1 LUOMU TARKASTUKSET JA VALVONTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 LUOMU TARKASTUKSET JA VALVONTA"

Transkriptio

1 1 LUOMU TARKASTUKSET JA VALVONTA 1.1 Valvontajärjestelmään hakeutumien ja tuotantotarkastus Hakemukset valvontajärjestelmään liittymiseksi lähetään ennen viljelyyn ryhtymistä sen alueen TE-keskukselle missä tila sijaitsee. Varsinaisia hakemuspapereita on vähintään kaksi kappaletta, riippuen siitä kuinka monta tuotantosuuntaa haetaan valvontaan ja kaikki hakemukset toimitetaan samaan aikaan TE-keskukseen. Varsinaiseen hakemukseen merkitään kaikki ne tuotantosuunnat jotka halutaan liitettäväksi valvontaan (liite 2). Sen lisäksi täytetään täydennyslomake, jossa yksilöidään jokainen haettu tuotantosuunta erikseen (liite 3). Näiden yksilöivien hakemusten liitteenä tulee olla vähintään haetun tuotantosuunnan luomusuunnitelma (liite 4). Hakemukset voi jättää mihin vuodenaikaan tahansa. Siirtymävaihe alkaa vasta hakemuksen saapumispäivästä TE-keskukseen. (KTTK 2005,11.). Hakemuksen perusteella TE-keskus antaa toimeksi alkutarkastuksen valtuutetulle luomutarkastajalle. Alkutarkastuksen tarkoituksena on selvittää onko tilalla ja toimijalla edellytyksiä noudattaa tuotanto-ohjeita. Tilan peltojen viljelyhistoria ja mahdolliset saastelähteet selvitetään tarkastuskäynnillä. Lisäksi tilan laatima luomusuunnitelma tarkastetaan. Luomutarkastaja tekee käynnistä kirjallisen lausunnon, jonka perusteella TE-keskus hyväksyy tai hylkää toimijan lähettämän hakemuksen. Toimijalle lähetetään päätös hyväksymisestä tai hylkäämisestä.(kttk, 2005, 12.) Vuonna 2006 alkutarkastus ja päätös hyväksymisestä tuli olla tehtynä ennen Hyväksymispäätöksen jälkeen viljelijän tulee noudattaa vaadittavia tuotanto-ohjeita voidakseen myydä tuotteitaan luonnonmukaisesti tuotettuna siirtymävaiheen jälkeen. Tuotantotarkastuksissa tarkastetaan näiden ohjeiden toteutuminen ja tarkastuksia tehdään tilalle vähintään yksi joka vuosi. (Evira 2007a,12.) Tuotantotarkastuksen tarkoituksena on taata kuluttajalle varmuus siitä, että tuotteet, jotka on merkitty luomutunnuksin ja siihen viittaavin merkinnöin, on tuotettu luonnonmukaista tuotantoa koskevien ohjeiden mukaisesti (KTTK 2005, 9). Kun tila harkitsee luomutuotannon aloittamista, oletuksena on, että sen tuottamia tuotteita voi myydä tunnuksella luonnonmukaisesti tuotettua. Tilan oikeus merkitä tuotteensa luomumerkinnällä vaatii tilan liittymistä luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään. (KTTK 2005, 9.) Voidakseen myydä tuotteitaan luonnonmukaisesti tuotettuna tilan ei tarvitse tehdä erityistukisopimusta luonnonmukaisesta tuotannosta valtion kanssa (KTTK 2005, 15) Asiakirjat ja poikkeuslupahakemukset Tilalla tarkastetaan kaikki sopimukset. jotka koskevat tilan luomutoimintaa, esim. luomusuunnitelma, lohkokohtaiset muistiinpanot, mahdolliset poikkeuslupahakemukset ja rahtisopimukset (KTTK 2005, 15).

2 Luomusuunnitelmassa kuvataan tilan toimintaa, viljelymenetelmiä ja näihin toimintoihin liittyviä riskejä. Luomusuunnitelmaan kuuluu osana myös viljelykiertoja kasvinsuojelu- ja lannoitussuunnitelma sekä kuvaus tuotteiden kuljetuksesta. Jos tilalla on rinnakkaisviljelyä, tulee luomusuunnitelmaan laatia kuvaus tästä toiminnasta. Luomusuunnitelma tulee olla liitteenä hakeuduttaessa valvontajärjestelmään ja sitä on päivitettävä tilan toiminnan muuttuessa. (KTTK 2005, 13.) Tilalla on pidettävä muistiinpanoja tulevista ja lähtevistä tuotantopanosten määristä sekä ostetuista että saaduista. Muistiinpanoihin merkitään myös tuotantotapa luomu, tavanomainen tai siirtymävaiheessa oleva tuote sekä myyjät, ostajat ja vastaanottajat. Valmiista ja varastossa olevista tuotteista on pidettävä varastokirjanpitoa. Tase on laskettava vähintään kalenterivuosittain. Tilan on säilytettävä muistiinpanoja viisi vuotta. Tilan on pidettävä myös kasvulohkokohtaisia muistiinpanoja. Siinä tulee näkyä tilan lohkolla tehdyt viljelytoimet, kasvitauti-, tuholais- ja rikkakasvihavainnot sekä saadun sadon määrä. (KTTK 2005, ) Jos tilan tuotteita varastoidaan, kuivataan tai lajitellaan tilan ulkopuolisessa tavanomaisessa tuotantoyksikössä, on kyseisen tilan kanssa tehtävä sopimus. Sopimuksen tarkoituksena on selventää mitä velvoitteita sopimusten osapuolilla on. Sopimuksessa tulee ehtojen lisäksi näkyä tieto siitä, että esim. tarkastajan on tarvittaessa nähtävä esim. rahtikuivaajan kirjanpito kaikista niistä toimista mitä kyseisessä kuivurissa tehdään. Rahtikuivaaja sitoutuu myös päästämään tarkastajan varastotiloihin tarvittaessa. (KTTK 2005, 34). Tarkastuskäynneistä toimitetaan tarkastuksen perusteella lasku toimijalle. Alkutarkastuksen rekisteröimismaksu on 88 /toiminnanharjoittaja. Tuotantotarkastusmaksu koostuu tuotantosuunnasta riippuvasta maksusta ja perusmaksusta. Perusmaksu on 66 /tarkastus/toimija. Peltokasvi- ja kasvihuonetuotannon taimikasvatuksesta peritään hehtaariperusteista maksua, joka riippuu viljellystä kasvista. Se vaihtelee 4,70-23,50 välillä. Kalleinta maksua peritään marjojen, vihannesten ja perunan tuotannosta sekä kasvihuoneessa tapahtuvasta taimikasvatuksesta avomaalle. Poikkeuslupahakemukset maksavat 10 /käsittelykerta.(evira 2007c). Tilan siemenhankinnat eivät aina mene niin kuin on suunniteltu. Jos toimija joutuu ostamaan tavanomaisesti tuotettua lisäysaineistoa, on toimijan ennen siementen ostoa haettava lupa TE-keskuksen maaseutuosastolta (liite 5). Hakemuksessa on perusteltava miksi ei käytä luomusiementä. Ainoastaan Eviran yleislupa antaa mahdollisuuden viljelijälle ostaa tavanomaisesti tuotettua siementä ilman lupaa. (KTTK 2005, 24.) Jos tila siirtää tuotantonsa vaiheittain luomuun, voi tilalle tulla rinnakkaisviljelyä. Tällä tarkoitetaan saman kasvin viljelyä eri vaiheessa olevilla peltolohkoilla. Tähän tulee hakea lupa TE-keskukselta ja lisäksi se on merkittävä luomusuunnitelmaan jo tuotannon suunnitteluvaiheessa. Jos tila haluaisi ottaa tuotantoon uuden lohkon ja peltolohkolla ei ole kolmeen edelliseen vuoteen käytetty luomutuotannossa kiellettyjä tuotantopanoksia, on mahdollista hakea kyseiselle lohkolle siirtymävaiheen lyhennystä. Hakemuksen liitteenä tulee olla maataloussihteerin kirjallinen todistus lohkon edellisten vuosien käytöstä. (KTTK 2005, 20.)

3 1.1.2 Seuraamukset Tuotantotarkastuksessa tarkastaja laatii tarkastuksesta tilalla lausunnon (liite 6). Siihen merkitään tilalla havaitut mahdolliset puutteet tuotanto-ohjeiden noudattamisessa. Lausunnon perusteella TE-keskus tekee päätöksen tarkastuksesta. Päätökseen merkitään puutteet ja mahdolliset seuraamukset. Sekä päätöksestä että lausunnosta lähetetään omat kappaleet viljelijälle. Jos toimija haluaa huomauttaa jotain tuotantotarkastuksessa tapahtuneesta esim. tarkastuksen kulusta, voi viljelijä jättää oman selvityksensä erillisellä lomakkeella. Sen voi antaa tarkastuksen yhteydessä tarkastajalle tai toimittaa tarkastuksen jälkeen TE-keskukseen. (KTTK 2005, 15.) Seuraamuksina voi olla kirjallinen huomautus ja kehotus muuttaa asiat tuotantoohjeiden vaatimalle tasolle, kirjallinen huomautus ja pyyntö toimittaa esim. asiakirjat viipymättä TE-keskukseen, markkinointikielto esim. ilman lupaa rinnakkaisviljellylle kasville. Toimija ja tila voidaan myös tarvittaessa poistaa valvontajärjestelmästä määräajaksi. (KTTK 2005, 41.) Jos puutteista on annettu useampia huomautuksia eikä toimija ole niitä korjannut, voidaan luonnonmukaisen kasvintuotannon sopimustukea leikata jollain prosenttimäärällä. Viljelijällä on tätä ennen mahdollisuus tuoda oma näkemyksensä esille kuulemismenettelyssä. (Maa- ja metsätalousministeriön asetus 1734/526/01.) 1.2 USDA-tarkastus Luomuviljan Kysyntä ja Tarjonta Tasapainoon -hanke alkoi vuonna Sen suunnitelmiin kuului parantaa tiedotusta ja kartoittaa logistiikan ongelmat. Luomuviljasta meni tuolloin puolet myyntiin tavanomaisena viljana. Markkinoiden kartoitus ja laajentaminen ulkomaille tuli hankkeen edetessä mahdolliseksi. USDAtarkastus kehitettiin vastaamaan USA:n kysyntään luomuviljasta. Se on yksityinen sertifiointijärjestelmä, joka on tehty USA:n luomuehtojen mukaiseksi. Tarkoituksena oli saada Suomen luomuviljaa laajemmille markkinoille. (Matilainen 2005, 32.) USDA-sertifikaatin haltija on Suomessa Pohjolan Luomu Oy (Luomutuotannon Edistäjät ry, 2006). Viljelijä tekee Pohjolan Luomu Finland Oy:n kanssa sopimuksen, joka on samalla USDA-tarkastushakemus. Tarkastus tehdään varsinaisen tuotantotarkastuksen yhteydessä. Osa valtuutetuista luomutarkastajista on käynyt USDA-tarkastajakoulutuksen. (Kujala 2006.) Tarkastus tehtiin vuonna 2006 kesän aikana, kuitenkin ennen elokuun alkua, koska USDA-laivaukset tehtiin lokamarraskuun vaihteessa. (Luomutuotannon Edistäjät ry 2006.) Tarkastuksessa on oltava esillä kopio USDA-hakemuksesta sekä uusilta USDA-tiloilta kopio alkutarkastuskertomuksesta (Pohjolan Luomu 2006). USA:n luomusäännöt ovat hiukan erilaiset kuin Suomessa. Nämä eroavaisuudet tarkastetaan tuotantotarkastuksessa. Eroavaisuudet ovat: kolmen vuoden siirtymäaika, rinnakkaisviljelyä ei saa olla vaikka TE-keskus olisikin antanut luvan, kompostoimattoman lannan levityskielto 90 päivän aikana ennen viljan puintia, kompostoimattoman lannan levityskielto 120 päivän aikana ennen perunan nostoa. Koneiden ja varastointi- ja kuivaamotilojen erityiseen puhtauteen kiinnitetään huomiota. USA:ssa kielletään tietyt tuotantopanokset ja toimenpiteet, kuten esimerkiksi oljen poltto ja tavanomainen peitattu siemen. USDA-vilja tulee pitää

4 erillään kaikesta muusta viljasta, koska erityissertifioidut viljat myydään laadullisesti merkittynä. (Luomutuotannon Edistäjät ry 2006) Tarkastetuille tiloille tehdään perustarkastuksen lisäksi auditointikäyntejä, jos tila on hakeutunut lisäksi Pohjolan Luomun laaturyhmään. Ne tekee tarkastuslaitos SGS. Auditoinneista ilmoitetaan etukäteen tilalle. (Kujala 2006.) Kun perustarkastukset on tehty ja sertifioinnit tiloille saatu, on sertifikaatti voimassa kolme vuotta. (Luomutuotannon Edistäjät ry 2007). USDA tarkastuksen, ja mahdollisen sertifioinnin jälkeen, tuotteita voidaan markkinoida USA:n markkinoille (Luomutuotannon Edistäjät ry 2006). Myös suurin osa Euroopan markkinoista edellyttää viljoille USDA tarkastuksen (Hatakka 2004, 26). Koko maan USDA - pinta-ala oli hehtaaria vuonna (Kujala 2006a,16) USDA viljoista kauraa oli eniten (kuva 1) (Pohjolan Luomu lehti3/2006). POHJOLAN LUOMUN V2006 sopimusviljat 10 % 3 % 43 % 4 % 23 % 3 % 3 % 6 % härkäpapu kaura kevätvehnä rehuherne rehuohra ruis syysvehnä USDA-kaura USDA-kevätvehnä USDA-rehuherne USDA-rehuohra USDA-ruis USDA-syysvehnä KUVA 1 Pohjolan Luomulle vuoden 2006 sadosta saapuneet viljelysopimukset(pohjolan Luomu lehti 3/2006, 29) Hanke, jolla tarkastusjärjestelmä kehitettiin ja saatiin käyntiin, loppui vuonna Tänä päivänä USDA tarkastukset ja sertifioinnit rahoitetaan viljelijöiden tarkastusmaksuilla. Vuonna 2006 sopimusviljelijä maksoi tarkastuksesta alv ja muut viljelijät alv. (Luomutuotannon Edistäjät ry 2006) Pohjolan Luomu Finland Oy on uudistanut luomuviljan toimitusasiakirjan vuoden 2006 lopussa. Uuden asiakirjan nimi on luomuviljapassi ja se helpottaa viljan jäljitettävyyttä ja tuoteturvallisuutta(liite 7). Passia voi käyttää kaikessa luomuviljakaupassa Eviran vaatiman saateasiakirjan asemasta. Viljelijän on edelleen toimitettava viljaerän ostajalle kopio tuotantotarkastuspäätöksestä, mutta viljaerän mukaan tulee liittää luomuviljapassi alkuperäisenä ja huolellisesti täytettynä. (Pohjolan Luomu, 2006.) Luomupassissa näkyy viljelijän tiedot, viljelijän luomurekisterinumero, viljaerän ostajan tiedot, tuote-erän tiedot sekä mitä tuotantovaihetta kyseinen erä on: luomu, siirtymävaiheen tuote, USDA tuote ja/tai laaturyhmän tuote sekä tuotteen arvioitu

5 määrä. Uutta asiakirjassa on viljaerän hakijalle lisätty osuus. Siihen laitetaan kuljetusliikkeen ja kuljettajan tiedot, ajoneuvon rekisterinumero ja koska viimeksi autolla on kuljetettu kiellettyjen tuotteiden listalla olevia tuotteita tai aineita. Kuljettajan tulee selvittää miten ajoneuvo on puhdistettu kyseisten tuotteiden jäljiltä ja mitä tuotteet ovat olleet. Loppuun tulee viljelijän ja kuljettajan allekirjoitukset. (Pohjolan Luomu 2006) 1.3 EU-valvonta Kun luomutila on hakenut maa- ja puutarhatalouden tukia, on se sitoutunut noudattamaan EU-rahoitteisten ja kansallisten tukien määräyksiä. Näitä valvotaan Maa- ja metsätalousministeriön määräämillä valvonnoilla. Valvonnan tekevät sen alueen TE-keskuksen tarkastajat, jossa tila sijaitsee. Koska tila on lisäksi tehnyt erityistukisopimuksen luonnonmukaisesta tuotannosta, tarkastetaan tilalla myös sen sopimuksen ehdot (Hakuopas 2006, 9, ) Luomutilan sopimusehtoihin kuluvat viljelijän riittävä ammattitaito, kartat peltoalueista, viljelykierto ja se, että tila on hakeutunut valvontajärjestelmään (Hakemus sopimukseksi luonnonmukaisesta tuotannosta 2006). Uuden viljelijän tulee todistaa ammattitaitonsa joko vähintään 5 päivän koulutuksella tai hänellä on muuten oltava vastaavat tiedot luomumaataloustuotannon harjoittamisesta. Viljelijän tulisi toimittaa todistus ammattitaidosta sopimuskauden alkuun mennessä. Tilalla tulee olla kartat viljellyistä peltoalueista ja viljelykiertosuunnitelma. Viljelykierrossa saa olla enintään 50 % samaa viljalajia, perunaa tai saman kasvisuvun yksivuotisia erikoiskasveja. Viljelykierrossa tulee olla aloittavan viljelijän osalta, ja myöhemmin jo luomutuotannossa olevan viljelijän osalta, neljäntenä ja viidentenä vuotena vähintään 30 % kierrosta viljaa, perunaa, sokeri- tai rehujuurikkaita, öljykasveja, kuitukasveja, siementuotantonurmia ja vihanneksia. Lisäksi ehdoissa määritetään nurmeen, viherlannoitusnurmeen, kesantoon ja lannoitukseen liittyvät rajoitteet ja edellytykset. (Hakemus sopimukseksi luonnonmukaisesta tuotannosta 2006.) Tuotantotarkastuksia ja ministeriön valvontoja eivät tee samat tarkastajat. Tuotantotarkastuksia tekevät Eviran valtuuttamat, luonnonmukaiseen tuotantoon erikoistuneet henkilöt virkavastuulla. EU-valvontaa tekevät TE-keskuksen virkamiehet Seuraamukset EU-valvonnassa katsotaan, että kaikkien tukien ehdot maksuille täyttyvät. Koska luomusopimus on yksi maatalouden ympäristötuen erityistuki, on myös luonnonmukaisessa tuotannossa olevan tilan täytettävä muiden tukien ehdot ja määräykset sekä näiden lisäksi vielä luomusopimustuotannon ehdot. Seuraamukset tilalle määrätään samoin kuin tavanomaisillekin tiloille. (Hakuopas 2006, 116.)

6 1.4 Vuoden 2007 EU:n tukiehtojen vaikutus viljelyyn Vuonna 2007 alkaa uusi EU:n maaseudun kehittämistoimenpiteitä koskeva ohjelmakausi joka koskee vuosia Uusi ohjelma koskee EU osarahoitteisia tukia: ympäristötukea ja luonnonhaittakorvausta. Lopputyötä tehtäessä uutta ohjelmaa ei ole vielä hyväksytty komissiossa, mutta kevään tukihaun yhteydessä on mahdollista kuitenkin sitoutua uuteen luonnonhaittakorvaus- ja ympäristötukeen.(hakuopas 2007, 54 ). Täydentävät ehdot muodostuvat hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista sekä lakisääteisistä hoitovaatimuksista. Luonnonhaittakorvauksen ja ympäristötuen maksamisen edellytyksenä on noudattaa täydentäviä ehtoja. (Hakuopas 2007, 59.) Hoitovaatimukset koskevat koko Suomea. Vaatimusten tarkoituksena on säilyttää myös se maa, jota ei käytetä tuotantoon, viljelykelpoisena. Näitä vaatimuksia ovat mm. vesistöjen ja valtaojien reunoille jätettävät vähintään 60 cm muokkaamattomat ja lannoittamattomat sekä myrkyttämättömät reunakaistat, velvoitekesannot ja hoidettu viljelemätön pelto. (Viljelytapa ja ympäristöehdot 2006, 3, 6-7.) Jos viljelijä sitoutuu vuonna 2007 uuteen ympäristötukeen, täytyy hänen AB-alueella valita vähintään yksi ja enintään neljä lisätoimenpidettä ja C-alueella 0-2 lisätoimenpidettä. (Maatalouden ympäristötuen sitoumusehdot 2007, 2, 5) Lisätoimenpiteet kasvinviljely- ja kotieläintilalle on listattu alla olevaan taulukkoon. Taulukkoon 2 on myös rastittu soveltuvuus luomukasvinviljelytilalle. TAULUKKO 1 Lisätoimenpiteet kasvinviljely- ja kotieläintilalle ( Käki 2007, 11.13). LISÄTOIMENPIDE ALUE LUOMU typpilannoituksen tarkentaminen peltokasveilla AB,C X

7 vähennetty lannoitus, luomutila ei voi valita AB,C ravinnetaseet AB.C X peltojen kasvukunnon parantaminen AB,C X lannan levitys kasvukaudella, kotielänitilalle peltojen taviaikainen kasvipeitteisyys ja kevennetty muokkaus, EI eläintila jolla nautoja, hevosia, lampaita, vuohia >2 ey peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys, EI eläintila jolla nautoja, hevosia, lampaita, vuohia>2 ey peltojen tehostettu talviaikainen kasvipeitteisyys viljelyn monipuolistaminen laajaperäinen nurmituotanto, kotieläintila AB,C AB,C AB AB AB AB X kerääjäkasvien viljely AB (X) Eri peltojen talviaikaisesta kasvipeitteisyys- vaihtoehdoista tila voi valita vain yhden lisätoimenpiteen tilalle (Maatalouden ympäristötuen sitoumusehdot 2007, 5). Valittaessa lisätoimenpidettä tilan on tarkkaan mietittävä mahdollisuudet täyttää valittujen toimenpiteiden velvollisuudet seuraavat viisi vuotta. Esimerkiksi kerääjäkasvien viljelyssä on huomioitava, että aluskasvia ja/tai pyydyskasvia on viljeltävä joka vuosi vähintään 25 % peltoalasta. Aluskasvin avulla ei voi kuitenkaan perustaa seuraavan vuoden yksivuotisia tai monivuotisia kasvustoja, kuten viherlannoitusnurmea tai viherkesantoa. (Käki 2007,12). Toisaalta kerääjäkasvitoimenpidettä voidaan käyttää myös täyttämään peltojen talviaikaista kasvipeitteisyyttä ja kevennettyä muokkausta. Silloin kerääjäkasvi-aloja voi muokata vasta seuraavana keväänä (Maatalouden ympäristötuen sitoumusehdot 2007). Komissio ei ole vielä hyväksynyt Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa Ohjelman sisällössä on vielä epäselvyyksiä erityisesti seuraavien lisätoimenpiteiden osalta: viljelyn monipuolistaminen, pellon kasvukunnon parantaminen ja ravinnetaseiden osalta. Koska ohjelmaa ei tulla hyväksymään hakuajan päättymiseen mennessä, viljelijä voi ehtojen mahdollisesti muuttuessa, vaihtaa lisätoimenpidettä toiseen hakuajan jälkeen. (Maatalouden ympäristötuen lisätoimenpiteisiin muutoksia ) Ympäristötuen lisäosaan on tullut muutoksia. Ne koskevat kahta lisätoimenpidettä: peltojen kasvukunnon parantaminen poistuu kokonaan ja ravinnetaseiden ehtoja muutetaan. Muutosten vuoksi viljelijät voivat vaihtaa, luopua kokonaan tai perua valitsemansa lisätoimenpiteen vuoden 2007 alkukesän aikana kuitenkin siten, että tukialueiden A ja B peltolohkoilla säilyy yksi lisätoimenpide.(maa- ja metsätalousministeriö tiedottaa )

8 Vuoden 2007 ympäristötuen sitoumusehtojen mukaan viherlannoitusnurmea voi olla tilan viljelykierrosta enintään 50 % kasvulohkojen yhteenlasketusta pinta-alasta. Viherlannoitusnurmeksi voidaan ilmoittaa viime vuonna suojaviljaan perustettu nurmilohko tai se voidaan perustaa tänä vuonna. Lohkon sato käytetään siten että ilmoitusvuonna siitä jätetään sato korjaamatta ja seuraavana vuonna se hyödynnetään kyseisen lohkon viljelykasvin lannoitteena. Lohkolta voidaan korjata satoa samana vuonna. Nurmen seoksesta täytyy olla vähintään 20 % typensitojakasvin siementä. Saman lohkon voi tukihakulomakkeessa ilmoittaa korkeintaan kahtena peräkkäisenä vuotena viherlannoitusnurmena. (Maatalouden ympäristötuen sitoumusehdot 2007, 6-7.) Viherlannoitusalan tarkoituksena on hyödyntää siitä saatu kasvusto seuraavan viljelykasvin lannoitteena. Alaa ei voi siten vuoden 2007 jälkeen ilmoittaa velvoitekesantona, hoidettuna viljelemättömänä peltona, viljelyyn liittyvänä kesantona, tilapäisesti viljelemättömänä tai viljelemättömänä alana. Ala on mahdollista ilmoittaa monivuotisena nurmena, jolta korjataan sato. (Viherlannoitusalat 2007.)

LUOMUTUKILIITE KEVÄT 2013 LUOMUTUOTANTOEHDOT RINNAKKAISVILJELY. Mitä rinnakkaisviljelyllä tarkoitetaan?

LUOMUTUKILIITE KEVÄT 2013 LUOMUTUOTANTOEHDOT RINNAKKAISVILJELY. Mitä rinnakkaisviljelyllä tarkoitetaan? LUOMUTUKILIITE KEVÄT 2013 LUOMUTUOTANTOEHDOT RINNAKKAISVILJELY Mitä rinnakkaisviljelyllä tarkoitetaan? Tilalla tuotetaan samaa kasvilajia sekä 1) Luonnonmukaisesti että siirtymävaiheessa 2) 1. ja 2. ja/tai

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3641/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14. Valtuutussäännökset:

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3641/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14. Valtuutussäännökset: MÄÄRÄYS Pvm 13.6.2014 Dnro 3641/54/2014 Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom. ja 18 2 mom. Vastaavat EU-säännökset:

Lisätiedot

Luonnonmukainen tuotanto

Luonnonmukainen tuotanto Luonnonmukainen tuotanto Ympäristötuen erityistuki: luomusopimus 1 Luomusopimuksen yleiset edellytykset Uusi digiala/ sopimusala Vuokrasopimukset voimassa vähintään koko sopimuskauden Sopimuksen ulkopuolelle

Lisätiedot

Ympäristötuki ja LFA

Ympäristötuki ja LFA Ympäristötuki ja LFA Luonnonhaittakorvaus (LFA) ja LFA-lisäosa Tukiehdot ennallaan: Vuonna 2008 sitoumuksen antaneet voivat antaa uuden 5- vuotisen luonnonhaittakorvaus sitoumuksen v. 2013 Samalla voidaan

Lisätiedot

Eviran luomuvalvontajärjestelmä

Eviran luomuvalvontajärjestelmä Eviran luomuvalvontajärjestelmä Tarkasta ajantasainen ohjeistus www.evira.fi Satakunnan ELY-keskus Mirella-Katriina Levomäki 14.4.2016 Luomun tuotanto-ohjeet Luomusuunnitelma (ajan tasalla oleva) Kuvaus

Lisätiedot

Kasvitilan valmistautuminen luomuvalvontaan. Juha-Antti Kotimäki Luomuasiantuntija ProAgria Etelä-Savo

Kasvitilan valmistautuminen luomuvalvontaan. Juha-Antti Kotimäki Luomuasiantuntija ProAgria Etelä-Savo Kasvitilan valmistautuminen luomuvalvontaan Juha-Antti Kotimäki Luomuasiantuntija ProAgria Etelä-Savo Ajan tasalla pidettävät dokumentit Luomusuunnitelma tilalla päivitetty versio Vuosittainen tuotantosuunnitelma

Lisätiedot

Ajankohtaista luonnonmukaisen tuotannon valvonnassa

Ajankohtaista luonnonmukaisen tuotannon valvonnassa Ajankohtaista luonnonmukaisen tuotannon valvonnassa Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Johanna Honkanen 13.02.2013 1 Valvonnassa 421 toimijaa Luomu + sv noin 24 300 ha Luomutilojen

Lisätiedot

LUONNONMUKAINEN TUOTANTO ESIMERKIT/KASVINTUOTANTOTILAT AILI VUORENMAA MERJA LEHTINEN KESKI-SUOMEN ELY

LUONNONMUKAINEN TUOTANTO ESIMERKIT/KASVINTUOTANTOTILAT AILI VUORENMAA MERJA LEHTINEN KESKI-SUOMEN ELY LUONNONMUKAINEN TUOTANTO ESIMERKIT/KASVINTUOTANTOTILAT AILI VUORENMAA MERJA LEHTINEN KESKI-SUOMEN ELY u 1 Esimerkkitila Lasse Luomu Kokonaispinta-ala 40 hehtaaria 35 hehtaaria peltoa 5 hehtaaria pellon

Lisätiedot

Siirtyisinkö luomuun?

Siirtyisinkö luomuun? Siirtyisinkö luomuun? Uusikaupunki 27.1.2012 Anne Johansson, ProAgria Satakunta KENELLE LUOMU SOPII? Luomu vaatii ammattitaitoa ja kiinnostusta uuden oppimiseen Usein vaaditaan panostamista perusparannuksiin

Lisätiedot

Ajankohtaista luonnonmukaisen tuotannon valvonnassa

Ajankohtaista luonnonmukaisen tuotannon valvonnassa Ajankohtaista luonnonmukaisen tuotannon valvonnassa Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 06.05.2013 1 Valvonnassa 421 toimijaa Luomu + sv noin 24 300

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKORVAUKSEN VAIKUTUS LUOMUTILALLA. Luomuasiantuntija Reijo Käki

YMPÄRISTÖKORVAUKSEN VAIKUTUS LUOMUTILALLA. Luomuasiantuntija Reijo Käki YMPÄRISTÖKORVAUKSEN VAIKUTUS LUOMUTILALLA Luomuasiantuntija Reijo Käki 1 YMPÄRISTÖKORVAUS Vanha järjestelmä loppuu ja kaikki siirtyvät uuteen järjestelmään 2015. Uusi ympäristökorvaus poikkeaa monelta

Lisätiedot

Luonnonhaittakorvaus

Luonnonhaittakorvaus Luonnonhaittakorvaus Uutta 2015 Ei enää yläikärajaa (65 v), alaikäraja 18 Yksivuotinen korvaus (ei sitoumusta) Tilakohtaisia rajoitteita kesantoalalle ja maksumäärälle Kotieläinkorotuksen eläintiheysraja

Lisätiedot

Ajankohtaista ympäristötuessa ja LFA:ssa Antti Hietala / Markku Kuoppa-aho Kalvoja päivitetty 17.2.2012. Lahti 14.2.2012 Kokkola 21.2.

Ajankohtaista ympäristötuessa ja LFA:ssa Antti Hietala / Markku Kuoppa-aho Kalvoja päivitetty 17.2.2012. Lahti 14.2.2012 Kokkola 21.2. Ajankohtaista ympäristötuessa ja LFA:ssa Antti Hietala / Markku Kuoppa-aho Kalvoja päivitetty 17.2.2012 Lahti 14.2.2012 Kokkola 21.2.2012 Käsiteltävät asiat Muutokset vuodelle 2012 Ympäristötuki Luonnonhaittakorvaus

Lisätiedot

LUOMUTUKILIITE KEVÄT 2013 SOPIMUSEHDOT LUOMUERITYISTUKISOPIMUS

LUOMUTUKILIITE KEVÄT 2013 SOPIMUSEHDOT LUOMUERITYISTUKISOPIMUS LUOMUTUKILIITE KEVÄT 2013 SOPIMUSEHDOT LUOMUERITYISTUKISOPIMUS Hallitus hyväksyi 14.3.2013 asetuksen luonnonhaittakorvausten, maatalouden ympäristötuen, eläinten hyvinvointituen ja ei-tuotannollisten investointien

Lisätiedot

Viranomaisen keinot edistää luomusiemenen käyttöä

Viranomaisen keinot edistää luomusiemenen käyttöä Viranomaisen keinot edistää luomusiemenen käyttöä Tuottavaa luomua, Hollola Ylitarkastaja Evira Tämä esitys Viranomainen (Evira, ELY-keskukset) ei anna lainsäädäntöä, eli viranomaisen keinot ovat Ohjeistus

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 236/2015 Valtioneuvoston asetus. Luonnonhaittakorvaus on osa

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 236/2015 Valtioneuvoston asetus. Luonnonhaittakorvaus on osa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015 236/2015 Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

Tilatuki -Perustuki. Viherryttämistuki Nuoren viljelijän tuki Tuotanto sidonnainen Peltokasvituki P Pethman Haikula Oy 1

Tilatuki -Perustuki. Viherryttämistuki Nuoren viljelijän tuki Tuotanto sidonnainen Peltokasvituki P Pethman Haikula Oy 1 Tilatuki -Perustuki Viherryttämistuki Nuoren viljelijän tuki Tuotanto sidonnainen Peltokasvituki 28.11.2014 P Pethman Haikula Oy 1 Tukialue uudistus Tukialueet 2014 Uusi tukialue 2015 A-alue AB-alue B-C1

Lisätiedot

Metsien luomusertifiointi Noormarkun Klubi

Metsien luomusertifiointi Noormarkun Klubi Metsien luomusertifiointi 28.9.2016 Noormarkun Klubi Mirella-Katriina Levomäki Satakunnan Ely-keskus 12.10.2016 Luomukeruutoiminnasta Satakunnassa Luomukeruutoiminta on Satakunnassa erittäin vähäistä Ajoittain

Lisätiedot

ANC eli luonnonhaittakorvaus yleistä

ANC eli luonnonhaittakorvaus yleistä ANC eli luonnonhaittakorvaus 2015 ja ympäristökorvaus 2015 komission käsittelyyn lähetetyssä maaseutuohjelmassa sekä kansallisen tukilain muutosesitys sekä tilatuki ja viherrys Suomen tiedonannon perusteella

Lisätiedot

Luomukinkeritilaisuudet 2016

Luomukinkeritilaisuudet 2016 LISÄÄ OSAAMISTA, PAREMPI TULOS Luomukinkeritilaisuudet 2016 Elinvoimainen maatilatalous - ELINA Lahti 28.1.2016 Tammela 3.2.2016 ProAgria Etelä-Suomi Ympäristökorvaus Tulevat muutokset Luonnos 7.1.2016

Lisätiedot

Korvauskelpoisuus Luonnonmukaisen tuotannon korvaus Ohjelmakausi

Korvauskelpoisuus Luonnonmukaisen tuotannon korvaus Ohjelmakausi Korvauskelpoisuus Luonnonmukaisen tuotannon korvaus Ohjelmakausi 2014 2020 Korvauskelpoisuus Muutokset syksyn koulutusten jälkeen Korvauskelpoisuuden voi vaihtaa omistuksessa olevien lohkojen välillä,

Lisätiedot

Viherryttäminen. Viherryttämistuki Pysyvä nurmi. Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin.

Viherryttäminen. Viherryttämistuki Pysyvä nurmi. Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. Viherryttäminen Viherryttämistuki Pysyvä nurmi Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. 26.4.2016 Pauli Pethman Haikula Oy 1 Viherryttämistuki Viherryttämisen vaatimukset Viljelyn

Lisätiedot

Viherryttämistuki. Neuvo 2020-koulutus Syksy Materiaali perustuu esityshetkellä käytettävissä oleviin tietoihin.

Viherryttämistuki. Neuvo 2020-koulutus Syksy Materiaali perustuu esityshetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. Viherryttämistuki Neuvo 2020-koulutus Syksy 2014 Viherryttämistuki Uusi suora EU-tuki Vuosittain noin 157 milj. Kaksi tukialuetta ja tukitasoa: AB ja C Kolme vaatimusta: Viljelyn monipuolistaminen Pysyvän

Lisätiedot

Tukiehdot kuminanviljelyssä AB-alueella. E-P:n ELY-keskus Veikko Tuominen 24.2.2011

Tukiehdot kuminanviljelyssä AB-alueella. E-P:n ELY-keskus Veikko Tuominen 24.2.2011 Tukiehdot kuminanviljelyssä AB-alueella E-P:n ELY-keskus Veikko Tuominen 24.2.2011 Kuminanviljely ja ympäristötuki Kumina on ympäristötuessa puutarhakasvi ja kuuluu eräät siemenmausteet -ryhmään Kuminalohkolle

Lisätiedot

CAP-uudistuksentoimeenpano Tilannekatsaus. Marraskuu 2014

CAP-uudistuksentoimeenpano Tilannekatsaus. Marraskuu 2014 CAP-uudistuksentoimeenpano Tilannekatsaus Marraskuu 2014 1 Neuvottelut komission kanssa käynnissä Suoria tukiakoskevat Suomen linjaukset toimitettiin komissiolle heinäkuun lopussa. Komission kanssa käyty

Lisätiedot

Luomuviljelyn talous. Reijo Käki Luomuneuvoja ProAgria Kymenlaakso

Luomuviljelyn talous. Reijo Käki Luomuneuvoja ProAgria Kymenlaakso Luomuviljelyn talous Reijo Käki Luomuneuvoja ProAgria Kymenlaakso 1.12.2009 Luonnonmukaisen tuotannon näkymät 1/2 Luomutuotteiden kysyntä on kasvanut kaikkialla Suomessa kulutus on tapahtunut muuta Eurooppaa

Lisätiedot

Tukioikeuksilla saa: perustuen viherryttämistuen nuorten viljelijöiden tuen. (aikaisempi tilatuki)

Tukioikeuksilla saa: perustuen viherryttämistuen nuorten viljelijöiden tuen. (aikaisempi tilatuki) Tukioikeuksilla saa: perustuen viherryttämistuen nuorten viljelijöiden tuen (aikaisempi tilatuki) Uudet tukialueet: AB C Tukioikeuksien omistajuus- ja hallintasuhteet säilyy Tarkista 103A! 2 Tukioikeuksien

Lisätiedot

Peltovalvonnan havaintoja 2015

Peltovalvonnan havaintoja 2015 Peltovalvonnan havaintoja 2015 Juha Nummila, Antti Kärpijoki, Tero Vuorenpää, V-S ELY-keskus, Maaseutupalvelut, valvontayksikkö Tilat valitaan Mavissa Valvontaotannat 2015 peltovalvonnassa 307 tilaa (

Lisätiedot

Luonnonmukainen viljely ja luomukorvaus 2015-

Luonnonmukainen viljely ja luomukorvaus 2015- Luonnonmukainen viljely ja luomukorvaus 2015- Varsinais-Suomen ELY-keskus Ympäristöagrologi Erkki Aro 18.11.2014 Mynämäki 9.12.2014 2 340 Luomumaatiloja Varsinais-Suomessa (kpl) 2009-2014 335 330 325 320

Lisätiedot

Ympäristösopimukset. Ei-tuotannolliset investoinnit. Luonnonmukainen tuotanto

Ympäristösopimukset. Ei-tuotannolliset investoinnit. Luonnonmukainen tuotanto Ympäristösopimukset Ei-tuotannolliset investoinnit Luonnonmukainen tuotanto Ympäristösopimukset Ympäristösopimuksia joita voi hakea 2016: Kosteikon hoito (450 euroa/ha) - Lnro 262 Maatalousluonnon monimuotoisuuden

Lisätiedot

Nurmien tuet 2015 Heidi Nevalainen ProAgria Pohjois-Karjala

Nurmien tuet 2015 Heidi Nevalainen ProAgria Pohjois-Karjala Nurmien tuet 2015 Heidi Nevalainen ProAgria Pohjois-Karjala Tukitasoarviot C2- alueelta. Nurmen monet nimet Viljelysuunnitelmassa nurmet voivat olla mm.: säilörehunurmia, laidunta, kuivaheinää, siemen

Lisätiedot

Viherryttäminen. Viherryttämistuki Pysyvä nurmi Pauli Pethman Haikula Oy 1

Viherryttäminen. Viherryttämistuki Pysyvä nurmi Pauli Pethman Haikula Oy 1 Viherryttäminen Viherryttämistuki Pysyvä nurmi Pauli Pethman Haikula Oy 1 Viherryttämistuki Viherryttämisen vaatimukset Viljelyn monipuolistaminen Pysyvien nurmien säilyttäminen Ekologinen ala Vaatimus

Lisätiedot

PIENTAREET, SUOJAKAISTAT JA SUOJAVYÖHYKKEET

PIENTAREET, SUOJAKAISTAT JA SUOJAVYÖHYKKEET PIENTAREET, SUOJAKAISTAT JA SUOJAVYÖHYKKEET Piennar valtaoja, vesistö Täydentävät ehdot Täydentävät ehdot/viljelytapa ja ympäristöehdot: Vesistöjen ja valtaojien varsilla oleville peltolohkoille on jätettävä

Lisätiedot

Täydentävät ehdot. Neuvo 2020 alkukoulutus

Täydentävät ehdot. Neuvo 2020 alkukoulutus Täydentävät ehdot Neuvo 2020 alkukoulutus Järvenpää 10.12.2014 Mitä ovat täydentävät ehdot? Hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksia (GAEC) sekä Lakisääteisiä hoitovaatimuksia (SMR) Lakisääteiset hoitovaatimukset

Lisätiedot

Aura Lamminparras Kuva: MAVI / Martina Motzbäuche

Aura Lamminparras Kuva: MAVI / Martina Motzbäuche Kestävämpi maatalous Uudellemaalle Aura Lamminparras 11.6.2013 Kuva: MAVI / Martina Motzbäuche Sisältö Uudenmaan maatalous Maatalouden vesiensuojelu Kestävyys asiantuntijoiden silmin Uusimaa 1,5 miljoonaa

Lisätiedot

Ympäristökorvausjärjestelmä mitä uutta tuo tulevalle kasvukaudelle? Minna Kolari Hämeen ELY-keskus maaseutuyksikkö

Ympäristökorvausjärjestelmä mitä uutta tuo tulevalle kasvukaudelle? Minna Kolari Hämeen ELY-keskus maaseutuyksikkö Ympäristökorvausjärjestelmä mitä uutta tuo tulevalle kasvukaudelle? Minna Kolari Hämeen ELY-keskus maaseutuyksikkö Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Mikä muuttuu? Tukijärjestelmien uudistamisen yhteydessä

Lisätiedot

Eu-tukien muutoksia marjatiloille 2015. Liisa Pietikäinen Puutarha-asiantuntija ProAgria

Eu-tukien muutoksia marjatiloille 2015. Liisa Pietikäinen Puutarha-asiantuntija ProAgria Eu-tukien muutoksia marjatiloille 2015 Liisa Pietikäinen Puutarha-asiantuntija ProAgria Korvauskelpoiset alat 2015 Lohkot, jotka tukikelpoisia v. 2014 Tukikelpoisuuden menettäneet lohkot (maksettu ymp.tuki

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskus, Lisää tekijän nimi ja osaso

Pirkanmaan ELY-keskus, Lisää tekijän nimi ja osaso Pirkanmaan ELY-keskus, Lisää tekijän nimi ja osaso 1 Tilanne 31.12.2011 kpl ha / ey Maksetut sopimukset, luonnonmukainen tuotanto 401 15635,47 2 673 929 perinnebiotooppien hoito 128 775,03 320 643 alkuperäisrotujen

Lisätiedot

Luomutilojen EUtuki-Info Lammilla

Luomutilojen EUtuki-Info Lammilla Luomutilojen EUtuki-Info 1.4.2016 Lammilla Kaija Hinkkanen/ProAgria Etelä-Suomi Luomun tilanne Luomutilojen määrä kasvaa tasaisesti peruskursseilla noin 70 osallistujaa, kotieläinpäivissä 30 (ProAgria

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Nro 67/02 Dnro 2725/524/

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Nro 67/02 Dnro 2725/524/ MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 67/02 Dnro 2725/524/2002 18.9.2002 Voimassaoloaika 25.9.2002 - toistaiseksi Valtuutussäännökset Laki Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Valittavissa paras vaihtoehto peltojen käytölle 25.5.2015

Valittavissa paras vaihtoehto peltojen käytölle 25.5.2015 Valittavissa paras vaihtoehto peltojen käytölle 25.5.2015 Peltomaa on viljelijän tärkein pääoma, ja siitä kannattaa pitää huolta. Ympäristökorvausjärjestelmä kannustaa lisäämään peltojen talviaikaista

Lisätiedot

EU viljelijätukikoulutus 2014

EU viljelijätukikoulutus 2014 EU viljelijätukikoulutus 2014 LFA ja Ympäristötuki Tilatuki Tilatukioikeuksien siirrot P Pethman Haikula Oy 1.4.2014 1 LFA ja LFA-lisäosa, sekä Ympäristötuki 2014 Päättyviä sitoumuksia voi jatkaa vuodella

Lisätiedot

Maatalouden ympäristötuen mahdollisuudet. 31.8.2011 Anna Schulman Maa- ja metsätalousministeriö

Maatalouden ympäristötuen mahdollisuudet. 31.8.2011 Anna Schulman Maa- ja metsätalousministeriö Maatalouden ympäristötuen mahdollisuudet 31.8.2011 Anna Schulman Maa- ja metsätalousministeriö Mitä on maatalouden ympäristötuki? Maatalouden ympäristötuki ohjelmakaudella 2007-2013 Maatalouden ympäristötuki

Lisätiedot

Voimassa olevat ja haetut erityistukisopimukset Pirkanmaalla

Voimassa olevat ja haetut erityistukisopimukset Pirkanmaalla Voimassa olevat ja haetut erityistukisopimukset Pirkanmaalla 411 103 61 48 suojavyöhyke 2 51 108 luonnon monimuotoisuus maisema perinnebiotooppi luomu pohjavesialueen pelt.vilj. valumavesien käsittely

Lisätiedot

Viherryttäminen. MTK-Pirkanmaan tukikoulutus Kevät Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin.

Viherryttäminen. MTK-Pirkanmaan tukikoulutus Kevät Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. Viherryttäminen MTK-Pirkanmaan tukikoulutus Kevät 2016 Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. 1 Viherryttämistuki Viherryttämisen vaatimukset Viljelyn monipuolistaminen Pysyvien

Lisätiedot

Luonnonmukainen tuotanto. Valvontajärjestelmä ja Tuotantotarkastukset. Aili Vuorenmaa Kari Alatalo Keski-Suomen ELY-keskus 31.3.

Luonnonmukainen tuotanto. Valvontajärjestelmä ja Tuotantotarkastukset. Aili Vuorenmaa Kari Alatalo Keski-Suomen ELY-keskus 31.3. Luonnonmukainen tuotanto Valvontajärjestelmä ja Tuotantotarkastukset Aili Vuorenmaa Kari Alatalo Keski-Suomen ELY-keskus 31.3.2016 Mitä luomuvalvonta on? Tuotteiden markkinointi luomumerkinnöin edellyttää

Lisätiedot

TARKKUUTTA TILATASOLLA. Aino Launto-Tiuttu 28. 11.2011 Itämerihaasteen hajakuormitusseminaari

TARKKUUTTA TILATASOLLA. Aino Launto-Tiuttu 28. 11.2011 Itämerihaasteen hajakuormitusseminaari TARKKUUTTA TILATASOLLA Aino Launto-Tiuttu 28. 11.2011 Itämerihaasteen hajakuormitusseminaari Maatalouden vesiensuojelun tehostaminen - TEHO Plus -hanke (2011-2013) Toiminta-alue: Varsinais-Suomi ja Satakunta

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Nro 74/06 Dnro 3644/01/

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Nro 74/06 Dnro 3644/01/ MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 74/06 Dnro 3644/01/2006 8.9.2006 Voimassaoloaika 13.9.2006 - toistaiseksi Valtuutussäännökset Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki (329/1999, muut. 44/2000) 11 4 mom.

Lisätiedot

Luomutilan vaihtoehtoja uudella tukikaudella. Poimintoja Tukijärjestelmästä Ulla Turunen ProAgria Pohjois-Karjala

Luomutilan vaihtoehtoja uudella tukikaudella. Poimintoja Tukijärjestelmästä Ulla Turunen ProAgria Pohjois-Karjala Luomutilan vaihtoehtoja uudella tukikaudella Poimintoja Tukijärjestelmästä Ulla Turunen ProAgria Pohjois-Karjala Esityksen tiedot perustuvat tukien valmistelutilanteeseen marras-joulukuussa 2014 ja tiedot

Lisätiedot

Pysyvä nurmi. Perustuu 8.2.2015 valmistelutilanteeseen. MTK Pohjois-Savo

Pysyvä nurmi. Perustuu 8.2.2015 valmistelutilanteeseen. MTK Pohjois-Savo Pysyvä nurmi Perustuu 8.2.2015 valmistelutilanteeseen MTK Pohjois-Savo Pysyvät nurmet Pelto tarkoittaa kasvien tuotantoa varten viljeltyä maata ja kesannoitua maata tai maata, joka säilytetään maatalouden

Lisätiedot

Maatilan ympäristötoimenpiteet. ja talous. Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto

Maatilan ympäristötoimenpiteet. ja talous. Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto Maatilan ympäristötoimenpiteet ja talous Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto MT 7.10.2009 Yhtälö oli viime keväänä vaikea: viljelyn kustannukset nousujohteiset, sadon hinta pohjalla, varastot täynnä

Lisätiedot

Luomuluonnonmarjojen. poimintaohje

Luomuluonnonmarjojen. poimintaohje Luomuluonnonmarjojen poimintaohje Mitä luomulla tarkoitetaan? Poimijan on tutustuttava tähän luonnonmukaista keruuta koskevaan ohjeeseen ennen keruun aloittamista ja poimija vahvistaa kirjallisesti sitoutuvansa

Lisätiedot

Viherryttäminen. Viherryttämistuki Pysyvä nurmi Pauli Pethman Haikula Oy 1

Viherryttäminen. Viherryttämistuki Pysyvä nurmi Pauli Pethman Haikula Oy 1 Viherryttäminen Viherryttämistuki Pysyvä nurmi Pauli Pethman Haikula Oy 1 Viherryttämistuki Viherryttämisen vaatimukset Viljelyn monipuolistaminen Pysyvien laitumien säilyttäminen Ekologinen ala Vaatimus

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma neuvonta ja maatalouden ympäristönhoito

Maaseudun kehittämisohjelma neuvonta ja maatalouden ympäristönhoito Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 - neuvonta ja maatalouden ympäristönhoito Anna Schulman 2.10.2013, Tampere Neuvonta (art. 16) 1/2 Uusi toimenpide maaseutuohjelmassa Tällä kaudella hyviä kokemuksia

Lisätiedot

Maatalouden ympäristötukijärjestelmä 2007 23.3.2007 OSA II. Markku Mäkelä AGROTAITO Oy

Maatalouden ympäristötukijärjestelmä 2007 23.3.2007 OSA II. Markku Mäkelä AGROTAITO Oy Maatalouden ympäristötukijärjestelmä 2007 23.3.2007 OSA II Markku Mäkelä AGROTAITO Oy Lisätoimenpiteet koko maassa Vähennetty lannoitus Typpilannoituksen tarkentaminen peltokasveilla Ravinnetaseet Peltojen

Lisätiedot

Ympäristökorvauksen sitoumuksen koulutuspäivä. Eija Mutila, Satakunnan Ely-keskus

Ympäristökorvauksen sitoumuksen koulutuspäivä. Eija Mutila, Satakunnan Ely-keskus Ympäristökorvauksen sitoumuksen koulutuspäivä Eija Mutila, Satakunnan Ely-keskus Lannoituksen vähimmäisvaatimukset: Fosfori 325 kg/ha/5 vuotta ja puutarhataloudessa 560 kg/ha/5 vuotta Ennakointi (viljelykierto,

Lisätiedot

Tukimuutokset keväällä vt päivitys

Tukimuutokset keväällä vt päivitys Tukimuutokset keväällä 2016 vt 25.1.2016 päivitys 29.1.2016 Tilatuki ja tukioikeudet Perustuki nousee vuodelle 2016 kun maito-, sonni- ja tärkkelysperunalisäosat päättyivät 2015 Timoteilisäosaa (50% täydestä)

Lisätiedot

Ympäristösitoumuksesta 2016

Ympäristösitoumuksesta 2016 Ympäristösitoumuksesta 2016 Vain Mavin julkaisut ovat virallisia lähteitä Anne Soppa Satakunnan Ely-keskus 6.4. Huittinen kpl ha 3 4 Vuosi 2016 Ei uusia sitoumuksia v. 2016 Sitoutumattomalta viljelijältä

Lisätiedot

Luonnonhoitopellot. Luonnonhoitopellot. Monivuotiset nurmipeitteiset luonnonhoitopellot Riistapellot Maisemapellot Niittykasvien luonnonhoitopellot

Luonnonhoitopellot. Luonnonhoitopellot. Monivuotiset nurmipeitteiset luonnonhoitopellot Riistapellot Maisemapellot Niittykasvien luonnonhoitopellot Luonnonhoitopellot Luonnonhoitopellot Monivuotiset nurmipeitteiset luonnonhoitopellot Riistapellot Maisemapellot Niittykasvien luonnonhoitopellot LHPeltojen tuet Hoidettua viljelemätöntä peltoa(lhp+kesannot)

Lisätiedot

LUONNONHAITTA- KORVAUS

LUONNONHAITTA- KORVAUS TUKIKOULUTUS 2015 Anna Setälä Viestintä Oy Tuulihaukka 26.1.2015 LUONNONHAITTA- KORVAUS 1 Ohjelmaperusteiset tuet Jatkossa vain yksi ohjelmaperusteinen tukikelpoisuus lohkoilla Tukikelpoiseen lohkoon voidaan

Lisätiedot

Ympäristökorvaus 2016

Ympäristökorvaus 2016 Ympäristökorvaus 2016 Tampere 15.3.2016 Markku Kuoppa-aho Esityksen sisältö Ympäristökorvauksen muutokset Muutosten vaikutus Uudet paperiasiat ympäristökorvauksessa Ohjelmamuutokset Ohjelmamuutos hyväksytty

Lisätiedot

Erikoiskasveista voimaa pellon monimuotoisuuden turvaamiseen

Erikoiskasveista voimaa pellon monimuotoisuuden turvaamiseen Liite 19.12.2005 62. vuosikerta Numero 4 Sivu 10 Erikoiskasveista voimaa pellon monimuotoisuuden turvaamiseen Marjo Keskitalo ja Kaija Hakala, MTT Tulevaisuudessa kasveilla saattaa olla sadon tuoton lisäksi

Lisätiedot

Varainhoito-osasto /22/2007 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2007 maatalouden ympäristötuen erityistukien maksatus

Varainhoito-osasto /22/2007 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2007 maatalouden ympäristötuen erityistukien maksatus Varainhoito-osasto 26.9.2007 747/22/2007 Tukien maksatusyksikkö TE-keskusten maaseutuosastot Vuoden 2007 maatalouden ympäristötuen erityistukien maksatus Liitteenä on maksatusta koskeva Maaseutuviraston

Lisätiedot

Väliaikainen kansallinen tuki. Perustuki Tukioikeuksien mitätöinti. Peltokasvipalkkio. Nuoren viljelijän tuki. Sähköinen tukihaku

Väliaikainen kansallinen tuki. Perustuki Tukioikeuksien mitätöinti. Peltokasvipalkkio. Nuoren viljelijän tuki. Sähköinen tukihaku Väliaikainen kansallinen tuki Perustuki Tukioikeuksien mitätöinti Peltokasvipalkkio Nuoren viljelijän tuki Sähköinen tukihaku Väliaikainen kansallinen tuki, ns. kriisituki velkaisille / investoineille

Lisätiedot

Viljamarkkinat miltä näyttää sadon määrä ja laatu

Viljamarkkinat miltä näyttää sadon määrä ja laatu Viljamarkkinat miltä näyttää sadon määrä ja laatu Raisio-konserni Toimintaa 12 maassa, pääkonttori Raisiossa Tuotantoa 14 paikkakunnalla 3 maassa Henkilöstön määrä n. 1450, josta Suomessa 1/3 Listataan

Lisätiedot

Esa Partanen ProAgria Etelä-Suomi 9.4.2015. Luomutuki-info 9.4.2015 1

Esa Partanen ProAgria Etelä-Suomi 9.4.2015. Luomutuki-info 9.4.2015 1 Luomutukiinfo 2015 Esa Partanen ProAgria Etelä-Suomi 9.4.2015 Luomutuki-info 9.4.2015 1 Sisältö Luomusopimuksesta sitoumukseen Ympäristökorvaussitoumus Sitoumukset yhdessä Ympäristösopimukset Hakeminen

Lisätiedot

Viherryttäminen, luonnonhaittakorvaus, täydentävät ehdot ja nitraattiasetus

Viherryttäminen, luonnonhaittakorvaus, täydentävät ehdot ja nitraattiasetus Viherryttäminen, luonnonhaittakorvaus, täydentävät ehdot ja nitraattiasetus Viherryttämistuki Uusi suora EU-tuki Vuosittain noin 157 milj. Kaksi tukialuetta ja tukitasoa: AB ja C Tukitaso C-alueella n.

Lisätiedot

TÄYDENTÄVÄT EHDOT. Muutokset vuodelle 2016 & kertaus vuoden 2015 lopulla tulleisiin muutoksiin

TÄYDENTÄVÄT EHDOT. Muutokset vuodelle 2016 & kertaus vuoden 2015 lopulla tulleisiin muutoksiin TÄYDENTÄVÄT EHDOT Muutokset vuodelle 2016 & kertaus vuoden 2015 lopulla tulleisiin muutoksiin 25.2. videoneuvottelukoulutus 15.3. Tampere 22.3. Helsinki Nitraattiasetus 1250/2014 - muutos 1261/2015 - Täydentäviä

Lisätiedot

Luomusiementuotanto. Tuotantokustannukset ja kannattavuus Siemenviljelijöiden talousvalmennus Helsinki

Luomusiementuotanto. Tuotantokustannukset ja kannattavuus Siemenviljelijöiden talousvalmennus Helsinki Luomusiementuotanto Tuotantokustannukset ja kannattavuus Siemenviljelijöiden talousvalmennus 13.11.2014 Helsinki Sisältö Luomusiementuotannon tilanne Suomessa Kannattavuushaasteet Tilastrategiat 2013 luomusiementuotannon

Lisätiedot

Kyllä ennen oli paremmin (2015)

Kyllä ennen oli paremmin (2015) Kyllä ennen oli paremmin (2015) Tukioikeuksilla saa: perustuen 111 /ha viherryttämistuen 65 /ha nuorten viljelijöiden tuen 50 /ha Tukialueet: AB C Tukioikeuksien omistajuus- ja hallintasuhteet säilyy Tarkista

Lisätiedot

Miten Luomuun? Luomuinfot syksy 2016 Anne Johansson ProAgria Länsi-Suomi

Miten Luomuun? Luomuinfot syksy 2016 Anne Johansson ProAgria Länsi-Suomi Miten Luomuun? Luomuinfot syksy 2016 Anne Johansson ProAgria Länsi-Suomi Luomutuotannon perustaa Ravinteiden kierrätys Lannan ravinteet Palkokasvien typpi Täydennykseen kivijauheet Maan pieneliötoiminnan

Lisätiedot

Maatalouden ympäristötuen erityistuen 2049 toisen erän maksaminen. Lisätietoja määräyksen sisältämistä asioista antaa:

Maatalouden ympäristötuen erityistuen 2049 toisen erän maksaminen. Lisätietoja määräyksen sisältämistä asioista antaa: Varainhoito-osasto 30.5.2016 Tukien maksatusyksikkö 919/03.03.00/2016 ELY-keskukset Maatalouden ympäristötuen erityistuen 2049 toisen erän maksaminen Liitteenä on maksamista koskeva Maaseutuviraston määräys

Lisätiedot

Peltotukien paperityöt Tuki-infot 2012

Peltotukien paperityöt Tuki-infot 2012 Peltotukien paperityöt Tuki-infot 2012 Jari Tikkanen ProAgria Keski-Pohjanmaa 1 Ympäristötuen rakenne Täydentävät ehdot Vähimmäisvaatimukset (lannoitus ja kasvinsuojelu) kaikille pakolliset, ei korvausta

Lisätiedot

Maatalouspolitiikan muutokset Huomisen osaajat, Hämeenlinna Jukka Lassila Luomuliiton puheenjohtaja

Maatalouspolitiikan muutokset Huomisen osaajat, Hämeenlinna Jukka Lassila Luomuliiton puheenjohtaja Maatalouspolitiikan muutokset 29.11.2013 Huomisen osaajat, Hämeenlinna Jukka Lassila Luomuliiton puheenjohtaja Luomuliitto Suomalaisen luomutuottajan edunvalvoja Pienet resurssit - ennakointi, strategia

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 1456/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Määräysnumero 59/10

Varainhoito-osasto Dnro 1456/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Määräysnumero 59/10 Varainhoito-osasto 15.9.2010 Dnro 1456/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Määräysnumero 59/10 Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Vuoden 2010 maatalouden ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen

Lisätiedot

KUITUPELLAVAN JA KUITUHAMPUN TUOTANTOTUKI VUONNA 2000

KUITUPELLAVAN JA KUITUHAMPUN TUOTANTOTUKI VUONNA 2000 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ YLEISKIRJE Nro 77/00 Maatalousosasto 27.6.2000 Dnro 2432/01/2000 Työvoima- ja elinkeinokeskusten maaseutuosastot Ahvenanmaan lääninhallitus Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset

Lisätiedot

Tilakohtaiset ratkaisut ympäristön ja samalla kukkaron hyväksi. Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto

Tilakohtaiset ratkaisut ympäristön ja samalla kukkaron hyväksi. Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto Tilakohtaiset ratkaisut ympäristön ja samalla kukkaron hyväksi Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto Tilakohtaiset tavoitteet ja valinnat: - miten panostan viljelyyn? - miten hyvä sato ja taloudellinen

Lisätiedot

KASVIPEITTEISYYS- VALVONTA 2016

KASVIPEITTEISYYS- VALVONTA 2016 Asianro: 1578/03.00.01/2016 KASVIPEITTEISYYS- VALVONTA 2016 Voimassa 18.11.2016 alkaen. 1 YLEISTÄ KASVIPEITTEISYYSVALVONNASTA... 2 1.1 Toimenpiteen pinta-alavaatimukset... 2 1.2 Valvonnassa olevat tilat...

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska VALTIONEUVOSTON ASETUS YMPÄRISTÖKORVAUKSEN, LUONNONHAITTA- KORVAUKSEN, LUONNONMUKAISEN TUOTANNON KORVAUKSEN JA EI- TUOTANNOLLISIA

Lisätiedot

Miten maatalouden tukiuudistus vaikuttaa luomutuotantoon erilaisilla tiloilla; kannustaako luomuun vai ei?

Miten maatalouden tukiuudistus vaikuttaa luomutuotantoon erilaisilla tiloilla; kannustaako luomuun vai ei? Miten maatalouden tukiuudistus vaikuttaa luomutuotantoon erilaisilla tiloilla; kannustaako luomuun vai ei? ProLuomu,Helsinki 10.6.2014 Kauko Koikkalainen, tutkija MTT 10.6.2014 Mikä muuttuu aiemmasta tukiohjelmakaudesta?

Lisätiedot

Luonnonmukainen viljely ja luomukorvaus 2015-

Luonnonmukainen viljely ja luomukorvaus 2015- Luonnonmukainen viljely ja luomukorvaus 2015- Varsinais-Suomen ELY-keskus Ympäristöagrologi Erkki Aro 13.4.2015 Luomusopimukset päättyvät 30.4.2015 Kaikki luonnonmukaisen tuotannon ja kotieläintuotannon

Lisätiedot

Luomu EU:ssa ja Suomessa. Päivi Rönni Pro Luomu

Luomu EU:ssa ja Suomessa. Päivi Rönni Pro Luomu Luomu EU:ssa ja Suomessa Päivi Rönni Pro Luomu Luomulainsäädäntö ja toimeenpano EU:n luomuasetus Eurooppa 2020-strategia, luomutoimintasuunnitelma (action plan) Kansallinen toimeenpanoasetus Mm. valvonnan

Lisätiedot

Palkokasvien lannoitusvaikutuksen arviointi. Reijo Käki Luomun erikoisasiantuntija ProAgria

Palkokasvien lannoitusvaikutuksen arviointi. Reijo Käki Luomun erikoisasiantuntija ProAgria Palkokasvien lannoitusvaikutuksen arviointi Reijo Käki Luomun erikoisasiantuntija ProAgria 04.02.2012 Lannoitusvaikutuksen arviointi Tehdään viljelykierrolle Määritellään kasvien typentarve Lasketaan typenlähteet

Lisätiedot

ELÄINTUET 2016. Lähde: Maaseutuvirasto, MMM

ELÄINTUET 2016. Lähde: Maaseutuvirasto, MMM ELÄINTUET 2016 Lähde: Maaseutuvirasto, MMM Kansalliset eläintuet EU- palkkiot Eläinten hyvinvointikorvaus 2 Kansalliset eläintuet Yleiset ehdot Tuenhakijan on oltava vähintään 18 vuotta (31.12.2015) Voidaan

Lisätiedot

Täydentävät ehdot. MTK-Pirkanmaan tukikoulutus kevät Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin.

Täydentävät ehdot. MTK-Pirkanmaan tukikoulutus kevät Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. Täydentävät ehdot MTK-Pirkanmaan tukikoulutus kevät 2016 Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. 1 Tausta ja tavoite Voimaan vaiheittain v. 2005-2007 Tavoitteena saada tuensaajat

Lisätiedot

LUONNONMUKAISEN TUOTANNON KORVAUS

LUONNONMUKAISEN TUOTANNON KORVAUS LUONNONMUKAISEN TUOTANNON KORVAUS Sitoumuksen yleiset ehdot Kasvi- ja kotieläintilan sitoumuksen yhteiset ehdot Kasvitila Kotieläintila Avomaan vihannesten viljely Yhteys muihin korvauksiin Hakeminen 1

Lisätiedot

Tässä esityksessä. Yleisiä asioita Viljelyn monipuolistaminen Pysyvä nurmi Ekologinen ala

Tässä esityksessä. Yleisiä asioita Viljelyn monipuolistaminen Pysyvä nurmi Ekologinen ala Viherryttämistuki Tässä esityksessä Yleisiä asioita Viljelyn monipuolistaminen Pysyvä nurmi Ekologinen ala Kolme vaatimusta: Viherryttämistuki Viljelyn monipuolistaminen Pysyvän nurmen säilyttäminen Ekologinen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 1 luonnos 7.1.2016 Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

Nurmet Heidi Nevalainen ProAgria Pohjois-Karjala

Nurmet Heidi Nevalainen ProAgria Pohjois-Karjala Nurmet 2016 Heidi Nevalainen ProAgria Pohjois-Karjala Lähteet: Vuoden 2016 ennakoidut pinta-alaperusteiset tuet C2-alueelle, ProAgria Keskusten liitto; Hakuoppaan tuet 2016, luonnos, Mavi Rehu-ja siemennurmet

Lisätiedot

Maatilan ympäristötoimenpiteet. ja talous. Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto

Maatilan ympäristötoimenpiteet. ja talous. Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto Maatilan ympäristötoimenpiteet ja talous Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto MT 7.10.2009 Yhtälö oli viime keväänä vaikea: viljelyn kustannukset nousujohteiset, sadon hinta pohjalla, varastot täynnä

Lisätiedot

Suojavyöhykkeet ja hakuprosessi. Mika Korkki 15.11.2011 Turku

Suojavyöhykkeet ja hakuprosessi. Mika Korkki 15.11.2011 Turku Suojavyöhykkeet ja hakuprosessi Mika Korkki 15.11.2011 Turku 1 Mikä on suojavyöhyke? Ympäristötuen erityistukityyppi Suojavyöhyke on valtaojan tai vesistön varteen perustettu vähintään keskimäärin 15 metriä

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ YLEISKIRJE Nro 95/00 Maatalousosasto Dnro 3080/01/2000

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ YLEISKIRJE Nro 95/00 Maatalousosasto Dnro 3080/01/2000 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ YLEISKIRJE Nro 95/00 Maatalousosasto 15.9.2000 Dnro 3080/01/2000 Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Työvoima- ja elinkeinokeskusten maaseutuosastot Voimassaoloaika 20.9.2000

Lisätiedot

Rahoitustuet ja ympäristö

Rahoitustuet ja ympäristö Rahoitustuet ja ympäristö Ympäristökorvauksen koulutustilaisuudet 2016 Antti Jaatinen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Jarmo Saukkola, Varsinais-Suomen ELY-keskus Rahoitustuet maatalouden investointeihin Tukea

Lisätiedot

PELLON VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja Vuokralainen Raision kaupunki y 0204428-5 PL 100 21201 Raisio Tilatunnus 680 036 583 xxx Vuokrauksen kohde Kylä Tila RN.o pinta-ala xxx xxx xxx xxx Vuokra-alueen ja mahdollisten

Lisätiedot

Luomuviljelyn peruskurssi. LUTUNE Luomututkimuksen ja neuvonnan yhteishanke

Luomuviljelyn peruskurssi. LUTUNE Luomututkimuksen ja neuvonnan yhteishanke Luomuviljelyn peruskurssi LUTUNE Luomututkimuksen ja neuvonnan yhteishanke Luomutuotannon tilanne Muutokset tilan toiminnassa luomuun siirryttäessä Maan rakenteen ja viljelykierron merkitys Viljelykiertoon

Lisätiedot

Viljelysuunnittelu. MTK:n tuki-infot Kevät 2015 Luomutilat

Viljelysuunnittelu. MTK:n tuki-infot Kevät 2015 Luomutilat Viljelysuunnittelu MTK:n tuki-infot Kevät 2015 Luomutilat Viljelysuunnittelu Rehuntarve eläimille? Tuotteiden markkinat? myyntikasvivaatimus, rehuntuotantosopimukset Palkokasvivaatimus, kierron / sitoumuksen

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskus, Marika A-A 1

Pirkanmaan ELY-keskus, Marika A-A 1 13.4.2015 Pirkanmaan ELY-keskus, Marika A-A 1 Sitoumus luonnonmukaisesta tuotannosta Pirkanmaan ELY-keskus, Marika A-A 13.4.2015 korvausmuodot luomusopimus luomusitoumus Erityisympäristötukisopimus: perinnebiotoopin

Lisätiedot

Täydentävien ehtojen valvonta. Mira Liiri Tampere

Täydentävien ehtojen valvonta. Mira Liiri Tampere Täydentävien ehtojen valvonta Mira Liiri Tampere 19.-20.1.2016 Täydentävät ehdot???? - Täydentävät ehdot ovat perusvaatimuksia, joiden noudattaminen on useimpien viljelijätukien ehtona - Vaatimukset koostuvat

Lisätiedot

Tukihakukoulutus kevät 2015

Tukihakukoulutus kevät 2015 Korvauskelpoisuus Luonnonmukaisen tuotannon korvaus Ohjelmakausi 2014 2020 Tukihakukoulutus kevät 2015 Korvauskelpoisuus Muutokset syksyn koulutusten jälkeen Korvauskelpoisuuden voi vaihtaa omistuksessa

Lisätiedot