YLEISPERIAATTEET YLEISTEN ALUEIDEN KÄYTTÄMISES- TÄ TAPAHTUMIEN JÄRJESTÄMISEEN JA MAINOS- JA MUIDEN LAITTEIDEN SEKÄ RAKENNELMIEN SIJOITTAMI- SEEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLEISPERIAATTEET YLEISTEN ALUEIDEN KÄYTTÄMISES- TÄ TAPAHTUMIEN JÄRJESTÄMISEEN JA MAINOS- JA MUIDEN LAITTEIDEN SEKÄ RAKENNELMIEN SIJOITTAMI- SEEN"

Transkriptio

1 YLEISPERIAATTEET YLEISTEN ALUEIDEN KÄYTTÄMISES- TÄ TAPAHTUMIEN JÄRJESTÄMISEEN JA MAINOS- JA MUIDEN LAITTEIDEN SEKÄ RAKENNELMIEN SIJOITTAMI- SEEN Hyväksytty: Kaupunkirakennelautakunta xx XX

2 Sisällysluettelo 1. Yleistä Lupa- ja sopimusvaiheissa varmistettavia asioita Yleisten alueiden käyttö tapahtumiin ja tilaisuuksiin Tapahtumiin käytettävät alueet Tapahtumapalvelujen varmistettavat asiat Mainosten sijoittaminen yleiselle alueelle Standit Muut mainokset Tilapäiset mainokset Pysyväisluontoiset, pistekohtaiset mainokset Pylväsmainokset Laajat mainoskokonaisuudet Myyntipaikat Torialueen käyttö Muut yleiset alueet Terassit Terassin suunnittelu ja sijoittaminen Terassin suunnittelussa huomioitavia seikkoja Jalankulun ja pyöräilyn vaatimukset Terassipaikan vuokrasopimus...9 Liitteet Liite 1: Kartta kantakaupungin alueen mainospaikoista Liite 2: Kartta jalankulun ja pyöräilyn vapaan tilan vaatimuksista 1

3 1. Yleistä Joensuun kaupungin hallintosäännön 12 :n mukaisesti kaupunkirakennelautakunnan ratkaisuvallassa on muun muassa määrätä yleisperiaatteet yleisten alueiden käytöstä eri tapahtumiin ja tilaisuuksiin (12 ratkaisuvallan 17. kohta). Kaupunkirakennelautakunnan alaisen kaupunkirakenneyksikön tehtävänä on muun muassa: huolehtia maaomaisuuden hallintaan liittyvistä tehtävistä huolehtia yleisten alueiden luvituksen ja valvonnan järjestämisestä. Kaupunkirakenneyksikön toiminnasta vastaava tekninen johtaja ratkaisee hallintosäännön mukaan muun muassa asiat, jotka koskevat: luvan myöntämistä kauppaan ja muuhun elinkeino- tai ansiotoimintaan liikenneväylällä tai muulla kunnan omistamalla tai hallitsemalla yleisellä paikalla liikenneväylän sulkemista taikka muita liikennejärjestelyjä. Hallintosäännön 42 :n mukaisesti vapaa-aikalautakunta ratkaisee muun muassa: tapahtumapalvelujen taksat ja yleiset periaatteet (42 ratkaisuvallan 2. kohta) luvat alueiden käyttöön erityyppisiin tilaisuuksiin tilaajan mahdollisesti määrittämien yleisperiaatteiden perusteella (42 ratkaisuvallan 3. kohta). Tämä asiakirja sisältää hallintosäännön 12 mukaiset yleisperiaatteet yleisten alueiden käytöstä eri tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Lisäksi asiakirjaan on kirjattu yleisperiaatteet mainos- ja muiden laitteiden sekä rakennelmien sijoittamiseen yleisille alueille. Vapaaaika- toimialaan kuuluva tapahtumapalvelut huolehtii käytännössä hallintosäännön 42 ratkaisuvallan 3. kohdan tehtävistä. Yleisperiaatteissa on siirretty hallintosäännössä kaupunkirakenneyksikölle määriteltyjä tehtäviä tapahtumapalveluille ja annettu ehtoja tehtäviä varten. Tämä asiakirja korvaa aiemmat, kaupunkirakennelautakunnan hyväksymät yleisperiaatteet. Yleisperiaatteet koskevat toimintaa kaupungin omistamilla ja hallitsemilla alueilla ja toiminnan lähtökohtana on tapahtumapalvelujen itsenäisen toiminnan ohella kaupunkirakenneyksikön ja tapahtumapalvelujen kiinteä yhteistyö. Joensuun kaupunginhallitus on päätöksellään hyväksynyt kaupungin ja Joensuun Kaupunkikeskustayhdistys ry:n välisen kävelykeskustan yhteistyö- ja käyttösopimuksen, joka koskee Joensuun Kaupunkikeskustayhdistyksen isännöimää kävelykatua, Keskusaukiota ja Keskuspuistoa. Sopimusta ja sen ehtoja noudatetaan edelleen, joten nyt tässä asiakirjassa määriteltävät yleisperiaatteet eivät koske em. sopimuksen mukaisia asioita. Kävelykeskustan yhteistyö- ja käyttösopimuksen ja näiden yleisperiaatteiden määräyksiä pyritään yhteistyössä edelleen yhdenmukaistamaan siten, että määräyksissä ei olisi alueiden käyttäjien näkökulmasta ristiriitaisuuksia. 2

4 2. Lupa- ja sopimusvaiheissa varmistettavia asioita Myöntäessään lupia tai tehdessään vuokrasopimuksia, on tapahtumapalvelujen varmistettava lupa- tai sopimusehdoissa, että tapahtuman järjestäjä velvoitetaan hakemaan kaikki muut tapahtumassa tarvittavat luvat ja tekemään tarvittavat ilmoitukset (rakennusvalvonta, poliisi, pelastuslaitos, hätäkeskus, ympäristönsuojelu, ym.). Mainos- ja muiden laitteiden tai rakennelmien sijoittamisessa on otettava huomioon Joensuun rakennusjärjestyksen määräykset ja tapahtumapalvelujen on ohjattava hakija tarvittaessa toimimaan rakennusjärjestyksen määräysten mukaisesti. Tämä koskee myös tapahtumien yhteydessä toteutettavia, usein hyvin lyhytaikaisia rakennelmia. Mikäli alueen vuokraus on pitkäaikainen (pidempi kuin yhden vuoden kestävä), on tapahtumapalvelujen varmistettava kaupunkirakenneyksiköltä, kumman toimesta alueen vuokraus tehdään. Kaupunkirakenneyksikkö tekee alueen vuokrasopimuksen ainakin niissä tapauksissa, joissa vuokra-alueelle sijoitetaan vähintään toimenpideluvan vaatimia rakennelmia. Tämä ei koske torialueella tehtävää vuokrausta (hallintosääntö mom 5. kohta). Torialueellakin on varmistettava, että mahdollisten rakennusten ja muiden rakenteiden sijoittaminen ja lupakäsittely on tehty rakennusjärjestyksen määräysten mukaisesti. 3. Yleisten alueiden käyttö tapahtumiin ja tilaisuuksiin 3.1. Tapahtumiin käytettävät alueet Tapahtumat on pyrittävä ohjaamaan alueille, jotka sopivat erityisen hyvin tapahtumien järjestämispaikoiksi. Tällaisia alueita ovat: torit, Laulurinne, Ilosaari, Eteläinen ja Pohjoinen rantapuisto, Sirkkalanpuisto, muut kuin edustuspuistot, Aittarannanpolun Amfi, Cederberginaukio, Ylisoutajanaukio, Vallilanaukio, kyläkeskusten aukiot ja Enon kanavaranta. A1 luokan edustuspuistot ja kaupungintalon ympäristön alue soveltuvat tapahtumien järjestämiseen tietyin rajoituksin. Näissä kohteissa on huomioitava tapahtuman luonteen soveltuvuus alueelle, rakenteiden suojelu ja alueille sijoitettavien rakenteiden sijoittelu. Näille alueille ei pääsääntöisesti tule sijoittaa pitkäaikaista (yli yksi viikko) toimintaa. Vapaudenpuistossa, Torikadun puolella olevalla, jäätelökioskitoimintaan nykyisin käytettävällä alueella sallitaan jatkossakin nykyisenkaltainen kausimyyntitoiminta. Virkistys- ja retkeilyalueilla on myös huomioitava tapahtuman luonteen soveltuvuus alueelle. Katualueita ei ensisijaisesti osoiteta muiden tapahtumien kuin paraatien käyttöön. 3

5 3.2. Tapahtumapalvelujen varmistettavat asiat Tapahtumapalvelut myöntävät tapahtumaan tarvittavat luvat ja tekee sopimukset hallintosäännön 42 mukaisesti. Luvan / sopimuksen valmisteluvaiheessa tapahtumapalvelujen on varmistettava seuraavat asiat: Tapahtumanjärjestäjän on velvoitettava laatimaan suunnitelma tilapäisistä liikennejärjestelyistä. Tilapäisten liikennejärjestelyjen suunnitelmasta on oltava kaupunkirakenneyksikön hyväksyntä ennen kuin tapahtumaa liittyvä lupa / sopimus voidaan tehdä. Yleisperiaatteena tulee olla, että liikenteen muutokset ovat mahdollisimman vähäiset ja erityisesti jalankulku, pyöräily ja joukkoliikenne on otettava huomioon. Käytännössä liikennejärjestelyjen toteutus määritellään kaupunkirakenneyksikön myöntämässä luvassa. Yleensä liikennejärjestelyjen toteutuksessa noudatetaan kaupunkirakenneyksikön antaman Katutyöluvan lupaohjeet ja ehdot -asiakirjan ehtoja tilapäisten liikennejärjestelyjen toteutuksesta. Katualueiden sulkemistarpeet on käsiteltävä erityisellä huolella. Mikäli katu suljetaan tapahtuman vuoksi, niin korvaavat reitit on esitettävä suunnitelmassa ja hyväksytettävä asianosaisilla tahoilla. Suunnitelmassa on huomioitava henkilöauto-, joukko- ja huoltoliikenne, jalankulku ja pyöräily sekä hälytysajoneuvojen yhteydet. Reittien sulkemisesta on velvoitettava tapahtuman järjestäjä tiedottamaan Katutyöluvan lupaohjeet ja ehdot -asiakirjan mukaisesti. Pää- ja kokoojakatuja sekä pyöräilyn pääreittejä ei yleensä saa sulkea kokonaan. Tapahtuma tai tilaisuus ei saa rikkoa kadun tai muun yleisen alueen rakenteita. Mikäli tapahtuman järjestäminen edellyttää rakenteita rikkovia toimenpiteitä, niin asia on saatettava kaupunkirakenneyksikön ratkaistavaksi. Kaupunkirakenneyksiköstä on selvitettävä, että katualueelle ei ole myönnetty tapahtuma-ajankohdalle katutyölupaa kolmannelle osapuolelle. Ennen alueen luovuttamista tapahtuman järjestäjälle ja tapahtuman jälkeen on alueella pidettävä katselmus, joissa määritellään tapahtumasta mahdollisesti alueelle ja muulle omaisuudelle aiheutuneet vahingot. Katselmuksiin on kutsuttava tarvittaessa myös kaupunkirakenneyksikön edustus ja tämä on tarpeen erityisesti puistokohteissa. Mahdolliset vahingot tulee ilmoittaa kaupunkirakenneyksikölle, joka määrittelee mahdollisen vahingonkorvauksen. Erityisesti puistoalueella on katselmuksissa kiinnitettävä erityistä huomiota kasvillisuuden kuntoon. Tapahtuman sijoittuessa kaupungin omistaman kiinteistön alueelle, on tapahtumasta sovittava kiinteistön vuokralaisen kanssa. Tapahtumapalvelujen on myös varmistettava, että tapahtuman tai tilaisuuden järjestäjälle annettava ohjeistus (esimerkiksi Tapahtumatuottamisen opas) on ajantasainen ja yhdenmukainen näiden yleisperiaatteiden kanssa. 4

6 4. Mainosten sijoittaminen yleiselle alueelle Yleiselle alueelle sijoitettavat mainokset voidaan jakaa kahteen pääryhmään: standit ja muut mainokset. Standit ovat kevyitä, siirrettäviä, ns. A-muotoisia mainostauluja. Muita mainoksia on hyvin erilaisia ja tässä on käsitelty niistä Joensuussa esiintyvät päätyypit. Mainoksissa ja niiden sijoittamisessa on huolehdittava, että yleistä järjestystä tai turvallisuutta vaarantavan häikäisevän tai harhauttavan valon taikka liikenteenohjauslaitetta muistuttavan tai muuten turvallisuutta vaarantavan mainoksen käyttäminen on kielletty (Järjestyslaki 6 ). On myös huomattava, että asemakaava-alueen ulkopuolella sekä asemakaava-alueella maankäyttö- ja rakennuslain 83 :n 4 momentin mukaisella liikennealueella, on kielletty maantien käyttäjille tarkoitettujen ulkomainosten asettaminen, ellei tienpitoviranomainen (ELY-keskus) myönnä poikkeusta kiellosta. Kaikkien mainosten on oltava hyvän tavan mukaisia. Mikäli mainosten katsotaan herättävän yleistä pahennusta, on tapahtumapalvelujen poistatettava mainokset välittömästi ja tämä määräys on sisällytettävä mainosten lupaehtoihin. Tapahtumapalvelujen on myös huolehdittava, että rikkinäiset mainokset joko korjataan tai poistetaan välittömästi Standit Tapahtumapalvelut myöntävät luvan standin sijoittamiseen. Standien sijoittamisperiaatteet ovat seuraavat: Ns. ruutukaava-alueella ja keskusta-alue - tyyppisillä alueilla standi voidaan sijoittaa kiinteistön välittömään läheisyyteen, enintään yhden metrin päähän sen kiinteistön seinästä, jossa mainostettava kohde sijaitsee. Muilla alueilla standi voidaan sijoittaa mainostettavan kohteen portille. Standia saadaan pitää em. mukaisilla alueilla vain liikeyrityksen aukioloaikoina. Standin sijoittaminen ei saa vaarantaa liikenneturvallisuutta. Standin sijoittaminen ei saa vaikeuttaa liikkumista katualueella tai muulla liikkumiseen tarkoitetulla alueella Muut mainokset Tilapäiset mainokset Tapahtumapalvelut myöntävät luvan tilapäiselle mainokselle. Kantakaupungin alueella mainosten sijoittaminen sallitaan vain erikseen määritellyillä paikoilla, jotka on esitetty näiden yleisperiaatteiden liitekartassa. Tämä ei koske tivoli- tai markkinamainontaa, joiden mainokset voidaan sijoittaa erillisen, tapahtumapalvelujen hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Erillistä suunnitelmaa hyväksyessään tulee tapahtumapalvelujen varmistaa erityisesti kaupunkikuvaan, 5

7 viereisiin kiinteistöihin, alueen kunnossa- ja puhtaanapitoon sekä liikenneturvallisuuteen vaikuttavat seikat. Muissa kaupunginosissa tapahtumapalvelut varmistaa ennen luvan myöntämistä, että paikka soveltuu mainoksen sijoittamiseen. Vain tapahtumiin liittyvät mainokset ovat sallittuja. Vaalimainonnan järjestämiseen liittyen on mainosten sijoituspaikoista sovittava kaupunkirakenneyksikön kanssa ennen kuin vapaa-ajan lautakunta ratkaisee kunkin vaalin vaalimainonnan järjestämisen (hallintosääntö mom 4. kohta) Pysyväisluontoiset, pistekohtaiset mainokset Tapahtumapalvelut tekevät maa-alueen sijoitussopimuksen. Sijoitussopimuksen valmistelussa on varmistettava kaupunkirakenneyksiköstä, että alueen nykyinen ja suunniteltu maankäyttö mahdollistaa mainoksen sijoittamisen. Samalla varmistetaan muun muassa, että mainosten kokonaismäärä ei heikennä kaupunkikuvaa. Yleensä pysyvät mainokset vaativat rakennusjärjestyksen mukaisen luvan. Ledmainostaulut ja muut valotaulut sekä pinta-alaltaan yli 5 m 2 mainostaulut käsitellään aina tapauskohtaisen, rakennusvalvonnan tekemän lupaharkinnan perusteella. Mainoksen lupavalmistelussa on otettava huomioon erityisesti kaupunkikuvaan, viereisiin kiinteistöihin, alueen kunnossa- ja puhtaanapitoon sekä liikenneturvallisuuteen vaikuttavat seikat Pylväsmainokset Tapahtumapalvelut tekevät vuokrasopimuksen. Vuokrasopimuksen valmisteluvaiheessa on varmistettava kaupunkirakenneyksikön kanssa kohdekohtaisesti, että pylväsmainokset ovat liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden kannalta mahdollisia. Mainos on sijoitettava siten, ettei mainos ulotu ajoradalle ellei mainoksen alareuna ole vähintään 4,8 m korkeudessa ajoradan pinnasta Laajat mainoskokonaisuudet Laajat, yleensä useita erilaisia mainostyyppejä sisältävät kokonaisuudet ratkaisee kaupunkirakenneyksikkö. Esimerkki laajasta kokonaisuudesta on Joensuun kaupungin ja JCDecaux Finland Oy:n välinen, vuoden 2022 loppuun saakka ulottuva sopimus, joka sisältää pylväsmainoksia, suurtauluja, pilaritauluja ja pysäkkikatoksia. 6

8 5. Myyntipaikat Myyntipaikat voidaan jakaa kahteen pääryhmään: toreilla sijaitsevat myyntipaikat ja muulla yleisellä alueella sijaitsevat myyntipaikat. Myyntipaikkojen sijoittamisessa on noudatettava soveltuvin osin jäljempänä määriteltyjä terassien sijoittamisen ehtoja. Hallintosäännössä on teknisen johtajan ratkaisuvaltaan määritelty muun muassa luvan myöntäminen kauppaan ja muuhun elinkeino- tai ansiotoimintaan liikenneväylällä tai muulla kunnan omistamalla tai hallitsemalla yleisellä paikalla. Tekninen johtaja on tehnyt päätöksen, jonka mukaan: Näiden yleisperiaatteiden mukaan järjestettävien tapahtumien yhteydessä tapahtuvaan myyntitoimintaan ei tarvita erillistä kaupungin lupaa kauppaan ja muuhun elinkeino- ja ansiotoimintaan, vaan tapahtumapalvelut ratkaisevat asian tapahtuman lupakäsittelyn yhteydessä. Tapahtumapalvelut voivat osoittaa yleisiä alueita myös lyhytaikaiseen kausituotteiden myyntiin (esim. marjat, joulukuuset, jäätelökioskit) tekemällä sopimuksen ja tällöin ei tarvita erillistä teknisen johtajan päätöstä elinkeino- ja ansiotoiminnan sallimisesta Torialueen käyttö Tapahtumapalvelut vastaavat torialueiden käytöstä myyntitoimintaan. Toimintaa varten on tapahtumapalvelujen huolehdittava, että kaikkia Joensuun toreja koskevat yleiset ehdot ovat ajantasaiset ja käsitelty vapaa-aikalautakunnan päättämällä tavalla. Yleisissä ehdoissa on määrättävä ainakin seuraavista asioista: torien päivittäinen aukioloaika ilmoitukset terveydenhuoltoviranomaisille ja muille tarvittaville tahoille vuokramieheltä vaadittavat edellytykset toimintaa varten (esim. Y-tunnus, kaupparekisteriote) myyntipaikan vastaanottoon ja jälleenvuokraukseen liittyvät ehdot myyntipaikan siisteyteen liittyvät ehdot ajoneuvojen pysäköintiin liittyvät ehdot Myös torialueiden kesä- ja talvihoidossa on noudatettava kaupunkirakennelautakunnan määräämiä laatuvaatimuksia Muut yleiset alueet Lähtökohtaisesti muilla yleisillä alueilla sijaitsevat myyntipaikat, kioskit ja myyntivaunut katsotaan aina tilapäisiksi rakenteiksi ja sopimus tehdään aina määräaikaisena. Tapahtumapalvelut tekevät vuokrasopimuksen muille yleisille alueille sijoittuvista myyntipaikoista. Myyntipaikkojen sijainti on ennen vuokrasopimuksen tekemistä esitettävä kaupunkirakenneyksikölle eikä vuokrasopimusta saa tehdä ellei kaupunkirakenneyk- 7

9 sikkö ole hyväksynyt sijaintia. Sijainnin esittämisen yhteydessä on myös arvioitava, vaatiiko suunniteltu toimenpide toimenpideluvan tai rakennusluvan. Mikäli myyntipaikan yms. sopimus ketjutetaan siten, että sopimusten yhteenlaskettu kesto ylittää kaksi vuotta, niin ennen sopimuksen jatkamista on tapahtumapalvelujen varmistettava kaupunkirakenneyksiköstä, kumman toimesta jatkosopimus tehdään. Myyntipaikasta yms. tehtävässä vuokrasopimuksessa on tapahtumapalvelujen määriteltävä vähintään seuraavat asiat: myyntipaikan alue myyntipaikan ja sen ympäristön kunnossa- ja puhtaanapitovelvollisuudet vuokrasopimusaika, minkä tulee aina olla määräaikainen ja voimassa enintään yhden vuoden ajan. vuokra vapaa-aikalautakunnan määräämien perusteiden mukaisesti. menettely ja vastuut, mikäli vuokrasopimus joudutaan purkamaan kesken voimassaoloajan. 6. Terassit Terasseilla tarkoitetaan ravintoloiden ja kahviloiden yhteyteen rakennettuja ulkotarjoilualueita. Tapahtumapalvelut tekevät vuokrasopimukset tilapäisten terassien sijoittamisesta yleisille alueille. Mikäli terassi katsotaan pysyväksi rakenteeksi, niin tällöin kaupunkirakenneyksikkö tekee terassista maanvuokrasopimuksen. Yli vuoden ajaksi sijoitettavat terassit katsotaan aina pysyviksi rakenteiksi. Pysyvät terassit edellyttävät toimenpidelupaa, mikä tapahtumayksikön tulee varmistaa Terassin suunnittelu ja sijoittaminen Terassin suunnittelussa huomioitavia seikkoja Terassin suunnittelussa ja rakentamisessa tulee huomioida myös liikuntaesteiset asiakkaat. Yleisperiaatteena on, että ulkotarjoilualueet toteutetaan mahdollisimman vähin rakentein, mutta niin, että tarjoilualue on selvästi havaittavissa. Terassin julkisivulinjan tulee olla yhtenäinen siten, ettei julkisivulinjassa ole porrastuksia tai terassin havaittavuutta haittaavia tekijöitä. Alkoholitarjoilualue tulee rajata. Tarjoilualueen rajaus tulee toteuttaa kevyesti esimerkiksi siisteillä tummaksi maalatuilla, avoimilla metalliaidoilla tai tummiin metallitolppiin kiinnitetyillä köysillä, enimmäiskorkeus 90 cm. Mainosten kiinnittäminen rajaaviin elementteihin ei ole sallittua, mutta niissä voidaan kuitenkin esittää yrityksen nimi tai logo. Terassille sijoitettavien kalusteiden tulee olla ympäristöön sopivia ja laadukkaita, julkisen katutilan kalustamiseen soveltuvia kalusteita. 8

10 Terassit voidaan kattaa kevyesti, joko irrallisilla päivänvarjoilla tai markiisein. Aurinkosuojien tulee sopeutua ympäristöön väritykseltään, muodoltaan ja rakenteiltaan. Kiinteitä katoksia ei sallita ja katutila tulee säilyttää mahdollisimman avoimena. Terassialue ja sen kalustus suositellaan sijoitettavaksi suoraan maan pinnalle. Koroke voidaan rakentaa vain jos pinnan kaltevuus sitä edellyttää ja silloinkin mahdollisimman matalana Jalankulun ja pyöräilyn vaatimukset Jalkakäytävälle tai yhdistetylle jalankulku- ja pyörätielle sijoittuvissa terasseissa tulee varmistaa, että jalankululle ja pyöräilylle jää riittävä vapaa tila turvalliseen ja sujuvaan liikkumiseen. Vapaan tilan vaatimukset vaihtelevat väylän liikenteellisen merkityksen mukaan ja vähimmäisvaatimukset ovat seuraavat: kävelykadun keskialue: 5 metriä tai vaihtoehtoisesti 4 metriä + 3 metriä siten, että vapaiden alueiden keskelle jää noin 2 metriä leveä valaisinrivialue keskustan kehän (Suvantokatu-Koulukatu-Yläsatamakatu-Rantakatu) rajaaman alueen sisäpuolella olevat yhdistetyt jalankulku- ja pyörätiet: 4,5 metriä (keskustan kehällä ei tätä vaatimusta) pyöräilyn pääreitit muualla ja Rantakatu välillä Niskakatu - Yläsatamakatu sekä Yläsatamakatu välillä Rantakatu - Torikatu: o 4,0 metriä, jos väylän vieressä on kadunvarsipysäköinti sallittu o 3,5 metriä, jos väylän vieressä on kadunvarsipysäköinti kielletty muut yhdistetyt jalankulku- ja pyörätiet: o 3,25 metriä, jos väylän vieressä on kadunvarsipysäköinti sallittu o 2,75 metriä, jos väylän vieressä on kadunvarsipysäköinti kielletty jalkakäytävät katuosilla Koskikatu välillä Rantakatu - Koulukatu ja Siltakatu välillä Kirkkokatu - Koulukatu: 4,5 metriä jalkakäytävät katuosilla Torikatu välillä Suvantokatu - Yläsatamakatu, Niskakatu välillä Rantakatu - Kirkkokatu, Rantakatu välillä Siltakatu - Niskakatu, Kauppakatu välillä Malmikatu - Suvantokatu ja Niskakatu - Yläsatamakatu sekä Suvantokatu välillä Torikatu - Kauppakatu: 2,5 metriä muut jalkakäytävät 1,5 metriä kuitenkin niin, ettei jalkakäytävä saa kaventua enempää kuin puolet alkuperäisestä leveydestään Terassipaikan vuokrasopimus Terassipaikasta tehtävässä vuokrasopimuksessa on tapahtumapalvelujen määriteltävä vähintään seuraavat asiat: terassin alue, mitä varten hakijan on laadittava havainnollinen, mittakaavaan sidottu piirustus kalusteineen ja rakennelmineen terassin ja sen ympäristön kunnossa- ja puhtaanapitovelvollisuudet vuokrasopimusaika vuokra vapaa-aikalautakunnan määräämien perusteiden mukaisesti 9

11 määräykset rakennusjärjestyksen mukaisten lupien hakemiseen määräykset elintarvikelain mukaisesta lupamenettelystä määräykset alkoholianniskeluun liittyvästä lupamenettelystä. Vuokrasopimusta valmisteltaessa tai viimeistään valvonnan yhteydessä tapahtumapalvelujen on varmistettava, että hakijalla on kaupparekisteriote (toiminimi on kaupparekisterissä), kulloinkin tarvittava anniskelupa ja elintarvikelain mukaiset luvat. 10

12 YLEISPERIAATTEET YLEISTEN ALUEET, JOILLE KANTAKAUPUNGISSA VOIDAAN LIITE 1 ALUEIDEN KÄYTTÄMISESTÄ SIJOITTAA TILAPÄISIÄ MAINOKSIA

13 YLEISPERIAATTEET YLEISTEN ALUEIDEN KÄYTTÄMISESTÄ Kävelykatuosuus 5 m Pääpyöräilyreitti 4,5 m Pääpyöräreitti 4 m (3,5 m jos ei kadunvarsipysäköintiä) Jalkakäytävä 4,5 m Jalkakäytävä 2,5 m Suvantosilta, jk ja pp-tie rinnakkain KARTTA JALANKULUN JA PYÖRÄILYN VAPAAN TILAN VAATIMUKSISTA LIITE 2

OHJE ULKOTARJOILUALUEISTA ( Vahvistettu ympäristölautakunnassa 21.02.2008 )

OHJE ULKOTARJOILUALUEISTA ( Vahvistettu ympäristölautakunnassa 21.02.2008 ) 5.2.2008 / mk 11.08.2008 / jv OHJE ULKOTARJOILUALUEISTA ( Vahvistettu ympäristölautakunnassa 21.02.2008 ) Frenckellin aukion terassi Tampere YLEISTÄ Tämä ohje koskee sekä torilla tapahtuvaa myyntiä että

Lisätiedot

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina.

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina. Luonnos 23.4.2015 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala jäljempänä kaupunki Vuokralainen: Adven Oy Äyritie 18, 01510 Vantaa jäljempänä

Lisätiedot

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE ( Rovaniemen kaupunki/ Suomen Ilmakuva Oy) SIJOITTAMISSOPIMUS Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

JOENSUUN TAPAHTUMAPALVELUIDEN TAKSAT JA VUOKRAHINNASTO VUONNA 2016. Vapaa-aikalautakunta 15.12.2015

JOENSUUN TAPAHTUMAPALVELUIDEN TAKSAT JA VUOKRAHINNASTO VUONNA 2016. Vapaa-aikalautakunta 15.12.2015 JOENSUUN TAPAHTUMAPALVELUIDEN TAKSAT JA VUOKRAHINNASTO VUONNA 2016 Vapaa-aikalautakunta 15.12.2015 TAPAHTUMAPALVELUIDEN TAKSAT 1.1.2016 alkaen YLEISET LUVAT JA TAKSAT 2015 2016 alv. 0 2016 sis. Alv 24%

Lisätiedot

MAINOSLAITTEIDEN SIJOITTAMINEN KADUILLE JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE. Turun kaupungin yleinen ohjeistus

MAINOSLAITTEIDEN SIJOITTAMINEN KADUILLE JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE. Turun kaupungin yleinen ohjeistus MAINOSLAITTEIDEN SIJOITTAMINEN KADUILLE JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE Turun kaupungin yleinen ohjeistus KIINTEISTÖLIIKELAITOS Puutarhakatu 1 Puh. (02) 330 000 Postiosoite www.turku.fi Puolalankatu 5 (asiakaspalvelu)

Lisätiedot

ULKOTARJOILUALUEET ELI TERASSIT

ULKOTARJOILUALUEET ELI TERASSIT ULKOTARJOILUALUEET ELI TERASSIT OHJE Tämä ohje koskee ravintoloiden ja kahviloiden yhteyteen sijoitettavia ulkotarjoilualueita eli terasseja ja määrittelee milloin niille on haettava lupa rakennusvalvonnasta.

Lisätiedot

5.8.2014, ver 6 Sivu 1 / 6. Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 kunnanhallitus xx.xx.

5.8.2014, ver 6 Sivu 1 / 6. Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 kunnanhallitus xx.xx. 5.8.2014, ver 6 Sivu 1 / 6 MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA (Levanto/ VPK) Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös: kunnanhallitus xx.xx.2014

Lisätiedot

I TORIPAIKKOJEN VUOKRAUSOHJEET

I TORIPAIKKOJEN VUOKRAUSOHJEET 1 (5) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Tekninen toimi Tilakeskus I TORIPAIKKOJEN VUOKRAUSOHJEET 1. YLEISTÄ Tämä toripaikkojen vuokrausohje sisältää ohjeita ja määräyksiä Lappeenrannan kaupungin hallinnoimilla Kauppatorilla,

Lisätiedot

Tienvarsimainonnassa siirrytään ilmoitusmenettelyyn. Outi Penttilä, lakimies

Tienvarsimainonnassa siirrytään ilmoitusmenettelyyn. Outi Penttilä, lakimies Tienvarsimainonnassa siirrytään ilmoitusmenettelyyn Outi Penttilä, lakimies Nykytila 15.3.2016 2 Muutettu MTL 52 Tienvarsimainonta ja -ilmoittelu Voimassa oleva Ehdotettu Asemakaava-alueen ulkopuolella

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 SISÄLTÖ 1 ' Toiminta-ajatus... 3 2 ' Päävastuualueen toimielimet, tulosalueet ja jäsenmäärä... 3 3 ' Toimielimen ratkaisuvalta...

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali.

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali. NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2,

Lisätiedot

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS)

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) Sivu 1 / 6 Kaupunkirakennelautakunta asianro 297- V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) 1. Vuokra-aika 2. Vuokra Kuopion kaupunki vuokraa KENELLE ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena Kuopion

Lisätiedot

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N VALTIMON KUNNAN T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N J O H T O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty 6.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 2 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus 2 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä.

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä. MAANVUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Suonenjoen kaupunki PL 13 Y-tunnus: 0208061-4 77601 Suonenjoki 2. Vuokralainen Elisa Oyj PL 40 Y-tunnus 0116510-6 00061 ELISA 3. Vuokrakohde Sopimuksen liitteenä (liite

Lisätiedot

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Yhteyshenkilö puhelin Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx Osoite Postinumero

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 4 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Vuokralainen: SF-Caravan Lohenpyrstö Ry Haapatie 24, 92140 Pattijoki Vuokralainen

Lisätiedot

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1).

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1). Osapuolet. Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0557-.. Vuokralainen Raision kaupunki, y-tunnus 008-5. Vuokrauskohde Naantalin kaupungin 5. kaupunginosan 6. korttelin tontilla nro sijaitsevan Kiinteistö

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO. Liikuntajohtaja (.2015) Helsingin kaupungin liikuntavirasto

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO. Liikuntajohtaja (.2015) Helsingin kaupungin liikuntavirasto HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) VUOKRASOPIMUS TMI MERCARTON KANSSA LAUTTASAAREN UIMARANNAN KIOSKI- JA VARASTOTILOISTA Sopimuksen numero Kaupungin päätös HEL 2015-000717 Liikuntajohtaja (.2015) Vuokra-alueen

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön

Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön Hallintosääntö Esitys Nykyinen 6 3 mom Kaupunginhallitus kohta 22: päättää maankäyttö- ja rakennuslain 91b :n tarkoittamista maankäyttösopimuksista,

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Saarijärven kaupunki, Y-tunnus 0176975-1 Sivulantie 11 43100 SAARIJÄRVI Vuokralainen: AgroLarja, Y-tunnus 1967929-5 Kolkanrinteentie

Lisätiedot

Kioskit Helsingissä. workshop Kioskit Helsingissä -workshop / Pia Rantanen

Kioskit Helsingissä. workshop Kioskit Helsingissä -workshop / Pia Rantanen Kioskit Helsingissä workshop 23.1.2014 Kioskit Helsingissä -workshop / Pia Rantanen 11.2.2014 1 Projektin taustaa Tyyppikioski mallia 1963 Kioskipaikkojen vuokraus siirtyi kiinteistövirastolta rakennusvirastolle

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS

MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Luonnos 16.10.2014 MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Sopijapuolet Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala (kaupunki) Sopimuksen kohde Asemakaavan laatiminen

Lisätiedot

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Rakennetun viljelmän voi vuokrata (asuin- ja talousrakennukset) enintään 25 vuodeksi. Jos vuokrasopimuksessa ei ole mainittu aikaa, sopimus katsotaan

Lisätiedot

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y- tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y- tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 1 1. JOHDANTO Tällä vuokrasopimuksella uudistetaan Raahen kaupungin ja Posiber Oy:n välillä tonttia 678-21-2193-23 koskeva vuokrasopimus. Laitostunnus 678-21-2193-18-L1. 1.1 Sopijapuolet

Lisätiedot

PELLON VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja Vuokralainen Raision kaupunki y 0204428-5 PL 100 21201 Raisio Tilatunnus 680 036 583 xxx Vuokrauksen kohde Kylä Tila RN.o pinta-ala xxx xxx xxx xxx Vuokra-alueen ja mahdollisten

Lisätiedot

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ.

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ. TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ. 1 Yleisehdot ja -tiedot: ostaja maksaa kaupungille kauppahinnan lisäksi kauppakirjan laatimiskustannuksena

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 3521/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 3521/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) 87 Asianro 3521/10.03.07/2013 Taksa Kuopion kaupungin katujen ja muiden yleisten alueiden vuokrauksesta perittävistä maksuista, muutokset tapahtumilta perittäviin

Lisätiedot

HALLITUSKADUN TERASSIEN RAKENTEET JA KALUSTEET suunnitteluohje

HALLITUSKADUN TERASSIEN RAKENTEET JA KALUSTEET suunnitteluohje HALLITUSKADUN TERASSIEN RAKENTEET JA KALUSTEET suunnitteluohje SITO OY Kuvat: Sito Oy Mikkelin kaupunki 08.12.2009 Tekninen toimi / Kaupunkisuunnittelu täydennetty 12.04.2010 Kaupunkiympäristö Terassilla

Lisätiedot

URHEILUSEUROJEN MAINOSLAITTEIDEN SIJOITTAMINEN PÄÄVÄYLIEN VARSILLE

URHEILUSEUROJEN MAINOSLAITTEIDEN SIJOITTAMINEN PÄÄVÄYLIEN VARSILLE URHEILUSEUROJEN MAINOSLAITTEIDEN SIJOITTAMINEN PÄÄVÄYLIEN VARSILLE 9.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Urheiluseurojen mainoslaitteiden sijoittamista pääväylien varsille selvittävän työryhmän toimeksianto 2.

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä 1 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä Vuokralainen: Jämsän Vesi liikelaitos Y-0175622-1-300 Teollisuuskatu 10 42100 Jämsä

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 26

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 26 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 26 TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN VASTUUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 13.12.2011) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Teknisen lautakunnan alaisten

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toimiala Tekninen lautakunta vastaa kaupungin rakennusomaisuuden suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja kehittämisestä; kaavoituksesta;

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPPATORIN JA MARKKINAPAIKKOJEN EHDOT. Vapaa-aikalautakunta 15.12.2015

JOENSUUN KAUPPATORIN JA MARKKINAPAIKKOJEN EHDOT. Vapaa-aikalautakunta 15.12.2015 JOENSUUN KAUPPATORIN JA MARKKINAPAIKKOJEN EHDOT Vapaa-aikalautakunta 15.12.2015 1. YLEISTÄ 1.1 Torin aukioloajat 1.2 Torihenkilökunta 2. MYYNTIPAIKKARUUDUTUS 3. TORIPAIKKOJEN VUOKRAUS 4. MYYNTIALUE 5.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) Kiinteistövirasto 39/2015 Tonttiosasto Yritystonttitoimisto 18.03.2015 Yritystonttitoimiston toimistopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) Kiinteistövirasto 39/2015 Tonttiosasto Yritystonttitoimisto 18.03.2015 Yritystonttitoimiston toimistopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) 59 Alueen vuokraaminen tilapäistä pysäköintiä varten Kyläsaaresta Ajotaito Oy Autokoululle HEL 2015-003288 T 10 01 01 04 S0110-223 Päätös Vuokranantaja Päättäjä Vuokralainen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29 09.03.2015 Sivu 1 / 1 995/02.07.00/2015 29 Tontin määräosan myynti ja yleisen alueen vuokraus Tapiolasta Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköinti -yhtiölle pysäköintilaitoksen rakentamista varten, korttelin

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / HUOLTOASEMATONTIN 1 KIINTEISTÖYHTYMÄ SAMMONPUISTO VUOKRASOPIMUS LUONNOS 2.10.2013

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / HUOLTOASEMATONTIN 1 KIINTEISTÖYHTYMÄ SAMMONPUISTO VUOKRASOPIMUS LUONNOS 2.10.2013 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / HUOLTOASEMATONTIN 1 Sopijapuolet Vuokranantaja Vuokralainen Lappeenrannan kaupunki Teknisen toimen kiinteistö- ja mittaustoimi Pl 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Kiinteistöyhtymä

Lisätiedot

MAINOSLAITTEIDEN LUVANVARAISUUDESTA

MAINOSLAITTEIDEN LUVANVARAISUUDESTA MAINOSLAITTEIDEN LUVANVARAISUUDESTA Marjatta Uusitalo Kaupunkikuva-arkkitehti Kaupunkitilayksikön päällikkö Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto Korjaushankkeet-seminaari 12.11.2013 Mainoslaitteita,

Lisätiedot

Suositus tilapäisesti suljettua tieosuutta ohittavan kiertotien tilapäisestä viitoittamisesta vähäliikenteisellä maantieverkolla

Suositus tilapäisesti suljettua tieosuutta ohittavan kiertotien tilapäisestä viitoittamisesta vähäliikenteisellä maantieverkolla Päivitetty 16.1.2017 LIITE Poliisilaitoksen tai kunnanhallituksen päätökseen perustuva maantieverkon osien tilapäinen sulkeminen erilaisten tieverkolle sijoittuvien tapahtumien, nopeuskilpailujen, yleisötilaisuuksien

Lisätiedot

Liite 6 Kaupunginhallitus 2.5.2016

Liite 6 Kaupunginhallitus 2.5.2016 MAANVUOKRASOPIMUS Allekirjoittaneet ovat tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen, joka korvaa sopimusosapuolten 28.10.2013 allekirjoittaman maanvuokrasopimuksen. Vuokranantaja Ulvilan kaupunki (0204910-7)

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

1) Helsingin kaupunki (jota edustaa kiinteistölautakunta, Y- tunnus ) seuraavien kiinteistöjen omistajana:

1) Helsingin kaupunki (jota edustaa kiinteistölautakunta, Y- tunnus ) seuraavien kiinteistöjen omistajana: RASITESOPIMUS Osapuolet Sopimuksen tausta ) Helsingin kaupunki (jota edustaa kiinteistölautakunta, Y- tunnus 0- ) seuraavien kiinteistöjen omistajana: a. Ohjeellinen tontti 90/, joka muodostuu kiinteistöstä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 8 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 29.2.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan ja jaoston kokoonpano Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Kaupunkirakennelautakunta 297- asianro V U O K R A S O P I M U S

Kaupunkirakennelautakunta 297- asianro V U O K R A S O P I M U S Kaupunkirakennelautakunta 297- asianro V U O K R A S O P I M U S Kuopion kaupunki vuokraa Osuuskauppa PeeÄssälle ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena festivaalitarkoituksia varten seuraavat

Lisätiedot

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT Hyväksytty Kv 10.12.2008 80 Voimaantulo 1.1.2009 1 LUKU HALLINTO-ORGANISAATIO 1 Luottamushenkilöorganisaatio Teknisen palvelualueen luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (5) 112 Toimitilatontin vuokraaminen FSR Consulting Oy:lle ja Toiminimi Axel Straschonoylle perustettavan yhtiön lukuun (Pikku-Huopalahti, tontti 16707/7) Pöydälle

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 190 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 21.3.2011 26 Voimaan 25.3.2011 Valtuusto 3.9.2012 81 Voimaan 7.9.2012 Valtuusto 7.12.2015

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Savilahti - Keskusta (Niiralankatu - Tulliportinkatu) yleissuunnitelmaperiaatteiden hyväksyminen nähtävillä oloa varten Va. suunnittelujohtaja

Lisätiedot

Liv/ Meri osastopäällikkö , Työlautan ja asiakasveneiden säilytys. Helsingin kaupungin liikuntalautakunta Vuokralainen

Liv/ Meri osastopäällikkö , Työlautan ja asiakasveneiden säilytys. Helsingin kaupungin liikuntalautakunta Vuokralainen 1 (5) ALLMARINE OY:N KANSSA ISO-SARVASTOSSA SIJAITSEVASTA MAA-ALUEESTA Sopimuksen numero HEL 2016-011915 Kaupungin päätös Liv/ Meri osastopäällikkö, Vuokra-alueen käyttötarkoitus Työlautan ja asiakasveneiden

Lisätiedot

Tule mukaan kehittämään Kauppatoria!

Tule mukaan kehittämään Kauppatoria! Tule mukaan kehittämään Kauppatoria! Turun Kauppatoria ja lähiympäristön katuja koskeva kysely Tulokset Kyselyn ja tulokset ovat laatineet: Jimi Antikainen, Paula Keskikastari ja Jaana Mäkinen 16.4.2015

Lisätiedot

Kuvat A ja B, C, D - erilaiset putkikaivannot ja liitokset, kuten kiinteistön vesi- tai viemäriliitos.

Kuvat A ja B, C, D - erilaiset putkikaivannot ja liitokset, kuten kiinteistön vesi- tai viemäriliitos. OHJE, TILAPÄISET LIIKENNEJÄRJESTELYT Yleistä Lupapäätöksessä määrätyt järjestelyt ja kunnossapito ovat aina luvansaajan vastuulla. Luvanhakija on velvollinen esittämään hakemuksessa suunnitelman tilapäisistä

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA HYVINKÄÄN KAUPUNKI Ympäristölautakunta 1(5) YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA Ympäristölautakunta 24.11.2016 95 Voimaantulopäivä 1.1.2017 1 Soveltamisala 1.1 Hyvinkään kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen

Lisätiedot

1. Vuokra-aika on kolmekymmentä (30) vuotta alkaen 1.5.2016 ja päättyen 30.4.2046.

1. Vuokra-aika on kolmekymmentä (30) vuotta alkaen 1.5.2016 ja päättyen 30.4.2046. Kaupunginhallitus 4.4.2016 Liite 1 121 VUOKRASOPIMUS Tällä vuokrasopimuksella vuokraa Mikkelin kaupunki (0165116-3), jota jäljempänä sanotaan kaupungiksi, kaupunginvaltuuston päätöksen /xx.xx.2016 nojalla

Lisätiedot

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005.

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005. Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Hyväksytty kirkkovaltuustossa 1. päivänä helmikuuta 2005 Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005 1 luku Kirkkoneuvoston

Lisätiedot

3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 39. korttelin tontti nro 3, osoitteessa Luodontie, 21110 Naantali.

3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 39. korttelin tontti nro 3, osoitteessa Luodontie, 21110 Naantali. 1 1 Myyjä Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2. 2 Ostaja Rakennustoimisto Laamo Oy (Y- 0829611-7) Huuhkajantie 2 21210 Raisio 3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 39. korttelin

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUS Motonet-tavaratalon pysäköintialueen laajennusosa

VUOKRASOPIMUS Motonet-tavaratalon pysäköintialueen laajennusosa VUOKRASOPIMUS Motonet-tavaratalon pysäköintialueen laajennusosa Vuokranantaja Vuokralainen Savonlinnan kaupunki y 0166906-4 jäljempänä kaupunki Olavinkatu 27 57130 Savonlinna BG-liikekiinteistöt Oy y 2191695-8

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta 1.2.2012 TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston tehtävät ja organisaatio 2 Tekninen johtaja

Lisätiedot

KOHTEEN NIMI ADOPTOINTISOPIMUS

KOHTEEN NIMI ADOPTOINTISOPIMUS Tampereen museot, Pirkanmaan maakuntamuseo Adoptoi monumentti toiminta SOPIMUSPOHJA 19.12.2013 / mh 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan ehdoista ja yksityiskohdista, joiden mukaisesti sopimuksessa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 67 08.04.2015. 67 Asianro 722/10.00.02.00/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 67 08.04.2015. 67 Asianro 722/10.00.02.00/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) 67 Asianro 722/10.00.02.00/2015 Oikaisuvaatimus / Tontin 297-34-166-5 (Piikatie 6) myynti Tonttipäällikkö Jarkko Meriläinen Tonttipalveluyksikkö Tontin 34-166-5

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ 1. TOIMINTASÄÄNNÖN PERUSTA JA TARKOITUS Tämä toimintaohje perustuu Mäntsälän kunnan hallintosäännön 1 :ään. Tällä toimintasäännöllä määritellään teknisen lautakunnan alaisen

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. , jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite:

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. , jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite: 1(5) KAUPPAKIRJA MYYJÄ OSTAJA KAUPAN KOHDE KAUPPAHINTA KAUPAN MUUT EHDOT Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski., jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite: Oheisen

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä 7.5.2015, Helsinki Mikko Karhunen, Liikenne- ja viestintäministeriö Määritelmiä TLL 2 Määritelmiä Tieliikennelainsäädännössä tarkoitetaan: 5) suojatiellä jalankulkijoiden

Lisätiedot

V U O K R A S O P I M U S (Ampumarata-alue)

V U O K R A S O P I M U S (Ampumarata-alue) 1 V U O K R A S O P I M U S (Ampumarata-alue) Tällä vuokrasopimuksella uudelleen vuokrataan ja uudistetaan 8.11.1991 allekirjoitettua vuokrasopimusta seuraavin ehdoin jäljempänä kohdassa 3 mainit tuun

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Alueen vuokraaminen Karakalliosta FC Kasiysi Espoo Ry:lle jalkapallotekonurmen rakentamista varten

Espoon kaupunki Pöytäkirja Alueen vuokraaminen Karakalliosta FC Kasiysi Espoo Ry:lle jalkapallotekonurmen rakentamista varten 10.03.2014 Sivu 1 / 1 984/02.07.00/2014 27 Alueen vuokraaminen Karakalliosta FC Kasiysi Espoo Ry:lle jalkapallotekonurmen rakentamista varten Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58 01.06.2015 Sivu 1 / 1 5502/02.07.00/2014 58 Tontin ja maanalaisen alueen vuokraaminen Gumbölestä sekä tontin laajennuksen vuokraaminen Muuralasta Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle (HSY),

Lisätiedot

LUONNOS 1. Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä

LUONNOS 1. Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä 1 / 6 LUONNOS 1 KAUPPAKIRJA (19.3.2012/UO) KAUPAN OSAPUOLET MYYJÄ Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä Risto Rytin katu 36 32700 Huittinen OSTAJA (he- / Y-tunnus), jäljempänä Ostaja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) Kiinteistölautakunta To/17 01.10.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) Kiinteistölautakunta To/17 01.10.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) 437 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kiinteistönkaupan esisopimuksen tekemiseksi Espoon Hannuksenpellossa sijaitsevista tonteista (Espoo,

Lisätiedot

Tällä sopimuksella sopijapuolet sopivat yhteistyöstä elinvoimaisen ja viihtyisän kaupunkikeskustan ylläpitämisessä ja kehittämisessä sekä erityisesti

Tällä sopimuksella sopijapuolet sopivat yhteistyöstä elinvoimaisen ja viihtyisän kaupunkikeskustan ylläpitämisessä ja kehittämisessä sekä erityisesti 1 (5) Yhteistyösopimus Kouvolan kaupungin ja Kouvolan Ydinkeskusta ry:n kesken vuonna 2017 1. Sopijapuolet Kouvolan kaupunki, konsernipalvelut, elinvoima Torikatu 10 45100 Kouvola (jäljempänä kaupunki)

Lisätiedot

AK-VIII. 2980.0 k-m 2. Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 2 Myllymäenkatu 21 53100 LAPPEENRANTA

AK-VIII. 2980.0 k-m 2. Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 2 Myllymäenkatu 21 53100 LAPPEENRANTA Rakennuslautakunta 10 05.02.2013 Lupa nro 2012-497 / Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 2:n rakennuslupahakemus RAKLA 10 Rakennuslupa nro 2012-497 Rakennuspaikka: 405-4-64-2 Pinta-ala 0.0 Laivastokatu

Lisätiedot

Poikkileikkauksia Niko Palo KSV/LOS. 1 Kuva: Niko Palo /KSV

Poikkileikkauksia Niko Palo KSV/LOS. 1 Kuva: Niko Palo /KSV Poikkileikkauksia 8.11.2010 Niko Palo KSV/LOS 1 Helsingin kantakaupungin pyöräilyolosuhteet Palvelutaso vähintään kohtalainen: 30 km/h & alle 6 000 ajon/vrk 40 km/h & alle 3 000 ajon/vrk Palvelutaso heikko:

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6341/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6341/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (1) 184 Asianro 6341/10.00.02.01/2014 Asuntotontin 297-20-16-2 maanvuokrasopimuksen esisopimuksen laatiminen ja tontin vuokraaminen / Niiralan Kulma Oy Kiinteistöjohtaja

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 14.12.2015 56 Voimaantulo: 01.01.2016 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

päättää oman toimialansa osalta valtionavustusten sekä muiden avustusten hakemisesta sekä tilityksistä

päättää oman toimialansa osalta valtionavustusten sekä muiden avustusten hakemisesta sekä tilityksistä Ympäristölautakunnan määräys ratkaisuvallan siirtämisestä Ympäristölautakunta siirtää ratkaisuvaltaansa 1.1.2015 alkaen seuraavasti: Muutettu ympäristölautakunnan kokouksessa 3.11.2016 77, tulee voimaan

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. , jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite:

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. , jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite: 1(5) KAUPPAKIRJA MYYJÄ OSTAJA KAUPAN KOHDE KAUPPAHINTA KAUPAN MUUT EHDOT Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski., jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite: Oheisen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Luonnos 24.2.2017 Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 31 ja 34 :n 2 momentti, sellaisena

Lisätiedot

LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU - TAI YLEISELLÄ ALUEELLA KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT. Sadevesiviemäri

LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU - TAI YLEISELLÄ ALUEELLA KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT. Sadevesiviemäri LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU TAI YLEISELLÄ ALUEELLA Luvan hakija Nimi ja osoite Luvan hakijan vastuuhenkilö KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT Puhelin Vastuuhenkilön sähköpostiosoite Kohteen tiedot Työkohteen

Lisätiedot

Pelastustoimi mukana maankäytön suunnittelussa

Pelastustoimi mukana maankäytön suunnittelussa Pelastustoimi mukana maankäytön suunnittelussa 14.2.2013 / Henri Kokko 1 Toiminta-alue 14.2.2013 / Henri Kokko 2 Yhteistyö paloturvallisuusasioissa 10 kunnan kaavoitusvirastot - kaavalausunnot - osallistumis-

Lisätiedot

Porvoon kaupungin Kuntatekniikka, myöhemmin kuntatekniikka. Kioskiyrittäjän yksilöintitiedot perustiedot-sivulla, myöhemmin yrittäjä

Porvoon kaupungin Kuntatekniikka, myöhemmin kuntatekniikka. Kioskiyrittäjän yksilöintitiedot perustiedot-sivulla, myöhemmin yrittäjä Maankäyttösopimus 1 (5) Sopimus oikeudesta käyttää yleistä aluetta liikkuvaan kioskitoimintaan 1 Osapuolet Porvoon kaupungin Kuntatekniikka, myöhemmin kuntatekniikka Kioskiyrittäjän yksilöintitiedot perustiedot-sivulla,

Lisätiedot

3 Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 42. korttelin tontti nro 5, osoitteessa Pirttiluodontie X, 21110 Naantali.

3 Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 42. korttelin tontti nro 5, osoitteessa Pirttiluodontie X, 21110 Naantali. 1 1 Myyjä Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2. 2 Ostaja 3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 42. korttelin tontti nro 5, osoitteessa Pirttiluodontie X, 21110 Naantali.

Lisätiedot

Ohje 2 (8) /090/2014

Ohje 2 (8) /090/2014 Ohje 2 (8) Yleistä Vaaleja koskevalla ulkomainoksella voi olla tärkeä merkitys vaalityössä. Lainsäädännössä on vaaleja koskevalle ilmoittelulle annettu erityisasema. Maantielain mukaan vaaleja koskevat

Lisätiedot

Yhdistysrekisterinumero 214.590 (yhdistysrekisteri.prh.fi) Auvo Kuvaja Kotkatlahdentie120 79600 Joroinen 040 8123810

Yhdistysrekisterinumero 214.590 (yhdistysrekisteri.prh.fi) Auvo Kuvaja Kotkatlahdentie120 79600 Joroinen 040 8123810 MAANVUOKRASOPIMUS 1 1. JOHDANTO 1.1. Sopijapuolet Vuokranantaja: Vuokralainen: Joroisten kunta Y-tunnus 0207112-8 Mutalantie 2 79600 JOROINEN puh. (017) 578 440 Joroisten Mäkihyppääjät ry Yhdistysrekisterinumero

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kari Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Salo 6.3.2013 Oikeus vesialueen ruoppaukseen VL 2:6: Lietteestä, matalikosta tai muusta niihin verrattavasta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6664/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6664/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2016 1 (1) 193 Asianro 6664/10.00.02.01/2015 Asuntotontin 297-20-20-4 (Keski-Kaari 33) vuokraaminen / TA-Asumisoikeus Oy Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelujen

Lisätiedot

Luonnos Vuokralainen Raision seudun koulutuskuntayhtymä (y-tunnus ) Purokatu 1, Raisio

Luonnos Vuokralainen Raision seudun koulutuskuntayhtymä (y-tunnus ) Purokatu 1, Raisio 1 Osapuolet 1 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki (y-tunnus 0135457-2) Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali 1.2 Vuokralainen Raision seudun koulutuskuntayhtymä (y-tunnus 0204427-7) Purokatu 1, 21200 Raisio

Lisätiedot

Liikennesuunnitteluperiaatteet pyöräilyverkolle

Liikennesuunnitteluperiaatteet pyöräilyverkolle Liikennesuunnitteluperiaatteet pyöräilyverkolle Pyöräilyverkko ja toiminnallinen luokitus Pyöräilyväylätyyppien vaihtoehdot Jalankulun ja pyöräilyn erottelutavat Pyöräilyväylien mitoitus Pyöräilyverkon

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 115

Espoon kaupunki Pöytäkirja 115 04.11.2013 Sivu 1 / 1 467/02.07.00/2012 115 Vuokrauspäätöksen jatkaminen Sähkö-Polar Oy:lle perustettavan kiinteistöyhtiön lukuun, kortteli 30350 tontti 2 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (5) 11 Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle vuokratun asuntotontin (kerrostalo) vuokrasopimuksen vuokra-ajan jatkaminen (Käpylä, tontti 25857/1) HEL 2015-013448 T 10

Lisätiedot

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo)

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) Rakennus- ja ympäristölautakunta 202 04.11.2015 Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) 674/10.03.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 04.11.2015 202 Valmistelija:

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 2684/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 2684/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (1) 59 Asianro 2684/10.00.02.01/2016 Y-tontin 297-34-34-3 (Sipulikatu 4) vuokraaminen / Vaalijalan kuntayhtymä Vs. kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy Maaomaisuuden hallintapalvelujen

Lisätiedot

Maisematyöluvat. Pohjois-Savon ELY keskus/leila Kantonen

Maisematyöluvat. Pohjois-Savon ELY keskus/leila Kantonen Maisematyöluvat Pohjois-Savon ELY keskus/leila Kantonen 10.3.2015 Maisematyölupavelvollisuus Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 128 :n 1 momentin 1 kohdan mukaan maisemaa muuttavaa rakennustyötä, puiden

Lisätiedot

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö 1 (5) Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Toimiala Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa

Lisätiedot

VÄLSKÄRINKUJA JA VENKA. Sijaintikartta. Maankäyttöosasto 22.4.2013/ESu VÄLSKÄRINKUJA VENKA VENKA VÄLSKÄRINKUJA. . NAANTALI Luovutettavat tontit 2013

VÄLSKÄRINKUJA JA VENKA. Sijaintikartta. Maankäyttöosasto 22.4.2013/ESu VÄLSKÄRINKUJA VENKA VENKA VÄLSKÄRINKUJA. . NAANTALI Luovutettavat tontit 2013 VÄLSKÄRINKUJA VENKA VENKA VÄLSKÄRINKUJA. NAANTALI Luovutettavat tontit 2013 VÄLSKÄRINKUJA JA VENKA Sijaintikartta M:\KARTTA\LIITE\2013\Liitekartat\Luovutettavat_tontit_kiinteistot\Valskarinkuja\Sijaintikartta.pdf

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

13.1.2015, ver 2 Sivu 1 / 7

13.1.2015, ver 2 Sivu 1 / 7 13.1.2015, ver 2 Sivu 1 / 7 MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA (Mäntsälän portin yritysalue) Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös: kunnanhallitus..2016,

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

MYYJÄ Kokkolan kaupunki 0179377-8 PL 43, 67101 Kokkola

MYYJÄ Kokkolan kaupunki 0179377-8 PL 43, 67101 Kokkola KH xx.xx.2014 Kvsto xx.xx.2014 KAUPPAKIRJA MYYJÄ Kokkolan kaupunki 0179377-8 PL 43, 67101 Kokkola OSTAJA Forsström Svante Peter Alexander perustettavien yhtiöiden lukuun Gamla Varvsvägen 55, 67300 Kokkola

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Alueen vuokraaminen Espoonlahdesta Espoon Palloseuran Jalkapallo Ry:lle jalkapallotekonurmen rakentamista varten

Espoon kaupunki Pöytäkirja Alueen vuokraaminen Espoonlahdesta Espoon Palloseuran Jalkapallo Ry:lle jalkapallotekonurmen rakentamista varten 04.05.2015 Sivu 1 / 1 2008/02.07.00/2015 45 Alueen vuokraaminen Espoonlahdesta Espoon Palloseuran Jalkapallo Ry:lle jalkapallotekonurmen rakentamista varten Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen,

Lisätiedot

Kiinteistöasiamies..2016 297-

Kiinteistöasiamies..2016 297- Kiinteistöasiamies..2016 297- V U O K R A S O P I M U S (luonnos 7.1.2016) Kuopion kaupunki vuokraa kenelle ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena Kuopion kaupungissa sijaitsevan kiinteistön

Lisätiedot