YLEISPERIAATTEET YLEISTEN ALUEIDEN KÄYTTÄMISES- TÄ TAPAHTUMIEN JÄRJESTÄMISEEN JA MAINOS- JA MUIDEN LAITTEIDEN SEKÄ RAKENNELMIEN SIJOITTAMI- SEEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLEISPERIAATTEET YLEISTEN ALUEIDEN KÄYTTÄMISES- TÄ TAPAHTUMIEN JÄRJESTÄMISEEN JA MAINOS- JA MUIDEN LAITTEIDEN SEKÄ RAKENNELMIEN SIJOITTAMI- SEEN"

Transkriptio

1 YLEISPERIAATTEET YLEISTEN ALUEIDEN KÄYTTÄMISES- TÄ TAPAHTUMIEN JÄRJESTÄMISEEN JA MAINOS- JA MUIDEN LAITTEIDEN SEKÄ RAKENNELMIEN SIJOITTAMI- SEEN Hyväksytty: Kaupunkirakennelautakunta xx XX

2 Sisällysluettelo 1. Yleistä Lupa- ja sopimusvaiheissa varmistettavia asioita Yleisten alueiden käyttö tapahtumiin ja tilaisuuksiin Tapahtumiin käytettävät alueet Tapahtumapalvelujen varmistettavat asiat Mainosten sijoittaminen yleiselle alueelle Standit Muut mainokset Tilapäiset mainokset Pysyväisluontoiset, pistekohtaiset mainokset Pylväsmainokset Laajat mainoskokonaisuudet Myyntipaikat Torialueen käyttö Muut yleiset alueet Terassit Terassin suunnittelu ja sijoittaminen Terassin suunnittelussa huomioitavia seikkoja Jalankulun ja pyöräilyn vaatimukset Terassipaikan vuokrasopimus...9 Liitteet Liite 1: Kartta kantakaupungin alueen mainospaikoista Liite 2: Kartta jalankulun ja pyöräilyn vapaan tilan vaatimuksista 1

3 1. Yleistä Joensuun kaupungin hallintosäännön 12 :n mukaisesti kaupunkirakennelautakunnan ratkaisuvallassa on muun muassa määrätä yleisperiaatteet yleisten alueiden käytöstä eri tapahtumiin ja tilaisuuksiin (12 ratkaisuvallan 17. kohta). Kaupunkirakennelautakunnan alaisen kaupunkirakenneyksikön tehtävänä on muun muassa: huolehtia maaomaisuuden hallintaan liittyvistä tehtävistä huolehtia yleisten alueiden luvituksen ja valvonnan järjestämisestä. Kaupunkirakenneyksikön toiminnasta vastaava tekninen johtaja ratkaisee hallintosäännön mukaan muun muassa asiat, jotka koskevat: luvan myöntämistä kauppaan ja muuhun elinkeino- tai ansiotoimintaan liikenneväylällä tai muulla kunnan omistamalla tai hallitsemalla yleisellä paikalla liikenneväylän sulkemista taikka muita liikennejärjestelyjä. Hallintosäännön 42 :n mukaisesti vapaa-aikalautakunta ratkaisee muun muassa: tapahtumapalvelujen taksat ja yleiset periaatteet (42 ratkaisuvallan 2. kohta) luvat alueiden käyttöön erityyppisiin tilaisuuksiin tilaajan mahdollisesti määrittämien yleisperiaatteiden perusteella (42 ratkaisuvallan 3. kohta). Tämä asiakirja sisältää hallintosäännön 12 mukaiset yleisperiaatteet yleisten alueiden käytöstä eri tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Lisäksi asiakirjaan on kirjattu yleisperiaatteet mainos- ja muiden laitteiden sekä rakennelmien sijoittamiseen yleisille alueille. Vapaaaika- toimialaan kuuluva tapahtumapalvelut huolehtii käytännössä hallintosäännön 42 ratkaisuvallan 3. kohdan tehtävistä. Yleisperiaatteissa on siirretty hallintosäännössä kaupunkirakenneyksikölle määriteltyjä tehtäviä tapahtumapalveluille ja annettu ehtoja tehtäviä varten. Tämä asiakirja korvaa aiemmat, kaupunkirakennelautakunnan hyväksymät yleisperiaatteet. Yleisperiaatteet koskevat toimintaa kaupungin omistamilla ja hallitsemilla alueilla ja toiminnan lähtökohtana on tapahtumapalvelujen itsenäisen toiminnan ohella kaupunkirakenneyksikön ja tapahtumapalvelujen kiinteä yhteistyö. Joensuun kaupunginhallitus on päätöksellään hyväksynyt kaupungin ja Joensuun Kaupunkikeskustayhdistys ry:n välisen kävelykeskustan yhteistyö- ja käyttösopimuksen, joka koskee Joensuun Kaupunkikeskustayhdistyksen isännöimää kävelykatua, Keskusaukiota ja Keskuspuistoa. Sopimusta ja sen ehtoja noudatetaan edelleen, joten nyt tässä asiakirjassa määriteltävät yleisperiaatteet eivät koske em. sopimuksen mukaisia asioita. Kävelykeskustan yhteistyö- ja käyttösopimuksen ja näiden yleisperiaatteiden määräyksiä pyritään yhteistyössä edelleen yhdenmukaistamaan siten, että määräyksissä ei olisi alueiden käyttäjien näkökulmasta ristiriitaisuuksia. 2

4 2. Lupa- ja sopimusvaiheissa varmistettavia asioita Myöntäessään lupia tai tehdessään vuokrasopimuksia, on tapahtumapalvelujen varmistettava lupa- tai sopimusehdoissa, että tapahtuman järjestäjä velvoitetaan hakemaan kaikki muut tapahtumassa tarvittavat luvat ja tekemään tarvittavat ilmoitukset (rakennusvalvonta, poliisi, pelastuslaitos, hätäkeskus, ympäristönsuojelu, ym.). Mainos- ja muiden laitteiden tai rakennelmien sijoittamisessa on otettava huomioon Joensuun rakennusjärjestyksen määräykset ja tapahtumapalvelujen on ohjattava hakija tarvittaessa toimimaan rakennusjärjestyksen määräysten mukaisesti. Tämä koskee myös tapahtumien yhteydessä toteutettavia, usein hyvin lyhytaikaisia rakennelmia. Mikäli alueen vuokraus on pitkäaikainen (pidempi kuin yhden vuoden kestävä), on tapahtumapalvelujen varmistettava kaupunkirakenneyksiköltä, kumman toimesta alueen vuokraus tehdään. Kaupunkirakenneyksikkö tekee alueen vuokrasopimuksen ainakin niissä tapauksissa, joissa vuokra-alueelle sijoitetaan vähintään toimenpideluvan vaatimia rakennelmia. Tämä ei koske torialueella tehtävää vuokrausta (hallintosääntö mom 5. kohta). Torialueellakin on varmistettava, että mahdollisten rakennusten ja muiden rakenteiden sijoittaminen ja lupakäsittely on tehty rakennusjärjestyksen määräysten mukaisesti. 3. Yleisten alueiden käyttö tapahtumiin ja tilaisuuksiin 3.1. Tapahtumiin käytettävät alueet Tapahtumat on pyrittävä ohjaamaan alueille, jotka sopivat erityisen hyvin tapahtumien järjestämispaikoiksi. Tällaisia alueita ovat: torit, Laulurinne, Ilosaari, Eteläinen ja Pohjoinen rantapuisto, Sirkkalanpuisto, muut kuin edustuspuistot, Aittarannanpolun Amfi, Cederberginaukio, Ylisoutajanaukio, Vallilanaukio, kyläkeskusten aukiot ja Enon kanavaranta. A1 luokan edustuspuistot ja kaupungintalon ympäristön alue soveltuvat tapahtumien järjestämiseen tietyin rajoituksin. Näissä kohteissa on huomioitava tapahtuman luonteen soveltuvuus alueelle, rakenteiden suojelu ja alueille sijoitettavien rakenteiden sijoittelu. Näille alueille ei pääsääntöisesti tule sijoittaa pitkäaikaista (yli yksi viikko) toimintaa. Vapaudenpuistossa, Torikadun puolella olevalla, jäätelökioskitoimintaan nykyisin käytettävällä alueella sallitaan jatkossakin nykyisenkaltainen kausimyyntitoiminta. Virkistys- ja retkeilyalueilla on myös huomioitava tapahtuman luonteen soveltuvuus alueelle. Katualueita ei ensisijaisesti osoiteta muiden tapahtumien kuin paraatien käyttöön. 3

5 3.2. Tapahtumapalvelujen varmistettavat asiat Tapahtumapalvelut myöntävät tapahtumaan tarvittavat luvat ja tekee sopimukset hallintosäännön 42 mukaisesti. Luvan / sopimuksen valmisteluvaiheessa tapahtumapalvelujen on varmistettava seuraavat asiat: Tapahtumanjärjestäjän on velvoitettava laatimaan suunnitelma tilapäisistä liikennejärjestelyistä. Tilapäisten liikennejärjestelyjen suunnitelmasta on oltava kaupunkirakenneyksikön hyväksyntä ennen kuin tapahtumaa liittyvä lupa / sopimus voidaan tehdä. Yleisperiaatteena tulee olla, että liikenteen muutokset ovat mahdollisimman vähäiset ja erityisesti jalankulku, pyöräily ja joukkoliikenne on otettava huomioon. Käytännössä liikennejärjestelyjen toteutus määritellään kaupunkirakenneyksikön myöntämässä luvassa. Yleensä liikennejärjestelyjen toteutuksessa noudatetaan kaupunkirakenneyksikön antaman Katutyöluvan lupaohjeet ja ehdot -asiakirjan ehtoja tilapäisten liikennejärjestelyjen toteutuksesta. Katualueiden sulkemistarpeet on käsiteltävä erityisellä huolella. Mikäli katu suljetaan tapahtuman vuoksi, niin korvaavat reitit on esitettävä suunnitelmassa ja hyväksytettävä asianosaisilla tahoilla. Suunnitelmassa on huomioitava henkilöauto-, joukko- ja huoltoliikenne, jalankulku ja pyöräily sekä hälytysajoneuvojen yhteydet. Reittien sulkemisesta on velvoitettava tapahtuman järjestäjä tiedottamaan Katutyöluvan lupaohjeet ja ehdot -asiakirjan mukaisesti. Pää- ja kokoojakatuja sekä pyöräilyn pääreittejä ei yleensä saa sulkea kokonaan. Tapahtuma tai tilaisuus ei saa rikkoa kadun tai muun yleisen alueen rakenteita. Mikäli tapahtuman järjestäminen edellyttää rakenteita rikkovia toimenpiteitä, niin asia on saatettava kaupunkirakenneyksikön ratkaistavaksi. Kaupunkirakenneyksiköstä on selvitettävä, että katualueelle ei ole myönnetty tapahtuma-ajankohdalle katutyölupaa kolmannelle osapuolelle. Ennen alueen luovuttamista tapahtuman järjestäjälle ja tapahtuman jälkeen on alueella pidettävä katselmus, joissa määritellään tapahtumasta mahdollisesti alueelle ja muulle omaisuudelle aiheutuneet vahingot. Katselmuksiin on kutsuttava tarvittaessa myös kaupunkirakenneyksikön edustus ja tämä on tarpeen erityisesti puistokohteissa. Mahdolliset vahingot tulee ilmoittaa kaupunkirakenneyksikölle, joka määrittelee mahdollisen vahingonkorvauksen. Erityisesti puistoalueella on katselmuksissa kiinnitettävä erityistä huomiota kasvillisuuden kuntoon. Tapahtuman sijoittuessa kaupungin omistaman kiinteistön alueelle, on tapahtumasta sovittava kiinteistön vuokralaisen kanssa. Tapahtumapalvelujen on myös varmistettava, että tapahtuman tai tilaisuuden järjestäjälle annettava ohjeistus (esimerkiksi Tapahtumatuottamisen opas) on ajantasainen ja yhdenmukainen näiden yleisperiaatteiden kanssa. 4

6 4. Mainosten sijoittaminen yleiselle alueelle Yleiselle alueelle sijoitettavat mainokset voidaan jakaa kahteen pääryhmään: standit ja muut mainokset. Standit ovat kevyitä, siirrettäviä, ns. A-muotoisia mainostauluja. Muita mainoksia on hyvin erilaisia ja tässä on käsitelty niistä Joensuussa esiintyvät päätyypit. Mainoksissa ja niiden sijoittamisessa on huolehdittava, että yleistä järjestystä tai turvallisuutta vaarantavan häikäisevän tai harhauttavan valon taikka liikenteenohjauslaitetta muistuttavan tai muuten turvallisuutta vaarantavan mainoksen käyttäminen on kielletty (Järjestyslaki 6 ). On myös huomattava, että asemakaava-alueen ulkopuolella sekä asemakaava-alueella maankäyttö- ja rakennuslain 83 :n 4 momentin mukaisella liikennealueella, on kielletty maantien käyttäjille tarkoitettujen ulkomainosten asettaminen, ellei tienpitoviranomainen (ELY-keskus) myönnä poikkeusta kiellosta. Kaikkien mainosten on oltava hyvän tavan mukaisia. Mikäli mainosten katsotaan herättävän yleistä pahennusta, on tapahtumapalvelujen poistatettava mainokset välittömästi ja tämä määräys on sisällytettävä mainosten lupaehtoihin. Tapahtumapalvelujen on myös huolehdittava, että rikkinäiset mainokset joko korjataan tai poistetaan välittömästi Standit Tapahtumapalvelut myöntävät luvan standin sijoittamiseen. Standien sijoittamisperiaatteet ovat seuraavat: Ns. ruutukaava-alueella ja keskusta-alue - tyyppisillä alueilla standi voidaan sijoittaa kiinteistön välittömään läheisyyteen, enintään yhden metrin päähän sen kiinteistön seinästä, jossa mainostettava kohde sijaitsee. Muilla alueilla standi voidaan sijoittaa mainostettavan kohteen portille. Standia saadaan pitää em. mukaisilla alueilla vain liikeyrityksen aukioloaikoina. Standin sijoittaminen ei saa vaarantaa liikenneturvallisuutta. Standin sijoittaminen ei saa vaikeuttaa liikkumista katualueella tai muulla liikkumiseen tarkoitetulla alueella Muut mainokset Tilapäiset mainokset Tapahtumapalvelut myöntävät luvan tilapäiselle mainokselle. Kantakaupungin alueella mainosten sijoittaminen sallitaan vain erikseen määritellyillä paikoilla, jotka on esitetty näiden yleisperiaatteiden liitekartassa. Tämä ei koske tivoli- tai markkinamainontaa, joiden mainokset voidaan sijoittaa erillisen, tapahtumapalvelujen hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Erillistä suunnitelmaa hyväksyessään tulee tapahtumapalvelujen varmistaa erityisesti kaupunkikuvaan, 5

7 viereisiin kiinteistöihin, alueen kunnossa- ja puhtaanapitoon sekä liikenneturvallisuuteen vaikuttavat seikat. Muissa kaupunginosissa tapahtumapalvelut varmistaa ennen luvan myöntämistä, että paikka soveltuu mainoksen sijoittamiseen. Vain tapahtumiin liittyvät mainokset ovat sallittuja. Vaalimainonnan järjestämiseen liittyen on mainosten sijoituspaikoista sovittava kaupunkirakenneyksikön kanssa ennen kuin vapaa-ajan lautakunta ratkaisee kunkin vaalin vaalimainonnan järjestämisen (hallintosääntö mom 4. kohta) Pysyväisluontoiset, pistekohtaiset mainokset Tapahtumapalvelut tekevät maa-alueen sijoitussopimuksen. Sijoitussopimuksen valmistelussa on varmistettava kaupunkirakenneyksiköstä, että alueen nykyinen ja suunniteltu maankäyttö mahdollistaa mainoksen sijoittamisen. Samalla varmistetaan muun muassa, että mainosten kokonaismäärä ei heikennä kaupunkikuvaa. Yleensä pysyvät mainokset vaativat rakennusjärjestyksen mukaisen luvan. Ledmainostaulut ja muut valotaulut sekä pinta-alaltaan yli 5 m 2 mainostaulut käsitellään aina tapauskohtaisen, rakennusvalvonnan tekemän lupaharkinnan perusteella. Mainoksen lupavalmistelussa on otettava huomioon erityisesti kaupunkikuvaan, viereisiin kiinteistöihin, alueen kunnossa- ja puhtaanapitoon sekä liikenneturvallisuuteen vaikuttavat seikat Pylväsmainokset Tapahtumapalvelut tekevät vuokrasopimuksen. Vuokrasopimuksen valmisteluvaiheessa on varmistettava kaupunkirakenneyksikön kanssa kohdekohtaisesti, että pylväsmainokset ovat liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden kannalta mahdollisia. Mainos on sijoitettava siten, ettei mainos ulotu ajoradalle ellei mainoksen alareuna ole vähintään 4,8 m korkeudessa ajoradan pinnasta Laajat mainoskokonaisuudet Laajat, yleensä useita erilaisia mainostyyppejä sisältävät kokonaisuudet ratkaisee kaupunkirakenneyksikkö. Esimerkki laajasta kokonaisuudesta on Joensuun kaupungin ja JCDecaux Finland Oy:n välinen, vuoden 2022 loppuun saakka ulottuva sopimus, joka sisältää pylväsmainoksia, suurtauluja, pilaritauluja ja pysäkkikatoksia. 6

8 5. Myyntipaikat Myyntipaikat voidaan jakaa kahteen pääryhmään: toreilla sijaitsevat myyntipaikat ja muulla yleisellä alueella sijaitsevat myyntipaikat. Myyntipaikkojen sijoittamisessa on noudatettava soveltuvin osin jäljempänä määriteltyjä terassien sijoittamisen ehtoja. Hallintosäännössä on teknisen johtajan ratkaisuvaltaan määritelty muun muassa luvan myöntäminen kauppaan ja muuhun elinkeino- tai ansiotoimintaan liikenneväylällä tai muulla kunnan omistamalla tai hallitsemalla yleisellä paikalla. Tekninen johtaja on tehnyt päätöksen, jonka mukaan: Näiden yleisperiaatteiden mukaan järjestettävien tapahtumien yhteydessä tapahtuvaan myyntitoimintaan ei tarvita erillistä kaupungin lupaa kauppaan ja muuhun elinkeino- ja ansiotoimintaan, vaan tapahtumapalvelut ratkaisevat asian tapahtuman lupakäsittelyn yhteydessä. Tapahtumapalvelut voivat osoittaa yleisiä alueita myös lyhytaikaiseen kausituotteiden myyntiin (esim. marjat, joulukuuset, jäätelökioskit) tekemällä sopimuksen ja tällöin ei tarvita erillistä teknisen johtajan päätöstä elinkeino- ja ansiotoiminnan sallimisesta Torialueen käyttö Tapahtumapalvelut vastaavat torialueiden käytöstä myyntitoimintaan. Toimintaa varten on tapahtumapalvelujen huolehdittava, että kaikkia Joensuun toreja koskevat yleiset ehdot ovat ajantasaiset ja käsitelty vapaa-aikalautakunnan päättämällä tavalla. Yleisissä ehdoissa on määrättävä ainakin seuraavista asioista: torien päivittäinen aukioloaika ilmoitukset terveydenhuoltoviranomaisille ja muille tarvittaville tahoille vuokramieheltä vaadittavat edellytykset toimintaa varten (esim. Y-tunnus, kaupparekisteriote) myyntipaikan vastaanottoon ja jälleenvuokraukseen liittyvät ehdot myyntipaikan siisteyteen liittyvät ehdot ajoneuvojen pysäköintiin liittyvät ehdot Myös torialueiden kesä- ja talvihoidossa on noudatettava kaupunkirakennelautakunnan määräämiä laatuvaatimuksia Muut yleiset alueet Lähtökohtaisesti muilla yleisillä alueilla sijaitsevat myyntipaikat, kioskit ja myyntivaunut katsotaan aina tilapäisiksi rakenteiksi ja sopimus tehdään aina määräaikaisena. Tapahtumapalvelut tekevät vuokrasopimuksen muille yleisille alueille sijoittuvista myyntipaikoista. Myyntipaikkojen sijainti on ennen vuokrasopimuksen tekemistä esitettävä kaupunkirakenneyksikölle eikä vuokrasopimusta saa tehdä ellei kaupunkirakenneyk- 7

9 sikkö ole hyväksynyt sijaintia. Sijainnin esittämisen yhteydessä on myös arvioitava, vaatiiko suunniteltu toimenpide toimenpideluvan tai rakennusluvan. Mikäli myyntipaikan yms. sopimus ketjutetaan siten, että sopimusten yhteenlaskettu kesto ylittää kaksi vuotta, niin ennen sopimuksen jatkamista on tapahtumapalvelujen varmistettava kaupunkirakenneyksiköstä, kumman toimesta jatkosopimus tehdään. Myyntipaikasta yms. tehtävässä vuokrasopimuksessa on tapahtumapalvelujen määriteltävä vähintään seuraavat asiat: myyntipaikan alue myyntipaikan ja sen ympäristön kunnossa- ja puhtaanapitovelvollisuudet vuokrasopimusaika, minkä tulee aina olla määräaikainen ja voimassa enintään yhden vuoden ajan. vuokra vapaa-aikalautakunnan määräämien perusteiden mukaisesti. menettely ja vastuut, mikäli vuokrasopimus joudutaan purkamaan kesken voimassaoloajan. 6. Terassit Terasseilla tarkoitetaan ravintoloiden ja kahviloiden yhteyteen rakennettuja ulkotarjoilualueita. Tapahtumapalvelut tekevät vuokrasopimukset tilapäisten terassien sijoittamisesta yleisille alueille. Mikäli terassi katsotaan pysyväksi rakenteeksi, niin tällöin kaupunkirakenneyksikkö tekee terassista maanvuokrasopimuksen. Yli vuoden ajaksi sijoitettavat terassit katsotaan aina pysyviksi rakenteiksi. Pysyvät terassit edellyttävät toimenpidelupaa, mikä tapahtumayksikön tulee varmistaa Terassin suunnittelu ja sijoittaminen Terassin suunnittelussa huomioitavia seikkoja Terassin suunnittelussa ja rakentamisessa tulee huomioida myös liikuntaesteiset asiakkaat. Yleisperiaatteena on, että ulkotarjoilualueet toteutetaan mahdollisimman vähin rakentein, mutta niin, että tarjoilualue on selvästi havaittavissa. Terassin julkisivulinjan tulee olla yhtenäinen siten, ettei julkisivulinjassa ole porrastuksia tai terassin havaittavuutta haittaavia tekijöitä. Alkoholitarjoilualue tulee rajata. Tarjoilualueen rajaus tulee toteuttaa kevyesti esimerkiksi siisteillä tummaksi maalatuilla, avoimilla metalliaidoilla tai tummiin metallitolppiin kiinnitetyillä köysillä, enimmäiskorkeus 90 cm. Mainosten kiinnittäminen rajaaviin elementteihin ei ole sallittua, mutta niissä voidaan kuitenkin esittää yrityksen nimi tai logo. Terassille sijoitettavien kalusteiden tulee olla ympäristöön sopivia ja laadukkaita, julkisen katutilan kalustamiseen soveltuvia kalusteita. 8

10 Terassit voidaan kattaa kevyesti, joko irrallisilla päivänvarjoilla tai markiisein. Aurinkosuojien tulee sopeutua ympäristöön väritykseltään, muodoltaan ja rakenteiltaan. Kiinteitä katoksia ei sallita ja katutila tulee säilyttää mahdollisimman avoimena. Terassialue ja sen kalustus suositellaan sijoitettavaksi suoraan maan pinnalle. Koroke voidaan rakentaa vain jos pinnan kaltevuus sitä edellyttää ja silloinkin mahdollisimman matalana Jalankulun ja pyöräilyn vaatimukset Jalkakäytävälle tai yhdistetylle jalankulku- ja pyörätielle sijoittuvissa terasseissa tulee varmistaa, että jalankululle ja pyöräilylle jää riittävä vapaa tila turvalliseen ja sujuvaan liikkumiseen. Vapaan tilan vaatimukset vaihtelevat väylän liikenteellisen merkityksen mukaan ja vähimmäisvaatimukset ovat seuraavat: kävelykadun keskialue: 5 metriä tai vaihtoehtoisesti 4 metriä + 3 metriä siten, että vapaiden alueiden keskelle jää noin 2 metriä leveä valaisinrivialue keskustan kehän (Suvantokatu-Koulukatu-Yläsatamakatu-Rantakatu) rajaaman alueen sisäpuolella olevat yhdistetyt jalankulku- ja pyörätiet: 4,5 metriä (keskustan kehällä ei tätä vaatimusta) pyöräilyn pääreitit muualla ja Rantakatu välillä Niskakatu - Yläsatamakatu sekä Yläsatamakatu välillä Rantakatu - Torikatu: o 4,0 metriä, jos väylän vieressä on kadunvarsipysäköinti sallittu o 3,5 metriä, jos väylän vieressä on kadunvarsipysäköinti kielletty muut yhdistetyt jalankulku- ja pyörätiet: o 3,25 metriä, jos väylän vieressä on kadunvarsipysäköinti sallittu o 2,75 metriä, jos väylän vieressä on kadunvarsipysäköinti kielletty jalkakäytävät katuosilla Koskikatu välillä Rantakatu - Koulukatu ja Siltakatu välillä Kirkkokatu - Koulukatu: 4,5 metriä jalkakäytävät katuosilla Torikatu välillä Suvantokatu - Yläsatamakatu, Niskakatu välillä Rantakatu - Kirkkokatu, Rantakatu välillä Siltakatu - Niskakatu, Kauppakatu välillä Malmikatu - Suvantokatu ja Niskakatu - Yläsatamakatu sekä Suvantokatu välillä Torikatu - Kauppakatu: 2,5 metriä muut jalkakäytävät 1,5 metriä kuitenkin niin, ettei jalkakäytävä saa kaventua enempää kuin puolet alkuperäisestä leveydestään Terassipaikan vuokrasopimus Terassipaikasta tehtävässä vuokrasopimuksessa on tapahtumapalvelujen määriteltävä vähintään seuraavat asiat: terassin alue, mitä varten hakijan on laadittava havainnollinen, mittakaavaan sidottu piirustus kalusteineen ja rakennelmineen terassin ja sen ympäristön kunnossa- ja puhtaanapitovelvollisuudet vuokrasopimusaika vuokra vapaa-aikalautakunnan määräämien perusteiden mukaisesti 9

11 määräykset rakennusjärjestyksen mukaisten lupien hakemiseen määräykset elintarvikelain mukaisesta lupamenettelystä määräykset alkoholianniskeluun liittyvästä lupamenettelystä. Vuokrasopimusta valmisteltaessa tai viimeistään valvonnan yhteydessä tapahtumapalvelujen on varmistettava, että hakijalla on kaupparekisteriote (toiminimi on kaupparekisterissä), kulloinkin tarvittava anniskelupa ja elintarvikelain mukaiset luvat. 10

12 YLEISPERIAATTEET YLEISTEN ALUEET, JOILLE KANTAKAUPUNGISSA VOIDAAN LIITE 1 ALUEIDEN KÄYTTÄMISESTÄ SIJOITTAA TILAPÄISIÄ MAINOKSIA

13 YLEISPERIAATTEET YLEISTEN ALUEIDEN KÄYTTÄMISESTÄ Kävelykatuosuus 5 m Pääpyöräilyreitti 4,5 m Pääpyöräreitti 4 m (3,5 m jos ei kadunvarsipysäköintiä) Jalkakäytävä 4,5 m Jalkakäytävä 2,5 m Suvantosilta, jk ja pp-tie rinnakkain KARTTA JALANKULUN JA PYÖRÄILYN VAPAAN TILAN VAATIMUKSISTA LIITE 2

OHJE ULKOTARJOILUALUEISTA ( Vahvistettu ympäristölautakunnassa 21.02.2008 )

OHJE ULKOTARJOILUALUEISTA ( Vahvistettu ympäristölautakunnassa 21.02.2008 ) 5.2.2008 / mk 11.08.2008 / jv OHJE ULKOTARJOILUALUEISTA ( Vahvistettu ympäristölautakunnassa 21.02.2008 ) Frenckellin aukion terassi Tampere YLEISTÄ Tämä ohje koskee sekä torilla tapahtuvaa myyntiä että

Lisätiedot

Tienvarsimainonta ja lupamenettely. Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012

Tienvarsimainonta ja lupamenettely. Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012 Tienvarsimainonta ja lupamenettely Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012 Tienvarsimainonnan lainsäädännöllinen perusta Maantielain 52, tienvarsimainonta ja -ilmoittelu Asemakaava-alueen ulkopuolella

Lisätiedot

MAINOSLAITTEIDEN SIJOITTAMINEN KADUILLE JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE. - Turun kaupungin yleinen ohjeistus

MAINOSLAITTEIDEN SIJOITTAMINEN KADUILLE JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE. - Turun kaupungin yleinen ohjeistus MAINOSLAITTEIDEN SIJOITTAMINEN KADUILLE JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE - Turun kaupungin yleinen ohjeistus KIINTEISTÖLIIKELAITOS Puutarhakatu 1 Puh. (02) 330 000 Postiosoite www.turku.fi Puolalankatu 5 (asiakaspalvelu)

Lisätiedot

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina.

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina. Luonnos 23.4.2015 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala jäljempänä kaupunki Vuokralainen: Adven Oy Äyritie 18, 01510 Vantaa jäljempänä

Lisätiedot

JOENSUUN TAPAHTUMAPALVELUIDEN TAKSAT JA VUOKRAHINNASTO VUONNA 2016. Vapaa-aikalautakunta 15.12.2015

JOENSUUN TAPAHTUMAPALVELUIDEN TAKSAT JA VUOKRAHINNASTO VUONNA 2016. Vapaa-aikalautakunta 15.12.2015 JOENSUUN TAPAHTUMAPALVELUIDEN TAKSAT JA VUOKRAHINNASTO VUONNA 2016 Vapaa-aikalautakunta 15.12.2015 TAPAHTUMAPALVELUIDEN TAKSAT 1.1.2016 alkaen YLEISET LUVAT JA TAKSAT 2015 2016 alv. 0 2016 sis. Alv 24%

Lisätiedot

Joensuun kaupunki PL 148 80101 JOENSUU (kaupungingeodeetin päätös 15.4.2014 191) Alue on tarkoitettu kiipeilypuiston rakentamista varten.

Joensuun kaupunki PL 148 80101 JOENSUU (kaupungingeodeetin päätös 15.4.2014 191) Alue on tarkoitettu kiipeilypuiston rakentamista varten. VUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA: Joensuun kaupunki PL 148 80101 JOENSUU (kaupungingeodeetin päätös 15.4.2014 191) VUOKRALAINEN: VUOKRAUKSEN KOHDE: KÄYTTÖ TARKOITUS: Juha Malinen Oy Kaisalantie 1 A 80710 LEHMO

Lisätiedot

OHJE Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Helsingissä Liikenneturvallisuusnäkökohdat

OHJE Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Helsingissä Liikenneturvallisuusnäkökohdat 1 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 25.8.2016 OHJE Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Helsingissä Liikenneturvallisuusnäkökohdat Johdanto Rakennusvalvontaviraston

Lisätiedot

ULKOTARJOILUALUEET ELI TERASSIT

ULKOTARJOILUALUEET ELI TERASSIT ULKOTARJOILUALUEET ELI TERASSIT OHJE Tämä ohje koskee ravintoloiden ja kahviloiden yhteyteen sijoitettavia ulkotarjoilualueita eli terasseja ja määrittelee milloin niille on haettava lupa rakennusvalvonnasta.

Lisätiedot

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE ( Rovaniemen kaupunki/ Suomen Ilmakuva Oy) SIJOITTAMISSOPIMUS Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

JOENSUUN TAPAHTUMAPALVELUIDEN TAKSAT JA VUOKRAHINNASTO. Vapaa-aikalautakunta

JOENSUUN TAPAHTUMAPALVELUIDEN TAKSAT JA VUOKRAHINNASTO. Vapaa-aikalautakunta JOENSUUN TAPAHTUMAPALVELUIDEN TAKSAT JA VUOKRAHINNASTO Vapaa-aikalautakunta 15.12.2015 TAPAHTUMAPALVELUIDEN TAKSAT 1.1.2016 alkaen. Voimassa toistaiseksi. YLEISET LUVAT JA TAKSAT Taksa alv. 0 % Taksa sis.

Lisätiedot

MAINOSLAITTEIDEN SIJOITTAMINEN KADUILLE JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE. Turun kaupungin yleinen ohjeistus

MAINOSLAITTEIDEN SIJOITTAMINEN KADUILLE JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE. Turun kaupungin yleinen ohjeistus MAINOSLAITTEIDEN SIJOITTAMINEN KADUILLE JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE Turun kaupungin yleinen ohjeistus KIINTEISTÖLIIKELAITOS Puutarhakatu 1 Puh. (02) 330 000 Postiosoite www.turku.fi Puolalankatu 5 (asiakaspalvelu)

Lisätiedot

5.8.2014, ver 6 Sivu 1 / 6. Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 kunnanhallitus xx.xx.

5.8.2014, ver 6 Sivu 1 / 6. Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 kunnanhallitus xx.xx. 5.8.2014, ver 6 Sivu 1 / 6 MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA (Levanto/ VPK) Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös: kunnanhallitus xx.xx.2014

Lisätiedot

I TORIPAIKKOJEN VUOKRAUSOHJEET

I TORIPAIKKOJEN VUOKRAUSOHJEET 1 (5) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Tekninen toimi Tilakeskus I TORIPAIKKOJEN VUOKRAUSOHJEET 1. YLEISTÄ Tämä toripaikkojen vuokrausohje sisältää ohjeita ja määräyksiä Lappeenrannan kaupungin hallinnoimilla Kauppatorilla,

Lisätiedot

Tienvarsimainonnassa siirrytään ilmoitusmenettelyyn. Outi Penttilä, lakimies

Tienvarsimainonnassa siirrytään ilmoitusmenettelyyn. Outi Penttilä, lakimies Tienvarsimainonnassa siirrytään ilmoitusmenettelyyn Outi Penttilä, lakimies Nykytila 15.3.2016 2 Muutettu MTL 52 Tienvarsimainonta ja -ilmoittelu Voimassa oleva Ehdotettu Asemakaava-alueen ulkopuolella

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali.

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali. NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2,

Lisätiedot

Poliisin rooli paikallisessa liikenneturvallisuussuunnittelussa ja liikennejärjestelyissä

Poliisin rooli paikallisessa liikenneturvallisuussuunnittelussa ja liikennejärjestelyissä Poliisin rooli paikallisessa liikenneturvallisuussuunnittelussa ja liikennejärjestelyissä Karhukuntien liikenneturvallisuus- ja koulukuljetusseminaari 4.10.2012 Tuomo Katajisto komisario Satakunnan poliisilaitos

Lisätiedot

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS)

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) Sivu 1 / 6 Kaupunkirakennelautakunta asianro 297- V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) 1. Vuokra-aika 2. Vuokra Kuopion kaupunki vuokraa KENELLE ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena Kuopion

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 SISÄLTÖ 1 ' Toiminta-ajatus... 3 2 ' Päävastuualueen toimielimet, tulosalueet ja jäsenmäärä... 3 3 ' Toimielimen ratkaisuvalta...

Lisätiedot

YLEISET KOKOUKSET. - Kokoontumislaki

YLEISET KOKOUKSET. - Kokoontumislaki YLEISÖTILAISUUDET JA YLEISET KOKOUKSET - Kokoontumislaki KOKOONTUMISLAKI Lain tarkoituksena perustuslaissa säädetyn kokoontumisvapauden turvaaminen Lakia sovelletaan sekä yleisötilaisuuksiin että yleisiin

Lisätiedot

Laskutusosoite: Vapo Oy / Petri Tomperi PL 22

Laskutusosoite: Vapo Oy / Petri Tomperi PL 22 Luonnos 20.3.2017 1/4 MAANVUOKRASOPIMUS SOPIJAPUOLET Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki PL 38201 Sastamala Vuokralainen Vapo Oy, 0174817-6 PL 22 40101 Jyväskylä Laskutusosoite: Vapo Oy / Petri Tomperi

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN TILAPÄISET MAANKÄYTTÖLUVAT. viherkunnossapitopäällikkö Pirjo Kosonen

VIHERALUEIDEN TILAPÄISET MAANKÄYTTÖLUVAT. viherkunnossapitopäällikkö Pirjo Kosonen VIHERALUEIDEN TILAPÄISET MAANKÄYTTÖLUVAT viherkunnossapitopäällikkö Pirjo Kosonen Puistoalueet ovat yleisiä alueita, ne on tarkoitettu oleskeluun, leikkiin, liikuntaan ja lähiluonnon tarkkailuun Vantaan

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Yhteyshenkilö puhelin Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx Osoite Postinumero

Lisätiedot

Luvanvaraisuus ja toimenpiderajoitukset (MTL 42 ja 46. Sähkö- ja telekaapelit (MTL 42a ) Jaakko Knuutila, oikeusyksikön päällikkö, Liikennevirasto

Luvanvaraisuus ja toimenpiderajoitukset (MTL 42 ja 46. Sähkö- ja telekaapelit (MTL 42a ) Jaakko Knuutila, oikeusyksikön päällikkö, Liikennevirasto Luvanvaraisuus ja toimenpiderajoitukset (MTL 42 ja 46 Sähkö- ja telekaapelit (MTL 42a ) Jaakko Knuutila, oikeusyksikön päällikkö, Liikennevirasto Esityksen sisältö MTL 42 :ssä säädetty luvanvaraisuus (työlupa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus 0201256-6 PL 2200, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus 0201256-6 PL 2200, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI KAUPPAKIRJA LUONNOS MYYJÄ Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus 0201256-6 PL 2200, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI OSTAJA Kiinteistö Oy Kasarmikatu 21 Y-tunnus 2683399-1 Eteläesplanadi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus 0201256-6 PL 2200, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus 0201256-6 PL 2200, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI 1 (4) ESISOPIMUS JA SOPIMUS Osapuolet A Paulig Oy Y-tunnus 0112563-0 PL 15, 00991 HELSINKI (jäljempänä tontinomistaja) (jäljempänä B Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus 0201256-6

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 73/ (5) Kiinteistövirasto Tonttiosasto Yritystonttitoimisto Yritystonttitoimiston toimistopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 73/ (5) Kiinteistövirasto Tonttiosasto Yritystonttitoimisto Yritystonttitoimiston toimistopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 73/2015 1 (5) 125 Alueen vuokraaminen Sompasaaresta Artwave Surf Oy:lle aaltokone kokeilua varten HEL 2014-006478 T 10 01 01 04 S0110-233 Päätös Vuokranantaja Päättäjä Vuokralainen

Lisätiedot

VUOKRAT & SÄÄNNÖT TORI/ MUSIIKKI- JA KULTTUURINÄYTTÄMÖ

VUOKRAT & SÄÄNNÖT TORI/ MUSIIKKI- JA KULTTUURINÄYTTÄMÖ VUOKRAT & SÄÄNNÖT TORI/ MUSIIKKI- JA KULTTUURINÄYTTÄMÖ Kunnahallituksen vahvistama 19.06.2017 204 Torimyyntipaikkojen/esiintymislavan vuokrahinnasto Torimyynti ja muut tapahtumat Hinta sis. alv. Vuokra,

Lisätiedot

ERITYISET MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLE SEKÄ RANTA-ALUEILLE RAKENNETTAESSA

ERITYISET MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLE SEKÄ RANTA-ALUEILLE RAKENNETTAESSA ERITYISET MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLE SEKÄ RANTA-ALUEILLE RAKENNETTAESSA 4 Suunnittelutarvealue Suunnittelutarvealuetta Hattulan kunnassa on maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n 1 momentissa

Lisätiedot

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä.

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä. MAANVUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Suonenjoen kaupunki PL 13 Y-tunnus: 0208061-4 77601 Suonenjoki 2. Vuokralainen Elisa Oyj PL 40 Y-tunnus 0116510-6 00061 ELISA 3. Vuokrakohde Sopimuksen liitteenä (liite

Lisätiedot

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N VALTIMON KUNNAN T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N J O H T O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty 6.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 2 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus 2 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 210. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 210. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 15.12.2016 Sivu 1 / 1 4841/2016 10.03.01 Rakennuslautakunta 193 24.11.2016 210 Postilaatikon sijoittamista koskevan määräyksen antaminen, Tammikuja 9 (kiinteistö 49-438- 1-154) Valmistelijat

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO. Liikuntajohtaja (.2015) Helsingin kaupungin liikuntavirasto

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO. Liikuntajohtaja (.2015) Helsingin kaupungin liikuntavirasto HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) VUOKRASOPIMUS TMI MERCARTON KANSSA LAUTTASAAREN UIMARANNAN KIOSKI- JA VARASTOTILOISTA Sopimuksen numero Kaupungin päätös HEL 2015-000717 Liikuntajohtaja (.2015) Vuokra-alueen

Lisätiedot

HALLITUSKADUN TERASSIEN RAKENTEET JA KALUSTEET suunnitteluohje

HALLITUSKADUN TERASSIEN RAKENTEET JA KALUSTEET suunnitteluohje HALLITUSKADUN TERASSIEN RAKENTEET JA KALUSTEET suunnitteluohje SITO OY Kuvat: Sito Oy Mikkelin kaupunki 08.12.2009 Tekninen toimi / Kaupunkisuunnittelu täydennetty 12.04.2010 Kaupunkiympäristö Terassilla

Lisätiedot

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1).

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1). Osapuolet. Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0557-.. Vuokralainen Raision kaupunki, y-tunnus 008-5. Vuokrauskohde Naantalin kaupungin 5. kaupunginosan 6. korttelin tontilla nro sijaitsevan Kiinteistö

Lisätiedot

1) Helsingin kaupunki (jota edustaa kiinteistölautakunta, Y- tunnus ) seuraavien kiinteistöjen omistajana:

1) Helsingin kaupunki (jota edustaa kiinteistölautakunta, Y- tunnus ) seuraavien kiinteistöjen omistajana: 1(6) RASITESOPIMUS 1 Osapuolet 1) Helsingin kaupunki (jota edustaa kiinteistölautakunta, Y- tunnus 01256-6 ) seuraavien kiinteistöjen omistajana: a. Ohjeellinen tontti 27930/2, joka muodostuu kiinteistöstä

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPPATORIN JA MARKKINAPAIKKOJEN EHDOT. Vapaa-aikalautakunta 15.12.2015

JOENSUUN KAUPPATORIN JA MARKKINAPAIKKOJEN EHDOT. Vapaa-aikalautakunta 15.12.2015 JOENSUUN KAUPPATORIN JA MARKKINAPAIKKOJEN EHDOT Vapaa-aikalautakunta 15.12.2015 1. YLEISTÄ 1.1 Torin aukioloajat 1.2 Torihenkilökunta 2. MYYNTIPAIKKARUUDUTUS 3. TORIPAIKKOJEN VUOKRAUS 4. MYYNTIALUE 5.

Lisätiedot

MAKSUT 2015 MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ

MAKSUT 2015 MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ Tekninen lautakunta 18.11.2014 145, liite 3 MAKSUT 2015 MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ Kadulla ja yleisillä alueilla tehtäviin töihin liittyvä palveluhinnasto 1.1.2015 alkaen Maksut perustuvat kunnossapitolain

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 4 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Vuokralainen: SF-Caravan Lohenpyrstö Ry Haapatie 24, 92140 Pattijoki Vuokralainen

Lisätiedot

Rakennusliike Lehto Oy / perustettava kiinteistöyhtiö Voimatie 6 B Kempele

Rakennusliike Lehto Oy / perustettava kiinteistöyhtiö Voimatie 6 B Kempele MAANVUOKRASOPIMUS (luonnos) 1. Sopijapuolet Vuokranantaja Kärsämäen kunta y-tunnus 0186511-0 Keskuskatu 14 86710 Kärsämäki Vuokraaja Rakennusliike Lehto Oy / perustettava kiinteistöyhtiö Voimatie 6 B 90440

Lisätiedot

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y- tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y- tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 1 1. JOHDANTO Tällä vuokrasopimuksella uudistetaan Raahen kaupungin ja Posiber Oy:n välillä tonttia 678-21-2193-23 koskeva vuokrasopimus. Laitostunnus 678-21-2193-18-L1. 1.1 Sopijapuolet

Lisätiedot

LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA TUKIASUMINEN, VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17.9.2013

LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA TUKIASUMINEN, VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17.9.2013 LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA TUKIASUMINEN, VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17.9.2013 J U H A N I S K A N E N K I I N T E I S T Ö P Ä Ä L L I K K Ö Y - S Ä Ä T I Ö LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAAMISESTA

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 193. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 193. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 24.11.2016 Sivu 1 / 1 4841/2016 10.03.01 193 Postilaatikon sijoittamista koskevan määräyksen antaminen, Tammikuja 9 (Kiinteistö 49-438- 1-154) Valmistelijat / lisätiedot: Vesa Puisto,

Lisätiedot

III LPA. jk-6. py-5 4800 +102.8 III III III. 35 dba III. jk-6 III III III III

III LPA. jk-6. py-5 4800 +102.8 III III III. 35 dba III. jk-6 III III III III 0 0 V V V V V V V V V V V V 9 kt kt 9 0 9 0 00 0 0 0 0 0 0 lt V 00 +0. dba jk- jk- py- 900 00 9900 00 LPA ASEMAKAAVAMERKNNÄT JA -MÄÄRÄYKSET LPA 00000 Autopaikkojen korttelialue. 00000 m kaava-alueen rajan

Lisätiedot

MAINOSLAITTEIDEN LUVANVARAISUUDESTA

MAINOSLAITTEIDEN LUVANVARAISUUDESTA MAINOSLAITTEIDEN LUVANVARAISUUDESTA Marjatta Uusitalo Kaupunkikuva-arkkitehti Kaupunkitilayksikön päällikkö Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto Korjaushankkeet-seminaari 12.11.2013 Mainoslaitteita,

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ

MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ MAKSUT 2014 Kadulla ja yleisillä alueilla tehtäviin töihin liittyvä palveluhinnasto 1.1.2014 alkaen Maksut perustuvat kunnossapitolain 14 b pykälään. Lain mukaan kunta

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä NSA-Yhtiöt Oy jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja ASEMAKAAVA-ALUE

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Saarijärven kaupunki, Y-tunnus 0176975-1 Sivulantie 11 43100 SAARIJÄRVI Vuokralainen: AgroLarja, Y-tunnus 1967929-5 Kolkanrinteentie

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 6. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa , voimaan 1.1.

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 6. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa , voimaan 1.1. Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 6 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 14.11.2011, voimaan 1.1.2012) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan kokoonpano 3 Lautakunnan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 778/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 778/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (1) 18 Asianro 778/10.00.02.01/2017 Tontin 297-33-46-3 (Kaivannonlahdenkatu 15) vuokraaminen / TA-Asumisoikeus Oy Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelujen

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön

Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön Hallintosääntö Esitys Nykyinen 6 3 mom Kaupunginhallitus kohta 22: päättää maankäyttö- ja rakennuslain 91b :n tarkoittamista maankäyttösopimuksista,

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Saarijärven kaupunki, Y-tunnus 0176975-1 Sivulantie 11 43100 SAARIJÄRVI Vuokralainen: AgroLarja, Y-tunnus 1967929-5 Kolkanrinteentie

Lisätiedot

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Maanvuokra Rakennetun viljelmän voi vuokrata (asuin- ja talousrakennukset) enintään 25 vuodeksi. Jos vuokrasopimuksessa ei ole mainittu aikaa, sopimus katsotaan tehdyksi 2 vuodeksi. Sopimus

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS

YHTEISTOIMINTASOPIMUS YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 Sopijapuolet: 1) Kunta 2) Yritys Sopimuksen tarkoitus ja kohde Sopijapuolet ovat tällä sopimuksella sopineet menettelytavoista, oikeuksista ja velvollisuuksista, jotka liittyvät

Lisätiedot

URHEILUSEUROJEN MAINOSLAITTEIDEN SIJOITTAMINEN PÄÄVÄYLIEN VARSILLE

URHEILUSEUROJEN MAINOSLAITTEIDEN SIJOITTAMINEN PÄÄVÄYLIEN VARSILLE URHEILUSEUROJEN MAINOSLAITTEIDEN SIJOITTAMINEN PÄÄVÄYLIEN VARSILLE 9.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Urheiluseurojen mainoslaitteiden sijoittamista pääväylien varsille selvittävän työryhmän toimeksianto 2.

Lisätiedot

Kioskit Helsingissä. workshop Kioskit Helsingissä -workshop / Pia Rantanen

Kioskit Helsingissä. workshop Kioskit Helsingissä -workshop / Pia Rantanen Kioskit Helsingissä workshop 23.1.2014 Kioskit Helsingissä -workshop / Pia Rantanen 11.2.2014 1 Projektin taustaa Tyyppikioski mallia 1963 Kioskipaikkojen vuokraus siirtyi kiinteistövirastolta rakennusvirastolle

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Saarijärven kaupunki (Y-tunnus 0176975-1) Sivulantie 11 43100 SAARIJÄRVI Vuokralainen: Sergey Shumilin ( - ) Linjatie 6 54120

Lisätiedot

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS)

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) Sivu 1 / 5 Kaupunkirakennelautakunta asianro 297- V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) Kuopion kaupunki vuokraa KENELLE ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena Kuopion kaupungin kiinteistöstä

Lisätiedot

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT Hyväksytty: Kv 5.9.2012 30 Voimaantulo: 1.1.2013 1 LUKU HALLINTO-ORGANISAATIO 1 Luottamushenkilöorganisaatio Teknisen palvelualueen luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 3521/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 3521/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) 87 Asianro 3521/10.03.07/2013 Taksa Kuopion kaupungin katujen ja muiden yleisten alueiden vuokrauksesta perittävistä maksuista, muutokset tapahtumilta perittäviin

Lisätiedot

Delegoitu erityispäätäntävalta

Delegoitu erityispäätäntävalta SOTKAMON KUNTA Delegoitu erityispäätäntävalta VIRANHALTIJAT Ympäristö- ja tekninen lautakunta 31.5.2017 71 Voimaan 1.6.2017 alkaen 1 Sisällysluettelo TEKNINEN JOHTAJA... 2 YMPÄRISTÖTARKASTAJA... 2 Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS

MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Luonnos 16.10.2014 MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Sopijapuolet Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala (kaupunki) Sopimuksen kohde Asemakaavan laatiminen

Lisätiedot

Rakennusten korjaus- ja muutostöiden luvanvaraisuus ja lupamenettelyt

Rakennusten korjaus- ja muutostöiden luvanvaraisuus ja lupamenettelyt Rakennusvalvonnan asiakastilaisuus Lohja Vihti Karkkila 6.3.2017 Rakennusten korjaus- ja muutostöiden luvanvaraisuus ja lupamenettelyt Pekka Laitinen, johtava rakennustarkastaja, Vihdin kunta Aiheen rajaus

Lisätiedot

RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA

RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA 1 (14) Kaupunkirakenneyksikkö RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA Yleissuunnitelma 2 (14) Sisällysluettelo 1. Suunnittelualue 1.1 Yleistä 1.2 Kadut, LP-alue, Rantakyläntori

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 26

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 26 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 26 TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN VASTUUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 13.12.2011) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Teknisen lautakunnan alaisten

Lisätiedot

15.1.2015. Myyntipaikkaan voi tulla tuntia ennen kauppahallin avautumista ja sieltä tulee poistua tunnin kuluessa kauppahallin sulkeutumisesta.

15.1.2015. Myyntipaikkaan voi tulla tuntia ennen kauppahallin avautumista ja sieltä tulee poistua tunnin kuluessa kauppahallin sulkeutumisesta. 1 (5) Hakemukset kauppiasyhdistykselle (puheenjohtajan tai edustajan hyväksymä hakemus): alle 1 kalenterikuukausi (1-4 viikkoa) - etusijalla Hakaniemen kauppahallin vuokralaiset (kauppiasyhdistys päättää

Lisätiedot

Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Helsingissä Liikenneturvallisuusnäkökohdat

Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Helsingissä Liikenneturvallisuusnäkökohdat Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto OHJE 1 Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Helsingissä Liikenneturvallisuusnäkökohdat 18.3.2005 / MM 2 MM / 18.3.2005 Ulkomainoslaitteiden

Lisätiedot

PELLON VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja Vuokralainen Raision kaupunki y 0204428-5 PL 100 21201 Raisio Tilatunnus 680 036 583 xxx Vuokrauksen kohde Kylä Tila RN.o pinta-ala xxx xxx xxx xxx Vuokra-alueen ja mahdollisten

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / HUOLTOASEMATONTIN 1 KIINTEISTÖYHTYMÄ SAMMONPUISTO VUOKRASOPIMUS LUONNOS 2.10.2013

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / HUOLTOASEMATONTIN 1 KIINTEISTÖYHTYMÄ SAMMONPUISTO VUOKRASOPIMUS LUONNOS 2.10.2013 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / HUOLTOASEMATONTIN 1 Sopijapuolet Vuokranantaja Vuokralainen Lappeenrannan kaupunki Teknisen toimen kiinteistö- ja mittaustoimi Pl 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Kiinteistöyhtymä

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS MATKAVIESTINTUKIASEMA (YHTIÖNTIE)

MAANVUOKRASOPIMUS MATKAVIESTINTUKIASEMA (YHTIÖNTIE) MAANVUOKRASOPIMUS MATKAVIESTINTUKIASEMA (YHTIÖNTIE) Maanvuokrasopimus perustuu yhdyskuntalautakunnan päätökseen xx x. SOPIJAOSAPUOLET Vuokranantaja: Kauniaisten kaupunki (Y-tunnus 0203026-2) PL 52 02701

Lisätiedot

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ.

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ. TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ. 1 Yleisehdot ja -tiedot: ostaja maksaa kaupungille kauppahinnan lisäksi kauppakirjan laatimiskustannuksena

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä 1 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä Vuokralainen: Jämsän Vesi liikelaitos Y-0175622-1-300 Teollisuuskatu 10 42100 Jämsä

Lisätiedot

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa MUISTIO 1 (3) MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa Valta-, kanta- ja seututeitä sekä niitä yhdistäviä ja niiden jatkeena olevia teitä varten, jotka palvelevat pääasiassa

Lisätiedot

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala 31, YMP 10.5.2012 17:30 Suunnittelutarvepäätös kiinteistölle 535-404-8-124 Asia Hakija Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Nietula Matti ja Anita Poutakuja 3 B 2 37470 Vesilahti Rakennuspaikka

Lisätiedot

Ohje kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävien töiden tekemiseen tarvittavien ilmoitusten, sopimusten ja päätösten hakijalle

Ohje kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävien töiden tekemiseen tarvittavien ilmoitusten, sopimusten ja päätösten hakijalle Ohje kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävien töiden tekemiseen tarvittavien ilmoitusten, sopimusten ja päätösten hakijalle Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla ei saa tehdä töitä ilman kunnan

Lisätiedot

Luonnos 22.5.2015. 1.2 Vuokralainen Merimaskun Metsästäjät r.y., yhdistyksen rekisterinumero 123.918.

Luonnos 22.5.2015. 1.2 Vuokralainen Merimaskun Metsästäjät r.y., yhdistyksen rekisterinumero 123.918. 1 Osapuolet 1 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2. 1.2 Vuokralainen Merimaskun Metsästäjät r.y., yhdistyksen rekisterinumero 123.918. 2 Vuokran kohde 2.1 Vuokra-alue Naantalin kaupungin

Lisätiedot

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Rakennetun viljelmän voi vuokrata (asuin- ja talousrakennukset) enintään 25 vuodeksi. Jos vuokrasopimuksessa ei ole mainittu aikaa, sopimus katsotaan

Lisätiedot

Espoon kaupungin rakennusvalvontaviranomaisen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen päätösvallan siirtäminen rakennusvalvontakeskuksen viranhaltijoille

Espoon kaupungin rakennusvalvontaviranomaisen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen päätösvallan siirtäminen rakennusvalvontakeskuksen viranhaltijoille 1 (6) Espoon kaupungin rakennusvalvontaviranomaisen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen päätösvallan siirtäminen rakennusvalvontakeskuksen viranhaltijoille 1 Myöntää poikkeuksen rakennuskiellosta sitovan

Lisätiedot

Kaupunkirakennelautakunta 297- asianro V U O K R A S O P I M U S

Kaupunkirakennelautakunta 297- asianro V U O K R A S O P I M U S Kaupunkirakennelautakunta 297- asianro V U O K R A S O P I M U S Kuopion kaupunki vuokraa Osuuskauppa PeeÄssälle ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena festivaalitarkoituksia varten seuraavat

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI 08.12.14 OHJE SIJOITUSLUVAN HAKEMISEEN JA ILMOITUKSEN TEKEMISEEN

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI 08.12.14 OHJE SIJOITUSLUVAN HAKEMISEEN JA ILMOITUKSEN TEKEMISEEN Ohje sijoitusluvan hakemiseen sekä kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävien töiden tekemiseen tarvittavien ilmoitusten, sopimusten ja päätösten hakijalle 1. TEE SIJOITUSLUPAHAKEMUS Liitteet: suunnitelmakartta,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toimiala Tekninen lautakunta vastaa kaupungin rakennusomaisuuden suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja kehittämisestä; kaavoituksesta;

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) Kiinteistövirasto 39/2015 Tonttiosasto Yritystonttitoimisto 18.03.2015 Yritystonttitoimiston toimistopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) Kiinteistövirasto 39/2015 Tonttiosasto Yritystonttitoimisto 18.03.2015 Yritystonttitoimiston toimistopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) 59 Alueen vuokraaminen tilapäistä pysäköintiä varten Kyläsaaresta Ajotaito Oy Autokoululle HEL 2015-003288 T 10 01 01 04 S0110-223 Päätös Vuokranantaja Päättäjä Vuokralainen

Lisätiedot

Liite 6 Kaupunginhallitus 2.5.2016

Liite 6 Kaupunginhallitus 2.5.2016 MAANVUOKRASOPIMUS Allekirjoittaneet ovat tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen, joka korvaa sopimusosapuolten 28.10.2013 allekirjoittaman maanvuokrasopimuksen. Vuokranantaja Ulvilan kaupunki (0204910-7)

Lisätiedot

Katu- ja yleisten alueiden käyttö Hämeenlinnassa infotilaisuus

Katu- ja yleisten alueiden käyttö Hämeenlinnassa infotilaisuus Katu- ja yleisten alueiden käyttö Hämeenlinnassa infotilaisuus 27.3.2015 klo 9 15.30 Wetterin auditorio 1 Miia Metsäalho 26.3.2015 LUPA-ASIAT LUPATYYPIT SIJOITTAMISSOPIMUS KATULUPA TAPAHTUMALUPA 3 Sijoittaminen

Lisätiedot

TekLK Kiinteistö Oy Joensuun Kauppakatu 32:n poikkeamishakemus. Poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut, karttaote: Liite 22

TekLK Kiinteistö Oy Joensuun Kauppakatu 32:n poikkeamishakemus. Poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut, karttaote: Liite 22 TekLK 21.11.2006 344 Kiinteistö Oy Joensuun Kauppakatu 32:n poikkeamishakemus Poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut, karttaote: Liite 22 Asemapiirros: Liite 23 Hakija: Kiinteistö Oy Joensuun

Lisätiedot

Määräys POSTILAATIKKOJEN SIJOITTELUSTA. Annettu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2011

Määräys POSTILAATIKKOJEN SIJOITTELUSTA. Annettu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2011 1 (7) Määräys POSTILAATIKKOJEN SIJOITTELUSTA Annettu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2011 Viestintävirasto on määrännyt 29 päivänä huhtikuuta 2011 annetun postilain (415/2011) 48 :n nojalla 1 luku Yleiset

Lisätiedot

Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö

Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö Kuopion alueellinen rakennuslautakunta Johtosääntö Kuopion kaupunginvaltuusto 25.10.2010 112 Suonenjoen kaupunginvaltuusto 25.10.2010 59 Voimaantulo 1.1.2011 Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö

Lisätiedot

Piirustus n:o 4980, päivätty , muutettu ; ; ;

Piirustus n:o 4980, päivätty , muutettu ; ; ; Piirustus n:o 4980, päivätty 1.6.1993, muutettu 19.8.1994; 9.1.1995; 12.9.1995; 10.10.19955 Espoo 20, 21, 22, 26, 40 ja 46 kaupunginosat Keskuspuisto I Osayleiskaava Mittakaava 1:4000 OSAYLEISKAAVAMERKINTÖJÄ

Lisätiedot

Lappeenrannan Yritystila Oy (vuokranantaja) Kauppakatu 40 D, 3.krs 53100 Lappeenranta Y-tunnus: 0368899-8 Puh. 05-6161

Lappeenrannan Yritystila Oy (vuokranantaja) Kauppakatu 40 D, 3.krs 53100 Lappeenranta Y-tunnus: 0368899-8 Puh. 05-6161 1 VUOKRASOPIMUS Lappeenrannan Yritystila Oy (jäljempänä Yritystila) ja Vuokralainen ( jäljempänä Vuokralainen ) tekevät vuokrasopimuksen alla mainitusta kohteesta seuraavien ehtojen mukaisesti: 1. SOPIMUSOSAPUOLET:

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Liike- ja toimistotilaa saa olla 10

Lisätiedot

5 Kokoukset Lautakunnan kokouksista, pöytäkirjoista ja muista asiakirjoista määrätään kunnan hallintosäännössä.

5 Kokoukset Lautakunnan kokouksista, pöytäkirjoista ja muista asiakirjoista määrätään kunnan hallintosäännössä. PUUMALAN KUNNAN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1/5 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 5.11.2007 Voimaantulo 1.1.2008 1 Toiminta-ajatus Teknisen lautakunnan tarkoituksena on luoda fyysiset edellytykset asumiselle,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / VUOKRASOPIMUS 1 LAPPEENRANNAN URHEILUAUTOILIJAT RY

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / VUOKRASOPIMUS 1 LAPPEENRANNAN URHEILUAUTOILIJAT RY LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / VUOKRASOPIMUS 1 Sopijapuolet Vuokranantaja Vuokralainen Lappeenrannan kaupunki Teknisen toimen kiinteistö- ja mittaustoimi Pl 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Lappeenrannan

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS XX.XX.2014. Vuokranantaja Siilinjärven kunta, y-tunnus 172718-0 Pl 5 71801 Siilinjärvi

MAANVUOKRASOPIMUS XX.XX.2014. Vuokranantaja Siilinjärven kunta, y-tunnus 172718-0 Pl 5 71801 Siilinjärvi MAANVUOKRASOPIMUS XX.XX.2014 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja Siilinjärven kunta, y-tunnus 172718-0 Pl 5 71801 Siilinjärvi Vuokralainen Siilinjärven Teatteri ry, Y-tunnus 0803895-1 1.2 Vuokra-alue

Lisätiedot

Tämä vuokrasopimus korvaa osapuolten välillä 1.1.2005 Sammakkokankaan perustamisvaiheessa solmitun tilapäisen vuokrasopimuksen.

Tämä vuokrasopimus korvaa osapuolten välillä 1.1.2005 Sammakkokankaan perustamisvaiheessa solmitun tilapäisen vuokrasopimuksen. MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Saarijärven kaupunki (Y-tunnus 0176975-1) Sivulantie 11, 43100 SAARIJÄRVI 1.2 Sopimus 1.3 Vuokra-alue Vuokralainen: Sammakkokangas Oy (Y-tunnus

Lisätiedot

Rakennusvalvonnan luvat. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.

Rakennusvalvonnan luvat. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9. Rakennusvalvonnan luvat Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.2017 Rakentamisen luvat ja ilmoitukset Rakennuslupa Toimenpidelupa

Lisätiedot

2. VUOKRA-ALUEEN KÄYTTÖ

2. VUOKRA-ALUEEN KÄYTTÖ MAANVUOKRASOPIMUS 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja Vuokralainen Hyrynsalmen kunta Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI Kiinteistö Oy Ukkohallan Palvelut CIO Til- Tekno Oulu Oy Kauppurienkatu 12 4 kerros

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 224 16.12.2015. 224 Asianro 8457/10.00.02.01/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 224 16.12.2015. 224 Asianro 8457/10.00.02.01/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/2015 1 (1) 224 Asianro 8457/10.00.02.01/2015 Tonttien 297-25-80-1 (Jynkän koulu) ja 297-43-17-1 (Karttulan koulu) vuokraaminen / Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilat Kiinteistöjohtaja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI LAITURINPITO- 1 (5) Osastopäällikkö ,.. Helsingin kaupungin liikuntavirasto. Kiinteistö Oy Merenkulkijankuja 5

HELSINGIN KAUPUNKI LAITURINPITO- 1 (5) Osastopäällikkö ,.. Helsingin kaupungin liikuntavirasto. Kiinteistö Oy Merenkulkijankuja 5 HELSINGIN KAUPUNKI LAITURINPITO- 1 (5) LAITURINPITO-OIKEUS VUOSAAREN VENESATAMAN VESIALUEELLA Sopimuksen numero Kaupungin päätös HEL 2016-006935 Osastopäällikkö...2.2017,.. Sopimuskohteen käyttötarkoitus

Lisätiedot