Mallialueen suunnittelu sopimus pp.kk.201v

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mallialueen suunnittelu sopimus pp.kk.201v"

Transkriptio

1 Ma Mallialueen suunnittelu sopimus pp.kk.201v Ma Päivitys Kuva asemoidaan asiakirjan oikeaan reunaan tekstin tasossa. Jos kuva ulottuu koko asiakirjan leveydelle, vasen marginaali on 2 cm.

2 Sopimus 2/8 Sisältö 1 Sopijapuolet Tilaaja Tuottaja Sopimuksen kohde Suoritusorganisaatio Sopimuksen Syntyminen Ja Kesto Hinnat ja laskutus Sopimushinnat Viivästyminen Laskutus ja maksuehdot Työn laajuuden muutokset Sopimuksen seuranta ja kokouskäytäntö Tilaajan velvollisuudet Tuottajan vastuu Luottamuksellisuus Sopijapuolten myötävaikutusvelvollisuudet Tekijänoikeudet, asiakirjojen ja tietojen luovuttaminen sekä oikeus keksintöön Vakuutukset Tuottajan taloudellisen tilanteen seuraaminen sopimuskauden aikana Sopimuksen muuttaminen Sopimuksen purku Riitaisuuksien ratkaisumenettely Sopimusasiakirjat Sopimuksen allekirjoittaminen

3 Sopimus 3/8 1 Sopijapuolet 1.1 Tilaaja Tilaajana on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto, katu- ja puisto-osasto Y-tunnus osoite: Yhdyshenkilö: Puhelin: Kasarmikatu 21, Helsingin kaupunki Etunimi Sukunimi, XXXXX 1.2 Tuottaja Yritys Oy Y-tunnus: Osoite: Yhdyshenkilö: Puhelin: Sähköposti: XXXXXXXXXXXX katu xxxxx Etunimi sukunimi XXXXXXXX 2 Sopimuksen kohde Sopimuksen kohteena ovat tarjouspyynnön diaarinumero HEL 201x-XXXXXX, ja sen liitteiden mukaiset tehtävät. 3 Suoritusorganisaatio Tuottaja on nimennyt yhteyshenkilöksi ETUNIMI SUKUNIMI, joka vastaa yhteydenpidosta tämän sopimuksen puitteissa. Yhteyshenkilön tulee osallistua käytännön toteuttamiseen, suunnitteluun ja kokouksiin tarpeen mukaan tämän sopimuksen puitteissa. Toimeksiannon toteuttamiseen tuottaja on esittänyt tarjouksessaan käytettävän henkilöstön. Tuottajalla ei ole oikeutta vaihtaa nimettyjä henkilöitä kesken sopimuskauden ilman tilaajan suostumusta. Mikäli joku nimetyistä henkilöistä ei ole tuottajan käytettävissä tuottajasta riippumattomista syistä, on tuottaja velvollinen osoittamaan hänen tilalleen toisen vastaavan pätevyyden ja ammattitaidon omaavan henkilön. Uudet henkilöt on hyväksytettävä erikseen. ALIKONSULTIT: Tuottajalla on oikeus käyttää alihankkijoita vain, mikäli tilaaja on etukäteen hyväksynyt tämän. Alihankkijan vaihtaminen on mahdollista vain erityisestä syystä ja edellyttää tilaajan etukäteishyväksyntää. Tilaajalla on oikeus perustellusta syystä kieltää uuden alihankkijan käyttäminen. Tuottaja vastaa alihankkijoidensa osuudesta kuten omastaan.

4 Sopimus 4/8 4 Sopimuksen syntyminen ja kesto Sopimus on määräaikainen ja sopimuskausi alkaa, kun sitä koskeva päätös on lainvoimainen ja sopimus on allekirjoitettu. Välitavoitteet: - katusuunnitelmat valmiit XX.X.201X - rakennussuunnitelmat valmiit XX.X.201X Hanke on kokonaisuudessaan valmis ja luovutettu tilaajalle XX.X.201X. 5 Hinnat ja laskutus 5.1 Sopimushinnat Sopimuksen kokonaishinta on XXXXX euroa (alv 0 %). Kokonaishinta jakaantuu seuraavasti osatehtäviin: - katusuunnittelu XXXXXXXXX euroa (alv 0 %) - puisto- ja vihersuunnittelu XXXXXXXXX euroa (alv 0 %) - taitorakennesuunnittelu XXXXXXXXX euroa (alv 0 %) - vesihuoltosuunnittelu (HSY) XXXXXXXXX euroa (alv 0 %) Veloitusryhmä Veloitushinta /h (alv 0 %) 5.2 Viivästyminen Tilaaja tulee perimään myöhästymissakkoa, mikäli työ myöhästyy sovituista aikatauluista konsultista johtuvasta syystä. Konsultin tulee työn kuluessa ilmoittaa tilaajalle perusteluineen välittömästi, mikäli katsoo, ettei saa suunnittelussa tarvitsemaansa tietoa sovitussa aikataulussa. Lisäksi tällainen ilmoitus tulee kirjata seuraavan suunnittelukokouksen pöytäkirjaan. Myöhästymissakon suuruus on? % kattohinnasta kultakin alkavalta viikolta, jonka työ myöhästyy sovitusta aikataulusta, kuitenkin enintään 10 viikolta, ellei yksittäisessä toimeksiannossa toisin sovita. 5.3 Laskutus ja maksuehdot Edellytämme laskujen lähettämistä mahdollisuuksien mukaan sähköisessä muodossa, verkkolaskuina. Mikäli tuottajan käytössä ei ole verkkolaskutuksen mahdollistavaa laskutusjärjestelmää, tulee laskut tuottaa sähköisessä muodossa esim. Baswaren Supplier Portal - ilmaispalvelun kautta. Helsingin kaupungin vastaanottava verkkolaskuoperaattori on

5 Sopimus 5/8 Basware Oyj, jonka välittäjän tunnus on BAWCFI22. Verkkolaskuosoitteet löytyvät Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n ylläpitämästä verkkolaskuosoitteistosta Laskujen maksuaika on 21 vrk siitä, kun maksukelpoinen lasku on toimitettu tilaajalle. Työ laskutetaan kuukausittain toteutuneiden kustannusten mukaan. Laskussa tulee erotella arvonlisäveroton hinta, arvonlisäveron osuus ja arvonlisäverollinen hinta. Laskuissa on ilmoitettava työn nimi "Mallialueen suunnittelu", tilausnumero sekä tilaajan yhteyshenkilö N.N. Vesihuollon osuuden konsultti laskuttaa suoraan HSY:ltä sen tekemän tilauksen perusteella. Kaukolämmön osuuden konsultti laskuttaa suoraan Helen Lämpötoiminnoilta sen tekemän tilauksen perusteella; Poistetaan jos ei sisälly. Viimeisen maksuerän tulee olla 10 % kattohinnasta ja se maksetaan, kun työ on hyväksytysti luovutettu tilaajalle. Konsultin tulee huomioida tämä laskutuksessaan. Viivästyskorko on korkeintaan korkolain mukainen. Laskutuslisiä ei hyväksytä. 5.4 Työn laajuuden muutokset Toimeksiantoon kuulumattomien tehtävien suorittamisesta ja työn laajuuden muutoksista on aina sovittava tilaajan kanssa ennen tehtävän aloittamista sekä kirjattava sovitut lisätyöt seuraavan kokouksen pöytäkirjaan. Mikäli näin ei ole menetelty, mahdollisia konsultin esittämiä lisätöitä ei tulla hyväksymään. 5.5 Sopimuksen seuranta ja kokouskäytäntö Työn aikana pidetään suunnittelukokouksia noin 4 viikon välein. Konsultti laatii kokousten esityslistat sekä tekee kokouksista pöytäkirjat. Pöytäkirjoihin tulee kirjata mitä toimenpiteitä ja selvityksiä on sovittu tehtäväksi, kuka tekee sekä mihin mennessä ko. tiedot on toimitettava. Kokouksissa seurataan toimeksiannon etenemistä ja sopimuksen mukaisuutta. Suunnittelukokouksissa käsiteltävän aineiston (kokousmateriaalin) konsultti toimittaa kokouskutsun yhteydessä vähintään 2 työpäivää ennen kokousta. Pöytäkirjat on laitettava jakeluun viikon sisällä kokouksesta. 6 Tilaajan velvollisuudet Tilaaja huolehtii siitä, että tuottajalla on palvelun tuottamiseksi toimeksiannon tai tehtävän edellyttämät sovitut tiedot, jotka luovutetaan tilaajan valitsemalla tavalla. Tilaaja huolehtii siitä, että tuottajan käyttöön annetaan kaikki sellainen aineisto, jolla on merkitystä toimeksiannon suorittamisessa. 7 Tuottajan vastuu Konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen KSE 2013 mukaisesti sekä Helsingin kaupungin rakennusviraston niihin tekemin muutoksin ( ). Tuottajan tulee huolehtia siitä, että toimeksiannon suorittamisessa käytetään ammattitaitoista henkilökuntaa ja että projektiin varatut henkilöt (ja alikonsultit) ovat tilaajan käytettävissä tehtävän edellyttämässä määrin.

6 Sopimus 6/8 8 Luottamuksellisuus Tuottaja on velvollinen käsittelemään tilaajalta saamaansa aineistoa ja tietoa luottamuksellisesti ja oikeutettu käyttämään aineistoa ja tietoa vain siinä määrin kuin toimeksiannon toteuttaminen sitä edellyttää. Tuottaja ei saa luovuttaa tai käyttää tilaajalta saamaansa aineistoa tai tietoa ilman tilaajan lupaa muuhun tarkoitukseen kuin toimeksiannon suorittamiseen, ellei lainsäädäntö tai viranomaismääräys muuta edellytä. Salassapitovelvollisuus ei koske aineistoa tai tietoa: - joka on yleisesti saatavilla tai muuten julkista - joka tulee yleisesti saataville tai muuten julkiseksi muuten kuin sopimusrikkomuksen johdosta - joka on ollut tuottajan hallussa ennen salassapitovelvollisuuden alkamista 9 Sopijapuolten myötävaikutusvelvollisuudet Toimeksiannon menestyksekäs toteuttaminen edellyttää molemmilta sopijapuolilta yhteistyötä. Toimeksiantojen työtehtävät edellyttävät yhteistyötä myös muiden kaupungin organisaatioiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Tuottaja raportoi tilaajalle toiminnastaan pyydettäessä kirjallisesti. 10 Tekijänoikeudet, asiakirjojen ja tietojen luovuttaminen sekä oikeus keksintöön Konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen KSE 2013 mukaisesti sekä Helsingin kaupungin rakennusviraston niihin tekemin muutoksin ( ). 11 Vakuutukset Tuottajalla on oltava sopimuksen voimassaoloaikana voimassa oleva toimintaa koskeva konsulttitoiminnan vastuuvakuutus. 12 Tuottajan taloudellisen tilanteen seuraaminen sopimuskauden aikana Tuottaja sitoutuu siihen, että se täyttää kaikki tarjouspyynnössä tarjoajalle asetetut rahoituksellista ja taloudellista tilannetta koskevat vaatimukset koko sopimuskauden. Tuottajan on toimitettava tilaajalle sopimussuhteen aikana kolmen kuukauden välein seuraavat selvitykset: - todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä että verovelkaa koskeva veronsaajan hyväksymä maksusuunnitelma on tehty, sekä - todistus eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksunsaajan hyväksymä maksusuunnitelma on tehty. Mikäli tuottaja on liittynyt Tilaajavastuu.fi/luotettava Kumppani palveluun, tilaaja tarkistaa tiedot palvelusta.

7 Sopimus 7/8 Edellä mainittuina todistuksina ja selvityksinä hyväksytään myös muut kuin viranomaisen antamat todistukset ja selvitykset, jos ne on antanut yleisesti luotettavana pidetty muu arvioija tai tietojen ylläpitäjä. Tällaisen yhteisö on esimerkiksi rakennusalalla toimiva Rakentamisen Laatu RALA ry. Ulkomaisen tuottajan on toimitettava tilaajan pyynnöstä ja siinä esitetyssä määräajassa vastaavat tiedot sijoitusmaansa lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla. Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, jos tuottaja on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten eläkevakuutusmaksujen maksamisen tai jos hän ei toimita määräajassa kyseisiä selvityksiä. 13 Sopimuksen muuttaminen Sopimuksen muuttaminen tehdään molempien sopijapuolten allekirjoittamalla kirjallisella muutossopimuksella. 14 Sopimuksen purku Konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen KSE 2013 mukaisesti sekä Helsingin kaupungin rakennusviraston niihin tekemin muutoksin ( ). 15 Riitaisuuksien ratkaisumenettely Mahdolliset erimielisyydet jätetään ratkaistaviksi Suomen lain mukaan Helsingin käräjäoikeudessa. 16 Sopimusasiakirjat Sopimusasiakirjat koostuvat seuraavista ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava (tekstit tulevat noudattamisjärjestyksessä ennen kuvia): 1.Tämä sopimus 2.Tarjouspyyntö HEL 201X-XXXXXXXXXX liitteineen 3.Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013 sekä Helsingin kaupungin rakennusviraston tekemät muutokset konsulttitoiminnan sopimusehtoihin ( ) 4.tarjous XX.XX.201X 17 Sopimuksen allekirjoittaminen Tätä sopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle. Helsingin kaupunki, rakennusvirasto

8 Sopimus 8/8 YRITYS Oy

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö Sopimusluonnos 1 (6) Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite PL 23

Lisätiedot

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Sisällys 1 SOPIJAPUOLET...2 2 SOPIMUKSEN TAUSTA, TARKOITUS JA KOHDE...2 3 SOPIMUSKAUSI...2 4 TOIMITUSAIKA...3

Lisätiedot

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE TARJOUSPYYNTÖ 1 / 8 LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE Hankinnan kohteena on konsulttityö Laajasalon raitiotien kysyntäennusteen laatimiseksi Työn sisältö ja aikataulu Hankintamenettely Työn sisältö

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Tarjouspyyntö HEL 2015-006078 Päiväys 20.05.2015

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Tarjouspyyntö HEL 2015-006078 Päiväys 20.05.2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ HEL 2015-006078 Rakennusviraston arkiston ja arkistokalusteiden muutto 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Hallinto-osasto Oili Khadraoui Suomi puh. +358 931038430 fax oili.khadraoui@hel.fi

Lisätiedot

Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4

Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4 KESKEISET SOPIMUSEHDOT sivu 1 (7) XX.XX.XXXX 1 Polttopuiden hankinta Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4 ja Yritys

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNIIKAN SUUNNITTELUPALVELUIDEN PUI- TESOPIMUS 2014 2016

YHDYSKUNTATEKNIIKAN SUUNNITTELUPALVELUIDEN PUI- TESOPIMUS 2014 2016 1 (10) YHDYSKUNTATEKNIIKAN SUUNNITTELUPALVELUIDEN PUI- TESOPIMUS 2014 2016 1. Sopijaosapuolet Tilaaja: Järvenpään kaupunki Y-tunnus: Postiosoite: PL 41, 04401 Järvenpää Käyntiosoite: Seutulantie 12, Järvenpää

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET LIITTEET Liite 1 Hankinnan kohde Liite 2 Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset (tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) Liite 3 Tarjousta ja palvelua koskevat vähimmäisvaatimukset

Lisätiedot

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 Sopimusluonnos 1 (18) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JA TOIMITTAJAN VÄLINEN < > HUSLABIN JA HUS APTEEKIN KULJETUSPALVELUJA KOSKEVA SOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (10) Kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavaosasto 8.12.2014

Helsingin kaupunki 1 (10) Kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavaosasto 8.12.2014 Helsingin kaupunki 1 (10) Tarjouspyyntö 3D-mallinnuksen ja visualisoinnin puitesopimuksesta 2015 (optiovuosi 2016) HEL 2014-014556 T 02 08 02 00 1. Sopimuksen alaiset työt 2. Hankinnan kohde 2.1 Palvelukuvaus

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) Keskeiset sopimusehdot. pp.kk.2014

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) Keskeiset sopimusehdot. pp.kk.2014 Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) HANKINTASOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja Helsingin käräjäoikeus Porkkalankatu 13 00180 Helsinki Toimittaja Yritys X osoite 2. YHTEYSHENKILÖT 3. SOPMUKSEN

Lisätiedot

Sopimus. Innovaatiotoiminta, tuottavuus ja Tekesin vaikuttavuus

Sopimus. Innovaatiotoiminta, tuottavuus ja Tekesin vaikuttavuus Sopimus 1(9) Sopimus Innovaatiotoiminta, tuottavuus ja Tekesin vaikuttavuus Tekes Posti/Post/Mail Puh./Tel. Fax Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Kyllikinportti 2 PL 69, 00101 Helsinki 029

Lisätiedot

LÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMINEN

LÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMINEN LÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMINEN 1. Sopijapuolet Ostaja JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä,, 60800 Ilmajoki. Y-tunnus: 2220682-7 Yhteyshenkilö: Sopimusasioissa kuntayhtymän johtaja tai hankinta- ja taloussuunnittelija

Lisätiedot

SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT

SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT 1(11) SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT 1. SOPIMUSOSAPUOLET Nurmijärven kunnan sopimus: Nurmijärven kunta/seudullinen hankintapalvelukeskus jäljempänä Hankintapalvelukeskus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 1 (17) TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 2 (17) PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄN HANKINTA 1. Hankinnan kohde

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

LIIKENNEPALVELUJEN HANKINTA OSTOLIIKENNESOPIMUS

LIIKENNEPALVELUJEN HANKINTA OSTOLIIKENNESOPIMUS LIIKENNEPALVELUJEN HANKINTA OSTOLIIKENNESOPIMUS (MALLI) 1 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 3 OSTOLIIKENNESOPIMUS SISÄLLYSLUETTELO 1 SOPIJAOSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... 3 3 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 32833 / 2015 Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Päivi Nykänen Suomi puh. fax Tarjoukset lähetettävä: Tarjous

Lisätiedot

TILAAJA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014

TILAAJA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014 Tarjouspyynnön liite 5A Sopimusluonnos LUOTTAMUKSELLINEN TILAAJA JA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014 Sivu 1/14 SISÄLLYS 1 SOPIJAPUOLET... 2 2 VASTUU- JA

Lisätiedot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot 1. Yleisten sopimusehtojen soveltaminen ja sopimuksen syntyminen 1.1. Näitä yleisiä ehtoja ( Yleiset Ehdot ) sovelletaan Atea Finland Oy:n ( Atea ) ja sen kanssa sopimuksen ( Sopimus ) tehneen asiakkaan

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan)

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1/12 LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1. SOPIJAOSAPUOLET Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Lisätiedot

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO 1 SIIVOUSPALVELUJEN OSTOSOPIMUS Luonnos 1. Sopijapuolet Palvelun tuottaja: jäljempänä Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO jäljempänä

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUSLUONNOS VESITEKNIIKKA TUOTERYHMÄN VENTTIILEISTÄ, LIITOSOSISTA, MUHVILUKOISTA JA KORJAUSMUHVEISTA

HANKINTASOPIMUSLUONNOS VESITEKNIIKKA TUOTERYHMÄN VENTTIILEISTÄ, LIITOSOSISTA, MUHVILUKOISTA JA KORJAUSMUHVEISTA 1 (6) Liite 4 HANKINTASOPIMUSLUONNOS VESITEKNIIKKA TUOTERYHMÄN VENTTIILEISTÄ, LIITOSOSISTA, MUHVILUKOISTA JA KORJAUSMUHVEISTA 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja Nurmijärven kunta Keskustie 2 B 01901 Nurmijärvi

Lisätiedot

ALTEK Aluetekniikka -liikelaitos 7.5.2015

ALTEK Aluetekniikka -liikelaitos 7.5.2015 1 KONETYÖPALVELUT TALVIHOITOTÖISTÄ 2015-2017 1 Tarjouspyynnön kohde Jyväskylän kaupungin Altek Aluetekniikka -liikelaitos (Tilaaja) pyytää tarjoustanne aikaperusteisten talvikunnossapitotöiden suorittamisesta.

Lisätiedot

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä 1 / 11 Hankinnan kohde Pvm. Työkonepalvelut 1.8.2013 30.11.2014 + optio ajalle 1.12.2014 30.11.2015 17.5.2013 Tilaaja Y-tunnus: Tilaajan yhteyshenkilö ja -tiedot Turun Seudun Kuntatekniikka Oy 2434427-0

Lisätiedot

PUITESOPIMUSLUONNOS Maanrakennuskoneet 2014-2017

PUITESOPIMUSLUONNOS Maanrakennuskoneet 2014-2017 Vihdin kunnan ja Yritys Oy:n välinen, Maanrakennuskonepalveluja vuosille 2014-2017 koskeva PUITESOPIMUSLUONNOS Maanrakennuskoneet 2014-2017 Sisällysluettelo 1. PUITESOPIMUS 3 2. PALVELUTILAUS 3 2.1 Palvelutilaus

Lisätiedot

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Tarjouspyyntö 1 (15) Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Tuotteille asetetut ehdottomat vaatimukset...

Lisätiedot

OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 1 TARJOUSPYYNTÖ. TARJOUSPYYNTÖ nro 1(9) Asiatunnus/Dnro 14.4.2014 OUKA/1506/02.08.

OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 1 TARJOUSPYYNTÖ. TARJOUSPYYNTÖ nro 1(9) Asiatunnus/Dnro 14.4.2014 OUKA/1506/02.08. TARJOUSPYYNTÖ nro 1(9) OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 1 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ nro 2(9) SISÄLLYSLUETTELO 1. Ostaja... 3 2. Hankintamenettely... 3 3. Tarjouspyynnön kohde... 3 4.

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot