Toimintaympäristö: Työpaikat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintaympäristö: Työpaikat"

Transkriptio

1 Toimintaympäristö: Työpaikat Tampere Matias Ansaharju

2 lkm Muut os, lk m lkm Rahoitus, kiinteistö ym. palvelut Yhteiskunnalliset palvelut Kauppa, majoitus ja ravitsemistoiminta Teollisuus ja kaivostoiminta Rakentam inen Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne Energia ja vesihuolto M aa ja metsä talous 0 Helsinki Espoo T ampere Vantaa Tur ku Oulu La hti Kuopio Jyväskylä P ori Muuto s, lkm Tampere Espoo He ls inki Van taa Oulu Tur ku La hti Kuop io J yväsk ylä Pori Julkinen hallinto ja maan puolu stus; ko ulutus; sote palvelut 2 6,5 % Maa ja metsätalous Teollisuus Sähkö ja vesihuolto Rakentaminen Kauppa, majoitus ja ravitsemispalvelut Liikenne, tietolikenne Rahoitus, kinteistö ym. palvelut Yhteiskunnalliset palvelut 0 % 10 % 2 0 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 9 0 % 100 % Ta mpe re Espo o Helsinki Vantaa Oulu Turku La hti Kuop io Jyväskylä Pori Muu Muutos, lkm M uu to s, % Muutos, lkm Muutos, % Ylöjärvi Kangasala Nok ia Lempäälä Pirk ka la Ak aa Hämeenkyrö Vesilahti Sastamala Orivesi Kas ki n en Kerava Jo en s uu Fo rs sa Kankaanpää Hyv i nk ää Maarianhamina Es p oo V an t aa Helsinki Ammatillinen, tiet. ja tekn. toiminta; hallinto ja tukipalve lu t 13,9 % T oimia la tuntema to n 0,8 % Maa, riista, metsä ja kalatalous Muut palvelut 0,2 % 4,3 % Kiinteistö alan toiminta 1,0 % Kihniö 20 2,2 % V ir rat 89 2,9 % Par kan o M äntt ä Vilp pula 96 3,4 % 111 2,3 % Ruoves i 116 5,8 % Ikaa linen 233 Juu pajoki 7, 4 % 103 Ylö järvi 11,5 % ,3 % Or ivesi 804 Häm eenk yrö TAMPERE 21 % ,6 % 8 1,4 % Ku hmala hti Nokia Kan gasala Pir kkala 18 % 3 5,8 % S astam ala ,5 % ,4 % 8,6 % L empä älä P älkän e V esilaht i ,3 % 16,6 % 36,8 % Akaa V alkeak oski Pu nkalaid un 2 1,8 % 28 12,2 % Kylm äkoski 2,1 % 162 Ur jala 13,9 % 153 6,9 % Ra hoitus ja vakuutu stoiminta 1,4 % Kaivostoiminta; sähkö ja lämpöh uolto; v esi ja jä tehuo lto 0,7 % Informaatio ja viestintä 6,1 % 5,0 Muuto s, % 5,0 Mu utos, % 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Tuntematon Palvelut Jalostus T eo lisuus 18,8 % Raken ta min en 6,1 % Ka uppa, logistikka, majoitus ja rav itsemistoiminta 20, 2 % Alkutuotanto lkm 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Työpaikat 2008 Työpaikkojen määrän kasvu hidastui vuonna 2007 Diat 4 19 Tampereella työssäkäyvien, eli Tampereen työpaikkojen määrä oli vuonna 2007 yhteensä , mikä oli työpaikkaa edellistä vuotta enemmän. Kasvu hidastui huippuvuodesta 2006, mutta on edelleen 2000 luvun keskiarvoon nähden nopeaa luvulla työpaikkojen määrä on kasvanut keskimäärin 2651 työpaikalla vuodessa. Taloustilanteen heikkeneminen syksystä 2008 alkaen näkyy vasta seuraavien vuosien tilastoissa pienenevinä työpaikkamäärinä. Tampereen työpaikkojen määrän kasvu alle keskitason suurten kaupunkien joukossa Diat Työpaikkojen määrä kasvoi Tampereella 2,6 %, kun kasvu suurissa kaupungeissa keskimäärin oli 2,9 %. Nopeimmin kasvoi Vantaa, jossa kasvu oli 6,4 %. Myös Jyväskylä, Oulu ja Espoo olivat keskiarvon yläpuolella. Koko maassa työpaikat kasvoivat keskimäärin 2,4 % Työpaikkoja syntyy eniten palveluihin ja kauppaan, Tampereella myös teollisuus työllistää Diat 6 8 Työpaikat lisääntyivät eniten liike elämän palveluissa (+1 467), kaupan, ravitsemuksen ja majoituksen alalla (+813), yhteiskunnallisissa palveluissa (+337) sekä teollisuudessa (+326). Liike elämän palveluissa on syntynyt 2000 luvulla yhteensä 9367 työpaikkaa. Liikenteen työpaikat vähenivät ( 306). Liikenteestä on hävinnyt kolmen perättäisen vuoden aikana yhteensä 957 työpaikkaa. Tampereen työssäkäyntialue kattaa suuren osan Pirkanmaata Tampereen ulkopuolista työvoimaa on tarvittu vuosi vuodelta enemmän. Vuonna 2007 Tampereella kävi muualta töissä henkilöä. Tampereen työpaikkaomavaraisuusaste nousi vuonna ,2 %:iin. Työssäkäyntialue kattoi vuonna kuntaa, joista vuoden 2009 kuntaliitosten jälkeen on jäljellä 15 kuntaa. Diat

3 Dialuettelo Dia 4 Tampereen työpaikat Dia 5 Tampereen työpaikat 2007 Dia 6 Tampereen työpaikat Dia 7 Työpaikkojen määrän kasvu toimialoittain Tampereella Dia 8 Tampereen työpaikat ja muutos toimialoittain Dia 9 Työpaikkojen prosenttimuutos Tampereella ja koko maassa Dia 10 Teollisuuden työpaikkojen muutos Tampereella ja koko maassa (%) Dia 11 Yhteiskunnallisten palvelujen työpaikkojen muutos Tampereella ja koko maassa (%) Dia 12 ICT sektorin työpaikat Tampereella Dia 13 Työpaikkojen ja työttömien määrän muutos Tampereella Dia 14 Työttömät ja avoimet työpaikat e Dia 15 Työpaikkojen määrä seudulla ja Pirkanmaalla Dia 16 Kaupunkiseudun kuntien työpaikkojen määrän kasvu 2007 Dia 17 Kaupunkiseudun kuntien työpaikkojen määrän kasvu Dia 18 Arvonlisäyksen ja työpaikkojen vuosimuutos %, Tampereen seutukunta, Dia 19 Kaupunkiseudun työpaikat 2007 Dia 20 Tampereen suurimmat julkiset työnantajat 2008 Dia 21 Tampereen suurimmat yksityiset työnantajat 2008 Dia 22 Kehyskuntien suurimmat yksityiset työnantajat 2008 Dia 23 Työpaikkarakenne 2007 Dia 24 Työpaikkojen määrän muutos 2007, 10 suurinta kaupunkia Dia 25 Työpaikkojen määrän muutos suurissa kaupungeissa Dia 26 Työpaikkojen määrän muutos suurissa kaupungeissa , indeksi 1990=100 Dia 27 Tampereen työssäkäyntialue 2007 Dia 28 Nettopendelöinti 2007 Dia 29 Nettopendelöinti Tampereen suhteen 2007, suurimman nettovoiton ja tappion kunnat Dia 30 Kehyskuntien välinen pendelöinti

4 Tampereen työpaikat lkm

5 Tampereen työpaikat 2007 Työpaikkojen lisäys: Toimiala tuntematon 0,8 % Muut palvelut 4,3 % Maa, riista, metsä ja kalatalous 0,2 % Kaivostoiminta; sähkö ja lämpöhuolto; vesi ja jätehuolto 0,7 % Julkinen hallinto ja maanpuolustus; koulutus; sote palvelut 26,5 % Teollisuus 18,8 % Rakentaminen 6,1 % Ammatillinen, tiet. ja tekn. toiminta; hallinto ja tukipalvelut 13,9 % Kauppa, logistiikka, majoitus ja ravitsemistoiminta 20,2 % Vuonna 2007 yhteensä työpaikkaa Kiinteistöalan toiminta 1,0 % Rahoitus ja vakuutustoiminta 1,4 % Informaatio ja viestintä 6,1 % Toimialaluokitus: TOL

6 Tampereen työpaikat lkm Yhteensä Tuntematon Palvelut Jalostus Alkutuotanto Toimialaluokitus: TOL

7 Työpaikkojen määrän kasvu toimialoittain Tampereella Rahoitus, kiinteistö ym. palvelut Yhteiskunnalliset palvelut Kauppa, majoitus ja ravitsemistoiminta Teollisuus ja kaivostoiminta Rakentaminen Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne Energia ja vesihuolto Maa ja metsätalous Vuonna työpaikkaa Kasvu yhteensä työpaikkaa Keskimäärin työpaikkaa/vuosi lkm Toimialaluokitus: TOL

8 Tampereen työpaikat ja muutos toimialoittain Toimiala* Muutos % A B Maa, riista, metsä ja kalatalous ,4 C Kaivostoiminta ja louhinta ,1 D Teollisuus ,4 E Sähkö, kaasu ja vesihuolto ,1 F Rakentaminen ,4 G H Kauppa, majoitus ja ravitsemistoiminta ,6 I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne ,5 J K Rahoitus, vakuutus ym. toiminta ,5 L Q Yhteiskunnalliset palvelut ,9 X Toimiala tuntematon ,2 Toimialat yhteensä ,6 Toimialaluokitus: TOL

9 % 10,0 Työpaikkojen prosenttimuutos Tampereella ja koko maassa ,0 6,0 4,0 2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 Tampere Koko maa 10, Toimialaluokitus: TOL

10 Teollisuuden työpaikkojen muutos Tampereella ja koko maassa (%) % 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 Tampere Koko maa 16, Toimialaluokitus: TOL

11 Yhteiskunnallisten palvelujen työpaikkojen muutos Tampereella ja koko maassa (%) % 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 Tampere Koko maa 10, Toimialaluokitus: TOL

12 ICT sektorin työpaikat Tampereella lkm Sisältötuotannon työpaikat Palvelutuotannon työpaikat Tavaratuotannon työpaikat

13 Työpaikkojen ja työttömien määrän muutos Tampereella lkm Työpaikkojen määrän muutos Työttömien määrän muutos

14 Työttömät ja avoimet työpaikat e Tampere, vuosikeskiarvot Toteutunut kehitys Avoimet työpaikat e 2009e Vuosien minitaantuma näkyy kuviossa työpaikkamäärän kasvun pysähtymisenä ja työttömyyden tilapäisenä nousuna Työttömät työnhakijat Lähde: TE keskus

15 Työpaikkojen määrä Tampereen kaupunkiseudulla ja Pirkanmaalla Työpaikkojen määrän kehitys seudulla(1 Lempäälä Vesilahti Orivesi Pirkkala Tampere Nokia Kangasala Ylöjärvi (3 Kaupunkiseutu yht Työpaikkojen määrän kehitys Pirkanmaan seutukunnissa Muutos (lkm) Muutos (lkm) Tampereen seutukunta ( ,2 Kaakkois Pirkanmaan seutukunta ,7 Luoteis Pirkanmaan seutukunta ,1 Lounais Pirkanmaan seutukunta ( ,6 Ylä Pirkanmaan seutukunta ,1 Etelä Pirkanmaan seutukunta ,8 Pirkanmaa yhteensä ,1 1) Kaupunkiseutuun kuuluu Tampereen seutukunnan lisäksi Orivesi. 2) Punkalaidun liittyi Lounais Pirkanmaan seutukuntaan Vuodet on tehty vertailukelpoisiksi. 3) Kuru liittyi Ylöjärveen ja Tampereen seutukuntaan Tiedot ovat uudella aluejaolla. % 8,3 4,1 5,6 8,8 2,6 2,1 2,9 7,7 3,3 %

16 Kaupunkiseudun kuntien työpaikkojen määrän kasvu lkm Tampere Ylöjärvi 633 Lempäälä 476 Pirkkala 403 Kangasala 245 Nokia 237 Orivesi 155 Vesilahti

17 Kaupunkiseudun kuntien työpaikkojen määrän kasvu lkm Tampere Lempäälä Nokia Pirkkala Ylöjärvi 766 Kangasala 560 Orivesi 236 Vesilahti

18 Arvonlisäyksen ja työpaikkojen vuosimuutos % Tampereen seutukunta, ,0 7,5 Liike elämän palvelut Työpaikkojen vuosimuutos % Elintarviketeollisuus 5,0 2,5 0,0 Hallinto Terveys ja sosiaalipalvelut Rakentaminen Metalliteollisuus Koulutus Muut palvelut Majoitus ja ravitseminen Kauppa Liikenne Maa ja metsätalous Rahoitus 5,0 2,5 0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 Asuntojen omistus ja vuokraus Metsäteollisuus 2,5 Muu teollisuus 5,0 Arvonlisäyksen vuosimuutos % Tampereen seutukunta keskimäärin Selite: Tuotantotoiminta Yksityiset palvelut Julkiset palvelut Symbolin koko kertoo toimialan osuuden seutukunnan arvonlisäyksestä

19 Kaupunkiseudun työpaikat 2007 Työpaikkojen lisäys: ( Lempäälä 3,8 % Kangasala 5,3 % Orivesi 1,8 % Ylöjärvi 5,4 % Nokia 7,2 % Pirkkala 3,1 % Vesilahti 0,5 % Vuoden 2007 lopussa kaupunkiseudulla oli yhteensä työpaikkaa. Tampere 72,9 % 1) Kuru liitettiin kaupunkiseutuun Vuodesta 2002 alkaen luvut ovat uuden aluejaon mukaisia

20 Tampereen suurimmat julkiset työnantajat 2008 (henkilöstömäärä) Työnantaja Tampereen yliopistollinen sairaala Tampereen yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto Puolustushallinto Tampereen evankelisluterilaiset seurakunnat Tampereen kihlakunnan poliisilaitos VTT Työpaikat Lähde: Tietula

21 Tampereen suurimmat yksityiset työnantajat 2008 (henkilöstömäärä) Yritys Nokia Oyj Pirkanmaan Osuuskauppa Metso Minerals Oy Nokia Siemens Networks Oy Sandvik Mining And Construction Oy Itella Oyj Cargotec Finland Oy Destia Oy Metso Power Oy Vr Osakeyhtiö Lassila & Tikanoja Oyj Metso Automation Oy Tamfelt Pmc Oy Yleisradio Oy Santen Oy Iss Palvelut Oy Stockmann Oyj Abp Tieto Finland Oy Upm Raflatac Oy Proffice Finland Oy Toimiala Viestintälaitteiden valmistus Vähittäiskauppa Kaivos, louhinta ja rakennuskoneiden valmistus Viestintälaitteiden valmistus Kaivos, louhinta ja rakennuskoneiden valmistus Postin yleispalvelu Nosto ja siirtolaitteiden valmistus Teiden ja moottoriteiden rakentaminen Höyrykattiloiden valmistus Rautateiden henkilöliikenne, kaukoliikenne Kiinteistöjen siivous Koneiden ja laitteiden valmistus Teknisten ja teollisuustekstiilien valmistus Televisio ohjelmien tuottaminen ja lähettäminen Lääkkeiden valmistus Kiinteistöjen siivous Tavaratalot Tietojenkäsittelyn käyttö ja hallintapalvelut Paperin, kartongin ja pahvin valmistus Työvoiman vuokraus Työpaikat

22 Kehyskuntien suurimmat yksityiset työnantajat 2008 (henkilöstömäärä) Yritys Toimiala Työpaikat 1. Nokian Renkaat Oyj Renkaiden valmistus Ruoka Saarioinen Oy Einesten ja valmisruokien valmistus Agco Sisu Power Oy Moottoriajoneuvojen valmistus Pilkington Automotive Finland Oy Tasolasin muokkaus Georgia Pacific Nordic Oy Paperisten taloustarvikkeiden valmistus Nanso Group Oy Alusvaatteiden valmistus Pirkanmaan Osuuskauppa Vähittäiskauppa Nokian Raskaat Renkaat Oy Renkaiden valmistus Itella Oyj Postin yleispalvelu Patria Aviation Oy Ilma ja avaruusalusten valmistus Suomen Lähikauppa Oy Vähittäiskauppa Tokmanni Oy Pienoistavaratalot Nordea Bank Finland Abp Pankkitoiminta Tampereen Seudun Osuuspankki Pankkitoiminta

23 Työpaikkarakenne suurinta kaupunkia Helsinki Espoo Tampere Vantaa Turku Oulu Lahti Kuopio Jyväskylä Pori Maa ja metsätalous Teollisuus Sähkö ja vesihuolto Rakentaminen Kauppa, majoitus ja ravitsemispalvelut Liikenne, tietoliikenne Rahoitus, kiinteistö ym. palvelut Yhteiskunnalliset palvelut Muu 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

24 Muutos, lkm Työpaikkojen määrän muutos suurinta kaupunkia Muutos, lkm Muutos, % Muutos, % 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2, Tampere Espoo Helsinki Vantaa Oulu Turku Lahti Kuopio Jyväskylä Pori 2,0 1,5 1,0 0,5 0,

25 Työpaikkojen määrän muutos suurissa kaupungeissa Muutos, lkm % Helsinki ,9 Espoo ,5 Tampere ,6 Vantaa ,4 Turku ,9 Oulu ,5 Jyväskylä ,0 Lahti ,3 Kuopio ,8 Pori ,9 Yhteensä ,9 Koko maa ,

26 Työpaikkojen määrän muutos suurissa kaupungeissa (indeksi 1990=100) Vantaa 97,1 90,6 84,9 87,3 90,9 95,8 103,4 110,6 117,6 121,0 124,9 125,1 124,6 125,9 127,0 130,2 138,6 Espoo 96,3 91,9 84,6 89,2 92,2 94,9 101,9 110,3 114,8 119,8 122,5 123,1 126,7 128,9 128,0 132,6 137,1 Oulu 93,8 86,0 79,6 81,4 86,0 90,5 97,2 101,1 105,1 110,6 111,9 113,1 116,1 117,1 118,2 122,3 126,6 Tampere 91,6 85,7 79,6 82,0 86,1 88,1 91,6 98,7 101,1 105,9 107,8 109,8 110,1 112,7 114,7 119,9 123 Jyväskylä ( ,7 109,8 112,4 116,9 Kuopio 92,1 86,0 81,2 82,3 83,8 85,4 88,5 92,0 93,9 95,8 96,2 97,1 99,0 101,3 101,6 104,8 107,7 Turku 94,4 87,6 81,4 82,8 85,0 86,1 90,0 93,2 95,4 98,2 99,0 99,9 98,7 99,7 100,7 102,9 104,8 Helsinki 91,5 84,9 79,0 80,0 81,0 83,6 87,4 93,8 97,1 101,2 102,1 101,5 100,0 100,1 101,8 102,8 104,8 Lahti 91,2 84,1 75,7 77,6 79,3 79,5 83,8 87,7 88,9 91,3 91,8 92,6 92,1 93,3 92,4 95,3 98,4 Pori 90,8 84,2 78,0 79,2 78,7 78,9 81,7 84,8 85,0 86,7 87,9 89,5 90,0 86,4 89,7 91,2 92,9 Koko maa 93,0 86,4 80,5 82,2 82,9 83,9 87,4 91,4 93,2 95,6 95,8 96,1 96,3 97,0 97,1 99,2 101,6 1) Jyväskylän mlk. ja Korpilahti liittyivät Jyväskylän kaupunkiin Tiedot vastaavat uutta aluejakoa

27 Tampereen työssäkäyntialue kuntaa, joissa yli 10 % kunnan työllisistä käy Tampereella töissä Kihniö 20 2,2 % Virrat 89 2,9 % Parkano 96 3,4 % Ikaalinen 233 7,4 % Sastamala 873 8,6 % Hämeenkyrö ,6 % Punkalaidun 28 2,1 % Ylöjärvi ,3 % Nokia ,8 % Pirkkala ,4 % Vesilahti ,8 % Urjala 153 6,9 % Lempäälä ,3 % Akaa ,8 % Kylmäkoski ,9 % TAMPERE ,4 % Ruovesi 116 5,8 % Kangasala ,5 % Valkeakoski ,2 % Mänttä Vilppula 111 2,3 % Orivesi % Juupajoki ,5 % Pälkäne ,6 % Kuhmalahti % Tampereella työssäkäyvät ja % osuus kunnan työllisistä Vuoden 2009 alussa Kuru yhdistyi Ylöjärveen, Mänttä ja Vilppula yhdistyivät, ja Vammala, Mouhijärvi ja Äetsä muodostivat Sastamalan kaupungin

28 Nettopendelöinti 2007 Nettopendelöinti = Tampereella työssäkäyvät Tampereelta muualla työssäkäyvät TAMPERE NETTOPENDELÖINTI v henkilöä MUU PIRKANMAA Tampereelle Tampereelta YLÖJÄRVI Tampereelle Tampereelta ORIVESI 804 Tampereelle 239 Tampereelta Tampereelle muualta Tampereelta muualle Työpaikkaomavaraisuus 123,2 % NOKIA Tampereelle Tampereelta PIRKKALA Tampereelle Tampereelta 581 VESILAHTI 645 Tampereella 64 Tampereelta LEMPÄÄLÄ Tampereelle Tampereelta KANGASALA Tampereelle Tampereelta PÄÄKAUPUNKI SEUTU Tampereelle Tampereelta MUUT KUNNAT Tampereelle Tampereelta

29 Nettopendelöinti Tampereen suhteen 2007 Suurimman nettovoiton ja tappion kunnat Ylöjärvi Kangasala Nokia Tampereella Lempäälä työssäkäynnin Pirkkala nettovoitto Akaa Hämeenkyrö 684 Vesilahti 581 Sastamala 581 Orivesi Kaskinen Kerava Joensuu Forssa Tampereella työssäkäyviä oli henkilöä. Tamperelaisia muualla työssäkäyviä oli henkilöä. Nettopendelöinti oli henkilöä. Kankaanpää 31 Hyvinkää Maarianhamina Espoo Vantaa Tampereella työssäkäynnin nettotappio Helsinki

30 Kehyskuntien välinen pendelöinti 2007 Asuinkunnassaan työssäkäyvät: Nokia Kangasala Ylöjärvi Lempäälä Orivesi Pirkkala Vesilahti 557 Ylöjärvi Orivesi Pendelöinti: Nokia Kangasala Pirkkala Lempäälä 1 30 Vesilahti

Työpaikat. 21.10.2014 Leena Salminen

Työpaikat. 21.10.2014 Leena Salminen Työpaikat 2012 1 Dialuettelo Dia 5 Tampereen työpaikat 1990 2012 Dia 6 Väestö, työllinen työvoima ja työpaikat 1990-2012 Dia 7 Tampereen työpaikat toimialoittain 2012 Dia 8 Tampereen työpaikat työanantajasektorin

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi VÄ E S TÖ. Kunnallisvaalit. Akseli 1/2013. Tilastollisia tiedonantoja Tampereelta

Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi VÄ E S TÖ. Kunnallisvaalit. Akseli 1/2013. Tilastollisia tiedonantoja Tampereelta Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi VÄ E S TÖ T YÖ PA I K AT T YÖ L L I S Y YS A S U M I N E N HY V I N V O I N T I TA LO U S O R I G O S S A : Kunnallisvaalit Akseli 1/2013 Tilastollisia

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun yrityskatsaus Toimipaikat 2008. HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Pääkaupunkiseudun yrityskatsaus Toimipaikat 2008. HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut Pääkaupunkiseudun yrityskatsaus Toimipaikat 2008 HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut 2 PÄÄKAUPUNKISEUDUN YRITYSKATSAUS Pääkaupunkiseudun yrityskatsaus ajankohtaisanalyysi vuoden 2008 toimipaikkoihin

Lisätiedot

Helsingin seudun yrityskatsaus. Toimipaikat 2012

Helsingin seudun yrityskatsaus. Toimipaikat 2012 Helsingin seudun yrityskatsaus Toimipaikat 2012 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin

Lisätiedot

VÄ E S TÖ TAMPEREEN KAUPUNGIN JULKAISUJA TOIMINTA JA TALOUS 2014. Tu l e vaisuuden Ta m p e re. Akseli 1/2014. Tilastollisia tiedonantoja Tampereelta

VÄ E S TÖ TAMPEREEN KAUPUNGIN JULKAISUJA TOIMINTA JA TALOUS 2014. Tu l e vaisuuden Ta m p e re. Akseli 1/2014. Tilastollisia tiedonantoja Tampereelta TAMPEREEN KAUPUNGIN JULKAISUJA TOIMINTA JA TALOUS 2014 VÄ E S TÖ M U U T TO L I I K E VÄ E S TÖ S U U N N I T E T YÖ L L I S Y YS T YÖ PA I K AT A S U M I N E N TA LO U S O R I G O S S A : Tu l e vaisuuden

Lisätiedot

Yritysrekisterin vuositilasto 2011

Yritysrekisterin vuositilasto 2011 Yritykset Yritysrekisterin vuositilasto Yritysten liikevaihto kasvoi vuonna seitsemän prosenttia edellisvuodesta Suomessa toimi Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan 3 3 yritystä vuonna. Henkilöstöä

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Muuttoliike. 6.5.2014 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Muuttoliike. 6.5.2014 Jukka Tapio Toimintaympäristö Muuttoliike Muuttoliike 2013 Muuttovoitto kasvanut, mutta muuttaminen vähentynyt Tampere sai vuonna 2013 muuttovoittoa yhteensä 2 366 henkilöä. Muuttovoitto kasvoi selvästi vuodesta 2012,

Lisätiedot

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset vuonna 2011

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset vuonna 2011 Yritykset 2012 Aloittaneet ja lopettaneet yritykset vuonna 2011 Aloittaneiden yritysten määrä kääntyi laskuun Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2011 aloittaneiden yritysten määrä on kääntynyt hienoiseen laskuun,

Lisätiedot

Yritysrekisterin vuositilasto 2010

Yritysrekisterin vuositilasto 2010 Yritykset 2011 Yritysrekisterin vuositilasto 2010 Yritysten määrä ja henkilöstö väheni, mutta liikevaihto kasvoi vuonna 2010 Suomessa toimi Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan 318 951 yritystä vuonna

Lisätiedot

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot:

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Lohjan kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 26-213 Lähteet LIITE 3 Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Kaavio 1. Lohjan väkiluku vuosina 1995-25 Kaavio 2. Väkiluvun muutos Lohjalla vuodesta

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS. Toimipaikat 2009. Helsingin seudun ympäristöpalvelut

HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS. Toimipaikat 2009. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS Toimipaikat 2009 Helsingin seudun ympäristöpalvelut HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS 2009 HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS Toimipaikat 2009 HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS 2009

Lisätiedot

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista Sisältö 1. Kehitys 2000-luvulla... 1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Väestön kehitys 2000-2014 (2000=100).... 1 Ikärakenne 2000 ja 2014... 1 Työpaikkojen

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3 Toimintaympäristö Tavoitteiden, päämäärien ja toimenpiteiden muodostamiseksi on tunnettava kunnan nykyinen toimintaympäristö. Toimintaympäristössä elinkeinojen kannalta

Lisätiedot

Pirkanmaan työllisyyskatsaus Elokuu 2013

Pirkanmaan työllisyyskatsaus Elokuu 2013 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2013 PIRKANMAAN ELY-KESKUS Pirkanmaan työllisyyskatsaus Elokuu 2013 Julkaisuvapaa tiistaina 24.9.2013 klo 9.00 Pirkanmaalla työllisyystilanteessa ei elpymisen merkkejä Työttömyystilanne

Lisätiedot

Pirkanmaan talous 2011. Toimialojen nykytila ja näkymät

Pirkanmaan talous 2011. Toimialojen nykytila ja näkymät Pirkanmaan talous 2011 Toimialojen nykytila ja näkymät Pirkanmaa on All Bright! Pirkanmaan talous 2011, toimialojen nykytila ja näkymät Sisältö 2 Pirkanmaa on All Bright! 3 Pirkanmaan liikevaihto löysi

Lisätiedot

Muuttoliike 2007. 29.5.2008 Janne Vainikainen

Muuttoliike 2007. 29.5.2008 Janne Vainikainen Muuttoliike 27 29.5.28 Janne Vainikainen Muuttoliike 27 Tampereen saama muuttovoitto pieneni. Muuttovoittoa kertyi 927 henkilöä, kun edeltävänä vuonna voitto oli 1 331 henkilöä. Taustalla oli kotimaan

Lisätiedot

Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 2002:15

Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 2002:15 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 2002:15 ISSN 1458-5707 ISBN 951-718-991-5 Suuret kaupunkimme Tilastollisia erityispiirteitä Sisällysluettelo Saatteeksi..........................................

Lisätiedot

Yritystoiminnan sijoittuminen ja rakenne alueittain liitemateriaali

Yritystoiminnan sijoittuminen ja rakenne alueittain liitemateriaali Helsingin seudun yritysraportti Yritystoiminnan sijoittuminen ja rakenne alueittain liitemateriaali Tässä Helsingin seudun yritysraporttiin liittyvässä liiteosassa yritystoimintaa tarkastellaan Espoossa,

Lisätiedot

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Yritykset 2008 Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Aloittaneiden yritysten määrä kääntyi laskuun lopettaneiden yritysten määrä jatkaa nousuaan Aloittaneiden yritysten määrä laski, lähes kolme prosenttia

Lisätiedot

Akseli 2/2014. Tilastollisia tiedonantoja Tampereelta VÄ E S TÖ ASUMINEN. ORIGOSSA: Asiakaspalautteista kaikki hyöty irti

Akseli 2/2014. Tilastollisia tiedonantoja Tampereelta VÄ E S TÖ ASUMINEN. ORIGOSSA: Asiakaspalautteista kaikki hyöty irti VÄ E S TÖ T YÖ L L I S Y YS T YÖ PA I K AT ASUMINEN TA LO U S TAMPEREEN KAUPUNGIN JULKAISUJA TOIMINTA JA TALOUS 214 ORIGOSSA: Asiakaspalautteista kaikki hyöty irti Akseli 2/214 Tilastollisia tiedonantoja

Lisätiedot

Akseli 3/2012. Tilastollisia tiedonantoja Tampereelta VÄ E S TÖ T YÖ PA I K AT J A T YÖ S S Ä K ÄYNTI. Ti e d o l l a j o htaminen

Akseli 3/2012. Tilastollisia tiedonantoja Tampereelta VÄ E S TÖ T YÖ PA I K AT J A T YÖ S S Ä K ÄYNTI. Ti e d o l l a j o htaminen Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi VÄ E S TÖ T YÖ L L I S Y YS T YÖ PA I K AT J A T YÖ S S Ä K ÄYNTI A S U M I N E N HY V I N V O I N T I TA LO U S O R I G O S S A : Ti e d o l l a j o

Lisätiedot

Ylöjärvi TILASTOJA 2015. www.ylojarvi.fi

Ylöjärvi TILASTOJA 2015. www.ylojarvi.fi Ylöjärvi TILASTOJA 2015 www.ylojarvi.fi 2 YLÖJÄRVI LYHYESTI Ylöjärven kunta perustettiin vuonna 1869. Ylöjärvestä tuli kaupunki vuonna 2004. Viljakkalan kunta liittyi Ylöjärveen vuoden 2007 alusta, Kurun

Lisätiedot

Kustantaja: Taloustieto Oy Painopaikka: Unigrafia Oy, Helsinki 2014 ISBN 978-951-628-609-2 ISBN 978-951-628-610-8 (PDF)

Kustantaja: Taloustieto Oy Painopaikka: Unigrafia Oy, Helsinki 2014 ISBN 978-951-628-609-2 ISBN 978-951-628-610-8 (PDF) Kustantaja: Taloustieto Oy Painopaikka: Unigrafia Oy, Helsinki 2014 ISBN 978-951-628-609-2 ISBN 978-951-628-610-8 (PDF) Esipuhe Miten Suomessa tehdyn työn määrä ja luonne ovat muuttuneet? Kuka Suomessa

Lisätiedot

Suunnat Pirkanmaan kasvulle ja työlle

Suunnat Pirkanmaan kasvulle ja työlle Suunnat Pirkanmaan kasvulle ja työlle TEEMME MUUTOSTA YHDESSÄ Työpaikka-alueet 2040 Sisällys 1. Johdanto 6 1.1. Selvityksen tavoitteet ja viitekehys 6 1.2. Valmisteluprosessin kuvaus 7 2. Pirkanmaan elinkeinorakenne

Lisätiedot

Kymenlaakson toimialakatsaus 12.10.2011. 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne

Kymenlaakson toimialakatsaus 12.10.2011. 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne 4 5 6 Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta 7 Liikenne 8 Palvelut liike-elämälle ja kotitalouksille 9 Vaihtuva teema: Tulevaisuuden työvoima Kymenlaaksossa

Lisätiedot

Muuttoliike vuonna 2014

Muuttoliike vuonna 2014 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 19.8.215 Muuttoliike vuonna 214 Muuttoliikettä selvitettäessä tulee kunnan tulo- ja lähtömuuttajien määrän lisäksi tarkastella myös muuttajien demografisia

Lisätiedot

Matkailun taloudelliset vaikutukset Pirkanmaalla

Matkailun taloudelliset vaikutukset Pirkanmaalla Matkailun taloudelliset vaikutukset Pirkanmaalla vuonna 2008 Välitön matkailutulo Milj. vuonna 2008 Tampereen seutu 551 Ylä-Pirkanmaa 32 Kaakkois-Pirkanmaa 14 Etelä-Pirkanmaa 34 Lounais-Pirkanmaa 22 Luoteis-Pirkanmaa

Lisätiedot

Väestönmuutokset 2013 Tammi-lokakuu

Väestönmuutokset 2013 Tammi-lokakuu muutokset 2013 Tammi-lokakuu Tampere Tampereen kaupunkiseutu Suurimmat kaupungit Suurimmat seutukunnat Tampereella lähes 220 200 asukasta Tampereen väkiluku lokakuun 2013 lopussa oli 220 194 asukasta.

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus 1 2014

Oulun seudun elinkeinokatsaus 1 2014 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema: Oulun seudun kasvunäkymät 6 Teollisuus 7 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta 11 Palvelut liike-elämälle

Lisätiedot

Uudenmaan yritystoiminnan erikoistuneisuus

Uudenmaan yritystoiminnan erikoistuneisuus KOKO MAA = 100 LÄNSI- UUSIMAA KEHYS- KUNNAT 99 ESPOO 76 140 HELSINKI 35 VANTAA 64 ITÄ- UUSIMAA 135 TEOLLISUUDEN suhteellinen merkitys yrityshenkilöstön työllistäjänä vuonna 2009 Uudenmaan yritystoiminnan

Lisätiedot