1 LUOMU TARKASTUKSET JA VALVONTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 LUOMU TARKASTUKSET JA VALVONTA"

Transkriptio

1 1 LUOMU TARKASTUKSET JA VALVONTA 1.1 Valvontajärjestelmään hakeutumien ja tuotantotarkastus Hakemukset valvontajärjestelmään liittymiseksi lähetään ennen viljelyyn ryhtymistä sen alueen TE-keskukselle missä tila sijaitsee. Varsinaisia hakemuspapereita on vähintään kaksi kappaletta, riippuen siitä kuinka monta tuotantosuuntaa haetaan valvontaan ja kaikki hakemukset toimitetaan samaan aikaan TE-keskukseen. Varsinaiseen hakemukseen merkitään kaikki ne tuotantosuunnat jotka halutaan liitettäväksi valvontaan (liite 2). Sen lisäksi täytetään täydennyslomake, jossa yksilöidään jokainen haettu tuotantosuunta erikseen (liite 3). Näiden yksilöivien hakemusten liitteenä tulee olla vähintään haetun tuotantosuunnan luomusuunnitelma (liite 4). Hakemukset voi jättää mihin vuodenaikaan tahansa. Siirtymävaihe alkaa vasta hakemuksen saapumispäivästä TE-keskukseen. (KTTK 2005,11.). Hakemuksen perusteella TE-keskus antaa toimeksi alkutarkastuksen valtuutetulle luomutarkastajalle. Alkutarkastuksen tarkoituksena on selvittää onko tilalla ja toimijalla edellytyksiä noudattaa tuotanto-ohjeita. Tilan peltojen viljelyhistoria ja mahdolliset saastelähteet selvitetään tarkastuskäynnillä. Lisäksi tilan laatima luomusuunnitelma tarkastetaan. Luomutarkastaja tekee käynnistä kirjallisen lausunnon, jonka perusteella TE-keskus hyväksyy tai hylkää toimijan lähettämän hakemuksen. Toimijalle lähetetään päätös hyväksymisestä tai hylkäämisestä.(kttk, 2005, 12.) Vuonna 2006 alkutarkastus ja päätös hyväksymisestä tuli olla tehtynä ennen Hyväksymispäätöksen jälkeen viljelijän tulee noudattaa vaadittavia tuotanto-ohjeita voidakseen myydä tuotteitaan luonnonmukaisesti tuotettuna siirtymävaiheen jälkeen. Tuotantotarkastuksissa tarkastetaan näiden ohjeiden toteutuminen ja tarkastuksia tehdään tilalle vähintään yksi joka vuosi. (Evira 2007a,12.) Tuotantotarkastuksen tarkoituksena on taata kuluttajalle varmuus siitä, että tuotteet, jotka on merkitty luomutunnuksin ja siihen viittaavin merkinnöin, on tuotettu luonnonmukaista tuotantoa koskevien ohjeiden mukaisesti (KTTK 2005, 9). Kun tila harkitsee luomutuotannon aloittamista, oletuksena on, että sen tuottamia tuotteita voi myydä tunnuksella luonnonmukaisesti tuotettua. Tilan oikeus merkitä tuotteensa luomumerkinnällä vaatii tilan liittymistä luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään. (KTTK 2005, 9.) Voidakseen myydä tuotteitaan luonnonmukaisesti tuotettuna tilan ei tarvitse tehdä erityistukisopimusta luonnonmukaisesta tuotannosta valtion kanssa (KTTK 2005, 15) Asiakirjat ja poikkeuslupahakemukset Tilalla tarkastetaan kaikki sopimukset. jotka koskevat tilan luomutoimintaa, esim. luomusuunnitelma, lohkokohtaiset muistiinpanot, mahdolliset poikkeuslupahakemukset ja rahtisopimukset (KTTK 2005, 15).

2 Luomusuunnitelmassa kuvataan tilan toimintaa, viljelymenetelmiä ja näihin toimintoihin liittyviä riskejä. Luomusuunnitelmaan kuuluu osana myös viljelykiertoja kasvinsuojelu- ja lannoitussuunnitelma sekä kuvaus tuotteiden kuljetuksesta. Jos tilalla on rinnakkaisviljelyä, tulee luomusuunnitelmaan laatia kuvaus tästä toiminnasta. Luomusuunnitelma tulee olla liitteenä hakeuduttaessa valvontajärjestelmään ja sitä on päivitettävä tilan toiminnan muuttuessa. (KTTK 2005, 13.) Tilalla on pidettävä muistiinpanoja tulevista ja lähtevistä tuotantopanosten määristä sekä ostetuista että saaduista. Muistiinpanoihin merkitään myös tuotantotapa luomu, tavanomainen tai siirtymävaiheessa oleva tuote sekä myyjät, ostajat ja vastaanottajat. Valmiista ja varastossa olevista tuotteista on pidettävä varastokirjanpitoa. Tase on laskettava vähintään kalenterivuosittain. Tilan on säilytettävä muistiinpanoja viisi vuotta. Tilan on pidettävä myös kasvulohkokohtaisia muistiinpanoja. Siinä tulee näkyä tilan lohkolla tehdyt viljelytoimet, kasvitauti-, tuholais- ja rikkakasvihavainnot sekä saadun sadon määrä. (KTTK 2005, ) Jos tilan tuotteita varastoidaan, kuivataan tai lajitellaan tilan ulkopuolisessa tavanomaisessa tuotantoyksikössä, on kyseisen tilan kanssa tehtävä sopimus. Sopimuksen tarkoituksena on selventää mitä velvoitteita sopimusten osapuolilla on. Sopimuksessa tulee ehtojen lisäksi näkyä tieto siitä, että esim. tarkastajan on tarvittaessa nähtävä esim. rahtikuivaajan kirjanpito kaikista niistä toimista mitä kyseisessä kuivurissa tehdään. Rahtikuivaaja sitoutuu myös päästämään tarkastajan varastotiloihin tarvittaessa. (KTTK 2005, 34). Tarkastuskäynneistä toimitetaan tarkastuksen perusteella lasku toimijalle. Alkutarkastuksen rekisteröimismaksu on 88 /toiminnanharjoittaja. Tuotantotarkastusmaksu koostuu tuotantosuunnasta riippuvasta maksusta ja perusmaksusta. Perusmaksu on 66 /tarkastus/toimija. Peltokasvi- ja kasvihuonetuotannon taimikasvatuksesta peritään hehtaariperusteista maksua, joka riippuu viljellystä kasvista. Se vaihtelee 4,70-23,50 välillä. Kalleinta maksua peritään marjojen, vihannesten ja perunan tuotannosta sekä kasvihuoneessa tapahtuvasta taimikasvatuksesta avomaalle. Poikkeuslupahakemukset maksavat 10 /käsittelykerta.(evira 2007c). Tilan siemenhankinnat eivät aina mene niin kuin on suunniteltu. Jos toimija joutuu ostamaan tavanomaisesti tuotettua lisäysaineistoa, on toimijan ennen siementen ostoa haettava lupa TE-keskuksen maaseutuosastolta (liite 5). Hakemuksessa on perusteltava miksi ei käytä luomusiementä. Ainoastaan Eviran yleislupa antaa mahdollisuuden viljelijälle ostaa tavanomaisesti tuotettua siementä ilman lupaa. (KTTK 2005, 24.) Jos tila siirtää tuotantonsa vaiheittain luomuun, voi tilalle tulla rinnakkaisviljelyä. Tällä tarkoitetaan saman kasvin viljelyä eri vaiheessa olevilla peltolohkoilla. Tähän tulee hakea lupa TE-keskukselta ja lisäksi se on merkittävä luomusuunnitelmaan jo tuotannon suunnitteluvaiheessa. Jos tila haluaisi ottaa tuotantoon uuden lohkon ja peltolohkolla ei ole kolmeen edelliseen vuoteen käytetty luomutuotannossa kiellettyjä tuotantopanoksia, on mahdollista hakea kyseiselle lohkolle siirtymävaiheen lyhennystä. Hakemuksen liitteenä tulee olla maataloussihteerin kirjallinen todistus lohkon edellisten vuosien käytöstä. (KTTK 2005, 20.)

3 1.1.2 Seuraamukset Tuotantotarkastuksessa tarkastaja laatii tarkastuksesta tilalla lausunnon (liite 6). Siihen merkitään tilalla havaitut mahdolliset puutteet tuotanto-ohjeiden noudattamisessa. Lausunnon perusteella TE-keskus tekee päätöksen tarkastuksesta. Päätökseen merkitään puutteet ja mahdolliset seuraamukset. Sekä päätöksestä että lausunnosta lähetetään omat kappaleet viljelijälle. Jos toimija haluaa huomauttaa jotain tuotantotarkastuksessa tapahtuneesta esim. tarkastuksen kulusta, voi viljelijä jättää oman selvityksensä erillisellä lomakkeella. Sen voi antaa tarkastuksen yhteydessä tarkastajalle tai toimittaa tarkastuksen jälkeen TE-keskukseen. (KTTK 2005, 15.) Seuraamuksina voi olla kirjallinen huomautus ja kehotus muuttaa asiat tuotantoohjeiden vaatimalle tasolle, kirjallinen huomautus ja pyyntö toimittaa esim. asiakirjat viipymättä TE-keskukseen, markkinointikielto esim. ilman lupaa rinnakkaisviljellylle kasville. Toimija ja tila voidaan myös tarvittaessa poistaa valvontajärjestelmästä määräajaksi. (KTTK 2005, 41.) Jos puutteista on annettu useampia huomautuksia eikä toimija ole niitä korjannut, voidaan luonnonmukaisen kasvintuotannon sopimustukea leikata jollain prosenttimäärällä. Viljelijällä on tätä ennen mahdollisuus tuoda oma näkemyksensä esille kuulemismenettelyssä. (Maa- ja metsätalousministeriön asetus 1734/526/01.) 1.2 USDA-tarkastus Luomuviljan Kysyntä ja Tarjonta Tasapainoon -hanke alkoi vuonna Sen suunnitelmiin kuului parantaa tiedotusta ja kartoittaa logistiikan ongelmat. Luomuviljasta meni tuolloin puolet myyntiin tavanomaisena viljana. Markkinoiden kartoitus ja laajentaminen ulkomaille tuli hankkeen edetessä mahdolliseksi. USDAtarkastus kehitettiin vastaamaan USA:n kysyntään luomuviljasta. Se on yksityinen sertifiointijärjestelmä, joka on tehty USA:n luomuehtojen mukaiseksi. Tarkoituksena oli saada Suomen luomuviljaa laajemmille markkinoille. (Matilainen 2005, 32.) USDA-sertifikaatin haltija on Suomessa Pohjolan Luomu Oy (Luomutuotannon Edistäjät ry, 2006). Viljelijä tekee Pohjolan Luomu Finland Oy:n kanssa sopimuksen, joka on samalla USDA-tarkastushakemus. Tarkastus tehdään varsinaisen tuotantotarkastuksen yhteydessä. Osa valtuutetuista luomutarkastajista on käynyt USDA-tarkastajakoulutuksen. (Kujala 2006.) Tarkastus tehtiin vuonna 2006 kesän aikana, kuitenkin ennen elokuun alkua, koska USDA-laivaukset tehtiin lokamarraskuun vaihteessa. (Luomutuotannon Edistäjät ry 2006.) Tarkastuksessa on oltava esillä kopio USDA-hakemuksesta sekä uusilta USDA-tiloilta kopio alkutarkastuskertomuksesta (Pohjolan Luomu 2006). USA:n luomusäännöt ovat hiukan erilaiset kuin Suomessa. Nämä eroavaisuudet tarkastetaan tuotantotarkastuksessa. Eroavaisuudet ovat: kolmen vuoden siirtymäaika, rinnakkaisviljelyä ei saa olla vaikka TE-keskus olisikin antanut luvan, kompostoimattoman lannan levityskielto 90 päivän aikana ennen viljan puintia, kompostoimattoman lannan levityskielto 120 päivän aikana ennen perunan nostoa. Koneiden ja varastointi- ja kuivaamotilojen erityiseen puhtauteen kiinnitetään huomiota. USA:ssa kielletään tietyt tuotantopanokset ja toimenpiteet, kuten esimerkiksi oljen poltto ja tavanomainen peitattu siemen. USDA-vilja tulee pitää

4 erillään kaikesta muusta viljasta, koska erityissertifioidut viljat myydään laadullisesti merkittynä. (Luomutuotannon Edistäjät ry 2006) Tarkastetuille tiloille tehdään perustarkastuksen lisäksi auditointikäyntejä, jos tila on hakeutunut lisäksi Pohjolan Luomun laaturyhmään. Ne tekee tarkastuslaitos SGS. Auditoinneista ilmoitetaan etukäteen tilalle. (Kujala 2006.) Kun perustarkastukset on tehty ja sertifioinnit tiloille saatu, on sertifikaatti voimassa kolme vuotta. (Luomutuotannon Edistäjät ry 2007). USDA tarkastuksen, ja mahdollisen sertifioinnin jälkeen, tuotteita voidaan markkinoida USA:n markkinoille (Luomutuotannon Edistäjät ry 2006). Myös suurin osa Euroopan markkinoista edellyttää viljoille USDA tarkastuksen (Hatakka 2004, 26). Koko maan USDA - pinta-ala oli hehtaaria vuonna (Kujala 2006a,16) USDA viljoista kauraa oli eniten (kuva 1) (Pohjolan Luomu lehti3/2006). POHJOLAN LUOMUN V2006 sopimusviljat 10 % 3 % 43 % 4 % 23 % 3 % 3 % 6 % härkäpapu kaura kevätvehnä rehuherne rehuohra ruis syysvehnä USDA-kaura USDA-kevätvehnä USDA-rehuherne USDA-rehuohra USDA-ruis USDA-syysvehnä KUVA 1 Pohjolan Luomulle vuoden 2006 sadosta saapuneet viljelysopimukset(pohjolan Luomu lehti 3/2006, 29) Hanke, jolla tarkastusjärjestelmä kehitettiin ja saatiin käyntiin, loppui vuonna Tänä päivänä USDA tarkastukset ja sertifioinnit rahoitetaan viljelijöiden tarkastusmaksuilla. Vuonna 2006 sopimusviljelijä maksoi tarkastuksesta alv ja muut viljelijät alv. (Luomutuotannon Edistäjät ry 2006) Pohjolan Luomu Finland Oy on uudistanut luomuviljan toimitusasiakirjan vuoden 2006 lopussa. Uuden asiakirjan nimi on luomuviljapassi ja se helpottaa viljan jäljitettävyyttä ja tuoteturvallisuutta(liite 7). Passia voi käyttää kaikessa luomuviljakaupassa Eviran vaatiman saateasiakirjan asemasta. Viljelijän on edelleen toimitettava viljaerän ostajalle kopio tuotantotarkastuspäätöksestä, mutta viljaerän mukaan tulee liittää luomuviljapassi alkuperäisenä ja huolellisesti täytettynä. (Pohjolan Luomu, 2006.) Luomupassissa näkyy viljelijän tiedot, viljelijän luomurekisterinumero, viljaerän ostajan tiedot, tuote-erän tiedot sekä mitä tuotantovaihetta kyseinen erä on: luomu, siirtymävaiheen tuote, USDA tuote ja/tai laaturyhmän tuote sekä tuotteen arvioitu

5 määrä. Uutta asiakirjassa on viljaerän hakijalle lisätty osuus. Siihen laitetaan kuljetusliikkeen ja kuljettajan tiedot, ajoneuvon rekisterinumero ja koska viimeksi autolla on kuljetettu kiellettyjen tuotteiden listalla olevia tuotteita tai aineita. Kuljettajan tulee selvittää miten ajoneuvo on puhdistettu kyseisten tuotteiden jäljiltä ja mitä tuotteet ovat olleet. Loppuun tulee viljelijän ja kuljettajan allekirjoitukset. (Pohjolan Luomu 2006) 1.3 EU-valvonta Kun luomutila on hakenut maa- ja puutarhatalouden tukia, on se sitoutunut noudattamaan EU-rahoitteisten ja kansallisten tukien määräyksiä. Näitä valvotaan Maa- ja metsätalousministeriön määräämillä valvonnoilla. Valvonnan tekevät sen alueen TE-keskuksen tarkastajat, jossa tila sijaitsee. Koska tila on lisäksi tehnyt erityistukisopimuksen luonnonmukaisesta tuotannosta, tarkastetaan tilalla myös sen sopimuksen ehdot (Hakuopas 2006, 9, ) Luomutilan sopimusehtoihin kuluvat viljelijän riittävä ammattitaito, kartat peltoalueista, viljelykierto ja se, että tila on hakeutunut valvontajärjestelmään (Hakemus sopimukseksi luonnonmukaisesta tuotannosta 2006). Uuden viljelijän tulee todistaa ammattitaitonsa joko vähintään 5 päivän koulutuksella tai hänellä on muuten oltava vastaavat tiedot luomumaataloustuotannon harjoittamisesta. Viljelijän tulisi toimittaa todistus ammattitaidosta sopimuskauden alkuun mennessä. Tilalla tulee olla kartat viljellyistä peltoalueista ja viljelykiertosuunnitelma. Viljelykierrossa saa olla enintään 50 % samaa viljalajia, perunaa tai saman kasvisuvun yksivuotisia erikoiskasveja. Viljelykierrossa tulee olla aloittavan viljelijän osalta, ja myöhemmin jo luomutuotannossa olevan viljelijän osalta, neljäntenä ja viidentenä vuotena vähintään 30 % kierrosta viljaa, perunaa, sokeri- tai rehujuurikkaita, öljykasveja, kuitukasveja, siementuotantonurmia ja vihanneksia. Lisäksi ehdoissa määritetään nurmeen, viherlannoitusnurmeen, kesantoon ja lannoitukseen liittyvät rajoitteet ja edellytykset. (Hakemus sopimukseksi luonnonmukaisesta tuotannosta 2006.) Tuotantotarkastuksia ja ministeriön valvontoja eivät tee samat tarkastajat. Tuotantotarkastuksia tekevät Eviran valtuuttamat, luonnonmukaiseen tuotantoon erikoistuneet henkilöt virkavastuulla. EU-valvontaa tekevät TE-keskuksen virkamiehet Seuraamukset EU-valvonnassa katsotaan, että kaikkien tukien ehdot maksuille täyttyvät. Koska luomusopimus on yksi maatalouden ympäristötuen erityistuki, on myös luonnonmukaisessa tuotannossa olevan tilan täytettävä muiden tukien ehdot ja määräykset sekä näiden lisäksi vielä luomusopimustuotannon ehdot. Seuraamukset tilalle määrätään samoin kuin tavanomaisillekin tiloille. (Hakuopas 2006, 116.)

6 1.4 Vuoden 2007 EU:n tukiehtojen vaikutus viljelyyn Vuonna 2007 alkaa uusi EU:n maaseudun kehittämistoimenpiteitä koskeva ohjelmakausi joka koskee vuosia Uusi ohjelma koskee EU osarahoitteisia tukia: ympäristötukea ja luonnonhaittakorvausta. Lopputyötä tehtäessä uutta ohjelmaa ei ole vielä hyväksytty komissiossa, mutta kevään tukihaun yhteydessä on mahdollista kuitenkin sitoutua uuteen luonnonhaittakorvaus- ja ympäristötukeen.(hakuopas 2007, 54 ). Täydentävät ehdot muodostuvat hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista sekä lakisääteisistä hoitovaatimuksista. Luonnonhaittakorvauksen ja ympäristötuen maksamisen edellytyksenä on noudattaa täydentäviä ehtoja. (Hakuopas 2007, 59.) Hoitovaatimukset koskevat koko Suomea. Vaatimusten tarkoituksena on säilyttää myös se maa, jota ei käytetä tuotantoon, viljelykelpoisena. Näitä vaatimuksia ovat mm. vesistöjen ja valtaojien reunoille jätettävät vähintään 60 cm muokkaamattomat ja lannoittamattomat sekä myrkyttämättömät reunakaistat, velvoitekesannot ja hoidettu viljelemätön pelto. (Viljelytapa ja ympäristöehdot 2006, 3, 6-7.) Jos viljelijä sitoutuu vuonna 2007 uuteen ympäristötukeen, täytyy hänen AB-alueella valita vähintään yksi ja enintään neljä lisätoimenpidettä ja C-alueella 0-2 lisätoimenpidettä. (Maatalouden ympäristötuen sitoumusehdot 2007, 2, 5) Lisätoimenpiteet kasvinviljely- ja kotieläintilalle on listattu alla olevaan taulukkoon. Taulukkoon 2 on myös rastittu soveltuvuus luomukasvinviljelytilalle. TAULUKKO 1 Lisätoimenpiteet kasvinviljely- ja kotieläintilalle ( Käki 2007, 11.13). LISÄTOIMENPIDE ALUE LUOMU typpilannoituksen tarkentaminen peltokasveilla AB,C X

7 vähennetty lannoitus, luomutila ei voi valita AB,C ravinnetaseet AB.C X peltojen kasvukunnon parantaminen AB,C X lannan levitys kasvukaudella, kotielänitilalle peltojen taviaikainen kasvipeitteisyys ja kevennetty muokkaus, EI eläintila jolla nautoja, hevosia, lampaita, vuohia >2 ey peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys, EI eläintila jolla nautoja, hevosia, lampaita, vuohia>2 ey peltojen tehostettu talviaikainen kasvipeitteisyys viljelyn monipuolistaminen laajaperäinen nurmituotanto, kotieläintila AB,C AB,C AB AB AB AB X kerääjäkasvien viljely AB (X) Eri peltojen talviaikaisesta kasvipeitteisyys- vaihtoehdoista tila voi valita vain yhden lisätoimenpiteen tilalle (Maatalouden ympäristötuen sitoumusehdot 2007, 5). Valittaessa lisätoimenpidettä tilan on tarkkaan mietittävä mahdollisuudet täyttää valittujen toimenpiteiden velvollisuudet seuraavat viisi vuotta. Esimerkiksi kerääjäkasvien viljelyssä on huomioitava, että aluskasvia ja/tai pyydyskasvia on viljeltävä joka vuosi vähintään 25 % peltoalasta. Aluskasvin avulla ei voi kuitenkaan perustaa seuraavan vuoden yksivuotisia tai monivuotisia kasvustoja, kuten viherlannoitusnurmea tai viherkesantoa. (Käki 2007,12). Toisaalta kerääjäkasvitoimenpidettä voidaan käyttää myös täyttämään peltojen talviaikaista kasvipeitteisyyttä ja kevennettyä muokkausta. Silloin kerääjäkasvi-aloja voi muokata vasta seuraavana keväänä (Maatalouden ympäristötuen sitoumusehdot 2007). Komissio ei ole vielä hyväksynyt Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa Ohjelman sisällössä on vielä epäselvyyksiä erityisesti seuraavien lisätoimenpiteiden osalta: viljelyn monipuolistaminen, pellon kasvukunnon parantaminen ja ravinnetaseiden osalta. Koska ohjelmaa ei tulla hyväksymään hakuajan päättymiseen mennessä, viljelijä voi ehtojen mahdollisesti muuttuessa, vaihtaa lisätoimenpidettä toiseen hakuajan jälkeen. (Maatalouden ympäristötuen lisätoimenpiteisiin muutoksia ) Ympäristötuen lisäosaan on tullut muutoksia. Ne koskevat kahta lisätoimenpidettä: peltojen kasvukunnon parantaminen poistuu kokonaan ja ravinnetaseiden ehtoja muutetaan. Muutosten vuoksi viljelijät voivat vaihtaa, luopua kokonaan tai perua valitsemansa lisätoimenpiteen vuoden 2007 alkukesän aikana kuitenkin siten, että tukialueiden A ja B peltolohkoilla säilyy yksi lisätoimenpide.(maa- ja metsätalousministeriö tiedottaa )

8 Vuoden 2007 ympäristötuen sitoumusehtojen mukaan viherlannoitusnurmea voi olla tilan viljelykierrosta enintään 50 % kasvulohkojen yhteenlasketusta pinta-alasta. Viherlannoitusnurmeksi voidaan ilmoittaa viime vuonna suojaviljaan perustettu nurmilohko tai se voidaan perustaa tänä vuonna. Lohkon sato käytetään siten että ilmoitusvuonna siitä jätetään sato korjaamatta ja seuraavana vuonna se hyödynnetään kyseisen lohkon viljelykasvin lannoitteena. Lohkolta voidaan korjata satoa samana vuonna. Nurmen seoksesta täytyy olla vähintään 20 % typensitojakasvin siementä. Saman lohkon voi tukihakulomakkeessa ilmoittaa korkeintaan kahtena peräkkäisenä vuotena viherlannoitusnurmena. (Maatalouden ympäristötuen sitoumusehdot 2007, 6-7.) Viherlannoitusalan tarkoituksena on hyödyntää siitä saatu kasvusto seuraavan viljelykasvin lannoitteena. Alaa ei voi siten vuoden 2007 jälkeen ilmoittaa velvoitekesantona, hoidettuna viljelemättömänä peltona, viljelyyn liittyvänä kesantona, tilapäisesti viljelemättömänä tai viljelemättömänä alana. Ala on mahdollista ilmoittaa monivuotisena nurmena, jolta korjataan sato. (Viherlannoitusalat 2007.)

Luomutarkastus ja hallinto

Luomutarkastus ja hallinto Luomutarkastus ja hallinto Marja Pulkkinen Asiantuntija Etelä-Savon ELY-keskus Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Marja Pulkkinen, ME-yksikkö 29.11.2011 1 Luonnonmukaisen tuotantojärjestelmän

Lisätiedot

Luomuilta 11.4.2013 Rosita Isotalo

Luomuilta 11.4.2013 Rosita Isotalo Luomuilta 11.4.2013 Rosita Isotalo Illan aiheita: -Kesän tarkastus; mitä pitää muistaa? - -Kirjanpidot, onko kunnossa? - -2013 tukihaku luomutilalla MIKSI VALVOTAAN? Takaa kuluttajille aidot luomutuotteet

Lisätiedot

LUOMUTUKILIITE KEVÄT 2013 LUOMUTUOTANTOEHDOT RINNAKKAISVILJELY. Mitä rinnakkaisviljelyllä tarkoitetaan?

LUOMUTUKILIITE KEVÄT 2013 LUOMUTUOTANTOEHDOT RINNAKKAISVILJELY. Mitä rinnakkaisviljelyllä tarkoitetaan? LUOMUTUKILIITE KEVÄT 2013 LUOMUTUOTANTOEHDOT RINNAKKAISVILJELY Mitä rinnakkaisviljelyllä tarkoitetaan? Tilalla tuotetaan samaa kasvilajia sekä 1) Luonnonmukaisesti että siirtymävaiheessa 2) 1. ja 2. ja/tai

Lisätiedot

Erityisympäristötuki Luomukasvituotannon sopimus Luomukotieläintuotannon sopimus

Erityisympäristötuki Luomukasvituotannon sopimus Luomukotieläintuotannon sopimus Erityisympäristötuki Luomukasvituotannon sopimus Luomukotieläintuotannon sopimus Marja Pulkkinen Asiantuntija Etelä-Savon ELY-keskus Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Marja Pulkkinen,

Lisätiedot

Eviran luomuvalvontajärjestelmä

Eviran luomuvalvontajärjestelmä Eviran luomuvalvontajärjestelmä Tarkasta ajantasainen ohjeistus www.evira.fi Satakunnan ELY-keskus Mirella-Katriina Levomäki 14.4.2016 Luomun tuotanto-ohjeet Luomusuunnitelma (ajan tasalla oleva) Kuvaus

Lisätiedot

Asiakirjat, suunnitelmat ja sopimukset yleisesti

Asiakirjat, suunnitelmat ja sopimukset yleisesti Luomuviljelyn peruskurssi Asiakirjat, suunnitelmat ja sopimukset yleisesti LUTUNE Luomututkimuksen ja neuvonnan yhteishanke Paperiasiat hallintaan (Yleistä) Luomusuunnitelma ja viljelykiertosuunnitelma

Lisätiedot

Kasvitilan valmistautuminen luomuvalvontaan. Juha-Antti Kotimäki Luomuasiantuntija ProAgria Etelä-Savo

Kasvitilan valmistautuminen luomuvalvontaan. Juha-Antti Kotimäki Luomuasiantuntija ProAgria Etelä-Savo Kasvitilan valmistautuminen luomuvalvontaan Juha-Antti Kotimäki Luomuasiantuntija ProAgria Etelä-Savo Ajan tasalla pidettävät dokumentit Luomusuunnitelma tilalla päivitetty versio Vuosittainen tuotantosuunnitelma

Lisätiedot

Tukiehdot kuminanviljelyssä. Lepaa 8.3.2014 Vanhat ehdot

Tukiehdot kuminanviljelyssä. Lepaa 8.3.2014 Vanhat ehdot Tukiehdot kuminanviljelyssä Lepaa 8.3.2014 Vanhat ehdot Kuminanviljely ja ympäristötuki Kumina on ympäristötuessa puutarhakasvi ja kuuluu eräät siemenmausteet -ryhmään Kuminalohkolle maksetaan ympäristötukea

Lisätiedot

LUONNONMUKAISEN TUOTANNON VALVONTA

LUONNONMUKAISEN TUOTANNON VALVONTA LUONNONMUKAISEN TUOTANNON VALVONTA Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 04.11.2013 1 Tuotteiden markkinointi luomumerkinnöin edellyttää luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään

Lisätiedot

Luomutuotannon kannattavuus

Luomutuotannon kannattavuus Luomuviljelyn peruskurssi Luomutuotannon kannattavuus LUTUNE Luomututkimuksen ja neuvonnan yhteishanke Mitä muutoksia luomu saattaa tuoda tuotantoon? Tuotantosuunnalla iso merkitys Viljelykierron noudattaminen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKORVAUKSEN VAIKUTUS LUOMUTILALLA. Luomuasiantuntija Reijo Käki

YMPÄRISTÖKORVAUKSEN VAIKUTUS LUOMUTILALLA. Luomuasiantuntija Reijo Käki YMPÄRISTÖKORVAUKSEN VAIKUTUS LUOMUTILALLA Luomuasiantuntija Reijo Käki 1 YMPÄRISTÖKORVAUS Vanha järjestelmä loppuu ja kaikki siirtyvät uuteen järjestelmään 2015. Uusi ympäristökorvaus poikkeaa monelta

Lisätiedot

Luonnonmukainen tuotanto 2015-2020

Luonnonmukainen tuotanto 2015-2020 Luonnonmukainen tuotanto 2015-2020 02.04.2015 Materiaalin tekohetkellä lainsäädäntöä ei ole hyväksytty muutokset mahdollisia Tuki-infot 2015 Anna-Leena Vierimaa Luomutuotannon asiantuntija ProAgria Oulu/

Lisätiedot

LUOMUSUUNNITELMA 1 (5)

LUOMUSUUNNITELMA 1 (5) LUOMUSUUNNITELMA 1 (5) LUOMUSUUNNITELMA JA SEN PÄIVITYS Päivityskohtaan merkitään viimeisin päivämäärä, jolloin suunnitelmaa on muutettu tai täydennetty. Laatimispäivämäärä Muutospäivämäärä Muutospäivämäärä

Lisätiedot

Luonnonmukaisen. tuotannon korvaus Ohjelmakausi 2014 2020. Tiedot ovat 24.3.2015 tilanteen mukaisia.

Luonnonmukaisen. tuotannon korvaus Ohjelmakausi 2014 2020. Tiedot ovat 24.3.2015 tilanteen mukaisia. Luonnonmukaisen tuotannon korvaus Ohjelmakausi 2014 2020 25.3.2015 Yleistä luomukorvauksesta 5-vuotinen sitoumuskausi, alkaa 1.5. (vuoden jatkot) Ei vaadi ympäristökorvaussitoumusta taustalle Lohkon tukikelpoisuus

Lisätiedot

Ajankohtaista tuotantoehdoissa Luomusiementuotanto. Luomuiltapäivä

Ajankohtaista tuotantoehdoissa Luomusiementuotanto. Luomuiltapäivä Ajankohtaista tuotantoehdoissa Luomusiementuotanto Luomuiltapäivä Yksimahaisten ruokinta poikkeus käyttää tavanomaista rehua päättyy 31.12.2011 tämän vuoden ajan voidaan käyttää enintään 5 % päiväannoksesta

Lisätiedot

Luomutuotanto Luomusopimukset 2013 11.4.2013 Lieto. Varsinais-Suomen ELY-keskus, E-vastuualue / maaseutupalvelut, ympäristöagrologi Erkki Aro

Luomutuotanto Luomusopimukset 2013 11.4.2013 Lieto. Varsinais-Suomen ELY-keskus, E-vastuualue / maaseutupalvelut, ympäristöagrologi Erkki Aro Luomutuotanto Luomusopimukset 2013 11.4.2013 Lieto Varsinais-Suomen ELY-keskus, E-vastuualue / maaseutupalvelut, ympäristöagrologi Erkki Aro Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto Lähde: MTT. 12.4.2013

Lisätiedot

Luonnonhaittakorvaus

Luonnonhaittakorvaus Luonnonhaittakorvaus Uutta 2015 Ei enää yläikärajaa (65 v), alaikäraja 18 Yksivuotinen korvaus (ei sitoumusta) Tilakohtaisia rajoitteita kesantoalalle ja maksumäärälle Kotieläinkorotuksen eläintiheysraja

Lisätiedot

Ajankohtaista ympäristötuessa ja LFA:ssa Antti Hietala / Markku Kuoppa-aho Kalvoja päivitetty 17.2.2012. Lahti 14.2.2012 Kokkola 21.2.

Ajankohtaista ympäristötuessa ja LFA:ssa Antti Hietala / Markku Kuoppa-aho Kalvoja päivitetty 17.2.2012. Lahti 14.2.2012 Kokkola 21.2. Ajankohtaista ympäristötuessa ja LFA:ssa Antti Hietala / Markku Kuoppa-aho Kalvoja päivitetty 17.2.2012 Lahti 14.2.2012 Kokkola 21.2.2012 Käsiteltävät asiat Muutokset vuodelle 2012 Ympäristötuki Luonnonhaittakorvaus

Lisätiedot

Uudistetut viljelijätuet Suomessa vuosina 2015-2020. Tammikuu 2015

Uudistetut viljelijätuet Suomessa vuosina 2015-2020. Tammikuu 2015 Uudistetut viljelijätuet Suomessa vuosina 2015-2020 Tammikuu 2015 1 Maatalouspolitiikan tavoitteista ja keinoista Kansallisen maatalouspolitiikan ydintehtävä: maatalous on kotimaisen elintarviketalouden

Lisätiedot

Tilakohtaisia esimerkkejä

Tilakohtaisia esimerkkejä 02.04.2015 Tilakohtaisia esimerkkejä Tuki-infot 2015 Anna-Leena Vierimaa Luomutuotannon asiantuntija ProAgria Oulu/ Mikä muuttuu 2015 -hanke Ympäristökorvausjärjestelmä Täydentävät ehdot, maatalousmaan

Lisätiedot

Pientareet Suojakaistat Suojavyöhykkeet

Pientareet Suojakaistat Suojavyöhykkeet Pientareet Suojakaistat Suojavyöhykkeet Tämä kuvasarja erilaisista pientareista, suojakaistoista ja -vyöhykkeistä on koottu viljelijöiden toivomuksesta. Peltolohkoilla tarvittavista maataloustukien vaatimusten

Lisätiedot

Maatalousympäristön luonnon monimuotoisuuden hoitoon tarvitaan määrätietoisia toimia ja sitoutumista

Maatalousympäristön luonnon monimuotoisuuden hoitoon tarvitaan määrätietoisia toimia ja sitoutumista Maatalousympäristön luonnon monimuotoisuuden hoitoon tarvitaan määrätietoisia toimia ja sitoutumista Juha Tiainen Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Luonnon monimuotoisuus maataloustuotannon edellytyksenä

Lisätiedot

Tukiuudistus2015 alkaen Huittinen 23.1.2015

Tukiuudistus2015 alkaen Huittinen 23.1.2015 Tukiuudistus2015 alkaen Huittinen 23.1.2015 Materiaali perustuu 21.10.2014 Mavin aineistoon Perustuki Tilatuesta perustukeen 2015 alkaen 2 tukialuetta AB ja C AB tasaosan arvo 113 e/ha (arvio) Pelto, pysyvä

Lisätiedot

Viranomaisen keinot edistää luomusiemenen käyttöä

Viranomaisen keinot edistää luomusiemenen käyttöä Viranomaisen keinot edistää luomusiemenen käyttöä Tuottavaa luomua, Hollola Ylitarkastaja Evira Tämä esitys Viranomainen (Evira, ELY-keskukset) ei anna lainsäädäntöä, eli viranomaisen keinot ovat Ohjeistus

Lisätiedot

Ympäristösitoumus 2015

Ympäristösitoumus 2015 Ympäristösitoumus 2015 Viljelijätukihakukoulutus kevät 2015 Tiedot ovat koulutuspäivän tilanteen mukaisia Esityksen sisältö Sitoumusala ja sen muutokset Sitoutuminen ja lohkokohtainen korvaus Toimenpiteiden

Lisätiedot

Pellon kunnostus tilaisuus, Karkkila Viljelykierto ja talous Juha Helenius

Pellon kunnostus tilaisuus, Karkkila Viljelykierto ja talous Juha Helenius Pellon kunnostus tilaisuus, Karkkila Viljelykierto ja talous Juha Helenius Mitkä ovat kasvintuotannon tärkeimmät menestykseen vaikuttavat tekijät? ProAgrian asiantuntija-arvio vastausten määrä ProAgria

Lisätiedot

Maatalouden ympäristötuki. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma vuosille 2007-2013

Maatalouden ympäristötuki. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma vuosille 2007-2013 Maatalouden ympäristötuki Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma vuosille 2007-2013 Muutokset Muutettu kalvon 21 muistiinpanoja Maatalouden ympäristötuki Sisällys: Yleistä maatalouden ympäristötuesta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 236/2015 Valtioneuvoston asetus. Luonnonhaittakorvaus on osa

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 236/2015 Valtioneuvoston asetus. Luonnonhaittakorvaus on osa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015 236/2015 Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

ANC eli luonnonhaittakorvaus yleistä

ANC eli luonnonhaittakorvaus yleistä ANC eli luonnonhaittakorvaus 2015 ja ympäristökorvaus 2015 komission käsittelyyn lähetetyssä maaseutuohjelmassa sekä kansallisen tukilain muutosesitys sekä tilatuki ja viherrys Suomen tiedonannon perusteella

Lisätiedot

Viherryttäminen. Viherryttämistuki Pysyvä nurmi. 1.4.2015 Pauli Pethman Haikula Oy 1

Viherryttäminen. Viherryttämistuki Pysyvä nurmi. 1.4.2015 Pauli Pethman Haikula Oy 1 Viherryttäminen Viherryttämistuki Pysyvä nurmi Pauli Pethman Haikula Oy 1 Viherryttämistuki Viherryttämisen vaatimukset Viljelyn monipuolistaminen Pysyvien laitumien säilyttäminen Ekologinen ala Vaatimus

Lisätiedot

Tukiehdot kuminanviljelyssä AB-alueella. E-P:n ELY-keskus Veikko Tuominen 24.2.2011

Tukiehdot kuminanviljelyssä AB-alueella. E-P:n ELY-keskus Veikko Tuominen 24.2.2011 Tukiehdot kuminanviljelyssä AB-alueella E-P:n ELY-keskus Veikko Tuominen 24.2.2011 Kuminanviljely ja ympäristötuki Kumina on ympäristötuessa puutarhakasvi ja kuuluu eräät siemenmausteet -ryhmään Kuminalohkolle

Lisätiedot

Nurmien tuet 2015 Heidi Nevalainen ProAgria Pohjois-Karjala

Nurmien tuet 2015 Heidi Nevalainen ProAgria Pohjois-Karjala Nurmien tuet 2015 Heidi Nevalainen ProAgria Pohjois-Karjala Tukitasoarviot C2- alueelta. Nurmen monet nimet Viljelysuunnitelmassa nurmet voivat olla mm.: säilörehunurmia, laidunta, kuivaheinää, siemen

Lisätiedot

TIEDOTE 1 (5) RAHTI- JA ALIHANKINTATYÖN VALVONTA

TIEDOTE 1 (5) RAHTI- JA ALIHANKINTATYÖN VALVONTA TIEDOTE 1 (5) Valvontaosasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/DNo Raja- ja luomuvalvontayksikkö 16.2.2012 1331/0439/2012 RAHTI- JA ALIHANKINTATYÖN VALVONTA Luonnonmukaisen tuotannon vuosittaisiin tuotantotarkastuksiin

Lisätiedot

Luomusiementen saatavuus tulevaisuudessa

Luomusiementen saatavuus tulevaisuudessa Luomusiementen saatavuus tulevaisuudessa Jukka Hollo, Tilasiemen Oy Tilasiemenpakkaajat Tilasiemen Oy Tilasiemenen osuus luomusiementuotannossa runsas kolmannes Yhdellä numerolla pärjää: 010 217 6777 Netissä

Lisätiedot

Ympäristö ja viljelyn talous

Ympäristö ja viljelyn talous Ympäristö ja viljelyn talous Mitkä ovat tilasi tärkeimmät lähiajan kehityskohteet? ProAgrian asiantuntija-arvio vastausten määrä Mitkä ovat kasvintuotannon tärkeimmät menestykseen vaikuttavat tekijät?

Lisätiedot

Viherryttämistuki 22.3.2015. Yhteistyössä:

Viherryttämistuki 22.3.2015. Yhteistyössä: Viherryttämistuki Viherryttämistuki Kaksi tukialuetta ja tukitasoa: AB ja C Maatilan sijainti ratkaistaan talouskeskuksen mukaan, tai jos talouskeskusta ei ole, sen mukaan kummalla alueella pääosa pelloista

Lisätiedot

VALKUAIS- JA PALKOKASVIT

VALKUAIS- JA PALKOKASVIT VALKUAIS- JA PALKOKASVIT Uudistuneessa tukijärjestelmässä 13.3.2015 Sisältö Valkuaiskasvipalkkio Viherryttämisvaatimukset Palkokasvit eräissä ympäristökorvauksen toimenpiteissä Suorat tuet Nuorten tuki

Lisätiedot

Luomutarkastus tulossa onko kaikki kunnossa? Sanna Suomela Kotieläinagrologi, AMK Maidon- ja naudanlihantuotanto, luomu ProAgria Oulu ry

Luomutarkastus tulossa onko kaikki kunnossa? Sanna Suomela Kotieläinagrologi, AMK Maidon- ja naudanlihantuotanto, luomu ProAgria Oulu ry Luomutarkastus tulossa onko kaikki kunnossa? Sanna Suomela Kotieläinagrologi, AMK Maidon- ja naudanlihantuotanto, luomu ProAgria Oulu ry Taustaa tarkastustoiminnasta Evira Laskuttava taho -> Paikalliset

Lisätiedot

HAKEMUS. 1. HAKIJAA JA TILAA KOSKEVAT TIEDOT Tilatunnus

HAKEMUS. 1. HAKIJAA JA TILAA KOSKEVAT TIEDOT Tilatunnus työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosasto HAKEMUS SOPIMUKSEKSI LUONNONMUKAISESTA TUOTANNOSTA Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN

Lisätiedot

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2478/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 luonnonhaittakorvauksen toisen erän maksaminen

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2478/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 luonnonhaittakorvauksen toisen erän maksaminen Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2478/54/2013 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Vuoden 2013 luonnonhaittakorvauksen toisen erän maksaminen Liitteenä on maksamista

Lisätiedot

Ympäristökorvausjärjestelmän hyödyntäminen

Ympäristökorvausjärjestelmän hyödyntäminen Ympäristökorvausjärjestelmän hyödyntäminen Vihreästä kasvipeitteisyydestä hyötyä viljelijälle ja ympäristölle Kari Koppelmäki 7-9.10.2014 Ympäristökorvausjärjestelmä kasvinviljelytilan näkökulmasta Ravinteiden

Lisätiedot

Kumina viljelykierrossa peltotilastojen näkökulmasta

Kumina viljelykierrossa peltotilastojen näkökulmasta Kumina viljelykierrossa peltotilastojen näkökulmasta Marjo Keskitalo MTT Kasvintuotannon tutkimus KUMINAN SATOVAIHTELUIDEN JÄLJILLÄ -seminaari 23.11.2011 Hyvinkää, 24.11.2011 Ilmajoki Kumina viljelykierrossa

Lisätiedot

Eu-tukien muutoksia marjatiloille 2015. Liisa Pietikäinen Puutarha-asiantuntija ProAgria

Eu-tukien muutoksia marjatiloille 2015. Liisa Pietikäinen Puutarha-asiantuntija ProAgria Eu-tukien muutoksia marjatiloille 2015 Liisa Pietikäinen Puutarha-asiantuntija ProAgria Korvauskelpoiset alat 2015 Lohkot, jotka tukikelpoisia v. 2014 Tukikelpoisuuden menettäneet lohkot (maksettu ymp.tuki

Lisätiedot

Maatalouden ympäristötukijärjestelmä 2007 23.3.2007 OSA II. Markku Mäkelä AGROTAITO Oy

Maatalouden ympäristötukijärjestelmä 2007 23.3.2007 OSA II. Markku Mäkelä AGROTAITO Oy Maatalouden ympäristötukijärjestelmä 2007 23.3.2007 OSA II Markku Mäkelä AGROTAITO Oy Lisätoimenpiteet koko maassa Vähennetty lannoitus Typpilannoituksen tarkentaminen peltokasveilla Ravinnetaseet Peltojen

Lisätiedot

Valittavissa paras vaihtoehto peltojen käytölle 25.5.2015

Valittavissa paras vaihtoehto peltojen käytölle 25.5.2015 Valittavissa paras vaihtoehto peltojen käytölle 25.5.2015 Peltomaa on viljelijän tärkein pääoma, ja siitä kannattaa pitää huolta. Ympäristökorvausjärjestelmä kannustaa lisäämään peltojen talviaikaista

Lisätiedot

Ympäristökorvausjärjestelmä mitä uutta tuo tulevalle kasvukaudelle? Minna Kolari Hämeen ELY-keskus maaseutuyksikkö

Ympäristökorvausjärjestelmä mitä uutta tuo tulevalle kasvukaudelle? Minna Kolari Hämeen ELY-keskus maaseutuyksikkö Ympäristökorvausjärjestelmä mitä uutta tuo tulevalle kasvukaudelle? Minna Kolari Hämeen ELY-keskus maaseutuyksikkö Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Mikä muuttuu? Tukijärjestelmien uudistamisen yhteydessä

Lisätiedot

Maatilan ympäristötoimenpiteet. ja talous. Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto

Maatilan ympäristötoimenpiteet. ja talous. Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto Maatilan ympäristötoimenpiteet ja talous Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto MT 7.10.2009 Yhtälö oli viime keväänä vaikea: viljelyn kustannukset nousujohteiset, sadon hinta pohjalla, varastot täynnä

Lisätiedot

EU viljelijätukikoulutus 2014

EU viljelijätukikoulutus 2014 EU viljelijätukikoulutus 2014 LFA ja Ympäristötuki Tilatuki Tilatukioikeuksien siirrot P Pethman Haikula Oy 1.4.2014 1 LFA ja LFA-lisäosa, sekä Ympäristötuki 2014 Päättyviä sitoumuksia voi jatkaa vuodella

Lisätiedot

Juurikastilastojen viljelykierrot Suomessa

Juurikastilastojen viljelykierrot Suomessa Juurikastilastojen viljelykierrot Suomessa Viljelykierto - Energiaa sokerintuotantoon hankkeen koulutus Tuorla, Maaseutuopisto Livia 27.11.2013 Säkylä, Ravintola Myllynkivi 28.11.2013 Marjo Keskitalo,

Lisätiedot

Voimassa olevat ja haetut erityistukisopimukset Pirkanmaalla

Voimassa olevat ja haetut erityistukisopimukset Pirkanmaalla Voimassa olevat ja haetut erityistukisopimukset Pirkanmaalla 411 103 61 48 suojavyöhyke 2 51 108 luonnon monimuotoisuus maisema perinnebiotooppi luomu pohjavesialueen pelt.vilj. valumavesien käsittely

Lisätiedot

Komission ehdotukset EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisesta

Komission ehdotukset EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisesta Komission ehdotukset EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisesta 1 Maatalouspolitiikan reformit MacSharry 1992 hallinnolliset hinnat vaihtuivat suoriin tulotukiin Agenda 2000 mm. teurastuspalkkio,

Lisätiedot

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 1

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 1 Eviran ohje 18219/3 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 1 Yleiset ohjeet ja kasvintuotanto Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 1 - Yleiset ohjeet ja kasvintuotanto 2010

Lisätiedot

Esa Partanen ProAgria Etelä-Suomi 9.4.2015. Luomutuki-info 9.4.2015 1

Esa Partanen ProAgria Etelä-Suomi 9.4.2015. Luomutuki-info 9.4.2015 1 Luomutukiinfo 2015 Esa Partanen ProAgria Etelä-Suomi 9.4.2015 Luomutuki-info 9.4.2015 1 Sisältö Luomusopimuksesta sitoumukseen Ympäristökorvaussitoumus Sitoumukset yhdessä Ympäristösopimukset Hakeminen

Lisätiedot

Maatalouden ympäristötuen mahdollisuudet. 31.8.2011 Anna Schulman Maa- ja metsätalousministeriö

Maatalouden ympäristötuen mahdollisuudet. 31.8.2011 Anna Schulman Maa- ja metsätalousministeriö Maatalouden ympäristötuen mahdollisuudet 31.8.2011 Anna Schulman Maa- ja metsätalousministeriö Mitä on maatalouden ympäristötuki? Maatalouden ympäristötuki ohjelmakaudella 2007-2013 Maatalouden ympäristötuki

Lisätiedot

MAATALOUDEN MAISEMAN- JA LUONNONHOIDON AJANKOHTAISIA ERITYISTUKIASIOITA 2010

MAATALOUDEN MAISEMAN- JA LUONNONHOIDON AJANKOHTAISIA ERITYISTUKIASIOITA 2010 MAATALOUDEN MAISEMAN- JA LUONNONHOIDON AJANKOHTAISIA ERITYISTUKIASIOITA 2010 HUOM! Tiedot varmistuvat kevään 2010 kuluessa, tilanne 5.1.2010 mukaan Hakuaika huhtikuun loppuun mennessä, hakemukset liitteineen

Lisätiedot

Luonnonhoitopellot. Luonnonhoitopellot. Monivuotiset nurmipeitteiset luonnonhoitopellot Riistapellot Maisemapellot Niittykasvien luonnonhoitopellot

Luonnonhoitopellot. Luonnonhoitopellot. Monivuotiset nurmipeitteiset luonnonhoitopellot Riistapellot Maisemapellot Niittykasvien luonnonhoitopellot Luonnonhoitopellot Luonnonhoitopellot Monivuotiset nurmipeitteiset luonnonhoitopellot Riistapellot Maisemapellot Niittykasvien luonnonhoitopellot LHPeltojen tuet Hoidettua viljelemätöntä peltoa(lhp+kesannot)

Lisätiedot

Ympäristöinfo, kevät 2013. Uuden ympäristökorvausjärjestelmän valmistelu missä mennään?

Ympäristöinfo, kevät 2013. Uuden ympäristökorvausjärjestelmän valmistelu missä mennään? Ympäristöinfo, kevät 2013 Uuden ympäristökorvausjärjestelmän valmistelu missä mennään? Ympäristötuki 2014 - Mitä on esitetty ympäristötuen vaikuttavuuden lisäämiseksi? Vuonna 2014 alkavista uusista maatalouden

Lisätiedot

Viljelykierron suunnittelu. Jukka Rajala Erikoissuunnittelija Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti 2012

Viljelykierron suunnittelu. Jukka Rajala Erikoissuunnittelija Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti 2012 Viljelykierron suunnittelu Jukka Rajala Erikoissuunnittelija Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti 2012 Viljelykierron suunnittelu Miten laatia viljelykiertosuunnitelma? Mihin eri näkökohtiin pitäisi

Lisätiedot

Maataloustukien täydentävät ehdot. Viherryttämistuki. Neuvo2020 seminaari 7.2.2014 Pia Lehmusvuori MMM/maatalousyksikkö

Maataloustukien täydentävät ehdot. Viherryttämistuki. Neuvo2020 seminaari 7.2.2014 Pia Lehmusvuori MMM/maatalousyksikkö Maataloustukien täydentävät ehdot Viherryttämistuki Neuvo2020 seminaari 7.2.2014 Pia Lehmusvuori MMM/maatalousyksikkö Maataloustukien täydentävät ehdot Mitä ovat täydentävät ehdot? (1/2) Täydentävien ehtojen

Lisätiedot

Pysyvä nurmi. Perustuu 8.2.2015 valmistelutilanteeseen. MTK Pohjois-Savo

Pysyvä nurmi. Perustuu 8.2.2015 valmistelutilanteeseen. MTK Pohjois-Savo Pysyvä nurmi Perustuu 8.2.2015 valmistelutilanteeseen MTK Pohjois-Savo Pysyvät nurmet Pelto tarkoittaa kasvien tuotantoa varten viljeltyä maata ja kesannoitua maata tai maata, joka säilytetään maatalouden

Lisätiedot

Ympäristökorvaus 2015-2020 ohjelmaluonnos

Ympäristökorvaus 2015-2020 ohjelmaluonnos Ympäristökorvaus 2015-2020 ohjelmaluonnos Juha Lappalainen 29.11.2013 Ohjelma on vasta luonnos Ohjelman lopullinen rahoitus, sisältö ja korvaustasot ovat vielä auki Valvontaan liittyviä asioita ei ole

Lisätiedot

Kansalliset peltotuet. Tuki-info 2015

Kansalliset peltotuet. Tuki-info 2015 Kansalliset peltotuet Tuki-info 2015 Kansalliset peltotuet Kansallisia peltotukia maksetaan vain C- alueella Yläikärajaa ei ole, vähimmäispinta-ala on viisi hehtaaria (puutarhatila yksi hehtaari) ja peltojen

Lisätiedot

TARKKUUTTA TILATASOLLA. Aino Launto-Tiuttu 28. 11.2011 Itämerihaasteen hajakuormitusseminaari

TARKKUUTTA TILATASOLLA. Aino Launto-Tiuttu 28. 11.2011 Itämerihaasteen hajakuormitusseminaari TARKKUUTTA TILATASOLLA Aino Launto-Tiuttu 28. 11.2011 Itämerihaasteen hajakuormitusseminaari Maatalouden vesiensuojelun tehostaminen - TEHO Plus -hanke (2011-2013) Toiminta-alue: Varsinais-Suomi ja Satakunta

Lisätiedot

Luomun asema tulevalla tukikaudella. Elisa Niemi Toiminnanjohtaja Luomuliitto

Luomun asema tulevalla tukikaudella. Elisa Niemi Toiminnanjohtaja Luomuliitto Luomun asema tulevalla tukikaudella Elisa Niemi Toiminnanjohtaja Luomuliitto Luomuliitto 13 paikallista luomuyhdistystä Luomutuottajien edunvalvontaa ja neuvontaa Pienyritysjäseniä ja elintarvikejalostuksen

Lisätiedot

Miten maatalouden tukiuudistus vaikuttaa luomutuotantoon erilaisilla tiloilla; kannustaako luomuun vai ei?

Miten maatalouden tukiuudistus vaikuttaa luomutuotantoon erilaisilla tiloilla; kannustaako luomuun vai ei? Miten maatalouden tukiuudistus vaikuttaa luomutuotantoon erilaisilla tiloilla; kannustaako luomuun vai ei? ProLuomu,Helsinki 10.6.2014 Kauko Koikkalainen, tutkija MTT 10.6.2014 Mikä muuttuu aiemmasta tukiohjelmakaudesta?

Lisätiedot

Viherryttäminen, luonnonhaittakorvaus, täydentävät ehdot ja nitraattiasetus

Viherryttäminen, luonnonhaittakorvaus, täydentävät ehdot ja nitraattiasetus Viherryttäminen, luonnonhaittakorvaus, täydentävät ehdot ja nitraattiasetus Viherryttämistuki Uusi suora EU-tuki Vuosittain noin 157 milj. Kaksi tukialuetta ja tukitasoa: AB ja C Tukitaso C-alueella n.

Lisätiedot

Kasvipassia tai taimitodistusta käyttävien taimituottajien rekisteröintivelvoitteet

Kasvipassia tai taimitodistusta käyttävien taimituottajien rekisteröintivelvoitteet OHJE 14616 Sivu/sivut 1 / 5 Kasvipassia tai taimitodistusta käyttävien taimituottajien rekisteröintivelvoitteet Tämä ohje sisältää tietoa kasvipassia ja/tai taimitodistusta käyttävien taimituottajien rekisteröintivelvoitteista.

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskus, Lisää tekijän nimi ja osaso

Pirkanmaan ELY-keskus, Lisää tekijän nimi ja osaso Pirkanmaan ELY-keskus, Lisää tekijän nimi ja osaso 1 Tilanne 31.12.2011 kpl ha / ey Maksetut sopimukset, luonnonmukainen tuotanto 401 15635,47 2 673 929 perinnebiotooppien hoito 128 775,03 320 643 alkuperäisrotujen

Lisätiedot

Viljelysuunnittelu. MTK:n tuki-infot Kevät 2015 Luomutilat

Viljelysuunnittelu. MTK:n tuki-infot Kevät 2015 Luomutilat Viljelysuunnittelu MTK:n tuki-infot Kevät 2015 Luomutilat Viljelysuunnittelu Rehuntarve eläimille? Tuotteiden markkinat? myyntikasvivaatimus, rehuntuotantosopimukset Palkokasvivaatimus, kierron / sitoumuksen

Lisätiedot

Luonnonmukainen MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUET. viljely

Luonnonmukainen MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUET. viljely Luonnonmukainen MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUET viljely 2007 Luonnonmukainen viljely Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Maatalouden ympäristötukijärjestelmä

Lisätiedot

Ajankohtaista 2014 Tilaneuvonta täydentävistä ehdoista, uutta 2015, vähän muutakin

Ajankohtaista 2014 Tilaneuvonta täydentävistä ehdoista, uutta 2015, vähän muutakin Ajankohtaista 2014 Tilaneuvonta täydentävistä ehdoista, uutta 2015, vähän muutakin EU tuki-infot 2014 Jari Tikkanen p. 0400 162 147, jari.tikkanen@proagria.fi www.proagria.fi, ProAgria Keski-Pohjanmaa

Lisätiedot

TÄYDENTÄVÄT EHDOT. Muutokset vuodelle 2016 & kertaus vuoden 2015 lopulla tulleisiin muutoksiin

TÄYDENTÄVÄT EHDOT. Muutokset vuodelle 2016 & kertaus vuoden 2015 lopulla tulleisiin muutoksiin TÄYDENTÄVÄT EHDOT Muutokset vuodelle 2016 & kertaus vuoden 2015 lopulla tulleisiin muutoksiin 25.2. videoneuvottelukoulutus 15.3. Tampere 22.3. Helsinki Nitraattiasetus 1250/2014 - muutos 1261/2015 - Täydentäviä

Lisätiedot

Erikoiskasveista voimaa pellon monimuotoisuuden turvaamiseen

Erikoiskasveista voimaa pellon monimuotoisuuden turvaamiseen Liite 19.12.2005 62. vuosikerta Numero 4 Sivu 10 Erikoiskasveista voimaa pellon monimuotoisuuden turvaamiseen Marjo Keskitalo ja Kaija Hakala, MTT Tulevaisuudessa kasveilla saattaa olla sadon tuoton lisäksi

Lisätiedot

Ympäristökorvaus 2016

Ympäristökorvaus 2016 Ympäristökorvaus 2016 Tampere 15.3.2016 Markku Kuoppa-aho Esityksen sisältö Ympäristökorvauksen muutokset Muutosten vaikutus Uudet paperiasiat ympäristökorvauksessa Ohjelmamuutokset Ohjelmamuutos hyväksytty

Lisätiedot

Luonnonmukainen tuotanto 1

Luonnonmukainen tuotanto 1 Eviran ohje 18219/5 Luonnonmukainen tuotanto 1 Yleiset ja kasvintuotannon ehdot Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18219/5 Luonnonmukainen tuotanto 1 Yleiset ja kasvintuotannon ehdot 5.

Lisätiedot

Viljelysuunnitelma, viljelykiertosuunnitelmat ja viljelymaan laatutesti. MTK:n tuki-infot 7.4.2015 Suonenjoki Liisa Pietikäinen Puutarha-asiantuntija

Viljelysuunnitelma, viljelykiertosuunnitelmat ja viljelymaan laatutesti. MTK:n tuki-infot 7.4.2015 Suonenjoki Liisa Pietikäinen Puutarha-asiantuntija Viljelysuunnitelma, viljelykiertosuunnitelmat ja viljelymaan laatutesti MTK:n tuki-infot 7.4.2015 Suonenjoki Liisa Pietikäinen Puutarha-asiantuntija Ympäristösitoumuksen tilakohtainen toimenpide Ravinteiden

Lisätiedot

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2007 19.3.2007

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2007 19.3.2007 MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2007 19.3.2007 1. Sitoutuminen 2. Viljelijä ja maatila 3. Ikä 4. Vähimmäispinta-ala 5. Tukikelpoinen peltoala 5.1. Sitoumuksenalainen pinta-ala 5.2. Tukikelpoinen

Lisätiedot

Maatilan ympäristötoimenpiteet. ja talous. Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto

Maatilan ympäristötoimenpiteet. ja talous. Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto Maatilan ympäristötoimenpiteet ja talous Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto MT 7.10.2009 Yhtälö oli viime keväänä vaikea: viljelyn kustannukset nousujohteiset, sadon hinta pohjalla, varastot täynnä

Lisätiedot

MUISTILISTA YMPÄRISTÖKORVAUKSEEN SITOUTUNEELLE

MUISTILISTA YMPÄRISTÖKORVAUKSEEN SITOUTUNEELLE 1 (5) MUISTILISTA YMPÄRISTÖKORVAUKSEEN SITOUTUNEELLE Maa-analyysi ja ojastokartta kuntaan viimeistään 30.9.2015 Jos olet sitoutunut valumavesien hallinta- tai monivuotiset ympäristönurmet -toimenpiteeseen,

Lisätiedot

Geenitekniikka säädeltyä

Geenitekniikka säädeltyä Muuntogeenisten organismien lupamenettelyt 13.4.2010 Leena Mannonen Maa- ja metsätalousministeriö Geenitekniikka säädeltyä 1. EY geenitekniikkadirektiivit implementoitu kansallisesti geenitekniikkalakiin

Lisätiedot

Maatalouden ympäristötuen erityistuen 2049 toisen erän maksaminen. Lisätietoja määräyksen sisältämistä asioista antaa:

Maatalouden ympäristötuen erityistuen 2049 toisen erän maksaminen. Lisätietoja määräyksen sisältämistä asioista antaa: Varainhoito-osasto 30.5.2016 Tukien maksatusyksikkö 919/03.03.00/2016 ELY-keskukset Maatalouden ympäristötuen erityistuen 2049 toisen erän maksaminen Liitteenä on maksamista koskeva Maaseutuviraston määräys

Lisätiedot

LUOMUKOTIELÄINTUOTANNOSSA TARVITTAVAT DOKUMENTIT MITEN NE PALVELEVAT TILAA? Pirkko Tuominen ProAgria Pohjois Savo

LUOMUKOTIELÄINTUOTANNOSSA TARVITTAVAT DOKUMENTIT MITEN NE PALVELEVAT TILAA? Pirkko Tuominen ProAgria Pohjois Savo LUOMUKOTIELÄINTUOTANNOSSA TARVITTAVAT DOKUMENTIT MITEN NE PALVELEVAT TILAA? Pirkko Tuominen ProAgria Pohjois Savo Dokumentit luomukotieläintuotannossa Kokonaan uudet tilat: Jo alusta alkaen oikeat toimintatavat

Lisätiedot

Luomueläintuotanto Tiivistelmä tuotantoehdoista 2014

Luomueläintuotanto Tiivistelmä tuotantoehdoista 2014 Luomueläintuotanto Tiivistelmä tuotantoehdoista 2014 Kaikkia eri tuotantosuuntia ja tiloja koskevat luomutuotantoehdot Sisältö Valvontaan liittyminen, suunnitelmat ja valvontakohteet Luomu ja tavanomainen

Lisätiedot

Peltotukien paperityöt Tuki-infot 2012

Peltotukien paperityöt Tuki-infot 2012 Peltotukien paperityöt Tuki-infot 2012 Jari Tikkanen ProAgria Keski-Pohjanmaa 1 Ympäristötuen rakenne Täydentävät ehdot Vähimmäisvaatimukset (lannoitus ja kasvinsuojelu) kaikille pakolliset, ei korvausta

Lisätiedot

ELÄINTUET 2016. Lähde: Maaseutuvirasto, MMM

ELÄINTUET 2016. Lähde: Maaseutuvirasto, MMM ELÄINTUET 2016 Lähde: Maaseutuvirasto, MMM Kansalliset eläintuet EU- palkkiot Eläinten hyvinvointikorvaus 2 Kansalliset eläintuet Yleiset ehdot Tuenhakijan on oltava vähintään 18 vuotta (31.12.2015) Voidaan

Lisätiedot

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Jukka Saarinen 18.3.2014 Huittinen Luonnonmukaisen tuotannon nykytilanne ja kehittämistarpeet Satakunnassa Satafood Kehittämisyhdistyksen ja Pyhäjärviinstituutin yhteishanke

Lisätiedot

Viljamarkkinat miltä näyttää sadon määrä ja laatu

Viljamarkkinat miltä näyttää sadon määrä ja laatu Viljamarkkinat miltä näyttää sadon määrä ja laatu Raisio-konserni Toimintaa 12 maassa, pääkonttori Raisiossa Tuotantoa 14 paikkakunnalla 3 maassa Henkilöstön määrä n. 1450, josta Suomessa 1/3 Listataan

Lisätiedot

Ympäristökorvausjärjestelmän hyödyntäminen

Ympäristökorvausjärjestelmän hyödyntäminen Ympäristökorvausjärjestelmän hyödyntäminen Vihreästä kasvipeitteisyydestä hyötyä viljelijälle ja ympäristölle Kari Koppelmäki 7-9.10.2014 Ympäristökorvausjärjestelmä kasvinviljelytilan näkökulmasta Ravinteiden

Lisätiedot

Pohjois-Suomen nurmitoimikunnan talvipäivät. Neuvo 2020: Mahdollisuuksia maatiloille. Erityisasiantuntija Risto Jokela

Pohjois-Suomen nurmitoimikunnan talvipäivät. Neuvo 2020: Mahdollisuuksia maatiloille. Erityisasiantuntija Risto Jokela Pohjois-Suomen nurmitoimikunnan talvipäivät Neuvo 2020: Mahdollisuuksia maatiloille Erityisasiantuntija Risto Jokela ProAgrian Neuvo 2020 -palvelut maatiloille Maatilojen neuvontajärjestelmä Mikä on maatilan

Lisätiedot

Perustuki. Tukialue uudistus Tukioikeuksien leikkaus Kansallinen varantohaku Nuoren viljelijän tuki Peltokasvipalkkio. 1.4.2015 P Pethman Haikula Oy 1

Perustuki. Tukialue uudistus Tukioikeuksien leikkaus Kansallinen varantohaku Nuoren viljelijän tuki Peltokasvipalkkio. 1.4.2015 P Pethman Haikula Oy 1 Perustuki Tukialue uudistus Tukioikeuksien leikkaus Kansallinen varantohaku Nuoren viljelijän tuki Peltokasvipalkkio 1.4.2015 P Pethman Haikula Oy 1 Tukialue uudistus Tukialueet 2014 Uusi tukialue 2015

Lisätiedot

Miten lantteja lannasta AMOL 11.3.2009. EU tukimahdollisuudet Lietelannasta N ja P lannoitetta Sähköä ja lämpöä

Miten lantteja lannasta AMOL 11.3.2009. EU tukimahdollisuudet Lietelannasta N ja P lannoitetta Sähköä ja lämpöä Miten lantteja lannasta AMOL 11.3.2009 EU tukimahdollisuudet Lietelannasta N ja P lannoitetta Sähköä ja lämpöä 1 Lietelannan sijoittaminen peltoon Sopimuskausi 5 vuotta Sopimus voi alkaa 1.5 tai 1.10 Tuki

Lisätiedot

Sadon tuotannon tehokkuuden mittaaminen ympäristöindekseillä. Ympäristöindeksien historia Raisiokonsernissa

Sadon tuotannon tehokkuuden mittaaminen ympäristöindekseillä. Ympäristöindeksien historia Raisiokonsernissa Sadon tuotannon tehokkuuden mittaaminen ympäristöindekseillä Aki Finér Kestävän kehityksen asiantuntija Raisio-konserni Ympäristöindeksien historia Raisiokonsernissa Energia- ja ympäristöindeksit luotiin

Lisätiedot

Palkokasvien lannoitusvaikutuksen arviointi. Reijo Käki Luomun erikoisasiantuntija ProAgria

Palkokasvien lannoitusvaikutuksen arviointi. Reijo Käki Luomun erikoisasiantuntija ProAgria Palkokasvien lannoitusvaikutuksen arviointi Reijo Käki Luomun erikoisasiantuntija ProAgria 04.02.2012 Lannoitusvaikutuksen arviointi Tehdään viljelykierrolle Määritellään kasvien typentarve Lasketaan typenlähteet

Lisätiedot

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2008

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2008 MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2008 1 1. Sitoutuminen 2. Viljelijä ja maatila 3. Ikä 4. Vähimmäispinta-ala 5. Tukikelpoinen peltoala 5.1. Sitoumuksenalainen pinta-ala 5.2. Tukikelpoinen peltoala

Lisätiedot

ProAgrian Neuvo 2020 -palvelut maatiloille. Maatilojen neuvontajärjestelmä

ProAgrian Neuvo 2020 -palvelut maatiloille. Maatilojen neuvontajärjestelmä ProAgrian Neuvo 2020 -palvelut maatiloille Maatilojen neuvontajärjestelmä Mikä on maatilan neuvontajärjestelmä? Viljelijälle mahdollisuus saada asiantuntijanäkemystä maatilan ympäristökysymyksiin, eläinten

Lisätiedot

Luonnonmukainen MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUET. kotieläintuotanto

Luonnonmukainen MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUET. kotieläintuotanto Luonnonmukainen MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUET kotieläintuotanto 2007 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Maatalouden ympäristötukijärjestelmä perustuu

Lisätiedot

Suorien tukien uudet tukimuodot ja yleiset ehdot

Suorien tukien uudet tukimuodot ja yleiset ehdot Suorien tukien uudet tukimuodot ja yleiset ehdot Täydentävät ehdot Mavin tukihakukoulutukset Tampere 12.2.2014 ja Oulu 18.2.2014 Pia Lehmusvuori MMM/maatalousyksikkö Esityksen sisältö 1) Nuorten viljelijöiden

Lisätiedot

Luomuviljelyn peruskurssi. LUTUNE Luomututkimuksen ja neuvonnan yhteishanke

Luomuviljelyn peruskurssi. LUTUNE Luomututkimuksen ja neuvonnan yhteishanke Luomuviljelyn peruskurssi LUTUNE Luomututkimuksen ja neuvonnan yhteishanke Luomutuotannon tilanne Muutokset tilan toiminnassa luomuun siirryttäessä Maan rakenteen ja viljelykierron merkitys Viljelykiertoon

Lisätiedot

Pysyvä nurmi. Perustuu 12.3.2015 valmistelutilanteeseen. Juha Lappalainen

Pysyvä nurmi. Perustuu 12.3.2015 valmistelutilanteeseen. Juha Lappalainen Pysyvä nurmi Perustuu 12.3.2015 valmistelutilanteeseen Juha Lappalainen Pysyvät nurmet Pelto tarkoittaa kasvien tuotantoa varten viljeltyä maata ja kesannoitua maata tai maata, joka säilytetään maatalouden

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska VALTIONEUVOSTON ASETUS YMPÄRISTÖKORVAUKSEN, LUONNONHAITTA- KORVAUKSEN, LUONNONMUKAISEN TUOTANNON KORVAUKSEN JA EI- TUOTANNOLLISIA

Lisätiedot