SISÄLLYS. N:o 729. Asetus lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta. Annettu Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 1996

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS. N:o 729. Asetus lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta. Annettu Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 1996"

Transkriptio

1 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 1996 N:o SISÄLLYS N:o Sivu 729 Asetus lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta Asetus ulosottomaksuista annetun asetuksen 5 :n muuttamisesta Asetus sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen 37 ja 38 :n muuttamisesta Asetus lastensuojeluasetuksen 13 :n muuttamisesta Asetus valtiontalouden tarkastuksesta annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätös maankäyttölain ja eräiden muiden lakien mukaisten asuntolainojen korosta Valtioneuvoston päätös vaikeista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä kliinisistä ravintovalmisteista, joihin suoritetaan sairausvakuutuslain mukaista korvausta, annetun valtioneuvoston päätöksen 1 ja 2 :n muuttamisesta Sisäasiainministeriön päätös poliisin virkamerkistä ja henkilökortista annetun sisäasiainministeriön päätöksen kumoamisesta Maa- ja metsätalousministeriön päätös peltokasvien tukijärjestelmän soveltamisesta ja siihen liittyvästä kesannoimisesta vuonna 1996 annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 2 :n muuttamisesta N:o 729 Asetus lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta Annettu Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 1996 Oikeusministerin esittelystä säädetään lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta 16 päivänä elokuuta 1996 annetun lain (619/96) 34 :n nojalla: 1 Määritelmät Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetusta laista (619/96) käytetään tässä asetuksessa nimitystä täytäntöönpanolaki. Täytäntöönpanolain 6 :n 1 momentissa mainitun tehtävän saanutta henkilöä sanotaan tässä asetuksessa sovittelijaksi ja sosiaalihuoltolain 6 :ssä tarkoitettua kunnan toimielintä sosiaalihuollon viranomaiseksi. 2 Sovittelijan määrääminen Sovittelutehtävä voidaan antaa kahdelle tai useammalle sovittelijalle, jos asianosaisten välisten ristiriitojen, lapsen mielipiteen selvittämisen tai muiden syiden vuoksi tarvitaan useampia sovittelijoita tai eri alojen asiantuntemusta taikka jos asianosainen esittää useamman sovittelijan määräämistä koskevan pyynnön. Käräjäoikeus voi myös sovittelun alkamisen jälkeen lisätä sovittelijoiden määrää, jos siihen ilmenee tarvetta. Sovittelijaksi on ensisijaisesti määrättävä henkilö, jonka hakijan vastapuolen oleskelukunnan sosiaalihuollon viranomainen on nimennyt hoitamaan kunnassa tällaisia tehtäviä. Tarvittaessa tehtävä voidaan antaa muunkin kunnan sosiaalihuollon viranomaisen tällaisia tehtäviä hoitamaan nimeämälle henkilölle. Perustellusta syystä sovittelu voidaan antaa muulle tehtävään suostuneelle sopivalle henkilölle, jolla on tehtävän edellyttämät tiedot ja taidot. Jollei käräjäoikeus ole heti täytäntöönpanolain 6 :n 2 momentin nojalla hakemuksen saapumisen jälkeen määrännyt so A

2 1938 N:o 729 vittelua toimitettavaksi, käräjäoikeus voi milloin tahansa asian käsittelyn aikana määrätä sovittelun aloitettavaksi. 3 Sovittelijan este sekä sovittelijan määräyksen peruuttaminen Jos sovittelijalla on tai hänelle tulee sovittelun toimittamiseen vaikuttava este, sosiaalihuollon viranomaisen tai sovittelijan on heti ilmoitettava asiasta käräjäoikeudelle uuden sovittelijan määräämiseksi. Jos sovittelija osoittautuu tehtäväänsä sopimattomaksi, käräjäoikeus voi peruuttaa hänelle annetun määräyksen. 4 Sovittelijalle annettavat asiakirjat, tiedot ja ohjeet Määrätessään sovittelijan käräjäoikeuden tulee toimittaa sovittelijalle jäljennös päätöksestään ja hakemusasiakirjoista sekä kertomuksen kaava. Käräjäoikeuden tulee ilmoittaa sovittelijalle myös asianosaisten nimet, osoitteet, puhelinnumerot ja muut yhteystiedot, jolleivät ne ilmene hakemusasiakirjoista. Jos sovittelutehtävä on annettu usealle sovittelijalle, käräjäoikeus voi antaa tarkemmat sovittelijoiden työnjakoa koskevat ohjeet samoin kuin ohjeet siitä, kuka sovittelijoista vastaa yhteisen kertomuksen antamisesta. Edellä mainittujen tai muiden täytäntöönpanolain 7 :n 4 momentin nojalla annettujen ohjeiden on ilmettävä käräjäoikeuden päätöksestä tai ne on saatettava muulla sopivalla tavalla sovittelijoiden tietoon. Jos sovittelijaksi on määrätty muu kuin sosiaalihuollon viranomaisen tähän tehtävään nimeämä henkilö, käräjäoikeuden on tiedotettava hänelle sovittelijan oikeuksista ja velvollisuuksista, erityisesti sovittelijan salassapitovelvollisuudesta. 5 Päätöksen vapaaehtoinen toimeenpano Milloin sovittelija havaitsee, ettei päätöksen toteuttamiselle ole estettä ja että päätös voidaan viipymättä toimeenpanna vapaaehtoisesti, hänen on välittömästi tiedusteltava hakijalta, haluaako tämä luopua hakemuksesta. Sovittelijan on avustettava asianosaisia sovittaessa 1 momentissa tarkoitetusta päätöksen toteuttamisesta ja siitä aiheutuvista käytännön järjestelyistä, jos asianosaiset niin haluavat. Sovittelijan on ilmoitettava asianosaisille heidän oikeudestaan saada apua sovittelijalta. Kun päätös on toimeenpantu vapaaehtoisesti, sovittelijan on ilmoitettava tästä heti kirjallisesti käräjäoikeudelle ja liitettävä ilmoitukseensa 7 :n 3 momentissa tarkoitettu hakijan ilmoitus. 6 Sovittelun toimittaminen Muussa kuin 5 :ssä tarkoitetussa tapauksessa sovittelijan on toimitettava sovittelu niin kuin täytäntöönpanolain 7 :ssä säädetään. Sovittelijan tulee korostaa sovittelussa kummankin asianosaisen vastuuta yhteistoiminnan aikaansaamiseksi lapsen hyvinvoinnin toteuttamiseksi. Sovittelijan on avustettava asianosaisia myös silloin, kun hän havaitsee, että asianosaiset pääsevät yhteisymmärrykseen lapsen huollon ja tapaamisoikeuden toteuttamisesta muulla tavoin kuin täytäntöönpantavana oleva päätös edellyttää. Sovittelijan on tällöin tarvittaessa avustettava asianosaisia uuden lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan sopimuksen laatimisessa. Sovittelijan on selvitettävä asianosaisille sopimuksen vahvistamisen merkitys ja heidän pyynnöstään toimitettava sopimus heti asianomaisen sosiaalihuollon viranomaisen vahvistettavaksi. 7 Sovittelijan kertomus ja sovittelijan kuuleminen Sovittelijan tulee toimittaa käräjäoikeudelle täytäntöönpanolain 8 :ssä tarkoitetut tiedot sisältävä kertomus viimeistään sovittelulle varatun määräajan päättyessä. Kertomukseen otetun salassapidettävän tiedon on oltava erillisellä asiakirjalla, johon on tehtävä merkintä salassapitovelvollisuudesta. Käräjäoikeuden on muistutettava asianosaisia velvollisuudesta olla ilmaisematta salassapidettävää tietoa. Kertomukseen on myös liitettävä sovittelijan saamat asiaan liittyvät tarpeelliset lausunnot, asiakirjat ja kirjeet. Jos asianosaiset

3 N:o ovat tehneet lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan uuden sopimuksen, on sopimus ja selvitys sen vahvistamisesta liitettävä asiakirjoihin. Jos päätös on toimeenpantu 5 :ssä mainitulla tavalla vapaaehtoisesti, sovittelijan ei tarvitse laatia kertomusta, jos hakija on kirjallisesti ilmoittanut sovittelijalle luopuvansa hakemuksesta. Asianosaisilla on oikeus saada käräjäoikeudelta maksutta jäljennös sovittelukertomuksesta ja siihen liitetyistä asiakirjoista sen jälkeen, kun kertomus on jätetty käräjäoikeudelle. Kun asiaa käsitellään käräjäoikeuden istunnossa, sovittelijat tai osa heistä on kutsuttava kuultaviksi, jollei se ole selvästi tarpeetonta. 8 Selvitys ja lääkärin tai muun asiantuntijan suorittama tutkimus Käräjäoikeuden tulee omasta aloitteestaan määrätä täytäntöönpanolain 12 :n 2 momentissa tarkoitettu selvitys hankittavaksi tai saman pykälän 3 momentissa tarkoitettu tutkimus suoritettavaksi, jos se on tarpeen lapsen edun selvittämiseksi. Selvitys voidaan määrätä hankittavaksi tai tutkimus suoritettavaksi myös asianosaisen perustellusta pyynnöstä. Jos sovittelija havaitsee, että lapsi ei halua tavata toista vanhempaansa tai että on olemassa lastensuojelullisia tai muita sellaisia seikkoja, jotka saattavat johtaa hakemuksen hylkäämiseen täytäntöönpanolain 14 :n nojalla, hänen tulee ilmoittaa asiasta käräjäoikeudelle, joka voi määrätä 1 momentissa tarkoitetun selvityksen hankittavaksi tai tutkimuksen suoritettavaksi. Sovittelija voi samalla pyytää käräjäoikeutta jatkamaan sovittelun määräaikaa. Käräjäoikeuden on viipymättä ilmoitettava täytäntöönpanolain 12 :n 3 momentin nojalla antamastaan määräyksestä lapsen asuintai oleskelupaikkakunnan sosiaalihuollon viranomaiselle, jonka tulee huolehtia siitä, että tutkimus suoritetaan. Sosiaalihuollon viranomaisen on niin pian kuin mahdollista ilmoitettava tutkimuksesta sille, joka on velvollinen huolehtimaan lapsen viemisestä tutkimukseen. Täytäntöönpanolain 12 :n 3 momentissa, 24 :n 1 momentissa ja 31 :n 1 momentissa tarkoitettu asiantuntija voi olla lastenpsykiatri, muu erikoislääkäri, lapsipsykologi tai henkilö, joka on perehtynyt lapsia koskevien sosiaalisten tutkimusten suorittamiseen. 9 Asian siirtäminen käräjäoikeuteen Kun asia täytäntöönpanolain 22 :n 2 momentin nojalla siirretään, ulosottomiehen on samalla lähetettävä käräjäoikeudelle jäljennös päätöksestään ja asiassa kertyneet asiakirjat. 10 Ilmoitus täytäntöönpanohakemuksen hylkäämisestä Jos täytäntöönpanoa koskeva hakemus on täytäntöönpanolain 14 :n 1 tai 2 momentin nojalla hylätty, käräjäoikeuden on ilmoitettava päätöksestä lapsen asuin- tai oleskelupaikan sosiaalihuollon viranomaiselle. 11 Lapsen väliaikaisen sijoittamisen toimeenpano Käräjäoikeuden täytäntöönpanolain 25 :n 1 momentin nojalla määräämän lapsen väliaikaisen sijoittamisen toimeenpano on annettava sen kunnan sosiaalihuollon viranomaisen tehtäväksi, jonka alueella lapsi oleskelee. Käräjäoikeuden on viipymättä ilmoitettava päätöksestä sosiaalihuollon viranomaiselle ja ulosottomiehelle, joiden on heti huolehdittava lapsen sijoittamisesta. Myös täytäntöönpanon hakija voi pyynnöstään toimittaa käräjäoikeuden määräyksen sosiaalihuollon viranomaiselle tai ulosottomiehelle. Milloin täytäntöönpanoasiassa on annettu päätös tai täytäntöönpanolain 25 :ssä tarkoitettuun toimenpiteeseen ei muusta syystä enää ole aihetta, käräjäoikeuden on ilmoitettava tästäkin viipymättä sosiaalihuollon viranomaiselle. Kun lapsen väliaikainen sijoittaminen perustuu ulosottomiehen tai poliisiviranomaisen täytäntöönpanolain 25 :n 2 momentin nojalla tekemään lapsen haltuunottamista koskevaan päätökseen, lapsen oleskelu- tai tapaamispaikan sosiaalihuollon viranomaisen on toimeenpantava sijoittaminen. Lapsen haltuunottaminen on pyrittävä suorittamaan

4 1940 N:o 729 sosiaalihuollon viranomaisen edustajan läsnäollessa. Jos edustaja ei ole paikalla, kun poliisiviranomainen tai ulosottomies ottaa lapsen haltuunsa, on haltuunottamisesta välittömästi ilmoitettava sosiaalihuollon viranomaisen edustajalle ja lapsi on sijoitettava hänen antamiensa ohjeiden mukaisesti. Käräjäoikeudelle täytäntöönpanolain 25 :n 3 momentin mukaan lähetettävään ilmoitukseen on liitettävä lapsen väliaikaista sijoittamista koskeva huoltajan vaatimus liitteineen sekä selvitys lapsen sijoittamisesta. Mitä 2 momentissa säädetään, noudatetaan soveltuvin osin myös silloin, kun lapsi otetaan haltuun ja sijoitetaan lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 48 a :n nojalla. Täytäntöönpanolain 25 :n 1 momentissa tarkoitettuna sopivaan hoitoon sijoittamisena voidaan pitää myös lapsen sijoittamista huoltajansa tai muun läheisen henkilön hoitoon, jos se on lapsen edun mukaista. 12 Sovittelijalle, kuultavaksi kutsutulle asiantuntijalle ja todistajalle maksettavat palkkiot ja korvaukset Sovittelijalle maksetaan valtion varoista palkkio ja korvaus kuluistaan oikeusministeriön vahvistamien perusteiden mukaisesti. Palkkio ja korvaus suoritetaan sovittelijalle myös täytäntöönpanolain 23 :ssä tarkoitetusta toiminnasta, jolloin ulosottomiehen on toimitettava sovittelijan lasku varustettuna merkinnällään käräjäoikeudelle. Palkkio ja korvaus suoritetaan sovittelijalle myös niissä tapauksissa, että tämä on julkisen viran tai toimen haltija taikka sosiaalihuollon viranomaisen sanottuja tehtäviä kunnassa hoitamaan nimeämä henkilö. Käräjäoikeuden määräyksestä asiantuntijana kuultavaksi saapuneelle suoritetaan valtion varoista palkkiota ja korvausta sen mukaan kuin oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 53 :ssä säädetään. Käräjäoikeuden on määrättävä tässä momentissa tarkoitetuista palkkioista ja korvauksista, joiden suorittamisesta on soveltuvin osin voimassa mitä valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetussa laissa (666/72) tuomioistuimessa kuullulle todistajalle maksettavista korvauksista säädetään. Käräjäoikeuden määräyksestä todistamaan saapuneelle henkilölle suoritetaan valtion varoista korvaus tarpeellisista matka- ja toimeentulokustannuksista sekä taloudellisesta menetyksestä sen mukaan kuin valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetussa laissa säädetään. 13 Lääkärin ja muun asiantuntijan toimenpiteistä maksettavat palkkiot ja korvaukset Täytäntöönpanolain 24 :n 1 momentissa tarkoitetusta toimenpiteestä suoritetaan lääkärille tai muulle asiantuntijalle korvaus erikseen määrätyn matkakustannusten korvauksen ja päivärahan lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön vahvistaman, sairausvakuutuslain 7 :ssä tarkoitetun taksan mukaisesti. Täytäntöönpanolain 12 :n 3 momentissa tarkoitetun tutkimuksen suorittamisesta lääkärillä tai asiantuntijalla on oikeus saada sanotun taksan mukainen korvaus siihen luettuna palkkio lausunnon laatimisesta ja sen toimittamisesta käräjäoikeudelle. Oikeusministeriö suorittaa lääkärille ja muulle asiantuntijalle 1 momentissa tarkoitetut korvaukset. Sitä varten lääkärin tai asiantuntijan on toimitettava lasku kahtena kappaleena sosiaalihuollon viranomaiselle, jonka on toimitettava lasku varustettuna merkinnällään toimenpiteen suorittamisesta oikeusministeriölle. 14 Lapsen väliaikaisesta sijoittamisesta aiheutuneiden kustannusten korvaaminen Kun sosiaalihuollon viranomainen on täytäntöönpanolain 25 :n 1 tai 2 momentin nojalla sijoittanut lapsen, maksetaan sijoittamisesta aiheutuneet kulut valtion varoista. Henkilölle, jonka luokse lapsi on sijoitettu, maksetaan hoitopalkkiota ja kulukorvausta perhehoitajalle maksettavasta palkkiosta ja korvauksesta annetun asetuksen (420/92) mukaisesti. Jos lapsi on sijoitettu huoltajansa tai muun lapsen elatuksesta vastaavan henkilön hoitoon, mainitulla henkilöllä ei ole oikeutta korvaukseen sijoittamisesta aiheutuneista kustannuksista. Lapsen sijoittamisesta aiheutuneista kustannuksista laadittu lasku on kaksin kappa-

5 N:o lein kolmen kuukauden kuluessa hoidon päättymisestä toimitettava hoitoon sijoittaneelle sosiaalihuollon viranomaiselle. Viranomaisen on toimitettava lasku varustettuna merkinnällään toimenpiteen suorittamisesta oikeusministeriölle maksatusta varten. 15 Valtuutussäännös Oikeusministeriö vahvistaa sovittelijan kertomuksen sekä muiden tarvittavien asiakirjojen kaavan sekä antaa tarvittaessa tarkempia noutoa, turvaamistoimia ja asetuksen täytäntöönpanoa koskevia ohjeita. Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarvittaessa tarkempia sovittelua koskevia ohjeita. 16 Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta Tällä asetuksella kumotaan lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun päätöksen täytäntöönpanosta 12 päivänä joulukuuta 1975 annettu asetus (936/75) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun päätöksen täytäntöönpanosta annetun lain (523/75) nojalla tapahtuvaan täytäntöönpanoon sovelletaan kuitenkin mainittua asetusta. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 1996 Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI Oikeusministeri Kari Häkämies

6 1942 N:o 730 Asetus ulosottomaksuista annetun asetuksen 5 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 1996 Oikeusministerin esittelystä lisätään ulosottomaksuista 13 päivänä tammikuuta 1995 annetun asetuksen (35/95) 5 :ään uusi 3 momentti seuraavasti: 5 Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetun lain (619/96) mukaisesta täytäntöönpanosta ei peritä täytäntöönpanomaksua. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 1996 Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI Oikeusministeri Kari Häkämies

7 1943 N:o 731 Asetus sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen 37 ja 38 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 1996 Oikeusministerin esittelystä muutetaan sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta 23 päivänä toukokuuta 1969 annetun asetuksen (321/69) 38 ja lisätään 37 :ään, sellaisena kuin se on muutettuna 16 päivänä joulukuuta 1977 ja 19 päivänä joulukuuta 1986 annetuilla asetuksilla (936/77 ja 974/86), uusi 3 momentti seuraavasti: 37 Jos käräjäoikeus lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetun lain (619/96) 26 :n nojalla hylkää syyttäjän muuntorangaistuksen määräämistä koskevan vaatimuksen tai jos syyttäjä mainitun pykälän nojalla luopuu vaatimasta muuntorangaistuksen määrämistä ja asian käsittely tämän vuoksi raukeaa, käräjäoikeuden on lähetettävä jäljennös päätöksestään ja uhkasakon täytäntöönpanokirja oikeusrekisterikeskukselle. Oikeusrekisterikeskuksen on ilmoitettava uhkasakko saamisrekisteriin ja uhkasakon perinnässä noudatetaan soveltuvin osin mitä saamisrekisterissä olevan saamisen perinnästä säädetään. 38 Ylemmän tuomioistuimen on lähettävä 5 :ssä säädetyssä ajassa jäljennös 37 :n 1 ja 2 momentissa tarkoitetusta päätöksestä lääninhallitukselle ja 37 :n 3 momentissa tarkoitetusta päätöksestä oikeusrekisterikeskukselle. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 1996 Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI Oikeusministeri Kari Häkämies

8 1944 N:o 732 Asetus lastensuojeluasetuksen 13 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 1996 Oikeusministerin esittelystä muutetaan 16 päivänä joulukuuta 1983 annetun lastensuojeluasetuksen (1010/83) 13 :n 1 momentti, sellaisena kuin se on 15 päivänä kesäkuuta 1990 annetussa asetuksessa (546/90), seuraavasti: 13 Lasta sijaishuoltoon tai avohuollon tukitoimena sijoitettaessa on noudatettava, mitä lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetun lain (619/96) 3 :ssä säädetään. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 1996 Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI Oikeusministeri Kari Häkämies

9 1945 N:o 733 Asetus valtiontalouden tarkastuksesta annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 1996 Valtiovarainministerin esittelystä kumotaan valtiontalouden tarkastuksesta 19 päivänä maaliskuuta 1993 annetun asetuksen (267/1993) 1 :n 1 momentin 7 kohta, muutetaan 1 :n 1 momentin 5 ja 6 kohta sekä 3, 5, 13, 14 ja 24, näistä 14 sellaisena kuin se on osittain muutettuna 16 päivänä joulukuuta 1994 annetulla asetuksella (1197/1994), sekä lisätään asetukseen uusi 18 a seuraavasti: 1 Valtiontalouden tarkastusviraston tehtävänä on valtiontalouden tarkastuksesta annetun lain (967/1947) mukaisesti, lain 2 :n 1 momentissa säädetyin poikkeuksin: 5) pitää huolta ja valvoa, että tarkastuksissa ilmitulleet virheellisyydet ja puutteellisuudet oikaistaan ja että ryhdytään asianmukaisiin toimenpiteisiin valtiolle aiheutetun vahingon korvaamiseksi; sekä 6) seurata kehitystä toimialallaan, tehdä tarvittaessa ehdotuksia muutoksiksi niihin lakeihin, asetuksiin ja määräyksiin, joiden noudattamisen valvonta kuuluu tarkastusvirastolle, samoin kuin tehdä muita tarpeelliseksi katsomiaan uudistusehdotuksia. 3 Tarkastusneuvoston puheenjohtajana on viraston pääjohtaja ja jäseninä toimintayksiköiden päälliköt. 5 Tarkastusvirastossa on pääjohtajan virka ja muita tarpeellisia virkoja. 13 Pääjohtajan ollessa estynyt toimivat hänen sijaisinaan valtiovarainministeriön määräämät toimintayksiköiden päälliköt. Muiden virkamiesten sijaisista määrää pääjohtaja. 14 Yleisenä kelpoisuusvaatimuksena tarkastusviraston virkoihin on sellainen taito ja kyky, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää. Lisäksi pääjohtajalta vaaditaan virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys julkiseen talouteen ja valtion hallintoon. 18 a Jos valtion viranomaisen tai laitoksen hoitamissa varoissa on havaittu väärinkäytös, tulee sen viivytyksettä ilmoittaa siitä tarkastusvirastolle. 24 Tarkastusviraston pääjohtajaa syytetään virkarikoksesta Helsingin hovioikeudessa. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 1996 Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI A/105 Valtiovarainministeri Sauli Niinistö

10 1946 N:o 734 Valtioneuvoston päätös maankäyttölain ja eräiden muiden lakien mukaisten asuntolainojen korosta Annettu Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 1996 Valtioneuvosto on maa- ja metsätalousministeriön esittelystä 28 päivänä joulukuuta 1990 annetun maaseutuelinkeinolain (1295/90) 57 :n 2 momentin ja 59 :n 1 momentin, sellaisena kuin niistä on 59 :n 1 momentti muutettuna 20 päivänä heinäkuuta 1992 annetulla lailla (660/92), 18 päivänä helmikuuta 1977 annetun maatilalain (188/77) 69 :n 1 momentin, maatilalain muuttamisesta 31 päivänä toukokuuta 1985 annetun lain (435/85) voimaantulosäännöksen, 16 päivänä elokuuta 1958 annetun maankäyttölain (353/58) 93 :n 4 momentin, porotalouslain (161/90) 41 :n 1 momentin sekä 24 päivänä helmikuuta 1995 annetun kolttalain (253/95) 68 :n 1 momentin nojalla päättänyt: 1 Vuosina maankäyttölain (353/58) nojalla tai maankäyttölakia soveltaen muiden lakien nojalla ja vuosina maatilalain (188/77) nojalla myönnettyjen asuntolainojen vuotuinen korko on toistaiseksi 1) 8,00 prosenttia, jos laina on myönnetty vuosina ; 2) 7,00 prosenttia, jos laina on myönnetty vuonna 1983; ja 3) 5,5 prosenttia, jos laina on myönnetty vuonna 1984 tai välisenä aikana. 2 Mitä edellä on määrätty, on voimassa myös asuntolainojen ohella vastaavina vuosina myönnetyistä lisälainoista perittävästä korosta. 3 Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1996 ja sillä kumotaan maankäyttölain ja eräiden muiden lakien mukaisten asuntolainojen korosta 13 päivänä joulukuuta 1990 annettu valtioneuvoston päätös (1093/90). Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 1996 Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä Nuorempi hallitussihteeri Katriina Pessa

11 1947 N:o 735 Valtioneuvoston päätös vaikeista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä kliinisistä ravintovalmisteista, joihin suoritetaan sairausvakuutuslain mukaista korvausta, annetun valtioneuvoston päätöksen 1 ja 2 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 1996 Valtioneuvosto on sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä muuttanut vaikeista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä kliinisistä ravintovalmisteista, joihin suoritetaan sairausvakuutuslain mukaista korvausta, 10 päivänä maaliskuuta 1994 annetun valtioneuvoston päätöksen (205/94) 1 :n sairausnimikkeet Synnynnäiset aineenvaihdunnan häiriöt ja Päivittäistä letkuruokintaa vaativat tilat ja 2 :n, sellaisina kuin ne ovat, 1 :n sairausnimike Synnynnäiset aiheenvaihdunnan häiriöt 23 päivänä maaliskuuta 1995 annetussa päätöksessä (425/95) ja sairausnimike Päivittäistä letkuruokintaa vaativat tilat 5 päivänä kesäkuuta 1996 annetussa päätöksessä (390/96) sekä 2 viimeksi mainitussa päätöksessä, seuraavasti: 1 Sairausvakuutuslain 9 :n 4 momentissa tarkoitettuja vaikeita sairauksia ja niiden hoitoon tarvittavia 5 a :ssä tarkoitettuja Sairaus kliinisiä ravintovalmisteita, joista korvataan 75 prosenttia säädetyn kiinteän omavastuun ylittävältä osalta ostokerralta, ovat: Ravintovalmiste Synnynnäiset aineenvaihdunnan häiriöt... 1) Dietta Energia 2) Duocal Range 3) Fantomalt 4) Impact 5) Low Protein Drink (PKU) 6) Nutrodrip Energi 7) Nutrodrip Intensiv 8) Nutrodrip Protein 9) yksilölliset amino- ja rasvahappovalmisteet johdoksineen Päivittäistä letkuruokintaa vaativat tilat... 1) Biosorbin MCT 2) Carbospare 3) Dietta Energia 4) Dietta Entero 5) Duocal Range 6) Enrich 7) Ensure

12 1948 N:o 735 8) Fantomalt 9) Impact 10) Medasond extra 11) Medasond standard 12) Nutrison energiarikas 13) Nutrison jauhe 14) Nutrison kuitu 15) Nutrison Na-rajoitettu 16) Nutrison pediatric 17) Nutrison pediatric energiarikas 18) Nutrison pepti 19) Nutrison pre 20) Nutrison proteiini-/ mineraalirajoitettu 21) Nutrison soija 22) Nutrison standardi 23) Nutrodrip Energi 24) Nutrodrip Fiber 25) Nutrodrip Intensiv 26) Nutrodrip Junior 27) Nutrodrip Protein 28) Nutrodrip Standard 29) Osmolite 30) Pepti ) Peptison 32) Pre-Nutrison 33) Semper lasten letkuravintovalmiste 2 Sairausvakuutuslain 9 :n 4 momentissa tarkoitettuja vaikeita sairauksia ja niiden hoitoon tarvittavia 5 a :ssä tarkoitettuja Sairaus Ravintoaineiden, lähinnä rasvojen, vaikeat imeytymishäiriöt... kliinisiä ravintovalmisteita, joista korvataan 50 prosenttia säädetyn kiinteän omavastuun ylittävältä osalta ostokerralta, ovat: Ravintovalmiste 1) Addera 2) Additene 3) Biosorbin MCT 4) Carbospare 5) Dietta Energia 6) Dietta Entero 7) Dietta Plus 8) Dietta Proteiini 9) Dietta Teho 10) Duocal Range 11) Enrich 12) Ensure 13) Fantomalt 14) Fortifresh 15) Fortimel 16) Impact

13 N:o ) MCT-öljymoduli 18) Medadrink standard 19) Medasond extra 20) Medasond standard 21) Nutridrink 22) Nutrison energiarikas 23) Nutrison jauhe 24) Nutrison kuitu 25) Nutrison pepti 26) Nutrison standardi 27) Nutrodrip Energi 28) Nutrodrip Fiber 29) Nutrodrip Fiberdrink 30) Nutrodrip Intensiv 31) Nutrodrip Junior 32) Nutrodrip Protein 33) Nutrodrip Standard 34) Osmolite 35) Pepti ) Pepti Junior 37) Peptison 38) Portagen 39) Pregestimil 40) Protifar 41) Sonana Ren-O-Prot Lasten vaikeat aliravitsemustilat... 1) Addera 2) Additene 3) Carbospare 4) Dietta Energia 5) Dietta Plus 6) Dietta Proteiini 7) Dietta Teho 8) Duocal Range 9) Fantomalt 10) Fortifresh 11) Fortimel 12) Impact 13) Medadrink standard 14) Nutridrink 15) Nutrison jauhe 16) Nutrison pediatric energiarikas 17) Nutrodrip Energi 18) Nutrodrip Intensiv 19) Nutrodrip Junior 20) Nutrodrip Protein 21) Protifar 22) Semper lasten letkuravintovalmiste 23) Sonana Ren-O-Prot

14 1950 N:o 735 Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1996 kuitenkin siten, että korvausta voidaan suorittaa myös 1 päivänä lokakuuta 1996 tai sen jälkeen ostetusta Medadrink standard, Medasond standard ja Medasond extra -valmisteesta. Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 1996 Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre Nuorempi hallitussihteeri Pekka Humalto

15 1951 N:o 736 Sisäasiainministeriön päätös poliisin virkamerkistä ja henkilökortista annetun sisäasiainministeriön päätöksen kumoamisesta Annettu Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 1996 Sisäasiainministeriö on päättänyt: 1 Tällä päätöksellä kumotaan poliisin virkamerkistä ja henkilökortista 22 päivänä elokuuta 1988 annettu sisäasiainministeriön päätös (751/1988). 2 Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 1996 Sisäasiainministeri Jan-Erik Enestam Ylitarkastaja Tuula Sundström

16 1952 SDK/SÄHKÖINEN PAINOS N:o 737 Maa- ja metsätalousministeriön päätös peltokasvien tukijärjestelmän soveltamisesta ja siihen liittyvästä kesannoimisesta vuonna 1996 annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 2 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 1996 Maa- ja metsätalousministeriö on tänään tapahtuneessa esittelyssä päättänyt muuttaa peltokasvien tukijärjestelmän soveltamisesta ja siihen liittyvästä kesannoimisesta vuonna päivänä huhtikuuta 1996 antamansa päätöksen (307/1996) 2 :n seuraavasti: 2 Satotaso Peltokasvien tuen määrittelevänä satotasona käytetään viljoille ja palkokasveille A alueella 3,4 tn/ha, B C1 alueella C1 alueen saaristoa lukuunottamatta 2,8 tn/ha ja C1 alueen saaristossa sekä C2 C4 alueella 2,3 tn/ha. Satotaso öljykasveille on koko maassa 1,59 tn/ha. Tässä päätöksessä A C alueilla tarkoitetaan maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1996 maksettavista tuista annetussa valtioneuvoston päätöksessä (1785/1995) sekä maaja puutarhatalouden harjoittajille maksettavasta pohjoisesta tuesta annetussa valtioneuvoston päätöksessä (413/1995) tarkoitettuja vastaavia alueita. Tämä päätös tulee voimaan 25 päivänä lokakuuta Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 1996 Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä Ylitarkastaja Risto Jokio N:o , 2 arkkia PÄÄTOIMITTAJA TIMO LEPISTÖ OY EDITA AB, HELSINKI 1996

Julkaistu Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 2015. 426/2015 Laki

Julkaistu Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 2015. 426/2015 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 2015 426/2015 Laki kansainvälisestä oikeusavusta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 1998 N:o 671 677. Elatusturvalaki. N:o 671

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 1998 N:o 671 677. Elatusturvalaki. N:o 671 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 1998 N:o 671 677 SISÄLLYS N:o Sivu 671 Elatusturvalaki... 1843 672 Elatusturva-asetus... 1850 673 Laki lapsen elatuksesta annetun lain

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1997 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1218 1227. Laki. N:o 1218. konkurssisäännön muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1997 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1218 1227. Laki. N:o 1218. konkurssisäännön muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1218 1227 SISÄLLYS N:o Sivu 1218 Laki konkurssisäännön muuttamisesta... 4255 1219 Laki konkurssipesien hallinnon valvonnasta

Lisätiedot

Asetus työsuojelun valvonnasta 21.12.1973/954

Asetus työsuojelun valvonnasta 21.12.1973/954 Asetus työsuojelun valvonnasta 21.12.1973/954 Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään työsuojelun valvonnasta 16 päivänä helmikuuta 1973 annetun lain (131/73) 29 :n nojalla: 1 LUKU Yleisiä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 322 328. Laki. N:o 322. kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 322 328. Laki. N:o 322. kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 322 328 SISÄLLYS N:o Sivu 322 Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta... 869 323 Laki kiinteistörekisterilain 5 ja

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1065. Laki. kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2009

SISÄLLYS. N:o 1065. Laki. kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2009 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1065 1075 SISÄLLYS N:o Sivu 1065 Laki kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain muuttamisesta... 5181 1066 Laki mielenterveyslain

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 2012. 540/2012 Oikeusministeriön päätös. yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta

Julkaistu Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 2012. 540/2012 Oikeusministeriön päätös. yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 2012 540/2012 Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta Annettu Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 2012

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 185. Asetus puolustusvoimista annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 1996

SISÄLLYS. N:o 185. Asetus puolustusvoimista annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 1996 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 1996 N:o 185 194 SISÄLLYS N:o Sivu 185 Asetus puolustusvoimista annetun asetuksen muuttamisesta... 595 186 Asetus sotilas- ja palvelusarvoista

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2011. 746/2011 Laki. kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2011. 746/2011 Laki. kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2011 746/2011 Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Laki vakuutusedustuksesta 15.7.2005/570

Laki vakuutusedustuksesta 15.7.2005/570 Laki vakuutusedustuksesta 15.7.2005/570 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Tämä laki koskee vakuutusedustusta. Vakuutusedustuksella tarkoitetaan korvausta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 531. Laki. valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 531. Laki. valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2006 N:o 531 537 SISÄLLYS N:o Sivu 531 Laki valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta... 1577 532 Laki maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin välityslautakunnan säännöt

Keskuskauppakamarin välityslautakunnan säännöt Keskuskauppakamarin välityslautakunnan säännöt KESKUSKAUPPAKAMARIN VÄLITYSLAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT Vahvistettu Keskuskauppakamarin valtuuskunnan syyskokouksessa 16. päivänä joulukuuta 1992. Nämä säännöt ovat

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 270. Laki. Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta

SISÄLLYS. N:o 270. Laki. Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2009 N:o 270 276 SISÄLLYS N:o Sivu 270 Laki Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 338. Laki. kiinteistön luovutuksesta Tampereen kaupungille. Annettu Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2000

SISÄLLYS. N:o 338. Laki. kiinteistön luovutuksesta Tampereen kaupungille. Annettu Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2000 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2000 N:o 338 342 SISÄLLYS N:o Sivu 338 Laki kiinteistön luovutuksesta Tampereen kaupungille... 851 339 Laki eräistä kiinteistöjärjestelyistä...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 932. Laki. ulosottokaaren 1 luvun 32 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2009

SISÄLLYS. N:o 932. Laki. ulosottokaaren 1 luvun 32 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2009 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2009 N:o 932 942 SISÄLLYS N:o Sivu 932 Laki ulosottokaaren 1 luvun 32 :n muuttamisesta... 4889 933 Laki luottotietolain muuttamisesta...

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)...

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... A ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... 1 A2 Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1240. Asetus ulkomailla hädänalaiseen asemaan joutuneelle Suomen kansalaiselle myönnettävästä taloudellisesta avustuksesta

SISÄLLYS. N:o 1240. Asetus ulkomailla hädänalaiseen asemaan joutuneelle Suomen kansalaiselle myönnettävästä taloudellisesta avustuksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1996 N:o 1240 1249 SISÄLLYS N:o Sivu 1240 Asetus ulkomailla hädänalaiseen asemaan joutuneelle Suomen kansalaiselle myönnettävästä

Lisätiedot

SISÄLLYS. kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta... 102

SISÄLLYS. kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta... 102 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2005 N:o 28 33 SISÄLLYS N:o Sivu 28 Laki saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta... 89 29 Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 624. Laki. kotikuntalain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 9 päivänä heinäkuuta 2004

SISÄLLYS. N:o 624. Laki. kotikuntalain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 9 päivänä heinäkuuta 2004 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä heinäkuuta 2004 N:o 624 628 SISÄLLYS N:o Sivu 624 Laki kotikuntalain muuttamisesta... 1767 625 Laki eräiltä matkustaja-aluksilta saadusta merityötulosta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 804. Valtioneuvoston asetus. poliisikoulutuksesta annetun asetuksen 11 ja 17 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 804. Valtioneuvoston asetus. poliisikoulutuksesta annetun asetuksen 11 ja 17 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2000 N:o 804 810 SISÄLLYS N:o Sivu 804 Valtioneuvoston asetus poliisikoulutuksesta annetun asetuksen 11 ja 17 :n muuttamisesta... 2097

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 982. Laki. Pohjoismaiden investointipankkia koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

SISÄLLYS. N:o 982. Laki. Pohjoismaiden investointipankkia koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2004 N:o 982 989 SISÄLLYS N:o Sivu 982 Laki Pohjoismaiden investointipankkia koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2002 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2002 N:o 700 707. Laki. N:o 700. lääkelain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2002 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2002 N:o 700 707. Laki. N:o 700. lääkelain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2002 N:o 700 707 SISÄLLYS N:o Sivu 700 Laki lääkelain muuttamisesta... 3603 701 Laki apteekkimaksusta annetun lain muuttamisesta...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1997 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1228 1240. Laki. N:o 1228. rikoslain 29 luvun 1 :n muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1997 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1228 1240. Laki. N:o 1228. rikoslain 29 luvun 1 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1228 1240 SISÄLLYS N:o Sivu 1228 rikoslain 29 luvun 1 :n muuttamisesta... 4271 1229 luottolaitostoiminnasta annetun lain

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 743. Laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 1996

SISÄLLYS. N:o 743. Laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 1996 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 1996 N:o 743 754 SISÄLLYS N:o Sivu 743 Laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta... 1969 744 Laki Pohjoismaiden neuvoston

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 496. Laki. euromääräisten maksujen pyöristämisestä annetun lain 1 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2002

SISÄLLYS. N:o 496. Laki. euromääräisten maksujen pyöristämisestä annetun lain 1 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2002 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2002 N:o 496 503 SISÄLLYS N:o Sivu 496 Laki euromääräisten maksujen pyöristämisestä annetun lain 1 :n muuttamisesta... 3127 497 Laki

Lisätiedot

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 20.1.2006/44

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 20.1.2006/44 1 of 17 21/03/2011 13:46 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2006» 20.1.2006/44 20.1.2006/44 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki työsuojelun

Lisätiedot

-----1- ~~Yrfst}f~~ Ulosottolaki 1 luku. Pr 601 2012. Pr 600 ULOSOTTO. Ulosottomenettely. Pr 601 Ulosottolaki 3.12.1895/37

-----1- ~~Yrfst}f~~ Ulosottolaki 1 luku. Pr 601 2012. Pr 600 ULOSOTTO. Ulosottomenettely. Pr 601 Ulosottolaki 3.12.1895/37 1 ~ ~ 1,.- ; Pr 601 2012 Pr 600 ULOSOTTO Rikosasiassa annetun päätöksen täytäntöönpanosta ks. Rikosoikeudelliset seuraamukset ja niiden täytäntöönpano, Ri 200. Ulosottomenettely Pr 601 Ulosottolaki 3.12.1895/37

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1996 N:o 204 211. Laki omistusasuntolainojen valtiontakauksesta.

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1996 N:o 204 211. Laki omistusasuntolainojen valtiontakauksesta. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1996 N:o 204 211 SISÄLLYS N:o Sivu 204 Laki omistusasuntolainojen valtiontakauksesta... 651 205 Laki asunto-osakeyhtiötalolainojen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2010 N:o 934 944. Henkilöstörahastolaki. N:o 934

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2010 N:o 934 944. Henkilöstörahastolaki. N:o 934 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2010 N:o 934 944 SISÄLLYS N:o Sivu 934 Henkilöstörahastolaki... 2985 935 Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 19 :n muuttamisesta...

Lisätiedot