Tik Projektisuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tik-76.115 Projektisuunnitelma"

Transkriptio

1 Tik Projektisuunnitelma Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä Päivitetty October 16, 2000 Tomas Björnfot, 46538J Jussi Isotupa, 47131N

2 Projektiryhmällä tarkoitetaan opiskelijoiden muodostamaa työryhmää, jonka vastuulla on projektin toteutus. Asiakkaalla tarkoitetaan projektin lopputuotteen vastaanottajaa, eli A-Ware Oy:tä. Tiivistelmä Asiakkaan projektit koostuvat usein palvelinpuolen sovelluksista, jotka toteutetaan räätälöidysti A-Ware Oy:n asiakkaan tarpeisiin. Sovellukset julkistavat usein palveluita Internetiin, Intranetiin tai Extranetiin. Näillä sovelluksilla on lähes aina liityntöjä tietokantoihin, tapahtumankäsittelyjärjestelmiin tai muihin olemassaoleviin tietovarastoihin ja järjestelmiin. Johtuen järjestelmien ja käyttäjätietojen eroista projektien väleillä, on perinteisesti käyttäjien ja käyttöoikeuksien hallinta jouduttu toteuttamaan projektikohtaisesti. Projektin tavoitteena on kehittää sovelluskehikko, joka tarjoaa rajapintoja ja valmiiksi toteutettuja toimintoja käyttäjien autentikointiin sekä käyttäjätietojen ja käyttöoikeuksien hallintaan. Kehitettävän sovelluskehikon tulee toimia modulaarisena ja laajennettavana, jolloin ei sitouduta tiettyihin tietolähteisiin tai tietoihin. Tämä dokumentti sisältää projektisuunnitelman, joka kuvaa projektiryhmän käytännöt, resurssit, käytettävät menetelmät, aikataulun sekä projektin tavoitteet ja sen riskit. 2

3 Sisällysluettelo Tik Projektisuunnitelma...1 Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä...1 Tiivistelmä...2 Sisällysluettelo Johdanto Termit ja määritelmät Asiakkaan nykyinen ratkaisu Projektin toteutusperusteet Projektin organisaatio Projektin tavoitteet ja päättäminen Projektin resurssit Projektissa käytettävät menetelmät ja työkalut Projektin ositus, vaiheistus ja resurssointi Seuranta ja ohjaus Standardit, direktiivit ja määräykset Riskienhallintasuunnitelma Projektiryhmän sisäinen koulutussuunnitelma...26 Lähdeluettelo...27 Liiteluettelo

4 1. Johdanto 1.1 Projektin tarkoitus ja kattavuus Ryhmä suunnittelee ja toteuttaa geneerisen sovelluskehikon, joka tarjoaa palveluita käyttäjien autentikointiin ja käyttöoikeuksien hallintaan hajautetuissa ympäristöissä. Kehikon ajatus on tarjota sovelluskehitystä helpottava ja nopeuttava abstraktio alla oleville käyttäjätietolähteille siten, että samoja komponentteja voidaan käyttää riippumatta allaolevasta käyttäjätietovarastosta (esim. LDAP, tietokannat jne.). Arkkitehtuuriin tulee voida liittää rajapintoja mahdollisesti myös myöhemmin lisättäviin käyttäjätietovarastoihin. Sovelluskehikon itse toteutus ei ole ensisijaisen tärkeä, vaan malli siitä, kuinka käyttäjätiedoista muodostuvan kokonaisuuden hallinta on helppoa ja järkevää hajautetussa ympäristöissä. Ryhmän mahdollisesti löytämä ratkaisu toteutetaan Javalla ja mallia pilotoidaan esimerkkisovelluksella. Esimerkkisovelluksena käytetään yksinkertaista Webiin toteutettavaa projektin tuntiseuranta sovellusta. Myös tämä toteutetaan Java-pohjaisesti. 1.2 Asiakas Projektin asiakas on A-Ware Oy, joka on Espoossa sijaitseva itsenäinen internet-talouden ratkaisuja kehittävä ohjelmisto- ja asiantuntijayritys, jonka asiakaskunta koostuu muutamasta valitusta, oman alansa johtavasta kansainvälisesti toimivasta telekommunikaatio-, media-, pankki-, rahoitus- ja vakuutusalan yrityksestä. A-Ware Oy on uuden teknologian luotettava kumppani ja sen menestys perustuu vankkaan osaamiseen ja asiantuntemukseen niin Java- /internet- ja olioteknologioiden kuin myös tietoturvan alueella. A-Ware Oy tekee yhteistyötä muun muassa sellaisten merkittävien teknologiatoimittajien kanssa kuten BEA Systems, IBM, Oracle ja Sun Microsystems. A-Ware Oy:llä on henkilökuntaa kirjoittamisen hetkellä noin 20 työntekijää, ja uuden yksikön käynnistyttyä vuoden vaihteessa tulee olemaan noin 30 työntekijää. [1] Asiakkaan yhteyshenkilönä toimii toimitusjohtaja Nina Kesälä ja ohjaajana Arto Laurila. 1.3 Oikeudet työn tuloksiin Oikeudet lähdekoodiin jäävät asiakkaalle. Projektin pääasiallinen tarkoitus on kuitenkin löytää malli käyttäjätietojen käyttöön, eikä asiakas puutu asiaan, jos projektiryhmän jäsenet hyödyntävät löydettyä mallia ja projektin aikana saavutettua tietoutta. Projektiryhmän tuottama dokumentaatio on julkista ja sen tekijänoikeudet kuuluvat asiakkaalle. Jos asiakas yksipuolisesti haluaa keskeyttää projektin, voi projektiryhmä jatkaa projektia. Tällöin asiakas menettää oikeutensa projektin tuotoksiin ja kaikki oikeudet siirtyvät projektiryhmälle. 4

5 1.4 Projektisuunnitelman rakenne Projektisuunnitelman 1. luku sisältää lyhyen kuvauksen asiakkaasta, toteutettavasta sovelluskehikosta ja projektin luonteesta. Luku sisältää myös ohjeet projektisuunnitelman ylläpitoon. 2. luvussa käydään läpi projektisuunnitelmassa käytetyt termit ja lyhenteet. Kolmas ja neljäs luku kuvaavat asiakkaan tämän hetkisen ratkaisun ja motiivin sovelluskehikon kehittelylle, sekä projektista koituvat kustannukset ja haitat asiakkaalle. Viidennessä luvussa esitellään projektiorganisaatio, projektiryhmän jäsenet sekä sidosryhmät intresseineen. Kuudennessa luvussa esitellään projektin tavoitteet eri sidosryhmien näkökulmista katsoen ja seitsämäs luku listaa projektin käytettävissä olevat resurssit. Kahdeksas luku käy läpi projektiryhmän käyttämät menetelmät ja työkalut, joilla sovelluskehikko suunnitellaan ja toteuteaan. Yhdeksännessä luvussa projekti ositetaan ja osat esitellään. Lisäksi luvussa käydään läpi käytettävät resurssit vaiheittain, ja luvussa kymmenen käsitellään projektin vaiheiden seurantaan ja ohjaukseen käytettävät menetelmät. Luvussa 11 käydään läpi projektia koskevat direktiivit ja määräykset sekä projektin noudattamat standardit. Luku 12 esittelee projektiin kohdistuvat riskit ja menetelmät niiden välttämiseksi ja vahinkojen korjaamiseksi. Kolmastoista luku käsittelee ryhmän sisäisen koulutussuunnitelman. Projektiryhmä ei järjestä koulutusta asiakkaalle. 1.5 Projektisuunnitelman päivittäminen Projektisuunnitelma pidetään jatkuvasti projektin aikana ajantasalla. Projektisuunnitelma toimii eräänlaisena sopimuksena asiakkaan ja projektiryhmän välillä sekä tiedotuskanavana projektin käytännöistä. 5

6 2. Termit ja määritelmät asiakas A-Ware Oy. Asiakkaan ollessa yritys, yrityksen edustajana toimii toimitusjohtaja Nina Kesälä. EJB Enterprise Java Beans, Javan komponenttiarkkitehtuuri. [2] katselmus J2EE projektiryhmä ohjaaja tarkastus tilaaja sovelluskehikko projektin vaiheen loppuessa pidettävä tilaisuus, johon osallistuu asiakkaan edustaja, kurssin assistentti ja projektiryhmä. Java 2 Enterprise Edition, sovelluskehitysrajapinta Javalla toteutettuihin hajautettuihin sovelluksiin. [3] opiskelijoiden muodostama työryhmä, katso projektiryhmän kokoonpano Ohjaa projektiryhmän työskentelyä ja auttaa projektiryhmää asiakkaan näkökulmasta. projektiryhmän osan sisäinen tarkastus, jossa projektiryhmän jäsenet tarkastavat keskenään omaa työtään laadun varmistamiseksi. Asiakkaan edustaja, joka on tilannut tuotteen. toteutettava rajapinnoista rakentuva malli, jolla mallinnetaan käyttäjätietoja ja käyttöoikeuksia. 6

7 3. Asiakkaan nykyinen ratkaisu A-Ware Oy toteuttaa asiakkailleen räätälöityjä sovellusratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin. Sovellukset lähes aina sisältävät jonkinasteista käyttäjän tunnistamista ja profilointia. Tällä hetkellä käyttäjien hallinta ja oikeuksien valvontaan ei ole yleiskäyttöistä ratkaisua, ja suuri osa käyttäjäinformaatioon liittyvästä toiminnallisuudesta joudutaan rakentamaan tai sovittamaan projektikohtaisesti. Tämä on aikaa ja resursseja vievä prosessi, jonka toistaminen jokaisessa projektissa on turhaa. Lisäksi tämä johtaa siihen, että ratkaisussa helposti sitoudutaan voimakkaasti johonkin suunnittelun ja toteutuksen aikana käytössä olleeseen teknologiaan, jolloin ratkaisu on riippuvainen tästä teknologiasta. Esimerkkinä voisi olla sitoutuminen johonkin tiettyyn tietokantaan, esimerkiksi DB2:en, jolloin sovelluksen käyttämän tietokannan vaihtaminen esimerkiksi Oracleen voi aiheuttaa mittavia muutoksia sovelluksessa. 7

8 4. Projektin toteutusperusteet Projektista ei aiheudu asiakkaalle suoranaisia kustannuksia projektin vuoksi poislukien kurssin ilmoittautumismaksu. Asiakas antaa projektin toteuttamista varten projektiryhmälle mahdollisuuden erinäisten työkalujen käyttöön. Projektia varten ei hankita uutta laitteistoa tai ohjelmistoa. Projektiryhmään kuuluu kaksi asiakkaan työntekijää, joiden käyttämä aika projektiin on poissa muusta työnteosta asiakkaalle. Lisäksi ohjaaja sitoutuu käyttämään aikaansa projektin katselmuksiin ja projektiryhmän ohjaukseen ja neuvomiseen. Asiakkaan tavoitteena on tuoda lisää joustavuutta sovelluskehitykseen ja saavuttaa kustannussäästöjä helpottamalla sovelluskehitystä jatkossa sekä mahdollisia muutoksia sovelluskehikon pohjalta toteutettuihin sovelluksiin. 8

9 5. Projektin organisaatio Nina Kesälä Asiakas A-Ware Oy Arto Laurila Ohjaaja A-Ware Oy Kristian Rautiainen Kurssiassistentti TKK arvioi Projektiryhmä Tomas Björnfot Projektipäällikkö Projektiryhmä Jussi Isotupa Tietolähdepäällikkö Projektiryhmä Timo Lämsä Laatupäällikkö Projektiryhmä Janne Kankaanpää Dokumentointipäällikkö Projektiryhmä Mickey Shroff Käytettävyyspäällikkö Projektiryhmä Opponentti - ryhmä TKK Mikko Viljainen Testauspäällikkö Projektiryhmä 5.1 Projektiryhmä Jotta yksittäiset projektiryhmän jäsenet eivät olisi korvaamattomia, on jäsenille sovittu varahenkilöt. Varahenkilöt voivat hoitaa ryhmän jäsenen tehtäviä sairauden tai muun työkyvyttömyyden sattuessa. Varahenkilöiden tulee olla perillä tuurattavansa tehtävistä ja asioista tasolla, että korvaaminen todella on mahdollista. 9

10 Tomas Björnfot, Projektipäällikkö Tomas vastaa projektiryhmän johtamisesta sekä A-Waren työntekijänä yhteydenpidosta asiakkaaseen. Tomaksen varahenkilönä toimii Jussi Isotupa. Puhelin: Kiinnostus- ja osaamisalueet: Java Server Programming Opiskelu- ja työkokemus: 5. vuosikurssi TKK:lla tietotekniikan osastolla 1,5v. 0,5v. Hairstore Oy, Ohjelmoija -Java -pohjaisen verkkokaupan suunnittelu ja toteutus -Sekalaista Windows-ohjelmointia -Linux-ylläpitoa A-Ware Oy, Java programmer (työsuhde voimassa) -Hajautettujen Java-sovellusten suunnittelua ja toteutusta -WAP -Henkilökohtainen kiinnostus projektia kohtaan työnantajan kautta Jussi-Pekka Isotupa, tietolähdepäällikkö Jussi vastaa tietolähdemodulien suunnittelusta ja toteutuksesta. Lisäksi hän hoitaa projektin ohjausta Tomaksen varahenkilönä. Puhelin: Kiinnostus- ja osaamisalueet: Windows DNA arkkitehtuuri, hajautetut sovellukset, tietokannat Opiskelu- ja työkokemus: 5. vuosikurssi TKK:lla konetekniikan osastolla. 1,5v. WM-Data Faci Oy, Asentaja -Laitteiston ja ohjelmistojen esiasennukset -Turvamerkinnät 2v. Tielaitoksen tuotanto, tiedonhallinta, Suunnittelija 10

11 -Intranet-sovelluskehitys käyttäen Microsoftin tuotteita -Asiakas/Alihankkija/Kilpailija rekisterin suunnittelu ja toteutus -Tarjous- ja sopimusrekisterin suunnittelu ja toteutus 0,5v. Weppihiiri Oy, Tekninen johtaja (työsuhde voimassa) -WWW-sovelluskehitys Microsoft-tuotteilla, businesslogiikka ja tietokannat Janne Kankaanpää, dokumentointipäällikkö Janne vastaa dokumenttien laadusta, yhtenäisyydestä ja versionhallinnasta. Jannen varahenkilönä toimii Mikko Viljainen. Puhelin: Kiinnostus- ja osaamisalueet: Java programming Opiskelu- ja työkokemus: 2,5 vuotta Vaasan yliopistossa tietotekniikkaa 1. vuosikurssi TKK:lla 0,5v. 0,5v. 0,5v. ICL, Vaasa, harjoittelija -sekalaista WWW-ohjelmointia Vaasan yliopisto, Assistentti -Tietorakenteet ja olio-ohjelmointi A-Ware Oy, Java programmer (työsuhde voimassa) -Hajautettujen sovellusten toteutus Java-tuotteilla Timo Lämsä, Laatupäällikkö Timo vastaa sovelluskehikon laadusta ja pyrkii luomaan systemaattista toimintatapaa ryhmän sisälle. Timon varahenkilönä toimii Mickey Shroff. Puhelin: Kiinnostus- ja osaamisalueet: tietokannat, komponenttiohjelmointi, www-sovellusten ohjelmointi, MS:n työkalut edellämainittuissa Opiskelu- ja työkokemus: 5. vuosikurssi TKK:lla tietotekniikan osastolla 11

12 1½v. Tielaitoksen tuotanto -Intranet-sovellukset 1v. Hewlett-Packard -Intranet-sovellukset ½v. 2kk Weppihiiri Oy, Toimitusjohtaja (työsuhde voimassa) Kirahvi-domainit Oy, Toimitusjohtaja (työsuhde voimassa) Mickey Shroff, Käytettävyyspäällikkö Mickey vastaa siitä, että sovelluskehikko on käyttökelpoinen, helppo ja mukava. Sovelluskehikon tarkoituksena kuitenkin on helpottaa sovelluskehitystä eikä tehdä siitä monimutkaista ja vaikeaa. Mickeyn varahenkilönä toimii Timo Lämsä. Puhelin: Kiinnostus- ja osaamisalueet: c, c++, java, sulautetut järjestelmät, reaaliaikakäyttöjärjestelmät, tietokannat, WWW-sovellukset ja tietoturvallisuus Opiskelu- ja työkokemus: Aikaisempia opintoja Vaasassa 1. vuosikurssi TKK:lla tietotekniikan osastolla Työkokemusta c:n, c++:n, sulautettujen järjestelmien, reaaliaikakäyttöjärjestelmät, ja salausalgoritmien parissa. Mikko Viljainen, Testauspäällikkö Testauksen erikoismiehenä Mikko suunnittelee ja osittain toteuttaa järjestelmän kuormitus- ja toiminnallisuustestauksen, sekä ohjaa moduulitestausta. Mikon varahenkilönä toimii Janne Kankaanpää. Puhelin: Kiinnostus- ja osaamisalueet: Testaus Opiskelu- ja työkokemus: 5. vuosikurssi TKK:lla konetekniikan osastolla 12

13 5.2 Sidosryhmät Asiakas, A-Ware Oy Nina Kesälä, Asiakas Puhelin: GSM: Arto Laurila, Ohjaaja Puhelin: GSM: Sovelluskehikon käyttäjät Sovelluskehikon käyttäjäkuntaa tulevat olemaan asiakkaan ohjelmoijat, sekä mahdollisesti myös asiakkaan asiakkaat TKK, Ohjelmatyökurssin edustajat Kristian Rautiainen, Projektiryhmän kurssiassistentti Kristian toimii ohjelmatyökurssin edustajana ja ohjaajana sekä osallistuu katselmuksiin. WWW: GSM: Puhelin: Fax: Opponenttiryhmä Kurssin muista projektiryhmistä yksi valitaan projektiryhmän opponenttiryhmäksi. Opponenttiryhmät arvioivat toistensa työtä Weppihiiri Oy Projektiryhmään kuuluu Weppihiiri Oy:n työntekijöitä. Vaikka Weppihiiri ei yrityksenä ole mukana projektissa, voi Weppihiiri Oy luovuttaa projektiryhmän käyttöön palvelintiloja sekä ohjelmistoja. 13

14 6. Projektin tavoitteet ja päättäminen 6.1 Projektiryhmän tavoitteet 1. Projektiryhmän ensisijainen tavoite on hyvän projektityöskentelyn opetteleminen. Tämä sisältää käytetyt menetelmät ja työkalut. Tavoitteeseen kuuluu myös se, että projektiryhmä hahmottaa kaikkien osapuolien tasaisen työpanoksen merkityksen. 2. Tyytyväinen asiakas. Tämä saavutetaan hyvällä lopputuotteella, joka taas on seurausta hyvästä suunnittelusta, dokumentoinnista ja laadunvalvonnasta. 3. Oppia käytettäviä Java-tekniikoita. 4. Viisi opintoviikkoa. Tämä ei luonnollisesti kuitenkaan ole se, josta ensimmäisenä tingitään, sillä opintoviikot on seurausta projektin läpiviennistä. 6.2 Asiakkaan tavoitteet Asiakkaan tarkemmat vaatimukset on määritelty vaatimusmäärittelyssä. Top-10 on asiakkaan pääasialliset tavoitteet, joiden avulla mitataan projektin onnistumista TOP-10 Sovelluskehikko tarjoaa HTML-lomakkeella tapahtuvat käyttäjän identifioinnin/autentikoinnin ja HTTP standardien mukaisen Basic autentikoinnin Sovelluskehikon avulla voi suorittaa operaatioita vain käyttäjän käyttöoikeuksien rajoissa (verifiointi vaikeaa; sovelluskehikko voidaan todistaa aukolliseksi, ei aukottomaksi!) Projektiryhmä toteuttaa valmiit rajapinnat SQL92- ja LDAP tietolähteisiin, joita voi periyttämällä muokata sovelluskohtaisiin tarkoituksiin. Sovelluskehikko on asiakkaan arvion mukaan riittävän modulaarinen ja laajennettava Sovelluskehikko on geneerinen, ei saa sitoutua tiettyihin tietolähteisiin Riittävä suorituskyvyltään, ts. se ei saa hidastaa sovelluksen toimintaa LIIKAA. Suorituskykyrajoitteet ovat AINA sovelluskohtaisia, joten tarkkoja rajoa SOVELLUSKEHYKSELLE ei voida määrittää. Projektiryhmän tulee selvittää, kuinka voimakas sovelluskehikon suorituskykyvaikutus on. Riittävän helppokäyttöinen, että sovelluskehikon käyttäminen on mukavaa ja kannattavaa Käytön helppous ja kannattavuus kokeillaan esimerkkisovelluksella. Sovelluskehikon tulee tarjota myös mahdollisuus käyttöoikeuksien valvontaan sovelluksessa, jolloin sovelluskehikko toimii vain rajapintana käyttäjätietolähteeseen. Sovelluskehikko tulee dokumentoida niin hyvin, että sen käyttöönotto asiakkaan omissa projekteissa on asiakkaan arvion mukaan riittävän helppoa ja tehokasta. Sovelluskehikon tulee toimia J2EE standardeja noudattavissa sovelluspalvelimissa. Tämä varmistetaan. 14

15 Projektiryhmä toteuttaa myös esimerkkisovelluksen työn osana. Esimerkkisovelluksen tarkoitus ei ole olla valmis tuote, vaan sen tarkoitus on kokeilla sovelluskehikon käyttöä tositilanteessa. Asiakas EI ole kiinnostunut esimerkkisovelluksesta. Esimerkkisovelluksen toteutus ei saa siis viedä liikaa aikaa, ja sen toiminnoista tingitään ensimmäiseksi. Esimerkkisovellus esitellään vaatimusmäärittelyssä. Esimerkkisovelluksena toteutetaan yksinkertainen projektien tuntiseurantasovellus. 6.3 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteena on toteuttaa käyttäjien tunnistamiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan sovelluskehikko, joka tarjoaa valmiita palveluja ja ratkaisumallin näiden toimintojen toteuttamiseen. Sovelluskehikko toteuttetaan siten, että se on helposti laajennettavissa ja mukautettavissa erillaisten sovellusten tarpeisiin. 6.4 Projektin keskeyttämiskriteerit Projekti keskeytetään mikäli Asiakas keskeyttää projektin Mikäli projektia ei pystytä viemään loppuun kurssin puitteissa tai hiukan yli. Työmäärä saa ylittää 25% projektiryhmän yhteenlasketun työmäärän (6*200h=1200h), eli saa olla maksimissaan 1500h. Mikäli todetaan asiakkaan kanssa, että sovelluskehikon toteuttaminen ei ole mahdollista Mikäli todetaan asiakkaan kanssa yhteisesti, että sovelluskehikon käytöstä ei saada riittävää hyötyä Microsoft julkaisee kaiken kattavan ilmaisen ratkaisun, joka toimii jokaisella laitealustalla Projektin keskeyttämiseksi tarvitaan asiakkaan päätös tai projektiryhmän enemmistön päätös. Jos asiakas keskeyttää projektin, voi projektiryhmä halutessaan jatkaa kehitystä ja saa samalla täydet oikeudet projektin tuotoksiin. Projektiryhmän keskeyttäessä projektin se laatii selvityksen keskeyttämisen syistä. 6.5 Projektin päättämiskriteerit Projekti päättyy, kun työtunteja on projektiryhmän jäseneet tehneet yhteensä riittävästi suhteessa kurssin työmäärän. Tämä tarkoittaa 75% kurssin työmäärästä, eli (6*200h*0,75) = 900h. sovelluskehikko ja esimerkkisovellus ovat vaatimusmäärittelyn mukaisia ja asiakkaan hyväksymiä lopputulos dokumentteineen on toimitettu asiakkaalle 15

16 on pidetty päätöspalaveri, johon osallistuvat asiakkaan edustajat (ohjaaja ja tilaaja), projektiryhmän enemmistö sekä kurssin ohjaaja Projektiryhmä toimittaa asiakkaalle sovelluskehikon käännettynä sovelluskehikon lähdekoodit dokumentaation sovelluskehikkoon, joka sisältää JavaDoc-referenssit sekä ohjeen, kuinka sovelluskehystä käytetään sovelluskehityksessä esimerkkisovelluksen lähdekoodit muun projektin aikana syntyneen dokumentaation Projektiryhmä ei kouluta asiakasta sovelluskehikon käyttöön. Projektiryhmään kuuluu kaksi asiakkaan työntekijää, joten asiakkaalle jää myös syvällisempää tietoutta sovelluskehikosta. Asiakas ja asiakkaan työntekijät sopivat keskenään koulutuksen järjestämisestä, mikäli se on tarpeellista. 16

17 7. Projektin resurssit 7.1 Henkilöresurssit Tomas Jussi Janne Timo Mickey Mikko Yhteensä PS T T T T LU Yhteensä Tiedossa olevat poissaolot Tomas Jussi Janne Timo Mickey Mikko Ohjaaja Projektin ohjaaja on käytettävissä, jos ja kun tarvetta ilmenee ja hänet kiinni saa. 7.3 Laiteresurssit palvelin ryhmän käyttöön asiakkaalta tarvittaessa palvelintilaa ja verkkoyhteys Weppihiiri Oy:ltä tarvittaessa Jussin laitteisto käytettävissä, dynaamisella IP:llä DSL-piuhan takaa 17

18 8. Projektissa käytettävät menetelmät ja työkalut 8.1. Työkalut Sovelluskehikko suunnitellaan ja kuvataan UML-kuvauskielellä. UML-työkaluja ryhmällä on käytössä Rational Rose, käyttöön koululta TogetherJ, käyttöön asiakkaalta, vastuuhenkilönä Tomas Sovelluskehikon toteutukseen käytetään Jbuilder, käyttöön asiakkaalta, vastuuhenkilönä Janne J2EE, ilmainen, vastuuhenkilönä Tomas Jos aikaa jää, toteutetaan demoluonteisesti Microsoft COM-arkkitehtuurin mukainen rajapinta. Tähän tarvittavavat työkalut ovat Microsoft Visual Studio MS Visual J sekä Sunin Proxy COM-komponentteihin. Microsoftin tuotteet on käytettävissä Weppihiiri Oy:n tiloissa. Vastuuhenkilö Jussi. Asiakkaalta saataneen palvelin ryhmän käyttöön asiakkaan tiloissa. Palvelinta varten voidaan avata palomuuriin reikä tarvittaville palveluille. Esimerkkisovelluksen toteutukseen käytettävä palvelinympäristö on kirjoitushetkellä vielä avoin. Kandidaatteja ovat Windows NT4.0/ Microsoft Internet Information Server + Tomcat Windows NT4.0/ Apache + IBM WebSphere Jbuilder (A-Ware Oy) J2EE Dokumentointi tehdään Microsoft Office -työkaluilla tallettaen Office 97-formaatteihin. Katselmoitavat dokumentit konvertoidaan.pdf-tiedostoiksi, jotka laitetaan ryhmän kotisivuille, jotka löytyvät osoitteesta Dokumentointikielenä on suomi. Referenssidokumentaatio tehdään JavaDocilla. Esimerkkisovelluksen kuormitustestaus hoidetaan Microsoftin ilmaisella Web Application Stress Tool työkalulla. Raportointiin käytetään Buranaa, Tiranaa ja tulosten tarkastaluun ViCaa. Projektin aikataulu ja resurssien allokointi tehdään MS-Project 98:lla. Projectin kanta dumpataan Tiranaa varten PMIX-ohjelmalla. 18

19 8.2. Versionhallinta Dokumentointipäällikkö ja VAIN dokumentointipäällikkö vastaa dokumenttien yhtenäisyydestä ja versionhallinnasta. Dokumentit tulee hyväksyttää dokumentointipäälliköllä, joka liittää ne ryhmäkohtaiseen dokumentaatioon. Ryhmäkohtainen dokumentaatio talletetaan ryhmän kotisivuille. Jokaisen suuremman muutoksen jälkeen tulee dokumenttien edellinen versio pitää tallessa projektin vaiheen ajan ja versionumero päivittää. Projektin vaiheen loputtua kun vaiheen katselmus on pidetty, voidaan vaiheen väliversiot poistaa. Projektikatselmuksissa hyväksytyt dokumentit tulee säilyttää! Koodiin pätee samat periaatteet. Laatupäällikkö valvoo koodin yhtenäistä tyyliä ja virheettömyyttä sekä huolehtii versionhallinnasta. Projektin vaiheen keston aikana suurempien muutosten jälkeen edellinen versio tulee säästää. Vaiheen loputtua versiot voidaan poistaa pl. katselmuksessa hyväksytyt koodit. Vain laatupäällikkö voi hyväksyä koodin liitettäväksi ryhmäkohtaiseen koodiin. Toisin sanoen ryhmän jäsenet koodatessaan säätävät omia kopioita, jotka laatupäällikön hyväksynnän jälkeen liitetään ryhmäkohtaiseen koodiin Versionumerointi Versionumerointi toteutetaan kaksinumeroisena. Jälkimmäinen numero kasvaa joka toimituksessa, toimitus tarkoittaen tässä yhteydessä koodin liittämistä ryhmäkohtaiseen koodivarastoon. Ensimmäinen numero kuvaa projektin vaihetta. 8.3 Seurantatyökalut Buranaa käytetään projektin tuotosten koon seurantaan, opponenttiryhmän tuotoksista löydettyihin bugeihin sekä omaan bugiraportointiin. Tiranaa käytetään tuntiseurantaan, jotta projektipäällikkö voi arvioida projektin etenemistä ja aikataulua sekä hyödyntää toteutumaa seuraavia vaiheita suunnitellessa. 8.4 Tiedonkulku Tiedonvälitys hoidetaan pääasiassa sähköpostitse. Projektiryhmällä on jakelulista, jonka avulla saa helposti postin kaikille. 19

20 8.5 Nimeämiskäytännöt Javakoodi Javassa noudatetaan Java Code Conventionia, eli luokat alkavat isoilla kirjaimilla, metodit ja attribuutit alkavat pienellä kirjaimella ja sanat alkavat nimen keskellä isoilla. Sanat kirjoitetaan yhteen. [7] class ClassExample... int kokonaislukumalli; Dokumentit Dokumentit nimetään kuvaavilla nimillä, esim. projektisuunnitelma.doc. 8.6 Suunnittelumenetelmät Luokkien mallinnus tehdään UML-notaatiolla. 8.7 Laadunvarmistus Laatupäällikkö valvoo koodin laatua, kommentointia ja dokumentteja. Testauksen yhteydessä järjestetään kooditarkistuksia, joissa koodin kirjoittaja esittelee koodin ydinajatukset tarkistajalle ja tärkeät kohdat voidaan käydä läpi rivi riviltä. 8.8 Muutosten hallinta Pyritään luomaan hyvä dokumentaatio, jolloin muutosten säteily järjestelmän muihin osiin on helpommin hallittavissa. Laatupäällikkö valvoo ja ohjaa. Muutokset pyritään minimoimaan hyvällä suunnittelulla, erityisesti huolellisella rajapintojen määrittelyllä, mutta sovelluskehikon rakentamisessa muutokset ovat väistämättömiä. 20

21 9. Projektin ositus, vaiheistus ja resurssointi Tarkka resurssointi MS-Project-liitteessä. Projektin suunnittelu Projektin suunnittelun aikana laaditaan projektisuunnitelma ja resursoidaan projektin vaiheet. Tuotettavia dokumentteja ovat projektisuunnitelma ja vaatimusmäärittely. Projektisuunnitelma esitellään ja opponoidaan kello TKK:n päärakennuksen J- salissa. Toteutus 1 (T1) Vaiheen aikana tehdään toiminnallinen ja tekninen määrittely sovelluskehykselle ja toteutetaan alustava prototyyppi sovelluskehyksestä. Esimerkkisovelluksen kehittäminen aloitetaan sovelluskehyksen rinnalla. Tuotettavia dokumentteja ovat sovelluskehikon toiminnallinen ja tekninen määrittely, alustava esimerkkisovelluksen toiminnallinen ja tekninen määrittely edistysmisraportti Toteutus 1-vaiheen lopussa pidetään projektikatselmus 9. tai 10. marraskuuta Spektrin Kvintin ensimmäisessä kerroksessa huoneessa Toteutus (T2) Jatketaan sovelluskehikon määrittelyä ja suunnittelua sekä toteutusta. Esimerkkisovellus saatetaan kuntoon, jossa sovelluskehyksen käyttöä voidaan demota oikealla sovelluksella. Vaiheen jälkeen pidetään projektikatselmus 14. tai 15. joulukuuta, jolloin järjestetään proton demo. Vaiheen aikana tuotettavat dokumentit: hiotut sovelluskehikon toiminnalliset ja tekniset määrittelyt hiotut esimerkkisovelluksen toiminnalliset ja tekniset määrittelyt edistymisraportti Toteutus (T3) Jatketaan sovelluskehikon määrittelyä ja suunnittelua sekä toteutusta. Vaihe jakaantuu joulun molemmin puolin, jolloin on tenttikaudet, joululoma jne. Pitkä vaihe ajallisesti, mutta tehokasta työaikaa yllättävän vähän. Vaiheen jälkeen pidetään projektikatselmus 15. tai 16. helmikuuta, jolloin järjestetään proton demo. Vaiheen aikana tuotettavat dokumentit: 21

22 hiotut sovelluskehikon toiminnalliset ja tekniset määrittelyt hiotut esimerkkisovelluksen toiminnalliset ja tekniset määrittelyt edistymisraportti Toteutus (T4) Jatketaan sovelluskehikon määrittelyä ja suunnittelua sekä toteutusta. Vaihe jakaantuu joulun molemmin puolin, jolloin on tenttikaudet, joululoma jne. Pitkä vaihe ajallisesti, mutta tehokasta työaikaa yllättävän vähän. Vaiheen jälkeen pidetään projektikatselmus 22. tai 23. maaliskuuta, jolloin järjestetään proton demo. Vaiheen aikana tuotettavat dokumentit: hiotut sovelluskehikon toiminnalliset ja tekniset määrittelyt hiotut esimerkkisovelluksen toiminnalliset ja tekniset määrittelyt edistymisraportti Luovutus Viimeistellään sovelluskehikko kaikin puolin. Vaiheen aikana tuotettavat dokumentit: hiotut sovelluskehikon toiminnalliset ja tekniset määrittelyt hiotut esimerkkisovelluksen toiminnalliset ja tekniset määrittelyt edistymisraportti loppuraportti 22

23 10. Seuranta ja ohjaus Projektipalaverit Projektin seurantaa varten pidetään viikottainen projektipalaveri projektiryhmän kesken. Projektipalaverissa valitaan sihteeri, joka kirjaa projektipalaverissa ilmenneet asiat, ja tekee palaverista muistion. Muistio tulee tehdä ja lähettää projektiryhmän jäsenille kahden päivän sisällä palaveristä, jotteivat asiat pääse unohtumaan palaverin jälkeen. Dokumentointipäällikkö laittaa palaverimuistiot ryhmän kotisivulle. Asiakas tai ohjaaja eivät ole kiinnostuneita muistioista. Palaverit pidetään ennen luentoja luentojen ollessa käynnissä. Luentojen loppuessa valitaan uusi aika, joka sopii parhaiten projektiryhmälle. Palaverissä puidaan ilmenneet ongelmat ja asiat projektipäällikkö jakaa mahdolliset uudet tehtävät ja suorittaa ohjaustoimenpiteet käydään läpi projektiryhmän jäsenten edistyminen omissa tehtävissään arvioidaan eteneminen projektissa kokonaisuutena Asiakaspalaverit Asiakas ei halua sitoa resurssejaan kiinteään yhteydenpitoon. Asiakkaalle riittää kahvipöytäkeskustelut projektiryhmään kuuluvan A-Waren työntekijän, eli ryhmän projektipäällikön, kanssa. Asiakaspalaverejä voidaan järjestää tarvittaessa Kurssin toimittamat työkalut Projektiryhmä sitoutuu käyttämään tuntiseurantaan Tirana-järjestelmää ja bugiraportointiin Buranaa kurssin ohjeiden mukaisesti. [4] [5] Kurssin vaatimukset projektin seurannalle Kurssin vaatimuksia seurannalle pyritään noudattamaan. 23

24 11. Standardit, direktiivit ja määräykset Toteutettava esimerkkisovellus, projektin tuntiseuranta, täyttää henkilörekisterin tunnusmerkit ja näinollen sen toteutuksessa on noudatettava henkilörekisterilakia. Testaussuunnitelma perustuu IEEE Standard for Software Test Documentation standardiin. [6] Projektiryhmä käyttää Sunin Java Code Conventionia java-koodiin ja tekee dokumentaation luokista käyttäen Javadocia. 24

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä Projektisuunnitelma v. 3.1 Päivitetty 11.12.2000 klo 19:30 Jussi Isotupa 2 (30) Dokumentin versiohistoria Versio Päivämäärä Muutoksen tekijä Selite 3.1 11.12.2000 Jussi Isotupa Päivitetty T3-vaiheen tehtävät

Lisätiedot

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä www.niksula.cs.hut.fi/~jjkankaa// Projektisuunnitelma v. 5.1 Päivitetty 19.3.2001 klo 17:17 Jussi Isotupa 2 (32) Dokumentin versiohistoria Versio Päivämäärä Muutoksen tekijä Selite 5.1 19.3.2001 Tomas

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Ohjelmiston testaus ja laatu Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Vesiputousmalli - 1 Esitutkimus Määrittely mikä on ongelma, onko valmista ratkaisua, kustannukset, reunaehdot millainen järjestelmä täyttää

Lisätiedot

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Omistaja Tyyppi Tiedoston nimi Turvaluokitus Kohderyhmä Turvaluokituskäytäntö --- SE/Pekka Järveläinen Projektisuunnitelma projektisuunnitelma_kielihallinto.doc

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri. Järjestelmäarkkitehtuuri

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri. Järjestelmäarkkitehtuuri Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) ja Järjestelmäarkkitehtuuri Sovellukset ovat olemassa Järjestelmien uudistaminen vie yleensä arvioitua enemmän resursseja ja kestää arvioitua kauemmin Migration (Migraatio

Lisätiedot

Tietotekniikan Sovellusprojektit

Tietotekniikan Sovellusprojektit Tietotekniikan Sovellusprojektit Jukka-Pekka Santanen Tietotekniikan laitos 16.2.2010 Tavoitteena taitoja ja kokemusta projektimuotoisesta työtavasta ja ryhmätyöstä, projektin hallinnasta ja johtamisesta,

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

Tik Projektiryhmä: TeamAhma. Projektin HAYABUSA opponointi. Opponointisuunnitelma

Tik Projektiryhmä: TeamAhma.  Projektin HAYABUSA opponointi. Opponointisuunnitelma TeamAhma Projektin HAYABUSA opponointi Opponointisuunnitelma Päivitetty 25.3.2001 klo 12:08 Projektin HAYABUSA opponointi Mikko Viljainen 2 (5) Sisällys 1. JOHDANTO...3 2. YMPÄRISTÖ...3 3. HENKILÖSTÖ...4

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

SEPA diary. Dokumentti: SEPA_diary_PK_HS.doc Päiväys: Projekti: AgileElephant Versio: V0.3

SEPA diary. Dokumentti: SEPA_diary_PK_HS.doc Päiväys: Projekti: AgileElephant Versio: V0.3 AgilElephant SEPA Diary Petri Kalsi 55347A Heikki Salminen 51137K Tekijä: Petri Kalsi Omistaja: ElectricSeven Aihe: PK&HS Sivu 1 / 7 Dokumenttihistoria Revisiohistoria Revision päiväys: 29.11.2004 Seuraavan

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

Suunnitteluvaihe prosessissa

Suunnitteluvaihe prosessissa Suunnittelu Suunnitteluvaihe prosessissa Silta analyysin ja toteutuksen välillä (raja usein hämärä kumpaankin suuntaan) Asteittain tarkentuva Analyysi -Korkea abstraktiotaso -Sovellusläheiset käsitteet

Lisätiedot

PROJEKTIN SUDENKUOPAT. f JOUNI HUOTARI PÄIVITETTY

PROJEKTIN SUDENKUOPAT. f JOUNI HUOTARI PÄIVITETTY PROJEKTIN SUDENKUOPAT f JOUNI HUOTARI PÄIVITETTY 18.1.2011 TEHTÄVÄ Mitä sudenkuoppia esiintyy projektin eri prosesseissa (vaiheissa)? Miten ne voitaisiin välttää? Jouni Huotari 19.3.2012 2 Sudenkuoppia

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM!

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! Tällä liitteellä yksilöidään hankinnan kohteen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, jotka

Lisätiedot

SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE

SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE Arviointilomake on tarkoitettu Sovellusprojektin vastaavan ohjaajan arvioinnin tueksi, eikä sillä siten tule korvata erillistä projektilausuntoa. Useaa arviointikohtaa

Lisätiedot

Scrumin käyttö ketterässä sovelluskehityksessä

Scrumin käyttö ketterässä sovelluskehityksessä Scrumin käyttö ketterässä sovelluskehityksessä 9.4.2008 Janne Kuha Manager, Java Services Descom Oy Janne Kuha Manager, Java Services janne.kuha@descom.fi Kuka? Descom Oy:llä, sitä ennen Wanadu Inc., Mountain

Lisätiedot

TKK: Shibboleth toteutuksia ja projekteja. Markus Melin

TKK: Shibboleth toteutuksia ja projekteja. Markus Melin TKK: Shibboleth toteutuksia ja projekteja Markus Melin 24.11.2006 Sisältö Shibbolethin käyttö TKK:lla TKK:n shibboloidut palvelut Shibboloituja palveluita tarkemmin Grouper Halli etkk - Markus Melin 2

Lisätiedot

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HELSINGIN KAUPUNKI JA LOGICA OY 1 Palvelusopimus 22005 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 PALVELUNA -PALVELUN TEKNINEN PALVELINYMPÄRISTÖN KUVAUS... 2 2 PALVELUNA-PALVELU...

Lisätiedot

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Päiväys Tekijä 22.03.02 Ville Vaittinen Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tärkeimmät lyhenteet... 3 2. Konfiguraationhallinnan tärkeimmät välineet... 4 2.1

Lisätiedot

T Testiraportti - järjestelmätestaus

T Testiraportti - järjestelmätestaus T-76.115 Testiraportti - järjestelmätestaus 18. huhtikuuta 2002 Confuse 1 Tila Versio: 1.0 Tila: Päivitetty Jakelu: Julkinen Luotu: 18.04.2002 Jani Myyry Muutettu viimeksi: 18.04.2002 Jani Myyry Versiohistoria

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (Luonnos 5)

PROJEKTISUUNNITELMA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (Luonnos 5) PROJEKTISUUNNITELMA Edited by Checked by Approved by i Sisällysluettelo DOKUMENTIN VERSIOT 1 Jakelu 1 1. JOHDANTO DOKUMENTTIIN 2 1.1. Dokumentin tarkoitus ja kattavuus 2 1.2. Dokumentin sisältö 2 1.3.

Lisätiedot

ESITUTKIMUS. Polku Versio 0.1. Projektiryhmä

ESITUTKIMUS. Polku Versio 0.1. Projektiryhmä ESITUTKIMUS Polku Versio 0.1 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi janne.pihlajaniemi@iki.fi Antti Jämsén antti.jamsen@uta.fi Maria Hartikainen maria.hartikainen@uta.fi Pekka Kallioniemi pekka.kallioniemi@uta.fi

Lisätiedot

Dokumentin nimi LOGO:) Tampereen teknillinen yliopisto. Ryhmä XXX: Projektiryhmän nimi Projektin nimi

Dokumentin nimi LOGO:) Tampereen teknillinen yliopisto. Ryhmä XXX: Projektiryhmän nimi Projektin nimi Tampereen teknillinen yliopisto Ohjelmistotekniikan laitos OHJ-3500 Ohjelmistotuotannon projektityö LOGO:) Ryhmä XXX: Projektiryhmän nimi Projektin nimi Dokumentin nimi Jakelu: (Ryhmä) (Kurssihenkilökunta)

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

Tietomallintamisen suunnittelu ja dokumentointi käytännössä. Liisa Kemppainen, Sito Oy Jari Niskanen, WSP Finland Oy 4.11.2015

Tietomallintamisen suunnittelu ja dokumentointi käytännössä. Liisa Kemppainen, Sito Oy Jari Niskanen, WSP Finland Oy 4.11.2015 Tietomallintamisen suunnittelu ja dokumentointi käytännössä Liisa Kemppainen, Sito Oy Jari Niskanen, WSP Finland Oy TIETOMALLIPOHJAISEN HANKKEEN SUUNNITTELU Hankkeen käynnistysvaiheessa tulee suunnitella

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702)

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli Projektinjohtourakkaosuus PJU osuuden projektisuunnitelma - 12.8.2015 2 (7) Sisällysluettelo 1 PROJEKTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 4 2 URAKAN YLEISTIEDOT... 4 3 URAKANORGANISAATIO... 4 4 PROJEKTIN TAVOITTEET

Lisätiedot

Hybridivalvomon tilatiedon hallinnan kehittäminen

Hybridivalvomon tilatiedon hallinnan kehittäminen AS- 0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt 23.9.2014 Projektisuunnitelma Työn suorittaja: Niklas Paganus Työn ohjaaja: Leena Salo Hybridivalvomon tilatiedon hallinnan kehittäminen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Visual Basic -sovelluskehitin Juha Vitikka

Visual Basic -sovelluskehitin Juha Vitikka Visual Basic -sovelluskehitin Helsinki 30.10.2000 Seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Visual Basic sovelluskehitin Seminaari: Ohjelmistotuotantovälineet Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

Ylläpito. Ylläpito. Ylläpidon lajeja Ohjelmistotuotanto, syksy 1998 Ylläpito

Ylläpito. Ylläpito. Ylläpidon lajeja Ohjelmistotuotanto, syksy 1998 Ylläpito Kaikki ohjelmistoon sen julkistamisen jälkeen kohdistuvat muutostoimenpiteet jopa 70-80% ohjelmiston elinkaarenaikaisista kehityskustannuksista Ylläpidon lajeja korjaava ylläpito (corrective) testausvaiheessa

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Määrittelydokumentti NJC2 Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti ( ov) Projektiryhmä Eero Anttila Olli

Lisätiedot

CSE-C2610 Software Project I ja Accenture Luento

CSE-C2610 Software Project I ja Accenture Luento CSE-C2610 Software Project I ja Accenture 2015-2016 Luento 9.9.2015 Accenture yleisesti Maailmanlaajuisesti: henkilömäärä: ~ 320 000 toimistoja yli 200 kaupungissa, 56 maassa liikevaihto 30 mrd. USD (31.8.2015)

Lisätiedot

Avoimen lähdekoodin kehitysmallit

Avoimen lähdekoodin kehitysmallit Avoimen lähdekoodin kehitysmallit Arto Teräs Avoimen lähdekoodin ohjelmistot teknisessä laskennassa -työpaja CSC, 25.5.2009 Avoimen lähdekoodin kehitysmallit / Arto Teräs 2009-05-25

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

11. PALAVERIN PÖYTÄKIRJA. Jyväskylän Yliopisto Tietotekniikan laitos CONCEPT-projekti Paikka ja aika

11. PALAVERIN PÖYTÄKIRJA. Jyväskylän Yliopisto Tietotekniikan laitos CONCEPT-projekti Paikka ja aika Paikka ja aika Kokoustila Ag C223.1 tiistai klo 13:33-16:07 Läsnä Jouni Kallio(JK), liikuntabiologian laitoksen edustaja Lari Kannisto(LK), vastaava ohjaaja Petteri Kela(KELA), tekninen ohjaaja Pekka Kuuva(PK),

Lisätiedot

Opiskelija osaa määritellä ohjelmiston tiedot ja toiminnot, suunnitella ohjelmiston rakenteen ja laatia ohjelmiston teknisen spesifikaation.

Opiskelija osaa määritellä ohjelmiston tiedot ja toiminnot, suunnitella ohjelmiston rakenteen ja laatia ohjelmiston teknisen spesifikaation. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Ohjelmiston prototyypin toteuttaminen 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä ohjelmiston tiedot ja toiminnot, suunnitella ohjelmiston

Lisätiedot

Interfacing Product Data Management System

Interfacing Product Data Management System Interfacing Product Data Management System Tekijä: Työn valvoja: Mats Kuivalainen Timo Korhonen Esitelmän sisältö Työn suorituspaikka - Ideal Product Data Oy Käsitteitä Työn tavoitteet Työn tulokset 1/5

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Viulu

Projektisuunnitelma Viulu Projektisuunnitelma Viulu Kuusela Johannes Sjöblom Teemu Suominen Osma Ohjelmistotuotantoprojekti Helsinki 23.9.2004 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Versiohistoria Päivämäärä Versio

Lisätiedot

Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta

Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta Tervetuloa kurssille! 2 Kurssin yleisinfo Kurssin tausta Katsaus luentoihin Aloitusluennon agenda Luennoitsijoiden esittely Harjoitustyön läpikäynti Muut käytännön

Lisätiedot

dokumentin aihe Dokumentti: Testausraportti_I1.doc Päiväys: Projekti : AgileElephant

dokumentin aihe Dokumentti: Testausraportti_I1.doc Päiväys: Projekti : AgileElephant AgilElephant Testausraportti I1 Tekijä: Petri Kalsi Omistaja: ElectricSeven Aihe: Testausraportti Sivu 1 / 5 Dokumentti Historia Muutoshistoria Revision Numero Revision Päiväys Yhteenveto muutoksista Revision

Lisätiedot

Yksikkötestaus. import org.junit.test; public class LaskinTest public void testlaskimenluonti() { Laskin laskin = new Laskin(); } }

Yksikkötestaus. import org.junit.test; public class LaskinTest public void testlaskimenluonti() { Laskin laskin = new Laskin(); } } Yksikkötestauksella tarkoitetaan lähdekoodiin kuuluvien yksittäisten osien testaamista. Termi yksikkö viittaa ohjelman pienimpiin mahdollisiin testattaviin toiminnallisuuksiin, kuten olion tarjoamiin metodeihin.

Lisätiedot

A4.1 Projektityö, 5 ov.

A4.1 Projektityö, 5 ov. A4.1 Projektityö, 5 ov. Kurssin esitietovaatimuksia Kurssin tavoitteista Kurssin sisällöstä Luentojen tavoitteista Luentojen sisällöstä Suoritustavoista ja -vaatimuksista Arvostelukriteereistä Motivointia

Lisätiedot

Sisäisten auditointien toteuttaminen L A A T U T Y Ö

Sisäisten auditointien toteuttaminen L A A T U T Y Ö 1(5) L A A T U T Y Ö 16.1.9 SUUNNITELMA n sisäiset auditoinnit toteutetaan tiedekunta ja erillislaitostasolla samaan tapaan kuin ensimmäisellä kierroksella 2008, mutta kevennetyllä mallilla. Pääauditoijina

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Manu Setälä Suomen open source -keskus COSS

Manu Setälä Suomen open source -keskus COSS Koodipankit ja kansainvälinen yhteistyö Manu Setälä Suomen open source -keskus COSS www.coss.fi 2 Esityksen sisältö Mitä tarkoittaa koodipankki ja mihin sellaisia tarvitaan Koodipankin lähtökohtia: dokumentointi,

Lisätiedot

Convergence of messaging

Convergence of messaging Convergence of messaging Testaussuunnitelma The Converge Group: Mikko Hiipakka Anssi Johansson Joni Karppinen Olli Pettay Timo Ranta-Ojala Tea Silander Helsinki 20. joulukuuta 2002 HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Kansallisen palveluväylän pilotoinnin tukeminen. JulkICTLab-projektihakemus

Kansallisen palveluväylän pilotoinnin tukeminen. JulkICTLab-projektihakemus Kansallisen palveluväylän pilotoinnin tukeminen JulkICTLab-projektihakemus v0.4 2 (6) DOKUMENTINHALLINTA Laatinut Tarkastanut Hyväksynyt VERSION HALLINTA versionro mitä tehty pvm/henkilö v0.4 3 (6) Sisällysluettelo

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 1 TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 14.1. 16.12.2011 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Tervetuloa

Lisätiedot

Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu (4op)

Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu (4op) 581361 Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu (4op) Ohjelmistojärjestelmien syventävien opintojen kurssi Myös ohjelmistotekniikan profiilin pakollinen kurssi eli ohjelmistotekniikka-aiheisen gradun

Lisätiedot

Valppaan asennus- ja käyttöohje

Valppaan asennus- ja käyttöohje Versio Päiväys Muokkaaja Kuvaus 0.9 16.2.2006 Tuukka Laakso Korjattu versio 0.1 Antti Kettunen Alustava versio Sisällysluettelo 1 Johdanto...2 2 Valppaan asennus...3 2.1 Valppaan kääntäminen...3 2.2 Valmiiksi

Lisätiedot

Suomi.fi-palveluväylä

Suomi.fi-palveluväylä Suomi.fi-palveluväylä 18.11.2016 Versio: 3.0, JPVO122 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi-palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Palveluväylän kokonaisuus 5. Vyöhykkeet ja väyläratkaisut

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen, kurssikoe esimerkkivastauksia

Ohjelmistojen mallintaminen, kurssikoe esimerkkivastauksia Ohjelmistojen mallintaminen, kurssikoe 15.12. esimerkkivastauksia Tehtävä 1 a: Ohjelmistotuotantoprosessi sisältää yleensä aina seuraavat vaiheet: määrittely, suunnittelu, toteutus, testaus ja ylläpito.

Lisätiedot

INSPIRE ArcGIS-tuotteilla. Ulla Järvinen ja Jussi Immonen INSPIRE-koulutuksessa

INSPIRE ArcGIS-tuotteilla. Ulla Järvinen ja Jussi Immonen INSPIRE-koulutuksessa INSPIRE ArcGIS-tuotteilla Ulla Järvinen ja Jussi Immonen INSPIRE-koulutuksessa 14.10.2010 ArcGIS-teknologian avulla organisaatiot voivat kehittää palvelujaan ja tehostaa toimintaansa... Improving How We

Lisätiedot

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä www.niksula.cs.hut.fi/~jjkankaa// Testaussuunnitelma v. 1.1 Päivitetty 12.12.2000 klo 12:03 Mikko Viljainen 2 (14) Dokumentin versiohistoria Versio Päivämäärä Tekijä / muutoksen tekijä Selite 1.1 12.12.2000

Lisätiedot

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 1 (6) 25.11.2015 Lappeenrannan kaupungin tietoturvapolitiikka 2016 Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 25.11.2015 Valmis Tietohallintotyöryhmän käsittelyyn. 1.0

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6: Katselmointi

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6: Katselmointi JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6: Katselmointi Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Katselmointi osana laadunvarmistusta... 2 2 Yleistä katselmoinneista...

Lisätiedot

T harjoitustehtävät, syksy 2011

T harjoitustehtävät, syksy 2011 T-110.4100 harjoitustehtävät, syksy 2011 Kurssiassistentit Tietotekniikan laitos Perustieteiden korkeakoulu Aalto-yliopisto T-110.4100@tkk.fi Yleistä Kurssin osasuoritteita ovat kaksi osatenttiä ja harjoitustehtävät

Lisätiedot

Sovellusarkkitehtuurit

Sovellusarkkitehtuurit HELIA TiKo-05 1 (9) Sovellusarkkitehtuurit ODBC (Open Database Connectivity)... 2 JDBC (Java Database Connectivity)... 5 Middleware... 6 Middleware luokittelu... 7 Tietokanta -middleware... 8 Tapahtumamonitorit

Lisätiedot

HOJ J2EE & EJB & SOAP &...

HOJ J2EE & EJB & SOAP &... HOJ J2EE & EJB & SOAP &... Ville Leppänen HOJ, c Ville Leppänen, IT, Turun yliopisto, 2012 p.1/18 Missä mennään... 1. Johdanto (1h) 2. Säikeet (2h) 3. Samanaikaisuudesta (2h) 4. Hajautetuista sovelluksista

Lisätiedot

Hajautettujen järjestelmien rakentaminen - Jini. Ohjelmistotuotantovälineet-seminaarin esitelmä

Hajautettujen järjestelmien rakentaminen - Jini. Ohjelmistotuotantovälineet-seminaarin esitelmä Hajautettujen järjestelmien rakentaminen - Jini Ohjelmistotuotantovälineet-seminaarin esitelmä Anu K. Leponiemi (anu@lepo.net) Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Helsinki 2000 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Johdanto... 2 1. Opetushenkilökunnan tehtävät... 2 1.1. Kurssin vastuuopettaja... 2 1.2. Kurssimestarit ja assistentit... 3 1.2.1. Vastuuyliopiston

Lisätiedot

Kulttuurituotanto projektina. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Kulttuurituotanto projektina. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Kulttuurituotanto projektina Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Tuotannon vaiheet (IDEA) tavoitteiden määrittely määrälliset, laadulliset, taloudelliset suunnittelu toteutus

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintamisen ja tietokantojen perusteiden yhteys

Ohjelmistojen mallintamisen ja tietokantojen perusteiden yhteys Ohjelmistojen mallintamisen ja tietokantojen perusteiden yhteys Tällä kurssilla on tutustuttu ohjelmistojen mallintamiseen oliomenetelmiä ja UML:ää käyttäen Samaan aikaan järjestetyllä kurssilla on käsitelty

Lisätiedot

Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus

Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus Kuopio, testausraportti, 25.3.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 11.2.2002 Matti Peltomäki Ensimmäinen versio 0.9 11.2.2002 Matti Peltomäki

Lisätiedot

Kuntien Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyminen. Kunta-KaPA

Kuntien Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyminen. Kunta-KaPA Kuntien Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyminen Kunta-KaPA JUHTA 14.10.2015 Kunta-KaPA Kuntaliittoon on perustettu projektitoimisto, jonka tehtävänä on tukea ja edesauttaa Kansallisen Palveluarkkitehtuurin

Lisätiedot

WCLIQUE. Ohjelmistoprojekti. Testaussuunnitelma

WCLIQUE. Ohjelmistoprojekti. Testaussuunnitelma TKK/DISKO/Tik-76.115 WCLIQUE Projektiryhmä Clique http://www.hut.fi/jekahkon/wclique/testplan.html WCLIQUE Ohjelmistoprojekti Projektiryhmä Clique: Janne Dufva, 75008T, email: janne.dufva@nokia.com, 75014C,

Lisätiedot

1 (5) SOPIMUS Kansalaisen osallistumisympäristön kysely- ja lausumispalvelun konsulttityö

1 (5) SOPIMUS Kansalaisen osallistumisympäristön kysely- ja lausumispalvelun konsulttityö 1 (5) SOPIMUS Kansalaisen osallistumisympäristön kysely- ja lausumispalvelun konsulttityö PROJEKTINHALLINTAPALVELUT 1 SOPIJAPUOLET Asiakas Oikeusministeriö, demokratia- ja kieliasioiden yksikkö Y- tunnus

Lisätiedot

Projektiryhmä Tete Work-time Attendance Software. Henkilökohtainen SE harjoitus: loppuraportti

Projektiryhmä Tete Work-time Attendance Software. Henkilökohtainen SE harjoitus: loppuraportti Projektiryhmä Tete Work-time Attendance Software Henkilökohtainen SE harjoitus: loppuraportti Projektin etenemisen seuranta ja kontrollointi Niilo Fredrikson T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö 2(8)

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa Ohjelmistotuotteen hallinta ja hallinnointi 22.4.2015 Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies. VM Strategisten linjausten perusteemat Avoimuus Hallinto,

Lisätiedot

13/20: Kierrätys kannattaa koodaamisessakin

13/20: Kierrätys kannattaa koodaamisessakin Ohjelmointi 1 / syksy 2007 13/20: Kierrätys kannattaa koodaamisessakin Paavo Nieminen nieminen@jyu.fi Tietotekniikan laitos Informaatioteknologian tiedekunta Jyväskylän yliopisto Ohjelmointi 1 / syksy

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Rekisteriseloste Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

S14 09 Sisäpeltorobotti AS Automaatio ja systeemitekniikan projektityöt. Antti Kulpakko, Mikko Ikonen

S14 09 Sisäpeltorobotti AS Automaatio ja systeemitekniikan projektityöt. Antti Kulpakko, Mikko Ikonen S14 09 Sisäpeltorobotti AS 0.3200 Automaatio ja systeemitekniikan projektityöt Antti Kulpakko, Mikko Ikonen 1. Projektin tavoitteet Projektin tavoitteena on toteuttaa ohjelmisto sisäpeltorobottiin seuraavien

Lisätiedot

Menetelmäraportti Ohjelmakoodin tarkastaminen

Menetelmäraportti Ohjelmakoodin tarkastaminen Menetelmäraportti Ohjelmakoodin tarkastaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Menetelmän kuvaus...4 2.1. Tarkastusprosessi...4 2.1.1. Suunnittelu...4 2.1.2. Esittely...5 2.1.3. Valmistautuminen...5

Lisätiedot

Integraatiotekniikan valinta - tie onnistumiseen.

Integraatiotekniikan valinta - tie onnistumiseen. Integraatiotekniikan valinta - tie onnistumiseen markus.andersson@commit.fi http://www.commit.fi 1 Agenda Järjestelmäintegroinnin nykytila Menestystekijät Teknologiatekijät Tekijöistä onnistunut projekti

Lisätiedot

Yhteenvetodokumentti. Boa Open Access. Helsinki 5.5.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Yhteenvetodokumentti. Boa Open Access. Helsinki 5.5.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Yhteenvetodokumentti Boa Open Access Helsinki 5.5.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Ilmari

Lisätiedot

Työryhmäprosessi Versio 0.4 Työryhmäprosessi :03:23

Työryhmäprosessi Versio 0.4 Työryhmäprosessi :03:23 Työryhmäprosessi 13.7.2011 16:03:23 VAIHE 1 Työryhmän asettaminen Prosessi alkaa VALMISTELIJA Valmistelee perustamisen Kirjoittaa Esittelee asettajalle Antaa englanninkielisen käännöksen Kielipalvelujen

Lisätiedot

$$$ Raha ratkaisee. $$$ Raha ratkaisee. Ohjelmistotuote. Ohjelmistotekniikan määritelmä

$$$ Raha ratkaisee. $$$ Raha ratkaisee. Ohjelmistotuote. Ohjelmistotekniikan määritelmä $$$ Raha ratkaisee On vaara rakastua tekniikkaan, myös asiakkailla Kaikki pitää pystyä perustelemaan taloudellisesti Projektin toteutus yleensä -> voidaan jättää toteuttamatta, jos ei maksa itseään takaisin

Lisätiedot

Esityksen sisältö Määrittelyjen mukaisuudesta varmistuminen - PlugIT-leima

Esityksen sisältö Määrittelyjen mukaisuudesta varmistuminen - PlugIT-leima Esityksen sisältö Johdanto Yleistä leimausmenettelystä ja leimasta Leimausmenettelyn vaiheet Kuinka määrittelyjen mukaisuus testataan: esimerkkejä testitapauksista Olennaisimmat kysymykset leimausmenettelyn

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) SOA, Service-oriented architecture SOA,

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) SOA, Service-oriented architecture SOA, Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) SOA SOA-arkkitehtuuri perustuu xml:ään ja Web Services teknologioihin Mahdollistaa joustavan mukautumisen tuleviin muutoksiin Kustannustehokas Toteutukset perustuvat

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen. Luento 11, 7.12.

Ohjelmistojen mallintaminen. Luento 11, 7.12. Ohjelmistojen mallintaminen Luento 11, 7.12. Viime viikolla... Oliosuunnittelun yleiset periaatteet Single responsibility eli luokilla vain yksi vastuu Program to an interface, not to concrete implementation,

Lisätiedot

Tämän lisäksi listataan ranskalaisin viivoin järjestelmän tarjoama toiminnallisuus:

Tämän lisäksi listataan ranskalaisin viivoin järjestelmän tarjoama toiminnallisuus: Dokumentaatio, osa 1 Tehtävämäärittely Kirjoitetaan lyhyt kuvaus toteutettavasta ohjelmasta. Kuvaus tarkentuu myöhemmin, aluksi dokumentoidaan vain ideat, joiden pohjalta työtä lähdetään tekemään. Kuvaus

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

LC Profiler. - Oppimisympäristön keskeisiä piirteitä. Antti Peltonen, LC Prof Oy

LC Profiler. - Oppimisympäristön keskeisiä piirteitä. Antti Peltonen, LC Prof Oy LC Profiler - Oppimisympäristön keskeisiä piirteitä Antti Peltonen, LC Prof Oy Profiler - Sovelluksen kehityskaari... Ensimmäiset versiot oppimisympäristöstä 1995 ProTo -projekti 1997-98, Oulun yliopisto

Lisätiedot

JHS 136 Menettelytavat JHS-työssä -päivitys

JHS 136 Menettelytavat JHS-työssä -päivitys JHS 136 Menettelytavat JHS-työssä -päivitys Hankesuunnitelma v.0.1 06.08.2012 1(9) Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohdat... 3 1.1 Hankkeen perustamisen tausta... 3 1.2 Hankkeen tavoitteet... 3 1.3 Hankkeen

Lisätiedot

Sähköisen projektikansion dokumentointi Innon levyasemalle \\kapa10\inno

Sähköisen projektikansion dokumentointi Innon levyasemalle \\kapa10\inno Valmistelu Suunnittelu ja organisointi Aloitus Toteutus Päätös Projektiidea, tarjous ja into tehdä! Valmentajan / ohjaavan opettajan nimeäminen Projektitiimin kokoaminen / roolit Sopimus toimeksiantajan

Lisätiedot

T harjoitustyö, kevät 2012

T harjoitustyö, kevät 2012 T-110.4100 harjoitustyö, kevät 2012 Kurssiassistentit T-110.4100@tkk.fi Tietotekniikan laitos Perustieteiden korkeakoulu Aalto-yliopisto 31.1.2012 Yleistä Kurssin osasuoritteita ovat kaksi osatenttiä,

Lisätiedot

AutoCAD-natiiviobjektin toteutus

AutoCAD-natiiviobjektin toteutus AutoCAD-natiiviobjektin toteutus Kontiotuote OY Maailman toiseksi suurin hirsitalotoimittaja Aloittanut toimintansa 70-luvulla Liikevaihto vuonna 2003-37,355 Milj. euroa josta vientiä 7,376 Milj. euroa

Lisätiedot

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan?

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Raila Oksanen 1.9.2016 Page 1 Monikäyttöisyyden lähtökohta CAF on tarkoitettu helppokäyttöiseksi työkaluksi julkisen sektorin organisaatioiden

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

Seuranta ja raportointi KA2-hankkeessa. CIMO, Helsinki

Seuranta ja raportointi KA2-hankkeessa. CIMO, Helsinki Seuranta ja raportointi KA2-hankkeessa CIMO, Helsinki 15.9.2016 Projektin sisäinen seuranta Seurataan hankkeen etenemistä tavoitteita kohti: Vahvuudet / heikkoudet Keskeiset asiat: sisältö, raha ja aika

Lisätiedot

Riippumattomat arviointilaitokset

Riippumattomat arviointilaitokset Riippumattomat arviointilaitokset CSM Riskienhallinta -asetuksen mukainen riippumaton arviointi Komission asetus (352/2009/EY) yhteisestä turvallisuusmenetelmästä, CSM riskienhallinta-asetus, vaatii rautatiejärjestelmässä

Lisätiedot

Analyysi, staattinen mallintaminen, kohdealueen malli ja luokkakaavio

Analyysi, staattinen mallintaminen, kohdealueen malli ja luokkakaavio Analyysi, staattinen mallintaminen, kohdealueen malli ja luokkakaavio Analyysi Tarkentaa ja jäsentää vaatimusmäärittelyä, vastaa kysymykseen MITÄ järjestelmän tulisi tehdä. Suoritetaan seuraavia tehtäviä:

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. Ohjelmistotuotantoprojektin tietojärjestelmä OhtuTie

Projektisuunnitelma. Ohjelmistotuotantoprojektin tietojärjestelmä OhtuTie Projektisuunnitelma Ohjelmistotuotantoprojektin tietojärjestelmä OhtuTie Helsinki 12.7.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti

Lisätiedot