NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E Turku, , tark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015"

Transkriptio

1 NOUSIAISTEN KUNTA Keskustan ja kirkonseudun osayleiskaava Työ: E25837 Turku, , tark Sweco Ympäristö Oy PL TURKU Puhelin Telefax Toimistot: Turku, Oulu, Tampere ja Helsinki

2 1. JOHDANTO Alue ja sijainti 1.2. Laatimispäätös 1.3 Työohjelma 2. PERUSTIEDOT Kaavoitustilanne Maakuntakaavoitus Yleiskaavoitus Asemakaavoitus Ranta-asemakaavoitus 2.2 Maanomistus 2.3 Väkiluku ja väestön jakautuminen kunnan eri osiin 2.4 Työpaikat 2.5 Palvelut 2.6 Maisema 2.7 Kulttuuriympäristöarvot 2.8 Luonnonsuojelu 2.9 Arkeologia 2.10 Liikenne 2.11 Yhdyskuntatekniikka 2.12 Pohjakartta 3. TAVOITTEET Osayleiskaavan tavoitevuosi 3.3 Kunnan elinkeinopoliittisesta ohjelmasta johdetut tavoitteet 3.4 Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista johdetut tavoitteet 3.5. Sektorikohtaiset tavoitteet 4. MITOITUS Asuinalueet Toteutunut asuntorakentaminen Väkiluvun aiempi kehitys Väkiluvun tuleva kehitys Ennusteista johdetut aluevaraukset 4.2 Työpaikka-alueet 4.3 Palvelut 5. MAANKÄYTÖN VAIHTOEHDOT Rakenneyleiskaavassa tutkitut vaihtoehdot ja tehty aluevertailu 5.2 Kyläalueet... 19

3 6. OSAYLEISKAAVA JA SEN PERUSTELUT Keskeinen sisältö ja perustelut 6.2 Kaavan rakenne 6.3 Aluevaraukset 6.4 Kaavamääräykset 7. KAAVAN SUHDE MUIHIN SUUNNITELMIIN Kaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin 7.2 Kaavan suhde maakuntakaavaan 7.3 Kaavan suhde aikaisempaan yleiskaavoitukseen 7.4 Kaavan suhde detaljikaavoihin 7.5 Kaavan suhde kunnan muuhun suunnitteluun 8. OSAYLEISKAAVAN VAIKUTUKSET Yleistä vaikutusten arvioinnista 8.2 Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen 8.3 Vaikutukset yritystoimintaan 8.4 Vaikutukset palveluihin 8.5 Vaikutukset luontoon, ympäristöön ja maisemaan 8.6 Vaikutukset kulttuurihistoriallisiin arvoihin 8.7 Vaikutukset ihmisten terveyteen ja elinoloihin 8.8 Vaikutukset pohja- ja pintavesiin sekä maaperään 8.9 Vaikutukset ilmanlaatuun 8.10 Vaikutukset liikenteeseen 8.11 Vaikutukset energiatalouteen 8.12 Taloudelliset vaikutukset 9. KAAVAN TOTEUTUS JA SEURANTA Oikeusvaikutteisen osayleiskaavan merkitys 9.2 Yksityiskohtainen suunnittelu 9.3 Vaiheittaisuus, epävarmuustekijät 9.4 Seuranta 10. SUUNNITTELUN VAIHEET Aloitus 10.2 Perusselvitysvaihe 10.3 Luonnosvaihe 10.4 Ehdotusvaihe 10.5 Tarkistettu Ehdotus 10.6 Hyväksyminen LIITTEET..46

4 NOUSIAINEN SWECO Ympäristö Oy 1 NOUSIAISTEN KUNTA KESKUSTAN JA KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVA 1. JOHDANTO Nousiaisten kunnan Keskustan ja kirkonseudun osayleiskaavan selostus, joka koskee päivättyä osayleiskaavakarttaa. Osayleiskaava on MRL 42 :n mukainen oikeusvaikutteinen yleiskaava. 1.1 Alue ja sijainti Osayleiskaavan alue käsittää Nousiaisten keskustaajaman eli Nummen ympäristöineen, valtatie 8:n lähialueet Maskun rajalta Mynämäen rajalle, aseman seudun sekä kirkonkylän eli Koljolan ympäristöineen. Tällä alueella on kunnan kaikki asemakaavoitetut alueet ja suurin osa julkisista ja yksityisistä palveluista. Alueelle todennäköisesti sijoittuvat kaikki kunnan seuraavat asemakaavoitettavat asunto-, liike- ja yritysalueet sekä pääosa julkisista palveluista. OAS:n liite 1: Kaavoitettava alue 1.2. Laatimispäätös Nousiaisten kunta päätti osayleiskaavan laadinnasta Työohjelma Työn aluksi laadittiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa esitettiin alustava työohjelma. Kunnanhallitus hyväksyi sen ja se asetettiin nähtäville. Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 2. PERUSTIEDOT 2.1 Kaavoitustilanne Maakuntakaavoitus Nousiaisten ja koko Varsinais-Suomen maakuntakaavoituksesta vastaa Varsinais-Suomen liitto. Ympäristöministeriö vahvisti Loimaan, Turunmaan ja Vakka-Suomen seutukuntien sekä Turun seudun kehyskuntien maakuntakaavan Maakuntakaavan keskeisimmät aluevaraukset osayleiskaavan alueella: - Keskusta ympäristöineen on taajamatoimintojen aluetta (A 514). - Kirkonkylä eli Koljola (at 601) ja Kaisela (at 610) ovat kyliä. - Kaitaraisten valtatiehen tukeutuva lähiseudun työpaikka-alueeksi suunniteltu teollisuusalue, kohdemerkintä (tp 602). - Valtatie 8 on osoitettu moottoritienä koko Nousiaisten osalle (mt/r, punainen kaksoisviiva). - Yhdysteitä (yt) - Ulkoilureittejä - Rautatie kulkee alueen poikki. Asema on osoitettu uutena raideliikenteen liikennepaikkana. Asemanseutu on osoitettu raideliikenteeseen tukeutuvana taajamatoimintojen kehittämisen kohdealueena (punainen katkoviivaympyrä). - Kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta tärkeä alue on koko Hirvijokilaakso Maskun Lemun rajalta Kulolaan.

5 NOUSIAINEN SWECO Ympäristö Oy 2 - useita muinaisjäännöskohteita (sm) ja -alueita (sma), rakennussuojelukohteita (srr) ja alueita (sra). - Siirtoviemäri Mynämäestä Turkuun vesihuoltolinjana (V) - Suurjännitelinja Lemusta Nummelle (Z) OAS:n liite 2: Maakuntakaava Yleiskaavoitus Alueella on voimassa kunnanvaltuuston hyväksymät osayleiskaavat: - Kirkonseudun osayleiskaava, hyväksytty Keskustan osayleiskaava, hyväksytty Kunnanvaltuuston hyväksymät osayleiskaavat ovat oikeusvaikutuksettomia, joten ne ovat ohjanneet asemakaavoitusta ja rakennuslupien myöntämistä vain yleisellä tasolla. Kuitenkin niissä osoitetuista uusista rakentamisalueista suuri osa on toteutunut viimeksi kuluneiden 15 vuoden aikana. Keskustan ja kirkonseudun uudella osayleiskaavalla korvataan em. kaavat käytännössä saman alueen osalta vähäisin aluerajaustarkistuksin. Em. Keskustan osayleiskaavan alueelle on kunnanvaltuusto hyväksynyt oikeusvaikutteisen Nummen läntisen alueen osayleiskaavan suppealle alueelle valtatien ja keskustan väliin. Sen rakentamiseen osoitetut alueet on joko rakennettu tai rakennetaan lähitulevaisuudessa. Ko. kaavan alue ei kuulu tähän osayleiskaavaan. OAS:n liite 3: Osayleiskaava- ja asemakaava-alueet Nousiaisten koko kunnan alueen kattavan rakenneyleiskaavan kunnanvaltuusto hyväksyi Rakenneyleiskaavatyössä selvitettiin ja vertailtiin uusia mahdollisia laajempia asemakaavoitettavia asuin- ja yritysalueita. Rakenneyleiskaava sisältää myös keskeisimmät maankäyttöön liittyvät aluevaraukset, päätiestön, vesihuollon ratkaisut, arvokkaat maisemaja kulttuuriympäristöalueet, laajat vapaat alueet, hiljaiset alueet, tuulivoimatuotantoon soveltuvan alueen jne. Rakenneyleiskaava toimii oikeusvaikutteisten osayleiskaavojen laadinnan pohja-aineistona. Liite 2: Ote rakenneyleiskaavasta Asemakaavoitus Nousiaisiin on laadittu asemakaavoja vaiheittain usean vuosikymmenen aikana. Asemakaavoitettua aluetta on yhteensä 271,0 hehtaaria. Asemakaava-alueista yksi (Kirkonseudun alue) on kirkolta noin kilometri Vahdon suuntaan. Muut asemakaavoitetut alueet ovat Nummella ja sen ympärillä mahtuen säteeltään metrisen ympyrän sisään. Tärkeimmät asemakaavoitetut kokonaisuudet ovat: - keskusta (Nummi) ja liikealue (Neste ym.) 50 ha - Vuorenpää 29 ha - Rästäsmäki-Linnamäki-Miekkavuori 85 ha - Santamala-Karhunperkko-Lammasvuori 69 ha - Kirkonseudun alue 49 ha - ns. Telesten alue (vihannespakkaamo) 4 ha Asemakaava-alueet ovat jonkin verran erillään toisistaan. Tämä johtuu lähinnä siitä, että kuntaa ja samalla keskustaa halkovan Hirvijoen saviperäinen laakso on hyvää viljelysmaata ja rakentamiseen huonommin sopivaa. Asemakaava-alueiden sijoittumiseen ovat vaikuttaneet myös ennen kaavoitusta vuosisatojen aikana muodostuneet rakentamisalueet sekä maanomistus. Kirkonkylä oli vielä 1940-luvulle asti kunnan keskus. Sittemmin keskustatoiminnot siirtyivät ja rakentuivat Nummen kylämäelle ja sen tuntumaan ja myös lähipelloille. Kylämäki

6 NOUSIAINEN SWECO Ympäristö Oy 3 erottuu kuitenkin edelleen selvästi peltojen ympäröimänä kokonaisuutena. Asemakaavoitus alkoi 1960-luvun loppupuolella. Voimassa olevat asemakaavat on koottu numeeriseksi asemakaavayhdistelmäksi. OAS:n liite 3: Osayleiskaava- ja asemakaava-alueet Ranta-asemakaavoitus Nousiaisten alueelle ei ole laadittu ranta-asemakaavoja. Lähes koko kunnan poikki ja osayleiskaavan läpi 10,0 kilometrin matkalla kulkevan Hirvijoen ranta-alueet eivät ole potentiaalisia loma-asumisalueita, joten niille ei varmastikaan jatkossakaan laadita rantaasemakaavoja. 2.2 Maanomistus Pääosa kunnan alueesta on yksityisessä omistuksessa. Kunnan maanomistus on melko hajanainen käsittäen monenlaisia maa-alueita. Liite 3: Kunnan maanomistus 2.3 Väkiluku ja väestön jakautuminen kunnan eri osiin Koko kunnan väkiluku oli 4846 vuoden 2012 lopussa ( ). Muita väestötietoja kokoko kunnasta (lähde: Tilastokeskus, internet-sivusto, ) Nousiainen Koko maa Maapinta-ala, km Taajama-aste, % ,8 84,6 Väestö Väkiluku Väkiluvun muutos, % ,7 0, vuotiaiden osuus väestöstä, % ,2 16, vuotiaiden osuus väestöstä, % ,6 64,8 65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % ,2 18,8 Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % ,8 5,4 Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % ,9 3,6 Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä Syntyneiden enemmyys, henkilöä Perheiden lukumäärä Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja Asuminen Asuntokuntien lukumäärä Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % ,4 30,4 91,0 54,4 Kesämökkien lukumäärä

7 NOUSIAINEN SWECO Ympäristö Oy 4 Koulutus Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % Työmarkkinat 67,6 67,7 23,1 28,2 Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä Työllisten osuus vuotiaista, % ,6 60,7 Työttömyysaste, % ,9 9,8 Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % ,7 67,4 Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % ,8 3,7 Jalostuksen työpaikkojen osuus, % ,7 22,1 Palvelujen työpaikkojen osuus, % ,4 72,9 Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti ,1 1,3 1,1 1,29 Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % ,8 24,0 Yritykset Yritystoimipaikkojen lukumäärä Osayleiskaavan alueella asukkaita on: - Vuorenpää Keskusta Linnamäki, Rästäsmäki, Santamala Asemanseutu, Mulja, Kaitarainen, Repola Asemanseutu Koljola, Kärmälä, Alakylä Topoinen, Koljolan pohjois-koillispuoli 400 Yhteensä 3400 Edellä olevat tiedot ja arviot perustuvat Tilastokeskuksen asukaslukuihin tilastoalueittain. Tilastoaluejaon rajat eivät noudattele yhdyskuntarakennetta, teitä eikä muita selviä rajoja. Lisäksi ne ovat varsin erikokoisia ja osa suurimmista alueista ei sisälly kokonaan osayleiskaavan alueeseen. Asuminen keskittyy asemakaava-alueiden lisäksi kyliin ja pääteiden varsiin. Asemakaavoittamattomista asuinaluekeskittymistä suurimmat ovat Nummen ja Koljolan ympärillä. Niitä täydentävät Kaitaraisten ja aseman alueet. Mainitut kylät yhdessä asemakaava-alueiden kanssa muodostavat maankäytön kehittämisen kannalta kunnan keskeisen alueen, joka on tämän osayleiskaavan alue. Asuinrakentamisen tiheys noudattelee luonnollisesti asukasmääräjakaumaa osa-alueittain. Kunnan alueen kaikki kerrostalot ja rivitaloista suurin osa on keskustassa tai sen tuntumassa.

8 NOUSIAINEN SWECO Ympäristö Oy 5 Vuonna 2008 Nousiaisissa oli 1876 vakituisesti asuttua asuntoa. Niistä omakotitaloja oli 1495 (80 %), rivitaloasuntoja 208 (11 %) ja kerrostaloasuntoja 132 (7 %). Tilastoissa luokittelemattomia asuntoja oli 41 (2 %). 2.4 Työpaikat Tilastotietoja kunnan työpaikoista on edellisen kappaleen taulukossa. 2.5 Palvelut Työpaikkojen kokonaismäärä on noussut vuodesta 2007 vain 24:lla työpaikalla käy noin 660 kuntalaista ja 475 kunnan ulkopuolelta. Yrityksiä Nousiaisissa toimii noin 250. Monet niistä ovat yhden henkilön yrityksiä. Suurin työnantaja on kunta, jossa vakituisia työntekijöitä on noin 180. Osa-aikaisia ym. on noin 80. Perinteisen laskutavan mukaan kunnan työpaikkaomavaraisuusaste on 49 %. Todellinen työpaikkaomavaraisuusaste eli se, moniko kuntalainen on töissä asuinkunnassaan, on 29 %. Kuntalaisista käy kunnan ulkopuolella töissä 1619 työllistä. Pendelöintiaste eli asuinkunnan ulkopuolella työssäkäyvien osuus kaikista työllisistä (100 miinus todellinen työpaikkaomavaraisuus) on siten 71 %. Pendelöintiaste on noussut tasaisesti. 20 vuotta sitten se oli 47 % ja 10 vuotta sitten 60 %. Tämä johtuu siitä, että väkiluvun kasvaessa työpaikkojen määrä on pysynyt lähes ennallaan Julkiset palvelut Päiväkodit ja päivähoito Nummella on kaksi vakituista päiväkotia, Vappula ja Nuppula. Koljolassa on yksi päiväkoti, jonka nimi on Puolen hehtaarin päiväkoti. Esiopetusikäisten lasten tarvitsemaa päivähoitoa annetaan lisäksi Nummen ja Kirkonpiirin kouluilla. Perhepäivähoitopaikkoja on ympäri kuntaa. Koulut Esiopetusta ja perusopetusta koululuokille 1-6 annetaan osayleiskaava-alueella Nummen ja Kirkonpiirin kouluissa sekä muissa kunnan kouluissa Paijulassa ja Valpperissa. Osayleiskaava-alueella Nummella on Henrikin koulu koululuokille 7-9 ja Nousiaisten lukio. Nämä ovat samalla koulukeskusalueella. Terveydenhoito, sosiaaliset palvelut Nousiainen perusti perusturvakuntayhtymä Akselin keväällä 2010 yhdessä Maskun ja Mynämäen kuntien kanssa. Terveyskeskus on Maskussa Nousiaisten rajan tuntumassa välittömästi osayleiskaava-alueen rajalla. Nummella on terveysasema, vanhainkoti Moisiokoti ja erityisryhmien palveluasuntoja. Virkistyspalvelut Kaava-alueen virkistyspalveluita ovat: - urheilukenttä ja erillinen heittokenttä Koljolassa - pallo- ja luistelukentät sekä liikuntasalit koulujen yhteydessä - kuntorata Nummella - skeittiparkki ja frisbeegolfrata Henrikin koululla - kuntosali Kirkkotien varrella kirkolta jonkin matkaa Nummelle päin Muut julkiset palvelut osayleiskaavan alueella - pääkirjasto Nummella - kirkko ja kirkkoherranvirasto Koljolassa. - Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen paloasema Nummella

9 NOUSIAINEN SWECO Ympäristö Oy Yksityiset palvelut Päivittäistavarakauppoja on kunnan alueella neljä, joista Nummella kolme (S-Market, Valintatalo, K-Extra) ja Koljolassa yksi (K-Ailio). Päivittäistavarakauppojen vähyydestä ja pienuudesta johtuen kunnasta valuu ostovoimaa naapurikuntiin. Nummelta, Paijulasta ja Koljolasta käydään asioimassa paljon Maskussa ja Mynämäessä. Valpperista käydään lisäksi mm. Ruskon Vahdolla. Suurin asiakasvirta on kuitenkin selvästi Raisioon ja Turkuun. Peruspalvelut, kuten pankki, apteekki ja asiamiesposti sijaitsevat Nummen asemakaavaalueella. Nummella on myös muita kaupallisia palveluja, kuten leipomo, pizzeria, huoltoasema (jossa ruokaravintola sekä pikaruokaravintola), autoliike, autokorjaamo, automaalaamo, pyöräliike, vakuutustoimisto, hautaustoimisto, kampaamoja ja hierontapalveluja. 2.6 Maisema Kaava-alueen maisema on kuvattu maisemaselvityksessä. Liite 4: Maisemaselvitys 2.7 Kulttuuriympäristöarvot Valtakunnallisesti merkittävät alueet Valtakunnallisesti merkittäviä rakennetun kulttuuriympäristön alueita Nousiaisissa on kirkon alue lähiympäristöineen. Näiden ns. RKY-kohteiden vuonna 2009 julkaistun tarkistuksen yhteydessä tämä alue supistui huomattavasti ja muut kunnan alueelle vastaavasti luokitellut kohteet jäivät pois. Maakunnallisesti merkittävät alueet Turun seudun kehyskuntien ym. maakuntakaavassa Nummen-Kirkonkylän välinen alue on osoitettu "kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta tärkeäksi alueeksi". Paikallisesti merkittävät alueet Perinteinen vuosisatoja vanha Nousiaisten maisema ja kulttuuriympäristö ovat nimenomaan viljelysmaisemaa. Paikallisesti on tärkeätä, että maisemassa säilyvät vanhat maatilojen talouskeskukset ja laajat peltoaukeat. Tarkempia maankäytön suunnitelmia laadittaessa on selvitetty paikallisesti arvokkaat ja säilytettävät pihapiirit ja rakennukset. Suojelu- ja säilyttämismääräyksillä ei saa kuitenkaan rajoittaa uudisrakentamista ja muuta maankäyttöä niin, että vaikeutetaan toimivien maatilojen toimintaa. Maatalousmaisemassa on aivan olennaista, että maataloutta harjoitetaan. Rakennetun kulttuuriympäristön kohteet Rakennettuun kulttuuriympäristöön ja maisemaan kuuluvat olennaisesti rakennusryhmät ja rakennukset pihapiireineen. Maakuntakaavassa on esitetty merkittävimmät rakennetun ympäristön kohteet ja kokonaisuudet. Asemakaavoissa ne ja paikallisesti arvokkaat kohteet on osoitettu tarkemmin sijainnin ja kaavamääräysten osalta. Varsinais-Suomen maakuntamuseo on inventoinut koko kunnan alueen vanhan rakennuskannan. Osayleiskaava-alueen vanhan rakennuskannan valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaiksi arvotetut kohteet on taulukoitu liitteeseen 5 ja osoitettu kaavakartalla. Liite 5: Vanha rakennuskanta Liite 5B: Seudullisesti merkittävät ryhmäkokonaisuudet

10 NOUSIAINEN SWECO Ympäristö Oy Luonnonsuojelu Aiemmat selvitykset Kunnan alueen arvokkaat luontokohteet on aiemmin selvitetty. Raportti on julkaistu mm. kunnan internet-sivuilla. Kunkin asemakaavan laadinnan yhteydessä on laadittu yksityiskohtainen luontoselvitys, mikäli alue on ollut luonnontilainen. Rakennettujen alueiden ja peltoalueiden kaavoituksen yhteydessä luontoselvityksiä ei ole laadittu. Osayleiskaavan luontoselvitys Osayleiskaavatyön yhteydessä tehtiin alueen luontoarvojen perusselvitys, jonka raportti on kokonaisuudessaan selostuksen liitteenä. Liite 6: Liite 6B: Luontoselvitys Luontokohteet ja -alueet 2.9 Arkeologia Nousiaisten alueella on verraten paljon tunnettuja muinaisjäännöksiä. Osayleiskaavan alueelle olevat kohteet ominaisuus- ja sijaintitietoineen on koottu liitteenä olevaan luetteloon ja osoitettu kaavakartalla. Kohteet on osoitettu Museoviraston muinaisjäännösrekisterin perusteella, joka hankittiin kaavan pohja-aineistoksi keväällä 2013 sekä tarkistettu museon antamien lausuntojen perusteella. Liite 7: Muinaisjäännökset 2.10 Liikenne Maantiet Nousiaisten poikki kulkee valtatie 8 Turku-Rauma-Pori-Oulu. Se on valtakunnallinen runkotie. Valtatie 8 on suunniteltu välillä Raisio-Nousiainen moottoritieksi. Tien yleissuunnitelma ja tiesuunnitelma on hyväksytty Liikennevirastossa ja ne ovat lainvoimaisia. Valtatie 8:n välille Nousiainen-Mynämäki on valmistunut yleissuunnitelma. Myös se tullaan hyväksymään Liikennevirastossa. Yhteysväliä saatetaan kehitettää rakentamalla ohituskaistat välille Nousiainen-Kurjenmäki. Valtatieltä Nummen kohdalta lähtevät tärkeimmät kunnan sisäiset maantiet: - maantie 1912 Maskun Lemuun (Lemuntie), jolta yhdystie Maskuun (Akkoistentie) - maantie 1914 Nousiaisten Kaiselan, Paijulan ja Nutturlan kautta Mynämäen Mietoisiin (Mietoistentie) - maantie 2010 Nousiaisten kirkonkylän kautta Ruskon Vahdolle (Koljolantie, Vahdontie) Nummelta lähtevät yhdystiet täydentävät taajaman ja lähialueiden maantieverkkoa: - yhdystie Kaitaraisiin (Kaitaraistentie), jolta yhdystie valtatien risteykseen (Mietoistentie) - yhdystie kirkon ja Alakylän kautta Maskuun (Kirkkotie, Halisojantie) - valtatien rinnakkaistienä toimiva yhdystie Maskuun (Maskuntie) Kirkonkylästä lähtevät: - maantie 2014 Valpperiin (Valpperintie) - yhdystie Kaitaraisiin valtatie 8:lle (Repolantie) Kaitaraisista lähtevät:

11 NOUSIAINEN SWECO Ympäristö Oy 8 - yhdystie Paistanojan ja Mynämäen suuntaan (Vainiopohjantie) - yhdystie Mynämäkeen (Mynämäentie), jolta yhdystie Kärrysiin ja Nutturlaan - yhdystie pohjoiseen Paistanojan suuntaan (Paistanojantie) Valtatie, maantiet ja yhdystiet muodostavat osayleiskaavan alueen runkoverkon. Sitä täydentää asemakaava-alueiden katuverkko ja haja-asutusalueella yksityistiet. Rautatie Osayleiskaava-alueen poikki kulkee Turku-Uusikaupunki -rata. Liite 8: Liikenneselvitys 2.11 Yhdyskuntatekniikka Kunnan vesijohto ulottuu pääteiden suunnissa ympäri kuntaa ja kattaa suurimman osan asutuista alueista. Asemakaava-alueilla on vesijohto- ja viemäriverkosto. Kunnan alueen vedenottamot ovat Valpperin pohjoispuolella Sipilässä ja Takkulassa. Vesitorni on Maskun keskustan tuntumassa. Nousiainen on liittynyt Turun Kakolan jätevedenpuhdistamoon. Liite 10: Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet 2.12 Pohjakartta Osayleiskaavan pohjakarttana on Maanmittauslaitoksen tuottama peruskartta 1: mittakaavassa. Sitä täydentää numeerinen kiinteistörajapiirros (NKRK). Kartta ja kaava ovat KKJ-koordinaattijärjestelmässä kaistassa 1.

12 NOUSIAINEN SWECO Ympäristö Oy 9 3. TAVOITTEET 3.1 Yleiset tavoitteet Osayleiskaavan tavoitteena on suunnitella toimiva yhdyskuntarakenne, jossa eri toimintojen laajeneville aluevarauksille on osoitettu kullekin parhaiten soveltuvat sijoituspaikat. Suunnittelun perustana on olemassa oleva yhdyskuntarakenne, rakennettu ympäristö, maisema ja luonnonarvot sekä ympäristöhaittojen vähentäminen. Toimintojen sijoittamisessa otetaan huomioon yhdyskuntarakenteen taloudellisuus ja ekologinen kestävyys sekä elinympäristön turvallisuus, terveellisyys ja tasapaino. Osayleiskaava on MRL 42 :n mukainen oikeusvaikutteinen yleiskaava. Tämän kaavan pohjalta laaditaan vaiheittain seuraavassa vaiheessa asemakaavoja. Haja-asutusalueella voidaan tämän kaavan perusteella myöntää rakennuslupia kaavan mukaiseen rakentamiseen. Osayleiskaavan tavoitteena on: - osoittaa uusia asemakaavoitettavia rakentamisalueita asumista, yksityisiä ja julkisia palveluja sekä työpaikkarakentamista varten - osoittaa lähinnä kylätaajamiin jonkin verran uusia asuinrakennuspaikkoja - osoittaa asemakaavoitetut alueet ja olemassa olevat rakennuspaikat niiden käyttötarkoitusta vastaavalla yleiskaavamerkinnällä - sovittaa valtatie 8:n suunnitellut parantamistoimenpiteet kunnan maankäyttöön - osoittaa nykyistä maantie- ja katuverkkoa täydentävät tiet - osoittaa nykyistä kevyen liikenteen väyläverkkoa ja ulkoilureittejä täydentävät uudet reitit - tarkentaa alueita, jotka ympäristö- ja maisema-arvojen vaalimiseksi ja arvokkaan kulttuuriympäristön säilyttämiseksi on syytä jättää tehokkaamman rakentamisen ulkopuolelle - osoittaa suojeltavat ja säilytettävät luontoalueet ja lisäksi jättää rakentamisen ulkopuolelle laajimmat yhtenäiset metsäalueet sekä avoimet peltoalueet - turvata maa- ja metsätalouden toimintaedellytykset Keskeistä uusia rakentamisalueita osoitettaessa on: - sijainti nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen liittyen - sijainti nykyiseen maantie- ja katuverkkoon ja joukkoliikennereitteihin nähden - sijainti nykyiseen kunnallistekniseen verkostoon nähden - ympäristöseikat, rakentamisen soveltuminen maisemaan, luontoarvoihin, maaperään - asumiseen soveltuvien alueiden sijainti peruspalveluihin nähden - maanomistus (kunnan omistamat alueet on kaavoitettavissa varmemmin; mahdollisesti hankittavat alueet) Näiden lähtökohtina toimivat: - maakuntakaavan aluevaraukset - kunnan rakenneyleiskaavan aluevaraukset - kunnan hyväksytty kaavoitusohjelma, joka sisältää tavoitteellisen kaavoitusjärjestyksen ja aikataulun. 3.2 Osayleiskaavan tavoitevuosi Osayleiskaavan tavoitevuosi on Turun seudun rakennemallin mukaisesti Osayleiskaava pyrkii osoittamaan suunnittelualueen rakenteen kehittymissuunnat ja uudet rakentamisalueet sekä toimii ohjeena kunnan maankäytön muulle järjestämiselle ja maapolitiikalle tavoitevuoteen asti.

13 NOUSIAINEN SWECO Ympäristö Oy Kunnan elinkeinopoliittisesta ohjelmasta johdetut tavoitteet Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman Päivitystyö on tarkoitus käynnistää. Ohjelmassa todetaan, että: - elinkeinopoliittisilla toimenpiteillä Nousiaisten kunta toteuttaa itselleen asettamiaan tavoitteita: työpaikkojen synnyttäminen ja säilyttäminen, verotulojen kasvattaminen sekä asukkaiden palvelujen tuottaminen ja edelleen parantaminen - elinkeinotoiminnan monipuolistaminen yritys- ja liiketonttitarjonnan turvaamisella - työpaikkaomavaraisuuden pienenemisen pysäyttäminen ja kääntäminen kasvuun. - Infrastruktuurin saattaminen palvelemaan laaja-alaisesti kuntalaisia ja elinkeinoelämää kunnanvaltuuston hyväksymän vesihuoltosuunnitelman mukaisesti - maaseudun ja maatalouden paikallisen luonnonympäristön ja osaamisen parantaminen ja hyödyntäminen - kunnassa edustettuina olevien merkittävien tuotannonalojen, kuten puu- ja ITteollisuuden, sekä palvelujen toimintaedellytysten edelleen parantaminen - kunta huolehtii yritystonttien tarjonnan riittävyydestä tarpeellisin maanhankinta- ja kaavoitustoimenpitein sekä tarvittavan kunnallistekniikan rakentamisesta tonteille. - valtatie 8:n eteläisen liittymän tuntumasta pyritään hankkimaan maa-aluetta hyödynnettäväksi liiketonttitarjonnassa. - kunta selvittää erillisen yritysalueen toteuttamisen mahdollisuuden - lähipalvelujen tarjonnan säilymisestä Nousiaisissa ovat vastuussa yrittäjien ja kunnan lisäksi kaikki kuntalaiset. - käynnistetään yrittäjien, maataloustuottajien ja kunnan yhteistyönä oman kunnan lähipalvelujen ja tuotteiden käytön lisäämiseen tähtäävä kampanja 3.4 Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista johdetut tavoitteet Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista (VAT). Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan Maankäyttö- ja rakennuslain 24 :n 2 momentin mukaan alueidenkäytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. Tämä velvoite koskee oikeudellisesti kaikkea kaavoitusta. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) kannalta keskeisimpiä lakeja ovat luonnonsuojelulaki, metsälaki, vesilaki, maa-aineslaki, rakennussuojelulaki, muinaismuistolaki ja ympäristönsuojelulaki. Näissä laeissa säädetään muiden tavoitteiden ohella myös suojelusta kyseisellä toimialalla ja asetetaan rajoituksia ympäristön muuttamiselle. Keskeisimpiä valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita on lueteltu seuraavassa ja johdettu niistä osayleiskaavan tavoitteita: - Yleiskaavoituksessa lähtökohtana on oltava perusteltu väestönkehitysarvio. Taajama- ja maaseutualueiden väestöjakautuma on tarkasteltava pitkällä aikavälillä. -> väkiluvun kehitysennuste ja perustelut ovat kappaleessa 4 - Alueidenkäytön suunnittelussa tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä. Uusia huomattavia asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen alueita ei tule sijoittaa irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta. -> uusia rakentamisalueita osoitetaan nykyisen rakenteen sisältä ja niin läheltä kuin mahdollista kuitenkaan unohtamatta muita VAT-tavoitteita, kuten kulttuuriperintö, virkistysalueet jne. - Vähittäiskaupan suuryksiköt sijoitetaan tukemaan yhdyskuntarakennetta. Näistä tavoitteista voidaan poiketa, jos tarve- ja vaikutusselvityksiin perustuen pystytään osoittamaan, että alueen käyttöönotto on kestävän kehityksen mukaista. -> vähittäiskaupan suuryksiköitä ei ole tarkoitus osoittaa Nousiaisiin. - Alueidenkäytöllä tuetaan aluerakenteen tasapainoista kehittämistä sekä elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja kansainvälisen aseman vahvistamista hyödyntämällä mahdollisimman hyvin olemassa olevia rakenteita sekä edistämällä elinympäristön

14 NOUSIAINEN SWECO Ympäristö Oy 11 laadun parantamista ja luonnon voimavarojen kestävää hyödyntämistä. Aluerakenteen ja alueidenkäytön kehittäminen perustuu ensisijaisesti alueiden omiin vahvuuksiin ja sijaintitekijöihin. -> Nousiainen on moottoritieksi rakennettavan valtatie 8:n varrella alle 20 minuutin ajomatkan päässä Turun keskustasta. Nousiaisissa on tilaa rakentaa, asua ja yrittää. - Yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että palvelut ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa ja mahdollisuuksien mukaan asuinalueiden läheisyydessä siten, että henkilöautoliikenteen tarve on mahdollisimman vähäinen. Liikenneturvallisuutta sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä parannetaan. Alueidenkäytöllä edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä osoittamalla elinkeinotoiminnalle riittävästi sijoittumismahdollisuuksia olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta hyödyntäen. Runsaasti henkilöliikennettä aiheuttavat elinkeinoelämän toiminnot suunnataan olemassa olevan yhdyskuntarakenteen sisään tai muutoin hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle. -> Työpaikkaomavaraisuutta kasvatetaan niin, että kunnan alueelle muodostetaan vetovoimaisia työpaikka-alueita hyvien yhteyksien tuntumaan. -> osayleiskaavalla haetaan uusia alueita taajamarakenteen sisältä - Alueidenkäytössä on varattava riittävät alueet jalankulun ja pyöräilyn verkostoja varten sekä edistettävä verkostojen jatkuvuutta, turvallisuutta ja laatua. -> kevyen liikenteen verkkoa täydennetään liittämällä uudet kaavoitettavat alueet nykyiseen verkkoon. Lisäksi kaavalla osoitetaan - Alueidenkäytöllä edistetään elollisen ja elottoman luonnon kannalta arvokkaiden ja herkkien alueiden monimuotoisuuden säilymistä. Ekologisten yhteyksien säilymistä suojelualueiden sekä tarpeen mukaan niiden ja muiden arvokkaiden luonnonalueiden välillä edistetään. -> Uutta rakentamista ei osoiteta niin, että merkittävät luontoarvot heikentyvät - Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet. Alueidenkäyttöä on ohjattava siten, ettei näitä aluekokonaisuuksia tarpeettomasti pirstota. -> Nousiaisissa on laajoja metsäalueita, joihin ei kohdistu merkittäviä rakentamispaineita ja haja-asutusluonteinen rakentaminen ei niitä olennaisesti supista. Keskustan laajenemisalueita suunniteltaessa osoitetaan taajamarakenteeseen liittyviä lähivirkistysalueita, joista osa on laajempia kokonaisuuksia. Kaavalla pyritään osoittamaan hiljaisia alueita - Alueidenkäytössä turvataan energiahuollon valtakunnalliset tarpeet ja edistetään uusiutuvien energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia. -> Kaukolämmön käyttöä pyritään edistämään maankäyttöratkaisuin. Tuulivoimatuotannolle sopivia alueita ei löytyne kaavan alueelta. - Alueidenkäytöllä edistetään kansallisen kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön säilymistä. -> Kaavalla osoitetaan valtakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön sekä maakunnallisesti merkittävän kulttuurimaiseman lueet. - Alueidenkäytön suunnittelussa on maaseudun asutusta sekä matkailu- ja vapaaajan toimintoja suunnattava tukemaan maaseudun taajamia ja kyläverkostoa sekä infrastruktuuria. -> Keskustan ja kirkonseudun sekä tiheimmin asuttujen kylien nykyiset hyvät maankäyttöratkaisut turvataan ja olemassa olevaa yhdyskuntatekniikkaa hyödynnetään - Ilman erityisiä perusteita ei hyviä ja yhtenäisiä peltoalueita tule ottaa taajamatoimintojen käyttöön eikä hyviä ja laajoja metsätalousalueita pirstoa muulla maankäytöllä > yhtenäiset ja laajat maa- ja metsätalousalueet säilytetään taajamatoiminnoilta vapaina

15 NOUSIAINEN SWECO Ympäristö Oy Sektorikohtaisia tavoitteita Asuminen Koko kunnan rakenneyleiskaavassa on alustavasti määritelty tavoitteita uuden asuinrakentamisen sijoittumiselle. Uusia laajempia ja asemakaavoitettavia asuntoalueita osoitetaan pääasiassa nykyisten asemakaava-alueiden tuntumaan. Palvelut, yritykset Palveluiden säilymistä ja kehittymistä sekä pk-teollisuuden ja muiden yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä pyritään turvaamaan osoittamalla niille riittävästi aluevarauksia hyvien yhteyksien varresta. Tavoitteena on kunnan työpaikkaomavaraisuuden kasvattaminen. Lähtökohtana aluevarauksille on rakenneyleiskaava. Tieverkko Teiden osalta kaavassa sovitetaan yhteen valtatie 8:aa koskevat suunnitelmat ja niiden vaikutukset alueen tieverkkoon ja maankäyttöön. Tavoitteena on sujuva ja turvallinen tieja katuverkko. Vapaa-alueet Yhtenäisiä rakentamisesta vapaita alueita pyritään jättämään niin, että maa- ja metsätalouden toimintaedellytykset säilyvät ja niin, että metsäalueita riittää jokamiehenoikeuteen perustuvaan virkistyskäyttöön. Rakentamisen rajoittaminen laajoilla peltoaukeilla vaikuttaa maaseutumaiseman säilymiseen. Suojelu Kaavassa osoitetaan arvokkaat luonnonsuojelualueet ja -kohteet niiden tyyppien edellyttämillä aluevaraus- tai kohdemerkinnöillä. Muinaisjäännökset osoitetaan muinaisjäännösrekisterin tietojen perusteella. 4. MITOITUS 4.1 Asuinalueet Toteutunut asuntorakentaminen Asuntorakentamisen määrä viimeisimpinä vuosikymmeninä: Vuotuinen tuotanto keskimäärin Vuodet Asunnot Asunnot/ Pientalo- Rivitalo- Kerrostaloyhteensä vuosi asuntoja asuntoja asuntoja Yhteensä 2000-luvulla Asuntojen jakauma talotyypeittäin 2000-luvulla 85 % 8 % 8 % Asuntorakentamisen määrä on viimeisen 40 vuoden aikana ollut varsin tasaista luvun lama ja viime vuosien taantuma vähensivät rakentamista jonkin verran.

16 NOUSIAINEN SWECO Ympäristö Oy Väkiluvun aiempi kehitys Nousiainen on kasvanut väkiluvultaan melko tasaisesti luvulla kasvu oli 16,5 %, luvulla 4,8 % ja 2000-luvulla 15,3 %. Väkiluvun kehitys vuosina : luvulla väkiluvun kasvu oli hitaampaa kuin 1980-luvulla. Samankaltainen kasvukehitys oli monissa muissakin Varsinais-Suomen kunnissa. Sen sijaan 2000-luvulla Nousiaisten väkiluku kasvoi useisiin lähikuntiin verrattuna enemmän palautuen samaan kasvuvauhtiin kuin 1980-luvulla Väkiluvun tuleva kehitys Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035:ssä Nousiaisten keskusta on luokiteltu ydinkaupunkialueen lähialueen keskukseksi, joka kasvaa edullisen sijaintinsa vuoksi. Muita samaan luokkaan kuuluvia keskuksia ovat Rusko, Lieto, Masku ja Kaarinan Piikkiö. Nousiaisten keskustan asukasluku oli 1281 vuonna Tuosta ajankohdasta vuoteen 2009 kasvu oli 65 % ja asukasluku nousi 2116:een. Rakennemallin mukaan asukasluku kasvaa 697:llä vuoteen 2035 mennessä kasvun ollessa 33 %. Turun painoarvoa ja kilpailukykyä maakuntakeskuksena on rakennemalliratkaisussa lisätty keskittämällä väestönkasvun ja asunto- ja työpaikkarakentamisen painopiste Turkuun ja ydinkaupunkiseudulle. Väestönkasvusta 80 % ( asukasta) on osoitettu ydinkaupunkiseudulle ensisijaisesti yhdyskuntarakennetta tiivistäen ja 20 % ( asukasta) ydinkaupunkiseudun ulkopuolisiin taajamiin ja niiden välittömään läheisyyteen asemakaavoitetuille alueille. Tuosta asukkaasta Nousiaisten keskustaan ja sen tuntumaan on tulossa edellä mainitun mukaisesti 697 asukkaan lisäys, joista vajaa viidesosa sijoittunee osayleiskaava-alueen ulkopuolelle. Otteita Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035:n aineistosta Yhteenvetoa tilastoista ja asumiseen vaikuttavista tukimekanismeista : Tulevaisuuden väestökehitykseen ja sitä arvioivien laskelmien tuloksiin vaikuttavat muuttoliike ja ikärakenne. Muuttoliikkeeseen ja syntyvyyteen vaikuttavat kuitenkin erilaiset yhteiskuntapoliittiset asiat kuten taloustilanne, erilaiset valtion tai kunnan subventiot mm. verotuksen ja tukien kautta sekä kuntien ja alueiden kaavoitus- ja investointipolitiikka. Tilastokeskus laatii muutaman vuoden välein ns. trendi- ja omavaraislaskelmat tulevaisuuden väestökehityksestä kunnittain ja ikäryhmittäin. Trendilaskelma perustuu pääasiassa siihen oletukseen, että syntyvyyden ja kuolleisuuden kehitys sekä muuttoliike

17 NOUSIAINEN SWECO Ympäristö Oy 14 ovat tulevaisuudessakin samansuuntaisia, kuin ne ovat olleet muutaman viimeisen vuoden aikana. Laskelmia tulkittaessa on hyvä muistaa helppo ja lyhyt tulkintaohje: Jos sama meno jatkuu, kehitys on seuraavanlainen. Varsinais-Suomen toteutunut väestökehitys on jäänyt viime vuosina Tilastokeskuksen trendilaskelmien mukaisesta kehityksestä jälkeen. Vaikka nettomuutto on 2000-luvulla vähentynyt, jokainen uusi Tilastokeskuksen trendilaskelma on kuitenkin ollut aiempaa trendilaskelmaa positiivisempi eli laskelmissa väestönkasvua on voimistettu joka kerta. Vuonna 2001 väestönkasvun oletettiin jo hiipuvan vuoden 2025 jälkeen. Kolme vuotta myöhemmin, väestönkasvun hiipuminen oletettiin tapahtuvan vasta 10 vuotta myöhemmin, vuoden 2035 jälkeen. Tuoreimmissa laskelmissa vuosilta 2007 ja 2009 väestönkasvun hiipumista ei ole nähtävissä ainakaan vielä vuonna Nämä viimeisimmät laskelmat näyttävät kuvioissa eroavan selkeästi edeltäjistään. Uusissa laskelmissa on tehty enemmän töitä alueellisten erojen huomioimiseksi. Laskelmien ero näkyy myös Nousiaisten kunnan osalta: Nousiaisten väkiluku näyttää laskelmien mukaan kasvavan. Kuten aiempinakin vuosina tähän kehitykseen vaikuttavat mm. seuraavat seikat: - pientalorakentaminen on Turun kaupunkiseudulla edelleen kasvussa - Nousiaisissa on tarjolla pientalotontteja - kuntaan on muuttanut ja kuntaan hakeutuu paljon lapsiperheitä, jotka asuvat mieluummin maaseututaajamassa kuin kaupungeissa. Tähän vaikuttavat mm. asuntojen ja tonttien korkea hintataso kaupungeissa ja rauhallisempi elinpiiri. Nousiaisissa on 4,8 prosenttiyksikköä enemmän 0-14-vuotiaita kuin koko maassa (21,2 %/16,4 %) - kerros- ja rivitaloja on rakennettu kunnan keskustaan tarpeeksi niin, että esim. vanhusväestön muuttaminen haja-asutusalueelta palveluiden ääreen on ollut mahdollista oman kunnan alueella

18 NOUSIAINEN SWECO Ympäristö Oy 15 Tilastokeskuksen trendilaskelmat Nousiaisten koko kunnan väkiluvusta osayleiskaavan tavoitevuonna 2035 ovat: Laskentavuosi Väkilukulaskelma Ennusteista johdetut aluevaraukset Osayleiskaavan mitoitusta käsittelevässä kappaleessa 4.1 esitetty rakentamisalueiden mitoitus perustuu edellä esitettyyn sekä siihen, että 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen mukainen aikana tapahtunut väkiluvun kasvu jatkuu ja sen myötä asuntorakentaminen jatkuu myös samalla tasolla. Molemmissa saattaa tapahtua myös kehityksen kiihtymistä. Tuo sekä aluevarausten toteutumisen epävarmuustekijät huomioiden osayleiskaavassa voidaan perustellusti osoittaa myös jonkin verran ylimitoitusta. Vuotuinen tonttimaan tarve omakotitaloja varten voidaan arvioida näillä perusteilla: - omakotitalotontin pinta-ala asemakaava-alueella 1400 m m 2 x 25 tonttia/vuosi = m 2 tonttimaata - tonttimaan lisäksi katualueita, suojaviheraluetta ja lähivirkistysalueita noin 40 % tonttimaan lisäksi -> raakamaan tarve 1,4 x m 2 = 4,9 ha/vuosi - 21 vuoden ( ) rakentamiseen tarvitaan 103 hehtaaria raakamaata Vuotuinen tonttimaan tarve rivitaloja varten: - rivitalotontin pinta-ala asemakaava-alueella 4000 m 2 - rakentamisen määrä 3 asuntoa/vuosi eli yksi 6-asuntoinen rivitalo joka toinen vuosi - tonttimaata tarvitaan 2000 m 2 /vuosi - lisäksi lasketaan katualuetta ym. 20 % tonttimaan lisäksi -> raakamaan tarve 1,2 x 2000 m 2 = 2400 m 2-21 vuoden ( ) rakentamiseen tarvitaan noin 5 hehtaaria raakamaata Vuotuinen tonttimaan tarve kerrostaloja varten: - kerrostalotontin pinta-ala asemakaava-alueella 5000 m 2 - rakentamisen määrä 3 asuntoa/vuosi eli yksi 12-asuntoinen kerrostalo joka neljäs vuosi - tonttimaata tarvitaan 1250 m 2 /vuosi - lisäksi lasketaan katualuetta ym. 20 % tonttimaan lisäksi -> raakamaan tarve 1,2 x 1250 m 2 = 1500 m 2-21 vuoden ( ) rakentamiseen tarvitaan noin 3 hehtaaria raakamaata Em. arviot perustuvat siihen, että kaikki asuntorakentaminen sijoittuisi asemakaavoitettavalle alueelle. Rivitalojen ja kerrostalojen osalta näin varmasti onkin, mutta osa omakotitalorakentamisesta sijoittuu kyliin ja valitettavasti ehkä vähän myös haja-asutusalueelle. Vuosittainen kysynnän vaihtelu on suurta, mutta pitemmällä aikavälillä tasaista. Kunnalla tulee olla koko ajan tarjolla vähintään hieman yli vuotuisen tuotannon verran, ehkä noin 1,3- kertainen määrä tontteja, jos rakentamisen määrä ja kunnan kasvu pidetään samanlaisena kuin se melko pitkällä aikavälillä on ollut. Omakotitalotontteja tulisi olla tarjolla noin 35, jotta niitä olisi tarpeeksi ja jotta rakentajille olisi erilaisia vaihtoehtoja. Rivitalotontteja tulisi olla tarjolla noin viisi ja kerrostalotontteja noin kolme. Tällaisella varannolla yksityisille rakentajille ja rakennusliikkeille on tarjolla tarpeeksi mahdollisuuksia.

19 NOUSIAINEN SWECO Ympäristö Oy 16 Asemakaavoitettuja omakotitalotontteja on kunnalla myynnissä kesäkuun 2013 tilanteen mukaan seuraavasti: - Karhunperkko I (ns. Matinkujan alue) 12 (4 jo myyty) - Karhunperkko II (toteutus alkaa 2013) 20 - Karhunperkko III (myöhempi vaihe) 29 (ja 9 yksityisellä) - Kirkonseutu 1 eli kunnalla yhteensä 33 tonttia myynnissä ja kaavoitettua reserviä 29 tonttia. Asemakaavoitettuja rakentamattomia rivitalotontteja on - Rästäsmäessä 1 Asemakaavoitettuja rakentamattomia kerrostalotontteja on kunnalla myynnissä yksi aivan keskustassa. 4.2 Työpaikka-alueet Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035 Keskustahakuisille työpaikoille on luotu parempia edellytyksiä myös ydinkaupunkialuetta ympäröivissä alue- ja lähikeskuksissa. Aura, Lieto, Masku, Mynämäki, Nousiainen, Paimio, Parainen, Piikkiö ja Rusko ovat aluekeskuksina kaupallisten ja julkisten palveluiden keskittymiä ja niihin sijoittuu myös toimistotyyppisiä työpaikkoja. Myös lähikeskuksiin ja palvelukyliin sijoittuu työpaikkoja mm. lähipalveluiden myötä. Työpaikkojen sijoittumisperiaate ydinkaupunkialueen ulkopuolisissa keskuksissa on sama kuin ydinkaupunkialueellakin: palvelu- ja työvoimavaltaiset työpaikat sijoittuvat keskuksiin ja teolliset tai tilaa vievät työpaikkatoiminnot keskusten ulkopuolelle, kuitenkin lyhyen jalankulku- ja pyöräilyetäisyyden piiriin. Ydinkaupunkialueen ulkopuolella työpaikka-alueita ei kuitenkaan ole rakennemallissa osoitettu erillisellä merkinnällä, vaan työpaikkojen sijoittuminen ratkaistaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Tällöin voidaan parhaiten varmistua siitä, että elinkeinoja kehitetään ympäristö ja sen paikalliset erityispiirteet huomioiden Mitoitus Toimitilojen kokonaiskerrosala Nousiaisissa oli vuonna 2008 yhteensä kerrosalaneliömetriä (k-m 2 ). Toimitilaa oli siten 59 k-m 2 /työpaikka. Vertailun vuoksi esim. Maskussa toimitilaa on 63 k-m 2 /työpaikka ja Ruskolla 71 k-m 2 /työpaikka. Mitoituslaskentaan esim. 65 k-m 2 /työpaikka antaa pohjan. Pienteollisuus- ja varastorakennusten kokonaiskerrosala Nousiaisissa vuonna 2008 oli k-m 2 ja niissä oli työntekijöitä 258. Tällaisten työpaikkojen kerrosalamäärä on siten 113 k-m 2 /työpaikka Asemakaavoitetulle 2500 neliömetrin pienteollisuustontille tehokkuudella e=0,35 rakennettuna sijoittuu noin 8 työpaikkaa. Alueväljyysluvulla 0,25 laskettuna esim. 10 ha raakamaaalueelle sijoittuisi noin 220 työpaikkaa, mikäli alue toteutuisi täydellä tonttitehokkuudella. Näin ei usein kuitenkaan tapahdu ja lisäksi on huomioitava, että Nousiaisten kaltaisissa kunnissa osa tällaisen alueen yrityksistä on varastotyyppisiä, joissa työpaikkoja on tuotantoyrityksiä vähemmän. Voidaan realistisesti arvioida, että 10 ha yritysalueelle sijoittuisi työpaikkaa. Tällaisen alueen kaavoittaminen ja tonttimyynnin aloittaminen yrityksille on ainoa mahdollisuus merkittävästi lisätä Nousiaisten työpaikkamäärää ja -omavaraisuutta sekä vähentää työmatkaliikennettä. Kunnalla tulisi olla koko ajan tarjolla erilaisia tonttivaihtoehtoja yritysrakentamista varten, jotta työpaikkoja ja palveluja muodostuisi tasaisesti. Jokaisesta yrityksestä, joka on kiinnostunut rakentamaan kunnan alueelle, tulisi "pitää kiinni". Työpaikkaomavaraisuutta voidaan kasvat-

20 NOUSIAINEN SWECO Ympäristö Oy 17 taa vain tarjoamalla yrityksille mahdollisuuksia rakentamiseen. Osa yrityksistä haluaa hyvät valtatieyhteydet, osa hyötyy näkyvyydestä ja osalle tärkeätä on tontin koko. Nousiaisten alueella ei ole yhtään hyvien yhteyksien varressa olevaa yritysaluetta. Kun arvioidaan tonttien vuotuinen menekki ja yritysalueeseen tarvittavat investoinnit (maanhankinta, suunnittelu, kadut, kunnallistekniikka, tontinmuodostus), voidaan todeta, että kunnan on tarpeen muodostaa ensin ainakin yksi yritysaluekokonaisuus ja sen toteutumisen edetessä aloittaa seuraavan valmistelu. Osayleiskaavassa osoitetaan uusia yritysalueita. Asemakaavoitettuja yritystontteja on vapaana: - Lammasvuoren alueella Repolantien varressa kolme tonttia, kaavamerkintä T-2, pinta-alat m 2. - Keskustassa on kaksi rakentamatonta asuin- ja liikerakennusten tonttia (AL) yksityisellä maalla, mutta niille ei voi sijoittua tuotantotoimintaa Vireillä on Kaitaraisten yritysalueen asemakaavoitus. Alue on 13,9 hehtaarin laajuinen. Noin puolet alueesta on kunnan omistuksessa ja puolet yksityisellä. Lisäksi kunnalla on yritysrakentamiseen sopivaa maata aseman ja radan vieressä noin 7000 m Palvelut Julkisia ja yksityisiä palveluja varten kunnan alueella on vain vähän tontteja tarjolla. Keskustassa on kunnalla yksi rakentamaton asuin- ja liikerakennusten tonttia (AL) ja yksityisellä maalla toinen. Rakenneyleiskaavassa osoitetaan palvelualuevarauksia rakenteellisesti hyviltä paikoilta ilman että niiden välittömiä toteuttamismahdollisuuksia on tutkittu. Aluevarauksia tarkennetaan osayleiskaavoissa tai asemakaavojen muutoksin. Keskustan uusi 100-paikkainen päiväkoti valmistui vuonna Sen johdosta vapautui kaksi pientä tonttia muuhun palvelurakentamiseen. Kunnantalon vieressä on osin rakentamatonta YH-aluetta, mutta se on rakentamistilanteesta johtuen otettavissa käyttöön melko vaikeasti ilman asemakaavan muutosta. Päiväkotihankkeen valmistelussa kunta haki keskustasta tai sen välittömästä läheisyydestä sopivia alueita. Tämä toi esille sen, että maanomistus ja liikenneyhteydet huomioiden asemakaavoitus- ja toteuttamiskelpoista maata on tarjolla kovin vähän. Tilastokeskuksen mukaan alle kouluikäisten lasten määrä Nousiaisissa on kasvussa. Vuonna 2011 alle 6-vuotiaita lapsia oli 542. Vuoden 2020 ennuste on 568 lasta, joten kasvuennuste on 26 lapsen verran. Liikenneyhteyksien lähivuosina parantuessa asukasmäärä saattaa lisääntyä vielä ennusteesta ja syntyvyyden kasvu osaltaan lisää päivähoitotarvetta. Uusi päiväkoti Nummella riittää jonkin aikaa, mutta jos kasvua tapahtuu ennakoitua nopeammin, on uudisrakentaminen tarpeen. Esiopetuksen sijoittuminen koulujen tiloihin auttaa päivähoidon järjestelyissä niin kauan, kunnes koulut tarvitsevat luokat omaan käyttöönsä. Siinä tapauksessa päivähoitotilat eivät tule riittämään nykyisessä mitoituksessa. Kaavoitettaessa lähivuosina uusia alueita olisikin hyvä varata tontti mahdolliselle päiväkodille asuntoalueiden tuntumaan. Uusien koulutilojen rakentamiseen tulisi varautua ensi vaiheessa Nummen alueella, koska uudet asuinaluevaraukset painottuvat tälle alueelle.

21 NOUSIAINEN SWECO Ympäristö Oy MAANKÄYTÖN VAIHTOEHDOT 5.1 Rakenneyleiskaavassa tutkitut vaihtoehdot ja tehty aluevertailu Koko kunnan rakenneyleiskaava hyväksyttiin Se toimii etenkin yleiskaavoituksen ja asemakaavoituksen pohjana. Rakenneyleiskaavatyössä haettiin maankäytön vaihtoehtoja. Uusien mahdollisten asunto- ja yritysalueiden vertailemiseksi käytettiin monenlaisia vertailuperusteita. Ne jakautuivat viiteen pääluokkaan: - yhdyskuntarakenne - aluekokonaisuus - luonto, ympäristö ja maisema - rakennetun ympäristön suojelu - muut seikat Pääluokat jakautuivat useaan alakohtaan. Asuntoaluevertailussa niitä oli 20 ja yritysaluevertailussa 18. Eri asioita painotettiin eri tavoin. Uudet asuntoalueet Rakenneyleiskaavassa vertailtiin neljää eri aluetta uusiksi asuntoalueiksi. Ne valittiin keskustan osayleiskaavan aluevarausten perusteella sekä kunnan asettaman ohjausryhmän antaman ohjeistuksen mukaisesti. Kaikki alueet ovat lähellä nykyisiä asemakaava-alueita. Vertailtuja alueita oli riittävästi ainakin rakenneyleiskaavan tavoitevuosi 2020 huomioon ottaen. Ne saivat pisteitä seuraavasti: - Karhunperkko Santamalan ja Miekkavuoren (Rästäsmäen) välissä 40 p - Linnamäen alueen laajeneminen pohjoiseen 34 p - Kylävuori Nummen ja Hirvijoen kaakkoispuolella 26 p - Vuorenpään eteläpuoli 28 p Uusien asuntoalueiden vertailuperusteet ja -taulukko ovat rakenneyleiskaavan aineistossa. Karhunperkon alueen asemakaavoitus käynnistyi välittömästi. Kaava sai lainvoiman kesällä 2012 ja ensimmäisenä toteutettavan osa-alueet tontit ovat myynnissä. Alue sijaitsee aiemmin asemakaavoitettujen ja toteutuneiden alueiden välissä rakenteellisesti hyvässä paikassa. Alue liitetään kohtuukustannuksin katuverkkoon ja kunnallistekniikkaan vuonna Muut kolme aluetta saivat pisteitä tasaisesti. Kylävuori uutena alueena jäi pisteissä hieman, koska erillisen uuden alueen käyttöönotto vaatii uuden alueelle johtavan tien ja kunnallistekniikan. Kylävuoren alue sekä Linnamäen ja Vuorenpään laajenemisalueet ovat otettavissa asemakaavoituksen piiriin, kun yksityisten maanomistajien kanssa päästään tarvittaviin sopimuksiin. Alueiden laadulliset kriteerit ovat kunnossa. Uudet yritysalueet Uusien mahdollisten yritysalueiden vertailuperusteet jakautuvat samalla tavalla viiteen pääluokkaan kuin asuntoalueiden vertailuperusteet. Työssä vertailtiin kolmea eri aluetta. Nämä valittiin hyvien maantieyhteyksien tuntumasta sekä ohjausryhmän antaman ohjeistuksen mukaisesti. Alueet saivat vertailussa pisteitä seuraavasti: - Aseman seutu radan varressa 29 p - Kaitaraisten alue valtatien varressa 38 p - Mietoistentien varsi valtatien länsipuolella 27 p - Kaitaraistentien ja valtatien väli valtatien itäpuolella 28 p Uusien yritysalueiden vertailuperusteet ja -taulukko ovat rakenneyleiskaavan aineistossa.

22 NOUSIAINEN SWECO Ympäristö Oy 19 Alueet saivat yhdyskuntarakenteen ja aluekokonaisuuden perusteella pisteitä tasaisesti (27, 27, 26 ja 21). Eroja tuli etenkin luonto-, maisema- ja ympäristöseikoista, koska Aseman alue ja Mietoistentien varsi ovat avointa tasaista peltoa ja kulttuurimaisema-aluetta, johon tiivis yritysrakentaminen ei sovi niin hyvin kuin metsämaastoon. Kaitaraisten alue sai pisteitä lisäksi valtatienäkyvyydestä. Kaitaraistentien ja valtatien välialue sai pisteitä erityisesti sijainnistaan keskustan tuntumassa. Alueen maastonmuodot ovat kuitenkin vaikeat ja liikenne alueelle kulkisi kapeaa Kaitaraistentietä keskustan läpi tai pohjoispuolelta asutun alueen läpi. Näistä seikoista tulee vähennyspisteitä. Vaihtoehtoja rajoittavat tekijät Em. vertailuihin ei otettu keskustan sellaisia lähialueita, - jotka ovat peltoa kulttuurimaisemassa - joilla korkeuserot ovat huomattavan suuria - joille kulkeminen on vaikeata tai korkeita kustannuksia aiheuttava - jotka ovat valtatien melualueella Nämä arvot, olosuhteet ja haitat rajaavat mahdollisten ja todellisten rakentamisalueiden vaihtoehtoja huomattavan merkittävästi osayleiskaava-alueella. Rajoittavia tekijöitä ovat lisäksi rakentamiseen heikosti sopiva maaperä (peltoalueiden savikot) ja tuulisuus avoimella peltoaukealla. Peltojen pysyminen viljelykäytössä on tietenkin maatalouden kannalta ensiarvoisen tärkeätä, mutta myös perinteisen maiseman ja kulttuuriympäristön säilymisen kannalta. Nämä perusteet eivät kuitenkaan poissulje sitä, etteikö peltomaita jonkin verran voitaisiin kaavoittaa ja rakentaa sellaisilla pienehköillä alueilla, jotka liittyvät olevaan tai tulevaan yhdyskuntarakenteeseen. 5.2 Kyläalueet Kyläalueille ja niiden tuntumaan rakennetaan haja-asutustyyppisesti, kuten aikaisemminkin. Vanhasta rakennuskannasta pääosin koostuvien pienten kylien tai taloryhmien yhteyteen tai tuntumaan rakentaminen olisi toisaalta rakenteellisesti ja maisemallisesti perusteltua, jos samalla vapaa-alueet (pellot, metsät) jäisivät rakentamisen ulkopuolelle. Toisaalta niillä on maisemallista ja paikallista arvoa. Tällaisia kyliä tai taloryhmäkokonaisuuksia ovat osayleiskaava-alueella mm. Laihoinen valtatie 8:n länsipuolella, Kaitarainen valtatien itäpuolella sen tuntumassa, Alakylä kirkon tuntumassa sekä Palo ja Kulola Valpperintien varressa. Näistä Laihoinen on laajentunut länsipuoliselle metsäalueelle ja Alakylä kaakkoiselle metsäalueelle ilman kaavallista ohjausta ja ilman, että pitemmälle näkyvät arvot ovat heikentyneet. Haja-asutustyyppiseen rakentamiseen on löydettävissä vastaavia vaihtoehtoisia paikkoja. Niiden tulisi olla olevien maanteiden tai yksityisteiden tuntumassa ja liitettävissä ensisijaisesti kunnalliseen vesihuoltoverkostoon. Rakentamista tulee rajoittaa, jos vesihuolto ei ole järjestettävissä kohtuullisin kustannuksin. Poistettu lause Khall päätös

23 NOUSIAINEN SWECO Ympäristö Oy OSAYLEISKAAVA JA SEN PERUSTELUT 6.1 Keskeinen sisältö ja perustelut Osayleiskaava osoittaa uusia rakentamisalueita asumista, yksityisiä ja julkisia palveluja sekä työpaikkarakentamista varten. Toisaalta rakenneyleiskaava osoittaa alueita, jotka luonto-, ympäristö- ja maisema-arvojen vaalimiseksi ja arvokkaan kulttuuriympäristön säilyttämiseksi on tarpeen jättää rakentamisen ulkopuolelle joko täysin tai pääosin. 6.2 Kaavan rakenne Rakenteen yleispiirteet Uusia tiiviimmän rakentamisen rakentamisalueita on osoitettu Nummen asemakaavoitettujen alueiden tuntumaan. Nämä alueet tullaan suunnittelemaan tarkemmin asemakaavoilla. Perusselvitykset osoittavat suoraan tai välillisesti erilaisia alueita, joille laajempi rakentaminen ei ole mahdollista tai suotavaa: - suojelualueet ja alueet, joilla on luontokohteita ja muinaisjäännöksiä - kulttuuriympäristön kannalta arvokas alue - laajat peltoaukeat - laajat yhtenäiset metsäalueet - Hirvijoen, Fatijoen ja Paistanojan jokilaaksot - valtatien melualue Käänteisesti em. alueiden ulkopuolelle jäävät alueet sopivat parhaiten laajempaan, asemakaavoilla suunniteltavaan rakentamiseen. Näiden alueiden sijoittumista suhteessa nykyisiin asemakaava-alueisiin ja muihin taajamiin sekä tiestöön ja kunnallistekniikkaan on tutkittu. Nämä alueet luontaisesti täydentävät nykyistä yhdyskuntarakennetta. Nousiaisten keskustan laajentaminen asemakaavoittamattomille lähialueille on haastavaa lähinnä kulttuurimaisema-arvoista johtuen. Keskustaa ympäröivät länteen ja lounaaseen avautuvan jokilaakson savikkopellot, joten rakentamisolosuhteet eivät ole parhaat mahdolliset tai ainakin kustannuksiltaan korkeata. Jokilaakson molemmin puolin keskustan tuntumassa on korkeahkoja kalliometsiä, joihin yritysrakentamisen sopii heikosti. Näillä keskustan läheisillä metsäalueilla on lisäksi asuntoalueita (Rästäsmäki, Linnamäki, Santamala, Vuorenpää), joiden tuntumaan etenkin yritysalueet soveltuvat heikosti. Keskustan ja em. asuntoalueiden tuntumassa tulee lisäksi olla vapaa-alueita. Näillä perusteilla uudet alueet sijoittuvat nykyisen asemakaavoitetun alueen reunoille ja ympärille. Täydennysrakentamista sopii keskustaan vain rajallisesti Asuinalueet Uusia rakentamisalueita on osoitettu pääkappaleissa 4 ja 5 esitettyjen mitoitus- ja vertailuperusteiden mukaisesti. Rakentamisalueet (asemakaavoitettavat alueet) on osoitettu yleiskaavan tarkkuudella. Alueiden suunnittelu tarkentuu laadittavalla osayleiskaavalla tai asemakaavoilla. Osayleiskaavassa osoitetut uudet asuntoalueet on pääosin tarkoitettu omakotitalorakentamiseen. Kerrostalojen ja rivitalojen rakentamisen on osoitettu tavoitteiden mukainen määrä aluetta. Uusille laajoille omakotitaloalueille sopii jossain määrin myös rivitalot. Kerrostalojen tulisi sijoittua keskustan tuntumaan tai uusien alueiden etuosaan samalla tavalla kuin Vuorenpään ensimmäinen alue on rakennettu. Tiiviimpi rakentaminen aiheuttaa enemmän alueen sisäistä liikennettä ja siksi kerrostalojen ja rivitalojen tulisi sijaita alueen etuosassa keskustasta ja pääteiltä katsottuna. Kaavassa on todettu nykyiset asemakaavoitetut alueet omilla aluevarausmerkinnöillään.

24 NOUSIAINEN SWECO Ympäristö Oy 21 Kylät ja muut asumisen tiivistymät on osoitettu niin ikään omalla merkinnällään. Asuminen on tiivistynyt Nummen-Koljolan taajamiin ja niiden tuntumaan. Muut kylätaajamat ovat lähinnä pääteiden varsilla. Kaavassa on osoitettu uusia asemakaavoitettavia asuinalueita (AO yht. 17ha AP yht. 5,4): - Keskusta (Nikulininkallio ja Karhunperkko) 3,4 ha - Linnamäen laajeneminen pohjoiseen 2,3 ha - Vuorenpään eteläpuoli 6,3 ha ja AP 3,8 - Nummi 5 ha - Koljolantien varren AP 1,5 ha Nämä uudet alueet täydentävät kunnan asemakaavoitettua taajamarakennetta. Kappaleessa 4.1 esitetyn laskelman perusteella 20 vuoden rakentamiseen tarvitaan noin 100 hehtaaria raakamaata. Osa tarpeesta (32ha) on osoitettu res-merkinnällä alueiden käyttöönottamisen vaiheistamiseksi. Res-aluevarauksin kunta toisaalta varautuu myös mahdollisesti ennustetta heikompaan väestömäärän kehitykseen. Edellä mainittujen alueiden ja jo asemakaavoitettujen, mutta vielä rakentumattomien alueiden, yhteispinta-ala on noin kaksi kolmasosaa laskennallisesta tarpeesta. Jotta kaikki epävarmuustekijät huomioidaan, näytetään kaavassa myös pitkän aikavälin parhaat mahdolliset laajentumisalueet osa-alueina. Näin muodostuu osayleiskaavalla varsin realistinen ja asukasluvun normaaliin, aiemmin toteutuneeseen, kasvuun pohjautuva maankäytönsuunnitelma. Kappaleessa 4.1 esitetyn mitoituksen mukaisesti asuinaluevaranto riittää kaavan tavoitevuoteen: Osayleiskaavassa esitetyille kyläalueille (AT) mitoituksellisesti voidaan arvioida mahtuvan tonttia. Kylittäin tonttilukumäärien ollessa seuraavat: - Kärmälä kpl - Laihoinen kpl - Härjänsilmä kpl Kylien täydennysrakentuminen on varsin epävarmaa ja pinta-alaperusteisesti tuon kolmenneljän vuoden mitoituksellisen rakentaminen toteutuminen täysmääräisenä on hyvin epärealistista. Asemakaavoitettuja tontteja kunnalla on noin kolmen vuoden tarpeisiin. Karhunperkossa on tontteja rakennettavissa 30 kpl ja varantona toiset 30kpl. Lisäksi asemakaavavarantoa Kirkonseudulla on 20 tonttia. Nämä alueet on osoitettu AO-alueina (Nykyisellään säilyvät alueet). Osayleiskaavalla uusina AO-alueina osoitetaan kolmen ja puolen vuoden tonttitarve eli yhteensä 17,2 hehtaaria ja laskennallisesti näille voi arvioida sijoittuvan yhteensä noin tonttia. Uudisalueet jakaantuvat kaavassa seuraavasti: - Keskusta (yht. 10,8 ha eli noin 55 tonttia) : - Nikulininkallio ja Karhunperkko 3,5ha eli noin 18 tonttia - Nummi 5 ha eli noin 25 tonttia - Linnamäki 2,3 ha eli noin 12 tonttia - Vuorenpää 6,4 ha eli noin 30 tonttia Pientalojen laajentumisalueina (AO/res) on osayleiskaavassa esitetty yhteensä 32,4 hehtaaria eli arviolta kuuden ja puolen vuoden tonttivaranto. Aluevaraukset sijoittuvat seuraavasti: - Keskusta (yht. 5,1 ha eli noin 28 tonttia): - Nikulininkallio 3,4 ha eli noin 18 tonttia - Linnamäki 1,7 ha eli noin 10 tonttia - Kylävuori 14 ha eli noin 70 tonttia - Vuorenpää 13 ha eli noin 65 tonttia

25 NOUSIAINEN SWECO Ympäristö Oy 22 Koska mitoituksen epävarmuus kasvaa ajan myötä, on loput 2035 vuoteen asti laskennallisesti tarvittavat AO-alueet osoitettu pitkän aikavälin mahdollisina laajentumisalueina. Pistekatkoviivoin rajatut osa-alueet ovat pinta-alaltaan yhteensä 26,3 hehtaaria, joille asemakaavoittamalla voitaneen osoittaa noin 135 pientaloa. Nämä viiden ja puolen vuoden reservialueet on osoitettu seuraavasti: - Keskusta: Nikulininkallio 5,5 ha eli noin 28 tonttia - Kylävuori 8,2 ha eli noin 42 tonttia - Vuorenpää12,7 ha eli noin 65 tonttia Yritysalueet Nykyiset yritysalueet Kunnan alueella ei ole muita asemakaavoitettuja usean rakennuspaikan yritysalueita kuin Lammasvuoren alue Repolantien varressa. Lammasvuoren alue on osoitettu omalla aluevarausmerkinnällään (TPA) kaavakartalla, mutta yksittäisiä yritystontteja ei ole todettu. Lammasvuoressa on muutama rakennuspaikka jäljellä. Aseman alueella kunta omistaa noin 0,7 hehtaaria maata, joka sopii yritysrakentamiseen. Alue on osoitettu osayleiskaavassa. Alueen suppeudesta johtuen sen voi toteuttaa suunnittelutarveratkaisuin eikä asemakaavaa tarvita. Uudet yritysalueet (T, TY, TPA) Uusia yritysalueita on osoitettu edellä esitettyjen mitoitus- ja vertailuperusteiden mukaisesti. Rakentamisalueet on osoitettu kaavassa. Alueiden suunnittelu tarkentuu erikseen laadittavilla asemakaavoilla. Uusia yritysalueita on haettu hyvien yhteyksien varresta sekä sellaisista paikoista, joihin suuntautuva liikenne ei häiritse keskustaa eikä asuntoalueita. Osayleiskaavassa on osoitettu uusia yritysaluekokonaisuuksia: - Asema 4 ha - Mietoistentien varren alueen laajennus 1,3 ha - Kaitarainen (asemakaavoitus vireillä) 14 ha - Kaitaraisten T/res-alue 3 ha - Maskuntien varren alueen laajennus (TPA) 2,3 ha - Maskuntien TPA/res-alueet 2,3 ha Osayleiskaavassa on osoitettu Kaitaraisten yritysalueen pitkän aikavälin mahdollinen laajentumisvaraus osa-alue merkinnällä T/res. Tämän alueen toteutus riippuu valtatie 8:n Kaitaraisten eritasoliittymän ja moottoritiesuunnitelmien toteutusaikataulusta. Kaitaraisten alueen mitoitusta on tutkittu erillisellä liikenneselvityksellä, joka on luettavissa kokonaisuudessaan tämän selostuksen liitteenä 8b. Lisäksi keskustan tuntumassa, valtatien itäpuolella, on moottoritien rakentamiseen varattu mahdollinen läjitysalue. Mikäli aluetta ei läjitykseen tarvita tai läjityksen toteuduttua, voidaan aluetta käyttää varastointiin (TY-1), alueen pinta-ala on noin 3 ha. Työpaikkojen alueet (TPA) on sijoitettu asumisen läheisyyteen kaava-alueen eteläosaan jo Maskun taajaman tuntumaan. Alueita voi asemakaavoituksella tutkia tarkemmin käytettäväksi sekoittuneina toimintojen rakenteina sisältäen asumista, työpaikkoja ja myös palveluita. TPA-alueiden sijoittamisen keskeisin peruste on saavutettavuus, erityisesti potentiaalisten työntekijöiden kannalta sekä myös olemassa olevan infrastruktuurin hyödyntäminen.

26 NOUSIAINEN SWECO Ympäristö Oy 23 Yritysalueiden mahdollisuudet ja profilointi Aseman alueelle voisi sijoittua yrityksiä, joilla olisi mahdollisuus hyödyntää olemassa olevaa rautatietä (Turku-Uusikaupunki). Nykyisin raideliikenne on vähäistä, mutta sillä on jatkossa mahdollisuus kehittyä. Aseman alueelta yhteys valtatielle on hyvä. Sijainti Nousiaisten keskustaan ja Maskun Lemun kirkonkylään nähden on hyvä, mutta kuitenkin erillinen. Kuntalaisten työmatkaliikenteestä osa voisi toteutua polkupyörällä, mutta asioinnista alueella suurin osa tapahtuisi autolla. Kaitaraisten alue sijaitsee näkyvällä paikalla valtatien varressa. Sijainti Nousiaisten keskustaan nähden on erillinen, joten alueen yritysten olisi perustellumpaa olla tuotantopainotteisia. Alueella on tilaa suuremmillekin yksiköille. Alueen kehittämistä työpaikka-alueena tukee se, että esim. keskustan pohjoispuolisilta asuntoalueilta alue on saavutettavissa kohtuullisen lyhyellä polkupyöräilylläkin. Kaitaraisten alue on otettavissa teollisuustyöpaikkojen käyttöön hallitusti asemakaavoittamalla vaiheistaen. Asemakaavoitusta varten laaditussa liikenneselvityksessä on tutkittu nykyisen liittymän kapasiteettia (Liite 8b). Liittymää nykyiselle valtatielle, ennen moottoritien rakentamista, voisi parantaa siirtämällä liittymään pohjoisemmaksi ja rakentamalla kääntymiskaistat. Kaitarasten alue ei liikenteellisesti ole riippuvainen moottoritiehankkeen aikataulusta, mutta luonnollisesti kun valtatielle rakennetaan yleissuunnitelman mukainen Kaitaraisten eritasoliittymä, alueen saavutettavuus paranee entisestään. Alue on saavutettavissa hyvin jo nykyisin myös Mynämäestä ja vielä paremmin useasta suunnasta, jos suunnitellut tiehankkeet toteutettaisiin. Valtatien rinnakkaistietä tarvitaan tulevaisuudessa muutenkin, koska valtatien parantamisen (Kurjenmäen ohituskaistapari ja myöhemmin moottoritie) myötä yksityistieliittymät valtatielle poistuvat. Mietoistentien alue on kevyen liikenteen saavutettavissa keskustan suunnasta nykyisin ja jatkossa moottoritien rakentamisen jälkeen. Jatkossa etenkin raskaan liikenteen kulkua alueelle vaikeuttaa se, että Mietoistentie tasoliittymä poistuu ja liikenne kulkee keskustan eritasoliittymän kautta rinnakkaistielle ja sitten valtatien alitse. Tämä vaikuttanee yritysten hakeutumiseen alueelle eli alueen vetovoimaan jonkin verran. Näillä perusteilla alue profiloituu sellaisten yritysten alueeksi, joiden toiminnassa raskaan liikenteen kuljetukset eivät ole merkittävässä osassa. Kaitaraistentien ja valtatien välinen alue on keskustan tuntumassa ja on siten saavutettavissa kaikilla liikennemuodoilla. Tästä syystä alue sopii erityisesti sellaisille yrityksille, joilla on päivittäisiä asiakkaita (myymälät, toimistot ym.). Alueen ongelma on raskas liikenne, joka joutuisi esim. valtatielle päästäkseen kulkemaan keskustan läpi tai kapeaa Kaitaraistentietä valtatien tulevaan pohjoiseen eritasoliittymään. Eteläistä Maskuntien varren asemakaavoitettavaksi tarkoitettua TPA-aluetta voisi ajatella uuden ajan kylänä, osayleiskaavalla täydennetään jo osittain rakentunut vielä yhdyskuntarakenteen kannalta vajaaksi jäänyt alue Kotieläintalouden suuryksiköiden alueet Osayleiskaavassa osoitetaan kaikki alueella sijaitsevat kotieläintalouden suuryksiköt, joiden toiminta vaatii eläinmäärän perusteella ympäristösuojelulain mukaisen ympäristöluvan. Emakkosikalan laajennushankkeesta Nousiaisten Rekoisten kylään on laadittu ympäristövaikutusten arvio. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut sen selostuksesta yhteysviranomaisen lausunnon Lausunnon mukaan ympäristölupahakemukseen tulee selostusta tulee täydentää mm. haju- ja haittaeläinvaikutusten sekä tulva- ja sortumariskin osalta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto ei päätöksellään muuttanut 2007 myöntämäänsä ympäristölupaa ja siten eväsi eläinsuojan laajennushankkeen, vaikka hakemus ( ) koski noin 50% pienempää eläinmäärää kuin YVA:n vaihtoehdot olivat.

27 NOUSIAINEN SWECO Ympäristö Oy 24 Maanomistajien tasapuolisenkohtelun vuoksi ei kaavatyössä laadittu yhden toimijan laajennustavoitteiden vaatimia selvityksiä. Kaavalla mahdollistetaan jokaisen yrittäjän nykyinen tuotantotoiminta, vaikka se sijaitseekin keskustaajaman alueella. Alueet on rajattu olevien rakennusten muodostaman pihapiirin mukaisesti ja lisäksi määräyksellä pyritään varmistetaan, etteivät toiminnan ympäristövaikutukset alueella lisäänny. Kotieläintalous voi jatkaa toimintaansa kuitenkaan heikentämättä elinympäristön viihtyisyyttä tai sosiaalista toimivuutta ja täytetään maakuntakaavan avoimen maisematilan suunnittelumääräys ( Maisema-arvojen tulee olla lähtökohtana alueelle laadittaville suunnitelmille ja toimenpiteille. ) eikä vaikeuteta Maskun kunnan voimassa olevan yleiskaavan toteutumista. 6.3 Aluevaraukset Asuminen Osayleiskaavassa on esitetty nykyiset alueet käyttötarkoitustensa mukaisesti. Kaavalla osoitetaan myös uusia alueita, reservialueita sekä mahdollisia tavoitevuotta pidemmän aikavälin laajentumisalueita. Pientalovaltainen asuinrakennusten alue, AO. Kaikki jo rakennetut ja pysyvästi asutut pientalokohteet asemakaavoituksen ja kyläalueen ulkopuolella on osoitettu AO-merkinnällä. Kaavalla on haluttu esittää pientaloasumisen nykypaikat selkeästi. Asemakaava-alueen ja asemakaavoitettavan alueen ulkopuolella ei siis osoiteta uusia kohteita, mutta turvataan olevien nykytila: - rakennuspaikalle saa rakentaa yhden enintään kaksiasuntoisen asuinrakennuksen, yhden saunarakennuksen sekä talousrakennuksia - lisäksi alueelle saa sijoittaa asumiseen liittyviä työ- tai palvelutiloja - rakennuspaikan yhteenlaskettu rakennusoikeus on enintään 10 % rakennuspaikan pinta-alasta - asuinrakennuksia saa korjata tai korvata nykyisessä laajuudessaan rakennusoikeuden estämättä - uuden AO-rakennuspaikan on oltava pinta-alaltaan vähintään 3500 m2 Uudet AO-alueet on kaavassa esitetty selvyyden vuoksi omalla merkinnällään ja ne on tarkoitettu asemakaavoitettaviksi. Pientalovaltaisen asuinrakennusten laajenemisalue on ilmaistu /res-lisämerkinnällä. Alue voidaan ottaa käyttöön, kun samalla maankäyttömerkinnällä osoitettu viereinen alue on lähes toteutunut. Pistekatkoviivalla on kuvattu parasta mahdollista pitkän aikavälin laajenemisaluetta, joka voidaan ottaa kaavoittamalla käyttöön, mikäli res-alue on jo otettu käyttöön. Pientalovaltainen asuntoalue, AP. Nykyiset AP-alueet on osoitettu asemakaavojen mukaisesti. Pääosa alueen kerrosalasta sijoittuu pientaloihin. Alueelle voidaan rakentaa myös kerros- ja rivitaloja. Osayleiskaavalla osoitetaan uusi AP-alue Vuorenpään eteläpuolelle sekä pieni keskustaa täydentävä alue Koljolantien varressa.

28 NOUSIAINEN SWECO Ympäristö Oy 25 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten alue, AR. AR-alueet on osoitettu asemakaavojen mukaisesti. Rivitaloja voi rakentaa myös AP-alueille. Asuinkerrostalojen alue, AK. AK-alueet on osoitettu asemakaavojen mukaisesti. Kerrostaloja voi rakentaa myös AP- alueille. Asuin- ja liikerakennusten alue, AL. AL-alueet on osoitettu asemakaavojen mukaisesti. Maatilojen talouskeskusten alue, AM. Alue on tarkoitettu maa- ja metsätaloutta sekä sivuelinkeinoja palvelevia asuin-, tuotanto- ja talousrakennuksia varten. Rakennuspaikalle saa rakentaa enintään kaksi asuinrakennusta ja kaksi saunarakennusta. Rakennuspaikan yhteenlaskettu rakennusoikeus saa olla enintään 10 % rakennuspaikan pinta-alasta. Nykyisiä asuinrakennuksia saa korjata tai korvata nykyisessä laajuudessaan rakennusoikeuden estämättä. Mikäli AM-rakennuspaikka ei riitä toimivan maatilan uudisrakennuksille, tulisi ne ensisijaisesti sijoittaa AM-rakennuspaikan välittömään läheisyyteen maa- ja metsätalousalueelle. Kaavan alueella on 87 toimivaa maatilaa (lähde: Maaseutuvirasto). Kyläalue, AT. Nykyiset osayleiskaavan kyläalueet on osoitettu omalla merkinnällään. Alueet varataan kyläasutukselle sekä sen tarvitsemille palvelu- ja työtiloille, jotka eivät aiheuta ympäristöön melua, tärinää, ilman pilaamista, raskasta liikennettä tai muuta häiriötä. Uudisrakennukset on sovitettava huolelliset maisemaan ja kyläkuvaan Palvelut Palvelujen ja hallinnon alue, P. Alue on tarkoitettu pääasiassa julkisten palvelujen ja hallinnon toimitilojen rakentamista varten sekä yksityisten ja kaupallisten palvelujen että liike- ja toimitilojen rakentamista varten. Alueelle ei saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikköä tai paljon tilaa vaativan erikoiskaupan yksikköä. Merkinnällä on osoitettu käyttötarkoituksensa mukaisesti Nousiaisten aseman (juhla- ja kokouspaikka, ei asemakäytössä), työväentalon ja Kalliopohjan (kylätalo) alueet. Kaavassa on osoitettu uusia P-alueita (julkisten palvelujen ja hallinnon toimitilojen rakentamista varten sekä yksityisten ja kaupallisten palvelujen että liike- ja toimitilojen rakentamista varten) keskustaan lähinnä teiden varsille (Mietoistentie, Koljolantie) paikoille, joilla on hyvä saavutettavuus. Liikerakennusten alue, KL. KL-alueet on osoitettu asemakaavojen mukaisesti. Alue on tarkoitettu pääasiassa kaupallisten palvelujen ja liiketilojen rakentamista varten. Alueelle ei saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikköä tai paljon tilaa vaativan erikoiskaupan yksikköä ilman asemakaavaa. Hallinto- ja virastorakennusten alue, YH. Merkinnällä on osoitettu kunnantalon alue. Kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten alue, YK. Merkinnällä on osoitettu kirkon ja hautausmaan alue sekä seurakuntatalon alue Nummella. Museorakennusten alue, YM. Merkinnällä on osoitettu Nousiaisten kotiseutumuseon alue Topoisissa.

29 NOUSIAINEN SWECO Ympäristö Oy 26 Opetustoimintaa palvelevien rakennusten alue, YO. Merkinnällä on osoitettu kolmen nykyisen koulun alueet (kpl ) Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten alue, YS. Merkinnällä on osoitettu neljän päiväkodin (kpl 2.5.1), terveysaseman, Akselin toimipisteen ja vanhainkodin alueet. ). Mahdollisia uusien koulujen paikkoja ja uusia sosiaali- ja terveyspalveluita voidaan rakentaa myös P-alueille Yritysalueet Työpaikka-alue, jolla sijaitsee myös asuinrakennuksia, TPA. Merkinnällä osoitetaan monipuoliset työpaikka-alueet, joilla voi olla toimisto- ja palvelutyöpaikkoja, ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta tuotantoa ja näihin liittyvänä myymälätilaa sekä pienimuotoista varastointia. Yritystoimintaan liittyvä asuinrakentaminen on sallittu. TPAalueina on osoitettu aivan keskustaajaman pohjoisosan työpaikkojen ja asuinrakentamisen sekoittunut alue Osayleiskaavaan osoitetaan uutta työpaikka-aluetta kunnan eteläosaan Maskuntien varteen. Laajentumisalue, joka voidaan ottaa asemakaavan mukaisesti käyttöön, kun samalla maankäyttömerkinnällä osoitettu viereinen alue on lähes toteutunut. Pistekatkoviivalla on kuvattu parasta mahdollista pitkän aikavälin laajenemisaluetta, joka voidaan ottaa kaavoittamalla käyttöön, mikäli res-alue on jo otettu käyttöön. Teollisuus- ja varastoalue, T. Alueena on osoitettu nykyinen teollisuus- ja varastointitoiminnan alue Vesometsä. Uutena T-alueena on osoitettu yksi alue vireillä olevan Kaitaraisten asemakaavan mukaisesti. T/res-merkinnällä on esitetty Kaitaraisten teollisuus- ja varastoalueen laajenemisalue, joka voidaan ottaa asemakaavan mukaisesti käyttöön, kun samalla maankäyttömerkinnällä osoitettu viereinen alue on lähes toteutunut. Alueen käyttöönotto edellyttää toiminnan liikenteellisten kokonaisvaikutusten arviointia ja tarkastelun perusteella mahdollisesti tarvittavia toimenpiteitä liikennejärjestelyissä. Pistekatkoviivalla on kuvattu parasta mahdollista pitkän aikavälin laajenemisaluetta, joka voidaan ottaa kaavoittamalla käyttöön, mikäli res-alue on jo otettu käyttöön. Alueen käyttöönotto edellyttää toiminnan liikenteellisten kokonaisvaikutusten arviointia ja tarkastelun perusteella mahdollisesti tarvittavia toimenpiteitä liikennejärjestelyissä. Teollisuusalue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia, TY. Alue on tarkoitettu teollisuus- ja varastointitoiminnalle, joka ei aiheuta ilman pilaantumista, ei muodosta savua eikä vesihöyryä tms., ei käytä tai valmista pohjavesiä likaavia aineita, ei aiheuta teollisuusalueen ulkopuolella yli 55 dba:n melutasoa tai muuta näihin verrattavaa häiriötä ympäristölle. Alue on asemakaavoitettu tai tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. Merkinnällä on todettu Lammasvuoren yritysalue Repolantien varressa, Mietoistentien varressa olevan vihannespakkaamon alue (ent. ns. Telesten alue), pieni alue sen koillispuolella ja maalausliikkeen alue Maskuntien varressa. Uudet TY-alueet on osoitettu radan tuntumaan Lemuntien ja radan molemmin puolin sekä kaava-alueen eteläosaan Maskuntien varressa sijaitsevan työpaikka-alueen ääreen.

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 28.2.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 28.2.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Keskustan ja kirkonseudun osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: E25837 Turku, 11.6.2013, tark. 28.2.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NOUSIAINEN LIITE 1 RAKENNEYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma esittelee Nousiaisten rakenneyleiskaavan laadinnan lähtökohtia, sisältöä ja tavoitteita

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Rakenneyleiskaava. Selostus. Työ: E23569

NOUSIAISTEN KUNTA. Rakenneyleiskaava. Selostus. Työ: E23569 NOUSIAISTEN KUNTA Rakenneyleiskaava Selostus Työ: E23569 Turku, 14.6.2010, tark. 8.2.2011, 28.10.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Ekologiset yhteydet, MRL ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Nunu Pesu ympäristöministeriö

Ekologiset yhteydet, MRL ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Nunu Pesu ympäristöministeriö Ekologiset yhteydet, MRL ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Nunu Pesu ympäristöministeriö 27.3.2013 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 1 Lain yleinen tavoite Tämän lain tavoitteena on järjestää

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS

MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS Air-Ix Ympäristö Oy PL 52 20781 Kaarina 2005 2 MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, joka koskee 14.6. 2005 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 NAKKILAN TAAJAMAOSAYLEISKAAVAN Tarkistaminen ja laajentaminen 2010 SATAKUNNAN ALUESUUNNITTELUN YHTEISTYÖRYHMÄ 20.1.2011 * KAAVOITUSARKKITEHTI SUSANNA ROSLÖF Satakunnan

Lisätiedot

107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio Nosto Consulting Oy

107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio Nosto Consulting Oy 107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 30.5.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2015-2016

NOUSIAISTEN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2015-2016 NOUSIAISTEN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2015-2016 NOUSIAISTEN KUNTA 1 NOUSIAISTEN KUNTA 1. YLEISTÄ ASIAA KAAVOITUKSESTA 1.1 Kaavoituskatsaus Kaavoitusta ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL). MRL:n 7 :n mukaan

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD 14.4.2016 8.3.2016 12 Lainvoimainen Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus 15.2.2016 33 4.8. 4.9.2014 Kaavaehdotus nähtävillä MRL 65, MRA 27 11.6.2014 Ympäristölautakunta 28.4.2014

Lisätiedot

POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI

POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI VALTAKUNNALLISTEN ALUEDENKÄYTTÖTAVOITTEIDEN OHJAAVUUS JOUNI LAITINEN 23.1.2012 VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET (VAT) Valtioneuvosto päätti

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO / SUUNNITTELUOSASTO SANTALANTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavoitettava alue sijaitsee Naantalin Luonnonmaalla, noin

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Köyryn Ketunpesän alueen asemakaava. Työ: 26026. Turku, 8.3.2013, tark. 4.6.2013

EURAJOEN KUNTA. Köyryn Ketunpesän alueen asemakaava. Työ: 26026. Turku, 8.3.2013, tark. 4.6.2013 EURAJOEN KUNTA Köyryn Ketunpesän alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26026 Turku, 8.3.2013, tark. 4.6.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010

Lisätiedot

1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? LEPPÄVIRRAN KUNTA LEPPÄVIRRAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Sivarin asemakaavan muutos Osa korttelista 141. Turussa

SÄKYLÄ. Sivarin asemakaavan muutos Osa korttelista 141. Turussa SÄKYLÄ Sivarin asemakaavan muutos Osa korttelista 141 Turussa 17.6. 2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo ja

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORNAINEN LINNUNLAULUN PÄIVÄKOTI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 24.11.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe)

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe) Pellon asemakaava Kirkon kortteli ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.4.2016 (Luonnosvaihe) Pellon kunta Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA L4 KH 6.2.-17 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PYHÄRANNAN KUNTA ROHDAISTEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 71 OSA TYÖNUMERO: 20601143 PÄIVÄYS: 30.1.2017 S w e co Y m p ä r is t ö O y 1 (8) Ilmalanportti

Lisätiedot

Valtion näkökulma Helsingin seudun kehyskuntien maankäytön kehittämiseen. 30.3.2010 Ulla Koski

Valtion näkökulma Helsingin seudun kehyskuntien maankäytön kehittämiseen. 30.3.2010 Ulla Koski Valtion näkökulma Helsingin seudun kehyskuntien maankäytön kehittämiseen 30.3.2010 Ulla Koski Lähtökohta Kunnat ja maakunnat päättävät alueidenkäytön ratkaisuista. Valtio asettaa tavoitteita ja ohjaa.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYNÄMÄEN KUNTA 1.1 KATTELUKSEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E27437 PÄIVÄYS: 8.1. 2015, TARK. 4.9. 2015 Sweco Ympäristö Oy MYNÄMÄEN KUNTA Katteluksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ JÄRVELÄ JAAKONSAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 31.10.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Suunnittelualue ja kaavan tarkoitus Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen

Lisätiedot

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma Maija Stenvall, Uudenmaan liitto MAL verkosto Oulu 13.11.2012 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava 2 Suunnittelualueena

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI TUUNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAITILAN KAUPUNKI TUUNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAITILAN KAUPUNKI TUUNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Laitilan kaupungin Tuunan alueelle laaditaan asemakaava ja asemakaavan muutos. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ote rantaosayleiskaavakartasta, kaavamuutosalueella punainen rajaus SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

1 Riihimäen seutu seudullista näkökulmaa koskevat tavoitteet

1 Riihimäen seutu seudullista näkökulmaa koskevat tavoitteet 1 Riihimäen seutu seudullista näkökulmaa koskevat tavoitteet Alueidenkäytöllä tuetaan aluerakenteen tasapainoista kehittämistä sekä elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja kansainvälisen aseman vahvistamista

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos (Peräpellontien katualue) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26016 Turku, 4.1.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Selostus. Työ: 26024. Turku, 17.12.2013, 13.6.2014 tark.

EURAJOEN KUNTA. Selostus. Työ: 26024. Turku, 17.12.2013, 13.6.2014 tark. EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Selostus Työ: 26024 Turku, 17.12.2013, 13.6.2014 tark. Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.scewo.fi Toimistot:

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI VALIMOTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: 20600874 PÄIVÄYS: 10.8. 2016, TARK. 10.10. 2016 Sweco Ympäristö Oy SOMERON KAUPUNKI Valimotien

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Ak-330 Kemmolan asemakaava

Ak-330 Kemmolan asemakaava Ympäristövirasto / TL 12.03.2013 sivu 1/7 Ak-330 Kemmolan asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli OAS on kooste kaavoitushankkeen keskeisestä tiedosta,

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: Turku, 4.1., tark

EURAJOEN KUNTA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: Turku, 4.1., tark EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos (korttelin 153 tontti 4, korttelin 154 tontti 5, kortteleita 155 ja 157, korttelin 172 tontteja 1 ja 2, korttelin 173

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NOUSIAISTEN KUNTA NUMMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS NUMMENTIE JA MOISIONTIEN ALKU TYÖNUMERO: 20600529 PÄIVÄYS: 3.11.2015 Sweco Ympäristö Oy 1 (7) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Iin kunta PL Ii KAAVOITUSKATSAUS

Iin kunta PL Ii KAAVOITUSKATSAUS Iin kunta PL 24 90 Ii 6.2.2008 KAAVOITUSKATSAUS Kaavoituskatsaus käsittää tarkastelun Iin kunnassa ja Pohjois-Pohjanmaan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Iin

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kemiönsaaren kunnan Ekniemen alueelle laaditaan asemakaava ja asemakaavan muutos. Tämä osallistumis-

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

YLITORNIO KUNTA SEITAP OY

YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 31 rakennuspaikat 6, 7 ja 8 KAAVASELOSTUS YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1 Suunnittelutilanne

Lisätiedot

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen näkökulmasta Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö 30.8.2013 ELY:n tehtäviä (kytkös metsiin) Alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa

Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa 13.11.2012 Vyöhykkeisyys ja kyläsuunnittelu yhdistyneen kaupungin suunnittelussa Aluearkkitehti Julia Virtanen Jyväskylän kaupunki Jyväskylä 2009 JYVÄSKYLÄ

Lisätiedot

Kylien maankäytön suunnittelu ja kylähelmien kehittäminen. Case Jyväskylä

Kylien maankäytön suunnittelu ja kylähelmien kehittäminen. Case Jyväskylä Kylien maankäytön suunnittelu ja kylähelmien kehittäminen 3.9.2015 Iisalmi Case Jyväskylä Julia Virtanen Muuramen kunta Jyväskylä 2009 JYVÄSKYLÄ - Kaupunkikeskusta - 86 500 JKYLÄN MLK - Taajamia - 36 400

Lisätiedot

Vaihelan asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

Vaihelan asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Vaihelan asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Aloite Naantalin kaupunki 7.2.2011, päiv. 1.6.2012 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Naantalin kaupungissa Velkuanmaan Pohjakylässä.

Lisätiedot

SÄKYLÄN OSAYLEISKAAVA Luonnos. Yleisötilaisuus 9.9.2014. www.tengbom.fi

SÄKYLÄN OSAYLEISKAAVA Luonnos. Yleisötilaisuus 9.9.2014. www.tengbom.fi SÄKYLÄN OSAYLEISKAAVA Luonnos Yleisötilaisuus 9.9.2014 maanpuolustuksen tarpeet kestävä kehitys, yhdyskuntarakenteen eheyttäminen, asunto- ja työpaikkatonttitarjonta viheralueista yhtenäisiä kokonaisuuksia

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Kaustinen. Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Kaustinen. Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Kaustinen Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4500 4300 2014; 4283 4100 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet maassamuutto

Lisätiedot

Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa. 3.10.2013 Lotta Vuorinen

Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa. 3.10.2013 Lotta Vuorinen Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa 3.10.2013 Lotta Vuorinen Tuulivoiman maakuntakaavoitus 11.10.2013 Mitä maakuntakaavoitus on? Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma LOIMAAN KAUPUNKI Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.09.2013 Nahinlahden alue (Myllykylä) 1( 5) Kaava-alueen sijainti Ilmakuva kaava-alueesta. Mikä osallistumis-

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Hirvaan yleiskaava yleiskaavan muutos Tilojen RN:o 16:9, 19:2, 19: 28 ja 19:35 alueilla

Rovaniemen kaupunki Hirvaan yleiskaava yleiskaavan muutos Tilojen RN:o 16:9, 19:2, 19: 28 ja 19:35 alueilla Rovaniemen kaupunki Hirvaan yleiskaava yleiskaavan muutos Tilojen RN:o 16:9, 19:2, 19: 28 ja 19:35 alueilla OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUS 2007 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Hirvaan

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) Tampere / J. Mäkelä 27.8.2008 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti ja rajaus. Tässä suunnitelmassa esitetään kaavoitushankkeen

Lisätiedot

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus:

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: Kolpin asemakaavan muutos, korttelit 210-211 ja 221-229 sekä viheralue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 599407201606 2 Sisältö: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.1 SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662.30 PÄIVÄYS: 16.12. 2013, TARK. 9.4. 2014 Sweco Ympäristö Oy S w e co Y m p ä r is t ö O

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki

Janakkalan kunta Turenki Janakkalan kunta Turenki 17.8.2015 1 Kauriinmaa etelä D:no 267/2015 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan pohjoispuolella,

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus LUONNOS 29.8.2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus Sivu 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Suunnittelualueen sijainti ja kuvaus...

Lisätiedot

Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi:

Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599414201601 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma 2008

Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma 2008 Hausjärven kunta ohjelma 2008 Ehdotus 2.12.2008, hyväksyminen: Kvalt 16.12.2008 104 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...2 1.1 MAAPOLITIIKAN YLEISET MÄÄRITELMÄT... 2 1.1.1 Maapolitiikka... 2 1.1.2 Maankäyttöpolitiikka...

Lisätiedot

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440 Kaarinan kaupunki Auvaisten asemakaavan laajennus osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 112/2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PARAISTEN KAUPUNKI ÅLÖNTIEN LIITTYMÄN ASEMAKAAVAMUUTOS TYÖNUMERO: 20601252 PÄIVÄYS: 11.5.2017, TARK. 29.6.2017 1 (7) S w e co Y m p ä r is t ö O y Ilmalanportti 2,

Lisätiedot

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Kaavatunnus 1/6 1-153 Asianumero RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Asemakaavan muutos koskee tiloja 543-414-1-219 ja -220 Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelin 1130 tontit

Lisätiedot

RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 162-AK1603 MYNÄMÄEN KUNTA RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 28.10.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa , Ala-Ähtävä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi:

Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa , Ala-Ähtävä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa 111-115, Ala-Ähtävä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599417201404 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Sarvvikinportin (ent. Kurkiranta) asemakaava (hanke 34500), osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen ja hyväksyminen MRL 62 :n ja 63 :n mukaisesti

Lisätiedot

Kirkonkylän asemakaavan laajennus

Kirkonkylän asemakaavan laajennus TUUSNIEMI Kirkonkylän asemakaavan laajennus Kaavaselostus HYVÄKSYTTY: KVAL pp.kk.2017 xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 1 (10) Savolainen Lilian 8.9.2017 Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT...

Lisätiedot

TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET

TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET 1/7 Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 23.1.2013, 5.1.2015 TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET 2/7

Lisätiedot

Kaava Oj 18 Ojakkalan urheilutalon ympäristön asemakaavamuutos

Kaava Oj 18 Ojakkalan urheilutalon ympäristön asemakaavamuutos Kaava Oj 18 Ojakkalan urheilutalon ympäristön asemakaavamuutos Tavoitteet (Kaavan Oj 15 tavoitteiden päivitys) Kh 30.5.2016 82 Kh liite 1 Kate 11.5.2016 40 Kate om Asia 75/10.02.03/2016 Kaavan laatijat:

Lisätiedot

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 11.3.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (10) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen: -8kpl lausuntoja -0kpl mielipiteitä? 1. Lapin Elinkeino-,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.5.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (8) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

9 KAAVASELOSTUS Harju-Härkälä 2:n asemakaava

9 KAAVASELOSTUS Harju-Härkälä 2:n asemakaava Someron kaupunki 9 4.7 Maanomistus Kaavoitettava alue on pohjois- ja länsiosaltaan kaupungin omistuksessa sekä itä- ja eteläosiltaan yksityisessä omistuksessa. Kuvassa kaupungin omistamat maat turkoosilla

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

S i v u 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto Karperö Holmhagen Svedjeback

S i v u 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto Karperö Holmhagen Svedjeback S i v u 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 26.5.2017 Karperö Holmhagen Svedjeback S i v u 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014 viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen Pyhäjärven kaupunginvaltuusto hyväksynyt..2014 KAAVOITUSKATSAUS 2014 1.5.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaisesti

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Alue ja suunnittelun kohde Asemakaavoitus koskee pääosin Säkylän kunnan Isosäkylän kylässä olevaa rantaaluetta

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI Ajolan Kylä. Työ: E26049. Turku, 25.3.2013

NAANTALIN KAUPUNKI Ajolan Kylä. Työ: E26049. Turku, 25.3.2013 NAANTALIN KAUPUNKI Ajolan Kylä Ajolan-Kunstenniemen ranta-asemakaavan muutos Työ: E26049 Turku, 25.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 MUONIO Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.8.2014 Seitap Oy 2014 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

strategisesta yleiskaavasta kehityskuvaksi Maankäytön kehittämisen yhteistyöryhmä Keuruu 19.11.2010 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki

strategisesta yleiskaavasta kehityskuvaksi Maankäytön kehittämisen yhteistyöryhmä Keuruu 19.11.2010 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki strategisesta yleiskaavasta kehityskuvaksi Maankäytön kehittämisen yhteistyöryhmä Keuruu 19.11.2010 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki historiaa Vilppulan kunta 1912 Mänttä1922 Mäntän kauppala 1947

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NOUSIAISTEN KUNTA KIRKONKYLÄN RAKENNUSKAAVA, KORTTELI 24 ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26901 PÄIVÄYS: 8.10.2014, TARK. 5.12.2014 Sweco Ympäristö Oy 1 (6) 1 OSALLISTUMIS-

Lisätiedot