VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti Valkoinen, kapselinmuotoinen, jakouurteellinen tabletti, jossa on merkintä "SQUIBB450 (5x10 mm).

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti Valkoinen, kapselinmuotoinen, jakouurteellinen tabletti, jossa on merkintä "SQUIBB450 (5x10 mm)."

Transkriptio

1 VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Capoten 12.5 mg tabletti 1. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Kaptopriili 12.5 mg Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta LÄÄKEMUOTO Tabletti Valkoinen, kapselinmuotoinen, jakouurteellinen tabletti, jossa on merkintä "SQUIBB450 (5x10 mm). 4. KLIINISET TIEDOT 4.1 Käyttöaiheet Hypertensio. Sydämen vajaatoiminta. Ennusteen parantaminen keskivaikeassa ja vaikeassa sydämen vajaatoiminnassa. Ennusteen parantaminen sydäninfarktin jälkeisessä sydämen vajaatoiminnassa. Diabetekseen liittyvä nefropatia. Suositus. Hypertensiossa ja sydämen vajaatoiminnassa, joihin liittyy munuaisinsuffisienssia, suositellaan hoito aloitettavaksi sairaalassa (ks. Varotoimenpiteet). 4.2 Annostus ja antotapa Annostus tulee sovittaa yksilöllisesti. Enimmäisannos on 150 mg vuorokaudessa. Hypertensio. Aloitusannos aikuisille mg 1-2 kertaa päivässä. Normaaliannos on mg päivässä. Annosta voidaan nostaa tarvittaessa hoitovasteen mukaan. Samanaikainen diureettihoito ja vähäsuolainen ruokavalio tehostavat antihypertensiivistä vaikutusta. Tarvittaessa voidaan hoitoon lisätä beetasalpaaja. Vaikeaa hypertensiota lääkittäessä, kun käytössä on useita antihypertensiivisiä lääkeaineita, tulee diureettihoitoa jatkaa ja muut antihypertensiiviset lääkkeet lopettaa valmistajan ohjeen mukaan. Varovaisuutta tulee noudattaa annettaessa näille potilaille kaptopriilialkuannosta. Sydämen vajaatoiminta. Aloitusannos aikuisille on 6.25 mg 2-3 kertaa päivässä diureettien lisäksi. Annostusta voidaan suurentaa tarvittaessa hoitovastetta seuraten. Sydäninfarktin jälkeinen sydämen vajaatoiminta päivää sydäninfarktin jälkeen annetaan ensin 6.25 mg:n testiannos. Aloitusannos on 12.5 mg kolme kertaa päivässä. Muutaman päivän kuluttua annosta nostetaan 25 mg:aan 3 kertaa päivässä. Muutaman viikon kuluttua nostetaan annos enintään 150 mg:aan päivässä jaettuna 2-3 annoskertaan. Jos ilmenee hypotoniaa, voi annoksen tilapäinen pienentäminen olla tarpeen. Kaptopriilia voidaan antaa muiden infarktilääkkeiden, esim. trombolyyttien, asetyylisalisyylihapon ja beetasalpaajien kanssa. Diabetekseen liittyvä nefropatia mg päivässä jaettuna 2-3 annokseen. 1

2 Munuaisten vajaatoiminnassa annosta on pienennettävä tai annosväliä harvennettava, sillä kaptopriilin eritys on vähentynyt. Jos kreatiniinipuhdistuma on alle 10 ml/min, on oltava erityisen varovainen; usein riittää annos 6.25 mg x 2 tai 12.5 mg x 1. Kun kreatiniinipuhdistuma on < 35 ml/min/1,73 m 2 tai seerumin kreatiniinipitoisuus > 150 μmol/l, pitää käyttää ns. loop-diureetteja (esim. furosemidia) tiatsididiureettien asemesta, jos samanaikainen diureettihoito on tarpeen. Kaptopriili eliminoituu hemodialyysissa. Lapsille lääkkeen käyttö ja annostus eivät vielä ole vakiintuneet. Yleensä aloitusannos on ollut 0.3 mg/kg vuorokaudessa ja ylläpitoannos mg/kg vuorokaudessa jaettuna kolmeen annokseen. Enimmäisannos on 150 mg vuorokaudessa. 4.3 Vasta-aiheet Yliherkkyys kaptopriilille tai jollekin valmisteen apuaineelle. ACE:n estäjähoidon aikana aikaisemmin ilmennyt angioneuroottinen ödeema. Toinen ja kolmas raskauskolmannes (ks. kohdat 4.4 ja 4.6). 4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet Kaptopriili saattaa aiheuttaa äkillisen, mahdollisesti hengenvaarallisen anafylaktisen reaktion hemodialyysi- tai plasmafereesipotilaille, joiden dialyysissa käytetään polyakrylonitriili (PAN) kalvoa (esim. AN69). Oireina ilmenee pahoinvointia, voimakasta vatsakipua, angioedeemaa ja hengenahdistusta. Tila voi johtaa nopeasti vaikeaan hypotensioon. Dialyysi tulee keskeyttää välittömästi ja aloittaa oireenmukainen hoito. Voimakkaasti lisääntynyt riski anafylaktiseen reaktioon on todettu myös mehiläis- ja ampiaismyrkyillä hyposensibilisoitaessa. Jos potilaalla on huonosti diureetti- ja digitalishoitoon reagoiva vaikea sydämen vajaatoiminta, kaptopriilihoito on syytä aloittaa sairaalassa hoidon aloitukseen liittyvän hypotoniavaaran ja munuaisfunktion seurantatarpeen vuoksi. Samoin kaptopriilihoito tulee aloittaa sairaalassa silloin, kun potilaalla on munuaisten vajaatoiminta. Jos potilaan verivolyymi on pienentynyt tai jos hänellä on hyponatremia, verenpaineen lasku on erityisen suuri. ACE:n estäjähoito ei yleensä sovi potilaille, joilla on aortta- tai mitraaliläppästenoosi. Tällaisessa tapauksessa verenpaineen laskun vaara on erityisen suuri. ACE:n estäjien käyttäjillä lisääntyy hypotensioriski ripulin tai oksentelun yhteydessä. Kaptopriili voi aiheuttaa hypotensiota suurten kirurgisten toimenpiteiden aikana sekä käytettäessä anestesian aikana lääkeaineita, jotka laskevat verenpainetta. Hypotensio voidaan korjata plasmavolyymia lisäämällä. Neutropenia- ja agranulosytoosiriski on lisääntynyt potilailla, joilla on jokin systeeminen sidekudossairaus (LED, systeeminen skleroosi, tms.), jotka saavat immunosupressiivista lääkehoitoa tai joilla on heikentynyt munuaisfunktio. Näiden potilaiden verenkuvaa on seurattava ensimmäisten kolmen hoitokuukauden aikana noin kahden viikon välein ja tämän jälkeen säännöllisin väliajoin. Kaikkia Capoten-hoitoa saavia potilaita on kehotettava ottamaan yhteyttä lääkäriin, jos ilmenee selittämättömästä syystä johtuvaa kurkkukipua tai kuumetta. Angioedeema on kaptopriilin harvinainen haittavaikutus, joka kuitenkin saattaa johtaa nielun turpoamiseen ja aiheuttaa henkeäuhkaavan tilanteen. Jos turvotus rajoittuu raajoihin, kasvoihin, huuliin ja suun limakalvoihin, se häviää tavallisesti ilman hoitoa. Kielen, nielun tai kurkunpään turvotus voi johtaa hengitysteiden tukkeutumiseen ja tilanne vaatii välitöntä hoitoa adrenaliinilla. Capoten-hoitoa saaville tulee kertoa, että kasvojen, silmäluomien, huulten, kielen, kurkun tai raajojen turvotus sekä hengitys- tai nielemisvaikeudet voivat olla angioedeeman oireita. Näiden ilmaantuessa 2

3 on Capoten-hoito keskeytettävä ja otettava yhteys lääkäriin. Raskaus: ACE:n estäjien käyttöä ei pidä aloittaa raskauden aikana. Jos ACE:n estäjiä käyttävä nainen aikoo tulla raskaaksi, hänelle tulee vaihtaa muu, raskauden aikanakin turvallinen verenpainelääkitys, ellei ACE:n estäjien käyttöä pidetä välttämättömänä. Kun raskaus todetaan, ACE:n estäjien käyttö on lopetettava heti, ja tarvittaessa on aloitettava muu lääkitys (ks. kohdat 4.3 ja 4.6). 4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset Kaptopriilin hypotensiivinen vaikutus voimistuu käytettäessä samanaikaisesti diureetteja. Vaikutus johtuu diureettien aiheuttamasta lisääntyneestä reniinin vapautumisesta. Kaptopriilin ja diureettien annostus tulee sovittaa yhteiskäytössä yksilöllisesti. Myös muu verenpainetta alentava lääkitys voimistaa kaptopriilin hypotensiivistä vaikutusta. Kaptopriilin ja beetasalpaajien yhteisvaikutus on kuitenkin subadditiivinen ja niiden hypotensiivinen yhteisvaikutus on siten vähäinen. Kaptopriili vähentää aldosteronin eritystä ja saattaa siten nostaa hieman seerumin kaliumpitoisuutta, joten käyttö kaliumvalmisteiden tai kaliumia säästävien diureettien kanssa voi aiheuttaa hyperkalemiaa. Yhteiskäyttö on perusteltua vain hypokaleemisilla potilailla, ja seerumin kaliumpitoisuutta tulee tällöin seurata. Antasidit sekä ruokailu voivat vähentää kaptopriilin imeytymistä ja pienentää sen hyötyosuutta, mutta ruokailu ei silti välttämättä vaikuta Capotenin farmakodynamiikkaan eikä tehoon. Probenesidi estää kaptopriilin tubulaarista sekreetiota ja nostaa kaptopriilin ja sen metaboliittien seerumipitoisuuksia. Kaptopriilin vaikutukset voivat yhteiskäytössä voimistua, ja annos tulee sovittaa yksilöllisesti aloitettaessa hoito probenesidiä saavalle potilaalle. Asetyylisalisyylihappo ja indometasiini sekä muut tulehduskipulääkkeet voivat heikentää kaptopriilin hypotensiivistä vaikutusta todennäköisesti estämällä prostaglandiinisynteesiä. Vaikka yhteisvaikutuksen kliininen merkitys ei ole täysin selvä, se tulee ottaa huomioon kaptopriilihoidon aikana eikä indometasiinia ja kaptopriilia tulisi käyttää yhtäaikaisesti. Litiumin toksisuuden on havaittu lisääntyneen kaptopriilia käyttävillä potilailla, joten näiltä potilailta litiumin pitoisuuksia tulee seurata säännöllisesti. Leukopenian ja luuydinsupression riski lisääntyy potilailla, jotka saavat samanaikaisesti sekä immunosupressiivista lääkehoitoa (esim. syklofosfamidi, atsatiopriini) että kaptopriilia. Näiden potilaiden verenkuvaa tulee seurata säännöllisesti. Simetidiinin ja kaptopriilin on kuvattu yhdessä käytettyinä aiheuttaneen kahdelle potilaalle neuropatiaa. Yhteisvaikutuksen mekanismia ei tunneta ja sen kliinisen merkityksen selvittäminen vaatii lisätutkimuksia. Aloitettaessa ACE:n estäjähoitoa (kaptopriili, lisinopriili tai enalapriili) ilmeni "nitritoidireaktio" (huimaus, kasvojen punoitus, pahoinvointi, hypotensio liittyen kultahoidon ensimmäisiin viikkoihin) neljällä potilaalla, jotka olivat saaneet aurotiomalaattia vähintään kahden vuoden ajan. ACE:n estäjät saattavat lisätä glukoosin soluunottoa verestä ja siten voimistaa oraalisten diabeteslääkkeiden ja insuliinin hypoglykeemisia vaikutuksia. ACE:n estäjien käytön yhteydessä on raportoitu ilmenneen hypoglykemiariskin lisääntymistä. Diabeteslääkkeen annoksen pienentäminen saattaa olla tarpeen. Kaptopriilia onkin suositeltu ensisijaislääkkeiksi diabeetikoiden hypertension hoitoon. Digoksiinin seerumipitoisuuksien on kuvattu nousseen % yhteiskäytössä kaptopriilin kanssa. Vaikutus johtuu digoksiinin munuaispuhdistuman pienenemisestä, tai mahdollisesti kaptopriili syrjäyttää kudoksiin sitoutunutta digoksiinia. Digoksiinin annos on sovitettava yksilöllisesti 3

4 kaptopriilihoidon aikana. 4.6 Raskaus ja imetys Raskaus: ACE:n estäjien käyttöä ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana ei suositella (ks. kohta 4.4). ACE:n estäjien käyttö toisen ja kolmannen raskauskolmanneksen aikana on vasta-aiheista (ks. kohdat 4.3 ja 4.4). Epidemiologisten tutkimusten tulokset viittaavat siihen, että altistuminen ACE:n estäjille ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana lisää sikiön epämuodostumien riskiä. Tulokset eivät kuitenkaan ole vakuuttavia, mutta pientä riskin suurenemista ei voida sulkea pois. Jos ACE:n estäjiä käyttävä nainen aikoo tulla raskaaksi, hänelle tulee vaihtaa muu, raskauden aikanakin turvallinen verenpainelääkitys, ellei ACE:n estäjien käyttöä pidetä välttämättömänä. Kun raskaus todetaan, ACE:n estäjien käyttö tulee lopettaa heti, ja tarvittaessa on aloitettava muu lääkitys. Tiedetään, että altistus ACE:n estäjille toisen ja kolmannen raskauskolmanneksen aikana on haitallista sikiön kehitykselle (munuaisten toiminta heikkenee, lapsiveden määrä pienenee, kallon luutuminen hidastuu) ja vastasyntyneen kehitykselle (munuaisten toiminta voi pettää ja voi ilmetä hypotensiota ja hyperkalemiaa). (Ks. kohta 5.3). Jos sikiö on raskauden toisen ja kolmannen kolmanneksen aikana altistunut ACE:n estäjille, suositellaan sikiölle tehtäväksi munuaisten toiminnan ja kallon ultraäänitutkimus.imeväisikäisiä, joiden äiti on käyttänyt ACE:n estäjiä, tulisi seurata huolellisesti hypotension varalta (ks. kohdat 4.3 ja 4.4). Imetys: Vähäisten farmakokineettisten tutkimustulosten mukaan pitoisuudet rintamaidossa ovat olleet hyvin matalat (ks. kohta 5.2). Vaikka nämä pitoisuudet näyttävätkin kliinisesti merkityksettömiltä, Capotenvalmisteen käyttöä ei suositella imetyksen aikana, jos lapsi on keskosena syntynyt ja ensimmäisinä viikkoina synnytyksen jälkeen, sillä on olemassa teoreettinen riski kardiovaskulaarisille ja munuaisiin kohdistuville vaikutuksille eikä ole riittävästi kliinistä käyttökokemusta. Vanhempia imeväisiä rintaruokkiville äideille voidaan harkita Capoten-valmisteen käyttöä, jos hoito on tarpeen äidille ja jos imeväistä seurataan haittavaikutusten varalta. 4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn Vaikutuksia ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn ei ole havaittu. 4.8 Haittavaikutukset Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa haittavaikutuksen vakavuuden mukaan alenevassa järjestyksessä. Tavallisimmat haittavaikutukset ovat huimaus ja ihottuma (1-2 %). Haittavaikutukset ovat tavallisesti annoksesta riippuvia ja suhteessa komplisoiviin tekijöihin, kuten samanaikaiseen alentuneeseen munuaisfunktioon ja sidekudossairauteen. Tavalliset Yleiset: Huimaus (>1/100) Iho: Ihottuma, kutina Hengitystiet: Yskä Harvinaiset Verenkierto: Hypotonia Ruoansulatuskanava: Makuhäiriöt, stomatiitti, gastriitti, vatsakivut Erittäin harvinaiset Yleiset: Yliherkkyysreaktiot (urtikaria, lihaskivut, kuume, eosinofilia). Lymfadenopatia. Painon aleneminen. 4

5 Verenkierto: Vaskuliitti Endokriiniset: Gynekomastia Iho: Angioedeema (johon liittyy turvotusta jaloissa, käsissä, kielessä, limakalvoilla, hengitysteissä ja äänijänteissä), valoherkkyys, pemfigoidinen ihottuma, erythema multiforme, Stevens-Johnsonin syndrooma, eksfoliatiivinen ihottuma Maksa: Keltaisuus, pankreatiitti Hengitystiet: Bronkospasmit. Pahentunut astma Muskuloskeleettiset: Myalgia, artralgia Neurologiset: Parestesiat Psyykkiset: Alakuloisuus, sekavuus. Depressio Urogenitaaliset: Proteinuria, nefroottinen syndrooma. Hyperkalemia. Alentunut munuaisfunktio Laboratorioarvot: Seerumin kaliumin/ kreatiniinin ja seerumin urean nousua - Capoten-hoito lopetettaessa reversiibelinä, on havaittu erityisesti munuaisten vajaatoimintapotilailla, joilla on bilateraalinen munuaisvaltimostenoosi. Myös potilailla, joilla on samanaikainen diureettihoito voi esiintyä vähäistä ja ohimenevää seerumin kreatiinin ja seerumin urean nousua. Hemoglobiinin ja hematokriitin, valkoisten verisolujen ja trombosyyttien kohoamista, samoin kuin kohonneita maksaentsyymiarvoja (yhteyttä Capoten-hoitoon ei ole kuitenkaan vahvistettu) on raportoitu tulleen muutamille potilaille. Hepatosellulaarivauriota, johon liittyy tai ei liity sappitiehyeiden tukos, on raportoitu. Ihottumaa, tavallisesti kutiavaa makulopapulaarista (harvoin urtikaarista) voi esiintyä hoidon alussa, mutta se häviää tavallisesti jonkin ajan kuluttua jatkettaessa hoitoa samalla tai alhaisemmalla annoksella. Vaikutus makuaistiin on usein ohimenevää 2-3 kuukauden kuluessa annosta pienennettäessä tai itsestään hoitoa jatkettaessa. Potilaat, joilla on voimakkaasti aktivoitunut reniinisysteemi, voivat saada Capotenin aloitusannoksesta voimakkaan verenpaineen laskun ensimmäisten tuntien aikana. Tämä on tavallisesti oireeton, koska aivoverenvirtaus kuitenkin säilyy. Neutropeniaaon raportoitu yksittäistapauksissa (yhteyttä Capoteniin ei ole kuitenkaan vahvistettu). Agranulosytoosia on raportoitu esiintyneen yksittäistapauksina potilailla, joilla on heikentynyt munuaisfunktio, seerumin kreatiniini >175 μmol/l, yksinään tai sidekudossairauden yhteydessä, tai potilailla, joita hoidetaan immunosuppressiivisilla lääkeaineilla. Päänsärkyä, pahoinvointia ja väsymystä on raportoitu (yhteyttä Capoteniin ei ole kuitenkaan vahvistettu). Comment [KK1]: According to English SPC this adverse effect is neutropenia, not neuropathy as in the Finnish version. 4.9 Yliannostus Tavallisin seuraus kaptopriilin yliannostuksesta on hypotensio, joka korjaantuu yleensä hyvin asettamalla potilas makuuasentoon ja infusoimalla fysiologista suolaliuosta laskimoon. Tarvittaessa voidaan infusoida myös esim. dopamiinia tai angiotensiini II:ta. Kaptopriili poistuu verenkierrosta hemodialyysillä. 5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET 5.1 Farmakodynamiikka Farmakoterapeuttinen ryhmä: ACE-estäjä, ATC-koodi: C09A A01 Kaptopriili on ensimmäinen kliiniseen käyttöön tullut, suun kautta otettava verenpainelääke, jonka vaikutus perustuu reniini-angiotensiinijärjestelmän estämiseen. Sen pääasiallisin vaikutusmekanismi 5

6 on angiotensiini I:sta aktiivista angiotensiini II:ta pilkkovan angiotensiinikonvertaasientsyymin (ACE), joka pilkkoo angiotensiini I:sta aktiivista angiotensiini II:ta, kilpaileva estäminen. Kaptopriili pienentää voimakkaan vasokonstriktorin, angiotensiini II:n pitoisuuksia ja suurentaa vasodilatoivien prostaglandiinien sekä bradykiniinin pitoisuuksia kudoksissa. Tämän seurauksena sekä laskimot että valtimot laajenevat, ääreisvastus pienenee ja aldosteronin eritys sekä sympaattisen hermoston aktiivisuus vähenevät. Kaptopriilin teho hypertension hoidossa on osoitettu lukuisissa tutkimuksissa, ja se saa aikaan diureetteja, beetasalpaajia, kalsiuminestäjiä ja enalapriilia vastaavan verenpaineen laskun. Ennen hoitoa mitattu plasman reniiniaktiviteetti on yleensä positiivisessa suhteessa terapeuttisen vaikutuksen suuruuteen, joskin positiivinen hoitovaste saadaan myös potilaille, joilla reniinipitoisuus on matala. Diureetit tehostavat merkittävästi kaptopriilin vaikutusta. Kaptopriilin vaikutus on yleensä huono hypervoleemisilla henkilöillä, joilla natriumtasapaino on positiivinen. Plasmasta mitatut kaptopriilipitoisuudet korreloivat huonosti angiotensiinikonvertaasientsyymin aktiivisuuteen tai hypotensiiviseen vaikutukseen. Vaikka hypotension alku ja konvertaasientsyymin esto ovatkin suoraan yhteydessä plasman kaptopriilipitoisuuden nousuun (täydelliseen ACE:n estoon vaadittava pitoisuus 50 ng/ml), nämä vaikutukset jatkuvat vielä pitkään, vaikka kaptopriilin pitoisuus plasmassa on pienentynyt mittaamattomiin. Eräs ilmiötä selittävä mekanismi voi olla inaktiivien metaboliittien muuntuminen takaisin aktiiviseen muotoon (ks. metabolia) tai kaptopriilin sitoutuminen kudosten ACE:hen. Beetasalpaajan lisääminen kaptopriilihoitoon ei tuota yhtä hyvää yhteisvaikutusta kuin diureetin lisääminen. Kaptopriilin hypotensiivinen vaikutus säilyy yleensä muuttumattomana hoitoa jatkettaessa. Kaptopriilihoidon lopettamisen yhteydessä ei ole todettu reaktiivista verenpaineen nousua. Kaptopriili saattaa lisätä insuliiniherkkyyttä, mutta ei vaikuta muuten haitallisesti glukoosi- tai lipidiaineenvaihduntaan. Vaikeassa, hoitoresistentissä sydämen vajaatoiminnassa kaptopriili suurentaa minuuttitilavuutta ja vähentää vasemman kammion loppudiastolista painetta perifeerisen vastuksen vähetessä. Kaptopriili vähentää myös keuhkoverenkierron vastusta ja kiilapainetta. Kaptopriilin vaikutuksille ei kehity toleranssia eikä se aiheuta nesteretentiota. Sydäninfarktin jälkeinen sydämen vajaatoiminta Kaptopriilin on osoitettu vähentävän laajassa tutkimuksessa (Survival and Ventricular Enlargement, SAVE) sydäninfarktin jälkeen merkitsevästi kuolleisuutta, sairaalahoidon tarvetta ja sydämen vajaatoiminnan kehittymistä. Diabetekseen liittyvä nefropatia Kaptopriilin on osoitettu vähentävän proteiinien erittymistä diabeetikkojen virtsaan. Kaptopriili estää tai hidastaa glomerulaarisen filtraationopeuden vähenemistä sekä diabeettisen nefropatian etenemistä. Kaksoissokkotutkimuksessa, joka tehtiin potilaille, joilla oli insuliinihoitoinen diabetes mellitus ja proteinuria, väheni kaptopriilihoidolla 50 % joko munuaisten terminaalisen vajaatoiminnan riski (dialyysin tarve, munuaisten siirto) tai kuoleman riski. Seerumin kreatiniinin kaksinkertaistumisriski väheni vastaavassa määrin. Koska myös kontrolliryhmä sai adekvaattia verenpainetta laskevaa hoitoa, oli kaptopriililla muutakin vaikutusta kuin tehokkaalla verenpaineen laskulla aikaansaatu suotuisa vaikutus. 5.2 Farmakokinetiikka Oraalisesti annettu kaptopriili imeytyy nopeasti. Sen hyötyosuus on noin 65 %. Ensikierron metabolian osuus on noin 3-14 %. Huippupitoisuudet plasmassa saavutetaan ensimmäisen tunnin aikana. Kertaannoksen hypotensiivinen vaikutus voi alkaa 15 minuutin kuluessa ja on voimakkaimmmillaan 1-2 tunnissa. Vaikutuksen kesto on yleensä 2-6 tuntia. Noin % kaptopriilista sitoutuu plasman proteiineihin, pääasiallisesti albumiiniin. Uremia 6

7 vähentää proteiineihin sitoutumista, mutta ikääntyminen ei mainittavasti vaikuta siihen. Kaptopriilin jakaantumistilavuus on 0,81±0,18 l/kg. Kaptopriili jakautuu nopeasti perifeerisiin kudoksiin, mutta ei läpäise veri-aivoestettä. Kaptopriili läpäisee istukan. Noin puolet imeytyneestä kaptopriilista metaboloituu nopeasti S-metyylikaptopriiliksi (<1 %), kaptopriilidisulfidi-dimeeriksi (3 %), kaptopriilikysteiinidisulfidiksi sekä polaarisiksi metaboliiteiksi (35 %). Muuttumattomana virtsaan erittyy %. Disulfidimetaboliitit ovat inaktiivisia, mutta on tehty havaintoja niiden muuntumisesta takaisin aktiiviseen muotoon. Tämä havainto voisi selittää huonon korrelaation kaptopriilipitoisuuden ja aiheutuneiden vaikutusten välillä sekä hypotensiivisen vaikutuksen jatkumisen lääkeainepitoisuuksien laskun jälkeen. Kaptopriili ja sen metaboliitit eliminoituvat pääasiallisesti munuaisten kautta. Kaptopriilin puhdistuma on 12,0±1,4 ml/min/kg, jota uremia alentaa, mutta johon ikä tai sydämen vajaatoiminta ei vaikuta. Kreatiniinipuhdistuma vaikuttaa suoraan eliminaation puoliintumisaikaan, joka on alle 2 tuntia potilaissa, joilla on normaali munuaisfunktio, tuntia potilaissa, joiden kreatiniinipuhdistuma on <20 ml/min ja jopa 6,5 vrk anurisissa potilaissa. Radioaktiivisesta kaptopriilista 95 % erittyi virtsaan 24 tunnin kuluessa laskimoon infusoidun kerta-annoksen jälkeen. Tästä määrästä 45 % erittyi muuttumattomana kaptopriilina. Se erittyy munuaisissa sekä glomerulaarisen filtraation että tubulaarisen sekreetion avulla. Probenisidi ja munuaisen toiminnanvajaus hidastavat kaptopriilin erittymistä. Kaptopriili poistuu verenkierrosta hemodialyysin avulla. Ikä ei vaikuta kaptopriilin metaboliaan. Munuaisten vajaatoiminta hidastaa kaptopriilin eliminaatiota, ja tällöin kaptopriiliannos on sovitettava yksilöllisesti vasteen mukaan. Imetys: On raportoitu 12 naiselle annetun kaptopriiliä suun kautta 100 mg 3 kertaa vuorokaudessa. Keskimääräinen huippupitoisuus rintamaidossa oli 4,7 mikrog/l ja se havaittiin 3,8 tuntia annoksen ottamisen jälkeen. Tästä päätellen, rintaruokitun imeväisen saama maksimivuorokausiannos on vähemmän kuin 0,002 %:a äidin saamasta vuorokausiannoksesta. 5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta Kaptopriililla ei ole havaittu olevan karsinogeenisia vaikutuksia hiirillä tai rotilla ( mg/kg 2 vuoden ajan). 6. FARMASEUTTISET TIEDOT 6.1 Apuaineet Laktoosimonohydraatti Mikrokiteinen selluloosa Maissitärkkelys Steariinihappo 6.2 Yhteensopimattomuudet Ei oleellinen. 6.3 Kestoaika 4 vuotta. 6.4 Säilytys Läpipainopakkaus: Säilytä alkuperäispakkauksessa. Purkki: Pidä tiiviisti suljettuna. 7

8 6.5 Pakkaustyyppi ja pakkauskoot Läpipainopakkaus (PVC/PVDC, alumiini): 30 ja100 tablettia. Amberlasipurkki: 200 tablettia. Lasipurkki sisältää kuivausainekapselin. 6.6 Erityiset varotoimet hävittämiselle Ei erityisohjeita. 7. MYYNTILUVAN HALTIJA Bristol-Myers Squibb AB Box SE BROMMA Ruotsi 8. MYYNTILUVAN NUMERO MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Perindopril Pfizer 4 mg tabletit Perindopril Pfizer 8 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Perindopril Pfizer 4 mg tabletit Perindopril Pfizer 8 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Perindopril Pfizer 4 mg tabletit Perindopril Pfizer 8 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Perindopril Pfizer 4 mg tabletit: Yksi tabletti sisältää

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää 3,395 mg perindopriilia, joka vastaa 5 mg perindopriiliarginiinia, ja 6,935 mg

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää 3,395 mg perindopriilia, joka vastaa 5 mg perindopriiliarginiinia, ja 6,935 mg VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI COVERAM 5 mg/5 mg tabletit [COVERAM 5 mg/10 mg tabletit] [COVERAM 10 mg/5 mg tabletit] [COVERAM 10 mg/10 mg tabletit] 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi

Lisätiedot

Valkoinen soikea 4,6 mm:n tabletti, johon on kaiverrettu koodi 52H toiselle puolelle ja yrityksen logo toiselle puolelle.

Valkoinen soikea 4,6 mm:n tabletti, johon on kaiverrettu koodi 52H toiselle puolelle ja yrityksen logo toiselle puolelle. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Micardis 80 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää vaikuttavana aineena 80 mg telmisartaania. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: Yksi tabletti

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Unimax mite -tabletit ovat aprikoosinvärisiä depottabletteja, joissa on toisella puolella merkintä "H/OD" ja toisella "2,5".

VALMISTEYHTEENVETO. Unimax mite -tabletit ovat aprikoosinvärisiä depottabletteja, joissa on toisella puolella merkintä H/OD ja toisella 2,5. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Unimax mite 2,5 mg/2,5 mg depottabletti VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Kukin tabletti sisältää 2,5 mg felodipiinia ja 2,5 mg ramipriilia. Kukin tabletti

Lisätiedot

Yksi tabletti sisältää 16 mg kandesartaanisileksitiiliä ja 12,5 mg hydroklooritiatsidia.

Yksi tabletti sisältää 16 mg kandesartaanisileksitiiliä ja 12,5 mg hydroklooritiatsidia. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Candemox Comp 16 mg/12,5 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Candemox Comp 16 mg/12,5 mg tabletit Yksi tabletti sisältää 16 mg kandesartaanisileksitiiliä ja 12,5

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Meloxicam Pfizer 7,5 mg tabletti Meloxicam Pfizer 15 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Meloxicam Pfizer 7,5 mg tabletti Meloxicam Pfizer 15 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Meloxicam Pfizer 7,5 mg tabletti Meloxicam Pfizer 15 mg tabletti VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 7,5 mg meloksikaamia. Yksi tabletti

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia.

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia. Apuaine(et): Laktoosi (19,0 mg) Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Ibuprofeeni 400 mg Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi tabletti sisältää 1,66 mg sakkaroosia.

VALMISTEYHTEENVETO. Ibuprofeeni 400 mg Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi tabletti sisältää 1,66 mg sakkaroosia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ibutabs 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Ibuprofeeni 400 mg Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi tabletti sisältää

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, pyöreä, kupera, jakouurteellinen tabletti, jonka halkaisija on 8 mm.

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, pyöreä, kupera, jakouurteellinen tabletti, jonka halkaisija on 8 mm. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI KETO 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 tabletti sisältää ketoprofeenia 25 mg Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Cardiol 6,25 mg tabletti Cardiol 12,5 mg tabletti Cardiol 25 mg tabletti

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Cardiol 6,25 mg tabletti Cardiol 12,5 mg tabletti Cardiol 25 mg tabletti VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Cardiol 6,25 mg tabletti Cardiol 12,5 mg tabletti Cardiol 25 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 6,25 mg, 12,5 mg tai 25

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksilöllisen tarpeen mukaan tavallisesti 250 500 mg (10 20 ml) kahdesti vuorokaudessa.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksilöllisen tarpeen mukaan tavallisesti 250 500 mg (10 20 ml) kahdesti vuorokaudessa. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Pronaxen 25 mg/ml oraalisuspensio 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi millilitra sisältää 25 mg naprokseenia. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: Sorbitoli

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Ketorin 50 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Ketorin 50 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ketorin 50 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi ml liuosta sisältää 50 mg ketoprofeenia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 1 tabletti sisältää ibuprofeenia 200 mg, 400 mg, 600 mg tai 800 mg.

VALMISTEYHTEENVETO. 1 tabletti sisältää ibuprofeenia 200 mg, 400 mg, 600 mg tai 800 mg. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI VALMISTEYHTEENVETO IBUMAX 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen IBUMAX 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen IBUMAX 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen IBUMAX 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 500 mg tabletti: Yksi tabletti sisältää 500 mg metformiinihydrokloridia, joka vastaa 390 mg metformiinia.

VALMISTEYHTEENVETO. 500 mg tabletti: Yksi tabletti sisältää 500 mg metformiinihydrokloridia, joka vastaa 390 mg metformiinia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Metformin Pfizer 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen Metformin Pfizer 850 mg tabletti, kalvopäällysteinen Metformin Pfizer 1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Pinex-rakeita käytetään lievän tai kohtalaisen kivun ja kuumeen oireenmukaiseen hoitoon.

VALMISTEYHTEENVETO. Pinex-rakeita käytetään lievän tai kohtalaisen kivun ja kuumeen oireenmukaiseen hoitoon. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Pinex strawberry/vanilla 500 mg rakeet VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi annospussi sisältää 500 mg parasetamolia. Apuaine(et), joiden vaikutus tunnetaan:

Lisätiedot

Kihti. Aluksi 750 mg ja 8 tunnin kuluttua 500 mg, minkä jälkeen 250 mg joka 8. tunti, kunnes kipu häviää.

Kihti. Aluksi 750 mg ja 8 tunnin kuluttua 500 mg, minkä jälkeen 250 mg joka 8. tunti, kunnes kipu häviää. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Naprometin 250 mg ja 500 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Naprokseeni 250 mg ja 500 mg. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO Tabletti. 250

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 6 kuukauden - 12 vuoden ikäiset lapset (> 7 kg): Akuutit kiputilat ja ylempien hengitysteiden infektioon liittyvä kuume

VALMISTEYHTEENVETO. 6 kuukauden - 12 vuoden ikäiset lapset (> 7 kg): Akuutit kiputilat ja ylempien hengitysteiden infektioon liittyvä kuume VALMISTEYHTEENVETO 1 LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ibuprofen Farmalider 20 mg/ml oraalisuspensio Ibuprofen Farmalider 40 mg/ml oraalisuspensio 2 VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml oraalisuspensiota sisältää

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Felodipin Actavis 5 mg: Vaaleanpunainen, pyöreä, kaksoiskupera, kalvopäällysteinen depottabletti, jossa merkintä 5.

VALMISTEYHTEENVETO. Felodipin Actavis 5 mg: Vaaleanpunainen, pyöreä, kaksoiskupera, kalvopäällysteinen depottabletti, jossa merkintä 5. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Felodipin Actavis 5 mg depottabletti Felodipin Actavis 10 mg depottabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Felodipin Actavis 5 mg: Yksi depottabletti sisältää

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Burana 40 mg/ml oraalisuspensio 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Burana 40 mg/ml oraalisuspensio 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Burana 40 mg/ml oraalisuspensio 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml oraalisuspensiota sisältää 40 mg ibuprofeenia. Apuaineet: Nestemäinen maltitoli 4,25

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi tabletti sisältää 15 mg (250 mg tabl.) tai 30 mg (500 mg tabl.) laktoosimonohydraattia.

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi tabletti sisältää 15 mg (250 mg tabl.) tai 30 mg (500 mg tabl.) laktoosimonohydraattia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Alpoxen 250 mg tabletti Alpoxen 500 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 250 mg tai 500 mg naprokseenia. Apuaine, jonka vaikutus

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti. Valkoinen tai vaalea kapselinmuotoinen tabletti, jossa toisella puolella merkintä 311, 312, 313 tai 315.

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti. Valkoinen tai vaalea kapselinmuotoinen tabletti, jossa toisella puolella merkintä 311, 312, 313 tai 315. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Inegy 10 mg/10 mg, 10 mg/20 mg, 10 mg/40 mg ja 10 mg/80 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 10 mg etsetimibiä ja 10, 20,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Catapresan tabletit sisältävät vaikuttavana aineena klonidiinihydrokloridia 150 mikrog

VALMISTEYHTEENVETO. Catapresan tabletit sisältävät vaikuttavana aineena klonidiinihydrokloridia 150 mikrog VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Catapresan 150 mikrog tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Catapresan tabletit sisältävät vaikuttavana aineena klonidiinihydrokloridia 150 mikrog Apuaineet,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Suussa hajoava tabletti. Valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera, mustaherukantuoksuinen tabletti, jossa on kovera uurre keskellä.

VALMISTEYHTEENVETO. Suussa hajoava tabletti. Valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera, mustaherukantuoksuinen tabletti, jossa on kovera uurre keskellä. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI PAMOL F 500 mg, suussa hajoava tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi suussa hajoava tabletti sisältää 500 mg parasetamolia (päällystettyinä parasetamolikiteinä).

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Reumatoidiartriitti, juveniili nivelreuma, selkärankareuma, reuman degeneratiiviset muodot,

VALMISTEYHTEENVETO. Reumatoidiartriitti, juveniili nivelreuma, selkärankareuma, reuman degeneratiiviset muodot, VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI ORUDIS 100 mg depotkapseli ORUDIS 200 mg depotkapseli 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Ketoprofeeni 100 mg Ketoprofeeni 200 mg Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää (hydratoitua) valasikloviirihydrokloridia, joka vastaa 500 mg valasikloviiria.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää (hydratoitua) valasikloviirihydrokloridia, joka vastaa 500 mg valasikloviiria. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Valaciclovir Pfizer 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää (hydratoitua) valasikloviirihydrokloridia,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valmisteen kuvaus Valkoinen, pyöreä tabletti. Merkinnät Aspirin 0.5 ja Bayer-risti. Halkaisija 12 mm.

VALMISTEYHTEENVETO. Valmisteen kuvaus Valkoinen, pyöreä tabletti. Merkinnät Aspirin 0.5 ja Bayer-risti. Halkaisija 12 mm. 1 VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI ASPIRIN 500 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 500 mg asetyylisalisyylihappoa. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Pioglitazone Teva Pharma 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 15 mg pioglitatsonia (hydrokloridina). Täydellinen

Lisätiedot

Yli kuusivuotiaat lapset voivat imeskellä tabletit ne hajoavat hyvin nopeasti suussa joutuessaan kosketuksiin syljen kanssa.

Yli kuusivuotiaat lapset voivat imeskellä tabletit ne hajoavat hyvin nopeasti suussa joutuessaan kosketuksiin syljen kanssa. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI PAMOL F 250 mg, dispergoituva tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi dispergoituva tabletti sisältää 250 mg parasetamolia (päällystettyinä parasetamolikiteinä).

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Leflunomide medac 20 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen kalvopäällysteinen tabletti sisältää 20 mg leflunomidia.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Verenpainetaudin hoito. Sydämen vajaatoiminnan hoito. Maksan vajaatoimintaan liittyvien turvotusten hoito.

VALMISTEYHTEENVETO. Verenpainetaudin hoito. Sydämen vajaatoiminnan hoito. Maksan vajaatoimintaan liittyvien turvotusten hoito. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI AMITRID -tabletti ja AMITRID MITE -tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi Amitrid-tabletti sisältää 5,68 mg amiloridihydroklorididihydraattia (vastaa

Lisätiedot