A S E M A K A A V A N S E L O S T U S LUONNOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "A S E M A K A A V A N S E L O S T U S LUONNOS"

Transkriptio

1 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S LUONNOS ASEMAKAAVAN MUUTOS 32. KAUPUNGINOSA HELILÄ SAMMONKATU 17 Valmistelija Jarkko Puro, kaavoitusarkkitehti, puh KAAVA NRO 0315 Kaupunkisuunnittelu

2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 1.2 Kaava-alueen sijainti 1.3 Kaavan tarkoitus Sammonkatu 17 asemakaavamuutos numero 0315 koskee Kotkan kaupungin 32. kaupunginosaa Helilää, korttelia 65, tonttia 2. Kaavan valmistelijana toimii kaavoitusarkkitehti Jarkko Puro, p Kaava on tullut vireille Kaavamuutosalue sijaitsee Kotkan pohjoisen kaupunginosakeskuksen Karhulan pohjoispuolella. Alue on keskustan palveluiden vaikutuspiirissä lähiömäisesti rakennetulla ns. Raittien alueella. Kaavamuutos koskee Sammonkadun sekä Aumakadun kulmassa olevaa tonttia. Asemakaavan muutoksella tarkastellaan nykyisten käyttämättä jääneiden ja heikkokuntoisten rakennusten purkamista ja korvaamista uudella palvelutalo / hoivakoti -rakennuksella. Kaavamuutosalueen rajaus punaisella. Alue käsittää Sammonkatu 17 tontin, joka on kooltaan hieman yli 4000m². Tonttia rajaa Sammonkadun ja Aumakadun lisäksi Otto I. Meurmanin 1953 asemakaavan jäänteenä oleva Pajamäenpuisto. Idässä Aumakadun takana sijaitsee Karhulanniemen teollisuusaluetta syöttävä yksityinen ratayhteys sekä sen takana kaupungin varikkoalue. Kaavaselostus, Sammonkatu 17 asemakaavamuutos 0315, Kotkan kaupunki 2

3 1.4 Selostuksen sisällysluettelo 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 1.2 Kaava-alueen sijainti 1.3 Kaavan tarkoitus 1.4 Selostuksen sisällysluettelo 1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä 2. TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 2.2 Asemakaava 2.3 Asemakaavan toteuttaminen 3. LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus 3.2 Suunnittelutilanne, kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve ja tavoitteet 4.2 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö ja luonnosvaiheen lausunnot Luonnosvaiheen lausuntojen vaikutukset kaavaluonnokseen Ehdotusvaiheen lausunnot Ehdotusvaiheen lausuntojen vaikutukset kaavaluonnokseen 5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne ja mitoitus 5.2 Palvelut 5.3 Kaavan vaikutukset ja ekologinen tarkastelu 5.4 Nimistö 6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS LIITTEET 6.1 Toteutuksen kustannusarviot 6.2 Toteutuksen seuranta 1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 1. Maanomistuskartta 2. Asemakaavakartta merkintöineen ja määräyksineen 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4. Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto 1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä Sammonkatu 17 arviolausunto olevien rakennusten kunnosta ( , Terttu Karnaattu, Auktorisoitu kiinteistön arvioitsija) Kaavaselostus, Sammonkatu 17 asemakaavamuutos 0315, Kotkan kaupunki 3

4 2. TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 2.2 Asemakaava 2.3 Asemakaavan toteuttaminen 3. LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Yleiskuvaus Kaavamuutosprosessi on alkanut ES-Laatuasunnot Oy:n toimesta. Asemakaavamuutos on tullut vireille Kaavoitusprosessissa selvitetään suunnittelualueen tontin sekä sen ympäristön soveltuvuutta uudelle palvelutalo / hoivakotirakennukselle. Tavoitteena on kaavan käsittely kaupunkisuunnittelulautakunnassa alkusyksystä Kaavaehdotus pyritään saamaan valtuustokäsittelyyn ja lainvoimaiseksi vuoden 2015 loppuun mennessä. ES-Laatuasunnot Oy hakee kaavamuutosta Sammonkadun asuinkerrostalotontin muuttamiseksi hoivakodille soveltuvaksi tontiksi. Reilun 4000m² tontin omistaa Kotkan kaupunki. Tontin kehittäminen esitettyä käyttötarkoitusta varten edellyttää tontilla nykyisin olevien käyttämättä jääneiden rakennusten purkamista. Kaavamuutoksen yhteydessä selvitetään hankkeen taloudellisia, sosiaalisia, rakennushistoriallisia sekä kulttuurisia vaikutuksia sekä erityisesti vaikutuksia alueen ympäristöön. Lähtökohtana kaavoitukselle on elävämpi kaupunkirakenne sekä asuinympäristö. Asemakaavamuutos toteutetaan Kotkan kaupunkisuunnittelun toimesta. Kaavan laatijana toimii kaavoitusarkkitehti Jarkko Puro. Kaavamuutos perustuu erilaisiin selvityksiin, osallisten näkökantoihin sekä avoimuuteen ja tiedottamiseen maankäyttö- ja rakennuslain velvoitteiden mukaisesti. Lisäksi kaavanteon yhteydessä solmitaan kaavoitussopimus Kotkan kaupungin ja ES-Laatuasunnot Oy:n kanssa. Karhulan keskustan pohjoispuolella sijaitsee ns. Raittien asuinalue. Suurniityn reunaan Sunilan ja Karhulanniemen tehtaita syöttävän radan varteen on noussut 1970 ja 1980 lukujen vaihteessa lähiömäisesti rakennettu asuinalue. Alueen kahdessakymmenessä betonielementeistä rakennetussa kerrostalossa asuu nykyisin hieman yli 600 asukasta. Alueella sijaitsee myös Raitin päiväkoti sekä asuinrakennusten kivijaloissa pienimuotosta liiketoimintaa. Kaavamuutos käsittää Aumakadun ja Sammonkadun kulmassa olevan 4160 m² suuruisen tontin Luonnonympäristö Suurniityn aluekokonaisuus on entistä merenpohjaa, pohjois-eteläsuuntainen, suhteellisen tasainen sekä matala. Noin 5 kilometriä pitkän ja kilometrin leveän niittymäisen alueen puusto on matalaa. Alue on ollut peltoa 1900-luvulla. Kaavamuutosalueen ympäristö on myös tasaista ja pohjaolosuhteiltaan suhteellisen pehmeää. Tontilla kasvaa yksittäisiä puita ja yksi hieman tiheämpi lehtipuista muodostuva metsikkö. Pääsääntöisesti tontti on lähes kokonaan rakennettu, eivätkä sen luontoarvot ole erityisen merkittäviä. Kaavaselostus, Sammonkatu 17 asemakaavamuutos 0315, Kotkan kaupunki 4

5 3.1.3 Rakennettu ympäristö Maanomistus Raittien alueen betonielementeistä koostuvat rakennukset ovat kolmesta kuuteen kerrosta korkeita. Julkisivut ovat pääsääntöisesti tiililaattaa. Rakennusten sommitelma edustaa aikakautensa rakentamisen tapaa. Rakennukset sijaitsevat vapaassa sommitelmassa yhteneväisessä koordinaatistossa avoimien korttelipihojen ympärillä. Aikakaudelle tyypillisen sommitelman keskeinen syy on rakennusaikana alueelle pystytetyn torninosturin ulottuvuus. Toisaalta suojaisia ja avaria korttelipihoja yhdistää ajalle tyypillinen alueen selkärankana toimiva kävelyraitti. Kaupungin silloisen asemakaava-arkkitehti Eelis Iivanaisen kaavoittaman alueen esikuvia voidaan nähdä pääkaupunkiseudulla esimerkiksi Espoon Olarissa. Kaavamuutosalueen tontilla sijaitsee kaksi 1979 valmistunutta rakennusta. Rakennukset on alun perin rakennettu oppilasasuntoloiksi Etelä-Kymen ammattikurssikeskuksen opiskelijoita varten. Myöhemmin rakennusten suojissa toimi maahanmuuttajien vastaanottokeskus. Arkkitehtitoimisto Kari Karjalaisen ja Reijo Salon suunnittelemat rakennukset ovat tyypillinen esimerkki luvun ruutuelementtirakentamisesta. Rakennukset sijaitsevat keskenään lomittain muodostaen suojaisan sisäpihojen sarjan. Sisäpihojen sommitelmaa reunustavat sivukäytävät, joiden varrella neljässä kerroksessa sijaitsevat asuntojen sekä yhteistilojen sisäänkäynnit. Asunnot ovat pelkästään pieniä yksiöitä ja kaksioita. Yhteensä asuntoja on 36 kappaletta. Arkkitehtien Karjalainen ja Salo muita suunnittelukohteita ovat mm. Kempin tehdasrakennus Lahdessa sekä asuinrakennuskokonaisuus As.Oy Itäkangastie 8 ja As.Oy Kaarretie Oulussa vuodelta Kaavamuutoksella tutkittavan tontin sekä siellä olevat rakennukset omistaa kokonaisuudessaan Kotkan kaupunki. Kaavarajauksen ulkopuolella olevan katutilat sekä puiston omistaa myös Kotka. Lännessä kaavamuutosalue rajautuu yksityiseen asunto-osakeyhtiöön Karhunsampoon. Karhunsampo sijaitsee kaupungin omistamalla vuokratontilla. Vasemmalla Espoon Olari 1960-luvun ja 1970-luvun taitteesta. Oikealla kymmenen vuotta nuorempi ns. Raittien alue Kotkasta. Lähiörakentaminen Suomessa oli voimakkaimmillaan ja uusi nopea teollinen elementtirakentaminen oli lyönyt itsensä lopullisesti läpi. Kaavamuutoskohde oikean puoleisessa kuvassa oikealla alhaalla. Kaavaselostus, Sammonkatu 17 asemakaavamuutos 0315, Kotkan kaupunki 5

6 3.2 Suunnittelutilanne, kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset MAAKUNTAKAAVA Alueella on voimassa ympäristöministeriön ja vahvistama Kymenlaakson maakuntakaava (Taajamat ja niiden ympäristöt). Maakuntakaavassa taajamatoimintojen alueeksi (A) merkitty alue sijaitsee välittömästi keskustatoimintojen pohjoispuolella. Alueella on vähintään maakunnallisesti säilytettäviä rakennuskulttuurikohteita (/s). Alueen eteläpuolella kulkee moottoritie ja idässä yhdysrata. Maakunnan alueidenkäyttöä ohjaavat myös voimaan tulleet Kymenlaakson vaihemaakuntakaavat: Maaseutu ja luonto, Energiamaakuntakaava sekä Kauppa ja merialue. Ote maakuntakaavasta, alueen rajaus on likimääräinen KOTKAN YLEISKAAVA Kotkan oikeusvaikutuksettomassa yleiskaavassa, joka on hyväksytty , on alue merkitty kerrostalovaltaiseksi asuinalueeksi (AK). Aluetta rajaa lähivirkistysalue (VL). Idässä alueen sivuuttaa rautatie sekä kevyenliikenteen reitti. Rakenteellisesti alue on lähiömäistä ja pientalovaltaista asumista keskustapalveluiden vaikutuspiirissä. Ote Kotkan yleiskaavasta, alueen rajaus on likimääräinen Kaavaselostus, Sammonkatu 17 asemakaavamuutos 0315, Kotkan kaupunki 6

7 KARHULAN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Karhulan oikeusvaikutukseton osayleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Kaavassa alue on merkitty asuinkerrostalojen alueeksi. Aluetta rajaaville Sammonkadulle ja Aumakadulle on merkitty kevyenliikenteen reitit. Etelässä alue rajautuu puistoon, joka on jäänteitä Otto I. Meurmanin Karhulan asemakaavasta vuodelta Ote Kotkan yleiskaavasta, alueen rajaus on likimääräinen ASEMAKAAVA Alueen voimassa oleva asemakaava on vuodelta Kaavassa alue on merkitty asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Rakennusoikeutta tontille on sallittu 2000k-m² kolmeen kerrokseen. Sammonkadun ja Aumakadun kulmaan on merkitty ajoneuvoliittymäkielto. Lisäksi Aumakadun varteen on merkitty pysäköintipaikka sekä istutettava tontin osa. Autopaikkoja voimassa oleva kaava velvoittaa järjestämään 1ap / 100k-m². Tontin eteläpuolella oleva kaupungin omistama yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten korttelialue (ET) on kaavoitettu kiinteäksi kaukolämpökeskukseksi. Tontti on nykyisin käyttämätön. Idässä sijaitsee rautatiealue ja sen takana kaupungin varikkona toimiva yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten korttelialue. Ote ajantasa-asemakaavasta, alueen rajaus on likimääräinen Sammonkatu 17 tonttiin ei tällä hetkellä kohdistu palvelutalo / hoivakotisuunnitelmien lisäksi muita kehityshankkeita. Kaavamuutosalueen eteläpuolella kul- Kaavaselostus, Sammonkatu 17 asemakaavamuutos 0315, Kotkan kaupunki 7

8 kevan VT7 moottoritien muuttuminen E18 moottoritieksi tulee vaikuttamaan positiivisesti alueen ympäristönlaatuun erityisesti alueen melutason pienentymisenä 4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve ja tavoitteet 4.2 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Kaavamuutosalueen Rakennukset ovat heikon kuntonsa vuoksi nykyisin käyttämättömiä. Taloteknisesti sekä pinnoiltaan ne ovat saavuttaneet elinkaarensa pään. Vaikka runko sinänsä on vielä kohtuullisessa kunnossa, on useiden putkivaurioiden johdosta rakenteisiin päässyt runsaasti vettä, jonka seurauksena rakennukset ovat nykyisin käyttökelvottomassa kunnossa. Rakennusten tumma ja ränsistynyt hahmo luo myös negatiivista vaikutusta ympäristöönsä. Sivukäytäville ja katoille pääsemistä on vaikea estää, joten rakennusten voidaan katsoa olevan myös vähäistä suurempi turvallisuusriski ympäristössään. Vaikka olevilla rakennuksilla voidaankin katsoa olevan tiettyä sommitelmallista arvoa sekä arvoa aikakautensa edustajina, on rakennuskokonaisuuden kunto niin heikko, että ainoa taloudellisesti kestävä lähtökohta on olevien rakennusten purkaminen ja korvaaminen uudella rakennusmassalla sekä uudenlaisella toiminnalla. ES-Laatuasunnot on hakenut kaavamuutosta Sammonkatu 17 tontille pyrkimyksenään rakentaa alueelle uusi vanhusväestölle suunnattu palvelutalo / hoivakoti. Kyseinen tontti soveltuu sijaintinsa vuoksi erityisen hyvin palvelutaloa varten. Tontti sijaitsee puistomaisessa ja rauhallisessa ympäristössä monimuotoisen asuinalueen ja hyvän palveluverkon äärellä. Kyseisen tontin kehittäminen, rakennuskannan siistiytyminen ja ympäristön laadun kohentaminen tuo lisäarvoa laajemminkin koko Sammonkadun ja Raittien alueelle. Pikkukuvissa Sammonkatu 17. Rakennukset ovat nykyisin käyttökelvottomassa kunnossa. Kohteen rakennusten muuttaminen nykystandardin mukaisiksi asunnoiksi on taloudellisesti mahdotonta. Osallisia ovat kiinteistön sekä rakennuksen omistajat, asukkaat, naapurit ja kiinteistössä toimivat yritykset, eli kaikki ne, joiden asumiseen, työtekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia ovat myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa kaava koskee. Osallisille tiedotetaan kaavoituksen etenemisestä ja he voivat lausua suunnitelmista mielipiteensä. Viran puolesta osallisia ovat Kotkan kaupungin asiantuntijaviranomaiset kuten kaupunkimittaus, kuntatekniikka, rakennusvalvonta, ympäristökeskus, puistotoimisto, opetus, päivähoito, liikunta, sosiaali- ja terveystoimi sekä Kotkan aluepelastuskeskus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Kymenlaakson museo ja museovirasto. Osallisiksi Kotkan kaavoitushankkeissa ovat ilmoittautuneet myös seuraavat yhdistykset; Kotkan luonto ry, Kotkan ympäristöseura ry sekä Kotka-seura ry. Asemakaavamuutoksen vireille tulosta ilmoitettiin kirjeitse osallisille ja muille kaupungin ilmoituslehdissä lehti-ilmoituksella. Asemakaavamuutoksen lähtökohdat ja tavoitteet on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Kaavaprosessin aikana on kaavanvalmistelija ollut yhteydessä suureen osaan alueen toimijoista. Osalliset voivat kaavoitusprosessin aikana esittää ehdotuksiaan ja mielipiteitään osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällöstä, asemakaavaluonnoksesta ja asemakaavaehdotuksesta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voidaan kaavatyön edetessä tehdä muutoksia ja täydennyksiä. Asemakaavaluonnoksesta ja -ehdotuksesta saatu palaute pyritään huomioimaan suunnitelmassa ja muistutuksiin ja lausuntoihin laaditaan vastineet. Kaavaselostus, Sammonkatu 17 asemakaavamuutos 0315, Kotkan kaupunki 8

9 4.2.3 Viranomaisyhteistyö ja luonnosvaiheen lausunnot Kaavan laatija on ollut aktiivisesti yhteydessä eri viranomaisiin sekä osallisiin kaavaprosessin aikana. Kaavaan vaikuttavat näkökannat on pyritty huomioimaan suunnitteluprosessissa. Kaavaluonnoksen nähtävilläolon aikana kaavanlaatija sai useita lausuntoja asemakaavaluonnoksesta. Kaikki saatu palaute tutkittiin ja pyrittiin huomioimaan mahdollisuuksien mukaan kaavaluonnoksessa. Seuraavassa lausuntojen pääkohdat: Kotkan kuntatekniikan lausunto: Kotkan kuntatekniikka toivoi Luonnosvaiheen lausuntojen vaikutukset kaavaluonnokseen Ehdotusvaiheen lausunnot Kaavaa on muutettu hieman kuntateknisten seikkojen sekä joidenkin täydennysten ja tarkennusten vuoksi. Ehdotusvaiheessa kaavasta annettiin useita lausuntoja Ehdotusvaiheen lausuntojen vaikutukset kaavaluonnokseen Ehdotusvaiheessa 5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne ja mitoitus 5.2 Palvelut 5.3 Kaavan vaikutukset ja ekologinen tarkastelu Suunnitelmien mukaan tontille rakennettavaan palvelutaloon tulisi 20 palveluasuntoa seniori-ikäisille ja 20 tehostetun palvelun asuntoa vaikeammin liikkuville vanhuksille. Tontilla on voimassa olevassa asemakaavassa rakennusoikeutta määrätty 2000k-m². Nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain tulkinnan sekä rekisteritietojen mukaan on tontilla nykyisin olevien rakennusten käytetty kerrosala lähellä 3000k-m². Asemakaavamuutosprosessin myötä tarkentuu tontille sallittu rakennusoikeus, mutta lähtökohdaksi uudelle palvelutalo / hoivakotihankkeelle on arvioitu 2500k-m². Rakennushankkeen pidempään elinkaareen tähdätään määräyksellä, joka sallii sekä normaalin asuinrakentamisen, että palveluasumisen. Ympäröivät rakennukset ovat tasakattoisia ja korkeudeltaan kolmen ja kuuden kerroksen välillä. Kaavamuutos mukailee olevaa ympäristöä. Palvelutalon huoltoliikenne on suhteellisen vähäistä, eikä se aiheuta merkittävää lisäystä olevaan katuverkkoon. Paikoitustarve on uudelle palvelutalolle / hoitokodille arvioitu olevan hieman alle 20 paikkaa. Seniori-ikäisten asunnoista puolelle (10) on laskettu oma auto ja työntekijöitä on maksimaalisesti vuoronvaihdon aikaan korkeintaan 8. Palvelutalo lisää Karhulan pohjoisen keskustan palvelurakennetta itsessään. Palvelutalo voi helposti tukeutua olevaan palveluverkostoon. Puolen kilometrin säteellä sijaitsevat Karhulan sairaala sekä keskustan palvelut, joita on mm. linja-autoasema, kirjasto, apteekit, pankit, ruokakaupat sekä tori. Hyvin lähellä sijaitsevat myös Kymin kirkko sekä Karhulan uimahalli kuntosaleineen. Kaavamuutoksella ei katsota olevan negatiivista vaikutusta olevaan ympäristöön. Rakennuksen massa ja sijainti säilyy likipitäen ennallaan, mutta ränsistynyt, käyttämättömäksi jäänyt rakennus voidaan kaavamuutoksen edesauttamana korvata uudella toimivalla ja elämää ympäristöönsä tuovalla rakennuksella. Kaavaselostus, Sammonkatu 17 asemakaavamuutos 0315, Kotkan kaupunki 9

10 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja yhdyskuntaan: Purettavaksi ehdotettu rakennus ei edusta sellaisia piirteitä, jotka estäisivät sen poistumisen. Lisäksi huomioitava on, että saman aikakauden rakennuksia on ympäristössämme edelleen lukuisia. Uuden rakennusmassan tulee ottaa huomioon ympäristö, johon se sijoittuu. Uuden rakennuksen tulee olla sopusoinnussa sitä ympäröivään luvun lähiöiden sommitelmaan. Lähietäisyydellä kulkevalla rautatieyhteydellä kuljetetaan kuivaa metsäteollisuuden rahtia keskimäärin viisi kertaa päivässä. Juna kulkee vain päiväaikaan ja junan nopeus kyseisellä raideosuudella on vähäinen, joten rautatieyhteyden aiheuttama melu ei rajaa rakentamista. Ulkoalueiden ja oleskeluparvekkeiden suunnittelussa kannattaa kuitenkin huomioida, että ulko-oleskelualueita sijoitetaan myös rakennusmassan meluttomalle puolelle. Kaavamuutoksen energia- ja ilmastovaikutukset sekä luonnonympäristö Sammonkatu 17 tontti on nykyisin hyvin voimakkaasti rakennettu, joten vaikutuksista luonnonympäristöön ei juurikaan voida puhua. Toisaalta ekologisia arvoja voidaan tukea parhaalla mahdollisella tavalla, jos uusi palvelurakennushanke sijoittuu keskustapalveluiden, joukkoliikenteen palveluiden sekä kävelyja pyöräilyreittien äärelle.. Taulukko. Energia ja ilmastoasioiden huomiointi kaavassa Aihe: Arvio* YHDYSKUNTARAKENTEEN EHEYTYMINEN 2 Perustelut: Yhdyskuntarakenne eheytyy kaavamuutoksen osoittamalla rakentamisella. Nykyisin käyttämättömänä olevalle tontille syntyy uutta toimintaa sekä asumista. Kehittyminen tapahtuu kaupunkirakenteen kannalta hyvällä alueella. ALUEEN JOUKKOLIIKENNEYHTEYDET / -OLOSUHTEET 2 Perustelut: Noin 500 metrin päässä uudesta palvelutalo / hoitokoti -hankkeesta sijaitsevat lähin bussipysäkki sekä linja-autoasema. Karhulan linja-autoasema on suhteellisen vilkas ja sieltä lähtevät sekä kaukoliikenteen, että paikallisliikenteen vuorot. KÄVELYN HYVIEN OLOSUHTEIDEN HUOMIOINTI 2 Perustelut: Sammonkadun ja Aumakadun ympäristössä on hyvä kävelyverkosto. Lisäksi lähiympäristössä on Helilänpuiston virkistysreitistö, joka yhdistyy pohjoisosastaan Kymin kirkon ja kirkkopuiston alueeseen. PYÖRÄILYN HYVIEN OLOSUHTEIDEN HUOMIOINTI 2 Perustelut: Keskustan pohjoispuolen merkittävimmät pyörätiet sivuavat kaavamuutosaluetta. Sammonkadulta pääsee pyöräteitä pitkin Kyminlinnantielle, Ahlströmintielle E18 rinnakkaisille pyöräilyväylille sekä Pajamäenkadulle ja Karhulantielle. Laadullisesti pyörätiet ovat kohtalaisia. KESTÄVIEN ENERGIARATKAISUJEN MAHDOLLISTAMINEN 2 Perustelut: Sammonkadun kortteli on keskeisen kuntateknisenverkoston äärellä. Kaukolämmön tuotanto Kotkassa tapahtuu pääsääntöisesti uusiutuvalla energialla. Kaukolämpöverkko tulee tontille Sammonkadun puolelta. *Asteikko: 0 toteutuu heikosti 1 toteutuu kohtalaisesti 2 toteutuu hyvin 3 toteutuu erinomaisesti Kaavaselostus, Sammonkatu 17 asemakaavamuutos 0315, Kotkan kaupunki 10

11 5.4 Nimistö 6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1 Toteutuksen kustannusarviot 6.2 Toteutuksen seuranta LIITTEET Kaavamuutoksen myötä ei synny uutta nimistöä. Kaavamuutoksen toteutumisen tukemiseksi solmitaan kaavoitussopimus Kotkan kaupungin ja ES-Laatuasunnot välillä. Tuleva kiinteistön omistaja vastaa kaavoitusprosessin jälkeen kokonaisuudessaan tonttirajojen sisällä tapahtuvan kehittämisen kustannuksista. Nykyisin käyttämättömänä olevat rakennukset ovat Kaupungille lähinnä rasite. Palvelutalo / hoivakotihankkeen myötä voidaan nykyisin kaupunkia rasittava kiinteistö saada tuottamaan pitkäaikaista vuokratuloa. Kaavamuutos Sammonkatu 17 tontilla pyritään saamaan lainvoimaiseksi 2015 loppuun mennessä. Rakennushanke alkaa aikaisintaan keväällä Hankeen osapuolet, kiinteistönomistaja, kaupunki sekä museoviranomainen ovat aktiivisesti yhteydessä toisiinsa koko hankkeen ajan. Kaavaselostus, Sammonkatu 17 asemakaavamuutos 0315, Kotkan kaupunki 11

A S E M A K A A V A N S E L O S T U S LUONNOS!!!

A S E M A K A A V A N S E L O S T U S LUONNOS!!! A S E M A K A A V A N S E L O S T U S ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KOTKANSAARI POHJOLATALO Valmistelija Jarkko Puro, kaavoitusarkkitehti, puh. 040 744 0041 LUONNOS!!! 9.6.2014 KAAVA NRO 0514 Kaupunkisuunnittelu

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KOTKANSAARI POHJOLATALON TONTTI

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KOTKANSAARI POHJOLATALON TONTTI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KOTKANSAARI POHJOLATALON TONTTI Valmistelija Jarkko Puro, kaavoitusarkkitehti, puh. 040 744 0041 14.5.2014 KAAVA NRO 0514 Kaupunkisuunnittelu

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA HOVINSAARI KYMENLAAKSON KESKUSSAIRAALAN ALUE

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA HOVINSAARI KYMENLAAKSON KESKUSSAIRAALAN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA HOVINSAARI KYMENLAAKSON KESKUSSAIRAALAN ALUE Valmistelija Jarkko Puro, kaavoitusarkkitehti, puh. 040 744 0041 25.11.2013 KAAVA NRO

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS Kotkan kaupunki, 7. kaupunginosa Hovinsaari, kortteli 712, osa kortteleita 13, osa Yrjönkatua, Kalevanpuisto ja puistoalue

ASEMAKAAVAN MUUTOS Kotkan kaupunki, 7. kaupunginosa Hovinsaari, kortteli 712, osa kortteleita 13, osa Yrjönkatua, Kalevanpuisto ja puistoalue ASEMAKAAVAN MUUTOS Kotkan kaupunki, 7. kaupunginosa Hovinsaari, kortteli 712, osa kortteleita 13, osa Yrjönkatua, Kalevanpuisto ja puistoalue KAAVA NRO 0714 Kaupunkisuunnittelu KALA Sisällys KAAVA NRO

Lisätiedot

RASINKYLÄ (0214) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus

RASINKYLÄ (0214) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus 1 KOTKA 17. SUTELA RASINKYLÄ (0214) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 19.11.2014 12.6.2015 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Rasinkylä (0214)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 6. KAUPUNGINOSA HOVINSAARI VALKAMAKADUN YMPÄRISTÖTALON ALUE Valmistelija Jarkko Puro, kaavoitusarkkitehti, puh. 040 744 0041. 19.11.2012 KAAVA NRO

Lisätiedot

KANTASATAMA (0314) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus

KANTASATAMA (0314) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus 1 KOTKA 1. KOTKANSAARI KANTASATAMA (0314) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 2.12.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta 9.12.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta

Lisätiedot

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Kielotie 28, 01300 Vantaa Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille Asemakaavamuutoksen selostus ja tonttijaon muutos,

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS PARVIAISENTIE 10 KAAVATUNNUS 31:025 KAAVAN PÄIVÄYS 04.05.2012 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.10.2012 31:025

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

UIMAHALLIKORTTELIN 27 (ENTINEN LYSEO) ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS NRO 507

UIMAHALLIKORTTELIN 27 (ENTINEN LYSEO) ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS NRO 507 1(22) HAMINAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA UIMAHALLIKORTTELIN 27 (ENTINEN LYSEO) ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS NRO 507 Kuva ARKTES Oy 2(22) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 69:059

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 69:059 LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 69. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 104 TONTTIEN 2 JA 5 JA KORTTELIN 106 TONTIN 1 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA. Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus. Työ: 24624. Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013

MYNÄMÄEN KUNTA. Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus. Työ: 24624. Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013 MYNÄMÄEN KUNTA Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus Työ: 24624 Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet.

KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet. 24.06.2014 Diaarinumero 424/2012 Toimielinkäsittely Kaavanumero 05052 KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet. ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan

Lisätiedot

Viikkalan asemakaavan muutos

Viikkalan asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NAKKILAN KUNTA Viikkalan asemakaavan muutos Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20751 Selostus 1 (23) Hakula, Närhi Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a KAAVOITUS N132 Kotirinne Asemakaava ja asemakaavan muutos Valmisteluaineiston selostus Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a Asia 299/713/2007 Kaavaprosessi ja käsittelyvaiheet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus

Asemakaavamuutoksen selostus 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Porokylän 131 kaupunginosan osakorttelin nro 128 asemakaavamuutos (Rakennusliike J.A.J Määttä Oy) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

YLIVIESKA. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 15.4.2014 42 Hyväksyminen Kaupunginhallitus . TEKNINEN PALVELUKESKUS.

YLIVIESKA. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 15.4.2014 42 Hyväksyminen Kaupunginhallitus . TEKNINEN PALVELUKESKUS. YLIVIESKA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Keskustan (1.) kaupunginosan kortteli 34, osa kortteleista 32 ja 41, torialue sekä katu- ja puistoalueet Ehdotusvaihe 1/2015 Vireille Teknisten palveluiden lautakunta

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Koski Matti puheenjohtaja Päätöksentekijät Hurtta Pia varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Luumi Jari kaupunginhallituksen edustaja

OSALLISTUJAT Koski Matti puheenjohtaja Päätöksentekijät Hurtta Pia varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Luumi Jari kaupunginhallituksen edustaja -1, KALA 9.12.2014 17:00 OSALLISTUJAT Koski Matti puheenjohtaja Päätöksentekijät Hurtta Pia varapuheenjohtaja Bohm Tarja jäsen Elo Jari Leijamaa Päivi Mamia Nanni Mielonen Joona Niininen Kari Paananen

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128 REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 18 ASEMAKAAVASELOSTUS kaavaehdotus 1.4.1 tark..4.1 14.1.9, 1 Kunnanhallituksen kaavamuutospäätös.... Kunnanhallituksen päätös asemakaavan

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS TONTIN 290-28-1 LAAJENTAMINEN ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos

Lisätiedot

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot KAUPUNKI: KAUPUNGINOSA: Saarijärven kaupunki 1. kaupunginosa

Lisätiedot

SUOMUSSALMI SUOMUSSALMEN KUNTA ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 201. 2.10.2012 luonnosvaihe

SUOMUSSALMI SUOMUSSALMEN KUNTA ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 201. 2.10.2012 luonnosvaihe SUOMUSSALMI ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 201 Asemakaavan muutos koskee korttelin 201 tontteja 5 ja 6 2.10.2012 luonnosvaihe SUOMUSSALMEN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 20 tiloja 214-406-3-42, 214-406-3-236 ja 214-406-3-1074 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 20. päivänä helmikuuta 2015 päivättyä ja 22.5.2015 muutettua (lausunnot ja muistutukset) asemakaavakarttaa Halvarinkatu (4/2014) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot