnanhallitus 26.05.2014 Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 124 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 125 Esityslistan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23 Tekninen lautakunta Aika 19.08.2014 klo 17:05-17:55 Paikka Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 74 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93 Rakennuslautakunta 04.09.2013 Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 54 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 Kunnanhallitus 20.09.2010 AIKA 20.09.2010 klo 18:30-20:20 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 115 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 116

Lisätiedot