Lastenkulttuurikeskus Verson toimintasuunnitelma 2014 ja toimintakertomus 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lastenkulttuurikeskus Verson toimintasuunnitelma 2014 ja toimintakertomus 2013"

Transkriptio

1 Lastenkulttuurikeskus Verson toimintasuunnitelma 2014 ja toimintakertomus Lastenkulttuurikeskus Verson toimintamalli Versoverkko. s Taustaa 1.2. Toiminta-ajatus 1.3. Verson tavoitteet ja tehtävät 1.4. Verson painopistealueet 1.5. Verkostomuotoinen rakenne saavutettavan lastenkulttuurin edistämisessä 2. Toiminta... s Versokunnat ja niissä asuvien lasten lukumäärä 2.2. Toiminnalla saavutettavat lapset 2.3. Toiminnan organisoituminen ja toimintatapa 2.4. Yhteistyökumppanit 2.5. Kuntien varhaiskasvatus- ja kulttuuriopetussuunnitelmat 3. Toimintasuunnitelma 2014.s Laadulliset tavoitteet Määrälliset tavoitteet Menetelmäoppaat 3.4. Verso-viikot 2014 ja Verson toiminta kunnittain vuonna Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma Vuoden 2013 toiminta ja tulokset... s. 28

2 1. Lastenkulttuurikeskus Verson toimintamalli Versoverkko Lastenkulttuurikeskus Verso on 11 kunnan muodostama verkostomuotoinen lastenkulttuurikeskus Etelä- ja Pohjois-Savon maakuntien alueella. Verson perustivat vuonna 2008 Varkauden, Pieksämäen, Leppävirran, Heinäveden ja Joroisten kunnat. Verso laajentui vuonna 2012 yhdentoista kunnan muodostamaksi verkostomuotoiseksi lastenkulttuurikeskukseksi kun jäseniksi liittyivät Mikkeli, Savonlinna, Rantasalmi, Juva, Mäntyharju ja Hirvensalmi. Verson perusrahoitus muodostuu kuntarahoitusosuuksista. Lastenkulttuurikeskus Verso toimii Varkauden kaupungin / Soisalo-opiston alaisuudessa. Soisaloopisto on Varkauden kaupungin ylläpitämä seudullinen, maakuntarajat ylittävä opisto, joka toimii Heinäveden, Joroisten, Leppävirran, Pieksämäen ja Varkauden kuntien alueella vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen oppilaitoksena. Opistoon kuuluu myös koulutuspalveluja tarjoava kehittämis- ja koulutusyksikkö, jonka alaisuudessa toimii verkostomuotoinen lastenkulttuurikeskus Verso TAUSTAA Verkostomuotoisen lastenkulttuurikeskuksen perustamista edelsi perusteellinen selvitystyö Varkauden aluekeskusohjelman Helmitarha-hankkeessa ( ), jossa perustettiin lastenkulttuurin työryhmä ( ). Varkauden seutukunnallisen Verso-työryhmän edustajat jokaisesta viidestä kunnasta alkoivat valmistella toiminta- ja rahoitusmallia alueelliselle lastenkulttuurikeskukselle tavoitteena lastenkulttuurin saavutettavuus alueellisesti ja ympärivuotisesti. Nanna Vehviläisen opinnäytetyö Versolle juuria selvitys Varkauden seutukunnallisen ja verkostomuotoisen lastenkulttuurikeskus Verson toimintamahdollisuuksista selvitti lastenkulttuuritoimijoiden ja perheiden odotukset ja toiveet mahdolliselle lastenkulttuurikeskukselle. Työryhmän valmistelutyö ja opinnäytetyö antoivat arvokkaan näkökulman Verson lapsilähtöisen lastenkulttuuritoiminnan suunnittelulle ja loivat Verson tulevaisuudelle vahvat juuret. Kesäkuussa 2008 perustettiin verkostomuotoinen lastenkulttuurikeskus Verso Soisalo-opiston yhteyteen. Sijoittaminen vuonna 2008 syntyneen viiden kunnan alueellisen opiston yhteyteen oli luonteva ratkaisu, sillä Soisalo-opiston toiminta-alueeseen kuuluivat jo kaikki viisi Verso-kuntaa. Näin sijoitettuna Versolla on valtakunnallisesti ainutlaatuinen asema. Uudessa hallintomuodossaan Soisaloopisto on eräs suurimpia opistoja ja merkittävä alueellinen kulttuurivaikuttaja. 2

3 Lastenkulttuurikeskus Verson toiminta käynnistyi elokuussa 2008 koordinaattoriksi kutsutun Mervi Riikosen aloittaessa toiminta- ja kehittämissuunnitelmien laatimisen ja yhteistyötahojen kartoituksen. Lastenkulttuurikeskuksen toimintaa ohjaamaan ja koordinaattorin tueksi perustettiin Verso-tiimi, joka koostuu Verso-kuntien nimeämistä edustajista. Kuntien perusrahoituksen lisäksi Etelä-Savon taidetoimikunnalta saatiin apua eteläsavolaisten taiteilijoiden palkkaamiseen Verson taidekasvatustyöhön. Vuoden kestänyt Versoverkko-hanke ( ) käynnistyi Pohjois- ja Etelä-Savon maakuntaliittojen rahoituksella. Maakuntarajat ylittävällä avustuspohjalla osoitettiin, miten laaja-alaisella verkostoitumisella voidaan edistää luovaa, kauas kantavaa savolaista yhteishenkeä voimistavaa kulttuurityötä. Versoverkko -hankkeessa luotiin lastenkulttuuriverkostolle koordinoinnin ja tiedotuksen avuksi -sivusto. Toisena hankkeen tuloksena toimitettiin Versotarhan Tarinat - julkaisu, joka kertoo moniäänistä tarinaa Verson taidekasvatustyöstä eri paikkakunnilla toteutettujen työpajojen ja lasten tarinoiden kautta. Kolmen ensimmäisen vuoden aikana Verson perustehtäväksi asetettu saavutettava ja ympärivuotinen lastenkulttuuritoiminta oli tavoittanut varhaiskasvatuksessa, kouluissa, tapahtumissa työpajojen, esitysten ja koulutustilaisuuksien kautta yli lasta ja aikuista. Vuoden 2012 alusta lastenkulttuurikeskus Verso vahvistui kuudella eteläsavolaisella jäsenkunnalla, kun Mikkelin, Savonlinnan, Juvan, Rantasalmen, Mäntyharjun ja Hirvensalmen kunnat liittyivät verkostoon. Maaliskuussa 2012 käynnistyi Verson hallinnoima ja Etelä-Savon ELY-keskuksen rahoittama kaksivuotinen Versoverkko Etelä-Savoon -hanke, jonka tavoitteena on verkostomuotoisen lastenkulttuurikeskuksen toimintamallin laajentaminen Etelä- Savon kuntiin. Hanke päättyy Yhdeksällä eteläsavolaisella Verso-paikkakunnalla kehitetään ESR-hankkeen pilottitoiminnalla moniammatillisissa tiimeissä taidekasvatusmenetelmiä varhaiskasvatuksen, koulujen ja kirjastojen pysyviksi toimintamuodoiksi. Kulttuurin soveltavien menetelmien kehittäminen osaksi työyksiköiden toimintaa luo työtilaisuuksia taiteen ammattilaisille ja vahvistaa työyhteisöjen ammatillista osaamista ja luo uudenlaista verkostoyhteistyötä kuntien ja taideorganisaatioiden välille. Toiminta-alueen laajentuessa ja Verson tehtäväkentän kasvaessa Versossa aloitti maaliskuussa 2012 osa-aikaisena kulttuurituottajana Terhi Siippainen. Elokuussa 2013 Versossa aloitti myös määräaikaisen osa-aikatyön projektityöntekijä Minnamaria Koistinen, jonka tehtävät koostuvat jalkautuvasta taidekasvatustoiminnasta päiväkodeissa, kerhoissa ja kirjastoissa. Verson toimintaa kehittäneet opinnäytetyöt Vehviläinen, Nanna: Versolle juuria selvitys Varkauden seutukunnallisen ja verkostomuotoisen lastenkulttuurikeskus Verson toimintamahdollisuuksista. Opinnäytetyö, Humanistinen ammattikorkeakoulu, Joensuun yksikkö, kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma, Joensuu Rostedt, Hillevi & Toivanen, Piia: Kun pienet sormet väreihin tarttuu. Päiväkotien työntekijöiden kokemuksia Lastenkulttuurikeskus Verson taidetoiminnasta. Opinnäytetyö, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä, Sosiaalialan koulutusohjelma, Pieksämäki Karhunen, Hanna: Lastenkulttuurikeskus Verson markkinointitutkimus. Opinnäytetyö, Savoniaammattikorkeakoulu, liiketalouden koulutusohjelma, Varkaus Viidessä vuodessa Verson verkostomuotoinen toiminta on versonut vahvan 11 kunnan muodostaman Versoverkon, jossa saavutettavan ja ympärivuotisen lastenkulttuurin tarjonta tavoittaa yli kymmenen tuhatta lasta vuosittain. 3

4 1.2. TOIMINTA-AJATUS Verson palvelut vahvistavat lasten ja nuorten identiteettiä, kasvattavat kulttuurin kokemiseen antamalla mahdollisuuden osallistua elämyksiin ja oman kulttuurin luomiseen. Luovuuteen ja itseilmaisuun kannustavien leikki- ja toimintaympäristöjen kehittäminen on Verson toiminnan keskeinen tavoite. Toiminnan vahvuutena on alueellinen yhteistyö ja moniammatillinen osaaminen, joka edistää lastenkulttuurin saavutettavuutta ja on osaltaan tukemassa perheitä hyvään elämään. Lastenkulttuurin saavutettavuuden edistäminen viemällä taidetoimintaa suoraan toimintayksiköihin on keskeistä Verson toiminnassa VERSON TAVOITTEET JA TEHTÄVÄT Lasten ja nuorten kulttuuristen oikeuksien turvaaminen Taide on perusoikeus (YK:n lastenoikeuksien julistus: 31 artikla) Itse luodun kulttuurin edistäminen, jossa lapsi on toimija. (Opetus- ja kulttuuriministeriön lastenkulttuuripoliittinen ohjelma ) Taide ja hyvä kulttuurielämä on jokaisen perusoikeus, jonka toteutuminen ja perusta luodaan taidekasvatuksella ja lastenkulttuurilla. (Opetusministeriön taiteilijapoliittinen ohjelma v. 2003) Lasten ja nuorten oman kulttuurin vahvistaminen Lasten ja nuorten kulttuurin luomiseen mahdollistavien leikki- ja toimintaympäristöjen kehittäminen Lasten itse luodun kulttuurin esille tuominen Lasten ja nuorten produktiot, näyttelyt ja esitykset Lasten ja nuorten osallisuus taiteen ja kulttuurin kokemiseen ja tuottamiseen 4

5 Päivähoidon ja koulujen kulttuurikasvatuksen tukeminen Taiteilija opettaja/kasvattaja-yhteistyö, taiteilija koulussa -toiminta Opetusmateriaalin tuottaminen Kiertävät produktiot, työpajat, näyttelyt, esitykset Koulutukset ja kurssit kasvattajille ja opettajille Kulttuurilaitosten ja koulujen yhteistyön kehittäminen Lasten itse luodun kulttuurin esille tuominen Yhteistyö kulttuuriopetussuunnitelmien suunnittelussa ja toteutuksessa Alueellisen yhteistyön kehittäminen Yhteistyömuotojen kehittäminen lasten, nuorten ja perheiden parissa toimivien tahojen kanssa (varhaiskasvatus, perusopetus, nuorisotoimi, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi, kirjastot, museot, kulttuurilaitokset, oppilaitokset, taiteen perusopetus, lastenkulttuurin toimijat, järjestöt, yhdistykset, yhteisöt, yritykset) Verkostomuotoisen toimintatavan toteuttaminen ja kehittäminen 11 Verso-kunnan alueella Itä-Suomessa Lastenkulttuuritoiminnan koordinoiminen ja tiedottaminen Lastenkulttuuripalvelujen tuottaminen ja kulttuuriyrittäjyyden edistäminen Lastenkulttuuritoimijoiden yhteistyön kehittäminen esim. yhteisillä produktioilla Ympärivuotinen lastenkulttuuritarjonta: Verso-viikot, satutunnit, työpajat, näyttelyt, tapahtumayhteistyö Taiteilijoiden ja taidekasvattajien työllistäminen ja työtilaisuuksien luominen Koulutustilaisuudet, tiedottaminen ja markkinointi 5

6 1.4. VERSON PAINOPISTEALUEET Leikki- ja toimintaympäristöjen kehittäminen Lasten osallisuuden mahdollistaminen oman ympäristönsä kehittämiseen, luonnonympäristöt leikkiympäristöinä, ympäristökasvatus taiteen keinoin Haja-asutusalueiden toimintaympäristöjen kehittäminen Nukketeatteri Nukketeatteri taidemuotona Nukketeatteri varhaiskasvatuksen taidelähtöisenä menetelmänä Nukketeatterikoulutus varhaiskasvattajille ja opettajille Tarinallinen taidekasvatus Lasten oman kulttuurin luomiseen mahdollistavien taidekasvatusmenetelmien kehittäminen Sanataide osana monitaiteista taidekasvatustoimintaa Satutuntitoiminta kirjastoissa Pienten lasten taidekasvatuksen kehittäminen Monitaiteiset työpajat varhaiskasvatuksessa Verso-viikot perhepäivähoidon ja kotihoidon lapsille Varhaiskasvattajien ja opetushenkilöstön koulutus 6

7 1.5. VERKOSTOMUOTOINEN RAKENNE SAAVUTETTAVAN LASTENKULTTUURIN EDISTÄMISESSÄ Lastenkulttuurikeskus Verso on 11 kunnan muodostama lastenkulttuuriverkosto, jonka perusrahoitus tulee kunnilta. Versoverkosto ylittää maakuntarajat kattaen yhdeksän kuntaa Etelä-Savon maakunnassa ja kaksi kuntaa Pohjois-Savon maakunnassa. Suomen kartalla Verson toiminta-alue on merkittävä. Kuntatalouden ja kuntaliitosten vaatimusten paineissa Verson toimintatapa on malliesimerkki verkostomuotoisesta rakenteesta, jossa toimitaan yli kuntaja maakuntarajojen, lastenkulttuurin saavutettavuuden edistämiseksi. Synergiaetuja saavutetaan keskitetyn koordinoinnin mahdollistamalla hallinnon keveydellä, alueellisella yhteistyöllä ja kuntien poikkihallinnollisella rahoituksella. Osa kuntien maksuosuuksista Versolle ohjataan kuntien kulttuuritoimesta, osa koulu- ja varhaiskasvatustoimesta. Kunnat ovat sitoutuneet lastenkulttuuritoiminnan kehittämiseen yli hallinnonrajojen ja Versossa kehitettyjen lastenkulttuurin toimintamallien vakiinnuttamiseen kunnan perustoimintaan. Kunnissa ymmärretään Verson kulttuurityön painoarvo ennaltaehkäisevässä työssä ja perheiden hyvinvoinnin tukemisessa. Äkillisten rakennemuutosongelmien rasittamat Pohjois- ja Etelä-Savon kunnat eivät kuitenkaan pysty rahoittamaan Verson toimintaa juurikaan nykytasoa suuremmilla jäsenosuuksilla. Verso painottaa toimintansa saavutettavan ja tasa-arvoisen lastenkulttuurin ja taidekasvatuksen toteuttamiseen ja kehittämiseen. Verso vie lastenkulttuurin haja-asutusalueille ja suoraan toimintayksiköihin varhaiskasvatukseen, perusopetukseen, kerhoihin ja kirjastoihin sekä tapahtumiin yhteistyössä kulttuurilaitosten ja alueen taidetoimijoiden kanssa. Haja-asutusalueilla toimiessa lastenkulttuuritoiminnan toteuttamiselle syntyy lisäkustannuksia, sillä etäisyydet ovat pitkät. Yhden päivän aikana ehditään vierailemaan esimerkiksi vain yhdellä kyläkoululla. Verso työllistää alueen taiteilijoita, taidekasvattajia ja kulttuuriyrittäjiä säännöllisesti kulttuuritoiminnan toteuttajiksi kuntien toimintaympäristöihin. Vuosittain noin 30 Verson toiminta-alueella asuvaa taiteilijaa/taidekasvattajaa on mukana Verson taidekasvatus- ja kulttuuritoiminnassa. Valtakunnallisesti merkittävää on Verson osaaminen nukketeatteritaiteen ja nukketeatterin soveltavien menetelmien kehittämisessä. Verso kehittää nukketeatterin taidekasvatuksellisia menetelmiä erityisesti varhaiskasvatukseen. Alueen vahva nukketeatteriosaaminen perustuu nukketeatterikoulutuksen olemassaoloon Pieksämäen Seurakuntaopistossa ja alueella vaikuttaviin nukketeatteriammattilaisiin, jotka kaikki ovat mukana Verson taidekasvatustyössä. Verson painopistealueena on alusta asti ollut nukketeatteritaide ja vuonna 2014 Verso aikoo Suomen Unima ry:n juhlavuoden kunniaksi vahvistaa nukketeatterin asemaa taidekentällä sekä julkaista useita menetelmäoppaita nukketeatterikasvatuksen edistämiseksi. 7

8 Versolle juuria selvityksen lapsinäkökulma Lapsilta kysyttiin MITÄ ON LASTENKULTTUURI? Vastauksissa lähes puolessa esiintyi sana leikki tai leikkiminen. Lapsi on leikkiminen. Lastenkulttuurissa voi syödä. Jotain niinku lasten puistoa. Sellasta niinku lastenmuseookin. Että on kivaa olla lapsi. Äitin lapsi. Lapsi elää. Lapset leikkii ja pelaa. Lapsi on pieni ihminen. Varmaankin joku lasten uutinen. Tulee mieleen ne kulttuurilapset. Ne sanat siis toisinpäin. Mielikuvitusmatka Verso lapsen maailmaan,

9 2. Toiminta 2.1. VERSOKUNNAT JA NIISSÄ ASUVIEN LASTEN LUKUMÄÄRÄ Verson 11 jäsenkuntaa ovat Varkaus, Pieksämäki, Mikkeli, Savonlinna, Leppävirta, Joroinen, Heinävesi, Juva, Rantasalmi, Mäntyharju ja Hirvensalmi. Kunnista kaksi, Varkaus ja Leppävirta sijaitsevat Pohjois-Savon maakunnassa ja loput yhdeksän Etelä-Savon alueella. Kuntien alueella asuu kaikkiaan alle 18-vuotiasta lasta ja nuorta. Verson toiminta painottuu jäsenkuntien toiveesta erityisesti varhaiskasvatukseen ja kotona hoidettujen alle kouluikäisten saavutettavan kulttuuritoiminnan edistämiseen. 0 6-vuotiaita lapsia alueella asuu Pääosin Etelä-Savon kunnista koostuva Verson toiminta-alue on kärsinyt vuosikausia muuttotappiosta. Samaan aikaan väestön keski-ikä on noussut, ja Etelä- Savo on Suomen iäkkäin maakunta. Etelä-Savossa väestön keski-ikä oli vuonna 2010 vajaat 46 vuotta kun se koko maassa oli noin 41,5 vuotta. Vanhempien ikäluokkien osuus on kasvanut ja lasten sekä nuorten ikäluokkien osuudet ovat pienentyneet. Etelä-Savossa syntyneiden lasten määrä on vähentynyt useiden vuosien ajan. Tähän on vaikuttanut perhekoon pienenemisen lisäksi synnytysikäisten asukkaiden väheneminen. Maakunnan väestön väheneminen vaikuttaa oleellisesti myös työvoiman vähenemiseen. Työvoiman ulkopuolella olevassa väestössä eläkeläisten määrä on lisääntynyt ja lasten määrä vähentynyt. Väestörakenne tuo kunnille monia haasteita palvelujen järjestämisessä. Väestöllinen huoltosuhde, eli alle 15-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden määrä 100 työikäistä kohden, oli vuoden 2012 lopussa koko maassa 54,3 ja alueittain tarkasteltuna korkein Etelä-Savon maakunnassa (63,2). Etelä-Savo on harvaan mutta tasaisesti läpi koko alueen asuttu. Maakunnan asukastiheys on 11,1 asukasta/maakm2, kun vastaava luku koko maassa on 17,7. Alueella on useita asuttuja seutuja, joista matka-aika lähimpään palveluja tarjoavaan keskukseen on yli puoli tuntia. Vesistöt, joiden rannoille asutus on aikanaan levittäytynyt, hidastavat nykyistä liikennettä, kun niitä joudutaan kiertämään. Lähteet: Etelä-Savo ennakoi / Tilastokeskus Tilastokeskus / Väestörakenne 9

10 Verson jäsenkuntien asukasluvut ikäryhmittäin v Lähde: Tilastokeskuksen Tilastotietokannat > Tietokanta: PX-Web Statfin > Väestö/Väestörakenne

11 2.2. TOIMINNALLA SAAVUTETTAVAT LAPSET Versolla ei ole omia toimitiloja, sillä toiminta viedään suoraan sinne missä lapset ovat: päiväkoteihin, kouluihin, iltapäiväkerhoihin, avoimen varhaiskasvatuksen ja seurakuntien kerhoihin, kirjastoihin ja muiden yhteistyökumppanien tiloihin. Näissä tilaisuuksissa tavataan vuosittain resursseista riippuen noin lasta ja heidän hoitajaansa, opettajaansa tai vanhempaansa. Vuonna 2013 toiminnalla tavoitettiin lasta ja aikuista. Lisäksi Verso tavoittaa lapsiperheitä ja lasten parissa työskenteleviä esimerkiksi - sivuston tarjoaman lastenkulttuuritoiminnan tiedotuksen sekä Vinkkivasun ideapankin kautta. Sivuston kävijämäärä on 02/2014 mennessä, 3,5 vuoden aikana yhteensä Myös Mikkelin ja Savonlinnan päiväkodeissa kiertävät Verson toteuttamat nukketeatterimatkalaukut (14 kpl) tavoittavat lapsia ja lasten kanssa työskenteleviä viikoittain. Tavoitteena on tuottaa vastaavia nukketeatterimatkalaukkuja jokaiseen Verso-kuntaan. Verson painopistealueena on varhaiskasvatukseen suunnattu taidetoiminta, jonka toteuttajiksi palkataan pääsääntöisesti versokuntien alueella asuvia taiteilijoita ja taidekasvattajia. Taidetyöpajat varhaiskasvatuksessa vakiinnutetaan kunnan perustoiminnaksi ja taiteilijoiden työpajat vuosittain toteutuviksi. Esimerkiksi Pieksämäellä Tunteiden Tuuli tunnetaitokasvatus kokonaisuuden saa jokainen esikoululainen ja 1-luokkalainen vuosittain. Toimintaan liittyy myös varhaiskasvatuksen ja opettajien koulutus. Lastenkulttuurikeskus Verso toimii eri kunnissa eri tavoin, sillä toiminnan kuntakohtainen laajuus suhteutetaan kunnan maksuosuuteen ja painopistealueissa on kuntakohtaista vaihtelua. Verso toimii ennen kaikkea haja-asutusalueilla paikaten niitä alueita, joita muu kulttuuritoiminta ei tavoita. Suurimmassa osassa Verso-kuntia Verso toteuttaa kunnan koko lastenkulttuuritoiminnan. Pienissä kunnissa Verso tavoittaa koko ikäryhmän, suuremmissa kaupungeissa puolestaan täydennetään kunnan omaa kulttuuritoimintaa. Esimerkiksi Leppävirran kunnassa Verso on toiminut vuonna 2013 ainoastaan alle kouluikäisten parissa. Kunnassa asuu vuotiasta, ja Verso on saavuttanut perhepäivähoito- ja kotihoitolasten työpajatoiminnalla, satutuntitoiminnalla ja varhaiskasvatusyksiköihin jalkautuvalla taidekasvatustoiminnalla vuoden 2013 aikana 1077 leppävirtalaista lasta ja 192 aikuista. Verson toiminnassa korostuu varhaiskasvatus- ja opetushenkilöstön koulutus, jonka kautta edistetään lastenkulttuurin saavutettavuutta. Yksiköihin jalkautuvassa työpajatoiminnassa ryhmän ohjaajat ja opettajat osallistuvat toimintaan ja sen kehittämiseen, jolloin menetelmäosaaminen voi jäädä pysyväksi osaksi päiväkotien ja koulujen toimintaa. Lasten ohjaajia/opettajia ja vanhempia Verson toiminnoissa oli vuoden 2013 aikana mukana

12 2.3. TOIMINNAN ORGANISOITUMINEN JA TOIMINTATAPA Lastenkulttuurikeskus Verso on 11 kunnan yhteinen verkosto, jonka rahoitus koostuu tällä hetkellä kokonaisuudessaan jäsenkuntien omarahoitusosuuksista (yhteensä ). Lisäksi Verso hallinnoi ESRrahoitteista Versoverkko Etelä-Savoon ( )-hanketta. Verso sai vuodelle 2014 OKM:n avustuksen (25 000). Verso toimii kahden maakunnan, Etelä- ja Pohjois-Savon alueella kuten hallinnoijaorganisaatio Soisaloopistokin. Verson toiminta toteutuu hallinnonrajat ylittävänä yhteistyönä myös kuntien hallinnossa. Verson lastenkulttuurikoordinaattori, FM, taidekasvattaja Mervi Riikonen, kulttuurituottaja, tradenomi Terhi Siippainen sekä projektityöntekijä, KM Minnamaria Koistinen toimivat tällä hetkellä osa-aikaisina työntekijöinä. Toimisto sijaitsee Soisalo-opiston / Soisalo-kuvataidekoulun tiloissa Varkaudessa. Lastenkulttuurikoordinaattori koordinoi alueellista lastenkulttuurityötä ja toimii pääsääntöisesti asiantuntija- ja kehittämistehtävissä. Riikonen toimii saakka Versoverkko Etelä-Savoon -hankkeen projektipäällikkönä (50% kokonaistyöajasta). Kulttuurituottajan tehtäviin kuuluvat Verso-viikkojen sekä muun ympärivuotisen toiminnan tuottaminen kaikkien 11 kunnan alueella (70% työajasta), Versoverkko Etelä-Savoon -hankkeen tiedotus ja dokumentointityö (20%) sekä Soisalo-opiston tehtävät Kestävän kehityksen ja sosiaalisen median saralla (10%). Soisalo-opiston ja lastenkulttuurikeskus Verson yhteiseksi projektityöntekijäksi ajalle palkattu Minnamaria Koistinen toimii Verson tehtävissä 30% osa-aikaisesti toteuttaen päiväkoteihin, kerhoihin ja kirjastoihin jalkautuvaa taidekasvatustoimintaa erityisesti teatterin, sanataiteen ja musiikin alueella. Taidetoiminnan toteuttajina Versossa ovat versokuntien alueella asuvat taiteilijat ja taidekasvattajat, joista Verso on koonnut ympärilleen taiteen eri alueiden ammattilaisten luovan toimijaverkoston. Paikallisten ammattilaisten työllistäminen on yksi Verson merkittävistä tavoitteista. Verso ostaa palveluja taiteilijaryhmiltä, taiteilijoilta ja taidekasvattajilta, joista osa työllistyy Verson kautta pitkäaikaisiin projekteihin ja toimintoihin, osa on mukana kertaluontoisesti. Esimerkiksi Pieksämäellä Verso tekee pitkäjänteistä työtä esi- ja alkuopetukseen suunnatun tunnetaitokasvatuksen saralla, ja draamaohjaaja Nazia Asif on kehittänyt Tunteiden Tuuli-menetelmää kiertäen viikoittain kaupungin 6-7-vuotiaiden parissa vuoden 2012 alusta lähtien. Toimintaa ollaan kirjaamassa osaksi seudullista esiopetussuunnitelmaa ja draama on kirjattu Pieksämäen Kulttuuriopetussuunnitelmaan 1-luokkalaisille Verson toteuttamana. 12

13 Vuonna 2013 Verson toimintoja on ollut toteuttamassa 30 Verson alueella asuvaa taiteilijaa / taidekasvattajaa. Etelä-Savon alueella on vahvaa nukketeatteriosaamista, joka pohjautuu sekä Pieksämäellä toteutettavaan nukketeatterikoulutukseen että alueella asuviin nukketeatterin ammattilaisiin. Seurakuntaopistossa Pieksämäellä on teatterialan ammattitutkinnon nukketeatterin suuntautumisosion valmistavaa koulutusta ja näyttötutkintojen vastaanottoa. Verso tekee koulutusyhteistyötä Seurakuntaopiston kanssa. Koulutuksen vastuuopettajana toimii FM teatteriohjaaja Marja-Liisa Lintunen, jolla on myös oma nukketeatteriin erikoistunut Salainen Teatteri. Etelä-Savon nukketeatterin ja lastenkulttuurin läänintaiteilija Aapo Repo (Mikkeli) on vahvasti mukana Verson työssä ja häneltä ostetaan myös Nukketeatteri Reaktorin esityksiä ja palveluita. Slovenian valtionpalkinnolla nukketeatterityöstään AEIOU-ryhmän kanssa palkittu Katja Kähkönen on paluumuuttanut Joroisiin ja on kehittämässä Verson taidekasvatustoimintaa. Myös Katja Kähkösen työryhmältä ostetaan esityksiä ja palveluita. Savonlinnalaiselta nukketeatterikasvattaja Helena Kaipiolta tilataan erityisesti asiantuntija- ja koulutuspalveluita sekä varhaiskasvatuksen käyttöön suunnattuja nukketeatterimatkalaukkuja. Yhä kasvavassa määrin Verson toiminnoissa ovat mukana Soisalo-taideleikkikoulun ja Soisalo-opiston taiteen perusopetuksen opettajat tanssin, musiikin ja kuvataiteen aloilta. Verson toiminnoissa opiston opettajat toteuttavat taidekasvatusta eri taideaineita integroiden. 13

14 Palvelut tuotetaan jäsenosuuksien suhteessa Jäsenkunnille tarjotaan Verson palveluja kuntien rahoitusosuuksien suhteessa. Kunnan maksamalla rahoitusosuudella hankittuun Verso-jäsenyyteen automaattisesti kuuluvat osa-alueet jokaisella Verso-paikkakunnalla vuonna 2014: Jäsenyys alueellisessa yhteistyöverkostossa, joka koordinoi, kehittää ja edistää lasten ja nuorten kulttuuria ja sen saavutettavuutta. Lastenkulttuurikoordinaattorin, kulttuurituottajan ja projektityöntekijän palvelut. Näkyvyys Verson alueellisessa toiminnassa mm. esitteissä, julkaisuissa sekä versoverkko.fi -sivustolla, jonne mm. päivitetään kuntakohtaiset lasten ja nuorten tapahtumakalenterit. Sivusto palvelee myös perhepäivähoitajia ja kotona hoidettuja lapsia esim. luovan toiminnan vinkkien muodossa. Lisäksi Verso hyödyntää yhä aktiivisemmin sosiaalisen median kanavia (mm. blogi: ja Facebook: joiden avulla tavoitetaan yhä suurempi joukko lapsiperheitä ja lisätään lastenkulttuuritoiminnan saavutettavuutta. Jokaisella Verso-paikkakunnalla järjestetään vuosittain pienten lasten taideviikko, Verso-viikko, joka koostuu erilaisista työpajoista ja/tai esityksistä, ja sen sisältö suunnitellaan yhteistyössä kaupungin/kunnan kulttuuritoimen sekä varhaiskasvatuksen edustajien kanssa. Verso tuottaa taideviikon ja välittää tiedotusmateriaalit kaikille yhteistyökumppaneille. Työpajojen toteuttajiksi työllistetään pääosin paikkakunnan omia taiteilijoita/taidekasvattajia. Kunnan rahoitusosuuden mahdollistamissa puitteissa järjestetään myös Verso-viikon ulkopuolista toimintaa, kuten päivähoitoon, esiopetukseen tai kouluihin suunnattuja kokonaisuuksia tai varhaiskasvatus/opetushenkilöstön koulutusta. Lisäksi Verso toteuttaa ostopalveluna erilaisia kulttuuripalveluja, kuten Pieksämäen Nukkekodin kesätoiminnan, osuuden Vekara- Varkaus -festivaalista, työpajoja tai esityksiä eri tahojen järjestämiin tapahtumiin. Verso voi myydä yksittäisiä palveluja myös niihin alueen kuntiin, jotka eivät ole Verso-jäseniä. Verso-tiimi Verso-tiimi on versokuntien edustajista muodostettu asiantuntijaryhmä, joka ohjaa ja valvoo lastenkulttuurikeskuksen toimintaa kokoontuen noin viisi kertaa vuodessa. Verso-tiimin jäsenet ovat kulttuurisihteeri Anne Puurunen (Varkaus), sivistysjohtaja Johanna Vesterinen (Leppävirta), vapaa-aikasihteeri Tiina Silvast-Törrönen (Pieksämäki), vapaa-aikatoimenpäällikkö Anitta Korhonen (Joroinen), sivistysjohtaja Maarika Kasonen (Heinävesi), kulttuurituottaja Susanna Latvala (Mikkeli), kulttuuri- ja nuoriso-ohjaaja Kaisa Suhonen (Juva), nuoriso-ohjaaja Ann-Helena Koivunoro (Rantasalmi), kulttuuritoimenjohtaja Outi Rantasuo (Savonlinna), kulttuurisihteeri Anu Yli-Pyky (Mäntyharju), nuorisonohjaaja Heidi Nironen (Hirvensalmi) sekä esittelijöinä koordinaattori Mervi Riikonen ja kulttuurituottaja Terhi Siippainen Versosta. 14

15 2.4. YHTEISTYÖKUMPPANIT Verso tekee laaja-alaista yhteistyötä 11 kunnan varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, nuoriso-, kulttuuri- ja vapaaaikatoimijoiden kanssa, kirjastojen, museoiden sekä erilaisten kulttuuri- ja taidelaitosten ja tapahtumatoimijoiden kanssa. Koska Versolla ei ole omaa toimitilaa, jossa taidekasvatusta toteutettaisiin, suunnitellaan toiminta aina yhteistyössä em. tahojen kanssa. Varhaiskasvatuksen edustajat ovat mukana suunnittelemassa jalkautuvan taidekasvatuksen sisältöjä, joita teemoitetaan päivähoidon arjessa ajankohtaisten teemojen mukaisesti. Koulujen, iltapäiväkerhojen tai nuorisotoimen palveluiden kanssa suunnitellaan toimintaan luontevasti lomittuvaa taidekasvatusta työpajoina tai esityksinä. Kirjastot ovat osoittaneet monimuotoisuutensa toimiessaan joustavassa yhteistyössä niin satutuntien kuin muidenkin työpajojen suhteen. Yksi Verson toimintamuodoista ovat esimerkiksi kirjastoseikkailut, joiden aikana kirjastossa järjestetään nonstop-periaatteella toimiva lastenkulttuuritapahtuma erilaisine toimipisteineen. Museoissa järjestetään paitsi työpajatoimintaa, myös lasten omia näyttelyitä (mm. Taidetulkki-toiminta Varkaudessa, Askel Kuvataideseikkailuun Mäntyharjulla). Yhteistyökumppaneita ovat mm. Olavinlinna (Savonlinna), Taidekeskus Salmela (Mäntyharju), lasten festivaali Vekara- Varkaus (Varkaus), nukketeatterifestivaali Satujen sateenvarjo (Mikkeli, Pieksämäki ja Savonlinna), Hulivili-karnevaali (Mikkeli), Tapahtumaverkko ry (Pieksämäki), joiden järjestämiin tapahtumiin Verso tuottaa taidekasvatuksellista sisältöä joko työpajojen, taideleikkituokioiden tai erilaisten esitysten muodossa. Oppilaitosyhteistyötä on tehty kautta Verson historian, ja sitä syvennetään yhä tarjoamalla työharjoittelu-, opinnäytetyö-, työkokeilu- ja työelämävalmennusmahdollisuuksia alueen opiskelijoille ja työttömille työnhakijoille. Yhteistyötä on tehty ja jatketaan mm. Savonia-ammattikorkeakoulun, Savon ammatti- ja aikuisopiston, Seurakuntaopiston Pieksämäen yksikön, Mikkelin ammattikorkeakoulun, Hämeen ammattikorkeakoulun, Itä-Suomen yliopiston ja Savonlinnan taidelukion opiskelijoiden kanssa. Verso on mukana useissa kehittämishankkeissa. Soisalo-opisto on saanut Opetushallitukselta laatu- ja kehittämisavustusta vuosille organisaation rakenteellisiin muutoksiin ja taidepedagogiikan kehittämiseksi, ja kehittämistyössä Versolla on merkittävä rooli taidekasvatustoiminnan saavutettavuuden edistämiseksi. Itäsuomalaista lastenkulttuuriyhteistyötä kehitetään Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan alueella yhteistyössä Taiteen edistämiskeskuksen Itä-Suomen toimialueen kanssa. Pohjois-Savossa toimiva Sanataidekoulu Aapeli sekä pohjoiskarjalainen Sanaratas ry tekevät sanataiteen saralla yhteistyötä lastenkulttuurikeskus Verson kanssa. Lapinlahdella toimivan Lastenkulttuurikeskus Lastun kanssa on tehty yhteisprojekteja ja yhteistyön tapoja kehitetään tiiviimmäksi yhteisessä itäsuomalaisessa verkostossa. 15

16 2.5. KUNTIEN VARHAISKASVATUS- JA KULTTUURIOPETUSSUUNNITELMAT Lastenkulttuurikeskus Verson toiminta-alueella osassa kunnista on käytössä kulttuuriopetussuunnitelmat tai kulttuuripolut ja osassa ei. Verso on ollut mukana esimerkiksi Pieksämäen kaupungin kulttuuriopetussuunnitelmatyössä ja toteuttaa Pieksämäellä vuosittain 1-luokkalaisten draamakasvatusosuuden Tunteiden Tuuli -menetelmällä. Pieksämäen peruskoulun luokkalaisille laaditussa kulttuuriopetus-suunnitelmassa on jokaiselle vuosiluokalle kulttuuriteema, jonka mukaisesti koulut toteuttavat suunnitelmaa eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Varkauden kaupungissa kulttuuriopetussuunnitelmaa ollaan parhaillaan laatimassa monialaisessa yhteistyössä eri toimijoiden kesken. Verso on mukana kehittämistyössä ja Verson painopistealueeksi on tulossa pienten koulujen, eli 0 2-luokkien kulttuurikasvatus ja erityisesti nukketeatteri. Varkaudessa on lisäksi käytössä 9-kortti, jolla 9- luokkalaiset saavat kulttuuriin liittyviä etuja. Savonlinnan kaupungissa on kulttuuripolku, joka on otettu käyttöön vuonna Kulttuuripolun kautta jokainen peruskoululainen käy vuosittain jossakin kulttuurilaitoksessa tai osallistuu johonkin kulttuuritapahtumaan tai pääsee muulla tavoin osalliseksi taiteesta ja kulttuurista. Mikkelin kaupunki on Verson toiminta-alueen kaupungeista pisimmällä kulttuurikasvatussuunnitelmien toteutuksen suhteen. Peruskoululaisille laaditun kulttuuripolun ja varhaiskasvatuksessa toimivan Kulttuurikamelin kautta järjestetään jokaiselle päivähoitolapselle ja peruskoululaiselle vierailu kulttuurilaitokseen tai taiteilijavierailu kouluun/päiväkotiin. Lastenkulttuurikeskus Verso suunnittelee toiminnot yhteistyössä Kulttuurikamelin kanssa ja painottaa toimintaa sinne, minne Kulttuurikamelin toiminta ei yllä, kuten perhepäivähoitajien ja kotihoitolasten pariin sekä kaupungin reuna- ja haja-asutusalueille. Leppävirralla, Heinävedellä, Joroisissa, Juvalla, Rantasalmella, Hirvensalmella ja Mäntyharjulla kulttuurikasvatus- tai opetussuunnitelmia ei ole vielä käytössä, mutta tahtotila niiden luomiseksi on vahva. Esimerkiksi Juvan kunnalle valmistui vuonna 2012 opinnäytetyö kulttuurikasvatussuunnitelman käyttöönotosta. Suunnitelmaa ei ole kuitenkaan vielä pystytty luomaan. Verson toiminta Juvalla tukee hyvin aiemmin suunniteltua polkua ja kunnan toiveena on, että Verso olisi yhtenä palasena mukana polkua rakennettaessa. Joroissa ja Rantasalmella kuntakohtaiset opetussuunnitelmatyöryhmät pohtivat kulttuuriopetussuunnitelmatyötä ja lastenkulttuurikeskus Versolta toivotaan jatkossa tukea. Hirvensalmella puolestaan suunnitellaan kulttuuriopetussuunnitelmatyön kytkemistä uuden opetussuunnitelman käyttöönottoon. 16

17 3. Toimintasuunnitelma LAADULLISET TAVOITTEET 2014 Saavutettava ja tasa-arvoinen lastenkulttuuri Versoverkon laadullisten tavoitteiden perustana ovat lasten kulttuuristen oikeuksien toteutuminen saavutettavan ja kaikille lapsille tarjottavan tasa-arvoisen, maksuttoman lastenkulttuurin avulla Verso vie maksuttoman lastenkulttuurin suoraan kuntien toimintayksiköihin varhaiskasvatukseen, kouluihin, kirjastoihin ja kulttuurilaitoksiin sekä lapsiperheille suunnattuihin tapahtumiin Toiminnan suunnittelussa huomioidaan haja-asutus- ja kuntaliitosalueet Taiteen soveltavien menetelmien vakiinnuttaminen kuntien toimintaympäristöön Verson tuottama lastenkulttuuritoiminta vakiinnutetaan osaksi kuntien vuosittaista perustoimintaa kirjaamalla toimintamallit osaksi varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmia Verson tavoitteena on myös vahvistaa varhaiskasvatushenkilöstön ammatillista osaamista kulttuuri- ja taidekasvatuksen soveltavien menetelmien käytössä Pedagogisen henkilöstön ja taiteilijoiden yhteistyön vahvistaminen leikki- ja toimintaympäristöjen kehittämisessä ja menetelmäoppaiden luomisessa Kestävän kehityksen arvopohja toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa Versoverkon arvoperustaan kuuluvat kestävän kehityksen periaatteet ja ekologiset, kierrätystä suosivat toimintatavat Tavoitteena on taide- ja ympäristökasvatus, joka tukee lasten ja yhteisöjen elinikäistä kasvua kestävän kehityksen mukaiseen ja luonnon tasapainoa edistävään hyvinvointiin ja kulttuuriin 17

18 3.2. MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET 2014 Verson tavoitteena on saavuttaa vuoden 2014 aikana lasta kasvattajineen. * Kuntakohtaiset toiminnot s Tilaisuuksia järjestetään vuoden 2014 aikana noin 400. Tilaisuuksiin lukeutuvat 11 Verso-viikon aikana toteutettavat pienten lasten taidetyöpajat ja esitykset sekä Verso-viikkojen ulkopuolella tapahtuva ympärivuotinen lastenkulttuuritoiminta, kuten museoiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettavat työpajat, kirjastoissa toteutettava satutuntitoiminta 7 paikkakunnalla, päiväkoteihin jalkautuva monitaiteinen taidekasvatustoiminta, koululaisten kanssa toteutettavat projektit ja lasten kanssa työskentelevien koulutustilaisuudet. Verso-viikot jokaisessa 11 jäsenkunnassa, suunnattu pääsääntöisesti perhepäivähoitoryhmille ja kotihoitolapsille. Verson hallinnoiman Versoverkko Etelä-Savoon -hankkeen pilottitoimintaa on toteutettu vuosina kaikkiaan 9 paikkakunnalla ja osa piloteista jatkuu kevään 2014 aikana. Hanke päättyy Verso tuottaa palveluja jäsenkuntiinsa suhteutettuna kunnan jäsenmaksuosuuteen. Kuntakohtaisesti resurssien mukaan toteutetaan päiväkoteihin, kouluihin ja kerhoihin työpajatoimintaa sekä varhaiskasvatushenkilöstön taidekasvatuskoulutusta. Varkaudessa kevään 2014 aikana jokaiseen kahdeksaan päiväkotiin jalkautuvat monitaiteiset Satusalkkuseikkailut yhteistyössä Soisalotaideleikkikoulun kanssa. Satusalkkuseikkailu-toimintaa jatketaan syksyllä 2014 Leppävirralla ja sitä suunnitellaan laajennettavaksi syksyllä 2014 myös muihin opistokuntiin, Joroisiin ja Heinävedelle. Lisäksi Varkaudessa kehitetään esiopetukseen kuukausittain jalkautuvaa monitaidekasvatustoimintaa. Satutuntitoimintaa toteutetaan kaikkiaan 7 paikkakunnalla (Varkaus, Pieksämäki, Leppävirta, Joroinen, Juva, Rantasalmi ja Savonlinna). Satutuntitoiminta pyritään laajentamaan jatkossa kaikille Verso-paikkakunnille. Varkaudessa jatketaan museoyhteistyötä: Varkauden museon perhesunnuntait sekä Taidetulkki-toiminta Museoyhteistyötä tullaan toteuttamaan Savonlinnan maakuntamuseon, Olavinlinnan ja Mäntyharjun Iso-Pappilan museon kanssa Pieksämäen kaupunki ostaa Versolta Sadun ja Seikkailun talo - Nukkekodin kesätoiminnan toukokuusta elokuuhun Verso on mukana tapahtumissa, kuten Vekara-Varkaus (kesäkuu 2014 Varkaus ja ympäristökunnat), Hulivili-karnevaali (Mikkeli, heinäkuu 2014), Satujen Sateenvarjo-nukketeatterifestivaali (Mikkeli, Pieksämäki, Savonlinna, elokuu 2014) ja Syystulet (Savonlinna, elokuu 2014). Versoverkko Etelä-Savoon -hankkeen päätösseminaari Versotarhan Sadonkorjuupäivä järjestetään Pieksämäellä kulttuurikeskus Poleenissa Seminaarissa esitellään kaikkien pilottien tulokset. Itäsuomalaista yhteistyötä jatketaan Lastenkulttuurikeskus Lastun, Joensuun kaupungin, Joensuun Perheentalon ja Taiteen edistämiskeskuksen Joensuun sivutoimipisteen kanssa. 18

19 3.3. MENETELMÄOPPAAT Vuoden 2014 aikana Versossa tuotetaan useita menetelmäoppaita, joista osa toteutetaan ESR-rahoitteisen Versoverkko Etelä-Savoon hankkeen puitteissa, osa Verson perustoimintana. Menetelmäoppaat julkaistaan pääosin sähköisenä, osasta julkaistaan painetut versiot. Versossa on tuotettu vuosien varrella myös -sivujen Vinkkivasu-osioon vapaasti käytettävissä olevia, lasten oman kulttuurin luomiseen kannustavia ideoita ja pieniä pdfopaslehtisiä, jotka on suunnattu erityisesti perhepäivähoitajille ja kotona hoidettujen lasten vanhemmille. Satu ja Aatos tarinallista taidekasvatusta teatterin keinoin (maaliskuu 2014) Kohderyhmä: kirjastot, varhaiskasvatus ja alakoulut Tunteiden Tuuli tunnetaitokasvatusta draaman keinoin (maaliskuu 2014) Kohderyhmä: esiopetus ja alakoulut Musiikki yhteistä on lasten ja ikäihmisten yhteiset musiikkituokiot (maaliskuu 2014) Kohderyhmä: varhaiskasvatus, esiopetus ja alakoulut 19

20 Lapset taiteen tulkkeina (Varkauden museot ja Verso, syksy 2014) Kohderyhmä: esiopetus ja alakoulut Nukketeatterimatkalaukut nukketeatteri varhaiskasvatuksen osallistavana menetelmänä (maaliskuu 2014) Kohderyhmä: varhaiskasvatus ja esiopetus Värivarjoteatteri nukketeatterin elämyksellinen tarinatila (syksy 2014) Kohderyhmä: varhaiskasvatus, esiopetus ja alakoulut Satusalkkuseikkailu monitaiteista taidekasvatusta (Verso, Soisalo-opisto ja alueen varhaiskasvatus, syksy 2014) Kohderyhmä: varhaiskasvatus ja esiopetus 20

Keski-Savon kuntien kulttuurikasvatussuunnitelma osana seudullista opetussuunnitelmaa

Keski-Savon kuntien kulttuurikasvatussuunnitelma osana seudullista opetussuunnitelmaa Kulttuuriketju Keski-Savon kuntien kulttuurikasvatussuunnitelma osana seudullista opetussuunnitelmaa Mikä Kulttuuriketju? Lastenkulttuurikeskus Verson koordinoima Keski-Savon seudullinen kulttuurikasvatussuunnitelma

Lisätiedot

5 Etelä-Savo. 5.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

5 Etelä-Savo. 5.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 5 Etelä-Savo 5.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 5.1. ETELÄ-SAVO Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 2 kpl Taajaan asutut: 2 kpl Maaseutumaiset: 13 kpl Etelä-Savossa

Lisätiedot

Oppiminen taidekasvatuksen kautta Taikalampun monipuoliset työkalut opettajan apuna Saara Vesikansa 11.9.2013 Kuntamarkkinat

Oppiminen taidekasvatuksen kautta Taikalampun monipuoliset työkalut opettajan apuna Saara Vesikansa 11.9.2013 Kuntamarkkinat Oppiminen taidekasvatuksen kautta Taikalampun monipuoliset työkalut opettajan apuna Saara Vesikansa 11.9.2013 Kuntamarkkinat Mikä on Taikalamppu? Lasten- ja nuortenkulttuurikeskusten verkosto Perustettu

Lisätiedot

Leka leikki ja kasvu verkostomainen lastenkulttuurikeskus lapsille ja nuorille

Leka leikki ja kasvu verkostomainen lastenkulttuurikeskus lapsille ja nuorille Leka leikki ja kasvu verkostomainen lastenkulttuurikeskus lapsille ja nuorille Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:n hallitus päätti 16.8.2016 perustaa yhdistyksen yhteyteen Leka leikki ja kasvu verkostomaisen

Lisätiedot

KULTTUURIKETJU - Keski-Savon kulttuurikasvatussuunnitelma

KULTTUURIKETJU - Keski-Savon kulttuurikasvatussuunnitelma KULTTUURIKETJU - Keski-Savon kulttuurikasvatussuunnitelma Kulttuurikasvatussuunnitelman tarkoituksena on taata kaikille oppilaille yhtäläiset oikeudet kulttuuriin. Kulttuurikasvatussuunnitelma tukee koulujen

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Lähtökohdat Toimijat etäällä toisistaan, maakunnallisen toiminnan lisääminen - ) eri toimijoiden kohtaamisia ja voimavarojen tehokkaampaa yhdistämistä Tahto

Lisätiedot

Väestö- ja muuttoliiketietoja Etelä-Savosta ja alueen kunnista. Tietopaketti kuntavaaliehdokkaille

Väestö- ja muuttoliiketietoja Etelä-Savosta ja alueen kunnista. Tietopaketti kuntavaaliehdokkaille Väestö- ja muuttoliiketietoja Etelä-Savosta ja alueen kunnista Tietopaketti kuntavaaliehdokkaille Sisältö Väkiluvun kehitys (maakunta, kunnat) Väestöennuste 2015-2040 (maakunta, kunnat) Ikärakenne ja ennuste

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

6 Kainuu. 6.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

6 Kainuu. 6.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 6 Kainuu 6.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 6.1. KAINUU Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 1 kpl Taajaan asutut: 1 kpl Maaseutumaiset: 7 kpl Kainuun maakuntaan

Lisätiedot

KULTTUURIKASVATUS JA TAITEILIJAT. LAURA ARALA valtakunnallinen lasten- ja nuortenkulttuurin läänintaiteilija

KULTTUURIKASVATUS JA TAITEILIJAT. LAURA ARALA valtakunnallinen lasten- ja nuortenkulttuurin läänintaiteilija KULTTUURIKASVATUS JA TAITEILIJAT LAURA ARALA valtakunnallinen lasten- ja nuortenkulttuurin läänintaiteilija TAITEEN EDISTÄMISKESKUS TAITEEN EDISTÄMISKESKUS Taiteen edistämiskeskus on valtion asiantuntija-

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015 HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015 1. Toiminta-avustukset a. Taide- ja kulttuurilaitosten toiminta-avustukset 2015 b. Taide- ja kulttuuriyhteisöjen toiminta-avustukset

Lisätiedot

Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke

Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke Kulttuurin Kaukametsä Luova talous ja kulttuuri alueiden voimana 31.8.2011, Helsinki Hallitusohjelma Hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen,

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus. Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille

Taiteen edistämiskeskus. Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille Taiteen edistämiskeskus Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille Taiteen edistämiskeskus Taiteen edistämiskeskus (Taike) edistää taidetta kansallisesti ja kansainvälisesti. Myös kulttuurin edistäminen kuuluu

Lisätiedot

Taiteen paikka on lähellä meitä

Taiteen paikka on lähellä meitä Taiteen paikka on lähellä meitä Foto: Minna Sirnö Pari sanaa Taikesta Pari sanaa Taikesta Oikeutemme taiteeseen ja kulttuuriin Foto: Minna Sirnö % Taiken hakijoista % Taiken kaikista tuista % Taiken alueellisista

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Monilukutaito kärkihankkeena kehittämisohjelman esittely. Media mahdollisuuksien maailma varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä, 1.11.

Monilukutaito kärkihankkeena kehittämisohjelman esittely. Media mahdollisuuksien maailma varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä, 1.11. Monilukutaito kärkihankkeena kehittämisohjelman esittely Media mahdollisuuksien maailma varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä, 1.11.2016 Varkaus 1 Monilukutaito Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten

Lisätiedot

Hankasalmen kulttuuritoimi. Hankasalmi Ellinoora Auvinen

Hankasalmen kulttuuritoimi. Hankasalmi Ellinoora Auvinen Hankasalmen kulttuuritoimi Hankasalmi 14.2.2012 Ellinoora Auvinen Mitä kulttuuri merkitsee yksilölle ja yhteisölle? 2 YKSILÖLLE ehkä tätä Elämyksiä, luovuutta ja identiteetin vahvistamista Mahdollisuus

Lisätiedot

Väestöennusteet (2012) Lähde: Tilastokeskus

Väestöennusteet (2012) Lähde: Tilastokeskus Väestöennusteet (2012) Lähde: Tilastokeskus Väestöennustekuviot perustuvat Tilastokeskuksen viimeisimpään väestöennusteeseen vuodelta 2012 http://tilastokeskus.fi/til/vaenn/index.html Tilastokeskuksen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Varhaiskasvatusta lukujen valossa. Jarkko Lahtinen Erityisasiantuntija Kuntaliitto

Varhaiskasvatusta lukujen valossa. Jarkko Lahtinen Erityisasiantuntija Kuntaliitto Varhaiskasvatusta lukujen valossa Erityisasiantuntija Kuntaliitto Varhaiskasvatuksen hallinto kunnissa 2016: 2014: 2012:» opetustoimi 228 kunnassa (89 %), sosiaalitoimi 10 (4 %) ja muu tapa 18 (7 %)» opetustoimi

Lisätiedot

8 Keski-Pohjanmaa. 8.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

8 Keski-Pohjanmaa. 8.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 8 Keski-Pohjanmaa 8.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 8.1. KESKI-POHJANMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 3 kpl Taajaan asutut: 1 kpl Maaseutumaiset: 6 kpl Keski-Pohjanmaa

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

Oulun kaupungin päivähoidon. http://www.ouka.fi/sote/paivahoito/kotisivut/alakooki/

Oulun kaupungin päivähoidon. http://www.ouka.fi/sote/paivahoito/kotisivut/alakooki/ Oulun kaupungin päivähoidon ALAKÖÖKI 2004- http://www.ouka.fi/sote/paivahoito/kotisivut/alakooki/ H.Makkonen Alaköökin tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa elämyksellistä toimintaa päivähoitoyksiköille

Lisätiedot

Paikallisuus ja maaseudun kulttuuri

Paikallisuus ja maaseudun kulttuuri Paikallisuus ja maaseudun kulttuuri Mikkolan navetta 21.1.2012 Ellinoora Auvinen kulttuurituottaja Hanksalmen kunta Hankasalmi Kolme taajamaa: Kirkonkylä, Asema ja Niemisjärvi Noin neljännes asukkaista

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Seuraamme kaupungin väestön määrän kehitystä kuukausittain.

Lisätiedot

TAKUULLA HYVINVOINTIVOIMALA

TAKUULLA HYVINVOINTIVOIMALA TAKUULLA HYVINVOINTIVOIMALA TAITEESTA JA KULTTUURISTA HYVINVOINTIA Eeva Mäkinen FT, projektijohtaja Takuulla-hankkeet ja Hyvinvointivoimala Kuopion konservatorio Takuulla! Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Ajankohtaistilanne perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta ja koulun kerhotoiminta

Lisätiedot

Helsingin osallistavan kulttuurityön malli

Helsingin osallistavan kulttuurityön malli Helsingin osallistavan kulttuurityön malli Helsingin mallin tavoitteet vahvistaa kaupunginosien yhteisöllisyyttä ja myönteistä profiloitumista alueiden tasapainoinen kehitys, osallisuus, yhteisöllisyys

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

KULTTUURIPOLKU. Hankasalmen lasten ja nuorten kulttuuriopetussuunnitelma. Hyväksytty Hankasalmen sivistyslautakunnassa 17.5.

KULTTUURIPOLKU. Hankasalmen lasten ja nuorten kulttuuriopetussuunnitelma. Hyväksytty Hankasalmen sivistyslautakunnassa 17.5. KULTTUURIPOLKU lasten ja nuorten kulttuuriopetussuunnitelma Hyväksytty sivistyslautakunnassa 17.5.2011 27 1 Johdanto Kulttuuripolku on hankasalmelainen tavoitteellisen kulttuurikasvatuksen suunnitelma.

Lisätiedot

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke LIITE JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 JAKE JÄRJESTÖ- JA KANSALAISTOIMINNAN KEHITTÄMISHANKE JAKE-hanke on Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen,

Lisätiedot

Työllisyyskatsaus ja työllisyyspalveluiden tilannetta

Työllisyyskatsaus ja työllisyyspalveluiden tilannetta Työllisyyskatsaus ja työllisyyspalveluiden tilannetta Työllisyyspalveluiden tekemää arviota VAHVUUDET: -vahvaa metsä ja palveluteollisuutta -suurimat työnantajat Lieksan kaupunki, Pankaboard, toimialana

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Seuraamme kaupungin väestön määrän kehitystä kuukausittain.

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan rahoitusmahdollisuuksista

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan rahoitusmahdollisuuksista Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan rahoitusmahdollisuuksista Museoista hyvinvointia ja terveyttä Vava Lunabba Suunnittelija Opetus- ja kulttuuriministeriö Kulttuuribudjetin jakautuminen 2011

Lisätiedot

Kajaanin varhaiskasvatus SK

Kajaanin varhaiskasvatus SK Kajaanin varhaiskasvatus 2014- SK 15.05.2014 Valtakunnalliset suuntaukset 2013- Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden tarpeiden arviointia vaikeuttaa: Valmistelussa laki varhaiskasvatuksesta. Lakiesitys tulee

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN TERVEHDYS PIENKOULUILLE

OPETUSHALLITUKSEN TERVEHDYS PIENKOULUILLE OPETUSHALLITUKSEN TERVEHDYS PIENKOULUILLE Pieksämäki 7.10.2015 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Hallituksen kärkihankkeet Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin Toisen asteen ammatillisen

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

Musiikki elämään. Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke

Musiikki elämään. Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke musiikki elämään Musiikki elämään Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke 2011 2013 Musiikki elämään Voidaanko taide-elämystä syventää taidepedagogiikan keinoin?

Lisätiedot

Oulun kaupungin kulttuuriopetuksen suunnitelma. Kulttuurivoltti Utajärvi 7.9.2016: Satu Jehkonen ja Katri Tenetz

Oulun kaupungin kulttuuriopetuksen suunnitelma. Kulttuurivoltti Utajärvi 7.9.2016: Satu Jehkonen ja Katri Tenetz Oulun kaupungin kulttuuriopetuksen suunnitelma Kulttuurivoltti Utajärvi 7.9.2016: Satu Jehkonen ja Katri Tenetz Kulttuurin rooli uuden Valtakunnallisen Opetussuunnitelman perusteissa Kulttuurinen osaaminen

Lisätiedot

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia?

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Kuntamarkkinat 15.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Asianro 8220/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Asianro 8220/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 6 Asianro 8220/12.03.01.03/2015 Kuopion kaupungin kulttuurikasvatussuunnitelma 2016 Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Heli Norja Kansalaistoiminnan aktivointiyksikkö

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE Hankesuunnitelma LUONNOS 19.4.2010 I Tausta Hanke perustuu Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategian laatimisprosessin tuloksena todettuun suureen tarpeeseen

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA. Maria Kankkio Vs. erityispäivähoidon ohjaaja, Vasu-työryhmän vetäjä

LAUKAAN KUNTA. Maria Kankkio Vs. erityispäivähoidon ohjaaja, Vasu-työryhmän vetäjä LAUKAAN KUNTA Varhaiskasvatussuunnitelma Maria Kankkio Vs. erityispäivähoidon ohjaaja, Vasu-työryhmän vetäjä Prosessin aloitus varhaiskasvatuksen johtoryhmässä helmikuussa 2016 Vasu-työryhmän perustaminen

Lisätiedot

Ajankohtaista Opetushallituksesta

Ajankohtaista Opetushallituksesta Ajankohtaista Opetushallituksesta 9.9.2015 Mikkeli Romaniasiain neuvottelukuntien neuvottelupäivät Satu Blomerus Susanna Rajala Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteuudistus Varhaiskasvatus (OPH 1.8.2015

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA

OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA HISTORIA Idea lähtenyt kehittymään Pirkon erityisopettajan Sanna-Mari Jalavan opinnäytetyöstä Toisen asteen yhteys Ammatillisen koulutuksen ja nuorisotyön yhteiset

Lisätiedot

Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna. XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät

Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna. XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät 9.10.-10.10.2013 Helsinki Music Against Drugs ry Vuonna 2008 Music Against Drugs ry

Lisätiedot

Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toimintaohjelma ja toteutuksen vaiheet 2011. 28.1.2011 Ohjelmajohtaja Maija Perho Tekryn seminaari

Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toimintaohjelma ja toteutuksen vaiheet 2011. 28.1.2011 Ohjelmajohtaja Maija Perho Tekryn seminaari Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toimintaohjelma ja toteutuksen vaiheet 2011 Tekryn seminaari Terveyden edistämisen politiikkaohjelma Istuvan hallituksen ohjelmaan sisällytettiin mm. Terveyden edistämisen

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Petri Lempinen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

Koulun kerhotoiminnan ajankohtaistilaisuus Turvallinen koulupäivä. Erityisasiantuntija Riitta Rajala, Opetushallitus

Koulun kerhotoiminnan ajankohtaistilaisuus Turvallinen koulupäivä. Erityisasiantuntija Riitta Rajala, Opetushallitus Koulun kerhotoiminnan ajankohtaistilaisuus 5.10.2012 Turvallinen koulupäivä Erityisasiantuntija Riitta Rajala, Opetushallitus 1 9 VUOSILUOKAT N. 50 000 lasta N. 300 000 lasta Aamu- ja iltapäivätoiminta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

SATA - Saavutettava lastenkulttuuri ja taiteen perusopetus

SATA - Saavutettava lastenkulttuuri ja taiteen perusopetus SATA - Saavutettava lastenkulttuuri ja taiteen perusopetus Hankkeen tavoitteet SATA- hankkeen tavoitteena on lisätä erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten tasa- arvoista osallistumista kulttuurin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

KERHONJÄRJESTÄJILLE, KOULUILLE JA OPETTAJILLE

KERHONJÄRJESTÄJILLE, KOULUILLE JA OPETTAJILLE KOULUN KERHOTOIMINNAN KÄSIKIRJA 2 KERHONJÄRJESTÄJILLE, KOULUILLE JA OPETTAJILLE SUVI LAPPALAINEN LAHDEN KAUPUNKI LASTEN JA NUORTEN KASVU Sisällysluettelo 1. Koulun kerhotoiminnan järjestäminen 2. Kerhotoiminnan

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä

Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelma 2014-2020 24.11.2015 Kansalaistoimijalähtöinen kehittämisen käynnistäminen Mikkelissä (1) Mitä tavoitellaan? Rakennerahasto-ohjelman

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Liite 4 201 Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Seuraamme kaupungin

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuutta, saatavuutta ja välittämistä edistetään laadukkailla ja monipuolisilla museopedagogisilla

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Valtionavustuslaki (688/2001) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009) ja asetus (1766/2009)

Valtionavustuslaki (688/2001) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009) ja asetus (1766/2009) HAKUTIEDOTE 45/2010 4.5.2010 Asia HAKUTIEDOTE 2010 Yleissivistävä koulutus Oppilaanohjauksen kehittäminen Taustaa Valtionavustuslaki (688/2001) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009)

Lisätiedot

20 Varsinais-Suomi Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

20 Varsinais-Suomi Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 20 Varsinais-Suomi 20.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 20.1. VARSINAIS-SUOMI Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 4 kpl Taajaan asutut: 9 kpl Maaseutumaiset: 15 kpl

Lisätiedot

19 Uusimaa Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

19 Uusimaa Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 19 Uusimaa 19.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 19.1. UUSIMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 13 kpl Taajaan asutut: 6 kpl Maaseutumaiset: 9 kpl Uusimaa on väkiluvultaan

Lisätiedot

Vanhempien tiedotustilaisuus Muutokset varhaiskasvatuspalveluissa alkaen SIVISTYSPALVELUT

Vanhempien tiedotustilaisuus Muutokset varhaiskasvatuspalveluissa alkaen SIVISTYSPALVELUT Sodankylä Vanhempien tiedotustilaisuus Muutokset varhaiskasvatuspalveluissa 1.8.2017 alkaen Varhaiskasvatuksen uusi organisaatio 1.8.2017 Kylälaakson päiväkodin toiminta loppuu 31.7.2017 Vuorohoidon järjestäminen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

19 Uusimaa. 19.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

19 Uusimaa. 19.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 19 Uusimaa 19.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 19.1. UUSIMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 13 kpl Taajaan asutut: 6 kpl Maaseutumaiset: 9 kpl Uusimaa on väkiluvultaan

Lisätiedot

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Sopivaa tukea oikeaan aikaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta. Muutosta tehdään - kohti lapsi-

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnassa

Työllisyydenhoito kunnassa Työllisyydenhoito kunnassa Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista Lähde: TEM/Heikki Räisänen,

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 Työvalmennussäätiö Tekevä Matarankatu 4 40100 Jyväskylä Keski-Suomen TE-keskus Cygnaeuksenkatu 1 40101 Jyväskylä MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 JATKOHAKEMUS

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Seuraamme kaupungin väestön määrän kehitystä kuukausittain.

Lisätiedot

13 Pohjanmaa Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti POHJANMAA

13 Pohjanmaa Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti POHJANMAA Kulttuuria kartalla 13 Pohjanmaa 13.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 13.1. POHJANMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 3 kpl Taajaan asutut: 2 kpl Maaseutumaiset: 11 kpl Pohjanmaan

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 Osavuosikatsaus II SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Hallinto- ja talouspalvelut PÄÄLINJAUS/ TOT. LINJAUS TOIMENPIDE SITOVA TAVOITE MITTARI/ MITTA- RIN TAVOITE

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaa: Lasten ja perheiden palvelut - varhaiskasvatus

Pohjois-Pohjanmaa: Lasten ja perheiden palvelut - varhaiskasvatus Pohjois-Pohjanmaa: Lasten ja perheiden palvelut - varhaiskasvatus Jaosjohtaja Eeva-Liisa Kronqvist, Oulun yliopisto, varhaiskasvatuksen koulutus Kehittämiskoordinaattori Anu Määttä, Kuusamon kaupunki Aloitusseminaari

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

PORIN TAIDEMUSEO. tehtävämme. Satakunnan kulttuurin edistämisessä

PORIN TAIDEMUSEO. tehtävämme. Satakunnan kulttuurin edistämisessä PORIN TAIDEMUSEO tehtävämme Satakunnan kulttuurin edistämisessä Tehtävämme ja vastuualueemme Satakunnan kulttuurin edistämisessä PORIN TAIDEMUSEON TEHTÄVÄNÄ on Porin kulttuuritoimen yhteisten arvojen mukaisesti

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 18.6.2014 1 29.8.2014 Ohjelmakauden 2014 2020 käynnistyminen Valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien hankehaut

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Sivistystoimen neuvottelupäivät 4.10.2012 Tarja Kahiluoto, neuvotteleva virkamies Esityksen aiheita Poimintoja hallitusohjelmasta

Lisätiedot

18 Satakunta Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

18 Satakunta Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 18 Satakunta 18.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 18.1. SATAKUNTA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 3 kpl Taajaan asutut: 6 kpl Maaseutumaiset: 12 kpl Satakunnan

Lisätiedot

Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla. Kirsi Kaunisharju

Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla. Kirsi Kaunisharju Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla Kirsi Kaunisharju Kulttuuri perusoikeutena 1/2 Suomessa perustuslain 16 :n 2 momentin mukaan julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään,

Lisätiedot

Työtä teatterista. Iisalmen, Kiuruveden ja Lapinlahden teatterialan työllistämis- ja kehityshanke. Hakemus

Työtä teatterista. Iisalmen, Kiuruveden ja Lapinlahden teatterialan työllistämis- ja kehityshanke. Hakemus Työtä teatterista Iisalmen, Kiuruveden ja Lapinlahden teatterialan työllistämis- ja kehityshanke Hakemus OKM / Taiteilijoiden toimeentulon ja työllisyyden kehittäminen sekä vapaan kentän tuki 08.05.2013

Lisätiedot

Kulttuuripalvelut tärkeä osa kunnan toimintaa. Ditte Winqvist Erityisasiantuntija, kulttuuri Opetus- ja kulttuuriyksikkö Iisalmi 12 maaliskuu 2015

Kulttuuripalvelut tärkeä osa kunnan toimintaa. Ditte Winqvist Erityisasiantuntija, kulttuuri Opetus- ja kulttuuriyksikkö Iisalmi 12 maaliskuu 2015 Kulttuuripalvelut tärkeä osa kunnan toimintaa Ditte Winqvist Erityisasiantuntija, kulttuuri Opetus- ja kulttuuriyksikkö Iisalmi 12 maaliskuu 2015 1. Kulttuuri on oleellinen osa hyvinvointiyhteiskuntaa

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016

Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016 Oheismateriaali / sivltk 19.1.2016 7 Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016 Sivistysjohtaja Matti Hursti 1.12.2015, päivitetty 12.1.2016 Lähtökohta KeSuun: Toimintaympäristön

Lisätiedot

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi Katse tulevaisuuteen ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari 14.1. Ylitarkastaja Jaana Salmi Uusia toimijoita pilottipisteisiin Keskusteluja käyty tähän mennessä Tullin, Maanmittauslaitoksen, oikeusministeriön

Lisätiedot

Ohjaamojen projektipäällikköpäivät. kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff

Ohjaamojen projektipäällikköpäivät. kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff 15.09.2016 Ohjaamojen projektipäällikköpäivät kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff Koordinaatti Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus valtakunnallinen palvelu- ja kehittämiskeskus, sijaintipaikka

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

KULTTUURIPOLKU. Raili Takolader: Retkellä. Hankasalmen kunnan taidekokoelma. Hankasalmen lasten ja nuorten kulttuurikasvatussuunnitelma

KULTTUURIPOLKU. Raili Takolader: Retkellä. Hankasalmen kunnan taidekokoelma. Hankasalmen lasten ja nuorten kulttuurikasvatussuunnitelma Liite siv.ltk 14.6.2016 61 KULTTUURIPOLKU Raili Takolader: Retkellä. Hankasalmen kunnan taidekokoelma Hankasalmen lasten ja nuorten kulttuurikasvatussuunnitelma 2016-2017 Vahvistettu siv.ltk 14.6.2016:

Lisätiedot

KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä

KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä Mikko Hartikainen 18.11.2009 Kuvataide oppiaineena perusopetuksessa Visuaalista kulttuurikasvatusta Osa

Lisätiedot