PRO METALLI VARSINAIS-SUOMI: NUORISON ASENTEET JA ODOTUKSET TYÖELÄMÄLTÄ PRO METALLIN OSARAPORTTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PRO METALLI VARSINAIS-SUOMI: NUORISON ASENTEET JA ODOTUKSET TYÖELÄMÄLTÄ PRO METALLIN OSARAPORTTI"

Transkriptio

1 PRO METALLI VARSINAIS-SUOMI: NUORISON ASENTEET JA ODOTUKSET TYÖELÄMÄLTÄ PRO METALLIN OSARAPORTTI Päivi Peltola, Tarja Meristö, Mari Tammi & Juha Karjalainen Åbo Akademi University Institute for Advanced Management Systems Research Corporate Foresight Group, CoFi Report No 4/2001 December 2001

2 ESIPUHE Pro Metalli Varsinais-Suomi on vuonna 1998 epävirallisesti käynnistynyt yritysryhmä, jonka tavoitteena on vaikuttaa metalli- ja konepajateollisuuden tulevaisuudennäkymiin parantamalla alan asemaa erityisesti alueen päätöksentekijöiden silmissä sekä herättämällä nuorten kiinnostusta alaan mainettaan parempana työpaikkana. Yritysryhmän käynnistäjänä on ollut TPA Groupin aikaisempi toimitusjohtaja Kari Haapasaari. Ryhmän toimintaan ovat osallistuneet myös Olavi Rantala, Kari Ruusunen, Pentti Jäntti, Jyrki Niinistö, Jussi Voima, Jyri Arponen, Simo Saurio, Seppo Torikka, Jouko Toivonen, Paavo Okko ja Tarja Meristö. Hankkeen valtakunnan kummina ja keskustelukumppanina on ollut Christoffer Taxell. Pro Metalli Varsinais-Suomi on epävirallisten kokoontumisten myötä täsmentänyt tavoitteitaan ja organisoitunut hankkeeksi, jonka ensimmäinen osaraportti on tämä Varsinais-Suomen nuorten näkemyksiä kartoittava selvitys. Tutkimus on toteutettu Åbo Akademin IAMSR-laitoksen Corporate Foresight Group CoFi:n tutkimusryhmässä. Sen vastuullisena johtajana on toiminut Tarja Meristö ja tutkijoina Päivi Peltola, Juha Karjalainen ja Mari Tammi. Tilastollisissa analyyseissa on ollut apuna Jouko Katajisto Turun yliopiston tilastotieteen laitokselta. Koko Pro Metalli Varsinais-Suomi hanketta rahoittavat Varsinais-Suomen TEkeskus ja TAD Centre. Nuorten asenteita koskevaan tutkimusosioon on antanut tukea myös TPA Groupin nykyinen toimitusjohtaja Timo Stenros, mistä hänelle kiitos. Seppo Torikka on osallistunut myös nuorisokyselyn valmisteluun tehden samasta aiheesta omaa opinnäytetyötään Turun Ammattikorkeakouluun. Hanketta on esitelty myös Varsinais-Suomen MET Ry:n tilaisuuksissa yhdessä alueella käynnissä olevien hankkeiden kanssa. Kiitokset Kari Ruususelle ja Juho Kesselille tilaisuuksista päästä keskusteluun asiasta kiinnostuneiden sidosryhmien kanssa. Toivon, että tämä raportti antaa uutta tietoa myös Varsinais-Suomen MET Ry:n jäsenistölle alueen nuorten näkemyksistä oman toimintansa kehittämiseksi. Lopuksi, kiitos kaikille kyselyyn vastanneille nuorille ja myös metallitapahtumaan osallistuneille päättäjille, jotka antoivat näin lisäaineistoa tutkimukseen. Turussa 4. joulukuuta, 2001 Tarja Meristö Kauppat. tri, yritysfuturologi IAMSR / Åbo Akademi CoFi Corporate Foresight Group

3 1 Johdanto Metallikyselyn tutkimusongelma, tutkimusmenetelmät ja aikataulu Taustatietoja: Suomen Gallupin tekemä nuorten teollisuustutkimus (3/2001) Suomen Gallupin otoksen kuvailua Suomen Gallupin tutkimuksen tulokset Varsinais-Suomen teollisuus Henkilöstö Tuotanto Metalliteollisuus Varsinais-Suomessa Pro Metalli nuorison metallikyselyn otoksen kuvailua (9/2001) Nuorison metallikyselyn analyysit Muuttujien jakaumat Kuntakohtainen vaihtelu metallialan mielipiteissä Sukupuolen vaikutus mielipiteisiin metallialasta Metallialasta kiinnostuneet -ryhmä vs. muut vastaajat Osaamisen osatekijät: nuorten metallikyselyn faktorianalyysi Teollisuuspäivän-kysely metallialan vaikuttajille Teollisuuspäivän-kyselyn analyysit Teollisuuspäivän-kyselyn ja nuorisokyselyn vertailua Johtopäätökset ja jatkotutkimustarpeet... 43

4 1 1 Johdanto Pro Metalli Varsinais-Suomi on yrityslähtöinen työryhmä, jonka tarkoituksena on edistää ja kehittää Varsinais-Suomen metalliteollisuuden toimintaedellytyksiä sekä yritysten toimintaympäristössä että alan sisällä. Työskentelyn tavoitteena on metalliteollisuuden tulevaisuuden toimintaedellytysten parantaminen kiinnittämällä alueen päättäjien huomiota alan tulevaisuuteen ja siihen vaikuttaviin tekijöihin. Erityisesti halutaan korostaa alan imagon, tarvittavan infrastruktuurin, tutkimus- ja kehitysyhteistyön sekä verkostojen kehittämistä. Pro Metalli Varsinais-Suomi -hankkeen perustaja ja vetäjä on Kari Haapasaari, Turun Prosessiasennuksen edellinen toimitusjohtaja. Muut työryhmän toimintaan osallistuneet ovat Olavi Rantala, Kari Ruusunen, Pentti Jäntti, Jyrki Niinistö, Jussi Voima, Jyri Arponen, Seppo Torikka, Jouko Toivonen, Paavo Okko ja Tarja Meristö. Hankkeen valtakunnan kummina sekä keskustelukumppanina toimii konsernijohtaja Christoffer Taxell Partekista. Tämän Pro Metalli-hankkeen nuorisokysely-osan tarkoituksena on antaa kuva varsinaissuomalaisen nuorison näkemyksistä metallialan työtehtävistä ja mielipiteistä metallialasta työpaikkana. Tutkimuksessa on tarkasteltu myös yleisemmin hyvältä työpaikalta vaadittuja ominaisuuksia sekä vertailtu eri teollisuudenalojen kiinnostavuutta. Nuorisokyselyn avulla selvitetään myös miten paljon nuoret tietävät metallialasta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista sekä miten paljon ja millä keinoin nuorille tulisi tarjota lisätietoa. Nuorisokyselyn tarkoituksena on antaa päättäjille kuva nykytilanteesta, jotta tarvittaviin toimenpiteisiin metalliteollisuuden toimintaedellytysten turvaamiseksi voitaisiin ryhtyä. Tutkimuksen luvussa kaksi kuvataan tutkimusongelma, tutkimusmenetelmät, aikataulu sekä tehtäväjako. Luku kolme käsittelee Taloudellisen Tiedotustoimiston Suomen Gallupilla teettämää koko Suomen nuoret kattavaa teollisuustutkimusta. Osion tarkoituksena on antaa lukijalle pohjaa vertailla, ovatko varsinaissuomalaisten nuorten mielipiteet poikkeavia koko maan nuorten mielipiteisiin verrattuna. Luvussa neljä on esitelty melko laajasti Varsinais-Suomen elinkeinorakennetta ja varsinkin teollisuutta. Alaluvussa 4.3. on syvennytty metalliteollisuuteen. Metalliteollisuutta on tutkittu erilaisten tilastojen valossa aina kuntakohtaiselle tasolle saakka. Luvuissa viisi ja kuusi kuvaillaan nuorisolle suoritetun metallikyselyn tulokset. Luvussa seitsemän kuvaillaan Varsinais-Suomen METin Teollisuuspäivän-kyselyn tuloksia sekä vertaillaan Teollisuuspäivän-vastaajien ja nuorten mielipiteitä. Luvussa kahdeksan kootaan tutkimuksen tulokset yhteenvedoksi ja esitetään johtopäätökset.

5 2 2 Metallikyselyn tutkimusongelma, tutkimusmenetelmät ja aikataulu Pro Metalli-nuorisokyselyn tarkoituksena on selvittää, mitä mieltä varsinaissuomalaiset nuoret ovat metallialasta työpaikkana suhteessa muihin teollisuudenaloihin. Kysely suunnattiin ensisijaisesti nuorille, jotka eivät olleet vielä tehneet lopullista ammatinvalintapäätöstään. Tutkimuksessa pyrittiin löytämään nuorten mielipiteiden johdonmukaisuuksia sekä ristiriitaisuuksia. Tärkeätä on myös selvittää miksi nuorten mielipiteet ovat sellaiset kuin ovat eli mistä nuoret saavat vaikutteita. Miten ikä ja mielikuvat vaikuttavat heidän mielipiteisiinsä eri teollisuudenaloista? Toinen kysymys on se, miten nuori näkee oman uransa. Mitkä tekijät vaikuttavat nuoren ammatinvalintapäätökseen ja millaisia vaatimuksia nuori asettaa työpaikalleen? Tutkimuksessa selvitettiin myös, miten metalliala pystyy nuorten mielestä vastaamaan näihin vaatimuksiin. Metallialan yrityksien näkökulmasta on tärkeätä tietää, millaisia toimijoita nuoret ovat alan tulevaisuudentekijöinä. Kolmantena kysymyskokonaisuutena on kysymys tietolähteistä, joista nuoret saavat tietoa metallialasta. Tieto tulisi tarjota sellaisessa muodossa, että nuori ymmärtää sen oikein. Mikäli tieto ei saavuta nuorta oikealla tasolla, nuori saattaa kapinoida sitä vastaan tai jättää sen huomiotta. Mitä ja millä medialla tietoa tulisi välittää, jotta se saavuttaisi nuoren? Seuraako nuori televisiosta tai radiosta tulevia tietoiskuja, vai tapahtuuko vaikuttaminen suorien kontaktien, vanhempien ja ystävien välityksellä? Tutkimusmenetelmänä oli kyselytutkimus, joka kohdistettiin varsinaissuomalaiselle nuorisolle Internetin välityksellä. Yläasteella, lukiossa, ammatti-instituutissa ja ammattikorkeakoulussa opiskelevat nuoret täyttivät oppitunneilla verkkokyselylomakkeen. Tämän lisäksi suoritettiin pienimuotoisempi kyselytutkimus Varsinais-Suomen METin Teollisuuspäivien osanottajille, jotka olivat teollisuusalan vaikuttajia Varsinais-Suomen alueelta. Kyselylomakkeessa (Liite 1) esitettiin 22 erilaista metalliteollisuutta, metalliteollisuuden työtehtäviä ja työpaikan ominaisuuksia esittävää kysymystä. Useissa näistä kysymyksistä oli useampia väittämiä. Vastaajien tuli valita jokin lomakkeessa annetuista vaihtoehdoista tai asettaa väittämiä tärkeysjärjestykseen. Varsinaisten metallialaa käsittelevien asiakysymysten lisäksi mukana oli muutama visailutyyppinen kysymys alan vaikuttajista. Pro Metalli-hankkeen suunnittelu on käynnistynyt jo syksyllä 1998, mutta tämän kyselytutkimuksen suunnittelu aloitettiin loppukesällä Elokuussa 2001 aloitettiin Internet-kyselykaavakkeen suunnittelu sekä yhteydenotot paikallisiin kouluihin. Kouluja lähestyttiin useimmiten opinto-ohjaajien ja rehtorien välityksellä, jotka ohjasivat kyselyn varsinaiselle toimeenpanevalle opettajalle. Opiskelijat vastasivat kyselyyn välisenä aikana, ja Teollisuuspäivän-kysely suoritettiin Tämän jälkeen tilastoaineisto tallennettiin, suoritettiin tilastolliset analyysit ja kirjoitettiin raportti. Raportti valmistui marraskuun puolivälissä vuonna 2001.

6 3 Tutkimuksen kyselylomakkeen laativat tutkijat Juha Karjalainen ja Päivi Peltola yhdessä elinkeinoasiamies Seppo Torikan kanssa. Suurimman osan vastauksista tallensivat tutkijat Mari Tammi sekä Päivi Peltola. Nuorten metallikyselyn ja Teollisuuspäivä-kyselyn tilastolliset analyysit suoritti lehtori Jouko Katajisto. Tutkimusraportin laati tutkija Päivi Peltola ja sitä kommentoivat tutkimusjohtaja Tarja Meristö ja tutkija Mari Tammi. Tutkija Juha Karjalainen toimi vastuullisena tutkijana.

7 4 3 Taustatietoja: Suomen Gallupin tekemä nuorten teollisuustutkimus (3/2001) 3.1 Suomen Gallupin otoksen kuvailua Suomen Gallup suoritti Taloudellisen Tiedotustoimiston toimesta tutkimuksen suomalaisten nuorten asenteista teollisuutta kohtaan. Gallup haastatteli maaliskuun 2001 aikana 919 nuorta, jotka olivat vuotiaita. Vastaajista 463 oli tyttöjä ja 456 poikia 1. Taulukko 1. Vastaajien ikäjakauma. Ikäluokka Vastaajien lukumäärä Vastaajien prosenttiosuus vuotta % vuotta % vuotta % vuotta % Lähde: Taloudellinen Tiedotustoimisto, (2001c). Tutkimukseen vastanneet olivat hieman vanhempia kuin nuorisotutkimukseemme vastanneet. Ikäjakauman mediaani on vuotta. Ikäjakauma on varsin tasainen. Taulukko 2. Vastaajien elämäntilanne. Pääasiallinen tehtävä Vastaajien lukumäärä Vastaajien prosenttiosuus Peruskoulussa/lukiossa % Ammattikoulussa % Opistossa 47 5 % Korkeakoulussa/yliopistossa % Työssä % Työtön 61 7 % Muu 35 4 % Lähde: Taloudellinen Tiedotustoimisto, (2001c). Vastaajista 72 % opiskeli parhaillaan jossakin oppilaitoksessa. Työssä oli 17 % ja työttömiä 7 %. Opiskelijoiden osuus oli varsin suuri ja painopiste oli peruskoulussa. Jakauma on vertailukelpoinen Pro Metalli Varsinais-Suomi hankkeen nuorisokyselyn kanssa. Taulukko 3. Vastaajien maantieteellinen jakauma. Maantieteellinen alue Vastaajien lukumäärä Vastaajien prosenttiosuus Uusimaa % Muu Etelä-Suomi % Itä-Suomi % Väli-Suomi % Pohjois-Suomi % Lähde: Taloudellinen Tiedotustoimisto, (2001c). 1 Taloudellinen Tiedotustoimisto, (2001c).

8 5 Tutkimuksen painopiste oli Etelä-Suomessa, josta vastauksia oli yli 50 %. Tutkimustuloksissa, jotka raportoitiin maantieteellistä jakoa ei ollut kuitenkaan huomioitu muuttujana. 3.2 Suomen Gallupin tutkimuksen tulokset Taulukko 4. Suhtautuminen teollisuutta ja teollisuudessa työskentelemistä koskeviin väittämiin. Teollisuus on Osaaminen kansainvälistä huippuluokkaa Hyvinvointimme perusta myös tulevaisuudessa Herättää luottamusta tulevaisuuteen Palkkataso korkea Käsitykset usein vanhentuneita Varmuus työn jatkuvuudesta usein hyvä Työ mielenkiintoista Hyvät mahdollisuudet uuden oppimiseen Hyvät eteenpäinpääsymahdollisuudet Työntekijän ja antajan tavoitteet samansuuntaiset Tulevaisuudessa houkutteleva ala Työ ruumiillisesti raskasta Vaatii hyvän koulutuksen Työ ikävää ja yksitoikkoista Työolosuhteet epäterveelliset Työturvallisuus heikkoa Vanhentunutta tekniikkaa Teknologinen taso heikko verrattuna kilpailijaan Täysin samaa Jokseenkin Ei osaa sanoa Jokseenkin eri Täysin mieltä samaa mieltä mieltä mieltä 43 % 46 % 5 % 5 % 1 % 26 % 60 % 5 % 8 % 1 % 26 % 58 % 7 % 8 % 1 % 18 % 56 % 5 % 19 % 2 % 17 % 54 % 7 % 20 % 2 % 12 % 59 % 7 % 20 % 3 % 13 % 55 % 3 % 25 % 4 % 14 % 53 % 7 % 23 % 4 % 13 % 54 % 7 % 23 % 3 % 7 % 51 % 12 % 28 % 2 % 16 % 42 % 5 % 26 % 11 % 11 % 43 % 4 % 35 % 7 % 11 % 42 % 4 % 38 % 5 % 10 % 36 % 5 % 38 % 12 % 5 % 34 % 7 % 43 % 11 % 3 % 20 % 6 % 50 % 20 % 1 % 12 % 10 % 49 % 28 % 2 % 11 % 6 % 45 % 36 % Lähde: Taloudellinen Tiedotustoimisto, (2001b). eri

9 6 89 % vastaajista ajattelee, että teollisuuden osaaminen on kansainvälistä huippuluokkaa. Lähes yhtä monen mielestä teollisuus on hyvinvointimme perusta myös tulevaisuudessa (86 %) ja se herättää luottamusta tulevaisuuteen (84 %). 81 % vastaajista oli lisäksi eri mieltä väitteestä, että teknologinen taso on heikko kilpailijaan verrattuna. Yli yhdeksän kymmenestä kyselyn vastanneesta nuoresta on sitä mieltä, että työssä menestyminen riippuu ennen kaikkea itsestä. Yrittäjämäistä asennetta pidetään tärkeänä, mutta vain neljä prosenttia vastaajista aikoo varmasti perustaa oman yrityksen. 2 Kun nuorilta kysyttiin, millä alalla he mieluiten työskentelisivät, jos edut olisivat samat, palveluala oli mieluisin, ja teollisuus jakoi toisen sijan yhdessä julkisen sektorin kanssa. Vähiten suosiota sai maatalous. Nuorten halukkuudessa työskennellä eri teollisuuden toimialoilla oli suuria eroja. 2 Suurin osa nuorista uskoo, että ihmisten teollisuutta koskevat käsitykset ovat usein paitsi vanhentuneita myös vääriä. Lisäksi vastanneet nuoret arvelevat, ettei teollisuuden alalla pääse töihin ilman hyvää koulutusta. 2 Nuoret saavat teollisuustyötä koskevia tietoja lähinnä kolmen yhtä voimakkaan kanavan välityksellä: lehdistä (59 %), radiosta ja TV:stä (51 %) sekä koulusta (49 %). Opintokäynnit ja yritysvierailut ovat nuorten mielestä mielenkiintoisimpia tiedonsaamistapoja. 2 Noin 40 % nuorista sai tietoa Internetin välityksellä ja yli 20 % työvoimatoimistosta sekä esitteistä. Alle 20 % sai tietoa kavereilta ja vain hieman yli kymmenen prosenttia kotoa. Elokuvista ja videoista tietoa saivat vain muutamat. 3 Vastaava kysely on toteutettu vuodesta 1984 saakka kahden vuoden välein. Kyselyistä saatujen vastauksien perusteella nuorten asennoituminen teollisuutta ja teollisuustyötä kohtaan on muuttunut. Teollisuustyö on muuttunut entistä salonkikelpoisemmaksi. Työ, jota ennen pidettiin epäterveellisenä, raskaana ja yksitoikkoisena on muuttunut nuorten mielissä entistä mielenkiintoisemmaksi, vaativammaksi ja houkuttelevammaksi. 5 Itsensä elättäminen ja toimeentulon varmistaminen ovat lähes jokaiselle nuorelle tärkeimpiä työelämään pyrkimisen syitä. Elintason parantaminen ja elämässä eteenpäin pääseminen ovat tulleet nuorten ja erityisesti naisten mielestä yhä merkittävimmiksi. 5 Työpaikkaa haettaessa tärkeimmäksi tekijäksi koetaan työn mielekkyys, jota 61 % nuorista pitää kaikkein tärkeimpänä ja jonka 89 % sijoittaa kolmen tärkeimmän ominaisuuden joukkoon. Palkan suuruutta vain 20 % vastaajista pitää kaikkein tärkeimpänä, mutta tärkeimpien ominaisuuksien kärkikolmikkoon sen asettaa 80 %. 5 Teollisuustyöstä saadut kokemukset lisäävät alan houkuttelevuutta, sillä teollisuudessa työtä tekevistä 80 % kokee alan houkuttelevaksi ja samoin ajattelee lähes 70 % teollisuudessa kesätöitä tehneistä. 5 Korkeakoulututkinnon suorittaneista 45 % on ollut kesätyössä teollisuudessa ja tällä hetkellä teollisuustyössä olevista ¾ on kokeillut alaa kesätyön kautta. 4 2 Taloudellinen Tiedotustoimisto, (2001a). 3 Taloudellinen Tiedotustoimisto, (2001c). 4 Taloudellinen Tiedotustoimisto, (2001b).

10 7 Mitä vanhempi vastaaja, sitä parempina hän pitää teollisuuden tarjoamia toimeentulomahdollisuuksia. Miehet suhtautuvat naisia positiivisemmin tähän seikkaan. 7 Taulukko 5. Kolme mieluisinta teollisuudenalaa. Taulukossa ovat mukana kaikki vastaajat. Toimiala Prosenttiosuus Graafinen teollisuus 55 % Sähkö- ja elektroniikkateollisuus 41 % Elintarviketeollisuus 34 % Tevanake-teollisuus 31 % Kone- ja metalliteollisuus 23 % Paperiteollisuus 21 % Rakennusteollisuus 18 % Kemianteollisuus 16 % Puutavarateollisuus 15 % Energianhuolto 9 % Metallien jalostus 7 % Kaivos- ja kaivannaisteollisuus 1 % Lähde: Taloudellinen Tiedotustoimisto, (2001c). Taulukko 6. Kolme mieluisinta teollisuudenalaa. Taulukossa ovat mukana vain teollisuudessa kesätöissä olleet vastaajat. Teollisuudenala Prosenttiosuus Graafinen teollisuus 49 % Sähkö- ja elektroniikkateollisuus 49 % Kone- ja metalliteollisuus 32 % Paperiteollisuus 29 % Rakennusteollisuus 25 % Elintarviketeollisuus 24 % Tevanake-teollisuus 20 % Kemianteollisuus 16 % Puutavarateollisuus 16 % Energianhuolto 11 % Metallien jalostus 10 % Kaivos- ja kaivannaisteollisuus 2 % Lähde: Taloudellinen Tiedotustoimisto, (2001c). Taulukko 7. Teollisuudenalat, joilla nuoret työskentelisivät mieluiten. Teollisuuden ala Naiset Miehet Graafinen teollisuus Elintarviketeollisuus 21 4 Tevanake-teollisuus 21 4 Sähkö- ja elektroniikkateollisuus 6 23 Kemian teollisuus 4 3 Puutavarateollisuus 3 4 Kone- ja metalliteollisuus 2 14 Paperiteollisuus 2 9 Rakennustuoteteollisuus 2 7 Energianhuolto 1 2 Metallien jalostus 0 2 Kaivos- ja kaivannaisteollisuus 0 0 Ei osaa sanoa 8 6 Lähde: Taloudellinen Tiedotustoimisto, (2001c). Mielenkiintoisimpana teollisuudenalana pidetään graafista teollisuutta ja tämän jälkeen sähkö- ja elektroniikkateollisuutta. Vastaajat, joilla oli kokemuksia teollisuustyöskentelystä pitivät myös kone- ja metalliteollisuutta mielenkiintoisena. Naiset pitävät mielenkiintoisimpina työpaikkoina graafista teollisuutta, elintarviketeollisuutta ja tevanake-teollisuutta. Miehet ovat kiinnostuneita myös graafisesta teollisuudesta, mutta myös sähkö- ja elektroniikkateollisuudesta ja kone- ja metalliteollisuudesta.

11 8 4 Varsinais-Suomen teollisuus Varsinais-Suomen elinkeinorakenne on monipuolinen. Teollisuuden osuus Varsinais- Suomen kaikista työllisistä on 26 % ja BKT:n muodostuksesta 42 %. 5 Seuraavissa luvuissa teollisuutta on tarkasteltu henkilöstön ja tuotannon kehittymisen kautta. Alaluvussa 4.3 on keskitytty tarkastelemaan erityisesti metalliteollisuutta. 4.1 Henkilöstö 100 % Kuva 1. Henkilöstön määrä Varsinais-Suomen teollisuudessa teollisuusaloittain % 60 % 40 % 20 % 0 % Kaivos- ja kaivannaisteollisuus Elintarviketeollisuus Tevanake-teollisuus Puutavarateollisuus Paperiteollisuus Graafinenteollisuus Kemianteollisuus Lääketeollisuus Metallien jalostus Kone- ja metalliteollisuus Sähkö- ja elektroniikkateollisuus Kulkuneuvojen valmistus Rakennusteollisuus Lähde: Tilastokeskus, (2001). Kuvassa 1 tarkastellaan miten työvoima on jakaantunut teollisuuden eri sektoreille. Merkittävimmät työllistäjät vuonna 1999 Varsinais-Suomen teollisuudessa olivat kone- ja metalliteollisuus sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuus. Myös kulkuneuvojen valmistus työllistää Varsinais-Suomessa paljon verrattuna koko maan tilanteeseen. 5 Heinonen, (2000), 5 6.

12 9 Kuva 2. Työlliset toimialoittain, Varsinais-Suomi Maa- ja metsätalous 5% Teollisuus 26% Rakentaminen 7% Kauppa 14% Kuljetus ja varastointi 7% Rahoitus- ja vakuutustoiminta 2% Muu kiinteistötoiminta 2% Liike-elämää palveleva toiminta 8% Muu yksityinen toiminta 6% Julkinen 23% 23 % 5 % 26 % 6 % 8 % 2 % 2 % 7 % 14 % 7 % Lähde: Heinonen, (2000), 6. Henkilöstö on jakaantunut melko tasaisesti eri toimialoille. Suurimpia työllistäjiä ovat teollisuus, julkinen sektori sekä kauppa. Kuva 3. Varsinais-Suomen elinkeinorakenne ja sen kehitysarvio 6 vuoteen Henkilöä Tuntematon Peruspalvelut Liike-elämän palvelut Liikenne Kauppa ja matkailu Rakentaminen Teollisuus Maa- ja metsätalous Lähde: Mäkelä, (2001a) Kuvassa 2 esitetyissä ennusteissa henkilöstön kokonaismäärän oletetaan pysyvän melko vakaana, mutta maa- ja metsätalouden henkilöstö vähenee ja teollisuuden lisääntyy hieman, vaikka yhä enemmän teollisuudenkin työtehtävät automatisoituvat. Seuraava taulukot kuvaavat, miten henkilöstö teollisuuden sisällä on jakaantunut eri ammattilohkoihin ja ryhmiin sekä miten näiden osuuden teollisuuden koko henkilös- 6 Ennusteet on laadittu käyttäen hyväksi sisäasiainministeriön vuonna 2001 laatimaa ennustetta (http://www.intermin.fi/alue/tilasto/tilasto_tyollisyyserot.html),(mäkelä, (2001b), 2.)

13 10 töstä odotetaan kehittyvän. Teollisuussektorilla ammattiryhmät ovat hyvin kattavasti edustettuina. Työtehtävien ennustetaan taulukossa kehittyvän yhä enemmän korkeampaa koulutustasoa vaativaan suuntaan, sillä varsinaisen teollisen työn osuus näyttäisi laskevan, vaikka onkin yhä huomattavasti tärkein ammattiryhmä. Teknisen ja hallinnollisen asiantuntijatyön määrät lisääntyvät nopeimmin tarkasteltavalla ajanjaksolla. Taulukko 8. Eri ammattilohkojen osuudet Varsinais-Suomen teollisuuden henkilöstöstä ja ennusteet 7 vuoteen 2017 saakka. Ammattilohkot Maa- ja metsätaloustyö 0,2 % 1,0 % 0,5 % 0,3 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 2 Teollinen työ 61,8 % 59,2 % 59,5 % 58,9 % 59,5 % 57,2 % 58,1 % 3 Rakennustyö 4,3 % 3,4 % 3,8 % 3,9 % 3,3 % 3,0 % 3,0 % 4 Liikennetyö 1,6 % 1,5 % 1,1 % 1,1 % 1,1 % 1,1 % 1,1 % 5 Postityö 0,5 % 0,3 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 6 Tekninen asiantuntijatyö 11,2 % 13,0 % 14,1 % 14,8 % 15,6 % 16,1 % 16,1 % 7 Palvelutyö 6,2 % 5,8 % 5,4 % 5,2 % 4,9 % 4,9 % 5,0 % 8 Toimistotyö 6,5 % 6,6 % 6,3 % 6,2 % 5,2 % 5,2 % 4,3 % 9 Hallinnon asiantuntijatyö 4,9 % 4,7 % 5,3 % 5,8 % 6,5 % 8,4 % 8,4 % 10 Hoitotyö 0,5 % 0,8 % 1,1 % 1,2 % 1,2 % 0,9 % 0,9 % 11 Sivistystyö 1,6 % 1,7 % 1,6 % 1,5 % 1,9 % 1,9 % 1,9 % 12 Suojelutyö 0,4 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 00 Tuntematon 0,5 % 1,6 % 0,7 % 0,6 % 0,2 % 0,7 % 0,7 % Yhteensä Lähde: Mäkelä, (2001a). Taulukko 9. Eri ammattilohkojen ja ryhmien vuosittainen henkilöstön määrä Varsinais- Suomessa Ammattilohkot ja -ryhmät Teollinen työ Elintarviketyö Tevanake-työ Metallityö Asennustyö Koneenkäyttötyö Puutyö Prosessityö Sähkötyö Graafinen työ Varastotyö Muu teollinen työ Tekninen asiantuntijatyö Insinöörityö Teknikkotyö Hallinnon asiantuntijatyö Johtamistyö Luonnontieteellinen työ Lähde: Mäkelä, (2001a). 7 Megatrendeistä on tehty seuraavanlaisia oletuksia teollisuuden osalta: siirrytään kohti korkeamman osaamisen tuotantoa, mistä seuraa teknisen asiantuntijatyön suhteellisen osuuden kasvu.(mäkelä, (2000b), 2-3.) 8 Muu teollinen työ sisältää: kaivosmiehet, panostajat, rikastusmiehet, muut kaivos- ja louhintatyöntekijät, kokoojat ym., sähköja teleteknisten tuotteiden kokoojat, kivityöntekijät, muut teollisen työn ammatit sekä pakkaajat ja paketoijat. Sähkö- ja teleteknisten tuotteiden kokoojat ovat todennäköisesti suurin ammattiryhmä.(mäkelä, (2001b), 9.)

14 11 Taulukossa 9 kaikkien ammattilohkojen henkilöstön määrän ennustetaan kasvavan vuoteen 2017 mennessä. Voimakkainta kasvu on hallinnon asiantuntijatyön lohkossa, jossa luonnontieteellisen alan työntekijöiden 9 tarve yli nelinkertaistuu aikavälillä Myös insinöörityön määrä kasvaa rajusti tällä aikavälillä. Teollisen työn ammattiryhmistä voimakkain kasvu on prosessityön ryhmässä. Taulukko 10. Uuden työvoiman tarve Varsinais-Suomessa 10. (Henkeä vuodessa) (Henkeä) Ammattilohkot Poistuma Tarve Maa- ja metsätaloustyö Teollinen työ Rakennustyö Liikennetyö Postityö Tekninen asiantuntijatyö Palvelutyö Toimistotyö Hallinnon asiantuntijatyö Hoitotyö Sivistystyö Suojelutyö Tuntematon Yhteensä Lähde: Mäkelä, (2001a). Vuosittain Varsinais-Suomessa tarvitaan lisää henkilöstöä kaikilla toimialoilla yhteensä yli 5500 henkilöä. Uuden henkilöstön tarve on suurempi kuin mitä on poistuma työmarkkinoilta. Seuraavassa taulukossa tarkastellaan tämän uuden työvoimantarpeen jakaantumista eri teollisuuden ammattiryhmien osalta. Taulukko 11. Työvoiman tarpeen jakaantuminen ammattiryhmittäin Varsinais-Suomessa Ammattilohkot ja ryhmät Poistuma/vuosi (henkilöä) Tarve/vuosi (henkilöä) Teollinen työ Elintarviketyö Tevanake-työ Metallityö Asennustyö Koneenkäyttötyö Puutyö Prosessityö Sähkötyö Graafinen työ Varastotyö Muu teollinen työ Tekninen asiantuntijatyö Insinöörityö Teknikkotyö Hallinnon asiantuntijatyö Johtamistyö Luonnontieteellinen työ Lähde: Mäkelä, (2001a). 9 Luonnontieteellisen työn ryhmään kuuluvat kemistit, fyysikot, geologit meteorologit, hydrologit, biologit, maatalous, puutalous, kalastusalan tutkijat ja neuvojat, metsäntutkimus ja neuvonta sekä ruokavalioasiantuntijat. (Mäkelä, (2001b), 14.) 10 Poistuma-arviot perustuvat ikärakenteeseen. Uuden työvoiman tarve kuvataan vuosittaisena tarpeena. Ammattirakenteen kokonaismuutos ajalla muunnetaan vuosittaiseksi muutokseksi ja tähän lisätään vuosittainen poistuma, jolloin saadaan keskimääräinen vuosittainen henkilöstöntarve. (Mäkelä, (2001b), 3.)

15 12 Ammattiryhmittäin tarkasteltuna vuosittainen uuden työvoimantarve on merkittävä prosessityön, insinöörityön ja luonnontieteellisen työn ryhmissä. Ainoastaan tevanake-työntekijöitä ei tarvittaisi lisää, vaan entisiäkin vähennettäisiin 33 henkilön vuosivauhdilla. Suurimmassa osassa ammattiryhmistä uuden työvoiman tarve on suurempi kuin vuosittainen poistuma, joten työllisyystilanne näyttä hyvältä Varsinais- Suomen alueella. 4.2 Tuotanto Varsinais-Suomen seutukunnista voimakkain tuotannon kasvu tapahtuu Salon seudulla, jonka asukasta kohden laskettu BKT on koko maan korkein mk, kun koko maan keskiarvo on mk. Salon seudun osuus Varsinais-Suomen tuotannon muodostumisesta on noin 25 %, Turun seudun 60 %, Turunmaan, Vakka-Suomen ja Loimaan seutukunnat muodostavat vain 15 % tuotannosta. 11 Teollisuustuotannon arvo on kasvanut Varsinais-Suomessa 1990-luvun aikana 129 %, kun samanaikaisesti koko Suomen tuotannolla mitattuna teollisuustuotannon arvo on lisääntynyt 58 %. 12 Tätä selittää suurelta osin sähköteknisen teollisuuden merkittävä asema maakunnassamme ja tämän teollisuudenalan voimakas kasvu. Kuva 4. Eri toimialojen osuudet teollisuuden kokonaistuotannosta Varsinais-Suomessa. Elintarviketeollisuus Kemianteollisuus Perusmetalli- ja metallituoteteollisuus Sähkötekninen teollisuus Muu tehdasteollisuus Graafinen teollisuus Rakennusaineteollisuus Koneteollisuus Kulkuneuvoteollisuus 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % e Lähde: Heinonen, (2000), 12. Sähköteknisen teollisuuden (+ 428 %) jälkeen eniten tuotannon reaaliarvoaan ovat kasvattaneet kaivannaistoiminta (+ 102 %), perusmetalli- ja metallituoteteollisuus (+ 78 %), graafinen teollisuus (+ 50 %), kemianteollisuus (+ 38 %) sekä puutavarateollisuus (+ 32 %). Eniten laskeneet teollisuudenalat ovat tevanake teollisuus (- 56 %) ja kulkuneuvoteollisuus (- 21 %) Heinonen, (2000), Heinonen, (2000), Heinonen, (2000), 11.

16 13 Suomen BKT oli vuonna 2000 käypinä hintoina mmk. 14 Varsinais-Suomen osuus koko Suomen BKT:sta on noin 8 %. Varsinais-Suomen BKT:n kasvuun merkittävimmin on vaikuttanut sähkötekninen teollisuus. Seuraavaksi eniten ovat kasvaneet kauppa, liike-elämän palvelu, tietoliikenne, kuljetus ja varastointipalvelut sekä rakentaminen. Teollisuudenaloista sähköteknisen teollisuuden jälkeen eniten BKT:tta ovat kasvattaneet graafinen teollisuus ja kemianteollisuus. 15 Kuva 5. Toimialojen osuudet BKT:n muodostumisessa, Varsinais-Suomi Maa- ja metsätalous 5% Teollisuus 42% Rakentaminen 4% Kauppa 9% Kuljetus, logistiikka ja tietoliikenne 7% Rahoitus ja vakuutustoiminta 3% Asunnon hallinta, kiinteistötoiminta 8% Palvelut liike-elämälle 4% Muut henkilökohtaiset palvelut 3% Julkinen 15% 15 % 5 % 3 % 4 % 8 % 42 % 3 % 7 % 9 % 4 % Lähde: Heinonen, (2000), 5. Kuva 6. Teollisuuden tuotannon ja työvoiman kehitys Varsinais-Suomessa. Tuotanto Työllisyys Tuotanto milj. mk Työllisyys Lähde: Heinonen, (2000), Teollisuuden tuotanto on vuodesta 1996 lähtien kasvanut nopeammin kuin työllisyys teollisuudessa. Saman kehityksen ennustetaan jatkuvan. Tuottavuuden kasvu on nopeampaa toimintojen tehostumisen sekä automatisoitumisen kautta. 14 Tilastokeskus, (2001). 15 Heinonen, (2000), 5.

17 14 Kuva 7. Teollisuuden sijaintiosamäärä 16, Varsinais-Suomi Autojen valmistus Laivanrakennus Tieto- ja konttorikoneet Matkapuhelimet etc Öljynjalostus Rakennusauneteollisuus Elintarviketeollisuus K emianteollisuus Metallituotteet K oneteollisuus Lääkintäkojeet Kumi- ja muovitutteet Kustantaminen ja painaminen Lähde: Heinonen, (2000), ,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 Kuvan 8 mukaan Varsinais-Suomen alueelle on keskittynyt autojenvalmistus, laivanrakennus, tieto- ja konttorikoneiden valmistus sekä matkapuhelimien valmistus. 4.3 Metalliteollisuus Varsinais-Suomessa Metalliteollisuudella tarkoitetaan yleensä perusmetallien valmistusta, metallituotteiden valmistusta, koneiden ja laitteiden valmistusta, sähköteknisten tuotteiden valmistusta sekä kulkuneuvojen valmistusta. Kuten alaluvuissa 4.1 ja 4.2 on esitetty, metalliteollisuudella on merkittävä asema Varsinais-Suomessa. Sijaintiosamääräkuvaajan mukaan kulkuneuvojen valmistus on keskittynyt Varsinais-Suomeen. Taulukko 12. Eri teollisuudenalojen toimipaikkojen lukumäärä Varsinais-Suomessa Kaivos- ja kaivannaisteollisuus Elintarviketeollisuus Tevanake-teollisuus Puutavarateollisuus Paperiteollisuus Graafinen teollisuus Kemianteollisuus Lääketeollisuus Metallien jalostus Metallituotteiden valmistus Koneiden ja laitteiden valmistus Kone- ja metalliteollisuus Sähkö- ja elektroniikkateollisuus Kulkuneuvoteollisuus Rakennusteollisuus Lähde: Tilastokeskus, (2001). 16 Sijaintiosamäärällä mitataan eri tuotannonalojen keskittymistä tietyille alueille. Jos sijaintiosamäärä saa arvon 1, niin toimiala on alueelle yhtä merkityksellinen kuin mitä se on koko Suomen teollisuustuotantoa ajatellen. Mitä suurempi sijaintiosamäärä on sitä enemmän kyseisen toimialan tuotanto on Suomen sisällä keskittynyt kyseisellä alueelle.(heinonen, (2000), 13.)

18 15 Metalliteollisuuden toimipaikkoja oli vuonna 1999 Varsinais-Suomessa Kuluneen viiden vuoden aikana toimipaikkojen määrä oli lisääntynyt 277:lla. Voimakkaimmin olivat lisääntyneet kone- ja metalliteollisuuden sekä metallituotteiden valmistukseen luokiteltujen yritysten toimipaikat. Taulukko 13. Eri teollisuusalojen henkilöstön määrä Varsinais-Suomessa Kaivos- ja kaivannaisteollisuus Elintarviketeollisuus Tevanake-teollisuus Puutavarateollisuus Paperiteollisuus Graafinenteollisuus Kemianteollisuus Lääketeollisuus Metallien jalostus Metallituotteiden valmistus Koneiden ja laitteiden valmistus Kone- ja metalliteollisuus Sähkö- ja elektroniikkateollisuus Kulkuneuvojen valmistus Rakennusteollisuus Lähde: Tilastokeskus, (2001). Kuva 8. Metallialan henkilöstön määrä Varsinais-Suomessa Metallien jalostus Kone- ja metalliteollisuus Sähkö- ja elektroniikkateollisuus Kulkuneuvojen valmistus Lähde: Tilastokeskus, (2001) Metalliteollisuus on merkittävä työnantaja Varsinais-Suomessa. Vuonna 1999 metalliteollisuudessa laajasti ymmärrettynä työskenteli henkilöä. Koko teollisuuden ml. kaivos- ja kaivannaisteollisuus sekä rakennusteollisuus henkilöstön määrä oli Metalliteollisuuden osuus oli noin 48 % koko teollisuuden henkilöstöstä. 17 Tilastokeskus, (2001).

19 16 Kuva 9. Metallialan henkilöstön jakautuminen eri tuotantosektoreille Varsinais-Suomessa % 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % Muu kulkuneuvojen valmistus 34 Autojen ja perävaunujen valmistus % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Kulkuneuvojen valmistus Sähkö- ja elektroniikkateollisuus Kone- ja metalliteollisuus Metallien jalostus 100 % % 80 % 70 % 60 % % 40 % 30 % 20 % % % Lääkintäkojeiden, kellojen jne. valmistus 32 Radio-, TV-välineiden jne. valm. 31 Muu sähkökoneiden, -laitteiden valm 30 Konttori- ja tietokoneiden valm. 10 % 0 % Koneiden ja laitteiden valmistus 28 Metallituotteiden valmistus Lähde: Tilastokeskus, (2001) ja muokkaukset Päivi Peltola. Suurin osa metalliteollisuuden työntekijöistä työskenteli sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa sekä kone- ja metalliteollisuudessa. Näiden sektoreiden osuudet olivat yhtä suuret. Taulukko 14. Varsinais-Suomen kuntien metalliteollisuuden pääsektorit. Kunta Tärkein 2. tärkein Kunta Tärkein 2. tärkein Alastaro Kone ja metalli Askainen Kone ja metalli Aura Kone ja metalli Dragsfjärd Metallien jalostus Halikko Kone ja metalli Houtskari Iniö Kaarina Kone ja metalli Karinainen Kone ja metalli Kemiö Kone ja metalli Kemiö Kone ja metalli Kiikala Kone ja metalli Kisko Kone ja metalli Korppoo Kulkuneuvot Koski Tl Kone ja metalli Kustavi Kone ja metalli Kuusjoki Kone ja metalli Laitila Lemu Lieto Kone ja metalli Loimaa Kone ja metalli Loimaan kunta Kone ja metalli Marttila Kone ja metalli Masku Kone ja metalli Mellilä Kone ja metalli Merimasku Mietoinen Muurla Sähkö ja elektroniikka Mynämäki Kone ja metalli Naantali Kulkuneuvot Nauvo Nousiainen Kone ja metalli Oripää Kone ja metalli Paimio Kone ja metalli Parainen Kone ja metalli Perniö Kone ja metalli Pertteli Sähkö ja elekrtoniikka Piikkiö Kulkuneuvot Pyhäranta Kone ja metalli Pöytyä Kone ja metalli Raisio Kone ja metalli Kulkuneuvot Rusko Kone ja metalli Rymättylä Salo Sähkö ja elektroniikka Sauvo Somero Kone- ja metalli Suomusjärvi Särkisalo Taivassalo Kone ja metalli Tarvasjoki Kone ja metalli Turku Kulkuneuvot Kone ja metalli Uusikaupunki Kulkuneuvot Sähkö ja elektroniikka Vahto Kone ja metalli Vehmaa Kone ja metalli Velkua Västanfjärd Yläne Kone ja metalli

20 17 Kone- ja metalliteollisuus on kuntakohtaisessa tarkastelussa lukumäärällisesti suurin työllistäjä. Kone- ja metalliteollisuuden yritykset ovat kuitenkin usein kooltaan hyvin pieniä. Salon seudun keskittyminen sähkö- ja elektroniikkateollisuuteen näkyy myös tässä tarkastelussa. Kulkuneuvoteollisuus on keskittynyt vain muutaman kunnan alueelle, mutta tämän alan yritykset ovat yleensä kooltaan suuria. Monet yritykset, jotka on Tilastokeskuksen luokituksissa sijoitettu kuulumaan kone- ja metalliteollisuuden toimialalle, toimivat alihankkijoina kulkuneuvoteollisuudelle. Kuva 10. Metallialan työpaikkojen jakautuminen kunnittain Varsinais-Suomessa. Prosenttiluku kuvaa koko kunnan alueella sijaitsevien metalliteollisuuden yritysten työntekijöiden määrän suhdetta kaikkiin kunnan alueella asuviin teollisuudessa työskenteleviin % 25,1 50 % 50,1 75 % 75,1 100 % Yli 100 % Lähde: Tilastokeskus. Kartta Varsinais-Suomen Liitto, (2001a) ja muokkaukset Mari Tammi. Varsinais-Suomen metalliteollisuusvaltaisimmat paikkakunnat työpaikkojen lukumäärän perusteella ovat Salo ja Dragsfjärd. Molemmissa kunnissa metalliteollisuuden työpaikkoja on enemmän kuin kunnassa asuvia teollisuuden työllisiä eli näissä kunnissa käydään työssä paljon kunnan rajojen ulkopuolelta. Salossa suurin osa metalliteollisuuteen luettavista työpaikoista on sähkö- ja elektroniikkateollisuuden sektorilla ja Dragsfjärdissä metallien jalostuksessa. Näiden lisäksi yli 50 % teollisuuden työpaikoista on metalliteollisuudessa Karinaisissa, Kuusjoella, Loimaalla, Loimaan kunnassa, Pöytyällä, Ruskolla ja Turussa. Uudessakaupungissa metalliteollisuuden työpaikkoja on noin 80 % kaikista teollisuuden työpaikoista.

KELA Matkat kunnittain ryhmiteltynä

KELA Matkat kunnittain ryhmiteltynä KELA Matkat kunnittain ryhmiteltynä Period: 1/8/2012-31/8/2012 Auton asemapaikka Tilauksen lähtö Tilauksen kohde Tapahtumia ASKAINEN LEMU MYNÄMÄKI 3 ASKAINEN LEMU RAISIO 2 ASKAINEN LEMU TURKU 1 ASKAINEN

Lisätiedot

MUUTTUVAT TYÖELÄMÄN KOULUTUS- JA OSAAMISTARPEET. Olli Poropudas. Tulevaisuuden työelämän osaamistarpeet, Tampere 14.2.2006

MUUTTUVAT TYÖELÄMÄN KOULUTUS- JA OSAAMISTARPEET. Olli Poropudas. Tulevaisuuden työelämän osaamistarpeet, Tampere 14.2.2006 MUUTTUVAT TYÖELÄMÄN KOULUTUS- JA OSAAMISTARPEET Olli Poropudas Tulevaisuuden työelämän osaamistarpeet, Tampere 14.2.26 Työpaikka-avaukset ammattiryhmittäin 2-15 1 HOITOTYÖ 2 TEOLLINEN TYÖ 9 TAL.-HALL.

Lisätiedot

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi Vakka-Suomen Työllisyystilanne valoisa Vakka-Suomen työttömyysaste laski merkittävästi tammikuussa. Tämä johtui erityisesti myönteisestä työllisyyskehityksestä Uudessakaupungissa, jossa työttömyysaste

Lisätiedot

Pohjanmaa. Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Uusimaa. Kanta-Häme Varsinais-Suomi

Pohjanmaa. Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Uusimaa. Kanta-Häme Varsinais-Suomi TYÖLLISYYSKEHITYS VAROVAISEN POSITIIVISTA Varsinais-Suomen työllisyystilanne on kuluvan syksyn aikana kehittynyt hiljalleen positiivisempaan suuntaan. Maakunnan työttömyysaste laski lokakuussa koko maan

Lisätiedot

Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme

Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme TYÖTTÖMYYDEN KASVU HIDASTUU EDELLEEN Varsinais-Suomen työttömyysasteen kasvu on hiipunut tasaisesti jo noin vuoden ajan. Merkittävin tekijä työttömyyden kasvuvauhdin hidastumisessa on Vakka-Suomen valoisa

Lisätiedot

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu:

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Varsinais-Suomi 2014, joulukuu Analyytikko Juha Pusila Varsinais-Suomen ELY-keskus 21.1.2015 Seurantaan liittyvää käsitteistöä Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden

Lisätiedot

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa "AVAA SATAKUNNAN OPINOVI" AIKUISOHJAUS TYÖELÄMÄN VOIMAVARANA -SEMINAARI 19.1.2010 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun kauppakorkeakoulu, Porin

Lisätiedot

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu:

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Varsinais-Suomi 2015, maaliskuu Analyytikko Juha Pusila Varsinais-Suomen ELY-keskus 5.6.2015 Seurantaan liittyvää käsitteistöä Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden

Lisätiedot

Tietoisku Työttömyyden kasvu hidastunut edelleen

Tietoisku Työttömyyden kasvu hidastunut edelleen Työttömyyden kasvu hidastunut edelleen Työttömyyden kasvun hidastuminen jatkuu Varsinais-Suomessa. Varsinais-Suomen työttömyysaste oli syyskuussa 2013 hieman maan keskiarvoa korkeampi. Työttömyysaste oli

Lisätiedot

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu:

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Varsinais-Suomi 2017, maaliskuu Analyytikko Juha Pusila Varsinais-Suomen ELY-keskus 20.06.2017 Seurantaan liittyvää käsitteistöä Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden

Lisätiedot

TIETOISKU VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUS Lyhyt katsaus valtiovarainministeriön esitykseen

TIETOISKU VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUS Lyhyt katsaus valtiovarainministeriön esitykseen VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUS Lyhyt katsaus valtiovarainministeriön esitykseen Valtionosuusjärjestelmän tarkoituksena on taata kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen järjestäminen ja niiden

Lisätiedot

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu:

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Varsinais-Suomi 2016, maaliskuu Analyytikko Juha Pusila Varsinais-Suomen ELY-keskus 18.05.2016 Seurantaan liittyvää käsitteistöä Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden

Lisätiedot

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu:

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Varsinais-Suomi 2016, joulukuu Analyytikko Juha Pusila Varsinais-Suomen ELY-keskus 31.01.2017 Seurantaan liittyvää käsitteistöä Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 7/2013

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 7/2013 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus /2013 Julkaisuvapaa tiistaina 20.8. 2013 klo 9.00 Työttömyyden kasvaa yhä Varsinais-Suomessa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistoissa

Lisätiedot

Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Kanta-Häme Pohjois-Savo Satakunta Koko maa Etelä-Savo. Varsinais-Suomi

Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Kanta-Häme Pohjois-Savo Satakunta Koko maa Etelä-Savo. Varsinais-Suomi TYÖTTÖMYYDEN KASVU NOPEUTUI KESÄN AIKANA Työttömyyden kasvu kiihtyi Varsinais-Suomessa kuluneen kesän aikana. Tämä näyttää johtuneen ainakin osin nuorten työllistymisvaikeuksista, sillä työttömien määrä

Lisätiedot

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu:

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Varsinais-Suomi 2017, kesäkuu Analyytikko Juha Pusila Varsinais-Suomen ELY-keskus 4.08.2017 Seurantaan liittyvää käsitteistöä Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden

Lisätiedot

TYÖIKÄINEN VÄESTÖNMÄÄRÄ KASVAA PÄÄASIASSA TURUN SEUDUN ITÄISISSÄ KUNNISSA KUNTIEN VÄESTÖNKASVU MALTILLISTUU UUDEN TRENDILASKELMAN MUKAAN

TYÖIKÄINEN VÄESTÖNMÄÄRÄ KASVAA PÄÄASIASSA TURUN SEUDUN ITÄISISSÄ KUNNISSA KUNTIEN VÄESTÖNKASVU MALTILLISTUU UUDEN TRENDILASKELMAN MUKAAN KUNTIEN VÄESTÖNKASVU MALTILLISTUU UUDEN TRENDILASKELMAN MUKAAN Tuoreimman tulevaisuuden väestökehitystä arvioivan Tilastokeskuksen trendilaskelman mukaan nykyisten väestöltään kasvavien kuntien väestönkasvu

Lisätiedot

TIETOISKU 7.5.2014 VALTAOSA VARSINAIS-SUOMEN MAAHANMUUTOSTA PERÄISIN EUROOPASTA

TIETOISKU 7.5.2014 VALTAOSA VARSINAIS-SUOMEN MAAHANMUUTOSTA PERÄISIN EUROOPASTA VALTAOSA VARSINAIS-SUOMEN MAAHANMUUTOSTA PERÄISIN EUROOPASTA Yli kaksi kolmasosaa Varsinais-Suomen vuonna 2013 saamasta muuttovoitosta oli peräisin maahanmuutosta. Maakuntaan ulkomailta muuttaneista puolestaan

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 9 /2012

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 9 /2012 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus /2012 Julkaisuvapaa tiistaina 23.10. 2012 klo.00 Työttömyys kiihtyvässä kasvussa Varsinais-Suomessa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistoissa

Lisätiedot

20 Varsinais-Suomi. 20.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

20 Varsinais-Suomi. 20.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 20 Varsinais-Suomi 20.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 20.1. VARSINAIS-SUOMI Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 4 kpl Taajaan asutut: 9 kpl Maaseutumaiset: 15 kpl

Lisätiedot

Turun väestökatsaus maaliskuu 2017

Turun väestökatsaus maaliskuu 2017 Turun väestökatsaus maaliskuu 2017 Tilastokeskuksen tietojärjestelmämuutosten vuoksi maaliskuun väestönmuutostiedot viivästyivät runsaalla kuukaudella. Huhtikuun tilastot valmistuvat 16.6., toukokuun 22.6.

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 12/2013

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 12/2013 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 12/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 21.1. 2014 klo 9.00 Työttömyys kasvaa ja kuntien haasteet Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa

Lisätiedot

Nuorisotutkimus 2007

Nuorisotutkimus 2007 Nuorisotutkimus 2007 Tutkimuksen taustatiedot Nuorisotutkimus tehtiin maaliskuussa 2007 nettikyselynä Tutkimus toteutettiin Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelman alueilla Vastaajina on peruskoulun 7. 9.-luokkalaisia

Lisätiedot

6. Päihteet. 6.1Johdanto

6. Päihteet. 6.1Johdanto 6. Päihteet 6.1Johdanto Päihdehuollon avopalveluissa. Indikaattori ilmaisee kuntien kustantamia päihdehuollon avopalveluita vuoden aikana A-klinikoilla tai nuorisoasemilla käyttävien asiakkaiden määrää

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Toimialakatsaus 2011

Toimialakatsaus 2011 Toimialakatsaus 2011 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan aineistoon. Toimialarakenne 2009, P:maa + K-P

Lisätiedot

Turun väestökatsaus heinäkuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/suunnittelija Kimmo Lemmetyinen

Turun väestökatsaus heinäkuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/suunnittelija Kimmo Lemmetyinen Turun väestökatsaus heinäkuu 2017 Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/suunnittelija Kimmo Lemmetyinen Turun ja alueen väestönkehityksestä tammi-heinäkuussa 2017 Turun ennakkoväkiluku oli heinäkuun

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 9/2014

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 9/2014 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 9/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 21.10.2014 klo 9.00 Työttömyyden kasvu jatkuu Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli syyskuun

Lisätiedot

Häiriötiedottaminen kaipaa kehittämistä? Jorma Helin Tiehallinto Liikenteen palvelut

Häiriötiedottaminen kaipaa kehittämistä? Jorma Helin Tiehallinto Liikenteen palvelut 1 Jorma Helin Tiehallinto Liikenteen palvelut 2 Tieliikenteen häiriötiedotusta tutkittiin Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa 276 249 332 274 261 694 346 347 348 344 337 259 338 325 322 310 130 301 249

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 10/2013

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 10/2013 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 10/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 26.11. 2013 klo 9.00 Työttömyyden kasvutahti hidastuu Varsinais-Suomessa Varsinais-Suomen työ- ja

Lisätiedot

20 Varsinais-Suomi Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

20 Varsinais-Suomi Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 20 Varsinais-Suomi 20.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 20.1. VARSINAIS-SUOMI Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 4 kpl Taajaan asutut: 9 kpl Maaseutumaiset: 15 kpl

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 4/2014

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 4/2014 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus /201 Julkaisuvapaa tiistaina 20.5.201 klo 9.00 Työttömyys lievemmässä kasvussa - paikoin jopa vähenee Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa

Lisätiedot

Turun väestökatsaus kesäkuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/suunnittelija Kimmo Lemmetyinen

Turun väestökatsaus kesäkuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/suunnittelija Kimmo Lemmetyinen Turun väestökatsaus kesäkuu 2017 Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/suunnittelija Kimmo Lemmetyinen Turun ja alueen väestönkehityksestä ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2017 Turun ennakkoväkiluku

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 12/2015

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 12/2015 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 12/2015 Julkaisuvapaa keskiviikkona 27.1.2016 klo 9.00 Nuorten miesten työttömyys vähenee Varsinais-Suomessa Varsinais-Suomen työ-

Lisätiedot

TOIMIALAKATSAUS 2010

TOIMIALAKATSAUS 2010 TOIMIALAKATSAUS 2010 Toimialakatsaus Tämä talouskatsaus tarkastelee tilannetta Pohjanmaan kauppakamarin alueella. Alue on sama kuin Pojanmaan TEkeskuksen alue ja käsittää Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Turun väestökatsaus elokuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/suunnittelija Kimmo Lemmetyinen

Turun väestökatsaus elokuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/suunnittelija Kimmo Lemmetyinen Turun väestökatsaus elokuu 2017 Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/suunnittelija Kimmo Lemmetyinen Turun ja eräiden alueiden väestönkehityksestä tammi-elokuussa 2017 Turun ennakkoväkiluku oli elokuun

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/213 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Suhdannetilanne:

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 8/2014

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 8/2014 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 8/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 23.9.2014 klo 9.00 Työttömyys yhä kasvussa elokuussa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa

Lisätiedot

Attitude 2012- kysely Rauman Kauppakamari 10.5.2012

Attitude 2012- kysely Rauman Kauppakamari 10.5.2012 Attitude 2012- kysely Rauman Kauppakamari 10.5.2012 Kyselyn taustatiedot Kysely lähetettiin kaikkiaan neljään lukioon ja yhteen ammattioppilaitokseen Rauman Kauppakamarin alueella Kysely kohdistettiin

Lisätiedot

Varsinais-Suomen käsi- ja taideteollisuus ry SÄÄNNÖT

Varsinais-Suomen käsi- ja taideteollisuus ry SÄÄNNÖT Varsinais-Suomen käsi- ja taideteollisuus ry SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 18.5.1992 I LUKU NIMI, KOTIPAIKKA, TOIMINTA-ALUE, TARKOITUS JA TEHTÄVÄT Yhdistyksen nimi on Varsinais-Suomen käsi- ja taideteollisuus

Lisätiedot

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi Työttömyysaste yhä varsin korkea Varsinais-Suomen työttömyysaste on yhä varsin korkealla tasolla joulukuussa 2013. Työttömyysasteen kasvu on Varsinais-Suomessa kuitenkin koko maan keskiarvoa pienempää,

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 3/2015

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 3/2015 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 3/2015 Julkaisuvapaa torstaina 23.4.2015 klo 9.00 Nuorten työttömyys alenemassa paikoitellen Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 9/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Toimialoittaisten suhdannetietojen ja tilastojen hyödyntäminen ja käyttö Satakunnassa

Toimialoittaisten suhdannetietojen ja tilastojen hyödyntäminen ja käyttö Satakunnassa Toimialoittaisten suhdannetietojen ja tilastojen hyödyntäminen ja käyttö Satakunnassa!Satakunnan talous -katsaus (painettu ja pdf) kaksi kertaa vuodessa, kesä- ja marraskuussa, sis. mm. toimialoittaisen

Lisätiedot

Väestönmuutos Pohjolassa

Väestönmuutos Pohjolassa Väestönmuutos Pohjolassa Urbaanimpi ja vanheneva väestö (?) Photo: Johanna Roto Johanna Roto 130 125 120 115 110 105 100 EU28 Denmark Finland Sweden Iceland Norway Norden Väestönmuutos 1990-2014 Indeksi

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 11/2013

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 11/2013 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 11/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 20.12. 2013 klo 9.00 Työttömyys kasvaa nuorten työttömyys paikoin vähenemässä Varsinais-Suomen työ-

Lisätiedot

Prosessialan näkymät ja vetovoiman lisääminen. Prosessiteollisuuden koulutuspäivät Uusikaupunki 2.6.2015

Prosessialan näkymät ja vetovoiman lisääminen. Prosessiteollisuuden koulutuspäivät Uusikaupunki 2.6.2015 Prosessialan näkymät ja vetovoiman lisääminen Prosessiteollisuuden koulutuspäivät Uusikaupunki 2.6.2015 Riitta Juvonen 2.6.2015 1 Sisältö Prosessiala Kemianteollisuus Tilanne ja näkymät tällä hetkellä

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 1/2015

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 1/2015 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 1/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 24.2.2015 klo 9.00 Työttömien määrä yhä kasvussa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 9/2015

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 9/2015 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 9/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 20.10.2015 klo 9.00 Nuorten työttömyys väheni Varsinais-Suomen kunnissa Varsinais-Suomen työ- ja

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 7/217 16 14 12 1 8 6 4 2 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 C Tehdasteollisuus

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 3/2013

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 3/2013 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus /201 Julkaisuvapaa tiistaina 2.4. 201 klo 9.00 Työttömyyden kasvu kiihtyy yhä Varsinais-Suomessa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistoissa

Lisätiedot

Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita. Uusikaupunki ELY-keskus: Varsinais-Suomi. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 26.8.

Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita. Uusikaupunki ELY-keskus: Varsinais-Suomi. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 26.8. Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita Uusikaupunki ELY-keskus: Varsinais-Suomi 26.8.213 221182 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 Suomen Gallup Elintarviketieto

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 3/2014

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 3/2014 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus /2014 Julkaisuvapaa torstaina 24.4.2014 klo 9.00 Työttömyyden kasvutahti hidastuu Varsinais-Suomessa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 8/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 6/2013

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 6/2013 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus /2013 Julkaisuvapaa tiistaina 23.7. 2013 klo 9.00 Työttömyys kasvaa yhä Varsinais-Suomessa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistoissa

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 7/2013

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 7/2013 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus /2013 Julkaisuvapaa tiistaina 20.8. 2013 klo 9.00 Työttömyys kasvaa yhä Varsinais-Suomessa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistoissa

Lisätiedot

Varsinais-Suomen kuntavaalit 2012 Kaarina

Varsinais-Suomen kuntavaalit 2012 Kaarina Kaarina Littoinen - Kaarina 31,3 % Piispanristi 30,6 % Keskusta - Kaarina 28,1 % Voivala 35,4 % Piikkiö 30,6 % Kuusisto 40,4 % ja VAS 0 1 2 kilometriä Kemiönsaari Kemiö 48,9 % Björkboda-Kulla 35,9 % Västanfjärd

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 8/217 16 14 12 1 8 6 4 2 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 C Tehdasteollisuus

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 8/2015

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 8/2015 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 8/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 22.9.2015 klo 9.00 Nuorten työttömyys väheni useassa Varsinais-Suomen kunnassa Varsinais-Suomen työ-

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 9/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulufoorumi 23.2.2010 Mikael Andolin Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Viestintä Neuvottelukunta Strategia- ja aluekehitysyksikkö

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 7/2014

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 7/2014 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 7/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 26.8.2014 klo 9.00 Työttömyyden kasvu jatkui heinäkuussa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa

Lisätiedot

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2014 2015 LOUNAIS-SUOMESSA

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2014 2015 LOUNAIS-SUOMESSA PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2014 2015 LOUNAIS-SUOMESSA Lounais-Suomen aluehallintovirasto 16.5.2014 Kansikuva taiteilija Pekka Vuoren luvalla. Helsingin

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 10/2014

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 10/2014 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 10/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 25.11.2014 klo 9.00 Työttömyys yhä kasvussa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli lokakuun

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet

Kymenlaakso ennusteet Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet ValokuvaT Mika Rokka 30.1.2018 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Väestön ikäjakauma Kymenlaaksossa (suunnite, Iitti mukana) 3 Väestön

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 5/2014

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 5/2014 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 5/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 24.6.2014 klo 9.00 Työttömyys kasvussa - paikoin tosin vähenee Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa

Lisätiedot

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA LOUNAIS-SUOMESSA

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA LOUNAIS-SUOMESSA PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2016 2017 LOUNAIS-SUOMESSA Lounais-Suomen aluehallintovirasto 1.6.2016 Kansikuva taiteilija Pekka Vuoren luvalla. Helsingin

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 7/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Joulukuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa vuonna Väestönmuutos.

Turun väestökatsaus. Joulukuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa vuonna Väestönmuutos. Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa vuonna 2016 Väestönmuutos 2016 Ennakkoväkiluku 2016 Kaupunki Helsinki 7 383 635 591 Vantaa 4 720 219 196 Espoo 4 591 274 522 Tampere 3 055 228 173

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet päivitetty

Kymenlaakso ennusteet päivitetty Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet 12.04.2016 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson väestöennuste 2014-2040 3 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson ikärakenne-ennuste

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Turun väestökatsaus helmikuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/suunnittelija Kimmo Lemmetyinen

Turun väestökatsaus helmikuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/suunnittelija Kimmo Lemmetyinen Turun väestökatsaus helmikuu 2017 Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/suunnittelija Kimmo Lemmetyinen Tällä dialla on Turun vahvistettuja väkilukutietoja; muilla sivuilla tammihelmikuun ennakkotietoja

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 11/2014

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 11/2014 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 11/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 23.12.2014 klo 9.00 Uusien työpaikkojen määrä kasvussa ja työttömien Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 1/2014

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 1/2014 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 1/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 25.2.2014 klo 9.00 Työttömyys vähenee Vakka-Suomessa ja kasvaa muualla Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa

Lisätiedot

VUODEN 2014 MAAKUNTAENNUSTEEN JULKISTAMINEN

VUODEN 2014 MAAKUNTAENNUSTEEN JULKISTAMINEN VUODEN 14 MAAKUNTAENNUSTEEN JULKISTAMINEN 9.1.14 Varsinais-Suomen Maakuntaennuste 14 on 15. Yrittäjien ja Osuuspankkien yhteistyössä laatima ja koko Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen historian 21. Maakuntaennuste.

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 2/217 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 2 / 2012

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 2 / 2012 Työttömät Varsinais-Suomen ELY-keskus pvm Julkaistavissa 20.3.2012 9.00 Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 2 / 2012 Työttömyys supistuu yhä Varsinais-Suomessa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistoissa

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 6/2014

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 6/2014 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 6/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 22.7.2014 klo 9.00 Työttömyyden kasvu jyrkkeni kesäkuussa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa

Lisätiedot

SEUTUKUNNITTAISET ALUEPROFIILIT Vakka-Suomi LIITE 1

SEUTUKUNNITTAISET ALUEPROFIILIT Vakka-Suomi LIITE 1 SEUTUKUNNITTAISET ALUEPROFIILIT LIITE 1 Teollisuuden vientiaste seutukunnittain 105,2 Salon seutukunta 85 61,3 56,1 Turunmaa 42,8 Turun seutukunta 39,6 Loimaan seutukunta 30,3 0 20 40 60 80 100 120 Viennin

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli

Lisätiedot

Työttömyysasteen kehitys (12 kk liukuva keskiarvo) suurimmissa maakunnissa ajalla 2007 2013 (heinä)

Työttömyysasteen kehitys (12 kk liukuva keskiarvo) suurimmissa maakunnissa ajalla 2007 2013 (heinä) Maakunnan tila 1 Työttömyysasteen kehitys (12 kk liukuva keskiarvo) suurimmissa maakunnissa ajalla 27 213 (heinä) 14,5 14, 13,5 13, 12,5 12, 11,5 11, 1,5 1, 9,5 9, 8,5 8, 7,5 7, 6,5 6, 5,5 5, Luku alueen

Lisätiedot

Aviapolis-tilastoja lokakuu 2007

Aviapolis-tilastoja lokakuu 2007 -tilastoja lokakuu 2007 Väestö ikäryhmittäin -alueella ja koko Vantaalla 1.1.2007 ja ennuste 1.1.2015 väestöosuus, % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2007 2015 2007 2015 Vantaa 75+ -vuotiaat 65-74 -vuotiaat

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys

Metalliteollisuuden palkkakehitys 1 Metalliteollisuuden palkkakehitys Tässä palkkakatsauksessa esitettävät palkkatiedot perustuvat Elinkeinoelämän Keskusliiton (EK) jäsenyrityksistään keräämiin palkkatilastoihin sekä Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 4/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

MAASEUDUN MAAHANMUUTTAJAT

MAASEUDUN MAAHANMUUTTAJAT MAASEUDUN MAAHANMUUTTAJAT Kokemuksia työperäisestä maahanmuutosta Etelä-Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen maaseudulla Ruralia-instituutti, Seinäjoki Siirtolaisuusinstituutti Turun yliopiston Täydennyskoulutuskeskus

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/217 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 2/2014

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 2/2014 VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus /014 Julkaisuvapaa tiistaina 5.3.014 klo 9.00 Työttömyys kasvaa ja kuntien haasteet Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli helmikuun

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 11/2012

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 11/2012 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 11/2012 Julkaisuvapaa perjantaina 21.12. 2012 klo 9.00 Työttömyyden kasvu kiihtyy Varsinais-Suomessa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistoissa

Lisätiedot

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA LOUNAIS-SUOMESSA

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA LOUNAIS-SUOMESSA PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2017 2018 LOUNAIS-SUOMESSA Lounais-Suomen aluehallintovirasto 26.5.2017 Kansikuva taiteilija Pekka Vuoren luvalla. Helsingin

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 7/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: seurantatietoja, Varsinais-Suomi. Analyytikko Juha Pusila Varsinais-Suomen ELY-keskus

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: seurantatietoja, Varsinais-Suomi. Analyytikko Juha Pusila Varsinais-Suomen ELY-keskus Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: seurantatietoja, Varsinais-Suomi Analyytikko Juha Pusila Varsinais-Suomen ELY-keskus 27.1.2014 Seurantaan liittyvää käsitteistöä Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden

Lisätiedot