Kyh Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE"

Transkriptio

1 Kyh Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE

2 SISÄLLYS I YLEISTÄ HANKINNOISTA 1. Hankintaohjeiden tarkoitus 3 2. Käsitteitä 3 II HANKINTAPROSESSI 3. Hankintaprosessi eli kilpailuttamisen keskeiset vaiheet 4 A. Hankintatarpeen tunnistaminen 5 B. Tarjouskilpailuun valmistautuminen 5 C. Tarjouskilpailu 5 D. Hankintapäätös 6 E. Hankintapäätöksen täytäntöönpano ja sopimuksen tekeminen 6 4. Käytettävissä olevat hankintamenetelmät 7 5. Tarjouspyyntö 8 6. Tarjouspyynnön julkaiseminen 9 7. Tarjousten vastaanotto ja avaaminen 9 8. Tarjousten hylkääminen 9 9. Tarjousten arviointi ja toimittajan valinta Hankintapäätös ja sen pöytäkirjaus Päätöksen täytäntöönpano Jälki-ilmoituksen tekeminen Muutoksenhaku hankintapäätöksestä 11 III HANKINTASOPIMUKSEN TEKEMINEN 12 IV LÄHTEET 12 V LIITTEET 12 Liite 1. Hankintaprosessi kaavio 13 Liite 2. Tarjouspyyntö malli 14 Liite 3. Hankintapäätös malli 20 2

3 Liite 4. Hankintasopimus malli 25 3

4 I YLEISTÄ HANKINNOISTA 1. HANKINTAOHJEIDEN TARKOITUS Julkisia hankintoja säätelee hankintalaki. Lain tarkoituksena on kilpailun aikaansaaminen, tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu sekä avoimuus. Hankintalainsäädäntö perustuu hankintadirektiiveihin, jotka on saatettu voimaan kansallisella lainsäädännöllä. Karviaisen hankintaohjeisiin on koottu keskeisimmät julkisiin hankintoihin liittyvät ohjeet ja määräykset sekä kuvattu hankintaprosessi ja siinä huomioitavat seikat. Hankintaohjeiden on tarkoitus yhtenäistää eri yksiköiden hankintakäytäntöjä ja opastaa hankintoja tekeviä henkilöitä hankintaprosessin läpiviemisessä. Julkiset hankinnat jakautuvat kolmeen eri ryhmään niiden taloudellisen arvon perusteella: a) kansallisen kynnysarvon alittavat b) kansallisen kynnysarvon ylittävät c) EU-kynnysarvon ylittävät 2. KÄSITTEITÄ Hankinta on tavaroiden ja palvelujen ostamista sekä urakalla teettämistä taloudellista vastiketta vastaan. Hankinnan arvo on koko sopimuskauden hinta Hankintayksikkö on hankinnan suorittava organisaatio eli Ptky Karviainen. Julkisen hankintayksikön tulee noudattaa hankinnoissaan hankintalakia. Hankintayksikkö toimii hankinnassa sopimuksen tekijänä ja tilaajana. Kilpailuttaminen merkitsee markkinoiden mahdollisimman suurta hyödyntämistä. ns. hovihankkijoiden käyttö kielletty ns. kumppanuussopimuksetkin edellyttävät kilpailuttamista suora hankinta sallittu vain erityisistä syistä paikallisilla yrittäjillä ei erityisasemaa Tilaaja on hankintayksikkö, joka toimii hankintalain tarkoittamana hankinnan kilpailuttajana (vrt. hankintayksikkö). Tilaajaksi kutsutaan myös hankintasopimuksen toteuttamiseen liittyvän tavaran, palvelun tai rakennustyön tilaajaa samoin kuin suorassa hankinnassa toimivaa hankintayksikön edustajaa (vrt. ostaja). Ehdokas tavaran toimittaja tai palvelun tuottaja, joka on ilmoittanut halukkuutensa osallistua hankintakilpailuun tai jolta on pyydetty tarjous. Tarjoaja on tavaran toimittaja tai palvelun tuottaja, joka on jättänyt tarjouksen. Toimittaja tavaran toimittaja, palvelun tuottaja tai urakoitsija, joka tarjoaa markkinoilla tuotteitaan tai palveluitaan. Toimittajaksi kutsutaan myös hankintakilpailun voittanutta tilaajan sopijakumppania, joka vastaa hankintasopimuksesta. Tuottaja ks. toimittaja Ostaja on hankinnan tai ostotapahtuman käytännön toteuttaja hankintayksikön edustajana. Hankintasopimuksessa kuvataan hankinta ja sen ehdot ja se on sopimuksen molemmille osapuolille yhtäpitävä. Koskee tavaran toimittamista, palvelun tuottamista tai rakennustyön tekemistä. Hankintalaissa hankintasopimukseksi kutsutaan osapuolten välistä kirjallista sopimusta. Tavarahankintasopimus koskee irtaimen tavaran ostoa, vuokraamista tai leasingvuokraamista perinteisin sopimuksin tai puitesopimuksin, puitejärjestelyin tai osto-optioin. Tavarasopimus voi lisäksi koskea hankintaan liittyvää kokoamis- ja asennustyötä. Mikäli hankintaan liittyy rahoitus, on hankintahinta ja rahoituskustannus eriteltävä (selvitettävä edullisin rahoitusvaihtoehto). Palveluhankintasopimus koskee pääosin palvelun ostamista. Puitesopimus tehdään yhden tai useamman tavaran- tai palveluntoimittajan kanssa ja siinä sovitaan tietyn ajan kuluessa tehtäviin hankintoihin sovellettavista hinnoista, määristä ja muista ehdoista. Puitejärjestely on puitesopimuksiin kuuluva menettely silloin, kun hankinnan suuruus ylittää kynnysarvot. Hankintamenettelyt ovat hankintalaissa mainitut erilaiset tavat toteuttaa hankintakilpailu. Avoin menettely Rajoitettu menettely Neuvottelumenettely

5 Suorahankinnassa hankinta tehdään ilman tarjouskilpailua yhdeltä tai useammalta toimittajalta. Tarjouskilpailu on hankintaprosessin vaihe, jolla hankintayksikkö pyrkii tarjouspyynnöllä löytämään edullisimman toimittajan. Kynnysarvo on hankintalaissa kerrottu euromääräinen arvonlisäveroton vähimmäisarvo. Kansallinen kynnysarvo: hankinta tulee kilpailuttaa Suomessa toimivien toimittajien kesken EU-kynnysarvo: hankinta tulee kilpailuttaa EU-maissa toimivien toimittajien kesken Hilma-kanava: Sivusto jossa on ilmoitettava kaikki kynnysarvot ylittävät hankinnat. Ennakkoilmoitus kertoo tulevan vuoden aikana suunnitelluista, EU-kynnysarvon ylittävistä hankinnoista. Hankintailmoituksella annetaan mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuun tai tehdä osallistumishakemus. Jälki-ilmoitus on hankintailmoituksen jälkeinen ilmoitus voittaneesta tarjouksesta EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa. Osallistumishakemus on hakemus, jolla ehdokas pyytää saada osallistua tarjouskilpailuun. Tuoteryhmä on Euroopan yhteisöjen tilastollisen tuotenimikkeistön (CPV) mukainen tavaran tai palvelun tekninen ryhmittely viitenimikkeistöin ja numeroin. JYSE = julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot; ks. internet. II HANKINTAPROSESSI 3. HANKINTAPROSESSI ELI KILPAILUTTAMISEN KESKEISET VAIHEET Kaaviona liitteessä 1. A. Hankintatarpeen tunnistaminen B. Tarjouskilpailuun valmistautuminen = kilpailun edellytysten luominen C. Tarjouskilpailu D. Hankintapäätös E. Hankintapäätöksen täytäntöönpano ja sopimuksen tekeminen A. Hankintatarpeen tunnistaminen Ennen uuden tuotteen ostamista tulee aina selvittää, onko jossain toisessa Karviaisen yksikössä vastaava tuote, jota voidaan käyttää. Tulee myös selvittää, kannattaako tuote ostaa vai vuokrata. Kun on päädytty ostamiseen, tulee arvioida hankinnan euromääräinen suuruus. Tämä määrää sen, tarvitaanko virallista kilpailutusta ja jos tarvitaan, onko se Suomen vain EU:n laajuinen kilpailutus. Hankinnan arvo alle euroa Ei sovelleta hankintalakia eli hankintayksikkö voi itse valita hankintamenettelyn. Kustannustietoisuus tulee muistaa myös pienhankinnoissa. Hankinnasta päättää keskuspäällikkö. Hankinnan arvo euroa Ei sovelleta hankintalakia eli hankintayksikkö voi itse valita hankintamenettelyn. Markkinat pitää hyödyntää mahdollisimman edullisen hankinnan aikaan saamiseksi. Olennaista on riittävän, tasapuolisen ja syrjimättömän kilpailun aikaan saaminen. Sovelletaan vastaavanlaista hankintamenettelyä kuin suuremmissa hankinnoissa. Menettelytavan valinnan ja hankintapäätöksen ei tarvitse kuitenkaan olla samalla tavalla perusteltu kuin hankintalakia sovellettaessa. Kilpailutus voidaan suorittaa esim. lähettämällä tarjouspyyntö useammalle tiedossa olevalle toimittajalle. Hankinnasta päättää linjajohtaja. Tavarahankinnan arvo yli euroa, mutta alle euroa Terveys- tai sosiaalipalveluhankinnan arvo yli euroa, mutta alle euroa Ylittävät kansallisen kynnysarvon. Sovelletaan hankintalakia eli hankinta on pakko kilpailuttaa kansallisesti. Alle euron hankinnasta päättää linjajohtaja tai hallinto- ja talouspäällikkö ja euron hankinnasta kuntayhtymän johtaja. Hankinnan arvo yli euroa 5

6 Ylittää EU-kynnysarvon. Sovelletaan hankintalakia eli hankinta on pakko kilpailuttaa EU:n alueella. Alle euron hankinnasta päättää kuntayhtymän johtaja ja sitä suuremmista hankinnoista kuntayhtymän hallitus. B. Tarjouskilpailuun valmistautuminen määritellään tavaralle tai palvelulle asetettavat vaatimukset tehtävän määrittely ei saa suosia ketään yrittäjää tai mitään tuotetta tai palvelua hankintalaki velvoittaa ilmoittamaan kynnysarvot ylittävät hankinnat Hilmassa valitaan käytettävä hankintamenettely (ks. kohta "Käsitteet") C. Tarjouskilpailu Voidaan käynnistää vasta, kun B-kohdassa mainitut tarjouskilpailun edellytykset on varmistettu. Tarjouspyyntö on kilpailuttamisen keskeisin asiakirja (ks. kohta 4.) lähetettävä samanaikaisesti tarjouksentekijöille täydentäminen ennen laskenta-ajan päättymistä vielä mahdollista. Asiakirjat tulisi kuitenkin laatia niin, ettei täydentämisiin olisi tarvetta viedään Dynasty -asianhallintajäjestelmään julkaistaan HILMA -kanavalla sekä Karviaisen www-sivuilla Tarjousten avaamistilaisuus ei ole julkinen toimitus (ks. kohta 6) tarjoukset avataan yleensä "viranhaltijatiimissä" avaamisesta tehdään avauspöytäkirja avaamisesta huolehtii hallinnon toimistosihteeri 6

7 Hylättävät tarjoukset myöhästyneet tarjoukset on hylättävä tarjouspyynnön vastaiset tarjoukset on hylättävä erityistä huomiota on kiinnitettävä tarjoajien kelpoisuuteen, jonka varmistamiseksi tarjoajia pyydetään toimittamaan tarjouksen liitteenä kaupparekisteriote ennakkoperintärekisteriote todistus maksetuista sosiaaliturva- ja työeläkemaksuista selvitys käytettävistä alihankkijoista Tarjousten vertailu on suoritettava etukäteen ilmoitetun valintaperusteen mukaisesti asetettuja arviointi- eli vertailukriteereitä on sovellettava objektiivisesti laadun vertailu juridisesti pitävästi on hankalaa. Mitä tarkemmat ehdottomat vaatimukset hankittavalle tuotteelle/palvelulle asetetaan, sitä enemmän voidaan käyttää valintakriteerinä hintaa eikä laadullista vertailua tarvitse tehdä vertailu- ja päätösvaiheessa ei saa ottaa käyttöön uusia vertailukriteereitä saaduista tarjouksista tehtävä yleensä vertailutaulukko Ns. tinkimiskierrokset ovat kiellettyjä hankkeen perusteltu supistaminen/laajentaminen on poikkeuksellisesti sallittu tarkastuskierroksen käynnistämiselle tulee olla hyväksyttävä perusteltu syy tilanteen aito muutos/muuttuneet suunnitelmat yms. tarjoukset ylittävät budjetoidut määrärahat tarkistettujen tarjousten korreloiduttava suunnitelmamuutoksiin pelkästään uusi hintakilpailu ei ole sallittu = tinkimistä Oman kunnan yrittäjän suosiminen on kielletty. D. Hankintapäätös Hallinnollinen päätös, jossa todetaan kilpailun tulos. Tehdään Dynasty asianhallintajärjestelmässä. Valittava edullisin tarjous (ks.kohta 8) tarjouspyynnön mukaisin perustein joko kokonaistaloudellisesti edullisin (voidaan huomioida myös laatuseikkoja) hinnaltaan halvin Perusteltava pohjana viranhaltijan valmistelu/esittely vertailulaskelmin keskeistä tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden toteutuminen on ilmettävä, miten asetettuja vertailukriteerejä on sovellettu asetettuja vertailukriteereitä on sovellettava objektiivisesti vertailu- ja päätösvaiheessa ei saa ottaa käyttöön uusia vertailukriteereitä Annettava tiedoksi muutoksenhakuosoituksin a) erillistiedoksianto tarjouksen tekijöille (tavallinen kirje riittää; hallinnon toimistosihteeri lähettää) b) yleisesti nähtäväksi asettaminen kunnallishallinnon yleisten periaatteiden mukaisesti Muutoksenhakumahdollisuus hankintapäätökseen a) hankintaoikaisu hankintayksikölle b) valitus markkinaoikeuteen E.Hankintapäätöksen täytäntöönpano ja sopimuksen tekeminen Päätöksen täytäntöönpano sopimuksen tekeminen on päätöksen konkreettinen täytäntöönpanotoimi sopimuksen tekemistä on yleensä odotettava, koska muutoksenhakumahdollisuus Sopimuksen syntyminen voi syntyä ilman kirjallista sopimusta valintapäätöksen ilmoittamisella hankintalaki edellyttää kirjallista sopimusta, vaikka sopimus voi syntyä ennen sen allekirjoittamista kirjallista sopimusta ei saa EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa laatia ennen kuin on kulunut 7 pv muutoksenhakuajan päättymisestä = päätös + 7 pv tiedoksianto + 14 pv muutoksenhakuaika + 7 pv karenssiaika tarjouspyyntöön tai päätökseen voidaan lisätä lause "Hankintasopimus syntyy sopimuksen allekirjoittamisella." 7

8 sopimusneuvotteluissa käydään solmittava sopimus tarkasti läpi yhdessä toimittajan kanssa ja sovitaan toimituksen yksityiskohdista Sopimuksen oikeudellinen rakenne yleensä normaali yksityisoikeudellinen sopimus sopimusehtoina alan yleiset sopimusehdot; sosiaali- ja terveysalalla JYSE 2009/TAVARAT tai JYSE 2009/PALVELUT, joka on ilmoitettava tarjouspyyntöasiakirjoissa Hankintapäätös ja sen perustelut ovat julkisia asiakirjoja tarjoushinnat ja tarjousten vertailuun vaikuttaneet hintaerittelyt ovat julkisia poikkeuksena liikesalaisuudet (ei yleensä esiinny hankinta-asiakirjoissa) 4. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT HANKINTAMENETTELYT Avoin menettely hankinnasta ilmoitetaan julkisesti = tehdään hankintailmoitus Hilmaan kaikilla halukkailla toimijoilla on mahdollisuus pyytää tarjousasiakirjat ja tehdä tarjous käytännössä tarjouspyyntö laitetaan Karviaisen internet-sivuille, jossa se on kaikkien saatavilla käytetään erityisesti kun hankitaan selkeästi määriteltäviä tuotteita tai palveluita kun kysymyksessä on hankinta, joka voidaan ratkaista vain hinnan perusteella hankintapäätös tehdään saatujen hyväksyttävien tarjousten perusteella tarjouksia voi tulla paljonkin, jolloin tarjousten vertailusta muodostuu työläs prosessi Rajoitettu menettely tarjouksia pyydetään määrätyltä joukolta toimittajia, jotka arvioidaan luotettaviksi ja toimituskykyisiksi suorittaman aiottu hankinta Hilmaan tehdään hankintailmoitus, jossa kerrotaan, miten kilpailuun voi ilmoittautua hankinnasta kiinnostuneiden yritysten tulee ilmoittautua eli jättää osallistumishakemuksensa hankintayksikölle määräaikaan mennessä tarjouskilpailuun hyväksyttävät toimittajat on valittava niiden osallistumishakemuksen lähettäneiden ehdokkaiden joukosta, jotka täyttävät hankintalain edellyttävät ja hankintayksikön asettavat ominaisuudet ja muut vaatimukset hankintayksikkö voi ennalta rajata niiden ehdokkaiden lukumäärän, joille tarjouspyyntö lähetetään lukumäärä tai vaihteluväli on ilmoitettava hankintailmoituksessa tarjoajia on kutsuttava hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävä määrä (min 5 kpl) todellisen kilpailun varmistamiseksi tarjousasiakirjat lähetetään vain hankintayksikön valitsemille ehdokkaille samanaikaisesti käytetään erityisesti kun huomiota on kiinnitettävä ehdokkaiden soveltuvuuteen kun toimittajan valinta suoritetaan tarjousten kokonaistaloudellisuuden perusteella hankintapäätös tehdään saatujen hyväksyttävien tarjousten perusteella Neuvottelut avoimessa ja rajoitetussa menettelyssä: Erityisin perustein tarjoajien kanssa voidaan käydä hankintaneuvotteluja, joiden tarkoituksena on selventää tai täsmentää tarjouksen sisältöä taikka tilaajan vaatimuksia. Tarjoajien tasapuolinen kohtelu ei kuitenkaan saa vaarantua. Neuvottelun tulee käydä kaikkien tarjousten tekijöiden kanssa. Neuvottelut yksinomaan tarjoushinnan tarkistamiseksi eli ns. tinkikierrokset ovat kiellettyjä. Neuvottelumenettely voi tapahtua usealta eri toimittajalta saadun tarjouksen perusteella tai neuvotellen heidän kanssaan ilman tarjousmenettelyä neuvottelumenettely ilman kilpailua on sallittua jos hankittavan palvelun luonne tai asiaan liittyvät riskit eivät poikkeuksellisesti salli etukäteistä kokonaishinnoittelua jos hankittava palvelu on luonteeltaan henkinen palvelu (osaamispalvelu) taikka vakuutus-, pankki- ja sijoituspalvelujen osalta, kun sopimuserittelyä ei voida laatia niin tarkasti, että paras tarjous voitaisiin valita avointa tai rajoitettua menettelyä noudattaen ei ehdottomasti edellytetä yksityiskohtaista tarjouspyyntöä tai tarjousta. Hankittavan tuotteen, palvelun tai urakan sisältö ja sopimuksen reunaehdot tarkentuvat neuvottelujen yhteydessä. ilman erityisiä perusteluita voidaan käyttää kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa Suora hankinta hankinta ilman kilpailuttamista 8

9 tilaus tehdään joko suoraan ilman tarjouspyyntöä tai yhdeltä tai usealta toimittajalta pyydetyn tarjouksen perusteella ilman tarjouskilpailua sallittu vain erityisin perustein, joita on tulkittava suppeasti EU-kynnysarvon alittavissa yksittäisissä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalvelujen hankinnoissa, jos perinteinen kilpailuttaminen tai toimittajan vaihtaminen olisi ilmeisen kohtuutonta tai erityisen epätarkoituksenmukaista asiakkaan kannalta merkittävän hoito- tai asiakassuhteen turvaamiseksi kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa avoimessa tai rajoitetussa menettelyssä ei ole saatu lainkaan ehdokkuushakemuksia tai tarjouksia edellyttäen, että alkuperäisiä sopimusehtoja ei olennaisesti muuteta teknisistä tai taiteellisista taikka yksinoikeuden suojaamiseen liittyvistä syistä ainoastaan tietty toimittaja voi valmistaa tai toimittaa hankittavan tavaran tai palvelun hankintayksiköstä riippumattoman, ennalta arvaamattoman kiireen vuoksi (hankala näyttää kiire toteen, jos päätöksestä valitetaan markkinaoikeuteen) jos tavaran valmistus tai työn tekeminen tapahtuu tutkimusta, kokeilua, tuotekehitystä tai tieteellistä tutkimusta varten hankinta voidaan tehdä poikkeuksellisen edullisesti (esim. toimittajan liiketoiminnan lopettamisen vuoksi) kysymyksessä on tavarahankinnan lisätilaus tai palveluhankinnan lisäpalvelu, jos toimittajan vaihtaminen aiheuttaisi suhteettoman suuria teknisiä vaikeuksia, lisäkustannuksia tms. (esim. käytössä olevien atk-ohjelmien lisäosat) sopimus saa kestää max 3 v. sopimuksen kokonaisarvo saa olla enintään 50 % alkuperäisen hankinnan arvosta päätös suoran hankinnan käyttämisestä on perusteltava, koska tällöin poiketaan hankintalain edellyttämästä kilpailuttamisvelvollisuudesta 5. TARJOUSPYYNTÖ Tarjouspyyntö on hankinnan tärkein asiakirja ja se tulee laatia huolellisesti. Tarjouspyynnössä määritellään hankittava tuote tai palvelu; tarjouspyynnössä kerrotaan, mitä ollaan ostamassa. Tarjouspyynnössä määritellään ne ehdottomat edellytykset, jotka kaikkien tarjousten on täytettävä. Kun määrittely tehdään selkeästi, tarjouksen tekijä voi tehdä yksiselitteisen tarjouksen, joka on vertailukelpoinen muiden kanssa. Tarjouspyynnössä on hankinnan luonteesta, laadusta ja arvosta riippuen ilmoitettava esimerkiksi: 1) tiedot hankintayksiköstä 2) hankinnan sisältö eli hankittavien tavaroiden ja palvelujen määrä ja erityisominaisuudet myös toimitukselta edellytettävät laatuvaatimukset 3) sovellettava hankintamenettely 4) ilmoitus toimittajien kelpoisuusvaatimuksista ja sen osoittamiseksi vaadittavista asiakirjoista 5) tarjouksen valintaperusteet (kokonaistaloudellisesti edullisin/halvin tarjous) ja yksityiskohtaiset valintakriteerit laatukriteerien kanssa oltava varovainen päätöksessä on pystyttävä osoittamaan, miksi voittanut tuote on laadultaan parempi kuin hävinnyt tuote vaadittavat ominaisuudet turvallisempi vaihtoehto (esim. autossa päästörajat) 6) voidaanko kokonaistarjouksen lisäksi tehdä osatarjouksia tai vaihtoehtoisia tarjouksia yleensä vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä, koska niiden vertailu on vaikeaa 7) vaatimus huolto- ja käyttöohjeista sekä koulutuksesta, joiden tulee sisältyä tarjoukseen 8) mahdollisten varaosien saantimahdollisuudet, tuotteen huolto- ja korjausmahdollisuudet ym. 9) hankittavan tavaran toimitusaika ja paikka (paikat) 10) määräaika tarjousten jättämiselle sekä osoite, johon tarjous on toimitettava samoin kuin tarjoukseen merkittävä tunnus 11) kuinka pitkään tarjouksen pitää olla voimassa 12) maksuehdot ja mahdolliset vakuudet 13) edellytetäänkö tarjoukselta kiinteää hintaa vai hyväksytäänkö myös hinnanmuutosperusteeseen sidottu hinta, jolloin sidonnaisuus ilmoitetaan tarjouspyynnössä esim. "Optiovuonna hintaa voidaan tarkistaa siltä osin kuin tuotteen hankintavaluutassa tapahtuu yli 20 %:n muutos verrattuna Euroopan Keskuspankin keskikurssiin tarjouksen jättöpäivästä tai mikäli viranomaisten määräämissä maksuissa tai toimittajahinnoissa tapahtuu muutoksia. Hinnanmuutos edellyttää kirjallisen ilmoituksen neljä (4) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. " 14) vakuuttamisvelvollisuus 15) asiakirjoista mahdollisesti perittävä maksu tarjouspyynnön toimittamisesta ei yleensä pyydetä maksua 16) tarjousten laatimiskieli tai kielet, jota sopimusta sovellettaessa käytetään 17) sovellettavat toimialakohtaiset yleiset sopimusehdot JYSE 2009 /TAVARAT, JYSE 2009/PALVELUT 9

10 18) sopimukseen sovellettava laki (noudatetaan Suomen lakia) 19) erimielisyyksien käsittelypaikka "Mikäli erimielisyyksistä ei neuvotteluteitse päästä sovintoon, ratkaisee riitaisuudet ensimmäisenä oikeusasteena Lohjan käräjäoikeus Suomessa." 20) EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa viittaus mahdollisesti julkaistuun ennakko- ja hankintailmoitukseen Liitteessä 2 on esimerkki tarjouspyynnöstä. Kursivoidulla tekstillä ne asiat, jotka muuttuvat hankinnan kohteen mukaan. Tavallisella tekstillä suositustekstit. Tarjouspyyntö tallennetaan Dynasty asianhallintajärjestelmään. 6. HANKINTAILMOITUS JA TARJOUSPYYNNÖN JULKAISEMINEN Hankintailmoitus Hankintayksikön, joka aikoo hankkia tavaraa tai palveluja on julkaistava hankintailmoitus, jossa hanke on yleisellä tasolla yksilöity. Ilmoitus tulee tehdä Kansallisen tai EU-kynnysarvon ylittävästä hankinnasta HIL- MA kanavalle. Hankintailmoituksella käynnistetään varsinainen tarjouskilpailu avoimessa menettelyssä ja osallistumishakemusten jättäminen rajoitetussa mennettelyssä. Hankintaa koskevat yksityiskohdat ilmenevät tarjouspyyntöasiakirjoissa. Hankintailmoituksen tekemisestä on hankintalaissa ja -asetuksessa samoin kuin sähköistä ilmoituskanavaa koskevassa HILMA kanavan käyttöä koskevissa ohjeissa yksityiskohtaiset menettelytapaohjeet (www.hankintailmoitukset.fi). Tarjouspyyntö tulee sivustolle jättämistä seuraavana päivänä, mikäli ilmoitus on jätetty ennen klo 14. Vasta HILMA:ssa julkaisun jälkeen tarjouspyyntö voidaan julkaista muualla. Karviaisen hankintailmoitukset julkaistaan Karviaisen internet -sivuilla kohdassa "Hankinnat". Tarjouksesta kiinnostuneet saavat tarjouspyynnön ja sen liitteet avaamalla hyperlinkin. Näin toimien säästytään tarjouspyyntöjen postittamiselta. Esimerkki: Perusturvakuntayhtymä Karviainen kilpailuttaa 2-4 hammashoitokoneyksikön toimittajan. Tarjoukset tulee jättää klo mennessä osoitteeseen: Perusturvakuntayhtymä Karviainen PL 114 (käyntiosoite Asemantie 30) Nummela Kuoreen merkintä "Hammashoitoyksikkö" Tarjouspyyntö (pdf) Liite 1, tarjouslomake hammashoitokoneyksikkö (xls) Vanhoille toimittajille on luvallista ilmoittaa kilpailutuksen alkamisesta esim. sähköpostilla, jossa kerrotaan, mistä kilpailutusasiakirjat löytyvät. 7. TARJOUSTEN VASTAANOTTO JA AVAAMINEN Saapuneet tarjoukset kirjataan ja niiden päällykseen merkitään tarjouksen saapumisaika ja vastaanottajan nimi. Tarjoukset säilytetään avaamattomina niiden avaamistilaisuuteen sakka. Tämän tekee Karviaisen postin vastaanottava toimistosihteeri. Hallinnon toimistosihteerit avaavat tarjoukset ilman julkisuutta. Avaamistilaisuudesta laaditaan avaamispöytäkirja, joka tallennetaan Dynasty -ohjelmaan. Tarjousten tietoja ei saa julkistaa ennen lopullisen hankintapäätöksen tekemistä. 8. TARJOUSTEN HYLKÄÄMINEN Tarjous on hylättävä: a) jos se on tarjouspyynnön vastainen 10

11 b) jos tarjoushintaa ei ole annettu yksiselitteisesti tai tarjouksessa ei ole esitetty vaadittuja hintaerittelyjä (yksikköhinnat) c) jos tarjouksentekijä on tarjousmenettelyssä toiminut vilpillisesti taikka muuten lain tai hyvän kauppatavan vastaisesti d) jos tarjous saapunut määräajan päättymisen jälkeen. Myöhästynyt, mutta ennen avaustilaisuutta saapunut tarjous voidaan kuitenkin ottaa huomioon kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa. Lisäksi tarjouksen voi hylätä: a) jos kaikki tarjoukset ylittävät olennaisesti tarkoitukseen varatut määrärahat tai hankinta osoittautuu tarpeettomaksi b) jos tarjoushinta on niin alhainen, että on ilmeistä, ettei hankintaa myyjän taloudelliset edellytykset huomion ottaen voida tarjouksen mukaisesti täyttää. Pidettävä mielessä erityisesti palvelujen hankinnassa. Hylätyt tarjoukset ilmoitetaan hankintapäätöksessä. 9. TARJOUSTEN ARVIOINTI JA TOIMITTAJAN VALINTA Hyväksytyt tarjoukset on vertailtava tarjouspyyntöön sisältyvien kaikkien ehtojen mukaisesti. Mukaan ei saa ottaa uusia vertailuperusteita. Vertailun suorittaa hankkivan keskuksen päällikkö käyttäen apunaan työntekijöiden asiantuntemusta. Tarjouksia vertailtaessa tehdään vertailutaulukko, jotta eri arviointiperusteiden pisteytys muistetaan tehdä jokaisen tarjoajan kohdalla kaikkien vertailukriteerien osalta. Tarjouksista on hyväksyttävä joko se, joka on asianomaista hankintaa koskevan valintaperusteen mukaan kokonaistaloudellisesti edullisin (mukana laatu) tai joka on hinnaltaan edullisin. 10. HANKINTAPÄÄTÖS JA SEN PÖYTÄKIRJAUS Hankinnan suuruus Hankintapäätöksen tekijä enintään keskuspäällikkö palvelulinjajohtaja tai hallinto- ja talouspäällikkö kuntayhtymän johtaja yli kuntayhtymän hallitus Viranhaltija laatii hankintapäätöksen. Hallituksen päätös käy ilmi hallituksen kokouspöytäkirjasta. Hankinta-asioissa päätös on laadittava siten, että siitä ilmenee hankintatapahtuman keskeiset vaiheet. Keskeistä on hankintapäätös perusteluineen. Päätökseen tulee sisällyttää yleiskuvaus hankintatapahtumas- 11

12 ta. Hankinnan luonteesta ja laajuudesta riippuen siitä tulisi ilmetä mm. seuraavat asiat tarvittavin perusteluin: a) hankinnan yleiskuvaus b) hankittava tavara tai palvelu c) käytetty hankintamenettely d) miltä yrityksiltä tarjouksia on pyydetty e) ketkä ovat antaneet tarjouksen f) tarjouksen avaustilaisuuden luonne g) tarjoajien kelpoisuus h) yritysten mahdollinen sulkeminen kilpailusta i) tarjousten tarjouspyynnönmukaisuus/mahdollinen hylkääminen j) tarjouksia koskevat tarkistusneuvottelut, jos sellaisia on pidetty k) tarjousten vertailu vertailutaulukkoineen l) voittaneen tarjouksen valinta perusteluineen tarjouspyynnössä esitetyin valinta- ja arviointiperustein m) mahdolliset muut perustelut n) maininta sopimuksen syntymisajankohdasta o) muutoksenhakuohjeet Liitteessä 3. on esimerkki hankintapäätöksestä. Hankintapäätös tallennetaan Dynasty ohjelmaan ja lähetetään kaikille tarjouksen jättäneille (myös hylätyn tarjouksen jättäneille). 11. PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 12. JÄLKI-ILMOITUKSEN TEKEMINEN Hankintayksikön on lähetettävä EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa voittaneesta tarjouksesta jälki-ilmoitus HILMA:an lain edellyttämässä määräajassa. Jälki-ilmoituksen kautta EU:n kilpailuviranomaisten on mahdollisuus seurata sisämarkkinoiden toimivuutta. Jälki-ilmoitus ei saa sisältää tietoja, joiden julkaiseminen olisi yleisen edun vastaista tai saattaisi vaarantaa liiketietojen säilymistä luottamuksellisina. 13. MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSESTÄ Valitus markkinaoikeuteen Julkista hankintaa koskevaan päätökseen voi hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen. Valittaminen on mahdollista, mikäli hankinnan arvo ylittää vähintään kansallisen kynnysarvon. Valituksen voi tehdä tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee. Valitus on tehtävä pääsääntöisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä. 12

13 EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa hankintayksikkö ei saa tehdä hankintasopimusta, jos asiasta on valitettu markkinaoikeuteen. Hankinnan voi väliaikaisesti järjestää tilaamalla sen hankintamenettelyyn osallistuneelta tai aiemmalta toimittajalta, jollei hankintaa voida sen luonteen vuoksi lykätä markkinaoikeuden käsittelyn ajaksi. Hankintaoikaisu Hankintayksikkö voi ottaa hankintaoikaisun käsiteltäväkseen omasta aloitteestaan tai asianomaisen kirjallisesta vaatimuksesta. Oikaisun vireille tulosta on ilmoitettava välittömästi niille, joita asia koskee. Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä. Hankintayksikkö voi itse ottaa hankintapäätöksen korjattavakseen 60 päivän kuluessa siitä, kun päätös on tehty. Oikaisu on kuitenkin tehtävä ennen hankintasopimuksen tekemistä. Hankintaoikaisun voi tehdä myös ns. pienhankinnoissa, jotka eivät muutoin kuulu hankintalain soveltamisalaan. Tekemällä hankintaoikaisun hankintayksikkö voi itse poistaa virheellisen päätöksensä tai peruuttaa muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun ja ratkaista asian uudelleen. Edellytyksenä oikaisun käytölle on se, että hankintayksikön päätös perustuu lain soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen, pisteytysvirheeseen tai vertailuperusteita on muutoin sovellettu virheellisesti. Oikaisun lopputuloksena voi olla uuden hankintapäätöksen sijasta myös hankintamenettelyn keskeyttämispäätös. Hankintaoikaisu ei edellytä sen osapuolen tai niiden osapuolten suostumusta, joiden asemaan päätöksen korjaaminen vaikuttaa epäedullisesti. Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä hankintaoikaisun tekemistä tai hankintaoikaisun käsittelyä. Hankintaoikaisu voi koskea myös lainvoimaiseksi tullutta hankintapäätöstä, jos asiaa ei ole saatettu markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Mikäli asiassa on tehty myös valitus markkinaoikeuteen, hankintayksikön on ilmoitettava oikaisun vireille tulosta markkinaoikeudelle ja toimitettava sille oikaisun johdosta tehty päätös. Asianomaisen tekemän hankintaoikaisuvaatimuksen käsittelee kuntayhtymän hallitus. III HANKINTASOPIMUKSEN TEKEMINEN Hankintalaki edellyttää, että hankintapäätöksen tekemisen jälkeen laaditaan kirjallinen sopimus. EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa kirjallisen sopimuksen tekoon ei saa ryhtyä ennen kuin on kulunut 7 päivää muutoksenhakuajan päättymisestä markkinaoikeudessa. Sopimusten laatimisen helpottamiseksi niiden yhteydessä voidaan käyttää alan yleisiä sopimusehtoja, kuten julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja JYSE 2009/TAVARAT tai JYSE 2009/PALVELUT Sen jälkeen, kun sopimus on tehty, hankintayksiköt tai niihin kuuluvat muut tilaajayksiköt hyödyntävät tehtyä sopimusta tekemällä kilpailun voittaneelle yritykselle tavara- tai palvelutilauksia. Nämä toimenpiteet eivät ole hankintasopimuksia, vaan ne ovat aiemmin tehdyn kilpailutetun sopimuksen täytäntöönpanoa. Yksittäisen tavaran hankinnassa ei erillistä hankintasopimusta tarvitse tehdä, vaan sopimus syntyy tilaajan ja tarjouksen tekijän välille välittömästi sen jälkeen, kun tarjouksen tekijä on saanut todisteellisesti tiedon tehdystä päätöksestä ja ottanut siitä selon. Käytännössä tämä tapahtuu 7 vrk päätöksen postituksesta. Erillinen hankintasopimus tehdään, mikäli kyseessä on ns. puitesopimus. Myös palvelujen hankkimisesta tehdään hankintasopimus. Hankintasopimus tallennetaan Dynasty ohjelmaan. IV LÄHTEET Laki julkisista hankinnoista /348 Oksanen, A (2009): Kuntien yleiset hankintaohjeet. Suomen Kuntaliitto. (Kuntaliiton ja TEMin Julkisten hankintojen neuvontayksikön ylläpitämä sivusto) V LIITTEET Liite 1. Hankintaprosessi kaavio Liite 2. Tarjouspyyntö malli Liite 3. Hankintapäätös malli Liite 4. Hankintasopimus malli 13

14 Liite 1. HANKINTAPROSESSI sopimusaika hankinnan oikaisuvaatimusaika toteuttaminen vertailuaika hankintapäätös kilpailuaika tarjousten jättö tarjouspyynnön laadinta-aika ennakkosuunnitteluai- hankintatarve tarjouspyynnön lähettäminen Aika-vaiheet Hankintaprosessin tapahtumavaiheet Hankintatarve on syntynyt Huomioitavaa / kriittistä Selvitä hankinta käsitteenä Tarjouskilpailuun valmistautuminen Tarjouspyynnön laadinta Tutustu olemassa olevaan tarjotaan Tee tarvittaessa markkinatutkimus Tarkista hankintaprosessin eri vaiheet Valitse hankintamenettely Tarjouspyynnön laadinta huolellisesti Mitä ei ole tarjouspyynnössä kohden siihen ei voi vedota myöhem min Tarjouspyynnön lähettäminen Älä kilpailuta vertailun takia Määritä kilpailukohde selvästi Uhraa aikaa tähän vaiheeseen Kynnysarvot - Hilma Kynnysarvo lasketaan koko sopimuskautta Kilpailuaika Ei tarjousten antajien kanssa muuta yhteistyötä kuin tarvittavat lisätiedot pyydettäessä (tasapäisyys) Tarjouspyyntö on julkinen Kun kilpailuaika alkaa hankinnan keskeytys vain, jos tilanne on todella muuttunut Tarjousten jättö Merkitään asiakirjahallintaan saapumiset Vertailuaika Tarjousten saapuminen Avauspöytäkirjan laatimien Tarjousten vertailu Tee vertailut vain hyväksytyistä tarjouksista Hankintapäätös Mahdolliset hylkäämiset / pois sulkemiset ennen vertailua Tarjousten avaaminen ei julkinen tilaisuus Salainen vaihe Tarjouksen voittaa halvin tarjous, ellei toisin ole tarjouksessa esitetty tai maininta puuttuu kokonaan Hankintapäätös on pakollinen Oikaisuvaatimus-aika Odota oikaisuvaatimusaika Tarkista markkinaoikeudelta lainvoimaisuus Hankintasopimus Lainvoimainen päätöksestä 7 vrk + 21 vrk markkinaoikeuteen valitus 14 vrk Aina tehtävä valitun toimittajan kanssa Tilaus tehtävä erikseen 14

15 Sopimusaika Valvo sopimuksen laatua ja toteutumista Liite 2. Tarjouspyyntö -malli TARJOUSPYYNTÖ: HANKITTAVA TAVARA/PALVELU 1. Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi-Uudellamaalla. Kuntayhtymä aloitti toimintansa Kuntayhtymän väestöpohja on n asukasta. 2. Tarjouspyynnön kohde Mitä ollaan hankkimassa ja kuinka paljon 3. Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen Hankintamuotona käytetään avointa/rajoitettua menettelyä. Hankinta on kansallisen/eu-kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus julkisten hankintojen sähköisellä kanavalla (HILMA) ja Perusturvakuntayhtymä Karviaisen internet sivuilla 4. Tarjottavalle tuotteelle/palvelulle asetettavat ehdottomat vaatimukset Esim. tavarahankinnassa: Tarjottavien tuotteiden on oltava terveydenhuoltoon soveltuvia ja niiden tulee täyttää terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (1505/94) ja asetuksen (1506/94) vaatimukset. Kaikilla tarjoajan tarjoamilla tuotteilla tulee olla suomenkieliset käyttöohjeet. Tarjoajan on tarjouksessaan osoitettava, että tarjotut tuotteet täyttävät edellä mainitut määritykset. Tarjottavan hankittava tavara tulee sisältää seuraavat osat / ominaisuudet: 1) 2) 3) jne. 5. Tarjouksen sisältö Tarjous on laadittava suomen kielellä. Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen koskien niin ehtojen soveltuvuutta kuin hankinnan kohdetta ja hankinnalle asetettuja ehtoja. Hankintayksiköllä on oikeus luottaa siihen, että tarjoaja allekirjoituksellaan sitoutuu asetettuihin vähimmäisvaatimuksiin ja tarjouspyynnössä esitettyihin hankinnan muihin ehtoihin. Tarjouksen tulee sisältää seuraavat tiedot: 1. tuotteen tekniset tiedot 2. tarjouksen hintatiedot tarjouspyynnön kohdan 20 mukaisesti 3. voimassa olevat esitteet 4. takuutiedot 5. toimitusaika 15

16 6. referenssiluettelo ja mitä muuta tietoa hankittavasta tuotteesta halutaan (esim. huoltopalvelu, asennus) 6. Toimittajan soveltuvuudelle asetettavat vaatimukset Tarjoajan soveltuvuutta arvioitaessa tarjouskilpailusta suljetaan pois ehdokas tai tarjoaja, joka ei täytä hankintalain 71 :ssä todettuja vaatimuksia. Tarjouskilpailusta suljetaan pois tarjoaja jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi, tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen. 7. Tarjoukseen liitettävät selvitykset ja todistukset Tarjouksessa tulee ilmoittaa tarjoajan Y-tunnus sekä sähköpostiosoite. Tarjoajan tulee toimittaa tarjouksen mukana seuraavat liitteet ja selvitykset: 1. kaupparekisteriote 2. ennakkoperintärekisteriote 3. todistus maksetuista sosiaaliturva- ja työeläkemaksuista 4. selvitys käytettävistä alihankkijoista 5. ilmoitus omistajasta/luettelo osakkaista/osakasrekisteri Tarjoaja vastaa lomakkeissa ilmoitettujen tietojen oikeellisuudesta allekirjoituksellaan. Pyydetyt todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea (3 kk) kuukautta vanhempia tarjouspyynnössä ilmoitetusta tarjousten viimeisestä jättöpäivästä laskettuna. Tarjouksen pyytäjä varaa oikeuden pyytää halutessaan myös muita lisäselvityksiä tai tarkistaa edellä pyydettyjä tietoja hankintaprosessin aikana ennen toimittajan valintaa. 8. Alihankinta Toimittajan tulee ilmoittaa tarjouksessaan, mitä tilaajalle suoritettavia tehtäviä/toimenpiteitä se mahdollisesti teettää alihankkijalla. Ostajalla on oikeus perustellusta syystä kieltää toimittajaa käyttämästä tiettyä alihankkijaa ilmoittamalla tästä kirjallisesti toimittajalle ilman aiheetonta viivytystä. Toimittaja vastaa käyttämänsä alihankkijan työstä ja tuloksista kuten omastaan. Sopijapuoli vastaa myös siitä, että alihankkija noudattaa osaltaan sopijapuolille asetettuja velvoitteita. 9. Valintaperusteet Esimerkki, jos valintaperuste on kokonaistaloudellisuus: Ne tarjoukset, jotka täyttävät tarjoajille tässä tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset, hyväksytään tarjousten vertailuun. Valintaperusteena käytetään kokonaistaloudellisuutta. Tarjoukset pisteytetään alla olevalla tavalla siten, että kokonaispistemäärä voi enintään olla 100 pistettä. Kokonaishinta Kokonaishinnaltaan edullisin tarjous saa maksimi pistemäärän 40 pistettä. Muiden tarjoajien pistemäärä muodostuu suhteessa edullisimpaan tarjoukseen laskentakaavan halvin kokonaishinta x 40 /vertailtava tarjous perusteella. Käyttöominaisuudet 16

17 Käyttöominaisuuksista on mahdollisuus saada maksimissaan 60 pistettä. Tarjotut tuotteet arvioi. Arviot perustuvat käyttäjien Mikäli omalla organisaatiolla ei ole kokemusta ko. koneyksiköstä, hankitaan tietoa referenssilistassa olevista organisaatioista. Tarjottavan tuotteen käyttöominaisuuksina arvioidaan: Ominaisuus maksimipistemäärä 1. 5 p p p p p p p p p p p p p. yht. 60 p. 10.Osatarjoukset Osatarjouksia ei hyväksytä eikä hankintaa tulla jakamaan. 11.Huoltopalvelut Tarjouksessa on ilmoitettava sekä takuuhuoltopalvelun että muun huoltopalvelun toimintatavat. Huoltopalveluista on tarjouksessa ilmoitettava seuraavat asiat: 1. huollon yhteystiedot 2. korjaushuollon vasteaika tilauksesta huollon kohteeseen saapumiseen 3. vuosihuoltosopimuksen hinta ja sisältö 4. muiden huoltojen hinnasto 12.Varaosien saatavuus Tarjotun tuotteen varaosia on oltava saatavana vähintään 10 vuoden ajan. Tarjouksesta on käytävä ilmi varaosien saatavuus. 13.Asennus Tuotteen asennuskustannusten on sisällyttävä tarjoushintaan. Tarjouksessa on selvitettävä liitäntöihin vaikuttavat tekijät. Tarjoukseen on liitettävä koneen asennuskaavio ja mitoitustaulukko. Tilaaja vastaa rakennus-, sähkö-, LVI- yms. töistä. 14.Käyttökoulutus Laitteiden käyttökoulutuksen kustannusten on sisällyttävä tarjotun laitteen kokonaishintaan. Annettavan käyttökoulutuksen määrä on ilmoitettava tarjouksessa. Käyttökoulutus on annettava viimeistään yhden (1) kuukauden kuluttua koneen asennuksesta. 15.Toimitusehto 17

18 Vapaasti perille toimitettuna, pakkauksista purettuna, käyttökuntoon koottuna, paikoilleen asennettuna, vanha hoitokoneyksikkö ja pakkausjätteet pois toimitettuna. Tuotteiden toimitus lähettäjän lukuun vakuutettuna. Toimitusosoitteet ilmoitetaan tilauksen yhteydessä. 16.Tarjouksen toimittaminen Suomenkielinen, sitova ja allekirjoitettu kirjallinen tarjous ja pyydetyt liitteet pyydetään toimittamaan suljetussa kirjekuoressa..201_ klo mennessä osoitteeseen Perusturvakuntayhtymä Karviainen PL Nummela Kuoreen merkitä "Hankittavan tuotteen/palvelun nimi". Liite 1 tulee palauttaa samassa kirjekuoressa tarjouksen kanssa kirjallisesti täytettynä ja allekirjoitettuna sekä sähköisesti joko CD-levylle tai muistitikulle tallennettuna (Excel-taulukkona). Mikäli CD-levyn tai muistitikun tiedot poikkeavat kirjallisesti esitetystä ja allekirjoitetusta liitteestä 1, pätevät tällöin allekirjoitetun kirjallisen liitteen tiedot. Tarjouksia ei oteta vastaan sähköpostitse tai telefax lähetyksinä. Tarjouksen toimittaminen pyydetyssä muodossa annettuun määräaikaan mennessä on tarjoajan vastuulla. Tarjousajan päättymisen jälkeen jätettyjä tarjouksia ei oteta huomioon. 17.Tarjouksen voimassaolo Tarjouksen tulee olla sitova. 201 saakka (niin pitkään, että tilaus ehditään tehdä; yleensä 3-6 kk) 18.Laskutus- ja maksuehto Maksuehto 21 pv netto, kun tuote on hyväksytysti toimitettu ja asennettu, tai lasku saapunut, kumpi näistä ajankohdista on myöhäisempi. Maksut suoritetaan laskua vastaan. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Laskun liitteenä tulee olla lähetysluettelo. 19.Muut ehdot Hankinnassa ja sopimuksen laadinnassa noudatetaan Lakia julkisista hankinnoista (348/2007), Valtioneuvoston asetusta julkisista hankinnoista (614/2007), Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999), Tilaajavastuulakia (1233/ 2006) sekä Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2009 TAVARAT/PALVELUT) mikäli tässä tarjouspyynnössä ei ole määritelty toisin. Tarjouksen pyytäjä pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista. Sillä on oikeus myös hylätä tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset, puutteelliset tarjoukset sekä tarjoukset, joihin ei ole liitetty vaadittuja selvityksiä. Sitoumuksetta tehtyjä tarjouksia ei käsitellä. Tarjouksen pyytäjä ei maksa korvauksia tarjouksen tekemisestä. 20.Hintojen ilmoittaminen 18

19 Hinnat on ilmoitettava arvonlisäverottomina (alv 0 %), euromääräisinä kiinteinä nettohintoina liitteissä 1 ja 2. Hintojen tulee sisältää kaikki mahdolliset alennukset. Tarjoushinnoille ei voi esittää varaumia. Hintojen tulee sisältää kaikki tilausten käsittelystä, pakkaamisesta, toimituksesta ja laskutuksesta aiheutuvat kustannukset. Tarjoajan omien ehtojen liittäminen tarjoukseen tai liitteeseen 1. johtaa tarjouksen hylkäämiseen tarjouspyyntöä vastaamattomana. 21. Hankintapäätös ja hankintasopimus Hankintapäätöksen tekee Perusturvakuntayhtymä Karviaisen NN-päällikkö/NN-palvelulinjajohtaja/johtaja/hallitus. Hankintapäätös perusteluineen annetaan tiedoksi kaikille asianosaisille. (NN= keskuksen tai palvelulinjan nimi) Hankintapäätöksen tekemisen ja lakisääteisen odotusajan jälkeen tehdään hankintaa koskeva kirjallinen hankintasopimus vuonna 2010 hankittavista tavaroista/palveluista tilaajan ja valitun toimittajan kanssa tämän tarjouspyynnön ja Julkisten hankintojen yleisten sopimusehtojen (JYSE 2009 TAVARAT/PALVELUT) pohjalta. Sopimus allekirjoitetaan kun hankintapäätös on saanut lainvoiman. Hankintasopimus syntyy ja tulee sitovaksi vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Sopimusasiakirjat ja niiden sitovuusjärjestys ovat: 1. Tarjouspyyntö liitteineen 2. Sopimus 3. JYSE 2009 TAVARAT / JYSE 2009 PALVELUT 4. Toimittajan tarjous liitteineen 22.Asiakirjojen julkisuus Hankintaa koskevien asiakirjojen julkisuuden osalta noudatetaan lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta nro 621/1999). Tarjouskilpailuun viranomaiselle toimitetut tarjousasiakirjat liitteineen tulevat julkisiksi, kun sopimus hankinnasta on tehty. Asianosaisella ei ole kuitenkaan oikeutta saada tietoa muiden tarjoajien tarjousten sisältämistä liike- tai ammattisalaisuuksista. Tarjoukseen tulee merkitä ne kohdat merkinnällä SALAINEN, jotka sisältävät liike- tai ammattisalaisuuksia. Tarjouksen kokonaishintaa ei pidetä liike- tai ammattisalaisuutena (JulkL 11 ). Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. Tähän tarjouspyyntöön kuuluvat sen erottamattomana osana alla mainitut liiteasiakirjat. 23.Erimielisyydet Sopimuksen tulkinnasta tai muista seikoista mahdollisesti johtuvat eri-mielisyydet, samoin kuin muutkin sopimusta ja sen tulkintaa koskevat asiat pyritään ensisijaisesti selvittämään tarjoajan ja Perusturvakuntayhtymä Karviaisen välisin neuvotteluin. Mikäli erimielisyyksistä ei neuvotteluteitse päästä sovintoon, ratkaisee riitaisuudet ensimmäisenä oikeusasteena Lohjan käräjäoikeus Suomessa. 19

20 24.Lisätiedot Kaikki hankintaa koskevat tiedustelut ja lisäselvityspyynnöt on lähetettävä..201_ mennessä sähköpostitse kirjallisina osoitteeseen: Viestin otsikoksi tulee kirjoittaa: Hankittavan tuotteen/palvelun nimi. Kysymysten ja vastausten yhteenveto on tarjoajilla luettavissa. 201_ jälkeen osoitteessa Nummelassa. 201_ nimenselvennys, asema Liitteet: liite 1: Tarjouslomake Tarjouslomake on yleensä excel taulukon muotoon laadittu asiakirja, johon tarjouksen jättäjä täyttää hinta ym. pyydetyt tiedot. 20

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 26.1.2015 Kärsämäen kunta Keskuskatu 14 86710 KÄRSÄMÄKI S-posti: karsamaen.kunta@karsamaki.fi Attendo ryhmittymä (Attendo Oy & Attendo Terveyspalvelu Oy) Ilmoitettu virallinen sähköposti: satu.karvonen@attendo.fi

Lisätiedot

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Muutoksenhakukielto Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ 1. YLEISTÄ 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE Tervola on n. 3300 asukkaan kunta Lapin eteläosassa. Suun terveydenhuollossa on kolme hammaslääkärin virkaa ja suuhygienistin toimi;

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Ranuan kunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 10.6.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella. Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee kuntalain 91 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa työ- tai virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

Lisätiedot Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: eeva.rantala(a)hel.fi. 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k.

Lisätiedot Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: eeva.rantala(a)hel.fi. 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 23 Erikoishammaslääkäritasoisen proteettisen hoidon suorahankinta HEL 2015-008390 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti hyväksyä suorahankintalain 67 mukaisesti

Lisätiedot

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla).

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). MUUTOKSENHAKUOHJEET Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). Muutoksenhakukiellot ja kieltojen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: Valitusosoitus OIKAISUVAATIMUSOHJE (nro 1) Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ).

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ). MUUTOKSENHAKU Kirkkonummen perusturvalautakunnan 25.8.2016 pöytäkirjaan I OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKELPOISUUSKIELTO 92-95, 99, 101, 102, 103, 104, 105 ja 106 Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 21 Uimahallikuljetusten option käyttöönotto lv.2016-2017 HEL 2016-002046 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että suomen- ja ruotsinkielisten vuosiluokkien

Lisätiedot

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09)

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09) (Muutoksenhaku hankintaa koskevaan päätökseen, EU-kynnysarvon tai kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua

Lisätiedot

Muutoksenhakuosoitukset

Muutoksenhakuosoitukset Muutoksenhakuosoitukset Valitusosoitus OIKAISUVAATIMUSOHJE Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kulttuurikeskus

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kulttuurikeskus Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 10 Digitaalisten elokuvateatterilaitteitten hankinta Savoy-teatteriin HEL 2016-002536 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti tilata Savoy-teatteriin Oy Kino-Foto

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Valitusosoitus. OIKAISUVAATIMUSOHJE (numero 1 A)

Valitusosoitus. OIKAISUVAATIMUSOHJE (numero 1 A) Valitusosoitus OIKAISUVAATIMUSOHJE (numero 1 A) Päätökseen tyytymätön, mikäli päätös ei ole luonteeltaan yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa, voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Riihimäen kaupungin

Lisätiedot

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet O I K A I S U V A A T I M U S O H J E E T Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta ei kä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Perusturvalautakunta 25.02.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Hankintakeskus 23.02.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Hankintakeskus 23.02.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 10 Koulujen oppikirjat, hankinnan kilpailutus H15-16 HEL 2015-013928 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti hyväksyä ainoan hyväksyttävän tarjouksen tehneen

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

HANKINTAOHJE. Toivakan kunta 2015

HANKINTAOHJE. Toivakan kunta 2015 HANKINTAOHJE Toivakan kunta 2015 HANKINTAOHJE 2015 1 (8) HANKINTAOHJE 2015 2 (8) Sisällys 1. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 2 1.1. Kynnysarvot 2 1.2. Jos hankinta alittaa kynnysarvot 2 2.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Opetusvirasto 28/2015 Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Opetusvirasto 28/2015 Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) 80 Koulujen teknisen työn työkalujen ja tarvikkeiden hankinta ajalle 1.8.2015 31.12.2016 HEL 2015-003990 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti vastaavan kalustonhoitajan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Rakentamispalvelu (Stara) 22/2014 Rakennustekniikka Yksikönjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Rakentamispalvelu (Stara) 22/2014 Rakennustekniikka Yksikönjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 39 Puualumiini-ikkunat ja parvekeovet, Helsingin keskuspaloasema, torniosan julkisivun rakenteiden kunnostus ja uusinta HEL 2014-001047 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 74, 86, 87 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) SIIRRETTÄVIEN PILARINOSTIMIEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne neljästä siirrettävästä pilarinostimista. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN KAPPALETAVARAKUORMA-AUTON HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä kappaletavarakuorma-autosta. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI Lounais Suomen koulutuskuntayhtymä / Lounais Suomen ammattiopisto Novida pyytää tarjoustanne viljelykonsultoinnin hankinnasta tarjouspyynnön

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa.

Lisätiedot

Maaningan kiinteistöjen koneelliset auraukset ajalla v + 1 v optio

Maaningan kiinteistöjen koneelliset auraukset ajalla v + 1 v optio Kuopion kaupunki Päätöspöytäkirja 1 (6) Hankinta- ym. sopimukset 17 / 2016 Maaningan kiinteistöjen koneelliset auraukset ajalla 1.10.2016-30.4.2019 + 1 v + 1 v optio Selostus ja perustelu Kuntatekniikkaliikelaitos

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Hankintakeskus 50/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Hankintakeskus 50/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) 50 Hankintakeskus, leipomovalmisteiden hankinnan kilpailutus HEL 2015-006768 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti hyväksyä Fazer Leipomot Oy:n tarjouksen

Lisätiedot

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus.

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus. SANELUJÄRJESTELMÄ JA SANELUNPURKUPALVELU Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 10.2.2017 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 25.8.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 16/2014/MSI Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Pienhankinnat...

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet 1 LIEDON KUNTA Tekniset ja ympäristöpalvelut PL 24 21421 Lieto TARJOUSPYYNTÖ VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE 2014-2015 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan sisältö 2.1. Hoidettavat viheralueet

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ 1. Tarjouspyynnön kohde Perusturvakuntayhtymä Karviaisen työikäisten terveyspalvelukeskus pyytää sitovaa tarjousta yhden (1) hammashammashoitokoneyksikön toimittamisesta

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LAKAISUKONEESTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta imulakaisukoneesta kokonaispainoltaan

Lisätiedot

72 Kirjaston kuljetuspalveluiden hankinta ajalle

72 Kirjaston kuljetuspalveluiden hankinta ajalle Mikkeli Ote pöytäkirjasta 8/2016 1 (8) 72 Kirjaston kuljetuspalveluiden hankinta ajalle 1.1.2017 31.12.2019 MliDno-2016-1984 Valmistelija / lisätiedot: Virpi Launonen Virpi.Launonen@mikkeli.fi Liitteet

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Asuntotuotantotoimisto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Asuntotuotantotoimisto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 14 n harjannostajaistarjoilut vuodelle 2016 HEL 2016-000409 T 02 08 02 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti oikeuttaa hallintoyksikön tilaamaan vuoden 2016 harjannostajaistarjoilut

Lisätiedot

Hankintapäätös/Materiaalikuljetuspalveluiden hankinta ajalle ja optiona

Hankintapäätös/Materiaalikuljetuspalveluiden hankinta ajalle ja optiona Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja Päätöspöytäkirja 1 (6) Hankintapäätös/Materiaalikuljetuspalveluiden hankinta ajalle 1.3.2016-28.2.2017 ja optiona 1.3.2017-28.2.2018 Selostus asiasta Materiaalikuljetuspalvelujen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusosoitus

Oikaisuvaatimusosoitus Oikaisuvaatimusosoitus Edellä pykälissä 76, 78, 83 ja 89 tehtyihin päätöksiin ei kunta lain mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallis valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytän

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 22.10.2014 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 Asiat 15-20, 24-28, 31-35 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) ALLE 65-VUOTIAIDEN MONISAIRAIDEN ASIAKKAIDEN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Helsingin kaupungin hankintakeskus yhteistyönä

Lisätiedot

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v.

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v. Alustava Tarjouspyyntö 1 (6) Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle 1.6.2017(tavoite) - 31.8.2022 + optio 3.v. Sisällys 1 Hankinnan taustaa... 2 2 Palvelun kuvaus... 2

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN DUMPPERIN (TRD) HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä Traktoridumpperista, TRD (dumpperista). Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta):

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta): Tarjouspyyntö 1 (5) YDINLAITOSTEN SÄHKÖJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN SEKÄ OHJELMISTOPOHJAISTEN AUTOMAATIOJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN ARVIOINTIA KOSKEVAT ASIANTUNTIJAPALVELUT Säteilyturvakeskus (jäljempänä

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (365/1995) 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta.

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Espoon henkilöstölehden tuottaminen Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Hankinnalla tullaan

Lisätiedot

Tarjoukset on pyydetty klo mennessä ja määräaikaan mennessä saadut tarjoukset on avattu , mistä erillinen avauspöytäkirja.

Tarjoukset on pyydetty klo mennessä ja määräaikaan mennessä saadut tarjoukset on avattu , mistä erillinen avauspöytäkirja. Puumala Ote pöytäkirjasta 3/2015 1 (7) 30 Pirttimäen metsätien rakentaminen PuuDno-2015-255 Valmistelija / lisätiedot: Kimmo Hagman kimmo.hagman@puumala.fi Liitteet 1 Pirttimäen metsätien kartat 2015.pdf

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Infra- ja kalustoyksikkö Yksikön johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Infra- ja kalustoyksikkö Yksikön johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 19 SSV:n Teknonet -yhteyksien kahdennus, tilauksen korotus HEL 2015-003671 T 08 00 08 Päätös Päätöksen perustelut päätti korottaa Netcontrol Oy:n aiempaa tilausta, SSV:n

Lisätiedot

Sopimuskausi Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta lukien

Sopimuskausi Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta lukien TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) VERKKONEUVONTAPALVELUJÄRJESTELMÄN HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia verkkoneuvontapalvelujärjestelmän hankintaa koskevaan tarjouskilpailuun.

Lisätiedot

Tiera Pöytäkirja 6/ (10) vp testauslautakunta Aika , klo 13:45-13:59. Käsitellyt asiat. 27 Legal validity of the meeting

Tiera Pöytäkirja 6/ (10) vp testauslautakunta Aika , klo 13:45-13:59. Käsitellyt asiat. 27 Legal validity of the meeting Tiera Pöytäkirja 6/2016 1 (10) Aika 20.01.2016, klo 13:45-13:59 Paikka Burj Dubai Käsitellyt asiat 27 Legal validity of the meeting 28 Inspection of meeting minutes 29 Ei julkinen 30 Test team dp 2 31

Lisätiedot

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti:

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti: KOTALAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN OSTOPALVELULIIKENNE 1. HANKINTAYKSIKKÖ JA YHTEYSHENKILÖ Hankintayksikkö Virtain kaupunki Sivistyslautakunta Virtaintie 26 34800 VIRRAT Y-tunnus: 0206333-9 2. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Liikuntavirasto 12/2015 Sisäliikuntapalvelut Osastopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Liikuntavirasto 12/2015 Sisäliikuntapalvelut Osastopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) 24 Kisahallin kuntosalilaitteiden hankkiminen HEL 2015-005665 T 02 08 01 00 Päätös Liikuntavirasto käynnisti julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) mukaisen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) Liikuntavirasto 10/2015 Kehittämisyksikkö Suunnittelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) Liikuntavirasto 10/2015 Kehittämisyksikkö Suunnittelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) 15 Luukin ulkoilualueen huoltorakennuksen katon vaihtotyön tilaaminen HEL 2015-010365 T 02 08 03 01 Päätös Päätöksen perustelut Vs. suunnittelupäällikkö päätti tilata

Lisätiedot

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, yleisten töiden lautakunta Otteet Otteen liitteet

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, yleisten töiden lautakunta Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (13) 4 Kulunvalvontajärjestelmän suorahankinta rakennusviraston väliaikaiseen toimitilaan Elimäenkatu 5:een, 138 000 euroa (Alv 0%) HEL 2015-007386 T 02 08 02 01 Päätös

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne kolmesta (3) elektronisesta, teholtaan 2000 W, suurtehohälyttimestä asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Opetusvirasto 106/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Opetusvirasto 106/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 106 Langattomien mikrofonien hankintapäätöksessä olevan asiavirheen korjaaminen HEL 2013-013413 T 02 08 01 00 101, 18.12.2013 Päätös Päätöksen perustelut päätti oikaista

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1/5 JOUTSAN KUNNAN KATUJEN ASFALTOINTI 2015 Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Hankintamenettely ja hankinnasta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 5/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 5/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 5 Helsingin Sataman kuljetuspalveluhankinnat v. 2014 HEL 2013-015168 T 02 08 01 00 Päätös päätti oikeuttaa teknisen johtajan solmimaan Helsingin Sataman ja Vuosaaren

Lisätiedot

Hankinnan tavoitteena on järjestää päihteidenkäyttäjille laadukkaat ja vaikuttavat laitosvieroitus- ja laitoskuntoutuspalvelut.

Hankinnan tavoitteena on järjestää päihteidenkäyttäjille laadukkaat ja vaikuttavat laitosvieroitus- ja laitoskuntoutuspalvelut. PÄIHDEPALVELUJEN HANKINTA / LAITOSVIEROITUS JA LAITOSKUNTOUTUS Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 7.6.2016 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA

RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA TARJOUSPYYNTÖ RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA 18.12.2014 TARJOUSPYYNTÖ TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN SOVELTUVAN RADIOGRAAFISEN LAITTEISTON HANKKIMISESTA

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n verkkolaitteet

Tarjouspyyntö. YTHS:n verkkolaitteet Tarjouspyyntö YTHS:n verkkolaitteet Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

POHJANMAAN, ETELÄ-POHJANMAAN JA KESKI-POHJANMAAN TARJOUSKILPAILUKOHTEET (EPOELY/2014/2/1-32)

POHJANMAAN, ETELÄ-POHJANMAAN JA KESKI-POHJANMAAN TARJOUSKILPAILUKOHTEET (EPOELY/2014/2/1-32) KIRJE 5.5.2014 EPOELY/277/06.10.02/2014 Tarjouskilpailuun osallistuneet liikenteenharjoittajat Tarjouskilpailu EPOELY/2014/2 PSA-LIIKENTEEN TARJOUSKILPAILUN RATKAISEMINEN Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus käynnisti

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Nurmijärven kunnan tietoliikennepalveluista

Tarjouspyyntö Nurmijärven kunnan tietoliikennepalveluista 1(5) Tarjouspyyntö Nurmijärven kunnan tietoliikennepalveluista Nurmijärven kunnan pyytää tarjoustanne toimipisteet yhdistävästä tietoliikenneratkaisusta. Sopimuskausi alkaa 10.10.2014 tai sitten kun sopimus

Lisätiedot

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely Puumala Ote pöytäkirjasta 2/2016 1 (5) Kunnanhallitus, 24, 15.02.2016 Valtuusto, 12, 29.02.2016 12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista Tarjouspyyntö YTHS:n tilintarkastuspalveluista Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely...

Lisätiedot