ASIA Saimaan Haapaveden Ihalanlahden kiinteistön Kuivaniemi ranta-alueen ruoppauksen ja pengerryksen pysyttäminen, Ruokolahti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIA Saimaan Haapaveden Ihalanlahden kiinteistön Kuivaniemi 700-479-3-56 ranta-alueen ruoppauksen ja pengerryksen pysyttäminen, Ruokolahti"

Transkriptio

1 Etelä-Suomi Päätös Nro 62/2012/2 Dnro ESAVI/18/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Saimaan Haapaveden Ihalanlahden kiinteistön Kuivaniemi ranta-alueen ruoppauksen ja pengerryksen pysyttäminen, Ruokolahti HAKIJA Andrei Sokolinski Hankkeen taustaa Andrei Sokolinski on Kaakkois-Suomen ympäristökeskukseen (nykyisin ELY-keskus) toimittamassaan ruoppausilmoituksessa ilmoittanut ruoppaavansa Ruokolahden kunnan Tetriniemen kylässä omistamansa kiinteistön M603 edustan Tetriniemen osakaskunnalle kuuluvaa vesialuetta Ruoppauksen laajuudeksi on ilmoitettu 900 m 2, ruoppausmassojen määräksi 45 m 3 ja ruoppaussyvyydeksi 0,05 m. Ilmoitukseen on liitetty vesialueen omistajan Tetriniemen osakaskunnan ja rajanaapureiden kirjalliset suostumukset. Ympäristökeskus on edellä mainitun ruoppausilmoituksen johdosta antamassaan lausunnossa todennut, ettei ruoppaus vaadi ympäristölupaviraston lupaa sekä antanut tarkempia ohjeita ruoppauksen suorittamisesta. Ympäristökeskus on muun muassa lausunut, ettei ruoppausmassoja saa jättää vesialueelle tai rannan tuntumaan niin lähelle rantaviivaa, että ne pääsevät valumaan takaisin vesistöön. ELY-keskus on toimittanut Etelä-Suomen aluehallintovirastoon hallintopakkoilmoituksen, ja pyytänyt, että aluehallintovirasto velvoittaisi Sokolinskin euron sakon uhalla poistamaan Saimaan Haapaveden Ihalanlahden vesialueelle kiinteistön M603 edustalle läjitetyt ruoppausmassat. Perusteluinaan ELY-keskus on lausunut, että ruoppaushanke on toteutettu keväällä 2010 ruoppausilmoituksesta poiketen siten, että rantaviivaa on ruopattu koko kiinteistön leveydeltä noin 600 m:n matkalta ja ruoppausmassat, arviolta useita tuhansia kuutiometrejä, on läjitetty ranta-alueelle ja paikoin massoilla on täytetty vesialuetta. HAKEMUS Andrei Sokolinski on Etelä-Suomen aluehallintovirastoon toimittamassaan ja sekä täydennetyssä hakemuksessa pyytänyt lupaa Saimaan Haapaveden Ihalanlahdella kiinteistön Kuivaniemi edustalla tehdyn ranta-alueen ruoppauksen ja pengerryksen pysyttämiseen Ruokolahden kunnan Tetriniemen kylässä. ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE puh fax Hämeenlinnan päätoimipaikka Birger Jaarlin katu 15 PL 150, Hämeenlinna Helsingin toimipaikka Ratapihantie 9 PL 110, Helsinki

2 Hakemuksen mukaan hankkeen tarkoituksena on kiinteistön viihtyvyyden ja monikäyttöisyyden lisääminen. Kiinteistö on pääosin maa- ja metsätalousmaata. Rannan edustan kaislikkoisen vesialueen ruoppauksella on pyritty siistimään rantaviivaa. Ruoppausmassat, jotka ovat koostumukseltaan savea, liejua ja pieneltä osin hiekkaa, on läjitetty ranta-alueelle. Ruoppausmassojen läjitysalueen pinta on nurmetettu ja penkereen reuna on vahvistettu soralla ja kivellä. Penkereen veteen suistumisen vaaraa ei ole. Hakija on valmis tarvittaessa muotoilemaan pengertä ja estämään massojen valumista vesistöön. Ruoppauksen vähäisyydestä johtuen hankkeella ei ole pysyviä vaikutuksia vesiluontoon. Alue ei ole kalakannaltaan ja linnustoltaan merkittävä. Toimenpiteen jälkeen alueelle on jäänyt runsaasti kaislikkoa ja kalojen kutupaikkoja. Vesistölle ja naapurustolle hankkeesta ei ole aiheutunut haittaa. Hankealueella on suoritettu mittauksia, joiden mukaan ruoppausmassoilla on täytetty osakaskunnan yhteistä vesialuetta ( ) noin 415 m 2 ja yhteiseen vesialueeseen kuuluvaa vesijättöaluetta noin m 2. Läjitysalueesta noin 320 m 2 sijaitsee hakijan kiinteistöllä Vesialuetta on ruopattu noin m 2 :n alalta. Ruoppausmassojen määrä on arvion mukaan 764 m 3. Rantaviivan pituus on noin 520 metriä. Ruoppausajankohtana Saimaan vedenkorkeus on ollut noin NN +75,55 m. Mittaushetkellä Saimaan vedenkorkeus Lauritsalan mittauspisteessä on ollut NN +75,47 m. Saimaan keskivedenkorkeus on NN +75,74 m. Hankealue on voimassa olevan Ruokolahden rantayleiskaavan mukaan maa- ja metsätalousaluetta. Hakijan kiinteistölle on kaavassa merkitty loma-asuntoalue, jossa on enintään kaksi rakennuspaikkaa. Hankealueella ei ole Natura- tai muita luonnonsuojelualueita. 2 HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN Aluehallintovirasto on vesilain 16 luvun 6, 7 ja 8 :ssä säädetyllä tavalla kuuluttamalla asiasta aluehallintovirastossa ja Ruokolahden kunnassa varannut tilaisuuden muistutusten ja vaatimusten tekemiseen ja mielipiteiden esittämiseen hakemuksen johdosta välisenä aikana. Kuulutus on lisäksi lähetetty asiakirjoista ilmeneville viranomaisille ja asianosaisille. MUISTUTUKSET, VAATIMUKSET JA MIELIPITEET Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on viitannut aluehallintovirastolle tekemäänsä hallintopakkoilmoitukseen, jossa se on vaatinut hakijan velvoittamista poistamaan ruoppauksessa kiinteistön edustan vesialueelle läjitetyt ruoppausmassat. ELY-keskus on

3 todennut, että ruoppauksen ja vesialueelle läjittämisen haitat ovat selvästi hyötyjä suuremmat, eikä hankkeelle näin ollen tule myöntää lupaa. 2) Imatran seudun ympäristötoimi on lausunut, että penger sijaitsee matalahkon, ruokoa kasvavan lahden rannalla. Alue ei kuulu Naturaan eikä kunnan viranomaisella ole tietoa, onko alueella merkittäviä luontoarvoja. Alueen virkistyskäyttöä voidaan pitää merkittävänä. Mikäli lupa myönnetään, tulee koko pengerretyn alueen vesistönpuoleinen reuna kivetä luonnon kivillä syöpymisen estämiseksi. Reunan kaltevuus ja kivetys tulee toteuttaa ympäristön maisemaan soveltuvaksi. Mikäli lupaa ei myönnetä, tulee ruopatut ja pengerretyt massat poistaa vesialueelta ja siirtää maaalueelle sekä palauttaa aikaisemmin alueella sijainnut rantaviiva ennalleen. 3) AA (Kallioranta ) on vastustanut luvan myöntämistä, koska asiaa koskeva rikosasia on vireillä Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa. Osakaskunta on käräjäoikeudessa vaatinut hakijan velvoittamista korvaamaan aiheuttamansa kalataloudelliset vahingot sekä korvaamaan täyttöalueen käyvän kauppahinnan jutun esitutkinnassa esitetyn yksityiskohtaisen vaatimuksen mukaisesti. Mikäli lupa myönnetään, hakija tulee kustannuksellaan velvoittaa teettämään suunnitelma ympäristöhaittojen eliminoimiseksi tai minimoimiseksi. Suunnitelma on hyväksytettävä Kaakkois- Suomen ELY-keskuksessa. Penkereen reuna on rakennettava ja kivettävä siten, etteivät pengerretyt hienojakoinen savi ja muta pääse valumaan takaisin vesistöön valuma- ja sulamisvesien mukana, vedenpinnan noustessa tai aallokon syövyttämänä. Muistuttaja on lausunut muun ohella, että luvattomalla ruoppauksella on tuhottu pysyvästi arvokkaita kalojen kutupaikkoja. Vaikutukset luontoarvoihin ovat merkittäviä. Rantayleiskaavan mukaan rakennetun alueen maisemakuva tulee säilyttää luonnonmukaisena. Ruoppausmassoja on läjitetty ja pengerretty rannan tuntumaan, vesirajaan ja osakaskunnan vesialueelle. Hakijan omistaman kiinteistön pinta-alaa on luvattomasti kasvatettu arvion mukaan noin m 2, jolla on huomattava taloudellinen merkitys. 4) Tetriniemen osakaskunta on tehnyt edellä selostetun 3) muistutuksen kanssa samansisältöisen muistutuksen. 3 HAKIJAN SELITYS Hakija on ilmoittanut, ettei sillä ole lausuttavaa ELY-keskuksen 1) muistutuksesta, mikäli ELY-keskus ei vaadi jo läjitettyjen massojen siirtämistä eikä vastusta luvan myöntämistä. Imatran seudun ympäristötoimen 2) muistutuksessa vaaditun pengerryksen vesistönpuoleisen reunan kivetyksen tarpeellisuus, muoto ja jyrkkyys selviävät mahdollisessa maastotarkastuksessa. AA:n 3) muistutuksessa ja Tetriniemen osakaskunnan 4) muistutuksessa esitetyt kalataloudellisten vahinkojen korvaamista koskevat vaatimukset hakija on kiistänyt määrältään ja jättänyt vaatimukset muutoin lupaviran-

4 omaisen harkintaan. Hakija on todennut muun muassa, ettei asian vireilläolo rikosasiana käräjäoikeudessa estä lupahakemuksen käsittelyä. 4 TARKASTUS Aluehallintovirasto on suorittanut asiassa tarkastuksen, josta laadittu kertomus on liitetty asiakirjoihin. Lisäselvitys Hakija on toimittanut aluehallintovirastoon kopion Andrei Sokolinskin ja Tetriniemen osakaskunnan kesken tehdystä, vahvistetusta kauppakirjasta, jonka mukaan Tetriniemen osakaskunta on myynyt Andrei Sokolinskille pengertäyttöä varten tarvittavan, pinta-alaltaan m 2 :n suuruisen määrä-alan omistamastaan yhteisestä vesialueesta Kauppahintaan sisältyy korvaus kalataloudellisista vahingoista. Kauppakirjan ehtojen mukaan Tetriniemen osakaskunnalla ei ole kaupan tekemisen jälkeen Etelä-Suomen aluehallintovirastossa vireillä olevissa asioissa (ESAVI/486/04.09/2010 ja ESAVI/18/04.09/2011) Sokolinskiin kohdistuvia muita vaatimuksia kuin vaatimus penkereen reunan sorastuksesta ja / tai kivetyksestä. MERKINNÄT Puheena olevaa ruoppausta ja ruoppausmassojen läjittämistä vesialueelle koskeva asia on vireillä ympäristön turmelemista koskevana rikosasiana Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa. Hakijan omistama määräala kiinteistöstä Alatupa on rekisteröity kiinteistöksi Kuivaniemi Hakijan ja Tetriniemen osakaskunnan välisellä kauppakirjalla tapahtunut määräalan luovutus yhteisestä vesialueesta on rekisteröity määräalatunnuksella M601. Aluehallintovirasto on tänään antamallaan päätöksellä 61/2012/2 ratkaissut ja hylännyt hallintopakkohakemuksen, jossa Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on vaatinut Andrei Sokolinskin velvoittamista poistamaan Saimaan Haapaveden Ihalanlahden vesialueelle läjitetyt ruoppausmassat Ruokolahden kunnan Tetriniemen kylässä (asia Dnro ESA- VI/486/04.09/2010). ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU Käsittelyratkaisu Asiaan sovelletaan voimaan tulleen vesilain (587/2011) 19 luvun 3 :n 1 momentissa olevan siirtymäsäännöksen perusteella aikaisempaa vesilakia (264/1961), koska hakemus on tullut vireille ennen

5 Luparatkaisu Etelä-Suomen aluehallintovirasto myöntää Andrei Sokolinskille luvan Saimaan Haapaveden Ihalanlahdella tehdyn ruoppauksen ja pengerryksen pysyttämiseen kiinteistön Kuivaniemi edustalla Ruokolahden kunnan Tetriniemen kylässä. Ruoppausalue sijaitsee Tetriniemen osakaskunnan yhteisellä vesialueella ja pengerrys luvan saajan omistamalla määräalalla M Täyttöpenkereen pinta-ala on noin m 2 ja täyttöalueeseen rajoittuvan ruopatun vesialueen pinta-ala noin m 2. Täyttöpenkereen sijainti ja rakenne ilmenee hakemukseen liitetystä päivätystä 1:500 mittakaavaisesta asemapiirroksesta ja siihen sisältyvästä 1:50 mittakaavaisesta leikkauspiirroksesta. Korvaukset Lupamääräykset Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu muuta vesilain mukaan korvattavaa vahinkoa, haittaa tai edunmenetystä kuin mistä asianosaiset ovat vahvistetulla kauppakirjalla sopineet. Ennakoimattomien edunmenetysten varalta annetaan jäljempänä ohjaus. Luvan saajan on noudatettava vesilain säännöksiä ja seuraavia lupamääräyksiä: 1) Täyttöpenkereen vesistönpuoleinen reuna on koko penkereen pituudelta luiskattava kaltevuuteen enintään 1:2 ja verhoiltava riittävän karkealla kiviaineksella vähintään korkeustasoon NN +76,20 m (= keskiylivedenkorkeus +0,10 m) asti siten, etteivät penkereeseen sijoitetut massat missään olosuhteissa pääse valumaan takaisin vesistöön. Penger on viimeisteltävä niin, että se mahdollisimman hyvin sopeutuu ympäröivään maisemaan. 2) Penkereen reunan vahvistaminen ja kiveäminen on tehtävä välisenä aikana. 3) Pengerretyt alueet on jatkuvasti pidettävä tämän lupapäätöksen edellyttämässä kunnossa. 4) Työt on aloitettava ja saatettava loppuun viimeistään vuoden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta uhalla, että lupa muutoin raukeaa. 5) Töiden aloittamisesta on etukäteen ilmoitettava kirjallisesti Kaakkois- Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle sekä Ruokolahden kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 6) Töiden valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjallisesti Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle ja Ruokolahden kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

6 Mikäli tässä päätöksessä tarkoitetusta toimenpiteestä aiheutuu vahinkoa, haittaa tai muuta edunmenetystä, jota nyt ei ole edellytetty, voi edunmenetyksen kärsinyt tai yleisen edun vaatiessa asianomainen viranomainen lupapäätöksen lainvoiman estämättä saattaa asian vesilain (264/1961) 2 luvun 27 :ssä säädetyssä ajassa aluehallintoviraston ratkaistavaksi. 6 Perustelut Hakemus koskee vesialueen ruoppauksen ja ruoppausmassojen läjityspenkereen pysyttämistä. Asiassa saadun selvityksen mukaan vesialuetta on ruopattu noin m 2 :n alalta hakijan omistaman Kuivaniemen kiinteistön edustalla 520 metrin pituisella rannanosalla. Ruoppausmassat on läjitetty rantavyöhykkeellä Tetriniemen osakaskunnan yhteiselle vesialueelle siten, että noin m 2 :n laajuinen läjityspenger sijoittuu osaksi vesistön keskivedenkorkeuden mukaisen rantaviivan yläpuoliselle alueelle eli vesijättöalueelle ja osaksi vesialueelle. Kiinteistörekisterikartalle merkityn rantaviivan sijainnin perusteella pengertäyttö sijoittuu pääosin tulva-aluetta olevalle vesijättöalueelle. Hakija on hankkinut omistukseensa tarvittavat alueet ostamalla vesijättö- ja vesialueen Tetriniemen osakaskunnalta. Ruoppaus on tarpeen ruovikkoisen rannan virkistyskäyttömahdollisuuksien parantamiseksi. Ruoppausmassojen ranta-alueelle läjittämisen tarkoituksena on alavan ranta-alueen käyttökelpoisuuden parantaminen. Hankkeen tuottamana hyötynä voidaan pitää kiinteistön virkistyskäyttökelpoisuuden paranemisesta ja siitä johtuvaa kiinteistön arvon nousua. Ruoppauksen ja läjityspenkereen rakentamisen haitalliset vaikutukset vesistön vedenlaatuun ovat ohimeneviä ja paikallisia. Kalataloudelliset haitalliset vaikutukset kohdistuvat Tetriniemen osakaskunnan vesialueeseen. Hakija on sopinut kalataloudellisen vahingon korvaamisesta Tetriniemen osakaskunnan kanssa vahvistetulla kauppakirjalla. Asiassa saadun selvityksen mukaan hankealueella ei ole sellaisia erityisiä luontoarvoja, joiden olemassaolo vaarantuu hankkeen johdosta. Kun otetaan huomioon ruovikkoisten rantojen runsas esiintyminen Ihalanlahden rannoilla, hankkeesta aiheutuva luonnonarvojen menetys on kokonaisuuteen nähden vähäinen. Rannansuuntaisena pengertäyttö ei vaikuta virtauksiin vesialueella. Lupamääräysten mukaisesti toteutettuna ja viimeisteltynä pengerrys ei merkittävästi vähennä ympäristön viihtyisyyttä tai muuta maisemakuvaa. Pengeralueen vesistönpuoleisen reunaluiskan loiventamisesta ja kiveämisestä sekä viimeistelytöistä aiheutuu lyhytaikaista häiriötä ja tilapäistä veden samentumista lähivesialueella. Vesiluonnolle ja vesialueen virkistyskäytölle aiheutuvan haitan ja häiriön minimoimiseksi viimeistelytöiden suoritusajankohta on rajoitettu virkistyskäyttökauden ulkopuolelle. Hankkeesta ei aiheudu yleiseen etuun kohdistuvia merkittäviä haitallisia vaikutuksia. Hanke ei vaaranna vesienhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) mukaisesti laaditun vesienhoitosuunnitelman vesiensuojelutavoitteiden saavuttamista.

7 Edellä sanotun perusteella aluehallintovirasto katsoo, että hankkeesta saatava hyöty on siitä aiheutuvaan vahinkoon, haittaan ja muuhun edunmenetykseen verrattuna huomattava. Luvan myöntämisen edellytykset vesilain 2 luvun 6 :n 2 momentin nojalla ovat näin ollen olemassa. Lainkohdat Vesilain (264/1961) 2 luvun 3, 6 :n 2 momentti sekä 16 luvun 23 a Vesilain (587/2011) 19 luvun 3 :n 1 momentti Lausunto muistutuksista ja vaatimuksista Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen vaatimus luvan epäämisestä hylätään luparatkaisun perusteluihin viitaten. Luvan myöntämisedellytykset täyttöpenkereen pysyttämiseen ovat olemassa, kun täyttöalueen reunapenger tarpeen mukaan loivennetaan ja vahvistetaan kauttaaltaan syöpymistä kestäväksi. Pääosin alavalle tulva-alueelle läjitettyjen ruoppausmassojen poistamisella osaksi tai kokonaan ei olisi saavutettavissa hankkeesta aiheutuvien haitallisten vaikutusten vähenemistä eikä ympäristön tilan parantumista. Asiassa tehdyt muut muistutukset on otettu huomioon luparatkaisussa. Lausunnon antaminen osakaskunnan korvausvaatimuksista raukeaa, koska hakija on sopinut korvauksista osakaskunnan kanssa. 7 KÄSITTELYMAKSU Käsittelymaksu on euroa. Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta. Perustelut Maksu määräytyy valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla annetun aluehallintoviraston maksuja koskevan valtioneuvoston asetuksen (1145/2009) mukaisesti. Asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon mukaan alle m 3 ktr:n suuruista ruoppausta koskevan hakemuksen käsittelystä perittävän maksun suuruus on euroa. Maksu peritään 35 % taulukon mukaista maksua korkeampana koska asian käsittelyn vaatima työmäärä on ollut taulukossa mainittua työmäärää (2,5 4,5 htp) suurempi.

8 8 LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös Jäljennös päätöksestä Ilmoitus päätöksestä Andrei Sokolinski / Asianajaja Matti Sistonen, Asianajotoimisto Sistonen, Kimpisenkatu 8, Lappeenranta Ruokolahden kunta Ruokolahden kunnan ympäristönsuojeluviranomainen Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue (sähköisesti) Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri -vastuualue / kalatalous (sähköisesti) Suomen ympäristökeskus (sähköisesti) Etelä-Karjalan käräjäoikeus, Koskikatu 1 B, IMATRA Listan dpoesavi mukaan. Ilmoittaminen ilmoitustauluilla Tieto päätöksestä julkaistaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen ilmoitustaululla Helsingissä ja päätöksestä kuulutetaan Ruokolahden kunnan virallisella ilmoitustaululla.

9 MUUTOKSENHAKU Liite Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Valitusosoitus 9 Viljo Mikkonen Aune Mielonen Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Viljo Mikkonen ja esitellyt ympäristölakimies Aune Mielonen

10 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Valitusaika Valitusoikeus Valituksen sisältö Valituksen liitteet Liite Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, Vaasa, sähköposti - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faxilla tai sähköpostilla) Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta Valituksen toimittaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Etelä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava kaksin kappalein Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla. Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. käyntiosoite: Ratapihantie 9, Helsinki postiosoite: PL 110, Helsinki puhelin: (vaihde) fax: sähköposti: aukioloaika: klo Oikeudenkäyntimaksu Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 90 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Tietoliikennekaapelin asentaminen Pomarkun Isojärveen ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Pomarkku

Tietoliikennekaapelin asentaminen Pomarkun Isojärveen ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Pomarkku Etelä-Suomi Päätös Nro 223/2011/4 Dnro ESAVI/98/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2011 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Tietoliikennekaapelin asentaminen Pomarkun Isojärveen ja töiden aloittaminen

Lisätiedot

Vesialueen ruoppaaminen kiinteistöille Solvik RN:o 6:222 ja Ugglebo RN:o 6:265 menevien veneväylien syventämiseksi, Espoo

Vesialueen ruoppaaminen kiinteistöille Solvik RN:o 6:222 ja Ugglebo RN:o 6:265 menevien veneväylien syventämiseksi, Espoo Etelä-Suomi Päätös Nro 215/2010/4 Dnro ESAVI/340/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.11.2010 ASIA HAKIJAT Vesialueen ruoppaaminen kiinteistöille Solvik RN:o 6:222 ja Ugglebo RN:o 6:265 menevien veneväylien

Lisätiedot

Päätös Nro 131/2011/4

Päätös Nro 131/2011/4 Etelä-Suomi Päätös Nro 131/2011/4 Dnro ESAVI/515/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.7.2011 ASIA HAKIJA Ruoppausmassojen läjittäminen mereen Lokkiluodon meriläjitysalueella sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 63/2011/2 Dnro ISAVI/39/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.10.2011

PÄÄTÖS Nro 63/2011/2 Dnro ISAVI/39/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.10.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 63/2011/2 Dnro ISAVI/39/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.10.2011 HAKIJA Villalan kalaveden osakaskunta ASIA Penkereen purkaminen Puruveden Hummonselän

Lisätiedot

Venesatamaan saa rakentaa enintään 300 venepaikkaa.

Venesatamaan saa rakentaa enintään 300 venepaikkaa. Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupavastuualue Päätös Nro 19/2010/2 Dnro LSSAVI/32/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.10.2010 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen nro 129/2005/3

Lisätiedot

Laiva- ja vierasvenelaiturin rakentaminen sekä vanhan vierasvenelaiturin muuttaminen Lehmonkärjessä Vähä-Äiniön lahdella Etelä-Päijänteellä, Asikkala

Laiva- ja vierasvenelaiturin rakentaminen sekä vanhan vierasvenelaiturin muuttaminen Lehmonkärjessä Vähä-Äiniön lahdella Etelä-Päijänteellä, Asikkala Etelä-Suomi Päätös Nro 18/2012/2 Dnro ESAVI/140/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2012 ASIA HAKIJA Laiva- ja vierasvenelaiturin rakentaminen sekä vanhan vierasvenelaiturin muuttaminen Lehmonkärjessä

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 20/2013/2 Dnro ISAVI/99/04.09/2012

PÄÄTÖS Nro 20/2013/2 Dnro ISAVI/99/04.09/2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 20/2013/2 Dnro ISAVI/99/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 26.3.2013 ASIA HAKIJAT Vesistökaapelien sijoittaminen Kallaveteen Kuopion Julkulasta Siilinjärven Kehvoon ja valmistelulupa,

Lisätiedot

Päätös Nro 29/2010/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/65/04.09/2010

Päätös Nro 29/2010/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/65/04.09/2010 Päätös Nro 29/2010/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/65/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Kaukolämpöputkien, vesijohdon ja kuitukaapelin rakentaminen Pohjoislahden alitse Kristiinankaupungissa

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA HAKIJAT Aallonmurtaja-laiturin rakentamiselle asetetun määräajan jatkaminen Pielisen Hökänselän rannassa

Lisätiedot

Lämpökaivon rakentaminen kiinteistölle 834-441-4-4 (Lammintie 3) vedenhankinnalle tärkeällä pohjavesialueella, Tammela

Lämpökaivon rakentaminen kiinteistölle 834-441-4-4 (Lammintie 3) vedenhankinnalle tärkeällä pohjavesialueella, Tammela Etelä-Suomi Päätös Nro 102/2012/2 Dnro ESAVI/219/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 10.5.2012 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Lämpökaivon rakentaminen kiinteistölle 834-441-4-4 (Lammintie 3) vedenhankinnalle

Lisätiedot

Nummenjoen järjestelyä koskevan Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen nro 50/2002/1 muuttaminen, Lohja

Nummenjoen järjestelyä koskevan Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen nro 50/2002/1 muuttaminen, Lohja Etelä-Suomi Päätös Nro 142/2013/2 Dnro ESAVI/133/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2013 ASIA HAKIJA Nummenjoen järjestelyä koskevan Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen nro 50/2002/1 muuttaminen,

Lisätiedot

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Iso-Kukkasen alitse Salmenmäestä Pekkalaan sekä valmistelulupa hanketta varten, Nastola

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Iso-Kukkasen alitse Salmenmäestä Pekkalaan sekä valmistelulupa hanketta varten, Nastola Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 152/2012/2 Dnro ESAVI/37/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 26.6.2012 ASIA Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Iso-Kukkasen alitse Salmenmäestä Pekkalaan sekä valmistelulupa

Lisätiedot

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 101 :ssä tarkoitettu hakemus 17.3.2010 annetun ympäristölupapäätöksen nro 7/2010/3

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 20/2011/2 Dnro ISAVI/193/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.4.2011

PÄÄTÖS Nro 20/2011/2 Dnro ISAVI/193/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.4.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 20/2011/2 Dnro ISAVI/193/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.4.2011 HAKIJAT Jaana ja Heikki Voutilainen ASIA Maalämpöputkiston asentaminen Leinosenlampeen

Lisätiedot

Viemäriputken siirtäminen Töytärinkosken säännöstelypadon muuttamisen vuoksi, Vaasan hallinto-oikeuden päätöksellä 9.5.2011 nro 11/0115/1 palautettu

Viemäriputken siirtäminen Töytärinkosken säännöstelypadon muuttamisen vuoksi, Vaasan hallinto-oikeuden päätöksellä 9.5.2011 nro 11/0115/1 palautettu Etelä-Suomi Päätös Nro 9/2013/2 Dnro ESAVI/119/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA HAKIJA Viemäriputken siirtäminen Töytärinkosken säännöstelypadon muuttamisen vuoksi, Vaasan hallinto-oikeuden

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 86/2012/2 Dnro ISAVI/63/04.09/2012

PÄÄTÖS Nro 86/2012/2 Dnro ISAVI/63/04.09/2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 86/2012/2 Dnro ISAVI/63/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.12.2013 ASIA HAKIJA Vesiosuuskunta Vesiheinä Vesiosuuskunta Vesiheinän vesihuoltoverkoston laajentamiseen liittyvien

Lisätiedot

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain Etelä-Suomi Päätös Nro 3/2010/2 Dnro ESAVI/140/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2010 ASIA Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 77/10/2 Dnro ISAVI/129/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.8.2010

PÄÄTÖS Nro 77/10/2 Dnro ISAVI/129/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.8.2010 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 77/10/2 Dnro ISAVI/129/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.8.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Päätös Nro 165/2012/2 Dnro ESAVI/195/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 15.8.2012

Päätös Nro 165/2012/2 Dnro ESAVI/195/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 15.8.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 165/2012/2 Dnro ESAVI/195/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 15.8.2012 ASIA HAKIJA Koivistonkeitaan turvetuotannon ympäristölupa ja lupa poiketa vesilain 1 luvun 15 a :n mukaisesta

Lisätiedot

Vesilain 3 luvun 3 :n 7) kohta ja 1 luvun 7 :n 1 momentti

Vesilain 3 luvun 3 :n 7) kohta ja 1 luvun 7 :n 1 momentti Etelä-Suomi Päätös Nro 81/2012/2 Dnro ESAVI/14/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.4.2012 ASIA HAKIJA Vesialueen ruoppaaminen ravintolapaviljongin rakentamiseksi Eläintarhanlahdelle ja töiden valmistelu

Lisätiedot

LUPAHAKEMUKSEN SISÄLTÖ

LUPAHAKEMUKSEN SISÄLTÖ Etelä-Suomi Päätös Nro 65/2012/2 Dnro ESAVI/179/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 29.3.2012 ASIA Pohjaveden ottaminen asuinrakennuksen lämmityskäyttöön ja johtaminen Vanajaveteen, Hattula HAKIJA Asunto

Lisätiedot

Lämpökaivojen rakentaminen Heinolan Kirkonkylän pohjavedenottamon kaukosuoja-alueelle (Itä-Suomen vesioikeuden päätös nro 33/92/1, 22.6.

Lämpökaivojen rakentaminen Heinolan Kirkonkylän pohjavedenottamon kaukosuoja-alueelle (Itä-Suomen vesioikeuden päätös nro 33/92/1, 22.6. Etelä-Suomi Päätös Nro 194/2012/2 Dnro ESAVI/48/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.9.2012 ASIA HAKIJA HAKEMUS Lämpökaivojen rakentaminen Heinolan Kirkonkylän pohjavedenottamon kaukosuoja-alueelle

Lisätiedot

Lämpökaivojen rakentaminen kiinteistölle 052-0157-0006 osoitteessa Lärkullantie

Lämpökaivojen rakentaminen kiinteistölle 052-0157-0006 osoitteessa Lärkullantie Etelä-Suomi Päätös Nro 74/2013/2 Dnro ESAVI/184/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2013 ASIA HAKIJA HAKEMUS Lämpökaivojen rakentaminen kiinteistölle 052-0157-0006 osoitteessa Lärkullantie 1, Karjaa

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 3/12/2 Dnro PSAVI/154/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA LUVAN HAKIJAT

LUPAPÄÄTÖS Nro 3/12/2 Dnro PSAVI/154/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA LUVAN HAKIJAT LUPAPÄÄTÖS Nro 3/12/2 Dnro PSAVI/154/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 1 ASIA LUVAN HAKIJAT Veden ottaminen tilalla Kuusisto RN:o 19:7 olevasta lähteestä sekä vesijohdon, kaivon ja vedenpumppauslaitteiston

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 46/10/2 Dnro ISAVI/7/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

ASIA Lämpökaivojen rakentaminen Nummelaan kiinteistölle Kisarinne (927-406- 1-224) osoitteessa Enäjärventie 3, Vihti

ASIA Lämpökaivojen rakentaminen Nummelaan kiinteistölle Kisarinne (927-406- 1-224) osoitteessa Enäjärventie 3, Vihti Etelä-Suomi Päätös Nro 214/2012/2 Dnro ESAVI/35/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2012 ASIA Lämpökaivojen rakentaminen Nummelaan kiinteistölle Kisarinne (927-406- 1-224) osoitteessa Enäjärventie

Lisätiedot

Fortum Energiaratkaisut Oy PL 100 00048 Fortum. Nakkilan lämpölaitos, Lk 222 Suomisentie 11 29250 Nakkila. Ilmoitus on tullut vireille 6.3.2012.

Fortum Energiaratkaisut Oy PL 100 00048 Fortum. Nakkilan lämpölaitos, Lk 222 Suomisentie 11 29250 Nakkila. Ilmoitus on tullut vireille 6.3.2012. Etelä-Suomi Päätös Nro 55/2012/1 Dnro ESAVI/62/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee kierrätyspuun

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 64/2013/1 Dnro ESAVI/274/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 64/2013/1 Dnro ESAVI/274/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 64/2013/1 Dnro ESAVI/274/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 25.3.2013 ASIA Hakemus ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta määräajan pidentämisestä. Hakemus koskee ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista,

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Etelä-Suomi Päätös Nro 5/2011/4 Dnro ESAVI/355/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 ASIA HAKIJA Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot