KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE"

Transkriptio

1 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen käyttötapa Eläinrehun säilöntäaine. Suositeltavia käyttörajoituksia Älä käytä muihin kuin tunnistettuihin käyttöihin. 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Kemira Chemie GesmbH Hafenstrasse Krems ITÄVALTA Puhelin , Telefax PÄÄKONTTORI Kemira Oyj PL HELSINKI SUOMI Puhelin Telefaksi Hätäpuhelinnumero Carechem 24 International: +44 (0) Myrkytystietokeskus: Puh tai VAARAN YKSILÖINTI 2.1 Aineen tai seoksen luokitus EU-direktiivien 67/548/ETY tai 1999/45/EY mukainen luokitus Syövyttävä; Syövyttävää. 2.2 Merkinnät EY-direktiivien mukaiset merkinnät (1999/45/EY) 1 / 11

2 Varoitusmerkit : Syövyttävä R-lausekkeet : R34 Syövyttävää. S-lausekkeet : S23 Vältettävä höyryn hengittämistä. S26 Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. S36/37/39 Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. S45 Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä, mikäli mahdollista). Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet: Muurahaishappo 2.3 Muut vaarat Tämä seos ei sisällä aineita, joiden katsotaan olevan pysyviä, kertyviä ja myrkyllisiä (PBT). 3. KOOSTUMUS JA/TAI AINESOSIA KOSKEVAT TIEDOT 3.2 Seokset CAS-/EUnumero/REACHrekisteröintinumer o (FI11) Aineosan nimi Pitoisuus Asetuksen (EU) 1272/2008 mukainen luokitus Muurahaishappo 49,4-53,4 % Skin Corr. Luokka 1A,H314 Flam. Liq. Luokka 3,H226 L-(+)-Maitohappo 23,9-27,9 % Skin Irrit. Luokka 2,H315 Eye Dam. Luokka 1,H318 EU-direktiivien 67/548/ETY tai 1999/45/EY mukainen luokitus R10 C,R35 Xi,R38 R41 4. ENSIAPUTOIMENPITEET 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Hengitys Siirrettävä raittiiseen ilmaan. Pidettävä lämpimänä ja rauhallisessa paikassa. Otettava yhteyttä lääkäriin, 2 / 11

3 mikäli esiintyy oireita. Ihokosketus Jos tuotetta joutuu iholle, ihoa on huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan, ja samalla likaantunut vaatetus ja kengät on riisuttava. Hakeudu välittömästi lääkäriin. Roiskeet silmiin Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 30 minuutin ajan. Hakeudu välittömästi lääkäriin. Nieleminen Huuhdeltava suu. Ärsytyksen lieventämiseksi voi juoda muutaman kulauksen vettä. EI saa oksennuttaa. Hakeudu välittömästi lääkäriin. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Oireet : syövyttävät vaikutukset 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Hoito : Tietoa ei ole käytettävissä. 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET 5.1 Sammutusaineet Sammutusaineet : Alkoholia kestävä vaahto Jauhe Hiilidioksidi (CO2) Vesisumu 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Kuumentaminen voi vapauttaa vaarallisia kaasuja. Hiilioksidit Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen. 5.3 Erityiset varotoimenpiteet tulipaloa varten Tulipalossa käytettävä paineilmalaitetta. Roiskesuojapuku. 5.4 Muita ohjeita Säiliöt jäähdytettävä vesisuihkulla. 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Ihmisten pääsy estettävä päästön/vuodon alueelle ja ihmiset pidettävä tuulen yläpuolella. Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Käytettävä henkilökohtaista suojavarustusta. 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Ei saa päästää ympäristöön. Padottava. Kerättävä mekaanisesti talteen sopiviin säiliöihin hävittämistä varten. 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Kerätään talteen inerttiin huokoiseen aineeseen (esim. hiekka, silikageeli, happoasitova aine, yleinen sideaine). Kerättävä talteen sopiviin säiliöihin hävittämistä varten. Neutraloidaan natriumkarbonaatilla. Puhdistuksen jälkeen voidaan pieniä määriä huuhtoa pois vedellä. 3 / 11

4 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Järjestettävä riittävä ilmanvaihto ja/tai imu työtiloihin. Vältettävä höyryn hengittämistä. Varottava aineen joutumista iholle, silmiin ja vaatteisiin. Pakkauksen käsittelyssä ja avaamisessa on noudatettava varovaisuutta. Käytettävä henkilökohtaista suojausvarustusta. Kemikaalin käyttö edellyttää tehokasta ilmanvaihtoa tai sopivaa hengityksensuojainta. Varmistettava, että silmähuuhteluasemat ja hätäsuihkut sijaitsevat työpisteen lähellä. 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Säilytettävä tiiviisti suljettuna. Eristettävä avoliekeistä, kuumista pinnoista ja sytytyslähteistä. Suojaa auringonvalolta. Tuote saattaa muodostaa pitkän varastoinnin aikana CO:a. Säilytetään alueella, joka on varustettu haponkestävällä lattiapinnoitteella. Pakkausmateriaalit Sopiva aine: happoa kestävä alkuperäispakkaus Vältettävät materiaalit: Emäkset, Hapettavat aineet, Kupari, Alumiini 7.3 Erityinen loppukäyttö Rehunsäilöntä. 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖN SUOJAIMET 8.1 Altistumisen raja-arvot Muurahaishappo HTP-arvot 8h = 3 ppm = 5 mg/m³ HTP-arvot 15 min = 10 ppm = 19 mg/m³ 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Kädet pestävä ennen taukoa ja välittömästi tuotteen käsittelyn jälkeen. Riisuttava tahriintunut vaatetus ja pestävä ne ennen seuraavaa käyttöä. Varmistettava, että silmähuuhteluasemat ja hätäsuihkut sijaitsevat työpisteen lähellä Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilönsuojaimet Käsien suojaus EN 374:n mukaiset suojakäsineet. Muurahaishappo, maitohappo : Käsinemateriaali: butyylikumi, Läpimurtoaika: > 8 h Käsinemateriaali: Neopreeni, Läpimurtoaika: > 8 h Käsinemateriaali: PVC, Läpimurtoaika: > 4 h Silmiensuojaus Tiiviisti asettuvat suojalasit tai kasvosuojain. 4 / 11

5 Ihonsuojaus / Kehon suojaus Roiskesuojapuku. Hengityksensuojaus Kemikaalin käyttö edellyttää tehokasta ilmanvaihtoa tai sopivaa hengityksensuojainta. (suodatin E) 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Yleiset tiedot (olomuoto, väri, haju) Olomuoto neste, Väri ruskea Haju hapan Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot ph 2,1 ( 10 %) Kiehumispiste/kiehumisalue C Leimahduspiste > 90 C (PMCC) Räjähtävyys: Räjähdysraja, alempi tietoja ei ole käytettävissä Räjähdysraja, ylempi tietoja ei ole käytettävissä Höyrynpaine, Muurahaishappo 42,71 hpa ( 20 C) (OECD TG 104) Tiheys 1,208 g/cm³. ( 20 C) Liukoisuus (liukoisuudet): Vesiliukoisuus täysin liukeneva Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi, log Pow: -2,1 ( 23 C) (Direktiivi 84/449/EEC, A.8 ) Muurahaishappo (ph 7) L-(+)-Maitohappo log Pow: -0, Muut tiedot Pintajännitys, Muurahaishappo 71,5 mn/m ( 20 C) (OECD TG 115 ) L-(+)-Maitohappo 70,7 mn/m ( 20 C) (OECD 115, EC A.5 ) 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 10.1 Reaktiivisuus Muurahaishappo Aineesta tai seoksesta ei vapaudu palavia kaasuja sen joutuessa kosketukseen veden kanssa Kemiallinen stabiilisuus Stabiili suositeltavissa varasto-olosuhteissa Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Vaaralliset reaktiot : Tuote saattaa muodostaa pitkän varastoinnin aikana CO:a. 5 / 11

6 10.4 Vältettävät olosuhteet Vältettävät olosuhteet : Korkeat lämpötilat Yhteensopimattomat materiaalit Vältettävät materiaalit : Emäkset Hapettavat aineet Kupari Alumiini 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet Vaaralliset hajoamistuotteet : Lämpöhajoamisen tuotteet: Hiilioksidit Vahva happo hajoaa hitaasti CO:ksi. 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Välitön myrkyllisyys LD50/Suun kautta/rotta/uros ja naaras: 730 mg/kg LC50/Hengitys/4 h/rotta/uros ja naaras: 7,4 mg/l L-(+)-Maitohappo: LD50/Suun kautta/rotta: mg/kg LD50/Ihon kautta/kani: > mg/kg Ärsyttävyys ja syövyttävyys Iho: Syövyttävää. Silmät: Syövyttävää. Herkistyminen marsut/buehler Test/OECD TG 406: Ei ole herkistävä. Ainetta ei ole luokiteltu herkistäväksi. Subakuutti, subkrooninen ja pitkäaikainen myrkyllisyys Toistuvasta annostuksesta johtuva myrkyllisyys: 6 / 11

7 Suun kautta/rotta/uros ja naaras/oecd TG 453: NOAEL: 142 mg/kg Huomautuksia: laskennallinen, Rakenteeltaan samankaltaiset (analogiset) Hengitys/rotta/uros ja naaras/oecd TG 413: Huomautuksia: NOAEC : Paikallinen 0,122 mg/l, Systeeminen myrkyllisyys 0,244 mg/l Hengitys/rotta/uros ja naaras/oecd TG 413: Huomautuksia: LOAEC : Paikallinen 0,244 mg/l Syöpää aiheuttavat vaikutukset Eläinkokeet eivät osoittaneet syöpää aiheuttavia vaikutuksia. Annetut tiedot perustuvat samantyyppisiä aineita koskeviin tietoihin. Mutageenisuus Salmonella typhimurium (bakteeri)/ames-testi/oecd TG 471: Tulos: negatiivinen Metabolinen aktivaatio: kanssa ja ilman nisäkkäiden solut (CHO)/In vitro -geenimutaatiotutkimus nisäkässoluilla/oecd TG 476: Tulos: negatiivinen Metabolinen aktivaatio: kanssa ja ilman In vitro-sytogeenisuustutkimus nisäkässoluilla/sytogeneettinen määritys/oecd TG 479: Tulos: negatiivinen Metabolinen aktivaatio: kanssa ja ilman Ihmisen imusolut/sytogeneettinen määritys/oecd TG 479: Tulos: negatiivinen Metabolinen aktivaatio: ei suun kautta/drosophila melanogaster/uros/drosophila SLRL/OECD Test Guideline 477: Tulos: negatiivinen Lisääntymiselle vaarallinen Suun kautta/rotta/uros ja naaras/kahden sukupolven lisääntymismyrkyllisyystutkimus/oecd TG 416: NOAEL: = 676 mg/kg bw/d NOAEL F1: = 676 mg/kg bw/d NOAEL F2: = 676 mg/kg bw/d Huomautuksia: laskennallinen, Rakenteeltaan samankaltaiset (analogiset) Eläinkokeissa ei ole havaittu lisääntymistä haittaavia vaikutuksia. Annetut tiedot perustuvat samantyyppisiä aineita koskeviin tietoihin. Teratogeenisuus Suun kautta: Eläinkokeet eivät osoittaneet vaikutuksia kehittyvälle sikiölle. Annetut tiedot perustuvat 7 / 11

8 samantyyppisiä aineita koskeviin tietoihin. Kokemusperäinen tieto vaikutuksista ihmisiin Hengitys Oireet: kurkkukipu, yskää ja hengitysvaikeuksia Ihokosketus Syövyttävää. Pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihoärsytystä ja/tai ihotulehdusta. Silmäkosketus Vakavan silmävaurion vaara. Höyryt saattavat aiheuttaa suurissa pitoisuuksissa sidekalvon ja sarveiskalvon tulehdusta. 12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 12.1 Myrkyllisyys eliöille Myrkyllisyys vesieliöille LC50/96 h/danio rerio (seeprakala)/staattinen testi/oecd TG 203: 130 mg/l makea vesi Samankaltaisen tuotteen testitulokset LC50/96 h/scophthalmus maximus (piikkikampela)/semistaattinen testi/muut ohjeet: mg/l Merivesi Samankaltaisen tuotteen testitulokset EC50/48 h/daphnia magna (vesikirppu)/staattinen testi/oecd TG 202: 365 mg/l makea vesi Kulkeutuvuus Samankaltaisen tuotteen testitulokset LC50/96 h/crangon crangon (katkarapu )/semistaattinen testi/muut ohjeet: mg/l Merivesi kuolleisuus Samankaltaisen tuotteen testitulokset EC50/72 h/pseudokirchneriella subcapitata (viherlevä)/staattinen testi/oecd TG 201: mg/l makea vesi Samankaltaisen tuotteen testitulokset NOEC/72 h/pseudokirchneriella subcapitata/staattinen testi/oecd TG 201: < 76,8 mg/l makea vesi Samankaltaisen tuotteen testitulokset LOEC/72 h/pseudokirchneriella subcapitata/staattinen testi/oecd TG 201: 76,8 mg/l makea vesi Samankaltaisen tuotteen testitulokset EC10/72 h/pseudokirchneriella subcapitata/staattinen testi/oecd TG 201: 295 mg/l makea vesi Samankaltaisen tuotteen testitulokset L-(+)-Maitohappo: LC50/96 h/danio rerio (seeprakala): 320 mg/l EC50/48 h/daphnia magna (vesikirppu): 240 mg/l EC50/70 h/pseudokirchneriella subcapitata (viherlevä): mg/l Myrkyllisyys muille eliöille NOEC/13 d/aktiiviliete, yhdyskunta/staattinen testi/levänesto testi: 72 mg/l Huomautuksia: makea vesi 8 / 11

9 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Biologinen hajoavuus: Biologisesti helposti hajoava soveltuvan OECD-testin mukaan. Biologinen hajoavuus merivedessä : Helposti biohajoava Biokemiallinen hapenkulutus (BOD): 86 mg/g (5 d) Kemiallinen hapenkulutus (COD): 348 mg/g L-(+)-Maitohappo: Biologisesti helposti hajoava soveltuvan OECD-testin mukaan. BOD5/COD: 0,5 Biokemiallinen hapenkulutus (BOD): 450 mg/g (5 d) Kemiallinen hapenkulutus (COD): 900 mg/l Kemiallinen hajoavuus: t1/2-arvo: > 5 Päivät(pH, 50 C) (Hydrolyysi) Huomautuksia: ph 4/7/9 Ei hydrolysoidu. t1/2-arvo: 30,1 Päivät (Valohajoaminen) Hajoaa hydroksyyliradikaalien vaikutuksesta Biokertyvyys Biokertyvyystekijä (BCF)/laskennallinen: 3,2 Ei kerry merkittävissä määrin eliöihin. Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi: log Pow: -2,1 (Direktiivi 84/449/EEC, A.8); Ei kerry merkittävissä määrin eliöihin. L-(+)-Maitohappo: Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi: log Pow: -0, Liikkuvuus maaperässä Kulkeutuvuus Vesiliukoisuus: täysin liukeneva Höyrynpaine:42,71 hpa ( 20 C) (OECD TG 104) 9 / 11

10 Henryn vakio:0,019 Pa m³/mol ( 25 C); Aine ei haihdu ilmakehään veden pinnasta. Pintajännitys: 71,5 mn/m ( 20 C) (OECD TG 115); Pinta-aktiivisuus ei ole todennäköistä. Adsorptio ja/tai desorptio: Ei oleteta imeytyvän maa-ainekseen. L-(+)-Maitohappo: Pintajännitys: 70,7 mn/m ( 20 C) (OECD 115, EC A.5) PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset Muurahaishappo, Tämän aineen ei katsota olevan pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen (PBT)., Tämän aineen ei katsota olevan erittäin pysyvä ja erittäin kertyvä (vpvb) Muut haitalliset vaikutukset Ei tunneta. 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät Tuote Liuokset, joilla on matala ph-arvo, täytyy neutralisoida ennen päästöä.hävitettävä vaarallisena jätteenä paikallisten ja kansallisten säännösten mukaisesti. Likaantunut pakkaus Hävitettävä paikallisten ja kansallisten säädösten mukaisesti. 14. KULJETUSTIEDOT 14.1 YK-numero 3412 Maakuljetukset ADR /RID: Rahtikirjan mukainen nimitys: 14.2UN-kuljetusnimi MUURAHAISHAPPOLIUOS 14.3 Luokka Pakkausryhmä: II Vaaran tunnusnumero 80 ADR/RID-Varoituslipukkeet: 8 Merikuljetukset IMDG: Rahtikirjan mukainen nimitys: 14.2UN-kuljetusnimi UN3412, FORMIC ACID SOLUTION 14.3 Luokka: Pakkausryhmä: II IMDG-Varoituslipukkeet: Ympäristövaarallinen: Not a Marine Pollutant Ilmakuljetukset ICAO/IATA: Rahtikirjan mukainen nimitys 14.2UN-kuljetusnimi UN3412, Formic acid solution 10 / 11

11 14.3 Luokka: Pakkausryhmä: II ICAO-Varoituslipukkeet: Erityiset varotoimet käyttäjälle Tuote saattaa muodostaa pitkän varastoinnin aikana CO:a. 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö Vesiluokitus WGK (Saksa) : WGK 1 lievästi vesistöä pilaava 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi ei vaadita 16. MUUT TIEDOT Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit. H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. H226 Syttyvä neste ja höyry. H315 Ärsyttää ihoa. H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. Kohdassa 3 mainittujen R-lausekkeiden teksti R10 Syttyvää. R35 Voimakkaasti syövyttävää. R38 Ärsyttää ihoa. R41 Vakavan silmävaurion vaara. Koulutukseen liittyviä ohjeita Lue käyttöturvallisuustiedote ennen tuotteen käyttämistä. Lisätietoja Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuuksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä. Tiedotteen laatimisessa käytetyt tärkeimmät lähteet Säädökset, tietokannat, kirjallisuus, omat tutkimukset. Lisäykset, poistot ja muutokset Ei ole. 11 / 11

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7069,T7069.001 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Inchem Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Sulfamiinihappo CAS-Nro. 5329-14-6 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Allegro, Allegro Plus, Allegro Eko 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Versio 1 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.04.2014 Päiväys 11.04.2014

Versio 1 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.04.2014 Päiväys 11.04.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A9364J 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2661 EAN 5000325004740 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Versio 2 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 04.02.2015 Päiväys 04.02.2015

Versio 2 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 04.02.2015 Päiväys 04.02.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A9364J 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 63055,63070,3101347 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 80635,80657,3101634 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Dinatriumoktaboraatti,tetrahydraatti CAS-Nro. 12280-03-4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Turvalausekkeet P260

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Turvalausekkeet P260 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 303766, 306397 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 300101, 300110, 300111, 300113, 300108, 300109, 300107,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 78028007 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Versio 5 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 26.01.2015 Päiväys 26.01.2015

Versio 5 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 26.01.2015 Päiväys 26.01.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A7725M 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Versio 3 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.02.2015 Päiväys 11.02.2015

Versio 3 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.02.2015 Päiväys 11.02.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A1412A 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi R5060 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 01-2119471330-49

Lisätiedot

Versio 3 (CLP) - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 13.11.2014 Päiväys 13.11.2014

Versio 3 (CLP) - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 13.11.2014 Päiväys 13.11.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A6943E 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Heti KalkkiPois KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Heti KalkkiPois 1.1.2 Tunnuskoodi 32.12091 1.2

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 570504, 570507 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 63135,63136,63137,3101357 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 6.2.2014 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.15731752

Lisätiedot

Haitallista hengitettynä. Saattaa aiheuttaa elinvaurioita pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistuksessa hengitettynä. H319

Haitallista hengitettynä. Saattaa aiheuttaa elinvaurioita pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistuksessa hengitettynä. H319 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 21.6.2011 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1389 1.2 Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 114500E Aineen

Lisätiedot

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi PPP100 GRAFF POISTO 1.1.2 Tunnuskoodi 3565 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Korrek Lasipesu 20 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Korrek Lasipesu 20 1.1.2 Tunnuskoodi 12.18209,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 115837E Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Desipower Alkoholi-12 80 % KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen nimi Desipower Alkoholi-12 80% 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 60073,3102831,3105097 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot