KAJAANIN KESKUSTAAJAMA 2030 Yleiskaavan muutos keskustaajaman kaupunginosat lähialueineen ja yleiskaava Pärsänsuon risteysalue

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAJAANIN KESKUSTAAJAMA 2030 Yleiskaavan muutos keskustaajaman kaupunginosat lähialueineen ja yleiskaava Pärsänsuon risteysalue"

Transkriptio

1 KAJAANIN KESKUSTAAJAMA 2030 Yleiskaavan muutos keskustaajaman kaupunginosat lähialueineen ja yleiskaava Pärsänsuon risteysalue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ JA SUUNNITTELUALUE Laadittavana on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen oikeusvaikutteinen osayleiskaava, jolla määritetään Kajaanin keskustaajaman yhdyskuntarakenne ja maankäyttö yleisellä tasolla julkisten ja yksityisten palvelujen palveluverkko rakentamisen ja muut maankäytön muutoksen alueet mm. asumiseen, työpaikkoja varten, keskustatoiminnoille ja palveluille liikenneverkko viher- ja virkistysalueverkko luonnon-, maiseman- ja kulttuuriympäristön suojelu energia-, vesi- ja jätehuolto Samalla uudistetaan Kajaanin keskustaajama 2015 osayleiskaava keskustaajaman kaupunginosien (asemakaavoitetun alueen) ja niiden laajennus- ja lähialueiden osalta sekä laaditaan yleiskaava Pärsänsuon risteysalueella eritasoliittymää varten. Alueen pinta-ala on ha ja sillä asuu n as.

2 2 Yleiskaava ohjaa asemakaavoitusta, suunnittelutarveratkaisuja ja muuta yksityiskohtaisempaa suunnittelua, joissa vasta ratkaistaan tarkempi maankäyttö sekä määritellään rakentamisen periaatteet (rakennusoikeus, rakennuspaikat ja -alat sekä kerrosluvut). Suunnittelualue rajautuu - pohjoisessa Kuninkaanniemen alueeseen sekä Paltaniemen ja Kirkkoahon osayleiskaava-alueisiin, - idässä Ammeniemi-Vihtaniemi 2030 osayleiskaavan alueeseen, Nuasjärven osayleiskaavaan, Koivuniemeen ja Hilskantiehen - lännessä Parkinniemen kärjen, Pirunvaaran ja Olliskannevan alueisiin ja - etelässä Teerisuon ja Hevossuon kyliin, Mustankankaaseen, Hoikankankaaseen, Karankajärven loma-asuntoalueeseen, Sotkamontiehen, Karankajokeen ja Karankalahteen. Aluerajausta voidaan tarkistaa kaavaprosessin aikana ja osia siitä voidaan tarvittaessa käsitellä erillisinä kaavahankkeina tai eri teemoja vaihekaavoina. Maiseman suurrakenteen muodostavat sen halkaiseva Kajaaninjoki, Pöllyvaara joen pohjoispuolella ja Vimpelinvaara eteläpuolella. Alueen luonnonympäristö on vesistöjen ansiosta monipuolinen ja sitä on säilynyt runsaasti ulottuen kiiloina aivan kaupungin keskustaan. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT Keskustaajaman osayleiskaavan uudistaminen on Kajaanin kaupungin talousarviossa 2011 otettu keskeiseksi strategiseksi tavoitteeksi vuosille Kajaanin keskustaajama 2015 osayleiskaava (kaupunginvaltuusto hyväksynyt 1992, lainvoimainen 1994) on pääosin toteutunut ja toimintaympäristö lainsäädäntöä myöten on muuttunut. Karankalahden rannalla on voimassa Nuasjärven osayleiskaava (kaupunginvaltuusto hyväksynyt 2000, lainvoimainen 2004) (kuva 1). Osayleiskaavan uudistaminen pantiin vireille 2004 ja Kaukametsä -opistossa käytiin teemoittain ja alueittain keskustelusarja ja tehtiin selvityksiä, joita on tarve saattaa ajantasalle. Hallinnon, resurssien ja toimintaympäristön muutokset (Kainuun maakuntamalli kokeilu ( ) ja Vuolijoen liittäminen Kuva 1 Ote Kajaanin ajantasayleiskaavasta Kajaaniin (2007) keskeyttivät prosessin. Muita merkittäviä keskustaajaman osayleiskaavan lähtökohtiin vaikuttavia muutoksia ovat paperitehtaan toiminnan lopettaminen Tihisenniemellä ja alueen muutostyö muuhun teollisuus- ja toimitilakäyttöön sekä laajamittaisen kaivostoiminnan alkaminen Sotkamon Talvivaarassa. Rajavartiolaitoksen koulutustoiminnan ja Oulun yliopiston opettajakoulutuksen lakkaaminen vapauttaa keskeisiä kaupunkialueita muuhun käyttöön. Suunnittelun lähtökohtien kannalta on tärkeää ottaa huomioon valtioneuvoston päätökset ja valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista.

3 3 Kuva 2 Valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt Kajaanin keskustaajaman alueella Kuva 3 Ote Kainuun maakuntakaavasta Lisäksi on lähtökohtana huomioon otettavaksi valmistunut rakennetun kulttuuriympäristön inventointi RKY (Museovirasto), jossa suunnittelualueella valtakunnallisesti merkittäviksi ympäristöiksi on arvotettu osa Kajaanin ydinkeskustaa ja Kajaaninjoen rantaa sekä rautatieasema-alue (kuva 2). Kainuun maakuntakaava on saanut lain voiman ja siinä on monia Kajaanin keskustaajaman maankäyttöä ja suunnittelua koskevia määräyksiä ja ohjeita huomioon otettavaksi. Maakuntakaavoituksen yhteydessä on tehty myös Kajaania koskevia selvityksiä ja ne ovat myös yleiskaavoituksen selvitysaineistoa (kuva 3). Kuva 5 Kajaanin kaupunkikeskusta hankkeen aluerajaus Kuva 4 Ote Koko Kajaani 2020 aluerakenneselvityksestä Kuntaliitoksen vuoksi on laadittu Koko Kajaani 2020 aluerakenneselvitys (2008), jossa on käsitelty sekä keskustaa, kaupunginosia että keskustaajaman laajentamismahdollisuuksia ja maankäytön muita muutostarpeita (kuva 4). Kajaanin kaupunkikeskusta -hankkeessa ( ) on tuotettu aineistoa myös yleiskaavaa varten mm. katualueiden yleissuunnitelma näkökulmana keskustan liittyminen muuhun kaupunkirakenteeseen painottaen kevyenliikenteen olosuhteiden

4 4 parantamista. Ajoneuvoliikenteen poistamiseksi linnanraunioilta täydennetään vuonna 2000 tehtyä ympäristövaikutusten arviointia selvittämällä tarkemmin Kruununpuodinmäelle sijoittuvien siltaratkaisujen ulkonäköä, teknisiä ja taloudellisia seikkoja (kuva 5). Sekä yleiskaavoitusta varten että muutoin on tehty sekä omana työnä ja yhdessä muiden kanssa että opinnäytteinä monenlaista selvitystyötä, joka sellaisenaan tai päivitettynä on käyttökelpoista lähtökohta-aineistoa. Lisäksi on tunnistettu joukko uusia yleiskaavoitusta palvelevia selvitystarpeita. liite 1 KAKE 2030 selvitys- ja lähdeluettelo ALUSTAVAT TAVOITTEET Kajaania kehitetään kaupunkikeskuksena niin, että Kainuussa pysyvät ja kehittyvät monipuoliset yksityiset ja julkiset palvelut sekä teollinen tuotanto. Kajaanista on maakuntaan ja muihin keskuksiin hyvät yhteydet: Kajaani on haluttu toimipaikka ja matkailukohde. Kajaanin liikennejärjestelmä on turvallinen ja sujuva sekä kevyttä ja joukkoliikennettä edistävä. Asumistarpeiden ja -toiveiden muutos otetaan huomioon niin, että Kajaani on haluttu asuinpaikka. Kajaaninjoki ja keskusta ovat valtakunnallisesti merkittäviä arvokkaita kulttuurimaisema-alueita ja kaavalla luodaan ohjaus niiden suunnittelulle ja rakentamiselle edistäen virkistys- ja matkailukäyttöä. Kaupunkirakenteeseen, kulttuuriympäristöön ja liikennejärjestelmään vaikuttava tavoite on poistaa ajoneuvoliikenne Kajaanin linnanraunioilta. Kansallisen kaupunkipuiston edellytykset ja tarkoituksenmukaisuus arvioidaan kaavan yhteydessä Luonnon monimuotoisuutta keskustaajaman alueella vaalitaan Kajaanin kaupunkirakenteen eheyttä edistetään. Kaavan laatimisen näkökulmia ovat energiatehokkuus, ilmastomuutokseen sopeutuminen ja varautuminen sekä hyvinvoinnin edistäminen ottaen huomioon väestön ikärakenteen muutos. Tavoitteita kehitetään ja täsmennetään kaavaprosessin aikana ja käsiteltäessä tulevaa maankäyttöpoliittista ohjelmaa OSALLISET Osayleiskaavaan voivat vaikuttaa asukkaat, yhdistykset (mm. alueen asukas- ja kyläyhdistykset, Kainuun museo- ja kotiseutuyhdistys ry, Kajaanin Seudun luonto ry), yritykset, maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Tekninen verkosto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (liikenne), Liikennevirasto, Fingrid, Oyj, EON Kainuu Oy, Kajaanin Vesi, Kainuun Voima Oy, Kajaanin Lämpö Oy, Kaisanet OY, Sonera Oy, Ekokymppi Oy

5 5 Vuorovaikutusryhmät Nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto, vammaisneuvosto, nuoriso- ja liikunta-asiain neuvottelukunta, kylä- ja kaupunginosaohjelman seurantaryhmä ja kaupunkikeskustan kehittämisryhmä, joissa ovat edustettuina myös alan järjestöt ja viranhaltijat sekä yrittäjäjärjestöt Kaupungin luottamuselimet Päätöksenteko: kaupunginhallitus ja valtuusto Lausunnot: ympäristötekninen lautakunta ja lupajaosto sekä sivistyslautakunta Viranomaiset Kainuun ELY-keskus ja Pohjois-Pohjanmaa ELY-keskus (liikenne), Liikennevirasto (rautatiet ja vesiväylät), Kainuun maakunta kuntayhtymä alueiden käyttö, Kainuun Pelastuslaitos, Museovirasto, Kainuun Museo, Kainuun Prikaati TIEDOTTAMINEN Kuulutukset vireille tulosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja sen olennaisista muutoksista, luonnoksen ja ehdotuksen nähtäville panemisesta, hyväksymispäätöksestä ja voimaan tulosta julkaistaan kaupungin ilmoitustaululla Pohjolankatu 13 ja / ilmoitustaulu sekä Kainuun Sanomissa ja ohjeen mukaisessa ilmaisjakelulehdessä (v KotiKajaani ). Lisäksi osallistumis-ja arviointisuunnitelma ja työn myötä kertyvää materiaalia on internetsivuilla: etusivu ja ajankohtaista/kaavahankkeet ja osayleiskaavat Koska osayleiskaavaa ei ole tarkoitus käyttää suoraan rakennusluvan perusteena ei muuallakaan asuville maan omistajille ja haltijoille ole tarpeen lähettää ilmoitusta osayleiskaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta. Tiedotteet ja materiaalia hankkeesta toimitetaan myös paikallisten tiedotusvälineiden käyttöön työn edistymisen mukaan ainakin neljä kertaa. Lisäksi tiedotetaan kaavan yhteydessä laadittavista selvityksistä niiden etenemisen mukaan. OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN Suunnittelun tavoitteista ja muista suunnitteluun liittyvistä asioista voi esittää mielipiteitä sekä saada tietoja suunnittelijoilta/ suunnitteluryhmältä. Tästä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja sen päivitettävästä taulukosta sivuilla 8 ja 9 käy ilmi suunnittelun eri osapuolten välinen vuorovaikutus, osallistuminen suunnitteluun ja kaavan vaikutusten arvioinnin järjestäminen pääpiirteissään ja sen arvioitu aikataulu. Prosessin edetessä järjestetään eri teemoista yleisötilaisuuksia, näyttelyitä ja työpajoja, joihin kutsutaan osallisia ja asiantuntijoita. Syksyllä 2011 käyttöönotettavan Kajaanin kaupungin sähköisen palautejärjestelmän kautta kootaan esiin nousevista kysymyksistä ja erityisesti luonnosvaiheessa mielipiteitä ja kannanottoja. ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa laadittaessa on alustavasti tunnistettu suunnitelman toteutuessaan aiheuttamia vaikutuksia sekä arvioitu niiden merkittävyyttä. Osayleiskaavan vaikutukset ovat merkittävimmät suunnittelualueella, mutta ulottuvat koko kaupungin alueelle ja edelleen Kainuuseen.

6 6 Arviointikohteet Ihmiset/ asuminen Ympäristö Liikenne Yritysvaikutukset Kaupunkirakenne Näkökohta elinolot ja viihtyvyys, sosiaalinen vuorovaikutus ja kulttuuri maisema, maaperä, vesistö eläimet ja kasvillisuus rakennettu ympäristö ja kulttuuriperintö melu, päästöt ja muut haitat erityispiirteet liikenneverkko, toimivuus ja turvallisuus ajoneuvo-, joukko- ja kevytliikenne kaavan elinkeinopoliittiset ja yritysvaikutukset eheys, olevan rakenteen käyttö, kaavatalous asuminen ja palvelut elinkeinot ja työpaikat virkistys yhdyskuntatekninen huolto energiatehokkuus Tämänhetkinen tilanne, ajantasa-asemakaava ja Kajaanin Keskustaajama 2015 osayleiskaava (0-vaihtoehto) on arvioinnin tärkeimmät vertailukohteet. Osalle alueita/ ratkaisuja kehitetään selvitysten, vuorovaikutuksen ja suunnittelun tuloksena vaihtoehtoja vertailua varten ja arvioinnin avuksi. Arviointityö tehdään asiantuntijoiden, vuorovaiktusryhmien ja osallisten työpajoissa ja yleisötilaisuuksissa sekä tarpeelliselta osin asiantuntijatyönä. Siinä luodaan ja esitellään vaihtoehtoja, pohditaan selvitysten riittävyyttä ja tuloksia, toteutuksen aiheuttamia ympäristömuutoksia, säilyvää/säilytettävää ympäristöä ja muutosten vaikutuksia arkielämään, elinkeinoihin ja energiatehokkuuteen. YHTEYSTIEDOT Kajaanin kaupunki, Ympäristötekninen toimiala/ Maankäyttöpalvelut PL 132, Kajaani käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjolankatu 13, I kerros sähköpostiosoite: Suunnitteluryhmä: Yleiskaava-arkkitehti Irmeli Hanka p Suunnitteluavustaja Anja Hyrkäs p Asiantuntijat: Asemakaavoitus ja rakennusvalvonta Kaupunginarkkitehti Anne Siltavuori p Kaavoitusarkkitehti Piia Väyrynen p Kaavasuunnittelija Riitta Korhonen p Rakennustarkastaja Hannu Leskinen p Rakennustarkastaja Vesa Koskinen p Rakennustarkastaja Kari Huusko p Kulttuuriympäristö / Kainuun Museo Rakennustutkija Rauni Laukkanen p Maakunta-arkeologi Esa Suominen p. (08) Ympäristön ja luonnonsuojeluasiat Ympäristönsuojelutarkastaja Paula Malinen p Ympäristönsuojelusuunnittelija Inkeri Neuvonen p

7 7 Liikenne ja yhdyskuntatekninen huolto ja verkostot Suunnittelupäällikkö Jari Kauppinen p Johtaja Juha Nurminen, Kajaanin vesi p OHJAUSRYHMÄ Kaupunginhallitus on asettanut kaavahankkeelle ohjausryhmän: Silja Keränen Arto Okkonen Mikko Romppainen Vesa Kaikkonen, puheenjohtaja Hannu Juntunen Kansliapäällikkö Risto Hämäläinen Sivistysjohtaja Mikko Saari Tekninen johtaja Timo Soininen PALAUTE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esillä vireille tulosta lähtien kaupungintalossa maankäyttöpalveluissa (I krs), pääkirjaston lukusalissa ja Kajaanin kaupungin internet-sivuilla (www.kajaani.fi > ajankohtaista > kaavahankkeet). Osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittämättömyydestä osallinen voi esittää neuvottelun käymistä Kainuun ELY-keskukselle (Kalliokatu 4, Kajaani) ennen kaavaehdotuksen nähtäville asettamista. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan täydentää tarpeen mukaan ehdotusvaiheeseen saakka. Jos osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa muutetaan merkittävästi, siitä tiedotetaan osallisille samalla tavalla kuin osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on alun perin tiedotettu Kajaanissa Irmeli Hanka, yleiskaava-arkkitehti

8 8 KAJAANIN KESKUSTAAJAMA 2030 osayleiskaava Suunnittelun kulku ja päätöksenteko KÄSITTELYVAIHE OSALLISTUMISMAHDOLLISUUS AIKATAULU Viranomaisneuvottelu 1. Kainuun ELY-keskuksen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Kainuun maakunta-kuntayhtymän alueiden käytön ja Kainuun Museon kanssa Vireilletulo/ ilmoittaminen (MRL 63 ja MRA 30 ) Laatimisvaiheen kuuleminen (MRL 62 ja MRA 30 ) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esillä kaupungintalon maankäyttöpalveluissa, alkaen Infossa, pääkirjaston lukusalissa ja netissä kaupungin kotisivuilla koko kaavaprosessin ajan Lehti-ilmoitus Kainuun Sanomissa ja KotiseutuPluslehdessä Mahdollisuus suullisten tai kirjallisten mielipiteiden esittämiseen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta kaavoittajalle Mahdollisuus esittää Kainuun ELYkeskukselle neuvottelua osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä ennen kaavaehdotuksen nähtäville asettamista Kesä 2011 Kaupunginhallitus asettaa kaavahankkeelle ohjausryhmän Luonnosta, sen vaihtoehtoja ja selvityksiä laaditaan ja arvioidaan materiaalia netissä - mahdollisuus esittää mielipiteitä ja käydä keskustelua asiantuntijaryhmät työskentelevät Viranomaisneuvottelu 2 Kainuun ELY-keskuksen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Kainuun liiton alueiden käytön ja Kainuun Museon kanssa Kaupunginhallitus asettaa aineiston luonnoksena nähtäville ja pyytää siitä lausuntoja Lehdistötiedote Viranomaisneuvottelu 3 Kainuun ELY-keskuksen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Liikenneviraston, Kainuun liiton ja Kainuun Museon kanssa Luonnos ja sen vaihtoehdot Esitellään ja vaikutuksia arvioitaan Yleisötilaisuus Työpaja ja näytttely Vuorovaiktusryhmät 2014 Luonnos nähtävillä 30 vrk/ ilmoittaminen kaupungintalon Infossa asiakirjoja on myös esillä pääkirjaston lukusalissa ja netissä kaupungin kotisivuilla lehti-ilmoitus Kainuun Sanomissa ja ilmoituslehtipäätöksen mukaisissa lehdissä Mahdollisuus esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja nähtävillä oloaikana Palautteen käsittely ja huomioon ottaminen kaavan laatimisessa, selvitysten täydentäminen ohjausryhmä ja asiantuntijaryhmät 2014 Ehdotukseksi kehitettävän vaihtoehdon valinta, Lehdistötiedote 2 Kaupunginhallitus Alustavan ehdotuksen laatiminen ja ratkaisujen vaikutusten arviointi kaavaselostukseen. ohjausryhmä ja asiantuntijaryhmät Alustavan ehdotuksen esittely ja arviointi Lehdistötiedote 3 Yleisötilaisuus työpaja ja näyttely vuorovaikutusryhmät

9 9 Laatimisvaiheen kuuleminen päättyy ja kaavaehdotus (kartta, määräykset ja selostus) viimeistellään Kaavaehdotuksen käsittely: Päätös nähtävänä pitämisestä ja Lausuntopyynnöistä x.x.201x Kaupunginhallitus 2015 Osayleiskaava on virallisesti nähtävillä 30 vrk (MRL 65 ja MRA 19 ja 27 )/ ilmoittaminen kaupungintalon Infossa asiakirjoja on esillä myös pääkirjaston lukusalissa ja netissä kaupungin kotisivuilla lehti-ilmoitus Kainuun Sanomissa ja ilmoituslehtipäätöksen mukaisissa lehdissä Mahdollisuus antaa lausuntoja ja kirjallisia muistutuksia nähtävillä oloaikana Kannanotot muistutuksiin sekä lausuntojen ja muistutusten perusteella tehtävät esitykset tarkistuksista ja muutoksista kaavaehdotukseen ohjausryhmä ja asiantuntijaryhmät Viranomaisneuvottelu 4. Kainuun ELY-keskuksen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Kainuun maakunta - kuntayhtymän alueeiden käytön, Kainuun Museon ja Liikenneviraston kanssa Mikäli muutokset merkittäviä, kaupunginhallitus asettaa kaavaehdotuksen uudelleen nähtäville. (MRA 32 ) Kaavaehdotuksen käsittely: esitys hyväksymisestä Kaupunginhallitus Kaavaehdotuksen käsittely: hyväksymispäätös (MRL 37 ) Kaupunginvaltuusto Hyväksymispäätöksestä ilmoittaminen (MRL 67 ) lehti-ilmoitus Kainuun Sanomissa ja ja ilmoituslehtipäätöksen mukaisissa lehdissä pyynnöstä lähetetään tieto muistuttajalle Mahdollisuus valittaa kaavan hyväksymispäätöksestä Oulun hallintooikeuteen. Valitusaika 30 vrk Kainuun ELY-keskukseksella mahdollisuus oikaisukehotuksen antamiseen Mahdollinen oikaisukehotus käsitellään kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto ennen valitusten käsittelyä. Kainuun ELY-keskuksella mahdollisuus valittaa kaupunginvaltuuston päätöksestä jos kaavaa muutetaan myös osallisilla on muutetusta päätöksestä valitusoikeus. Hallinto-oikeus ratkaisee valitukset. Hallinto-oikeuden ratkaisusta on mahdollisuus valittaa Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kaupunginhallitus voi päättää kaavan täytäntöönpanosta ennen sen lainvoimaisuutta siltä osin, mihin valitusten ei voida katsoa kohdistuvan (201 ) ja kuuluttaa siitä. Lainvoimaisuudesta kuuluttaminen lehti-ilmoitus Kainuun Sanomissa ja ilmoituslehtipäätöksen mukaisissa lehdissä Osayleiskaava ohjaa asemakaavoitusta ja muuta maankäyttöä koskevaa päätöksentekoa. Mielipiteet, muistutukset ja lausunnot sekä muut suunnitteluprosessin asiakirjat kootaan tiivistelminä kaavaselostuksen liitteeksi ja käsittelyn yhteyteen arkistoon. Niiden sisältö välittyy myös asemakaavoitukseen ja muuhun yksityiskohtaiseen suunnitteluun ja otetaan huomioon päätöksenteossa.

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SITOVAT TONTTIJAOT KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA. muodostuu: KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SITOVAT TONTTIJAOT KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA. muodostuu: KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SITOVAT TONTTIJAOT KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA KORTTELI 19 SEKÄ URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUALUE Kajaanin kaupunki Ympäristötekninen toimiala PL 133, 87101 Kajaani VIREILLETULO

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) PYHÄNNÄN KUNTA LEIVISKÄNKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, PERIOJANTIEN POHJOISOSA JA KORTTELIT 202 JA 209 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.3.2015

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 12.6.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 18.8.2009 ympa liite Asia: /713/2009 Kaavan laatija: Matti Hult, kaavoitusteknikko YKS Asemantie 30, 03100

Lisätiedot

STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012

STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012 SASTAMALAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ YHDYSKUNTASUUNNITTELU STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2012, tark. 25.6.2014 Suunnittelualueen sijainti

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Kiteen kaupunki Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITEEN KAUPUNKI 82122815 11.8.2009 muutettu 1.2.2010, 28.10.2014, 19.1.2015 1. SIJAINTI JA NYKYTILANNE Osallistumis-

Lisätiedot

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 28.2.2012 12 Ympa liite 2 Asia 414/10.02.03/2011 Kaavan valmistelija: Tuula Vuorinen, kaavasuunnittelija Asemantie

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS

HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 30.1.2008 / tark. 1.4.2008, 16.9.2008, 3.12.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Rääkkylän kunta Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 82122815-03 11.8.2009 muutokset 30.5.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Loviisan kaupunki Tekninen keskus Kaavoitus- ja arkkitehtitoimisto ALAKAUPUNGIN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS ASEMAKAAVA KOSKEE SEURAAVIA KORTTELEITA 308, 314, 315, 317, 318, 319, 320, 401, 403, 404, 405, 406,

Lisätiedot

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KARSTULAN KUNTA VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 Susanna Paananen Sisällysluettelo

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 23.6.2015

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 23.6.2015 OAS 1 (5) Varkauden kaupunki VARKAUDEN KAUPUNKI JOUTENVESI-ÄIMISVESI OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 23.6.2015 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö-

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA

KESKUSTAAJAMAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA Seppä Mari MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Pyhäjärvenkatu 1, 33200 Tampere Puh. 010 4090, fax 010 409 6730, www.fcg.fi Y-tunnus

Lisätiedot

Pistohiekan osayleiskaava

Pistohiekan osayleiskaava Ramboll Knowledge taking people further --- PUUMALAN KUNTA Pistohiekan osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.12.2005 Ramboll Hallituskatu 7 A 45100 Kouvola Finland Puhelin: 020 755 7280

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 10.1.2012, tark. 1.10.2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ÄHTÄRIN

Lisätiedot

YLIVIESKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Kaavamuutos osa korttelista 10 24 ja kortteli 10 26

YLIVIESKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Kaavamuutos osa korttelista 10 24 ja kortteli 10 26 YLIVIESKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavamuutos osa korttelista 10 24 ja kortteli 10 26 YLIVIESKAN KAUPUNKI. TEKNINEN PALVELUKESKUS. KAAVOITUS. xx.xx. 2012 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 19.1.2015 9.6.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 19.1.2015 9.6.2013 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1(5) LAPINLAHDEN KUNTA VARPAISJÄRVEN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 19.1.2015 9.6.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

Lisätiedot

V105 Villähteen entinen paloasema

V105 Villähteen entinen paloasema Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (7) Arvoisa vastaanottaja, Ilmoitamme kaavoituksen vireillä olosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen. Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos Osallistumis-

Lisätiedot

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 2(12) MIKÄ ON OAS? Maankäyttö ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

ALAVIESKA Kirkonseudun asemakaavan muutos koulun alue; osa korttelista 17

ALAVIESKA Kirkonseudun asemakaavan muutos koulun alue; osa korttelista 17 ALAVIESKAN KUNTA Tekniset palvelut Sweco Ympäristö Oy Pappilantie 1 Mäkelininkatu 17 A 85200 ALAVIESKA 90100 OULU ALAVIESKA Kirkonseudun asemakaavan muutos koulun alue; osa korttelista 17 MRL 63 :n mukainen

Lisätiedot

Etelä Pohjanmaan maakuntakaava. Vaihekaava II kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Etelä Pohjanmaan maakuntakaava. Vaihekaava II kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot. Osallistumis ja arviointisuunnitelma Etelä Pohjanmaan maakuntakaava Vaihekaava II kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ETELÄ POHJANMAAN LIITTO Maakuntahallitus 18.2.2013 / 19.1.2015 Nähtävillä 25.2.

Lisätiedot

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.8.2013

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.8.2013 Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.8.2013 Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 120:2013 Julkaisutiedot Julkaisija: Etelä-Savon maakuntaliitto Hallituskatu 3 A, 50100

Lisätiedot

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus SÄKYLÄN KUNTA Sivu 1 / 9 Liite 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iso-Vimman asemakaavan laajennus Länsi-Säkylän Iso-Vimman alueelle laaditaan asemakaavan laajennus. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2012 (tehdyt muutokset punaisella)

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2012 (tehdyt muutokset punaisella) Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2012 (tehdyt muutokset punaisella) 2 Sisältö Johdanto... 5 Maakuntakaava maakunnan suunnittelujärjestelmässä... 6 Maakuntakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS; VEHMAANMUTKA

ASEMAKAAVAN MUUTOS; VEHMAANMUTKA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.6.2015 LAUKAAN KIRKONKYLÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS; VEHMAANMUTKA 410-AK-KIR-030 Keski-Suomen liiton kuva-arkisto, kuvaus LAUKAAN KUNTA MAANKÄYTTÖOSASTO 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) MUHOKSEN KUNTA OAS 1/6 viimeisin päivitys 5/2013 (aikataulu) PÄIVÄRINTEEN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava

Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iitin kunta 3.9.2013 OAS Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava 2 (12) 3.9.2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2015

KAAVOITUSKATSAUS 2015 KAAVOITUSKATSAUS 2015 Kunnan tulee maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 7) mukaan laatia vähintään kerran vuodessa katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin maankäyttöpoliittinen ohjelma 2014-2018

Kajaanin kaupungin maankäyttöpoliittinen ohjelma 2014-2018 KAJAANIN KAUPUNGIN Luonnos 10-2014 - lautakunta MAANKÄYTTÖPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2018 Kajaanin kaupungin maankäyttöpoliittinen ohjelma 2014-2018 KAJAANIN KAUPUNKI Ympäristötekninen toimiala Luonnos

Lisätiedot