Tik Projektisuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tik-76.115 Projektisuunnitelma"

Transkriptio

1 Tik Projektisuunnitelma Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä Päivitetty October 16, 2000 Tomas Björnfot, 46538J Jussi Isotupa, 47131N

2 Projektiryhmällä tarkoitetaan opiskelijoiden muodostamaa työryhmää, jonka vastuulla on projektin toteutus. Asiakkaalla tarkoitetaan projektin lopputuotteen vastaanottajaa, eli A-Ware Oy:tä. Tiivistelmä Asiakkaan projektit koostuvat usein palvelinpuolen sovelluksista, jotka toteutetaan räätälöidysti A-Ware Oy:n asiakkaan tarpeisiin. Sovellukset julkistavat usein palveluita Internetiin, Intranetiin tai Extranetiin. Näillä sovelluksilla on lähes aina liityntöjä tietokantoihin, tapahtumankäsittelyjärjestelmiin tai muihin olemassaoleviin tietovarastoihin ja järjestelmiin. Johtuen järjestelmien ja käyttäjätietojen eroista projektien väleillä, on perinteisesti käyttäjien ja käyttöoikeuksien hallinta jouduttu toteuttamaan projektikohtaisesti. Projektin tavoitteena on kehittää sovelluskehikko, joka tarjoaa rajapintoja ja valmiiksi toteutettuja toimintoja käyttäjien autentikointiin sekä käyttäjätietojen ja käyttöoikeuksien hallintaan. Kehitettävän sovelluskehikon tulee toimia modulaarisena ja laajennettavana, jolloin ei sitouduta tiettyihin tietolähteisiin tai tietoihin. Tämä dokumentti sisältää projektisuunnitelman, joka kuvaa projektiryhmän käytännöt, resurssit, käytettävät menetelmät, aikataulun sekä projektin tavoitteet ja sen riskit. 2

3 Sisällysluettelo Tik Projektisuunnitelma...1 Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä...1 Tiivistelmä...2 Sisällysluettelo Johdanto Termit ja määritelmät Asiakkaan nykyinen ratkaisu Projektin toteutusperusteet Projektin organisaatio Projektin tavoitteet ja päättäminen Projektin resurssit Projektissa käytettävät menetelmät ja työkalut Projektin ositus, vaiheistus ja resurssointi Seuranta ja ohjaus Standardit, direktiivit ja määräykset Riskienhallintasuunnitelma Projektiryhmän sisäinen koulutussuunnitelma...26 Lähdeluettelo...27 Liiteluettelo

4 1. Johdanto 1.1 Projektin tarkoitus ja kattavuus Ryhmä suunnittelee ja toteuttaa geneerisen sovelluskehikon, joka tarjoaa palveluita käyttäjien autentikointiin ja käyttöoikeuksien hallintaan hajautetuissa ympäristöissä. Kehikon ajatus on tarjota sovelluskehitystä helpottava ja nopeuttava abstraktio alla oleville käyttäjätietolähteille siten, että samoja komponentteja voidaan käyttää riippumatta allaolevasta käyttäjätietovarastosta (esim. LDAP, tietokannat jne.). Arkkitehtuuriin tulee voida liittää rajapintoja mahdollisesti myös myöhemmin lisättäviin käyttäjätietovarastoihin. Sovelluskehikon itse toteutus ei ole ensisijaisen tärkeä, vaan malli siitä, kuinka käyttäjätiedoista muodostuvan kokonaisuuden hallinta on helppoa ja järkevää hajautetussa ympäristöissä. Ryhmän mahdollisesti löytämä ratkaisu toteutetaan Javalla ja mallia pilotoidaan esimerkkisovelluksella. Esimerkkisovelluksena käytetään yksinkertaista Webiin toteutettavaa projektin tuntiseuranta sovellusta. Myös tämä toteutetaan Java-pohjaisesti. 1.2 Asiakas Projektin asiakas on A-Ware Oy, joka on Espoossa sijaitseva itsenäinen internet-talouden ratkaisuja kehittävä ohjelmisto- ja asiantuntijayritys, jonka asiakaskunta koostuu muutamasta valitusta, oman alansa johtavasta kansainvälisesti toimivasta telekommunikaatio-, media-, pankki-, rahoitus- ja vakuutusalan yrityksestä. A-Ware Oy on uuden teknologian luotettava kumppani ja sen menestys perustuu vankkaan osaamiseen ja asiantuntemukseen niin Java- /internet- ja olioteknologioiden kuin myös tietoturvan alueella. A-Ware Oy tekee yhteistyötä muun muassa sellaisten merkittävien teknologiatoimittajien kanssa kuten BEA Systems, IBM, Oracle ja Sun Microsystems. A-Ware Oy:llä on henkilökuntaa kirjoittamisen hetkellä noin 20 työntekijää, ja uuden yksikön käynnistyttyä vuoden vaihteessa tulee olemaan noin 30 työntekijää. [1] Asiakkaan yhteyshenkilönä toimii toimitusjohtaja Nina Kesälä ja ohjaajana Arto Laurila. 1.3 Oikeudet työn tuloksiin Oikeudet lähdekoodiin jäävät asiakkaalle. Projektin pääasiallinen tarkoitus on kuitenkin löytää malli käyttäjätietojen käyttöön, eikä asiakas puutu asiaan, jos projektiryhmän jäsenet hyödyntävät löydettyä mallia ja projektin aikana saavutettua tietoutta. Projektiryhmän tuottama dokumentaatio on julkista ja sen tekijänoikeudet kuuluvat asiakkaalle. Jos asiakas yksipuolisesti haluaa keskeyttää projektin, voi projektiryhmä jatkaa projektia. Tällöin asiakas menettää oikeutensa projektin tuotoksiin ja kaikki oikeudet siirtyvät projektiryhmälle. 4

5 1.4 Projektisuunnitelman rakenne Projektisuunnitelman 1. luku sisältää lyhyen kuvauksen asiakkaasta, toteutettavasta sovelluskehikosta ja projektin luonteesta. Luku sisältää myös ohjeet projektisuunnitelman ylläpitoon. 2. luvussa käydään läpi projektisuunnitelmassa käytetyt termit ja lyhenteet. Kolmas ja neljäs luku kuvaavat asiakkaan tämän hetkisen ratkaisun ja motiivin sovelluskehikon kehittelylle, sekä projektista koituvat kustannukset ja haitat asiakkaalle. Viidennessä luvussa esitellään projektiorganisaatio, projektiryhmän jäsenet sekä sidosryhmät intresseineen. Kuudennessa luvussa esitellään projektin tavoitteet eri sidosryhmien näkökulmista katsoen ja seitsämäs luku listaa projektin käytettävissä olevat resurssit. Kahdeksas luku käy läpi projektiryhmän käyttämät menetelmät ja työkalut, joilla sovelluskehikko suunnitellaan ja toteuteaan. Yhdeksännessä luvussa projekti ositetaan ja osat esitellään. Lisäksi luvussa käydään läpi käytettävät resurssit vaiheittain, ja luvussa kymmenen käsitellään projektin vaiheiden seurantaan ja ohjaukseen käytettävät menetelmät. Luvussa 11 käydään läpi projektia koskevat direktiivit ja määräykset sekä projektin noudattamat standardit. Luku 12 esittelee projektiin kohdistuvat riskit ja menetelmät niiden välttämiseksi ja vahinkojen korjaamiseksi. Kolmastoista luku käsittelee ryhmän sisäisen koulutussuunnitelman. Projektiryhmä ei järjestä koulutusta asiakkaalle. 1.5 Projektisuunnitelman päivittäminen Projektisuunnitelma pidetään jatkuvasti projektin aikana ajantasalla. Projektisuunnitelma toimii eräänlaisena sopimuksena asiakkaan ja projektiryhmän välillä sekä tiedotuskanavana projektin käytännöistä. 5

6 2. Termit ja määritelmät asiakas A-Ware Oy. Asiakkaan ollessa yritys, yrityksen edustajana toimii toimitusjohtaja Nina Kesälä. EJB Enterprise Java Beans, Javan komponenttiarkkitehtuuri. [2] katselmus J2EE projektiryhmä ohjaaja tarkastus tilaaja sovelluskehikko projektin vaiheen loppuessa pidettävä tilaisuus, johon osallistuu asiakkaan edustaja, kurssin assistentti ja projektiryhmä. Java 2 Enterprise Edition, sovelluskehitysrajapinta Javalla toteutettuihin hajautettuihin sovelluksiin. [3] opiskelijoiden muodostama työryhmä, katso projektiryhmän kokoonpano Ohjaa projektiryhmän työskentelyä ja auttaa projektiryhmää asiakkaan näkökulmasta. projektiryhmän osan sisäinen tarkastus, jossa projektiryhmän jäsenet tarkastavat keskenään omaa työtään laadun varmistamiseksi. Asiakkaan edustaja, joka on tilannut tuotteen. toteutettava rajapinnoista rakentuva malli, jolla mallinnetaan käyttäjätietoja ja käyttöoikeuksia. 6

7 3. Asiakkaan nykyinen ratkaisu A-Ware Oy toteuttaa asiakkailleen räätälöityjä sovellusratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin. Sovellukset lähes aina sisältävät jonkinasteista käyttäjän tunnistamista ja profilointia. Tällä hetkellä käyttäjien hallinta ja oikeuksien valvontaan ei ole yleiskäyttöistä ratkaisua, ja suuri osa käyttäjäinformaatioon liittyvästä toiminnallisuudesta joudutaan rakentamaan tai sovittamaan projektikohtaisesti. Tämä on aikaa ja resursseja vievä prosessi, jonka toistaminen jokaisessa projektissa on turhaa. Lisäksi tämä johtaa siihen, että ratkaisussa helposti sitoudutaan voimakkaasti johonkin suunnittelun ja toteutuksen aikana käytössä olleeseen teknologiaan, jolloin ratkaisu on riippuvainen tästä teknologiasta. Esimerkkinä voisi olla sitoutuminen johonkin tiettyyn tietokantaan, esimerkiksi DB2:en, jolloin sovelluksen käyttämän tietokannan vaihtaminen esimerkiksi Oracleen voi aiheuttaa mittavia muutoksia sovelluksessa. 7

8 4. Projektin toteutusperusteet Projektista ei aiheudu asiakkaalle suoranaisia kustannuksia projektin vuoksi poislukien kurssin ilmoittautumismaksu. Asiakas antaa projektin toteuttamista varten projektiryhmälle mahdollisuuden erinäisten työkalujen käyttöön. Projektia varten ei hankita uutta laitteistoa tai ohjelmistoa. Projektiryhmään kuuluu kaksi asiakkaan työntekijää, joiden käyttämä aika projektiin on poissa muusta työnteosta asiakkaalle. Lisäksi ohjaaja sitoutuu käyttämään aikaansa projektin katselmuksiin ja projektiryhmän ohjaukseen ja neuvomiseen. Asiakkaan tavoitteena on tuoda lisää joustavuutta sovelluskehitykseen ja saavuttaa kustannussäästöjä helpottamalla sovelluskehitystä jatkossa sekä mahdollisia muutoksia sovelluskehikon pohjalta toteutettuihin sovelluksiin. 8

9 5. Projektin organisaatio Nina Kesälä Asiakas A-Ware Oy Arto Laurila Ohjaaja A-Ware Oy Kristian Rautiainen Kurssiassistentti TKK arvioi Projektiryhmä Tomas Björnfot Projektipäällikkö Projektiryhmä Jussi Isotupa Tietolähdepäällikkö Projektiryhmä Timo Lämsä Laatupäällikkö Projektiryhmä Janne Kankaanpää Dokumentointipäällikkö Projektiryhmä Mickey Shroff Käytettävyyspäällikkö Projektiryhmä Opponentti - ryhmä TKK Mikko Viljainen Testauspäällikkö Projektiryhmä 5.1 Projektiryhmä Jotta yksittäiset projektiryhmän jäsenet eivät olisi korvaamattomia, on jäsenille sovittu varahenkilöt. Varahenkilöt voivat hoitaa ryhmän jäsenen tehtäviä sairauden tai muun työkyvyttömyyden sattuessa. Varahenkilöiden tulee olla perillä tuurattavansa tehtävistä ja asioista tasolla, että korvaaminen todella on mahdollista. 9

10 Tomas Björnfot, Projektipäällikkö Tomas vastaa projektiryhmän johtamisesta sekä A-Waren työntekijänä yhteydenpidosta asiakkaaseen. Tomaksen varahenkilönä toimii Jussi Isotupa. Puhelin: Kiinnostus- ja osaamisalueet: Java Server Programming Opiskelu- ja työkokemus: 5. vuosikurssi TKK:lla tietotekniikan osastolla 1,5v. 0,5v. Hairstore Oy, Ohjelmoija -Java -pohjaisen verkkokaupan suunnittelu ja toteutus -Sekalaista Windows-ohjelmointia -Linux-ylläpitoa A-Ware Oy, Java programmer (työsuhde voimassa) -Hajautettujen Java-sovellusten suunnittelua ja toteutusta -WAP -Henkilökohtainen kiinnostus projektia kohtaan työnantajan kautta Jussi-Pekka Isotupa, tietolähdepäällikkö Jussi vastaa tietolähdemodulien suunnittelusta ja toteutuksesta. Lisäksi hän hoitaa projektin ohjausta Tomaksen varahenkilönä. Puhelin: Kiinnostus- ja osaamisalueet: Windows DNA arkkitehtuuri, hajautetut sovellukset, tietokannat Opiskelu- ja työkokemus: 5. vuosikurssi TKK:lla konetekniikan osastolla. 1,5v. WM-Data Faci Oy, Asentaja -Laitteiston ja ohjelmistojen esiasennukset -Turvamerkinnät 2v. Tielaitoksen tuotanto, tiedonhallinta, Suunnittelija 10

11 -Intranet-sovelluskehitys käyttäen Microsoftin tuotteita -Asiakas/Alihankkija/Kilpailija rekisterin suunnittelu ja toteutus -Tarjous- ja sopimusrekisterin suunnittelu ja toteutus 0,5v. Weppihiiri Oy, Tekninen johtaja (työsuhde voimassa) -WWW-sovelluskehitys Microsoft-tuotteilla, businesslogiikka ja tietokannat Janne Kankaanpää, dokumentointipäällikkö Janne vastaa dokumenttien laadusta, yhtenäisyydestä ja versionhallinnasta. Jannen varahenkilönä toimii Mikko Viljainen. Puhelin: Kiinnostus- ja osaamisalueet: Java programming Opiskelu- ja työkokemus: 2,5 vuotta Vaasan yliopistossa tietotekniikkaa 1. vuosikurssi TKK:lla 0,5v. 0,5v. 0,5v. ICL, Vaasa, harjoittelija -sekalaista WWW-ohjelmointia Vaasan yliopisto, Assistentti -Tietorakenteet ja olio-ohjelmointi A-Ware Oy, Java programmer (työsuhde voimassa) -Hajautettujen sovellusten toteutus Java-tuotteilla Timo Lämsä, Laatupäällikkö Timo vastaa sovelluskehikon laadusta ja pyrkii luomaan systemaattista toimintatapaa ryhmän sisälle. Timon varahenkilönä toimii Mickey Shroff. Puhelin: Kiinnostus- ja osaamisalueet: tietokannat, komponenttiohjelmointi, www-sovellusten ohjelmointi, MS:n työkalut edellämainittuissa Opiskelu- ja työkokemus: 5. vuosikurssi TKK:lla tietotekniikan osastolla 11

12 1½v. Tielaitoksen tuotanto -Intranet-sovellukset 1v. Hewlett-Packard -Intranet-sovellukset ½v. 2kk Weppihiiri Oy, Toimitusjohtaja (työsuhde voimassa) Kirahvi-domainit Oy, Toimitusjohtaja (työsuhde voimassa) Mickey Shroff, Käytettävyyspäällikkö Mickey vastaa siitä, että sovelluskehikko on käyttökelpoinen, helppo ja mukava. Sovelluskehikon tarkoituksena kuitenkin on helpottaa sovelluskehitystä eikä tehdä siitä monimutkaista ja vaikeaa. Mickeyn varahenkilönä toimii Timo Lämsä. Puhelin: Kiinnostus- ja osaamisalueet: c, c++, java, sulautetut järjestelmät, reaaliaikakäyttöjärjestelmät, tietokannat, WWW-sovellukset ja tietoturvallisuus Opiskelu- ja työkokemus: Aikaisempia opintoja Vaasassa 1. vuosikurssi TKK:lla tietotekniikan osastolla Työkokemusta c:n, c++:n, sulautettujen järjestelmien, reaaliaikakäyttöjärjestelmät, ja salausalgoritmien parissa. Mikko Viljainen, Testauspäällikkö Testauksen erikoismiehenä Mikko suunnittelee ja osittain toteuttaa järjestelmän kuormitus- ja toiminnallisuustestauksen, sekä ohjaa moduulitestausta. Mikon varahenkilönä toimii Janne Kankaanpää. Puhelin: Kiinnostus- ja osaamisalueet: Testaus Opiskelu- ja työkokemus: 5. vuosikurssi TKK:lla konetekniikan osastolla 12

13 5.2 Sidosryhmät Asiakas, A-Ware Oy Nina Kesälä, Asiakas Puhelin: GSM: Arto Laurila, Ohjaaja Puhelin: GSM: Sovelluskehikon käyttäjät Sovelluskehikon käyttäjäkuntaa tulevat olemaan asiakkaan ohjelmoijat, sekä mahdollisesti myös asiakkaan asiakkaat TKK, Ohjelmatyökurssin edustajat Kristian Rautiainen, Projektiryhmän kurssiassistentti Kristian toimii ohjelmatyökurssin edustajana ja ohjaajana sekä osallistuu katselmuksiin. WWW: GSM: Puhelin: Fax: Opponenttiryhmä Kurssin muista projektiryhmistä yksi valitaan projektiryhmän opponenttiryhmäksi. Opponenttiryhmät arvioivat toistensa työtä Weppihiiri Oy Projektiryhmään kuuluu Weppihiiri Oy:n työntekijöitä. Vaikka Weppihiiri ei yrityksenä ole mukana projektissa, voi Weppihiiri Oy luovuttaa projektiryhmän käyttöön palvelintiloja sekä ohjelmistoja. 13

14 6. Projektin tavoitteet ja päättäminen 6.1 Projektiryhmän tavoitteet 1. Projektiryhmän ensisijainen tavoite on hyvän projektityöskentelyn opetteleminen. Tämä sisältää käytetyt menetelmät ja työkalut. Tavoitteeseen kuuluu myös se, että projektiryhmä hahmottaa kaikkien osapuolien tasaisen työpanoksen merkityksen. 2. Tyytyväinen asiakas. Tämä saavutetaan hyvällä lopputuotteella, joka taas on seurausta hyvästä suunnittelusta, dokumentoinnista ja laadunvalvonnasta. 3. Oppia käytettäviä Java-tekniikoita. 4. Viisi opintoviikkoa. Tämä ei luonnollisesti kuitenkaan ole se, josta ensimmäisenä tingitään, sillä opintoviikot on seurausta projektin läpiviennistä. 6.2 Asiakkaan tavoitteet Asiakkaan tarkemmat vaatimukset on määritelty vaatimusmäärittelyssä. Top-10 on asiakkaan pääasialliset tavoitteet, joiden avulla mitataan projektin onnistumista TOP-10 Sovelluskehikko tarjoaa HTML-lomakkeella tapahtuvat käyttäjän identifioinnin/autentikoinnin ja HTTP standardien mukaisen Basic autentikoinnin Sovelluskehikon avulla voi suorittaa operaatioita vain käyttäjän käyttöoikeuksien rajoissa (verifiointi vaikeaa; sovelluskehikko voidaan todistaa aukolliseksi, ei aukottomaksi!) Projektiryhmä toteuttaa valmiit rajapinnat SQL92- ja LDAP tietolähteisiin, joita voi periyttämällä muokata sovelluskohtaisiin tarkoituksiin. Sovelluskehikko on asiakkaan arvion mukaan riittävän modulaarinen ja laajennettava Sovelluskehikko on geneerinen, ei saa sitoutua tiettyihin tietolähteisiin Riittävä suorituskyvyltään, ts. se ei saa hidastaa sovelluksen toimintaa LIIKAA. Suorituskykyrajoitteet ovat AINA sovelluskohtaisia, joten tarkkoja rajoa SOVELLUSKEHYKSELLE ei voida määrittää. Projektiryhmän tulee selvittää, kuinka voimakas sovelluskehikon suorituskykyvaikutus on. Riittävän helppokäyttöinen, että sovelluskehikon käyttäminen on mukavaa ja kannattavaa Käytön helppous ja kannattavuus kokeillaan esimerkkisovelluksella. Sovelluskehikon tulee tarjota myös mahdollisuus käyttöoikeuksien valvontaan sovelluksessa, jolloin sovelluskehikko toimii vain rajapintana käyttäjätietolähteeseen. Sovelluskehikko tulee dokumentoida niin hyvin, että sen käyttöönotto asiakkaan omissa projekteissa on asiakkaan arvion mukaan riittävän helppoa ja tehokasta. Sovelluskehikon tulee toimia J2EE standardeja noudattavissa sovelluspalvelimissa. Tämä varmistetaan. 14

15 Projektiryhmä toteuttaa myös esimerkkisovelluksen työn osana. Esimerkkisovelluksen tarkoitus ei ole olla valmis tuote, vaan sen tarkoitus on kokeilla sovelluskehikon käyttöä tositilanteessa. Asiakas EI ole kiinnostunut esimerkkisovelluksesta. Esimerkkisovelluksen toteutus ei saa siis viedä liikaa aikaa, ja sen toiminnoista tingitään ensimmäiseksi. Esimerkkisovellus esitellään vaatimusmäärittelyssä. Esimerkkisovelluksena toteutetaan yksinkertainen projektien tuntiseurantasovellus. 6.3 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteena on toteuttaa käyttäjien tunnistamiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan sovelluskehikko, joka tarjoaa valmiita palveluja ja ratkaisumallin näiden toimintojen toteuttamiseen. Sovelluskehikko toteuttetaan siten, että se on helposti laajennettavissa ja mukautettavissa erillaisten sovellusten tarpeisiin. 6.4 Projektin keskeyttämiskriteerit Projekti keskeytetään mikäli Asiakas keskeyttää projektin Mikäli projektia ei pystytä viemään loppuun kurssin puitteissa tai hiukan yli. Työmäärä saa ylittää 25% projektiryhmän yhteenlasketun työmäärän (6*200h=1200h), eli saa olla maksimissaan 1500h. Mikäli todetaan asiakkaan kanssa, että sovelluskehikon toteuttaminen ei ole mahdollista Mikäli todetaan asiakkaan kanssa yhteisesti, että sovelluskehikon käytöstä ei saada riittävää hyötyä Microsoft julkaisee kaiken kattavan ilmaisen ratkaisun, joka toimii jokaisella laitealustalla Projektin keskeyttämiseksi tarvitaan asiakkaan päätös tai projektiryhmän enemmistön päätös. Jos asiakas keskeyttää projektin, voi projektiryhmä halutessaan jatkaa kehitystä ja saa samalla täydet oikeudet projektin tuotoksiin. Projektiryhmän keskeyttäessä projektin se laatii selvityksen keskeyttämisen syistä. 6.5 Projektin päättämiskriteerit Projekti päättyy, kun työtunteja on projektiryhmän jäseneet tehneet yhteensä riittävästi suhteessa kurssin työmäärän. Tämä tarkoittaa 75% kurssin työmäärästä, eli (6*200h*0,75) = 900h. sovelluskehikko ja esimerkkisovellus ovat vaatimusmäärittelyn mukaisia ja asiakkaan hyväksymiä lopputulos dokumentteineen on toimitettu asiakkaalle 15

16 on pidetty päätöspalaveri, johon osallistuvat asiakkaan edustajat (ohjaaja ja tilaaja), projektiryhmän enemmistö sekä kurssin ohjaaja Projektiryhmä toimittaa asiakkaalle sovelluskehikon käännettynä sovelluskehikon lähdekoodit dokumentaation sovelluskehikkoon, joka sisältää JavaDoc-referenssit sekä ohjeen, kuinka sovelluskehystä käytetään sovelluskehityksessä esimerkkisovelluksen lähdekoodit muun projektin aikana syntyneen dokumentaation Projektiryhmä ei kouluta asiakasta sovelluskehikon käyttöön. Projektiryhmään kuuluu kaksi asiakkaan työntekijää, joten asiakkaalle jää myös syvällisempää tietoutta sovelluskehikosta. Asiakas ja asiakkaan työntekijät sopivat keskenään koulutuksen järjestämisestä, mikäli se on tarpeellista. 16

17 7. Projektin resurssit 7.1 Henkilöresurssit Tomas Jussi Janne Timo Mickey Mikko Yhteensä PS T T T T LU Yhteensä Tiedossa olevat poissaolot Tomas Jussi Janne Timo Mickey Mikko Ohjaaja Projektin ohjaaja on käytettävissä, jos ja kun tarvetta ilmenee ja hänet kiinni saa. 7.3 Laiteresurssit palvelin ryhmän käyttöön asiakkaalta tarvittaessa palvelintilaa ja verkkoyhteys Weppihiiri Oy:ltä tarvittaessa Jussin laitteisto käytettävissä, dynaamisella IP:llä DSL-piuhan takaa 17

18 8. Projektissa käytettävät menetelmät ja työkalut 8.1. Työkalut Sovelluskehikko suunnitellaan ja kuvataan UML-kuvauskielellä. UML-työkaluja ryhmällä on käytössä Rational Rose, käyttöön koululta TogetherJ, käyttöön asiakkaalta, vastuuhenkilönä Tomas Sovelluskehikon toteutukseen käytetään Jbuilder, käyttöön asiakkaalta, vastuuhenkilönä Janne J2EE, ilmainen, vastuuhenkilönä Tomas Jos aikaa jää, toteutetaan demoluonteisesti Microsoft COM-arkkitehtuurin mukainen rajapinta. Tähän tarvittavavat työkalut ovat Microsoft Visual Studio MS Visual J sekä Sunin Proxy COM-komponentteihin. Microsoftin tuotteet on käytettävissä Weppihiiri Oy:n tiloissa. Vastuuhenkilö Jussi. Asiakkaalta saataneen palvelin ryhmän käyttöön asiakkaan tiloissa. Palvelinta varten voidaan avata palomuuriin reikä tarvittaville palveluille. Esimerkkisovelluksen toteutukseen käytettävä palvelinympäristö on kirjoitushetkellä vielä avoin. Kandidaatteja ovat Windows NT4.0/ Microsoft Internet Information Server + Tomcat Windows NT4.0/ Apache + IBM WebSphere Jbuilder (A-Ware Oy) J2EE Dokumentointi tehdään Microsoft Office -työkaluilla tallettaen Office 97-formaatteihin. Katselmoitavat dokumentit konvertoidaan.pdf-tiedostoiksi, jotka laitetaan ryhmän kotisivuille, jotka löytyvät osoitteesta Dokumentointikielenä on suomi. Referenssidokumentaatio tehdään JavaDocilla. Esimerkkisovelluksen kuormitustestaus hoidetaan Microsoftin ilmaisella Web Application Stress Tool työkalulla. Raportointiin käytetään Buranaa, Tiranaa ja tulosten tarkastaluun ViCaa. Projektin aikataulu ja resurssien allokointi tehdään MS-Project 98:lla. Projectin kanta dumpataan Tiranaa varten PMIX-ohjelmalla. 18

19 8.2. Versionhallinta Dokumentointipäällikkö ja VAIN dokumentointipäällikkö vastaa dokumenttien yhtenäisyydestä ja versionhallinnasta. Dokumentit tulee hyväksyttää dokumentointipäälliköllä, joka liittää ne ryhmäkohtaiseen dokumentaatioon. Ryhmäkohtainen dokumentaatio talletetaan ryhmän kotisivuille. Jokaisen suuremman muutoksen jälkeen tulee dokumenttien edellinen versio pitää tallessa projektin vaiheen ajan ja versionumero päivittää. Projektin vaiheen loputtua kun vaiheen katselmus on pidetty, voidaan vaiheen väliversiot poistaa. Projektikatselmuksissa hyväksytyt dokumentit tulee säilyttää! Koodiin pätee samat periaatteet. Laatupäällikkö valvoo koodin yhtenäistä tyyliä ja virheettömyyttä sekä huolehtii versionhallinnasta. Projektin vaiheen keston aikana suurempien muutosten jälkeen edellinen versio tulee säästää. Vaiheen loputtua versiot voidaan poistaa pl. katselmuksessa hyväksytyt koodit. Vain laatupäällikkö voi hyväksyä koodin liitettäväksi ryhmäkohtaiseen koodiin. Toisin sanoen ryhmän jäsenet koodatessaan säätävät omia kopioita, jotka laatupäällikön hyväksynnän jälkeen liitetään ryhmäkohtaiseen koodiin Versionumerointi Versionumerointi toteutetaan kaksinumeroisena. Jälkimmäinen numero kasvaa joka toimituksessa, toimitus tarkoittaen tässä yhteydessä koodin liittämistä ryhmäkohtaiseen koodivarastoon. Ensimmäinen numero kuvaa projektin vaihetta. 8.3 Seurantatyökalut Buranaa käytetään projektin tuotosten koon seurantaan, opponenttiryhmän tuotoksista löydettyihin bugeihin sekä omaan bugiraportointiin. Tiranaa käytetään tuntiseurantaan, jotta projektipäällikkö voi arvioida projektin etenemistä ja aikataulua sekä hyödyntää toteutumaa seuraavia vaiheita suunnitellessa. 8.4 Tiedonkulku Tiedonvälitys hoidetaan pääasiassa sähköpostitse. Projektiryhmällä on jakelulista, jonka avulla saa helposti postin kaikille. 19

20 8.5 Nimeämiskäytännöt Javakoodi Javassa noudatetaan Java Code Conventionia, eli luokat alkavat isoilla kirjaimilla, metodit ja attribuutit alkavat pienellä kirjaimella ja sanat alkavat nimen keskellä isoilla. Sanat kirjoitetaan yhteen. [7] class ClassExample... int kokonaislukumalli; Dokumentit Dokumentit nimetään kuvaavilla nimillä, esim. projektisuunnitelma.doc. 8.6 Suunnittelumenetelmät Luokkien mallinnus tehdään UML-notaatiolla. 8.7 Laadunvarmistus Laatupäällikkö valvoo koodin laatua, kommentointia ja dokumentteja. Testauksen yhteydessä järjestetään kooditarkistuksia, joissa koodin kirjoittaja esittelee koodin ydinajatukset tarkistajalle ja tärkeät kohdat voidaan käydä läpi rivi riviltä. 8.8 Muutosten hallinta Pyritään luomaan hyvä dokumentaatio, jolloin muutosten säteily järjestelmän muihin osiin on helpommin hallittavissa. Laatupäällikkö valvoo ja ohjaa. Muutokset pyritään minimoimaan hyvällä suunnittelulla, erityisesti huolellisella rajapintojen määrittelyllä, mutta sovelluskehikon rakentamisessa muutokset ovat väistämättömiä. 20

21 9. Projektin ositus, vaiheistus ja resurssointi Tarkka resurssointi MS-Project-liitteessä. Projektin suunnittelu Projektin suunnittelun aikana laaditaan projektisuunnitelma ja resursoidaan projektin vaiheet. Tuotettavia dokumentteja ovat projektisuunnitelma ja vaatimusmäärittely. Projektisuunnitelma esitellään ja opponoidaan kello TKK:n päärakennuksen J- salissa. Toteutus 1 (T1) Vaiheen aikana tehdään toiminnallinen ja tekninen määrittely sovelluskehykselle ja toteutetaan alustava prototyyppi sovelluskehyksestä. Esimerkkisovelluksen kehittäminen aloitetaan sovelluskehyksen rinnalla. Tuotettavia dokumentteja ovat sovelluskehikon toiminnallinen ja tekninen määrittely, alustava esimerkkisovelluksen toiminnallinen ja tekninen määrittely edistysmisraportti Toteutus 1-vaiheen lopussa pidetään projektikatselmus 9. tai 10. marraskuuta Spektrin Kvintin ensimmäisessä kerroksessa huoneessa Toteutus (T2) Jatketaan sovelluskehikon määrittelyä ja suunnittelua sekä toteutusta. Esimerkkisovellus saatetaan kuntoon, jossa sovelluskehyksen käyttöä voidaan demota oikealla sovelluksella. Vaiheen jälkeen pidetään projektikatselmus 14. tai 15. joulukuuta, jolloin järjestetään proton demo. Vaiheen aikana tuotettavat dokumentit: hiotut sovelluskehikon toiminnalliset ja tekniset määrittelyt hiotut esimerkkisovelluksen toiminnalliset ja tekniset määrittelyt edistymisraportti Toteutus (T3) Jatketaan sovelluskehikon määrittelyä ja suunnittelua sekä toteutusta. Vaihe jakaantuu joulun molemmin puolin, jolloin on tenttikaudet, joululoma jne. Pitkä vaihe ajallisesti, mutta tehokasta työaikaa yllättävän vähän. Vaiheen jälkeen pidetään projektikatselmus 15. tai 16. helmikuuta, jolloin järjestetään proton demo. Vaiheen aikana tuotettavat dokumentit: 21

22 hiotut sovelluskehikon toiminnalliset ja tekniset määrittelyt hiotut esimerkkisovelluksen toiminnalliset ja tekniset määrittelyt edistymisraportti Toteutus (T4) Jatketaan sovelluskehikon määrittelyä ja suunnittelua sekä toteutusta. Vaihe jakaantuu joulun molemmin puolin, jolloin on tenttikaudet, joululoma jne. Pitkä vaihe ajallisesti, mutta tehokasta työaikaa yllättävän vähän. Vaiheen jälkeen pidetään projektikatselmus 22. tai 23. maaliskuuta, jolloin järjestetään proton demo. Vaiheen aikana tuotettavat dokumentit: hiotut sovelluskehikon toiminnalliset ja tekniset määrittelyt hiotut esimerkkisovelluksen toiminnalliset ja tekniset määrittelyt edistymisraportti Luovutus Viimeistellään sovelluskehikko kaikin puolin. Vaiheen aikana tuotettavat dokumentit: hiotut sovelluskehikon toiminnalliset ja tekniset määrittelyt hiotut esimerkkisovelluksen toiminnalliset ja tekniset määrittelyt edistymisraportti loppuraportti 22

23 10. Seuranta ja ohjaus Projektipalaverit Projektin seurantaa varten pidetään viikottainen projektipalaveri projektiryhmän kesken. Projektipalaverissa valitaan sihteeri, joka kirjaa projektipalaverissa ilmenneet asiat, ja tekee palaverista muistion. Muistio tulee tehdä ja lähettää projektiryhmän jäsenille kahden päivän sisällä palaveristä, jotteivat asiat pääse unohtumaan palaverin jälkeen. Dokumentointipäällikkö laittaa palaverimuistiot ryhmän kotisivulle. Asiakas tai ohjaaja eivät ole kiinnostuneita muistioista. Palaverit pidetään ennen luentoja luentojen ollessa käynnissä. Luentojen loppuessa valitaan uusi aika, joka sopii parhaiten projektiryhmälle. Palaverissä puidaan ilmenneet ongelmat ja asiat projektipäällikkö jakaa mahdolliset uudet tehtävät ja suorittaa ohjaustoimenpiteet käydään läpi projektiryhmän jäsenten edistyminen omissa tehtävissään arvioidaan eteneminen projektissa kokonaisuutena Asiakaspalaverit Asiakas ei halua sitoa resurssejaan kiinteään yhteydenpitoon. Asiakkaalle riittää kahvipöytäkeskustelut projektiryhmään kuuluvan A-Waren työntekijän, eli ryhmän projektipäällikön, kanssa. Asiakaspalaverejä voidaan järjestää tarvittaessa Kurssin toimittamat työkalut Projektiryhmä sitoutuu käyttämään tuntiseurantaan Tirana-järjestelmää ja bugiraportointiin Buranaa kurssin ohjeiden mukaisesti. [4] [5] Kurssin vaatimukset projektin seurannalle Kurssin vaatimuksia seurannalle pyritään noudattamaan. 23

24 11. Standardit, direktiivit ja määräykset Toteutettava esimerkkisovellus, projektin tuntiseuranta, täyttää henkilörekisterin tunnusmerkit ja näinollen sen toteutuksessa on noudatettava henkilörekisterilakia. Testaussuunnitelma perustuu IEEE Standard for Software Test Documentation standardiin. [6] Projektiryhmä käyttää Sunin Java Code Conventionia java-koodiin ja tekee dokumentaation luokista käyttäen Javadocia. 24

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä Projektisuunnitelma v. 3.1 Päivitetty 11.12.2000 klo 19:30 Jussi Isotupa 2 (30) Dokumentin versiohistoria Versio Päivämäärä Muutoksen tekijä Selite 3.1 11.12.2000 Jussi Isotupa Päivitetty T3-vaiheen tehtävät

Lisätiedot

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä www.niksula.cs.hut.fi/~jjkankaa// Projektisuunnitelma v. 5.1 Päivitetty 19.3.2001 klo 17:17 Jussi Isotupa 2 (32) Dokumentin versiohistoria Versio Päivämäärä Muutoksen tekijä Selite 5.1 19.3.2001 Tomas

Lisätiedot

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä Demosovelluksen toiminnallinen määrittely v. 1.1 Päivitetty 11.12.2000 klo 20:16 Timo Lämsä 2 (13) Dokumentin versiohistoria Versio Päivämäärä Tekijä / muutoksen tekijä Selite Timo Lämsä Pieniä korjauksia.

Lisätiedot

File [Otsikko] 2014-02-26 40212. Projektisuunnitelma. SPT2014 Selvitysprojekti projektihallinnan työkaluista

File [Otsikko] 2014-02-26 40212. Projektisuunnitelma. SPT2014 Selvitysprojekti projektihallinnan työkaluista apj2014 Projektisuunnitelma 1 (6) Projektisuunnitelma SPT2014 Selvitysprojekti projektihallinnan työkaluista Versio 1.0 Muutoshistoria umero Pvm Selitys Tekijä(t) 0.1 12.2.2014 Projektisuunnitelmaluonnos

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri. Järjestelmäarkkitehtuuri

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri. Järjestelmäarkkitehtuuri Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) ja Järjestelmäarkkitehtuuri Sovellukset ovat olemassa Järjestelmien uudistaminen vie yleensä arvioitua enemmän resursseja ja kestää arvioitua kauemmin Migration (Migraatio

Lisätiedot

Alkuraportti. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS CT10A4000 - Kandidaatintyö ja seminaari

Alkuraportti. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS CT10A4000 - Kandidaatintyö ja seminaari LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS CT10A4000 - Kandidaatintyö ja seminaari Alkuraportti Avoimen lähdekoodin käyttö WWW-sovelluspalvelujen toteutuksessa Lappeenranta, 30.3.2008,

Lisätiedot

PROJEKTIN SUUNNITTELU JOUNI HUOTARI, PAAVO MOILANEN, ESA SALMIKANGAS

PROJEKTIN SUUNNITTELU JOUNI HUOTARI, PAAVO MOILANEN, ESA SALMIKANGAS PROJEKTIN SUUNNITTELU JOUNI HUOTARI, PAAVO MOILANEN, ESA SALMIKANGAS 10 KEYS TO SUCCESSFUL SOFTWARE PROJECT 1. Clear Vision 2. Stable, Complete, Written Requirements 3. Detailed User Interface Prototypes

Lisätiedot

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3 Tuotekonfigurointi ADE Oy lyhyesti Asiakkaiden tarpeisiin suunnattua innovatiivista ja toimivaa ohjelmisto- ja 3d animaatiopalvelua. Ade Oy on toteuttanut vuodesta 2000 alkaen haastavaa interaktiivista

Lisätiedot

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Tekninen määrittely: Editori Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 1.1. Tarkoitus ja kattavuus...4 1.2. Tuote ja ympäristö...4 1.3. Määritelmät,

Lisätiedot

PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI 28.9.2009

PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI 28.9.2009 PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI 28.9.2009 POHDINTAA Mitä asioita projektissa seurataan? Kuka vastaa ohjauksesta? Millä tavoin projektia seurataan ja ohjataan? Mitä asioita ohjaukseen kuuluu?

Lisätiedot

Tik-76.612 Ohjelmistotuoteliiketoiminta

Tik-76.612 Ohjelmistotuoteliiketoiminta Tik-76.612 Ohjelmistotuoteliiketoiminta Luennot ja projekti synty suunnittelu käynnistys ohjaus päätös operointi Ti 12.3 To 14.3 Ti 19.3 To 21.3 Ti 26.3 To 4.4 Ti 9.4 To 11.4 Ti 16.4 Ti 18.4 To 23.4 Kurssin

Lisätiedot

Ohjelmistoteknologioiden koulutus: Web-sovelluskehitys, Java Server. Infotilaisuus 3.12.2014 klo 10:00

Ohjelmistoteknologioiden koulutus: Web-sovelluskehitys, Java Server. Infotilaisuus 3.12.2014 klo 10:00 Ohjelmistoteknologioiden koulutus: Web-sovelluskehitys, Java Server Infotilaisuus 3.12.2014 klo 10:00 Yleistä Ohjelmistoteknologioiden koulutukset 2014-2015 3: Internet sovellusten ohjelmointi Java Server

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Lähtökohta. Integroinnin tavoitteet

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Lähtökohta. Integroinnin tavoitteet Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Integraation tavoitteita Lähtökohta Web-palvelut Asiakasrekisteri ERP, Tuotannon ohjaus Tuotanto Myynti Intranet Extranet? CRM Johdon tuki Henkilöstö Kirjanpito Palkanlaskenta

Lisätiedot

Työkalut ohjelmistokehityksen tukena

Työkalut ohjelmistokehityksen tukena 1 Työkalut ohjelmistokehityksen tukena Johdanto 2 Työkaluja eli ohjelmistotyötä tukevia ohjelmistoja käytetään ohjelmistoalan yrityksissä nykypäivänä paljon. Työkalut auttavat ohjelmistoalan ihmisiä suunnittelemaan

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS PROJEKTITOIMINNAN PERUSTEET TENTTI 28.4.2001 Tonja Molin-Juustila Kustakin tehtävästä max 6 pistettä. Vastaukset arvostellaan 0,5 pisteen tarkkuudella. Oikeat vastaukset

Lisätiedot

Miten voin selvittää säästömahdollisuuteni ja pääsen hyötymään niistä?

Miten voin selvittää säästömahdollisuuteni ja pääsen hyötymään niistä? Se edullisempi tietokanta Miten voin selvittää säästömahdollisuuteni ja pääsen hyötymään niistä? Rasmus Johansson rasmus.johansson@microsoft.com Ratkaisumyyntipäällikkö (Sovellusalusta) Microsoft Oy Miten

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

S11-09 Control System for an. Autonomous Household Robot Platform

S11-09 Control System for an. Autonomous Household Robot Platform S11-09 Control System for an Autonomous Household Robot Platform Projektisuunnitelma AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Quang Doan Lauri T. Mäkelä 1 Kuvaus Projektin tavoitteena on

Lisätiedot

Tarjoussuunnitteluun työkalu

Tarjoussuunnitteluun työkalu Aleksi Heimovesa, Iiro Hakkarainen, Jesse Honko Tarjoussuunnitteluun työkalu Metropolia Ammattikorkeakoulu Kone- ja tuotantotekniikka Projektisuunnitelma 16.1.2015 Sisällys 1 Johdanto 1 2 Projektin tavoitteet

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu TESTIRAPORTTI LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001 Tekijä:

Lisätiedot

J2EE vs..net Olli Sakari

J2EE vs..net Olli Sakari TEEMA-ARTIKKELI J2EE vs..net Olli Sakari J2EE ja.net ovat tietojärjestelmäteknologioita, joiden varaan suuri osa tulevaisuuden tietojärjestelmistä tulee rakentumaan. Molemmat teknologioista tarjoavat välineitä

Lisätiedot

TYÖOHJEET VR-HYVINKÄÄ

TYÖOHJEET VR-HYVINKÄÄ TEEMU JAUHIAINEN, JONI NORDSTRÖM TYÖOHJEET VR-HYVINKÄÄ Metropolia Ammattikorkeakoulu KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKKA Projektisuunnitelma 19.3.2014 Sisällys Lyhenteet 1 Johdanto 1 2 Projektin tavoitteet 1 3

Lisätiedot

Gumenius Sebastian, Miettinen Mika Moottoripyörän käynnistysalusta

Gumenius Sebastian, Miettinen Mika Moottoripyörän käynnistysalusta Gumenius Sebastian, Miettinen Mika Moottoripyörän käynnistysalusta Metropolia Ammattikorkeakoulu Kone- ja tuotantotekniikka Projektisuunnitelma 23..204 Sisällys Lyhenteet Johdanto 2 Projektin tavoitteet

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

TIEDONKULKU. PROJEKTITYÖ Tik-76.115 Wclique

TIEDONKULKU. PROJEKTITYÖ Tik-76.115 Wclique TIEDONKULKU PROJEKTITYÖ Tik-76.115 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Versiohistoria... 2 1. JOHDANTO... 3 1.1 Tämän dokumentin tarkoitus... 3 1.2 Projekti... 3 2. Tiedonkulku... 3 2.1 Yleistä... 3

Lisätiedot

Testidatan generointi

Testidatan generointi Testidatan generointi Anu Ahonen Kevät 2008 Tämä työ on tehty Creative Commons -lisenssin alla Työn tarkasti 9.4.2008 Jouni Huotari (JAMK/IT) 1 SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TOTEUTUS...2 2 TESTIDATAN GENEROINTI

Lisätiedot

Facta palvelimien uusiminen Helsingin kaupunki

Facta palvelimien uusiminen Helsingin kaupunki Facta palvelimien uusiminen Helsingin kaupunki TARJOUS 70214 06.03.2014 Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto Anu Soukki PL 2205 00099 Helsingin kaupunki anu.soukki@hel.fi eero.saarinen@hel.fi tea.tikkanen@hel.fi

Lisätiedot

OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet. Ohjelmistoprojektin hallinta

OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet. Ohjelmistoprojektin hallinta OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet Ohjelmistoprojektin hallinta 1 Sisältö Projektiorganisaatio ja sidosryhmät Ohjelmistoprojektin kulku Projektin suunnittelu Ositus Osallistujat Työmäärän arviointi

Lisätiedot

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM!

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! Tällä liitteellä yksilöidään hankinnan kohteen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, jotka

Lisätiedot

Integrointi. Ohjelmistotekniikka kevät 2003

Integrointi. Ohjelmistotekniikka kevät 2003 Integrointi Ohjelmistotekniikka kevät 2003 ERP (Toiminnanohjausjärjestelmä) Myynti Henkilöstö, palkanlaskenta Kirjanpito Myynti Myyjät Extranet Tietovarasto Laskutus, reskontrat Asiakas ERP Asiakasrekisteri

Lisätiedot

Toteutusvaihe T2 Edistymisraportti

Toteutusvaihe T2 Edistymisraportti Toteutusvaihe T2 Edistymisraportti Sisällysluettelo 1. Projektin tila...3 1.1. Suoritetut tehtävät...4 1.2. Käytetyt menetelmät...5 1.3. Ongelmat...6 1.4. Jatkosuunnitelmat...6 Versio- ja muutoshistoria

Lisätiedot

Jyrki Kullaa ohjaava opettaja. Mika Miettinen puheenjohtaja

Jyrki Kullaa ohjaava opettaja. Mika Miettinen puheenjohtaja TKI-Projekti: /3 Aloituskokous Aika 6..204 klo.00 Paikka Metropolia AMK, Eerikinkatu 36, Helsinki Läsnä Sebastian Gumenius sihteeri Jyrki Kullaa ohjaava opettaja Mika Miettinen puheenjohtaja. Kokouksen

Lisätiedot

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä www.niksula.cs.hut.fi/~jjkankaa// Testaussuunnitelma v. 1.1 Päivitetty 12.12.2000 klo 12:03 Mikko Viljainen 2 (14) Dokumentin versiohistoria Versio Päivämäärä Tekijä / muutoksen tekijä Selite 1.1 12.12.2000

Lisätiedot

Risto Pelin Microsoft Project 2002 projekti- ja yritystason järjestelmänä

Risto Pelin Microsoft Project 2002 projekti- ja yritystason järjestelmänä Risto Pelin Microsoft Project 2002 projekti- ja yritystason järjestelmänä PROJEKTIJOHTAMINEN OY RISTO PELIN 3 Sisällysluettelo ESIPUHE 7 OSA I PROJEKTIN HALLINTA PROJEKTITASOLLA 1 JOHDANTO 11 1.1 Projektiohjelmien

Lisätiedot

Lego Mindstorms anturit

Lego Mindstorms anturit Lego Mindstorms anturit Metropolia Ammattikorkeakoulu Projektisuunnitelma Tomi Ilonen KA09 Tommi Nuotiomaa KA09 Matias Pitkänen KA09 20.1.2012 Insinöörityö Päivämäärä Sisällys 1 Projektin kuvaus 1 1.1

Lisätiedot

S12-11. Portaalinosturi AS-0.3200. Projektisuunnitelma 2012. Oleg Kovalev

S12-11. Portaalinosturi AS-0.3200. Projektisuunnitelma 2012. Oleg Kovalev S12-11 Portaalinosturi AS-0.3200 Projektisuunnitelma 2012 Oleg Kovalev Sisällys 1. Työn tavoite... 3 2. Projektin osa-alueet... 3 2.1. Suunnittelu... 3 2.2. Komponenttien hankinta... 3 2.3. Valmistus...

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (Luonnos 5)

PROJEKTISUUNNITELMA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (Luonnos 5) PROJEKTISUUNNITELMA Edited by Checked by Approved by i Sisällysluettelo DOKUMENTIN VERSIOT 1 Jakelu 1 1. JOHDANTO DOKUMENTTIIN 2 1.1. Dokumentin tarkoitus ja kattavuus 2 1.2. Dokumentin sisältö 2 1.3.

Lisätiedot

Test World Oy. Ohjelmistoprojekti 2004 T-76.115

Test World Oy. Ohjelmistoprojekti 2004 T-76.115 Test World Oy Ohjelmistoprojekti 2004 T-76.115 TW QMD JA 13.9.2004 Page 1(5) 1. Yritys Test World Oy on suomalainen yksityinen vuonna 1991 perustettu yritys. Sen toimialana on autojen ja renkaiden testaus

Lisätiedot

Hankesuunnitelma. Novus-Hanke. Novus-Hanke. YYL:n tietojärjestelmien kokonaisuudistus HANKESUUNNITELMA. www.prh.fi LIITE 1

Hankesuunnitelma. Novus-Hanke. Novus-Hanke. YYL:n tietojärjestelmien kokonaisuudistus HANKESUUNNITELMA. www.prh.fi LIITE 1 Hankesuunnitelma YYL:n tietojärjestelmien kokonaisuudistus HANKESUUNNITELMA Hankesuunnitelma - Sisältö Tausta Hankkeen tavoitteet, hyödyt, riskit ja laadunvarmistus Arkkitehtuurit Kustannukset Organisaatio

Lisätiedot

ohjelman arkkitehtuurista.

ohjelman arkkitehtuurista. 1 Legacy-järjestelmällä tarkoitetaan (mahdollisesti) vanhaa, olemassa olevaa ja käyttökelpoista ohjelmistoa, joka on toteutettu käyttäen vanhoja menetelmiä ja/tai ohjelmointikieliä, joiden tuntemus yrityksessä

Lisätiedot

CSE-C2610 Software Project I ja Accenture Luento

CSE-C2610 Software Project I ja Accenture Luento CSE-C2610 Software Project I ja Accenture 2015-2016 Luento 9.9.2015 Accenture yleisesti Maailmanlaajuisesti: henkilömäärä: ~ 320 000 toimistoja yli 200 kaupungissa, 56 maassa liikevaihto 30 mrd. USD (31.8.2015)

Lisätiedot

0.47 27.11.2005 Santeri Saarinen Korjattu testaustasoja ja tehty tarkennuksia I1-testaukseen

0.47 27.11.2005 Santeri Saarinen Korjattu testaustasoja ja tehty tarkennuksia I1-testaukseen Muutoshistoria Versio Pvm Tekijä Kuvaus 0.1 24.10.2005 Elina Kontro Laatuasiat siirretty omaan dokumenttiin jatkotyöstetty 0.2 27.10.2005 Santeri Saarinen Bugien elinkaari yms. asioita jatkettu 0.3 28.10.2005

Lisätiedot

SALAKIRJOITUKSEN VAIKUTUS SUORITUSKYKYYN UBUNTU 11.10 käyttöjärjestelmässä -projekti

SALAKIRJOITUKSEN VAIKUTUS SUORITUSKYKYYN UBUNTU 11.10 käyttöjärjestelmässä -projekti Järjestelmäprojekti 1 projektisuunnitelma ICT4TN007-2 SALAKIRJOITUKSEN VAIKUTUS SUORITUSKYKYYN UBUNTU 11.10 käyttöjärjestelmässä -projekti Versio 0.1 Tekijät Keijo Nykänen Tarkastanut Hyväksynyt HAAGA-HELIA

Lisätiedot

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013 Tietohallinnon nykytilan analyysi Analyysimenetelmä (sovitettu Tietomallista) 9.10.2013 Haastattelurunko Kerättävät perustiedot Budjetti (edellisvuoden) Henkilöstökustannukset IT-ostot Muut Liite - Kypsyysanalyysin

Lisätiedot

ESITUTKIMUS. Polku Versio 0.1. Projektiryhmä

ESITUTKIMUS. Polku Versio 0.1. Projektiryhmä ESITUTKIMUS Polku Versio 0.1 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi janne.pihlajaniemi@iki.fi Antti Jämsén antti.jamsen@uta.fi Maria Hartikainen maria.hartikainen@uta.fi Pekka Kallioniemi pekka.kallioniemi@uta.fi

Lisätiedot

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HELSINGIN KAUPUNKI JA LOGICA OY 1 Palvelusopimus 22005 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 PALVELUNA -PALVELUN TEKNINEN PALVELINYMPÄRISTÖN KUVAUS... 2 2 PALVELUNA-PALVELU...

Lisätiedot

Helia Ohjelmointitaito 14.3.2005 Tuomas Kaipainen Mermit Business Applications Oy. 2005 Mermit Business Applications

Helia Ohjelmointitaito 14.3.2005 Tuomas Kaipainen Mermit Business Applications Oy. 2005 Mermit Business Applications Helia Ohjelmointitaito 14.3.2005 Tuomas Kaipainen Mermit Business Applications Oy Esityksen sisältö Mermit yrityksenä Perustiedot Toimintamalli Mermit työpaikkana ohjelmistoinsinöörille Esimerkkiprojekti

Lisätiedot

Visual Basic -sovelluskehitin Juha Vitikka

Visual Basic -sovelluskehitin Juha Vitikka Visual Basic -sovelluskehitin Helsinki 30.10.2000 Seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Visual Basic sovelluskehitin Seminaari: Ohjelmistotuotantovälineet Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

Web sovelluksen kehittäminen sähkönjakeluverkon suojareleisiin

Web sovelluksen kehittäminen sähkönjakeluverkon suojareleisiin TEKNILLINEN KORKEAKOULU / VAASAN YLIOPISTO Diplomityöesitelmä Web sovelluksen kehittäminen sähkönjakeluverkon suojareleisiin Timo Ahola 2006 Web sovellus Web palvelut joiden avulla laite voidaan liittää

Lisätiedot

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Määrittelydokumentti NJC2 Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti ( ov) Projektiryhmä Eero Anttila Olli

Lisätiedot

Case TUHTI. Projektin tunnuslukuja. ! Suuri perusjärjestelmäuudistus! Työt alkoivat kesällä 1999. ! Java luokkia n. 5000

Case TUHTI. Projektin tunnuslukuja. ! Suuri perusjärjestelmäuudistus! Työt alkoivat kesällä 1999. ! Java luokkia n. 5000 Case TUHTI 17.12.2002 1 TietoEnator 2002 Projektin tunnuslukuja! Suuri perusjärjestelmäuudistus! Työt alkoivat kesällä 1999! Otettu tuotantokäyttöön syksyllä 2001! Proof of Concept (5 henkilöä 4 kk) ->

Lisätiedot

Hybridivalvomon tilatiedon hallinnan kehittäminen

Hybridivalvomon tilatiedon hallinnan kehittäminen AS- 0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt 23.9.2014 Projektisuunnitelma Työn suorittaja: Niklas Paganus Työn ohjaaja: Leena Salo Hybridivalvomon tilatiedon hallinnan kehittäminen Sisällysluettelo

Lisätiedot

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli Projektinjohtourakkaosuus PJU osuuden projektisuunnitelma - 12.8.2015 2 (7) Sisällysluettelo 1 PROJEKTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 4 2 URAKAN YLEISTIEDOT... 4 3 URAKANORGANISAATIO... 4 4 PROJEKTIN TAVOITTEET

Lisätiedot

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry Viisaat hankinnat: Avoimuudet uusissa JIT 2015 -ehdoissa JulkICTLab-seminaari 20.11.2015 Martin von Willebrand, puheenjohtaja Avoin arkkitehtuuri Luo jäsenien menestystarinoita avoimilla ratkaisuilla Avoimet

Lisätiedot

Tietojärjestelmän osat

Tietojärjestelmän osat Analyysi Yleistä analyysistä Mitä ohjelmiston on tehtävä? Analyysin ja suunnittelun raja on usein hämärä Ei-tekninen näkökulma asiakkaalle näkyvien pääkomponenttien tasolla Tietojärjestelmän osat Laitteisto

Lisätiedot

HSMT J2EE & EJB & SOAP &...

HSMT J2EE & EJB & SOAP &... HSMT J2EE & EJB & SOAP &... Ville Leppänen HSMT, c Ville Leppänen, IT, Turun yliopisto, 2011 p.1/15 Missä mennään... 1. Johdanto (1h) 2. Säikeet (2h) 3. Samanaikaisuudesta (2h) 4. Hajautetuista sovelluksista

Lisätiedot

Luku 8 Rakennusvaihe. Detailed Design. Programming. Moduulisuunnittelu. Ohjelmointi

Luku 8 Rakennusvaihe. Detailed Design. Programming. Moduulisuunnittelu. Ohjelmointi Luku 8 Rakennusvaihe Moduulisuunnittelu Detailed Design Programming Ohjelmointi Teknisen Complete suunnittelun Technical viimeistely Design Suunnittelukatselmuksen Design Perform suorittaminen Review Yhteisen

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Avoimet web-rajapinnat

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Avoimet web-rajapinnat Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) SOA yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

Tietomallintamisen suunnittelu ja dokumentointi käytännössä. Liisa Kemppainen, Sito Oy Jari Niskanen, WSP Finland Oy 4.11.2015

Tietomallintamisen suunnittelu ja dokumentointi käytännössä. Liisa Kemppainen, Sito Oy Jari Niskanen, WSP Finland Oy 4.11.2015 Tietomallintamisen suunnittelu ja dokumentointi käytännössä Liisa Kemppainen, Sito Oy Jari Niskanen, WSP Finland Oy TIETOMALLIPOHJAISEN HANKKEEN SUUNNITTELU Hankkeen käynnistysvaiheessa tulee suunnitella

Lisätiedot

11. PALAVERIN PÖYTÄKIRJA. Jyväskylän Yliopisto Tietotekniikan laitos CONCEPT-projekti Paikka ja aika

11. PALAVERIN PÖYTÄKIRJA. Jyväskylän Yliopisto Tietotekniikan laitos CONCEPT-projekti Paikka ja aika Paikka ja aika Kokoustila Ag C223.1 tiistai klo 13:33-16:07 Läsnä Jouni Kallio(JK), liikuntabiologian laitoksen edustaja Lari Kannisto(LK), vastaava ohjaaja Petteri Kela(KELA), tekninen ohjaaja Pekka Kuuva(PK),

Lisätiedot

PROJEKTIN DOKUMENTOINTI JOUNI HUOTARI

PROJEKTIN DOKUMENTOINTI JOUNI HUOTARI PROJEKTIN DOKUMENTOINTI JOUNI HUOTARI 9.9.2009 MIKSI DOKUMENTOINTI ON TÄRKEÄÄ? Muistetaan, mitä on sovittu Muut voivat helpommin kommentoida esim. projektisuunnitelmaa Helpottaa uusien henkilöiden mukaantulemista

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti

Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti Teknillinen korkeakoulu 51 Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 21.11.01 Oskari Pirttikoski Ensimmäinen versio 0.2 27.11.01 Oskari Pirttikoski Lisätty termit

Lisätiedot

Ylläpitodokumentti. Boa Open Access. Helsinki 2.5.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Ylläpitodokumentti. Boa Open Access. Helsinki 2.5.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Ylläpitodokumentti Boa Open Access Helsinki 2.5.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Ilmari

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Orientaatio ICT-alaan. Projekti

Orientaatio ICT-alaan. Projekti Orientaatio ICT-alaan Projekti Projekti Ajallisesti rajoitettu, kertaluonteinen tehtävä määrätyt resurssit sekä oma (linjaorganisaatiosta poikkeava) organisaatio Toteutus tapahtuu suunnitelmallisesti ennalta

Lisätiedot

Tekninen suunnitelma - StatbeatMOBILE

Tekninen suunnitelma - StatbeatMOBILE Tekninen suunnitelma - StatbeatMOBILE Versio Päivämäärä Henkilö Kuvaus 1.0 13.12.2013 Pöyry Alustava rakenne ja sisältö 1.1 22.12.2013 Pöyry Lisätty tekstiä ilmoituksiin, turvallisuuteen ja sisäiseen API:in

Lisätiedot

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä Tik-76.115 Projektiryhmä: TeamAhma www.niksula.cs.hut.fi/~jjkankaa/teamahma/ Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä Demosovelluksen tietokantakuvaus v. 1.0 Päivitetty

Lisätiedot

Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta

Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta Tervetuloa kurssille! 2 Kurssin yleisinfo Kurssin tausta Katsaus luentoihin Aloitusluennon agenda Luennoitsijoiden esittely Harjoitustyön läpikäynti Muut käytännön

Lisätiedot

Uudelleenkäytön jako kahteen

Uudelleenkäytön jako kahteen Uudelleenkäyttö Yleistä On pyritty pääsemään vakiokomponenttien käyttöön Kuitenkin vakiokomponentit yleistyneet vain rajallisilla osa-alueilla (esim. windows-käyttöliittymä) On arvioitu, että 60-80% ohjelmistosta

Lisätiedot

CT60A4600 Projektinhallinta. Luentorunko. Luento 1:Yleistä ja organisaatiot. Projektinhallinta Osa 1: yleistä. Kurssin tavoitteet

CT60A4600 Projektinhallinta. Luentorunko. Luento 1:Yleistä ja organisaatiot. Projektinhallinta Osa 1: yleistä. Kurssin tavoitteet CT60A4600 Projektinhallinta Luentorunko Luento 1:Yleistä ja organisaatiot Projektinhallinta Osa 1: yleistä Kurssin tavoitteet Kurssin keskeisin sisältö Kurssin rakenne Luennot Harjoitukset Harjoitusajat

Lisätiedot

- Jarjestelmaasiantuntija Markku Jaatinen

- Jarjestelmaasiantuntija Markku Jaatinen SUOMEN KUNTALIITTO Sairaalapalvelut Terveydenhuollon ATK-päivät 26. - 27.5.1 997 Lahti, Kauppahotelli Grand - Jarjestelmaasiantuntija Markku Jaatinen Telecom Finland Tietojenhallinta Intranetin ja Internetin

Lisätiedot

EDISTYMISRAPORTTI - PS Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0

EDISTYMISRAPORTTI - PS Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 EDISTYMISRAPORTTI - PS Edited by Checked by Approved by Antti Tuomaala Harri Kauhanen i Sisällysluettelo DOKUMENTIN VERSIOT 1 1. PROJEKTIN TILA 2 2. SUORITETUT TEHTÄVÄT 3 Projektisuunnitelma 3 Vaatimusmäärittely

Lisätiedot

Avoimen lähdekoodin kehitysmallit

Avoimen lähdekoodin kehitysmallit Avoimen lähdekoodin kehitysmallit Arto Teräs Avoimen lähdekoodin ohjelmistot teknisessä laskennassa -työpaja CSC, 25.5.2009 Avoimen lähdekoodin kehitysmallit / Arto Teräs 2009-05-25

Lisätiedot

EDISTYMISRAPORTTI - T2 Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.2

EDISTYMISRAPORTTI - T2 Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.2 EDISTYMISRAPORTTI - T2 Edited by Checked by Approved by Antti Tuomaala Harri Kauhanen i Sisällysluettelo DOKUMENTIN VERSIOT 1 1. PROJEKTIN TILA 2 1.1. Yleistä 2 1.2. Resurssit 2 1.3. Laatu 4 2. SUORITETUT

Lisätiedot

HOJ J2EE & EJB & SOAP &...

HOJ J2EE & EJB & SOAP &... HOJ J2EE & EJB & SOAP &... Ville Leppänen HOJ, c Ville Leppänen, IT, Turun yliopisto, 2012 p.1/18 Missä mennään... 1. Johdanto (1h) 2. Säikeet (2h) 3. Samanaikaisuudesta (2h) 4. Hajautetuista sovelluksista

Lisätiedot

PlugIT-projektin työsuunnitelma 3. jaksolle 1.11.2002-30.4.2003 EHDOTUS johtoryhmälle, 27.10.2003. Koko projektin keskeiset tehtävät

PlugIT-projektin työsuunnitelma 3. jaksolle 1.11.2002-30.4.2003 EHDOTUS johtoryhmälle, 27.10.2003. Koko projektin keskeiset tehtävät PlugIT-projektin työsuunnitelma 3. jaksolle 1.11.2002-30.4.2003 EHDOTUS johtoryhmälle, 27.10.2003 Tässä työsuunnitelmassa on esitetty vain tutkimussuunnitelman mukaisten tärkeimpien tuotosten aikaansaamiseksi

Lisätiedot

Kulttuurituotanto projektina. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Kulttuurituotanto projektina. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Kulttuurituotanto projektina Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Tuotannon vaiheet (IDEA) tavoitteiden määrittely määrälliset, laadulliset, taloudelliset suunnittelu toteutus

Lisätiedot

KONEAUTOMAATION LAATU JA TURVALLISUUS. 4.6.2015 Marko Varpunen

KONEAUTOMAATION LAATU JA TURVALLISUUS. 4.6.2015 Marko Varpunen KONEAUTOMAATION LAATU JA TURVALLISUUS 4.6.2015 Marko Varpunen TLJ ja automaatio Rautatie, metro, teollisuus-laitokset, kaivoskoneet, vesi, n. 90 henkeä Mikkeli Turvallisuusjohtaminen konsultointi riskienarviointi

Lisätiedot

Sovellusarkkitehtuurit

Sovellusarkkitehtuurit HELIA TiKo-05 1 (9) Sovellusarkkitehtuurit ODBC (Open Database Connectivity)... 2 JDBC (Java Database Connectivity)... 5 Middleware... 6 Middleware luokittelu... 7 Tietokanta -middleware... 8 Tapahtumamonitorit

Lisätiedot

Avointen ohjelmistojen käyttö ohjelmistokehityksessä

Avointen ohjelmistojen käyttö ohjelmistokehityksessä Avointen ohjelmistojen käyttö ohjelmistokehityksessä 9.4.2008 Janne Kuha Manager, Java Services Descom Oy Janne Kuha Manager, Java Services janne.kuha@descom.fi Kuka? Descom Oy:llä, sitä ennen Wanadu Inc.,

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

SOVELLUSALUEEN KUVAUS

SOVELLUSALUEEN KUVAUS Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu SOVELLUSALUEEN KUVAUS LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 2.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 12.12.2000

Lisätiedot

Opiskelija osaa määritellä ohjelmiston tiedot ja toiminnot, suunnitella ohjelmiston rakenteen ja laatia ohjelmiston teknisen spesifikaation.

Opiskelija osaa määritellä ohjelmiston tiedot ja toiminnot, suunnitella ohjelmiston rakenteen ja laatia ohjelmiston teknisen spesifikaation. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Ohjelmiston prototyypin toteuttaminen 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä ohjelmiston tiedot ja toiminnot, suunnitella ohjelmiston

Lisätiedot

Manu Setälä Suomen open source -keskus COSS

Manu Setälä Suomen open source -keskus COSS Koodipankit ja kansainvälinen yhteistyö Manu Setälä Suomen open source -keskus COSS www.coss.fi 2 Esityksen sisältö Mitä tarkoittaa koodipankki ja mihin sellaisia tarvitaan Koodipankin lähtökohtia: dokumentointi,

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Viulu

Projektisuunnitelma Viulu Projektisuunnitelma Viulu Kuusela Johannes Sjöblom Teemu Suominen Osma Ohjelmistotuotantoprojekti Helsinki 23.9.2004 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Versiohistoria Päivämäärä Versio

Lisätiedot

Projekti, projektinhallinta ja projektiliiketoiminta. Projektin ympäristö, päämäärä, tavoitteet, elinkaari, laajuus ja työn ositus

Projekti, projektinhallinta ja projektiliiketoiminta. Projektin ympäristö, päämäärä, tavoitteet, elinkaari, laajuus ja työn ositus Projekti, projektinhallinta ja projektiliiketoiminta. Projektin ympäristö, päämäärä, tavoitteet, elinkaari, laajuus ja työn ositus 25.1.2013 Karlos Artto TU-22.1120 Projektien suunnittelu ja ohjaus, kevät

Lisätiedot

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Vastine Kari Pietilän SDP:n valtuustoryhmän aloitteeseen Raahen kaupungin projektiohjeista (KV 25.2.2004) Pertti Malkki (FT, YTM) Kehittämiskonsultti pertti.malkki@yritystaito.fi

Lisätiedot

28.8.1975 ruovedellä pohjois-hämeessä. lepounit.com (yritys) lepo.net (oma)

28.8.1975 ruovedellä pohjois-hämeessä. lepounit.com (yritys) lepo.net (oma) Muokattu: 2015-01-29 Viimeisin versio: http://lepo.net/cv/fi CV taru puhuvasta nörtistä henkilötiedot nimi anu leponiemi syntynyt 28.8.1975 ruovedellä pohjois-hämeessä sähköposti ja www anu (at) lepounit.com

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus

Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus Kuopio, testausraportti, 25.3.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 11.2.2002 Matti Peltomäki Ensimmäinen versio 0.9 11.2.2002 Matti Peltomäki

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Sopimus Asiakas- ja potilastietojärjestelmästä. Liite N: Kielivaatimukset

Sopimus Asiakas- ja potilastietojärjestelmästä. Liite N: Kielivaatimukset Sopimus Asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite N: Kielivaatimukset VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 JÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 1 TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 14.1. 16.12.2011 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Tervetuloa

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6: Katselmointi

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6: Katselmointi JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6: Katselmointi Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Katselmointi osana laadunvarmistusta... 2 2 Yleistä katselmoinneista...

Lisätiedot

Tilannetietoisuus läpinäkyvyys antaa välineet parempaan palveluun

Tilannetietoisuus läpinäkyvyys antaa välineet parempaan palveluun Tilannetietoisuus läpinäkyvyys antaa välineet parempaan palveluun l Yrityksen kumppanien yhteydenpidon lisääminen Janne Ohtonen, Enterprise Architect, Affecto Finland Oy Yit Yrityksen kumppaniverkosto

Lisätiedot

Potilastiedot ja tietoturvallisuus Tietoturvaselvitykset ja asiantuntijakonsultointi roolipohjaisen käyttäjähallinnan osalta

Potilastiedot ja tietoturvallisuus Tietoturvaselvitykset ja asiantuntijakonsultointi roolipohjaisen käyttäjähallinnan osalta Potilastiedot ja tietoturvallisuus Tietoturvaselvitykset ja asiantuntijakonsultointi roolipohjaisen käyttäjähallinnan osalta Terveydenhuollon atk-päivät 26.-27.5.2009, Redicom Oy jukka.koskinen@redicom.fi

Lisätiedot

1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus)

1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus) 1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus) Olette pomosi kanssa tarkastaneet asiakkaan tekemän ja sinun korjaaman suunnitelman ja tehneet oman versionsa siitä. Noudata siis tätä tekemäänne uutta

Lisätiedot

Finnish Value Pack Asennusohje Vianova Systems Finland Oy Versio 18.10 12.4.2011

Finnish Value Pack Asennusohje Vianova Systems Finland Oy Versio 18.10 12.4.2011 Finnish Value Pack Asennusohje Vianova Systems Finland Oy Versio 18.10 12.4.2011 2(6) 1. Käyttöoikeudet ja asennusvaatimukset 2. Asennus Novapoint Finnish Value Pack 18.10 sovellusten asennus vaatii järjestelmänvalvojan

Lisätiedot