Digitaalinen 3D-tuoteviestintä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Digitaalinen 3D-tuoteviestintä"

Transkriptio

1 Päivitetty 8 / 2015 Digitaalinen 3D-tuoteviestintä Osaksi yrityksen viestintää ja markkinointia Aki Vänskä Toimitusjohtaja Premode Oy

2 2 Sisällys 1. Alkusanat 3 2. Kirjoittajan esittely, Aki Vänskä 4 3. Digitaalinen 3D-tuoteviestintä 5 Tuotteiden massaräätälöinti osana digitaalista viestintää 6 Mitä hyötyä 3D-tuotekonfiguraattorista voi parhaimmillaan olla 7 Tuotantoprosessi 9 Esimerkkejä 9 4. Lopuksi 9

3 3 1. Alkusanat Onneksi olkoon! Olet löytänyt tiesi 3D-tuoteviestintää käsittelevään ostajan oppaaseen. Tässä oppaassa esittelemme tapoja ja hyötyjä, joita yritystäsi varten räätälöidyt interaktiiviset 3D-sovellukset, eli 3D-myyntikonfiguraattorit voivat tuoda viestintääsi ja markkinointiisi. Muissa oppaissamme olemme käsitelleet visuaalisuutta sekä lisättyä todellisuutta yleisellä tasolla. Visualisuutta yleisesti käsitelevässä oppaassamme kerromme, miten luokittelemme teollisuuden visualisoinnit ja sen, mitä eroa perinteisellä passiivilla visualisointiviestinnällä on suhteessa interaktiiviseen, virtuaaliseen sovellustuotantoon. Tämä opas käsittelee hieman yksityiskohtaisemmin sitä, mitä virtuaalisella ja interaktiiviselle sovellustuotannolla tarkoitetaan. Visualisoinnit voidaan jakaa kahteen luokkaan Passiiviset visualisoinnit Stillkuvat, panoraamakuvat, sekä animaatiot ja kamera-ajot. Passiivinen visualisointi terminä kuvaa katselijan tilaa vastaanottohetkellä. Passiivisissa visualisoinneissa katselija ei pääse interaktioon esiteltävän aineiston kanssa tai vaikuttamaan esiteltävän aineiston sisältöön. Näitä tapauksia ovat esimerkiksi perinteinen viestinnällinen verkkosivusisältö tai tvmainokset. Käytännössä tällä viestintätekniikalla katsojan toivotaan ottavan informaatio vastaan tavalla, jolla viestiä on sen toivonut vastaanotettavan. Interaktiiviset visualisoinnit Tuotekonfiguraattorit tai julkisten tilojen kosketusnäyttöjen tuotesisällöt, joihin käyttäjä pääsee itse vaikuttamaan. Interaktiivisissa visualisoinneissa käyttäjä on jatkuvassa vuorovaikutuksessa esiteltävän sisällön kanssa. Visualisointi on tässä yhteydessä ehkä jopa hieman harhaanjohtava ilmaisu, sillä kyse on oikeastaan visuaalista aineistoa sisältävästä sovelluksesta (mobiililaitteilla tai verkkosivuilla), joka on ohjelmoitu halutun informaation välittämiseen. Sovellus itsessään on upotettu verkkosivuille, julkaistu mobiilikaupassa tai ohjelmoitu toimivan paikallisesti julkisten tilojen kosketusnäytöiltä. Sanaa visualisointi käytetään tässä yhteydessä vain siitä syystä, että yleinen puhekieli ei toistaiseksi tunne interaktiivista 3D-sovellustuotantoa visuaalisuuden erillisenä osa-alueena.

4 4 2. Kirjoittajan esittely, Aki Vänskä Tätä opasta kirjoittaessani olen ehtinyt jo 35-ikävuoteen. Tässä joitakin vuosia sitten kärsiessäni kliseistä kolmenkympinkriisiä (2010), ilmaantui pakottava tarve perustaa erilainen insinööritoimisto. Toimisto, josta tässä vuosien mittaan on muodostunut niin kutsuttu 3D-sovelluspaja. Tämä 3D-sovelluspaja - tai erilainen insinööritoimistomme - tarjoaa räätälöityjä sovellustuotantopalveluita rakentavan teollisuuden viestintään ja markkinointiin. Taustani ja oppini työelämästä olen ammentanut metalliteollisuuden ja laivanrakennuksen parista. Tietotaitoni on siis peräisin konservatiiviselta alalta, jossa virtuaalisuutta, tai saati lisättyä todellisuutta ei aina ole otettu kovinkaan vakavasti. Rakennusteollisuus on perinteisesti ala, jossa valkoinen on ainoa käytännöllinen väri, ja suora viiva sen eri muodoissa on kaikki, mitä tuotteen esittämiseen tarvitaan. Tätä ajatusmallia minä ja koko Premoden tiimi haluamme olla muuttamassa. Toivon, että tämä opas auttaa ymmärtämään eron passiivisen ja niin kutsutun interaktiivisen visualisoinnin, eli interaktiivisen 3D-sovellustuotannon välillä. Toivon oppaan olevan avuksi ja antavan vinkkejä sekä näkökulmia siihen, millainen teidän 3D-sovellustuotantonne voisi olla. Me tuotamme päivittäin mitä erikoisimpia sovelluksia eri teollisuudenaloille. Mikään digitaalinen ei ole meille vierasta - meidät saa ja tulee haastaa. Aki Vänskä, Suomen Turussa Premode Oy Turussa 2010 perustettu 3D-sovelluspaja, joka on erikoistunut räätälöityjen 3D- viestintäsovellusten tuotantoon asiakasyrityksiensä myynnin ja viestinnän helpottamiseksi.

5 5 3. Digitaalinen 3D-tuoteviestintä Digitaalisella 3D-tuoteviestinnällä tai 3D-tuotekonfiguroinnilla tarkoitetaan yritysten tai julkisten toimijoiden kaupallista viestintää interaktiivisten 3D-sovellusten avulla. Markkinointi ja myyntitarkoitukseen luotujen sovellusten pääasiallinen päämäärä on viestiä yrityksen tuotannosta, yrityksestä itsestään ja yrityksen valmisteista tavalla, joka mahdollistaa elämyksellisen käyttö- tai ostokokemuksen. Puhutaan niin kutsutusta 3D-elämysviestinnästä. Aika näyttää, mikä näistä termeistä vakiintuu puhekielessä. Tällä hetkellä näitä markkinointia edistämään tarkoitettuja 3D-sovelluksia ei vielä eroteta erikseen perinteisistä visualisoinneista, mutta ostajan on hyvä olla tietoinen eri tekniikoiden eroista ja mahdollisuuksista markkinoinnin tehostamista suunniteltaessa. 3D-pintamallinnusohjelmilla tuotetut visualisoinnit voidaan siis jakaa kahteen eri luokkaan, passiiviset ja interaktiiviset visualisoinnit. Passiivisiin, eli niin kutsuttuihin perinteisiin visualisointeihin sisällytetään esimerkiksi still-kuva ja panoraama visualisoinnit sekä 3D-animaatiot ja kamera-ajot. Interaktiivisiin visualisointeihin luokitellaan 3D-sovellustuotannot, joissa käyttäjä on interaktiossa esitettävän aineiston kanssa. Näitä ovat 3D-tuotekonfiguraattorit ja lisätyn todellisuuden (Augmented Reality) sovellustuotanto. Interaktiivisten 3D-sovellusten avulla käyttäjä kokee esiteltävän aineiston aktiivisesti. Käyttäjä voi tarkastella esitysaineistoa 3D-muodossa virtuaalisesti ensimmäisessä persoonassa esimerkiksi mobiililaitteella tai verkkoympäristössä. Virtuaalisella esitystavalla käyttäjälle luodaan tuntemus hänen olevan osa esitysaineistoa. Virtuaalisen ja vapaan liikkuvuuden lisäksi käyttäjälle voidaan luoda myös muutamia stabiileja katselupisteitä, joista hän tarkastelee esitysaineistoa yhdestä tai useammasta pisteestä. Molemmissa tapauksissa tuotetta tai kohdetta tarkastellaan interaktiivisesti vaikuttaen esittelykohteen sisältöön käytön aikana. Yhtenä esimerkkinä mainittakoon uudisrakentaminen. Uudisasuntokohteen virtuaalisessa markkinointisovelluksessa käyttäjä voi liikkua huoneiston sisällä vapaasti, ja samalla sisustaa huoneistoa annettujen esiasetusten välillä. Tällä tavoin käyttäjä voi esimerkiksi tutustua asuntokohteen sisustusmahdollisuuksiin ja valita mieleisensä yhdistelmiä. Parhaimmillaan edellä mainittu sovellustuotanto on silloin, kun esiteltävä aineisto on monimutkainen ja variaatioita on useita. Sovellustuotanto tehdään aina räätälöidysti asiakasyrityksen kulloisenkin viestintätarpeen mukaan. Toteutetut sovellustuotannot voivat olla miten laajoja tahansa. Tämä tekniikka on parhaimmillaan esimerkiksi koneiden ja muun valmistetuotannon esittelyissä, joissa ostaja voi valita useiden eri tuotevariaatioiden, kuten värimaailmojen ja komponenttiyhdistelmien väliltä. Sovellukseen mallinnetaan halutut valmisteet ja komponentit sekä lisätään haluttu värimaailma, jonka jälkeen tuotetaan sovellus valmistajayrityksen toiveiden mukaisella laajuudella. Sovelluksen tuottajan tehtävä on suunnitella ja tuottaa 3D-konfiguraattori tavalla, jolla loppukäyttäjän on siihen helppo ja hauska tutustua.

6 6 3D-sovellustuotantoon on mahdollista sisällyttää myös perinteiset visualiset aineistot kuten still-kuva visualisoinnit tai animaatiot. Tämä mahdollistaa uuden esitysteknologian käyttöönoton sujuvasti, kun olemassa olevaan aineistoa voidaan hyödyntää ja sisällyttää osaksi sovellusta. Tuotteiden massaräätälöinti osana digitaalista viestintää Massaräätälöinnillä tarkoitetaan yleisesti tuotteen yksilöllistä tuotteistamista tiettyjen osa-alueiden variointimahdollisuuksien avulla. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että asiakkaalle voidaan toteuttaa tuote toivotuin ominaisuuksin modulaarisuuden avulla. Moduulit ovat toiminnollisuuksiltaan toisistaan poikkeavia omia kokonaisuuksiaan. Moduulien erilaisilla yhdistelmillä saadaan aikaiseksi asiakkaan toiveiden mukainen kokonaisuus. Moduulituotteistaminen on tuotantoajattelussa jo tätä päivää, mutta ei niinkään markkinoinnissa ja viestinnässä. Tämä sama moduuliajatusmalli on täysin sovellettavissa myös yritysten ulkoiseen viestintään. Syy siihen, miksi yritykset markkinoivat tuotantoaan vielä kovin perinteisillä visualisuuden keinoilla, on lähinnä mainostoimistojen tarjonnassa. Markkinointiin liittyvissä asioissa yritykset lähes poikkeuksetta kääntyvät mainostoimistojen puoleen. Tässä ei sinänsä ole mitään väärää, päinvastoin oma yritykseni on myös mainostoimiston asiakas. Syy lienee lähinnä mainostoimistojen palveluntarjonnassa. Mikäli yrityksen valitsemalla mainostoimistolla ei ole osaamista tuottaa interaktiivisia 3D-sovelluksia, jotka mahdollistavat moduuliajattelun markkinoinnissa, ei sitä myöskään voida tarjota. Kuten sanottu, modulointi ja massaräätälöinti ovat tätä päivää myös kehittyneessä digitaalisessa tuote- viestinnässä. Otetaanpa esimerkki: Yrityksellä X on tuote, jossa on yksi perusrunko ja 5 kpl erilaisia modulaarisia komponentteja. Jokaisella näistä viidestä komponentista on oma vaikutuksensa tuotekokonaisuuden kokoon, muotoon ja toiminnollisuuksiin. Kokonaisuus on valittavissa vielä 6 eri värimaailman väliltä. Näiden variaatiomahdollisuuksien ja eri vaihtoehtojen markkinointi ja viestintä perinteisin visuaalisuuden keinoin on lähes mahdotonta riittävällä seikkaperäisyydellä. Tämän yllämainittu esimerkkiyritys on tyyppiesimerkki yrityksestä, joka tarvitsee viestintäänsä interaktiivista 3D-tuotekonfiguraattoria.

7 7 Mitä hyötyä 3D-tuotekonfiguraattorista voi parhaimmillaan olla Otetaanpa paremmin käsittelyyn edellisen esimerkin yritys X ja heidän tuotteensa. Yrityksellä X on siis tuote, jossa on yksi tai useampi perusrunko, johon on liittävissä esimerkin mukaiset 5kpl erilaisia moduuleita. Kukin moduuli vaikuttaa tuotekokonaisuuden muotoon ja toiminnollisuuksiin. Mitä digitaalisia vaihtoehtoja yrityksellä on viestiä tuotteestaan visuaalisesti? Perinteiset visualisoinnit jättävät turhan paljon tulkinnan varaa. Stillkuvat verkkosivuilla Kuvien määrä eri variaatioista kasvaa liian suureksi ja tekee kaikkien kokonaisuusvaihtoehtojen hahmottamisesta hankalaa. Panoraamavisualisoinnit Panoraamavisualisoinnit antavat paremman kuvan laitteesta, mutta kuvauksien määrä ei muutu stillkuviin verrattuna. Animaatiot jos animaatioon kuvataan kaikki mahdolliset variaatiot, muodostuu animaatiovideo useamman tunnin mittaiseksi.

8 8 Ainoa järkevä vaihtoehto tuotteen kokonaisvaltaiseen kuvaamiseen on interaktiivinen 3D-tuotekonfiguraattori. 3D-konfiguraattoriin mallinnetaan tuote - ja tarvittaessa jokainen moduuli - kokonaisuudessaan 3D-muotoon. Jokainen variaatio ohjelmoidaan käyttäjän muunneltavaksi oman painikkeen alle. Valmis 3D-tuotekonfiguraattori on täysin käyttäjän muunneltavissa annettujen asetusten mukaisesti Käyttäjä voi sovelluksen avulla suunnitella omia tarpeitaan vastaavan kokonaisuuden ja värimaailman Sovelluksessa käyttäjä voi tutustua eri valintamahdollisuuksiin interaktiivisesti, zoomaten ja pyörittäen jokaista komponenttia sekä erikseen että yhtenä kokonaisuutena Jokaiseen komponenttiin voidaan liittää spesifisiä tietoja Sovellukseen voidaan liittää myös perinteisiä visualisointeja Sovellukseen voidaan tuottaa niin kutsuttu yhteenvetosivu, jossa on listattu käyttäjän tekemät valinnat Käyttäjä voi lähettää tarjouskyselyn toimittajalle suunnitelman perusteella Sovellus toimii myyntihenkilöstön apuvälineenä asiakaskäynneillä Sovellus itsessään antaa käyttäjälleen korkealaatuisen vaikutelman yrityksestä Myyntihenkilöstön työ helpottuu huomattavasti paremman asiakasymmärryksen kautta Sovellus voidaan julkaista esimerkiksi yrityksen verkkosivuilla, mobiilikaupoissa sekä kosketuspäätelaitteissa. Interaktiivinen sovellus toimii parhaimmillaan yhtenä yrityksen myyntiorganisaation jäsenenä, jota on vaikea korvata. Vain interaktiivisen 3D-tuotekonfiguraattorin avulla saadaan käyttäjälle luotua elämyksellinen käyttö- ja ostokokemus.

9 9 Tuotantoprosessi 1. Tarvekartoitus Tuote Mitä halutaan kertoa Missä halutaan näkyä 2. Tarjous ja alustava käyttöliittymäsuunnitelma tarjouksen liitteenä 3. Aineiston kerääminen tilaajalta 4. 3D-mallinnus 5. Ohjelmointi Esimerkkejä Seuraavassa muutama esimerkki Premode Oy:n toteuttamasta avaimet käteen -periaatteella tuotetuista sovelluksista. Linkkiä painamalla pääset näkemään yrityksen sovelluksesta videon. Lisää esimerkkejä NCC Hohde Puuha Group Oy Lappset Oy Ocean Volt SEA Puustelli Group 6. Julkaisut 4. Lopuksi Toivottavasti tästä oppaasta oli sinulle hyötyä. Ota rohkeasti meihin yhteyttä, niin teemme sinulle ilmaisen suunnitelman, oli tuotteesi risteilijä, piirilevy tai jotain siltä väliltä.

Helmikuu 2014 DIGITAALINEN MARKKINOINTI. OSA 1: Oma media. DICOLE - Digitaalisen liiketoiminnan kiihdyttämö

Helmikuu 2014 DIGITAALINEN MARKKINOINTI. OSA 1: Oma media. DICOLE - Digitaalisen liiketoiminnan kiihdyttämö Helmikuu 2014 DIGITAALINEN MARKKINOINTI OSA 1: Oma media DICOLE - Digitaalisen liiketoiminnan kiihdyttämö 1 Oma media Rakenna vetovoimainen verkkopresenssi 1.1 Mikä on digitaalista markkinointia? 2 1.2

Lisätiedot

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot

10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51

10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51 10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51 10 askelta Facebook-markkinointiin 2/51 10 askelta Facebookmarkkinointiin Jari Juslén 10 askelta Facebook-markkinointiin 3/51 10 askelta Facebook-markkinointiin

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Responsiivinen suunnittelu

Responsiivinen suunnittelu TEEMU MALINEN Responsiivinen suunnittelu Varmista, että verkkopalvelusi toimii myös mobiilisti Piiputtaako palvelusi käyttö tabletilla? Sivuttaako kännykkäkansa verkkokauppasi? Verottaako mobiiliyhteensopimattomuus

Lisätiedot

Massaräätälöinti ohjelmistotuotannossa kustannustehokkuuden näkökulmasta. Perttu Hallikainen

Massaräätälöinti ohjelmistotuotannossa kustannustehokkuuden näkökulmasta. Perttu Hallikainen Massaräätälöinti ohjelmistotuotannossa kustannustehokkuuden näkökulmasta Perttu Hallikainen Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu -tutkielma Ohjaaja: Mikko Ruohonen

Lisätiedot

Analytiikan hyödyntäminen liiketoiminnassa

Analytiikan hyödyntäminen liiketoiminnassa TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Kustannusjohtaminen Analytiikan hyödyntäminen liiketoiminnassa Utilization of analytics in business Kandidaatintyö Joonas Heikelä Olli Pirskanen TIIVISTELMÄ Tekijä: Joonas Heikelä,

Lisätiedot

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Sisään! Roy Gonzalez 2 TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Hyvä lukija, Olen koko aikuisikäni ollut mukana markkinoinnin ja mainonnan maailmassa.

Lisätiedot

Facebookin hyödyntäminen pankki- ja vakuutusalan yrityksessä

Facebookin hyödyntäminen pankki- ja vakuutusalan yrityksessä Saimaan ammattikorkeakoulu Koulutusalan nimi Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi Sara Anttonen Facebookin hyödyntäminen pankki- ja vakuutusalan yrityksessä Opinnäytetyö 2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle Pia Piltz, Raita Särkkä 12.3.2015 Tiivistelmä Päiväys 12.3.2015 Tekijä(t) Pia Piltz, Raita Särkkä Koulutusohjelma Liiketalous Raportin/Opinnäytetyön

Lisätiedot

2. Määritelmä ja käsitteet 4. 3. Tuotteen tarkastuslista 10. 4. Hinnoittelu 10. 6. Markkinointi ja viestintä 19. 7. Tuotteistamismalli 20

2. Määritelmä ja käsitteet 4. 3. Tuotteen tarkastuslista 10. 4. Hinnoittelu 10. 6. Markkinointi ja viestintä 19. 7. Tuotteistamismalli 20 Sisällysluettelo Esipuhe 3 1. Johdanto 4 2. Määritelmä ja käsitteet 4 3. Tuotteen tarkastuslista 10 4. Hinnoittelu 10 5. Myynti 17 6. Markkinointi ja viestintä 19 7. Tuotteistamismalli 20 8. Tekijöiden

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto DIPLOMITYÖ TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN Lappeenrannassa 23. toukokuuta 2007 Antti Reinikka Konstunkaari

Lisätiedot

Verkkopalvelun ostajan miniopas

Verkkopalvelun ostajan miniopas ! Saatteeksi 4 Verkkopalvelun uudistuksen ABC 5 Kultainen kysymys! 5! Ketterästi vai vesiputousmallilla?! 6! Älä unohda hakukoneita!! 8! Hinnoittelumallit 11 Kiinteä hinta! 11! Sprinttiperusteinen hinta!

Lisätiedot

Projektinhallinta dokumentointiprojekteissa: palveluntarjoajan näkökulma

Projektinhallinta dokumentointiprojekteissa: palveluntarjoajan näkökulma Projektinhallinta dokumentointiprojekteissa: palveluntarjoajan näkökulma Sini Riihijärvi Tampereen yliopisto Kieli- ja käännöstieteiden laitos Käännöstiede (englanti) Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2008

Lisätiedot

Hanke- ja Fimosnumero 2005 018, 111 339. Alajärven kaupunki, Järviseudun seutukunta Alvar Aallon tie 1 62900 ALAJÄRVI 1 / 19.

Hanke- ja Fimosnumero 2005 018, 111 339. Alajärven kaupunki, Järviseudun seutukunta Alvar Aallon tie 1 62900 ALAJÄRVI 1 / 19. 62900 ALAJÄRVI 1 / 19 1 Johdanto Tietoyhteiskunnan kehittyessä myös perinteinen kaupankäynti on joutunut muutoksen eteen. Perinteisesti yritykset tiesivät tarkasti ketkä olivat sen kilpailijoita. Kilpailijoita

Lisätiedot

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Ville Hokkanen & Marko Myyryläinen Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Huhtikuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 9.5.2008

Lisätiedot

Tiina Järvinen. UUTISKIRJEPOHJA ELEKMA OY:LLE Markkinointiviestintä nyt ja tulevaisuudessa

Tiina Järvinen. UUTISKIRJEPOHJA ELEKMA OY:LLE Markkinointiviestintä nyt ja tulevaisuudessa Tiina Järvinen UUTISKIRJEPOHJA ELEKMA OY:LLE Markkinointiviestintä nyt ja tulevaisuudessa UUTISKIRJEPOHJA ELEKMA OY:LLE Markkinointiviestintä nyt ja tulevaisuudessa Tiina Järvinen Opinnäytetyö Syksy 2011

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

YRITYKSEN KOTISIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄN KEINONA

YRITYKSEN KOTISIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄN KEINONA YRITYKSEN KOTISIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄN KEINONA Case: Lahden Messut Oy LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi Opinnäytetyö Kevät 2008 Irina Natri Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

TOIMITILAPALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN TARJOUSTOIMINNAN NÄKÖKULMASTA

TOIMITILAPALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN TARJOUSTOIMINNAN NÄKÖKULMASTA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 223 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Publications 223 Espoo 2004 TKK-RTA-R223 TOIMITILAPALVELUJEN

Lisätiedot

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas Opas vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Miksi markkinoida Internetissä? Miten saada internetmarkkinoinnilla tulosta? Mitä askeleita kohti tehokasta internetmarkkinointia? Mistä saat lisätietoa menestyksekkäästä

Lisätiedot

Verkkokaupan suunnittelu. Ilkka Kuusisto

Verkkokaupan suunnittelu. Ilkka Kuusisto Verkkokaupan suunnittelu Ilkka Kuusisto Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 2014 Tiivistelmä 5.5.2014 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tekijä Ilkka Kuusisto Raportin nimi Verkkokaupan suunnittelu

Lisätiedot

OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA

OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA Mitä ja miksi? Markkinointi on yksi tärkeimmistä avaimista onnistuneeseen tapahtumaan. Tämä markkinointiopas on tehty käyttöösi tapahtumajärjestämisen

Lisätiedot

AKI JÄÄSKELÄINEN HARRI LAIHONEN ANTTI LÖNNQVIST SANNA PEKKOLA VIRPI SILLANPÄÄ JUHANI UKKO ARVOA PALVELUTUOTANNON MITTAREISTA

AKI JÄÄSKELÄINEN HARRI LAIHONEN ANTTI LÖNNQVIST SANNA PEKKOLA VIRPI SILLANPÄÄ JUHANI UKKO ARVOA PALVELUTUOTANNON MITTAREISTA AKI JÄÄSKELÄINEN HARRI LAIHONEN ANTTI LÖNNQVIST SANNA PEKKOLA VIRPI SILLANPÄÄ JUHANI UKKO ARVOA PALVELUTUOTANNON MITTAREISTA Tampereen teknillinen yliopisto Tampere 2013 teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Lisätiedot

Huomisen uutisia tiedon visualisointi internetin uutispalveluissa. Mikko Malinen

Huomisen uutisia tiedon visualisointi internetin uutispalveluissa. Mikko Malinen Huomisen uutisia tiedon visualisointi internetin uutispalveluissa Mikko Malinen Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Vuorovaikutteinen teknologia Pro gradu -tutkielma Ohjaaja: Harri Siirtola

Lisätiedot

Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille

Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille Sisällysluettelo Esipuhe... 4 Johdanto.... 5 Markkinointi mitä se on?... 5 Markkinoinnin suunnittelu... 6 Miksi markkinointia kannattaa suunnitella?... 6

Lisätiedot

TIETOINTENSIIVISTEN YRITYSPALVELUIDEN SUOSITTELUMARKKINOINTI VERKOSSA

TIETOINTENSIIVISTEN YRITYSPALVELUIDEN SUOSITTELUMARKKINOINTI VERKOSSA TIETOINTENSIIVISTEN YRITYSPALVELUIDEN SUOSITTELUMARKKINOINTI VERKOSSA Markkinoinnin pro gradu tutkielma Laatija: Jyri Kuusela Ohjaajat: KTT Heli Marjanen KTM Kaisa Saastamoinen 10.11.2014 Turku Sisällys

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Virpi Kaivonen. MANSETORIN KAUPUNGINOSAT VERKOSSA Kokemuksia Internetin diffuusiosta tamperelaisissa paikallisyhteisöissä

TAMPEREEN YLIOPISTO. Virpi Kaivonen. MANSETORIN KAUPUNGINOSAT VERKOSSA Kokemuksia Internetin diffuusiosta tamperelaisissa paikallisyhteisöissä TAMPEREEN YLIOPISTO Virpi Kaivonen MANSETORIN KAUPUNGINOSAT VERKOSSA Kokemuksia Internetin diffuusiosta tamperelaisissa paikallisyhteisöissä Tiedotusopin pro gradu -tutkielma Joulukuu 2002 Sisältö 1 Johdanto...

Lisätiedot