Tällä sopimuksella (jäljempänä Sopimus) sovitaan Ohjelman esitys-, välitys- ja muista oikeuksista.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tällä sopimuksella (jäljempänä Sopimus) sovitaan Ohjelman esitys-, välitys- ja muista oikeuksista."

Transkriptio

1 SOPIMUS Sopijapuolet ja yhteyshenkilöt Sopijapuolet Yleisradio Oy (jäljempänä Yle) Y-tunnus , kotipaikka Helsinki Radiokatu 5, Yleisradio ja Järjestäjä (jäljempänä Järjestäjä) Y-tunnus , kotipaikka xxx Yhteyshenkilöt Järjestäjän puolelta henkilö X, yhteystiedot Ylen puolelta henkilö Y, yhteystiedot 1. Sopimuksen kohde Yle taltioi x.x.2014 kauungissa xxx järjestettävän musiikkijuhlien konsertin (jäljempänä Tilaisuus). Yle koostaa taltioidusta materiaalista radiokonsertin (jäljempänä Ohjelma), jonka suunniteltu ensilähetys on yy.y.2014 klo Konsertissa esiintyvät Konsertin ohjelma on Tällä sopimuksella (jäljempänä Sopimus) sovitaan Ohjelman esitys-, välitys- ja muista oikeuksista. Järjestäjä ilmoittaa esiintyjille tulevasta radioinnista. Ylen tuottava kustannuspaikka on 1545 ja tuotantonumero Ylen tehtävät Yle vastaa Tilaisuuden äänitaltioinnista omalla teknisellä kalustollaan ja henkilökunnallaan. Tilaisuudesta koostettavan Ohjelman valmistamisesta ja lähettämisestä Sopimuksen mukaisesti. Ohjelmaan sisältyvän musiikin esitysoikeuskorvauksista omien lähetystensä osalta Ohjelmaan liittyvästä tiedotus- ja markkinointitoiminnasta 3. Järjestäjän tehtävät Järjestäjä vastaa: Tilaisuuden järjestämisestä ja siitä aiheutuvista kustannuksista. Tämä sisältää sekä tekniset että muut järjestelyt mukaan lukien sopimusten tekeminen Tilaisuuden esiintyjien kanssa siten, että ne kattavat Ylelle tämän Sopimuksen mukaan tulevat taltiointi-, välitysja muut oikeudet eikä Ylelle aiheudu Tilaisuuden taltioinnista ja Ohjelman esittämisestä korvausvelvollisuutta esiintyjille.

2 Järjestäjän käyttämien esiintyjien ja muiden henkilöiden ja Ylen välille ei synny minkäänlaista työ- tai muuta sopimussuhdetta tämän Sopimuksen ja siinä sovitun tuotannon perusteella Tilaisuuden järjestäjänä kaikista Tilaisuuden edellyttämistä viranomaisluvista sekä yleisön turvallisuudesta. siitä, että Ylen työntekijöiden työturvallisuudesta taltiointipaikalla on huolehdittu ja että desibelit Tilaisuudessa eivät ylitä tämän Sopimuksen kohdassa 5 määriteltyjä enimmäiskorkeuksia. siitä, että Yle saa työssään tarvittavalle kalustolle ja henkilökunnalle tarpeellisiksi katsomansa tilat ja paikat korvauksetta käyttöönsä taltiointipaikalla siitä että Yle saa suorittaa tallennuksia myös Tilaisuuden harjoituksissa ja Järjestäjä on velvollinen järjestämään mahdollisuuden mikrofonikokeeseen (soundcheck). siitä, että kaikki suunnitellut taltioinnit voidaan toteuttaa. Järjestäjä kertoo mahdollisuuksien mukaan omassa käsiohjelmassaan Ylen lähettämästä Ohjelmasta/radioinnista sekä käyttää Ylen logoa (Yle Radio 1) Tilaisuuden käsiohjelmassa. Ylen ja kanavan logoa saa käyttää Järjestäjän lehti-ilmoituksissa Sopijapuolten erikseen sopimalla tavalla. 4. Ylen oikeudet Ylellä on yksinoikeus taltioida Tilaisuus ja välittää koostettava Ohjelma kokonaan tai osina. 4.1 Radio- ja internet-esitysoikeudet Ylellä on yksinoikeus Ohjelman radion ensiesitykseen sekä Ohjelman yhteen (1) uusintalähetykseen. Jos Ohjelma uusitaan useammassa osassa, pidetään sitä Ohjelman yhtenä uusintalähetyksenä. Ylen esitysoikeudet sisältävät kaksi (2) kolmenkymmenen (30) vuorokauden mittaista esitysjaksoa, joiden aikana Ylellä on oikeus välittää Ohjelmaa rajoittamattomasti välineestä ja jakelutavasta riippumatta, sisältäen myös on-demand-jakelun esimerkiksi Internetissä streaming-tekniikkaa käyttäen. Ylellä on yksinoikeus esittää Ohjelma ulkomailla ulkosuomalaisille suunnatun Radio Finlandin ohjelmistossa samanaikaisesti alkuperäisen lähetyksen kanssa tai enintään 48 tunnin kuluessa ohjelmien alkuperäisestä lähetysajankohdasta. Ylellä on oikeus tarjota Ohjelmaa jakelutavasta riippumatta radion kansainvälisen ohjelmavaihdon puitteissa EBU:n jäseninä oleville yleisradioyhtiöille käytettäväksi kokonaan tai osittain. Ylellä on oikeus esittää Ohjelma tai osia Ohjelmasta tiedotustoiminnassa sekä ennakkomainonnassa kaikissa välineissä ja kaikkia välitystapoja käyttäen sekä sisäisessä esittelyja opetuskäytössä ja muissa vastaavissa tilaisuuksissa. Ylellä on oikeus esittää Ohjelma kilpailuissa, festivaaleilla, messuilla sekä muussa vastaavanlaisessa käytössä. Ylellä on yksinoikeus Suomessa Ohjelman ei-kaupalliseen tallennelevitykseen, joka sisältää levityksen muun muassa kirjasto-, laitos-, ja opetuskäyttöön sekä ei-kaupallisen esitysoikeuden näissä laitoksissa. 4.2 Muut oikeudet Ylellä on oikeus haastatella tekijöitä ja taiteilijoita sekä käyttää haastatteluja korvauksetta Tilaisuutta käsittelevien ohjelmiensa yhteydessä. Ylellä on oikeus myös käyttää uutis- ja ajankohtaisohjelmissaan korvauksetta inserttejä Ohjelmasta. Ylellä on oikeus säilyttää Ohjelma ja Tilaisuudesta tallennettu materiaali arkistossaan. Ylellä on sille luovutettuja oikeuksia käyttäessään oikeus valmistaa Ohjelmasta käytön edellyttämiä kappaleita

3 5. Melutasot 6. Musiikki 7. Korvaus Järjestäjä vastaa: siitä, ettei yleisöä altistavien yksittäisten lyhytaikaisten impulssimaisten äänien, kuten laukauksien, taajuuspainotusta C käyttäen mitattu huipputaso, LCpeak, ei saa ylittää 140 db. Muun yleisöä altistavan melun, kuten konserttimusiikin, LAFmax-taso ei saa ylittää 115 db(a) eikä LAeq,4h 100 db(a). Sen lisäksi, mitä yllä on todettu yleisölle sallituista alueista, Yle edellyttää, että myöskään esiintymislavan edessä ei saa ylittää maksimitasoa 115 db(lafmax) eikä keskiäänitasoa 106 db (LAeq) mitattuna. Yle vastaa tässä Sopimuksessa Ylelle luovutettujen oikeuksien osalta Ohjelmaan sisältyvän Tilaisuuden musiikin Teostolle maksettavista korvauksista Yle maksaa Järjestäjälle kertakaikkisena kokonaiskorvauksena kaikista tässä Sopimuksessa mainituista tehtävistä ja oikeuksista Järjestäjälle laskua vastaan tallentamisen jälkeen yhteensä (xxxxx-) euroa. Yle maksaa edellä mainitun korvauksen neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa siitä, kun Yle on vastaanottanut ja hyväksynyt laskun. Järjestäjä lisää laskuun maksuhetkellä voimassa olevan arvonlisäveron. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Laskussa tulee mainita seuraavat tiedot: Laskun aihe Konsertin radiointikorvaus, kustannuspaikka 1545 ja tuotantonumero sekä laskun hyväksyjän nimi: Heikki Valsta. Lasku tulee osoittaa Yleisradio Oy:lle. Ensisijainen laskutustapa on sähköinen: Verkkolaskuosoite: (= Ylen OVT-tunnus) Operaattori: OpusCapita Group Oy, välittäjätunnus: Laskutusosoite paperilaskujen osalta on: Yleisradio Oy. Talouden palvelukeskus. PL 500, Yleisradio 8. Sponsorointi ja mainonta Järjestäjällä ei ole oikeutta sopia elinkeinonharjoittajien kanssa näiden tuotteiden tai palveluiden kuuluvuusdesta Tilaisuudessa tai Ohjelmassa. 9. Yhteisen työpaikan turvallisuus Järjestäjä on työturvallisuuslain 51 :n tarkoittama pääasiallisen määräysvallan käyttäjä yhteisellä työpaikalla. Pääasiallisen määräysvallan käyttäjä on velvollinen huolehtimaan po. lain mukaisesta tarpeellisesta tiedottamisesta ja yhteistoiminnasta. Sopijapuolten on ennen tässä Sopimuksessa sovitun Ohjelman tekemisen aloittamista ja olosuhteiden muuttuessa viipymättä tiedotettava toisilleen ja muille yhteisen työpaikan työnantajille niistä vaara- ja haittatekijöistä, joita Sopijapuolet tai sen palveluksessa olevat tai Sopijapuolen käyttämän alihankkijan palveluksessa olevat voivat aiheuttaa yhteisellä työpaikalla, samoin kuin muista työturvallisuuslain 6 luvun mukaisista asioista. 10. Kolmannen osapuolen vaatimukset Järjestäjä vakuuttaa hankkineensa ja omistavansa kaikki oikeudet sopia tämän Sopimuksen tarkoittamista tehtävistä, oikeuksista. Järjestäjä vastaa Ylelle siitä, että sen tekijöiden, esiintyjien ja muiden kolmansien osapuolien kanssa tekemät sopimukset kattavat tämän Sopimuksen oikeudet ja ettei se tee tai ole tehnyt tämän Sopimuksen kanssa ristiriitaisia sopimuksia kolmannen osapuolen kanssa.

4 11. Alihankkijat Järjestäjä vastaa omien velvoitteidensa osalta kaikista kolmannen osapuolen Yleen ja/tai Ylen sopimuskumppaniin kohdistamista Tilaisuuden taltiointia tai Ohjelman tämän Sopimuksen mukaista käyttöä koskevista vaatimuksista. Mikäli Yle tai Ylen sopimuskumppani joutuu kolmannen osapuolen vaatimusten seurauksena korvausvastuuseen tässä Sopimuksessa luovutettujen oikeuksien tai Ohjelman tämän Sopimuksen mukaisesta käytöstä, Järjestäjä sitoutuu korvaamaan Ylelle tai Ylen sopimuskumppanille aiheutuneet välittömät ja välilliset vahingot ja kulut sekä Ylen ja/ tai sopimuskumppanin maksettavaksi määrätyt korvaukset. Järjestäjän vastuu kattaa myös tekijänoikeuslain 57 :n 1 momentin tarkoittaman kohtuullisen hyvityksen. Järjestäjä vastaa siitä, että sen alihankkijoiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa tekemät sopimukset vastaavat tämän Sopimuksen oikeuksia ja velvoitteita. Järjestäjä vastaa käyttämiensä alihankkijoiden suorituksista kuten omistaan. 12. Taltiointityön estyminen tai peruuntuminen Mikäli Tilaisuuden esiintyjät tai ennakolta sovitut ohjelmat muuttuvat, on Ylellä kohdassa 4 sovitut oikeudet sijalle tulleen esiintyjän tai ohjelman tallentamiseen ja välittämiseen tai korvauksen alentamiseen ohjelmiston muuttunutta osaa vastaavalla määrällä. Järjestäjän tulee ilmoittaa muutoksista tässä sopimuksessa mainitulle Ylen yhteyshenkilölle viipymättä. Mikäli taltiointityö Tilaisuudessa estyy Ylestä riippumattomista syistä, alennetaan korvausta tallentamatta / välittämättä jäänyttä osaa vastaavalla määrällä. Mikäli Tilaisuus peruuntuu kokonaan tai osittain, alennetaan korvausta peruuntunutta osaa vastaavalla määrällä. Mikäli tieto peruuntumisesta annetaan niin myöhään, että Ylen tekniikka on jo tullut paikalle, sovitaan Ylelle aiheutuneiden välittömien kustannusten korvaamisesta kohdan 14 mukaisesti. 13. Sopimuksen purkaminen Ylellä on oikeus purkaa sopimus välittömästi, jos Järjestäjä ei järjestä tämän Sopimuksen mukaista Tilaisuutta tai Tilaisuuksien sisältö poikkeaa olennaisesti Sopijapuolten kesken sovitusta Järjestäjä muutoin olennaisesti rikkoo tämän Sopimuksen ehtoja Järjestäjä asetetaan selvitystilaan tai konkurssiin ylivoimaisen esteen aiheuttama viivästys jatkuu yli kolme (3) kuukautta esityksiä jää taltioimatta Ylestä riippumattomista syistä Järjestäjällä on oikeus purkaa Sopimus välittömästi, jos Yle olennaisesti rikkoo tämän Sopimuksen ehtoja ylivoimaisen esteen aiheuttaman viivästys jatkuu yli kolme (3) kuukautta Ilmoitus sopimuksen purkamisesta on tehtävä kirjallisesti. Purkamisen aiheuttaja on velvollinen korvaamaan toiselle osapuolelle Sopimuksen purkamisesta aiheutuneet välittömät vahingot ja kulut, mikäli purkaminen johtuu jostain muusta syystä kuin ylivoimaisesta esteestä. Korvausvelvollisuus ei kata välillistä vahinkoa, kuten saamatta jäänyttä voittoa, vahinkoa, joka aiheutuu konserttien keskeytymisestä tai viivästymisestä tai siitä, ettei sopimuskumppani pysty täyttämään sopimusvelvoitettaan suhteessa kolmanteen osapuoleen, tai muuta samankaltaista, vaikeasti ennakoitavaa vahinkoa. Mikäli Yle purkaa Sopimuksen Järjestäjästä johtuvasta syystä, on Ylellä oikeus valmistaa taltioimistaan konserteista ohjelmat ja esittää ne tämän sopimuksen mukaisesti, mikäli Yle on purkamiseen mennessä maksanut tämän Sopimuksen mukaisesti taltioinneista ja niihin liittyvistä oikeuksista. 14. Vahingonkorvausvelvollisuus Mikäli Sopijapuoli on tämän sopimuksen perusteella velvollinen suorittamaan toiselle Sopijapuolelle vahingonkorvausta, vahingonkorvauksen tulee peittää ainoastaan rikkoneen Sopijapuolen tuottamuksesta tai laiminlyönnistä toiselle Sopijapuolelle aiheutuneet välittömät vahingot. Korvausvelvollisuus ei kata välillistä vahinkoa, kuten liikevaihdon vähentymistä, saamatta jäänyttä voittoa, tai sitä, ettei Sopijapuoli pysty täyttämään sopimusvelvoitteitaan suhteessa kolmanteen

5 osapuoleen, kolmannelle osapuolelle maksettavaa sopimussakkoa tai muuta samankaltaista, vaikeasti ennakoitavissa olevaa vahinkoa. Sopijapuoli ei myöskään korvaa kolmannen osapuolen vastuulla olevista seikoista johtuvia vahinkoja eikä rikkoneesta Sopijapuolesta riippumattomista syistä johtuvia vahinkoja. 15. Ylivoimainen este (Force Majeure) Mikäli jommankumman Sopijapuolen sopimusvelvoitteen täyttäminen viivästyy ko. Sopijapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta syystä, jota tämän ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon tämän sopimuksen tekohetkellä ja jonka seurauksia ko. Sopijapuoli ei kohtuudella olisi voinut estää, ko. Sopijapuoli vapautuu sopimuksesta johtuvien velvoitteiden täyttämisestä niin pitkäksi aikaa kuin ylivoimainen este kestää. Ylivoimaisia esteitä ovat mm. sota, mellakka tai muu kriisitilanne, liikekannallepano, kriisiajan tiedottaminen, viranomaisen suorittama pakko-otto tai takavarikko julkiseen tarpeeseen, tuonti- tai vientikielto, luonnonmullistus, yleisen liikenteen tai energiajakelun keskeytys tai tulipalo, lakko tai muu työselkkaus (ei Sopijapuolen yrityskohtainen lakko tai muu työselkkaus) muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja epätavallinen Sopijapuolista riippumaton syy. Alihankkijan viivästys katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi vain, jos se johtuu edellä tarkoitetusta esteestä eikä alihankintaa voida suorittaa muualta ilman kohtuutonta ajanhukkaa tai kohtuuttomia kustannuksia. Sopijapuolen, joka haluaa vedota ylivoimaiseen esteeseen, on kirjallisesti ilmoitettava esteestä. Samoin on ilmoitettava esteen päättymisestä, jonka jälkeen on viimeistään sovittava sen vaikutuksesta sopimuksen täyttämiseen. Kumpikaan Sopijapuoli ei ole velvollinen korvaamaan toiselle Sopijapuolelle viivästymisestä aiheutunutta vahinkoa. Mikäli ylivoimaisen esteen aiheuttama viivästyminen jatkuu yhtäjaksoisesti niin kauan, että Sopijapuolen ei ole enää kohtuullista sitoutua Sopimukseen, kummallakin Sopijapuolella on oikeus purkaa tämä sopimus. Tällöin kumpikin Sopijapuoli kärsii purkamisesta aiheutuneet kulunsa ja vahinkonsa. 16. Erimielisyydet Tämän Sopimuksen tulkinnassa ja riitojen ratkaisussa sovelletaan Suomessa voimassa olevaa lainsäädäntöä. Tämän Sopimuksen tulkinnasta syntyvät erimielisyydet pyritään ensi sijassa ratkaisemaan neuvotteluteitse. Mikäli yhteisymmärrykseen ei päästä kohtuullisessa ajassa, asia ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. 17. Voimaantulo ja sopimuskappaleet Tämä Sopimus tulee voimaan välittömästi molempien Sopijapuolten vahvistettua sen allekirjoituksin. Tätä Sopimusta on tehty kaksi (2) samasanaista kappaletta, yksi (1) kummallekin Sopijapuolelle. Helsingissä / 2014 missä / 2014

6 Heikki Valsta tuottaja Yle Kulttuuri ja viihde PL Yleisradio toiminnanjohtaja

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot Voimassa alkaen 18.3.2015 1 / 5 Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Verifone Finland Oy:n

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 2014

LIITTYMISEHDOT LE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat LIITTYMISEHDOT LE 2014 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1 Nämä liittymisehdot (LE 2014) liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 05. 1. Liittymisehtojen soveltaminen. 2.8. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen

LIITTYMISEHDOT LE 05. 1. Liittymisehtojen soveltaminen. 2.8. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen LIITTYMISEHDOT LE 05 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1. Nämä ehdot liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä nimellisjännitteeltään enintään 20 kilovoltin sähkönjakeluverkkoon

Lisätiedot

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten.

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten. MAXISAT OY:N MAXIVISION-PALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT 01.03.2015 1. SOVELTAMISALA 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Maxisatin asiakkaalle tarjoamiin Maxivision tuotteisiin ja palveluihin ja

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun televerkkoyritys Kemiön Puhelosakeyhtiö vuokraa tilaajayhteyttä

Lisätiedot

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT URAKKAMAAILMA OY Voimassa 15.1.2015 lukien 1 (10) URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA KOHDE 1.1 Näitä Sopimusehtoja sovelletaan Urakkamaailma Oy:n (Urakkamaailma on Remonttibulevardi

Lisätiedot

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO RT 13-10574 ohjetiedosto huhtikuu 1995 korvaa RT 13-10214 1(8) KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för konsultverksamhet KSE 1995 General conditions for consulting KSE 1995 KSE

Lisätiedot

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ 1. Osapuolet KVKL SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto Ry, y-tunnus 2192123-9, osoite Iso Roobertinkatu 1 A 9, 00120 Helsinki Asiakas Asiakas tarkoittaa tämän

Lisätiedot

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh TYÖMINISTERIÖ Sopijaosapuolet Palvelun myyjä PUITESOPIMUSPOHJA LIITE 3 1) Nimi (Ytunnus) Osoite mahdollinen yhteyshenkilö ja puh Palvelun ostaja 2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

ALSO Toimitusehdot. Voimassa 1.7.2012 alkaen

ALSO Toimitusehdot. Voimassa 1.7.2012 alkaen ALSO Toimitusehdot Voimassa 1.7.2012 alkaen 1 Soveltamisala Näitä toimitusehtoja sovelletaan ALSO Finland Oy:n (myöh. ALSO) ja asiakkaan (myöh. ostaja) väliseen tuotteiden sekä palvelujen (myöh. tavara)

Lisätiedot

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Käyttöehtoja rastittamalla "Hyväksyn erityisehdot" ja painamalla LATAA-painiketta.

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Käyttöehtoja rastittamalla Hyväksyn erityisehdot ja painamalla LATAA-painiketta. KÄYTTÖEHTOJEN SOVELTAMINEN JA SOPIMUKSEN SYNTYMINEN DNA Prepaid -palveluissa noudatetaan DNA Prepaidin toimitusehtoja. Näitä käyttöehtoja noudatetaan DNA Prepaid Latauspalvelussa (jäljempänä Palvelu).

Lisätiedot

Arkistolaitos VAPA -palvelu

Arkistolaitos VAPA -palvelu Arkistolaitos VAPA -palvelu Asiakirjallisen aineiston sähköistä siirtoa ja säilyttämistä koskeva sopimus ( Siirto- ja säilytyssopimus ) Arkistolaitos ja [ ] Kansallisarkisto Rauhankatu 17 PL 258, 00171

Lisätiedot

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Soveltamisala Näitä Prepaid-palvelujen yleisiä sopimusehtoja ( Yleiset sopimusehdot ) sovelletaan Asiakkaan ja Nets Oy:n ( Nets ) väliseen sopimussuhteeseen, jonka

Lisätiedot

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät ja soveltamisala 2 Sopimuksen tekeminen 2.1 Sopimuksen tekemättä jättäminen Tässä

Lisätiedot

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO 1 SIIVOUSPALVELUJEN OSTOSOPIMUS Luonnos 1. Sopijapuolet Palvelun tuottaja: jäljempänä Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO jäljempänä

Lisätiedot

Kuva-Plugin layout-kuvan käyttöoikeus

Kuva-Plugin layout-kuvan käyttöoikeus n layout-kuvan käyttöoikeus 1 YLEISTÄ 1.1 Tämä sopimus koskee n Internet-sivujen sisällön ja sivuilta ladattavissa olevien layout-kuvien käyttöä. Kuvien käyttö edellyttää näiden ehtojen hyväksymistä. 1.2

Lisätiedot

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH 20-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1 (19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot

RAHATILIN TILIEHDOT. 1.4 Luotollinen tili Mikäli tiliin liittyy luotto, luoton määrästä ja sen ehdoista sovitaan erikseen.

RAHATILIN TILIEHDOT. 1.4 Luotollinen tili Mikäli tiliin liittyy luotto, luoton määrästä ja sen ehdoista sovitaan erikseen. RAHATILIN TILIEHDOT Määritelmät Asiakkaalla tarkoitetaan tilinomistajaa, tilinomistajan edunvalvojaa tai edunvalvontavaltuutettua. Tilinomistajalla tarkoitetaan henkilöä, jolle Pankki on velkaa tilillä

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT

THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT 1(5) THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT MIKÄLI KIRJALLISESTI EI OLE NIMENOMAISESTI MUUTOIN SOVITTU, NOUDATETAAN SEURAAVIA YLEISIÄ SOPIMUSEHTOJA THERMO FISHER SCIENTIFIC OY:N VALMISTAMIEN JA/TAI

Lisätiedot

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Versio 2014.01.31 Yleistä Näitä Suomen Tilaajavastuun yleisiä käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä "ST") tuottamiin ja ylläpitämiin

Lisätiedot

SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille

SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Satakunnan Kirjateollisuus Oy:n ("Palveluntarjoaja") tuottaman ja ylläpitämän verkkopalvelun

Lisätiedot

SOPIMUS JOHDANNAISSOPIMUSTEN YLEISISTÄ EHDOISTA ("YLEISSOPIMUS")

SOPIMUS JOHDANNAISSOPIMUSTEN YLEISISTÄ EHDOISTA (YLEISSOPIMUS) SOPIMUS JOHDANNAISSOPIMUSTEN YLEISISTÄ EHDOISTA ("YLEISSOPIMUS") Kuntarahoitus Oyj ("sopijapuoli" tai "Kuntarahoitus") ja ("asiakas" tai "sopijapuoli") sopivat tällä yleissopimuksella niistä yleisistä

Lisätiedot