Lastenkulttuurikeskus Verson toimintasuunnitelma 2014 ja toimintakertomus 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lastenkulttuurikeskus Verson toimintasuunnitelma 2014 ja toimintakertomus 2013"

Transkriptio

1 Lastenkulttuurikeskus Verson toimintasuunnitelma 2014 ja toimintakertomus Lastenkulttuurikeskus Verson toimintamalli Versoverkko. s Taustaa 1.2. Toiminta-ajatus 1.3. Verson tavoitteet ja tehtävät 1.4. Verson painopistealueet 1.5. Verkostomuotoinen rakenne saavutettavan lastenkulttuurin edistämisessä 2. Toiminta... s Versokunnat ja niissä asuvien lasten lukumäärä 2.2. Toiminnalla saavutettavat lapset 2.3. Toiminnan organisoituminen ja toimintatapa 2.4. Yhteistyökumppanit 2.5. Kuntien varhaiskasvatus- ja kulttuuriopetussuunnitelmat 3. Toimintasuunnitelma 2014.s Laadulliset tavoitteet Määrälliset tavoitteet Menetelmäoppaat 3.4. Verso-viikot 2014 ja Verson toiminta kunnittain vuonna Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma Vuoden 2013 toiminta ja tulokset... s. 28

2 1. Lastenkulttuurikeskus Verson toimintamalli Versoverkko Lastenkulttuurikeskus Verso on 11 kunnan muodostama verkostomuotoinen lastenkulttuurikeskus Etelä- ja Pohjois-Savon maakuntien alueella. Verson perustivat vuonna 2008 Varkauden, Pieksämäen, Leppävirran, Heinäveden ja Joroisten kunnat. Verso laajentui vuonna 2012 yhdentoista kunnan muodostamaksi verkostomuotoiseksi lastenkulttuurikeskukseksi kun jäseniksi liittyivät Mikkeli, Savonlinna, Rantasalmi, Juva, Mäntyharju ja Hirvensalmi. Verson perusrahoitus muodostuu kuntarahoitusosuuksista. Lastenkulttuurikeskus Verso toimii Varkauden kaupungin / Soisalo-opiston alaisuudessa. Soisaloopisto on Varkauden kaupungin ylläpitämä seudullinen, maakuntarajat ylittävä opisto, joka toimii Heinäveden, Joroisten, Leppävirran, Pieksämäen ja Varkauden kuntien alueella vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen oppilaitoksena. Opistoon kuuluu myös koulutuspalveluja tarjoava kehittämis- ja koulutusyksikkö, jonka alaisuudessa toimii verkostomuotoinen lastenkulttuurikeskus Verso TAUSTAA Verkostomuotoisen lastenkulttuurikeskuksen perustamista edelsi perusteellinen selvitystyö Varkauden aluekeskusohjelman Helmitarha-hankkeessa ( ), jossa perustettiin lastenkulttuurin työryhmä ( ). Varkauden seutukunnallisen Verso-työryhmän edustajat jokaisesta viidestä kunnasta alkoivat valmistella toiminta- ja rahoitusmallia alueelliselle lastenkulttuurikeskukselle tavoitteena lastenkulttuurin saavutettavuus alueellisesti ja ympärivuotisesti. Nanna Vehviläisen opinnäytetyö Versolle juuria selvitys Varkauden seutukunnallisen ja verkostomuotoisen lastenkulttuurikeskus Verson toimintamahdollisuuksista selvitti lastenkulttuuritoimijoiden ja perheiden odotukset ja toiveet mahdolliselle lastenkulttuurikeskukselle. Työryhmän valmistelutyö ja opinnäytetyö antoivat arvokkaan näkökulman Verson lapsilähtöisen lastenkulttuuritoiminnan suunnittelulle ja loivat Verson tulevaisuudelle vahvat juuret. Kesäkuussa 2008 perustettiin verkostomuotoinen lastenkulttuurikeskus Verso Soisalo-opiston yhteyteen. Sijoittaminen vuonna 2008 syntyneen viiden kunnan alueellisen opiston yhteyteen oli luonteva ratkaisu, sillä Soisalo-opiston toiminta-alueeseen kuuluivat jo kaikki viisi Verso-kuntaa. Näin sijoitettuna Versolla on valtakunnallisesti ainutlaatuinen asema. Uudessa hallintomuodossaan Soisaloopisto on eräs suurimpia opistoja ja merkittävä alueellinen kulttuurivaikuttaja. 2

3 Lastenkulttuurikeskus Verson toiminta käynnistyi elokuussa 2008 koordinaattoriksi kutsutun Mervi Riikosen aloittaessa toiminta- ja kehittämissuunnitelmien laatimisen ja yhteistyötahojen kartoituksen. Lastenkulttuurikeskuksen toimintaa ohjaamaan ja koordinaattorin tueksi perustettiin Verso-tiimi, joka koostuu Verso-kuntien nimeämistä edustajista. Kuntien perusrahoituksen lisäksi Etelä-Savon taidetoimikunnalta saatiin apua eteläsavolaisten taiteilijoiden palkkaamiseen Verson taidekasvatustyöhön. Vuoden kestänyt Versoverkko-hanke ( ) käynnistyi Pohjois- ja Etelä-Savon maakuntaliittojen rahoituksella. Maakuntarajat ylittävällä avustuspohjalla osoitettiin, miten laaja-alaisella verkostoitumisella voidaan edistää luovaa, kauas kantavaa savolaista yhteishenkeä voimistavaa kulttuurityötä. Versoverkko -hankkeessa luotiin lastenkulttuuriverkostolle koordinoinnin ja tiedotuksen avuksi -sivusto. Toisena hankkeen tuloksena toimitettiin Versotarhan Tarinat - julkaisu, joka kertoo moniäänistä tarinaa Verson taidekasvatustyöstä eri paikkakunnilla toteutettujen työpajojen ja lasten tarinoiden kautta. Kolmen ensimmäisen vuoden aikana Verson perustehtäväksi asetettu saavutettava ja ympärivuotinen lastenkulttuuritoiminta oli tavoittanut varhaiskasvatuksessa, kouluissa, tapahtumissa työpajojen, esitysten ja koulutustilaisuuksien kautta yli lasta ja aikuista. Vuoden 2012 alusta lastenkulttuurikeskus Verso vahvistui kuudella eteläsavolaisella jäsenkunnalla, kun Mikkelin, Savonlinnan, Juvan, Rantasalmen, Mäntyharjun ja Hirvensalmen kunnat liittyivät verkostoon. Maaliskuussa 2012 käynnistyi Verson hallinnoima ja Etelä-Savon ELY-keskuksen rahoittama kaksivuotinen Versoverkko Etelä-Savoon -hanke, jonka tavoitteena on verkostomuotoisen lastenkulttuurikeskuksen toimintamallin laajentaminen Etelä- Savon kuntiin. Hanke päättyy Yhdeksällä eteläsavolaisella Verso-paikkakunnalla kehitetään ESR-hankkeen pilottitoiminnalla moniammatillisissa tiimeissä taidekasvatusmenetelmiä varhaiskasvatuksen, koulujen ja kirjastojen pysyviksi toimintamuodoiksi. Kulttuurin soveltavien menetelmien kehittäminen osaksi työyksiköiden toimintaa luo työtilaisuuksia taiteen ammattilaisille ja vahvistaa työyhteisöjen ammatillista osaamista ja luo uudenlaista verkostoyhteistyötä kuntien ja taideorganisaatioiden välille. Toiminta-alueen laajentuessa ja Verson tehtäväkentän kasvaessa Versossa aloitti maaliskuussa 2012 osa-aikaisena kulttuurituottajana Terhi Siippainen. Elokuussa 2013 Versossa aloitti myös määräaikaisen osa-aikatyön projektityöntekijä Minnamaria Koistinen, jonka tehtävät koostuvat jalkautuvasta taidekasvatustoiminnasta päiväkodeissa, kerhoissa ja kirjastoissa. Verson toimintaa kehittäneet opinnäytetyöt Vehviläinen, Nanna: Versolle juuria selvitys Varkauden seutukunnallisen ja verkostomuotoisen lastenkulttuurikeskus Verson toimintamahdollisuuksista. Opinnäytetyö, Humanistinen ammattikorkeakoulu, Joensuun yksikkö, kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma, Joensuu Rostedt, Hillevi & Toivanen, Piia: Kun pienet sormet väreihin tarttuu. Päiväkotien työntekijöiden kokemuksia Lastenkulttuurikeskus Verson taidetoiminnasta. Opinnäytetyö, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä, Sosiaalialan koulutusohjelma, Pieksämäki Karhunen, Hanna: Lastenkulttuurikeskus Verson markkinointitutkimus. Opinnäytetyö, Savoniaammattikorkeakoulu, liiketalouden koulutusohjelma, Varkaus Viidessä vuodessa Verson verkostomuotoinen toiminta on versonut vahvan 11 kunnan muodostaman Versoverkon, jossa saavutettavan ja ympärivuotisen lastenkulttuurin tarjonta tavoittaa yli kymmenen tuhatta lasta vuosittain. 3

4 1.2. TOIMINTA-AJATUS Verson palvelut vahvistavat lasten ja nuorten identiteettiä, kasvattavat kulttuurin kokemiseen antamalla mahdollisuuden osallistua elämyksiin ja oman kulttuurin luomiseen. Luovuuteen ja itseilmaisuun kannustavien leikki- ja toimintaympäristöjen kehittäminen on Verson toiminnan keskeinen tavoite. Toiminnan vahvuutena on alueellinen yhteistyö ja moniammatillinen osaaminen, joka edistää lastenkulttuurin saavutettavuutta ja on osaltaan tukemassa perheitä hyvään elämään. Lastenkulttuurin saavutettavuuden edistäminen viemällä taidetoimintaa suoraan toimintayksiköihin on keskeistä Verson toiminnassa VERSON TAVOITTEET JA TEHTÄVÄT Lasten ja nuorten kulttuuristen oikeuksien turvaaminen Taide on perusoikeus (YK:n lastenoikeuksien julistus: 31 artikla) Itse luodun kulttuurin edistäminen, jossa lapsi on toimija. (Opetus- ja kulttuuriministeriön lastenkulttuuripoliittinen ohjelma ) Taide ja hyvä kulttuurielämä on jokaisen perusoikeus, jonka toteutuminen ja perusta luodaan taidekasvatuksella ja lastenkulttuurilla. (Opetusministeriön taiteilijapoliittinen ohjelma v. 2003) Lasten ja nuorten oman kulttuurin vahvistaminen Lasten ja nuorten kulttuurin luomiseen mahdollistavien leikki- ja toimintaympäristöjen kehittäminen Lasten itse luodun kulttuurin esille tuominen Lasten ja nuorten produktiot, näyttelyt ja esitykset Lasten ja nuorten osallisuus taiteen ja kulttuurin kokemiseen ja tuottamiseen 4

5 Päivähoidon ja koulujen kulttuurikasvatuksen tukeminen Taiteilija opettaja/kasvattaja-yhteistyö, taiteilija koulussa -toiminta Opetusmateriaalin tuottaminen Kiertävät produktiot, työpajat, näyttelyt, esitykset Koulutukset ja kurssit kasvattajille ja opettajille Kulttuurilaitosten ja koulujen yhteistyön kehittäminen Lasten itse luodun kulttuurin esille tuominen Yhteistyö kulttuuriopetussuunnitelmien suunnittelussa ja toteutuksessa Alueellisen yhteistyön kehittäminen Yhteistyömuotojen kehittäminen lasten, nuorten ja perheiden parissa toimivien tahojen kanssa (varhaiskasvatus, perusopetus, nuorisotoimi, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi, kirjastot, museot, kulttuurilaitokset, oppilaitokset, taiteen perusopetus, lastenkulttuurin toimijat, järjestöt, yhdistykset, yhteisöt, yritykset) Verkostomuotoisen toimintatavan toteuttaminen ja kehittäminen 11 Verso-kunnan alueella Itä-Suomessa Lastenkulttuuritoiminnan koordinoiminen ja tiedottaminen Lastenkulttuuripalvelujen tuottaminen ja kulttuuriyrittäjyyden edistäminen Lastenkulttuuritoimijoiden yhteistyön kehittäminen esim. yhteisillä produktioilla Ympärivuotinen lastenkulttuuritarjonta: Verso-viikot, satutunnit, työpajat, näyttelyt, tapahtumayhteistyö Taiteilijoiden ja taidekasvattajien työllistäminen ja työtilaisuuksien luominen Koulutustilaisuudet, tiedottaminen ja markkinointi 5

6 1.4. VERSON PAINOPISTEALUEET Leikki- ja toimintaympäristöjen kehittäminen Lasten osallisuuden mahdollistaminen oman ympäristönsä kehittämiseen, luonnonympäristöt leikkiympäristöinä, ympäristökasvatus taiteen keinoin Haja-asutusalueiden toimintaympäristöjen kehittäminen Nukketeatteri Nukketeatteri taidemuotona Nukketeatteri varhaiskasvatuksen taidelähtöisenä menetelmänä Nukketeatterikoulutus varhaiskasvattajille ja opettajille Tarinallinen taidekasvatus Lasten oman kulttuurin luomiseen mahdollistavien taidekasvatusmenetelmien kehittäminen Sanataide osana monitaiteista taidekasvatustoimintaa Satutuntitoiminta kirjastoissa Pienten lasten taidekasvatuksen kehittäminen Monitaiteiset työpajat varhaiskasvatuksessa Verso-viikot perhepäivähoidon ja kotihoidon lapsille Varhaiskasvattajien ja opetushenkilöstön koulutus 6

7 1.5. VERKOSTOMUOTOINEN RAKENNE SAAVUTETTAVAN LASTENKULTTUURIN EDISTÄMISESSÄ Lastenkulttuurikeskus Verso on 11 kunnan muodostama lastenkulttuuriverkosto, jonka perusrahoitus tulee kunnilta. Versoverkosto ylittää maakuntarajat kattaen yhdeksän kuntaa Etelä-Savon maakunnassa ja kaksi kuntaa Pohjois-Savon maakunnassa. Suomen kartalla Verson toiminta-alue on merkittävä. Kuntatalouden ja kuntaliitosten vaatimusten paineissa Verson toimintatapa on malliesimerkki verkostomuotoisesta rakenteesta, jossa toimitaan yli kuntaja maakuntarajojen, lastenkulttuurin saavutettavuuden edistämiseksi. Synergiaetuja saavutetaan keskitetyn koordinoinnin mahdollistamalla hallinnon keveydellä, alueellisella yhteistyöllä ja kuntien poikkihallinnollisella rahoituksella. Osa kuntien maksuosuuksista Versolle ohjataan kuntien kulttuuritoimesta, osa koulu- ja varhaiskasvatustoimesta. Kunnat ovat sitoutuneet lastenkulttuuritoiminnan kehittämiseen yli hallinnonrajojen ja Versossa kehitettyjen lastenkulttuurin toimintamallien vakiinnuttamiseen kunnan perustoimintaan. Kunnissa ymmärretään Verson kulttuurityön painoarvo ennaltaehkäisevässä työssä ja perheiden hyvinvoinnin tukemisessa. Äkillisten rakennemuutosongelmien rasittamat Pohjois- ja Etelä-Savon kunnat eivät kuitenkaan pysty rahoittamaan Verson toimintaa juurikaan nykytasoa suuremmilla jäsenosuuksilla. Verso painottaa toimintansa saavutettavan ja tasa-arvoisen lastenkulttuurin ja taidekasvatuksen toteuttamiseen ja kehittämiseen. Verso vie lastenkulttuurin haja-asutusalueille ja suoraan toimintayksiköihin varhaiskasvatukseen, perusopetukseen, kerhoihin ja kirjastoihin sekä tapahtumiin yhteistyössä kulttuurilaitosten ja alueen taidetoimijoiden kanssa. Haja-asutusalueilla toimiessa lastenkulttuuritoiminnan toteuttamiselle syntyy lisäkustannuksia, sillä etäisyydet ovat pitkät. Yhden päivän aikana ehditään vierailemaan esimerkiksi vain yhdellä kyläkoululla. Verso työllistää alueen taiteilijoita, taidekasvattajia ja kulttuuriyrittäjiä säännöllisesti kulttuuritoiminnan toteuttajiksi kuntien toimintaympäristöihin. Vuosittain noin 30 Verson toiminta-alueella asuvaa taiteilijaa/taidekasvattajaa on mukana Verson taidekasvatus- ja kulttuuritoiminnassa. Valtakunnallisesti merkittävää on Verson osaaminen nukketeatteritaiteen ja nukketeatterin soveltavien menetelmien kehittämisessä. Verso kehittää nukketeatterin taidekasvatuksellisia menetelmiä erityisesti varhaiskasvatukseen. Alueen vahva nukketeatteriosaaminen perustuu nukketeatterikoulutuksen olemassaoloon Pieksämäen Seurakuntaopistossa ja alueella vaikuttaviin nukketeatteriammattilaisiin, jotka kaikki ovat mukana Verson taidekasvatustyössä. Verson painopistealueena on alusta asti ollut nukketeatteritaide ja vuonna 2014 Verso aikoo Suomen Unima ry:n juhlavuoden kunniaksi vahvistaa nukketeatterin asemaa taidekentällä sekä julkaista useita menetelmäoppaita nukketeatterikasvatuksen edistämiseksi. 7

8 Versolle juuria selvityksen lapsinäkökulma Lapsilta kysyttiin MITÄ ON LASTENKULTTUURI? Vastauksissa lähes puolessa esiintyi sana leikki tai leikkiminen. Lapsi on leikkiminen. Lastenkulttuurissa voi syödä. Jotain niinku lasten puistoa. Sellasta niinku lastenmuseookin. Että on kivaa olla lapsi. Äitin lapsi. Lapsi elää. Lapset leikkii ja pelaa. Lapsi on pieni ihminen. Varmaankin joku lasten uutinen. Tulee mieleen ne kulttuurilapset. Ne sanat siis toisinpäin. Mielikuvitusmatka Verso lapsen maailmaan,

9 2. Toiminta 2.1. VERSOKUNNAT JA NIISSÄ ASUVIEN LASTEN LUKUMÄÄRÄ Verson 11 jäsenkuntaa ovat Varkaus, Pieksämäki, Mikkeli, Savonlinna, Leppävirta, Joroinen, Heinävesi, Juva, Rantasalmi, Mäntyharju ja Hirvensalmi. Kunnista kaksi, Varkaus ja Leppävirta sijaitsevat Pohjois-Savon maakunnassa ja loput yhdeksän Etelä-Savon alueella. Kuntien alueella asuu kaikkiaan alle 18-vuotiasta lasta ja nuorta. Verson toiminta painottuu jäsenkuntien toiveesta erityisesti varhaiskasvatukseen ja kotona hoidettujen alle kouluikäisten saavutettavan kulttuuritoiminnan edistämiseen. 0 6-vuotiaita lapsia alueella asuu Pääosin Etelä-Savon kunnista koostuva Verson toiminta-alue on kärsinyt vuosikausia muuttotappiosta. Samaan aikaan väestön keski-ikä on noussut, ja Etelä- Savo on Suomen iäkkäin maakunta. Etelä-Savossa väestön keski-ikä oli vuonna 2010 vajaat 46 vuotta kun se koko maassa oli noin 41,5 vuotta. Vanhempien ikäluokkien osuus on kasvanut ja lasten sekä nuorten ikäluokkien osuudet ovat pienentyneet. Etelä-Savossa syntyneiden lasten määrä on vähentynyt useiden vuosien ajan. Tähän on vaikuttanut perhekoon pienenemisen lisäksi synnytysikäisten asukkaiden väheneminen. Maakunnan väestön väheneminen vaikuttaa oleellisesti myös työvoiman vähenemiseen. Työvoiman ulkopuolella olevassa väestössä eläkeläisten määrä on lisääntynyt ja lasten määrä vähentynyt. Väestörakenne tuo kunnille monia haasteita palvelujen järjestämisessä. Väestöllinen huoltosuhde, eli alle 15-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden määrä 100 työikäistä kohden, oli vuoden 2012 lopussa koko maassa 54,3 ja alueittain tarkasteltuna korkein Etelä-Savon maakunnassa (63,2). Etelä-Savo on harvaan mutta tasaisesti läpi koko alueen asuttu. Maakunnan asukastiheys on 11,1 asukasta/maakm2, kun vastaava luku koko maassa on 17,7. Alueella on useita asuttuja seutuja, joista matka-aika lähimpään palveluja tarjoavaan keskukseen on yli puoli tuntia. Vesistöt, joiden rannoille asutus on aikanaan levittäytynyt, hidastavat nykyistä liikennettä, kun niitä joudutaan kiertämään. Lähteet: Etelä-Savo ennakoi / Tilastokeskus Tilastokeskus / Väestörakenne 9

10 Verson jäsenkuntien asukasluvut ikäryhmittäin v Lähde: Tilastokeskuksen Tilastotietokannat > Tietokanta: PX-Web Statfin > Väestö/Väestörakenne

11 2.2. TOIMINNALLA SAAVUTETTAVAT LAPSET Versolla ei ole omia toimitiloja, sillä toiminta viedään suoraan sinne missä lapset ovat: päiväkoteihin, kouluihin, iltapäiväkerhoihin, avoimen varhaiskasvatuksen ja seurakuntien kerhoihin, kirjastoihin ja muiden yhteistyökumppanien tiloihin. Näissä tilaisuuksissa tavataan vuosittain resursseista riippuen noin lasta ja heidän hoitajaansa, opettajaansa tai vanhempaansa. Vuonna 2013 toiminnalla tavoitettiin lasta ja aikuista. Lisäksi Verso tavoittaa lapsiperheitä ja lasten parissa työskenteleviä esimerkiksi - sivuston tarjoaman lastenkulttuuritoiminnan tiedotuksen sekä Vinkkivasun ideapankin kautta. Sivuston kävijämäärä on 02/2014 mennessä, 3,5 vuoden aikana yhteensä Myös Mikkelin ja Savonlinnan päiväkodeissa kiertävät Verson toteuttamat nukketeatterimatkalaukut (14 kpl) tavoittavat lapsia ja lasten kanssa työskenteleviä viikoittain. Tavoitteena on tuottaa vastaavia nukketeatterimatkalaukkuja jokaiseen Verso-kuntaan. Verson painopistealueena on varhaiskasvatukseen suunnattu taidetoiminta, jonka toteuttajiksi palkataan pääsääntöisesti versokuntien alueella asuvia taiteilijoita ja taidekasvattajia. Taidetyöpajat varhaiskasvatuksessa vakiinnutetaan kunnan perustoiminnaksi ja taiteilijoiden työpajat vuosittain toteutuviksi. Esimerkiksi Pieksämäellä Tunteiden Tuuli tunnetaitokasvatus kokonaisuuden saa jokainen esikoululainen ja 1-luokkalainen vuosittain. Toimintaan liittyy myös varhaiskasvatuksen ja opettajien koulutus. Lastenkulttuurikeskus Verso toimii eri kunnissa eri tavoin, sillä toiminnan kuntakohtainen laajuus suhteutetaan kunnan maksuosuuteen ja painopistealueissa on kuntakohtaista vaihtelua. Verso toimii ennen kaikkea haja-asutusalueilla paikaten niitä alueita, joita muu kulttuuritoiminta ei tavoita. Suurimmassa osassa Verso-kuntia Verso toteuttaa kunnan koko lastenkulttuuritoiminnan. Pienissä kunnissa Verso tavoittaa koko ikäryhmän, suuremmissa kaupungeissa puolestaan täydennetään kunnan omaa kulttuuritoimintaa. Esimerkiksi Leppävirran kunnassa Verso on toiminut vuonna 2013 ainoastaan alle kouluikäisten parissa. Kunnassa asuu vuotiasta, ja Verso on saavuttanut perhepäivähoito- ja kotihoitolasten työpajatoiminnalla, satutuntitoiminnalla ja varhaiskasvatusyksiköihin jalkautuvalla taidekasvatustoiminnalla vuoden 2013 aikana 1077 leppävirtalaista lasta ja 192 aikuista. Verson toiminnassa korostuu varhaiskasvatus- ja opetushenkilöstön koulutus, jonka kautta edistetään lastenkulttuurin saavutettavuutta. Yksiköihin jalkautuvassa työpajatoiminnassa ryhmän ohjaajat ja opettajat osallistuvat toimintaan ja sen kehittämiseen, jolloin menetelmäosaaminen voi jäädä pysyväksi osaksi päiväkotien ja koulujen toimintaa. Lasten ohjaajia/opettajia ja vanhempia Verson toiminnoissa oli vuoden 2013 aikana mukana

12 2.3. TOIMINNAN ORGANISOITUMINEN JA TOIMINTATAPA Lastenkulttuurikeskus Verso on 11 kunnan yhteinen verkosto, jonka rahoitus koostuu tällä hetkellä kokonaisuudessaan jäsenkuntien omarahoitusosuuksista (yhteensä ). Lisäksi Verso hallinnoi ESRrahoitteista Versoverkko Etelä-Savoon ( )-hanketta. Verso sai vuodelle 2014 OKM:n avustuksen (25 000). Verso toimii kahden maakunnan, Etelä- ja Pohjois-Savon alueella kuten hallinnoijaorganisaatio Soisaloopistokin. Verson toiminta toteutuu hallinnonrajat ylittävänä yhteistyönä myös kuntien hallinnossa. Verson lastenkulttuurikoordinaattori, FM, taidekasvattaja Mervi Riikonen, kulttuurituottaja, tradenomi Terhi Siippainen sekä projektityöntekijä, KM Minnamaria Koistinen toimivat tällä hetkellä osa-aikaisina työntekijöinä. Toimisto sijaitsee Soisalo-opiston / Soisalo-kuvataidekoulun tiloissa Varkaudessa. Lastenkulttuurikoordinaattori koordinoi alueellista lastenkulttuurityötä ja toimii pääsääntöisesti asiantuntija- ja kehittämistehtävissä. Riikonen toimii saakka Versoverkko Etelä-Savoon -hankkeen projektipäällikkönä (50% kokonaistyöajasta). Kulttuurituottajan tehtäviin kuuluvat Verso-viikkojen sekä muun ympärivuotisen toiminnan tuottaminen kaikkien 11 kunnan alueella (70% työajasta), Versoverkko Etelä-Savoon -hankkeen tiedotus ja dokumentointityö (20%) sekä Soisalo-opiston tehtävät Kestävän kehityksen ja sosiaalisen median saralla (10%). Soisalo-opiston ja lastenkulttuurikeskus Verson yhteiseksi projektityöntekijäksi ajalle palkattu Minnamaria Koistinen toimii Verson tehtävissä 30% osa-aikaisesti toteuttaen päiväkoteihin, kerhoihin ja kirjastoihin jalkautuvaa taidekasvatustoimintaa erityisesti teatterin, sanataiteen ja musiikin alueella. Taidetoiminnan toteuttajina Versossa ovat versokuntien alueella asuvat taiteilijat ja taidekasvattajat, joista Verso on koonnut ympärilleen taiteen eri alueiden ammattilaisten luovan toimijaverkoston. Paikallisten ammattilaisten työllistäminen on yksi Verson merkittävistä tavoitteista. Verso ostaa palveluja taiteilijaryhmiltä, taiteilijoilta ja taidekasvattajilta, joista osa työllistyy Verson kautta pitkäaikaisiin projekteihin ja toimintoihin, osa on mukana kertaluontoisesti. Esimerkiksi Pieksämäellä Verso tekee pitkäjänteistä työtä esi- ja alkuopetukseen suunnatun tunnetaitokasvatuksen saralla, ja draamaohjaaja Nazia Asif on kehittänyt Tunteiden Tuuli-menetelmää kiertäen viikoittain kaupungin 6-7-vuotiaiden parissa vuoden 2012 alusta lähtien. Toimintaa ollaan kirjaamassa osaksi seudullista esiopetussuunnitelmaa ja draama on kirjattu Pieksämäen Kulttuuriopetussuunnitelmaan 1-luokkalaisille Verson toteuttamana. 12

13 Vuonna 2013 Verson toimintoja on ollut toteuttamassa 30 Verson alueella asuvaa taiteilijaa / taidekasvattajaa. Etelä-Savon alueella on vahvaa nukketeatteriosaamista, joka pohjautuu sekä Pieksämäellä toteutettavaan nukketeatterikoulutukseen että alueella asuviin nukketeatterin ammattilaisiin. Seurakuntaopistossa Pieksämäellä on teatterialan ammattitutkinnon nukketeatterin suuntautumisosion valmistavaa koulutusta ja näyttötutkintojen vastaanottoa. Verso tekee koulutusyhteistyötä Seurakuntaopiston kanssa. Koulutuksen vastuuopettajana toimii FM teatteriohjaaja Marja-Liisa Lintunen, jolla on myös oma nukketeatteriin erikoistunut Salainen Teatteri. Etelä-Savon nukketeatterin ja lastenkulttuurin läänintaiteilija Aapo Repo (Mikkeli) on vahvasti mukana Verson työssä ja häneltä ostetaan myös Nukketeatteri Reaktorin esityksiä ja palveluita. Slovenian valtionpalkinnolla nukketeatterityöstään AEIOU-ryhmän kanssa palkittu Katja Kähkönen on paluumuuttanut Joroisiin ja on kehittämässä Verson taidekasvatustoimintaa. Myös Katja Kähkösen työryhmältä ostetaan esityksiä ja palveluita. Savonlinnalaiselta nukketeatterikasvattaja Helena Kaipiolta tilataan erityisesti asiantuntija- ja koulutuspalveluita sekä varhaiskasvatuksen käyttöön suunnattuja nukketeatterimatkalaukkuja. Yhä kasvavassa määrin Verson toiminnoissa ovat mukana Soisalo-taideleikkikoulun ja Soisalo-opiston taiteen perusopetuksen opettajat tanssin, musiikin ja kuvataiteen aloilta. Verson toiminnoissa opiston opettajat toteuttavat taidekasvatusta eri taideaineita integroiden. 13

14 Palvelut tuotetaan jäsenosuuksien suhteessa Jäsenkunnille tarjotaan Verson palveluja kuntien rahoitusosuuksien suhteessa. Kunnan maksamalla rahoitusosuudella hankittuun Verso-jäsenyyteen automaattisesti kuuluvat osa-alueet jokaisella Verso-paikkakunnalla vuonna 2014: Jäsenyys alueellisessa yhteistyöverkostossa, joka koordinoi, kehittää ja edistää lasten ja nuorten kulttuuria ja sen saavutettavuutta. Lastenkulttuurikoordinaattorin, kulttuurituottajan ja projektityöntekijän palvelut. Näkyvyys Verson alueellisessa toiminnassa mm. esitteissä, julkaisuissa sekä versoverkko.fi -sivustolla, jonne mm. päivitetään kuntakohtaiset lasten ja nuorten tapahtumakalenterit. Sivusto palvelee myös perhepäivähoitajia ja kotona hoidettuja lapsia esim. luovan toiminnan vinkkien muodossa. Lisäksi Verso hyödyntää yhä aktiivisemmin sosiaalisen median kanavia (mm. blogi: ja Facebook: joiden avulla tavoitetaan yhä suurempi joukko lapsiperheitä ja lisätään lastenkulttuuritoiminnan saavutettavuutta. Jokaisella Verso-paikkakunnalla järjestetään vuosittain pienten lasten taideviikko, Verso-viikko, joka koostuu erilaisista työpajoista ja/tai esityksistä, ja sen sisältö suunnitellaan yhteistyössä kaupungin/kunnan kulttuuritoimen sekä varhaiskasvatuksen edustajien kanssa. Verso tuottaa taideviikon ja välittää tiedotusmateriaalit kaikille yhteistyökumppaneille. Työpajojen toteuttajiksi työllistetään pääosin paikkakunnan omia taiteilijoita/taidekasvattajia. Kunnan rahoitusosuuden mahdollistamissa puitteissa järjestetään myös Verso-viikon ulkopuolista toimintaa, kuten päivähoitoon, esiopetukseen tai kouluihin suunnattuja kokonaisuuksia tai varhaiskasvatus/opetushenkilöstön koulutusta. Lisäksi Verso toteuttaa ostopalveluna erilaisia kulttuuripalveluja, kuten Pieksämäen Nukkekodin kesätoiminnan, osuuden Vekara- Varkaus -festivaalista, työpajoja tai esityksiä eri tahojen järjestämiin tapahtumiin. Verso voi myydä yksittäisiä palveluja myös niihin alueen kuntiin, jotka eivät ole Verso-jäseniä. Verso-tiimi Verso-tiimi on versokuntien edustajista muodostettu asiantuntijaryhmä, joka ohjaa ja valvoo lastenkulttuurikeskuksen toimintaa kokoontuen noin viisi kertaa vuodessa. Verso-tiimin jäsenet ovat kulttuurisihteeri Anne Puurunen (Varkaus), sivistysjohtaja Johanna Vesterinen (Leppävirta), vapaa-aikasihteeri Tiina Silvast-Törrönen (Pieksämäki), vapaa-aikatoimenpäällikkö Anitta Korhonen (Joroinen), sivistysjohtaja Maarika Kasonen (Heinävesi), kulttuurituottaja Susanna Latvala (Mikkeli), kulttuuri- ja nuoriso-ohjaaja Kaisa Suhonen (Juva), nuoriso-ohjaaja Ann-Helena Koivunoro (Rantasalmi), kulttuuritoimenjohtaja Outi Rantasuo (Savonlinna), kulttuurisihteeri Anu Yli-Pyky (Mäntyharju), nuorisonohjaaja Heidi Nironen (Hirvensalmi) sekä esittelijöinä koordinaattori Mervi Riikonen ja kulttuurituottaja Terhi Siippainen Versosta. 14

15 2.4. YHTEISTYÖKUMPPANIT Verso tekee laaja-alaista yhteistyötä 11 kunnan varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, nuoriso-, kulttuuri- ja vapaaaikatoimijoiden kanssa, kirjastojen, museoiden sekä erilaisten kulttuuri- ja taidelaitosten ja tapahtumatoimijoiden kanssa. Koska Versolla ei ole omaa toimitilaa, jossa taidekasvatusta toteutettaisiin, suunnitellaan toiminta aina yhteistyössä em. tahojen kanssa. Varhaiskasvatuksen edustajat ovat mukana suunnittelemassa jalkautuvan taidekasvatuksen sisältöjä, joita teemoitetaan päivähoidon arjessa ajankohtaisten teemojen mukaisesti. Koulujen, iltapäiväkerhojen tai nuorisotoimen palveluiden kanssa suunnitellaan toimintaan luontevasti lomittuvaa taidekasvatusta työpajoina tai esityksinä. Kirjastot ovat osoittaneet monimuotoisuutensa toimiessaan joustavassa yhteistyössä niin satutuntien kuin muidenkin työpajojen suhteen. Yksi Verson toimintamuodoista ovat esimerkiksi kirjastoseikkailut, joiden aikana kirjastossa järjestetään nonstop-periaatteella toimiva lastenkulttuuritapahtuma erilaisine toimipisteineen. Museoissa järjestetään paitsi työpajatoimintaa, myös lasten omia näyttelyitä (mm. Taidetulkki-toiminta Varkaudessa, Askel Kuvataideseikkailuun Mäntyharjulla). Yhteistyökumppaneita ovat mm. Olavinlinna (Savonlinna), Taidekeskus Salmela (Mäntyharju), lasten festivaali Vekara- Varkaus (Varkaus), nukketeatterifestivaali Satujen sateenvarjo (Mikkeli, Pieksämäki ja Savonlinna), Hulivili-karnevaali (Mikkeli), Tapahtumaverkko ry (Pieksämäki), joiden järjestämiin tapahtumiin Verso tuottaa taidekasvatuksellista sisältöä joko työpajojen, taideleikkituokioiden tai erilaisten esitysten muodossa. Oppilaitosyhteistyötä on tehty kautta Verson historian, ja sitä syvennetään yhä tarjoamalla työharjoittelu-, opinnäytetyö-, työkokeilu- ja työelämävalmennusmahdollisuuksia alueen opiskelijoille ja työttömille työnhakijoille. Yhteistyötä on tehty ja jatketaan mm. Savonia-ammattikorkeakoulun, Savon ammatti- ja aikuisopiston, Seurakuntaopiston Pieksämäen yksikön, Mikkelin ammattikorkeakoulun, Hämeen ammattikorkeakoulun, Itä-Suomen yliopiston ja Savonlinnan taidelukion opiskelijoiden kanssa. Verso on mukana useissa kehittämishankkeissa. Soisalo-opisto on saanut Opetushallitukselta laatu- ja kehittämisavustusta vuosille organisaation rakenteellisiin muutoksiin ja taidepedagogiikan kehittämiseksi, ja kehittämistyössä Versolla on merkittävä rooli taidekasvatustoiminnan saavutettavuuden edistämiseksi. Itäsuomalaista lastenkulttuuriyhteistyötä kehitetään Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan alueella yhteistyössä Taiteen edistämiskeskuksen Itä-Suomen toimialueen kanssa. Pohjois-Savossa toimiva Sanataidekoulu Aapeli sekä pohjoiskarjalainen Sanaratas ry tekevät sanataiteen saralla yhteistyötä lastenkulttuurikeskus Verson kanssa. Lapinlahdella toimivan Lastenkulttuurikeskus Lastun kanssa on tehty yhteisprojekteja ja yhteistyön tapoja kehitetään tiiviimmäksi yhteisessä itäsuomalaisessa verkostossa. 15

16 2.5. KUNTIEN VARHAISKASVATUS- JA KULTTUURIOPETUSSUUNNITELMAT Lastenkulttuurikeskus Verson toiminta-alueella osassa kunnista on käytössä kulttuuriopetussuunnitelmat tai kulttuuripolut ja osassa ei. Verso on ollut mukana esimerkiksi Pieksämäen kaupungin kulttuuriopetussuunnitelmatyössä ja toteuttaa Pieksämäellä vuosittain 1-luokkalaisten draamakasvatusosuuden Tunteiden Tuuli -menetelmällä. Pieksämäen peruskoulun luokkalaisille laaditussa kulttuuriopetus-suunnitelmassa on jokaiselle vuosiluokalle kulttuuriteema, jonka mukaisesti koulut toteuttavat suunnitelmaa eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Varkauden kaupungissa kulttuuriopetussuunnitelmaa ollaan parhaillaan laatimassa monialaisessa yhteistyössä eri toimijoiden kesken. Verso on mukana kehittämistyössä ja Verson painopistealueeksi on tulossa pienten koulujen, eli 0 2-luokkien kulttuurikasvatus ja erityisesti nukketeatteri. Varkaudessa on lisäksi käytössä 9-kortti, jolla 9- luokkalaiset saavat kulttuuriin liittyviä etuja. Savonlinnan kaupungissa on kulttuuripolku, joka on otettu käyttöön vuonna Kulttuuripolun kautta jokainen peruskoululainen käy vuosittain jossakin kulttuurilaitoksessa tai osallistuu johonkin kulttuuritapahtumaan tai pääsee muulla tavoin osalliseksi taiteesta ja kulttuurista. Mikkelin kaupunki on Verson toiminta-alueen kaupungeista pisimmällä kulttuurikasvatussuunnitelmien toteutuksen suhteen. Peruskoululaisille laaditun kulttuuripolun ja varhaiskasvatuksessa toimivan Kulttuurikamelin kautta järjestetään jokaiselle päivähoitolapselle ja peruskoululaiselle vierailu kulttuurilaitokseen tai taiteilijavierailu kouluun/päiväkotiin. Lastenkulttuurikeskus Verso suunnittelee toiminnot yhteistyössä Kulttuurikamelin kanssa ja painottaa toimintaa sinne, minne Kulttuurikamelin toiminta ei yllä, kuten perhepäivähoitajien ja kotihoitolasten pariin sekä kaupungin reuna- ja haja-asutusalueille. Leppävirralla, Heinävedellä, Joroisissa, Juvalla, Rantasalmella, Hirvensalmella ja Mäntyharjulla kulttuurikasvatus- tai opetussuunnitelmia ei ole vielä käytössä, mutta tahtotila niiden luomiseksi on vahva. Esimerkiksi Juvan kunnalle valmistui vuonna 2012 opinnäytetyö kulttuurikasvatussuunnitelman käyttöönotosta. Suunnitelmaa ei ole kuitenkaan vielä pystytty luomaan. Verson toiminta Juvalla tukee hyvin aiemmin suunniteltua polkua ja kunnan toiveena on, että Verso olisi yhtenä palasena mukana polkua rakennettaessa. Joroissa ja Rantasalmella kuntakohtaiset opetussuunnitelmatyöryhmät pohtivat kulttuuriopetussuunnitelmatyötä ja lastenkulttuurikeskus Versolta toivotaan jatkossa tukea. Hirvensalmella puolestaan suunnitellaan kulttuuriopetussuunnitelmatyön kytkemistä uuden opetussuunnitelman käyttöönottoon. 16

17 3. Toimintasuunnitelma LAADULLISET TAVOITTEET 2014 Saavutettava ja tasa-arvoinen lastenkulttuuri Versoverkon laadullisten tavoitteiden perustana ovat lasten kulttuuristen oikeuksien toteutuminen saavutettavan ja kaikille lapsille tarjottavan tasa-arvoisen, maksuttoman lastenkulttuurin avulla Verso vie maksuttoman lastenkulttuurin suoraan kuntien toimintayksiköihin varhaiskasvatukseen, kouluihin, kirjastoihin ja kulttuurilaitoksiin sekä lapsiperheille suunnattuihin tapahtumiin Toiminnan suunnittelussa huomioidaan haja-asutus- ja kuntaliitosalueet Taiteen soveltavien menetelmien vakiinnuttaminen kuntien toimintaympäristöön Verson tuottama lastenkulttuuritoiminta vakiinnutetaan osaksi kuntien vuosittaista perustoimintaa kirjaamalla toimintamallit osaksi varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmia Verson tavoitteena on myös vahvistaa varhaiskasvatushenkilöstön ammatillista osaamista kulttuuri- ja taidekasvatuksen soveltavien menetelmien käytössä Pedagogisen henkilöstön ja taiteilijoiden yhteistyön vahvistaminen leikki- ja toimintaympäristöjen kehittämisessä ja menetelmäoppaiden luomisessa Kestävän kehityksen arvopohja toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa Versoverkon arvoperustaan kuuluvat kestävän kehityksen periaatteet ja ekologiset, kierrätystä suosivat toimintatavat Tavoitteena on taide- ja ympäristökasvatus, joka tukee lasten ja yhteisöjen elinikäistä kasvua kestävän kehityksen mukaiseen ja luonnon tasapainoa edistävään hyvinvointiin ja kulttuuriin 17

18 3.2. MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET 2014 Verson tavoitteena on saavuttaa vuoden 2014 aikana lasta kasvattajineen. * Kuntakohtaiset toiminnot s Tilaisuuksia järjestetään vuoden 2014 aikana noin 400. Tilaisuuksiin lukeutuvat 11 Verso-viikon aikana toteutettavat pienten lasten taidetyöpajat ja esitykset sekä Verso-viikkojen ulkopuolella tapahtuva ympärivuotinen lastenkulttuuritoiminta, kuten museoiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettavat työpajat, kirjastoissa toteutettava satutuntitoiminta 7 paikkakunnalla, päiväkoteihin jalkautuva monitaiteinen taidekasvatustoiminta, koululaisten kanssa toteutettavat projektit ja lasten kanssa työskentelevien koulutustilaisuudet. Verso-viikot jokaisessa 11 jäsenkunnassa, suunnattu pääsääntöisesti perhepäivähoitoryhmille ja kotihoitolapsille. Verson hallinnoiman Versoverkko Etelä-Savoon -hankkeen pilottitoimintaa on toteutettu vuosina kaikkiaan 9 paikkakunnalla ja osa piloteista jatkuu kevään 2014 aikana. Hanke päättyy Verso tuottaa palveluja jäsenkuntiinsa suhteutettuna kunnan jäsenmaksuosuuteen. Kuntakohtaisesti resurssien mukaan toteutetaan päiväkoteihin, kouluihin ja kerhoihin työpajatoimintaa sekä varhaiskasvatushenkilöstön taidekasvatuskoulutusta. Varkaudessa kevään 2014 aikana jokaiseen kahdeksaan päiväkotiin jalkautuvat monitaiteiset Satusalkkuseikkailut yhteistyössä Soisalotaideleikkikoulun kanssa. Satusalkkuseikkailu-toimintaa jatketaan syksyllä 2014 Leppävirralla ja sitä suunnitellaan laajennettavaksi syksyllä 2014 myös muihin opistokuntiin, Joroisiin ja Heinävedelle. Lisäksi Varkaudessa kehitetään esiopetukseen kuukausittain jalkautuvaa monitaidekasvatustoimintaa. Satutuntitoimintaa toteutetaan kaikkiaan 7 paikkakunnalla (Varkaus, Pieksämäki, Leppävirta, Joroinen, Juva, Rantasalmi ja Savonlinna). Satutuntitoiminta pyritään laajentamaan jatkossa kaikille Verso-paikkakunnille. Varkaudessa jatketaan museoyhteistyötä: Varkauden museon perhesunnuntait sekä Taidetulkki-toiminta Museoyhteistyötä tullaan toteuttamaan Savonlinnan maakuntamuseon, Olavinlinnan ja Mäntyharjun Iso-Pappilan museon kanssa Pieksämäen kaupunki ostaa Versolta Sadun ja Seikkailun talo - Nukkekodin kesätoiminnan toukokuusta elokuuhun Verso on mukana tapahtumissa, kuten Vekara-Varkaus (kesäkuu 2014 Varkaus ja ympäristökunnat), Hulivili-karnevaali (Mikkeli, heinäkuu 2014), Satujen Sateenvarjo-nukketeatterifestivaali (Mikkeli, Pieksämäki, Savonlinna, elokuu 2014) ja Syystulet (Savonlinna, elokuu 2014). Versoverkko Etelä-Savoon -hankkeen päätösseminaari Versotarhan Sadonkorjuupäivä järjestetään Pieksämäellä kulttuurikeskus Poleenissa Seminaarissa esitellään kaikkien pilottien tulokset. Itäsuomalaista yhteistyötä jatketaan Lastenkulttuurikeskus Lastun, Joensuun kaupungin, Joensuun Perheentalon ja Taiteen edistämiskeskuksen Joensuun sivutoimipisteen kanssa. 18

19 3.3. MENETELMÄOPPAAT Vuoden 2014 aikana Versossa tuotetaan useita menetelmäoppaita, joista osa toteutetaan ESR-rahoitteisen Versoverkko Etelä-Savoon hankkeen puitteissa, osa Verson perustoimintana. Menetelmäoppaat julkaistaan pääosin sähköisenä, osasta julkaistaan painetut versiot. Versossa on tuotettu vuosien varrella myös -sivujen Vinkkivasu-osioon vapaasti käytettävissä olevia, lasten oman kulttuurin luomiseen kannustavia ideoita ja pieniä pdfopaslehtisiä, jotka on suunnattu erityisesti perhepäivähoitajille ja kotona hoidettujen lasten vanhemmille. Satu ja Aatos tarinallista taidekasvatusta teatterin keinoin (maaliskuu 2014) Kohderyhmä: kirjastot, varhaiskasvatus ja alakoulut Tunteiden Tuuli tunnetaitokasvatusta draaman keinoin (maaliskuu 2014) Kohderyhmä: esiopetus ja alakoulut Musiikki yhteistä on lasten ja ikäihmisten yhteiset musiikkituokiot (maaliskuu 2014) Kohderyhmä: varhaiskasvatus, esiopetus ja alakoulut 19

20 Lapset taiteen tulkkeina (Varkauden museot ja Verso, syksy 2014) Kohderyhmä: esiopetus ja alakoulut Nukketeatterimatkalaukut nukketeatteri varhaiskasvatuksen osallistavana menetelmänä (maaliskuu 2014) Kohderyhmä: varhaiskasvatus ja esiopetus Värivarjoteatteri nukketeatterin elämyksellinen tarinatila (syksy 2014) Kohderyhmä: varhaiskasvatus, esiopetus ja alakoulut Satusalkkuseikkailu monitaiteista taidekasvatusta (Verso, Soisalo-opisto ja alueen varhaiskasvatus, syksy 2014) Kohderyhmä: varhaiskasvatus ja esiopetus 20

Lastenkulttuurikeskus Verson strategia vuosille

Lastenkulttuurikeskus Verson strategia vuosille 1 n strategia 2016-2020 n strategia vuosille 2016 2020 Sisältö 1 2 n arvot 3 n visio 2020 4 n toimintaa ohjaavat asiakirjat ja linjaukset 5 n tehtävät 6 n verkoston jäsenyys 7 n toiminnan organisoituminen

Lisätiedot

Keski-Savon kuntien kulttuurikasvatussuunnitelma osana seudullista opetussuunnitelmaa

Keski-Savon kuntien kulttuurikasvatussuunnitelma osana seudullista opetussuunnitelmaa Kulttuuriketju Keski-Savon kuntien kulttuurikasvatussuunnitelma osana seudullista opetussuunnitelmaa Mikä Kulttuuriketju? Lastenkulttuurikeskus Verson koordinoima Keski-Savon seudullinen kulttuurikasvatussuunnitelma

Lisätiedot

5 Etelä-Savo. 5.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

5 Etelä-Savo. 5.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 5 Etelä-Savo 5.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 5.1. ETELÄ-SAVO Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 2 kpl Taajaan asutut: 2 kpl Maaseutumaiset: 13 kpl Etelä-Savossa

Lisätiedot

Oppiminen taidekasvatuksen kautta Taikalampun monipuoliset työkalut opettajan apuna Saara Vesikansa 11.9.2013 Kuntamarkkinat

Oppiminen taidekasvatuksen kautta Taikalampun monipuoliset työkalut opettajan apuna Saara Vesikansa 11.9.2013 Kuntamarkkinat Oppiminen taidekasvatuksen kautta Taikalampun monipuoliset työkalut opettajan apuna Saara Vesikansa 11.9.2013 Kuntamarkkinat Mikä on Taikalamppu? Lasten- ja nuortenkulttuurikeskusten verkosto Perustettu

Lisätiedot

KULTTUURITALO VALVE Saatavuuden ja saavutettavuuden toteuttaminen monialaisena yhteistyönä

KULTTUURITALO VALVE Saatavuuden ja saavutettavuuden toteuttaminen monialaisena yhteistyönä KULTTUURITALO VALVE Saatavuuden ja saavutettavuuden toteuttaminen monialaisena yhteistyönä Arja Huotari kulttuuritalon johtaja Sivistys- ja kulttuuripalvelut Oulun kaupunki 7.2.2018 Kulttuuritalo Valve

Lisätiedot

Kulttuuri- ja opetussektorin yhteistyö Lastenkulttuuripoliittinen ohjelmaehdotus ja sitä tukevat hankkeet. Saara Vesikansa 1.10.

Kulttuuri- ja opetussektorin yhteistyö Lastenkulttuuripoliittinen ohjelmaehdotus ja sitä tukevat hankkeet. Saara Vesikansa 1.10. Kulttuuri- ja opetussektorin yhteistyö Lastenkulttuuripoliittinen ohjelmaehdotus ja sitä tukevat hankkeet Saara Vesikansa 1.10.2014 Lastenkulttuurikeskusten verkosto Taikalamppu Lasten- ja nuortenkulttuurikeskusten

Lisätiedot

Leka leikki ja kasvu verkostomainen lastenkulttuurikeskus lapsille ja nuorille

Leka leikki ja kasvu verkostomainen lastenkulttuurikeskus lapsille ja nuorille Leka leikki ja kasvu verkostomainen lastenkulttuurikeskus lapsille ja nuorille Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:n hallitus päätti 16.8.2016 perustaa yhdistyksen yhteyteen Leka leikki ja kasvu verkostomaisen

Lisätiedot

KULTTUURIKETJU - Keski-Savon kulttuurikasvatussuunnitelma

KULTTUURIKETJU - Keski-Savon kulttuurikasvatussuunnitelma KULTTUURIKETJU - Keski-Savon kulttuurikasvatussuunnitelma Kulttuurikasvatussuunnitelman tarkoituksena on taata kaikille oppilaille yhtäläiset oikeudet kulttuuriin. Kulttuurikasvatussuunnitelma tukee koulujen

Lisätiedot

3 Etelä-Karjala. 3.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

3 Etelä-Karjala. 3.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 3 Etelä-Karjala 3.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Etelä-Karjalan maakunta jakautuu kahteen seutukuntaan ja kymmeneen kuntaan. Kunnista Imatra ja maakuntakeskus Lappeenranta

Lisätiedot

Väestö- ja muuttoliiketietoja Etelä-Savosta ja alueen kunnista. Tietopaketti kuntavaaliehdokkaille

Väestö- ja muuttoliiketietoja Etelä-Savosta ja alueen kunnista. Tietopaketti kuntavaaliehdokkaille Väestö- ja muuttoliiketietoja Etelä-Savosta ja alueen kunnista Tietopaketti kuntavaaliehdokkaille Sisältö Väkiluvun kehitys (maakunta, kunnat) Väestöennuste 2015-2040 (maakunta, kunnat) Ikärakenne ja ennuste

Lisätiedot

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Lähtökohdat Toimijat etäällä toisistaan, maakunnallisen toiminnan lisääminen - ) eri toimijoiden kohtaamisia ja voimavarojen tehokkaampaa yhdistämistä Tahto

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

10 Kymenlaakso. 10.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti KYMENLAAKSO

10 Kymenlaakso. 10.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti KYMENLAAKSO Kulttuuria kartalla 10 Kymenlaakso 10.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 10.1. KYMENLAAKSO Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 3 kpl Taajaan asutut: - kpl Maaseutumaiset: 4 kpl Kymenlaakson

Lisätiedot

Lappeenrannan kulttuuripolku

Lappeenrannan kulttuuripolku Lappeenrannan kulttuuripolku Kulttuuripolku on suunnitelma, jonka avulla toteutetaan koulujen taide- ja kulttuurikasvatusta. Sisällöt ja teemat pohjautuvat opetussuunnitelman Ihmisenä kasvamisen aihekokonaisuuteen.

Lisätiedot

14 Pohjois-Karjala. 14.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

14 Pohjois-Karjala. 14.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 14 Pohjois-Karjala 14.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 14.1. POHJOIS-KARJALA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 1 kpl Taajaan asutut: 4 kpl Maaseutumaiset: 9 kpl

Lisätiedot

Pieksämäki VERSO ja MATKALAUKUT 4.4. 2014:

Pieksämäki VERSO ja MATKALAUKUT 4.4. 2014: Pieksämäki VERSO ja MATKALAUKUT 4.4. 2014: EHDOTUS LASTENKULTTUURIPOLIITTISEKSI OHJELMAKSI luovutettiin opetusministeri Krista Kiurulle ja kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäelle Helsingissä 14.2.2014,

Lisätiedot

Kulttuurikasvatus osana Keski-Savon seudullista OPS:ia

Kulttuurikasvatus osana Keski-Savon seudullista OPS:ia Kulttuurikasvatus Keski-Savon seudulliseen OPSiin 2015 2016 1 Kulttuurikasvatus osana Keski-Savon seudullista OPS:ia Lastenkulttuurikeskus Verso on mukana valtakunnallisessa Kulttuurivoltti-hankkeessa,

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

KULTTUURIKASVATUS JA TAITEILIJAT. LAURA ARALA valtakunnallinen lasten- ja nuortenkulttuurin läänintaiteilija

KULTTUURIKASVATUS JA TAITEILIJAT. LAURA ARALA valtakunnallinen lasten- ja nuortenkulttuurin läänintaiteilija KULTTUURIKASVATUS JA TAITEILIJAT LAURA ARALA valtakunnallinen lasten- ja nuortenkulttuurin läänintaiteilija TAITEEN EDISTÄMISKESKUS TAITEEN EDISTÄMISKESKUS Taiteen edistämiskeskus on valtion asiantuntija-

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Alueen taidemuseoiden aseman vahvistaminen. Uudet taidemuseo- ja taidehankkeet luovat uutta ja tuovat muutoksia toimintakenttään. 2. Julkisen taiteen

Lisätiedot

LUOvUUS Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma Kansalaisopisto luovan talouden toimintaympäristönä

LUOvUUS Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma Kansalaisopisto luovan talouden toimintaympäristönä LUOvUUS Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 Kansalaisopisto luovan talouden toimintaympäristönä YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus Jokaisella on oikeus ja tasaarvoinen

Lisätiedot

Väestöennusteet (2012) Lähde: Tilastokeskus

Väestöennusteet (2012) Lähde: Tilastokeskus Väestöennusteet (2012) Lähde: Tilastokeskus Väestöennustekuviot perustuvat Tilastokeskuksen viimeisimpään väestöennusteeseen vuodelta 2012 http://tilastokeskus.fi/til/vaenn/index.html Tilastokeskuksen

Lisätiedot

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II Painopistealueittain teksti hankehakemuksesta KONKREETTISET TOIMENPITEET Etelä-Savo Keski-Suomi Ehkäisevän työn kehittäminen Sijaishuollon kehittäminen 1. ei toteudu 2. toteutunut 3. toteutunut hyvin 1.

Lisätiedot

4 Etelä-Pohjanmaa. 4.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

4 Etelä-Pohjanmaa. 4.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 4 Etelä-Pohjanmaa 4.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 4.1 ETELÄ-POHJANMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 1 kpl Taajaan asutut: 5 kpl Maaseutumaiset: 13 kpl Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Polvijärven kulttuurikasvatussuunnitelma

Polvijärven kulttuurikasvatussuunnitelma Polvijärven kulttuurikasvatussuunnitelma Varhaiskasvatus Vierailu, Esitys, Muu, Vierailu, Esitys, Muu Mikä on osallistuva lapsi- tai ryhmämäärä? Tarvitaanko kuljetuksia? Mitkä ovat arvioidut kustannukset?

Lisätiedot

6 Kainuu. 6.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

6 Kainuu. 6.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 6 Kainuu 6.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 6.1. KAINUU Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 1 kpl Taajaan asutut: 1 kpl Maaseutumaiset: 7 kpl Kainuun maakuntaan

Lisätiedot

21 Lopuksi Kulttuuripalvelut

21 Lopuksi Kulttuuripalvelut Kulttuuria kartalla 21 Lopuksi Edellä on tarkasteltu Manner-Suomen maakuntien osalta valtion osarahoittamien kulttuuripalvelujen sijaintia ja alueellista saavutettavuutta sekä kulttuurin rahoitusta. Työn

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon OHOI Osaamista vuorohoitoon Henkilöstökoulutus 7.3.2016 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon tuula.dahlblom@jamk.fi Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5)

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5) Tulosalue: **HALLINTO Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Toteuma Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä (kouluarvosanalla > 8.5) Toteuma 8,3. Tavoite ei Avoimuus, julkisuus Todentaminen

Lisätiedot

Kulttuuri sivistyskunnan voimavarana

Kulttuuri sivistyskunnan voimavarana Kulttuuri sivistyskunnan voimavarana Kuntien kulttuuritoimintalaki uudistuu 7.12.2017 Johanna Selkee Erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto Kulttuuripalvelujen visio 2025 Kulttuuripalveluiden merkitys

Lisätiedot

VKK-Metro Pääkaupunkiseudun kuntien varhaiskasvatuksen kehittämisja koulutusyhteistyö

VKK-Metro Pääkaupunkiseudun kuntien varhaiskasvatuksen kehittämisja koulutusyhteistyö Helsingin kaupungin aineistopankki /Comma Image Oy VKK-Metro Pääkaupunkiseudun kuntien varhaiskasvatuksen kehittämisja koulutusyhteistyö Saila Nevanen, 1 Pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksen yhteinen kehittäminen

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus. Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille

Taiteen edistämiskeskus. Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille Taiteen edistämiskeskus Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille Taiteen edistämiskeskus Taiteen edistämiskeskus (Taike) edistää taidetta kansallisesti ja kansainvälisesti. Myös kulttuurin edistäminen kuuluu

Lisätiedot

Taustaa: Työtä teatterista

Taustaa: Työtä teatterista Taustaa: Työtä teatterista Työtä teatterista hanke sai OKM:ltä 18 000, toteutettiin 04.11.2013 30.04.2014. Iisalmi, Kiuruvesi ja Lapinlahti mukana. Hankkeessa kehitettyjä toimintamalleja tullaan jatkamaan

Lisätiedot

17 Päijät-Häme. 17.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

17 Päijät-Häme. 17.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 17 Päijät-Häme 17.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 17.1. PÄIJÄT-HÄME Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 3 kpl Taajaan asutut: 3 kpl Maaseutumaiset: 5 kpl Päijät-Hämeen

Lisätiedot

TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015

TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015 TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Päätavoitteet Hyvinvointi- ja terveyserot

Lisätiedot

Kohti sivistyskuntaa kunta edistää taiteen perusopetuksen saatavuutta

Kohti sivistyskuntaa kunta edistää taiteen perusopetuksen saatavuutta Kohti sivistyskuntaa kunta edistää taiteen perusopetuksen saatavuutta Taiteen perusopetuksen kehittäminen kunnissa keskustelutilaisuus 22.11.2017 Johanna Selkee Erityisasiantuntija p. 050 435 9420, johanna.selkee@kuntaliitto.fi

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

16 Pohjois-Savo. 16.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

16 Pohjois-Savo. 16.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 16 Pohjois-Savo 16.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 16.1. POHJOIS-SAVO Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 3 kpl Taajaan asutut: 2 kpl Maaseutumaiset: 16 kpl Pohjois-Savo

Lisätiedot

Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke

Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke Kulttuurin Kaukametsä Luova talous ja kulttuuri alueiden voimana 31.8.2011, Helsinki Hallitusohjelma Hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen,

Lisätiedot

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015 HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015 1. Toiminta-avustukset a. Taide- ja kulttuurilaitosten toiminta-avustukset 2015 b. Taide- ja kulttuuriyhteisöjen toiminta-avustukset

Lisätiedot

7 Kanta-Häme. 7.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

7 Kanta-Häme. 7.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 7 Kanta-Häme 7.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 7.1. KANTA-HÄME Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 3 kpl Taajaan asutut: 2 kpl Maaseutumaiset: 6 kpl Kanta-Hämeen

Lisätiedot

Hankasalmen kulttuuritoimi. Hankasalmi Ellinoora Auvinen

Hankasalmen kulttuuritoimi. Hankasalmi Ellinoora Auvinen Hankasalmen kulttuuritoimi Hankasalmi 14.2.2012 Ellinoora Auvinen Mitä kulttuuri merkitsee yksilölle ja yhteisölle? 2 YKSILÖLLE ehkä tätä Elämyksiä, luovuutta ja identiteetin vahvistamista Mahdollisuus

Lisätiedot

Monilukutaito kärkihankkeena kehittämisohjelman esittely. Media mahdollisuuksien maailma varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä, 1.11.

Monilukutaito kärkihankkeena kehittämisohjelman esittely. Media mahdollisuuksien maailma varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä, 1.11. Monilukutaito kärkihankkeena kehittämisohjelman esittely Media mahdollisuuksien maailma varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä, 1.11.2016 Varkaus 1 Monilukutaito Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten

Lisätiedot

Taiteen paikka on lähellä meitä

Taiteen paikka on lähellä meitä Taiteen paikka on lähellä meitä Foto: Minna Sirnö Pari sanaa Taikesta Pari sanaa Taikesta Oikeutemme taiteeseen ja kulttuuriin Foto: Minna Sirnö % Taiken hakijoista % Taiken kaikista tuista % Taiken alueellisista

Lisätiedot

Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen

Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen Pertti Karhunen, Esedu Hannu Fyhr, SAMIedu Juva 8.5.2015 Vedet virtaamaan - Etelä-Savon oppimisen, ohjauksen - Ja nuorisotakuun

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

KULTTUURIN YHDISTYSILTA

KULTTUURIN YHDISTYSILTA KULTTUURIN YHDISTYSILTA 17.30 Kahvitarjoilu 18.00 Avaussanat, kaupunginjohtaja Jarmo Ronkainen 18.10 Iisalmen uudet kulttuurin palvelusivut, koordinaattori Ann- Mari Karvinen 18.30 Kulttuuritoimen ajankohtaisia

Lisätiedot

12 Pirkanmaa. 12.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

12 Pirkanmaa. 12.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 12 Pirkanmaa 12.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 12.1. PIRKANMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 7 kpl Taajaan asutut: 7 kpl Maaseutumaiset: 8 kpl Pirkanmaa

Lisätiedot

9 Keski-Suomi. 9.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

9 Keski-Suomi. 9.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 9 Keski-Suomi 9.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 9.1. KESKI-SUOMI Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 1 kpl Taajaan asutut: 5 kpl Maaseutumaiset: 17 kpl Keski-Suomi

Lisätiedot

Suomen kansalliset tavoitteet ja linjaukset Hannu Sulin

Suomen kansalliset tavoitteet ja linjaukset Hannu Sulin XIII Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi Mordvan Tasavalta, Saransk Teemaseminaari 7.10.2011: Lasten ja nuorten informaatio- ja medialukutaitojen edistäminen yleisissä kirjastoissa Suomen kansalliset

Lisätiedot

Seuraamme kaupungin väestön määrän kehitystä kuukausittain. Tähän kuuluu myös luonnollinen väestökehitys (kuolleet ja syntyneet) sekä maahanmuutto.

Seuraamme kaupungin väestön määrän kehitystä kuukausittain. Tähän kuuluu myös luonnollinen väestökehitys (kuolleet ja syntyneet) sekä maahanmuutto. Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, työnhakijoiden lukumäärät sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin kuukausittain. Lisäksi seuraamme työmarkkinatukea isoihin kaupunkeihin

Lisätiedot

Oppilaitosnuorisotyö Tredussa nuoren tukeminen opintojen rinnalla. TPY:n symposium 27.5.2014

Oppilaitosnuorisotyö Tredussa nuoren tukeminen opintojen rinnalla. TPY:n symposium 27.5.2014 Oppilaitosnuorisotyö Tredussa nuoren tukeminen opintojen rinnalla TPY:n symposium 27.5.2014 OIVA - Ohjauksen interventioilla vaikuttavuutta läpäisyn tehostamiseen 1.9.2013-31.12.2014 OIVA on osa Opetushallituksen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin asukasluvut, työttömyysprosentit, työnhakijoiden lukumäärät sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin kuukausittain

Mikkelin kaupungin asukasluvut, työttömyysprosentit, työnhakijoiden lukumäärät sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin kuukausittain Saimaan rannalla. Mikkelin kaupungin asukasluvut, työttömyysprosentit, työnhakijoiden lukumäärät sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin kuukausittain Syyskuu 2017, hallintopalvelut Tilastot syyskuu

Lisätiedot

Oulun kaupungin päivähoidon. http://www.ouka.fi/sote/paivahoito/kotisivut/alakooki/

Oulun kaupungin päivähoidon. http://www.ouka.fi/sote/paivahoito/kotisivut/alakooki/ Oulun kaupungin päivähoidon ALAKÖÖKI 2004- http://www.ouka.fi/sote/paivahoito/kotisivut/alakooki/ H.Makkonen Alaköökin tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa elämyksellistä toimintaa päivähoitoyksiköille

Lisätiedot

Romanitaiteen näkyvyys Taiteen edistämiskeskuksessa

Romanitaiteen näkyvyys Taiteen edistämiskeskuksessa Romanitaiteen näkyvyys Taiteen edistämiskeskuksessa Romaniasiain neuvottelukuntien valtakunnalliset neuvottelupäivät 8.-9-9.2015 Mikkeli Eva-Maria Hakola Kehittämispäällikkö Taiteen edistämiskeskus (TAIKE)

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2017

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2017 Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2017 Seuraamme kaupungin väestön määrän kehitystä kuukausittain.

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2017

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2017 Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2017 Seuraamme kaupungin väestön määrän kehitystä kuukausittain.

Lisätiedot

KULTTUURIPOLKU. Hankasalmen lasten ja nuorten kulttuuriopetussuunnitelma. Hyväksytty Hankasalmen sivistyslautakunnassa 17.5.

KULTTUURIPOLKU. Hankasalmen lasten ja nuorten kulttuuriopetussuunnitelma. Hyväksytty Hankasalmen sivistyslautakunnassa 17.5. KULTTUURIPOLKU lasten ja nuorten kulttuuriopetussuunnitelma Hyväksytty sivistyslautakunnassa 17.5.2011 27 1 Johdanto Kulttuuripolku on hankasalmelainen tavoitteellisen kulttuurikasvatuksen suunnitelma.

Lisätiedot

Kontiolahden varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma

Kontiolahden varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma Kontiolahden varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma 2017-2018 Opetushallitus määräsi 18.10.2016 uusista varhaiskasvatussuunnitelman perusteista 1.8.2015 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain mukaisesti. Joensuun

Lisätiedot

Yhteisöteatteria Perhonjokilaaksossa

Yhteisöteatteria Perhonjokilaaksossa Yhteisöteatteria Perhonjokilaaksossa AIKATAULU VIRITÄ! -tapahtumista Perhonjokilaakson alueella Aikataulu päivittyy edelleen riippuen kunkin yhteisön toiveista ja tarpeista. Osa tilaisuuksista on avoimia,

Lisätiedot

15 Pohjois-Pohjanmaa. 15.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

15 Pohjois-Pohjanmaa. 15.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 15 Pohjois-Pohjanmaa 15.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 15.1. POHJOIS-POHJANMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 6 kpl Taajaan asutut: 9 kpl Maaseutumaiset:

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2017

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2017 Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2017 Seuraamme kaupungin väestön määrän kehitystä kuukausittain.

Lisätiedot

Hallinnoijana Rajupusu Leader ry

Hallinnoijana Rajupusu Leader ry Hallinnoijana Rajupusu Leader ry Suomessa 7 kalatalousryhmää Kalatalousryhmät valittu syksyllä 2008 Suomen ryhmien julkinen rahoitus ohjelmakaudelle on noin 8 400 000 /EKTR, tl 4 Tavoitteena uusi toimintamalli:

Lisätiedot

Maaseudun palvelukeskukset maakunta ja SOTE Suomessa, case Etelä-Savo

Maaseudun palvelukeskukset maakunta ja SOTE Suomessa, case Etelä-Savo Maaseudun palvelukeskukset maakunta ja SOTE Suomessa, case Etelä-Savo 100 suomalaista kirkonkylää kuntien keskukset muutoksessa seminaari 16.5.2017 Pentti Mäkinen Maakuntajohtaja Etelä-Savon maakuntaliitto

Lisätiedot

8 Keski-Pohjanmaa. 8.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

8 Keski-Pohjanmaa. 8.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 8 Keski-Pohjanmaa 8.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 8.1. KESKI-POHJANMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 3 kpl Taajaan asutut: 1 kpl Maaseutumaiset: 6 kpl Keski-Pohjanmaa

Lisätiedot

POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010

POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010 POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä- Savossa hankkeessa kehitetään ja tuotetaan maahanmuuttajien

Lisätiedot

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) 40 M LAPE MUUTOSOHJELMA Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Seuraamme kaupungin väestön määrän kehitystä kuukausittain.

Lisätiedot

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut Palvelujohtaja Ari Karimäki

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut Palvelujohtaja Ari Karimäki Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 21.8.2017 Palvelujohtaja Ari Karimäki Kulttuuripalvelut sekä liikuntapalvelut lukuina 2017 KULTTUURI- OSALLISTUJIA 9780 VARHAISKASVATUKSESTA (0-6 -VUOTIAAT) PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Paikallisuus ja maaseudun kulttuuri

Paikallisuus ja maaseudun kulttuuri Paikallisuus ja maaseudun kulttuuri Mikkolan navetta 21.1.2012 Ellinoora Auvinen kulttuurituottaja Hanksalmen kunta Hankasalmi Kolme taajamaa: Kirkonkylä, Asema ja Niemisjärvi Noin neljännes asukkaista

Lisätiedot

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) 40 M LAPE MUUTOSOHJELMA Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

Avara museo osana Porin taidemuseon kehittämistyötä

Avara museo osana Porin taidemuseon kehittämistyötä AVARA MUSEO Päätösseminaari 04.10.-05.10.2012 PORI Avara museo osana Porin taidemuseon kehittämistyötä Museonjohtaja Esko Nummelin Porin taidemuseo AVARA MUSEO Valtakunnallinen osio. Toimintalinja: Työmarkkinoiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/ (5) Kaupunginhallitus Sj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/ (5) Kaupunginhallitus Sj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/2012 1 (5) 754 Valtuutettu Zahra Abdullan toivomusponsi maahanmuuttajalasten tutustuttamisesta suomalaiseen kulttuuriin Pöydälle päätti panna asian pöydälle. apulaiskaupunginjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Asianro 8220/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Asianro 8220/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 6 Asianro 8220/12.03.01.03/2015 Kuopion kaupungin kulttuurikasvatussuunnitelma 2016 Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Heli Norja Kansalaistoiminnan aktivointiyksikkö

Lisätiedot

Varhaiskasvatusta lukujen valossa. Jarkko Lahtinen Erityisasiantuntija Kuntaliitto

Varhaiskasvatusta lukujen valossa. Jarkko Lahtinen Erityisasiantuntija Kuntaliitto Varhaiskasvatusta lukujen valossa Erityisasiantuntija Kuntaliitto Varhaiskasvatuksen hallinto kunnissa 2016: 2014: 2012:» opetustoimi 228 kunnassa (89 %), sosiaalitoimi 10 (4 %) ja muu tapa 18 (7 %)» opetustoimi

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuripalvelujen näkökulma yhteistyöhön ja yhdyspinnoille

Opetus- ja kulttuuripalvelujen näkökulma yhteistyöhön ja yhdyspinnoille Opetus- ja kulttuuripalvelujen näkökulma yhteistyöhön ja yhdyspinnoille Kuntamarkkinat 14.9.2017 Irmeli Myllymäki, projektipäällikkö Opetus- ja kulttuuriyksikkö ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ Opetus ja

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Seuraamme kaupungin väestön määrän kehitystä kuukausittain.

Lisätiedot

Teema: ARVOsta parastaminen LAPSEN ÄÄNEEN

Teema: ARVOsta parastaminen LAPSEN ÄÄNEEN Teema: ARVOsta parastaminen LAPSEN ÄÄNEEN Toivottujen kehittämisteemojen jatkuminen LAPSEN ÄÄNESSÄ Osallisuuden edistäminen Ehkäisevän lastensuojelun vahvistaminen Matalan kynnyksen toimintamallien kehittäminen

Lisätiedot

Hallituksen kärkihanke: Prosenttitaiteen periaatteen laajentamista taiteen hyvinvointivaikutusten tukemiseksi

Hallituksen kärkihanke: Prosenttitaiteen periaatteen laajentamista taiteen hyvinvointivaikutusten tukemiseksi Hallituksen kärkihanke: Prosenttitaiteen periaatteen laajentamista taiteen hyvinvointivaikutusten tukemiseksi Projektipäällikkö Jutta Virolainen Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore Lapsille ja nuorille

Lisätiedot

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1. Siilin päiväkoti 2. Päiväkodin tärkeät asiat 3. Lapsilähtöisyys 4. Varhaiskasvatuksen suunnittelu 5. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen 6. Erityinen

Lisätiedot

Miten siinä on onnistuttu Pohjois- Savossa? Tulevaisuusseminaari 11.11.2013 Kuopio Ylijohtaja Kari Virranta

Miten siinä on onnistuttu Pohjois- Savossa? Tulevaisuusseminaari 11.11.2013 Kuopio Ylijohtaja Kari Virranta Miten siinä on onnistuttu Pohjois- Savossa? Tulevaisuusseminaari 11.11.2013 Kuopio Ylijohtaja Kari Virranta Nuorisotakuu 2013 -määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle

Lisätiedot

Ehdotus Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaan: Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kalenteri

Ehdotus Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaan: Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kalenteri Ehdotus Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaan: Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kalenteri Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kalenteri tuo esille lapset ja nuoret taiteen tekijöinä Ohjelmaidea, tarkoitus ja kohderyhmät

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Ajankohtaistilanne perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta ja koulun kerhotoiminta

Lisätiedot

Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012

Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012 Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012 Tavoite Kehittää toiselta asteelta ammattikorkeakouluun tapahtuvan siirtymävaiheen sujuvuutta Ohjaus Ura- ja jatko-opintosuunnittelu

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden alueellisen koordinoinnin toimintamalli Oulun Seudun ja Oulunkaaren kuntayhtymän alueilla vuonna 2011

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden alueellisen koordinoinnin toimintamalli Oulun Seudun ja Oulunkaaren kuntayhtymän alueilla vuonna 2011 Liite 1 Perustamissuunnitelma Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden alueellisen koordinoinnin toimintamalli Oulun Seudun ja Oulunkaaren kuntayhtymän alueilla vuonna 2011 Alueellisen koordinoinnin rakenne

Lisätiedot

Oulun kaupungin kulttuuriopetuksen suunnitelma. Kulttuurivoltti Utajärvi 7.9.2016: Satu Jehkonen ja Katri Tenetz

Oulun kaupungin kulttuuriopetuksen suunnitelma. Kulttuurivoltti Utajärvi 7.9.2016: Satu Jehkonen ja Katri Tenetz Oulun kaupungin kulttuuriopetuksen suunnitelma Kulttuurivoltti Utajärvi 7.9.2016: Satu Jehkonen ja Katri Tenetz Kulttuurin rooli uuden Valtakunnallisen Opetussuunnitelman perusteissa Kulttuurinen osaaminen

Lisätiedot

Vantaan Osaava Vanhempi hanke/ Osallisena Suomessa hankekokeilu 2011-13

Vantaan Osaava Vanhempi hanke/ Osallisena Suomessa hankekokeilu 2011-13 Vantaan Osaava Vanhempi hanke/ Osallisena Suomessa hankekokeilu 2011-13 Luetaan yhdessä verkoston seminaari 17.11.2012, hankevastaava Kotoutumiskoulutuksen kolme polkua 1. Työmarkkinoille suuntaavat ja

Lisätiedot

Helsingin osallistavan kulttuurityön malli

Helsingin osallistavan kulttuurityön malli Helsingin osallistavan kulttuurityön malli Helsingin mallin tavoitteet vahvistaa kaupunginosien yhteisöllisyyttä ja myönteistä profiloitumista alueiden tasapainoinen kehitys, osallisuus, yhteisöllisyys

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan rahoitusmahdollisuuksista

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan rahoitusmahdollisuuksista Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan rahoitusmahdollisuuksista Museoista hyvinvointia ja terveyttä Vava Lunabba Suunnittelija Opetus- ja kulttuuriministeriö Kulttuuribudjetin jakautuminen 2011

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Kajaanin varhaiskasvatus SK

Kajaanin varhaiskasvatus SK Kajaanin varhaiskasvatus 2014- SK 15.05.2014 Valtakunnalliset suuntaukset 2013- Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden tarpeiden arviointia vaikeuttaa: Valmistelussa laki varhaiskasvatuksesta. Lakiesitys tulee

Lisätiedot

SATA - Saavutettava lastenkulttuuri ja taiteen perusopetus

SATA - Saavutettava lastenkulttuuri ja taiteen perusopetus SATA - Saavutettava lastenkulttuuri ja taiteen perusopetus Hankkeen tavoitteet SATA- hankkeen tavoitteena on lisätä erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten tasa- arvoista osallistumista kulttuurin

Lisätiedot

2.1. Hyvinvointipalvelut

2.1. Hyvinvointipalvelut 2.1. Hyvinvointipalvelut Tulosalueet: Toiminta-ajatus Hyvinvoinnin hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Hyvinvointipalvelujen tehtävänä on eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvointitarpeiden

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

TAKUULLA HYVINVOINTIVOIMALA

TAKUULLA HYVINVOINTIVOIMALA TAKUULLA HYVINVOINTIVOIMALA TAITEESTA JA KULTTUURISTA HYVINVOINTIA Eeva Mäkinen FT, projektijohtaja Takuulla-hankkeet ja Hyvinvointivoimala Kuopion konservatorio Takuulla! Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia

Lisätiedot

Otsolan Kannatusyhdistys ry on porilainen setlementti Toimintamuotoja ovat: Nuorisotyö, Kansalaisopisto ja Mainos Otsola

Otsolan Kannatusyhdistys ry on porilainen setlementti Toimintamuotoja ovat: Nuorisotyö, Kansalaisopisto ja Mainos Otsola Otsolan Kannatusyhdistys ry on porilainen setlementti Toimintamuotoja ovat: Nuorisotyö, Kansalaisopisto ja Mainos Otsola Otsolan nuorisotyö järjestää monipuolista ryhmätoimintaa sekä tapahtumia lapsille,

Lisätiedot

PIKE TULOKSET NOUTOPÖYTÄ 24.11.2014 www.esavo.fi/pike, www.kaupunkikeskustat.fi

PIKE TULOKSET NOUTOPÖYTÄ 24.11.2014 www.esavo.fi/pike, www.kaupunkikeskustat.fi PIKE TULOKSET NOUTOPÖYTÄ 24.11.2014 www.esavo.fi/pike, www.kaupunkikeskustat.fi Pienten keskusten kehittämiskampanja Pike kampanja 2014-2016 Elävät Kaupunkikeskustat ry (www.kaupunkikeskustat.fi) ja maakuntaliitot:

Lisätiedot

20 Varsinais-Suomi. 20.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

20 Varsinais-Suomi. 20.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 20 Varsinais-Suomi 20.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 20.1. VARSINAIS-SUOMI Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 4 kpl Taajaan asutut: 9 kpl Maaseutumaiset: 15 kpl

Lisätiedot