Lastenkulttuurikeskus Verson toimintasuunnitelma 2014 ja toimintakertomus 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lastenkulttuurikeskus Verson toimintasuunnitelma 2014 ja toimintakertomus 2013"

Transkriptio

1 Lastenkulttuurikeskus Verson toimintasuunnitelma 2014 ja toimintakertomus Lastenkulttuurikeskus Verson toimintamalli Versoverkko. s Taustaa 1.2. Toiminta-ajatus 1.3. Verson tavoitteet ja tehtävät 1.4. Verson painopistealueet 1.5. Verkostomuotoinen rakenne saavutettavan lastenkulttuurin edistämisessä 2. Toiminta... s Versokunnat ja niissä asuvien lasten lukumäärä 2.2. Toiminnalla saavutettavat lapset 2.3. Toiminnan organisoituminen ja toimintatapa 2.4. Yhteistyökumppanit 2.5. Kuntien varhaiskasvatus- ja kulttuuriopetussuunnitelmat 3. Toimintasuunnitelma 2014.s Laadulliset tavoitteet Määrälliset tavoitteet Menetelmäoppaat 3.4. Verso-viikot 2014 ja Verson toiminta kunnittain vuonna Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma Vuoden 2013 toiminta ja tulokset... s. 28

2 1. Lastenkulttuurikeskus Verson toimintamalli Versoverkko Lastenkulttuurikeskus Verso on 11 kunnan muodostama verkostomuotoinen lastenkulttuurikeskus Etelä- ja Pohjois-Savon maakuntien alueella. Verson perustivat vuonna 2008 Varkauden, Pieksämäen, Leppävirran, Heinäveden ja Joroisten kunnat. Verso laajentui vuonna 2012 yhdentoista kunnan muodostamaksi verkostomuotoiseksi lastenkulttuurikeskukseksi kun jäseniksi liittyivät Mikkeli, Savonlinna, Rantasalmi, Juva, Mäntyharju ja Hirvensalmi. Verson perusrahoitus muodostuu kuntarahoitusosuuksista. Lastenkulttuurikeskus Verso toimii Varkauden kaupungin / Soisalo-opiston alaisuudessa. Soisaloopisto on Varkauden kaupungin ylläpitämä seudullinen, maakuntarajat ylittävä opisto, joka toimii Heinäveden, Joroisten, Leppävirran, Pieksämäen ja Varkauden kuntien alueella vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen oppilaitoksena. Opistoon kuuluu myös koulutuspalveluja tarjoava kehittämis- ja koulutusyksikkö, jonka alaisuudessa toimii verkostomuotoinen lastenkulttuurikeskus Verso TAUSTAA Verkostomuotoisen lastenkulttuurikeskuksen perustamista edelsi perusteellinen selvitystyö Varkauden aluekeskusohjelman Helmitarha-hankkeessa ( ), jossa perustettiin lastenkulttuurin työryhmä ( ). Varkauden seutukunnallisen Verso-työryhmän edustajat jokaisesta viidestä kunnasta alkoivat valmistella toiminta- ja rahoitusmallia alueelliselle lastenkulttuurikeskukselle tavoitteena lastenkulttuurin saavutettavuus alueellisesti ja ympärivuotisesti. Nanna Vehviläisen opinnäytetyö Versolle juuria selvitys Varkauden seutukunnallisen ja verkostomuotoisen lastenkulttuurikeskus Verson toimintamahdollisuuksista selvitti lastenkulttuuritoimijoiden ja perheiden odotukset ja toiveet mahdolliselle lastenkulttuurikeskukselle. Työryhmän valmistelutyö ja opinnäytetyö antoivat arvokkaan näkökulman Verson lapsilähtöisen lastenkulttuuritoiminnan suunnittelulle ja loivat Verson tulevaisuudelle vahvat juuret. Kesäkuussa 2008 perustettiin verkostomuotoinen lastenkulttuurikeskus Verso Soisalo-opiston yhteyteen. Sijoittaminen vuonna 2008 syntyneen viiden kunnan alueellisen opiston yhteyteen oli luonteva ratkaisu, sillä Soisalo-opiston toiminta-alueeseen kuuluivat jo kaikki viisi Verso-kuntaa. Näin sijoitettuna Versolla on valtakunnallisesti ainutlaatuinen asema. Uudessa hallintomuodossaan Soisaloopisto on eräs suurimpia opistoja ja merkittävä alueellinen kulttuurivaikuttaja. 2

3 Lastenkulttuurikeskus Verson toiminta käynnistyi elokuussa 2008 koordinaattoriksi kutsutun Mervi Riikosen aloittaessa toiminta- ja kehittämissuunnitelmien laatimisen ja yhteistyötahojen kartoituksen. Lastenkulttuurikeskuksen toimintaa ohjaamaan ja koordinaattorin tueksi perustettiin Verso-tiimi, joka koostuu Verso-kuntien nimeämistä edustajista. Kuntien perusrahoituksen lisäksi Etelä-Savon taidetoimikunnalta saatiin apua eteläsavolaisten taiteilijoiden palkkaamiseen Verson taidekasvatustyöhön. Vuoden kestänyt Versoverkko-hanke ( ) käynnistyi Pohjois- ja Etelä-Savon maakuntaliittojen rahoituksella. Maakuntarajat ylittävällä avustuspohjalla osoitettiin, miten laaja-alaisella verkostoitumisella voidaan edistää luovaa, kauas kantavaa savolaista yhteishenkeä voimistavaa kulttuurityötä. Versoverkko -hankkeessa luotiin lastenkulttuuriverkostolle koordinoinnin ja tiedotuksen avuksi -sivusto. Toisena hankkeen tuloksena toimitettiin Versotarhan Tarinat - julkaisu, joka kertoo moniäänistä tarinaa Verson taidekasvatustyöstä eri paikkakunnilla toteutettujen työpajojen ja lasten tarinoiden kautta. Kolmen ensimmäisen vuoden aikana Verson perustehtäväksi asetettu saavutettava ja ympärivuotinen lastenkulttuuritoiminta oli tavoittanut varhaiskasvatuksessa, kouluissa, tapahtumissa työpajojen, esitysten ja koulutustilaisuuksien kautta yli lasta ja aikuista. Vuoden 2012 alusta lastenkulttuurikeskus Verso vahvistui kuudella eteläsavolaisella jäsenkunnalla, kun Mikkelin, Savonlinnan, Juvan, Rantasalmen, Mäntyharjun ja Hirvensalmen kunnat liittyivät verkostoon. Maaliskuussa 2012 käynnistyi Verson hallinnoima ja Etelä-Savon ELY-keskuksen rahoittama kaksivuotinen Versoverkko Etelä-Savoon -hanke, jonka tavoitteena on verkostomuotoisen lastenkulttuurikeskuksen toimintamallin laajentaminen Etelä- Savon kuntiin. Hanke päättyy Yhdeksällä eteläsavolaisella Verso-paikkakunnalla kehitetään ESR-hankkeen pilottitoiminnalla moniammatillisissa tiimeissä taidekasvatusmenetelmiä varhaiskasvatuksen, koulujen ja kirjastojen pysyviksi toimintamuodoiksi. Kulttuurin soveltavien menetelmien kehittäminen osaksi työyksiköiden toimintaa luo työtilaisuuksia taiteen ammattilaisille ja vahvistaa työyhteisöjen ammatillista osaamista ja luo uudenlaista verkostoyhteistyötä kuntien ja taideorganisaatioiden välille. Toiminta-alueen laajentuessa ja Verson tehtäväkentän kasvaessa Versossa aloitti maaliskuussa 2012 osa-aikaisena kulttuurituottajana Terhi Siippainen. Elokuussa 2013 Versossa aloitti myös määräaikaisen osa-aikatyön projektityöntekijä Minnamaria Koistinen, jonka tehtävät koostuvat jalkautuvasta taidekasvatustoiminnasta päiväkodeissa, kerhoissa ja kirjastoissa. Verson toimintaa kehittäneet opinnäytetyöt Vehviläinen, Nanna: Versolle juuria selvitys Varkauden seutukunnallisen ja verkostomuotoisen lastenkulttuurikeskus Verson toimintamahdollisuuksista. Opinnäytetyö, Humanistinen ammattikorkeakoulu, Joensuun yksikkö, kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma, Joensuu Rostedt, Hillevi & Toivanen, Piia: Kun pienet sormet väreihin tarttuu. Päiväkotien työntekijöiden kokemuksia Lastenkulttuurikeskus Verson taidetoiminnasta. Opinnäytetyö, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä, Sosiaalialan koulutusohjelma, Pieksämäki Karhunen, Hanna: Lastenkulttuurikeskus Verson markkinointitutkimus. Opinnäytetyö, Savoniaammattikorkeakoulu, liiketalouden koulutusohjelma, Varkaus Viidessä vuodessa Verson verkostomuotoinen toiminta on versonut vahvan 11 kunnan muodostaman Versoverkon, jossa saavutettavan ja ympärivuotisen lastenkulttuurin tarjonta tavoittaa yli kymmenen tuhatta lasta vuosittain. 3

4 1.2. TOIMINTA-AJATUS Verson palvelut vahvistavat lasten ja nuorten identiteettiä, kasvattavat kulttuurin kokemiseen antamalla mahdollisuuden osallistua elämyksiin ja oman kulttuurin luomiseen. Luovuuteen ja itseilmaisuun kannustavien leikki- ja toimintaympäristöjen kehittäminen on Verson toiminnan keskeinen tavoite. Toiminnan vahvuutena on alueellinen yhteistyö ja moniammatillinen osaaminen, joka edistää lastenkulttuurin saavutettavuutta ja on osaltaan tukemassa perheitä hyvään elämään. Lastenkulttuurin saavutettavuuden edistäminen viemällä taidetoimintaa suoraan toimintayksiköihin on keskeistä Verson toiminnassa VERSON TAVOITTEET JA TEHTÄVÄT Lasten ja nuorten kulttuuristen oikeuksien turvaaminen Taide on perusoikeus (YK:n lastenoikeuksien julistus: 31 artikla) Itse luodun kulttuurin edistäminen, jossa lapsi on toimija. (Opetus- ja kulttuuriministeriön lastenkulttuuripoliittinen ohjelma ) Taide ja hyvä kulttuurielämä on jokaisen perusoikeus, jonka toteutuminen ja perusta luodaan taidekasvatuksella ja lastenkulttuurilla. (Opetusministeriön taiteilijapoliittinen ohjelma v. 2003) Lasten ja nuorten oman kulttuurin vahvistaminen Lasten ja nuorten kulttuurin luomiseen mahdollistavien leikki- ja toimintaympäristöjen kehittäminen Lasten itse luodun kulttuurin esille tuominen Lasten ja nuorten produktiot, näyttelyt ja esitykset Lasten ja nuorten osallisuus taiteen ja kulttuurin kokemiseen ja tuottamiseen 4

5 Päivähoidon ja koulujen kulttuurikasvatuksen tukeminen Taiteilija opettaja/kasvattaja-yhteistyö, taiteilija koulussa -toiminta Opetusmateriaalin tuottaminen Kiertävät produktiot, työpajat, näyttelyt, esitykset Koulutukset ja kurssit kasvattajille ja opettajille Kulttuurilaitosten ja koulujen yhteistyön kehittäminen Lasten itse luodun kulttuurin esille tuominen Yhteistyö kulttuuriopetussuunnitelmien suunnittelussa ja toteutuksessa Alueellisen yhteistyön kehittäminen Yhteistyömuotojen kehittäminen lasten, nuorten ja perheiden parissa toimivien tahojen kanssa (varhaiskasvatus, perusopetus, nuorisotoimi, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi, kirjastot, museot, kulttuurilaitokset, oppilaitokset, taiteen perusopetus, lastenkulttuurin toimijat, järjestöt, yhdistykset, yhteisöt, yritykset) Verkostomuotoisen toimintatavan toteuttaminen ja kehittäminen 11 Verso-kunnan alueella Itä-Suomessa Lastenkulttuuritoiminnan koordinoiminen ja tiedottaminen Lastenkulttuuripalvelujen tuottaminen ja kulttuuriyrittäjyyden edistäminen Lastenkulttuuritoimijoiden yhteistyön kehittäminen esim. yhteisillä produktioilla Ympärivuotinen lastenkulttuuritarjonta: Verso-viikot, satutunnit, työpajat, näyttelyt, tapahtumayhteistyö Taiteilijoiden ja taidekasvattajien työllistäminen ja työtilaisuuksien luominen Koulutustilaisuudet, tiedottaminen ja markkinointi 5

6 1.4. VERSON PAINOPISTEALUEET Leikki- ja toimintaympäristöjen kehittäminen Lasten osallisuuden mahdollistaminen oman ympäristönsä kehittämiseen, luonnonympäristöt leikkiympäristöinä, ympäristökasvatus taiteen keinoin Haja-asutusalueiden toimintaympäristöjen kehittäminen Nukketeatteri Nukketeatteri taidemuotona Nukketeatteri varhaiskasvatuksen taidelähtöisenä menetelmänä Nukketeatterikoulutus varhaiskasvattajille ja opettajille Tarinallinen taidekasvatus Lasten oman kulttuurin luomiseen mahdollistavien taidekasvatusmenetelmien kehittäminen Sanataide osana monitaiteista taidekasvatustoimintaa Satutuntitoiminta kirjastoissa Pienten lasten taidekasvatuksen kehittäminen Monitaiteiset työpajat varhaiskasvatuksessa Verso-viikot perhepäivähoidon ja kotihoidon lapsille Varhaiskasvattajien ja opetushenkilöstön koulutus 6

7 1.5. VERKOSTOMUOTOINEN RAKENNE SAAVUTETTAVAN LASTENKULTTUURIN EDISTÄMISESSÄ Lastenkulttuurikeskus Verso on 11 kunnan muodostama lastenkulttuuriverkosto, jonka perusrahoitus tulee kunnilta. Versoverkosto ylittää maakuntarajat kattaen yhdeksän kuntaa Etelä-Savon maakunnassa ja kaksi kuntaa Pohjois-Savon maakunnassa. Suomen kartalla Verson toiminta-alue on merkittävä. Kuntatalouden ja kuntaliitosten vaatimusten paineissa Verson toimintatapa on malliesimerkki verkostomuotoisesta rakenteesta, jossa toimitaan yli kuntaja maakuntarajojen, lastenkulttuurin saavutettavuuden edistämiseksi. Synergiaetuja saavutetaan keskitetyn koordinoinnin mahdollistamalla hallinnon keveydellä, alueellisella yhteistyöllä ja kuntien poikkihallinnollisella rahoituksella. Osa kuntien maksuosuuksista Versolle ohjataan kuntien kulttuuritoimesta, osa koulu- ja varhaiskasvatustoimesta. Kunnat ovat sitoutuneet lastenkulttuuritoiminnan kehittämiseen yli hallinnonrajojen ja Versossa kehitettyjen lastenkulttuurin toimintamallien vakiinnuttamiseen kunnan perustoimintaan. Kunnissa ymmärretään Verson kulttuurityön painoarvo ennaltaehkäisevässä työssä ja perheiden hyvinvoinnin tukemisessa. Äkillisten rakennemuutosongelmien rasittamat Pohjois- ja Etelä-Savon kunnat eivät kuitenkaan pysty rahoittamaan Verson toimintaa juurikaan nykytasoa suuremmilla jäsenosuuksilla. Verso painottaa toimintansa saavutettavan ja tasa-arvoisen lastenkulttuurin ja taidekasvatuksen toteuttamiseen ja kehittämiseen. Verso vie lastenkulttuurin haja-asutusalueille ja suoraan toimintayksiköihin varhaiskasvatukseen, perusopetukseen, kerhoihin ja kirjastoihin sekä tapahtumiin yhteistyössä kulttuurilaitosten ja alueen taidetoimijoiden kanssa. Haja-asutusalueilla toimiessa lastenkulttuuritoiminnan toteuttamiselle syntyy lisäkustannuksia, sillä etäisyydet ovat pitkät. Yhden päivän aikana ehditään vierailemaan esimerkiksi vain yhdellä kyläkoululla. Verso työllistää alueen taiteilijoita, taidekasvattajia ja kulttuuriyrittäjiä säännöllisesti kulttuuritoiminnan toteuttajiksi kuntien toimintaympäristöihin. Vuosittain noin 30 Verson toiminta-alueella asuvaa taiteilijaa/taidekasvattajaa on mukana Verson taidekasvatus- ja kulttuuritoiminnassa. Valtakunnallisesti merkittävää on Verson osaaminen nukketeatteritaiteen ja nukketeatterin soveltavien menetelmien kehittämisessä. Verso kehittää nukketeatterin taidekasvatuksellisia menetelmiä erityisesti varhaiskasvatukseen. Alueen vahva nukketeatteriosaaminen perustuu nukketeatterikoulutuksen olemassaoloon Pieksämäen Seurakuntaopistossa ja alueella vaikuttaviin nukketeatteriammattilaisiin, jotka kaikki ovat mukana Verson taidekasvatustyössä. Verson painopistealueena on alusta asti ollut nukketeatteritaide ja vuonna 2014 Verso aikoo Suomen Unima ry:n juhlavuoden kunniaksi vahvistaa nukketeatterin asemaa taidekentällä sekä julkaista useita menetelmäoppaita nukketeatterikasvatuksen edistämiseksi. 7

8 Versolle juuria selvityksen lapsinäkökulma Lapsilta kysyttiin MITÄ ON LASTENKULTTUURI? Vastauksissa lähes puolessa esiintyi sana leikki tai leikkiminen. Lapsi on leikkiminen. Lastenkulttuurissa voi syödä. Jotain niinku lasten puistoa. Sellasta niinku lastenmuseookin. Että on kivaa olla lapsi. Äitin lapsi. Lapsi elää. Lapset leikkii ja pelaa. Lapsi on pieni ihminen. Varmaankin joku lasten uutinen. Tulee mieleen ne kulttuurilapset. Ne sanat siis toisinpäin. Mielikuvitusmatka Verso lapsen maailmaan,

9 2. Toiminta 2.1. VERSOKUNNAT JA NIISSÄ ASUVIEN LASTEN LUKUMÄÄRÄ Verson 11 jäsenkuntaa ovat Varkaus, Pieksämäki, Mikkeli, Savonlinna, Leppävirta, Joroinen, Heinävesi, Juva, Rantasalmi, Mäntyharju ja Hirvensalmi. Kunnista kaksi, Varkaus ja Leppävirta sijaitsevat Pohjois-Savon maakunnassa ja loput yhdeksän Etelä-Savon alueella. Kuntien alueella asuu kaikkiaan alle 18-vuotiasta lasta ja nuorta. Verson toiminta painottuu jäsenkuntien toiveesta erityisesti varhaiskasvatukseen ja kotona hoidettujen alle kouluikäisten saavutettavan kulttuuritoiminnan edistämiseen. 0 6-vuotiaita lapsia alueella asuu Pääosin Etelä-Savon kunnista koostuva Verson toiminta-alue on kärsinyt vuosikausia muuttotappiosta. Samaan aikaan väestön keski-ikä on noussut, ja Etelä- Savo on Suomen iäkkäin maakunta. Etelä-Savossa väestön keski-ikä oli vuonna 2010 vajaat 46 vuotta kun se koko maassa oli noin 41,5 vuotta. Vanhempien ikäluokkien osuus on kasvanut ja lasten sekä nuorten ikäluokkien osuudet ovat pienentyneet. Etelä-Savossa syntyneiden lasten määrä on vähentynyt useiden vuosien ajan. Tähän on vaikuttanut perhekoon pienenemisen lisäksi synnytysikäisten asukkaiden väheneminen. Maakunnan väestön väheneminen vaikuttaa oleellisesti myös työvoiman vähenemiseen. Työvoiman ulkopuolella olevassa väestössä eläkeläisten määrä on lisääntynyt ja lasten määrä vähentynyt. Väestörakenne tuo kunnille monia haasteita palvelujen järjestämisessä. Väestöllinen huoltosuhde, eli alle 15-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden määrä 100 työikäistä kohden, oli vuoden 2012 lopussa koko maassa 54,3 ja alueittain tarkasteltuna korkein Etelä-Savon maakunnassa (63,2). Etelä-Savo on harvaan mutta tasaisesti läpi koko alueen asuttu. Maakunnan asukastiheys on 11,1 asukasta/maakm2, kun vastaava luku koko maassa on 17,7. Alueella on useita asuttuja seutuja, joista matka-aika lähimpään palveluja tarjoavaan keskukseen on yli puoli tuntia. Vesistöt, joiden rannoille asutus on aikanaan levittäytynyt, hidastavat nykyistä liikennettä, kun niitä joudutaan kiertämään. Lähteet: Etelä-Savo ennakoi / Tilastokeskus Tilastokeskus / Väestörakenne 9

10 Verson jäsenkuntien asukasluvut ikäryhmittäin v Lähde: Tilastokeskuksen Tilastotietokannat > Tietokanta: PX-Web Statfin > Väestö/Väestörakenne

11 2.2. TOIMINNALLA SAAVUTETTAVAT LAPSET Versolla ei ole omia toimitiloja, sillä toiminta viedään suoraan sinne missä lapset ovat: päiväkoteihin, kouluihin, iltapäiväkerhoihin, avoimen varhaiskasvatuksen ja seurakuntien kerhoihin, kirjastoihin ja muiden yhteistyökumppanien tiloihin. Näissä tilaisuuksissa tavataan vuosittain resursseista riippuen noin lasta ja heidän hoitajaansa, opettajaansa tai vanhempaansa. Vuonna 2013 toiminnalla tavoitettiin lasta ja aikuista. Lisäksi Verso tavoittaa lapsiperheitä ja lasten parissa työskenteleviä esimerkiksi - sivuston tarjoaman lastenkulttuuritoiminnan tiedotuksen sekä Vinkkivasun ideapankin kautta. Sivuston kävijämäärä on 02/2014 mennessä, 3,5 vuoden aikana yhteensä Myös Mikkelin ja Savonlinnan päiväkodeissa kiertävät Verson toteuttamat nukketeatterimatkalaukut (14 kpl) tavoittavat lapsia ja lasten kanssa työskenteleviä viikoittain. Tavoitteena on tuottaa vastaavia nukketeatterimatkalaukkuja jokaiseen Verso-kuntaan. Verson painopistealueena on varhaiskasvatukseen suunnattu taidetoiminta, jonka toteuttajiksi palkataan pääsääntöisesti versokuntien alueella asuvia taiteilijoita ja taidekasvattajia. Taidetyöpajat varhaiskasvatuksessa vakiinnutetaan kunnan perustoiminnaksi ja taiteilijoiden työpajat vuosittain toteutuviksi. Esimerkiksi Pieksämäellä Tunteiden Tuuli tunnetaitokasvatus kokonaisuuden saa jokainen esikoululainen ja 1-luokkalainen vuosittain. Toimintaan liittyy myös varhaiskasvatuksen ja opettajien koulutus. Lastenkulttuurikeskus Verso toimii eri kunnissa eri tavoin, sillä toiminnan kuntakohtainen laajuus suhteutetaan kunnan maksuosuuteen ja painopistealueissa on kuntakohtaista vaihtelua. Verso toimii ennen kaikkea haja-asutusalueilla paikaten niitä alueita, joita muu kulttuuritoiminta ei tavoita. Suurimmassa osassa Verso-kuntia Verso toteuttaa kunnan koko lastenkulttuuritoiminnan. Pienissä kunnissa Verso tavoittaa koko ikäryhmän, suuremmissa kaupungeissa puolestaan täydennetään kunnan omaa kulttuuritoimintaa. Esimerkiksi Leppävirran kunnassa Verso on toiminut vuonna 2013 ainoastaan alle kouluikäisten parissa. Kunnassa asuu vuotiasta, ja Verso on saavuttanut perhepäivähoito- ja kotihoitolasten työpajatoiminnalla, satutuntitoiminnalla ja varhaiskasvatusyksiköihin jalkautuvalla taidekasvatustoiminnalla vuoden 2013 aikana 1077 leppävirtalaista lasta ja 192 aikuista. Verson toiminnassa korostuu varhaiskasvatus- ja opetushenkilöstön koulutus, jonka kautta edistetään lastenkulttuurin saavutettavuutta. Yksiköihin jalkautuvassa työpajatoiminnassa ryhmän ohjaajat ja opettajat osallistuvat toimintaan ja sen kehittämiseen, jolloin menetelmäosaaminen voi jäädä pysyväksi osaksi päiväkotien ja koulujen toimintaa. Lasten ohjaajia/opettajia ja vanhempia Verson toiminnoissa oli vuoden 2013 aikana mukana

12 2.3. TOIMINNAN ORGANISOITUMINEN JA TOIMINTATAPA Lastenkulttuurikeskus Verso on 11 kunnan yhteinen verkosto, jonka rahoitus koostuu tällä hetkellä kokonaisuudessaan jäsenkuntien omarahoitusosuuksista (yhteensä ). Lisäksi Verso hallinnoi ESRrahoitteista Versoverkko Etelä-Savoon ( )-hanketta. Verso sai vuodelle 2014 OKM:n avustuksen (25 000). Verso toimii kahden maakunnan, Etelä- ja Pohjois-Savon alueella kuten hallinnoijaorganisaatio Soisaloopistokin. Verson toiminta toteutuu hallinnonrajat ylittävänä yhteistyönä myös kuntien hallinnossa. Verson lastenkulttuurikoordinaattori, FM, taidekasvattaja Mervi Riikonen, kulttuurituottaja, tradenomi Terhi Siippainen sekä projektityöntekijä, KM Minnamaria Koistinen toimivat tällä hetkellä osa-aikaisina työntekijöinä. Toimisto sijaitsee Soisalo-opiston / Soisalo-kuvataidekoulun tiloissa Varkaudessa. Lastenkulttuurikoordinaattori koordinoi alueellista lastenkulttuurityötä ja toimii pääsääntöisesti asiantuntija- ja kehittämistehtävissä. Riikonen toimii saakka Versoverkko Etelä-Savoon -hankkeen projektipäällikkönä (50% kokonaistyöajasta). Kulttuurituottajan tehtäviin kuuluvat Verso-viikkojen sekä muun ympärivuotisen toiminnan tuottaminen kaikkien 11 kunnan alueella (70% työajasta), Versoverkko Etelä-Savoon -hankkeen tiedotus ja dokumentointityö (20%) sekä Soisalo-opiston tehtävät Kestävän kehityksen ja sosiaalisen median saralla (10%). Soisalo-opiston ja lastenkulttuurikeskus Verson yhteiseksi projektityöntekijäksi ajalle palkattu Minnamaria Koistinen toimii Verson tehtävissä 30% osa-aikaisesti toteuttaen päiväkoteihin, kerhoihin ja kirjastoihin jalkautuvaa taidekasvatustoimintaa erityisesti teatterin, sanataiteen ja musiikin alueella. Taidetoiminnan toteuttajina Versossa ovat versokuntien alueella asuvat taiteilijat ja taidekasvattajat, joista Verso on koonnut ympärilleen taiteen eri alueiden ammattilaisten luovan toimijaverkoston. Paikallisten ammattilaisten työllistäminen on yksi Verson merkittävistä tavoitteista. Verso ostaa palveluja taiteilijaryhmiltä, taiteilijoilta ja taidekasvattajilta, joista osa työllistyy Verson kautta pitkäaikaisiin projekteihin ja toimintoihin, osa on mukana kertaluontoisesti. Esimerkiksi Pieksämäellä Verso tekee pitkäjänteistä työtä esi- ja alkuopetukseen suunnatun tunnetaitokasvatuksen saralla, ja draamaohjaaja Nazia Asif on kehittänyt Tunteiden Tuuli-menetelmää kiertäen viikoittain kaupungin 6-7-vuotiaiden parissa vuoden 2012 alusta lähtien. Toimintaa ollaan kirjaamassa osaksi seudullista esiopetussuunnitelmaa ja draama on kirjattu Pieksämäen Kulttuuriopetussuunnitelmaan 1-luokkalaisille Verson toteuttamana. 12

13 Vuonna 2013 Verson toimintoja on ollut toteuttamassa 30 Verson alueella asuvaa taiteilijaa / taidekasvattajaa. Etelä-Savon alueella on vahvaa nukketeatteriosaamista, joka pohjautuu sekä Pieksämäellä toteutettavaan nukketeatterikoulutukseen että alueella asuviin nukketeatterin ammattilaisiin. Seurakuntaopistossa Pieksämäellä on teatterialan ammattitutkinnon nukketeatterin suuntautumisosion valmistavaa koulutusta ja näyttötutkintojen vastaanottoa. Verso tekee koulutusyhteistyötä Seurakuntaopiston kanssa. Koulutuksen vastuuopettajana toimii FM teatteriohjaaja Marja-Liisa Lintunen, jolla on myös oma nukketeatteriin erikoistunut Salainen Teatteri. Etelä-Savon nukketeatterin ja lastenkulttuurin läänintaiteilija Aapo Repo (Mikkeli) on vahvasti mukana Verson työssä ja häneltä ostetaan myös Nukketeatteri Reaktorin esityksiä ja palveluita. Slovenian valtionpalkinnolla nukketeatterityöstään AEIOU-ryhmän kanssa palkittu Katja Kähkönen on paluumuuttanut Joroisiin ja on kehittämässä Verson taidekasvatustoimintaa. Myös Katja Kähkösen työryhmältä ostetaan esityksiä ja palveluita. Savonlinnalaiselta nukketeatterikasvattaja Helena Kaipiolta tilataan erityisesti asiantuntija- ja koulutuspalveluita sekä varhaiskasvatuksen käyttöön suunnattuja nukketeatterimatkalaukkuja. Yhä kasvavassa määrin Verson toiminnoissa ovat mukana Soisalo-taideleikkikoulun ja Soisalo-opiston taiteen perusopetuksen opettajat tanssin, musiikin ja kuvataiteen aloilta. Verson toiminnoissa opiston opettajat toteuttavat taidekasvatusta eri taideaineita integroiden. 13

14 Palvelut tuotetaan jäsenosuuksien suhteessa Jäsenkunnille tarjotaan Verson palveluja kuntien rahoitusosuuksien suhteessa. Kunnan maksamalla rahoitusosuudella hankittuun Verso-jäsenyyteen automaattisesti kuuluvat osa-alueet jokaisella Verso-paikkakunnalla vuonna 2014: Jäsenyys alueellisessa yhteistyöverkostossa, joka koordinoi, kehittää ja edistää lasten ja nuorten kulttuuria ja sen saavutettavuutta. Lastenkulttuurikoordinaattorin, kulttuurituottajan ja projektityöntekijän palvelut. Näkyvyys Verson alueellisessa toiminnassa mm. esitteissä, julkaisuissa sekä versoverkko.fi -sivustolla, jonne mm. päivitetään kuntakohtaiset lasten ja nuorten tapahtumakalenterit. Sivusto palvelee myös perhepäivähoitajia ja kotona hoidettuja lapsia esim. luovan toiminnan vinkkien muodossa. Lisäksi Verso hyödyntää yhä aktiivisemmin sosiaalisen median kanavia (mm. blogi: ja Facebook: joiden avulla tavoitetaan yhä suurempi joukko lapsiperheitä ja lisätään lastenkulttuuritoiminnan saavutettavuutta. Jokaisella Verso-paikkakunnalla järjestetään vuosittain pienten lasten taideviikko, Verso-viikko, joka koostuu erilaisista työpajoista ja/tai esityksistä, ja sen sisältö suunnitellaan yhteistyössä kaupungin/kunnan kulttuuritoimen sekä varhaiskasvatuksen edustajien kanssa. Verso tuottaa taideviikon ja välittää tiedotusmateriaalit kaikille yhteistyökumppaneille. Työpajojen toteuttajiksi työllistetään pääosin paikkakunnan omia taiteilijoita/taidekasvattajia. Kunnan rahoitusosuuden mahdollistamissa puitteissa järjestetään myös Verso-viikon ulkopuolista toimintaa, kuten päivähoitoon, esiopetukseen tai kouluihin suunnattuja kokonaisuuksia tai varhaiskasvatus/opetushenkilöstön koulutusta. Lisäksi Verso toteuttaa ostopalveluna erilaisia kulttuuripalveluja, kuten Pieksämäen Nukkekodin kesätoiminnan, osuuden Vekara- Varkaus -festivaalista, työpajoja tai esityksiä eri tahojen järjestämiin tapahtumiin. Verso voi myydä yksittäisiä palveluja myös niihin alueen kuntiin, jotka eivät ole Verso-jäseniä. Verso-tiimi Verso-tiimi on versokuntien edustajista muodostettu asiantuntijaryhmä, joka ohjaa ja valvoo lastenkulttuurikeskuksen toimintaa kokoontuen noin viisi kertaa vuodessa. Verso-tiimin jäsenet ovat kulttuurisihteeri Anne Puurunen (Varkaus), sivistysjohtaja Johanna Vesterinen (Leppävirta), vapaa-aikasihteeri Tiina Silvast-Törrönen (Pieksämäki), vapaa-aikatoimenpäällikkö Anitta Korhonen (Joroinen), sivistysjohtaja Maarika Kasonen (Heinävesi), kulttuurituottaja Susanna Latvala (Mikkeli), kulttuuri- ja nuoriso-ohjaaja Kaisa Suhonen (Juva), nuoriso-ohjaaja Ann-Helena Koivunoro (Rantasalmi), kulttuuritoimenjohtaja Outi Rantasuo (Savonlinna), kulttuurisihteeri Anu Yli-Pyky (Mäntyharju), nuorisonohjaaja Heidi Nironen (Hirvensalmi) sekä esittelijöinä koordinaattori Mervi Riikonen ja kulttuurituottaja Terhi Siippainen Versosta. 14

15 2.4. YHTEISTYÖKUMPPANIT Verso tekee laaja-alaista yhteistyötä 11 kunnan varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, nuoriso-, kulttuuri- ja vapaaaikatoimijoiden kanssa, kirjastojen, museoiden sekä erilaisten kulttuuri- ja taidelaitosten ja tapahtumatoimijoiden kanssa. Koska Versolla ei ole omaa toimitilaa, jossa taidekasvatusta toteutettaisiin, suunnitellaan toiminta aina yhteistyössä em. tahojen kanssa. Varhaiskasvatuksen edustajat ovat mukana suunnittelemassa jalkautuvan taidekasvatuksen sisältöjä, joita teemoitetaan päivähoidon arjessa ajankohtaisten teemojen mukaisesti. Koulujen, iltapäiväkerhojen tai nuorisotoimen palveluiden kanssa suunnitellaan toimintaan luontevasti lomittuvaa taidekasvatusta työpajoina tai esityksinä. Kirjastot ovat osoittaneet monimuotoisuutensa toimiessaan joustavassa yhteistyössä niin satutuntien kuin muidenkin työpajojen suhteen. Yksi Verson toimintamuodoista ovat esimerkiksi kirjastoseikkailut, joiden aikana kirjastossa järjestetään nonstop-periaatteella toimiva lastenkulttuuritapahtuma erilaisine toimipisteineen. Museoissa järjestetään paitsi työpajatoimintaa, myös lasten omia näyttelyitä (mm. Taidetulkki-toiminta Varkaudessa, Askel Kuvataideseikkailuun Mäntyharjulla). Yhteistyökumppaneita ovat mm. Olavinlinna (Savonlinna), Taidekeskus Salmela (Mäntyharju), lasten festivaali Vekara- Varkaus (Varkaus), nukketeatterifestivaali Satujen sateenvarjo (Mikkeli, Pieksämäki ja Savonlinna), Hulivili-karnevaali (Mikkeli), Tapahtumaverkko ry (Pieksämäki), joiden järjestämiin tapahtumiin Verso tuottaa taidekasvatuksellista sisältöä joko työpajojen, taideleikkituokioiden tai erilaisten esitysten muodossa. Oppilaitosyhteistyötä on tehty kautta Verson historian, ja sitä syvennetään yhä tarjoamalla työharjoittelu-, opinnäytetyö-, työkokeilu- ja työelämävalmennusmahdollisuuksia alueen opiskelijoille ja työttömille työnhakijoille. Yhteistyötä on tehty ja jatketaan mm. Savonia-ammattikorkeakoulun, Savon ammatti- ja aikuisopiston, Seurakuntaopiston Pieksämäen yksikön, Mikkelin ammattikorkeakoulun, Hämeen ammattikorkeakoulun, Itä-Suomen yliopiston ja Savonlinnan taidelukion opiskelijoiden kanssa. Verso on mukana useissa kehittämishankkeissa. Soisalo-opisto on saanut Opetushallitukselta laatu- ja kehittämisavustusta vuosille organisaation rakenteellisiin muutoksiin ja taidepedagogiikan kehittämiseksi, ja kehittämistyössä Versolla on merkittävä rooli taidekasvatustoiminnan saavutettavuuden edistämiseksi. Itäsuomalaista lastenkulttuuriyhteistyötä kehitetään Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan alueella yhteistyössä Taiteen edistämiskeskuksen Itä-Suomen toimialueen kanssa. Pohjois-Savossa toimiva Sanataidekoulu Aapeli sekä pohjoiskarjalainen Sanaratas ry tekevät sanataiteen saralla yhteistyötä lastenkulttuurikeskus Verson kanssa. Lapinlahdella toimivan Lastenkulttuurikeskus Lastun kanssa on tehty yhteisprojekteja ja yhteistyön tapoja kehitetään tiiviimmäksi yhteisessä itäsuomalaisessa verkostossa. 15

16 2.5. KUNTIEN VARHAISKASVATUS- JA KULTTUURIOPETUSSUUNNITELMAT Lastenkulttuurikeskus Verson toiminta-alueella osassa kunnista on käytössä kulttuuriopetussuunnitelmat tai kulttuuripolut ja osassa ei. Verso on ollut mukana esimerkiksi Pieksämäen kaupungin kulttuuriopetussuunnitelmatyössä ja toteuttaa Pieksämäellä vuosittain 1-luokkalaisten draamakasvatusosuuden Tunteiden Tuuli -menetelmällä. Pieksämäen peruskoulun luokkalaisille laaditussa kulttuuriopetus-suunnitelmassa on jokaiselle vuosiluokalle kulttuuriteema, jonka mukaisesti koulut toteuttavat suunnitelmaa eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Varkauden kaupungissa kulttuuriopetussuunnitelmaa ollaan parhaillaan laatimassa monialaisessa yhteistyössä eri toimijoiden kesken. Verso on mukana kehittämistyössä ja Verson painopistealueeksi on tulossa pienten koulujen, eli 0 2-luokkien kulttuurikasvatus ja erityisesti nukketeatteri. Varkaudessa on lisäksi käytössä 9-kortti, jolla 9- luokkalaiset saavat kulttuuriin liittyviä etuja. Savonlinnan kaupungissa on kulttuuripolku, joka on otettu käyttöön vuonna Kulttuuripolun kautta jokainen peruskoululainen käy vuosittain jossakin kulttuurilaitoksessa tai osallistuu johonkin kulttuuritapahtumaan tai pääsee muulla tavoin osalliseksi taiteesta ja kulttuurista. Mikkelin kaupunki on Verson toiminta-alueen kaupungeista pisimmällä kulttuurikasvatussuunnitelmien toteutuksen suhteen. Peruskoululaisille laaditun kulttuuripolun ja varhaiskasvatuksessa toimivan Kulttuurikamelin kautta järjestetään jokaiselle päivähoitolapselle ja peruskoululaiselle vierailu kulttuurilaitokseen tai taiteilijavierailu kouluun/päiväkotiin. Lastenkulttuurikeskus Verso suunnittelee toiminnot yhteistyössä Kulttuurikamelin kanssa ja painottaa toimintaa sinne, minne Kulttuurikamelin toiminta ei yllä, kuten perhepäivähoitajien ja kotihoitolasten pariin sekä kaupungin reuna- ja haja-asutusalueille. Leppävirralla, Heinävedellä, Joroisissa, Juvalla, Rantasalmella, Hirvensalmella ja Mäntyharjulla kulttuurikasvatus- tai opetussuunnitelmia ei ole vielä käytössä, mutta tahtotila niiden luomiseksi on vahva. Esimerkiksi Juvan kunnalle valmistui vuonna 2012 opinnäytetyö kulttuurikasvatussuunnitelman käyttöönotosta. Suunnitelmaa ei ole kuitenkaan vielä pystytty luomaan. Verson toiminta Juvalla tukee hyvin aiemmin suunniteltua polkua ja kunnan toiveena on, että Verso olisi yhtenä palasena mukana polkua rakennettaessa. Joroissa ja Rantasalmella kuntakohtaiset opetussuunnitelmatyöryhmät pohtivat kulttuuriopetussuunnitelmatyötä ja lastenkulttuurikeskus Versolta toivotaan jatkossa tukea. Hirvensalmella puolestaan suunnitellaan kulttuuriopetussuunnitelmatyön kytkemistä uuden opetussuunnitelman käyttöönottoon. 16

Viivi Seirala. Eläköön taidekasvatus!

Viivi Seirala. Eläköön taidekasvatus! Viivi Seirala Eläköön taidekasvatus! TEKIJÄ Viivi Seirala KUVAT Tommi Anttonen, Heli Sorjonen, Futureimagebank.fi ja Comma Image 1. painos ISBN 978-952-213-870-5 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2012

Lisätiedot

PORIN LASTENKULTTUURIKESKUS - SATAKUNNAN LASTENKULTTUURIVERKOSTO. VUOSIKERTOMUS / 2oo7

PORIN LASTENKULTTUURIKESKUS - SATAKUNNAN LASTENKULTTUURIVERKOSTO. VUOSIKERTOMUS / 2oo7 PORIN LASTENKULTTUURIKESKUS - SATAKUNNAN LASTENKULTTUURIVERKOSTO VUOSIKERTOMUS / 2oo7 VUOSIKERTOMUS / 2oo7 Porin lastenkulttuurikeskus - Satakunnan lastenkulttuuriverkosto toimiston osoite: Porin taidemuseo

Lisätiedot

Esiselvitysraportti. Musiikki elämään osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön. alueellinen kehityshanke. Sonja Munter-Mäkeläinen

Esiselvitysraportti. Musiikki elämään osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön. alueellinen kehityshanke. Sonja Munter-Mäkeläinen Metropolia Ammattikorkeakoulu Kulttuuri ja luova ala 2010 Esiselvitysraportti Musiikki elämään osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehityshanke Sonja Munter-Mäkeläinen Sisällysluettelo

Lisätiedot

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.)

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.) LAPSEN PARHAAKSI tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan Riitta Rajala (toim.) Aamu- ja iltapäivätoiminnan logon kuvaus Jokaisen tuntema sympaattinen noppa kuvastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitetta

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2010-2013. Jyväskylän kaupunki

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2010-2013. Jyväskylän kaupunki LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2010-2013 Jyväskylän kaupunki 2 1 JOHDANTO JA LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 Lähtökohdat...5 1.2 Jatkotyöskentely, seuranta ja arviointi...5 2 SUUNNITELMAN TOIMENPIDE-EHDOTUKSET...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 4 HANKKEEN TOIMINTA-ALUE, PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET 4.1 Toiminta-alue 4.2 Päämäärä 4.3 Tavoitteet 5 PROJEKTIN KOHDERYHMÄT

SISÄLLYSLUETTELO. 4 HANKKEEN TOIMINTA-ALUE, PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET 4.1 Toiminta-alue 4.2 Päämäärä 4.3 Tavoitteet 5 PROJEKTIN KOHDERYHMÄT 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1.1 Perheen talo yhteistyöhankkeen tausta ja historia 1.2 Perheen talo yhteistyöhankkeen tarve 1.3 Yleistä Ylä-Savon seudusta 1.4 Perheen talo yhteistyöhankkeen kehityskaari

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ALAVUS 2013-2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Työn keskeiset käsitteet... 4 2.1 Ehkäisevä lastensuojelu... 5 2.2 Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu...

Lisätiedot

Selvitys Pohjanmaan taidetoimikunnan hyvinvointipalveluhankkeista

Selvitys Pohjanmaan taidetoimikunnan hyvinvointipalveluhankkeista Selvitys Pohjanmaan taidetoimikunnan hyvinvointipalveluhankkeista Pohjanmaan taidetoimikunta Rantalinna, Rantakatu 65100 Vaasa 06 317 1116 www.taidepohjanmaa.fi Saatteeksi Suomalainen kansanomainen terveydenhoito

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointipalveluiden. Itä- ja Keski-Suomessa 2008 2011. Hankesuunnitelma

Lasten ja perheiden hyvinvointipalveluiden. Itä- ja Keski-Suomessa 2008 2011. Hankesuunnitelma 1 Lasten ja perheiden hyvinvointipalveluiden kehittämishanke Itä- ja Keski-Suomessa 2008 2011 Hankesuunnitelma 2 TIIVISTELMÄ... 3 1 HANKKEEN TAUSTA-AJATUKSET JA KYTKENTÄ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLISEEN

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA Sivistystoimen toimialan tuloskortit vuodelle 2011 Toimialan visio Sivistystoimen toimialaan kuuluvat toiminnot sisältävät keskeisesti niitä kuntalaispalvelujen tuottamisen tehtäviä,

Lisätiedot

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 1 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Lisätiedot

LÄHTÖTELINEISSÄ. Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta. Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198

LÄHTÖTELINEISSÄ. Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta. Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198 OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198 TUTKIMUKSIA Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) LÄHTÖTELINEISSÄ Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta Turun ammattikorkeakoulun raportteja 198 Turun

Lisätiedot

VÄISTÖ 2014 2015. Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa

VÄISTÖ 2014 2015. Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa VÄISTÖ 2014 2015 Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa Kaste ohjelma 2012 2015 1 Sisällys ALUKSI... 3 1. HANKKEEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA YHTEYS LAAJEMPIIN LINJAUKSIIN... 4 1.1

Lisätiedot

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA 201 VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA 202 203 16 VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUJEN LAUTAKUNTA KAIKKI YHTEENSÄ Vastuuhenkilö: Heidi Nygren Toimielin: Vapaa-ajan ja asukaspalvelujen lautakunta Puheenjohtaja:

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MUSEOPALVELUT

JYVÄSKYLÄN MUSEOPALVELUT JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN MUSEOPALVELUIDEN PEDAGOGINEN STRATEGIA VUOTEEN 2016 1 ESIPUHE Viimeisen 20 vuoden ajan on keskustelussa museoiden merkityksestä ja tehtävästä painotettu museoiden tarvetta kehittää

Lisätiedot

KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT osaamista, osallisuutta ja rakenteita

KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT osaamista, osallisuutta ja rakenteita KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT osaamista, osallisuutta ja rakenteita VÄLIRAPORTTI 1.5. 31.10.2011 28.10.2011 Toim. Eila Pelli, projektipäällikkö ja tietohallinto projektisihteeri Jari

Lisätiedot

Aura of Puppets ja TehdasTeatteri: Myrsky Jussi Virkkumaa 2013 NUKKETEATTERI 2013 SELVITYS. Suomen Unima r.y. projektipäällikkö Marjut Tawast

Aura of Puppets ja TehdasTeatteri: Myrsky Jussi Virkkumaa 2013 NUKKETEATTERI 2013 SELVITYS. Suomen Unima r.y. projektipäällikkö Marjut Tawast Aura of Puppets ja TehdasTeatteri: Myrsky Jussi Virkkumaa 2013 NUKKETEATTERI 2013 SELVITYS Suomen Unima r.y. projektipäällikkö Marjut Tawast 2 NUKKETEATTERI 2013 SELVITYS Suomen Unima r.y. projektipäällikkö

Lisätiedot

HELSINGIN KULTTUURISTRATEGIA STRATEGIAN LIITEOSA 2012 2017 VERSIO 3.0

HELSINGIN KULTTUURISTRATEGIA STRATEGIAN LIITEOSA 2012 2017 VERSIO 3.0 HELSINGIN KULTTUURISTRATEGIA STRATEGIAN LIITEOSA 2012 2017 VERSIO 3.0 17.5.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHTIA... 4 1.1 KULTTUURIPOLITIIKAN TAVOITTEET... 4 1.2 HELSINGIN KULTTUURIPOLIITTISET PERIAATTEET...

Lisätiedot

Ympäristötietokeskuksen toimintamalli

Ympäristötietokeskuksen toimintamalli Ympäristötietokeskuksen toimintamalli 2 Ympäristöviestintää yhteistyönä Hämeessä HÄMY-hanke Riihimäen kaupunki ympäristölautakunta 2005 Kannen kuva Juha Ilkka SISÄLLYS Johdannoksi 1. PERUSTIEDOT YMPÄRISTÖTIETOKESKUKSESTA...

Lisätiedot

Liite VALTUUSTON kokoukseen ESITYSLISTA 7.6.2010 nro 8 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015

Liite VALTUUSTON kokoukseen ESITYSLISTA 7.6.2010 nro 8 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015 Liite VALTUUSTON kokoukseen ESITYSLISTA 7.6.2010 nro 8 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015 Perusturvalautakunta 28.04.2010 Kunnanhallitus 10.05.2010 Kunnanvaltuusto 07.06.2010

Lisätiedot

KOTKA: VUOSITTAINEN RAPORTTI 2014 JA HYVINVOINTISUUNNITELMA VUODELLE 2015

KOTKA: VUOSITTAINEN RAPORTTI 2014 JA HYVINVOINTISUUNNITELMA VUODELLE 2015 KOTKA: VUOSITTAINEN RAPORTTI 2014 JA HYVINVOINTISUUNNITELMA VUODELLE 2015 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 2 TILANNEKATSAUS HYVINVOINTIIN... 4 2.1 Kunnan rakenteet, talous ja elinvoima... 4 2.2 Lapset, lapsiperheet

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Hetki unelmaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Vuosikertomus 2012. Hetki unelmaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Vuosikertomus 2012 Hetki unelmaa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Kansi: Hetki unelmaa -muotokuvanäyttely tuli avautui ensimmäisen kerran Porvoossa syyskuussa 2012. Nina Kautonen toteuttaa unelmaansa avustajan

Lisätiedot

SEUDULLINEN KIRJASTOSELVITYS. Enonkoski Heinävesi JJR-kirjasto Kerimäki Punkaharju Savonlinna Sulkava

SEUDULLINEN KIRJASTOSELVITYS. Enonkoski Heinävesi JJR-kirjasto Kerimäki Punkaharju Savonlinna Sulkava SEUDULLINEN KIRJASTOSELVITYS Enonkoski Heinävesi JJR-kirjasto Kerimäki Punkaharju Savonlinna Sulkava Savonlinnan kaupunginkirjasto HuK Hanna Pitkänen 19.10.2009 18.1.2010 Eräänlaista oravanpyörästä hyppäämistä

Lisätiedot

KULT TUURIPERINTÖ JA -YMPÄRISTÖ MATKALLA PORVOON KAUPUNGIN KULTTUURIOHJELMA VUOSILLE 2007 2015

KULT TUURIPERINTÖ JA -YMPÄRISTÖ MATKALLA PORVOON KAUPUNGIN KULTTUURIOHJELMA VUOSILLE 2007 2015 KULT TUURIPERINTÖ JA -YMPÄRISTÖ MATKALLA PORVOON KAUPUNGIN KULTTUURIOHJELMA VUOSILLE 2007 2015 PORVOO 2007 MATKALLA PORVOO 2007 2015 KULTTUURIOHJELMAN LAADINTAPROSESSI porvoon kaupungin kulttuuritoimi

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA YHTEISTYÖLLÄ HYVÄÄ LAPSUUTTA JA NUORUUTTA PÄLKÄNEELLÄ

PÄLKÄNEEN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA YHTEISTYÖLLÄ HYVÄÄ LAPSUUTTA JA NUORUUTTA PÄLKÄNEELLÄ PÄLKÄNEEN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA YHTEISTYÖLLÄ HYVÄÄ LAPSUUTTA JA NUORUUTTA PÄLKÄNEELLÄ KUNNAN ERI TOIMIALOJEN, SEURAKUNNAN JA KOLMANNEN SEKTORIN KESKEN TEHTÄ- VÄLLÄ YHTEISTYÖLLÄ:

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNKI VASA STAD

VAASAN KAUPUNKI VASA STAD VAASAN KAUPUNKI VASA STAD VAASAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2005 Lasten kommentteja Kivaa on Pihaleikit, kaverit, piirtäminen, majaleikki, välipala, keinuminen, retket UNO peli ja Afrikan tähti, jumppa

Lisätiedot

UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009-

UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009- UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009- Sisällysluettelo 1 Johdanto... 4 1.1 Lastensuojelusuunnitelman lähtökohdat... 4 1.2. Lastensuojelusuunnitelman laadinta... 5 2 Työryhmän toimenpide-ehdotukset

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA 1 Sivistystoimen toimialan tuloskortit vuodelle 2011 Toimialan visio Sivistystoimen toimialaan kuuluvat toiminnot sisältävät keskeisesti niitä kuntalaispalvelujen tuottamisen tehtäviä,

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2012 Karkkilan kaupunki Nummi-Pusulan kunta Vihdin kunta Perusturvakuntayhtymä Karviainen 1 1. JOHDANTO 4 2. SUUNNITELMA LASTENSUOJELUN JÄRJESTÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa 1 Suomen lasten ja nuorten säätiö Yrjönkatu 29 A 00100 Helsinki saatio@nuori.fi www.nuori.fi 2 SISÄLTÖ ALKUSANAT... 4 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS

Lisätiedot