SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Otsikko Sivu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 238. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta ASIAT Otsikko Sivu 142 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Himmelin käyttövesiputkiston taloudellinen loppuselvitys Salmelan puukoulun yläkerran muutostöiden taloudellinen loppuselvitys Jäätiöntien ja Juusonpolun kunnallistekniikan taloudellinen loppuselvitys Härkökiven alueen kunnallistekniikan taloudellinen loppuselvitys Jäätiönlammen eteläosan katujen taloudellinen loppuselvitys Keskuskentän hiekkatekonurmen taloudellinen loppuselvitys Keskustan vesitornin saneerauksen taloudellinen loppuselvitys Vuoden 2010 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Urakoitsijoiden valinta nuorisotilojen peruskorjaus- ja laajennustyölle Kuikkalammentien itäpuolen asemakaavaehdotuksen hyväksyminen 259 nähtäville asetettavaksi 155 Rakennuslupapäätös huoneistohotellin ja sitä palvelevan paikoitusalueen 263 rakentamiseksi Vuokatin Urheiluopiston alueelle 156 Suunnittelutarveratkaisupäätös Juha-Matti Toloselle ja Marjo 264 Hämäläiselle 157 Lausunto eläinsuojan ympäristölupahakemuksesta/eero Lukkari Teiden päällystämimem ja katuvalojen asentaminen Kaarreniementielle 269 ja Artunkujalle 159 Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Kokouksen päättäminen 273

2 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ AIKA klo 17:00-21:40 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Heikkinen Pekka puheenjohtaja Hakkarainen Annikki jäsen Herranen Kalle jäsen Karjalainen Heikki jäsen Kotilainen Heidi jäsen Määttä Ari jäsen Partanen Alpo jäsen Rossi-Määttä Tuula jäsen Törmänen Anni-Inkeri jäsen Väisänen Unto jäsen POISSA Korhonen Annikki varapuheenjohtaja Korhonen Aimo kunnanhallituksen pj. Niskanen Marko kunnanhallituksen edustaja MUU Piirainen Pentti palvelualuejohtaja, esittelijä Tervo Erkki asiantuntija :t , 152 Tervonen Hannu asinatuntija 152 Härkönen Matti asinatuntija :t , 151, 152 Makkonen Reijo asiantuntija :t , Hyvönen Harri asiantuntija :t 145, 146, 152 Vilmi Jarmo asiantuntija :t 151, 152 Leinonen Kaarina pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET Pekka Heikkinen puheenjohtaja Kaarina Leinonen pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Sotkamo Annikki Hakkarainen Unto Väisänen

3 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Sotkamon kunnan teknisessä toimistossa klo

4 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen YMPTEKLT 142 Kutsu tähän kokoukseen liitteenään esityslista on toimitettu lautakunnan jäsenille ja muille vastaanottajille Kokouskutsu ja pöytäkirjan nähtävänäolo on ilmoitettu kunnan ilmoitustaululla, koska kyseessä on poikkeava kokousaika. Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan muu toimielin kuin valtuus to on päätösvalt ai nen, kun enem män kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi YMPTEKLT 143 Ympäristö- ja tekninen lautakunta päättää hyväksyä kokouksen työjär jestykseksi esi tys listan mu kaisen työjärjestyksen. kokouksessa Pöydälle jaettiin - vuoden 2010 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 152; muutettu talousarvioehdotus yksityisteiden osalta - viranhaltijapäätöspykälä 159 uusilla lisäyksillä sekä - liitteen mukaiset il moitusasiat 160 uudella li säyksellä. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen.

6 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Pöytäkirjantarkastajien valitseminen YMPTEKLT 144 Ympäristö- ja tekninen lautakunta on päättänyt, että pöytäkirjan tarkastaa ku kin jäsen vuorollaan aakkosjärjestyksessä. Tarkastusvuorossa ovat jäsenet Annikki Hakkarainen ja Unto Väisänen. Ympäristö- ja tekninen lautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajaksi Annikki Hakkaraisen ja Unto Väisäsen. Pöy tä kirja tarkastetaan ja al lekirjoitetaan Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen.

7 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Himmelin käyttövesiputkiston taloudellinen loppuselvitys YMPTEKLT 145 Kunnossapitomestari Himmelin käyttövesiputkiston korjaustyö oli ajoitettu vuosille Hanke kilpailutettiin ja hankkeen toteutti LVI-Aitta ja Putkimiehet Oy, Sotkamo. Kokonaisurakkahinta hankkeelle oli euroa. Vuoden 2008 talousarviossa määrärahavaraus oli euroa, josta käytettiin ,52 euroa (sopimusurakat olivat euroa ja muut ura kat ,04 euroa). Vuoden 2009 ta lous ar vios sa mää rä ra ha oli eu roa, jos ta käy tet tiin ,62 euroa (sopimus urakat olivat ,03 eu roa ja muut urakat olivat ,59 euroa). So pimusurakoiden osuus ylitti 4.918,03 euroa, joka johtuu tehdyistä lisätöistä. Hankkeen kokonaiskus tan nuk set oli vat yh teensä ,14 euroa (alv. 0 %). Hank keeseen va rattu mää rä ra ha riitti. Urakka valmisti Lisätietoja asiasta antaa kunnossapitomestari Harri Hyvönen, puh , tai Lautakunta merkitsee tietoonsa Himmelin käyttövesiputkiston uusimisen taloudellisen loppuselvityksen. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Harri Hyvönenoli asiantuntijana tämän pykälän aikana. Otteet Talouspalvelut Kunnossapitomestari

8 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Salmelan puukoulun yläkerran muutostöiden taloudellinen loppuselvitys YMPTEKLT 146 Kunnossapitomestari Salmelan puukoulun yläkerran muutostyöt olivat ajoitettu vuosille Han ke toteutettiin rakennusurakan osalta omana työnä. LVI-töiden ja sähkötöi den osalta hanke kilpailutettiin. LVI-työt toteutti Sot kamon LVI-Asennus Ky ja sähkötyöt Paikallis-Sähkö Oy. Sähkötöiden urakkahinta oli euroa ja LVI-töiden euroa. Vuoden 2008 talousarviossa määrärahavaraus oli euroa, josta käytettiin ,94 euroa (sopimusurakat olivat: sähkötyöt ,11 euroa ja LVI-työt ,10 eu roa sekä muut ura kat ,73 euroa). Vuoden 2009 ta lous ar vios sa mää rä ra ha oli eu roa, jos ta käy tet tiin ,43 eu roa (sopi mus urakat olivat: sähkötyöt 5.667,07 euroa ja LV-työt ,40 eu roa sekä muut urakat olivat ,96 eu roa). Ylitys LVI-töiden osalta sopimusurakoissa 6.339,50 euroa johtuui lisä- ja muutos töistä. Tu lo ja hank keelle oli eu roa. Hankkeen ko ko nais kus tan nukset oli vat yh teensä ,37 euroa. ja nettona ,37 euroa. Hank keeseen va ratut mää rära hat riittivät. Lisätietoja asiasta antaa kunnossapitomestari Harri Hyvönen, puh , tai Lautakunta merkitsee tietoonsa Salmelan puukoulun yläkerran muutostöiden ta lou del li sen lop pu sel vi tyk sen. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Otteet Talouspalvelut Kunnossapitomestari

9 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Jäätiöntien ja Juusonpolun kunnallistekniikan taloudellinen loppuselvitys YMPTEKLT 147 Maanrakennusmestari/ Vesihuoltoteknikko Jäätiöntien ja Juusonpolun kunnallistekniikan rakentaminen ajoittui vuosille Jäätiöntien alkuosa rakennettiin v Juusonpolku ja Jäätiöntien loppuosa rakennettiin v Jäätiöntien ja Juusonpolun kun nallis tek nii kan ra ken ta mi nen kä sit tää ka tu jen ja ve si- ja vie märiver kos ton rakentamisen. Hanke kilpailutettiin ja sen toteutti Destia Oy. Kokonaisurakkahinta hankkeelle vuoden 2008 osalta oli euroa, josta katujen rakentamis osuus oli eu roa ja ve si- ja viemäri joh to jen rakenta misosuus oli euroa. Vuoden 2009 kokonaisurakka hinta oli euroa, josta katujen osuus oli euroa ja vesi huol lon osuus euroa. Vesi- ja viemäriverkoston rakentaminen Vesihuollon hankkeeseen v talousarviossa oli varattu euroa, josta käytettiin ,77 euroa (sopimusurakat ,09 euroa ja muut urakat 7.929,68 euroa). Vesihuollon hankkeeseen v oli varattu mää rä rahaa euroa, josta käy tettiin ,75 euroa (sopimusurakat oli vat euroa ja muut urakat ,75 euroa). Vesihuollon koko nais kustannukset yhteensä olivat ,52 euroa. Kokonaisuudessaan hank keeseen varattu määrära ha riit ti. Urak ka valmistui sopimuksen mukaisesti. Vastaanottotarkastus pidettiin Katujen rakentaminen Katujen rakentamiseen hankkeeseen oli talousar viossa varattu vuodelle eu roa, josta käytettiin ,88 euroa (sopimusurakat olivat ,14 eu roa ja muut urakat olivat 4.350,74 euroa). Vuodelle 2009 mää rä ra ha varaus oli euroa, jos ta käy tet tiin ,62 euroa (so pi mus ura kat olivat ,46 euroa ja muut urakat olivat 2.459,16 euroa). Tuloina hank keelle maanomistajan kor vaukset, jotka yhteensä ,01 euroa Katujen ra kenta mis kus tan nukset oli vat yh teen sä ,50 euroa. Nettokustan nukset olivat yhteensä ,49 eu roa. Ylitys sopimusurakoissa on ,60 euroa. Hankkeeseen teh tiin suun ni tel ma muutos ja massanvaihtotöitä Jää tiön tielle ja Hu vila tielle. Hank kee seen va ra tut mää rä ra hat riit ti vät. Urak ka val mistui Kokonaiskustannukset

10 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Jäätiöntien ja Juusonpolun kunnallistekniikan rakentamiskustannukset vuosi na olivat nettona yhteensä ,01 euroa. Kaikki hin nat on il moi tet tu ar vonlisäverottomina. Lisätietoja asiasta antaa maanrakennusmestari Reijo Makko nen, puh , tai ja ve si huoltotek nikko Matti Härkönen, puh , tai Lautakunta merkitsee tietoonsa Jäätiöntien ja Juusonpolun kunnallistekniikan ta lou del li sen lop pu sel vityksen. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Otteet Talouspalvelut Vesihuoltoteknikko Maanrakennusmestari

11 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Härkökiven alueen kunnallistekniikan taloudellinen loppuselvitys YMPTEKLT 148 Maanrakennusmestari/ Vesihuoltoteknikko Härkökiven kaava-alueen kunnallistekniikan rakentaminen käsittää katujen ja vesi- ja viemäriverkoston rakentamisen. Kadun rakentamisen osalta hanke ajoittui vuosille Han ke kil pai lu tettiin ja sen to teutti Sotkamon So ra ja Se peli Oy. Kokonaisurakkahinta hankkeelle on euroa, josta vuoden 2008 puolella tehtyjen urakoiden katujen rakentamisosuus oli eu roa ja ve si- ja viemärilaitoksen rakenta misosuus oli eu roa, vuo den 2009 puo lella päällystys-, viher- ja viimeistelytöiden osuus oli eu roa. Vesi- ja viemäriverkoston rakentaminen: Vesihuollon rakentamiseen talousarviossa oli varattu vuodelle eu roa. Kus tan nuk set oli vat ,11 euroa (sopimusurakat oli vat euroa ja muut urakat ,11 euroa). Sadevesiviemäriä ra ken net tiin 2427 m, jä te ve si vie mä riä 2717 m ja ve si johtoa 2216 m. Ver kos tot ra ken nettiin pää sään töi sesti suunni tel mien mu kai sesti. Muutamia put kien kor keusasemia joudut tiin muutta maan. Alu eelle tu li kak si uutta jä teve sipump paamoa. Suunnitelmia jouduttiin muuttamaan myös putki kaivantojen rakenteen osalta, kaivannon pohjaa jou duttiin vahvistamaan ra kentamalla lankkuari naa 572 m ja eristämään vesi- ja vie märijohtoja 1288 m ², sekä sadevesivie märeiden purkuputkien arinan pojanvahvistuksiin suo datinkan gasta 1040 m ². Härkökivenkankaan vesihuoltotyö on valmistunut syksyllä Vastaanottotarkastus pi dettiin Katujen rakentaminen: Katujen rakentamishankkeeseen oli talousarviossa varattu vuodelle eu roa, josta käytettiin ,55 euroa (sopimusurakat oli vat ,92 eu roa ja muut urakat olivat 4.656,63 euroa). Vuodelle 2009 mää rä ra ha va raus oli euroa, jos ta käy tet tiin ,73 euroa (sopi mus ura kat olivat ,92 euroa ja muut urakat olivat 2.830,81 euroa). Louhin tamäärä lisääntyi myöskin ar viosta. Lisä töi den osuus kunnallistekniikan hankkeen kus tannuk sista on ,82. Kadun rakennuksen kokonaiskustannukset olivat yhteensä ,28 euroa. Hankkeeseen va ra tut mää rä ra hat riit ti vät. Urak ka val mis tui

12 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kokonaiskustannukset: Härkökiven kunnallistekniikan rakentamiskustannukset yhteensä olivat ,39 euroa. Kopiointimaksuja tuloina oli 204,90 euroa. Kaikki hinnat on ilmoitettu arvonlisäverottomina. Lisätietoja asiasta antaa maanrakennusmestari Reijo Makko nen, puh , tai ja ve si huoltotek nikko Matti Härkönen, puh , tai Lautakunta merkitsee tietoonsa Härkökiven alueen kunnallistekniikan talou del li sen lop pu sel vityksen. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Otteet Talouspalvelut Maanrakennusmestari Vesihuoltoteknikko

13 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Jäätiönlammen eteläosan katujen taloudellinen loppuselvitys YMPTEKLT 149 Maanrakennusmestari/ Vesihuoltoteknikko Jäätiönlammen eteläosan kaava-alueen kunnallistekniikan rakentaminen käsit tää ka tu jen ja ve si- ja viemäriverkoston rakentamisen. Han ke kil pai lutettiin ja sen to teutti Rakennusliike Raimo Pyykkönen Ky. Ko konaisurakkahinta hankkeelle on euroa (alv 0 %), josta katujen ra kentamisosuus oli eu roa ja vesi- ja viemärijohto jen ra kenta misosuus oli eu roa. Vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen: Vesihuollon hankkeeseen talousarviossa oli varattu vuodelle euroa. Kus tan nuk set oli vat ,62 euroa (sopimusurakat ,75 eu roa ja muut urakat 2.243,87 euroa (alv 0 %). Hanke ylittyi ,62 euroa. Urak ka val mis tui so pi muksen mu kai sesti. Vas taan otto tar kastus pi dettiin Katujen rakentaminen: Katujen rakentamishankkeeseen oli talousarviossa varattu vuodelle eu roa, josta käytettiin ,18 euroa (sopimusurakat olivat ,35 eu roa ja muut urakat olivat ,83 euroa). Tulojen mää rä raha va raus vuo del le 2009 oli euroa, jos ta toteutunut ,88 euroa. Jää tiön lam men reit ti sil lan rakentaminen ei to teu tu nut. Ko ko nai suudessaan hank kee seen va ra tut mää rära hat riit ti vät. Urak ka val mis tui Kokonaiskustannukset: Jäätiölammen eteläosan kunnallistekniikan kokonaiskustannukset olivat yhteensä ,80 ja nettona ,92 euroa. Kaikki hinnat on ilmoitet tu arvonlisäverottomina. Lisätietoja asiasta antaa maanrakennusmestari Reijo Makko nen, puh , tai ja ve si huoltotek nikko Matti Härkönen, puh , tai Lautakunta merkitsee tietoonsa Jäätiönlammen eteläsosan kaava-alueen kun nal lis tek nii kan ta lou del li sen lop pu sel vityksen. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen.

14 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Otteet Talouspalvelut Maanrakennusmestari Vesihuoltoteknikko

15 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Keskuskentän hiekkatekonurmen taloudellinen loppuselvitys YMPTEKLT 150 Kunnanpuutarhuri Keskuskentän vanha hiekkatekonurmi poistettiin ja uusi hiekkatekonurmi asenettiin tilalle. Hanke kilpailutettiin ja sen toteutti Saltex Oy. Kokonaisurakkahinta hankkeelle oli euroa.. Vuoden 2009 talousarviossa määrärahavaraus oli euroa, josta käytettiin ,03 euroa (sopimusurakat olivat euroa ja muut ura kat ,03 euroa). Sopimusurakan osalta ylitystä euroa, joka johtuu varamaton hankinnasta sekä lisähiekan laittamisesta. Lisäksi tehtiin in va-wc, lankutusta katsomoon, katsomon reunavaneria uusittiin ja 4 kpl juok suradan alituksia. Val tion osuus hank keel le oli eu roa. Hank kee seen va ra tut määrära hat riittivät. Kaikki hinnat on ilmoitettu arvonlisäverottomina. Urakka valmistui sopimuksen mukaisesti. Vastaanottotarkastus pidettiin Lisätietoja asiasta antaa puutarhuri Jarmo Vilmi, puh , tai Lautakunta merkitsee tietoonsa keskuskentän hiekkatekonurmen uusimisen ta lou del li sen lop pu sel vi tyk sen. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Otteet Talouspalvelut Kunnanpuutarhuri

16 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Keskustan vesitornin saneerauksen taloudellinen loppuselvitys YMPTEKLT 151 Vesihuoltoteknikko Vesitornin suunnittelu aloitettiin v ja rakentaminen toteutettiin vuonna Sa nee raus kä sit ti säi liön si sä puo lisen pin noit teen, ve si ka ton, si säja ulko puo lisen put kis to jen, osan ul kover housle vyjen uusi misen ja kan tavien pila rei den kor jauk sen. Hanke kilpailutettiin ja sen toteutti Rakennusliike Halonen Oy. Kokonaisurakkahinta hankkeelle oli euroa. Määrärahaa hankkeelle vuodelle 2008 oli euroa, josta käytettiin ,92 suunnittelukustannuksiin. Vuodelle 2009 määräraha oli euroa, josta käytettiin ,62 euroa (sopimusurakat euroa ja muut urakat ,28 euroa). Hank keen ko ko nais kus tan nuk set olivat yhteen sä ,70 eu roa. Varattu mää räraha riitti hank keen toteuttamiseen. Urakka valmistui sopimuksen mukaisesti. Vastaanottotarkastus pidettiin Lisätietoja asiasta antaa vesihuoltoteknikko Matti Härkönen, puh , tai Lautakunta merkitsee tietoonsa keskustan vesitornin saneerausurakan taloudellisen loppuselvityksen. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Otteet Talouspalvelut Vesihuoltoteknikko

17 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Vuoden 2010 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma YMPTEKLT 152 Uuden toimintamallin mukaisesti kunnanhallitus, palvelun tilaajana, valmis telee kunnan talousarvion ja taloussuunnitelman sekä investointiohjelman. Kunnanhallitus pyytää lausunnot lautakunnilta, palvelujen tuottajilta. Kunnanhallitus on kokouksessaan käsitellyt talousarviota ja taloussuunnitelmaa ja pyytää siitä lausunnon. Talousarvio ja taloussuunnitelma sekä investointiohjelma on kokonaisuudessaan esityslistan liitteenä. Lisätietoja asiasta antaa palvelualuejohtaja Pentti Piirainen, puh , tai Lautakunta esittää lausuntonaan, että kunnanhallitus ja edelleen -valtuusto hyväksyy liit tee nä ole van tek ni sen palvelualueen talousarvioehdo tuk sen vuo del le 2010 ja ta lous suun ni tel man vuosille , inves tointi ohjelman vuo delle 2010 sekä in ves tointi suunnitelman vuosille Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen ja esittää lisäksi kannanottonaan kun nanhallitukselle seuraavaa: Kaavatiet: - Jos katujen kunnossapitomäärärahoja karsitaan, kunnossapitotasoa joudutaan laskemaan. Perustelut: - kunnossapito lakisääteistä - kadunpitäjällä kunnossapitovastuu - liikennemäärät ja matkailijoiden määrä Sotkamossa suuri - uusia katuja rakennettu joka vuosi lisää - Uusilta matkailualueilta kaavoitussopimuksin kadun kunnossapidosta voitaisiin neuvotella jatkossa kunnossapitokustannusten perimisestä. Yksityistiet: - Tiemäärärahoja ei tule karsia kunnossapidosta. Perustelut: - Kuntalaisten tasavertainen kohtelu huomioitava. - Omavastuuta ei tule asettaa yksityisteille. - Tiekuntien tulee järjestäytyä vuoden 2010 aikana.

18 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Alle km-mittaiset avustukset tulee maksaa. Puistotoimi ja liikuntatoimi: - Tar ve on työl lis tä mis tuella pal katun työ voi man käyt töön. - Lakisäätinen velvollisuus pitää reitistöt kunnossa. - Kunnan rooli tapahtumien järjestelyssä selkeytettävä - Tapahtumille erilli nen menokohta: Elinkeinojen kehittäminen Kiinteistöjen kunnossapito: - Jos määrärahoja karsitaan, kiinteistöjen kunnossapitotasoa joudutaan laskemaan ja kiinteistöjen arvo alenee sekä remonttikustannukset nousevat huomattavasti. Vesihuoltolaitos: - Vesi- ja viemäriputkistojen uusiminen vanhoilla alueilla välttämätöntä suunnitelmakaudella. - Kunnossapitotasoa joudutaan laskemaan määrärahojen karsimisen takia. Tavoitteet ja toimintalinjat-kohdassa: Kaikkiin ta voit tei siin ei pääs tä esitettyjen määrärahojen niuk kuu den vuoksi. Anni-Inkeri Törmänen poistui kokouksesta klo ja Ari Määttä pois tui klo tämän pykälän käsittelyn aikana. Asiantuntijoina toimivat tämän pykälän käsittelyn aikana tulosyksikön esimiehet (Erk ki Ter vo, Han nu Ter vonen, Matti Härkönen, Reijo Makkonen, Harri Hyvö nen, Jarmo Vilmi) ja poistuivat kokoukesta klo paitsi Harri Hyvönen. Otteet Kunnanhallitus

19 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Urakoitsijoiden valinta nuorisotilojen peruskorjaus- ja laajennustyölle YMPTEKLT 153 Tekninen toimi on pyytänyt urakkatarjoukset nuorisotilojen peruskorjaus- ja laajennustöistä entisen vanhan paloaseman tiloihin. Uuden hankintalain säännösten mukaan kansallisten ja EU kynnysarvojen ylittävät hankkeet tulee il moittaa Hilmassa, joka on interne tissä oleva ilmoituskanava julkisia han kintoja varten. Nuoriotilojen peruskorjaus- ja laajennuskustannukset ylit tä vät kan sallisen kyn nysrajan, joka on , jolloin han ke il moitet tiin Hil massa ja jokainen halukas urakoitsi ja voi tehdä tar jouk sen. Laskenta-asiakirjat pyysi 31 urakoitsijaa. Tarjouksen jättivät: Rakennusurakka: - RKL Halonen Oy - RPK Rakennus ja Peltirakenne Kemppainen - Sotkamon Rakennus Oy - Valtimon Rakennuspalvelu Oy - Ristijärven Rakennus Sähköurakka: - Paikallis-Sähkö Oy - SJ Sähkö & Sisustus Oy LV-urakka: - LVI-Aitta ja Putkimiehet Oy - Kajaanin LVI-Ykkönen Oy - RPK Rakennus ja Peltirakenne Kemppainen IV-urakka: - Kajaanin LVI-Ykkönen Oy - Peltityö E. Tolonen - RPK Rakennus ja Peltirakenne Kemppainen Automaatio: - Kainuun Rakennusautomaatio Oy - Schneider Electric - Stenfors Oy - KAP-TEK Oy Tarjoukset avattiin klo ja mukana avauskokoukses sa olivat lau takunnan edustajina lautakunnan puheenjohtaja Alpo Partanen ja lauta kun nan jä sen Kalle Herranen lisäksi paikalla oli teknisen toimialan asiaa

20 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ val mistelevat virkamiehet. Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia. Valinta perusteena on hinnaltaan halvin tarjous. Tar vittavat urakkaneuvottelut on käyty Jätettyjen tarjousten urakkahinnat ilmoitetaan kokouksessa. Hankintaohjeiden mukaan tarjousta koske via tietoja ei saa julkaista ennen lopullista hankintapäätöstä. Lisätietoja asiasta antaa palvelualuejohtaja Pentti Piirai nen, puh , tai kokouksessa Tehdään kokouksessa. Ra kennusurakka Urakkasumma alv 0 % RKL Halonen Oy RPK Rakennus ja Peltirak Kemppainen Sotkamon Rakennus Oy Valtimon Rakennuspalvelu Oy Ristijärven Rakennus Sähköurakka Paikallis-Sähkö Oy SJ Sähkö & Sisustus Oy LV-urakka LVI-Aitta ja Putkimiehet Oy Kajaanin LVI-Ykkönen Oy RPK Rakennus ja Peltirakenne Kemppainen IV-urakka Kajaanin LVI-Ykkönen Oy Peltityö E. Tolonen RPK Rakennus ja Peltirakenne Kemppainen Automaatio Kainuun Rakennusautomaatio Oy Schneider Electric Stenfors Oy KAP-TEK Oy Lautakunta päättää antaa nuorisotilojen peruskorjaus- ja laajennustyö-urakan halvimman tarjouksen tehneille seuraavasti:

21 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Urak kasumma Rakennusurakka - Ristijärven Rakennus Sähköurakka - Paikallis-Sähkö Oy LV-urakka - RPK Rakennus ja Peltirakenne Kemppainen IV-urakka - Kajaanin LVI-Ykkönen Oy Automaatio - KAP-TEK Oy Hinnan eivät sisällä arvonlisäveroa. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Harri Hyvönen oli asiantuntijana tämän pykälän aikana ja poistui kokouksesta klo Otteet Tarjouksen tehneet Nuoristotoimi Talouspäällikkö Kunnossapitomestari

22 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja tekninen lautakunta Kuikkalammentien itäpuolen asemakaavaehdotuksen hyväksyminen nähtäville asetettavaksi KHALL 73 Kaavoittaja Petri Piirainen, Hannu Korhonen ja Mikko Zitting hakevat asemakaavoituksen vireille tuloa Kuikkalammentien itäpuoliselle alueelle Lahnaslammen radan tuntumaan tiloille Kuikkamäki ja Lahdentaus Hakijoiden tavoitteena on selvittää liikerakentamisen edellytykset suunnittelualueella. Kaavoitettava alue sijaitsee Vuokatissa Vuokatinharjun asemakaava-alueella. Suunnittelualueeseen tulee sisällyttää esitettyjen tilojen lisäksi myös yleisten teiden ja rautatien alueita, jotta kaava-alue muodostaisi tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. Kaava-alue rajoittuu etelässä asemakaavoitettuun alueeseen ja lännessä parhaillaan asemakaavoitettavana olevaan ns. Jäätiönlammen eteläpuolen alueeseen. Asemakaavoitettava alue kuuluu Vuokatin yleiskaava-alueeseen. Kaavoitettavaan alueeseen sisältyy yleiskaavassa osoitettu matkailupalvelujen alue sekä virkistys-, liikenne- ja katualueita. Hallintojohtaja Kunnanhallitus Asemakaavoituksen vireilletuloanomus ja kaavoitettavan alueen alustava rajaus ovat esityslistan liitteenä. Kunnanhallitus hyväksyy asemakaavoituksen vireilletulon Vuokatinhar jun asema kaava-alueella liitekartan mukaisella rajauksella. Kaavoittaja voi tehdä asemakaavoitettavan alu een ra jaukseen kaavaprosessin edetessä tarkennuksia, mi käli se tarkoituksenmu kaiseen kaavaratkaisuun pääsemiseksi on tarpeen. Kaava muutoksen hakijat velvoi tetaan maksamaan kaavoituksesta ja kaavan toteuttami sesta kunnalle aiheutuneet kustan nukset myöhemmin tehtävän sopimuksen mu kaan. Kunnanhallitus hyväksyi hallintojohtajan ehdotuksen. Otteet Kaavoittaja Sotkamon Rakennus Oy Petri Piirainen Sopalantie 6 a 2, Sotkamo Mikko Zitting Jäätiöntie 16 A, Vuokatti Hannu Korhonen Ratakuja 1, Sotkamo

23 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ YMPTEKLT 52 Kaavoittaja Kaava-alue liittyy Kuikkalammentiehen uuden Peurakaduksi nimetyn ka dun kautta. Liittymän paikka on suunniteltu siten, että Kuikkalammentien ja Peurakadun topografia sekä näkemät tulevat huomioiduiksi. Peurakadun ka tu alueen varaus on sellainen, että kadun varteen on mahdollista tehdä kevyenliikenteenväylä korotettuna. Katu kulkee itäosiltaan suon laidassa, ei kä si joitu suolle. Tällä on ha luttu välttää paitsi suo alueelle rakentamisesta aiheu tuvaa kustan nusten nousua niin ennen kaikkea raken tamisen aiheutta maa vaaraa pohja vedelle. Kortteli 423 on osoitettu liikerakennusten korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön. Kortteli jakautuu kahteen eri rakennuspaik kaan maan omis tusoloista johtuen. Vähittäiskaupan suuryksikölle kaavoite tun korttelin raken nusoi keus on yhteensä n krs-m2. Alueelta tehty kaupallisten vaikutusten ar viointi osoitti, että parhaiten alueelle soveltuu suuruusluokaltaan kaavaratkaisun mukainen liikekeskus, jossa on kohtalai sen suuri ja monipuolinen päivittäistavaramyymälä se kä matkailijoita palve levia erikoistavaran myymälöitä. Vuokatissa on ollut voimakas puute keskeisimpien liikenneväylien varrelle sijoittu vista liikerakentamismahdollisuuksista, ja koska kaava-alue sijaitsee optimaalisella paikalla suhteessa muihin palveluihin ja liikenneväyliin, on korttelin 423 li säksi muutkin kaava-alueen korttelit osoitettu liikerakenta miseen. Liikeraken nusten kort telialueelle voi sijoittua taajama-alueella myös hotellit, motellit ja muut vastaavat majoitusrakennukset, ja merkinnäl lä on tietoisesti haettu väljyyttä kaavaratkaisuun, sillä tulevaisuuden tarkoi tuksenmukaisin käyttötarkoitus riippuu mm. tulevista lii kennejärjestelyistä ja niiden aikatauluista. Korttelissa 422 majoitusrakentamisen määrää on kuitenkin rajoitettu, jotta käytettävää kerrosalaa jää myös liikerakentami sen tarpeisiin. Alueelta on suoritettu junaliikenteen aiheuttaman tärinän mittaus, mutta junaliikenne ei aiheuttanut hiekkaisessa maaperässä mitattavissa olevaa täri nää. Näin ol len radan läheisyydessä tapahtuvaa rakentamista ei ole rajoitet tu. Rautatien alueva raus rajoittuu etelässä yleisen tien alueeseen ja pohjoi sessa ratapenkan alle. Muinaismuistoalueeksi on varattu ne alueen osat, joilla sijaitsee neljä alu eella havaitusta kahdeksasta muinaisesta pyyntikuopasta. Muinaismuisto alueen ulkopuo lel la olevat pyyntikuopat jäävät kaavan mukaisen rakentami sen alle, joten niillä tu lee tehdä arkeologisia kaivauksia ennen rakennustöi den aloittamista. Samoin tu houtuva tervahauta tulee dokumentoida kaivaus tutkimusten yhteydessä. Radan pohjoispuolelle on osoitettu heti ratapenkan alta alkava virkistysaluekäytävä latu-/kävelyreittiä varten. Reitti kääntyy pohjoiseen kaava-alu een itärajal la ja liit tyy nykyiseen latu-uraan Peurakadun päässä. Nykyisin reitti kääntyy poh joiseen jo sähkölinjan itäpuolella, mutta tämä linjaus ei sovi kaavan rakenteeseen ja siksi reit tiä on siirretty alueen itäosaan yleis kaavan mukaiselle virkistysalueelle. Peura kadun pohjoispuolella oleva luonnontilainen suo on jätetty rakentamisen

24 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ ulkopuolelle en nen kaikkea pohjaveden suojelun huomioimiseksi, mutta myös mai sema- ja luonto arvo jen sekä rakennettavuustekijöiden vuoksi. Yleisen tien alueet on osoitettu tietoimituksessa määritettyjen rajausten mu kaisesti. Kauppakeskuksen toteutuksen myötä on syytä varautua kevyen lii kenteen väylän rakentamiseen Kuikkalammentien itäpuolellekin Vuokatin tien ja kauppakeskuksen väliselle osuudelle. Lisäksi Suvikkaantien ja mah dollisesti myös Peurakadun liitty mään saattaa tulla tarve tehdä väistötilat. Nykyiset Kuikkalammentien tilavarauk set ovat kuitenkin riittävät näidenkin ratkaisujen toteuttamiseen. Suunnittelualueella pohjaveden tai orsiveden pinta on paikoin lähellä maan pintaa. Alueen rakentamisessa erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, että esimerkiksi maaleikkauksia, täyttöjä, massanvaihtoja ja perustusten salaoji tuksia tehtäessä ei muuteta alueen pohjavesipinnan tasoja tavalla, joka voisi vaikeuttaa alueen pohjavesien hyödyntämistä. Luonnosvaiheen aikana selvi tetään alueen pohjavesiolosuhteet yksityiskohtaisesti huomioiden suunnitel tu rakentaminen. Samassa yhteydessä suunnitellaan rakentamisen kannalta välttämättömien täyttöjen ja leikkausten suo ri tustapa sekä eri alueiden suo jaaminen ja vesien johtaminen niin, että toimenpi teistä ei aiheudu pohjave den pilaamis- tai muuttamiskiellon vastaisia seu rauksia. Selvi tyksen perus teella annetaan määräykset pohjaveden suojelemiseksi. Pienennös kaavaluonnoksesta merkintöjen selityksineen on esityslistan liit teenä. Lisätietoja asiasta antaa kaavoittaja Juha Kaaresvirta, puh , tai kokouksessa Kaavoittaja kertoi kokouksessa Mikko Zittingin lähettämästä sähköpostiviestistä, jossa Mikko Zitting halusi tuoda lautakunnan tietoon näkemyksensä kaavaluonnoksen mukaisen ratkai sun aiheuttamista liikenneongelmista. Ympäristö- ja tekninen lautakunta hyväksyy Kuikkalammentien itäpuolen asemakaavaluonnoksen nähtäville asetettavaksi. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Kaavoittaja Juha Kaaresvira oli asiantuntijana tämän pykälän aikana ja poistui kokouksesta klo Otteet Kaavoituspalvelut YMPTEKLT 154 Kaavoittaja Hanketta koskeva kaavaluonnos on pidetty nähtävillä Kaa-

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Sivu 14 Rakennuslupa, Karhu Marju ja Asmo Rakennuslupa, Valliseppä Ilmoitusasiat 28

Sivu 14 Rakennuslupa, Karhu Marju ja Asmo Rakennuslupa, Valliseppä Ilmoitusasiat 28 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 24 Ympäristölautakunta Aika Torstai 06.04.2017 klo 18:00-18:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 16.07.2014 AIKA 16.07.2014 klo 13:00-13:40 PAIKKA Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 10:30-11:30.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 10:30-11:30. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2017 1 Kuntayhtymän hallitus 25.05.2017 Aika 25.05.2017 klo 10:30-11:30 Paikka Vantaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista Johtokunnan kokous 29.11.2017 Kokouskutsu ja esityslista KOKOUSKUTSU 2 (6) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 29.11.2017 klo 9.00 Paikka LYNC-kokous MERK. JORMA PENTTINEN Jorma Penttinen puheenjohtaja Käsiteltävät

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 15.05.2016 Aika 15.05.2016 klo 09:00-10:15 Paikka Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot