Päivämäärä Numero Diaarinumero Orivesi /2015 8/ /2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 23.3.2015 1/2015 8/66.661.01.01/2015"

Transkriptio

1 1 ORIVEDEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Annettu julkipanon jälkeen PL 7 Päivämäärä Numero Diaarinumero Orivesi /2015 8/ /2015 YMPÄRISTÖLUPA; KARPIN KÄSITTELY OY Asia Ympäristönsuojelulain mukainen päätös, joka koskee energiapuun varastointia ja käsittelyä koskevan annetun luvan lupamääräysten tarkistamista. Päätös sisältää ympäristönsuojelulain 199 :n mukaisen ratkaisun toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta. Luvan hakijat Laitoksen sijainti Karpin Kaivin Oy Karpin Käsittely Oy Osoite: Nippalantie 3, Orivesi Toiminta-alue sijaitsee Oriveden kaupungin Yliskylän kylässä tiloilla Kumpula ja Kukkakumpu Alueen osoite on Viitapohjanraitti 7, Orivesi. Luvan hakemisen peruste Ympäristönsuojelulain 27 :n 2 momentin kohdan 3 mukaan toimintaan, josta saattaa aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain (26/1920) 17 :n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta on oltava lupa. Ympäristönsuojelulain 27 :n (liite 1, taulukon 2 kohta 13f) mukaan jätteen ammattimaiseen tai laitosmaiseen käsittelyyn on oltava lupa. Lupaviranomaisen toimivalta Ympäristönsuojelulain 34 :n ja ympäristönsuojeluasetuksen 2 :n 1 momentin kohdan 12 ja 2 momentin mukaan lupaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, jona Orivedellä toimii Oriveden ympäristölautakunta. Asian vireilletulo Hakemus on saapunut , jolloin se on tullut vireille. Toimintaa koskevat luvat ja sopimukset sekä alueen kaavoitustilanne Alueella ei ole asemakaavaa eikä yleiskaavaa. Maakuntakaavassa ei ole muita merkintöjä alueelle kuin viereinen valtatie 9. Ympäristölautakunta on ja myöntänyt alueelle ympäristöluvan kantojen ja muun energiapuun varastoinnille ja käsittelylle. Luvasta puuttuu kuitenkin varastointikentän louhimista koskevat asiat.

2 Laitoksen sijaintipaikka ja sen ympäristö LAITOKSEN TOIMINTA Karpin Kaivin Oy on tehnyt lähimmän loma-asunnon ( ) omistajien kanssa sopimuksen toiminnasta. Alue sijaitsee valtatien nro 9 pohjoispuolella noin 9 kilometrin etäisyydellä Oriveden keskustasta Tampereen suuntaan. Lähimmät lomarakennukset sijaitsevat noin metrin etäisyydellä. Noin kilometrin etäisyydellä alueen luoteispuolella sijaitsee kaksi toiminnassa olevaa louhosaluetta. Natura-alueisiin kuuluva Soimasuon soidensuojelualue sijaitsee noin 1,5 km:n etäisyydellä lounaissuunnassa. Tilan Kukkakumpu pinta-ala on 0,956 ha ja tilan Kumpula pinta-ala on 2,467 ha. Alue ei kuulu tärkeisiin pohjavesialueisiin luokiteltuihin alueisiin. Alue sijaitsee Kutemajärven vesistöalueella (35 734) ja lähimmät järvet ja lammet ovat Kailajärvi, Silmäkkeet, Valkijärvi ja Iso-Ahvenjärvi, joihin etäisyyttä on noin 300 metriä. Alueen maaston korkeus on (N60). Maasto laskee eteläsuuntaan, jossa Kailajärvi on korkeustasolla +145,2 (karttakorkeus N60). Alue on raivattu ja pintamaat on poistettu puutavaran varastointialueen rakentamista varten. Tilalla Kukkakumpu on vajarakennus ja varastorakennuksen tyhjä betonipohja, joka on tarkoitus kattaa hakevarastoksi. Energiapuun varastointi ja käsittely Laitoksella tuotetaan puuhaketta. Vastaanotettavat jätelajit ovat risut, kannot ja muu energiapuu, jota varastoidaan kasoissa niin, että se kuivuu. Hake tuotetaan murskaimella tai hakettimella ja varastoidaan katetussa varastossa. Talvella voidaan hakettaa myös suoraan auton lavalle. Vilkkain haketusaika on syksyllä. Kesällä haketusta tehdään vain varastoalueen tilantarpeen vaatiessa. Toiminta-aika on maanantaista perjantaihin klo Vastaanotettavan ja varastoitavan puutavaran määrä on keskimäärin tonnia vuodessa ja maksimimäärä on alle tonnia vuodessa. Puutavaran käsittelyssä käytettävät työkoneet ovat kaivinkone, pyöräkuormaaja ja kuorma-auto. Lisäksi alueelle tuodaan murskain energiapuun haketuksen ajaksi. Energiapuun varastointi- ja käsittelytoiminnan liikennemäärä on 1-4 raskasta ajoneuvoa vuorokaudessa. Poltto- ja voiteluaineita varastoidaan alueella asianmukaisissa säiliöissä. Toiminnassa pyritään tehokkaaseen ja energiaa säästävään toimintatapaan. Vettä käytetään lähinnä haketuksessa ja murskauksessa syntyvän pölyn sidontaan. Toiminnassa käytettävä vesi tuodaan säiliöautolla muualta. Lisäksi alueella voidaan varastoida ainespuuta ja kiviainesmurskeita ym. sellaisia materiaaleja, jotka eivät ole jätelain mukaisia jätemateriaaleja. 2

3 3 Varastointikentän rakentaminen Varastointikentän rakentaminen tasaiseksi edellyttää alueella kallion louhintaa ja louheen murskausta. Rakentamistyön toteuttaja on Karpin Kaivin Oy. Suunnitelman mukainen louhittavan kiviaineksen määrä on kiinto-m 3 noin 0,7 hehtaarin alueelta. Tästä syntyy murskeita noin tonnia. Tarkoituksena on tasoittaa alue tasoon +153,40 (N60). Alueen reunoille syntyvät luiskat loivennetaan vähintään kaltevuuteen 1:2. Sadevedet johdetaan eteläsuuntaan louhesuoto-ojalla. Alueen louhinta ja murskaus tehdään välisenä aikana. Toiminnan kestoaika on alle 50 päivää. Kuormausta ja kuljetuksia on ympäri vuoden. Louhinta ja murskaustoimintaan kuuluu poraus, räjäytys, suurten lohkareiden rikotus ja murskaus. Kiviaines seulotaan haluttuun raekokoon ja varastoidaan raekoon mukaisissa varastokasoissa. Toiminnassa käytettävät laitteet ovat poravaunu, kaivinkone, johon kiinnitetään rikotusvasara, 3-osainen tela-alustainen murskausasema (esimurskain, väli- ja jälkimurskain). Murskauslaitoksen energianlähteenä käytettävä sähkö tuotetaan aggregaatilla, jonka polttoaineena on kevyt polttoöljy. Murskeet varastoidaan lajikkeittain alueella. Poltto- ja voiteluaineet varastoidaan tukitoiminta-alueella, jossa koneiden huolto ja tankkaus tehdään. Polttoaineet varastoidaan kaksoisvaipallisessa säiliössä. Työkoneissa on mukana imeytysainetta öljyvahinkojen varalta. Öljynsuodattimet, trasselit ym. kiinteät öljyiset jätteet ja akut varastoidaan omiin astioihinsa varastokonttiin. Murskausaseman pölynsidonnassa käytettävä vesi tuodaan tarvittaessa säiliöautolla. Käytettävät raaka-aineet ovat seuraavat: Käytettävä aine Keskimääräinen kulutus vuodessa Maksimikulutus vuodessa Kiviaines tonnia tonnia Kevyt polttoöljy 70 tonnia 110 tonnia Voiteluöljy 0,30 tonnia 0,40 tonnia Räjähdysaineet 25 tonnia 25 tonnia Vesi 260 tonnia 300 tonnia VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN JA YMPÄRISTÖKUORMITUKSEN RAJOITTAMINEN Päästöt ilmaan Puun haketuksessa voi syntyä pölyä. Pölyn leviäminen estetään tarvittaessa pölynsidontalaitteistolla, joka sitoo pölyn vesisumun avulla. Toiminnassa käytettävistä koneista sekä liikenteestä syntyy polttoöljyn kulutusta vastaavasti pakokaasupäästöjä. Varastointialueen rakentamisessa aiheutuu pölyämistä porausten, räjäytystöiden ja murskauksen yhteydessä sekä murskeen kuormauksessa ja kuljetuksissa. Pölyn ei arvioida leviävän ottoalueen ulkopuolelle. Murskauksen

4 4 Melu ja tärinä aikana syntyvää pölyämistä vähennetään pitämällä kuljettimien pudotuskorkeus pienenä. Lisäksi pölyä sidotaan tarvittaessa kastelulla. Melua aiheutuu puutavaran haketuksesta sekä materiaalien käsittelystä työkoneilla. Melun leviämistä pyritään estämään murskaimen sijoittelulla. Melun arvioidaan jäävän alhaiseksi loma-asuntojen kohdilla ja puutavaran murskaus kesäaikaan ei ole todennäköisesti tarpeen. Tarvittaessa rakennetaan melusuojauksia. Tilapäistä melua ja tärinää varastoalueen rakentamisessa aiheuttavat kallion poraukset, räjäytykset, louheen rikotus, murskaus, seulonta, kuormaus sekä työmaaliikenne ja kuorma-autot. Melusta ei arvioida aiheutuvan haittoja, koska kesäaikana on vain kuormaus- ja kuljetustoimintaa. Louhinta- ja murskaustoiminnan melutaso yli 1 km:n etäisyydellä on alle 45 db. Louhinnan aiheuttamaa tärinää seurataan tarvittaessa. Päästöt vesiin Kalliopohja on rikkonainen, joten osa sadevesistä imeytyy kallioperään. Varastointikenttä tasataan loivasti kaakkoissuuntaan kaatavaksi ja hulevedet johdetaan louhesuoto-ojalla valtatien 9 rummun kautta Kailajärveen virtaavaan ojaan. Tarvittaessa louhesuoto-ojan päähän tehdään selkeytysallas.. Jätteet Yhdyskuntajätteet ja koneiden huollossa syntyvät jätteet kuljetetaan asianmukaisiin vastaanottopaikkoihin. Koneiden huolto- ja korjaustyöt pyritään tekemään korjaamohallissa, joka sijaitsee osoitteessa Nippalantie 3, Orivesi. Varastointikentän rakentamisaikana jäteöljyä ja akkuja syntyy noin 500 litraa vuodessa. Ne kerätään tiivispohjaisessa suljetussa kontissa oleviin astioihin ja toimitetaan hyväksyttyyn jätteiden vastaanottopaikkaan siirtoasiakirjoilla varustettuina. Talousjäte (n. 600 kg) toimitetaan jätteenkäsittelylaitokseen. Metalliromua syntyy n kg ja se toimitetaan romuliikkeeseen. Käymäläjäte toimitetaan jätevedenpuhdistamolle Liikenne Energiapuun varastointi- ja käsittelytoiminnan liikennemäärä on 1-4 raskasta ajoneuvoa vuorokaudessa. Varastointikentän rakentamisesta syntyvän raskaan liikenteen määrä on 0 40 käyntiä vuorokaudessa. Liikenne suuntautuu alueelta Viitapohjanraitin kautta valtatie 9:lle. Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta Toiminnassa käytetään uutta polttoainetta säästävää kalustoa ja tyhjäkäynti minimoidaan. Työtapoja kehitetään tuotannon ohessa mahdollisimman tehokkaiksi. Arvio riskeistä ja varautuminen poikkeuksellisiin tilanteisiin

5 Laitoksen toiminnan ja vaikutusten tarkkailu ASIAN KÄSITTELY Energiapuun varastointiin ja käsittelyyn ei liity merkittäviä ympäristöriskejä. Työkoneet pidetään kunnossa ja mahdolliset öljyvuodot korjataan välittömästi. Polttoaine- ja voiteluainesäiliöt sekä jäteastiat suojataan niin, ettei nesteitä pääse maaperään. Työkoneissa on mukana imeytysainetta öljyvahinkojen varalta. Henkilökuntaa koulutetaan toimimaan onnettomuus- ja häiriötilanteissa. Henkilökunta tarkkailee toimintaa alueella toimittaessa ja henkilöstö perehdytetään tarkkailtaviin asioihin. Poikkeamat merkitään työmaakirjaan ja ilmoitetaan tarvittaessa valvovalle viranomaiselle. Pölyämistä, pölyn leviämistä ja laitteistojen kuntoa sekä ojaan johdettavan pintaveden laatua tarkkaillaan silmämääräisesti. Louhinnan tärinämittaukset tehdään tarvittaessa. Jos asennetaan tärinämittareita, etäluettavat mittarit ovat jatkuvassa tarkkailussa. Myös valvovalle viranomaiselle annetaan oikeudet mittareiden luentaan ja tuloksista raportoidaan määrävälein. Hakemuksesta tiedottaminen Hakemuksesta on tiedotettu kuuluttamalla Oriveden kaupungin ilmoitustaululla ja internet-sivulla ja Oriveden sanomissa Hakemuksesta on lähetetty erikseen tieto läheisten kiinteistöjen omistajille. Asiakirjat ovat olleet kuulutusajan nähtävillä Oriveden kaupunginvirastossa. Tarkastukset Alueella on tehty tarkastuksia ja Lausunnot ja muistutukset Hakemuksesta on saapunut seuraavat lausunnot: Yliskylän osakaskunta : Yliskylän osakaskunta omistaa Kailajärven vesialueen, johon kyseiseltä lupa-alueelta on vesien luontainen valumasuunta. Osakaskunta suosittelee valumavesien johtamista saostusaltaiden kautta. Valumavesien ja Kailajärven vedenlaatua on jatkossa tarkkailtava. Oriveden seudun luonnonsuojeluyhdistys ry:n puolesta Timo Peltoniemi on ilmoittanut, että luonnonsuojeluyhdistyksellä ei ole huomautettavaa hakemuksen suhteen. Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut kaksi päivättyä lausuntoa, jotka ovat päätöksen liitteenä. Ne koskevat pääasiassa tilalla Pohjala RN:o 2:84 sijaitsevaa aluetta, jolle Karpin Kaivin on myös hakenut maa-aineslupaa ja ympäristölupaa. Tilojen Kukkakumpu RN:o 2:73 ja Kumpula RN:o 2:90 osalta lausunnoissa todetaan mm. seuraavaa: 5

6 - ELY-keskuksen käsityksen mukaan kiinteistöllä RN:o 2:73 voi olla pilaantuneita maita eikä aluetta voi käyttää varastointialueena eikä alueen kautta voi johtaa valumavesiä ennen kuin alueen maaperän puhtaus on selvitetty. - Hakemuksista ei käy ilmi kuivatusvesien purkuvesistö eikä sen perusteella siten voida arvioida hankkeen mahdollisia riskejä alueen pintavesille. - Suojaetäisyytenä lähimpään maantiehen on vähimmäisetäisyys 50 metriä varmistettava valtatien 9 keskilinjasta koko louhintaalueen matkalta. - Alueen kuivatus on järjestettävä ensisijaisesti omalla, maanteiden kuivatuksesta irrallisella järjestelmällään. Alueella harjoitettava toiminta ei saa vahingoittaa valtatien 9 kuivatusta eikä sen rakenteita. Louhinta-alueen pintavesiä ei saa johtaa suoto-ojaa pitkin valtatien 9 sivuojaan. Alueen toiminnan aiheuttamien, mahdollisten maanteiden kuivatusjärjestelmien mm. lasku- ja sivuojien, rumpujen sekä tien muiden rakenteiden muutosten toteuttaminen kuuluu alueen maankäytön toteuttajalle. - Alue kuuluu arseeniprovinssiin 1 (GTK tapir). Arseenipitoisuus on tutkittu Vesien tarkkailussa on hyvä huomioida arseeni esim. kertaluonteisesti. Pirkanmaan ELY-keskus on aiemmin antamassaan lausunnossa esittänyt myös, että varastointialue ei saa ulottua tiealueen rajalla sijaitsevaan hirviaitaan ja aitaan on syytä jättää vähintään kahden metrin suojaetäisyys. Lisäksi tulee huomioida, että toiminnasta ei saa aiheutua vaaraa maantien liikenteelle esimerkiksi pölyämisenä. Hakemuksesta on pyydetty myös terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa, mutta se ei antanut lausuntoa. Hakijan kuuleminen Hakija on antanut päivätyn vastineen ELY-keskuksen lausuntoihin. Vastine on liitteenä. 6 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Lupamääräykset Oriveden kaupungin ympäristölautakunta myöntää Karpin Käsittely Oy:lle ympäristönsuojelulain 29 :n mukaisesti tarkistetun ympäristöluvan energiapuun varastoinnille ja käsittelylle tiloille Kukkakumpu ja Kumpula Toiminnassa tulee noudattaa lupamääräyksiä. Tämä päätös korvaa aikaisemman annetun lupapäätöksen kokonaan. Energiapuun varastointia ja käsittelyä koskevat lupamääräykset 1. Laitokselle saa ottaa vastaan kantoja ja muuta käsittelemätöntä energiapuuta yhteensä enintään alle tonnia vuodessa. Jätemateriaalien varastointiaika on enintään kolme vuotta. (YSL 52, 58, YSA 15 )

7 7 2. Luvan saajan on nimettävä laitokselle vastaava hoitaja, jolla on riittävä asiantuntemus materiaalien vastaanottoa, käsittelyä, varastointia ja toiminnan tarkkailua varten. Vastaavan hoitajan nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 52, 62, JL 141 ) 3. Energiapuuta on varastoitava ja käsiteltävä alueella siten, ettei toiminnasta aiheudu kohtuutonta meluhaittaa, epäsiisteyttä, pölyä eikä maaperän, pinta- tai pohjaveden pilaantumisvaaraa tai muuta haittaa ympäristölle. Toiminnanharjoittajan on varmistettava, ettei alueelle tuoda luvattomasti jätteitä (YSL 7, 8, 52, JL 13 ) 4. Hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi toimitettavan jätteen saa luovuttaa käsittelyyn tai kuljetukseen ympäristönsuojelu- ja jätelain edellyttämällä tavalla. Jätteitä ei saa polttaa eikä haudata. Mahdollisesti syntyvät vaaralliset jätteet on kerättävä talteen ja pidettävä toisistaan erillään, ryhmiteltävä, pakattava ja merkittävä ominaisuuksiensa mukaan sekä varastoitava vesitiiviissä, lukittavassa ja reunakorokkein varustetussa tilassa nesteitä läpäisemättömällä alustalla. Vaaralliset jätteet on toimitettava laitokseen, jolla on lupa tällaisen jätteen vastaanottoon ja niiden siirrosta on laadittava siirtoasiakirja. (YSL 52 ja 58, YSA 15, JL 16, 17, 29, 121 ) 5. Laitoksen toiminnasta aiheutuva melu ei saa lähimpien loma-asuntojen piha-alueilla ylittää melun A-painotetun ekvivalenttitason (L Aeg ) päiväohjearvoa 45 db. Tämä ei kuitenkaan koske varastokentän rakentamisaikana aiheutuvaa tilapäistä melua. Toiminnanharjoittajan on tarvittaessa valvontaviranomaisen määräyksestä mittautettava ulkopuolisella asiantuntijalla melutasoja. (YSL 52, YSA 15, VNp 993/1992) 6. Laitoksen toiminnasta ei saa aiheutua pölyhaittaa. Puun murskauksen pölyäminen on tarvittaessa estettävä esim. sumutuksella. Kentän pölyäminen on estettävä tarvittaessa kastelemalla. (YSL 52, YSA 15, NaapL 17 ) 7. Alueen valumavedet on johdettava ympäristöön siten, ettei niistä aiheudu pinta- tai pohjavesien pilaantumisvaaraa. Toiminnanharjoittajan on tarvittaessa valvontaviranomaisen määräyksestä teetettävä ulkopuolisella asiantuntijalla selvitys valumavesien laadusta. (YSL 52, 62, YSA 15 ) 8. Polttoöljysäiliön on oltava joko kaksoisvaipallinen säiliö tai valuma-altaalla varustettu säiliö, jossa sadevesien pääsy valuma-altaaseen on estetty. Säiliö on varustettava laponestolla ja ylitäytönestimellä. Se on sijoitettava tiiviillä materiaalilla päällystetylle alueelle. (YSL 52, YSA 15 ) 9. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle on alueella oltava riittävä määrä imeytysmateriaalia ja alkusammutuskalustoa. Vuotoina ympäristöön päässeet jätteet, polttoaineet ja muut aineet on kerättävä välittömästi talteen ja käsiteltävä asianmukaisesti Jos alueella tapahtuu öljyvahinko tai muu päästöjä aiheuttava häiriötilanne, siitä on ilmoitettava viipymättä hätäkeskukseen (112) ja Oriveden kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 52, YSA 15 ). 10. Laitokselle tuoduista ja toiminnassa syntyvistä materiaaleista on pidettävä käyttöpäiväkirjaa, joka on esitettävä pyydettäessä valvontaviranomaiselle. Toiminnanharjoittajan on vuosittain helmikuun loppuun mennessä toimitettava kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle edellistä vuotta koskeva raportti, josta käyvät ilmi ainakin seuraavat tiedot:

8 - tiedot alueelle tuotujen materiaalien määristä, lajista ja alkuperästä - murskauksen ja haketuksen toimintapäivät - tiedot tuotteiden määristä ja toimituspaikoista - syntyneiden vaarallisten jätteiden ja muiden jätteiden määrät ja toimituspaikat - varastoitujen materiaalien määrä vuoden vaihteessa - tiedot häiriötilanteista ja niiden aikana syntyneistä päästöistä Vuosiraportin perusteena olevat asiakirjat on säilytettävä vähintään kuusi vuotta (YSL 62, JL , JA 22 ). 11. Toiminnanharjoittajan tulee hyvissä ajoin etukäteen ilmoittaa toiminnan olennaisista muutoksista tai toiminnan lopettamisesta kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ennen toiminnan lopettamista on esitettävä suunnitelma jätteitä ja maaperänsuojelua koskevista toimista. (YSL 52, 94 ) Varastointikentän rakentamista koskevat lupamääräykset 12. Varastointikentän rakentamista varten tarvittavaa louhintaa ja murskausta saa suorittaa välisenä aikana 49 päivän ajan. Poraamista saa tehdä arkisin ma - pe kello Räjäytyksiä ja rikotusta saa tehdä arkisin ma - pe kello Murskausta saa tehdä arkisin ma - pe kello Kuormausta ja kuljetuksia saa tehdä arkisin ma - pe kello (YSL 52 ) 13. Toiminta-alueen pohjoisrajalla sijaitseva, tilalle Ahvenranta johtava tie on pidettävä kulkukelpoisena tai varattava kulkumahdollisuus tilan omistajien kanssa sovittavalla tavalla. (YSL 52 ) 14. Ennen varastointikentän rakentamisen aloittamista on tienpitäjän kanssa sovittava valtatien suojaetäisyydestä ja hankittava mahdollisesti tarvittava uusi liittymälupa Viitapohjanraitille eli maantielle (YSL 52 ) 15. Räjäytystyöstä tulee ennen työn aloittamista tehdä vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) 79 :n ja räjähdeasetuksen (473/1993) 76 :n mukainen ilmoitus poliisilaitokselle. (YSL 52 ) 16. Louhinta ja murskaus tulee toteuttaa siten, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän melua, pölyä, tärinää ja muita vaikutuksia ympäristöön. Toiminnanharjoittajan on tarvittaessa mitattava melua ja hiukkaspitoisuutta. (YSL 52, 62, YSA 15 ) 17. Räjäytysten aiheuttama tärinä ei saa aiheuttaa ympäristön rakennusten ja rakennelmien vaurioitumista eikä muuta haittaa alueen toiminnoille. Ennen toiminnan aloittamista tulee järjestää rakennekatselmus, joka koskee lähimpänä louhinta-aluetta olevia rakennuksia. Luvan haltijan on louhintatyön aikana mitattava työstä aiheutuvaa tärinää lähimmissä rakennuksissa. (YSL 52 ja 62, YSA 15 ) 18. Toiminnasta ei saa aiheutua pohja- tai pintavesien pilaantumista. Alueen valumavedet tulee johtaa suunnitelman mukaisen suoto-ojan ja selkeytysaltaan kautta eteläsuuntaan. Varastointialueen rakentamisaikana alueelta johdettavasta pintavedestä on otettava näyte, josta on tutkittava lämpötila, ph, sameus, sähkönjohtavuus, kokonaistyppi, kokonaisfosfori, kemiallinen hapenkulutus, arseeni ja sulfaatti. Näytteenotto on teetettävä ulkopuolisella asiantuntijalla ja analysointi akreditoidussa laboratoriossa. Seurantatulokset on toimitettava niiden valmistuttua valvontaviranomaiselle. (YSL 52, 62, 209, YSA 15 ) 8

9 19. Louhinnastasta ja murskauksesta tulee pitää käyttöpäiväkirjaa, johon kirjataan päivittäinen poraus-, rikotus- ja murskausaika, räjäytysajankohdat ja räjäytysaineiden käyttömäärä, polttoaineiden käyttö, alueelta louhitun ja murskatun kiviaineksen määrä sekä tärinämittausten tulokset. Lisäksi kirjaa on pidettävä syntyneistä jätteistä, niiden laadusta, määrästä, kuljettajasta, toimituspaikasta ja ajasta. Kirjanpito on säilytettävä kolme vuotta ja se on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. Yhteenveto kirjanpidosta on vuosittain helmikuun loppuun mennessä toimitettava kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 62, YSA 15, JL 118 ja 119 ) PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT Luvan edellytykset ja lupaharkinta Toiminta täyttää ympäristönsuojelulain 48 ja 49 :n mukaiset luvan myöntämisen edellytykset, kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä ja lupahakemuksessa esitetyllä tavalla. Luvan saajalta ei vaadita ympäristönsuojelulain 59 :n mukaista jätteen käsittelytoiminnan vakuutta, koska energiapuun varastointi- ja käsittelytoimintaa lopetettaessa vakuudella katettavat kustannukset voidaan arvioida niin vähäisiksi, että ne eivät muodostu maanomistajalle kohtuuttomiksi. Vastaukset yksilöityihin vaatimuksiin ja lausuntoihin Yliskylän osakaskunnan muistutus: Valumavesien johtamisesta on määrätty esitetyllä tavalla. Kailajärveen ei arvioida aiheutuvan kuormitusta, joten järven tarkkailuvelvoite ei ole tarpeen. Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnot: Alueen louhinta ja murskaustoiminta on tarpeen varastointikentän rakentamisen vuoksi ja toiminnan kestoaika on alle 50 päivää, joten ympäristölautakunta katsoo, että tässä tapauksessa louhinnalle ja murskaukselle ei tarvita ympäristölupaa eikä tällä alueella sovelleta valtioneuvoston asetusta nro 800/2010. Sen sijaan ympäristölautakunta katsoo, että energiapuun varastointi- ja käsittelyalueen laajentaminen ja myöhempi käyttö edellyttää aiemmin annetun ympäristöluvan tarkistamista. Tilalla Kukkakumpu RN:o 2:73 aiemmin toimineen Biorae Oy:n toiminta on loppunut jo yli kymmenen vuotta sitten, jolloin alue on tarkastettu. Alueella tehtyjen tarkastusten perusteella ei ole syytä epäillä alueella olevan pilaantuneita maita. Luvan hakija on sopinut läheisen loma-asunnon omistajan kanssa toiminnasta. Loma-asunto ei ole käytössä talviaikana, joten toiminnasta ei aiheudu haittaa loma-asunnolle. Tieasioiden ja vesien johtamisen osalta lausunnoissa esitetyt seikat on otettu huomioon lupamääräyksissä. Vesien johtamista koskevat asiat kuuluvat pääosin vesilain alaan. Muut lausunnoissa esitetyt asiat eivät koske tätä aluetta. 9

10 10 Lupamääräysten perustelut Lupamääräykset 1 11 ovat vastaavat kuin aiemmassa luvassa olleet määräykset. Lupamääräykset koskevat varastointikentän rakentamista. Lupamääräys 1 sisältää toiminnan laajuutta koskevan rajauksen, joka on aiemman luvan mukainen. Toiminnan vastuullinen hoitaminen ja toiminnan tarkkailu edellyttää, että siitä vastaa riittävän ammattitaitoinen hoitaja. (Lupamääräys 2) Laitoksen toiminnasta ei saa aiheutua haittoja lähiympäristölle. (Lupamääräys 3) Jätelain 29 sisältää määräykset siitä, kenelle jätettä saa luovuttaa. Haitallisten ympäristövaikutusten ehkäiseminen ennalta edellyttää huolellisuutta varsinkin vaarallisten jätteiden varastoinnissa. Siirtoasiakirjan avulla voidaan valvoa vaarallisen jätteen kulkua tuottajalta käsittelypaikkaan. (lupamääräys 4) Lupamääräyksillä 5 ja 6 rajoitetaan toiminnasta lähiympäristöön aiheutuvaa melua ja pölyä. Melutason enimmäisrajat ovat melutason ohjearvoista annetun valtioneuvoston päätöksen nro 993/1992 mukaiset. Toiminnanharjoittajaa koskee selvilläolovelvollisuus toimintansa ympäristövaikutuksista, joten tarvittaessa melua on mitattava. Lupamääräys 7 koskee sade- ja sulamisvesien johtamista. Polttoaineiden varastoinnissa parhaan tekniikan käytön avulla pystytään parhaiten estämään ympäristövahingot ennakolta. (Lupamääräys 8) Haitallisten ympäristövaikutusten ennalta ehkäisy edellyttää varautumista häiriö- ja onnettomuustilanteisiin. Lupamääräyksen 9 tarkoituksena on varmistaa myös tiedonkulku viranomaisille tilanteissa, joissa ympäristölle on vaarassa aiheutua poikkeuksellisen suurta haittaa. Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toiminnan vaikutuksista, mikä edellyttää suunnitelmallista tarkkailua. Myös toiminnan valvonta edellyttää kirjanpitoa ja raportointia. (Lupamääräys 10) Toiminnassa tapahtuvista muutoksista tulee ilmoittaa, jotta ilmoituksen perusteella voidaan tarkastella muutoksen vaikutuksia voimassaoleviin lupamääräyksiin ja arvioida mahdollisen uuden ympäristöluvan tarvetta. Mikäli toiminta päättyy, toimintaa koskevat lopettamisen jälkeiset velvoitteet, joihin on varauduttava. (Lupamääräys 11). Tilapäistä melua aiheuttavaa louhinta- ja murskausaika on rajoitettu siten, että läheisten loma-asuntojen ollessa käytössä ei näitä toimintoja ole. Lisäksi päivittäiset toiminta-ajat on annettu hakemuksen mukaisesti. (Lupamääräys 12)

11 11 Päätöksen voimassaoloaika Kulkuyhteys naapuritilalle tulee pitää kunnossa myös rakentamisaikana. (Lupamääräys 13) Liikenneturvallisuuden varmistamiseksi liittymälupa-asia ja suojaetäisyys valtatiehen tulee tarkistaa. (Lupamääräys 14) Toimintaa on harjoitettava siten, että haitalliset ympäristövaikutukset ehkäistään ja rajoitetaan mahdollisimman vähäisiksi. Toiminnanharjoittajaa koskee selvilläolovelvollisuus toimintansa ympäristövaikutuksista. (Lupamääräykset 15, 16 ja 17) Lupamääräys 18 koskee valumavesien johtamista. Osa sadevesistä imeytyy kallion rakoihin, mikä vähentää louhituilta alueilta tulevien pintavesien määrää. Valumavedet on johdettava siten, että niistä ei aiheudu haittoja. Ympäristövaikutusten seuraaminen ja lupamääräysten valvonta edellyttävät kirjanpitoa ja siitä raportointia. (Lupamääräys 19) Tämä päätös on voimassa toistaiseksi tultuaan lainvoimaiseksi. Toiminnan olennaiseen muuttamiseen on haettava uusi ympäristölupa. Sovelletut säännökset Luvan saajan on toimitettava kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi viimeistään , ellei laitoksen toiminnassa sitä ennen tapahdu olennaista muutosta. Käsittelymaksu ja sen määräytyminen Ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014) 6-8, 11, 15 17, 19-20, 27, 29 34, 35, 39-46, 48, 49, 51-53, 58, 59, 62, 66, 71, 83-87, 89, 94, , 155, 158, 190, 191, 205, 209, 217, 235 Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (YSA 713/2014) 2-4, 6, 8, 9, 11-15, 21 Jätelaki (JL 646/2011) 12, 13, 16-17, 29, , 141 Laki eräistä naapuruussuhteista (NaapL 26/1920) 4, 17 Valtioneuvoston asetus jätteistä (JA 179/2012) 8, 9 ja 20 Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (VNp 993/1992) Hakemuksen käsittelystä peritään maksu, joka on ympäristölautakunnan tarkistaman ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 3 :n mukainen. Maksu on suuruudeltaan euroa. Ilmoituskustannukset sisältyvät maksuun. Muutoksenhaku Tähän päätökseen saa hakea muutosta ympäristönsuojelulain 190 :n mukaisesti Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusaika alkaa päätöksen antopäivän jälkeen ja päättyy Valitusosoitus on liitteenä.

12 12 Päätöksen julkipano ja tiedottaminen Päätös annetaan julkipanon jälkeen , jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon. Ympäristölautakunta tiedottaa päätöksestä Oriveden kaupungin ilmoitustaululla ja internetissä. Lisäksi päätöksestä tiedotetaan Oriveden Sanomissa. Päätös on nähtävänä kuulutusajan Oriveden kaupunginvirastossa. Päätös lähetetään seuraaville: Karpin Käsittely Oy Karpin Kaivin Oy Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonvarat vastuualue, PL 297, Tampere, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastuktuuri vastuualue Tampereen kaupungin terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta (Oriveden terveydensuojeluviranomainen), Frenckellinaukio 2 B, Tampere Pirkanmaan pelastuslaitos, Kääjäntie 5 B, Orivesi Ilmoitus päätöksestä: Ilmoitus päätöksestä lähetetään tiedoksi niille, joille lupahakemuksesta on erikseen annettu tieto. Tämän ympäristöluvan on Oriveden kaupungin ympäristölautakunta hyväksynyt kokouksessaan :ssä 19. Pöytäkirjanpitäjä Soile Kontu

13 13 VALITUSOSOITUS YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖKSEEN Valitusviranomainen Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusoikeus Valitusoikeus on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, alueellisella elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ja vaikutusalueen muun kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella sekä muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella. Valitusaika ja valituksen perille toimittaminen Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä sitä päivää lukuun ottamatta. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituksen sisältö Valituskirjelmässä on ilmoitettava: päätös, johon haetaan muutosta valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa miltä kohdin muutosta haetaan, mitä muutoksia vaaditaan tehtäväksi ja millä perustein niitä vaaditaan valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla) Valituksen liitteet Valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta alkuperäisenä tai jäljennöksenä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta Vaasan hallinto-oikeuden yhteystiedot Oikeudenkäyntimaksu Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43, Vaasa (PL 204, Vaasa) Puh Fax Sähköposti: Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 97 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 23.3.2015 2/2015 12/66.661.01.01/2015

Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 23.3.2015 2/2015 12/66.661.01.01/2015 1 ORIVEDEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Annettu julkipanon jälkeen PL 7 Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 23.3.2015 2/2015 12/66.661.01.01/2015 YMPÄRISTÖLUPA; KARPIN KAIVIN

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen,

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2011/2 Dnro ESAVI/32/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2011 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka Etelä-Suomi Päätös Nro 223/2010/4 Dnro ESAVI/511/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.11.2010 ASIA HAKIJA Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Joutsan Kuljetus Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT 1 PÄÄTÖS Nro 57/12/2 Dnro PSAVI/136/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2012 ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT Matti Kulju ja Marja-Liisa

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2013 ASIA HAKIJA Avilon Oy Mahlianmaan kaatopaikan ympäristöluvassa määrätyn vakuuden osittainen vapauttaminen

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.10.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pilaantuneen

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 1 ASIA VR-Yhtymä Oy:n Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaalin ympäristölupapäätöksen PPO-2003-Y-20-111 rauettaminen,

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 101 :ssä tarkoitettu hakemus 17.3.2010 annetun ympäristölupapäätöksen nro 7/2010/3

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku.

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku. Etelä-Suomi Päätös Nro 10/2012/1 Dnro ESAVI/307/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.1.2012 ASIA Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 109/2005/4 määrätyn rakentamisajan pidentäminen,

Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 109/2005/4 määrätyn rakentamisajan pidentäminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 183/2010/4 Dnro ESAVI/315/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 26.10.2010 ASIA HAKIJA Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. Nro 70/11/1 Dnro PSAVI/1/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. Nro 70/11/1 Dnro PSAVI/1/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 70/11/1 Dnro PSAVI/1/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Kierrätyspolttoaineen koepoltto Laanilan Voima Oy:n Pyroflow ja 209L kattiloissa, Oulu Laanilan

Lisätiedot

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 195/2014/2 Dnro ESAVI/86/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2014 ASIA Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari HAKIJA Martti Salerma HAKEMUKSEN

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010.

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 99/10/1 Dnro ISAVI/242/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.10.2010 ASIA HAKIJA Kuopion Energia Oy:lle 10.8.2010 myönnettyä kivihiilen käyttöä varapolttoaineena

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 ASIA Karhusjärven kunnostamista ruoppaamalla koskevassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Erkki Salminen Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri Etelä-Suomi Päätös Nro 1/2011/4 Dnro ESAVI/494/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 13.12.2006 antamassa päätöksessä nro 173/2006/3 rakentamistöiden

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010

PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2007 ASIA Helsingin Sataman ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011.

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011. Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 46/2012/1 Dnro ISAVI/106/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2012 ASIA HAKIJA Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Oikaraisen sillan rakentamista ja Hanniojan uoman siirtämistä koskevan aluehallintoviraston päätöksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 124/12/1 Dnro PSAVI/29/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 124/12/1 Dnro PSAVI/29/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.11.2012 LUPAPÄÄTÖS Nro 124/12/1 Dnro PSAVI/29/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.11.2012 1 ASIA Kullankaivu Malmivirta -nimisellä valtauksella nro 9248, Inari LUVAN HAKIJA Räsänen Pekka Olavi 2 HAKEMUS JA

Lisätiedot

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2014 ASIA Kymenlaakson Jäte Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Keltakankaan jätekeskuksen jätteiden

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 1 PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 ASIA HAKIJA Lassila & Tikanoja Oyj, jätteiden käsittelykeskuksen ympäristölupa, KHO:n palauttama asia, Haukipudas, Punaisenladonkangas

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Novart Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Novart Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 229/2012/1 Dnro ESAVI/34/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 21.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Novart Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muonio Rajander Sauli ja Jaana Kaalamanniementie

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Ampumarataa koskevan ympäristöluvan raukeaminen, Tervola Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunta Huolto-osasto

Lisätiedot

Päätös. Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012

Päätös. Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Loimaan jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen PÄÄTÖS Nro 77/2014/1 Dnro ISAVI/27/04.08/2014 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 9.10.2014 ASIA Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen vakuuden

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola Etelä-Suomi Päätös Nro 118/2010/4 Dnro ESAVI/204/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA HAKIJAT Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun

Lisätiedot

Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011

Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011 ASIA HAKIJA Strömman kanavaan merialueelle asennettavia valokaapelien suojaputkia koskevan Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Toppilan sataman toiminnan lopettamista koskevan määräajan jatkaminen, Oulu Oulun kaupunki / Oulun

Lisätiedot

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain Etelä-Suomi Päätös Nro 3/2010/2 Dnro ESAVI/140/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2010 ASIA Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Tikkalansalmen raittisillan rakentamisajan jatkaminen, Sotkamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys Etelä-Suomi Päätös Nro 6/2011/2 Dnro ESAVI/628/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys Oy:n Lahden laitoksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012

PÄÄTÖS. Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012 PÄÄTÖS Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012 ASIA Viljo Viljanmaan Nahkatehdas Oy:n ympäristölupahakemus, Seinäjoki HAKIJA Viljo Viljanmaan

Lisätiedot

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki Etelä-Suomi Päätös Nro 41/2013/2 Dnro ESAVI/51/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2013 ASIA Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen,

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, PÄÄTÖS Nro 93/2013/1 Dnro ISAVI/69/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2013 ASIA Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, Mikkeli HAKIJA Etelä-Savon

Lisätiedot

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola Etelä-Suomi Päätös Nro 83/2010/4 Dnro ESAVI/213/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

Valkeasuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan Vääränlahden ruoppausta koskevan määräajan jatkaminen 30.4.2012 saakka, Tohmajärvi

Valkeasuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan Vääränlahden ruoppausta koskevan määräajan jatkaminen 30.4.2012 saakka, Tohmajärvi Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 57/2011/1 Dnro ISAVI/4/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2011 ASIA Valkeasuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan Vääränlahden ruoppausta koskevan määräajan

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA HAKIJAT Aallonmurtaja-laiturin rakentamiselle asetetun määräajan jatkaminen Pielisen Hökänselän rannassa

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 11.2.2015 valtausoikeuden siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 11.2.2015 valtausoikeuden siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 19.3.2015 8982, 9095 Geologian tutkimuskeskus PL 77 96101 ROVANIEMI VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes)

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014 1 PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014 ASIA HAKIJA Nivalan Padingin ojitusyhteisön sääntöjen vahvistaminen, Nivala Maanmittauslaitos PL 29 84101 Ylivieska 2

Lisätiedot

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki Päätös Etelä-Suomi Nro 27/2012/1 Dnro ESAVI/321/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Altia Oyj:n Rajamäen tehtaiden vanhan

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 127/10/1 Dnro PSAVI/211/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ

LUPAPÄÄTÖS Nro 127/10/1 Dnro PSAVI/211/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 127/10/1 Dnro PSAVI/211/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ Ilmoitus koelouhinnasta Ruonaojan avolouhoksessa, Kolari Nordkalk Oy Ab Skräbbölentie 18

Lisätiedot

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle Ympäristöjaosto 38 08.07.2014 Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle 470/11.01.00/2014, 352/10.00.00.03/2014 YMPJAOST 38 HAKIJA Autovaruste

Lisätiedot

Kurkisuon turvetuotantoaluetta koskeva toiminnan aloittaminen, Soini

Kurkisuon turvetuotantoaluetta koskeva toiminnan aloittaminen, Soini Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 132/2010/1 Dnro LSSAVI/365/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2010 ASIA HAKIJA Kurkisuon turvetuotantoaluetta koskeva toiminnan aloittaminen, Soini Vapo Oy PL 22

Lisätiedot

Taulukko 2. Sammalniemen leiri- ja kurssikeskuksen maasuodattamon valvontanäytteiden tulokset vuosilta 2006-2011

Taulukko 2. Sammalniemen leiri- ja kurssikeskuksen maasuodattamon valvontanäytteiden tulokset vuosilta 2006-2011 PÄÄTÖS Nro 139/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/70/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 ASIA HAKIJA Sammalniemen Leiri- ja kurssikeskuksen jätevesien käsittelyjärjestelmä ja jätevesien

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 51/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/47/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2013

PÄÄTÖS. Nro 51/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/47/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2013 PÄÄTÖS Nro 51/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/47/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2013 ASIA Metsä Board Oyj:n kemihierretehtaan toimintaa koskevan ympäristöluvan määräyksen 6 määräajan

Lisätiedot

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä pääosa tässä päätöksessä tarkoitetusta alueesta sijaitsee. Toimivaltainen hallinto-oikeus

Lisätiedot

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina Etelä-Suomi Päätös Nro 125/2011/4 Dnro ESAVI/334/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2011 ASIA HAKIJAT HAKEMUS Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 4/10/2 Dnro ISAVI/33/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.2.2010

PÄÄTÖS Nro 4/10/2 Dnro ISAVI/33/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.2.2010 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 4/10/2 Dnro ISAVI/33/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.2.2010 Asia on ratkaistu Itä-Suomen ympäristölupaviraston istunnossa 17.12.2009. Itä-Suomen ympäristölupaviraston

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 35/2011/1 Dnro ISAVI/14/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.3.2011 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

varastointia koskevan ympäristölupapäätöksen muutos, Forssa

varastointia koskevan ympäristölupapäätöksen muutos, Forssa Etelä-Suomi Päätös Nro 73/2014/1 Dnro ESAVI/33/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 3.4.2014 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen raaka-aineen varastointia koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 8.3.2012 8212, 8549, 8559 Magnus Minerals Oy PL 3 33211 Tampere VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus on (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012

PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012 HAKIJA Pohjois-Karjalan rajavartiosto ASIA Sillan rakentaminen Koitereeseen laskevan Hiienjoen yli, Ilomantsi

Lisätiedot

ILMOITUKSEN VIREILLETULO, ILMOITUKSEN TEKEMISEN PERUSTE JA TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN

ILMOITUKSEN VIREILLETULO, ILMOITUKSEN TEKEMISEN PERUSTE JA TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 32/10/1 Dnro ISAVI/154/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 13.4.2010 HAKIJA ASIA Metsäsairila Oy Porrassalmenkatu 1A 50100 Mikkeli Ympäristönsuojelulain 61

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 101. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 101. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 35/2014/1 Dnro ESAVI/287/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA FinnHEMS Oy:n ympäristönsuojelulain 101 :n mukainen hakemus Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin

Lisätiedot

Päätös Nro 100/2012/2 Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/51/04.09/2012

Päätös Nro 100/2012/2 Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/51/04.09/2012 Päätös Nro 100/2012/2 Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/51/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 27.11.2012 ASIA Kaukolämpöputkien, vesijohdon ja kuitukaapelin rakentamiselle Kristiinankaupungin Pohjoislahden

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

Päätös Nro 131/2011/4

Päätös Nro 131/2011/4 Etelä-Suomi Päätös Nro 131/2011/4 Dnro ESAVI/515/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.7.2011 ASIA HAKIJA Ruoppausmassojen läjittäminen mereen Lokkiluodon meriläjitysalueella sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

Metsänomistajia edustavan jäsenen määrääminen Järvi-Suomen Uittoyhdistykseen ja sen hallitukseen, Savonlinna

Metsänomistajia edustavan jäsenen määrääminen Järvi-Suomen Uittoyhdistykseen ja sen hallitukseen, Savonlinna Itä-Suomi Päätös Nro 40/2012/2 Dnro ISAVI/31/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2012 ASIA HAKIJA Metsänomistajia edustavan jäsenen määrääminen Järvi-Suomen Uittoyhdistykseen ja sen hallitukseen,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 ASIA LUVAN HAKIJAT Laiturin ja rannan täytön pysyttäminen tilan Pajuniemi RN:o

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA 1 PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Pieni-Kursanlammen luonnonravintolammikon ympäristölupa, Sodankylä Lapin Villitaimen Osuuskunta Vapaudentie

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 ASIA HAKIJA Maalämpöputkiston asentaminen meren pohjaan Pitkäsalmeen Turun Kaistarniemen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 39/12/2 Dnro PSAVI/35/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 39/12/2 Dnro PSAVI/35/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA PÄÄTÖS Nro 39/12/2 Dnro PSAVI/35/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2012 1 ASIA Kostonjärven säännöstelyn ylärajan väliaikainen ylittäminen, Taivalkoski LUVAN HAKIJA PVO-VESIVOIMA Oy Virkkulantie

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 38/12/1 Dnro PSAVI/298/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen Savilammensuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Ii

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 38/12/1 Dnro PSAVI/298/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen Savilammensuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Ii 1 PÄÄTÖS Nro 38/12/1 Dnro PSAVI/298/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.5.2012 ASIA HAKIJA Savilammensuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Ii Vapo Oy PL 22 40101 Jyväskylä 2 SISÄLLYSLUETTELO HAKEMUS...

Lisätiedot

Lupa uittoyhdistyksen omistaman kiinteistön myymiseen, Kuhmo

Lupa uittoyhdistyksen omistaman kiinteistön myymiseen, Kuhmo LUPAPÄÄTÖS Nro 72/04/2 Dnro Psy-2004-y-141 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2004 1 ASIA LUVAN HAKIJA Lupa uittoyhdistyksen omistaman kiinteistön myymiseen, Kuhmo Oulujoen Uittoyhdistys / VT Kerttu Haapamäki

Lisätiedot