Kyh Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE"

Transkriptio

1 Kyh Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE

2 SISÄLLYS I YLEISTÄ HANKINNOISTA 1. Hankintaohjeiden tarkoitus 3 2. Käsitteitä 3 II HANKINTAPROSESSI 3. Hankintaprosessi eli kilpailuttamisen keskeiset vaiheet 4 A. Hankintatarpeen tunnistaminen 5 B. Tarjouskilpailuun valmistautuminen 5 C. Tarjouskilpailu 5 D. Hankintapäätös 6 E. Hankintapäätöksen täytäntöönpano ja sopimuksen tekeminen 6 4. Käytettävissä olevat hankintamenetelmät 7 5. Tarjouspyyntö 8 6. Tarjouspyynnön julkaiseminen 9 7. Tarjousten vastaanotto ja avaaminen 9 8. Tarjousten hylkääminen 9 9. Tarjousten arviointi ja toimittajan valinta Hankintapäätös ja sen pöytäkirjaus Päätöksen täytäntöönpano Jälki-ilmoituksen tekeminen Muutoksenhaku hankintapäätöksestä 11 III HANKINTASOPIMUKSEN TEKEMINEN 12 IV LÄHTEET 12 V LIITTEET 12 Liite 1. Hankintaprosessi kaavio 13 Liite 2. Tarjouspyyntö malli 14 Liite 3. Hankintapäätös malli 20 2

3 Liite 4. Hankintasopimus malli 25 3

4 I YLEISTÄ HANKINNOISTA 1. HANKINTAOHJEIDEN TARKOITUS Julkisia hankintoja säätelee hankintalaki. Lain tarkoituksena on kilpailun aikaansaaminen, tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu sekä avoimuus. Hankintalainsäädäntö perustuu hankintadirektiiveihin, jotka on saatettu voimaan kansallisella lainsäädännöllä. Karviaisen hankintaohjeisiin on koottu keskeisimmät julkisiin hankintoihin liittyvät ohjeet ja määräykset sekä kuvattu hankintaprosessi ja siinä huomioitavat seikat. Hankintaohjeiden on tarkoitus yhtenäistää eri yksiköiden hankintakäytäntöjä ja opastaa hankintoja tekeviä henkilöitä hankintaprosessin läpiviemisessä. Julkiset hankinnat jakautuvat kolmeen eri ryhmään niiden taloudellisen arvon perusteella: a) kansallisen kynnysarvon alittavat b) kansallisen kynnysarvon ylittävät c) EU-kynnysarvon ylittävät 2. KÄSITTEITÄ Hankinta on tavaroiden ja palvelujen ostamista sekä urakalla teettämistä taloudellista vastiketta vastaan. Hankinnan arvo on koko sopimuskauden hinta Hankintayksikkö on hankinnan suorittava organisaatio eli Ptky Karviainen. Julkisen hankintayksikön tulee noudattaa hankinnoissaan hankintalakia. Hankintayksikkö toimii hankinnassa sopimuksen tekijänä ja tilaajana. Kilpailuttaminen merkitsee markkinoiden mahdollisimman suurta hyödyntämistä. ns. hovihankkijoiden käyttö kielletty ns. kumppanuussopimuksetkin edellyttävät kilpailuttamista suora hankinta sallittu vain erityisistä syistä paikallisilla yrittäjillä ei erityisasemaa Tilaaja on hankintayksikkö, joka toimii hankintalain tarkoittamana hankinnan kilpailuttajana (vrt. hankintayksikkö). Tilaajaksi kutsutaan myös hankintasopimuksen toteuttamiseen liittyvän tavaran, palvelun tai rakennustyön tilaajaa samoin kuin suorassa hankinnassa toimivaa hankintayksikön edustajaa (vrt. ostaja). Ehdokas tavaran toimittaja tai palvelun tuottaja, joka on ilmoittanut halukkuutensa osallistua hankintakilpailuun tai jolta on pyydetty tarjous. Tarjoaja on tavaran toimittaja tai palvelun tuottaja, joka on jättänyt tarjouksen. Toimittaja tavaran toimittaja, palvelun tuottaja tai urakoitsija, joka tarjoaa markkinoilla tuotteitaan tai palveluitaan. Toimittajaksi kutsutaan myös hankintakilpailun voittanutta tilaajan sopijakumppania, joka vastaa hankintasopimuksesta. Tuottaja ks. toimittaja Ostaja on hankinnan tai ostotapahtuman käytännön toteuttaja hankintayksikön edustajana. Hankintasopimuksessa kuvataan hankinta ja sen ehdot ja se on sopimuksen molemmille osapuolille yhtäpitävä. Koskee tavaran toimittamista, palvelun tuottamista tai rakennustyön tekemistä. Hankintalaissa hankintasopimukseksi kutsutaan osapuolten välistä kirjallista sopimusta. Tavarahankintasopimus koskee irtaimen tavaran ostoa, vuokraamista tai leasingvuokraamista perinteisin sopimuksin tai puitesopimuksin, puitejärjestelyin tai osto-optioin. Tavarasopimus voi lisäksi koskea hankintaan liittyvää kokoamis- ja asennustyötä. Mikäli hankintaan liittyy rahoitus, on hankintahinta ja rahoituskustannus eriteltävä (selvitettävä edullisin rahoitusvaihtoehto). Palveluhankintasopimus koskee pääosin palvelun ostamista. Puitesopimus tehdään yhden tai useamman tavaran- tai palveluntoimittajan kanssa ja siinä sovitaan tietyn ajan kuluessa tehtäviin hankintoihin sovellettavista hinnoista, määristä ja muista ehdoista. Puitejärjestely on puitesopimuksiin kuuluva menettely silloin, kun hankinnan suuruus ylittää kynnysarvot. Hankintamenettelyt ovat hankintalaissa mainitut erilaiset tavat toteuttaa hankintakilpailu. Avoin menettely Rajoitettu menettely Neuvottelumenettely

5 Suorahankinnassa hankinta tehdään ilman tarjouskilpailua yhdeltä tai useammalta toimittajalta. Tarjouskilpailu on hankintaprosessin vaihe, jolla hankintayksikkö pyrkii tarjouspyynnöllä löytämään edullisimman toimittajan. Kynnysarvo on hankintalaissa kerrottu euromääräinen arvonlisäveroton vähimmäisarvo. Kansallinen kynnysarvo: hankinta tulee kilpailuttaa Suomessa toimivien toimittajien kesken EU-kynnysarvo: hankinta tulee kilpailuttaa EU-maissa toimivien toimittajien kesken Hilma-kanava: Sivusto jossa on ilmoitettava kaikki kynnysarvot ylittävät hankinnat. Ennakkoilmoitus kertoo tulevan vuoden aikana suunnitelluista, EU-kynnysarvon ylittävistä hankinnoista. Hankintailmoituksella annetaan mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuun tai tehdä osallistumishakemus. Jälki-ilmoitus on hankintailmoituksen jälkeinen ilmoitus voittaneesta tarjouksesta EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa. Osallistumishakemus on hakemus, jolla ehdokas pyytää saada osallistua tarjouskilpailuun. Tuoteryhmä on Euroopan yhteisöjen tilastollisen tuotenimikkeistön (CPV) mukainen tavaran tai palvelun tekninen ryhmittely viitenimikkeistöin ja numeroin. JYSE = julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot; ks. internet. II HANKINTAPROSESSI 3. HANKINTAPROSESSI ELI KILPAILUTTAMISEN KESKEISET VAIHEET Kaaviona liitteessä 1. A. Hankintatarpeen tunnistaminen B. Tarjouskilpailuun valmistautuminen = kilpailun edellytysten luominen C. Tarjouskilpailu D. Hankintapäätös E. Hankintapäätöksen täytäntöönpano ja sopimuksen tekeminen A. Hankintatarpeen tunnistaminen Ennen uuden tuotteen ostamista tulee aina selvittää, onko jossain toisessa Karviaisen yksikössä vastaava tuote, jota voidaan käyttää. Tulee myös selvittää, kannattaako tuote ostaa vai vuokrata. Kun on päädytty ostamiseen, tulee arvioida hankinnan euromääräinen suuruus. Tämä määrää sen, tarvitaanko virallista kilpailutusta ja jos tarvitaan, onko se Suomen vain EU:n laajuinen kilpailutus. Hankinnan arvo alle euroa Ei sovelleta hankintalakia eli hankintayksikkö voi itse valita hankintamenettelyn. Kustannustietoisuus tulee muistaa myös pienhankinnoissa. Hankinnasta päättää keskuspäällikkö. Hankinnan arvo euroa Ei sovelleta hankintalakia eli hankintayksikkö voi itse valita hankintamenettelyn. Markkinat pitää hyödyntää mahdollisimman edullisen hankinnan aikaan saamiseksi. Olennaista on riittävän, tasapuolisen ja syrjimättömän kilpailun aikaan saaminen. Sovelletaan vastaavanlaista hankintamenettelyä kuin suuremmissa hankinnoissa. Menettelytavan valinnan ja hankintapäätöksen ei tarvitse kuitenkaan olla samalla tavalla perusteltu kuin hankintalakia sovellettaessa. Kilpailutus voidaan suorittaa esim. lähettämällä tarjouspyyntö useammalle tiedossa olevalle toimittajalle. Hankinnasta päättää linjajohtaja. Tavarahankinnan arvo yli euroa, mutta alle euroa Terveys- tai sosiaalipalveluhankinnan arvo yli euroa, mutta alle euroa Ylittävät kansallisen kynnysarvon. Sovelletaan hankintalakia eli hankinta on pakko kilpailuttaa kansallisesti. Alle euron hankinnasta päättää linjajohtaja tai hallinto- ja talouspäällikkö ja euron hankinnasta kuntayhtymän johtaja. Hankinnan arvo yli euroa 5

6 Ylittää EU-kynnysarvon. Sovelletaan hankintalakia eli hankinta on pakko kilpailuttaa EU:n alueella. Alle euron hankinnasta päättää kuntayhtymän johtaja ja sitä suuremmista hankinnoista kuntayhtymän hallitus. B. Tarjouskilpailuun valmistautuminen määritellään tavaralle tai palvelulle asetettavat vaatimukset tehtävän määrittely ei saa suosia ketään yrittäjää tai mitään tuotetta tai palvelua hankintalaki velvoittaa ilmoittamaan kynnysarvot ylittävät hankinnat Hilmassa valitaan käytettävä hankintamenettely (ks. kohta "Käsitteet") C. Tarjouskilpailu Voidaan käynnistää vasta, kun B-kohdassa mainitut tarjouskilpailun edellytykset on varmistettu. Tarjouspyyntö on kilpailuttamisen keskeisin asiakirja (ks. kohta 4.) lähetettävä samanaikaisesti tarjouksentekijöille täydentäminen ennen laskenta-ajan päättymistä vielä mahdollista. Asiakirjat tulisi kuitenkin laatia niin, ettei täydentämisiin olisi tarvetta viedään Dynasty -asianhallintajäjestelmään julkaistaan HILMA -kanavalla sekä Karviaisen www-sivuilla Tarjousten avaamistilaisuus ei ole julkinen toimitus (ks. kohta 6) tarjoukset avataan yleensä "viranhaltijatiimissä" avaamisesta tehdään avauspöytäkirja avaamisesta huolehtii hallinnon toimistosihteeri 6

7 Hylättävät tarjoukset myöhästyneet tarjoukset on hylättävä tarjouspyynnön vastaiset tarjoukset on hylättävä erityistä huomiota on kiinnitettävä tarjoajien kelpoisuuteen, jonka varmistamiseksi tarjoajia pyydetään toimittamaan tarjouksen liitteenä kaupparekisteriote ennakkoperintärekisteriote todistus maksetuista sosiaaliturva- ja työeläkemaksuista selvitys käytettävistä alihankkijoista Tarjousten vertailu on suoritettava etukäteen ilmoitetun valintaperusteen mukaisesti asetettuja arviointi- eli vertailukriteereitä on sovellettava objektiivisesti laadun vertailu juridisesti pitävästi on hankalaa. Mitä tarkemmat ehdottomat vaatimukset hankittavalle tuotteelle/palvelulle asetetaan, sitä enemmän voidaan käyttää valintakriteerinä hintaa eikä laadullista vertailua tarvitse tehdä vertailu- ja päätösvaiheessa ei saa ottaa käyttöön uusia vertailukriteereitä saaduista tarjouksista tehtävä yleensä vertailutaulukko Ns. tinkimiskierrokset ovat kiellettyjä hankkeen perusteltu supistaminen/laajentaminen on poikkeuksellisesti sallittu tarkastuskierroksen käynnistämiselle tulee olla hyväksyttävä perusteltu syy tilanteen aito muutos/muuttuneet suunnitelmat yms. tarjoukset ylittävät budjetoidut määrärahat tarkistettujen tarjousten korreloiduttava suunnitelmamuutoksiin pelkästään uusi hintakilpailu ei ole sallittu = tinkimistä Oman kunnan yrittäjän suosiminen on kielletty. D. Hankintapäätös Hallinnollinen päätös, jossa todetaan kilpailun tulos. Tehdään Dynasty asianhallintajärjestelmässä. Valittava edullisin tarjous (ks.kohta 8) tarjouspyynnön mukaisin perustein joko kokonaistaloudellisesti edullisin (voidaan huomioida myös laatuseikkoja) hinnaltaan halvin Perusteltava pohjana viranhaltijan valmistelu/esittely vertailulaskelmin keskeistä tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden toteutuminen on ilmettävä, miten asetettuja vertailukriteerejä on sovellettu asetettuja vertailukriteereitä on sovellettava objektiivisesti vertailu- ja päätösvaiheessa ei saa ottaa käyttöön uusia vertailukriteereitä Annettava tiedoksi muutoksenhakuosoituksin a) erillistiedoksianto tarjouksen tekijöille (tavallinen kirje riittää; hallinnon toimistosihteeri lähettää) b) yleisesti nähtäväksi asettaminen kunnallishallinnon yleisten periaatteiden mukaisesti Muutoksenhakumahdollisuus hankintapäätökseen a) hankintaoikaisu hankintayksikölle b) valitus markkinaoikeuteen E.Hankintapäätöksen täytäntöönpano ja sopimuksen tekeminen Päätöksen täytäntöönpano sopimuksen tekeminen on päätöksen konkreettinen täytäntöönpanotoimi sopimuksen tekemistä on yleensä odotettava, koska muutoksenhakumahdollisuus Sopimuksen syntyminen voi syntyä ilman kirjallista sopimusta valintapäätöksen ilmoittamisella hankintalaki edellyttää kirjallista sopimusta, vaikka sopimus voi syntyä ennen sen allekirjoittamista kirjallista sopimusta ei saa EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa laatia ennen kuin on kulunut 7 pv muutoksenhakuajan päättymisestä = päätös + 7 pv tiedoksianto + 14 pv muutoksenhakuaika + 7 pv karenssiaika tarjouspyyntöön tai päätökseen voidaan lisätä lause "Hankintasopimus syntyy sopimuksen allekirjoittamisella." 7

8 sopimusneuvotteluissa käydään solmittava sopimus tarkasti läpi yhdessä toimittajan kanssa ja sovitaan toimituksen yksityiskohdista Sopimuksen oikeudellinen rakenne yleensä normaali yksityisoikeudellinen sopimus sopimusehtoina alan yleiset sopimusehdot; sosiaali- ja terveysalalla JYSE 2009/TAVARAT tai JYSE 2009/PALVELUT, joka on ilmoitettava tarjouspyyntöasiakirjoissa Hankintapäätös ja sen perustelut ovat julkisia asiakirjoja tarjoushinnat ja tarjousten vertailuun vaikuttaneet hintaerittelyt ovat julkisia poikkeuksena liikesalaisuudet (ei yleensä esiinny hankinta-asiakirjoissa) 4. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT HANKINTAMENETTELYT Avoin menettely hankinnasta ilmoitetaan julkisesti = tehdään hankintailmoitus Hilmaan kaikilla halukkailla toimijoilla on mahdollisuus pyytää tarjousasiakirjat ja tehdä tarjous käytännössä tarjouspyyntö laitetaan Karviaisen internet-sivuille, jossa se on kaikkien saatavilla käytetään erityisesti kun hankitaan selkeästi määriteltäviä tuotteita tai palveluita kun kysymyksessä on hankinta, joka voidaan ratkaista vain hinnan perusteella hankintapäätös tehdään saatujen hyväksyttävien tarjousten perusteella tarjouksia voi tulla paljonkin, jolloin tarjousten vertailusta muodostuu työläs prosessi Rajoitettu menettely tarjouksia pyydetään määrätyltä joukolta toimittajia, jotka arvioidaan luotettaviksi ja toimituskykyisiksi suorittaman aiottu hankinta Hilmaan tehdään hankintailmoitus, jossa kerrotaan, miten kilpailuun voi ilmoittautua hankinnasta kiinnostuneiden yritysten tulee ilmoittautua eli jättää osallistumishakemuksensa hankintayksikölle määräaikaan mennessä tarjouskilpailuun hyväksyttävät toimittajat on valittava niiden osallistumishakemuksen lähettäneiden ehdokkaiden joukosta, jotka täyttävät hankintalain edellyttävät ja hankintayksikön asettavat ominaisuudet ja muut vaatimukset hankintayksikkö voi ennalta rajata niiden ehdokkaiden lukumäärän, joille tarjouspyyntö lähetetään lukumäärä tai vaihteluväli on ilmoitettava hankintailmoituksessa tarjoajia on kutsuttava hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävä määrä (min 5 kpl) todellisen kilpailun varmistamiseksi tarjousasiakirjat lähetetään vain hankintayksikön valitsemille ehdokkaille samanaikaisesti käytetään erityisesti kun huomiota on kiinnitettävä ehdokkaiden soveltuvuuteen kun toimittajan valinta suoritetaan tarjousten kokonaistaloudellisuuden perusteella hankintapäätös tehdään saatujen hyväksyttävien tarjousten perusteella Neuvottelut avoimessa ja rajoitetussa menettelyssä: Erityisin perustein tarjoajien kanssa voidaan käydä hankintaneuvotteluja, joiden tarkoituksena on selventää tai täsmentää tarjouksen sisältöä taikka tilaajan vaatimuksia. Tarjoajien tasapuolinen kohtelu ei kuitenkaan saa vaarantua. Neuvottelun tulee käydä kaikkien tarjousten tekijöiden kanssa. Neuvottelut yksinomaan tarjoushinnan tarkistamiseksi eli ns. tinkikierrokset ovat kiellettyjä. Neuvottelumenettely voi tapahtua usealta eri toimittajalta saadun tarjouksen perusteella tai neuvotellen heidän kanssaan ilman tarjousmenettelyä neuvottelumenettely ilman kilpailua on sallittua jos hankittavan palvelun luonne tai asiaan liittyvät riskit eivät poikkeuksellisesti salli etukäteistä kokonaishinnoittelua jos hankittava palvelu on luonteeltaan henkinen palvelu (osaamispalvelu) taikka vakuutus-, pankki- ja sijoituspalvelujen osalta, kun sopimuserittelyä ei voida laatia niin tarkasti, että paras tarjous voitaisiin valita avointa tai rajoitettua menettelyä noudattaen ei ehdottomasti edellytetä yksityiskohtaista tarjouspyyntöä tai tarjousta. Hankittavan tuotteen, palvelun tai urakan sisältö ja sopimuksen reunaehdot tarkentuvat neuvottelujen yhteydessä. ilman erityisiä perusteluita voidaan käyttää kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa Suora hankinta hankinta ilman kilpailuttamista 8

9 tilaus tehdään joko suoraan ilman tarjouspyyntöä tai yhdeltä tai usealta toimittajalta pyydetyn tarjouksen perusteella ilman tarjouskilpailua sallittu vain erityisin perustein, joita on tulkittava suppeasti EU-kynnysarvon alittavissa yksittäisissä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalvelujen hankinnoissa, jos perinteinen kilpailuttaminen tai toimittajan vaihtaminen olisi ilmeisen kohtuutonta tai erityisen epätarkoituksenmukaista asiakkaan kannalta merkittävän hoito- tai asiakassuhteen turvaamiseksi kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa avoimessa tai rajoitetussa menettelyssä ei ole saatu lainkaan ehdokkuushakemuksia tai tarjouksia edellyttäen, että alkuperäisiä sopimusehtoja ei olennaisesti muuteta teknisistä tai taiteellisista taikka yksinoikeuden suojaamiseen liittyvistä syistä ainoastaan tietty toimittaja voi valmistaa tai toimittaa hankittavan tavaran tai palvelun hankintayksiköstä riippumattoman, ennalta arvaamattoman kiireen vuoksi (hankala näyttää kiire toteen, jos päätöksestä valitetaan markkinaoikeuteen) jos tavaran valmistus tai työn tekeminen tapahtuu tutkimusta, kokeilua, tuotekehitystä tai tieteellistä tutkimusta varten hankinta voidaan tehdä poikkeuksellisen edullisesti (esim. toimittajan liiketoiminnan lopettamisen vuoksi) kysymyksessä on tavarahankinnan lisätilaus tai palveluhankinnan lisäpalvelu, jos toimittajan vaihtaminen aiheuttaisi suhteettoman suuria teknisiä vaikeuksia, lisäkustannuksia tms. (esim. käytössä olevien atk-ohjelmien lisäosat) sopimus saa kestää max 3 v. sopimuksen kokonaisarvo saa olla enintään 50 % alkuperäisen hankinnan arvosta päätös suoran hankinnan käyttämisestä on perusteltava, koska tällöin poiketaan hankintalain edellyttämästä kilpailuttamisvelvollisuudesta 5. TARJOUSPYYNTÖ Tarjouspyyntö on hankinnan tärkein asiakirja ja se tulee laatia huolellisesti. Tarjouspyynnössä määritellään hankittava tuote tai palvelu; tarjouspyynnössä kerrotaan, mitä ollaan ostamassa. Tarjouspyynnössä määritellään ne ehdottomat edellytykset, jotka kaikkien tarjousten on täytettävä. Kun määrittely tehdään selkeästi, tarjouksen tekijä voi tehdä yksiselitteisen tarjouksen, joka on vertailukelpoinen muiden kanssa. Tarjouspyynnössä on hankinnan luonteesta, laadusta ja arvosta riippuen ilmoitettava esimerkiksi: 1) tiedot hankintayksiköstä 2) hankinnan sisältö eli hankittavien tavaroiden ja palvelujen määrä ja erityisominaisuudet myös toimitukselta edellytettävät laatuvaatimukset 3) sovellettava hankintamenettely 4) ilmoitus toimittajien kelpoisuusvaatimuksista ja sen osoittamiseksi vaadittavista asiakirjoista 5) tarjouksen valintaperusteet (kokonaistaloudellisesti edullisin/halvin tarjous) ja yksityiskohtaiset valintakriteerit laatukriteerien kanssa oltava varovainen päätöksessä on pystyttävä osoittamaan, miksi voittanut tuote on laadultaan parempi kuin hävinnyt tuote vaadittavat ominaisuudet turvallisempi vaihtoehto (esim. autossa päästörajat) 6) voidaanko kokonaistarjouksen lisäksi tehdä osatarjouksia tai vaihtoehtoisia tarjouksia yleensä vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä, koska niiden vertailu on vaikeaa 7) vaatimus huolto- ja käyttöohjeista sekä koulutuksesta, joiden tulee sisältyä tarjoukseen 8) mahdollisten varaosien saantimahdollisuudet, tuotteen huolto- ja korjausmahdollisuudet ym. 9) hankittavan tavaran toimitusaika ja paikka (paikat) 10) määräaika tarjousten jättämiselle sekä osoite, johon tarjous on toimitettava samoin kuin tarjoukseen merkittävä tunnus 11) kuinka pitkään tarjouksen pitää olla voimassa 12) maksuehdot ja mahdolliset vakuudet 13) edellytetäänkö tarjoukselta kiinteää hintaa vai hyväksytäänkö myös hinnanmuutosperusteeseen sidottu hinta, jolloin sidonnaisuus ilmoitetaan tarjouspyynnössä esim. "Optiovuonna hintaa voidaan tarkistaa siltä osin kuin tuotteen hankintavaluutassa tapahtuu yli 20 %:n muutos verrattuna Euroopan Keskuspankin keskikurssiin tarjouksen jättöpäivästä tai mikäli viranomaisten määräämissä maksuissa tai toimittajahinnoissa tapahtuu muutoksia. Hinnanmuutos edellyttää kirjallisen ilmoituksen neljä (4) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. " 14) vakuuttamisvelvollisuus 15) asiakirjoista mahdollisesti perittävä maksu tarjouspyynnön toimittamisesta ei yleensä pyydetä maksua 16) tarjousten laatimiskieli tai kielet, jota sopimusta sovellettaessa käytetään 17) sovellettavat toimialakohtaiset yleiset sopimusehdot JYSE 2009 /TAVARAT, JYSE 2009/PALVELUT 9

10 18) sopimukseen sovellettava laki (noudatetaan Suomen lakia) 19) erimielisyyksien käsittelypaikka "Mikäli erimielisyyksistä ei neuvotteluteitse päästä sovintoon, ratkaisee riitaisuudet ensimmäisenä oikeusasteena Lohjan käräjäoikeus Suomessa." 20) EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa viittaus mahdollisesti julkaistuun ennakko- ja hankintailmoitukseen Liitteessä 2 on esimerkki tarjouspyynnöstä. Kursivoidulla tekstillä ne asiat, jotka muuttuvat hankinnan kohteen mukaan. Tavallisella tekstillä suositustekstit. Tarjouspyyntö tallennetaan Dynasty asianhallintajärjestelmään. 6. HANKINTAILMOITUS JA TARJOUSPYYNNÖN JULKAISEMINEN Hankintailmoitus Hankintayksikön, joka aikoo hankkia tavaraa tai palveluja on julkaistava hankintailmoitus, jossa hanke on yleisellä tasolla yksilöity. Ilmoitus tulee tehdä Kansallisen tai EU-kynnysarvon ylittävästä hankinnasta HIL- MA kanavalle. Hankintailmoituksella käynnistetään varsinainen tarjouskilpailu avoimessa menettelyssä ja osallistumishakemusten jättäminen rajoitetussa mennettelyssä. Hankintaa koskevat yksityiskohdat ilmenevät tarjouspyyntöasiakirjoissa. Hankintailmoituksen tekemisestä on hankintalaissa ja -asetuksessa samoin kuin sähköistä ilmoituskanavaa koskevassa HILMA kanavan käyttöä koskevissa ohjeissa yksityiskohtaiset menettelytapaohjeet (www.hankintailmoitukset.fi). Tarjouspyyntö tulee sivustolle jättämistä seuraavana päivänä, mikäli ilmoitus on jätetty ennen klo 14. Vasta HILMA:ssa julkaisun jälkeen tarjouspyyntö voidaan julkaista muualla. Karviaisen hankintailmoitukset julkaistaan Karviaisen internet -sivuilla kohdassa "Hankinnat". Tarjouksesta kiinnostuneet saavat tarjouspyynnön ja sen liitteet avaamalla hyperlinkin. Näin toimien säästytään tarjouspyyntöjen postittamiselta. Esimerkki: Perusturvakuntayhtymä Karviainen kilpailuttaa 2-4 hammashoitokoneyksikön toimittajan. Tarjoukset tulee jättää klo mennessä osoitteeseen: Perusturvakuntayhtymä Karviainen PL 114 (käyntiosoite Asemantie 30) Nummela Kuoreen merkintä "Hammashoitoyksikkö" Tarjouspyyntö (pdf) Liite 1, tarjouslomake hammashoitokoneyksikkö (xls) Vanhoille toimittajille on luvallista ilmoittaa kilpailutuksen alkamisesta esim. sähköpostilla, jossa kerrotaan, mistä kilpailutusasiakirjat löytyvät. 7. TARJOUSTEN VASTAANOTTO JA AVAAMINEN Saapuneet tarjoukset kirjataan ja niiden päällykseen merkitään tarjouksen saapumisaika ja vastaanottajan nimi. Tarjoukset säilytetään avaamattomina niiden avaamistilaisuuteen sakka. Tämän tekee Karviaisen postin vastaanottava toimistosihteeri. Hallinnon toimistosihteerit avaavat tarjoukset ilman julkisuutta. Avaamistilaisuudesta laaditaan avaamispöytäkirja, joka tallennetaan Dynasty -ohjelmaan. Tarjousten tietoja ei saa julkistaa ennen lopullisen hankintapäätöksen tekemistä. 8. TARJOUSTEN HYLKÄÄMINEN Tarjous on hylättävä: a) jos se on tarjouspyynnön vastainen 10

11 b) jos tarjoushintaa ei ole annettu yksiselitteisesti tai tarjouksessa ei ole esitetty vaadittuja hintaerittelyjä (yksikköhinnat) c) jos tarjouksentekijä on tarjousmenettelyssä toiminut vilpillisesti taikka muuten lain tai hyvän kauppatavan vastaisesti d) jos tarjous saapunut määräajan päättymisen jälkeen. Myöhästynyt, mutta ennen avaustilaisuutta saapunut tarjous voidaan kuitenkin ottaa huomioon kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa. Lisäksi tarjouksen voi hylätä: a) jos kaikki tarjoukset ylittävät olennaisesti tarkoitukseen varatut määrärahat tai hankinta osoittautuu tarpeettomaksi b) jos tarjoushinta on niin alhainen, että on ilmeistä, ettei hankintaa myyjän taloudelliset edellytykset huomion ottaen voida tarjouksen mukaisesti täyttää. Pidettävä mielessä erityisesti palvelujen hankinnassa. Hylätyt tarjoukset ilmoitetaan hankintapäätöksessä. 9. TARJOUSTEN ARVIOINTI JA TOIMITTAJAN VALINTA Hyväksytyt tarjoukset on vertailtava tarjouspyyntöön sisältyvien kaikkien ehtojen mukaisesti. Mukaan ei saa ottaa uusia vertailuperusteita. Vertailun suorittaa hankkivan keskuksen päällikkö käyttäen apunaan työntekijöiden asiantuntemusta. Tarjouksia vertailtaessa tehdään vertailutaulukko, jotta eri arviointiperusteiden pisteytys muistetaan tehdä jokaisen tarjoajan kohdalla kaikkien vertailukriteerien osalta. Tarjouksista on hyväksyttävä joko se, joka on asianomaista hankintaa koskevan valintaperusteen mukaan kokonaistaloudellisesti edullisin (mukana laatu) tai joka on hinnaltaan edullisin. 10. HANKINTAPÄÄTÖS JA SEN PÖYTÄKIRJAUS Hankinnan suuruus Hankintapäätöksen tekijä enintään keskuspäällikkö palvelulinjajohtaja tai hallinto- ja talouspäällikkö kuntayhtymän johtaja yli kuntayhtymän hallitus Viranhaltija laatii hankintapäätöksen. Hallituksen päätös käy ilmi hallituksen kokouspöytäkirjasta. Hankinta-asioissa päätös on laadittava siten, että siitä ilmenee hankintatapahtuman keskeiset vaiheet. Keskeistä on hankintapäätös perusteluineen. Päätökseen tulee sisällyttää yleiskuvaus hankintatapahtumas- 11

12 ta. Hankinnan luonteesta ja laajuudesta riippuen siitä tulisi ilmetä mm. seuraavat asiat tarvittavin perusteluin: a) hankinnan yleiskuvaus b) hankittava tavara tai palvelu c) käytetty hankintamenettely d) miltä yrityksiltä tarjouksia on pyydetty e) ketkä ovat antaneet tarjouksen f) tarjouksen avaustilaisuuden luonne g) tarjoajien kelpoisuus h) yritysten mahdollinen sulkeminen kilpailusta i) tarjousten tarjouspyynnönmukaisuus/mahdollinen hylkääminen j) tarjouksia koskevat tarkistusneuvottelut, jos sellaisia on pidetty k) tarjousten vertailu vertailutaulukkoineen l) voittaneen tarjouksen valinta perusteluineen tarjouspyynnössä esitetyin valinta- ja arviointiperustein m) mahdolliset muut perustelut n) maininta sopimuksen syntymisajankohdasta o) muutoksenhakuohjeet Liitteessä 3. on esimerkki hankintapäätöksestä. Hankintapäätös tallennetaan Dynasty ohjelmaan ja lähetetään kaikille tarjouksen jättäneille (myös hylätyn tarjouksen jättäneille). 11. PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 12. JÄLKI-ILMOITUKSEN TEKEMINEN Hankintayksikön on lähetettävä EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa voittaneesta tarjouksesta jälki-ilmoitus HILMA:an lain edellyttämässä määräajassa. Jälki-ilmoituksen kautta EU:n kilpailuviranomaisten on mahdollisuus seurata sisämarkkinoiden toimivuutta. Jälki-ilmoitus ei saa sisältää tietoja, joiden julkaiseminen olisi yleisen edun vastaista tai saattaisi vaarantaa liiketietojen säilymistä luottamuksellisina. 13. MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSESTÄ Valitus markkinaoikeuteen Julkista hankintaa koskevaan päätökseen voi hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen. Valittaminen on mahdollista, mikäli hankinnan arvo ylittää vähintään kansallisen kynnysarvon. Valituksen voi tehdä tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee. Valitus on tehtävä pääsääntöisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä. 12

13 EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa hankintayksikkö ei saa tehdä hankintasopimusta, jos asiasta on valitettu markkinaoikeuteen. Hankinnan voi väliaikaisesti järjestää tilaamalla sen hankintamenettelyyn osallistuneelta tai aiemmalta toimittajalta, jollei hankintaa voida sen luonteen vuoksi lykätä markkinaoikeuden käsittelyn ajaksi. Hankintaoikaisu Hankintayksikkö voi ottaa hankintaoikaisun käsiteltäväkseen omasta aloitteestaan tai asianomaisen kirjallisesta vaatimuksesta. Oikaisun vireille tulosta on ilmoitettava välittömästi niille, joita asia koskee. Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä. Hankintayksikkö voi itse ottaa hankintapäätöksen korjattavakseen 60 päivän kuluessa siitä, kun päätös on tehty. Oikaisu on kuitenkin tehtävä ennen hankintasopimuksen tekemistä. Hankintaoikaisun voi tehdä myös ns. pienhankinnoissa, jotka eivät muutoin kuulu hankintalain soveltamisalaan. Tekemällä hankintaoikaisun hankintayksikkö voi itse poistaa virheellisen päätöksensä tai peruuttaa muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun ja ratkaista asian uudelleen. Edellytyksenä oikaisun käytölle on se, että hankintayksikön päätös perustuu lain soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen, pisteytysvirheeseen tai vertailuperusteita on muutoin sovellettu virheellisesti. Oikaisun lopputuloksena voi olla uuden hankintapäätöksen sijasta myös hankintamenettelyn keskeyttämispäätös. Hankintaoikaisu ei edellytä sen osapuolen tai niiden osapuolten suostumusta, joiden asemaan päätöksen korjaaminen vaikuttaa epäedullisesti. Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä hankintaoikaisun tekemistä tai hankintaoikaisun käsittelyä. Hankintaoikaisu voi koskea myös lainvoimaiseksi tullutta hankintapäätöstä, jos asiaa ei ole saatettu markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Mikäli asiassa on tehty myös valitus markkinaoikeuteen, hankintayksikön on ilmoitettava oikaisun vireille tulosta markkinaoikeudelle ja toimitettava sille oikaisun johdosta tehty päätös. Asianomaisen tekemän hankintaoikaisuvaatimuksen käsittelee kuntayhtymän hallitus. III HANKINTASOPIMUKSEN TEKEMINEN Hankintalaki edellyttää, että hankintapäätöksen tekemisen jälkeen laaditaan kirjallinen sopimus. EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa kirjallisen sopimuksen tekoon ei saa ryhtyä ennen kuin on kulunut 7 päivää muutoksenhakuajan päättymisestä markkinaoikeudessa. Sopimusten laatimisen helpottamiseksi niiden yhteydessä voidaan käyttää alan yleisiä sopimusehtoja, kuten julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja JYSE 2009/TAVARAT tai JYSE 2009/PALVELUT Sen jälkeen, kun sopimus on tehty, hankintayksiköt tai niihin kuuluvat muut tilaajayksiköt hyödyntävät tehtyä sopimusta tekemällä kilpailun voittaneelle yritykselle tavara- tai palvelutilauksia. Nämä toimenpiteet eivät ole hankintasopimuksia, vaan ne ovat aiemmin tehdyn kilpailutetun sopimuksen täytäntöönpanoa. Yksittäisen tavaran hankinnassa ei erillistä hankintasopimusta tarvitse tehdä, vaan sopimus syntyy tilaajan ja tarjouksen tekijän välille välittömästi sen jälkeen, kun tarjouksen tekijä on saanut todisteellisesti tiedon tehdystä päätöksestä ja ottanut siitä selon. Käytännössä tämä tapahtuu 7 vrk päätöksen postituksesta. Erillinen hankintasopimus tehdään, mikäli kyseessä on ns. puitesopimus. Myös palvelujen hankkimisesta tehdään hankintasopimus. Hankintasopimus tallennetaan Dynasty ohjelmaan. IV LÄHTEET Laki julkisista hankinnoista /348 Oksanen, A (2009): Kuntien yleiset hankintaohjeet. Suomen Kuntaliitto. (Kuntaliiton ja TEMin Julkisten hankintojen neuvontayksikön ylläpitämä sivusto) V LIITTEET Liite 1. Hankintaprosessi kaavio Liite 2. Tarjouspyyntö malli Liite 3. Hankintapäätös malli Liite 4. Hankintasopimus malli 13

14 Liite 1. HANKINTAPROSESSI sopimusaika hankinnan oikaisuvaatimusaika toteuttaminen vertailuaika hankintapäätös kilpailuaika tarjousten jättö tarjouspyynnön laadinta-aika ennakkosuunnitteluai- hankintatarve tarjouspyynnön lähettäminen Aika-vaiheet Hankintaprosessin tapahtumavaiheet Hankintatarve on syntynyt Huomioitavaa / kriittistä Selvitä hankinta käsitteenä Tarjouskilpailuun valmistautuminen Tarjouspyynnön laadinta Tutustu olemassa olevaan tarjotaan Tee tarvittaessa markkinatutkimus Tarkista hankintaprosessin eri vaiheet Valitse hankintamenettely Tarjouspyynnön laadinta huolellisesti Mitä ei ole tarjouspyynnössä kohden siihen ei voi vedota myöhem min Tarjouspyynnön lähettäminen Älä kilpailuta vertailun takia Määritä kilpailukohde selvästi Uhraa aikaa tähän vaiheeseen Kynnysarvot - Hilma Kynnysarvo lasketaan koko sopimuskautta Kilpailuaika Ei tarjousten antajien kanssa muuta yhteistyötä kuin tarvittavat lisätiedot pyydettäessä (tasapäisyys) Tarjouspyyntö on julkinen Kun kilpailuaika alkaa hankinnan keskeytys vain, jos tilanne on todella muuttunut Tarjousten jättö Merkitään asiakirjahallintaan saapumiset Vertailuaika Tarjousten saapuminen Avauspöytäkirjan laatimien Tarjousten vertailu Tee vertailut vain hyväksytyistä tarjouksista Hankintapäätös Mahdolliset hylkäämiset / pois sulkemiset ennen vertailua Tarjousten avaaminen ei julkinen tilaisuus Salainen vaihe Tarjouksen voittaa halvin tarjous, ellei toisin ole tarjouksessa esitetty tai maininta puuttuu kokonaan Hankintapäätös on pakollinen Oikaisuvaatimus-aika Odota oikaisuvaatimusaika Tarkista markkinaoikeudelta lainvoimaisuus Hankintasopimus Lainvoimainen päätöksestä 7 vrk + 21 vrk markkinaoikeuteen valitus 14 vrk Aina tehtävä valitun toimittajan kanssa Tilaus tehtävä erikseen 14

15 Sopimusaika Valvo sopimuksen laatua ja toteutumista Liite 2. Tarjouspyyntö -malli TARJOUSPYYNTÖ: HANKITTAVA TAVARA/PALVELU 1. Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi-Uudellamaalla. Kuntayhtymä aloitti toimintansa Kuntayhtymän väestöpohja on n asukasta. 2. Tarjouspyynnön kohde Mitä ollaan hankkimassa ja kuinka paljon 3. Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen Hankintamuotona käytetään avointa/rajoitettua menettelyä. Hankinta on kansallisen/eu-kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus julkisten hankintojen sähköisellä kanavalla (HILMA) ja Perusturvakuntayhtymä Karviaisen internet sivuilla 4. Tarjottavalle tuotteelle/palvelulle asetettavat ehdottomat vaatimukset Esim. tavarahankinnassa: Tarjottavien tuotteiden on oltava terveydenhuoltoon soveltuvia ja niiden tulee täyttää terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (1505/94) ja asetuksen (1506/94) vaatimukset. Kaikilla tarjoajan tarjoamilla tuotteilla tulee olla suomenkieliset käyttöohjeet. Tarjoajan on tarjouksessaan osoitettava, että tarjotut tuotteet täyttävät edellä mainitut määritykset. Tarjottavan hankittava tavara tulee sisältää seuraavat osat / ominaisuudet: 1) 2) 3) jne. 5. Tarjouksen sisältö Tarjous on laadittava suomen kielellä. Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen koskien niin ehtojen soveltuvuutta kuin hankinnan kohdetta ja hankinnalle asetettuja ehtoja. Hankintayksiköllä on oikeus luottaa siihen, että tarjoaja allekirjoituksellaan sitoutuu asetettuihin vähimmäisvaatimuksiin ja tarjouspyynnössä esitettyihin hankinnan muihin ehtoihin. Tarjouksen tulee sisältää seuraavat tiedot: 1. tuotteen tekniset tiedot 2. tarjouksen hintatiedot tarjouspyynnön kohdan 20 mukaisesti 3. voimassa olevat esitteet 4. takuutiedot 5. toimitusaika 15

16 6. referenssiluettelo ja mitä muuta tietoa hankittavasta tuotteesta halutaan (esim. huoltopalvelu, asennus) 6. Toimittajan soveltuvuudelle asetettavat vaatimukset Tarjoajan soveltuvuutta arvioitaessa tarjouskilpailusta suljetaan pois ehdokas tai tarjoaja, joka ei täytä hankintalain 71 :ssä todettuja vaatimuksia. Tarjouskilpailusta suljetaan pois tarjoaja jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi, tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen. 7. Tarjoukseen liitettävät selvitykset ja todistukset Tarjouksessa tulee ilmoittaa tarjoajan Y-tunnus sekä sähköpostiosoite. Tarjoajan tulee toimittaa tarjouksen mukana seuraavat liitteet ja selvitykset: 1. kaupparekisteriote 2. ennakkoperintärekisteriote 3. todistus maksetuista sosiaaliturva- ja työeläkemaksuista 4. selvitys käytettävistä alihankkijoista 5. ilmoitus omistajasta/luettelo osakkaista/osakasrekisteri Tarjoaja vastaa lomakkeissa ilmoitettujen tietojen oikeellisuudesta allekirjoituksellaan. Pyydetyt todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea (3 kk) kuukautta vanhempia tarjouspyynnössä ilmoitetusta tarjousten viimeisestä jättöpäivästä laskettuna. Tarjouksen pyytäjä varaa oikeuden pyytää halutessaan myös muita lisäselvityksiä tai tarkistaa edellä pyydettyjä tietoja hankintaprosessin aikana ennen toimittajan valintaa. 8. Alihankinta Toimittajan tulee ilmoittaa tarjouksessaan, mitä tilaajalle suoritettavia tehtäviä/toimenpiteitä se mahdollisesti teettää alihankkijalla. Ostajalla on oikeus perustellusta syystä kieltää toimittajaa käyttämästä tiettyä alihankkijaa ilmoittamalla tästä kirjallisesti toimittajalle ilman aiheetonta viivytystä. Toimittaja vastaa käyttämänsä alihankkijan työstä ja tuloksista kuten omastaan. Sopijapuoli vastaa myös siitä, että alihankkija noudattaa osaltaan sopijapuolille asetettuja velvoitteita. 9. Valintaperusteet Esimerkki, jos valintaperuste on kokonaistaloudellisuus: Ne tarjoukset, jotka täyttävät tarjoajille tässä tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset, hyväksytään tarjousten vertailuun. Valintaperusteena käytetään kokonaistaloudellisuutta. Tarjoukset pisteytetään alla olevalla tavalla siten, että kokonaispistemäärä voi enintään olla 100 pistettä. Kokonaishinta Kokonaishinnaltaan edullisin tarjous saa maksimi pistemäärän 40 pistettä. Muiden tarjoajien pistemäärä muodostuu suhteessa edullisimpaan tarjoukseen laskentakaavan halvin kokonaishinta x 40 /vertailtava tarjous perusteella. Käyttöominaisuudet 16

17 Käyttöominaisuuksista on mahdollisuus saada maksimissaan 60 pistettä. Tarjotut tuotteet arvioi. Arviot perustuvat käyttäjien Mikäli omalla organisaatiolla ei ole kokemusta ko. koneyksiköstä, hankitaan tietoa referenssilistassa olevista organisaatioista. Tarjottavan tuotteen käyttöominaisuuksina arvioidaan: Ominaisuus maksimipistemäärä 1. 5 p p p p p p p p p p p p p. yht. 60 p. 10.Osatarjoukset Osatarjouksia ei hyväksytä eikä hankintaa tulla jakamaan. 11.Huoltopalvelut Tarjouksessa on ilmoitettava sekä takuuhuoltopalvelun että muun huoltopalvelun toimintatavat. Huoltopalveluista on tarjouksessa ilmoitettava seuraavat asiat: 1. huollon yhteystiedot 2. korjaushuollon vasteaika tilauksesta huollon kohteeseen saapumiseen 3. vuosihuoltosopimuksen hinta ja sisältö 4. muiden huoltojen hinnasto 12.Varaosien saatavuus Tarjotun tuotteen varaosia on oltava saatavana vähintään 10 vuoden ajan. Tarjouksesta on käytävä ilmi varaosien saatavuus. 13.Asennus Tuotteen asennuskustannusten on sisällyttävä tarjoushintaan. Tarjouksessa on selvitettävä liitäntöihin vaikuttavat tekijät. Tarjoukseen on liitettävä koneen asennuskaavio ja mitoitustaulukko. Tilaaja vastaa rakennus-, sähkö-, LVI- yms. töistä. 14.Käyttökoulutus Laitteiden käyttökoulutuksen kustannusten on sisällyttävä tarjotun laitteen kokonaishintaan. Annettavan käyttökoulutuksen määrä on ilmoitettava tarjouksessa. Käyttökoulutus on annettava viimeistään yhden (1) kuukauden kuluttua koneen asennuksesta. 15.Toimitusehto 17

18 Vapaasti perille toimitettuna, pakkauksista purettuna, käyttökuntoon koottuna, paikoilleen asennettuna, vanha hoitokoneyksikkö ja pakkausjätteet pois toimitettuna. Tuotteiden toimitus lähettäjän lukuun vakuutettuna. Toimitusosoitteet ilmoitetaan tilauksen yhteydessä. 16.Tarjouksen toimittaminen Suomenkielinen, sitova ja allekirjoitettu kirjallinen tarjous ja pyydetyt liitteet pyydetään toimittamaan suljetussa kirjekuoressa..201_ klo mennessä osoitteeseen Perusturvakuntayhtymä Karviainen PL Nummela Kuoreen merkitä "Hankittavan tuotteen/palvelun nimi". Liite 1 tulee palauttaa samassa kirjekuoressa tarjouksen kanssa kirjallisesti täytettynä ja allekirjoitettuna sekä sähköisesti joko CD-levylle tai muistitikulle tallennettuna (Excel-taulukkona). Mikäli CD-levyn tai muistitikun tiedot poikkeavat kirjallisesti esitetystä ja allekirjoitetusta liitteestä 1, pätevät tällöin allekirjoitetun kirjallisen liitteen tiedot. Tarjouksia ei oteta vastaan sähköpostitse tai telefax lähetyksinä. Tarjouksen toimittaminen pyydetyssä muodossa annettuun määräaikaan mennessä on tarjoajan vastuulla. Tarjousajan päättymisen jälkeen jätettyjä tarjouksia ei oteta huomioon. 17.Tarjouksen voimassaolo Tarjouksen tulee olla sitova. 201 saakka (niin pitkään, että tilaus ehditään tehdä; yleensä 3-6 kk) 18.Laskutus- ja maksuehto Maksuehto 21 pv netto, kun tuote on hyväksytysti toimitettu ja asennettu, tai lasku saapunut, kumpi näistä ajankohdista on myöhäisempi. Maksut suoritetaan laskua vastaan. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Laskun liitteenä tulee olla lähetysluettelo. 19.Muut ehdot Hankinnassa ja sopimuksen laadinnassa noudatetaan Lakia julkisista hankinnoista (348/2007), Valtioneuvoston asetusta julkisista hankinnoista (614/2007), Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999), Tilaajavastuulakia (1233/ 2006) sekä Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2009 TAVARAT/PALVELUT) mikäli tässä tarjouspyynnössä ei ole määritelty toisin. Tarjouksen pyytäjä pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista. Sillä on oikeus myös hylätä tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset, puutteelliset tarjoukset sekä tarjoukset, joihin ei ole liitetty vaadittuja selvityksiä. Sitoumuksetta tehtyjä tarjouksia ei käsitellä. Tarjouksen pyytäjä ei maksa korvauksia tarjouksen tekemisestä. 20.Hintojen ilmoittaminen 18

19 Hinnat on ilmoitettava arvonlisäverottomina (alv 0 %), euromääräisinä kiinteinä nettohintoina liitteissä 1 ja 2. Hintojen tulee sisältää kaikki mahdolliset alennukset. Tarjoushinnoille ei voi esittää varaumia. Hintojen tulee sisältää kaikki tilausten käsittelystä, pakkaamisesta, toimituksesta ja laskutuksesta aiheutuvat kustannukset. Tarjoajan omien ehtojen liittäminen tarjoukseen tai liitteeseen 1. johtaa tarjouksen hylkäämiseen tarjouspyyntöä vastaamattomana. 21. Hankintapäätös ja hankintasopimus Hankintapäätöksen tekee Perusturvakuntayhtymä Karviaisen NN-päällikkö/NN-palvelulinjajohtaja/johtaja/hallitus. Hankintapäätös perusteluineen annetaan tiedoksi kaikille asianosaisille. (NN= keskuksen tai palvelulinjan nimi) Hankintapäätöksen tekemisen ja lakisääteisen odotusajan jälkeen tehdään hankintaa koskeva kirjallinen hankintasopimus vuonna 2010 hankittavista tavaroista/palveluista tilaajan ja valitun toimittajan kanssa tämän tarjouspyynnön ja Julkisten hankintojen yleisten sopimusehtojen (JYSE 2009 TAVARAT/PALVELUT) pohjalta. Sopimus allekirjoitetaan kun hankintapäätös on saanut lainvoiman. Hankintasopimus syntyy ja tulee sitovaksi vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Sopimusasiakirjat ja niiden sitovuusjärjestys ovat: 1. Tarjouspyyntö liitteineen 2. Sopimus 3. JYSE 2009 TAVARAT / JYSE 2009 PALVELUT 4. Toimittajan tarjous liitteineen 22.Asiakirjojen julkisuus Hankintaa koskevien asiakirjojen julkisuuden osalta noudatetaan lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta nro 621/1999). Tarjouskilpailuun viranomaiselle toimitetut tarjousasiakirjat liitteineen tulevat julkisiksi, kun sopimus hankinnasta on tehty. Asianosaisella ei ole kuitenkaan oikeutta saada tietoa muiden tarjoajien tarjousten sisältämistä liike- tai ammattisalaisuuksista. Tarjoukseen tulee merkitä ne kohdat merkinnällä SALAINEN, jotka sisältävät liike- tai ammattisalaisuuksia. Tarjouksen kokonaishintaa ei pidetä liike- tai ammattisalaisuutena (JulkL 11 ). Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. Tähän tarjouspyyntöön kuuluvat sen erottamattomana osana alla mainitut liiteasiakirjat. 23.Erimielisyydet Sopimuksen tulkinnasta tai muista seikoista mahdollisesti johtuvat eri-mielisyydet, samoin kuin muutkin sopimusta ja sen tulkintaa koskevat asiat pyritään ensisijaisesti selvittämään tarjoajan ja Perusturvakuntayhtymä Karviaisen välisin neuvotteluin. Mikäli erimielisyyksistä ei neuvotteluteitse päästä sovintoon, ratkaisee riitaisuudet ensimmäisenä oikeusasteena Lohjan käräjäoikeus Suomessa. 19

20 24.Lisätiedot Kaikki hankintaa koskevat tiedustelut ja lisäselvityspyynnöt on lähetettävä..201_ mennessä sähköpostitse kirjallisina osoitteeseen: Viestin otsikoksi tulee kirjoittaa: Hankittavan tuotteen/palvelun nimi. Kysymysten ja vastausten yhteenveto on tarjoajilla luettavissa. 201_ jälkeen osoitteessa Nummelassa. 201_ nimenselvennys, asema Liitteet: liite 1: Tarjouslomake Tarjouslomake on yleensä excel taulukon muotoon laadittu asiakirja, johon tarjouksen jättäjä täyttää hinta ym. pyydetyt tiedot. 20

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Oikaisuohje ja valitusosoitus ( 39) Oikaisuohje ja valitusosoitus Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista

Lisätiedot

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön Ohje 1 (1) Oikaisuohje Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Viranhaltijapäätös HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Sivistysjohtajan 12.5.2015 16 tekemä viranhaltijapäätös koskien jäänhoitokoneen hankintaa, kumotaan hankintamenettelyssä tapahtuneen

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 26.1.2015 Kärsämäen kunta Keskuskatu 14 86710 KÄRSÄMÄKI S-posti: karsamaen.kunta@karsamaki.fi Attendo ryhmittymä (Attendo Oy & Attendo Terveyspalvelu Oy) Ilmoitettu virallinen sähköposti: satu.karvonen@attendo.fi

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) VALITUSOSOITUS Valitusoikeus Kunnanvaltuuston päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) MUUTOKSENHAKUOHJE Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen. Sosiaali- ja terveyslautakunta MUUTOKSENHAKU 1. OIKAISUVAATIMUS Muutosta :ssä tehtyihin päätöksiin voi hakea Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa)

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun

Lisätiedot

Päätöspöytäkirja 2/2017

Päätöspöytäkirja 2/2017 Päätöspöytäkirja 2/2017 Päätöspvm 22.8.2017 Hankinnat Porin kaupunki Tekninen toimiala Dnro PORI/1868/02.08.00/2017 Infrayksikön infran rakentaminen - toimintayksikön esimies Otsikko Länsiväylän - Tuorsniementien

Lisätiedot

Liite 3. Oikaisuohje ja valitusosoitus

Liite 3. Oikaisuohje ja valitusosoitus Liite 3. Oikaisuohje ja valitusosoitus Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016,

Lisätiedot

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

Valituskirjassa on ilmoitettava

Valituskirjassa on ilmoitettava Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän valtuuston valitusosoitus VALITUSOSOITUS Valitusoikeus ja -perusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1/7 TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1. Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi- Uudellamaalla.

Lisätiedot

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle.

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN HANKINTA TEKNISTEN IT- KONSULTOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELYN SISÄISELLÄ KEVENNETYLLÄ KILPAILUTUKSELLA

OIKEUSMINISTERIÖN HANKINTA TEKNISTEN IT- KONSULTOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELYN SISÄISELLÄ KEVENNETYLLÄ KILPAILUTUKSELLA HANKINTAPÄÄTÖS 1 (5) 18.12.2013 0 VA 1 /5 3-/3-010 OIKEUSMINISTERIÖN HANKINTA TEKNISTEN IT- KONSULTOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELYN SISÄISELLÄ KEVENNETYLLÄ KILPAILUTUKSELLA Oikeusministeriön demokratia-,

Lisätiedot

Laajennus J2 urakoitsijavalinnat / kiinto- ja rst-kalusteurakka

Laajennus J2 urakoitsijavalinnat / kiinto- ja rst-kalusteurakka Päätöspöytäkirja 1(5) Laajennus J2 urakoitsijavalinnat / kiinto- ja rst-kalusteurakka Selostus asiasta Tilapalvelut kilpailutti Laajennus J2:n urakoitsijat rajoitetulla menettelyllä. Kiinto- ja rst-kalusteurakan

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä 10.5.2017. MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (364/1995) 91

Lisätiedot

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Muutoksenhakukielto Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Yhtymähallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälä 24.3.2017 22-31 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

Pykälät: 23 27, 35, 36 ja 37. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34

Pykälät: 23 27, 35, 36 ja 37. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän hallituksen muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ 1. YLEISTÄ 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE Tervola on n. 3300 asukkaan kunta Lapin eteläosassa. Suun terveydenhuollossa on kolme hammaslääkärin virkaa ja suuhygienistin toimi;

Lisätiedot

:t 2, 4-5, 7 ja 9. :t 1 ja 8. :t 1 ja 8. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

:t 2, 4-5, 7 ja 9. :t 1 ja 8. :t 1 ja 8. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Tekninen lautakunta Kokouspäivämäärä 27.1.2016 Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 2.2.2016 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Päätöspöytäkirja 69/2017

Päätöspöytäkirja 69/2017 Päätöspöytäkirja 69/2017 Pelastusjohtaja Päätöspvm 13.12.2017 Hankinnat Dnro SATPEL/2790/02.08.00/2017 Otsikko Kahden sammutusauton hankinta Asian esittely ja perustelut Pelastuslaitos on pyytänyt tarjoukset

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Tekninen johtaja Hankintapäätös

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Tekninen johtaja Hankintapäätös Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) KA JDno-2017-898 Otanmäen koulun muutostyöt päiväkodiksi rakennusurakka Hankinta sisältää Otanmäen koulun entisen lukio-osan muutostyöt päiväkotitiloiksi rakennustekniset

Lisätiedot

Sivistysjohtaja 15.10.2015 7. Kankaanpään kirjaston peruskorjaus ja laajennushankkeen suunnittelijoiden valinta

Sivistysjohtaja 15.10.2015 7. Kankaanpään kirjaston peruskorjaus ja laajennushankkeen suunnittelijoiden valinta KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VIRANHALTIJAPÄÄTÖS Kankaanpään kirjaston peruskorjaus ja laajennushankkeen suunnittelijoiden valinta Hankintayksikkö Kankaanpään kaupunki, sivistyskeskus Hankinnan kohde Kankaanpään

Lisätiedot

89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Valituskieltojen perusteet: 89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Valituskieltojen perusteet: 89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokouspäivämäärä 19.12.2016 Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 27.12.2016 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Dnro HA 973/2017. Hallintojohtaja

KANGASALAN KUNTA PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Dnro HA 973/2017. Hallintojohtaja Hallintojohtaja 5.9.2017 1 7 HANKINTAPÄÄTÖS, ATERIAPALVELUKULJETUSTEN KILPAILUTUS Strateginen johto, liikennesuunnittelija Tuomas Kähkönen 31.8.2017 Kangasalan kunta järjesti tarjouskilpailun ateriapalvelukuljetusten

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Hallintojohtaja Hankintapäätös (Kainuun hankintarengas)

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Hallintojohtaja Hankintapäätös (Kainuun hankintarengas) Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) KA JDno-2017-1716 Kotimaan rahtipalvelut ajalle 1.1.2018-31.12.2019+optiovuosi Kajaanin kaupungin hankintatoimi / Kainuun kuntien hankintarengas pyysi 21.11.2017

Lisätiedot

Päätöspöytäkirja 43/2017

Päätöspöytäkirja 43/2017 Päätöspöytäkirja 43/2017 Pelastusjohtaja Päätöspvm 15.8.2017 Hankinnat Dnro SATPEL/1828/02.08.00/2017 Otsikko Akkutoimisten pelastusvälineiden hankinta Asian esittely ja perustelut Pelastuspäällikkö Ilkka

Lisätiedot

Päätöspöytäkirja 34/2017

Päätöspöytäkirja 34/2017 Päätöspöytäkirja 34/2017 Pelastusjohtaja Päätöspvm 22.6.2017 Hankinnat Dnro SATPEL/1559/02.08.00/2017 Otsikko Asian esittely ja perustelut F-luokan öljyntorjunta-aluksen hankinta Palomestari Markku Rintala:

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

4. Tarjottavalle tuotteelle asetettavat ehdottomat vaatimukset

4. Tarjottavalle tuotteelle asetettavat ehdottomat vaatimukset 1/9 TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT 1. Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi- Uudellamaalla.

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Ranuan kunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 10.6.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Päätöspöytäkirja 52/2017

Päätöspöytäkirja 52/2017 Päätöspöytäkirja 52/2017 Pelastusjohtaja Päätöspvm 10.10.2017 Hankinnat Dnro SATPEL/2280/02.08.00/2017 Otsikko Säiliöauton ja kalustoauton alustojen hankinta Asian esittely ja perustelut Pelastuspäällikkö

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 30.9.2014 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet

HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet VALITUSOSOITUS Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 3.2.2015. MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, katu- ja postiosoite:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, katu- ja postiosoite: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Selostus asiasta. Määräaikaan ( klo 12.00) tarjouksia saapui yhteensä kaksi kappaletta.

Selostus asiasta. Määräaikaan ( klo 12.00) tarjouksia saapui yhteensä kaksi kappaletta. Pohjois-Ka rj a la n sosiaali - ja terveys- palvelujen kuntayhtymä 9702 Tilayksikkö Talous johtaja Päätöspöytäkirja Hankintapäätös Dnro: 188/10.03.02.00.03/2017 31.1.2017 1 Laaj ennus J2 urakoitsij avalinnat

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella. Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee kuntalain 91 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa työ- tai virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (6) Tekninen johtaja Hankintapäätös

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (6) Tekninen johtaja Hankintapäätös Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (6) KA JDno-2017-1433 Liikennealueiden, paikoitusalueiden- ja piha-alueiden talvikunnossapito urakat kausille 2017-2020 Kajaanin kaupungin ympäristötekninen toimiala

Lisätiedot

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla).

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). MUUTOKSENHAKUOHJEET Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). Muutoksenhakukiellot ja kieltojen

Lisätiedot

Päätöspöytäkirja 41/2017

Päätöspöytäkirja 41/2017 Päätöspöytäkirja 41/2017 Pelastusjohtaja Päätöspvm 4.8.2017 Hankinnat Dnro SATPEL/1780/02.08.00/2017 Otsikko Asian esittely ja perustelut Kalustoauton hankinta Pelastuspäällikkö Ilkka Vastamaa: Pelastuslaitos

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: Valitusosoitus OIKAISUVAATIMUSOHJE (nro 1) Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, Palvelukeskuksen johtokunta

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, Palvelukeskuksen johtokunta Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 2, paikannusrannekkeiden hankinta ja ylläpito HEL 2017-002561 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti tarjouskilpailun jälkeen solmia hankintasopimuksen kokonaishinnaltaan

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KINNULAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KINNULAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA Kinnulan kunta Keskustie 45, 43900 Kinnula kinnulan.kunta@kinnula.fi HANKINTAPÄÄTÖS KINNULAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 1. Hankinnan kohde, kokonaishinta

Lisätiedot

Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen koskien niin ehtojen soveltuvuutta kuin hankinnan kohdetta ja hankinnalle asetettuja ehtoja.

Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen koskien niin ehtojen soveltuvuutta kuin hankinnan kohdetta ja hankinnalle asetettuja ehtoja. TARJOUSPYYNTÖ: VÄLINEHUOLTOPALVELU 1) Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan kaupungin sekä Nummi-Pusulan ja Vihdin kunnan perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi-Uudellamaalla.

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Savonlinnan kaupunginhallituksen kokous 9.10.2017 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kuntalain 91 (365/1995), (kuntalaki 136, 410/2015, voimaantulo 1.6.2017), mukaan seuraavista päätöksistä ei

Lisätiedot

Lisätiedot Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: eeva.rantala(a)hel.fi. 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k.

Lisätiedot Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: eeva.rantala(a)hel.fi. 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 23 Erikoishammaslääkäritasoisen proteettisen hoidon suorahankinta HEL 2015-008390 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti hyväksyä suorahankintalain 67 mukaisesti

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (6) Kajaanin Mamsellin johtaja Hankintapäätös

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (6) Kajaanin Mamsellin johtaja Hankintapäätös Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (6) KA JDno-2017-60 Ateriakuljetukset Kajaanin kaupunki / Kajaanin Mamselli -liikelaitos pyysi 27.4.2017 päivätyllä tarjouspyynnöllä tarjouksia koulujen, päiväkotien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 9 Enterprise Mobility Management -järjestelmän, tuen ja konsultoinnin hankinta HEL 2016-012573 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti tilata Ilona IT Oy:ltä

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut 1(5) TARJOUSPYYNTÖ: Liedon kunnan vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden kilpailutus 1. Hankinnan kohde 2. Sopimuskausi

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (6) Tietohallintojohtaja

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (6) Tietohallintojohtaja Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (6) Intranetin ylläpitosopimus jatkuvasta palvelusta TRE:841/07.01.02/2017 Lisätietoja päätöksestä Tietohallintojohtaja Jarkko Oksala, puh. 050 5588958, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätiedot

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ).

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ). MUUTOKSENHAKU Kirkkonummen perusturvalautakunnan 25.8.2016 pöytäkirjaan I OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKELPOISUUSKIELTO 92-95, 99, 101, 102, 103, 104, 105 ja 106 Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (6) Toimitusjohtaja, Tampereen Tilakeskus Liikelaitos

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (6) Toimitusjohtaja, Tampereen Tilakeskus Liikelaitos Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (6) Koukkuniemi, Koukun Helmen astianpesulinjaston rakennusurakan hankinta TRE:4933/02.07.01/2017 Lisätietoja päätöksestä Toimitusjohtaja Petri Mölsä, puh. 040 543

Lisätiedot

Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallis

Lisätiedot

Muutoksenhakuosoitukset

Muutoksenhakuosoitukset Muutoksenhakuosoitukset Valitusosoitus OIKAISUVAATIMUSOHJE Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Rakentamispalvelu (Stara) 7/2014 Logistiikka 06.03.2014 Yksikönjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Rakentamispalvelu (Stara) 7/2014 Logistiikka 06.03.2014 Yksikönjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 7 Lannoitteiden hankinta HEL 2014-001175 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti hylätä Schetelig Oy:n ja S. G. Nieminen Oy:n liitteessä 1 mainitut osatarjoukset

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Tekninen johtaja Hankintapäätös

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Tekninen johtaja Hankintapäätös Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) KA JDno-2017-672 Hankintaoikaisu, Maanrakennusurakka 7 2017 Kaupunginlammenpuiston skeittiparkki, Urakoitsijan valinta Ympäristötekninen toimiala/kunnallistekniikka-tulosalue

Lisätiedot

Lisätiedot Juha Jokinen, asiakasohjauksen päällikkö, puhelin: juha.jokinen(a)hel.fi. 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k.

Lisätiedot Juha Jokinen, asiakasohjauksen päällikkö, puhelin: juha.jokinen(a)hel.fi. 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 15 Sijaishuoltopaikan hankinta suorahankintana, Familar Oy, Peiponpesä HEL 2016-008290 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Asianro 1160/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Asianro 1160/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 24 Asianro 1160/00.02.03/2013 KTL tiedonannot 2013 Toimitusjohtaja, henkilöstöasiat 4 Henkilökohtaisen lisän myöntäminen / Terhi Holländer 5 Teknisen henkilöstön

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelun hankinta Uusimaa2019-hankkeelle muutosjohtajien työnohjauksesta

Asiantuntijapalvelun hankinta Uusimaa2019-hankkeelle muutosjohtajien työnohjauksesta Hankintapäätös 1 (6) Maakuntajohtaja 435 / 2017 19.12.2017 510/04.00.02/2016 Asiantuntijapalvelun hankinta Uusimaa2019-hankkeelle muutosjohtajien työnohjauksesta Hankinnan yleiskuvaus Uusimaa 2019 -hanke

Lisätiedot

Päätös Päätän, että Uudenmaan liitto osallistuu ensi kertaa järjestettävän Red Carpet -festivaalin käynnistämiseen ja kuluihin.

Päätös Päätän, että Uudenmaan liitto osallistuu ensi kertaa järjestettävän Red Carpet -festivaalin käynnistämiseen ja kuluihin. Hankintapäätös 1 (6) Maakuntajohtaja 246 / 2017 29.6.2017 380/02.01.01/2017 Red Carpet 2017 elokuvafestivaalin avustus Hankinnan yleiskuvaus RCFF Elokuvafestivaali Oy on käynnistämässä maahamme uuden,

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

Järvenpää Viranhaltijapäätös 1 (6) Kaupunkitekniikan johtaja Hankintapäätös

Järvenpää Viranhaltijapäätös 1 (6) Kaupunkitekniikan johtaja Hankintapäätös Järvenpää Viranhaltijapäätös 1 (6) JARDno-2017-569 Lisäraide 1. vaihe Myllytien kevyen liikenteen sillan ( YKK) ja Myllytien raittien rakentaminen ( SRU2), lisä- ja muutostyö nro 2, hankinta Lähtökohdat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 21 Uimahallikuljetusten option käyttöönotto lv.2016-2017 HEL 2016-002046 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että suomen- ja ruotsinkielisten vuosiluokkien

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kulttuurikeskus

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kulttuurikeskus Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 10 Digitaalisten elokuvateatterilaitteitten hankinta Savoy-teatteriin HEL 2016-002536 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti tilata Savoy-teatteriin Oy Kino-Foto

Lisätiedot

Hallintojohtaja

Hallintojohtaja Asia AUTON HANKKIMINEN TYÖPAJALLE Joroisten työpaja hoitaa asiakastöinä kuntalaisten tilaamia erilaisia kunnossapito- ja pihatöitä, kuljetuksia sekä Keski-Savon Jätehuollon kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Hankintakeskus 41/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Hankintakeskus 41/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 41 Biologisen jätteen pussit H053-15 HEL 2015-005479 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti hyväksyä Plastiroll Oy:n tarjouksen neljäksi (4) vuodeksi kokonaistaloudellisesti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Rakentamispalvelu (Stara) 8/2014 Logistiikka Yksikönjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Rakentamispalvelu (Stara) 8/2014 Logistiikka Yksikönjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 8 Monikäyttöperävaunujen hankinta HEL 2014-002710 T 02 08 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti tilata logistiikan vuokraamolle 2 kpl Kronos monikäyttöperävaunuja

Lisätiedot

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09)

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09) (Muutoksenhaku hankintaa koskevaan päätökseen, EU-kynnysarvon tai kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua

Lisätiedot

Tämän hankinnan kohde on ko. työpisteiden kalustehankinnat. Hankinnan vastuujohtaja on Ossi Savolainen.

Tämän hankinnan kohde on ko. työpisteiden kalustehankinnat. Hankinnan vastuujohtaja on Ossi Savolainen. Hankintapäätös 1 (6) Maakuntajohtaja 264 / 2017 29.8.2017 45/00.00.00/2017 Kallion virastotalon 11. kerroksen työpisteiden kalustaminen Hankinnan yleiskuvaus Uudenmaan maakuntahallitus on perustanut päätöksellään

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (8) Hankintapäällikkö Hankintapäätös

Rovaniemen kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (8) Hankintapäällikkö Hankintapäätös Rovaniemen kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (8) ROIDno-2017-1331 Ruokapalvelutyöt 1. Hankinnan kohde Rovaniemen kaupungin hankintapalvelut on pyytänyt tarjouksia Rovaniemen kaupungin ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT 1. Tarjouspyynnön kohde Perusturvakuntayhtymä Karviaisen työikäisten terveyspalvelukeskus pyytää sitovaa tarjousta 2 hammashammashoitokoneyksikön toimittamisesta kuntayhtymän

Lisätiedot

Valitusosoitus. OIKAISUVAATIMUSOHJE (numero 1 A)

Valitusosoitus. OIKAISUVAATIMUSOHJE (numero 1 A) Valitusosoitus OIKAISUVAATIMUSOHJE (numero 1 A) Päätökseen tyytymätön, mikäli päätös ei ole luonteeltaan yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa, voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Riihimäen kaupungin

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

Rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen

Rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (6) Tesomankadun 1. vaiheen 2017 rakennusurakan tilaaminen TRE:7379/10.03.02/2017 Lisätietoja päätöksestä Rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen, puh. 040 506 8600

Lisätiedot

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet O I K A I S U V A A T I M U S O H J E E T Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta ei kä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (7) Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen rehtori Hankintapäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (7) Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen rehtori Hankintapäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (7) KIRDno-2017-480 Musiikkiopiston pianohankinta/ tarjouskilpailun ratkaiseminen Hankinnan kohde Musiikkiopiston pianot Tarjouspyyntö ja hankintamenettely Kirkkonummen

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Kunnossapitopäällikkö Hankintapäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Kunnossapitopäällikkö Hankintapäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) KIRDno-2017-380, teräskaiteen valmistus ja asennus kuntoportaisiin. Hankinnan kohde Teräskaiteen valmistus ja asennus Jerikonmäen kuntoportaisiin. Tarjouspyyntö

Lisätiedot

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 15.10.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunkisuunnitteluvirasto 2/2014 Hallinto-osasto/Ksv 29.04.2014 Hallintopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunkisuunnitteluvirasto 2/2014 Hallinto-osasto/Ksv 29.04.2014 Hallintopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 2 Helsingin kaavoituskatsauksen 2014 postijakelun tilaaminen HEL 2014-005868 T 02 08 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti hallinto-osaston viestintäyksikön esityksestä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitos

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitos Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 6 Työterveys Helsinki, fysioterapiapalveluiden hankinta H062-13, optiokauden käyttöönotto HEL 2017-001287 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti ottaa hankintapäätökseen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Perusturvalautakunta 25.02.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

Keskushallinto Kaupunginjohtaja Niskasen talon purku-urakka

Keskushallinto Kaupunginjohtaja Niskasen talon purku-urakka ASIA Niskasen talon purku-urakka ASIANOSAISET SELOSTUS ASIASTA Ahosen Eristys- ja rakennuspalvelu Oy, Delete Finland Oy, Democon Service Oy, Maamerkki Infra Oy, Maanrakennus T. Mäkelä Oy, Porin PSV Oy,

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Rakennuttamispäällikkö Hankintapäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Rakennuttamispäällikkö Hankintapäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) KIRDno-2017-1008 Gesterbyn Suomenkielisen koulun rakenne- ja kosteustekninen kuntotutkimus sekä sisäilmatutkimus Hankinnan kohde Gesterbyn Suomenkielisen koulun

Lisätiedot

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (6) Suunnittelupäällikkö, Kaupunkiympäristön

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (6) Suunnittelupäällikkö, Kaupunkiympäristön Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (6) Ilmailunkadun lisäkaista Tampereen Messu- ja Urheilukeskukselta länteen, katu- ja rakennussuunnitelma, Härmälä TRE:5035/10.03.02/2017 Lisätietoja päätöksestä Suunnittelupäällikkö

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Tietäväinen Milko. Esittelijä: Mikko Nurminen. Päätösehdotus MPV Infrarakenne Oy:n tarjous hylätään.

Valmistelija / lisätiedot: Tietäväinen Milko. Esittelijä: Mikko Nurminen. Päätösehdotus MPV Infrarakenne Oy:n tarjous hylätään. Tampere Ote pöytäkirjasta 4/2017 1 (6) 62 Siikin alikulkukäytävän rakentaminen -rakennusurakka TRE:282/02.07.01/2017 Valmistelija / lisätiedot: Tietäväinen Milko Valmistelijan yhteystiedot Rakennuttamispäällikkö

Lisätiedot