SISÄLLYS. N:o 729. Asetus lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta. Annettu Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 1996

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS. N:o 729. Asetus lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta. Annettu Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 1996"

Transkriptio

1 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 1996 N:o SISÄLLYS N:o Sivu 729 Asetus lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta Asetus ulosottomaksuista annetun asetuksen 5 :n muuttamisesta Asetus sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen 37 ja 38 :n muuttamisesta Asetus lastensuojeluasetuksen 13 :n muuttamisesta Asetus valtiontalouden tarkastuksesta annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätös maankäyttölain ja eräiden muiden lakien mukaisten asuntolainojen korosta Valtioneuvoston päätös vaikeista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä kliinisistä ravintovalmisteista, joihin suoritetaan sairausvakuutuslain mukaista korvausta, annetun valtioneuvoston päätöksen 1 ja 2 :n muuttamisesta Sisäasiainministeriön päätös poliisin virkamerkistä ja henkilökortista annetun sisäasiainministeriön päätöksen kumoamisesta Maa- ja metsätalousministeriön päätös peltokasvien tukijärjestelmän soveltamisesta ja siihen liittyvästä kesannoimisesta vuonna 1996 annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 2 :n muuttamisesta N:o 729 Asetus lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta Annettu Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 1996 Oikeusministerin esittelystä säädetään lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta 16 päivänä elokuuta 1996 annetun lain (619/96) 34 :n nojalla: 1 Määritelmät Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetusta laista (619/96) käytetään tässä asetuksessa nimitystä täytäntöönpanolaki. Täytäntöönpanolain 6 :n 1 momentissa mainitun tehtävän saanutta henkilöä sanotaan tässä asetuksessa sovittelijaksi ja sosiaalihuoltolain 6 :ssä tarkoitettua kunnan toimielintä sosiaalihuollon viranomaiseksi. 2 Sovittelijan määrääminen Sovittelutehtävä voidaan antaa kahdelle tai useammalle sovittelijalle, jos asianosaisten välisten ristiriitojen, lapsen mielipiteen selvittämisen tai muiden syiden vuoksi tarvitaan useampia sovittelijoita tai eri alojen asiantuntemusta taikka jos asianosainen esittää useamman sovittelijan määräämistä koskevan pyynnön. Käräjäoikeus voi myös sovittelun alkamisen jälkeen lisätä sovittelijoiden määrää, jos siihen ilmenee tarvetta. Sovittelijaksi on ensisijaisesti määrättävä henkilö, jonka hakijan vastapuolen oleskelukunnan sosiaalihuollon viranomainen on nimennyt hoitamaan kunnassa tällaisia tehtäviä. Tarvittaessa tehtävä voidaan antaa muunkin kunnan sosiaalihuollon viranomaisen tällaisia tehtäviä hoitamaan nimeämälle henkilölle. Perustellusta syystä sovittelu voidaan antaa muulle tehtävään suostuneelle sopivalle henkilölle, jolla on tehtävän edellyttämät tiedot ja taidot. Jollei käräjäoikeus ole heti täytäntöönpanolain 6 :n 2 momentin nojalla hakemuksen saapumisen jälkeen määrännyt so A

2 1938 N:o 729 vittelua toimitettavaksi, käräjäoikeus voi milloin tahansa asian käsittelyn aikana määrätä sovittelun aloitettavaksi. 3 Sovittelijan este sekä sovittelijan määräyksen peruuttaminen Jos sovittelijalla on tai hänelle tulee sovittelun toimittamiseen vaikuttava este, sosiaalihuollon viranomaisen tai sovittelijan on heti ilmoitettava asiasta käräjäoikeudelle uuden sovittelijan määräämiseksi. Jos sovittelija osoittautuu tehtäväänsä sopimattomaksi, käräjäoikeus voi peruuttaa hänelle annetun määräyksen. 4 Sovittelijalle annettavat asiakirjat, tiedot ja ohjeet Määrätessään sovittelijan käräjäoikeuden tulee toimittaa sovittelijalle jäljennös päätöksestään ja hakemusasiakirjoista sekä kertomuksen kaava. Käräjäoikeuden tulee ilmoittaa sovittelijalle myös asianosaisten nimet, osoitteet, puhelinnumerot ja muut yhteystiedot, jolleivät ne ilmene hakemusasiakirjoista. Jos sovittelutehtävä on annettu usealle sovittelijalle, käräjäoikeus voi antaa tarkemmat sovittelijoiden työnjakoa koskevat ohjeet samoin kuin ohjeet siitä, kuka sovittelijoista vastaa yhteisen kertomuksen antamisesta. Edellä mainittujen tai muiden täytäntöönpanolain 7 :n 4 momentin nojalla annettujen ohjeiden on ilmettävä käräjäoikeuden päätöksestä tai ne on saatettava muulla sopivalla tavalla sovittelijoiden tietoon. Jos sovittelijaksi on määrätty muu kuin sosiaalihuollon viranomaisen tähän tehtävään nimeämä henkilö, käräjäoikeuden on tiedotettava hänelle sovittelijan oikeuksista ja velvollisuuksista, erityisesti sovittelijan salassapitovelvollisuudesta. 5 Päätöksen vapaaehtoinen toimeenpano Milloin sovittelija havaitsee, ettei päätöksen toteuttamiselle ole estettä ja että päätös voidaan viipymättä toimeenpanna vapaaehtoisesti, hänen on välittömästi tiedusteltava hakijalta, haluaako tämä luopua hakemuksesta. Sovittelijan on avustettava asianosaisia sovittaessa 1 momentissa tarkoitetusta päätöksen toteuttamisesta ja siitä aiheutuvista käytännön järjestelyistä, jos asianosaiset niin haluavat. Sovittelijan on ilmoitettava asianosaisille heidän oikeudestaan saada apua sovittelijalta. Kun päätös on toimeenpantu vapaaehtoisesti, sovittelijan on ilmoitettava tästä heti kirjallisesti käräjäoikeudelle ja liitettävä ilmoitukseensa 7 :n 3 momentissa tarkoitettu hakijan ilmoitus. 6 Sovittelun toimittaminen Muussa kuin 5 :ssä tarkoitetussa tapauksessa sovittelijan on toimitettava sovittelu niin kuin täytäntöönpanolain 7 :ssä säädetään. Sovittelijan tulee korostaa sovittelussa kummankin asianosaisen vastuuta yhteistoiminnan aikaansaamiseksi lapsen hyvinvoinnin toteuttamiseksi. Sovittelijan on avustettava asianosaisia myös silloin, kun hän havaitsee, että asianosaiset pääsevät yhteisymmärrykseen lapsen huollon ja tapaamisoikeuden toteuttamisesta muulla tavoin kuin täytäntöönpantavana oleva päätös edellyttää. Sovittelijan on tällöin tarvittaessa avustettava asianosaisia uuden lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan sopimuksen laatimisessa. Sovittelijan on selvitettävä asianosaisille sopimuksen vahvistamisen merkitys ja heidän pyynnöstään toimitettava sopimus heti asianomaisen sosiaalihuollon viranomaisen vahvistettavaksi. 7 Sovittelijan kertomus ja sovittelijan kuuleminen Sovittelijan tulee toimittaa käräjäoikeudelle täytäntöönpanolain 8 :ssä tarkoitetut tiedot sisältävä kertomus viimeistään sovittelulle varatun määräajan päättyessä. Kertomukseen otetun salassapidettävän tiedon on oltava erillisellä asiakirjalla, johon on tehtävä merkintä salassapitovelvollisuudesta. Käräjäoikeuden on muistutettava asianosaisia velvollisuudesta olla ilmaisematta salassapidettävää tietoa. Kertomukseen on myös liitettävä sovittelijan saamat asiaan liittyvät tarpeelliset lausunnot, asiakirjat ja kirjeet. Jos asianosaiset

3 N:o ovat tehneet lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan uuden sopimuksen, on sopimus ja selvitys sen vahvistamisesta liitettävä asiakirjoihin. Jos päätös on toimeenpantu 5 :ssä mainitulla tavalla vapaaehtoisesti, sovittelijan ei tarvitse laatia kertomusta, jos hakija on kirjallisesti ilmoittanut sovittelijalle luopuvansa hakemuksesta. Asianosaisilla on oikeus saada käräjäoikeudelta maksutta jäljennös sovittelukertomuksesta ja siihen liitetyistä asiakirjoista sen jälkeen, kun kertomus on jätetty käräjäoikeudelle. Kun asiaa käsitellään käräjäoikeuden istunnossa, sovittelijat tai osa heistä on kutsuttava kuultaviksi, jollei se ole selvästi tarpeetonta. 8 Selvitys ja lääkärin tai muun asiantuntijan suorittama tutkimus Käräjäoikeuden tulee omasta aloitteestaan määrätä täytäntöönpanolain 12 :n 2 momentissa tarkoitettu selvitys hankittavaksi tai saman pykälän 3 momentissa tarkoitettu tutkimus suoritettavaksi, jos se on tarpeen lapsen edun selvittämiseksi. Selvitys voidaan määrätä hankittavaksi tai tutkimus suoritettavaksi myös asianosaisen perustellusta pyynnöstä. Jos sovittelija havaitsee, että lapsi ei halua tavata toista vanhempaansa tai että on olemassa lastensuojelullisia tai muita sellaisia seikkoja, jotka saattavat johtaa hakemuksen hylkäämiseen täytäntöönpanolain 14 :n nojalla, hänen tulee ilmoittaa asiasta käräjäoikeudelle, joka voi määrätä 1 momentissa tarkoitetun selvityksen hankittavaksi tai tutkimuksen suoritettavaksi. Sovittelija voi samalla pyytää käräjäoikeutta jatkamaan sovittelun määräaikaa. Käräjäoikeuden on viipymättä ilmoitettava täytäntöönpanolain 12 :n 3 momentin nojalla antamastaan määräyksestä lapsen asuintai oleskelupaikkakunnan sosiaalihuollon viranomaiselle, jonka tulee huolehtia siitä, että tutkimus suoritetaan. Sosiaalihuollon viranomaisen on niin pian kuin mahdollista ilmoitettava tutkimuksesta sille, joka on velvollinen huolehtimaan lapsen viemisestä tutkimukseen. Täytäntöönpanolain 12 :n 3 momentissa, 24 :n 1 momentissa ja 31 :n 1 momentissa tarkoitettu asiantuntija voi olla lastenpsykiatri, muu erikoislääkäri, lapsipsykologi tai henkilö, joka on perehtynyt lapsia koskevien sosiaalisten tutkimusten suorittamiseen. 9 Asian siirtäminen käräjäoikeuteen Kun asia täytäntöönpanolain 22 :n 2 momentin nojalla siirretään, ulosottomiehen on samalla lähetettävä käräjäoikeudelle jäljennös päätöksestään ja asiassa kertyneet asiakirjat. 10 Ilmoitus täytäntöönpanohakemuksen hylkäämisestä Jos täytäntöönpanoa koskeva hakemus on täytäntöönpanolain 14 :n 1 tai 2 momentin nojalla hylätty, käräjäoikeuden on ilmoitettava päätöksestä lapsen asuin- tai oleskelupaikan sosiaalihuollon viranomaiselle. 11 Lapsen väliaikaisen sijoittamisen toimeenpano Käräjäoikeuden täytäntöönpanolain 25 :n 1 momentin nojalla määräämän lapsen väliaikaisen sijoittamisen toimeenpano on annettava sen kunnan sosiaalihuollon viranomaisen tehtäväksi, jonka alueella lapsi oleskelee. Käräjäoikeuden on viipymättä ilmoitettava päätöksestä sosiaalihuollon viranomaiselle ja ulosottomiehelle, joiden on heti huolehdittava lapsen sijoittamisesta. Myös täytäntöönpanon hakija voi pyynnöstään toimittaa käräjäoikeuden määräyksen sosiaalihuollon viranomaiselle tai ulosottomiehelle. Milloin täytäntöönpanoasiassa on annettu päätös tai täytäntöönpanolain 25 :ssä tarkoitettuun toimenpiteeseen ei muusta syystä enää ole aihetta, käräjäoikeuden on ilmoitettava tästäkin viipymättä sosiaalihuollon viranomaiselle. Kun lapsen väliaikainen sijoittaminen perustuu ulosottomiehen tai poliisiviranomaisen täytäntöönpanolain 25 :n 2 momentin nojalla tekemään lapsen haltuunottamista koskevaan päätökseen, lapsen oleskelu- tai tapaamispaikan sosiaalihuollon viranomaisen on toimeenpantava sijoittaminen. Lapsen haltuunottaminen on pyrittävä suorittamaan

4 1940 N:o 729 sosiaalihuollon viranomaisen edustajan läsnäollessa. Jos edustaja ei ole paikalla, kun poliisiviranomainen tai ulosottomies ottaa lapsen haltuunsa, on haltuunottamisesta välittömästi ilmoitettava sosiaalihuollon viranomaisen edustajalle ja lapsi on sijoitettava hänen antamiensa ohjeiden mukaisesti. Käräjäoikeudelle täytäntöönpanolain 25 :n 3 momentin mukaan lähetettävään ilmoitukseen on liitettävä lapsen väliaikaista sijoittamista koskeva huoltajan vaatimus liitteineen sekä selvitys lapsen sijoittamisesta. Mitä 2 momentissa säädetään, noudatetaan soveltuvin osin myös silloin, kun lapsi otetaan haltuun ja sijoitetaan lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 48 a :n nojalla. Täytäntöönpanolain 25 :n 1 momentissa tarkoitettuna sopivaan hoitoon sijoittamisena voidaan pitää myös lapsen sijoittamista huoltajansa tai muun läheisen henkilön hoitoon, jos se on lapsen edun mukaista. 12 Sovittelijalle, kuultavaksi kutsutulle asiantuntijalle ja todistajalle maksettavat palkkiot ja korvaukset Sovittelijalle maksetaan valtion varoista palkkio ja korvaus kuluistaan oikeusministeriön vahvistamien perusteiden mukaisesti. Palkkio ja korvaus suoritetaan sovittelijalle myös täytäntöönpanolain 23 :ssä tarkoitetusta toiminnasta, jolloin ulosottomiehen on toimitettava sovittelijan lasku varustettuna merkinnällään käräjäoikeudelle. Palkkio ja korvaus suoritetaan sovittelijalle myös niissä tapauksissa, että tämä on julkisen viran tai toimen haltija taikka sosiaalihuollon viranomaisen sanottuja tehtäviä kunnassa hoitamaan nimeämä henkilö. Käräjäoikeuden määräyksestä asiantuntijana kuultavaksi saapuneelle suoritetaan valtion varoista palkkiota ja korvausta sen mukaan kuin oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 53 :ssä säädetään. Käräjäoikeuden on määrättävä tässä momentissa tarkoitetuista palkkioista ja korvauksista, joiden suorittamisesta on soveltuvin osin voimassa mitä valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetussa laissa (666/72) tuomioistuimessa kuullulle todistajalle maksettavista korvauksista säädetään. Käräjäoikeuden määräyksestä todistamaan saapuneelle henkilölle suoritetaan valtion varoista korvaus tarpeellisista matka- ja toimeentulokustannuksista sekä taloudellisesta menetyksestä sen mukaan kuin valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetussa laissa säädetään. 13 Lääkärin ja muun asiantuntijan toimenpiteistä maksettavat palkkiot ja korvaukset Täytäntöönpanolain 24 :n 1 momentissa tarkoitetusta toimenpiteestä suoritetaan lääkärille tai muulle asiantuntijalle korvaus erikseen määrätyn matkakustannusten korvauksen ja päivärahan lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön vahvistaman, sairausvakuutuslain 7 :ssä tarkoitetun taksan mukaisesti. Täytäntöönpanolain 12 :n 3 momentissa tarkoitetun tutkimuksen suorittamisesta lääkärillä tai asiantuntijalla on oikeus saada sanotun taksan mukainen korvaus siihen luettuna palkkio lausunnon laatimisesta ja sen toimittamisesta käräjäoikeudelle. Oikeusministeriö suorittaa lääkärille ja muulle asiantuntijalle 1 momentissa tarkoitetut korvaukset. Sitä varten lääkärin tai asiantuntijan on toimitettava lasku kahtena kappaleena sosiaalihuollon viranomaiselle, jonka on toimitettava lasku varustettuna merkinnällään toimenpiteen suorittamisesta oikeusministeriölle. 14 Lapsen väliaikaisesta sijoittamisesta aiheutuneiden kustannusten korvaaminen Kun sosiaalihuollon viranomainen on täytäntöönpanolain 25 :n 1 tai 2 momentin nojalla sijoittanut lapsen, maksetaan sijoittamisesta aiheutuneet kulut valtion varoista. Henkilölle, jonka luokse lapsi on sijoitettu, maksetaan hoitopalkkiota ja kulukorvausta perhehoitajalle maksettavasta palkkiosta ja korvauksesta annetun asetuksen (420/92) mukaisesti. Jos lapsi on sijoitettu huoltajansa tai muun lapsen elatuksesta vastaavan henkilön hoitoon, mainitulla henkilöllä ei ole oikeutta korvaukseen sijoittamisesta aiheutuneista kustannuksista. Lapsen sijoittamisesta aiheutuneista kustannuksista laadittu lasku on kaksin kappa-

5 N:o lein kolmen kuukauden kuluessa hoidon päättymisestä toimitettava hoitoon sijoittaneelle sosiaalihuollon viranomaiselle. Viranomaisen on toimitettava lasku varustettuna merkinnällään toimenpiteen suorittamisesta oikeusministeriölle maksatusta varten. 15 Valtuutussäännös Oikeusministeriö vahvistaa sovittelijan kertomuksen sekä muiden tarvittavien asiakirjojen kaavan sekä antaa tarvittaessa tarkempia noutoa, turvaamistoimia ja asetuksen täytäntöönpanoa koskevia ohjeita. Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarvittaessa tarkempia sovittelua koskevia ohjeita. 16 Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta Tällä asetuksella kumotaan lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun päätöksen täytäntöönpanosta 12 päivänä joulukuuta 1975 annettu asetus (936/75) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun päätöksen täytäntöönpanosta annetun lain (523/75) nojalla tapahtuvaan täytäntöönpanoon sovelletaan kuitenkin mainittua asetusta. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 1996 Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI Oikeusministeri Kari Häkämies

6 1942 N:o 730 Asetus ulosottomaksuista annetun asetuksen 5 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 1996 Oikeusministerin esittelystä lisätään ulosottomaksuista 13 päivänä tammikuuta 1995 annetun asetuksen (35/95) 5 :ään uusi 3 momentti seuraavasti: 5 Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetun lain (619/96) mukaisesta täytäntöönpanosta ei peritä täytäntöönpanomaksua. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 1996 Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI Oikeusministeri Kari Häkämies

7 1943 N:o 731 Asetus sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen 37 ja 38 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 1996 Oikeusministerin esittelystä muutetaan sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta 23 päivänä toukokuuta 1969 annetun asetuksen (321/69) 38 ja lisätään 37 :ään, sellaisena kuin se on muutettuna 16 päivänä joulukuuta 1977 ja 19 päivänä joulukuuta 1986 annetuilla asetuksilla (936/77 ja 974/86), uusi 3 momentti seuraavasti: 37 Jos käräjäoikeus lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetun lain (619/96) 26 :n nojalla hylkää syyttäjän muuntorangaistuksen määräämistä koskevan vaatimuksen tai jos syyttäjä mainitun pykälän nojalla luopuu vaatimasta muuntorangaistuksen määrämistä ja asian käsittely tämän vuoksi raukeaa, käräjäoikeuden on lähetettävä jäljennös päätöksestään ja uhkasakon täytäntöönpanokirja oikeusrekisterikeskukselle. Oikeusrekisterikeskuksen on ilmoitettava uhkasakko saamisrekisteriin ja uhkasakon perinnässä noudatetaan soveltuvin osin mitä saamisrekisterissä olevan saamisen perinnästä säädetään. 38 Ylemmän tuomioistuimen on lähettävä 5 :ssä säädetyssä ajassa jäljennös 37 :n 1 ja 2 momentissa tarkoitetusta päätöksestä lääninhallitukselle ja 37 :n 3 momentissa tarkoitetusta päätöksestä oikeusrekisterikeskukselle. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 1996 Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI Oikeusministeri Kari Häkämies

8 1944 N:o 732 Asetus lastensuojeluasetuksen 13 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 1996 Oikeusministerin esittelystä muutetaan 16 päivänä joulukuuta 1983 annetun lastensuojeluasetuksen (1010/83) 13 :n 1 momentti, sellaisena kuin se on 15 päivänä kesäkuuta 1990 annetussa asetuksessa (546/90), seuraavasti: 13 Lasta sijaishuoltoon tai avohuollon tukitoimena sijoitettaessa on noudatettava, mitä lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetun lain (619/96) 3 :ssä säädetään. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 1996 Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI Oikeusministeri Kari Häkämies

9 1945 N:o 733 Asetus valtiontalouden tarkastuksesta annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 1996 Valtiovarainministerin esittelystä kumotaan valtiontalouden tarkastuksesta 19 päivänä maaliskuuta 1993 annetun asetuksen (267/1993) 1 :n 1 momentin 7 kohta, muutetaan 1 :n 1 momentin 5 ja 6 kohta sekä 3, 5, 13, 14 ja 24, näistä 14 sellaisena kuin se on osittain muutettuna 16 päivänä joulukuuta 1994 annetulla asetuksella (1197/1994), sekä lisätään asetukseen uusi 18 a seuraavasti: 1 Valtiontalouden tarkastusviraston tehtävänä on valtiontalouden tarkastuksesta annetun lain (967/1947) mukaisesti, lain 2 :n 1 momentissa säädetyin poikkeuksin: 5) pitää huolta ja valvoa, että tarkastuksissa ilmitulleet virheellisyydet ja puutteellisuudet oikaistaan ja että ryhdytään asianmukaisiin toimenpiteisiin valtiolle aiheutetun vahingon korvaamiseksi; sekä 6) seurata kehitystä toimialallaan, tehdä tarvittaessa ehdotuksia muutoksiksi niihin lakeihin, asetuksiin ja määräyksiin, joiden noudattamisen valvonta kuuluu tarkastusvirastolle, samoin kuin tehdä muita tarpeelliseksi katsomiaan uudistusehdotuksia. 3 Tarkastusneuvoston puheenjohtajana on viraston pääjohtaja ja jäseninä toimintayksiköiden päälliköt. 5 Tarkastusvirastossa on pääjohtajan virka ja muita tarpeellisia virkoja. 13 Pääjohtajan ollessa estynyt toimivat hänen sijaisinaan valtiovarainministeriön määräämät toimintayksiköiden päälliköt. Muiden virkamiesten sijaisista määrää pääjohtaja. 14 Yleisenä kelpoisuusvaatimuksena tarkastusviraston virkoihin on sellainen taito ja kyky, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää. Lisäksi pääjohtajalta vaaditaan virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys julkiseen talouteen ja valtion hallintoon. 18 a Jos valtion viranomaisen tai laitoksen hoitamissa varoissa on havaittu väärinkäytös, tulee sen viivytyksettä ilmoittaa siitä tarkastusvirastolle. 24 Tarkastusviraston pääjohtajaa syytetään virkarikoksesta Helsingin hovioikeudessa. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 1996 Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI A/105 Valtiovarainministeri Sauli Niinistö

10 1946 N:o 734 Valtioneuvoston päätös maankäyttölain ja eräiden muiden lakien mukaisten asuntolainojen korosta Annettu Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 1996 Valtioneuvosto on maa- ja metsätalousministeriön esittelystä 28 päivänä joulukuuta 1990 annetun maaseutuelinkeinolain (1295/90) 57 :n 2 momentin ja 59 :n 1 momentin, sellaisena kuin niistä on 59 :n 1 momentti muutettuna 20 päivänä heinäkuuta 1992 annetulla lailla (660/92), 18 päivänä helmikuuta 1977 annetun maatilalain (188/77) 69 :n 1 momentin, maatilalain muuttamisesta 31 päivänä toukokuuta 1985 annetun lain (435/85) voimaantulosäännöksen, 16 päivänä elokuuta 1958 annetun maankäyttölain (353/58) 93 :n 4 momentin, porotalouslain (161/90) 41 :n 1 momentin sekä 24 päivänä helmikuuta 1995 annetun kolttalain (253/95) 68 :n 1 momentin nojalla päättänyt: 1 Vuosina maankäyttölain (353/58) nojalla tai maankäyttölakia soveltaen muiden lakien nojalla ja vuosina maatilalain (188/77) nojalla myönnettyjen asuntolainojen vuotuinen korko on toistaiseksi 1) 8,00 prosenttia, jos laina on myönnetty vuosina ; 2) 7,00 prosenttia, jos laina on myönnetty vuonna 1983; ja 3) 5,5 prosenttia, jos laina on myönnetty vuonna 1984 tai välisenä aikana. 2 Mitä edellä on määrätty, on voimassa myös asuntolainojen ohella vastaavina vuosina myönnetyistä lisälainoista perittävästä korosta. 3 Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1996 ja sillä kumotaan maankäyttölain ja eräiden muiden lakien mukaisten asuntolainojen korosta 13 päivänä joulukuuta 1990 annettu valtioneuvoston päätös (1093/90). Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 1996 Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä Nuorempi hallitussihteeri Katriina Pessa

11 1947 N:o 735 Valtioneuvoston päätös vaikeista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä kliinisistä ravintovalmisteista, joihin suoritetaan sairausvakuutuslain mukaista korvausta, annetun valtioneuvoston päätöksen 1 ja 2 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 1996 Valtioneuvosto on sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä muuttanut vaikeista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä kliinisistä ravintovalmisteista, joihin suoritetaan sairausvakuutuslain mukaista korvausta, 10 päivänä maaliskuuta 1994 annetun valtioneuvoston päätöksen (205/94) 1 :n sairausnimikkeet Synnynnäiset aineenvaihdunnan häiriöt ja Päivittäistä letkuruokintaa vaativat tilat ja 2 :n, sellaisina kuin ne ovat, 1 :n sairausnimike Synnynnäiset aiheenvaihdunnan häiriöt 23 päivänä maaliskuuta 1995 annetussa päätöksessä (425/95) ja sairausnimike Päivittäistä letkuruokintaa vaativat tilat 5 päivänä kesäkuuta 1996 annetussa päätöksessä (390/96) sekä 2 viimeksi mainitussa päätöksessä, seuraavasti: 1 Sairausvakuutuslain 9 :n 4 momentissa tarkoitettuja vaikeita sairauksia ja niiden hoitoon tarvittavia 5 a :ssä tarkoitettuja Sairaus kliinisiä ravintovalmisteita, joista korvataan 75 prosenttia säädetyn kiinteän omavastuun ylittävältä osalta ostokerralta, ovat: Ravintovalmiste Synnynnäiset aineenvaihdunnan häiriöt... 1) Dietta Energia 2) Duocal Range 3) Fantomalt 4) Impact 5) Low Protein Drink (PKU) 6) Nutrodrip Energi 7) Nutrodrip Intensiv 8) Nutrodrip Protein 9) yksilölliset amino- ja rasvahappovalmisteet johdoksineen Päivittäistä letkuruokintaa vaativat tilat... 1) Biosorbin MCT 2) Carbospare 3) Dietta Energia 4) Dietta Entero 5) Duocal Range 6) Enrich 7) Ensure

12 1948 N:o 735 8) Fantomalt 9) Impact 10) Medasond extra 11) Medasond standard 12) Nutrison energiarikas 13) Nutrison jauhe 14) Nutrison kuitu 15) Nutrison Na-rajoitettu 16) Nutrison pediatric 17) Nutrison pediatric energiarikas 18) Nutrison pepti 19) Nutrison pre 20) Nutrison proteiini-/ mineraalirajoitettu 21) Nutrison soija 22) Nutrison standardi 23) Nutrodrip Energi 24) Nutrodrip Fiber 25) Nutrodrip Intensiv 26) Nutrodrip Junior 27) Nutrodrip Protein 28) Nutrodrip Standard 29) Osmolite 30) Pepti ) Peptison 32) Pre-Nutrison 33) Semper lasten letkuravintovalmiste 2 Sairausvakuutuslain 9 :n 4 momentissa tarkoitettuja vaikeita sairauksia ja niiden hoitoon tarvittavia 5 a :ssä tarkoitettuja Sairaus Ravintoaineiden, lähinnä rasvojen, vaikeat imeytymishäiriöt... kliinisiä ravintovalmisteita, joista korvataan 50 prosenttia säädetyn kiinteän omavastuun ylittävältä osalta ostokerralta, ovat: Ravintovalmiste 1) Addera 2) Additene 3) Biosorbin MCT 4) Carbospare 5) Dietta Energia 6) Dietta Entero 7) Dietta Plus 8) Dietta Proteiini 9) Dietta Teho 10) Duocal Range 11) Enrich 12) Ensure 13) Fantomalt 14) Fortifresh 15) Fortimel 16) Impact

13 N:o ) MCT-öljymoduli 18) Medadrink standard 19) Medasond extra 20) Medasond standard 21) Nutridrink 22) Nutrison energiarikas 23) Nutrison jauhe 24) Nutrison kuitu 25) Nutrison pepti 26) Nutrison standardi 27) Nutrodrip Energi 28) Nutrodrip Fiber 29) Nutrodrip Fiberdrink 30) Nutrodrip Intensiv 31) Nutrodrip Junior 32) Nutrodrip Protein 33) Nutrodrip Standard 34) Osmolite 35) Pepti ) Pepti Junior 37) Peptison 38) Portagen 39) Pregestimil 40) Protifar 41) Sonana Ren-O-Prot Lasten vaikeat aliravitsemustilat... 1) Addera 2) Additene 3) Carbospare 4) Dietta Energia 5) Dietta Plus 6) Dietta Proteiini 7) Dietta Teho 8) Duocal Range 9) Fantomalt 10) Fortifresh 11) Fortimel 12) Impact 13) Medadrink standard 14) Nutridrink 15) Nutrison jauhe 16) Nutrison pediatric energiarikas 17) Nutrodrip Energi 18) Nutrodrip Intensiv 19) Nutrodrip Junior 20) Nutrodrip Protein 21) Protifar 22) Semper lasten letkuravintovalmiste 23) Sonana Ren-O-Prot

14 1950 N:o 735 Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1996 kuitenkin siten, että korvausta voidaan suorittaa myös 1 päivänä lokakuuta 1996 tai sen jälkeen ostetusta Medadrink standard, Medasond standard ja Medasond extra -valmisteesta. Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 1996 Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre Nuorempi hallitussihteeri Pekka Humalto

15 1951 N:o 736 Sisäasiainministeriön päätös poliisin virkamerkistä ja henkilökortista annetun sisäasiainministeriön päätöksen kumoamisesta Annettu Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 1996 Sisäasiainministeriö on päättänyt: 1 Tällä päätöksellä kumotaan poliisin virkamerkistä ja henkilökortista 22 päivänä elokuuta 1988 annettu sisäasiainministeriön päätös (751/1988). 2 Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 1996 Sisäasiainministeri Jan-Erik Enestam Ylitarkastaja Tuula Sundström

16 1952 SDK/SÄHKÖINEN PAINOS N:o 737 Maa- ja metsätalousministeriön päätös peltokasvien tukijärjestelmän soveltamisesta ja siihen liittyvästä kesannoimisesta vuonna 1996 annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 2 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 1996 Maa- ja metsätalousministeriö on tänään tapahtuneessa esittelyssä päättänyt muuttaa peltokasvien tukijärjestelmän soveltamisesta ja siihen liittyvästä kesannoimisesta vuonna päivänä huhtikuuta 1996 antamansa päätöksen (307/1996) 2 :n seuraavasti: 2 Satotaso Peltokasvien tuen määrittelevänä satotasona käytetään viljoille ja palkokasveille A alueella 3,4 tn/ha, B C1 alueella C1 alueen saaristoa lukuunottamatta 2,8 tn/ha ja C1 alueen saaristossa sekä C2 C4 alueella 2,3 tn/ha. Satotaso öljykasveille on koko maassa 1,59 tn/ha. Tässä päätöksessä A C alueilla tarkoitetaan maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1996 maksettavista tuista annetussa valtioneuvoston päätöksessä (1785/1995) sekä maaja puutarhatalouden harjoittajille maksettavasta pohjoisesta tuesta annetussa valtioneuvoston päätöksessä (413/1995) tarkoitettuja vastaavia alueita. Tämä päätös tulee voimaan 25 päivänä lokakuuta Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 1996 Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä Ylitarkastaja Risto Jokio N:o , 2 arkkia PÄÄTOIMITTAJA TIMO LEPISTÖ OY EDITA AB, HELSINKI 1996

SISÄLLYS. N:o 399. Laki

SISÄLLYS. N:o 399. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 1997 N:o 399 403 SISÄLLYS N:o Sivu 399 Laki Arabiemiraattien liiton kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja molemminpuolista suojaamista

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 60. Laki. Viron kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä. Annettu Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 1996

SISÄLLYS. N:o 60. Laki. Viron kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä. Annettu Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 1996 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä helmikuuta 1998 N:o 60 67 SISÄLLYS N:o Sivu 60 Laki Viron kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä... 153 61 Asetus

Lisätiedot

Valtioneuvoston päätös

Valtioneuvoston päätös 724 Valtioneuvoston päätös vaikeista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä kliinisistä ravintovalmisteista, joihin suoritetaan sairausvakuutuslain mukaista korvausta, annetun valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SISÄLLYS N:o Sivu 597 Laki Kreikan kanssa lahjana saadun kiinteän omaisuuden vapauttamisesta lahjaverosta eräissä tapauksissa

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 394. Laki. sairausvakuutuslain 5aja9 :nmuuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 394. Laki. sairausvakuutuslain 5aja9 :nmuuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2001 N:o 394 399 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki sairausvakuutuslain 5aja9 :nmuuttamisesta... 1137 395 Valtioneuvoston asetus käräjäoikeusasetuksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 296. Laki. rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annetun lain 30 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 296. Laki. rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annetun lain 30 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2002 N:o 296 305 SISÄLLYS N:o Sivu 296 Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annetun lain 30 :n muuttamisesta... 2655

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 187/2004 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 187/2004 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 187/2004 vp Hallituksen esitys laiksi tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa annetun

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 843. Valtioneuvoston asetus. yleisen oikeusavun ja maksuttoman oikeudenkäynnin palkkioperusteista annetun asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 843. Valtioneuvoston asetus. yleisen oikeusavun ja maksuttoman oikeudenkäynnin palkkioperusteista annetun asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 2001 N:o 843 847 SISÄLLYS N:o Sivu 843 Valtioneuvoston asetus yleisen oikeusavun ja maksuttoman oikeudenkäynnin palkkioperusteista

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 298. Laki. rikoslain 37 luvun 12 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2000

SISÄLLYS. N:o 298. Laki. rikoslain 37 luvun 12 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2000 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 2000 N:o 298 308 SISÄLLYS N:o Sivu 298 Laki rikoslain 37 luvun 12 :n muuttamisesta... 795 299 Laki kunnan kiinteistöinsinööristä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 557. Laki. Moldovan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 557. Laki. Moldovan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 1997 N:o 557 563 SISÄLLYS N:o Sivu 557 Laki Moldovan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2009 N:o 391 396. Laki. N:o 391

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2009 N:o 391 396. Laki. N:o 391 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2009 N:o 391 396 SISÄLLYS N:o Sivu 391 Laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 9 :n muuttamisesta... 3429 392 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253.

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 253 259 SISÄLLYS N:o Sivu 253 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 967. Laki. tekijänoikeuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 1997

SISÄLLYS. N:o 967. Laki. tekijänoikeuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 1997 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 1997 N:o 967 977 SISÄLLYS N:o Sivu 967 Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta... 3679 968 Laki pienyrittäjän vuosilomarahasta annetun

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 1 luku Toimivalta 1 Markkinaoikeuden toimivalta ja toimipaikka Markkinaoikeus käsittelee ne asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi: 1. kilpailunrajoituksista

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2006 N:o 78 81 SISÄLLYS N:o Sivu 78 Laki Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 111. Valtioneuvoston asetus. sairausvakuutuslain 5 luvun 9 :n 4 momentissa tarkoitetusta ostokerrasta

SISÄLLYS. N:o 111. Valtioneuvoston asetus. sairausvakuutuslain 5 luvun 9 :n 4 momentissa tarkoitetusta ostokerrasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 2005 N:o 111 115 SISÄLLYS N:o Sivu 111 Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain 5 luvun 9 :n 4 momentissa tarkoitetusta ostokerrasta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 619. Laki lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta. Annettu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 1996

SISÄLLYS. N:o 619. Laki lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta. Annettu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 1996 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1996 N:o 619 625 SISÄLLYS N:o Sivu 619 Laki lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta... 1683 620 Laki

Lisätiedot

Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen

Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen 1 Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen 20.5.2008 Lakimies Tuomas Möttönen Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Johdon tukipalvelut - 2008 Hallinto-oikeuden toimivalta lastensuojeluasioissa

Lisätiedot

HE 181/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 181/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan rikosvahinkojen korvaamisesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 748. Laki

SISÄLLYS. N:o 748. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 1999 N:o 748 752 SISÄLLYS N:o Sivu 748 Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä

Lisätiedot

hallintolakiin Päätös Laki uhkasakkolain 22 :n muuttamisesta

hallintolakiin Päätös Laki uhkasakkolain 22 :n muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 61/2003 vp Hallituksen esitys eräiden oikeusministeriön ja sisäasiainministeriön hallinnonalan lakien viittaussäännösten muuttamisesta viittauksiksi hallintolakiin Asia Hallitus on antanut

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 1996 N:o 29 32 S I S Ä L L Y S N:o Sivu 29 Asetus Venäjän federaation kanssa tehdyn Suomen tasavallalla entiseltä Neuvostoliitolta

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2001 N:o 344 349 SISÄLLYS N:o Sivu 344 Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1999 N:o 1367 1378 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Laki nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta... 3631 1368 Laki kansaneläkelain muuttamisesta...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 906. Asetus. puolustushallinnon rakennuslaitoksesta annetun asetuksen 4 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 1997

SISÄLLYS. N:o 906. Asetus. puolustushallinnon rakennuslaitoksesta annetun asetuksen 4 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 1997 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 1997 N:o 906 912 SISÄLLYS N:o Sivu 906 Asetus puolustushallinnon rakennuslaitoksesta annetun asetuksen 4 :n muuttamisesta... 3579 907

Lisätiedot

1994 vp - HE 121 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

1994 vp - HE 121 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1994 vp - HE 121 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maakaaren 1 luvun 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maakaarta siten, että luettelo julkisista

Lisätiedot

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Tavoitteet Päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1955 N:o 88 N:o 88. Kiertokirje Eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä on annettu seuraavat säännökset ja määräykset: I. Laki

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672. Laki. N:o 663. eräiden naisjärjestöjen valtionavusta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672. Laki. N:o 663. eräiden naisjärjestöjen valtionavusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672 SISÄLLYS N:o Sivu 663 Laki eräiden naisjärjestöjen valtionavusta... 3219 664 Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 543. Laki. hallintomenettelylain 10 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 1997

SISÄLLYS. N:o 543. Laki. hallintomenettelylain 10 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 1997 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 1997 N:o 543 549 SISÄLLYS N:o Sivu 543 Laki hallintomenettelylain 10 :n muuttamisesta... 1767 544 Laki kuntalain 52 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Lakiehdotukset 1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 781. Laki. valtion eläkerahastosta annetun lain 6 :n 2 momentin kumoamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 1998

SISÄLLYS. N:o 781. Laki. valtion eläkerahastosta annetun lain 6 :n 2 momentin kumoamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 1998 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 1998 N:o 781 788 SISÄLLYS N:o Sivu 781 Laki valtion eläkerahastosta annetun lain 6 :n 2 momentin kumoamisesta... 2159 782 Laki Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 717. Laki. syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä

SISÄLLYS. N:o 717. Laki. syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 21 päivänä elokuuta 2001 N:o 717 723 SISÄLLYS N:o Sivu 717 Laki syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä...

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 22 25 SISÄLLYS N:o Sivu 22 Laki Euroopan poliisiviraston perustamisesta

Lisätiedot

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain (223/2007) 2 8, 10 ja 10 a, sellaisina kuin

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 243/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 :n sekä kolttalain 68 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 663. Laki. Yliopistollisen Eurooppa-instituutin perustamisesta tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 663. Laki. Yliopistollisen Eurooppa-instituutin perustamisesta tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä heinäkuuta 1997 N:o 663 669 SISÄLLYS N:o Sivu 663 Laki Yliopistollisen Eurooppa-instituutin perustamisesta tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1998 N:o 1114 1127 SISÄLLYS N:o Sivu 1114 sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 28.6.1994/556 Oikeusministerin esittelystä säädetään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8 päivänä

Asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 28.6.1994/556 Oikeusministerin esittelystä säädetään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8 päivänä Asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 28.6.1994/556 Oikeusministerin esittelystä säädetään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8 päivänä huhtikuuta 1983 annetun lain (361/83) 49 :n nojalla,

Lisätiedot

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) 1, 2 :n 2 momentti, 4 :n

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 386. Valtioneuvoston asetus. sisäasiainhallinnon palvelukeskuksen. Annettu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2005

SISÄLLYS. N:o 386. Valtioneuvoston asetus. sisäasiainhallinnon palvelukeskuksen. Annettu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2005 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2005 N:o 386 389 SISÄLLYS N:o Sivu 386 Valtioneuvoston asetus sisäasiainhallinnon palvelukeskuksesta... 2295 387 Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 852. Laki

SISÄLLYS. N:o 852. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 2002 N:o 852 858 SISÄLLYS N:o Sivu 852 Laki Kroatian kanssa tehdyn sijoitusten vastavuoroista edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 204. Valtioneuvoston asetus. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 204. Valtioneuvoston asetus. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2002 N:o 204 208 SISÄLLYS N:o Sivu 204 Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta.

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1215. Laki. kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1215. Laki. kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1998 N:o 1215 1221 SISÄLLYS N:o Sivu 1215 Laki kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 44. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 44. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 2004 N:o 44 50 SISÄLLYS N:o Sivu 44 Tasavallan presidentin asetus Neuvoston yhteisistä säännöistä harjoitettaessa kansainvälistä henkilöliikennettä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 755. Valtioneuvoston asetus. kansaneläkeasetuksen 69 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2002

SISÄLLYS. N:o 755. Valtioneuvoston asetus. kansaneläkeasetuksen 69 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2002 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä elokuuta 2002 N:o 755 761 SISÄLLYS N:o Sivu 755 kansaneläkeasetuksen 69 :n muuttamisesta... 3727 756 perhe-eläkeasetuksen 1 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 208. Laki. Sopimuksen Euroopan energiaperuskirjasta ja siihen liittyvän pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 208. Laki. Sopimuksen Euroopan energiaperuskirjasta ja siihen liittyvän pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 1998 N:o 208 213 SISÄLLYS N:o Sivu 208 Laki Sopimuksen Euroopan energiaperuskirjasta ja siihen liittyvän pöytäkirjan eräiden määräysten

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2003 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 2003 N:o 118 125. Eduskunnan päätös. N:o 118

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2003 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 2003 N:o 118 125. Eduskunnan päätös. N:o 118 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 2003 N:o 118 125 SISÄLLYS N:o Sivu 118 Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta... 261 119 Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja sovinnon vahvistamista yleisissä tuomioistuimissa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2004 valtiopäivillä antanut

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 2007 N:o 859 864 SISÄLLYS N:o Sivu 859 Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta... 3867 860

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003 N:o 45 51. Laki. N:o 45. Leivonmäen kansallispuistosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003 N:o 45 51. Laki. N:o 45. Leivonmäen kansallispuistosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003 N:o 45 51 SISÄLLYS N:o Sivu 45 Laki Leivonmäen kansallispuistosta... 93 46 Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen. tunnustamisen periaatteen soveltamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen. tunnustamisen periaatteen soveltamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1996 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1996 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1996 N:o 273 280 SISÄLLYS N:o Sivu 273 Laki Argentiinan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja molemminpuolista suojaamista koskevan

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun :n 2 momentin 2 kohta,

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1956 N:o 51 N:o 51. Kiertokirje Eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä on annettu seuraavat säännökset: I. Laki Annettu Helsingissä

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 85 93 SISÄLLYS N:o Sivu 85 Laki Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 794. Valtioneuvoston asetus. maaseutuelinkeinojen rahoituslain voimaantulosta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 794. Valtioneuvoston asetus. maaseutuelinkeinojen rahoituslain voimaantulosta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 2001 N:o 794 798 SISÄLLYS N:o Sivu 794 Valtioneuvoston asetus maaseutuelinkeinojen rahoituslain voimaantulosta annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

kerta kaikkiaan annetun lain muuttamista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

kerta kaikkiaan annetun lain muuttamista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1991 vp - HE 23 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräiden saamisten perimisestä kerta kaikkiaan annetun lain 1 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan eräiden

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1995 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1995 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1995 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1995 N:o 1615 1621 SISÄLLYS N:o Sivu 1615 Laki Etelä-Afrikan kanssa tuloveroja ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun 1 ja 6 luvun 6 sekä lisätään

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

Päätös. Laki. rekisterihallintolain muuttamisesta

Päätös. Laki. rekisterihallintolain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 118/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi rekisterihallintolain ja eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun lain 7 ja :n muuttamisesta PERUSTELUT ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ annettuun lakiin

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta /2013 Sisäministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta /2013 Sisäministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2013 872/2013 Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2013

Lisätiedot

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2711996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinolain 27 :n, porotalouslain 41 a :n ja luontaiselinkeinolain 46 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 11/2005 Tast 20.5.2005 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1. Laki

SISÄLLYS. N:o 1. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä tammikuuta 2002 N:o 1 7 SISÄLLYS N:o Sivu 1 Laki Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien

Lisätiedot

Ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle maksettava palkkio ja kulukorvaus. Lainsäädäntöneuvos Jutta Gras SM/MMO

Ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle maksettava palkkio ja kulukorvaus. Lainsäädäntöneuvos Jutta Gras SM/MMO Ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle maksettava palkkio ja kulukorvaus Lainsäädäntöneuvos Jutta Gras SM/MMO 23.7.2012 Taustaksi Sisäasiainministeriön asetus ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 442. Laki. tiettyjen sellaisten tavanomaisten aseiden käytön kielloista tai rajoituksista, joiden voidaan

SISÄLLYS. N:o 442. Laki. tiettyjen sellaisten tavanomaisten aseiden käytön kielloista tai rajoituksista, joiden voidaan SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2004 N:o 442 448 SISÄLLYS N:o Sivu 442 Laki tiettyjen sellaisten tavanomaisten aseiden käytön kielloista tai rajoituksista, joiden voidaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi pelastuslain 91 :n ja Pelastusopistosta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia ja Pelastusopistosta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1296. Annettu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 1995. Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI

SISÄLLYS. N:o 1296. Annettu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 1995. Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1995 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1995 N:o 1296 1305 SISÄLLYS N:o Sivu 1296 Venäjän kanssa Niiralan rajanylityspaikan avaamisesta kansainväliselle auto- ja rautatieliikenteelle

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa 13.9.2006/36 Vahvistettu Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa 15.11.2006 1 LUKU Kokoonpano 1 Yhteiseen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta /2012 Laki

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta /2012 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2012 295/2012 Laki rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen ehkäisemisestä ja ratkaisemisesta sekä esitutkinnan

Lisätiedot

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp).

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Lakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LaVM 6/2001 vp).

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 171/2011 Valtioneuvoston asetus. riistahallinnosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 171/2011 Valtioneuvoston asetus. riistahallinnosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 2011 171/2011 Valtioneuvoston asetus riistahallinnosta Annettu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 2011 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti,

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 1999 N:o Laki. N:o 238

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 1999 N:o Laki. N:o 238 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 238 243 SISÄLLYS N:o Sivu 238 Laki kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain muuttamisesta... 713 239 Laki Euroopan yhteisön

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 379. Laki rahalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 1996

SISÄLLYS. N:o 379. Laki rahalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 1996 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 1996 N:o 379 384 SISÄLLYS N:o Sivu 379 Laki rahalain muuttamisesta... 991 380 Laki valtion talousarviosta annetun lain 3 a :n muuttamisesta...

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2001 N:o 43 45 SISÄLLYS N:o Sivu 43 Laki Pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

Laki. kirkkolain muuttamisesta

Laki. kirkkolain muuttamisesta Laki kirkkolain muuttamisesta Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan kirkkolain (1054/1993) 19 luvun 7, sellaisena kuin se on laeissa 1274/2003 ja 1008/2012, muutetaan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 37/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 a ja 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuslakia alemmanasteisten lääkekorvauksia

Lisätiedot

SISÄLLYS. vahvistamisesta

SISÄLLYS. vahvistamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 2005 N:o 840 846 SISÄLLYS N:o Sivu 840 Laki sairausvakuutuslain 13 luvun muuttamisesta... 4137 841 Valtioneuvoston asetus aluksen miehityksestä,

Lisätiedot

SISÄLLYS. muuttamisesta... 4048

SISÄLLYS. muuttamisesta... 4048 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1131 1143 SISÄLLYS N:o Sivu 1131 Laki kansanterveyslain muuttamisesta... 4039 1132 Laki työturvallisuuslain 9 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2012 Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2012 Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1038/2012 Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Laki. yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta

Laki. yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan yrityksen saneerauksesta annetun lain (47/1993) 91 ja 100 a, sellaisena kuin niistä on 100 a laissa 138/2004,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 429. Laki. Merenkulkulaitoksesta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 429. Laki. Merenkulkulaitoksesta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 2006 N:o 429 435 SISÄLLYS N:o Sivu 429 Laki Merenkulkulaitoksesta annetun lain muuttamisesta... 1285 430 Laki öljysuojarahastosta annetun

Lisätiedot

1991 vp - HE 38. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1991 vp - HE 38. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1991 vp - HE 38 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että mielenterveyslakia muutettaisiin siten, että mielenterveystyön

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KOKO E LM A

KIERTO KIRJE KOKO E LM A POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KOKO E LM A 1953 N:o 42-43 N:o 42. Kiertokirje posti- ja lennätinlaitoksen virkailijain toimeen ottamista ja toimesta eroamista koskevien ohjeiden D-liitteen

Lisätiedot

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013 Riidanratkaisumenettelyt asuntoosakeyhtiössä ja hyvä hallintotapa Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA 1 Hyvä hallintotapa Yhdenvertaisuusperiaate Läpinäkyvyys Ennakointi Ei vielä erillistä suositusta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki ulosottolain 3 luvun 20 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 1995

SISÄLLYS. N:o Laki ulosottolain 3 luvun 20 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 1995 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1995 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä lokakuuta 1995 N:o 1175 1181 SISÄLLYS N:o Sivu 1175 Laki ulosottolain 3 luvun 20 :n muuttamisesta... 2791 1176 ulosottoasetuksen 7 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1997 N:o Asetus. N:o paineastia-asetuksen muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1997 N:o Asetus. N:o paineastia-asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1091 1101 SISÄLLYS N:o Sivu 1091 Asetus paineastia-asetuksen muuttamisesta... 3975 1092 Asetus maakaasuasetuksen muuttamisesta...

Lisätiedot