Päivämäärä Numero Diaarinumero Orivesi /2015 8/ /2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 23.3.2015 1/2015 8/66.661.01.01/2015"

Transkriptio

1 1 ORIVEDEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Annettu julkipanon jälkeen PL 7 Päivämäärä Numero Diaarinumero Orivesi /2015 8/ /2015 YMPÄRISTÖLUPA; KARPIN KÄSITTELY OY Asia Ympäristönsuojelulain mukainen päätös, joka koskee energiapuun varastointia ja käsittelyä koskevan annetun luvan lupamääräysten tarkistamista. Päätös sisältää ympäristönsuojelulain 199 :n mukaisen ratkaisun toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta. Luvan hakijat Laitoksen sijainti Karpin Kaivin Oy Karpin Käsittely Oy Osoite: Nippalantie 3, Orivesi Toiminta-alue sijaitsee Oriveden kaupungin Yliskylän kylässä tiloilla Kumpula ja Kukkakumpu Alueen osoite on Viitapohjanraitti 7, Orivesi. Luvan hakemisen peruste Ympäristönsuojelulain 27 :n 2 momentin kohdan 3 mukaan toimintaan, josta saattaa aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain (26/1920) 17 :n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta on oltava lupa. Ympäristönsuojelulain 27 :n (liite 1, taulukon 2 kohta 13f) mukaan jätteen ammattimaiseen tai laitosmaiseen käsittelyyn on oltava lupa. Lupaviranomaisen toimivalta Ympäristönsuojelulain 34 :n ja ympäristönsuojeluasetuksen 2 :n 1 momentin kohdan 12 ja 2 momentin mukaan lupaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, jona Orivedellä toimii Oriveden ympäristölautakunta. Asian vireilletulo Hakemus on saapunut , jolloin se on tullut vireille. Toimintaa koskevat luvat ja sopimukset sekä alueen kaavoitustilanne Alueella ei ole asemakaavaa eikä yleiskaavaa. Maakuntakaavassa ei ole muita merkintöjä alueelle kuin viereinen valtatie 9. Ympäristölautakunta on ja myöntänyt alueelle ympäristöluvan kantojen ja muun energiapuun varastoinnille ja käsittelylle. Luvasta puuttuu kuitenkin varastointikentän louhimista koskevat asiat.

2 Laitoksen sijaintipaikka ja sen ympäristö LAITOKSEN TOIMINTA Karpin Kaivin Oy on tehnyt lähimmän loma-asunnon ( ) omistajien kanssa sopimuksen toiminnasta. Alue sijaitsee valtatien nro 9 pohjoispuolella noin 9 kilometrin etäisyydellä Oriveden keskustasta Tampereen suuntaan. Lähimmät lomarakennukset sijaitsevat noin metrin etäisyydellä. Noin kilometrin etäisyydellä alueen luoteispuolella sijaitsee kaksi toiminnassa olevaa louhosaluetta. Natura-alueisiin kuuluva Soimasuon soidensuojelualue sijaitsee noin 1,5 km:n etäisyydellä lounaissuunnassa. Tilan Kukkakumpu pinta-ala on 0,956 ha ja tilan Kumpula pinta-ala on 2,467 ha. Alue ei kuulu tärkeisiin pohjavesialueisiin luokiteltuihin alueisiin. Alue sijaitsee Kutemajärven vesistöalueella (35 734) ja lähimmät järvet ja lammet ovat Kailajärvi, Silmäkkeet, Valkijärvi ja Iso-Ahvenjärvi, joihin etäisyyttä on noin 300 metriä. Alueen maaston korkeus on (N60). Maasto laskee eteläsuuntaan, jossa Kailajärvi on korkeustasolla +145,2 (karttakorkeus N60). Alue on raivattu ja pintamaat on poistettu puutavaran varastointialueen rakentamista varten. Tilalla Kukkakumpu on vajarakennus ja varastorakennuksen tyhjä betonipohja, joka on tarkoitus kattaa hakevarastoksi. Energiapuun varastointi ja käsittely Laitoksella tuotetaan puuhaketta. Vastaanotettavat jätelajit ovat risut, kannot ja muu energiapuu, jota varastoidaan kasoissa niin, että se kuivuu. Hake tuotetaan murskaimella tai hakettimella ja varastoidaan katetussa varastossa. Talvella voidaan hakettaa myös suoraan auton lavalle. Vilkkain haketusaika on syksyllä. Kesällä haketusta tehdään vain varastoalueen tilantarpeen vaatiessa. Toiminta-aika on maanantaista perjantaihin klo Vastaanotettavan ja varastoitavan puutavaran määrä on keskimäärin tonnia vuodessa ja maksimimäärä on alle tonnia vuodessa. Puutavaran käsittelyssä käytettävät työkoneet ovat kaivinkone, pyöräkuormaaja ja kuorma-auto. Lisäksi alueelle tuodaan murskain energiapuun haketuksen ajaksi. Energiapuun varastointi- ja käsittelytoiminnan liikennemäärä on 1-4 raskasta ajoneuvoa vuorokaudessa. Poltto- ja voiteluaineita varastoidaan alueella asianmukaisissa säiliöissä. Toiminnassa pyritään tehokkaaseen ja energiaa säästävään toimintatapaan. Vettä käytetään lähinnä haketuksessa ja murskauksessa syntyvän pölyn sidontaan. Toiminnassa käytettävä vesi tuodaan säiliöautolla muualta. Lisäksi alueella voidaan varastoida ainespuuta ja kiviainesmurskeita ym. sellaisia materiaaleja, jotka eivät ole jätelain mukaisia jätemateriaaleja. 2

3 3 Varastointikentän rakentaminen Varastointikentän rakentaminen tasaiseksi edellyttää alueella kallion louhintaa ja louheen murskausta. Rakentamistyön toteuttaja on Karpin Kaivin Oy. Suunnitelman mukainen louhittavan kiviaineksen määrä on kiinto-m 3 noin 0,7 hehtaarin alueelta. Tästä syntyy murskeita noin tonnia. Tarkoituksena on tasoittaa alue tasoon +153,40 (N60). Alueen reunoille syntyvät luiskat loivennetaan vähintään kaltevuuteen 1:2. Sadevedet johdetaan eteläsuuntaan louhesuoto-ojalla. Alueen louhinta ja murskaus tehdään välisenä aikana. Toiminnan kestoaika on alle 50 päivää. Kuormausta ja kuljetuksia on ympäri vuoden. Louhinta ja murskaustoimintaan kuuluu poraus, räjäytys, suurten lohkareiden rikotus ja murskaus. Kiviaines seulotaan haluttuun raekokoon ja varastoidaan raekoon mukaisissa varastokasoissa. Toiminnassa käytettävät laitteet ovat poravaunu, kaivinkone, johon kiinnitetään rikotusvasara, 3-osainen tela-alustainen murskausasema (esimurskain, väli- ja jälkimurskain). Murskauslaitoksen energianlähteenä käytettävä sähkö tuotetaan aggregaatilla, jonka polttoaineena on kevyt polttoöljy. Murskeet varastoidaan lajikkeittain alueella. Poltto- ja voiteluaineet varastoidaan tukitoiminta-alueella, jossa koneiden huolto ja tankkaus tehdään. Polttoaineet varastoidaan kaksoisvaipallisessa säiliössä. Työkoneissa on mukana imeytysainetta öljyvahinkojen varalta. Öljynsuodattimet, trasselit ym. kiinteät öljyiset jätteet ja akut varastoidaan omiin astioihinsa varastokonttiin. Murskausaseman pölynsidonnassa käytettävä vesi tuodaan tarvittaessa säiliöautolla. Käytettävät raaka-aineet ovat seuraavat: Käytettävä aine Keskimääräinen kulutus vuodessa Maksimikulutus vuodessa Kiviaines tonnia tonnia Kevyt polttoöljy 70 tonnia 110 tonnia Voiteluöljy 0,30 tonnia 0,40 tonnia Räjähdysaineet 25 tonnia 25 tonnia Vesi 260 tonnia 300 tonnia VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN JA YMPÄRISTÖKUORMITUKSEN RAJOITTAMINEN Päästöt ilmaan Puun haketuksessa voi syntyä pölyä. Pölyn leviäminen estetään tarvittaessa pölynsidontalaitteistolla, joka sitoo pölyn vesisumun avulla. Toiminnassa käytettävistä koneista sekä liikenteestä syntyy polttoöljyn kulutusta vastaavasti pakokaasupäästöjä. Varastointialueen rakentamisessa aiheutuu pölyämistä porausten, räjäytystöiden ja murskauksen yhteydessä sekä murskeen kuormauksessa ja kuljetuksissa. Pölyn ei arvioida leviävän ottoalueen ulkopuolelle. Murskauksen

4 4 Melu ja tärinä aikana syntyvää pölyämistä vähennetään pitämällä kuljettimien pudotuskorkeus pienenä. Lisäksi pölyä sidotaan tarvittaessa kastelulla. Melua aiheutuu puutavaran haketuksesta sekä materiaalien käsittelystä työkoneilla. Melun leviämistä pyritään estämään murskaimen sijoittelulla. Melun arvioidaan jäävän alhaiseksi loma-asuntojen kohdilla ja puutavaran murskaus kesäaikaan ei ole todennäköisesti tarpeen. Tarvittaessa rakennetaan melusuojauksia. Tilapäistä melua ja tärinää varastoalueen rakentamisessa aiheuttavat kallion poraukset, räjäytykset, louheen rikotus, murskaus, seulonta, kuormaus sekä työmaaliikenne ja kuorma-autot. Melusta ei arvioida aiheutuvan haittoja, koska kesäaikana on vain kuormaus- ja kuljetustoimintaa. Louhinta- ja murskaustoiminnan melutaso yli 1 km:n etäisyydellä on alle 45 db. Louhinnan aiheuttamaa tärinää seurataan tarvittaessa. Päästöt vesiin Kalliopohja on rikkonainen, joten osa sadevesistä imeytyy kallioperään. Varastointikenttä tasataan loivasti kaakkoissuuntaan kaatavaksi ja hulevedet johdetaan louhesuoto-ojalla valtatien 9 rummun kautta Kailajärveen virtaavaan ojaan. Tarvittaessa louhesuoto-ojan päähän tehdään selkeytysallas.. Jätteet Yhdyskuntajätteet ja koneiden huollossa syntyvät jätteet kuljetetaan asianmukaisiin vastaanottopaikkoihin. Koneiden huolto- ja korjaustyöt pyritään tekemään korjaamohallissa, joka sijaitsee osoitteessa Nippalantie 3, Orivesi. Varastointikentän rakentamisaikana jäteöljyä ja akkuja syntyy noin 500 litraa vuodessa. Ne kerätään tiivispohjaisessa suljetussa kontissa oleviin astioihin ja toimitetaan hyväksyttyyn jätteiden vastaanottopaikkaan siirtoasiakirjoilla varustettuina. Talousjäte (n. 600 kg) toimitetaan jätteenkäsittelylaitokseen. Metalliromua syntyy n kg ja se toimitetaan romuliikkeeseen. Käymäläjäte toimitetaan jätevedenpuhdistamolle Liikenne Energiapuun varastointi- ja käsittelytoiminnan liikennemäärä on 1-4 raskasta ajoneuvoa vuorokaudessa. Varastointikentän rakentamisesta syntyvän raskaan liikenteen määrä on 0 40 käyntiä vuorokaudessa. Liikenne suuntautuu alueelta Viitapohjanraitin kautta valtatie 9:lle. Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta Toiminnassa käytetään uutta polttoainetta säästävää kalustoa ja tyhjäkäynti minimoidaan. Työtapoja kehitetään tuotannon ohessa mahdollisimman tehokkaiksi. Arvio riskeistä ja varautuminen poikkeuksellisiin tilanteisiin

5 Laitoksen toiminnan ja vaikutusten tarkkailu ASIAN KÄSITTELY Energiapuun varastointiin ja käsittelyyn ei liity merkittäviä ympäristöriskejä. Työkoneet pidetään kunnossa ja mahdolliset öljyvuodot korjataan välittömästi. Polttoaine- ja voiteluainesäiliöt sekä jäteastiat suojataan niin, ettei nesteitä pääse maaperään. Työkoneissa on mukana imeytysainetta öljyvahinkojen varalta. Henkilökuntaa koulutetaan toimimaan onnettomuus- ja häiriötilanteissa. Henkilökunta tarkkailee toimintaa alueella toimittaessa ja henkilöstö perehdytetään tarkkailtaviin asioihin. Poikkeamat merkitään työmaakirjaan ja ilmoitetaan tarvittaessa valvovalle viranomaiselle. Pölyämistä, pölyn leviämistä ja laitteistojen kuntoa sekä ojaan johdettavan pintaveden laatua tarkkaillaan silmämääräisesti. Louhinnan tärinämittaukset tehdään tarvittaessa. Jos asennetaan tärinämittareita, etäluettavat mittarit ovat jatkuvassa tarkkailussa. Myös valvovalle viranomaiselle annetaan oikeudet mittareiden luentaan ja tuloksista raportoidaan määrävälein. Hakemuksesta tiedottaminen Hakemuksesta on tiedotettu kuuluttamalla Oriveden kaupungin ilmoitustaululla ja internet-sivulla ja Oriveden sanomissa Hakemuksesta on lähetetty erikseen tieto läheisten kiinteistöjen omistajille. Asiakirjat ovat olleet kuulutusajan nähtävillä Oriveden kaupunginvirastossa. Tarkastukset Alueella on tehty tarkastuksia ja Lausunnot ja muistutukset Hakemuksesta on saapunut seuraavat lausunnot: Yliskylän osakaskunta : Yliskylän osakaskunta omistaa Kailajärven vesialueen, johon kyseiseltä lupa-alueelta on vesien luontainen valumasuunta. Osakaskunta suosittelee valumavesien johtamista saostusaltaiden kautta. Valumavesien ja Kailajärven vedenlaatua on jatkossa tarkkailtava. Oriveden seudun luonnonsuojeluyhdistys ry:n puolesta Timo Peltoniemi on ilmoittanut, että luonnonsuojeluyhdistyksellä ei ole huomautettavaa hakemuksen suhteen. Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut kaksi päivättyä lausuntoa, jotka ovat päätöksen liitteenä. Ne koskevat pääasiassa tilalla Pohjala RN:o 2:84 sijaitsevaa aluetta, jolle Karpin Kaivin on myös hakenut maa-aineslupaa ja ympäristölupaa. Tilojen Kukkakumpu RN:o 2:73 ja Kumpula RN:o 2:90 osalta lausunnoissa todetaan mm. seuraavaa: 5

6 - ELY-keskuksen käsityksen mukaan kiinteistöllä RN:o 2:73 voi olla pilaantuneita maita eikä aluetta voi käyttää varastointialueena eikä alueen kautta voi johtaa valumavesiä ennen kuin alueen maaperän puhtaus on selvitetty. - Hakemuksista ei käy ilmi kuivatusvesien purkuvesistö eikä sen perusteella siten voida arvioida hankkeen mahdollisia riskejä alueen pintavesille. - Suojaetäisyytenä lähimpään maantiehen on vähimmäisetäisyys 50 metriä varmistettava valtatien 9 keskilinjasta koko louhintaalueen matkalta. - Alueen kuivatus on järjestettävä ensisijaisesti omalla, maanteiden kuivatuksesta irrallisella järjestelmällään. Alueella harjoitettava toiminta ei saa vahingoittaa valtatien 9 kuivatusta eikä sen rakenteita. Louhinta-alueen pintavesiä ei saa johtaa suoto-ojaa pitkin valtatien 9 sivuojaan. Alueen toiminnan aiheuttamien, mahdollisten maanteiden kuivatusjärjestelmien mm. lasku- ja sivuojien, rumpujen sekä tien muiden rakenteiden muutosten toteuttaminen kuuluu alueen maankäytön toteuttajalle. - Alue kuuluu arseeniprovinssiin 1 (GTK tapir). Arseenipitoisuus on tutkittu Vesien tarkkailussa on hyvä huomioida arseeni esim. kertaluonteisesti. Pirkanmaan ELY-keskus on aiemmin antamassaan lausunnossa esittänyt myös, että varastointialue ei saa ulottua tiealueen rajalla sijaitsevaan hirviaitaan ja aitaan on syytä jättää vähintään kahden metrin suojaetäisyys. Lisäksi tulee huomioida, että toiminnasta ei saa aiheutua vaaraa maantien liikenteelle esimerkiksi pölyämisenä. Hakemuksesta on pyydetty myös terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa, mutta se ei antanut lausuntoa. Hakijan kuuleminen Hakija on antanut päivätyn vastineen ELY-keskuksen lausuntoihin. Vastine on liitteenä. 6 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Lupamääräykset Oriveden kaupungin ympäristölautakunta myöntää Karpin Käsittely Oy:lle ympäristönsuojelulain 29 :n mukaisesti tarkistetun ympäristöluvan energiapuun varastoinnille ja käsittelylle tiloille Kukkakumpu ja Kumpula Toiminnassa tulee noudattaa lupamääräyksiä. Tämä päätös korvaa aikaisemman annetun lupapäätöksen kokonaan. Energiapuun varastointia ja käsittelyä koskevat lupamääräykset 1. Laitokselle saa ottaa vastaan kantoja ja muuta käsittelemätöntä energiapuuta yhteensä enintään alle tonnia vuodessa. Jätemateriaalien varastointiaika on enintään kolme vuotta. (YSL 52, 58, YSA 15 )

7 7 2. Luvan saajan on nimettävä laitokselle vastaava hoitaja, jolla on riittävä asiantuntemus materiaalien vastaanottoa, käsittelyä, varastointia ja toiminnan tarkkailua varten. Vastaavan hoitajan nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 52, 62, JL 141 ) 3. Energiapuuta on varastoitava ja käsiteltävä alueella siten, ettei toiminnasta aiheudu kohtuutonta meluhaittaa, epäsiisteyttä, pölyä eikä maaperän, pinta- tai pohjaveden pilaantumisvaaraa tai muuta haittaa ympäristölle. Toiminnanharjoittajan on varmistettava, ettei alueelle tuoda luvattomasti jätteitä (YSL 7, 8, 52, JL 13 ) 4. Hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi toimitettavan jätteen saa luovuttaa käsittelyyn tai kuljetukseen ympäristönsuojelu- ja jätelain edellyttämällä tavalla. Jätteitä ei saa polttaa eikä haudata. Mahdollisesti syntyvät vaaralliset jätteet on kerättävä talteen ja pidettävä toisistaan erillään, ryhmiteltävä, pakattava ja merkittävä ominaisuuksiensa mukaan sekä varastoitava vesitiiviissä, lukittavassa ja reunakorokkein varustetussa tilassa nesteitä läpäisemättömällä alustalla. Vaaralliset jätteet on toimitettava laitokseen, jolla on lupa tällaisen jätteen vastaanottoon ja niiden siirrosta on laadittava siirtoasiakirja. (YSL 52 ja 58, YSA 15, JL 16, 17, 29, 121 ) 5. Laitoksen toiminnasta aiheutuva melu ei saa lähimpien loma-asuntojen piha-alueilla ylittää melun A-painotetun ekvivalenttitason (L Aeg ) päiväohjearvoa 45 db. Tämä ei kuitenkaan koske varastokentän rakentamisaikana aiheutuvaa tilapäistä melua. Toiminnanharjoittajan on tarvittaessa valvontaviranomaisen määräyksestä mittautettava ulkopuolisella asiantuntijalla melutasoja. (YSL 52, YSA 15, VNp 993/1992) 6. Laitoksen toiminnasta ei saa aiheutua pölyhaittaa. Puun murskauksen pölyäminen on tarvittaessa estettävä esim. sumutuksella. Kentän pölyäminen on estettävä tarvittaessa kastelemalla. (YSL 52, YSA 15, NaapL 17 ) 7. Alueen valumavedet on johdettava ympäristöön siten, ettei niistä aiheudu pinta- tai pohjavesien pilaantumisvaaraa. Toiminnanharjoittajan on tarvittaessa valvontaviranomaisen määräyksestä teetettävä ulkopuolisella asiantuntijalla selvitys valumavesien laadusta. (YSL 52, 62, YSA 15 ) 8. Polttoöljysäiliön on oltava joko kaksoisvaipallinen säiliö tai valuma-altaalla varustettu säiliö, jossa sadevesien pääsy valuma-altaaseen on estetty. Säiliö on varustettava laponestolla ja ylitäytönestimellä. Se on sijoitettava tiiviillä materiaalilla päällystetylle alueelle. (YSL 52, YSA 15 ) 9. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle on alueella oltava riittävä määrä imeytysmateriaalia ja alkusammutuskalustoa. Vuotoina ympäristöön päässeet jätteet, polttoaineet ja muut aineet on kerättävä välittömästi talteen ja käsiteltävä asianmukaisesti Jos alueella tapahtuu öljyvahinko tai muu päästöjä aiheuttava häiriötilanne, siitä on ilmoitettava viipymättä hätäkeskukseen (112) ja Oriveden kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 52, YSA 15 ). 10. Laitokselle tuoduista ja toiminnassa syntyvistä materiaaleista on pidettävä käyttöpäiväkirjaa, joka on esitettävä pyydettäessä valvontaviranomaiselle. Toiminnanharjoittajan on vuosittain helmikuun loppuun mennessä toimitettava kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle edellistä vuotta koskeva raportti, josta käyvät ilmi ainakin seuraavat tiedot:

8 - tiedot alueelle tuotujen materiaalien määristä, lajista ja alkuperästä - murskauksen ja haketuksen toimintapäivät - tiedot tuotteiden määristä ja toimituspaikoista - syntyneiden vaarallisten jätteiden ja muiden jätteiden määrät ja toimituspaikat - varastoitujen materiaalien määrä vuoden vaihteessa - tiedot häiriötilanteista ja niiden aikana syntyneistä päästöistä Vuosiraportin perusteena olevat asiakirjat on säilytettävä vähintään kuusi vuotta (YSL 62, JL , JA 22 ). 11. Toiminnanharjoittajan tulee hyvissä ajoin etukäteen ilmoittaa toiminnan olennaisista muutoksista tai toiminnan lopettamisesta kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ennen toiminnan lopettamista on esitettävä suunnitelma jätteitä ja maaperänsuojelua koskevista toimista. (YSL 52, 94 ) Varastointikentän rakentamista koskevat lupamääräykset 12. Varastointikentän rakentamista varten tarvittavaa louhintaa ja murskausta saa suorittaa välisenä aikana 49 päivän ajan. Poraamista saa tehdä arkisin ma - pe kello Räjäytyksiä ja rikotusta saa tehdä arkisin ma - pe kello Murskausta saa tehdä arkisin ma - pe kello Kuormausta ja kuljetuksia saa tehdä arkisin ma - pe kello (YSL 52 ) 13. Toiminta-alueen pohjoisrajalla sijaitseva, tilalle Ahvenranta johtava tie on pidettävä kulkukelpoisena tai varattava kulkumahdollisuus tilan omistajien kanssa sovittavalla tavalla. (YSL 52 ) 14. Ennen varastointikentän rakentamisen aloittamista on tienpitäjän kanssa sovittava valtatien suojaetäisyydestä ja hankittava mahdollisesti tarvittava uusi liittymälupa Viitapohjanraitille eli maantielle (YSL 52 ) 15. Räjäytystyöstä tulee ennen työn aloittamista tehdä vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) 79 :n ja räjähdeasetuksen (473/1993) 76 :n mukainen ilmoitus poliisilaitokselle. (YSL 52 ) 16. Louhinta ja murskaus tulee toteuttaa siten, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän melua, pölyä, tärinää ja muita vaikutuksia ympäristöön. Toiminnanharjoittajan on tarvittaessa mitattava melua ja hiukkaspitoisuutta. (YSL 52, 62, YSA 15 ) 17. Räjäytysten aiheuttama tärinä ei saa aiheuttaa ympäristön rakennusten ja rakennelmien vaurioitumista eikä muuta haittaa alueen toiminnoille. Ennen toiminnan aloittamista tulee järjestää rakennekatselmus, joka koskee lähimpänä louhinta-aluetta olevia rakennuksia. Luvan haltijan on louhintatyön aikana mitattava työstä aiheutuvaa tärinää lähimmissä rakennuksissa. (YSL 52 ja 62, YSA 15 ) 18. Toiminnasta ei saa aiheutua pohja- tai pintavesien pilaantumista. Alueen valumavedet tulee johtaa suunnitelman mukaisen suoto-ojan ja selkeytysaltaan kautta eteläsuuntaan. Varastointialueen rakentamisaikana alueelta johdettavasta pintavedestä on otettava näyte, josta on tutkittava lämpötila, ph, sameus, sähkönjohtavuus, kokonaistyppi, kokonaisfosfori, kemiallinen hapenkulutus, arseeni ja sulfaatti. Näytteenotto on teetettävä ulkopuolisella asiantuntijalla ja analysointi akreditoidussa laboratoriossa. Seurantatulokset on toimitettava niiden valmistuttua valvontaviranomaiselle. (YSL 52, 62, 209, YSA 15 ) 8

9 19. Louhinnastasta ja murskauksesta tulee pitää käyttöpäiväkirjaa, johon kirjataan päivittäinen poraus-, rikotus- ja murskausaika, räjäytysajankohdat ja räjäytysaineiden käyttömäärä, polttoaineiden käyttö, alueelta louhitun ja murskatun kiviaineksen määrä sekä tärinämittausten tulokset. Lisäksi kirjaa on pidettävä syntyneistä jätteistä, niiden laadusta, määrästä, kuljettajasta, toimituspaikasta ja ajasta. Kirjanpito on säilytettävä kolme vuotta ja se on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. Yhteenveto kirjanpidosta on vuosittain helmikuun loppuun mennessä toimitettava kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 62, YSA 15, JL 118 ja 119 ) PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT Luvan edellytykset ja lupaharkinta Toiminta täyttää ympäristönsuojelulain 48 ja 49 :n mukaiset luvan myöntämisen edellytykset, kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä ja lupahakemuksessa esitetyllä tavalla. Luvan saajalta ei vaadita ympäristönsuojelulain 59 :n mukaista jätteen käsittelytoiminnan vakuutta, koska energiapuun varastointi- ja käsittelytoimintaa lopetettaessa vakuudella katettavat kustannukset voidaan arvioida niin vähäisiksi, että ne eivät muodostu maanomistajalle kohtuuttomiksi. Vastaukset yksilöityihin vaatimuksiin ja lausuntoihin Yliskylän osakaskunnan muistutus: Valumavesien johtamisesta on määrätty esitetyllä tavalla. Kailajärveen ei arvioida aiheutuvan kuormitusta, joten järven tarkkailuvelvoite ei ole tarpeen. Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnot: Alueen louhinta ja murskaustoiminta on tarpeen varastointikentän rakentamisen vuoksi ja toiminnan kestoaika on alle 50 päivää, joten ympäristölautakunta katsoo, että tässä tapauksessa louhinnalle ja murskaukselle ei tarvita ympäristölupaa eikä tällä alueella sovelleta valtioneuvoston asetusta nro 800/2010. Sen sijaan ympäristölautakunta katsoo, että energiapuun varastointi- ja käsittelyalueen laajentaminen ja myöhempi käyttö edellyttää aiemmin annetun ympäristöluvan tarkistamista. Tilalla Kukkakumpu RN:o 2:73 aiemmin toimineen Biorae Oy:n toiminta on loppunut jo yli kymmenen vuotta sitten, jolloin alue on tarkastettu. Alueella tehtyjen tarkastusten perusteella ei ole syytä epäillä alueella olevan pilaantuneita maita. Luvan hakija on sopinut läheisen loma-asunnon omistajan kanssa toiminnasta. Loma-asunto ei ole käytössä talviaikana, joten toiminnasta ei aiheudu haittaa loma-asunnolle. Tieasioiden ja vesien johtamisen osalta lausunnoissa esitetyt seikat on otettu huomioon lupamääräyksissä. Vesien johtamista koskevat asiat kuuluvat pääosin vesilain alaan. Muut lausunnoissa esitetyt asiat eivät koske tätä aluetta. 9

10 10 Lupamääräysten perustelut Lupamääräykset 1 11 ovat vastaavat kuin aiemmassa luvassa olleet määräykset. Lupamääräykset koskevat varastointikentän rakentamista. Lupamääräys 1 sisältää toiminnan laajuutta koskevan rajauksen, joka on aiemman luvan mukainen. Toiminnan vastuullinen hoitaminen ja toiminnan tarkkailu edellyttää, että siitä vastaa riittävän ammattitaitoinen hoitaja. (Lupamääräys 2) Laitoksen toiminnasta ei saa aiheutua haittoja lähiympäristölle. (Lupamääräys 3) Jätelain 29 sisältää määräykset siitä, kenelle jätettä saa luovuttaa. Haitallisten ympäristövaikutusten ehkäiseminen ennalta edellyttää huolellisuutta varsinkin vaarallisten jätteiden varastoinnissa. Siirtoasiakirjan avulla voidaan valvoa vaarallisen jätteen kulkua tuottajalta käsittelypaikkaan. (lupamääräys 4) Lupamääräyksillä 5 ja 6 rajoitetaan toiminnasta lähiympäristöön aiheutuvaa melua ja pölyä. Melutason enimmäisrajat ovat melutason ohjearvoista annetun valtioneuvoston päätöksen nro 993/1992 mukaiset. Toiminnanharjoittajaa koskee selvilläolovelvollisuus toimintansa ympäristövaikutuksista, joten tarvittaessa melua on mitattava. Lupamääräys 7 koskee sade- ja sulamisvesien johtamista. Polttoaineiden varastoinnissa parhaan tekniikan käytön avulla pystytään parhaiten estämään ympäristövahingot ennakolta. (Lupamääräys 8) Haitallisten ympäristövaikutusten ennalta ehkäisy edellyttää varautumista häiriö- ja onnettomuustilanteisiin. Lupamääräyksen 9 tarkoituksena on varmistaa myös tiedonkulku viranomaisille tilanteissa, joissa ympäristölle on vaarassa aiheutua poikkeuksellisen suurta haittaa. Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toiminnan vaikutuksista, mikä edellyttää suunnitelmallista tarkkailua. Myös toiminnan valvonta edellyttää kirjanpitoa ja raportointia. (Lupamääräys 10) Toiminnassa tapahtuvista muutoksista tulee ilmoittaa, jotta ilmoituksen perusteella voidaan tarkastella muutoksen vaikutuksia voimassaoleviin lupamääräyksiin ja arvioida mahdollisen uuden ympäristöluvan tarvetta. Mikäli toiminta päättyy, toimintaa koskevat lopettamisen jälkeiset velvoitteet, joihin on varauduttava. (Lupamääräys 11). Tilapäistä melua aiheuttavaa louhinta- ja murskausaika on rajoitettu siten, että läheisten loma-asuntojen ollessa käytössä ei näitä toimintoja ole. Lisäksi päivittäiset toiminta-ajat on annettu hakemuksen mukaisesti. (Lupamääräys 12)

11 11 Päätöksen voimassaoloaika Kulkuyhteys naapuritilalle tulee pitää kunnossa myös rakentamisaikana. (Lupamääräys 13) Liikenneturvallisuuden varmistamiseksi liittymälupa-asia ja suojaetäisyys valtatiehen tulee tarkistaa. (Lupamääräys 14) Toimintaa on harjoitettava siten, että haitalliset ympäristövaikutukset ehkäistään ja rajoitetaan mahdollisimman vähäisiksi. Toiminnanharjoittajaa koskee selvilläolovelvollisuus toimintansa ympäristövaikutuksista. (Lupamääräykset 15, 16 ja 17) Lupamääräys 18 koskee valumavesien johtamista. Osa sadevesistä imeytyy kallion rakoihin, mikä vähentää louhituilta alueilta tulevien pintavesien määrää. Valumavedet on johdettava siten, että niistä ei aiheudu haittoja. Ympäristövaikutusten seuraaminen ja lupamääräysten valvonta edellyttävät kirjanpitoa ja siitä raportointia. (Lupamääräys 19) Tämä päätös on voimassa toistaiseksi tultuaan lainvoimaiseksi. Toiminnan olennaiseen muuttamiseen on haettava uusi ympäristölupa. Sovelletut säännökset Luvan saajan on toimitettava kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi viimeistään , ellei laitoksen toiminnassa sitä ennen tapahdu olennaista muutosta. Käsittelymaksu ja sen määräytyminen Ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014) 6-8, 11, 15 17, 19-20, 27, 29 34, 35, 39-46, 48, 49, 51-53, 58, 59, 62, 66, 71, 83-87, 89, 94, , 155, 158, 190, 191, 205, 209, 217, 235 Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (YSA 713/2014) 2-4, 6, 8, 9, 11-15, 21 Jätelaki (JL 646/2011) 12, 13, 16-17, 29, , 141 Laki eräistä naapuruussuhteista (NaapL 26/1920) 4, 17 Valtioneuvoston asetus jätteistä (JA 179/2012) 8, 9 ja 20 Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (VNp 993/1992) Hakemuksen käsittelystä peritään maksu, joka on ympäristölautakunnan tarkistaman ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 3 :n mukainen. Maksu on suuruudeltaan euroa. Ilmoituskustannukset sisältyvät maksuun. Muutoksenhaku Tähän päätökseen saa hakea muutosta ympäristönsuojelulain 190 :n mukaisesti Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusaika alkaa päätöksen antopäivän jälkeen ja päättyy Valitusosoitus on liitteenä.

12 12 Päätöksen julkipano ja tiedottaminen Päätös annetaan julkipanon jälkeen , jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon. Ympäristölautakunta tiedottaa päätöksestä Oriveden kaupungin ilmoitustaululla ja internetissä. Lisäksi päätöksestä tiedotetaan Oriveden Sanomissa. Päätös on nähtävänä kuulutusajan Oriveden kaupunginvirastossa. Päätös lähetetään seuraaville: Karpin Käsittely Oy Karpin Kaivin Oy Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonvarat vastuualue, PL 297, Tampere, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastuktuuri vastuualue Tampereen kaupungin terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta (Oriveden terveydensuojeluviranomainen), Frenckellinaukio 2 B, Tampere Pirkanmaan pelastuslaitos, Kääjäntie 5 B, Orivesi Ilmoitus päätöksestä: Ilmoitus päätöksestä lähetetään tiedoksi niille, joille lupahakemuksesta on erikseen annettu tieto. Tämän ympäristöluvan on Oriveden kaupungin ympäristölautakunta hyväksynyt kokouksessaan :ssä 19. Pöytäkirjanpitäjä Soile Kontu

13 13 VALITUSOSOITUS YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖKSEEN Valitusviranomainen Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusoikeus Valitusoikeus on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, alueellisella elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ja vaikutusalueen muun kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella sekä muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella. Valitusaika ja valituksen perille toimittaminen Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä sitä päivää lukuun ottamatta. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituksen sisältö Valituskirjelmässä on ilmoitettava: päätös, johon haetaan muutosta valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa miltä kohdin muutosta haetaan, mitä muutoksia vaaditaan tehtäväksi ja millä perustein niitä vaaditaan valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla) Valituksen liitteet Valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta alkuperäisenä tai jäljennöksenä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta Vaasan hallinto-oikeuden yhteystiedot Oikeudenkäyntimaksu Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43, Vaasa (PL 204, Vaasa) Puh Fax Sähköposti: Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 97 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja murskauksen ympäristölupa, Leppävirta.

Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja murskauksen ympäristölupa, Leppävirta. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 70/10/1 Dnro ISAVI/100/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.8.2010 ASIA HAKIJA Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja

Lisätiedot

Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014

Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014 1 YMPÄRISTÖLUPA-ASIAKIRJA Ympäristölupa murskauslaitokselle, Destia Oy Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014 Valmistelija: ympäristötarkastaja Juhana Jalkanen, puh. 0405463218

Lisätiedot

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014 1 JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Rakennus- ja ympäristölautakunta 19.3.2014 39 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

Kyseessä on YSL 55 :n mukainen hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten

Kyseessä on YSL 55 :n mukainen hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 109/10/1 Dnro ISAVI/124/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 9.11.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 55 :n mukainen lupamääräysten tarkistaminen, Tmi Taito Heikkilän

Lisätiedot

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön.

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Diaarinro Karp 1491/2012 Antopäivä 13.11.2012 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN 1 PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN Päivämäärä 22.2.2013 Päätösnumero 1 / 2013 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta Hämeenkyrön kunnan teknisten palvelujen ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 17.10.2012 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 17.10.2012 jälkeen 1(18) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 17.10.2012 jälkeen I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1

HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1 HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristönsuojelulain Rauhankatu 3 27 :n mukaisessa 18100 HEINOLA ympäristölupa-asiassa Päätös on annettu julkipanon jälkeen 27. 5.

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

HAKIJA, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

HAKIJA, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristöterveyslautakunta 8 03.04.2014 Teijo Makkosen ympäristölupapäätös kallion louhintaa ja murskausta, asfalttiasemaa sekä kierrätysasfaltin, purkubetonin ja purkutiilen varastointia ja käsittelyä

Lisätiedot

Destia Oy:n ympäristölupahakemus, Iilivuoren kallioalue, kallion louhinta ja murskaus

Destia Oy:n ympäristölupahakemus, Iilivuoren kallioalue, kallion louhinta ja murskaus Ympäristöjaosto 55 16.06.2015 Destia Oy:n ympäristölupahakemus, Iilivuoren kallioalue, kallion louhinta ja murskaus 1144/11.01.00/2014 YMPJAOST 55 Ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen ympäristölupahakemus

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 PÄÄTÖS Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 ASIA HAKIJA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh. 0295 018 450 Vaasan päätoimipaikka

Lisätiedot

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a)

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a) Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2012/1 Dnro ESAVI/162/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2012 ASIA Antti-Matti ja Tanja Mattilan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010

Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010 ASIA Päätös Helsingin Talosiirto Oy:n Vantaan Petikon betonipurkujätteen käsittelylaitoksen toimintaa koskevan

Lisätiedot

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen:

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen: MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 95400 Tornio YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1/2014 Annetaan julkipanon jälkeen 1.4.2014 Dnro: 268/11.01.06/2014 MELAYMP 25.3.2014 x TAALOVAARA GROUP OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 102/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/20/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2012 ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere HAKIJA IonPhasE

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Turkistarhan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki Jylhä Turkis Oy Kärkisjoentie 61 85150 Typpö

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kuhmon kaupunki Leskinen Tuomo Vieksinjoentie 321 88900

Lisätiedot

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) PL 5 Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen

Lisätiedot

Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee eläinsuojan laajentamista.

Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee eläinsuojan laajentamista. Etelä-Suomi Päätös Nro 54/2012/1 Dnro ESAVI/218/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 22.3.2012 ASIA Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

Lupajaosto Annettu julkipanon jälkeen 75531 NURMES 2.6.2009

Lupajaosto Annettu julkipanon jälkeen 75531 NURMES 2.6.2009 75531 Nurmes NURMEKSEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lupajaosto PL 12 Annettu julkipanon jälkeen 75531 NURMES 2.6.2009 Nro 51/2009 LUPAJ 26.5.2009, 19 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) ja -asetuk sen

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen 1(15) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

Kivilouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristölupahakemus, Kuusamon yhteismetsä, Hangasvaaran kiviainespaikka

Kivilouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristölupahakemus, Kuusamon yhteismetsä, Hangasvaaran kiviainespaikka Ympäristölautakunta 21 29.04.2015 Kivilouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristölupahakemus, Kuusamon yhteismetsä, Hangasvaaran kiviainespaikka 1660/77.773/2015 YMPLA 21 Asia Luvan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojien toimintaa koskeva ympäristölupa, Kajaani Ahti Pussinen ja Merja Karjalainen Rauharannantie

Lisätiedot