Vuoden 2014 hakuohjeet. Maidon tuotantotuki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuoden 2014 hakuohjeet. Maidon tuotantotuki"

Transkriptio

1 Vuoden 2014 hakuohjeet Maidon tuotantotuki

2 Sisältö 1 Johdanto Käsitteitä Tukitasot Tuotantotuen hakeminen Osallistumisilmoituksen toimittaminen Osallistumisilmoituksen allekirjoitus Osallistumisilmoituksen peruuttaminen Meijereiden sitoutuminen järjestelmään Tuotantotuen ehdot Tavanomainen tuotantotapa Eläinsuojelulainsäädäntö ja tuen maksaminen Tuotantotuen maksaminen Meijerimaito Suoramyyntimaito Maitokiintiön vaikutus tukeen Tukipäätös Takaisinperintä Valvonta Meijerimaito Suoramyynti Kielletyt aineet Valvontaseuraamukset Liitteet Liite 1: Maidon tuotantotukea koskevat säädökset Liite 2: Osallistumisilmoituksen antaneet meijerit ISBN (Verkkojulkaisu) ISSN (Verkkojulkaisu) 6/2014 Julkaisija: Maaseutuvirasto, PL 405, Seinäjoki. Puh

3 3

4 1 Johdanto EU:n maitokiintiöjärjestelmä päättyy Maa- ja metsätalousministeriö on linjannut ettei Suomessa oteta käyttöön kansallista järjestelmää nykyisten maitokiintiöiden tilalle. Vuonna 2015 maidon tuotantotuen maksuperusteet muuttuvat. Etelä-Suomessa (tukialueet A ja B) maidontuotantoa tuetaan jatkossa lypsylehmäpalkkiolla. Pohjois-Suomessa (tukialue C) tukea maksetaan edelleen litrakohtaisesti, mutta maitokiintiöt eivät rajoita maidon tuotantotuen maksamista lähtien. Hae maidon tuotantotukea Mavin lomakkeella 282 (osallistumisilmoitus maidon tuotantotukijärjestelmään). Palauta lomake kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Osallistumisilmoitus on voimassa siihen saakka, kunnes perut osallistumisilmoituksen kirjallisesti. Meijerimaidon tuotantotukea maksetaan vain maidosta, joka on toimitettu maidon tuotantotukijärjestelmään sitoutuneeseen meijeriin. Voit varmistaa käyttämäsi meijerin osallistumisen järjestelmään tämän hakuohjeen liitteestä. Maidon suoramyyjän on ilmoitettava tuottamansa maitomäärät Mavin lomakkeella 230 ELY-keskukseen tai Ahvenanmaan valtionvirastoon. 1.1 Käsitteitä Tuottajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä tai luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden muodostamaa ryhmää, joka omistaa maatilan tai hallitsee maatilaa ja harjoittaa maidontuotantoa. Tuottajan on oltava viranomaisen rekisterissä, toisin sanoen tuottajalla on oltava viranomaisen antama maaseutuelinkeinorekisterin tilatunnus (TILTU). Maatilalla tarkoitetaan viljelijän johtamaa yhden tai useamman kiinteistön tai kiinteistön osan tai tuotantorakennuksen ja sen maapohjan muodostamaa, maatalouden harjoittamiseen käytettävää toiminnallisesti ja taloudellisesti itsenäistä tuotantoyksikköä, jota hallitaan yhtenä kokonaisuutena omistuksen tai vuokrauksen perusteella. Tuotantotuella tarkoitetaan markkinointiin ostetun ja hyväksytyn maidon tai maidon suoramyynnin perustella maksettavaa kansallista tukea. Kiintiökaudella tarkoitetaan 12 kuukauden jaksoa, joka alkaa 1. päivänä huhtikuuta. EU:n maitokiintiöjärjestelmä päättyy Kiintiökausi on viimeinen ja sen jälkeen ei ole enää tilakohtaisia kiintiöitä. Tukivuodella tarkoitetaan kalenterivuotta, jolle maidon yksikkötuki on määritelty. 4

5 Tilakohtaisella kiintiöllä tarkoitetaan kaikkia tuottajan hallinnassa olevia maitokiintiöitä (sekä oma että vuokrattu kiintiö). Maidontuotannoksi katsotaan ne tuotetut maitomäärät, jotka on ilmoitettu Kiintiörekisteriin. Meijerit ilmoittavat tiedot meijereihin toimitetuista maitomääristä Kiintiörekisteriin. ELY- keskukset ja Ahvenanmaan valtionvirasto tallentavat suoramyynnin tuotantotiedot tuottajien ilmoitusten perusteella. Meijerillä tarkoitetaan komission asetuksen (EY) N:o 595/2004 mukaan jäsenvaltion hyväksymää maidon ostajaa, joka on sitoutunut maidon tuotantotuen maksatusjärjestelmään. 2 Tukitasot Maidon tuotantotukea maksetaan tuottajalle meijeriin toimitetusta ja suoraan kuluttajille myydystä maidosta. A- ja B-tukialueilla tuotantotuki on Etelä-Suomen kansallista tukea ja C-tukialueella pohjoista tukea. Tuotantotuki maksetaan sen mukaan, millä tukialueella hakijan talouskeskus sijaitsee. Vuoden 2014 tukitasot ovat taulukoissa 1 ja 2. Tuotantotuen lopulliset tukitasot vuodelle 2014 säädetään 2015 kevään aikana, jonka jälkeen voidaan maksaa mahdollinen korotus kesällä 2015 (jälkitili). A- ja B- tukialueilla maidon tuotantotukea voidaan maksaa koko tuotetulle maitomäärälle eikä tilakohtainen maitokiintiö rajoita tuen maksamista. Maidon tuotantotukea ei kuitenkaan makseta litroista, joista joudutaan maksamaan maakiintiön ylitysmaksua. Maakiintiö on ylitetty Suomessa viimeksi kiintiökaudella Taulukko 1. Etelä-Suomen kansallisen maidon tuotantotuen tukitasot vuonna 2014 Tukialue snt/l Ulkosaaristo, A ja B 4,0 Manner-Ahvenanmaa 4,0 Muu A- ja B-tukialue 2,8 C-tukialueella tilakohtainen maitokiintiö vaikuttaa maksettavan tuotantotuen määrään. Tuotantotukea voidaan maksaa meijeriin toimitetusta maidosta tilan meijerimaitokiintiöön saakka ja suoraan kuluttajalle myydystä maidosta tilan suoramyyntikiintiöön saakka. Tämän lisäksi vuonna 2014 tuotantotukea myönnetään 30 prosentille kiintiön ylittävistä litroista. Suomen maksamalle pohjoiselle tuelle on säädetty komission päätöksellä määrärajoitteet ja kiintiön ylittävistä litroista voidaan maksaa tuotantotukea, jollei maidon määrärajoite ylity. Tuotantotukea saavien kiintiön ylittävien litrojen osuutta voidaan nostaa tai laskea, kun lopullinen tukimenekki on laskettu. Tuotantotuki ajalle lasketaan kiintiökauden päätyttyä ja ajalle kiintiökauden päätyttyä. Jos prosenttia nostetaan kiintiökauden jälkeen tehtävässä 5

6 tasauslaskelmassa, tuotantotuki voidaan maksaa uuden prosentin mukaisena koko tukivuodelta 2014 kesällä Taulukko 2. Pohjoisen maidon tuotantotuen tukitasot vuonna 2014 Tukialue snt/l C1 7,7 C2 8,4 C2 pohjoinen ja saaristo 9,4 C3 P1 12,4 C3 P2 14,1 C3 P3, P4 16,7 C4 P4 21,4 C4 P5 30,6 C-tukialueella maidon tuotantotuen maksamista rajoittaa lisäksi hakijakohtainen litrarajoite, jota seurataan kiintiökausittain (taulukko 3). Tuotantotukea ei makseta rajoitteen ylittävistä litroista. Taulukko 3. Maidon tuotantotukea voidaan maksaa yhdelle hakijalle kiintiökautta ( ) kohti enintään seuraavasta litramäärästä Tukialue miljoonaa litraa C1 3,5 C2 3,5 C2 pohjoinen ja saaristo 3,0 C3 P1 2,5 C3 P2 2,0 C3 P3, P4 2,0 C4 P4 1,5 C4 P5 1,0 6

7 3 Tuotantotuen hakeminen 3.1 Osallistumisilmoituksen toimittaminen Osallistumisilmoitus (lomake 282) on toimitettava maatilan talouskeskuksen sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Jos tilalla ei ole talouskeskusta, osallistumisilmoitus toimitetaan sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella pääosa tilan pelloista sijaitsee. Haku on jatkuva. Tuotantorenkaan osallistumisilmoituksen toimittaa renkaan aktiivinen eli maidontuotantoa harjoittava osakas. Jos maidontuotantoa harjoittavia osakkaita on useampi, jokaisen heistä on jätettävä osallistumisilmoitus. Vastaanottomerkintöjen jälkeen kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen palauttaa hakijalle osallistumisilmoituksesta jäljennöksen, joka on tosite viranomaiselle jätetystä lomakkeesta. Kun osallistumisilmoitus on tallennettu, tukijärjestelmä tarkistaa tuotantotuen maksatuksen koko kyseiseltä kiintiökaudelta ( ) ja tukivuodelta ( ). Tuki maksetaan tuen edellytysten täyttyessä myös takautuvasti. Osallistumisilmoitus toimitetaan kuntaan vain kerran ja se on voimassa toistaiseksi, jollei tuottaja ilmoita muutoksista tai maidontuotannon lopettamisesta tai tuottajaa ei suljeta järjestelmän ulkopuolelle muusta syystä. Jos maatila (esim. yhtymä tai kuolinpesä) jaetaan tai maatilat muodostavat esim. yhtymän (maatilojen yhdistäminen), osallistumisilmoitus on annettava uudestaan. Osallistumisilmoitusta ei tarvitse antaa erikseen, jos ilmoitus koko tilan hallinnan siirrosta (lomake 156) on toimitettu kuntaan ja kysymyksessä on koko tilan sukupolvenvaihdos, kauppa, vuokraus tai koko tilan yhtymämuodon muutos. Osallistumisilmoitus on saatavissa internetosoitteesta hakusanalla mavi282 tai kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta Osallistumisilmoituksen allekirjoitus Lomake on allekirjoitettava ja päivättävä. Kaikkien maatilan omistajien ja koko tilan vuokraajien on allekirjoitettava lomake. Kaikkien omistajien allekirjoitus voidaan korvata viljelijätukiasiointiin valtuutetun allekirjoituksella, valtakirjalla tai yhtiömuodoissa nimenkirjoitusoikeudella. Allekirjoituksella hyväksyt MYEL-vanhuuseläkettä koskevien tietojen tarkistamisen Maatalousyrittäjien eläkelaitokselta. Maidon tuotantorenkaan kaikkien osakkaiden on allekirjoitettava osallistumisilmoitus. Jos allekirjoittajana on osakkaiden valtuuttama henkilö, valtakirjat on liitettävä osallistumisilmoitukseen. 7

8 3.2 Osallistumisilmoituksen peruuttaminen Tuottaja voi halutessaan peruuttaa osallistumisensa maidon tuotantotukijärjestelmään. Peruutus on tehtävä kirjallisesti kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Ilmoitus peruutuksesta on hyvä tehdä ennen kuukauden 10. päivää, jos tuottaja ei halua, että tuotantotuki maksetaan kyseisessä kuussa. Valvonnasta ilmoittamisen jälkeen tehtyä peruutusta ei voida hyväksyä. Maidontuotannon lopettamisilmoitus on jätettävä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään tuotannon lopettamista seuraavan kuukauden aikana. Lopettamisilmoitus on tehtävä kirjallisesti. Lopettamisilmoitus on vapaamuotoinen, mutta siinä on oltava tuotannon lopettamispäivämäärä. 3.3 Meijereiden sitoutuminen järjestelmään Meijereiden on annettava sitoumus maidon tuotantotukijärjestelmään. Sitoumus varmistaa sen, että meijeri toimittaa vastaanotettujen maitojen tuotanto- ja rasvatiedot Kiintiörekisteriin joka kuukauden 10. päivään mennessä. Luettelo sitoumuksen antaneista meijereistä on tämän ohjeen liitteenä. Tuottajan on varmistettava meijerin sitoutuminen järjestelmään ennen kuin toimittaa meijeriin maitoa. Maidosta ei makseta tuotantotukea, jos se on toimitettu meijeriin, joka ei ole sitoutunut maidon tuotantotukijärjestelmään tai on suljettu järjestelmän ulkopuolelle. 4 Tuotantotuen ehdot Maidon tuotantotuen myöntämisen ja maksamisen edellytyksenä on kansallisten tukien yhteisten ehtojen noudattaminen. Maidon tuotantotukea saadakseen hakijalla ei kuitenkaan tarvitse olla hallinnassaan viljelykseen soveltuvaa peltoa. Kansallisten tukien yhteisistä vaatimuksista on kerrottu Hakuoppaan luvussa 3. Hakuopas on saatavissa internetosoitteesta Oppaat ja lomakkeet Viljelijä Hakuoppaat ja Täyttöohjeet. 4.1 Tavanomainen tuotantotapa Tilalla on harjoitettava maidontuotantoa tavanomaisen tuotantotavan mukaan. Lehmien on oltava hakijan hallinnassa. Jos valvonnassa todetaan, että eläimiä on pidetty pelkästään tukien saamista varten, eikä kotieläintaloutta ole harjoitettu tavanomaisen tuotantotavan mukaisesti, maidon tuotantotukea ei makseta. 8

9 4.2 Eläinsuojelulainsäädäntö ja tuen maksaminen Eläinten hyvinvoinnista on huolehdittava eläinsuojelusäännösten mukaisesti. Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen keskeyttää maidon tuotantotuen maksamisen, jos tuenhakijaa epäillään eläinsuojelurikoksesta tai eläinsuojelurikkomuksesta ja asiassa on aloitettu syyteharkinta. Jos tuenhakija tai hänen perheyrityksensä jäsen on tuomittu eläinsuojelurikoksesta tai -rikkomuksesta ja määrätty eläintenpitokieltoon, maidon tuotantotukea ei makseta siltä tukivuodelta, jonka aikana viranomainen on todennut tuomioon johtaneen teon. Jos tuenhakija tai hänen perheyrityksensä jäsen on tuomittu eläintenpitokieltoon, maidon tuotantotukea ei makseta eläintenpitokieltoajalta eikä tekovuoden ja tuomion antamisen väliseltä ajalta. 5 Tuotantotuen maksaminen Meijerimaidon tuotantotukea maksetaan kuukausittain tuottajan ilmoittamalle tilille. Tuki on tuottajan tilillä viimeistään kolmen pankkipäivän kuluessa maksupäivästä. Osallistumisilmoituksen tultua voimaan maidon tuotantotuen maksut tarkistetaan koko kyseiseltä kiintiökaudelta ( ) ja tukivuodelta ( ). Tuotantotuki voidaan maksaa myös takautuvasti, jos tuen saamisen edellytykset täyttyvät. 5.1 Meijerimaito Meijerimaidon tuki maksetaan hakijalle kuukausittain meijerin Kiintiörekisteriin ilmoittaman tuotantotiedon perusteella. Meijerit tallentavat tuottajilta keräillyt maitomäärät Kiintiörekisteriin keräilyä seuraavan kuukauden 10. päivään mennessä. 5.2 Suoramyyntimaito Suoramyyntimaidon tuottajan on toimitettava osallistumisilmoituksen lisäksi vuosittain viimeistään suoramyynti-ilmoituslomake 230. Lomakkeella ilmoitetaan edellisen kiintiökauden tuotanto. Lomake palautetaan ELY-keskukseen tai Ahvenanmaan valtionvirastoon. Tuottaja voi halutessaan hakea tuen maksua myös kiintiökautta lyhyemmältä ajanjaksolta tuottamansa litramäärän perusteella palauttamalla ennakkoilmoituksen suoramyynnistä (Mavin lomake ) ELYkeskukseen tai Ahvenanmaan valtionvirastoon. Suoramyynti-ilmoitus (Mavin lomake 230) on kuitenkin aina palautettava, koska se toimii tuenmaksun lopullisena perusteena. Ennakkoilmoituksella ilmoitettu tuotanto korjataan vastaamaan suoramyynti-ilmoituksen tietoja, minkä seurauksena tukea voidaan maksaa takautuvasti lisää tai sitä voidaan joutua perimään takaisin. 9

10 Suoramyynti-ilmoitus on palautettava kiintiökaudelta viimeistään Maitokiintiön vaikutus tukeen Tuetun maidon määrää ja tilakohtaisen kiintiön täyttymistä seurataan kiintiökausittain ( ) todellisen tuotannon perusteella (ei rasvakorjatun tuotannon perusteella). Tuottajan kiintiötiedoissa tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa maksettavan tuen määrään. Kiintiöhakemukset on palautettava ELY- keskukseen tai Ahvenanmaan valtionvirastoon. Maitokiintiölomakkeet löytyvät internetistä osoitteesta esimerkiksi hakusanalla maitokiintiö. Tukijärjestelmä ottaa kuukausittaisen maksatuksen yhteydessä huomioon järjestelmään tallennetut kiintiömuutokset ja laskee tuotantotuen takautuvasti. Tämä saattaa aiheuttaa sekä lisämaksuja että jo maksetun tuen takaisinperintää. C-tukialueella tuotantorenkaiden tukea maksettaessa huomioidaan ainoastaan aktiiviosakkaan henkilökohtainen kiintiö, ei passiiviosakkaan kiintiötä. 5.4 Tukipäätös Tuensaajille lähetetään kuukausittain tuen maksun yhteydessä maksuilmoitus. Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen lähettää tuottajalle muutoksenhakukelpoisen tukipäätöksen maksetuista tuotantotuista vuodelta 2014 kiintiökauden päätyttyä heinä-elokuussa Tukipäätöksestä käy ilmi tukivuoden tuotantotuen maksun perusteena ollut maitomäärä sekä maksetun tuotantotuen kokonaismäärä. 5.5 Takaisinperintä Tukien takaisinperinnästä on kerrottu Hakuoppaan luvusta Hakuopas on saatavissa internetosoitteesta Oppaat ja lomakkeet Viljelijä Hakuoppaat ja Täyttöohjeet. 6 Valvonta 6.1 Meijerimaito 10 Maitoa meijeriin toimittavia tuottajia valvotaan tilakäynnein meijereiden ja maitoautojen valvontojen yhteydessä. Valvonnassa tarkastetaan, että tilan maidontuotantotiedot vastaavat tilan lypsylehmien

11 tuotantokykyä. Valvonnan yhteydessä tarkastetaan myös tilalta keräillyn maitomäärän vastaavuus meijerissä vastaanotettuun ja Kiintiörekisteriin ilmoitettuun maitomäärään. 6.2 Suoramyynti Maitoa suoraan kuluttajalle myyviä tuottajia valvotaan tilakäynnein. Tuottajan on pystyttävä esittämään varastokirjanpito, nautaeläinluettelo ja tositteet myydyistä maitomääristä. Toteutunutta suoramyyntiä verrataan tuottajan suoramyyntikiintiöön sekä maksettuun tuotantotukeen. 6.3 Kielletyt aineet Tuenhakija ei saa käyttää eläinten kasvattamisessa tai hoidossa Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 847/2008 eräiden lääkeaineiden käytön kieltämisestä tai rajoittamisesta eläimille tarkoitettuja aineita. Kiellettyjä aineita valvovat Aluehallintovirastojen eläinlääkärit täydentävien ehtojen valvonnan yhteydessä. Jos hakija on käyttänyt tai laittomasti pitänyt hallussaan sellaisia eläimille tarkoitettuja lääkeaineita, joiden hallussapito ja luvaton käyttö on kielletty, maidon tuotantotukea ei myönnetä kyseiseltä tukivuodelta. 6.4 Valvontaseuraamukset Valvontaseuraamuksista on kerrottu tarkemmin Pelto- ja eläintukien valvontaoppaassa, joka on saatavissa internetosoitteesta 11

12 7 Liitteet 7.1 Liite 1: Maidon tuotantotukea koskevat säädökset Vain voimassa olevat säädökset ovat virallisia lähteitä: EU-säädökset Komission päätös (2009/3067/EY) Suomen pohjoisten alueiden maataloutta koskevasta pitkäaikaisten kansallisten tukien järjestelmästä Komission päätös C(2014)510 Etelä-Suomen kansallisen tukijärjestelmän hyväksymisestä vuosiksi Neuvoston asetus 1234/2007 maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) Komission asetus 595/2004 maito- ja maitotuotealan maksun vahvistamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1788/2003 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Kansalliset säädökset Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista (1559/2001) Valtioneuvoston asetus vuodelta 2014 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta (13/2014) Valtioneuvoston asetus vuodelta 2014 maksettavasta pohjoisesta tuesta (14/2014) Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta vuonna 2014 (x/2014) Maa- ja metsätalousministeriön asetus maidon tuotantotuen hakemisesta ja maksamisen edellytyksistä (440/2009) Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisissa tuissa saaristoksi luettavista kuntien osa-alueista (27/2002) Maaseutuviraston määräys 3/14 kansallisten tukien hakuajoista vuonna 2014 Maaseutuviraston määräys 8/14 vuoden 2014 kansallisen maidon tuotantotuen maksamisesta 12

13 7.2 Liite 2: Osallistumisilmoituksen antaneet meijerit EVIJÄRVEN OSUUSMEIJERI HALKIVAHAN MEIJERI HIRVIJÄRVEN OSUUSMEIJERI HÄMEENLINNAN OSUUSMEIJERI HÄRMÄN SEUDUN OSUUSMEIJERI ILMAJOEN OSUUSMEIJERI INGMAN FOODS OY AB JUUSTOPORTTI FOOD OY JOMALA/ÅLANDS CENTRALANDELSLAG KASLINK FOODS OY KAUSTISEN OSUUSMEIJERI KITEEN MEIJERI OY KUUSAMON OSUUSMEIJERI LAAKSOJEN MAITOKUNTA LIMINGAN OSUUSMEIJERI MEJERIANDELSLAGET MILKA OSUUSKUNTA ITÄMAITO OSUUSKUNTA LÄNSI-MAITO OSUUSKUNTA MAITOKOLMIO OSUUSKUNTA MAITOMAA OSUUSKUNTA MAITO-SUOMI OSUUSKUNTA POHJOLAN MAITO OSUUSKUNTA SATAMAITO OSUUSKUNTA TUOTTAJAIN MAITO PAAVOLAN OSUUSMEIJERI / J. KARHUMAA PORLAMMIN OSUUSMEIJERI RANUAN MEIJERI OY RUHAN KARTANON MEIJERI 13

14 14

VUODEN 2014 HAKUOHJEET. Kansallinen uuhituki

VUODEN 2014 HAKUOHJEET. Kansallinen uuhituki VUODEN 2014 HAKUOHJEET Kansallinen uuhituki ISBN 978-952-453-808-4 (Painettu) ISSN 1797-402X (Painettu) ISBN 978-952-453-809-1 (Verkkojulkaisu) ISSN 1797-4429 (Verkkojulkaisu) Painopaikka: Edita Prima

Lisätiedot

Kansalliset kotieläintuet - vuoden 2015 hakuohjeet

Kansalliset kotieläintuet - vuoden 2015 hakuohjeet Kansalliset kotieläintuet - vuoden 2015 hakuohjeet Sika- ja siipikarjatalouden Etelä-Suomen tuki, pohjoinen kotieläintuki, sikaja siipikarjatalouden pohjoinen tuki sekä sikatalouden kriisituki Sisällysluettelo

Lisätiedot

HAKUOPAS. Haluatko viljelijätukihakumateriaalin vuonna 2014? Tee tilaus lomakkeella 101A

HAKUOPAS. Haluatko viljelijätukihakumateriaalin vuonna 2014? Tee tilaus lomakkeella 101A HAKUOPAS Haluatko viljelijätukihakumateriaalin vuonna 2014? Tee tilaus lomakkeella 101A 2013 Viimeinen palautuspäivä sähköisesti 30.4.2013 paperilomakkeilla 30.4.2013 Tilatuki Maatalouden ympäristötuki

Lisätiedot

1. Johdanto... 3. 2. Tuenhakijan muistilistat... 7. 3. Hakijan tukikelpoisuus... 10. 4. Aktiiviviljelijä... 17. 5. Tukien hakeminen...

1. Johdanto... 3. 2. Tuenhakijan muistilistat... 7. 3. Hakijan tukikelpoisuus... 10. 4. Aktiiviviljelijä... 17. 5. Tukien hakeminen... Hakuopas 2015 Sisällysluettelo 1. Johdanto....................................... 3 2. Tuenhakijan muistilistat............................... 7 3. Hakijan tukikelpoisuus................................

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJEET. Haluatko viljelijätukihakumateriaalin vuonna 2014? Tee tilaus lomakkeella 101A

TÄYTTÖOHJEET. Haluatko viljelijätukihakumateriaalin vuonna 2014? Tee tilaus lomakkeella 101A TÄYTTÖOHJEET Haluatko viljelijätukihakumateriaalin vuonna 2014? Tee tilaus lomakkeella 101A 2013 Maatilalomake 101A Tukihakemus 101B Maatilan osalliset 101D Tukihakemuksen peruslohkolomake 102A Tukihakemuksen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Pvm 25.4.2014 Dnro 637/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 19/14. Valtuutussäännökset:

MÄÄRÄYS. Pvm 25.4.2014 Dnro 637/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 19/14. Valtuutussäännökset: MÄÄRÄYS Pvm 25.4.2014 Dnro 637/54/2014 Maaseutuviraston määräyskokoelma 19/14 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom. ja 18 2 mom. Laki Euroopan unionin

Lisätiedot

KUITUPELLAVAN JA HAMPUN JALOSTUSTUKIOHJEET

KUITUPELLAVAN JA HAMPUN JALOSTUSTUKIOHJEET 2006 KUITUPELLAVAN JA HAMPUN JALOSTUSTUKIOHJEET MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ PL 30 00023 VALTIONEUVOSTO Puh. (09) 160 01 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Kuitutyypit... 3 1.2. Tuen saajat... 3 1.3.

Lisätiedot

LUONNONHAITTAKORVAUKSEN SITOUMUSEHDOT 2008

LUONNONHAITTAKORVAUKSEN SITOUMUSEHDOT 2008 LUONNONHAITTAKORVAUKSEN SITOUMUSEHDOT 2008 1. SITOUMUS JA SEN ANTAMISEN EDELLY- TYKSET 1.1 Viljelijä ja maatila Luonnonhaittakorvausta voidaan maksaa tässä selvitetyt ehdot täyttävälle viljelijälle. Viljelijällä

Lisätiedot

Maaseutuelinkeino-osasto PL 256 00101 HELSINKI Pvm 29.4.2008 Dnro 883/22/2008

Maaseutuelinkeino-osasto PL 256 00101 HELSINKI Pvm 29.4.2008 Dnro 883/22/2008 MAASEUTUVIRASTO MÄÄRÄYS Maaseutuelinkeino-osasto PL 256 00101 HELSINKI Pvm 29.4.2008 Dnro 883/22/2008 Maaseutuviraston määräyskokoelma 31/08 Valtuutussäännökset: Laki maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä

Lisätiedot

uudistuvat vuonna 2015

uudistuvat vuonna 2015 marraskuussa 2014. Esitteen tiedot perustuvat valmistelutilanteeseen Varmistathan lopulliset ehdot ennen tukihakua 2015. Maataloustuet uudistuvat vuonna 2015 mikä muuttuu? SISÄLLYS 2 3 Ennakoivaa tietoa

Lisätiedot

Opas valvonnasta. Pelto- ja eläintukien valvonta

Opas valvonnasta. Pelto- ja eläintukien valvonta Opas valvonnasta Pelto- ja eläintukien valvonta 2 Maaseutuviraston julkaisusarja: Hakuoppaita ja ohjeita Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Valvonnan menetelmät ja perusteet...5 2.1 Hallinnollinen valvonta

Lisätiedot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot HAKUOPAS Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot Sisältö 2 Yhteystiedot... 5 1 Johdanto... 6 2 Tuottajaorganisaation hyväksyminen... 7 2.1 Hyväksymisen yleiset edellytykset... 7 2.2 Hakemus tuottajaorganisaation

Lisätiedot

PELTOVALVONTAOHJE 2015

PELTOVALVONTAOHJE 2015 Dnro 1256/55/2015 PELTOVALVONTAOHJE 2015 Voimassa 17.6.2015 alkaen. 1 YLEISTÄ VALVONNOISTA... 5 1.1 TÄYDENTÄVÄT EHDOT... 5 1.2 Ilmoitukset laiminlyönneistä muille viranomaisille... 6 1.3 Tarkastusoikeus

Lisätiedot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot HAKUOPAS Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot Sisältö 2 Yhteystiedot... 5 1 Johdanto... 6 2 Tuottajaorganisaatioiden hyväksyminen... 7 2.1 Yleistä... 7 2.2 Hyväksynnän hakeminen... 8 2.3 Hyväksyttävät

Lisätiedot

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2011

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2011 MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2011 1 1. Sitoutuminen 1.1. Sitoutuminen järjestelmään 1.2. Sitoumuksen muutos ohjelmakauden vaihtuessa 2. Viljelijä ja maatila 3. Ikä 4. Vähimmäispinta-ala 5. Tukikelpoinen

Lisätiedot

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2009

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2009 MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2009 1 1. Sitoutuminen 2. Viljelijä ja maatila 3. Ikä 4. Vähimmäispinta-ala 5. Tukikelpoinen peltoala 5.1. Sitoumuksenalainen pinta-ala 5.2. Tukikelpoinen peltoala

Lisätiedot

Maatalouden tuki- ja valvontajärjestelmien yksinkertaistamista käsittelevän työryhmän loppuraportti

Maatalouden tuki- ja valvontajärjestelmien yksinkertaistamista käsittelevän työryhmän loppuraportti Maatalouden tuki- ja valvontajärjestelmien yksinkertaistamista käsittelevän työryhmän loppuraportti Helsinki 2008 Työryhmämuistio mmm 2008:12 Maatalouden tuki- ja valvontajärjestelmien yksinkertaistamista

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 608. Valtioneuvoston asetus. ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 608. Valtioneuvoston asetus. ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2000 N:o 608 609 SISÄLLYS N:o Sivu 608 Valtioneuvoston asetus ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2010

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2010 MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2010 1 1. Sitoutuminen 2. Viljelijä ja maatila 3. Ikä 4. Vähimmäispinta-ala 5. Tukikelpoinen peltoala 5.1. Sitoumuksenalainen pinta-ala 5.2. Tukikelpoinen peltoala

Lisätiedot

PELTOALAPERUSTEISTEN TUKIEN VALVONTAOHJE 2014

PELTOALAPERUSTEISTEN TUKIEN VALVONTAOHJE 2014 Dnro 3483/55/2014 PELTOALAPERUSTEISTEN TUKIEN VALVONTAOHJE 2014 Voimassa 16.6.2014 alkaen. 2 Sisällys 1. Yleistä valvontojen suorittamisesta... 7 1.1 Tarkastusoikeus... 7 1.2 Tarkastajaa koskevat edellytykset...

Lisätiedot

SATOVAHINKOKORVAUSHAKEMUS (lomakkeet 118 ja 212)

SATOVAHINKOKORVAUSHAKEMUS (lomakkeet 118 ja 212) 1 (12) Dnro 1320/55/2015 SATOVAHINKOKORVAUSHAKEMUS (lomakkeet 118 ja 212) Satovahinkotapauksissa ota yhteyttä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiseen. Jos haluat vain ilmoittaa satovahingosta etkä hae korvausta,

Lisätiedot

HAKUOPAS. Voin yksityinen varastointi

HAKUOPAS. Voin yksityinen varastointi HAKUOPAS Voin yksityinen varastointi 2015 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Tuen edellytykset... 4 2.1 Voin laatuvaatimukset... 4 2.2 Sopimusvarastoinnin kesto ja maksettavan tuen määrä... 4 2.3 Varastointi ja

Lisätiedot

OHJE TELEYRITYKSELLE LAAJAKAISTAHANKKEEN TUEN HAKEMISESTA ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSESTA

OHJE TELEYRITYKSELLE LAAJAKAISTAHANKKEEN TUEN HAKEMISESTA ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSESTA 1 Lnro 2340A OHJE TELEYRITYKSELLE LAAJAKAISTAHANKKEEN TUEN HAKEMISESTA ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSESTA Koskee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan myönnetyistä lisävaroista rahoitettavia

Lisätiedot

Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä

Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä Hakija Valmistelija Yhteyshenkilö Maksatustarkastaja Hankehakemus Rahoituspäätös Valvonta Maksatuspäätös Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä Maakunnan kehittämisrahan hakeminen ja myöntäminen Hankkeen

Lisätiedot

LUONNONHAITTAKORVAUKSEN KANSALLISEN LISÄOSAN SITOUMUSEHDOT 2010 MANNER-SUOMESSA

LUONNONHAITTAKORVAUKSEN KANSALLISEN LISÄOSAN SITOUMUSEHDOT 2010 MANNER-SUOMESSA 1 LUONNONHAITTAKORVAUKSEN KANSALLISEN LISÄOSAN SITOUMUSEHDOT 2010 MANNER-SUOMESSA 1. Sitoutuminen Viljelijä Luonnonhaittakorvauksen kansallista lisäosaa (jäljempänä LFA-lisäosa) voidaan maksaa LFA-lisäosan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus maatalouden rakennetuesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maatalouden rakennetuista annetun lain (1476/2007) nojalla: 1 luku

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Kuutoskaupunkien avoimet innovaatioalustat kä... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (11) 14.4.2015 EURA 2014/1688/09 02 01

Lisätiedot

YLEISKIRJE. Pvm 17.7.1997

YLEISKIRJE. Pvm 17.7.1997 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERiÖ PL232 00171 Helsinki YLEISKIRJE Pvm 17.7.1997 Dnro 2908/01/97 Maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelmanro 111/97 Maaseutuelinkeinopiirit, kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 240/2015 Valtioneuvoston asetus. maatalouden rakennetuesta

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 240/2015 Valtioneuvoston asetus. maatalouden rakennetuesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015 240/2015 Valtioneuvoston asetus maatalouden rakennetuesta Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen. ha.

MAANVUOKRASOPIMUS. Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen. ha. MAANVUOKRASOPIMUS Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRALAINEN Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRAUKSEN KOHDE kunnan/kaupungin

Lisätiedot