Päivämäärä Numero Diaarinumero Orivesi /2015 8/ /2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 23.3.2015 1/2015 8/66.661.01.01/2015"

Transkriptio

1 1 ORIVEDEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Annettu julkipanon jälkeen PL 7 Päivämäärä Numero Diaarinumero Orivesi /2015 8/ /2015 YMPÄRISTÖLUPA; KARPIN KÄSITTELY OY Asia Ympäristönsuojelulain mukainen päätös, joka koskee energiapuun varastointia ja käsittelyä koskevan annetun luvan lupamääräysten tarkistamista. Päätös sisältää ympäristönsuojelulain 199 :n mukaisen ratkaisun toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta. Luvan hakijat Laitoksen sijainti Karpin Kaivin Oy Karpin Käsittely Oy Osoite: Nippalantie 3, Orivesi Toiminta-alue sijaitsee Oriveden kaupungin Yliskylän kylässä tiloilla Kumpula ja Kukkakumpu Alueen osoite on Viitapohjanraitti 7, Orivesi. Luvan hakemisen peruste Ympäristönsuojelulain 27 :n 2 momentin kohdan 3 mukaan toimintaan, josta saattaa aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain (26/1920) 17 :n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta on oltava lupa. Ympäristönsuojelulain 27 :n (liite 1, taulukon 2 kohta 13f) mukaan jätteen ammattimaiseen tai laitosmaiseen käsittelyyn on oltava lupa. Lupaviranomaisen toimivalta Ympäristönsuojelulain 34 :n ja ympäristönsuojeluasetuksen 2 :n 1 momentin kohdan 12 ja 2 momentin mukaan lupaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, jona Orivedellä toimii Oriveden ympäristölautakunta. Asian vireilletulo Hakemus on saapunut , jolloin se on tullut vireille. Toimintaa koskevat luvat ja sopimukset sekä alueen kaavoitustilanne Alueella ei ole asemakaavaa eikä yleiskaavaa. Maakuntakaavassa ei ole muita merkintöjä alueelle kuin viereinen valtatie 9. Ympäristölautakunta on ja myöntänyt alueelle ympäristöluvan kantojen ja muun energiapuun varastoinnille ja käsittelylle. Luvasta puuttuu kuitenkin varastointikentän louhimista koskevat asiat.

2 Laitoksen sijaintipaikka ja sen ympäristö LAITOKSEN TOIMINTA Karpin Kaivin Oy on tehnyt lähimmän loma-asunnon ( ) omistajien kanssa sopimuksen toiminnasta. Alue sijaitsee valtatien nro 9 pohjoispuolella noin 9 kilometrin etäisyydellä Oriveden keskustasta Tampereen suuntaan. Lähimmät lomarakennukset sijaitsevat noin metrin etäisyydellä. Noin kilometrin etäisyydellä alueen luoteispuolella sijaitsee kaksi toiminnassa olevaa louhosaluetta. Natura-alueisiin kuuluva Soimasuon soidensuojelualue sijaitsee noin 1,5 km:n etäisyydellä lounaissuunnassa. Tilan Kukkakumpu pinta-ala on 0,956 ha ja tilan Kumpula pinta-ala on 2,467 ha. Alue ei kuulu tärkeisiin pohjavesialueisiin luokiteltuihin alueisiin. Alue sijaitsee Kutemajärven vesistöalueella (35 734) ja lähimmät järvet ja lammet ovat Kailajärvi, Silmäkkeet, Valkijärvi ja Iso-Ahvenjärvi, joihin etäisyyttä on noin 300 metriä. Alueen maaston korkeus on (N60). Maasto laskee eteläsuuntaan, jossa Kailajärvi on korkeustasolla +145,2 (karttakorkeus N60). Alue on raivattu ja pintamaat on poistettu puutavaran varastointialueen rakentamista varten. Tilalla Kukkakumpu on vajarakennus ja varastorakennuksen tyhjä betonipohja, joka on tarkoitus kattaa hakevarastoksi. Energiapuun varastointi ja käsittely Laitoksella tuotetaan puuhaketta. Vastaanotettavat jätelajit ovat risut, kannot ja muu energiapuu, jota varastoidaan kasoissa niin, että se kuivuu. Hake tuotetaan murskaimella tai hakettimella ja varastoidaan katetussa varastossa. Talvella voidaan hakettaa myös suoraan auton lavalle. Vilkkain haketusaika on syksyllä. Kesällä haketusta tehdään vain varastoalueen tilantarpeen vaatiessa. Toiminta-aika on maanantaista perjantaihin klo Vastaanotettavan ja varastoitavan puutavaran määrä on keskimäärin tonnia vuodessa ja maksimimäärä on alle tonnia vuodessa. Puutavaran käsittelyssä käytettävät työkoneet ovat kaivinkone, pyöräkuormaaja ja kuorma-auto. Lisäksi alueelle tuodaan murskain energiapuun haketuksen ajaksi. Energiapuun varastointi- ja käsittelytoiminnan liikennemäärä on 1-4 raskasta ajoneuvoa vuorokaudessa. Poltto- ja voiteluaineita varastoidaan alueella asianmukaisissa säiliöissä. Toiminnassa pyritään tehokkaaseen ja energiaa säästävään toimintatapaan. Vettä käytetään lähinnä haketuksessa ja murskauksessa syntyvän pölyn sidontaan. Toiminnassa käytettävä vesi tuodaan säiliöautolla muualta. Lisäksi alueella voidaan varastoida ainespuuta ja kiviainesmurskeita ym. sellaisia materiaaleja, jotka eivät ole jätelain mukaisia jätemateriaaleja. 2

3 3 Varastointikentän rakentaminen Varastointikentän rakentaminen tasaiseksi edellyttää alueella kallion louhintaa ja louheen murskausta. Rakentamistyön toteuttaja on Karpin Kaivin Oy. Suunnitelman mukainen louhittavan kiviaineksen määrä on kiinto-m 3 noin 0,7 hehtaarin alueelta. Tästä syntyy murskeita noin tonnia. Tarkoituksena on tasoittaa alue tasoon +153,40 (N60). Alueen reunoille syntyvät luiskat loivennetaan vähintään kaltevuuteen 1:2. Sadevedet johdetaan eteläsuuntaan louhesuoto-ojalla. Alueen louhinta ja murskaus tehdään välisenä aikana. Toiminnan kestoaika on alle 50 päivää. Kuormausta ja kuljetuksia on ympäri vuoden. Louhinta ja murskaustoimintaan kuuluu poraus, räjäytys, suurten lohkareiden rikotus ja murskaus. Kiviaines seulotaan haluttuun raekokoon ja varastoidaan raekoon mukaisissa varastokasoissa. Toiminnassa käytettävät laitteet ovat poravaunu, kaivinkone, johon kiinnitetään rikotusvasara, 3-osainen tela-alustainen murskausasema (esimurskain, väli- ja jälkimurskain). Murskauslaitoksen energianlähteenä käytettävä sähkö tuotetaan aggregaatilla, jonka polttoaineena on kevyt polttoöljy. Murskeet varastoidaan lajikkeittain alueella. Poltto- ja voiteluaineet varastoidaan tukitoiminta-alueella, jossa koneiden huolto ja tankkaus tehdään. Polttoaineet varastoidaan kaksoisvaipallisessa säiliössä. Työkoneissa on mukana imeytysainetta öljyvahinkojen varalta. Öljynsuodattimet, trasselit ym. kiinteät öljyiset jätteet ja akut varastoidaan omiin astioihinsa varastokonttiin. Murskausaseman pölynsidonnassa käytettävä vesi tuodaan tarvittaessa säiliöautolla. Käytettävät raaka-aineet ovat seuraavat: Käytettävä aine Keskimääräinen kulutus vuodessa Maksimikulutus vuodessa Kiviaines tonnia tonnia Kevyt polttoöljy 70 tonnia 110 tonnia Voiteluöljy 0,30 tonnia 0,40 tonnia Räjähdysaineet 25 tonnia 25 tonnia Vesi 260 tonnia 300 tonnia VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN JA YMPÄRISTÖKUORMITUKSEN RAJOITTAMINEN Päästöt ilmaan Puun haketuksessa voi syntyä pölyä. Pölyn leviäminen estetään tarvittaessa pölynsidontalaitteistolla, joka sitoo pölyn vesisumun avulla. Toiminnassa käytettävistä koneista sekä liikenteestä syntyy polttoöljyn kulutusta vastaavasti pakokaasupäästöjä. Varastointialueen rakentamisessa aiheutuu pölyämistä porausten, räjäytystöiden ja murskauksen yhteydessä sekä murskeen kuormauksessa ja kuljetuksissa. Pölyn ei arvioida leviävän ottoalueen ulkopuolelle. Murskauksen

4 4 Melu ja tärinä aikana syntyvää pölyämistä vähennetään pitämällä kuljettimien pudotuskorkeus pienenä. Lisäksi pölyä sidotaan tarvittaessa kastelulla. Melua aiheutuu puutavaran haketuksesta sekä materiaalien käsittelystä työkoneilla. Melun leviämistä pyritään estämään murskaimen sijoittelulla. Melun arvioidaan jäävän alhaiseksi loma-asuntojen kohdilla ja puutavaran murskaus kesäaikaan ei ole todennäköisesti tarpeen. Tarvittaessa rakennetaan melusuojauksia. Tilapäistä melua ja tärinää varastoalueen rakentamisessa aiheuttavat kallion poraukset, räjäytykset, louheen rikotus, murskaus, seulonta, kuormaus sekä työmaaliikenne ja kuorma-autot. Melusta ei arvioida aiheutuvan haittoja, koska kesäaikana on vain kuormaus- ja kuljetustoimintaa. Louhinta- ja murskaustoiminnan melutaso yli 1 km:n etäisyydellä on alle 45 db. Louhinnan aiheuttamaa tärinää seurataan tarvittaessa. Päästöt vesiin Kalliopohja on rikkonainen, joten osa sadevesistä imeytyy kallioperään. Varastointikenttä tasataan loivasti kaakkoissuuntaan kaatavaksi ja hulevedet johdetaan louhesuoto-ojalla valtatien 9 rummun kautta Kailajärveen virtaavaan ojaan. Tarvittaessa louhesuoto-ojan päähän tehdään selkeytysallas.. Jätteet Yhdyskuntajätteet ja koneiden huollossa syntyvät jätteet kuljetetaan asianmukaisiin vastaanottopaikkoihin. Koneiden huolto- ja korjaustyöt pyritään tekemään korjaamohallissa, joka sijaitsee osoitteessa Nippalantie 3, Orivesi. Varastointikentän rakentamisaikana jäteöljyä ja akkuja syntyy noin 500 litraa vuodessa. Ne kerätään tiivispohjaisessa suljetussa kontissa oleviin astioihin ja toimitetaan hyväksyttyyn jätteiden vastaanottopaikkaan siirtoasiakirjoilla varustettuina. Talousjäte (n. 600 kg) toimitetaan jätteenkäsittelylaitokseen. Metalliromua syntyy n kg ja se toimitetaan romuliikkeeseen. Käymäläjäte toimitetaan jätevedenpuhdistamolle Liikenne Energiapuun varastointi- ja käsittelytoiminnan liikennemäärä on 1-4 raskasta ajoneuvoa vuorokaudessa. Varastointikentän rakentamisesta syntyvän raskaan liikenteen määrä on 0 40 käyntiä vuorokaudessa. Liikenne suuntautuu alueelta Viitapohjanraitin kautta valtatie 9:lle. Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta Toiminnassa käytetään uutta polttoainetta säästävää kalustoa ja tyhjäkäynti minimoidaan. Työtapoja kehitetään tuotannon ohessa mahdollisimman tehokkaiksi. Arvio riskeistä ja varautuminen poikkeuksellisiin tilanteisiin

5 Laitoksen toiminnan ja vaikutusten tarkkailu ASIAN KÄSITTELY Energiapuun varastointiin ja käsittelyyn ei liity merkittäviä ympäristöriskejä. Työkoneet pidetään kunnossa ja mahdolliset öljyvuodot korjataan välittömästi. Polttoaine- ja voiteluainesäiliöt sekä jäteastiat suojataan niin, ettei nesteitä pääse maaperään. Työkoneissa on mukana imeytysainetta öljyvahinkojen varalta. Henkilökuntaa koulutetaan toimimaan onnettomuus- ja häiriötilanteissa. Henkilökunta tarkkailee toimintaa alueella toimittaessa ja henkilöstö perehdytetään tarkkailtaviin asioihin. Poikkeamat merkitään työmaakirjaan ja ilmoitetaan tarvittaessa valvovalle viranomaiselle. Pölyämistä, pölyn leviämistä ja laitteistojen kuntoa sekä ojaan johdettavan pintaveden laatua tarkkaillaan silmämääräisesti. Louhinnan tärinämittaukset tehdään tarvittaessa. Jos asennetaan tärinämittareita, etäluettavat mittarit ovat jatkuvassa tarkkailussa. Myös valvovalle viranomaiselle annetaan oikeudet mittareiden luentaan ja tuloksista raportoidaan määrävälein. Hakemuksesta tiedottaminen Hakemuksesta on tiedotettu kuuluttamalla Oriveden kaupungin ilmoitustaululla ja internet-sivulla ja Oriveden sanomissa Hakemuksesta on lähetetty erikseen tieto läheisten kiinteistöjen omistajille. Asiakirjat ovat olleet kuulutusajan nähtävillä Oriveden kaupunginvirastossa. Tarkastukset Alueella on tehty tarkastuksia ja Lausunnot ja muistutukset Hakemuksesta on saapunut seuraavat lausunnot: Yliskylän osakaskunta : Yliskylän osakaskunta omistaa Kailajärven vesialueen, johon kyseiseltä lupa-alueelta on vesien luontainen valumasuunta. Osakaskunta suosittelee valumavesien johtamista saostusaltaiden kautta. Valumavesien ja Kailajärven vedenlaatua on jatkossa tarkkailtava. Oriveden seudun luonnonsuojeluyhdistys ry:n puolesta Timo Peltoniemi on ilmoittanut, että luonnonsuojeluyhdistyksellä ei ole huomautettavaa hakemuksen suhteen. Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut kaksi päivättyä lausuntoa, jotka ovat päätöksen liitteenä. Ne koskevat pääasiassa tilalla Pohjala RN:o 2:84 sijaitsevaa aluetta, jolle Karpin Kaivin on myös hakenut maa-aineslupaa ja ympäristölupaa. Tilojen Kukkakumpu RN:o 2:73 ja Kumpula RN:o 2:90 osalta lausunnoissa todetaan mm. seuraavaa: 5

6 - ELY-keskuksen käsityksen mukaan kiinteistöllä RN:o 2:73 voi olla pilaantuneita maita eikä aluetta voi käyttää varastointialueena eikä alueen kautta voi johtaa valumavesiä ennen kuin alueen maaperän puhtaus on selvitetty. - Hakemuksista ei käy ilmi kuivatusvesien purkuvesistö eikä sen perusteella siten voida arvioida hankkeen mahdollisia riskejä alueen pintavesille. - Suojaetäisyytenä lähimpään maantiehen on vähimmäisetäisyys 50 metriä varmistettava valtatien 9 keskilinjasta koko louhintaalueen matkalta. - Alueen kuivatus on järjestettävä ensisijaisesti omalla, maanteiden kuivatuksesta irrallisella järjestelmällään. Alueella harjoitettava toiminta ei saa vahingoittaa valtatien 9 kuivatusta eikä sen rakenteita. Louhinta-alueen pintavesiä ei saa johtaa suoto-ojaa pitkin valtatien 9 sivuojaan. Alueen toiminnan aiheuttamien, mahdollisten maanteiden kuivatusjärjestelmien mm. lasku- ja sivuojien, rumpujen sekä tien muiden rakenteiden muutosten toteuttaminen kuuluu alueen maankäytön toteuttajalle. - Alue kuuluu arseeniprovinssiin 1 (GTK tapir). Arseenipitoisuus on tutkittu Vesien tarkkailussa on hyvä huomioida arseeni esim. kertaluonteisesti. Pirkanmaan ELY-keskus on aiemmin antamassaan lausunnossa esittänyt myös, että varastointialue ei saa ulottua tiealueen rajalla sijaitsevaan hirviaitaan ja aitaan on syytä jättää vähintään kahden metrin suojaetäisyys. Lisäksi tulee huomioida, että toiminnasta ei saa aiheutua vaaraa maantien liikenteelle esimerkiksi pölyämisenä. Hakemuksesta on pyydetty myös terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa, mutta se ei antanut lausuntoa. Hakijan kuuleminen Hakija on antanut päivätyn vastineen ELY-keskuksen lausuntoihin. Vastine on liitteenä. 6 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Lupamääräykset Oriveden kaupungin ympäristölautakunta myöntää Karpin Käsittely Oy:lle ympäristönsuojelulain 29 :n mukaisesti tarkistetun ympäristöluvan energiapuun varastoinnille ja käsittelylle tiloille Kukkakumpu ja Kumpula Toiminnassa tulee noudattaa lupamääräyksiä. Tämä päätös korvaa aikaisemman annetun lupapäätöksen kokonaan. Energiapuun varastointia ja käsittelyä koskevat lupamääräykset 1. Laitokselle saa ottaa vastaan kantoja ja muuta käsittelemätöntä energiapuuta yhteensä enintään alle tonnia vuodessa. Jätemateriaalien varastointiaika on enintään kolme vuotta. (YSL 52, 58, YSA 15 )

7 7 2. Luvan saajan on nimettävä laitokselle vastaava hoitaja, jolla on riittävä asiantuntemus materiaalien vastaanottoa, käsittelyä, varastointia ja toiminnan tarkkailua varten. Vastaavan hoitajan nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 52, 62, JL 141 ) 3. Energiapuuta on varastoitava ja käsiteltävä alueella siten, ettei toiminnasta aiheudu kohtuutonta meluhaittaa, epäsiisteyttä, pölyä eikä maaperän, pinta- tai pohjaveden pilaantumisvaaraa tai muuta haittaa ympäristölle. Toiminnanharjoittajan on varmistettava, ettei alueelle tuoda luvattomasti jätteitä (YSL 7, 8, 52, JL 13 ) 4. Hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi toimitettavan jätteen saa luovuttaa käsittelyyn tai kuljetukseen ympäristönsuojelu- ja jätelain edellyttämällä tavalla. Jätteitä ei saa polttaa eikä haudata. Mahdollisesti syntyvät vaaralliset jätteet on kerättävä talteen ja pidettävä toisistaan erillään, ryhmiteltävä, pakattava ja merkittävä ominaisuuksiensa mukaan sekä varastoitava vesitiiviissä, lukittavassa ja reunakorokkein varustetussa tilassa nesteitä läpäisemättömällä alustalla. Vaaralliset jätteet on toimitettava laitokseen, jolla on lupa tällaisen jätteen vastaanottoon ja niiden siirrosta on laadittava siirtoasiakirja. (YSL 52 ja 58, YSA 15, JL 16, 17, 29, 121 ) 5. Laitoksen toiminnasta aiheutuva melu ei saa lähimpien loma-asuntojen piha-alueilla ylittää melun A-painotetun ekvivalenttitason (L Aeg ) päiväohjearvoa 45 db. Tämä ei kuitenkaan koske varastokentän rakentamisaikana aiheutuvaa tilapäistä melua. Toiminnanharjoittajan on tarvittaessa valvontaviranomaisen määräyksestä mittautettava ulkopuolisella asiantuntijalla melutasoja. (YSL 52, YSA 15, VNp 993/1992) 6. Laitoksen toiminnasta ei saa aiheutua pölyhaittaa. Puun murskauksen pölyäminen on tarvittaessa estettävä esim. sumutuksella. Kentän pölyäminen on estettävä tarvittaessa kastelemalla. (YSL 52, YSA 15, NaapL 17 ) 7. Alueen valumavedet on johdettava ympäristöön siten, ettei niistä aiheudu pinta- tai pohjavesien pilaantumisvaaraa. Toiminnanharjoittajan on tarvittaessa valvontaviranomaisen määräyksestä teetettävä ulkopuolisella asiantuntijalla selvitys valumavesien laadusta. (YSL 52, 62, YSA 15 ) 8. Polttoöljysäiliön on oltava joko kaksoisvaipallinen säiliö tai valuma-altaalla varustettu säiliö, jossa sadevesien pääsy valuma-altaaseen on estetty. Säiliö on varustettava laponestolla ja ylitäytönestimellä. Se on sijoitettava tiiviillä materiaalilla päällystetylle alueelle. (YSL 52, YSA 15 ) 9. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle on alueella oltava riittävä määrä imeytysmateriaalia ja alkusammutuskalustoa. Vuotoina ympäristöön päässeet jätteet, polttoaineet ja muut aineet on kerättävä välittömästi talteen ja käsiteltävä asianmukaisesti Jos alueella tapahtuu öljyvahinko tai muu päästöjä aiheuttava häiriötilanne, siitä on ilmoitettava viipymättä hätäkeskukseen (112) ja Oriveden kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 52, YSA 15 ). 10. Laitokselle tuoduista ja toiminnassa syntyvistä materiaaleista on pidettävä käyttöpäiväkirjaa, joka on esitettävä pyydettäessä valvontaviranomaiselle. Toiminnanharjoittajan on vuosittain helmikuun loppuun mennessä toimitettava kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle edellistä vuotta koskeva raportti, josta käyvät ilmi ainakin seuraavat tiedot:

8 - tiedot alueelle tuotujen materiaalien määristä, lajista ja alkuperästä - murskauksen ja haketuksen toimintapäivät - tiedot tuotteiden määristä ja toimituspaikoista - syntyneiden vaarallisten jätteiden ja muiden jätteiden määrät ja toimituspaikat - varastoitujen materiaalien määrä vuoden vaihteessa - tiedot häiriötilanteista ja niiden aikana syntyneistä päästöistä Vuosiraportin perusteena olevat asiakirjat on säilytettävä vähintään kuusi vuotta (YSL 62, JL , JA 22 ). 11. Toiminnanharjoittajan tulee hyvissä ajoin etukäteen ilmoittaa toiminnan olennaisista muutoksista tai toiminnan lopettamisesta kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ennen toiminnan lopettamista on esitettävä suunnitelma jätteitä ja maaperänsuojelua koskevista toimista. (YSL 52, 94 ) Varastointikentän rakentamista koskevat lupamääräykset 12. Varastointikentän rakentamista varten tarvittavaa louhintaa ja murskausta saa suorittaa välisenä aikana 49 päivän ajan. Poraamista saa tehdä arkisin ma - pe kello Räjäytyksiä ja rikotusta saa tehdä arkisin ma - pe kello Murskausta saa tehdä arkisin ma - pe kello Kuormausta ja kuljetuksia saa tehdä arkisin ma - pe kello (YSL 52 ) 13. Toiminta-alueen pohjoisrajalla sijaitseva, tilalle Ahvenranta johtava tie on pidettävä kulkukelpoisena tai varattava kulkumahdollisuus tilan omistajien kanssa sovittavalla tavalla. (YSL 52 ) 14. Ennen varastointikentän rakentamisen aloittamista on tienpitäjän kanssa sovittava valtatien suojaetäisyydestä ja hankittava mahdollisesti tarvittava uusi liittymälupa Viitapohjanraitille eli maantielle (YSL 52 ) 15. Räjäytystyöstä tulee ennen työn aloittamista tehdä vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) 79 :n ja räjähdeasetuksen (473/1993) 76 :n mukainen ilmoitus poliisilaitokselle. (YSL 52 ) 16. Louhinta ja murskaus tulee toteuttaa siten, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän melua, pölyä, tärinää ja muita vaikutuksia ympäristöön. Toiminnanharjoittajan on tarvittaessa mitattava melua ja hiukkaspitoisuutta. (YSL 52, 62, YSA 15 ) 17. Räjäytysten aiheuttama tärinä ei saa aiheuttaa ympäristön rakennusten ja rakennelmien vaurioitumista eikä muuta haittaa alueen toiminnoille. Ennen toiminnan aloittamista tulee järjestää rakennekatselmus, joka koskee lähimpänä louhinta-aluetta olevia rakennuksia. Luvan haltijan on louhintatyön aikana mitattava työstä aiheutuvaa tärinää lähimmissä rakennuksissa. (YSL 52 ja 62, YSA 15 ) 18. Toiminnasta ei saa aiheutua pohja- tai pintavesien pilaantumista. Alueen valumavedet tulee johtaa suunnitelman mukaisen suoto-ojan ja selkeytysaltaan kautta eteläsuuntaan. Varastointialueen rakentamisaikana alueelta johdettavasta pintavedestä on otettava näyte, josta on tutkittava lämpötila, ph, sameus, sähkönjohtavuus, kokonaistyppi, kokonaisfosfori, kemiallinen hapenkulutus, arseeni ja sulfaatti. Näytteenotto on teetettävä ulkopuolisella asiantuntijalla ja analysointi akreditoidussa laboratoriossa. Seurantatulokset on toimitettava niiden valmistuttua valvontaviranomaiselle. (YSL 52, 62, 209, YSA 15 ) 8

9 19. Louhinnastasta ja murskauksesta tulee pitää käyttöpäiväkirjaa, johon kirjataan päivittäinen poraus-, rikotus- ja murskausaika, räjäytysajankohdat ja räjäytysaineiden käyttömäärä, polttoaineiden käyttö, alueelta louhitun ja murskatun kiviaineksen määrä sekä tärinämittausten tulokset. Lisäksi kirjaa on pidettävä syntyneistä jätteistä, niiden laadusta, määrästä, kuljettajasta, toimituspaikasta ja ajasta. Kirjanpito on säilytettävä kolme vuotta ja se on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. Yhteenveto kirjanpidosta on vuosittain helmikuun loppuun mennessä toimitettava kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 62, YSA 15, JL 118 ja 119 ) PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT Luvan edellytykset ja lupaharkinta Toiminta täyttää ympäristönsuojelulain 48 ja 49 :n mukaiset luvan myöntämisen edellytykset, kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä ja lupahakemuksessa esitetyllä tavalla. Luvan saajalta ei vaadita ympäristönsuojelulain 59 :n mukaista jätteen käsittelytoiminnan vakuutta, koska energiapuun varastointi- ja käsittelytoimintaa lopetettaessa vakuudella katettavat kustannukset voidaan arvioida niin vähäisiksi, että ne eivät muodostu maanomistajalle kohtuuttomiksi. Vastaukset yksilöityihin vaatimuksiin ja lausuntoihin Yliskylän osakaskunnan muistutus: Valumavesien johtamisesta on määrätty esitetyllä tavalla. Kailajärveen ei arvioida aiheutuvan kuormitusta, joten järven tarkkailuvelvoite ei ole tarpeen. Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnot: Alueen louhinta ja murskaustoiminta on tarpeen varastointikentän rakentamisen vuoksi ja toiminnan kestoaika on alle 50 päivää, joten ympäristölautakunta katsoo, että tässä tapauksessa louhinnalle ja murskaukselle ei tarvita ympäristölupaa eikä tällä alueella sovelleta valtioneuvoston asetusta nro 800/2010. Sen sijaan ympäristölautakunta katsoo, että energiapuun varastointi- ja käsittelyalueen laajentaminen ja myöhempi käyttö edellyttää aiemmin annetun ympäristöluvan tarkistamista. Tilalla Kukkakumpu RN:o 2:73 aiemmin toimineen Biorae Oy:n toiminta on loppunut jo yli kymmenen vuotta sitten, jolloin alue on tarkastettu. Alueella tehtyjen tarkastusten perusteella ei ole syytä epäillä alueella olevan pilaantuneita maita. Luvan hakija on sopinut läheisen loma-asunnon omistajan kanssa toiminnasta. Loma-asunto ei ole käytössä talviaikana, joten toiminnasta ei aiheudu haittaa loma-asunnolle. Tieasioiden ja vesien johtamisen osalta lausunnoissa esitetyt seikat on otettu huomioon lupamääräyksissä. Vesien johtamista koskevat asiat kuuluvat pääosin vesilain alaan. Muut lausunnoissa esitetyt asiat eivät koske tätä aluetta. 9

10 10 Lupamääräysten perustelut Lupamääräykset 1 11 ovat vastaavat kuin aiemmassa luvassa olleet määräykset. Lupamääräykset koskevat varastointikentän rakentamista. Lupamääräys 1 sisältää toiminnan laajuutta koskevan rajauksen, joka on aiemman luvan mukainen. Toiminnan vastuullinen hoitaminen ja toiminnan tarkkailu edellyttää, että siitä vastaa riittävän ammattitaitoinen hoitaja. (Lupamääräys 2) Laitoksen toiminnasta ei saa aiheutua haittoja lähiympäristölle. (Lupamääräys 3) Jätelain 29 sisältää määräykset siitä, kenelle jätettä saa luovuttaa. Haitallisten ympäristövaikutusten ehkäiseminen ennalta edellyttää huolellisuutta varsinkin vaarallisten jätteiden varastoinnissa. Siirtoasiakirjan avulla voidaan valvoa vaarallisen jätteen kulkua tuottajalta käsittelypaikkaan. (lupamääräys 4) Lupamääräyksillä 5 ja 6 rajoitetaan toiminnasta lähiympäristöön aiheutuvaa melua ja pölyä. Melutason enimmäisrajat ovat melutason ohjearvoista annetun valtioneuvoston päätöksen nro 993/1992 mukaiset. Toiminnanharjoittajaa koskee selvilläolovelvollisuus toimintansa ympäristövaikutuksista, joten tarvittaessa melua on mitattava. Lupamääräys 7 koskee sade- ja sulamisvesien johtamista. Polttoaineiden varastoinnissa parhaan tekniikan käytön avulla pystytään parhaiten estämään ympäristövahingot ennakolta. (Lupamääräys 8) Haitallisten ympäristövaikutusten ennalta ehkäisy edellyttää varautumista häiriö- ja onnettomuustilanteisiin. Lupamääräyksen 9 tarkoituksena on varmistaa myös tiedonkulku viranomaisille tilanteissa, joissa ympäristölle on vaarassa aiheutua poikkeuksellisen suurta haittaa. Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toiminnan vaikutuksista, mikä edellyttää suunnitelmallista tarkkailua. Myös toiminnan valvonta edellyttää kirjanpitoa ja raportointia. (Lupamääräys 10) Toiminnassa tapahtuvista muutoksista tulee ilmoittaa, jotta ilmoituksen perusteella voidaan tarkastella muutoksen vaikutuksia voimassaoleviin lupamääräyksiin ja arvioida mahdollisen uuden ympäristöluvan tarvetta. Mikäli toiminta päättyy, toimintaa koskevat lopettamisen jälkeiset velvoitteet, joihin on varauduttava. (Lupamääräys 11). Tilapäistä melua aiheuttavaa louhinta- ja murskausaika on rajoitettu siten, että läheisten loma-asuntojen ollessa käytössä ei näitä toimintoja ole. Lisäksi päivittäiset toiminta-ajat on annettu hakemuksen mukaisesti. (Lupamääräys 12)

11 11 Päätöksen voimassaoloaika Kulkuyhteys naapuritilalle tulee pitää kunnossa myös rakentamisaikana. (Lupamääräys 13) Liikenneturvallisuuden varmistamiseksi liittymälupa-asia ja suojaetäisyys valtatiehen tulee tarkistaa. (Lupamääräys 14) Toimintaa on harjoitettava siten, että haitalliset ympäristövaikutukset ehkäistään ja rajoitetaan mahdollisimman vähäisiksi. Toiminnanharjoittajaa koskee selvilläolovelvollisuus toimintansa ympäristövaikutuksista. (Lupamääräykset 15, 16 ja 17) Lupamääräys 18 koskee valumavesien johtamista. Osa sadevesistä imeytyy kallion rakoihin, mikä vähentää louhituilta alueilta tulevien pintavesien määrää. Valumavedet on johdettava siten, että niistä ei aiheudu haittoja. Ympäristövaikutusten seuraaminen ja lupamääräysten valvonta edellyttävät kirjanpitoa ja siitä raportointia. (Lupamääräys 19) Tämä päätös on voimassa toistaiseksi tultuaan lainvoimaiseksi. Toiminnan olennaiseen muuttamiseen on haettava uusi ympäristölupa. Sovelletut säännökset Luvan saajan on toimitettava kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi viimeistään , ellei laitoksen toiminnassa sitä ennen tapahdu olennaista muutosta. Käsittelymaksu ja sen määräytyminen Ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014) 6-8, 11, 15 17, 19-20, 27, 29 34, 35, 39-46, 48, 49, 51-53, 58, 59, 62, 66, 71, 83-87, 89, 94, , 155, 158, 190, 191, 205, 209, 217, 235 Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (YSA 713/2014) 2-4, 6, 8, 9, 11-15, 21 Jätelaki (JL 646/2011) 12, 13, 16-17, 29, , 141 Laki eräistä naapuruussuhteista (NaapL 26/1920) 4, 17 Valtioneuvoston asetus jätteistä (JA 179/2012) 8, 9 ja 20 Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (VNp 993/1992) Hakemuksen käsittelystä peritään maksu, joka on ympäristölautakunnan tarkistaman ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 3 :n mukainen. Maksu on suuruudeltaan euroa. Ilmoituskustannukset sisältyvät maksuun. Muutoksenhaku Tähän päätökseen saa hakea muutosta ympäristönsuojelulain 190 :n mukaisesti Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusaika alkaa päätöksen antopäivän jälkeen ja päättyy Valitusosoitus on liitteenä.

12 12 Päätöksen julkipano ja tiedottaminen Päätös annetaan julkipanon jälkeen , jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon. Ympäristölautakunta tiedottaa päätöksestä Oriveden kaupungin ilmoitustaululla ja internetissä. Lisäksi päätöksestä tiedotetaan Oriveden Sanomissa. Päätös on nähtävänä kuulutusajan Oriveden kaupunginvirastossa. Päätös lähetetään seuraaville: Karpin Käsittely Oy Karpin Kaivin Oy Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonvarat vastuualue, PL 297, Tampere, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastuktuuri vastuualue Tampereen kaupungin terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta (Oriveden terveydensuojeluviranomainen), Frenckellinaukio 2 B, Tampere Pirkanmaan pelastuslaitos, Kääjäntie 5 B, Orivesi Ilmoitus päätöksestä: Ilmoitus päätöksestä lähetetään tiedoksi niille, joille lupahakemuksesta on erikseen annettu tieto. Tämän ympäristöluvan on Oriveden kaupungin ympäristölautakunta hyväksynyt kokouksessaan :ssä 19. Pöytäkirjanpitäjä Soile Kontu

13 13 VALITUSOSOITUS YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖKSEEN Valitusviranomainen Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusoikeus Valitusoikeus on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, alueellisella elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ja vaikutusalueen muun kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella sekä muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella. Valitusaika ja valituksen perille toimittaminen Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä sitä päivää lukuun ottamatta. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituksen sisältö Valituskirjelmässä on ilmoitettava: päätös, johon haetaan muutosta valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa miltä kohdin muutosta haetaan, mitä muutoksia vaaditaan tehtäväksi ja millä perustein niitä vaaditaan valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla) Valituksen liitteet Valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta alkuperäisenä tai jäljennöksenä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta Vaasan hallinto-oikeuden yhteystiedot Oikeudenkäyntimaksu Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43, Vaasa (PL 204, Vaasa) Puh Fax Sähköposti: Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 97 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 23.3.2015 2/2015 12/66.661.01.01/2015

Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 23.3.2015 2/2015 12/66.661.01.01/2015 1 ORIVEDEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Annettu julkipanon jälkeen PL 7 Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 23.3.2015 2/2015 12/66.661.01.01/2015 YMPÄRISTÖLUPA; KARPIN KAIVIN

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.2.2014 ASIA HAKIJA Aitolan Autopurkaamo Ky:n ympäristöluvan raukeaminen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo.

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/2 Dnro ESAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2011 ASIA Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. LUVAN

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen,

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2011/2 Dnro ESAVI/32/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2011 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 165/2013/1 Dnro ESAVI/98/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA Southwest Trade Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Hämeenlinnan kaupungissa sijaitsevan

Lisätiedot

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka Etelä-Suomi Päätös Nro 223/2010/4 Dnro ESAVI/511/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.11.2010 ASIA HAKIJA Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2014 ASIA Jätemateriaalien käsittelytoimintojen ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella, Kemi LUVAN HAKIJA Tieysi Oy

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen,

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386 Annettu julkipanon jälkeen 8.1.2008 ASIA Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, Loimaa HAKIJA

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 140/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/86/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 140/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/86/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 140/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/86/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA HAKIJA Mahlianmaan kaatopaikan ympäristöluvan 9.12.2005, 1999Y0177-111 kaatopaikan vakuutta

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. Päätös Etelä-Suomi Nro 169/2013/1 Dnro ESAVI/170/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. LAITOS Auto-pläkkärit

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. Päätös Etelä-Suomi Nro 23/2013/1 Dnro ESAVI/41/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. LAITOS Heinolan Autopurkaamo

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT Päätös Etelä-Suomi Nro 92/2013/1 Dnro ESAVI/80/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2013 ASIA Hakemus, joka koskee Neste Oil Oyj:n Haminan terminaalin ympäristöluvassa A 1027/KAS-2005-Y-29-111 määrätyn

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Joutsan Kuljetus Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.10.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pilaantuneen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2013 ASIA HAKIJA Avilon Oy Mahlianmaan kaatopaikan ympäristöluvassa määrätyn vakuuden osittainen vapauttaminen

Lisätiedot

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT 1 PÄÄTÖS Nro 57/12/2 Dnro PSAVI/136/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2012 ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT Matti Kulju ja Marja-Liisa

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 23.1.2013 ASIA Jätteiden hyödyntämis- tai käsittelytoimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Uusikaupunki.

M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Uusikaupunki. Etelä-Suomi Päätös Nro 58/2011/2 Dnro ESAVI/119/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2011 ASIA M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 1 ASIA VR-Yhtymä Oy:n Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaalin ympäristölupapäätöksen PPO-2003-Y-20-111 rauettaminen,

Lisätiedot

Toiminnalla ei ole aikaisemmin myönnettyjä ympäristölupia.

Toiminnalla ei ole aikaisemmin myönnettyjä ympäristölupia. Etelä-Suomi Päätös Nro 88/2014/1 Dnro ESAVI/85/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2014 ASIA Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta tarkoituksena selvittää arinapolton soveltuvuutta jätteiden polttoon

Lisätiedot

ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen, Pori

ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen, Pori Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2017/1 Dnro ESAVI/5884/2017 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2017 ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 230/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/124/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 230/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/124/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 230/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/124/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA TOIMINNAN SIJAINTI Hikinoro Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 8/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/101/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 8/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/101/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 8/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/101/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.1.2013 ASIA Kemikaalien varastointi- ja käsittelytoimintaa harjoittavan laitoksen ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.10.2013 ASIA HAKIJA Kivisuo-Suurisuon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnanaloittamislupa vesien johtamiseen

Lisätiedot

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 101 :ssä tarkoitettu hakemus 17.3.2010 annetun ympäristölupapäätöksen nro 7/2010/3

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen Kuivajätteen välivarastointi, Oulu

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen Kuivajätteen välivarastointi, Oulu 1 PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 26.5.2014 ASIA Kuivajätteen välivarastointi, Oulu HAKIJA Stora Enso Oyj PL 196 90101 Oulu 2 HAKEMUS Stora-Enso Oyj, Oulun tehtaat

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Päätös Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Dnro ESAVI/192/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA Köyliön kunnan hakemus Kepolan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi, Köyliö.

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 11.12.2013 ASIA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki LUVAN HAKIJAT Saari Mari ja Tomi Kokkolantie 1132 85180

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos

ASIA LUVAN HAKIJAT. Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2013 ASIA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos LUVAN HAKIJAT Jari ja Anu Saranki Kivirinnantie 91

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.6.2013 ASIA HAKIJA Jätteiden hyödyntämistä koskeva ympäristölupahakemus, Kokkola. CrisolteQ Oy PL 286

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen ASIA

MERKINTÄ. Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen ASIA Etelä-Suomi Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.5.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukainen ympäristölupahakemus Santahaminan keskusampumarata-alueen

Lisätiedot

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku.

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku. Etelä-Suomi Päätös Nro 10/2012/1 Dnro ESAVI/307/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.1.2012 ASIA Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010.

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 99/10/1 Dnro ISAVI/242/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.10.2010 ASIA HAKIJA Kuopion Energia Oy:lle 10.8.2010 myönnettyä kivihiilen käyttöä varapolttoaineena

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 25.3.2014 ASIA Vesialueen rakentamista Karistoon Kymijärven rantaan koskevassa Itä- Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä

Lisätiedot

Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti kuivaamalla, Köyliö

Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti kuivaamalla, Köyliö Etelä-Suomi Päätös Nro 30/2010/2 Dnro ESAVI/152/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 ASIA Karhusjärven kunnostamista ruoppaamalla koskevassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

Vesijohdon ja paineviemärin rakentamista Kilpisjärven alitse koskevan aluehallintoviraston päätöksen nro 27/10/2 mukaisen rakentamisajan jatkaminen,

Vesijohdon ja paineviemärin rakentamista Kilpisjärven alitse koskevan aluehallintoviraston päätöksen nro 27/10/2 mukaisen rakentamisajan jatkaminen, PÄÄTÖS Nro 85/2013/2 Dnro PSAVI/32/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.12.2013 ASIA Vesijohdon ja paineviemärin rakentamista Kilpisjärven alitse koskevan aluehallintoviraston päätöksen nro 27/10/2

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 g)

Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 g) Etelä-Suomi Päätös Nro 98/2011/1 Dnro ESAVI/693/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.9.2011 ASIA Päätös Suomen Kivisora Oy:n muun muassa puhtaiden maamassojen, louheen, murskeen ja betonijätteen käsittelyä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Alakosken ponttonisillan poistamista koskevan määräajan jatkaminen,

Lisätiedot

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 195/2014/2 Dnro ESAVI/86/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2014 ASIA Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari HAKIJA Martti Salerma HAKEMUKSEN

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2. 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.2014 ASIA Betonitien rakennusjätteen varastointi, lajittelu ja käsittelylaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri Etelä-Suomi Päätös Nro 1/2011/4 Dnro ESAVI/494/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 13.12.2006 antamassa päätöksessä nro 173/2006/3 rakentamistöiden

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. Nro 70/11/1 Dnro PSAVI/1/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. Nro 70/11/1 Dnro PSAVI/1/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 70/11/1 Dnro PSAVI/1/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Kierrätyspolttoaineen koepoltto Laanilan Voima Oy:n Pyroflow ja 209L kattiloissa, Oulu Laanilan

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 109/2005/4 määrätyn rakentamisajan pidentäminen,

Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 109/2005/4 määrätyn rakentamisajan pidentäminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 183/2010/4 Dnro ESAVI/315/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 26.10.2010 ASIA HAKIJA Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola.

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola. Etelä-Suomi Päätös Nro 218/2012/1 Dnro ESAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen

Lisätiedot

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.11.2011 ASIA HAKIJA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevien Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätöksen

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2007 ASIA Helsingin Sataman ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

L&T Biowatti Oy:n Iisveden pellettitehtaan ympäristöluvan raukeaminen, Suonenjoki

L&T Biowatti Oy:n Iisveden pellettitehtaan ympäristöluvan raukeaminen, Suonenjoki Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro ISAVI/24/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 9.7.2014 ASIA L&T Biowatti Oy:n Iisveden pellettitehtaan ympäristöluvan raukeaminen, Suonenjoki HAKIJA Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Erkki Salminen Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 16/2007/1 Dnro LSY 2007 Y 115

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 16/2007/1 Dnro LSY 2007 Y 115 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 16/2007/1 Dnro LSY 2007 Y 115 Annettu julkipanon jälkeen 30.4.2007 ASIA Kaltevan jätevedenpuhdistamoa koskevan ympäristölupapäätöksen nro 63/2004/1

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 10.2.2014 ASIA HAKIJA Avilon Fibres Oy:n viskoosikuitutehtaan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Oikaraisen sillan rakentamista ja Hanniojan uoman siirtämistä koskevan aluehallintoviraston päätöksen

Lisätiedot

ASIA Koneellinen kullankaivu Sotajoen varrella valtauksella Majani nro 8119/1, Inari LUVAN HAKIJA

ASIA Koneellinen kullankaivu Sotajoen varrella valtauksella Majani nro 8119/1, Inari LUVAN HAKIJA 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 88/12/1 Dnro PSAVI/46/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2012 ASIA Koneellinen kullankaivu Sotajoen varrella valtauksella Majani nro 8119/1, Inari LUVAN HAKIJA Veijo Heiskari

Lisätiedot

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011.

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011. Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 46/2012/1 Dnro ISAVI/106/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2012 ASIA HAKIJA Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 22/2006/1 Dnro LSY 2006 Y 267

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 22/2006/1 Dnro LSY 2006 Y 267 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 22/2006/1 Dnro LSY 2006 Y 267 Annettu julkipanon jälkeen 16.10.2006 ASIA Ähtärin kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksessä asetettujen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 124/12/1 Dnro PSAVI/29/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 124/12/1 Dnro PSAVI/29/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.11.2012 LUPAPÄÄTÖS Nro 124/12/1 Dnro PSAVI/29/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.11.2012 1 ASIA Kullankaivu Malmivirta -nimisellä valtauksella nro 9248, Inari LUVAN HAKIJA Räsänen Pekka Olavi 2 HAKEMUS JA

Lisätiedot

Stora Enson tehtaiden kattilan 7 kaasuttimella happikaasutuksen käyttöönottoa koskevan koetoiminnan määräajan jatkaminen saakka, Varkaus

Stora Enson tehtaiden kattilan 7 kaasuttimella happikaasutuksen käyttöönottoa koskevan koetoiminnan määräajan jatkaminen saakka, Varkaus Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 118/2013/1 Dnro ISAVI/82/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2013 ASIA Stora Enson tehtaiden kattilan 7 kaasuttimella happikaasutuksen käyttöönottoa koskevan koetoiminnan määräajan

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 1 PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 ASIA HAKIJA Lassila & Tikanoja Oyj, jätteiden käsittelykeskuksen ympäristölupa, KHO:n palauttama asia, Haukipudas, Punaisenladonkangas

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010

PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 2/07/1 Dnro PSY-2006-Y-113 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 2/07/1 Dnro PSY-2006-Y-113 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 2/07/1 Dnro PSY-2006-Y-113 Annettu julkipanon jälkeen 4.1.2007 1 ASIA LUVAN HAKIJA Ivalojoen Pajakosken alueen rantojen suojaamista koskevan lupapäätöksen nro 90/04/1 rakentamisajan jatkaminen,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muonio Rajander Sauli ja Jaana Kaalamanniementie

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvassa nro 84/09/2 määrätyn energiatehokkuusselvityksen määräajan

Lisätiedot

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2014 ASIA Kymenlaakson Jäte Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Keltakankaan jätekeskuksen jätteiden

Lisätiedot

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 76/2007/4 vesijohdon ja paineviemärin rakentamiselle

Lisätiedot

ASIA Maidontuotantotoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräyksen 1 määräajan pidentäminen, Kannus

ASIA Maidontuotantotoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräyksen 1 määräajan pidentäminen, Kannus Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 143/2011/1 Dnro LSSAVI/151/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 18.11.2011 ASIA Maidontuotantotoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräyksen 1 määräajan pidentäminen,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 148/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 58 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 148/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 58 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 148/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 58 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2007 ASIA HAKIJA Haitikeitaan turvetuotantoa koskevan Länsi Suomen ympäristölupaviraston

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Ampumarataa koskevan ympäristöluvan raukeaminen, Tervola Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunta Huolto-osasto

Lisätiedot

Päätös Nro 52/2010/1 Dnro ESAVI/138/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 52/2010/1 Dnro ESAVI/138/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 52/2010/1 Dnro ESAVI/138/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.11.2010 ASIA Inkoossa sijaitsevan hevostallin ja siihen liittyvän hevosenlantaa polttoaineenaan käyttävän lämpökeskuksen

Lisätiedot