YLEISPERIAATTEET YLEISTEN ALUEIDEN KÄYTTÄMISES- TÄ TAPAHTUMIEN JÄRJESTÄMISEEN JA MAINOS- JA MUIDEN LAITTEIDEN SEKÄ RAKENNELMIEN SIJOITTAMI- SEEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLEISPERIAATTEET YLEISTEN ALUEIDEN KÄYTTÄMISES- TÄ TAPAHTUMIEN JÄRJESTÄMISEEN JA MAINOS- JA MUIDEN LAITTEIDEN SEKÄ RAKENNELMIEN SIJOITTAMI- SEEN"

Transkriptio

1 YLEISPERIAATTEET YLEISTEN ALUEIDEN KÄYTTÄMISES- TÄ TAPAHTUMIEN JÄRJESTÄMISEEN JA MAINOS- JA MUIDEN LAITTEIDEN SEKÄ RAKENNELMIEN SIJOITTAMI- SEEN Hyväksytty: Kaupunkirakennelautakunta xx XX

2 Sisällysluettelo 1. Yleistä Lupa- ja sopimusvaiheissa varmistettavia asioita Yleisten alueiden käyttö tapahtumiin ja tilaisuuksiin Tapahtumiin käytettävät alueet Tapahtumapalvelujen varmistettavat asiat Mainosten sijoittaminen yleiselle alueelle Standit Muut mainokset Tilapäiset mainokset Pysyväisluontoiset, pistekohtaiset mainokset Pylväsmainokset Laajat mainoskokonaisuudet Myyntipaikat Torialueen käyttö Muut yleiset alueet Terassit Terassin suunnittelu ja sijoittaminen Terassin suunnittelussa huomioitavia seikkoja Jalankulun ja pyöräilyn vaatimukset Terassipaikan vuokrasopimus...9 Liitteet Liite 1: Kartta kantakaupungin alueen mainospaikoista Liite 2: Kartta jalankulun ja pyöräilyn vapaan tilan vaatimuksista 1

3 1. Yleistä Joensuun kaupungin hallintosäännön 12 :n mukaisesti kaupunkirakennelautakunnan ratkaisuvallassa on muun muassa määrätä yleisperiaatteet yleisten alueiden käytöstä eri tapahtumiin ja tilaisuuksiin (12 ratkaisuvallan 17. kohta). Kaupunkirakennelautakunnan alaisen kaupunkirakenneyksikön tehtävänä on muun muassa: huolehtia maaomaisuuden hallintaan liittyvistä tehtävistä huolehtia yleisten alueiden luvituksen ja valvonnan järjestämisestä. Kaupunkirakenneyksikön toiminnasta vastaava tekninen johtaja ratkaisee hallintosäännön mukaan muun muassa asiat, jotka koskevat: luvan myöntämistä kauppaan ja muuhun elinkeino- tai ansiotoimintaan liikenneväylällä tai muulla kunnan omistamalla tai hallitsemalla yleisellä paikalla liikenneväylän sulkemista taikka muita liikennejärjestelyjä. Hallintosäännön 42 :n mukaisesti vapaa-aikalautakunta ratkaisee muun muassa: tapahtumapalvelujen taksat ja yleiset periaatteet (42 ratkaisuvallan 2. kohta) luvat alueiden käyttöön erityyppisiin tilaisuuksiin tilaajan mahdollisesti määrittämien yleisperiaatteiden perusteella (42 ratkaisuvallan 3. kohta). Tämä asiakirja sisältää hallintosäännön 12 mukaiset yleisperiaatteet yleisten alueiden käytöstä eri tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Lisäksi asiakirjaan on kirjattu yleisperiaatteet mainos- ja muiden laitteiden sekä rakennelmien sijoittamiseen yleisille alueille. Vapaaaika- toimialaan kuuluva tapahtumapalvelut huolehtii käytännössä hallintosäännön 42 ratkaisuvallan 3. kohdan tehtävistä. Yleisperiaatteissa on siirretty hallintosäännössä kaupunkirakenneyksikölle määriteltyjä tehtäviä tapahtumapalveluille ja annettu ehtoja tehtäviä varten. Tämä asiakirja korvaa aiemmat, kaupunkirakennelautakunnan hyväksymät yleisperiaatteet. Yleisperiaatteet koskevat toimintaa kaupungin omistamilla ja hallitsemilla alueilla ja toiminnan lähtökohtana on tapahtumapalvelujen itsenäisen toiminnan ohella kaupunkirakenneyksikön ja tapahtumapalvelujen kiinteä yhteistyö. Joensuun kaupunginhallitus on päätöksellään hyväksynyt kaupungin ja Joensuun Kaupunkikeskustayhdistys ry:n välisen kävelykeskustan yhteistyö- ja käyttösopimuksen, joka koskee Joensuun Kaupunkikeskustayhdistyksen isännöimää kävelykatua, Keskusaukiota ja Keskuspuistoa. Sopimusta ja sen ehtoja noudatetaan edelleen, joten nyt tässä asiakirjassa määriteltävät yleisperiaatteet eivät koske em. sopimuksen mukaisia asioita. Kävelykeskustan yhteistyö- ja käyttösopimuksen ja näiden yleisperiaatteiden määräyksiä pyritään yhteistyössä edelleen yhdenmukaistamaan siten, että määräyksissä ei olisi alueiden käyttäjien näkökulmasta ristiriitaisuuksia. 2

4 2. Lupa- ja sopimusvaiheissa varmistettavia asioita Myöntäessään lupia tai tehdessään vuokrasopimuksia, on tapahtumapalvelujen varmistettava lupa- tai sopimusehdoissa, että tapahtuman järjestäjä velvoitetaan hakemaan kaikki muut tapahtumassa tarvittavat luvat ja tekemään tarvittavat ilmoitukset (rakennusvalvonta, poliisi, pelastuslaitos, hätäkeskus, ympäristönsuojelu, ym.). Mainos- ja muiden laitteiden tai rakennelmien sijoittamisessa on otettava huomioon Joensuun rakennusjärjestyksen määräykset ja tapahtumapalvelujen on ohjattava hakija tarvittaessa toimimaan rakennusjärjestyksen määräysten mukaisesti. Tämä koskee myös tapahtumien yhteydessä toteutettavia, usein hyvin lyhytaikaisia rakennelmia. Mikäli alueen vuokraus on pitkäaikainen (pidempi kuin yhden vuoden kestävä), on tapahtumapalvelujen varmistettava kaupunkirakenneyksiköltä, kumman toimesta alueen vuokraus tehdään. Kaupunkirakenneyksikkö tekee alueen vuokrasopimuksen ainakin niissä tapauksissa, joissa vuokra-alueelle sijoitetaan vähintään toimenpideluvan vaatimia rakennelmia. Tämä ei koske torialueella tehtävää vuokrausta (hallintosääntö mom 5. kohta). Torialueellakin on varmistettava, että mahdollisten rakennusten ja muiden rakenteiden sijoittaminen ja lupakäsittely on tehty rakennusjärjestyksen määräysten mukaisesti. 3. Yleisten alueiden käyttö tapahtumiin ja tilaisuuksiin 3.1. Tapahtumiin käytettävät alueet Tapahtumat on pyrittävä ohjaamaan alueille, jotka sopivat erityisen hyvin tapahtumien järjestämispaikoiksi. Tällaisia alueita ovat: torit, Laulurinne, Ilosaari, Eteläinen ja Pohjoinen rantapuisto, Sirkkalanpuisto, muut kuin edustuspuistot, Aittarannanpolun Amfi, Cederberginaukio, Ylisoutajanaukio, Vallilanaukio, kyläkeskusten aukiot ja Enon kanavaranta. A1 luokan edustuspuistot ja kaupungintalon ympäristön alue soveltuvat tapahtumien järjestämiseen tietyin rajoituksin. Näissä kohteissa on huomioitava tapahtuman luonteen soveltuvuus alueelle, rakenteiden suojelu ja alueille sijoitettavien rakenteiden sijoittelu. Näille alueille ei pääsääntöisesti tule sijoittaa pitkäaikaista (yli yksi viikko) toimintaa. Vapaudenpuistossa, Torikadun puolella olevalla, jäätelökioskitoimintaan nykyisin käytettävällä alueella sallitaan jatkossakin nykyisenkaltainen kausimyyntitoiminta. Virkistys- ja retkeilyalueilla on myös huomioitava tapahtuman luonteen soveltuvuus alueelle. Katualueita ei ensisijaisesti osoiteta muiden tapahtumien kuin paraatien käyttöön. 3

5 3.2. Tapahtumapalvelujen varmistettavat asiat Tapahtumapalvelut myöntävät tapahtumaan tarvittavat luvat ja tekee sopimukset hallintosäännön 42 mukaisesti. Luvan / sopimuksen valmisteluvaiheessa tapahtumapalvelujen on varmistettava seuraavat asiat: Tapahtumanjärjestäjän on velvoitettava laatimaan suunnitelma tilapäisistä liikennejärjestelyistä. Tilapäisten liikennejärjestelyjen suunnitelmasta on oltava kaupunkirakenneyksikön hyväksyntä ennen kuin tapahtumaa liittyvä lupa / sopimus voidaan tehdä. Yleisperiaatteena tulee olla, että liikenteen muutokset ovat mahdollisimman vähäiset ja erityisesti jalankulku, pyöräily ja joukkoliikenne on otettava huomioon. Käytännössä liikennejärjestelyjen toteutus määritellään kaupunkirakenneyksikön myöntämässä luvassa. Yleensä liikennejärjestelyjen toteutuksessa noudatetaan kaupunkirakenneyksikön antaman Katutyöluvan lupaohjeet ja ehdot -asiakirjan ehtoja tilapäisten liikennejärjestelyjen toteutuksesta. Katualueiden sulkemistarpeet on käsiteltävä erityisellä huolella. Mikäli katu suljetaan tapahtuman vuoksi, niin korvaavat reitit on esitettävä suunnitelmassa ja hyväksytettävä asianosaisilla tahoilla. Suunnitelmassa on huomioitava henkilöauto-, joukko- ja huoltoliikenne, jalankulku ja pyöräily sekä hälytysajoneuvojen yhteydet. Reittien sulkemisesta on velvoitettava tapahtuman järjestäjä tiedottamaan Katutyöluvan lupaohjeet ja ehdot -asiakirjan mukaisesti. Pää- ja kokoojakatuja sekä pyöräilyn pääreittejä ei yleensä saa sulkea kokonaan. Tapahtuma tai tilaisuus ei saa rikkoa kadun tai muun yleisen alueen rakenteita. Mikäli tapahtuman järjestäminen edellyttää rakenteita rikkovia toimenpiteitä, niin asia on saatettava kaupunkirakenneyksikön ratkaistavaksi. Kaupunkirakenneyksiköstä on selvitettävä, että katualueelle ei ole myönnetty tapahtuma-ajankohdalle katutyölupaa kolmannelle osapuolelle. Ennen alueen luovuttamista tapahtuman järjestäjälle ja tapahtuman jälkeen on alueella pidettävä katselmus, joissa määritellään tapahtumasta mahdollisesti alueelle ja muulle omaisuudelle aiheutuneet vahingot. Katselmuksiin on kutsuttava tarvittaessa myös kaupunkirakenneyksikön edustus ja tämä on tarpeen erityisesti puistokohteissa. Mahdolliset vahingot tulee ilmoittaa kaupunkirakenneyksikölle, joka määrittelee mahdollisen vahingonkorvauksen. Erityisesti puistoalueella on katselmuksissa kiinnitettävä erityistä huomiota kasvillisuuden kuntoon. Tapahtuman sijoittuessa kaupungin omistaman kiinteistön alueelle, on tapahtumasta sovittava kiinteistön vuokralaisen kanssa. Tapahtumapalvelujen on myös varmistettava, että tapahtuman tai tilaisuuden järjestäjälle annettava ohjeistus (esimerkiksi Tapahtumatuottamisen opas) on ajantasainen ja yhdenmukainen näiden yleisperiaatteiden kanssa. 4

6 4. Mainosten sijoittaminen yleiselle alueelle Yleiselle alueelle sijoitettavat mainokset voidaan jakaa kahteen pääryhmään: standit ja muut mainokset. Standit ovat kevyitä, siirrettäviä, ns. A-muotoisia mainostauluja. Muita mainoksia on hyvin erilaisia ja tässä on käsitelty niistä Joensuussa esiintyvät päätyypit. Mainoksissa ja niiden sijoittamisessa on huolehdittava, että yleistä järjestystä tai turvallisuutta vaarantavan häikäisevän tai harhauttavan valon taikka liikenteenohjauslaitetta muistuttavan tai muuten turvallisuutta vaarantavan mainoksen käyttäminen on kielletty (Järjestyslaki 6 ). On myös huomattava, että asemakaava-alueen ulkopuolella sekä asemakaava-alueella maankäyttö- ja rakennuslain 83 :n 4 momentin mukaisella liikennealueella, on kielletty maantien käyttäjille tarkoitettujen ulkomainosten asettaminen, ellei tienpitoviranomainen (ELY-keskus) myönnä poikkeusta kiellosta. Kaikkien mainosten on oltava hyvän tavan mukaisia. Mikäli mainosten katsotaan herättävän yleistä pahennusta, on tapahtumapalvelujen poistatettava mainokset välittömästi ja tämä määräys on sisällytettävä mainosten lupaehtoihin. Tapahtumapalvelujen on myös huolehdittava, että rikkinäiset mainokset joko korjataan tai poistetaan välittömästi Standit Tapahtumapalvelut myöntävät luvan standin sijoittamiseen. Standien sijoittamisperiaatteet ovat seuraavat: Ns. ruutukaava-alueella ja keskusta-alue - tyyppisillä alueilla standi voidaan sijoittaa kiinteistön välittömään läheisyyteen, enintään yhden metrin päähän sen kiinteistön seinästä, jossa mainostettava kohde sijaitsee. Muilla alueilla standi voidaan sijoittaa mainostettavan kohteen portille. Standia saadaan pitää em. mukaisilla alueilla vain liikeyrityksen aukioloaikoina. Standin sijoittaminen ei saa vaarantaa liikenneturvallisuutta. Standin sijoittaminen ei saa vaikeuttaa liikkumista katualueella tai muulla liikkumiseen tarkoitetulla alueella Muut mainokset Tilapäiset mainokset Tapahtumapalvelut myöntävät luvan tilapäiselle mainokselle. Kantakaupungin alueella mainosten sijoittaminen sallitaan vain erikseen määritellyillä paikoilla, jotka on esitetty näiden yleisperiaatteiden liitekartassa. Tämä ei koske tivoli- tai markkinamainontaa, joiden mainokset voidaan sijoittaa erillisen, tapahtumapalvelujen hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Erillistä suunnitelmaa hyväksyessään tulee tapahtumapalvelujen varmistaa erityisesti kaupunkikuvaan, 5

7 viereisiin kiinteistöihin, alueen kunnossa- ja puhtaanapitoon sekä liikenneturvallisuuteen vaikuttavat seikat. Muissa kaupunginosissa tapahtumapalvelut varmistaa ennen luvan myöntämistä, että paikka soveltuu mainoksen sijoittamiseen. Vain tapahtumiin liittyvät mainokset ovat sallittuja. Vaalimainonnan järjestämiseen liittyen on mainosten sijoituspaikoista sovittava kaupunkirakenneyksikön kanssa ennen kuin vapaa-ajan lautakunta ratkaisee kunkin vaalin vaalimainonnan järjestämisen (hallintosääntö mom 4. kohta) Pysyväisluontoiset, pistekohtaiset mainokset Tapahtumapalvelut tekevät maa-alueen sijoitussopimuksen. Sijoitussopimuksen valmistelussa on varmistettava kaupunkirakenneyksiköstä, että alueen nykyinen ja suunniteltu maankäyttö mahdollistaa mainoksen sijoittamisen. Samalla varmistetaan muun muassa, että mainosten kokonaismäärä ei heikennä kaupunkikuvaa. Yleensä pysyvät mainokset vaativat rakennusjärjestyksen mukaisen luvan. Ledmainostaulut ja muut valotaulut sekä pinta-alaltaan yli 5 m 2 mainostaulut käsitellään aina tapauskohtaisen, rakennusvalvonnan tekemän lupaharkinnan perusteella. Mainoksen lupavalmistelussa on otettava huomioon erityisesti kaupunkikuvaan, viereisiin kiinteistöihin, alueen kunnossa- ja puhtaanapitoon sekä liikenneturvallisuuteen vaikuttavat seikat Pylväsmainokset Tapahtumapalvelut tekevät vuokrasopimuksen. Vuokrasopimuksen valmisteluvaiheessa on varmistettava kaupunkirakenneyksikön kanssa kohdekohtaisesti, että pylväsmainokset ovat liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden kannalta mahdollisia. Mainos on sijoitettava siten, ettei mainos ulotu ajoradalle ellei mainoksen alareuna ole vähintään 4,8 m korkeudessa ajoradan pinnasta Laajat mainoskokonaisuudet Laajat, yleensä useita erilaisia mainostyyppejä sisältävät kokonaisuudet ratkaisee kaupunkirakenneyksikkö. Esimerkki laajasta kokonaisuudesta on Joensuun kaupungin ja JCDecaux Finland Oy:n välinen, vuoden 2022 loppuun saakka ulottuva sopimus, joka sisältää pylväsmainoksia, suurtauluja, pilaritauluja ja pysäkkikatoksia. 6

8 5. Myyntipaikat Myyntipaikat voidaan jakaa kahteen pääryhmään: toreilla sijaitsevat myyntipaikat ja muulla yleisellä alueella sijaitsevat myyntipaikat. Myyntipaikkojen sijoittamisessa on noudatettava soveltuvin osin jäljempänä määriteltyjä terassien sijoittamisen ehtoja. Hallintosäännössä on teknisen johtajan ratkaisuvaltaan määritelty muun muassa luvan myöntäminen kauppaan ja muuhun elinkeino- tai ansiotoimintaan liikenneväylällä tai muulla kunnan omistamalla tai hallitsemalla yleisellä paikalla. Tekninen johtaja on tehnyt päätöksen, jonka mukaan: Näiden yleisperiaatteiden mukaan järjestettävien tapahtumien yhteydessä tapahtuvaan myyntitoimintaan ei tarvita erillistä kaupungin lupaa kauppaan ja muuhun elinkeino- ja ansiotoimintaan, vaan tapahtumapalvelut ratkaisevat asian tapahtuman lupakäsittelyn yhteydessä. Tapahtumapalvelut voivat osoittaa yleisiä alueita myös lyhytaikaiseen kausituotteiden myyntiin (esim. marjat, joulukuuset, jäätelökioskit) tekemällä sopimuksen ja tällöin ei tarvita erillistä teknisen johtajan päätöstä elinkeino- ja ansiotoiminnan sallimisesta Torialueen käyttö Tapahtumapalvelut vastaavat torialueiden käytöstä myyntitoimintaan. Toimintaa varten on tapahtumapalvelujen huolehdittava, että kaikkia Joensuun toreja koskevat yleiset ehdot ovat ajantasaiset ja käsitelty vapaa-aikalautakunnan päättämällä tavalla. Yleisissä ehdoissa on määrättävä ainakin seuraavista asioista: torien päivittäinen aukioloaika ilmoitukset terveydenhuoltoviranomaisille ja muille tarvittaville tahoille vuokramieheltä vaadittavat edellytykset toimintaa varten (esim. Y-tunnus, kaupparekisteriote) myyntipaikan vastaanottoon ja jälleenvuokraukseen liittyvät ehdot myyntipaikan siisteyteen liittyvät ehdot ajoneuvojen pysäköintiin liittyvät ehdot Myös torialueiden kesä- ja talvihoidossa on noudatettava kaupunkirakennelautakunnan määräämiä laatuvaatimuksia Muut yleiset alueet Lähtökohtaisesti muilla yleisillä alueilla sijaitsevat myyntipaikat, kioskit ja myyntivaunut katsotaan aina tilapäisiksi rakenteiksi ja sopimus tehdään aina määräaikaisena. Tapahtumapalvelut tekevät vuokrasopimuksen muille yleisille alueille sijoittuvista myyntipaikoista. Myyntipaikkojen sijainti on ennen vuokrasopimuksen tekemistä esitettävä kaupunkirakenneyksikölle eikä vuokrasopimusta saa tehdä ellei kaupunkirakenneyk- 7

9 sikkö ole hyväksynyt sijaintia. Sijainnin esittämisen yhteydessä on myös arvioitava, vaatiiko suunniteltu toimenpide toimenpideluvan tai rakennusluvan. Mikäli myyntipaikan yms. sopimus ketjutetaan siten, että sopimusten yhteenlaskettu kesto ylittää kaksi vuotta, niin ennen sopimuksen jatkamista on tapahtumapalvelujen varmistettava kaupunkirakenneyksiköstä, kumman toimesta jatkosopimus tehdään. Myyntipaikasta yms. tehtävässä vuokrasopimuksessa on tapahtumapalvelujen määriteltävä vähintään seuraavat asiat: myyntipaikan alue myyntipaikan ja sen ympäristön kunnossa- ja puhtaanapitovelvollisuudet vuokrasopimusaika, minkä tulee aina olla määräaikainen ja voimassa enintään yhden vuoden ajan. vuokra vapaa-aikalautakunnan määräämien perusteiden mukaisesti. menettely ja vastuut, mikäli vuokrasopimus joudutaan purkamaan kesken voimassaoloajan. 6. Terassit Terasseilla tarkoitetaan ravintoloiden ja kahviloiden yhteyteen rakennettuja ulkotarjoilualueita. Tapahtumapalvelut tekevät vuokrasopimukset tilapäisten terassien sijoittamisesta yleisille alueille. Mikäli terassi katsotaan pysyväksi rakenteeksi, niin tällöin kaupunkirakenneyksikkö tekee terassista maanvuokrasopimuksen. Yli vuoden ajaksi sijoitettavat terassit katsotaan aina pysyviksi rakenteiksi. Pysyvät terassit edellyttävät toimenpidelupaa, mikä tapahtumayksikön tulee varmistaa Terassin suunnittelu ja sijoittaminen Terassin suunnittelussa huomioitavia seikkoja Terassin suunnittelussa ja rakentamisessa tulee huomioida myös liikuntaesteiset asiakkaat. Yleisperiaatteena on, että ulkotarjoilualueet toteutetaan mahdollisimman vähin rakentein, mutta niin, että tarjoilualue on selvästi havaittavissa. Terassin julkisivulinjan tulee olla yhtenäinen siten, ettei julkisivulinjassa ole porrastuksia tai terassin havaittavuutta haittaavia tekijöitä. Alkoholitarjoilualue tulee rajata. Tarjoilualueen rajaus tulee toteuttaa kevyesti esimerkiksi siisteillä tummaksi maalatuilla, avoimilla metalliaidoilla tai tummiin metallitolppiin kiinnitetyillä köysillä, enimmäiskorkeus 90 cm. Mainosten kiinnittäminen rajaaviin elementteihin ei ole sallittua, mutta niissä voidaan kuitenkin esittää yrityksen nimi tai logo. Terassille sijoitettavien kalusteiden tulee olla ympäristöön sopivia ja laadukkaita, julkisen katutilan kalustamiseen soveltuvia kalusteita. 8

10 Terassit voidaan kattaa kevyesti, joko irrallisilla päivänvarjoilla tai markiisein. Aurinkosuojien tulee sopeutua ympäristöön väritykseltään, muodoltaan ja rakenteiltaan. Kiinteitä katoksia ei sallita ja katutila tulee säilyttää mahdollisimman avoimena. Terassialue ja sen kalustus suositellaan sijoitettavaksi suoraan maan pinnalle. Koroke voidaan rakentaa vain jos pinnan kaltevuus sitä edellyttää ja silloinkin mahdollisimman matalana Jalankulun ja pyöräilyn vaatimukset Jalkakäytävälle tai yhdistetylle jalankulku- ja pyörätielle sijoittuvissa terasseissa tulee varmistaa, että jalankululle ja pyöräilylle jää riittävä vapaa tila turvalliseen ja sujuvaan liikkumiseen. Vapaan tilan vaatimukset vaihtelevat väylän liikenteellisen merkityksen mukaan ja vähimmäisvaatimukset ovat seuraavat: kävelykadun keskialue: 5 metriä tai vaihtoehtoisesti 4 metriä + 3 metriä siten, että vapaiden alueiden keskelle jää noin 2 metriä leveä valaisinrivialue keskustan kehän (Suvantokatu-Koulukatu-Yläsatamakatu-Rantakatu) rajaaman alueen sisäpuolella olevat yhdistetyt jalankulku- ja pyörätiet: 4,5 metriä (keskustan kehällä ei tätä vaatimusta) pyöräilyn pääreitit muualla ja Rantakatu välillä Niskakatu - Yläsatamakatu sekä Yläsatamakatu välillä Rantakatu - Torikatu: o 4,0 metriä, jos väylän vieressä on kadunvarsipysäköinti sallittu o 3,5 metriä, jos väylän vieressä on kadunvarsipysäköinti kielletty muut yhdistetyt jalankulku- ja pyörätiet: o 3,25 metriä, jos väylän vieressä on kadunvarsipysäköinti sallittu o 2,75 metriä, jos väylän vieressä on kadunvarsipysäköinti kielletty jalkakäytävät katuosilla Koskikatu välillä Rantakatu - Koulukatu ja Siltakatu välillä Kirkkokatu - Koulukatu: 4,5 metriä jalkakäytävät katuosilla Torikatu välillä Suvantokatu - Yläsatamakatu, Niskakatu välillä Rantakatu - Kirkkokatu, Rantakatu välillä Siltakatu - Niskakatu, Kauppakatu välillä Malmikatu - Suvantokatu ja Niskakatu - Yläsatamakatu sekä Suvantokatu välillä Torikatu - Kauppakatu: 2,5 metriä muut jalkakäytävät 1,5 metriä kuitenkin niin, ettei jalkakäytävä saa kaventua enempää kuin puolet alkuperäisestä leveydestään Terassipaikan vuokrasopimus Terassipaikasta tehtävässä vuokrasopimuksessa on tapahtumapalvelujen määriteltävä vähintään seuraavat asiat: terassin alue, mitä varten hakijan on laadittava havainnollinen, mittakaavaan sidottu piirustus kalusteineen ja rakennelmineen terassin ja sen ympäristön kunnossa- ja puhtaanapitovelvollisuudet vuokrasopimusaika vuokra vapaa-aikalautakunnan määräämien perusteiden mukaisesti 9

11 määräykset rakennusjärjestyksen mukaisten lupien hakemiseen määräykset elintarvikelain mukaisesta lupamenettelystä määräykset alkoholianniskeluun liittyvästä lupamenettelystä. Vuokrasopimusta valmisteltaessa tai viimeistään valvonnan yhteydessä tapahtumapalvelujen on varmistettava, että hakijalla on kaupparekisteriote (toiminimi on kaupparekisterissä), kulloinkin tarvittava anniskelupa ja elintarvikelain mukaiset luvat. 10

12 YLEISPERIAATTEET YLEISTEN ALUEET, JOILLE KANTAKAUPUNGISSA VOIDAAN LIITE 1 ALUEIDEN KÄYTTÄMISESTÄ SIJOITTAA TILAPÄISIÄ MAINOKSIA

13 YLEISPERIAATTEET YLEISTEN ALUEIDEN KÄYTTÄMISESTÄ Kävelykatuosuus 5 m Pääpyöräilyreitti 4,5 m Pääpyöräreitti 4 m (3,5 m jos ei kadunvarsipysäköintiä) Jalkakäytävä 4,5 m Jalkakäytävä 2,5 m Suvantosilta, jk ja pp-tie rinnakkain KARTTA JALANKULUN JA PYÖRÄILYN VAPAAN TILAN VAATIMUKSISTA LIITE 2

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2015

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2015 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2015 Vireilletulo -- Luonnos KH -- Ehdotus KH -- Hyväksyminen KH -- Hyväksyminen KV -- Lainvoima -- SISÄLLYS I LUKU: YLEISTÄ... 5 1 Rakennusjärjestyksen tavoite...

Lisätiedot

NIVALAN RAKENNUSJÄRJESTYS

NIVALAN RAKENNUSJÄRJESTYS NIVALAN RAKENNUSJÄRJESTYS 26.3.2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 5.9.2013 KAUPUNGINHALLITUS 30.9.2013 KAUPUNGINVALTUUSTO 23.1.2014 (Voimassa 20.3.2014 alkaen) SISÄLLYSLUETTELO 2 1 SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET

Lisätiedot

NIVALAN RAKENNUSJÄRJESTYS

NIVALAN RAKENNUSJÄRJESTYS NIVALAN RAKENNUSJÄRJESTYS EHDOTUS 28.8.2013 TEKNINEN LAUTAKUNTA KAUPUNGINHALLITUS KAUPUNGINVALTUUSTO..2013..2013..2013 (Voimassa..20 alkaen) SISÄLLYSLUETTELO 2 1 SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 5 1.1 SOVELTAMISALA

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman kaupungin rakennusjärjestys 1 04 01

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman kaupungin rakennusjärjestys 1 04 01 RAUMAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 30.3.2009 Voimaantulopäivä 3.4.2009 I LUKU YLEISTÄ 1 Tavoite Rakennusjärjestyksellä annetaan paikallisista oloista johtuvia määräyksiä ja

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN 2013 S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Kv Säännön nimi 10.12.2012 Rakennusjärjestys HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2 I YLEISTÄ 1 Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS. Kaupunginvaltuuston xx.xx.xxx hyväksymä

NOKIAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS. Kaupunginvaltuuston xx.xx.xxx hyväksymä NOKIAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Kaupunginvaltuuston xx.xx.xxx hyväksymä SISÄLLYSLUETTELO I YLEISTÄ NOKIAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 Rakennusjärjestyksen tehtävä 5 2 Kunnan rakennusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

NOKIAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS NOKIAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Kaupunginvaltuuston 22.10.2001 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 18.6.2007 hyväksymä muutos NOKIAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO I LUKU: YLEISTÄ... 5 1 Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

1(27) LAIHIAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

1(27) LAIHIAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1(27) LAIHIAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS I LUKU YLEISTÄ 1 Rakennusjärjestyksen tehtävä 2 Kunnan rakennusvalvontaviranomainen 3 Rakentamistapaohjeet II LUKU RAKENNUKSEN RAKENTAMINEN 4 Rakennuksen sopeutuminen

Lisätiedot

Kate 27.5.2015 53 liite 1 ULKOMAINOSOHJE

Kate 27.5.2015 53 liite 1 ULKOMAINOSOHJE ULKOMAINOSOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISIÄ PERIAATTEITA 5 1.1 MAINONTA, rakennukset ja tontit 5 1.2 MAINONTA, rakentamattomat tontit ja asemakaavoittamattomat alueet 5 1.3 MAINONTA, maantiet 5 1.4 MAINONTA,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO I LUKU YLEISTÄ... 4 1 RAKENNUSJÄRJESTYKSEN TEHTÄVÄ... 4 2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN... 4 3 RAKENTAMISEN

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1.1.2002

HOLLOLAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1.1.2002 2 HOLLOLAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1.1.2002 I LUKU YLEISTÄ 1 Rakennusjärjestyksen tehtävä 2 Kunnan rakennusvalvontaviranomainen 3 Rakentamistapaohjeet II LUKU RAKENTAMINEN, LUVANVARAI- SUUDEN HELPOTUKSET

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin rakennusjärjestys

Sastamalan kaupungin rakennusjärjestys Sastamalan kaupungin rakennusjärjestys Luonnos 27.1.2014 Ehdotus 10.6.2014 Alkuperäinen luonnosteksti on kirjoitettu mustalla Luonnokseen tehdyt muutokset kirjoitetaan vihreällä. Sisällysluettelo 1. LUKU

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET... 3 1.1 Rakennusjärjestyksen tehtävä... 3 1.2 Soveltamisala... 3 1.3

SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET... 3 1.1 Rakennusjärjestyksen tehtävä... 3 1.2 Soveltamisala... 3 1.3 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET... 3 1.1 Rakennusjärjestyksen tehtävä... 3 1.2 Soveltamisala... 3 1.3 Rakennusvalvontaviranomainen... 3 2. LUPAJÄRJESTELMÄT... 3 2.1 Talousrakennuksen

Lisätiedot

Hollolan kunta Rakennusjärjestys 2011

Hollolan kunta Rakennusjärjestys 2011 Rakennusvalvontajaosto 19.1.2011 Tekninen lautakunta 15.2.2011 Kunnanhallitus 21.2.2011 Kunnanvaltuusto 11.4.2011 Hollolan kunta Rakennusjärjestys 2011 2 HOLLOLAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1.6.2011 I LUKU

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Rakennusjärjestys 2011 luonnos (rakennuslautakunta 4.1.2012 11) Ymp.suoj.ltk 14.3.2012 15 liite 1

SIILINJÄRVEN KUNTA. Rakennusjärjestys 2011 luonnos (rakennuslautakunta 4.1.2012 11) Ymp.suoj.ltk 14.3.2012 15 liite 1 Ymp.suoj.ltk 14.3.2012 15 liite 1 SIILINJÄRVEN KUNTA Rakennusjärjestys 2011 luonnos (rakennuslautakunta 4.1.2012 11) Luonnosta koskevat muutos- ja täydennysesitykset ymv. ovat merkitty sinisellä värillä

Lisätiedot

Tampereen kaupungin rakennusjärjestys

Tampereen kaupungin rakennusjärjestys Tampereen kaupungin rakennusjärjestys 2 Tampereen kaupunginvaltuuston päätös 18.8.2014. Rakennusjärjestys tulee voimaan 1.10.2014 ja sillä kumotaan aiempi, 19.10.2000 voimaan tullut rakennusjärjestys.

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS

AKAAN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS AKAAN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS Rakennusjärjestyksen valmistelutyöryhmän ehdotus 28.10.2010 Kaupunginhallitus muuttanut 21.12.2010 Kaupunginhallitus hyväksynyt 15.3.2011 Valtuusto hyväksynyt 23.3.2011

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. jäsen. esittelijä sihteeri ymp.sihteeri KH:n edustaja tekninen joht.

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. jäsen. esittelijä sihteeri ymp.sihteeri KH:n edustaja tekninen joht. -1, YMP 26.3.2013 17:30 Kokousaika 26.3.2013 kello 17.30-18.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Rakennusjärjestys 2013

SIILINJÄRVEN KUNTA Rakennusjärjestys 2013 SIILINJÄRVEN KUNTA Rakennusjärjestys 2013 SISÄLLYSLUETTELO Määritelmät ja lyhenteet I II III IV V VI YLEISTÄ 1 Tavoite 2 Soveltamisala 3 Rakennusvalvontaviranomainen 4 Rakennustapaohjeet 5 Rakennuksen

Lisätiedot

O R I M A T T I L A N K A U P U N G I N. R a k e n n u s j ä r j e s t y s

O R I M A T T I L A N K A U P U N G I N. R a k e n n u s j ä r j e s t y s 1 O R I M A T T I L A N K A U P U N G I N R a k e n n u s j ä r j e s t y s Ympäristölautakunta 4.9.2013 96 Kaupunginhallitus 23.9.2013 295 Kaupunginvaltuusto 14.10.2013 68 2 YLEISTÄ 1 Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

Puumalan kunnan rakennusjärjestys 2015

Puumalan kunnan rakennusjärjestys 2015 Tekninen lautakunta 18.6.2014 25 liite no 14 Tekninen lautakunta 4.9.2014 31 liite no 15 Tekninen lautakunta 28.10.2014 36 liite no 16 Tekninen lautakunta 22.1.2015 1 liite no 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestys

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

NOUSIAISTEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS NOUSIAISTEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Voimaantulo 24.6.2014 Kunnanvaltuusto 14.4.2014 18 Kunnanhallitus 7.4.2014 105 Ympäristölautakunta 20.3.2014 29 Tällä rakennusjärjestyksellä kumotaan Nousiaisten kunnan

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS KAUNIAISTEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS I. LUKU YLEISTÄ... 3 1 Rakennusjärjestyksen tehtävä... 3 2 Rakentamistapaohjeet... 3 3 Rakentamisen sopeuttaminen kunkin alueen luonteeseen ja ominaispiirteisiin...

Lisätiedot

Ehdotus 1 YLEISTÄ. 1 Soveltamisala. 2 RAKENNUSVALVONTAVIRAN- OMAINEN Turun kaupungin rakennusvalvontaviranomainen

Ehdotus 1 YLEISTÄ. 1 Soveltamisala. 2 RAKENNUSVALVONTAVIRAN- OMAINEN Turun kaupungin rakennusvalvontaviranomainen Voimassa oleva 1. LUKU SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja - asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011 RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ Ehdotus 11.10.2011 2 1 YLEISTÄ... 5 1.1 Tavoite... 5 1.2 Soveltamisala... 5 1.3 Määritelmät... 5 1.4 Rakennusvalvontaviranomainen... 6 1.5 Rakentamistapaohjeet...

Lisätiedot

Suonenjoen kaupungin RAKENNUSJÄRJESTYS 2008

Suonenjoen kaupungin RAKENNUSJÄRJESTYS 2008 Suonenjoen kaupungin RAKENNUSJÄRJESTYS 2008 21.7.2008 Suonenjoen kaupungin rakennusjärjestys 2008 SISÄLLYSLUETTELO Määritelmät ja lyhenteet I II III IV V VI VII YLEISTÄ 1 Tavoite 2 Soveltamisala 3 Rakennusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

SAVUKOSKEN KUNNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

SAVUKOSKEN KUNNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 SAVUKOSKEN KUNNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Voimaantulo x.x.2014 Tekn.ltk 20.02.2014 Khall Kvalt 2 SAVUKOSKEN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 1.1 Tavoite 1.2 Soveltamisala 1.3 Rakennusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

Tienvarsimainonta. Lupamenettelyohje

Tienvarsimainonta. Lupamenettelyohje Tienvarsimainonta Lupamenettelyohje Tienvarsimainonta Lupamenettelyohje Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2007 ISBN 978-951-803-791-3 TIEH 2100047-07 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS LUONNOS. Tekninen lautakunta / lupajaosto 05.05.2011 28

JOUTSAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS LUONNOS. Tekninen lautakunta / lupajaosto 05.05.2011 28 JOUTSAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS LUONNOS Tekninen lautakunta / lupajaosto 05.05.2011 28 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET... 3 1.1 Rakennusjärjestyksen tehtävä... 3 1.2 Soveltamisala...

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

NAANTALIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS NAANTALIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Voimaantulo 1.1.2012 Kaupunginhallitus 24.10.2011 402 Rakennuslautakunta 29.9.2011 35 Tällä rakennusjärjestyksellä kumotaan Naantalin kaupungin huhtikuun 9. päivänä

Lisätiedot