KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Meltium, Jäänsulatusliuos 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Meltium, Jäänsulatusliuos 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2."

Transkriptio

1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus Jäänsulatus. Kesäkäytössä sopii myös pölynsidontaan. Älä käytä muihin kuin tunnistettuihin käyttöihin. 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja Vesitekno Tukku Oy Postiosoite Paavontie 66 Postinumero ja -toimipaikka Kihniö Finland Puhelin Telefax Sähköposti 1.4 Hätäpuhelinnumero Numero, nimi ja osoite Myrkytystietokeskus, Haartmaninkatu 7, Helsinki avoinna 24 h/vrk (suora); (vaihde) 2. VAARAN YKSILÖINTI EU-direktiivien 67/548/ETY tai 1999/45/EY mukainen luokitus Ei ole vaarallinen aine tai seos EU direktiivien 67/548/ETY tai 1999/45/EY mukaan. 2.1 Aineen tai seoksen luokitus 2.2 Merkinnät Tuotetta ei tarvitse merkitä EU-direktiivien tai vastaavien kansallisten säädösten mukaan. 2.3 Muut vaarat Ei tunneta. 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 3.2 Seokset Ei sisällä vaarallisia aineosia asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaan. 3.3 Muut tiedot Sisältää: Kaliumformiaatti (CAS-nro , EINECS-nro ) 4. ENSIAPUTOIMENPITEET 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Hengitys Siirrettävä raittiiseen ilmaan. Otettava yhteyttä lääkäriin, mikäli esiintyy oireita Iho Roiskeet huuhdeltava välittömästi saippualla ja runsaalla vedellä sekä riisuttava tahriintuneet vaatteet ja kengät Roiskeet silmiin Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. Hakeuduttava lääkärin hoitoon.

2 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 2 / Nieleminen Huuhdeltava suu. Ärsytyksen lieventämiseksi voi juoda muutaman kulauksen vettä. Hakeuduttava lääkärin hoitoon. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Saattaa aiheuttaa silmien ärsytystä. 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Tietoa ei ole käytettävissä. 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET 5.1 Sammutusaineet Sopivat sammutusaineet Vaahto, jauhe, hiilidioksidi (CO2), vesisumu 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Kuumennettaessa vapautuu haitallisia höyryjä. hiilioksidit (COx) 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet Tulipalossa käytettävä paineilmalaitetta. Roiskesuojapuku. 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Käytettävä henkilökohtaista suojavarustusta. 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Erityisiä varotoimenpiteitä koskien ympäristöä ei vaadita. 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Laimennettava runsaalla vedellä. Kerättävä mekaanisesti talteen sopiviin säiliöihin hävittämistä varten. Pienet määrät voidaan huuhtoa viemäriin runsaan veden kanssa. Hävitettävä paikallisten ja kansallisten säädösten mukaisesti. 6.4 Viittaukset muihin kohtiin 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Pakkauksen käsittelyssä ja avaamisessa on noudatettava varovaisuutta. Käytettävä henkilökohtaista suojausvarustusta. Käytettävä ainoastaan tiloissa, joissa on riittävä ilmanvaihto. 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Säiliöt pidettävä tiiviisti suljettuina kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Suojaa auringonvalolta. Vältettävät materiaalit: vahvat hapot. 7.3 Erityinen loppukäyttö Jäänsulatus. 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat Ei sisällä aineita, joille on annettu enimmäispitoisuusrajoja. 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Tekniset torjuntatoimenpiteet Varottava aineen joutumista iholle, silmiin ja vaatteisiin. Kädet pestävä ennen taukoa ja välittömästi tuotteen käsittelyn jälkeen. Varmistettava, että silmähuuhteluasemat ja hätäsuihkut sijaitsevat työpisteen lähellä Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet

3 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 3 / Hengityksensuojaus Kemikaalin käyttö edellyttää tehokasta ilmanvaihtoa tai sopivaa hengityksensuojainta. (suodatin A-P2) Käsiensuojaus EN 374:n mukaiset suojakäsineet. Käsinemateriaali: PVC, neopreeni Silmien tai kasvojen suojaus Tiiviisti asettuvat suojalasit Ihonsuojaus Suojapuku 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto Nestemäinen, kirkkaasta värittömästä vaaleankeltaiseen Haju heikko haju ph < 11, Sulamis- tai jäätymispiste ca. -58 C Kiehumispiste ja kiehumisalue 116 C Leimahduspiste > 100 C Räjähdysominaisuudet Alempi räjähdysraja ei määritettävissä Ylempi räjähdysraja ei määritettävissä Höyrynpaine kuten vesi Suhteellinen tiheys kg/m³ Liukoisuus (liukoisuudet) Vesiliukoisuus täysin liukeneva Hajoamislämpötila > 167 C Viskositeetti dynaaminen, 2,5 mpa.s ( 25 C) 9.2 Muut tiedot 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 10.1 Reaktiivisuus Kaliumformiaatti Aineesta tai seoksesta ei vapaudu palavia kaasuja sen joutuessa kosketukseen veden kanssa Kemiallinen stabiilisuus Stabiili suositeltavissa varasto-olosuhteissa Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Reagoi seuraavien aineiden kanssa: vahvat hapot 10.4 Vältettävät olosuhteet Korkeat lämpötilat Yhteensopimattomat materiaalit Vahvat hapot Vaaralliset hajoamistuotteet Lämpöhajoamisen tuotteet: Hiilioksidit Lämpöhajoaminen : >167 C 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista

4 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 4 / Välitön myrkyllisyys Kaliumformiaatti: LD50/Suun kautta/hiiri: mg/kg Ärsyttävyys ja syövyttävyys Iho: Voi aiheuttaa ihon kuivumista ja ärtymistä. Silmät: Saattaa aiheuttaa silmien ärsytystä Herkistyminen Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot Kokemusperäinen tieto vaikutuksista ihmisiin Ihokosketus: Toistuva tai pitkäaikainen altistus, Oireet: Punoitus, kuiva iho, Rohtuma Nieleminen: Oireet: Pahoinvointi, oksentelu, vatsakipu, vatsakrampit 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 12.1 Myrkyllisyys Myrkyllisyys vesieliöille Kaliumformiaatti: LC50/96 h/oncorhynchus mykiss (kirjolohi): mg/l LC50/96 h/crangon crangon (katkarapu ): mg/l EC50/72 h/levä: mg/l Myrkyllisyys muille eliöille 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Biologinen hajoavuus Helposti biohajoava Biokemiallinen hapenkulutus (BOD): 90 mg/g Kemiallinen hapenkulutus (COD): 110 mg/g 12.3 Biokertyvyys Ei todennäköisesti ole biokertyvää Liikkuvuus maaperässä Vesiliukoisuus: täysin liukeneva Pintajännitys: ei määritetty 12.5 PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset 12.6 Muut haitalliset vaikutukset Ei tunneta. 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät Hävitettävä paikallisten ja kansallisten säädösten mukaisesti. 14. KULJETUSTIEDOT 14.1 YK-numero 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi Meltium 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka Ei vaarallisuusluokitusta kuljetusmääräysten mukaan Pakkausryhmä 14.5 Ympäristövaarat 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle Ei vaarallisuusluokitusta kuljetusmääräysten mukaan Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti

5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 5 / LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai - lainsäädäntö Vesiluokitus WGK (Saksa) : WGK 1 lievästi vesistöä pilaava 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi Seoksen kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty. 16. MUUT TIEDOT 16.1 Muutokset edelliseen versioon Tiedote on muutettu asetuksen (EY) 453/2010 mukaiseksi Tietolähteet Säädökset, tietokannat, kirjallisuus, omat tutkimukset (Kemira) Työntekijöiden koulutus Lue käyttöturvallisuustiedote ennen tuotteen käyttämistä Lisätiedot Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuuksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä. Päiväys Allekirjoitus Kihniö Vesitekno Tukku Oy