SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 238. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta ASIAT Otsikko Sivu 142 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Himmelin käyttövesiputkiston taloudellinen loppuselvitys Salmelan puukoulun yläkerran muutostöiden taloudellinen loppuselvitys Jäätiöntien ja Juusonpolun kunnallistekniikan taloudellinen loppuselvitys Härkökiven alueen kunnallistekniikan taloudellinen loppuselvitys Jäätiönlammen eteläosan katujen taloudellinen loppuselvitys Keskuskentän hiekkatekonurmen taloudellinen loppuselvitys Keskustan vesitornin saneerauksen taloudellinen loppuselvitys Vuoden 2010 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Urakoitsijoiden valinta nuorisotilojen peruskorjaus- ja laajennustyölle Kuikkalammentien itäpuolen asemakaavaehdotuksen hyväksyminen 259 nähtäville asetettavaksi 155 Rakennuslupapäätös huoneistohotellin ja sitä palvelevan paikoitusalueen 263 rakentamiseksi Vuokatin Urheiluopiston alueelle 156 Suunnittelutarveratkaisupäätös Juha-Matti Toloselle ja Marjo 264 Hämäläiselle 157 Lausunto eläinsuojan ympäristölupahakemuksesta/eero Lukkari Teiden päällystämimem ja katuvalojen asentaminen Kaarreniementielle 269 ja Artunkujalle 159 Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Kokouksen päättäminen 273

2 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ AIKA klo 17:00-21:40 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Heikkinen Pekka puheenjohtaja Hakkarainen Annikki jäsen Herranen Kalle jäsen Karjalainen Heikki jäsen Kotilainen Heidi jäsen Määttä Ari jäsen Partanen Alpo jäsen Rossi-Määttä Tuula jäsen Törmänen Anni-Inkeri jäsen Väisänen Unto jäsen POISSA Korhonen Annikki varapuheenjohtaja Korhonen Aimo kunnanhallituksen pj. Niskanen Marko kunnanhallituksen edustaja MUU Piirainen Pentti palvelualuejohtaja, esittelijä Tervo Erkki asiantuntija :t , 152 Tervonen Hannu asinatuntija 152 Härkönen Matti asinatuntija :t , 151, 152 Makkonen Reijo asiantuntija :t , Hyvönen Harri asiantuntija :t 145, 146, 152 Vilmi Jarmo asiantuntija :t 151, 152 Leinonen Kaarina pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET Pekka Heikkinen puheenjohtaja Kaarina Leinonen pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Sotkamo Annikki Hakkarainen Unto Väisänen

3 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Sotkamon kunnan teknisessä toimistossa klo

4 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen YMPTEKLT 142 Kutsu tähän kokoukseen liitteenään esityslista on toimitettu lautakunnan jäsenille ja muille vastaanottajille Kokouskutsu ja pöytäkirjan nähtävänäolo on ilmoitettu kunnan ilmoitustaululla, koska kyseessä on poikkeava kokousaika. Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan muu toimielin kuin valtuus to on päätösvalt ai nen, kun enem män kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi YMPTEKLT 143 Ympäristö- ja tekninen lautakunta päättää hyväksyä kokouksen työjär jestykseksi esi tys listan mu kaisen työjärjestyksen. kokouksessa Pöydälle jaettiin - vuoden 2010 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 152; muutettu talousarvioehdotus yksityisteiden osalta - viranhaltijapäätöspykälä 159 uusilla lisäyksillä sekä - liitteen mukaiset il moitusasiat 160 uudella li säyksellä. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen.

6 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Pöytäkirjantarkastajien valitseminen YMPTEKLT 144 Ympäristö- ja tekninen lautakunta on päättänyt, että pöytäkirjan tarkastaa ku kin jäsen vuorollaan aakkosjärjestyksessä. Tarkastusvuorossa ovat jäsenet Annikki Hakkarainen ja Unto Väisänen. Ympäristö- ja tekninen lautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajaksi Annikki Hakkaraisen ja Unto Väisäsen. Pöy tä kirja tarkastetaan ja al lekirjoitetaan Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen.

7 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Himmelin käyttövesiputkiston taloudellinen loppuselvitys YMPTEKLT 145 Kunnossapitomestari Himmelin käyttövesiputkiston korjaustyö oli ajoitettu vuosille Hanke kilpailutettiin ja hankkeen toteutti LVI-Aitta ja Putkimiehet Oy, Sotkamo. Kokonaisurakkahinta hankkeelle oli euroa. Vuoden 2008 talousarviossa määrärahavaraus oli euroa, josta käytettiin ,52 euroa (sopimusurakat olivat euroa ja muut ura kat ,04 euroa). Vuoden 2009 ta lous ar vios sa mää rä ra ha oli eu roa, jos ta käy tet tiin ,62 euroa (sopimus urakat olivat ,03 eu roa ja muut urakat olivat ,59 euroa). So pimusurakoiden osuus ylitti 4.918,03 euroa, joka johtuu tehdyistä lisätöistä. Hankkeen kokonaiskus tan nuk set oli vat yh teensä ,14 euroa (alv. 0 %). Hank keeseen va rattu mää rä ra ha riitti. Urakka valmisti Lisätietoja asiasta antaa kunnossapitomestari Harri Hyvönen, puh , tai Lautakunta merkitsee tietoonsa Himmelin käyttövesiputkiston uusimisen taloudellisen loppuselvityksen. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Harri Hyvönenoli asiantuntijana tämän pykälän aikana. Otteet Talouspalvelut Kunnossapitomestari

8 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Salmelan puukoulun yläkerran muutostöiden taloudellinen loppuselvitys YMPTEKLT 146 Kunnossapitomestari Salmelan puukoulun yläkerran muutostyöt olivat ajoitettu vuosille Han ke toteutettiin rakennusurakan osalta omana työnä. LVI-töiden ja sähkötöi den osalta hanke kilpailutettiin. LVI-työt toteutti Sot kamon LVI-Asennus Ky ja sähkötyöt Paikallis-Sähkö Oy. Sähkötöiden urakkahinta oli euroa ja LVI-töiden euroa. Vuoden 2008 talousarviossa määrärahavaraus oli euroa, josta käytettiin ,94 euroa (sopimusurakat olivat: sähkötyöt ,11 euroa ja LVI-työt ,10 eu roa sekä muut ura kat ,73 euroa). Vuoden 2009 ta lous ar vios sa mää rä ra ha oli eu roa, jos ta käy tet tiin ,43 eu roa (sopi mus urakat olivat: sähkötyöt 5.667,07 euroa ja LV-työt ,40 eu roa sekä muut urakat olivat ,96 eu roa). Ylitys LVI-töiden osalta sopimusurakoissa 6.339,50 euroa johtuui lisä- ja muutos töistä. Tu lo ja hank keelle oli eu roa. Hankkeen ko ko nais kus tan nukset oli vat yh teensä ,37 euroa. ja nettona ,37 euroa. Hank keeseen va ratut mää rära hat riittivät. Lisätietoja asiasta antaa kunnossapitomestari Harri Hyvönen, puh , tai Lautakunta merkitsee tietoonsa Salmelan puukoulun yläkerran muutostöiden ta lou del li sen lop pu sel vi tyk sen. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Otteet Talouspalvelut Kunnossapitomestari

9 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Jäätiöntien ja Juusonpolun kunnallistekniikan taloudellinen loppuselvitys YMPTEKLT 147 Maanrakennusmestari/ Vesihuoltoteknikko Jäätiöntien ja Juusonpolun kunnallistekniikan rakentaminen ajoittui vuosille Jäätiöntien alkuosa rakennettiin v Juusonpolku ja Jäätiöntien loppuosa rakennettiin v Jäätiöntien ja Juusonpolun kun nallis tek nii kan ra ken ta mi nen kä sit tää ka tu jen ja ve si- ja vie märiver kos ton rakentamisen. Hanke kilpailutettiin ja sen toteutti Destia Oy. Kokonaisurakkahinta hankkeelle vuoden 2008 osalta oli euroa, josta katujen rakentamis osuus oli eu roa ja ve si- ja viemäri joh to jen rakenta misosuus oli euroa. Vuoden 2009 kokonaisurakka hinta oli euroa, josta katujen osuus oli euroa ja vesi huol lon osuus euroa. Vesi- ja viemäriverkoston rakentaminen Vesihuollon hankkeeseen v talousarviossa oli varattu euroa, josta käytettiin ,77 euroa (sopimusurakat ,09 euroa ja muut urakat 7.929,68 euroa). Vesihuollon hankkeeseen v oli varattu mää rä rahaa euroa, josta käy tettiin ,75 euroa (sopimusurakat oli vat euroa ja muut urakat ,75 euroa). Vesihuollon koko nais kustannukset yhteensä olivat ,52 euroa. Kokonaisuudessaan hank keeseen varattu määrära ha riit ti. Urak ka valmistui sopimuksen mukaisesti. Vastaanottotarkastus pidettiin Katujen rakentaminen Katujen rakentamiseen hankkeeseen oli talousar viossa varattu vuodelle eu roa, josta käytettiin ,88 euroa (sopimusurakat olivat ,14 eu roa ja muut urakat olivat 4.350,74 euroa). Vuodelle 2009 mää rä ra ha varaus oli euroa, jos ta käy tet tiin ,62 euroa (so pi mus ura kat olivat ,46 euroa ja muut urakat olivat 2.459,16 euroa). Tuloina hank keelle maanomistajan kor vaukset, jotka yhteensä ,01 euroa Katujen ra kenta mis kus tan nukset oli vat yh teen sä ,50 euroa. Nettokustan nukset olivat yhteensä ,49 eu roa. Ylitys sopimusurakoissa on ,60 euroa. Hankkeeseen teh tiin suun ni tel ma muutos ja massanvaihtotöitä Jää tiön tielle ja Hu vila tielle. Hank kee seen va ra tut mää rä ra hat riit ti vät. Urak ka val mistui Kokonaiskustannukset

10 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Jäätiöntien ja Juusonpolun kunnallistekniikan rakentamiskustannukset vuosi na olivat nettona yhteensä ,01 euroa. Kaikki hin nat on il moi tet tu ar vonlisäverottomina. Lisätietoja asiasta antaa maanrakennusmestari Reijo Makko nen, puh , tai ja ve si huoltotek nikko Matti Härkönen, puh , tai Lautakunta merkitsee tietoonsa Jäätiöntien ja Juusonpolun kunnallistekniikan ta lou del li sen lop pu sel vityksen. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Otteet Talouspalvelut Vesihuoltoteknikko Maanrakennusmestari

11 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Härkökiven alueen kunnallistekniikan taloudellinen loppuselvitys YMPTEKLT 148 Maanrakennusmestari/ Vesihuoltoteknikko Härkökiven kaava-alueen kunnallistekniikan rakentaminen käsittää katujen ja vesi- ja viemäriverkoston rakentamisen. Kadun rakentamisen osalta hanke ajoittui vuosille Han ke kil pai lu tettiin ja sen to teutti Sotkamon So ra ja Se peli Oy. Kokonaisurakkahinta hankkeelle on euroa, josta vuoden 2008 puolella tehtyjen urakoiden katujen rakentamisosuus oli eu roa ja ve si- ja viemärilaitoksen rakenta misosuus oli eu roa, vuo den 2009 puo lella päällystys-, viher- ja viimeistelytöiden osuus oli eu roa. Vesi- ja viemäriverkoston rakentaminen: Vesihuollon rakentamiseen talousarviossa oli varattu vuodelle eu roa. Kus tan nuk set oli vat ,11 euroa (sopimusurakat oli vat euroa ja muut urakat ,11 euroa). Sadevesiviemäriä ra ken net tiin 2427 m, jä te ve si vie mä riä 2717 m ja ve si johtoa 2216 m. Ver kos tot ra ken nettiin pää sään töi sesti suunni tel mien mu kai sesti. Muutamia put kien kor keusasemia joudut tiin muutta maan. Alu eelle tu li kak si uutta jä teve sipump paamoa. Suunnitelmia jouduttiin muuttamaan myös putki kaivantojen rakenteen osalta, kaivannon pohjaa jou duttiin vahvistamaan ra kentamalla lankkuari naa 572 m ja eristämään vesi- ja vie märijohtoja 1288 m ², sekä sadevesivie märeiden purkuputkien arinan pojanvahvistuksiin suo datinkan gasta 1040 m ². Härkökivenkankaan vesihuoltotyö on valmistunut syksyllä Vastaanottotarkastus pi dettiin Katujen rakentaminen: Katujen rakentamishankkeeseen oli talousarviossa varattu vuodelle eu roa, josta käytettiin ,55 euroa (sopimusurakat oli vat ,92 eu roa ja muut urakat olivat 4.656,63 euroa). Vuodelle 2009 mää rä ra ha va raus oli euroa, jos ta käy tet tiin ,73 euroa (sopi mus ura kat olivat ,92 euroa ja muut urakat olivat 2.830,81 euroa). Louhin tamäärä lisääntyi myöskin ar viosta. Lisä töi den osuus kunnallistekniikan hankkeen kus tannuk sista on ,82. Kadun rakennuksen kokonaiskustannukset olivat yhteensä ,28 euroa. Hankkeeseen va ra tut mää rä ra hat riit ti vät. Urak ka val mis tui

12 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kokonaiskustannukset: Härkökiven kunnallistekniikan rakentamiskustannukset yhteensä olivat ,39 euroa. Kopiointimaksuja tuloina oli 204,90 euroa. Kaikki hinnat on ilmoitettu arvonlisäverottomina. Lisätietoja asiasta antaa maanrakennusmestari Reijo Makko nen, puh , tai ja ve si huoltotek nikko Matti Härkönen, puh , tai Lautakunta merkitsee tietoonsa Härkökiven alueen kunnallistekniikan talou del li sen lop pu sel vityksen. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Otteet Talouspalvelut Maanrakennusmestari Vesihuoltoteknikko

13 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Jäätiönlammen eteläosan katujen taloudellinen loppuselvitys YMPTEKLT 149 Maanrakennusmestari/ Vesihuoltoteknikko Jäätiönlammen eteläosan kaava-alueen kunnallistekniikan rakentaminen käsit tää ka tu jen ja ve si- ja viemäriverkoston rakentamisen. Han ke kil pai lutettiin ja sen to teutti Rakennusliike Raimo Pyykkönen Ky. Ko konaisurakkahinta hankkeelle on euroa (alv 0 %), josta katujen ra kentamisosuus oli eu roa ja vesi- ja viemärijohto jen ra kenta misosuus oli eu roa. Vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen: Vesihuollon hankkeeseen talousarviossa oli varattu vuodelle euroa. Kus tan nuk set oli vat ,62 euroa (sopimusurakat ,75 eu roa ja muut urakat 2.243,87 euroa (alv 0 %). Hanke ylittyi ,62 euroa. Urak ka val mis tui so pi muksen mu kai sesti. Vas taan otto tar kastus pi dettiin Katujen rakentaminen: Katujen rakentamishankkeeseen oli talousarviossa varattu vuodelle eu roa, josta käytettiin ,18 euroa (sopimusurakat olivat ,35 eu roa ja muut urakat olivat ,83 euroa). Tulojen mää rä raha va raus vuo del le 2009 oli euroa, jos ta toteutunut ,88 euroa. Jää tiön lam men reit ti sil lan rakentaminen ei to teu tu nut. Ko ko nai suudessaan hank kee seen va ra tut mää rära hat riit ti vät. Urak ka val mis tui Kokonaiskustannukset: Jäätiölammen eteläosan kunnallistekniikan kokonaiskustannukset olivat yhteensä ,80 ja nettona ,92 euroa. Kaikki hinnat on ilmoitet tu arvonlisäverottomina. Lisätietoja asiasta antaa maanrakennusmestari Reijo Makko nen, puh , tai ja ve si huoltotek nikko Matti Härkönen, puh , tai Lautakunta merkitsee tietoonsa Jäätiönlammen eteläsosan kaava-alueen kun nal lis tek nii kan ta lou del li sen lop pu sel vityksen. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen.

14 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Otteet Talouspalvelut Maanrakennusmestari Vesihuoltoteknikko

15 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Keskuskentän hiekkatekonurmen taloudellinen loppuselvitys YMPTEKLT 150 Kunnanpuutarhuri Keskuskentän vanha hiekkatekonurmi poistettiin ja uusi hiekkatekonurmi asenettiin tilalle. Hanke kilpailutettiin ja sen toteutti Saltex Oy. Kokonaisurakkahinta hankkeelle oli euroa.. Vuoden 2009 talousarviossa määrärahavaraus oli euroa, josta käytettiin ,03 euroa (sopimusurakat olivat euroa ja muut ura kat ,03 euroa). Sopimusurakan osalta ylitystä euroa, joka johtuu varamaton hankinnasta sekä lisähiekan laittamisesta. Lisäksi tehtiin in va-wc, lankutusta katsomoon, katsomon reunavaneria uusittiin ja 4 kpl juok suradan alituksia. Val tion osuus hank keel le oli eu roa. Hank kee seen va ra tut määrära hat riittivät. Kaikki hinnat on ilmoitettu arvonlisäverottomina. Urakka valmistui sopimuksen mukaisesti. Vastaanottotarkastus pidettiin Lisätietoja asiasta antaa puutarhuri Jarmo Vilmi, puh , tai Lautakunta merkitsee tietoonsa keskuskentän hiekkatekonurmen uusimisen ta lou del li sen lop pu sel vi tyk sen. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Otteet Talouspalvelut Kunnanpuutarhuri

16 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Keskustan vesitornin saneerauksen taloudellinen loppuselvitys YMPTEKLT 151 Vesihuoltoteknikko Vesitornin suunnittelu aloitettiin v ja rakentaminen toteutettiin vuonna Sa nee raus kä sit ti säi liön si sä puo lisen pin noit teen, ve si ka ton, si säja ulko puo lisen put kis to jen, osan ul kover housle vyjen uusi misen ja kan tavien pila rei den kor jauk sen. Hanke kilpailutettiin ja sen toteutti Rakennusliike Halonen Oy. Kokonaisurakkahinta hankkeelle oli euroa. Määrärahaa hankkeelle vuodelle 2008 oli euroa, josta käytettiin ,92 suunnittelukustannuksiin. Vuodelle 2009 määräraha oli euroa, josta käytettiin ,62 euroa (sopimusurakat euroa ja muut urakat ,28 euroa). Hank keen ko ko nais kus tan nuk set olivat yhteen sä ,70 eu roa. Varattu mää räraha riitti hank keen toteuttamiseen. Urakka valmistui sopimuksen mukaisesti. Vastaanottotarkastus pidettiin Lisätietoja asiasta antaa vesihuoltoteknikko Matti Härkönen, puh , tai Lautakunta merkitsee tietoonsa keskustan vesitornin saneerausurakan taloudellisen loppuselvityksen. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Otteet Talouspalvelut Vesihuoltoteknikko

17 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Vuoden 2010 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma YMPTEKLT 152 Uuden toimintamallin mukaisesti kunnanhallitus, palvelun tilaajana, valmis telee kunnan talousarvion ja taloussuunnitelman sekä investointiohjelman. Kunnanhallitus pyytää lausunnot lautakunnilta, palvelujen tuottajilta. Kunnanhallitus on kokouksessaan käsitellyt talousarviota ja taloussuunnitelmaa ja pyytää siitä lausunnon. Talousarvio ja taloussuunnitelma sekä investointiohjelma on kokonaisuudessaan esityslistan liitteenä. Lisätietoja asiasta antaa palvelualuejohtaja Pentti Piirainen, puh , tai Lautakunta esittää lausuntonaan, että kunnanhallitus ja edelleen -valtuusto hyväksyy liit tee nä ole van tek ni sen palvelualueen talousarvioehdo tuk sen vuo del le 2010 ja ta lous suun ni tel man vuosille , inves tointi ohjelman vuo delle 2010 sekä in ves tointi suunnitelman vuosille Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen ja esittää lisäksi kannanottonaan kun nanhallitukselle seuraavaa: Kaavatiet: - Jos katujen kunnossapitomäärärahoja karsitaan, kunnossapitotasoa joudutaan laskemaan. Perustelut: - kunnossapito lakisääteistä - kadunpitäjällä kunnossapitovastuu - liikennemäärät ja matkailijoiden määrä Sotkamossa suuri - uusia katuja rakennettu joka vuosi lisää - Uusilta matkailualueilta kaavoitussopimuksin kadun kunnossapidosta voitaisiin neuvotella jatkossa kunnossapitokustannusten perimisestä. Yksityistiet: - Tiemäärärahoja ei tule karsia kunnossapidosta. Perustelut: - Kuntalaisten tasavertainen kohtelu huomioitava. - Omavastuuta ei tule asettaa yksityisteille. - Tiekuntien tulee järjestäytyä vuoden 2010 aikana.

18 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Alle km-mittaiset avustukset tulee maksaa. Puistotoimi ja liikuntatoimi: - Tar ve on työl lis tä mis tuella pal katun työ voi man käyt töön. - Lakisäätinen velvollisuus pitää reitistöt kunnossa. - Kunnan rooli tapahtumien järjestelyssä selkeytettävä - Tapahtumille erilli nen menokohta: Elinkeinojen kehittäminen Kiinteistöjen kunnossapito: - Jos määrärahoja karsitaan, kiinteistöjen kunnossapitotasoa joudutaan laskemaan ja kiinteistöjen arvo alenee sekä remonttikustannukset nousevat huomattavasti. Vesihuoltolaitos: - Vesi- ja viemäriputkistojen uusiminen vanhoilla alueilla välttämätöntä suunnitelmakaudella. - Kunnossapitotasoa joudutaan laskemaan määrärahojen karsimisen takia. Tavoitteet ja toimintalinjat-kohdassa: Kaikkiin ta voit tei siin ei pääs tä esitettyjen määrärahojen niuk kuu den vuoksi. Anni-Inkeri Törmänen poistui kokouksesta klo ja Ari Määttä pois tui klo tämän pykälän käsittelyn aikana. Asiantuntijoina toimivat tämän pykälän käsittelyn aikana tulosyksikön esimiehet (Erk ki Ter vo, Han nu Ter vonen, Matti Härkönen, Reijo Makkonen, Harri Hyvö nen, Jarmo Vilmi) ja poistuivat kokoukesta klo paitsi Harri Hyvönen. Otteet Kunnanhallitus

19 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Urakoitsijoiden valinta nuorisotilojen peruskorjaus- ja laajennustyölle YMPTEKLT 153 Tekninen toimi on pyytänyt urakkatarjoukset nuorisotilojen peruskorjaus- ja laajennustöistä entisen vanhan paloaseman tiloihin. Uuden hankintalain säännösten mukaan kansallisten ja EU kynnysarvojen ylittävät hankkeet tulee il moittaa Hilmassa, joka on interne tissä oleva ilmoituskanava julkisia han kintoja varten. Nuoriotilojen peruskorjaus- ja laajennuskustannukset ylit tä vät kan sallisen kyn nysrajan, joka on , jolloin han ke il moitet tiin Hil massa ja jokainen halukas urakoitsi ja voi tehdä tar jouk sen. Laskenta-asiakirjat pyysi 31 urakoitsijaa. Tarjouksen jättivät: Rakennusurakka: - RKL Halonen Oy - RPK Rakennus ja Peltirakenne Kemppainen - Sotkamon Rakennus Oy - Valtimon Rakennuspalvelu Oy - Ristijärven Rakennus Sähköurakka: - Paikallis-Sähkö Oy - SJ Sähkö & Sisustus Oy LV-urakka: - LVI-Aitta ja Putkimiehet Oy - Kajaanin LVI-Ykkönen Oy - RPK Rakennus ja Peltirakenne Kemppainen IV-urakka: - Kajaanin LVI-Ykkönen Oy - Peltityö E. Tolonen - RPK Rakennus ja Peltirakenne Kemppainen Automaatio: - Kainuun Rakennusautomaatio Oy - Schneider Electric - Stenfors Oy - KAP-TEK Oy Tarjoukset avattiin klo ja mukana avauskokoukses sa olivat lau takunnan edustajina lautakunnan puheenjohtaja Alpo Partanen ja lauta kun nan jä sen Kalle Herranen lisäksi paikalla oli teknisen toimialan asiaa

20 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ val mistelevat virkamiehet. Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia. Valinta perusteena on hinnaltaan halvin tarjous. Tar vittavat urakkaneuvottelut on käyty Jätettyjen tarjousten urakkahinnat ilmoitetaan kokouksessa. Hankintaohjeiden mukaan tarjousta koske via tietoja ei saa julkaista ennen lopullista hankintapäätöstä. Lisätietoja asiasta antaa palvelualuejohtaja Pentti Piirai nen, puh , tai kokouksessa Tehdään kokouksessa. Ra kennusurakka Urakkasumma alv 0 % RKL Halonen Oy RPK Rakennus ja Peltirak Kemppainen Sotkamon Rakennus Oy Valtimon Rakennuspalvelu Oy Ristijärven Rakennus Sähköurakka Paikallis-Sähkö Oy SJ Sähkö & Sisustus Oy LV-urakka LVI-Aitta ja Putkimiehet Oy Kajaanin LVI-Ykkönen Oy RPK Rakennus ja Peltirakenne Kemppainen IV-urakka Kajaanin LVI-Ykkönen Oy Peltityö E. Tolonen RPK Rakennus ja Peltirakenne Kemppainen Automaatio Kainuun Rakennusautomaatio Oy Schneider Electric Stenfors Oy KAP-TEK Oy Lautakunta päättää antaa nuorisotilojen peruskorjaus- ja laajennustyö-urakan halvimman tarjouksen tehneille seuraavasti:

21 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Urak kasumma Rakennusurakka - Ristijärven Rakennus Sähköurakka - Paikallis-Sähkö Oy LV-urakka - RPK Rakennus ja Peltirakenne Kemppainen IV-urakka - Kajaanin LVI-Ykkönen Oy Automaatio - KAP-TEK Oy Hinnan eivät sisällä arvonlisäveroa. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Harri Hyvönen oli asiantuntijana tämän pykälän aikana ja poistui kokouksesta klo Otteet Tarjouksen tehneet Nuoristotoimi Talouspäällikkö Kunnossapitomestari

22 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja tekninen lautakunta Kuikkalammentien itäpuolen asemakaavaehdotuksen hyväksyminen nähtäville asetettavaksi KHALL 73 Kaavoittaja Petri Piirainen, Hannu Korhonen ja Mikko Zitting hakevat asemakaavoituksen vireille tuloa Kuikkalammentien itäpuoliselle alueelle Lahnaslammen radan tuntumaan tiloille Kuikkamäki ja Lahdentaus Hakijoiden tavoitteena on selvittää liikerakentamisen edellytykset suunnittelualueella. Kaavoitettava alue sijaitsee Vuokatissa Vuokatinharjun asemakaava-alueella. Suunnittelualueeseen tulee sisällyttää esitettyjen tilojen lisäksi myös yleisten teiden ja rautatien alueita, jotta kaava-alue muodostaisi tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. Kaava-alue rajoittuu etelässä asemakaavoitettuun alueeseen ja lännessä parhaillaan asemakaavoitettavana olevaan ns. Jäätiönlammen eteläpuolen alueeseen. Asemakaavoitettava alue kuuluu Vuokatin yleiskaava-alueeseen. Kaavoitettavaan alueeseen sisältyy yleiskaavassa osoitettu matkailupalvelujen alue sekä virkistys-, liikenne- ja katualueita. Hallintojohtaja Kunnanhallitus Asemakaavoituksen vireilletuloanomus ja kaavoitettavan alueen alustava rajaus ovat esityslistan liitteenä. Kunnanhallitus hyväksyy asemakaavoituksen vireilletulon Vuokatinhar jun asema kaava-alueella liitekartan mukaisella rajauksella. Kaavoittaja voi tehdä asemakaavoitettavan alu een ra jaukseen kaavaprosessin edetessä tarkennuksia, mi käli se tarkoituksenmu kaiseen kaavaratkaisuun pääsemiseksi on tarpeen. Kaava muutoksen hakijat velvoi tetaan maksamaan kaavoituksesta ja kaavan toteuttami sesta kunnalle aiheutuneet kustan nukset myöhemmin tehtävän sopimuksen mu kaan. Kunnanhallitus hyväksyi hallintojohtajan ehdotuksen. Otteet Kaavoittaja Sotkamon Rakennus Oy Petri Piirainen Sopalantie 6 a 2, Sotkamo Mikko Zitting Jäätiöntie 16 A, Vuokatti Hannu Korhonen Ratakuja 1, Sotkamo

23 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ YMPTEKLT 52 Kaavoittaja Kaava-alue liittyy Kuikkalammentiehen uuden Peurakaduksi nimetyn ka dun kautta. Liittymän paikka on suunniteltu siten, että Kuikkalammentien ja Peurakadun topografia sekä näkemät tulevat huomioiduiksi. Peurakadun ka tu alueen varaus on sellainen, että kadun varteen on mahdollista tehdä kevyenliikenteenväylä korotettuna. Katu kulkee itäosiltaan suon laidassa, ei kä si joitu suolle. Tällä on ha luttu välttää paitsi suo alueelle rakentamisesta aiheu tuvaa kustan nusten nousua niin ennen kaikkea raken tamisen aiheutta maa vaaraa pohja vedelle. Kortteli 423 on osoitettu liikerakennusten korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön. Kortteli jakautuu kahteen eri rakennuspaik kaan maan omis tusoloista johtuen. Vähittäiskaupan suuryksikölle kaavoite tun korttelin raken nusoi keus on yhteensä n krs-m2. Alueelta tehty kaupallisten vaikutusten ar viointi osoitti, että parhaiten alueelle soveltuu suuruusluokaltaan kaavaratkaisun mukainen liikekeskus, jossa on kohtalai sen suuri ja monipuolinen päivittäistavaramyymälä se kä matkailijoita palve levia erikoistavaran myymälöitä. Vuokatissa on ollut voimakas puute keskeisimpien liikenneväylien varrelle sijoittu vista liikerakentamismahdollisuuksista, ja koska kaava-alue sijaitsee optimaalisella paikalla suhteessa muihin palveluihin ja liikenneväyliin, on korttelin 423 li säksi muutkin kaava-alueen korttelit osoitettu liikerakenta miseen. Liikeraken nusten kort telialueelle voi sijoittua taajama-alueella myös hotellit, motellit ja muut vastaavat majoitusrakennukset, ja merkinnäl lä on tietoisesti haettu väljyyttä kaavaratkaisuun, sillä tulevaisuuden tarkoi tuksenmukaisin käyttötarkoitus riippuu mm. tulevista lii kennejärjestelyistä ja niiden aikatauluista. Korttelissa 422 majoitusrakentamisen määrää on kuitenkin rajoitettu, jotta käytettävää kerrosalaa jää myös liikerakentami sen tarpeisiin. Alueelta on suoritettu junaliikenteen aiheuttaman tärinän mittaus, mutta junaliikenne ei aiheuttanut hiekkaisessa maaperässä mitattavissa olevaa täri nää. Näin ol len radan läheisyydessä tapahtuvaa rakentamista ei ole rajoitet tu. Rautatien alueva raus rajoittuu etelässä yleisen tien alueeseen ja pohjoi sessa ratapenkan alle. Muinaismuistoalueeksi on varattu ne alueen osat, joilla sijaitsee neljä alu eella havaitusta kahdeksasta muinaisesta pyyntikuopasta. Muinaismuisto alueen ulkopuo lel la olevat pyyntikuopat jäävät kaavan mukaisen rakentami sen alle, joten niillä tu lee tehdä arkeologisia kaivauksia ennen rakennustöi den aloittamista. Samoin tu houtuva tervahauta tulee dokumentoida kaivaus tutkimusten yhteydessä. Radan pohjoispuolelle on osoitettu heti ratapenkan alta alkava virkistysaluekäytävä latu-/kävelyreittiä varten. Reitti kääntyy pohjoiseen kaava-alu een itärajal la ja liit tyy nykyiseen latu-uraan Peurakadun päässä. Nykyisin reitti kääntyy poh joiseen jo sähkölinjan itäpuolella, mutta tämä linjaus ei sovi kaavan rakenteeseen ja siksi reit tiä on siirretty alueen itäosaan yleis kaavan mukaiselle virkistysalueelle. Peura kadun pohjoispuolella oleva luonnontilainen suo on jätetty rakentamisen

24 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ ulkopuolelle en nen kaikkea pohjaveden suojelun huomioimiseksi, mutta myös mai sema- ja luonto arvo jen sekä rakennettavuustekijöiden vuoksi. Yleisen tien alueet on osoitettu tietoimituksessa määritettyjen rajausten mu kaisesti. Kauppakeskuksen toteutuksen myötä on syytä varautua kevyen lii kenteen väylän rakentamiseen Kuikkalammentien itäpuolellekin Vuokatin tien ja kauppakeskuksen väliselle osuudelle. Lisäksi Suvikkaantien ja mah dollisesti myös Peurakadun liitty mään saattaa tulla tarve tehdä väistötilat. Nykyiset Kuikkalammentien tilavarauk set ovat kuitenkin riittävät näidenkin ratkaisujen toteuttamiseen. Suunnittelualueella pohjaveden tai orsiveden pinta on paikoin lähellä maan pintaa. Alueen rakentamisessa erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, että esimerkiksi maaleikkauksia, täyttöjä, massanvaihtoja ja perustusten salaoji tuksia tehtäessä ei muuteta alueen pohjavesipinnan tasoja tavalla, joka voisi vaikeuttaa alueen pohjavesien hyödyntämistä. Luonnosvaiheen aikana selvi tetään alueen pohjavesiolosuhteet yksityiskohtaisesti huomioiden suunnitel tu rakentaminen. Samassa yhteydessä suunnitellaan rakentamisen kannalta välttämättömien täyttöjen ja leikkausten suo ri tustapa sekä eri alueiden suo jaaminen ja vesien johtaminen niin, että toimenpi teistä ei aiheudu pohjave den pilaamis- tai muuttamiskiellon vastaisia seu rauksia. Selvi tyksen perus teella annetaan määräykset pohjaveden suojelemiseksi. Pienennös kaavaluonnoksesta merkintöjen selityksineen on esityslistan liit teenä. Lisätietoja asiasta antaa kaavoittaja Juha Kaaresvirta, puh , tai kokouksessa Kaavoittaja kertoi kokouksessa Mikko Zittingin lähettämästä sähköpostiviestistä, jossa Mikko Zitting halusi tuoda lautakunnan tietoon näkemyksensä kaavaluonnoksen mukaisen ratkai sun aiheuttamista liikenneongelmista. Ympäristö- ja tekninen lautakunta hyväksyy Kuikkalammentien itäpuolen asemakaavaluonnoksen nähtäville asetettavaksi. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Kaavoittaja Juha Kaaresvira oli asiantuntijana tämän pykälän aikana ja poistui kokouksesta klo Otteet Kaavoituspalvelut YMPTEKLT 154 Kaavoittaja Hanketta koskeva kaavaluonnos on pidetty nähtävillä Kaa-

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 31.03.2010 ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 84 39 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 16.12.2009 ASIAT Otsikko Sivu 162 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 280 163 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.02.2010 ASIAT Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 53 24 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 188. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 188. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 188 Kunnanhallitus 04.04.2012 ASIAT Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 191 82 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 192 83 Sotkamon kunnan tilinpäätös

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.11.2010 ASIAT Otsikko Sivu 160 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 405 161 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 242. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 242. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 242 14.05.2012 ASIAT Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 244 108 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 245 109 Lausunto oikeusministeriön esityksestä

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168 Kunnanvaltuusto 29.09.2009 ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 171 76 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 172 77 Omavelkaisen takauksen

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 Tekninen lautakunta 10.09.2014 AIKA 10.09.2014 klo 17:30-20:25 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2009 282. Ympäristölautakunta 15.10.2009 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2009 282. Ympäristölautakunta 15.10.2009 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2009 282 Ympäristölautakunta 15.10.2009 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 130 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 284 131 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 285 132 ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23 Tekninen lautakunta Aika 19.08.2014 klo 17:05-17:55 Paikka Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 74 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2009 288. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2009 288. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2009 288 Kunnanhallitus 16.06.2009 ASIAT Otsikko Sivu 159 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 290 160 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 291 161 Anni-Inkeri Törmäsen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 124. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 124. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 124 Kunnanhallitus 21.02.2012 ASIAT Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 126 54 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 127 55 Yhteistyösopimus Vuokatti

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93 Rakennuslautakunta 04.09.2013 Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 54 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23 Tekninen lautakunta Aika 26.11.2013 klo 17:00-18:00 Paikka Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 124 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 Kaupunginhallitus 12.05.2014 AIKA 12.05.2014 16:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(27) Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(27) Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Tekninen lautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(27) Aika 20.05.2015 klo 14:00-16:40 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Läsnä Lindlöf Veikko puheenjohtaja Kananen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 Kunnanvaltuusto 12.12.2006 AIKA 18:00-19:00 PAIKKA Valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Haataja Pauliina 18:00-19:00 Jäsen Heikkinen Eero 18:00-19:00

Lisätiedot

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tekninen lautakunta 19.05.2015 Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:20 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 57-65 Kokousasian otsikko Sivu

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 210

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 210 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 210 Tekninen lautakunta 27.11.2014 AIKA 27.11.2014 klo 13:00-16:20 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 124 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 3/2015 50

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 3/2015 50 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 3/2015 50 Tekninen lautakunta Aika 26.03.2015 klo 17:00-18:35 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 29 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen 52 30 Sopimusten

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 Kunnanhallitus 08.09.2014 AIKA 08.09.2014 klo 17:00-20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 240 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 81. Liite Otsikko Sivu 27 LAUSUNTO VASIKKASUON BIOKAASULAITOSHANKKEEN

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 81. Liite Otsikko Sivu 27 LAUSUNTO VASIKKASUON BIOKAASULAITOSHANKKEEN KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 81 Yhdyskuntalautakunta 15.03.2011 AIKA 15.03.2011 klo 17:30-20:00 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 27 LAUSUNTO VASIKKASUON BIOKAASULAITOSHANKKEEN

Lisätiedot