KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EU) Nro 453/2010 mukaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EU) Nro 453/2010 mukaan"

Transkriptio

1 ITW Permatex 10 Columbus Blvd. Hartford, CT USA Telephone: 1-87-Permatex (877) Emergency: (ChemTel) International Emergency: KRAFFT, S.L. Unipersonal Carretera de Urnieta, s/n Apartado Andoain (Gipuzkoa) Phone: Fax: Emergency Telephone Number: (8:00-17:00 h.) (working hours) KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EU) Nro 453/2010 mukaan 1. AINEEN TAI VALMISTEEN TUNNISTUSTIEDOT Aineen tai valmisteen tunnistustiedot: Käyttötarkoitus: Syanoakrylaattiliima, TOL1: G, KT1: 2 2. VAARALLISTEN OMINAISUUKSIEN KUVAUS Luokiteltu ja merkitty direktiivin 67/548/ETY mukaisesti Merkittävimmät vaarat: Syanoakrylaattia. Vaara. Liimaa ihon ja silmät hetkessä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Saattaa ärsyttää hengityselimiä. Ärsyttää silmiä. Saattaa aiheuttaa allergisia ihoreaktioita. Luokiteltu ja merkitty (CLP) EY-Nro 1272/2008 Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta: Ihon ärsytys, Luokka 2 Silmien ärsytys, Luokka 2 Ihon herkistyminen, Luokka 1 Syöpää Aiheuttava, Luokka 2 Systeeminen myrkky kohde-elimelle - Kerta-altistuminen, Luokka 3 Vaaratiedot: Ärsyttää ihoa Ärsyttää voimakkaasti silmiä Saattaa aiheuttaa allergisia ihoreaktioita Epäillään aiheuttavan syöpää Saattaa aiheuttaa hengityselinten ärsytystä 1 of 5

2 Kauppanimi: Varotoimet turvallista käsittelyä varten: Säilytettävä lasten ulottumattomissa Vältettävä käsittelyä, kunnes kaikki turvallisuusohjeet on luettu ja ymmärretty Vältettävä höyryjen ja sumujen hengittämistä Pestävä perusteellisesti käytön jälkeen Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty tätä tuotetta käsiteltäessä Käytettävä ainoastaan ulkona tai alueella, jossa on hyvä ilmanvaihto Tahriintuneita työvaatteita ei saa käyttää työpaikan ulkopuolella Käytettävä suojakäsineitä/-vaatetusta ja silmien-/kasvosuojainta 3. KOOSTUMUS JA/TAI TIEDOT AINEOSISTA Aineosat Paino% EY-Nro Luokitus 67/548/ETY Luokitustunnus (CLP) EY- Nro 1272/2008 etyyli-2-syanoakrylaatti polymetyylimetakrylaatti > Xi;R36/37/38 Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3 <30 ei määritetty Ei ole Ei ole Carc. Cat.3;Xn:R40 Muta. Cat.3;Xn:R68 Xn;R22 Xi:R43 Xi;R41 N;R50 Acute Tox. 4 Eye Dam. 1 Skin Sens. 1 Carc. 2 Muta. 2 Aquatic Acute 1 4. ENSIAPUOHJEET Yleiset ohjeet: Hengitys: Ihokosketus: Roiskeet silmiin: Nieleminen: Ensiapua antavien henkilöiden suojaaminen: Tunnettaessa pahoinvointia, hakeuduttava lääkärin hoitoon (näytettävä tätä käyttöturvallisuustiedotetta mikäli mahdollista). Siirrettävä raittiiseen ilmaan, mikäli höyryjä on vahingossa hengitetty. Annettava happea tai tekohengitystä tarvittaessa. Hakeuduttava lääkärin hoitoon. Poista ylimääräinen liima-aine. Liuota lämpimässä saippuavedessä. Liima-aine irtoaa ihosta muutaman tunnin kuluessa. Kuivunut liima-aine ei aiheuta vaaraa terveydelle edes ihoon liimautuneena. Jos iho on tarttunut kiinni, upota tarttuneet pinnat ensin lämpimään saippuaveteen. Kaavi tai pyöritä pinnat erilleen tylsällä terällä (lasta tai teelusikan varsi) ja poista sitten liima-aine iholta saippualla ja vedellä. Älä yritä vetää pintoja erilleen vastakkaisiin suuntiin. Syanoakrylaatti luovuttaa lämpöä jähmettyessään. Suuret pisarat voivat joskus harvoin kuumentua riittävästi aiheuttaakseen palovamman. Palovammat tulee hoitaa normaalisti. Kun syanoakrylaatti on irrotettu kudoksesta edellä kuvatulla tavalla. Jos silmäluomet ovat tarttuneet toisiinsa tai silmämunaan, pese huolellisesti lämpimällä vedellä ja levitä sideharsolappu. Silmä aukeaa ilman muita toimenpiteitä yleensä 1-4 päivässä. Tästä ei jää vaurioita. Älä yritä avata silmiä väkisin. Jos syanoakrylaattia joutuu silmiin, se kiinnittyy silmän valkuaisaineeseen ja irtoaa siitä vaihtelevan ajan (yleensä useampi tunti) jälkeen. Tämä aiheuttaa kyyneltymisjaksoja, kunnes se on irronnut kokonaan. Tämän ajan kuluessa voi esiintyä kahtena näkemistä ja kyynelehtimistä, ja on tärkeää ymmärtää tämän syy ja että irtoaminen tapahtuu normaalisti tuntien sisällä, vaikka kyseessä olisi runsaskin määrä. Nieleminen ei ole todennäköistä. Liima-aine jähmettyy ja tarttuu suuhun. Jos huulet tarttuvat vahingossa yhteen, huuhtele huulia runsaalla määrällä lämmintä vettä ja kostuta ja painele niitä mahdollisimman paljon syljellä suun kautta. Kuori tai pyöritä huulet erilleen. Älä yritä vetää huulia erilleen vastakkaisiin suuntiin. Sylki irrottaa liima-aineen päivässä tai parissa. Käytettävä henkilökohtaista suojavarustusta. Varottava aineen joutumista iholle, silmiin ja vaatteisiin. 5. OHJEET TULIPALON VARALTA Sopivat sammutusaineet: Hiilidioksidi (CO2), jauhe, vaahto Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä Ei mitään kohtuullisesti ennakoitavaa 2 of 5

3 Kauppanimi: 5. OHJEET TULIPALON VARALTA Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita Erityiset suojaimet tulipaloa varten: Polymerisaatio on erittäin eksoterminen reaktio ja saattaa tuottaa riittävästi lämpöä aiheuttamaan termistä hajoamista ja/tai säiliöiden repeytymistä. Käytettävä henkilökohtaista suojavarustusta. Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. 6. OHJEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖJEN VARALTA Ohjeet henkilövahinkojen Lisätietoja käsittelystä: katso tämän käyttöturvallisuustiedotteen kohdat 7, 8 and 11. estämisestä: Ohjeet ympäristövahinkojen Ei saa huuhdella pintaveteen tai jätevesiviemäristöön. estämisestä: Puhditusohjeet: Vuoto imeytetään inerttiin materiaaliin (esim. kuivaan hiekkaan tai multaan) ja sijoitetaan kemiallisille jätteille tarkoitettuun astiaan. Huuhdeltava vedellä. 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI Ohjeet turvalliseen käsittelyyn: Vältettävä höyryjen ja sumujen hengittämistä. Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin. Pestävä perusteellisesti käytön jälkeen. Pestävä likaantunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä. Varastointi: Säilytettävä viileässä paikassa. 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN / HENKLÖKOHTAISET SUOJAIMET Aineosat ACGIH; TLV-TWA Saksa MAK; TWA Englanti WEL; TWA Suomi OEL; HTP etyyli-2-syanoakrylaatti 0.2 ppm Ei mainittu luettelossa 0.3 ppm; 1.5 mg/m 3 8h: 0.2 ppm; 1 mg/m 3 STEL polymetyylimetakrylaatti Ei mainittu luettelossa Ei mainittu luettelossa Ei mainittu luettelossa Ei mainittu luettelossa 1 mg/m 3 Ei mainittu luettelossa 0.5 mg/m 3 8h: 0.5 mg/m 3 ; 15min: 2 mg/m 3 llmastointi: Hengityksensuojaus: Iho: Silmät: Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita: Mikäli suinkin mahdollista, on tämä saavutettava paikallisella imulla tai hyvällä yleisellä tuuletuksella. Käytettävä sopivaa hengityssuojainta jos tuuletus on riittämätön. Neopreeni tai nitriilikäsineiden käyttö on suositeltavaa. Ei saa käyttää puuvillaa sisältävää suojavaatetusta. Suojalasit. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty ainetta käsiteltäessä. 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET Olomuoto: Läpinäkyvä neste Haju: ärsyttävä ph-arvo: Ei koske Kiehumispiste/kiehumisalue: >150 C (300 F) Sulamispiste: Ei määritetty Leimahduspiste: 85 C (185 F) Räjähdysvaara Säilytettävä suojassa lämmöltä ja sytytyslähteistä. Höyrynpaine <0.2 mm Hg Tiheys: 1.06 Liukoisuus: Polymerisaatio n-oktanoli/vesi Ei määritetty jakaantumiskerroin (aineosille): Höyryntiheys > 1 (ilma = 1) Haihtumisnopeus: < 1 (butyyliasetaatti = 1) VOC(haihtuvilla orgaanisilla <20 g/l yhdisteillä)-pitoisuus (%) 3 of 5

4 Kauppanimi: 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS Stabiilisuus Stabiili normaali olosuhteissa. Vältettävät olosuhteet: Vältä joutumista vaatteille, kankaille, matoille tai kudoksille. Kosketus näiden materiaalien kanssa voi aiheuttaa polymeroitumisen. Vältettävät materiaalit: Polymeroituu joutuessaan kosketuksiin veden, alkoholien, amiinien ja emästen kanssa Vaaralliset hajoamistuotteet: Ei mitään kohtuullisesti ennakoitavaa 11. TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT Aineosat Paino% LD50/suun etyyli-2-syanoakrylaatti polymetyylimetakrylaatti kautta/rotta >70 >5 ml/kg LD50/ihon kautta/kani LC50/hengitysteitse/ rotta IARC Carcinogen <30 Group 3 Vol. 19, pg 187; mg/kg Group 3; Monograph 71, 1999; Supplement 7, 1987; Monograph 15, 1977 Paikalliset vaikutukset Ihon ärsytys: Silmien ärsytys: Hengitys: Nieleminen: Herkistyminen: Krooninen myrkyllisyys: Ihokosketus voi aiheuttaa syöpymisvammoja. Liimaa ihon nopeasti ja voimakkaasti Ärsyttää silmiä voimakkaasti. Voi liimata silmäluomet yhteen. Saattaa ärsyttää hengityselimiä. Saattaa ärsyttää limakalvoja. Liima kiinteytyy ja tarttuu suuhun, jolloin sen nieleminen on lähes mahdotonta. Huulet voivat liimaantua yhteen Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä herkissä henkilöissä. Ei mitään kohtuullisesti ennakoitavaa. Erityiset vaikutukset Syöpää aiheuttavat: Tuotteesta voi vapautua syöpävaarallista 2-butanonioksiimia, ryhmä 3 Perimää vaurioittavat Tuote sisältää yhtä tai useampaa ainetta, joka on EY:ssä luokiteltu syöpää aiheuttavaksi, mutageeniseksi. Lisääntymiskykyyn vaikuttava Ei mitään kohtuullisesti ennakoitavaa myrkyllisyys Vaikutukset kohde-elimeen: Silmät, hengityselimet, iho 12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE Ympäristömyrkyllisyys: Tietoja ei ole käytettävissä 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELY Jäännösjäte: RoHS/WEEE: EWC:n (European Waste Catalogue) mukaan jätekoodit eivät ole tiettyä tuotetta, vaan tiettyä käyttötarkoitusta vastaavia. Tuote on luokiteltu, jolloin jätteet käsiteltävä ongelmajätteenä ja toimitettava kunnalliseen ongelmajätteiden keräyspisteeseen tai hyväksytylle ongelmajätelaitokselle. Tuote täyttää EU:n direktiivien 2002/95/EY tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (RoHS) sekä 2002/96/EY sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (WEEE) mukaiset vaatimukset. 14. KULJETUSTIEDOT IATA (Air) IMDG Säädöksiä ei ole Ei säännöstelty 4 of 5

5 Kauppanimi: 14. KULJETUSTIEDOT Meriä saastuttava ainee: ADR/RID Ei yhtään Säädöksiä ei ole Ei yhtään 15. KEMIKAALEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Tuote on luokiteltu direktiivin 67/548/ETY liitteen VI mukaisesti. Syanokrylaattia. Vaara. Liimaa ihon ja silmät hetkessä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Sisältää a. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Valmisteen varoitusmerkin kirjaintunnus ja varoitusmerkin nimi: Xi - Ärsyttävä R-lauseke(lausekkeet) R36/37/38 - Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa R43 - Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä S-lausekkeet S 2 - Säilytettävä lasten ulottumattomissa S24/25 - Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin S26 - Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin S36/37 - Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja suojakäsineitä 16. MUUT TIEDOT R-lausekkeiden teksti on mainittu kohdassa 3: R22 - Terveydelle haitallista nieltynä. R40 - Epäillään aiheuttavan syöpäsairauden vaaraa R41 - Vakavan silmävaurion vaara. R43 - Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. R50 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille. R68 - Pysyvien vaurioiden vaara R36/37/38 - Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa. Laatinut: Denise Boyd, Manager- Environmental, Health & Safety Valmistaja: ITW Permatex 10 Columbus Blvd. Hartford, CT USA Puhelin: Muutettu viimeksi: toukokuu 29, 2012 Muutosnumero: 8 5 of 5

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Loxeal 18-10

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Loxeal 18-10 Tarkistus 23/03/2012 Laadintapäiväys 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Ihokosketus ärsyttävä/herkistävä. Ihotulehdukselle tunnusomaista on kutina, halkeilu, punoitus tai joskus rakkulointi. Ärsyttää silmiä.

Ihokosketus ärsyttävä/herkistävä. Ihotulehdukselle tunnusomaista on kutina, halkeilu, punoitus tai joskus rakkulointi. Ärsyttää silmiä. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 MC200 - MOTORCYCLE CLEANER 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 MC200 - MOTORCYCLE CLEANER 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Haitallista hengitettynä. Saattaa aiheuttaa elinvaurioita pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistuksessa hengitettynä. H319

Haitallista hengitettynä. Saattaa aiheuttaa elinvaurioita pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistuksessa hengitettynä. H319 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 21.6.2011 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1389 1.2 Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 NE 43 EPOKSILIIMA, liima+kovetin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 NE 43 EPOKSILIIMA, liima+kovetin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tunnuskoodi 16-NE43 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 31.03.2010 Päiväys 01.11.2010

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 31.03.2010 Päiväys 01.11.2010 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 31.03.2010 Päiväys 01.11.2010 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi : Propionihappo

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 DECAPANT 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 DECAPANT 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 22-26642i2 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE CL 201 EY:n asetuksen 1907/2006/EY - tarkistuksen 453/2010 mukaan

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE CL 201 EY:n asetuksen 1907/2006/EY - tarkistuksen 453/2010 mukaan KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE CL 201 EY:n asetuksen 1907/2006/EY - tarkistuksen 453/2010 mukaan Päiväys 02/09/2013 Laadintapäiväys 06/05/2011 Muutettu viimeksi 10/07/2013 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ 08052015. Edellinen päiväys Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 23.03.2010 Päiväys 07.12.2010

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 23.03.2010 Päiväys 07.12.2010 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 23.03.2010 Päiväys 07.12.2010 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi : SHopeanitraatti

Lisätiedot

Versio 3 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.02.2015 Päiväys 11.02.2015

Versio 3 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.02.2015 Päiväys 11.02.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A1412A 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Allegro, Allegro Plus, Allegro Eko 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE CL 331 EY:n asetuksen 1907/2006/EY - tarkistuksen 453/2010 mukaan

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE CL 331 EY:n asetuksen 1907/2006/EY - tarkistuksen 453/2010 mukaan KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE CL 331 EY:n asetuksen 1907/2006/EY - tarkistuksen 453/2010 mukaan Päiväys 02/09/2013 Laadintapäiväys 31/03/2011 Muutettu viimeksi 10/02/2013 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 HAMMERITE SMOOTH FINISH SPRAY 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 HAMMERITE SMOOTH FINISH SPRAY 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi R5060 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 01-2119471330-49

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.1 Muutettu viimeksi 18.11.2010 Päiväys 29.11.2010

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.1 Muutettu viimeksi 18.11.2010 Päiväys 29.11.2010 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.1 Muutettu viimeksi 18.11.2010 Päiväys 29.11.2010 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi : Litium,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE MA320 ACTIVATOR

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE MA320 ACTIVATOR Omarbetad 13/02/2012 Laadintapäiväys 12 Tarkastuspäivä 05/08/2011 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Handelsnamn Tuoteno Z0002,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1 Aineen/seoksen ja yrityksen/yhtiön tiedot 1.1 Tunnuskoodi Kauppanimi /-nimike SYNONYYMIT Hagmans EP Tjockfilmslack komp A 1.2 Merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella MERKITYKSELLISET

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.1 Muutettu viimeksi 30.04.2010 Päiväys 22.11.2010

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.1 Muutettu viimeksi 30.04.2010 Päiväys 22.11.2010 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.1 Muutettu viimeksi 30.04.2010 Päiväys 22.11.2010 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi : PFenoliftaleiini

Lisätiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 26.3.2012 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi ENKE-Multi-Protect

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 19.03.2003 Edellinen päiväys: 13.08.2002 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

Versio 3 (CLP) - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 13.11.2014 Päiväys 13.11.2014

Versio 3 (CLP) - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 13.11.2014 Päiväys 13.11.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A6943E 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2661 EAN 5000325004740 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Aineen tai valmisteen tunnistustiedot 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Kauppanimi Fluormone ES2 Yhtiön/yrityksen tunnistetiedot Life Technologies 5791

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 570504, 570507 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ 12052015. Edellinen päiväys Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. P280

Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. P280 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 833044140 CAS-numero 1330-20-7 Aineen nimi Ksyleeni

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 30.11.2004 Edellinen päiväys 30.3.1989 1/6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot